Page 1

Ă…rsredovisning 2004


V Å R A B O S TA D S O M R Å D E N

Sollentuna

Danderyd Ulriksdal Järva

Bergshamra

Agnesberg

Ritorp Sundbyberg Bagartorp Motorn Frösunda

Råsunda

Hagalund

Hallen Bollen

Västra vägen

Solna Centrum

Haga

Skytteholm Huvudsta

Västra skogen Stockholm Stockholm


INNEHÅLL

Våra områden

2

VD kommentar

5

Flyttningsfrekvens, lägenhetsfördelning, intäkter, fastighetskostnader, så här används intäkterna – grafer

6

Flerårsöversikt

7

Förvaltningsberättelse

8

Resultatdisposition

9

Resultaträkning

9

Balansräkning

10 – 11

Kassaflödesanalys

12

Redovisningsprinciper

13

Noter

13 – 18

Underskrifter

19

Revisionsberättelse

20

Granskningsrapport

21

Fastighetsförteckning

22 – 27


4

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER


VD HAR ORDET

Den 2 april 2004 togs första spadtaget för Signalistens nyproduktion av bostadslägenheter sedan Agnesberg byggdes 1988. Vårt dotterbolag Solnabostäder uppförde bostadsområdet Hallen i början av 90-talet, och det är ändå alltså runt 15 år sedan det senast byggdes allmännyttiga hyresrätter i Solna. I och med bruksvärdesystemet, som även sätter gränserna för vad privata hyresrätter får kosta har det troligen inte heller byggts särskilt många sådana i kommunen sedan dess. Byggandet av bostadsrätter har dock varit desto kraftfullare vilket inneburit att Solna ändå tillhör de kommuner som byggt flest bostäder per innevånare under de senaste åren. I Krönet 2, som vår nybyggda fastighet på Erik Sandbergs gata 25 i Råsunda heter kommer hyran för en lägenhet på 3 rok att vara cirka 7 700 kr per månad. Nybyggnadshyran bestäms i huvudsak av produktionskostnaden och är vad som behövs för att fastigheten på lite sikt skall vara rimligt självbärande och inte bli en belastning för övriga hyresgäster. Hyran är också i stort i samma storleksordning, som för andra nybyggda hyresbostäder i Stockholmsområdet. Paradoxen är dock att vi runt om i samma bostadsområde också har en hel del äldre, men stambytta och moderniserade fastigheter och där kostar motsvarande lägenhet bara ca 5100 kr per månad – också det fortfarande i stor utsträckning en konsekvens av byggkostnaden – för 50 år sedan! Att detta skapar inlåsningseffekter, där den som bor två trappor upp utan hiss i en äldre lägenhet med ett modernt, men trångt badrum och små mått inte gärna flyttar till den modernare lägenheten - även om det skulle innebära möjlighet till betydligt längre kvarboende på äldre dar - är väl ganska uppenbart. Medan den som har unga ben och en liten ekonomi är hänvisad till att köa för de nya, dyrare lägenheterna. Låt mig också berätta om Signalistens något ovanliga system för lägenhetsuthyrning och det tydliga trendbrott vi sett i vår uthyrningsverksamhet. Varje lägenhet, som blir ledig annonseras på vår hemsida. Alla som vill kan där göra en intresseanmälan för varje enskild lägenhet och efter 7 dygn tas annonsen ner och ansökningarna behandlas. Detta sker helt automatiskt i en dator och ansökningarna delas i tre kategorier. Kategori 1 är våra egna hyresgäster, som turordnas efter sin boendetid i nuvarande lägenhet. Kategori 2 är alla övriga Solnabor och kategori 3 alla övriga och dessa två kategorier turordnas efter en slumptalsstyrd lotteridragning. I första hand erbjuds den lediga lägenheten till alla i kategori 1 och den, som tackar ja får lämna sin nuvarande lägenhet till uthyrning i systemet. Om alla i kategori 1 tackar nej går erbjudandet växelvis till dem som står överst på dragningslistorna för kategori 2 och 3. Under 2004 gick 161 st. eller 54 % av de lediga lägenheterna till kategori 2 och 3. Fram till hösten 2003 var det nästan alltid någon av de först erbjudna, som tackade ja, men sedan dess är bilden ofta en helt annan. Nu är det inte ovanligt att 10, 15 eller till och med 20 personer i kategori 2 och 3 tackar nej och det får oss att fundera på hur stor bostadsbristen egentligen är. För den som tackar nej till ett förstahandsavtal med en förhållandevis låg hyra måste väl då ha något man i avgörandets ögonblick ändå betraktar som bättre? Utredning pågår. Eftersom vi nu skriver april 2005 har vi de första resultaten av ansökningarna till nybygget jag berättat om ovan. En äldre lägenhet i området fick över 1200 sökande, men till den nya lägenheten tvärs över gatan med den högre hyran sökte mindre än 200 personer. Kan det vara så att bostadsköns storlek inte är ett absolut tal utan beroende av pris och läge på den erbjudna bostaden? I så fall bör vi nog beakta det när vi gör upp våra planer för framtida byggande av hyresbostäder och inte enbart låta oss stressas av köns skenbara längd. Ovanstående tidstecken tycker jag visar att hyressättningssystemet inte fungerar riktigt som det borde och att slutet på en kö kanske inte alltid visar vad de som står längst fram egentligen vill ha.

