Page 1

Ă…rsredovisning 2005


Vå ra bostadsområden

Sollentuna

Danderyd

Ulriksdal Järva

Bergshamra

Agnesberg

Ritorp Sundbyberg Bagartorp Motorn Frösunda

Råsunda Hallen

Hagalund Bollen

Västra vägen

Solna Centrum

Skytteholm

Haga

Huvudsta

Västra skogen Stockholm Stockholm


innehåll

Våra områden

2

VD kommentar

4

Personal och medarbetare

5

Flyttningsfrekvens, lägenhetsfördelning, intäkter, fastighetskostnader, så här används intäkterna – grafer

6

Flerårsöversikt

7

Förvaltningsberättelse

8

Resultatdisposition

9

Resultaträkning

9

Balansräkning

10 – 11

Kassaflödesanalys

12

Redovisningsprinciper

13

Noter

13 – 18

Underskrifter

19

Revisionsberättelse

20

Granskningsrapport

21

Fastighetsförteckning

22 – 27


VD har ordet

Signalisten är en stiftelse, vilket innebär att företaget inte har någon egentlig ägare utan företagets hela mening är att bedriva sin verksamhet i enlighet med vad stadgarna föreskriver. Solna stad utser styrelsen, men får ingen ekonomisk utdelning utan allt resultat stannar i företaget, vilket ger Signalisten en unik ställning bland de allmännyttiga bostadsföretagen. Enligt stadgarna skall vi bygga, äga och hyra ut bostäder. Vi skall erbjuda ett bra boende och en låg hyra – två delvis motsatta krav, som får balanseras mot varandra. Utöver detta skall verksamheten lämna ett överskott, som ger företaget tillräcklig ekonomisk stabilitet och hyrorna måste vara tillräckliga för att täcka underhållsbehovet. En allmännyttig självkostnadsprincip har ett långsiktigt perspektiv, vilket innebär att det även måste ske en rimlig och rättvis fördelning av betalningsansvaret mellan dagens och morgondagens hyresgäster. UTHYRNINGEN Omflyttningstakten har ökat kraftigt från 9,2 procent 2004 till 13,4 procent 2005, samtidigt som antalet sökande i vårt uthyrningssystem minskat från 738 till 505 personer per ledig lägenhet. Vi har under året fått 254 nya hyresgäster, vilket innebär att nästan 60 procent av de lediga lägenheterna förmedlats till personer utanför den interna byteskön. Av dessa har 28 procent flyttat till oss från annat hyresboende, 9 procent har tidigare ägt en bostad och 63 procent har tidigare inte haft något eget boende. Till nyproduktionens högre hyror flyttar en större andel, som tidigare ägt en bostad och en mindre del av dem som tidigare saknat egen bostad. Två slutsatser från detta är att den ökade rörligheten på bostadsmarknaden nu gjort något lättare att få en bostad och att det främst är personer som redan har ett eget boende, som har råd att flytta in i nyproducerade lägenheter, medan ungdomar och andra, som söker sin första egna bostad är hänvisade till att söka i det äldre och billigare beståndet. NYBYGGANDET Under 2005 blev 59 nya lägenheter i Råsunda inflyttningsklara, vilket innebär att det för första gången på 15 år åter byggts allmännyttig hyresbostäder i Solna. Även om hyrorna i nyproduktionen blir betydligt högre än i äldre, bruksvärdesreglerade bostäder känns det som en viktig uppgift att fortsätta nybyggandet i en takt, som svara mot vad vi förmår och vad marknaden efterfrågar. Vi arbetar för närvarande med tre nya projekt om tillsammans ungefär 150 lägenheter. För två av dem är detaljplanerna ännu inte klara, varför vi inte tror på några nyinflyttningar före år 2008. UNDERHÅLLET OCH RESULTATET Som en följd av fastighetsbeståndets åldersprofil står Signalisten nu inför en period med stora underhållsbehov och vår bedömning är att behovet uppgår till i genomsnitt 80–100 Mkr per år under den kommande 10-årsperioden. I skrivande stund pågår hyresförhandlingarna, som handlar om hur stora underhållsinsatser nuvarande hyresuttag orkar bära och vilket resultat, som krävs för att säkra Signalistens ekonomiska stabilitet. Hyresutvecklingen måste tillåtas gå i en riktning, som ger långsiktig möjlighet till självkostnadsbaserad finansiering av löpande verksamhet och underhåll istället för att sopa problemen under mattan och vältra behovet av stora hyresökningar helt på morgondagens hyresgäster. Signalistens resultat år 2005, 17 Mkr efter skatt, blev mycket bra. Då en stor del av förklaringarna till detta ligger i poster av engångskaraktär finns dock troligen inte förutsättningar till ett liknande resultat åren framöver. Ett mått på finansiell styrka är soliditet och Signalistens soliditet har ökat från 15,5 procent till 17 procent under åren 2002 – 2005. Styrelsens mål är att den skall uppgå till minst 20 procent, vilket kan ställas mot att soliditeten hos jämförbara företag i Stockholmsregionen redan idag uppgår till snarare över än under 25 procent. FRAMTIDEN Det största hotet mot vår ekonomi finns troligen i utvecklingen av priset för taxebundna kostnader, idag främst el och de största möjligheterna till fortsatt goda resultat bedöms ligga i varma vintrar och fortsatt låga räntor. Vår bedömning är att det är faktorer utanför vår direkta kontroll, som är den närmaste framtidens viktigaste ekonomiska förutsättningar, medan möjligheterna att möta detta är vår kompetenta organisations målmedvetna arbete med fortsatta effektiviseringar och rationaliseringar inom förvaltning och administration. Den största uppgiften för Signalisten ligger i att klara det framtida underhållsbehovet utan extrema hyresökningar för dagens eller morgondagens hyresgäster och utan att äventyra företagets ekonomiska stabilitet, samt i utmaningen att bygga nya bostäder till rimliga hyresnivåer.

Tomas Linderstålsignalisten

solnabostäder

Vd


PERSONAL OCH MEDARBETARE

ORGANISATION Signalisten är indelad i fyra avdelningar. Hyresavdelningen – ansvarar för uthyrning av bostäder, lokaler och parkeringsplatser. Förvaltningsavdelningen – ansvarar för kundvård och daglig skötsel. Fastighetsavdelningen – svarar för ny- och ombyggnad samt miljö- och kvalitetsfrågor. Ekonomiavdelningen – ansvarar för ekonomi, finans och personalfrågor.

