Page 1

Ă…rsredovisning 2003


V Å R A B O S TA D S O M R Å D E N

Sollentuna

Danderyd

Ulriksdal Järva

Bergshamra

Agnesberg

Ritorp Sundbyberg Bagartorp Motorn Frösunda

Råsunda

Hagalund

Hallen Bollen

Västra vägen

Solna Centrum

Skytteholm

Haga

Huvudsta

Västra skogen Stockholm Stockholm


INNEHÅLL

Våra områden

2

VD kommentar

4

Flyttningsfrekvens, lägenhetsfördelning, kostnader – grafer

5

Förvaltningsberättelse

6

Resultatdisposition

7

Koncernens resultaträkning

7

Koncernens balansräkning

8–9

Koncernens kassaflödesanalys

10

Moderbolagets resultaträkning

11

Moderbolagets balansräkning

12 – 13

Moderbolagets kassaflödesanalys

14

Redovisningsprinciper

15

Noter

15 – 21

Underskrifter

22

Revisionsberättelse

23

Granskningsrapport

24

Femårsöversikt

25

Fastighetsförteckning

26 – 29

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

3


Vid en tillbakablick på verksamhetsåret 2003 kan man konstatera att Signalistenkoncernen under året passerat några viktiga milstolpar. Moderbolaget firade sitt 50-årsjubileum tillsammans med hyresgästerna genom att alla lägenheter utrustades med bredbandsanslutning och brandvarnare och de ca 70 hyresgäster, som bott minst 50 år i obruten följd hos oss bjöds på en jubileumslunch och återbetalning av en uppräknad månadshyra från 1950. Efter en överenskommelse med hyresgästföreningen infördes hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) även i Solnabostäders lägenheter. Som underhållsrabatt återbetalades totalt 3 Mkr, vilket motsvarar ca 700 kr per lägenhet. Kostnaden för taxebundna förbrukningar och avgifter utgör nu 50 % av våra totala driftkostnader och hittillsvarande och förväntade prisökningar torde ligga långt över den allmänna inflationsnivån. Vår överenskommelse med hyresgästföreningen om övergång från kallhyra med värmetillägg till totalhyra och den ökade fokuseringen på optimering av energiförbrukningen och införandet av ett nytt, databaserat system för styrning och övervakning av värme- och ventilationssystemen har börjat ge resultat i form av sänkta förbrukningssiffror för främst el och fjärrvärme. Fortsatt framgång i detta arbete blir en viktig faktor när vi nu står inför en tioårsperiod med stora underhållsbehov, som måste finansieras inom ramen för rimliga hyresökningar. Under året tecknades ett partneringavtal med NCC och Sweco om bygggande av 59 hyreslägenheter i Signalistens första nybyggda bostadshus sedan 1988. Styrelsen arbetar intensivt med frågan om ytterligare bostadsproduktion och ambitionen finns att under de närmaste 5 till 10 åren bygga minst 500 lägenheter. Utmaningen i detta är att snabbt hitta lämplig mark och få godkända detaljplaner, samt naturligtvis att kunna bygga till rimliga hyresnivåer. En inte helt försumbar risk, som också måste beaktas är att den till synes enorma efterfrågan på nya hyresbostäder i Stockholmsområdet kan förbytas i ett överskott när produktionen ökar, hyrorna blir mycket höga och marknaden omfattar en allt större del av Mälardalen. Med gott hopp om våra möjligheter att möta kommande utmaningar med hjälp av den stadiga grund, som de första 50 årens verksamhet lagt ser jag med tillförsikt fram mot kommande år.

Tomas Linderstål VD

4

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER


B O S TA D S S T I F T E L S E N S I G N A L I S T E N I S O L N A . O R G N R 8 1 5 2 0 0 - 1 1 4 8

OMFLYTTNINGSFREKVENS 2003 Internt

Bagartorp Ritorp Råsunda Frösunda Bergshamra Skytteholm Motorn Agnesberg Västra Skogen Platån, Rudviken Bollen Hagalund Hallen Totalt

18 8 30 12 11 4 2 14 3 2 18 4 126

Lägenhetsfördelning, % 4

1 rok/roks 2 rok/rokv 3 rok 4 rok 5–6 rok

8

18

Nya hyresgäster

29 18 13 3 5 1 1 7 5 29 5 116

Direkta byten

Totalt

Procent

65 35 59 17 28 8 7 34 3 16 64 17 353

10,4% 10,2% 11,6% 6,9% 9,3% 4,5% 6,1% 8,6% 7,1% 6,0% 7,2% 7,3% 8,4%

18 9 16 2 12 3 4 13 9 17 8 111

Intäkter, %

349 st 1 127 st 1 806 st 775 st 38 st

3,0

2,7

Bostäder netto Lokaler netto Bilplatser netto Vakanser & rabatter Övrigt

2,4

16,6

27 75,3

43

Kostnader, %

11

Resultat, %

Egen förvaltning Köpt reparation Köpt skötsel och tillsyn Taxebundet Underhåll Skatt & försäkring