Tomas Linderstål VD

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

5


B O S TA D S S T I F T E L S E N S I G N A L I S T E N I S O L N A . O R G N R 8 1 5 2 0 0 - 1 1 4 8

OMFLYTTNINGSFREKVENS 2004 Internt

Nya hyresgäster

18

34

8

60

9,6%

6

28

7

41

12,0%

Råsunda

30

7

4

41

8,1%

Frösunda

9

4

7

20

8,1%

Bergshamra

2

3

3

8

2,6%

Skytteholm

5

0

6

11

9,2%

Skytteholm, 65+

0

5

0

5

8,3%

Bagartorp Ritorp

Motorn

Direkta byten

Totalt

Procent

4

2

1

7

6,1%

30

17

10

57

14,4%

Västra Skogen

0

0

0

0

0,0%

Platån, Rudviken

6

8

3

17

6,3%

Bollen, 65+

0

8

1

9

14,1%

Hagalund

11

53

7

71

8,0%

Hallen

13

12

7

32

19,2%

Agnesberg

Hallen, 65+ Totalt

Lägenhetsfördelning, %

4

0

9

0

9

13,4%

134

190

64

388

9,2%

1 rok/roks 2 rok/rokv 3 rok 4 rok –

8

Intäkter, %

349 st 1 127 st 1 806 st 775 st

2

Bostäder Lokaler Bilplatser Vakanser och rabatter Övriga intäkter

2 2

18 17

27 77

18

Fastighetskostnader, %

11

Så här används intäkterna, %

Egen förvaltning Köpt reparation Köpt skötsel och tillsyn Taxebundet Underhåll Fasighetsskatt och försäkring

11

1

Drift Underhåll Taxebundet Administration Fasighetsskatt och försäkring Avskrivningar Finansnetto Bolagsskatt Resultat

3 15

17 6

8 19

32

13

6 32 7

6

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

19


FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN

Tkr Omsättning Kapitalkostnader, brutto Räntebidrag Kapitalkostnader, netto

2004

2003

2002

305 427

297 908

286 069

55 375

48 487

72 932

2 888

1 632

2 212 70 710

52 487

46 855

Bruttoränta

5,4 %

4,7 %

7,2 %

Nettoränta

5,1 %

4,5 %

6,9 %

56 323

55 110

44 404

3 259

2 972

1 831

106 701

114 274

102 590

Underhållskostnader Underhållsrabatt Driftkostnader exkl. fastighetsskatt Fastighetsskatt

14 490

13 835

13 896

127 913

114 689

125 179

Avskrivningar

40 415

37 729

37 841

Hyresbortfall

3 636

4 990

4 068

378

292

384

12 611

8 572

25 848

Driftnetto

Hyresförluster Rörelseresultat före bokslutsdisp. Redovisat resultat Låneskuld Eget kapital Balansomslutning

8 403

5 108

28 516

1 028 501

1 028 694

1 012 799

238 515

230 112

225 003

1 485 489

1 473 444

1 450 972

Likviditet 1)

27 %

18 %

13 %

Avskrivning fastigheter

2,3 %

2,2 %

2,3 %

16,1 %

15,6 %

15,5 %

2,4

2,4

1,9

4 210

4 210

4 210

Soliditet 2) Räntetäckningsbidrag (ggr) 3) Antal bostäder Antal lokaler Yta bostäder m2 Yta lokaler m2 Genomsnittshyra, bostäder (kallhyror kr/m2) Genomsnittshyra, bostäder (totalhyror kr/m2) Antal anställda Omflyttning

431

411

398

300 877

300 877

300 877

55 283

55 283

55 283 743

-

-

812

791

-

45

41

37 7,3 %

9,2 %

8,4 %

Fjärrvärme, total, Gwh

48,4

54,9

55,7

Normalårskorrigerat, Gwh

49,8

57,0

59,9

Vattenförbrukning, totalt m3 (tusental)

641

600

605

Vattenförbrukning, m3 per m2

2,14

1,99

2,00

1) Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 2) Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 3) Driftnetto plus ränteintäkter plus räntebidrag dividerat med kapitalkostnader, brutto.

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

7


ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2004

Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

En outhyrd barnstuga i Sunnan 15 i Hagalund har under årets byggts om till en privatdriven särskola för barn med utvecklingsstörningar. En ny, gemensam växel med intern IP-telefoni har tagits i bruk och samtliga kontor har anslutits i ett bredbandsbaserat datanät.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR KONCERNEN VERKSAMHETEN Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna är ett allmännyttigt bostadsföretag vars styrelse utses av Solna stad. Företaget är en stiftelse till vilken staden tillskjutit hela grundfondskapitalet. Från och med den 31 december 2001 ingår det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB i koncernen. Koncernen äger och förvaltar 4 210 bostadslägenheter, 205 prima lokaler, 226 sekunda lokaler och 2 826 bilplatser inklusive garage. Under året har verksamhet och organisation drivits integrerat och samordnat med dotterbolaget. I praktiken innebär det att dotterbolagets centrala administrations- och finansiella kostnader belastas moderbolaget. HÄNDELSER AV BETYDELSE I maj tog första spadtaget till 59 nya lägenheter i kvarteret Krönet 2 i Råsunda. I april påbörjades arbetet med en ny detaljplan för kvarteret Turkosen 1 med avsikt att bygga ca 25 nya lägenheter. I mars såldes fastigheten Korallen 1 till den bostadsrättsförening som de boende bildat. Ärendet har lämnats in till länsstyrelsen för godkännande. Sedan oktober 2003 ligger försäljningen av fastigheterna Rudviken 5 och 6 hos Boverket för avgörande. Vi har överklagat länsstyrelsens beslut att inte godkänna försäljningen till de bostadsrättsföreningar som de boende bildat i dessa fastigheter. FÖRVALTNINGSVERKSAMHETEN Under året har reglerna för uthyrning av bostäder reviderats något och ca 60 % (ca 50 %) av de nyuthyrda lägenheterna har gått till andra än sådana som redan är hyresgäster. Vi har sagt upp relativt många hyresgäster för avflyttning på grund av ”bristande behov” och/eller olovlig andrahandsuthyrning, vilket medverkat till att den totala nyuthyrningen (exklusive intern omflyttning) ökat till 190 lägenheter (116 lägenheter). En tendens är att fler än tidigare som erbjuds lägenheter tackar nej. 75 % av nyuthyrningen har gått till personer, som tidigare saknat egen bostad. Den totala omflyttningen har ökat till 9,2 % (8,4 %). Den 1 april höjdes hyran för samtliga bostadslägenheter med 16 kr/m2. Lägenhetsunderhåll har utförts för 17,4 Mkr och underhållsrabatter för avstått underhåll har utbetalats med 3,3 Mkr. Bland övriga underhållsinsatser märks fortsatt renovering av parkeringsgaraget Sunnan i Hagalund och en omfattande uppgradering av maskinutrustningen i tvättstugorna. Samtliga motorvärmaruttag har av energisparskäl bytts till moderna tid- och temperaturstyrda modeller. Bland årets underhållsinsatser, som totalt kostat 56 Mkr, märks i övrigt en fortsatt satsning på utbyte och datorisering av anläggningarna för värme och ventilation.