ÅLDERSSTRUKTUR Män

Kvinnor

ÅLDER

60−64

50−54

40−44

30−34

20−24 0

2

4

6

8

10 ANTAL

ANSTÄLLNINGSTID Män

Kvinnor

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET Av Signalistens anställda är 31 procent kvinnor och 69 procent män, könsfördelningen mellan kollektivanställda och tjänstemän är ojämn vilket Signalisten är medveten om och har för avsikt att ta detta i beaktning inför framtida rekryteringar. Under 2005 påbörjades även en mångfaldspolicy att utarbetas som skall tas i bruk under 2006.

ÅR

30− 25−29 20−24 15−19 10−14 5−9 0−4 0

2

4

6

8

10

12

ANTAL ANSTÄLLDA

ANTAL ANS TÄLLDA − PR OCE NTUE LL FÖR DE LNING 18%

BEMANNING Den 31 december 2005 hade Signalisten 45 anställda. Av dessa var 31 män och 14 kvinnor. Personalomsättningen under året uppgick till 6,6 procent och medelåldern på företaget var 49 år. Inom en 10 års period beräknas att 33 procent av personalstyrkan gå i pension (65år). Detta ställer krav på planering för framtida rekryteringar, för att inte förlora viktig kompetens inom företaget. Snitt anställningstiden hos Signalisten 2005 uppgick till 9 år.

2%

ARBETSMILJÖ OCH FRISKVÅRD Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och uppmättes till 1,5 procent av den totala arbetstiden jämfört med 2,6 procent föregående år. Samarbetet med Företagshälsovården samt utnyttjandet av friskvårdaktiviteterna ökade jämfört med tidigare år vilket kan vara en förklaring till den minskade sjukfrånvaron. Signalisten erbjuder regelbundet samtliga anställda hälsoundersökningar samt att företaget subventionerar motionskort.

Kvinnor, Koll Män, Koll Kvinnor, Tjm 51%

29%

Män, Tjm

TIDSA NVÄ NDNING − PROCE NTUE LL FÖRDE LNING 2% 9%

1,5% 1%

Semester Föräldraledig, Vab Sjukdom Tjänstledig Arbetad tid

86,5%

signalisten

solnabostäder
BOSTADSSTIFTELSEN SI GNALISTEN I SOLNA. O rg nr 815200-1148

OMFLYTTNINGSFREKVENS 2005

Internt Nya Område hyresgäster

Direkta byten

Procent

Bagartorp

23

46

15

13,4%

Ritorp

10

31

5

13,5%

Råsunda

55

47

16

20,7%

Frösunda

17

6

6

11,8%

Bergshamra

7

7

6

6,6%

Skytteholm

1

1

3

4,2%

Skytteholm, 65+

0

8

0

13,3%

Motorn

10

6

2

15,8%

Agnesberg

17

21

8

11,5%

Västra Skogen

2

1

0

7,1%

Västra vägen, Rudviken

14

14

6

12,7%

Bollen, 65+

0

10

0

15,6%

Hagalund

25

71

16

12,6%

Hallen

9

10

5

14,4%

Hallen, 65+

0

16

0

23,9%

Totalt

190

295

88

13,4%

INTÄKTER

LÄGENHETSFÖRDELNING

PROCENT

I PROCENT TILL ANTAL LÄGENHETER

1 rok/ roks

353 st

2 rok/ rokv

1 141 st

3 rok

1 842 st

4 rok

785 st

5−6 rok

152 st

Bostäder Lokaler 4

Bilplatser

8

3

76

Vakanser och rabatter

18 27

3 2

16

Övriga intäkter

43

FASTIGHETSKOSTNADER

SÅ HÄR ANVÄNDS INTÄKTERNA

PROCENT

PROCENT

Drift

Egen förvaltning

Underhåll

Köpt reparation

Taxebundet

Köpt skötsel och tillsyn

Administration

3

Fastighetsskatt & riskkostnader Avskrivningar

5

Resultatsignalisten

solnabostäder

9

Underhåll

11

13

22

13 6

Fastighetsskatt och riskkostnader

Finansnetto Bolagsskatt

Taxebundet

16

8 34

5 7

30 18


Flerårsöversikt koncernen

Tkr

2005

2004

2003

2002

Omsättning

316 687

305 427

297 908

286 069

Kapitalkostnader, brutto

38 001

55 375

48 487

72 932

Räntebidrag

2 164

2 888

1 632

2 212

Kapitalkostnader, netto

35 837

52 487

46 855

70 710

Bruttoränta

3,7 %

5,4 %

4,7 %

7,2 %

Nettoränta

3,5 %

5,1 %

4,5 %

6,9 %

Underhållskostnader

65 605

56 323

55 110

44 404

Underhållskostnader/m2

180

158

155

125

Underhållsrabatt

3 337

3 259

2 972

1 831

Driftkostnader exkl. fastighetsskatt

113 150

106 701

114 274

102 590

Driftkostnader exkl. fastighetsskatt/m2

311

300

321

288

Fastighetsskatt

11 537

14 490

13 835

13 896

Driftnetto

126 395

127 913

114 689

125 179

Avskrivningar

42 594

40 415

37 729

37 841

Hyresbortfall

4 728

3 636

4 990

4 068

Hyresförluster

408

378

292

384

Rörelseresultat efter finansiella kostnader

25 862

12 611

8 572

25 848

Redovisat resultat

17 263

8 403

5 108

28 516

Låneskuld

1 029 654

1 028 501

1 028 694

1 012 799

Eget kapital

255 778

238 515

230 112

225 003

Balansomslutning

1 506 885

1 485 489

1 473 444

1 450 972

Likviditet 1)

24 %

27 %

18 %

13 %

Avskrivning fastigheter

2,3 %

2,3 %

2,2 %

2,3 %

Soliditet 2)

17 %

16,1 %

15,6 %

15,5 %

Räntetäckningsgrad (ggr) 3)

1,7

1,3

1,2

1,3

Antal bostäder

4 273

4 210

4 210

4 210

Antal lokaler

436

431

411

398

Yta bostäder m

305 605

300 877

300 877

300 877

Yta lokaler m2

57 780

55 283

55 283

55 283

2

Genomsnittshyra, bostäder (kallhyror kr/m )

-

-

-

743

Genomsnittshyra, bostäder (totalhyror kr/m2)