11

3 16

Drift Underhåll Taxebundet Administration Skatt & Försäkring Avskrivningar Finansnetto Resultat

16

8

7 18

13

30

7 33

7

20

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

5


ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2003

Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning för förvaltningen av stiftelsens och koncernens angelägenheter under 2003. Uppgifter inom parantes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Signalisten äger och förvaltar 2 715 bostadslägenheter, 109 prima lokaler, 501 garageplatser och 1 056 parkeringsplatser. Under året har verksamheten präglats av den återväckta ambitionen att åter börja bygga nya bostadslägenheter med hyresrätt, medan förvaltningsarbetet i stor utsträckning fokuserats på att ta ett fastare grepp över mediaförbrukningen, samtidigt som koncernens organisation, målformuleringar och ansvarsfördelning gjorts tydligare.

6

SIGNALISTEN

system för drift och övervakning av Signalistens samtliga värmeoch ventilationsanläggningar. Driftorganisationen förstärktes med två nya drifttekniker och en driftchef. Två outhyrda barnstugor i Myran 3 och Torsken 2 byggdes om för uthyrning som s k särskilt boende till privata vårdgivare. Med stöd av den nya finanspolicyn har ett antal s k ränteswapar genomförts, vilket kommer att innebära en betydande sänkning av framtida räntekostnader. ÅRETS RESULTAT Signalistens nettointäkter under året uppgick till 177,8 Mkr (167,8 Mkr). Underhållskostnaderna uppgick till 31,1 Mkr (30,7 Mkr) och investeringar utfördes för 83,8 Mkr (40,6 Mkr). Årets resultat efter skatt uppgår till -12,3 Mkr (-35,6 Mkr). Koncernens resultat efter skatt uppgår till 5,1 Mkr (28,5 Mkr).

HÄNDELSER AV BETYDELSE Under året träffades en 2-årig överenskommelse om hyresökning för 2003 och 2004 med hyresgästföreningen. Uppgörelsen innebar samtidigt en övergång från kallhyra med avräkningsbart värmetillägg till totalhyra. Ett partneringavtal träffades mellan NCC, Sweco/FFNS och Signalisten om att uppföra ca 60 nya bostadslägenheter på fastigheten Krönet 2 i Råsunda. Detta är Signalistens första nybyggnad av bostäder sedan 1988. Styrelsen fastställde en strategi för kommande års nyproduktion, vilken även innefattar ett visst mått av fastighetsförsäljning för att säkra erforderligt eget kapital för dessa investeringar. Signalisten firade sitt 50-årsjubileum genom en rad aktiviteter, bl a har en minnesbok skrivits och samtliga lägenheter har försetts med brandvarnare och bredbandinstallation. De ca 90 hyresgäster, som bott i minst 50 år hos Signalisten inbjöds till en jubileumslunch och avtackades med återbetalning av en månadshyra. Fastigheten Korallen 1 har erbjudits till försäljning till den bostadsrättsförening, som bildats av hyresgästerna och förhandling pågår.

MÅLUPPFYLLELSE Signalistens övergripande målsättning tolkas som ”goda bostäder, med liten miljöpåverkan och låg hyra”. En erkänt hög servicenivå i underhållserbjudandena (HLU) och en ökad kundfokusering i den dagliga förvaltningen skall förhoppningsvis göra ett bra kundomdöme (2002) ännu bättre vid nästa kundundersökning (2004/2005). Omfattande insatser i teknisk utrustning och driftorganisation har redan resulterat i en rejält sänkt fjärrvärmeförbrukning och i det fortsatta arbetet förväntas motsvarande utfall för elförbrukningen. Tillsammans med strategiska målsättningar för tvättstugor och sophantering har detta redan inneburit betydande miljövinster och fler kommer framöver. Signalistens genomsnittliga hyra är lägst bland länets allmännyttiga företag när hänsyn tagits till betydelsen av de olika underhållserbjudanden, som företagen ger. Mål för soliditeten är en årlig ökning till minst 20 %. Koncernens soliditet uppgick 2003 till 15,6 % (15,5 %).