8

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

ÅRETS RESULTAT Hyresintäkter och övriga förvaltningsintäkter uppgår till 305,4 Mkr, fastighetskostnaderna inklusive avskrivningar till 217,9 Mkr och centrala administrations- och försäljningskostnader till 22,6 Mkr, vilket ger ett rörelseresultat på 64,9 Mkr. Rörelseresultatet är ca 10 Mkr bättre än föregående år, vilket främst är en effekt av ett medvetet energispararbete och effektiviseringar i förvaltningsarbetet. Räntekostnaderna har ökat med 6,8 Mkr jämfört med 2003 på grund av lösen av derivatinstrument under 2004 för att säkra framtida räntenivåer. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 12,6 Mkr, vilket är ca 4 Mkr bättre än föregående år. MÅLUPPFYLLELSE Övergripande affärsmålsättning är att erbjuda “Ett bra boende med låg hyra och liten miljöpåverkan”. I vilken utsträckning affärsmålsättningen “ett bra boende” blivit uppfylld redovisas förmodligen bäst i den kundundersökningen, som är planerad till hösten 2005. Hyresnivån tillhör de lägsta bland jämförbara företag i Stockholms län. Vid en sådan jämförelse måste respektive företags val av erbjudande om lägenhetsunderhåll beaktas. En minskad energiförbrukning är troligen fastighetsbranschens viktigaste bidrag i miljöarbetet. Under 2004 har stora minskningar i förbrukningen av såväl fjärrvärme som el gjorts. Det tydligaste mätbara målet avser soliditeten, som enligt styrelsens beslut årligen skall öka tills den uppgår till minst 20 procent. Från 2003 till 2004 har soliditeten ökat med 0,5 procent och uppgår den 31 december 2004 till 16,1 procent. Andra mål har varit att komma igång med nyproduktion av bostäder och att som medel för detta sälja några fastigheter för att ge ett initialt kapitaltillskott för kommande nybyggnadsinvesteringar. FRAMTIDEN Vi ser fram emot en period av nyproduktion av bostäder i takt med förmåga och efterfrågan. Under den närmaste tioårsperioden kommer samtidigt mer än hälften av koncernens fastigheter att till följd av naturligt åldrande stå inför ett mycket omfattande underhållsbehov, vilket ställer stora krav på ett långsiktigt ansvarstagande i kommande hyresuppgörelser. En ny underhållsplan indikerar 700–800 Mkr i underhållsbehov under den närmaste 10-årsperioden, vilket inte ryms inom nuvarande hyresnivåer. Ambitionen för arbetet med drift och underhåll strävar mot långsiktigt hållbara utföranden, som ger god kvalitet, låga driftkostnader och liten resursförbrukning. Energieffektivisering blir åter en viktig framgångsfaktor då de taxebundna kostnaderna kommer att utgöra en allt större del av den totala kostnadsmassan.


R E S U LTAT R Ä K N I N G

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION FÖR MODERBOLAGET, Tkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 2004-01-01