831

812

791

-

2

Antal anställda

45

45

41

37

Fjärrvärme, total, Gwh

46,7

48,4

54,9

55,7

Normalårskorrigerat, Gwh

49,5

50,3

57,0

59,9

Normalårskorrigerat, Kwh/m2

136

141

160

168

Vattenförbrukning, totalt m (tusental)

606

637

603

608

Vattenförbrukning, m3/m2

1,7

1,8

1,7

1,7

Fastighetsel Gwh

12,0

11,4

-

-

Fastighetsel Kwh/m3

33

32

-

-

3

1) Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 2) Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 3) Rörelseresultat plus ränteintäkter plus räntebidrag dividerat med kapitalkostnader. Yta=uthyrningsbara yta

signalisten

solnabostäder
Årsredov isning o ch koncernredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR KONCERNEN VERKSAMHETEN Bostadsstiftelsen Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag bildat av Solna stad. Företaget är en stiftelse till vilken staden tillskjutit hela grundfondskapitalet. Signalisten betraktas ur koncernsynpunkt som ett helägt företag. Från och med den 31 december 2001 ingår även det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB i koncernen. Koncernen äger och förvaltar 4 273 bostadslägenheter, 205 prima lokaler, 231 sekunda lokaler och 2 836 bilplatser inklusive garage. Under året har verksamhet och organisation drivits integrerat och samordnat med dotterbolaget. I praktiken innebär det att dotterbolagets centrala administrations- och finansiella kostnader belastas moderbolaget. HÄNDELSER AV BETYDELSE All personal är från och med 2005 anställd i moderbolaget. I december skedde inflyttning i 59 nybyggda lägenheter i kvarteret Krönet 2 i Råsunda. En betydande ökning av andelen omflyttningar har skett, från 9 procent år 2004 till drygt 13 procent år 2005. Ökningen kan till en del vara en effekt av flyttrörelser i samband med nyinflyttningarna i Krönet 2, men är troligen även en effekt av en allmänt ökad rörlighet på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen. Den totala nyuthyrningen (exklusive intern omflyttning) har ökat från 190 lägenheter 2004 till 300 lägenheter 2005. I ökad omfattning tackar de som anmält intresse för en lägenhet nej till lägenheten när de erbjuds den. EKONOMI Hyresintäkter och övriga förvaltningsintäkter uppgår till 316,7 mkr, fastighetskostnaderna inklusive avskrivningar till 232,9 mkr och centrala administrations- och försäljningskostnader till 22,2 mkr, vilket ger ett rörelseresultat på 61,6 mkr. Rörelseresultatet är cirka 3,3 mkr sämre än föregående år, vilket beror på att kostnaderna för planerat underhåll ökat. Arbetet med effektiviseringar av fastighetsdriften har varit framgångsrikt. Räntekostnaderna är cirka 17 mkr lägre än föregående år, vilket är ett resultat av förbättrade räntevillkor men även en effekt av att resultatet 2004 belastades med engångskostnader för att säkra framtida räntenivåer. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 25,9 mkr, vilket är drygt 13 mkr bättre än föregående år. MÅLUPPFYLLELSE Signalistens övergripande affärsmålsättning är att erbjuda ”ett bra boende med låg hyra och liten miljöpåverkan”. I vilken utsträckning affärsmålsättningen ”ett bra boende” uppfylls redovisas förmodligen bäst i de återkommande kundnöjdhetsundersökningarna. Nästa undersökning genomförs under våren 2006. Signalistens hyresnivå tillhör de lägsta bland jämförbara företag i Stock-signalisten

solnabostäder

holms län. Vid en sådan jämförelse måste respektive företags val av erbjudande om lägenhetsunderhåll beaktas. Signalisten erbjuder så kallat hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, vilket är relativt kostsamt men mycket uppskattat av hyresgästerna. En minskad energiförbrukning är troligen fastighetsbranschens viktigaste bidrag i miljö­arbetet. Signalisten redovisar för 2005 en fortsatt minskad förbrukning av fjärrvärme i förhållande till 2004. Det tydligast mätbara målet avser soliditeten, som enligt styrelsens beslut årligen ska öka tills den uppgår till minst 20 procent. Från 2004 till 2005 har soliditeten ökat med 0,9 procent och uppgår den 31 december 2005 till 17,0 procent. Andra mål har varit att komma igång med nyproduktion av bostäder och att som medel för detta sälja några fastigheter för att ge ett initialt kapitaltillskott för kommande nybyggnadsinvesteringar. Under 2005 färdigställdes 59 nya bostadslägenheter, medan Boverkets beslut att inte godkänna de tre genomförda fastighetsförsäljningarna överklagades till länsrätten för rättsprövning FRAMTIDEN Signalisten ser fram emot en period av fortsatt nyproduktion av bostäder i takt med förmåga, efterfrågan och planmässiga möjligheter. Under den närmaste tioårsperioden kommer mer än hälften av koncernens fastigheter att till följd av naturligt åldrande stå inför ett mycket omfattande underhållsbehov, vilket ställer stora krav på ett långsiktigt ansvarstagande i kommande hyresuppgörelser. En ny underhållsplan indikerar uppemot 1 000 mkr i underhållsbehov under den närmaste 10-årsperioden, vilket inte ryms inom nuvarande hyresnivåer. Ambitionen för Signalistens arbete med drift och underhåll strävar mot långsiktigt hållbara utföranden, som ger god kvalitet, låga driftskostnader och liten resursförbrukning. Energieffektivisering blir åter en viktig framgångsfaktor då de taxebundna kostnaderna kommer att utgöra en allt större del av den totala kostnadsmassan.


resultATräkning

Förslag till vinstdisposition för moderbolaget, tkr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst

100 078 093

årets vinst

5 073 493

105 151 586

disponeras så att i ny räkning överföres

105 151 586

Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkning uppgår till 115 558 372 kr, varav årets resultat uppgår till 17 262 632 kr. Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.