FÖRVALTNINGSVERKSAMHET Under året har samtliga, disponibla lägenheter varit uthyrda. Antalet omflyttningar har fortsatt att öka och uppgår i år till 253 st, eller 9,3 % (8,0 %), varav 77 st är direkta byten. Omflyttningen i hela koncernen uppgick till 8,4 % (7,3 %). Den 1 april höjdes hyran för samtliga bostadslägenheter med 16 kr/m2. Lägenhetsunderhåll har utförts för 9,9 (10,5) Mkr, medan 1,9 (1,8) Mkr återbetalats till hyresgästerna som rabatt för avstått underhåll. Motsvarande siffror för hela koncernens underhållskostnader och återbetalda rabatter är 20,5 Mkr respektive 3,0 Mkr. Stambytesarbetena i Råsunda avslutades med fastigheterna Blåhäggen och Syrenen. I Råsunda ersattes också den tidigare stortvättstugan i gamla panncentralen med 5 bostadsnära, friliggande tvättstugor. En omfattande miljöupprustning slutfördes i kvarteret Ripan. En helt ny fjärrvärmeanslutning utfördes i Ritorp, som ersättning för det tidigare lokala kulvertnät, som tjänat ut. Stora insatser gjordes med installation av ett datoriserat

FRAMTIDEN I det framtida förvaltningsarbetet kommer det att bli allt viktigare att fokusera ansträngningarna på att minska kostnaderna för taxebunden mediaförbrukning och fastighetsförsäkring. År 2003 uppgår de för hela koncernen till 65 Mkr, vilket utgör 57 % av de totala driftkostnaderna och framtida prisökningar kan förmodas bli väsentligt kraftigare för dessa poster än för övrig inflation. Signalisten står inför en period med ökade underhållsbehov då stora delar av beståndet inom den närmaste 10-årsperioden blir aktuellt för 40/50-årsrenoveringar. Signalistens ambitioner att under de närmaste 5–10 åren bygga ett antal nya bostadslägenheter varje år är ett uppfyllande av stadgarnas ändamålsparagraf. Genom att prioritera kompletteringsbebyggelse i relativt små serier finns goda möjligheter att anpassa produktionen efter rådande marknadsförutsättningar med avseende på byggkostnad, hyresnivåer och efterfrågan, samtidigt som nybyggnaderna kan komma att bli värdefulla tillskott i befintliga bostadsområden.

SOLNABOSTÄDER


K O N C E R N E N S R E S U LTAT R Ä K N I N G

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION, Tkr balanserad vinst 2003-01-01

80 509 905

erhållet koncernbidrag

29 400 000

skatt på koncernbidrag

-8 232 000

årets förlust

-12 254 825 89 423 080

disponeras så att i ny räkning överförs

89 423 080

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ekonomiska ställning för moderbolaget och koncernen framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING, Tkr 2003

2002

292 525

281 247

Nettoomsättning Hyresintäkter

Not 1

Övriga förvaltningsintäkter

Not 2

5 384

4 822

297 909

286 069

-114 275

-102 590

Underhållskostnader

-55 110

-44 404

Fastighetsskatt

-13 835

-13 896

-183 220

-160 890

114 689

125 179

-37 421

-37 581

77 268

87 598

-22 185

-24 537

0

24 046

55 083

87 107

344

9 461

Summa nettoomsättning

Driftkostnader

Not 3

Summa fastighetskostnader

Driftnetto Avskrivningar

Not 4

Bruttoresultat

Centrala administrations- och försäljningskostnader

Not 5,6

Reavinst vid försäljning av fastigheter Rörelseresultat

Not 7

Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster

1 632

2 212

-48 487

-72 932

8 572

25 848

- 3 464

2 668

5 108

28 516

Bokslutsdispositioner och skatt Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