89 423 080

erhållet koncernbidrag

23 700 000

skatt på koncernbidrag

-6 636 000

årets resultat

-6 408 987

-6

100 078 093 disponeras så att 100 078 093

i ny räkning överföres

KONCERNENS RESULTATRÄKNING, Tkr Koncernen

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

Nettoomsättning Hyresintäkter

Not 1

300 671

292 567

181 031

175 655

Övriga förvaltningsintäkter

Not 2

4 756

5 341

2 648

2 158

305 427

297 908

183 679

177 813

Summa nettoomsättning

Driftkostnader

-106 701

-114 274

-66 936

-69 715

Underhållskostnader

-56 323

-55 110

-22 218

-31 148

Fastighetsskatt

-14 490

-13 835

-7 995

-7 829

Driftnetto

127 913

114 689

86 530

69 121

-40 415

-37 729

-19 637

-18 555

87 498

76 960

66 893

50 566

Avskrivningar

Not 3

Not 4

Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader

Not 5,6

-22 607

-21 877

-21 322

-20 260

Rörelseresultat

Not 7,8

64 891

55 083

45 571

30 306

Nedskrivningar av aktier i dotterbolag

0

-27 000

Utdelning från dotterbolag

0

27 000

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 9

Resultat efter finansiella poster

207

344

55

58

2 888

1 632

2 660

1 399

-55 375

-48 487

-54 409

-45 091

12 611

8 572

-6 123

-13 328

-3 192

-3 564

-4 208

-3 464

2 906

4 637

8 403

5 108

-6 409

-12 255

Bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner

Not 10

Skatt på årets resultat

Not 11

ÅRETS RESULTAT

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

9


BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR, Tkr Koncernen

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

Not 12

1 419 105

1 444 791

599 791

611 385

Markanläggning

Not 13

1 749

1 589

1 727

1 589

Inventarier och maskiner

Not 14

1 012

912

972

619

Pågående ny- och ombyggnader

Not 15

39 438

3 345

39 200

3 345

1 461 304

1 450 637

641 690

616 938

728 000

728 000

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag

Not 16

Andelar i intresseföretag

Not 17

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

80

80

40

40

80

80

728 040

728 040

1 461 384

1 450 717

1 369 730

1 344 978

81

87

81

87

402

746

329

372

Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager

Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 18

525

0

500

0

4 163

7 646

3 097

3 307

2 032

1 539

1 327

662

7 122

9 931

5 253

4 341

Kassa och bank

16 902

12 709

5 257

3 987

Summa omsättningstillgångar

24 105

22 727

10 591

8 415

1 485 489

1 473 444

1 380 321

1 353 393

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER, Tkr Koncernen

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

Grundfondskapital

88 463

88 463

88 463

88 463

Bundna reserver

51 756

51 756 38 000

38 000

126 463

126 463

Eget kapital

Not 19

Bundet eget kapital

Reservfond inklusive konsolideringsfond 140 219

10

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

140 219


BALANSRÄKNING

Koncernen

Moderbolaget

2004

2003

89 893

84 785

2004

2003

106 487

101 678

Fritt eget kapital Fria reserver Balanserat resultat Årets resultat

Summa eget kapital

8 403

5 108

-6 409

-12 255

98 296

89 893

100 078

89 423

238 515

230 112

226 541

215 886

31 062

27 870

5 724

5 880

Obeskattade reserver Obeskattade reserver

Not 20

Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

5 724

5 880

Latent skatteskuld

68 361

67 904

Latent skatteskuld på övervärde byggnader

53 466

53 466

127 551

127 250

5 724

5 880

Not 21

23 101

182 966

23 101

182 966

5 400

5 400

Not 22

1 000 000

800 000

1 000 000

800 000

35 065

60 221

1 028 501

988 366

1 058 166

1 043 187

19 514

23 961

Långfristiga skulder Checkräkningskredit Byggnadskreditiv Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 23

0

40 328

29 576

34 092

797

4 500

425

3 140

7 064

3 530

5 166

2 142

4 107

3 991

2 526

2 418

49 378

41 275

31 197

28 909

90 922

127 716

58 828

60 570

1 485 489

1 473 444

1 380 321

1 353 393

5 933

107 889

233

269

188

161

Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar

Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

11


K A S S A F L Ö D E S A N A LY S

KASSAFLÖDESANALYS, Tkr Koncernen

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

Resultat efter finansiella poster

12 611

8 572

-6 123

-13 328

Avskrivningar

40 415

37 421

19 637

18 555

1 904

0

0

27 000

Betald inkomstskatt

-3 751

-3 162

-3 730

-3 595

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

51 179

42 831

9 784

28 632

-181

101

-457

-117

2 996

-1 121

-449

-1 176

Den löpande verksamheten

Övriga ej likviditetspåverkande poster

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av hyresfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder

-4 516

9 680

-4 022

9 404

Förändring av kortfristiga skulder

-32 703

-85 150

2 280

-7 180

Förändring av pensionsskulder

-156

421

-156

421

16 619

-33 238

6 980

29 984

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-16 893

-86 594

-8 534

-83 772

Investeringar i övriga anläggningstillgångar

-36 093

21 773

-35 855

21 773

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-52 986

-64 821

-44 389

-61 999

23 700

29 400

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Upptagna lån

40 560

92 419

14 979

2 444

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

40 560

92 419

38 679

31 844

4 193

-5 640

1 270

-171

12 709

18 349

3 987

4 158

16 902

12 709

5 257

3 987

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

12

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER


T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R O C H N O TA N T E C K N I N G A R

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

REDOVISNINGSPRINCIPER ALLMÄNNA PRINCIPER

Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. KONCERNREDOVISNING Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Inga inköp eller försäljningar har skett mellan bolagen. Det koncernmässiga övervärdet på byggnad har avskrivits med 2 % på anskaffningsvärdet.

VÄRDERINGS OCH OMRÄKNINGSPRINCIPER Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Byggnader har sammanvägt avskrivits med ett belopp motsvarande 2,3 % av ursprungliga anskaffningsvärden. Inventarier och maskiner har avskrivits med 20 % på anskaffningsvärdet. Datorer och inköp av diverse inventarier har kostnadsförts direkt.

NOTER, Tkr

NOT 1

NOT 2

HYRESINTÄKTER Koncernen 2003

2004

2003

241 941

238 145

152 551

150 865

Lokaler

55 636

52 522

26 232

24 501

Garage

7 272

7 220

3 127

3 124

P-platser och övriga objekt Summa

2 717

2 642

2 526

2 452

307 566

300 529

184 436

180 942

Avgår hyresbortfall Bostäder

-749

-2 202

Lokaler

-1 701

Garage

-1 061

P-platser och övriga objekt Summa

Koncernen

Moderbolaget

2004 Bostäder

-541

-1 987

-2 041

-604

-1 157

-615

-198

-138

-125

-132

-124

-127

-3 636

-4 990

-1 467

-3 409

Övriga ersättningar från hyresgäster

Summa hyresintäkter

300 671

Lokaler

292 567

-1 938 181 031

175 655

237 933

232 971

150 072

147 000

53 935

50 481

25 628

23 344

6 211

6 605

2 929

2 986

P-platser och övriga objekt

2 592

2 510

2 402

2 325

300 671

2004

2003

248

289

193

201

2 092

2 038

1 565

1 588

Försäljning vatten/värme

672

582

84

84

Ersättningar från försäkringsbolag

173

46

76

45

Verksamheten Flaggskeppet

402

535

Övriga intäkter

1 169

1 851

730

240

Summa

4 756

5 341

2 648

2 158

DRIFTKOSTNADER

-1 878

Garage Summa

2003

Koncernen -2 972

Nettohyror Bostäder

Moderbolaget

2004 Avgifter från hyresgäster för tidigarelagt underhåll

NOT 3 Avgår återbetalning av rabatt för avstått målning- och golvunderhåll, bostäder -3 259

ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

292 567

181 031

175 655

Moderbolaget

2004

2003

2004

56

55

49

49

Reparationer

18 963

20 892

12 886

13 741

Fastighetsskötsel

23 444

23 761

13 863

12 763

Uppvärmning

29 411

31 075

19 518

20 510

111

166

99

119

5 240

5 459

3 221

3 336 148

Arrendeavgifter

Sotning, kanalrensning Sophantering

2003

Hyres- och kundförluster

378

292

135

Återvunna fordringar

-97

-123

-25

-67

4 568

5 417

3 476

3 478

Fastighetsförsäkringar Vattenförbrukning

8 732

7 431

4 852

4 147

11 536

15 681

6 563

9 738

760

718

760

718

Bevakning

1 103

1 630

186

528

Verksamheten Flaggskeppet

1 069

811

303

97

Förhandlingsersättningar

476

502

300

326

Boinflytandemedel

337

2

217

0

Övriga kostnader

614

505

533

84

106 701

114 274

66 936

69 715

Elförbrukning Avgifter för kabel-TV

Summa

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

13


N O TA N T E C K N I N G A R

NOT 4

NOT 8

AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernen 2004

Moderbolaget

2003

2004

36 623

34 299

17 047

16 066

Standardförbättringar

2 965

2 587

2 028

1 985

Markanläggningar

105

103

105

103

Inventarier och maskiner

722

740

457

401

40 415

37 729

19 637

18 555

NOT 5

CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER

Uppbyggnad IT-struktur

2003

2004

2003

10 725

9 852

10 690

9 759

856

1 266

856

1 266

Konsultarvode

2 109

3 253

2 087

3 221

Övriga kostnader

8 917

7 506

7 689

6 014

Summa

22 607

21 877

21 322

20 260

NOT 6

Koncernen

Moderbolaget

2003

2004

2003

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsuppdrag

357

371

205

265

Andra uppdrag

110

442

66

302

Summa

467

813

271

567

NOT 7

Moderbolaget

2003

2004

2003

Kvinnor

13

11

11

9

Män

32

30

23

21

Summa

45

41

34

30

1 249

1 245

1 249

1 245

12 197

10 650

9 789

8 243

592

544

592

544

Medelantalet anställda

Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda

1 377

1 541

1 235

1 381

Övriga sociala kostnader

4 843

4 266

4 026

3 452

20 258

18 246

16 891

14 865

Summa

3,5 %

Kvinnor

1,3 %

2,8 %

Män

1,3 %

2,0 %

Anställda i åldrarna 29 år eller yngre

0,1 %

0,0 %

Anställda i åldrarna mellan 30-49 år

1,5 %

2,1 %

Anställda i åldrarna 50 år eller äldre

1,0 %

2,7 %

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Koncernen

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

Räntekostnader

43 978

48 487

43 009

45 091

Lösenavgift förtida ränteändring

11 400

0

11 400

0

Summa

55 375

48 487

54 409

45 091

BOKSLUTSDISPOSITIONER MODERBOLAGET 2004

2003

Avsättning till periodiseringsfond

5 030

4 279

Återföring av periodiseringsfond

-1 838

-715

3 192

3 564

Summa

NOT 11

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Koncernen

2004

SIGNALISTEN

4,8 %

1,4 %

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Koncernen

14

2,6 %

Andel långtidssjukfrånvaro

NOT 10

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING

2004

Samtliga anställda

Moderbolaget

2004

SOLNABOSTÄDER

2003-07-01 2003-12-31

2004

NOT 9

Koncernen Personalkostnader

Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp.

2003

Byggnader inklusive om- och tillbyggnader

Summa

SJUKFRÅNVARO MODERBOLAGET

Aktuell skatt på årets resultat Aktuell skatt avseende koncernbidrag Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Latent skatt Summa

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

4 246

3 612

4 225

3 595

0

0

-6 636

-8 232

-495

0

-495

0

457

-148

0

0

4 208

3 464

-2 906

-4 637


N O TA N T E C K N I N G A R

NOT 12

BYGGNADER OCH MARK

BYGGNADER

Koncernen

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

1 684 403

1 598 148

828 325

744 892

15 797

86 255

7 481

83 433

-13 354

0

1 686 846

1 684 403

835 806

828 325

-448 133

-411 247

-272 924

-254 873

11 459

0

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar

-39 588

-36 886

-19 075

-18 051

-476 262

-448 133

-291 999

-272 924

Ingående nedskrivningar

-1 728

-1 728

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 728

-1 728

1 208 856

1 234 542

543 807

555 401

1 338 600

1 722 201

839 982

1 001 521

Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde Taxeringsvärde byggnader

Koncernens byggnader är försäkrade i Trygg Hansa.

MARK

Koncernen

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

Ingående anskaffningsvärde

205 442

205 442

55 984

55 984

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

205 442

205 442

55 984

55 984

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar

4 807

4 807

Utgående ackumulerade uppskrivningar

4 807

4 807

210 249

210 249

55 984

55 984

1 089 042

851 984

621 163

553 995

1 208 856

1 234 542

543 807

555 401

210 249

210 249

55 984

55 984

1 419 105

1 444 791

599 791

611 385

Utgående redovisat värde Taxeringsvärde mark Bokfört värde Byggnader Mark Summa

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

15


N O TA N T E C K N I N G A R

NOT 13

MARKANLÄGGNINGAR Koncernen

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

2 050

2 050

2 050

2 050

265

0

243

0

2 315

2 050

2 293

2 050

Ingående avskrivningar

-461

-359

-461

-359

Årets avskrivningar

-105

-102

-105

-102

Utgående ackumulerade avskrivningar

-566

-461

-566

-461

1 749

1 589

1 727

1 589

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

NOT 14

INVENTARIER OCH MASKINER Koncernen

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

3 923

3 607

1 839

1 501

831

338

810

338

-773

-22

-514

0

3 981

3 923

2 135

1 839

-3 011

-2 293

-1 220

-819

764

22

514

0

-722

-740

-457

-401

-2 969

-3 011

-1 163

-1 220

1 012

912

972

619

2004

2003

2004

20031

3 345

25 118

3 345

25 118

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

NOT 15

PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER Koncernen

Ingående anskaffningsvärde Nyinvesteringar under året Överfört färdigställda byggnader Summa