Koncernens resultaträkning, tkr

Koncernen 2005 2004

Moderbolaget 2005 2004

Nettoomsättning Hyresintäkter

Not 1

309 170

300 671

186 734

181 031

Övriga förvaltningsintäkter

Not 2

7 517

4 756

7 703

2 648

316 687

305 427

194 437

183 679

-113 150

-106 701

-75 950

-66 936

-65 605

-56 323

-30 580

-22 218

Summa nettoomsättning Driftkostnader

Not 3

Underhållskostnader

Fastighetsskatt

-11 537

-14 490

-7 417

-7 995

Fastighetskostnader

-190 292

-177 514

-113 947

-97 149

Driftnetto

126 395

127 913

80 490

86 530

Avskrivningar

-42 594

-40 415

-21 039

-19 637

83 801

87 498

59 451

66 893

Not 4

Bruttoresultat

Centrala administrations- och försäljningskostnader

Not 5, 6

-22 247

-22 607

-21 313

-21 322

Rörelseresultat

Not 7, 8

61 554

64 891

38 138

45 571

Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter

145

207

31

55

Räntebidrag

2 164

2 888

1 969

2 660

Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 9

-38 001

-55 375

-37 693

-54 409

25 862

12 611

2 445

-6 123

Bokslutsdispositioner

Not 10

4 172

-3 192

Skatt på årets resultat

Not 11

Resultat efter finansiella poster

ÅRETS RESULTAT

-8 599

-4 208

-1 544

2 906

17 263

8 403

5 073

-6 409

signalisten

solnabostäder
balansräkning

Tillgångar

Koncernen 2005 2004

Moderbolaget 2005 2004

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

Not 12

1 476 083

1 419 105

676 893

599 791

Markanläggningar

Not 13

5 831

1 749

5 810

1 727

Inventarier och maskiner

Not 14

2 017

1 012

2 017

972

Pågående ny- och ombyggnader

Not 15

55

39 438

0

39 200

1 483 986

1 461 304

684 720

641 690

728 000

728 000

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag

Not 16

Andelar i intresseföretag

Not 17

80

80

40

40

80

80

728 040

728 040

Summa anläggningstillgångar

1 484 066

1 461 384

1 412 760

1 369 730

42

81

Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager

42

81

Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar

524

402

221

329

Fordringar hos koncernföretag

112

525

0

500

Aktuella skattefordringar

972

0

972

0

Övriga fordringar

2 414

4 163

2 375

3 097

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 469

2 032

843

1 327

Not 18

5 491

7 122

4 411

5 253

Kassa och bank

17 286

16 902

5 662

5 257

Summa omsättningstillgångar

22 819

24 105

10 115

10 591

Summa tillgångar

1 506 885

1 485 489

1 422 875

1 380 321

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr Eget kapital

Koncernen 2005 2004

Moderbolaget 2005 2004

Not 19

Bundet eget kapital Grundfondskapital

88 463

88 463

Bundna reserver

51 756

51 756

Reservfond inklusive konsolideringsfond

10

signalisten

solnabostäder

140 219

140 219

88 463

88 463

38 000

38 000

126 463

126 463


balansräkning

Koncernen 2005 2004

Moderbolaget 2005 2004

Fritt eget kapital Fria reserver

98 296

89 893

Balanserat resultat

100 078

106 487

Årets resultat

17 263

8 403

5 073

-6 409

115 559

98 296

105 151

100 078

238 515

231 614

226 541

Not 20

26 890

31 062

5 410

5 724

Summa eget kapital

255 778

Obeskattade reserver Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

5 410

5 724

Latent skatteskuld

67 183

68 361

Latent skatteskuld på övervärde byggnader

53 466

53 466

126 059

127 551

5  410

5  724

29 654

23 101

29 654

23 101

1 000 000

1 000 000

Långfristiga skulder Checkräkningskredit

Not 21

Byggnadskreditiv Skulder till kreditinstitut

Not 22

0

5 400

1 000 000

1 000 000

Skulder till koncernföretag

1 029 654

1 028 501

72 175

35 065

1 101 829

1 058 166

19 514

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

5 400

0

Leverantörsskulder

31 035

29 576

22 529

Skulder till koncernföretag

342

797

4

425

Aktuella skatteskulder

6 409

7 064

0

5 166

Övriga skulder

5 039

4 107

3 160

2 526

47 169

49 378

31 439

31 197

95 394

90 922

57 132

58 828

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 506 885

1 485 489

1 422 875

1 380 321

5 933

5 933

267

188

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 23

Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar

Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo

267

233

signalisten

solnabostäder

11


Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, tkr

Koncernen 2005 2004

Moderbolaget 2005 2004

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

25 862

12 611

2 445

-6 123

Avskrivningar

42 594

40 415

21 039

19 637

Övriga ej likviditetspåverkande poster

164

1 904

164

0

Betald inkomstskatt

-10 716

-3 751

-2 483

-3 730

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

57 904

51 179

21 165

9 784

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av hyresfordringar

291

-181

608

-457

Förändring av kortfristiga fordringar

-35 706

2 996

273

-449

Förändring av leverantörsskulder

1 005

-4 516

2 594

-4 022

Förändring av kortfristiga skulder

-1 932

-32 703

-4 290

2 280

Förändring av pensionsskulder

-314

-156

-314

-156

Kassaflöde från den löpande verksamheten

21 248

16 619

20 036

6 980

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-64 527

-16 893

-63 294

-8 534

Investeringar i övriga anläggningstillgångar

0

-36 093

0

-35 855

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-64 527

-52 986

-63 294

-44 389

Erhållet koncernbidrag

0

23 700

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

12

signalisten

Upptagna lån

43 663

40 560

43 663

14 979

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

43 663

40 560

43 663

38 679

Årets kassaflöde

384

4 193

405

1 270

Likvida medel vid årets början

16 902

12 709

5 257

3 987

Likvida medel vid årets slut

17 286

16 902

5 662

5 257

solnabostäder


tilläggsupp lysningar o ch notanteck ningar

TILLÄGGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper

Allmänna principer

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisnings­ rådets rekommendation RR 1:00.

Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderings- och omräkningsprinciper

Koncernredovisning Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Det koncernmässiga övervärdet på byggnad har avskrivits med 2 procent på anskaffningsvärdet.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Byggnader har sammanvägt avskrivits med ett belopp motsvarande 2,3 procent av ursprungliga anskaffningsvärden. Inventarier och maskiner har avskrivits med 20 procent på anskaffningsvärdet. Datorer och inköp av diverse inventarier har kostnadsförts direkt.