Not 10

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

7


KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR, Tkr 2003

2002

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

Not 11

1 444 791

1 395 422

Markanläggning

Not 12

1 589

1 691

Inventarier och maskiner

Not 13

912

1 314

Pågående ny- och ombyggnader

Not 14

3 345

25 118

1 450 637

1 423 545

80

80

1 450 717

1 423 625

87

113

746

847

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag

Not 15

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

SIGNALISTEN

203 5 963

1 539

1 872

9 931

8 885

Kassa och bank

12 709

18 349

Summa omsättningstillgångar

22 727

27 347

1 473 444

1 450 972

SUMMA TILLGÅNGAR

SOLNABOSTÄDER

Not 17

0 7 646


KONCERNENS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER, Tkr 2003

2002

Grundfondskapital

88 463

88 463

Bundna reserver

51 756

51 756

140 219

140 219

Fria reserver

84 785

56 268

Årets resultat

5 108

28 516

89 893

84 784

230 112

225 003

Eget kapital Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

5 880

5 459

Latent skatteskuld

67 904

68 052

Latent skatteskuld på övervärde byggnader

53 466

53 467

127 250

126 978

182 966

48 928

Långfristiga skulder Checkräkningskredit

Not 20

Byggnadskreditiv

5 400

11 641

800 000

835 236

988 366

895 805

Skulder till kreditinstitut

40 328

116 994

Leverantörsskulder

34 092

24 412

Skulder till koncernföretag

4 500

5 770

Skatteskulder

3 530

6 578

Övriga skulder

3 991

3 337

41 275

46 095

127 716

203 186

1 473 444

1 450 972

107 889

113 743

269

302

Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 21

Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

9


K O N C E R N E N S K A S S A F L Ö D E S A N A LY S

Tkr 2003

2002

Resultat efter finansiella poster

12 058

29 334

Avskrivningar

34 243

34 355

Utdelningar

27 000

300 000

0

-23 267

Betald inkomstskatt

-3 612

-1 630

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

69 689

338 792

Den löpande verksamheten

Övriga ej likviditetspåverkande poster

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av hyresfordringar Förändring av kortfristiga fordringar

101

1 725

130 481

-146 054

Förändring av leverantörsskulder

8 115

-3 611

Förändring av kortfristiga skulder

-83 593

-144 262

Förändring av pensionsskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

421

-1 114

125 214

45 476

-86 594

-44 274

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i övriga anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

21 773

-8 914

0

58 000

-64 821

4 812

Finansieringsverksamheten Upptagna lån

10

SIGNALISTEN

92 561

923 426

Amortering av lån

-131 594

-1 362 647

Utbetald utdelning

-27 000

-300 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-66 033

-739 221

Årets kassaflöde

-5 640

-688 933

Likvida medel vid årets början

18 349

707 282

Likvida medel vid årets slut

12 709

18 349

SOLNABOSTÄDER


M O D E R B O L A G E T S R E S U LTAT R Ä K N I N G

Tkr 2003

2002 166 175

Nettoomsättning Hyresintäkter

Not 1

175 612

Övriga förvaltningsintäkter

Not 2

2 201

1 593

177 813

167 768

Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader

Not 3

Underhållskostnader Fastighetsskatt Summa fastighetskostnader Driftnetto Avskrivningar

Not 4

Bruttoresultat

-69 715

-58 935

-31 148

-30 723

-7 829

-8 142

-108 692

-97 800

69 121

69 968

-18 292

-18 385

50 829

51 583

Centrala administrations- och försäljningskostnader

Not 5, 6

-20 523

-18 765

Rörelseresultat

Not 7, 8

30 306

32 818

-27 000

-300 000

27 000

300 000

58

1 028

Resultat från finansiella investeringar Nedskrivningar av aktier i dotterbolag Utdelning från dotterbolag Ränteintäkter Räntebidrag

1 399

1 977

Räntekostnader och liknande resultatposter

-45 091

-60 018

Resultat efter finansiella poster

-13 328

-24 195

Bokslutsdispositioner

Not 9

-3 564

-5 200

Skatt på årets resultat

Not 10

4 637

-6 196

-12 255

-35 591

ÅRETS RESULTAT

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

11


MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR, Tkr 2003

2002

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

Not 11

611 385

546 003

Markanläggning

Not 12

1 589

1 691

Inventarier och maskiner

Not 13

619

682

Pågående ny- och ombyggnader

Not 14

3 345

25 118

616 938

573 494

728 000

755 000

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag

Not 16

Andelar i intresseföretag

Not 15

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

40

40

728 040

755 040

1 344 978

1 328 534

87

113

Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager Kortfristiga fordringar Hyres- och andra kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