16

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

Moderbolaget

50 168

61 660

49 930

61 660

-14 075

-83 433

-14 075

-83 433

39 438

3 345

39 200

3 345


N O TA N T E C K N I N G A R

NOT 16

SPECIFIKATION AKTIER I DOTTERFÖRETAG

Solnabostäder AB Org.nr 556066-7361 Säte i Solna

NOT 17

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Anskaffningsvärde

Nedskrivning

Bokfört värde

100 %

100 %

76 200

1 055 000

327 000

728 000

SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG Koncernen 2004

Moderbolaget

2003

2004

2003

Ackumulerade anskaffningsvärden Husbyggnadsvaror HBV förening 8 st andelar à nom 10 000 kr

80

80

80

80

4 st andelar à nom 10 000 kr Utgående redovisat värde

NOT 18

40

40

40

40

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Koncernen

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

Förutbetalda kostnader

537

643

537

349

Upplupna räntebidrag

334

261

312

237

Övriga upplupna intäkter

1 161

635

478

76

Summa

2 032

1 539

1 327

662

NOT 19

FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET

Eget kapital 2003-12-31 Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Årets resultat Eget kapital 2004-12-31

Grundfondskapital

Reservfond inkl konsolideringsfond

88 463

38 000

88 463

38 000

Fritt eget kapital 89 23 -6 -6 100

423 700 636 409 078

Summa eget kapital 215 23 -6 -6 226

886 700 636 409 541

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

17


N O TA N T E C K N I N G A R

NOT 20

NOT 21

OBESKATTADE RESERVER MODERBOLAGET 2004

2003

Periodiseringsfond vid 1999 års taxering

0

1 838

Periodiseringsfond vid 2000 års taxering

4 172

4 172

Periodiseringsfond vid 2001 års taxering

4 510

4 510

Periodiseringsfond vid 2002 års taxering

5 695

5 695

Periodiseringsfond vid 2003 års taxering

7 376

7 376

Periodiseringsfond vid 2004 års taxering

4 279

4 279

Periodiseringsfond vid 2005 års taxering

5 030

0

31 062

27 870

Summa

NOT 22

CHECKRÄKNINGSKREDIT MODERBOLAGET

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 200 000 tkr (200 000 tkr år 2003). Utnyttjad kredit uppgår till 23 101 tkr (182 966 tkr år 2003).

SKULDER TILL KREDITINSTITUT MODERBOLAGET

I den totala upplåningen på 1 000 mkr uppgår den sammanlagda volymen av ingångna derivatavtal till 800 mkr och 200 mkr löper med rörlig ränta per den 31 december 2004.

NOT 23

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Koncernen

Förutbetalda hyresfordringar Upplupna kostnadsräntor

18

SIGNALISTEN

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

26 126

21 425

14 980

12 649 8 511

9 244

9 133

9 244

Övriga upplupna kostnader

14 008

10 717

6 973

7 749

Summa

49 378

41 275

31 197

28 909

SOLNABOSTÄDER


B O S TA D S S T I F T E L S E N S I G N A L I S T E N I S O L N A . O R G N R 8 1 5 2 0 0 - 1 1 4 8

Torsten Svenonius

Stig Prinzell

Anders Gellner

Bekir Yarar

Jan-Erik Torsell

Per Stockhaus

Eva Klingström

Rolf Levin

Hans Brändström

ORDFÖRANDE

Tomas Linderstål VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Min revisionsberättelse har lämnats den 2005-04-05.

Jan Ekholm AUKTORISERAD REVISOR

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

19


REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Org nr 815200-1148

Jag har granskat årsredovisningen och koncernredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för räkenskapsåret 2004-01-01–2004-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen. Solna 2005-04-05

Jan Ekholm AUKTORISERAD REVISOR

20

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER


G R A N S K N I N G S R A P P O RT

Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Org nr 815200-1148

Jag har granskat stiftelsens verksamhet under år 2004. Granskningen har utförts enligt stiftelselagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att stiftelsens interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut stiftelsens ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som stadgarna anger. Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Jag bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter.

Solna 2005-03-31

Christer Schön AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I SOLNA UTSEDD LEKMANNAREVISOR

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

21


FA S T I G H E T S F Ö RT E C K N I N G

Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb.år)