NOTER, Tkr NOT 2 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

NOT 1 HYRESINTÄKTER

Koncernen

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

249 682

241 941

157 412

152 551

Avgifter från hyresgäster

Lokaler

55 338

55 636

26 385

26 232

för tidigarelagt underhåll

217

248

176

193

Garage

8 973

7 272

4 296

3 127

Övriga ersättningar från hyresgäster

2 519

2 092

1 801

1 565

678

672

92

84

183

76

Bostäder

P-platser och övriga objekt Summa

3 242

2 717

2 874

2 526

317 235

307 566

190 967

184 436

Försäljning vatten/värme Ersättningar från försäkringsbolag

215

173

-541

Verksamheten Flaggskeppet

332

402

Avgår hyresbortfall Bostäder

-636

-749

-465

Lokaler

-2 304

-1 701

-1 204

-604

Övriga intäkter

3 556

1 169

5 451

730

Garage

-1 582

-1 061

-333

-198

Summa

7 517

4 756

7 703

2 648

P-platser och övriga objekt Summa

-206

-125

-192

-124

-4 728

-3 636

-2 194

-1 467

NOT 3 DRIFTKOSTNADER

Avgår återbetalning av rabatt för avstått målning- och golvunderhåll, bostäder Summa hyresintäkter

-3 337 309 170

-3 259 300 671

-2 039 186 734

-1 938 181 031

Nettohyror Bostäder

245 709

237 933

154 908

150 072

53 034

53 935

25 181

25 628

Garage

7 391

6 211

3 963

2 929

P-platser och övriga objekt

3 036

2 592

2 682

2 402

309 170

300 671

186 734

181 031

Lokaler

Summa

Koncernen

2005

2004

2005

57

56

50

49

18 447

18 963

12 600

12 886

Arrendeavgifter Reparationer

Moderbolaget 2004

Fastighetsskötsel

26 342

23 444

19 189

13 863

Uppvärmning

29 025

29 411

19 114

19 518

637

111

369

99

5 488

5 240

3 612

3 221 135

Sotning, kanalrensning Sophantering Hyres- och kundförluster Återvunna fordringar Riskkostnader Vattenförbrukning

408

378

235

-234

-97

-24

-25

5 853

4 568

3 434

3 476

8 110

8 732

4 615

4 852

11 436

11 536

7 267

6 563

Avgifter för kabel-TV

1 896

760

1 223

760

Bevakning

1 359

1 103

419

186

Verksamheten Flaggskeppet

977

1 069

872

303

Förhandlingsersättningar

504

476

326

300

Boinflytandemedel

427

337

278

217

2 418

614

2 371

533

113 150

106 701

75 950

66 936

Elförbrukning

Övriga kostnader Summa

signalisten

solnabostäder

13


notanteckningar

NOT 4 AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 8 Sjukfrånvaro Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

2005

2005

2004

2004

Byggnader inklusive om-

2005

2004

Samtliga anställda

1,5 %

2,6 %

38 777

36 623

18 193

17 047

Andel långtidssjukfrånvaro

0,0 %

1,4 %

3 042

2 965

2 072

2 028

Kvinnor

1,7 %

1,3 %

Markanläggningar

160

105

159

105

Män

1,4 %

1,3 %

Inventarier och maskiner

615

722

615

457

Anställda i åldrarna 29 år eller yngre

1,3 %

0,1 %

42 594

40 415

21 039

19 637

Anställda i åldrarna mellan 30-49 år

2,1 %

1,5 %

Anställda i åldrarna 50 år eller äldre

1,0 %

1,0 %

och tillbyggnader Standardförbättringar

Summa

NOT 5 Centrala administrationsoch försäljningskostnader Koncernen

2005

2004

2005

2004

Koncernen

10 277

10 725

10 277

10 690

2005

2004

2005

2004

1 100

856

1 100

856

38 001

43 975

37 693

43 009

Uppbyggnad IT-struktur

Moderbolaget

NOT 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Personalkostnader Konsultarvode

1 256

2 109

1 256

2 087

Övriga kostnader

9 614

8 917

8 680

7 689

22 247

22 607

21 313

21 322

Summa

NOT 6 Arvode och kostnadsersättning

Koncernen

Moderbolaget

2005

2005

2004

2004

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsuppdrag 1)

388

357

269

205

Andra uppdrag

197

110

197

66

Summa

585

467

466

271

Koncernen

Moderbolaget

2005

2004

2005

2004

Kvinnor

14

13

14

11

Män

31

32

31

23

Summa

45

45

45

34

Medelantalet anställda

1 280

1 249

1 280

1 249

12 710

12 197

12 710

9 789

629

592

629

592

till övriga anställda

1 932

1 377

1 932

1 235

Övriga sociala kostnader

4 902

4 843

4 902

4 026

21 453

20 258

21 453

16 891

Löner och andra ersättningar Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader

Summa

signalisten

solnabostäder

ränteändring Summa

0

11 400

0

11 400

38 001

55 375

37 693

54 409

NOT 10 Bokslutsdispositioner Moderbolaget

2005

2004

Avsättning till periodiseringsfond

0

5 030

Återföring av periodiseringsfond

-4 172

-1 838

Summa

-4 172

3 192

Koncernen

2005

2004

2005

2004

Aktuell skatt på årets resultat

9 777

4 246

1 544

4 225

Moderbolaget

0

0

0

-6 636 -495

Aktuell skatt avseende koncernbidrag Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Summa

Löner och andra ersättningar

till övriga anställda

Lösenavgift förtida

Latent skatt

Löner, ersättningar och sociala kostnader till styrelse och VD

Räntekostnader

Moderbolaget

NOT 11 Skatt på årets resultat

NOT 7 Anställda och personalkostnader

14

Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp.

0

-495

0

-1 178

457

0

0

8 599

4 208

1 544

-2 906

1) Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.


notanteckningar

NOT 12 Byggnader och mark Byggnader

Koncernen

Moderbolaget

2005

2004

2005

2004

Ingående anskaffningsvärde 1 686 846 1 684 403

Ackumulerade anskaffningsvärden 835 806

828 325

Inköp

11 998

15 797

10 751

7 481

Försäljningar/utrangeringar

-1 795

-13 354

-641

0

Överfört från pågående projekt

84 363

0

84 180

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 781 412 1 686 846

930 096

835 806

-272 924

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar

-476 262

-448 133

-291 999

Försäljningar/utrangeringar

1 631

11 459

477

0

Årets avskrivningar

-41 819

-39 588

-20 265

-19 075

Utgående ackumulerade avskrivningar

-516 450

-476 262

-311 787

-291 999

Ingående nedskrivningar

-1 728

-1 728

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 728

-1 728

Utgående redovisat värde 1 263 234 1 208 856

618 309

543 807

Taxeringsvärde byggnader 1 338 600 1 338 600

839 982

839 982

Ackumulerade nedskrivningar

Koncernens byggnader är försäkrade i Trygg Hansa.

Mark

Koncernen

Moderbolaget

2005

2004

2005

2004

Ingående anskaffningsvärde

205 442

205 442

55 984

55 984

Överfört från pågående projekt

2 600

0

2 600

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

208 042

205 442

58 584

55 984

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar

4 807

4 807

Utgående ackumulerade uppskrivningar

4 807

4 807

Utgående redovisat värde

212 849

210 249

58 584

55 984

Taxeringsvärde mark

947 642 1 089 042

621 163

621 163

Byggnader 1 263 234 1 208 856

618 309

543 807

Bokfört värde Mark

212 849

210 249

58 584

55 984

Summa 1 476 083 1 419 105

676 893

599 791

signalisten

solnabostäder

15


notanteckningar

NOT 13 Markanläggningar

Koncernen

Moderbolaget

2005

2004

2005

2004

Ingående anskaffningsvärde

2 315

2 050

2 293

2 050

Inköp

459

265

459

243

Överfört från pågående projekt

3 784

0

3 784

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 558

2 315

6 536

2 293

Ingående avskrivningar

-566

-461

-566

-461

Årets avskrivningar

-161

-105

-160

-105

Utgående ackumulerade avskrivningar

-727

-566

-726

-566

Utgående redovisat värde

5 831

1 749

5 810

1 727

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar

NOT 14 Inventarier och maskiner

Koncernen

Moderbolaget

2005

2004

2005

2004

Ingående anskaffningsvärde

3 981

3 923

2 135

1 839

Inköp

1 660

831

1 660

810

Försäljningar/utrangeringar

-1 993

-773

-147

-514

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 648

3 981

3 648

2 135

Ingående avskrivningar

-2 969

-3 011

-1 163

-1 220

Försäljningar/utrangeringar

1 953

764

147

514

Årets avskrivningar

-615

-722

-615

-457

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 631

-2 969

-1 631

-1 163

Utgående redovisat värde

2 017

1 012

2 017

972

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar

NOT 15 Pågående ny- och ombyggnader

16

signalisten

Koncernen

2005

2004

Moderbolaget 2005

2004

Ingående anskaffningsvärde

39 438

3 345

39 200

3 345

Nyinvesteringar under året

51 732

50 168

51 364

49 930

Överfört färdigställda byggnader

-91 115

-14 075

-90 564

-14 075

Summa

55

39 438

0

39 200

solnabostäder


notanteckningar

NOT 16 SPECIFIKATION AKTIER I DOTTERFÖRETAG

Solnabostäder AB Org.nr 556066-7361 Säte i Solna

Kapital andel

Rösträtts- andel

Antal andelar

Anskaffnings- Nedskrivning värde

Bokfört värde

100 %

100 %

76 200

1  055  000

728 000

327  000

NOT 17 Specifikation andelar i intresseföretag

Koncernen

Moderbolaget

2005

2004

2005

80

80

2004

Ackumulerade anskaffningsvärden Husbyggnadsvaror HBV förening 8 st andelar à nom 10 000 kr

4 st andelar à nom 10 000 kr

40

40

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

80

80

40

40

Utgående redovisat värde

80

80

40

40

NOT 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

2005

2004

Moderbolaget 2005

2004

Förutbetalda kostnader

676

537

489

537

Upplupna räntebidrag

327

334

308

312

Övriga upplupna intäkter

466

1 161

46

478

Summa

1 469

2 032

843

1 327

NOT 19 förändringar av eget kapital MODERBOLAGET Reservfond inkl Grundfondskapital konsolideringsfond

Eget kapital 2004-12-31

88  463

Fritt eget kapital

Summa kapital

38  000 100  078

226 541

Årets resultat Belopp vid årets utgång

88  463

5 073

5 073

38  000 105 151

231 614

signalisten

solnabostäder

17


notanteckningar

NOT 21 Checkräkningskredit

NOT 20 OBESKATTADE RESERVER

MODERBOLAGET

2005

2004

Periodiseringsfond vid 2000 års taxering

0

4 172

Periodiseringsfond vid 2001 års taxering

4 510

4 510

Periodiseringsfond vid 2002 års taxering

5 695

5 695

Periodiseringsfond vid 2003 års taxering

7 376

7 376

Periodiseringsfond vid 2004 års taxering

4 279

4 279

Periodiseringsfond vid 2005 års taxering

5 030

5 030

26 890

31 062

Summa

MODERBOLAGET

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 200 000 tkr (200 000 tkr år 2004). Utnyttjad kredit uppgår till 29 654 tkr (23 101 tkr år 2004).

NOT 22 Skulder till kreditinstitut MODERBOLAGET I den totala upplåningen på 1 000 mkr uppgår den sammanlagda volymen av ingångna derivatavtal till 725 mkr och 275 mkr löper med rörlig ränta per den 31 december 2005.

NOT 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18

signalisten

Koncernen

2005

2004

Moderbolaget 2005

2004

Förutbetalda hyresfordringar

26 461

26 126

15 461

14 980 9 244

Upplupna kostnadsräntor

7 789

9 244

7 789

Övriga upplupna kostnader

12 919

14 008

8 189

6 973

Summa

47 169

49 378

31 439

31 197

solnabostäder


BOSTADSSTIFTELSEN SI GNALISTEN I SOLNA. O rg nr 815200-1148

Torsten Svenonius

Stig Prinzell

Anders Gellner

O rd föran d e

Bekir Yarar

Eva Klingström

Jan-Erik Torsell

Rolf Levin

Per Stockhaus

Hans Brändström

Tomas Linderstål V erkstä llande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 2006-03-14.