Värdeår

Antal lägenheter

Si

Agnesberg

Tunet 1

Tunvägen1-39, 2-26

1988 – 89

1988

397

Si

Agnesberg Totalt

Si

Bagartorp

Bagartorp 1

Bagartorpsringen 22-30

1961

1961

30

Si

Bagartorp

Bagartorp 2

Bagartorpsringen 32-36

1961

1960

18

Si

Bagartorp

Bagartorp 3

Bagartorpsringen 40-48

1961

1960

30

Si

Bagartorp

Bagartorp 4

Bagartorpsringen 50-52

1960

1960

Butik

Si

Bagartorp

Bagartorp 5

Bagartorpsringen 54-56

1960

1962

Butik

Si

Bagartorp

Bagartorp 6

Bagartorpsringen 58

1960

1960

68

Si

Bagartorp

Bagartorp 7

Bagartorpsringen 60-62

1960

1959

69

Si

Bagartorp

Bagartorp 8

Bagartorpsringen 70

1960

1960

69

Si

Bagartorp

Bagartorp 9

Bagartorpsringen 78

1960

1960

69

Si

Bagartorp

Bagartorp 10

Bagartorpsringen 80

1960

1960

87

Si

Bagartorp

Bagartorp 11

Bagartorpsringen 64-68

1960

1960

24

Si

Bagartorp

Bagartorp 12

Bagartorpsringen 72-76

1960

1960

24

Si

Bagartorp

Bagartorp 13

Bagartorpsringen 82-86

1960

1960

24

Si

Bagartorp

Bagartorp 14

Bagartorpsringen 82-92

1961

1961

18

Si

Bagartorp

Bagartorp 15

Bagartorpsringen 2-6

1961

1961

18

Si

Bagartorp

Bagartorp 16

Bagartorpsringen 8-18

1961

1961

36

Si

Bagartorp

Bagartorp 18

Bagartorpsringen 38

1961

Si

Bagartorp

Gunnarbo 2

Gunnarbovägen 2A,B,

397

Bagartorpsringen 51-55

SIGNALISTEN

1963

Järva 3:1

42

Si

Bagartorp

Parkering

Si

Bagartorp Totalt

Si

Bergshamra

Torsken 2

Björnstigen 6-22

1961

1960

104

Si

Bergshamra

Torsken 3

Björnstigen 24-40

1962 / 1986

1961

120

Si

Bergshamra

Torsken 5

Rådjursstigen 1-7, 11-17

1960

1960

78

Si

Bergshamra Totalt

SB

Bollen

626

302

Bollen 2

Parkvägen 9-13 , Idrottsgatan 10, Stråkvägen 7

22

1964

Daghem

ca 1985

1985

64

SB

Bollen Totalt

Si

Frösunda

Fölet 1

Förvaltarvägen 2-6

1953

1952

84

Si

Frösunda

Hästen 1

Rättarv. 2-8, Förvaltarvägen17-29

1953

1953

55

Si

Frösunda

Ponnyn 2

Förvaltarvägen 8-10

1952

1952

52

Si

Frösunda

Ridskolan 1

Förvaltarvägen 1-15

1953

1953

54

Si

Frösunda Totalt

SOLNABOSTÄDER

64

245


FA S T I G H E T S F Ö RT E C K N I N G

Antal lokaler prima sekunda

Antal bilplatser

BOA

LOA prima

sekunda

Summa uthyrning

Taxeringsvärde tkr år 2004

2

3

309

31 129

555

78

31 762

156 528

2

3

309

31 129

555

78

31 762

156 528

2 098

197

2 296

9 145

48

1 474

6 252

24

2 389

9 789

2

4

1

11

1 425

1

12

2 098

265

4

573

574

2 416

5

629

630

4 027

4 986

20 488

4 895

19 953

49

4 990

20 333

5

4 985

20 463

5 281

21 600

2

1

4 874

1

1

104

6

4 895 3

4 940

1

4 940

39

5 281 1

8

1 872

106

1 979

8 377

1

7

1 872

94

1 967

8 178

9

1 872

154

2 028

8 074

1

1

9

1 455

25

38

1 518

6 506

1

1

14

1 455

44

4

1 503

6 653

18

2 595

63

2 658

11 585

0

248

248

Daghem

3 285

1 896

5 325

21 294

1 1

7

2

43

143

349

Parkering

32

35

456

44 963

4 088

673

49 723

205 133

1

6

52

7 645

2 475

88

10 209

75 200

14

5

182

8 771

2 900

188

11 860

92 200

7

5

89

6 354

1 918

499

8 772

64 600

32

16

323

22 771

7 294

776

30 841

232 000

4

22

3 725

2 824

6 549

58 393

4

22

3 725

2 824

6 549

58 393

22

5 389

5 390

44 285

4

8

3 324

246

3 948

28 925

1

33

3 302

29

3 331

27 624

3

7

1

10

6

63

377

3 496

50

41

3 588

29 121

15 512

427

316

16 256

129 955

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

23


FA S T I G H E T S F Ö RT E C K N I N G

24

SIGNALISTEN

Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb.år)

SB

Hagalund

Nordan 18

Hagalundsgatan 1-7

SB

Hagalund

Nordan 19

Hagalundsgatan 9

SB

Hagalund

Nordan 18/20

P-däck & gård

SB

Hagalund

Nordan 20

Hagalundsgatan 11-17

1971

1971

223

SB

Hagalund

Nordan 22

Hagalundsgatan 21

1972

1972

Butiker

SB

Hagalund

Sunnan 14

Hagalundsgatan 8-14

1973

1973

223

SB

Hagalund

Sunnan 15

Hagalundsgatan 16

ca 1970

SB

Hagalund

Sunnan 14/16

P-däck och gård

SB

Hagalund

Sunnan 16

Hagalundsgatan 18-24

SB

Hagalund Totalt

SB

Hallen

Hallen 8

Algatan 2-4 Spårvägen 14

ca 1990

1992

67

SB

Hallen

Hallen 9

Spårvägen 8-12 Hallgatan 12-18

ca 1990

1992

86

SB

Hallen

Hallen 10

Hallgatan 1-7 Spårvägen 4-6

ca 1990

1992

81

SB

Hallen

Alspåret

SB

Hallen Totalt

Si

Motorn

Si

Motorn Totalt

Si

Ritorp

Biet 2

Törnbacken 10

1957

1956

37

Si

Ritorp

Getingen 1

Törnbacken 4-8

1957

1956

103

Si

Ritorp

Humlan 1

Törnbacken 1-13

1957

1956

65

Si

Ritorp

Myggan 1

Fläderstigen 11-15

1957

1956

33

Si

Ritorp

Myran 3

Törnbacken 2, Fläderstigen 2-6

1958

1957

72

Si

Ritorp

Sländan 2

Fläderstigen 3-9

1957

1956

32

Si

Ritorp Totalt

SB

Rudviken

Rudviken 5

Regnstigen 7-11

1985

1985

33

SB

Rudviken

Rudviken 6

Regnstigen 3-5

1935 (1992)