Jan Ekholm A U K T O R I S E R AD R E V I S O R

signalisten

solnabostäder

19


revisionsberättelse

Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Org nr 815200-1148

Jag har granskat årsredovisningen och koncernredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för räkenskapsåret 200501-01–2005-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, kon­cernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprincip­erna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelse­ledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen. Huddinge 2006-03-14

Jan Ekholm auktoriserad revisor

20

signalisten

solnabostäder


gra nskningsrapport

Till styrelsen i Solnabostäder AB Org nr 556066-7361

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2005. Granskningen har utförts enligt stiftelselagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolaget verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter. Solna 2006-03-14

Christer Schön Av kommunfullmäktige i Solna utsedd lekmannarevisor

signalisten

solnabostäder

21


Fasti ghetsförte ckning

Ägare Område Fastighet Adress

Byggår (omb.år)

Värdeår

Antal lägenheter

Si

Agnesberg

1988 – 89

1988

400

Si

Agnesberg Totalt

Si

Bagartorp

Bagartorp 1

Bagartorpsringen 22–30

1961

1961

30

Si

Bagartorp

Bagartorp 2

Bagartorpsringen 32–36

1961

1960

18

Si

Bagartorp

Bagartorp 3

Bagartorpsringen 40–48

1961

1960

30

Si

Bagartorp

Bagartorp 4

Bagartorpsringen 50–52

1960

1960

Butiker

Si

Bagartorp

Bagartorp 5

Bagartorpsringen 54–56

1960

1962

Butiker

Si

Bagartorp

Bagartorp 6

Bagartorpsringen 58

1960

1960

68

Si

Bagartorp

Bagartorp 7

Bagartorpsringen 60–62

1960

1959

69

Si

Bagartorp

Bagartorp 8

Bagartorpsringen 70

1960

1960

69

Si

Bagartorp

Bagartorp 9

Bagartorpsringen 78

1960

1960

69

Si

Bagartorp

Bagartorp 10

Bagartorpsringen 80

1960

1960

87

Si

Bagartorp

Bagartorp 11

Bagartorpsringen 64–68

1960

1960

24

Si

Bagartorp

Bagartorp 12

Bagartorpsringen 72–76

1960

1960

24

Si

Bagartorp

Bagartorp 13

Bagartorpsringen 82–86

1960

1960

24

Si

Bagartorp

Bagartorp 14

Bagartorpsringen 82–92

1961

1961

18

Si

Bagartorp

Bagartorp 15

Bagartorpsringen 2–6

1961

1961

18

Si

Bagartorp

Bagartorp 16

Bagartorpsringen 8–18

1961

1961

36

Si

Bagartorp

Bagartorp 18

Bagartorpsringen 38

1961 Daghem

Si

Bagartorp

Gunnarbo 2

Gunnarbovägen 2A,B,

Tunet 1

signalisten

Bagartorpsringen 51–55

1964

1963

400

42

Si

Bagartorp

Järva 3:1

Parkering

Si

Bagartorp Totalt

626

Si

Bergshamra

Torsken 2

Björnstigen 6–22

1961

1960

104

Si

Bergshamra

Torsken 3

Björnstigen 24–40

1962 / 1986

1961

120

Si

Bergshamra

Torsken 5

Rådjursstigen 1–7, 11–17

1960

1960

78

Si

Bergshamra Totalt

SB

Bollen

Bollen 2

22

Tunvägen1–39, 2–26

302

Parkvägen 9–13 , Idrottsgatan 10, Stråkvägen 7

ca 1985

1985

64

SB

Bollen Totalt

64

Si

Frösunda

Fölet 1

Förvaltarvägen 2–6

1953

1952

84

Si

Frösunda

Hästen 1

Rättarv. 2–8, Förvaltarvägen17–29

1953

1953

55

Si

Frösunda

Ponnyn 2

Förvaltarvägen 8–10

1952

1952

52

Si

Frösunda

Ridskolan 1

Förvaltarvägen 1–15

1953

1953

54

Si

Frösunda Totalt

solnabostäder

245


Fasti ghetsförte ckning

Antal lokaler prima sekunda

Antal BOA bilplatser

LOA prima sekunda

BRA

Taxeringsvärde tkr år 2005

3

3

309

31 166

769

78

32 013

156 528

3

3

309

31 166

769

78

32 013

156 528

2

2 097

197

2 294

9 145

1

11

1 427

48

1 475

6 252

4

1

12

2 100

24

2 389

9 789

4

573

573

2 416

5

629

629

4 027

2

104

6

4 988

20 488

1

4 894

150

5 044

19 953

3

4 944

49

4 993

20 333

1

1

4 943

5

4 987

20 463

1

4 878

265

39

5 273

5 273

21 600

1

8

1 876

50

106

2 032

8 377

1

7

1 876

50

94

2 020

8 178

9

1 876

154

2 030

8 074

1

1

9

1 457

25

38

1 520

6 506

1

1

14

1 455

44

4

1 503

6 653

1

18

2 593

63

2 656

11 585

1

248

248

Specialenh./vårdbyggn.

5 315

21 294

348

Arrende

32

35

455

44 975

4 173

821

49 969

205 133

11

6

52

7 644

2 486

93

10 223

75 200

14

5

182

8 766

2 900

188

11 854

92 200

7

5

89

6 350

1 918

499

8 767

64 600

32

16

323

22 760

7 304

780

30 844

232 000

7

22

3 725

2 330

6 055

58 393

7

22

3 725

2 330

6 055

58 393

22

5 401

5 401

44 285

3 329

7

2

43

3 286

1 886

143

3

4

8

3

33

7

1

10

8

63

377

246

3 952

28 925

3 310

65

3 375

27 624

3 505

199

41

3 745

29 121

15 545

576

352

16 473

129 955

signalisten

solnabostäder

23


Fasti ghetsförte ckning

24

signalisten

Ägare Område Fastighet Adress

Byggår (omb.år)

SB

Hagalund

Nordan 18

Hagalundsgatan 1–7

SB

Hagalund

Nordan 19

Hagalundsgatan 9

SB

Hagalund

Nordan 18/20

P-däck & gård

SB

Hagalund

Nordan 20

Hagalundsgatan 11–17

1971

1971

223

SB

Hagalund

Nordan 22

Hagalundsgatan 21

1972

1972

Butiker

SB

Hagalund

Sunnan 14

Hagalundsgatan 8–14

1973

1973

223

SB

Hagalund

Sunnan 15

Hagalundsgatan 16

ca 1970

Förskola

SB

Hagalund

Sunnan 14/16

P-däck och gård

P-däck

SB

Hagalund

Sunnan 16

Hagalundsgatan 18–24

SB

Hagalund Totalt

SB

Hallen

Hallen 8

Algatan 2–4 Spårvägen 14

ca 1990

67

SB

Hallen

Hallen 9

Spårvägen 8–12 Hallgatan 12–18

ca 1990

1992

86

SB

Hallen

Hallen 10

Hallgatan 1–7 Spårvägen 4–6

ca 1990

1992

81

SB

Hallen

Alspåret

P-platser

SB

Hallen Totalt

234

Si

Motorn

114

Si

Motorn Totalt

Si

Ritorp

Biet 2

Törnbacken 10

1957

1956

37

Si

Ritorp

Getingen 1

Törnbacken 4–8

1957

1956

103

Si

Ritorp

Humlan 1

Törnbacken 1–13

1957

1956

65

Si

Ritorp

Myggan 1

Fläderstigen 11–15

1957

1956

33

Si

Ritorp

Myran 3

Törnbacken 2, Fläderstigen 2–6

1958

1957

72

Si

Ritorp

Sländan 2

Fläderstigen 3–9

1957

1956

32

Si

Ritorp Totalt

SB

Rudviken

Rudviken 5

Regnstigen 7–11

1985

1985

33

SB

Rudviken

Rudviken 6

Regnstigen 3–5

1935 (1992)

1988

16

SB

Rudviken Totalt

49

Si

Råsunda

Blåhäggen 4

Filmgatan 25–35

1951 (2003)

36

Si

Råsunda

Hängbjörken 1

Råsundavägen 163–165

2001

Si

Råsunda

Korpen 1

Råsundavägen 159–161

1950 (2001)

Si

Råsunda

Krönet 2

Erik Sandbergs gata 25

2005

59

Si

Råsunda

Krönet 3

Bergstigen 8–14

1949 (1998)

1962

98

Si

Råsunda

Körsbärsträdet 5

Erik Sandbergs gata 17–23

1949 (1995)

1949

98

Si

Råsunda

Ripan 1

Erik Sandbergs gata 24–52

1950 (2001– 2002)

1950

175

solnabostäder

Motorn 11

Östervägen 20–26

Värdeår

Antal lägenheter

1971

1971

219

1970

1970

Flaggskeppet

1973

1982

1973

1982

1970

2001

P-däck

223 888

114

342

Björkgården 8


Fasti ghetsförte ckning

Antal lokaler prima sekunda

Antal BOA bilplatser

LOA prima sekunda

2

8

15 908

645

182

8

1

1 180

16

3

16 735 1 196

Taxeringsvärde tkr år 2005 76 711 5 280

427

5

16 004

8 2

BRA

7

16 090

4

1

4

4

336

110

16 450

94 600

1 370

1 370

6 851

187

16 549

94 600

1 148

1 148

Specialenh./vårdbyggn.

272

430

79

79

16 145

376

114

16 635

73 850

31

26

857

64 147

5 327

688

70 162

351 892

11

58

4 372

2 964

457

7 793

Specialenh./vårdbyggn.

3

6 222

230

6 452

67 488

2

5 903

205

59

6 167

64 159

10

126

16

68

126

16 497

3 399

516

20 412

131 647

3

1

98

8 735

175

72

8 982

79 897

3

1

98

8 735

175

72

8 982

79 897

2

2 169

30

2 199

17 238

3

3

7

7 113

100

41

7 254

56 592

1

6

35

4 159

50

126

4 335

32 252

3

2 690

83

2 773

21 206

4

3

54

4 779

798

52

5 629

47 659

1

4

2 186

48

396

2 630

18 606

96

23 096

996

728

24 820

193 553

2

1

2 025

73

55

2 153

19 953

1

1

607

120

32

759

7 057

3

2

2 632

193

87

2 912

27 010

3

2 504

173

2 677

23 344

4 343

4 343

Specialenh./vårdbyggn.

536

435

971

8 858

257

4 719

742

9

21

2 2 2

66

4 462

1

32

6 624

5

6 629

56 401

3

1

30

6 507

219

5

6 731

54 324

12

3

4

12 283

1 633

218

14 134

111 287

signalisten

solnabostäder

25


Ägare Område Fastighet Adress

Byggår (omb.år)

Si

Råsunda

Syrenen 1

Bokvägen 2–8

Si

Råsunda

Utsikten 1

Bergstigen 5–9

Si

Råsunda Totalt

Si

Skytteholm

Korallen 1

Ankdamsgatan 2–10

Si

Skytteholm

Turkosen 1

Skytteholmsvägen 13–37,

26

signalisten

Hannebergsgatan 39–41

Värdeår

Antal lägenheter

1951 (2003)

1968

24

1949–51 (1997)

1949

72 570

1978

1979

54

1978 – 79

1979

124

Si

Skytteholm Totalt

SB

Västra Vägen

Platån 18

Berggaraget

1971 Garage o lager

SB

Västra Vägen

Platån 19

Västra vägen 5

1971

1971

45

SB

Västra Vägen

Platån 20

Västra vägen 7

1971

1971

72

SB

Västra Vägen

Platån 21

Västra vägen 9

1971

1971

54

SB

Västra Vägen

Platån 22

Västra vägen 11

1971

1971

48

SB

Västra Vägen Totalt

SB

Västra Skogen

SB

Västra Skogen Totalt

42

Totalt

4 273

solnabostäder

Kaptenen 1

Johan Enbergs väg 1

ca 1970

1969

178

219 42


Antal lokaler prima sekunda 2

Antal BOA bilplatser

2

1

LOA prima sekunda

BRA

Taxeringsvärde tkr år 2005

1 667

37

35

1 739

14 816

30

4 891

50

4 941

40 252

24

10

162

39 474

6 974

436

46 884

310 024

4

4

24

4 524

32

90

4 646

40 315

6

5

96

10 182

2 306

181

12 669

113 160

10

9

120

14 706

2 338

271

17 315

153 475

1

205

4 096

4 096

7 800

4

7

3 345

1 352

648

5 345

43 446

7

8

4 605

5 012

601

10 218

76 400

8

7

4 217

3 374

104

7 695

47 509

6

9

2 942

2 763

447

6 152

55 400

15 109

12 501

5 896

33 506

230 555

3 038

3 038

25 600

3 038

3 038

25 600

363 385

2 285 662

25

205

32

231

205

2 836

305 605

47 055

10 725

signalisten

solnabostäder

27


Bosta d stiftelsen Signalisten i S olna . B ox 1104. 171 22 S olna . Tel 08-705 22 00. www.signalisten.se

Signalisten årsredovisning år 2005  
Signalisten årsredovisning år 2005  
Advertisement