1988

16

SB

Rudviken Totalt

Si

Råsunda

Blåhäggen 4

Filmgatan 25-35

1951 (2003)

Si

Råsunda

Hängbjörken 1

Råsundavägen 163-165

2001

Si

Råsunda

Korpen 1

Råsundavägen 159-161

1950(2001)

Si

Råsunda

Krönet 2

Erik Sandbergs gata 25

Si

Råsunda

Krönet 3

Bergstigen 8-14

1949 (1998)

1962

98

Si

Råsunda

Körsbärsträdet 5

Erik Sandbergs gata 17-23

1949 (1995)

1949

98

Si

Råsunda

Ripan 1

Erik Sandbergs gata 24-52

1950 (2001– 2002)

1950

175

SOLNABOSTÄDER

Värdeår

Antal lägenheter

1971

1971

218

1970

1970

Flaggskeppet P-däck

Förskola P-däck

1973

1973

223 887

P-platser 234

Motorn 11

Östervägen 20-26

1982

1982

114 114

342

49

1970

36 Björkgården

2001

7

Pågående nyproduktion


FA S T I G H E T S F Ö RT E C K N I N G

Antal lokaler prima sekunda 3

8

8

1

Antal bilplatser

BOA

LOA prima

15 843

sekunda

Summa uthyrning

695

182

16 720

76 711

1 180

16

1 196

5 280

427 3

5

P-däck 15 984

8 2

16 087

4 1 4

4

32

26

11

58

110

857

10

16 431

236 000

1 371

6 851

272

187

16 547

94 600

361

825

1 186

Förskola

529

529

P-däck

430

3 2

336 1 370

7

Taxeringsvärde tkr år 2004

16 143

376

117

16 637

73 850

64 059

4 591

1 967

70 616

493 292

4 299

3 033

453

7 786

Vårdbyggnad

6 214

230

6 444

67 488

5 895

205

6 160

64 159

59

P-platser 16

68

126

16 409

3 468

513

20 390

131 647

3

1

98

8 735

175

72

8 982

79 897

3

1

98

8 735

175

72

8 982

79 897

30

2 199

17 238

77

7 214

56 592

2

2 169

3

3

7

7 101

1

6

36

4 160

126

4 286

32 252

2 690

83

2 774

21 206

3 4

3

1

4

9

21

2

54

34

4 776

798

52

5 627

47 659

2 183

48

396

2 627

18 606

23 082

881

765

24 727

193 553

1

2 023

73

55

2 152

19 953

1

1

606

120

32

758

7 057

3

2

2 630

193

87

2 910

27 010

3

2 507

173

2 681

23 344

4 348

4 348

Vårdboende

502

971

8 858

383

383

1 322

4

6 620

56 401

97

3 3

469

2

54 1

32

6 615

3

1

30

6 497

219

5

6 722

54 324

11

3

4

12 271

1 417

218

13 908

111 287

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

25


Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb.år)

Si

Råsunda

Syrenen 1

Bokvägen 2-8

Si

Råsunda

Utsikten 1

Bergstigen 5-9

Si

Råsunda Totalt

Si

Skytteholm

Korallen 1

Ankdamsgatan 2-10

Si

Skytteholm

Turkosen 1

Skytteholmsvägen 13-37,

1951 (2003)

1968

24

1949-51 (1997)

1949

72

1978

1979

54

1978 – 79

1979

125

Si

Skytteholm Totalt

SB

Västra Vägen

Platån 18

Berggaraget

SB

Västra Vägen

Platån 19

Västra vägen 5

1971

1971

45

SB

Västra Vägen

Platån 20

Västra vägen 7

1971

1971

72

SB

Västra Vägen

Platån 21

Västra vägen 9

1971

1971

54

SB

Västra Vägen

Platån 22

Västra vägen 11

1971

1971

48

SB

Västra Vägen Totalt

SB

Västra Skogen

SB

Västra Skogen Totalt

T O TA LT

SIGNALISTEN

Antal lägenheter

510

Hannebergsgatan 39-41

26

Värdeår

SOLNABOSTÄDER

179

1971 Garage o lager

219

Kaptenen 1

Johan Enbergs väg 1

ca 1970

1969

42 42

4 210


Antal lokaler prima sekunda 2

Antal bilplatser

2

1

BOA

LOA prima

1 671

sekunda 26

30

4 893

50 6 920

Summa uthyrning

Taxeringsvärde tkr år 2004

1 697

14 816

4 944

40 252

428

42 274

310 604

57

4 581

40 315

25

10

150

34 926

4

4

24

4 523

7

3

96

10 274

2 241

117

12 632

113 160

11

7

120

14 797

2 241

175

17 213

153 475

1

205

1 500

1 500

7 800

4

7

3 343

1 352

606

5 302

43 446

8

7

4 603

5 211

302

10 116

76 400

7

7

4 216

1 809

103

6 129

47 509

7

9

2 941

4 436

456

7 833

55 400

26

31

15 103

12 808

2 968

30 879

230 555

3 038

3 038

25 600

3 038

3 038

25 600

356 160

2 427 642

205

226

205

2 826

300 877

46 464

8 818

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

27


B O S TA D S T I F T E L S E N S I G N A L I S T E N I S O L N A . B O X 1 1 0 4 . 1 7 1 2 2 S O L N A . T E L 0 8 - 7 0 5 2 2 0 0 . w w w. s i g n a l i s t e n . s e

Signalisten årsredovisning år 2004  
Signalisten årsredovisning år 2004  
Advertisement