SIGNALISTEN

255

0

203

3 307

2 016

662

548

4 341

3 022

Kassa och bank

3 987

4 158

Summa omsättningstillgångar

8 415

7 293

1 353 393

1 335 827

SUMMA TILLGÅNGAR

SOLNABOSTÄDER

Not 17

372


MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER, Tkr 2003 Eget kapital

2002

Not 18

Bundet eget kapital Grundfondskapital

88 463

88 463

Reservfond inklusive konsolideringsfond

38 000

38 000

126 463

126 463

Balanserat resultat

101 678

116 101

Årets resultat

-12 255

-35 591

89 423

80 510

215 886

206 973

27 870

24 305

5 880

5 459

Fritt eget kapital

Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver

Not 19

Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder Checkräkningskredit

Not 20

Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag

182 966

48 928

800 000

800 000

60 221

191 815

1 043 187

1 040 743

23 961

14 557

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag

3 140

2 836

Skatteskulder

2 142

6 559

Övriga skulder

2 418

2 665

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter

Not 21

28 909

31 730

60 570

58 347

1 353 393

1 335 827

Inga

Inga

161

124

Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

13


M O D E R B O L A G E T S K A S S A F L Ö D E S A N A LY S

Tkr 2003

2002

-13 328

-24 195

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar

18 555

18 600

Utdelning

27 000

300 000

Betald inkomstskatt

-3 595

-6 196

28 632

288 209

-117

1 086

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av hyresfordringar Förändring av kortfristiga fordringar

-1 176

6 120

Förändring av leverantörsskulder

9 404

-4 400

Förändring av kortfristiga skulder

-7 180

11 272

Förändring av pensionsskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

421

-1 114

29 984

301 173

-83 772

-40 558

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

21 773

-8 914

-61 999

-49 472

Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag

29 400

51 200

134 038

1 040 743

-131 594

-1 362 647

31 844

-270 704

-171

-19 003

Likvida medel vid årets början

4 158

23 161

Likvida medel vid årets slut

3 987

4 158

Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

14

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER


T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R O C H N O TA N T E C K N I N G A R

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

REDOVISNINGSPRINCIPER ALLMÄNNA PRINCIPER Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. KONCERNREDOVISNING Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Inga inköp eller försäljningar har skett mellan bolagen. Det koncernmässiga övervärdet på byggnad har avskrivits med 2 % på anskaffningsvärdet.

VÄRDERINGS OCH OMRÄKNINGSPRINCIPER Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Byggnader har sammanvägt avskrivits med ett belopp motsvarande 2,8 % av ursprungliga anskaffningsvärden. Inventarier och maskiner har avskrivits med 20 % på anskaffningsvärdet. Datorer och inköp av diverse inventarier har kostnadsförts direkt.

NOTER, Tkr

NOT 1

MODERBOLAGET

HYRESINTÄKTER

KONCERNEN Bostäder Lokaler Garage P-platser och övriga objekt Summa Avgår hyresbortfall Bostäder Lokaler Garage P-platser och övriga objekt Summa Avgår återbetalning av rabatt för avstått målning- och golvunderhåll, bostäder Summa hyresintäkter Nettohyror Bostäder Lokaler Garage P-platser och övriga objekt Summa Bränsleavgifter Avgifter har uttagits med Återfört/tillfört bränsleregleringskonto Summa Summa hyresintäkter netto

2003 209 949 51 594 5 931 3 832 271 306

-2 202 -2 042 -568 -178 -4 990

2002 201 456 50 376 5 945 3 835 261 612

-1 907 -1 519 -523 -119 -4 068

-2 972

-1 831

263 344

255 713

204 775 49 552 5 363 3 654 263 344

197 718 48 857 5 422 3 716 255 713

26 647 2 534 29 181

26 825 -1 291 25 534

292 525

281 247

Bostäder Lokaler Garage P-platser och övriga objekt Summa

2003 130 118 23 758 1 835 3 642 159 353

2002 125 317 21 912 1 815 3 555 152 599

Avgår hyresbortfall Bostäder Lokaler Garage P-platser och övriga objekt Summa

-1 987 -1 158 -91 -173 -3 409

-1 645 -659 -69 -116 -2 489

Avgår återbetalning av rabatt för avstått målning- och golvunderhåll, bostäder

-1 878

-1 831

Summa hyresintäkter

154 066

148 279

Nettohyror Bostäder Lokaler Garage P-platser och övriga objekt Summa

126 253 22 600 1 744 3 469 154 066

121 841 21 253 1 746 3 439 148 279

19 012 2 534 21 546

19 187 -1 291 17 896

175 612

166 175

Bränsleavgifter Avgifter har uttagits med Återfört/tillfört bränsleregleringskonto Summa Summa hyresintäkter netto

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

15


N O TA N T E C K N I N G A R

NOT 2

MODERBOLAGET

ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

KONCERNEN 2003

Avgifter från hyresgäster för tidigarelagt underhåll Övriga ersättningar från hyresgäster Försäljning vatten/värme Ersättning från försäkringsbolag Verksamheten Flaggskeppet Övriga intäkter Summa

2002

289 2 081 582 45 535 1 852 5 384

146 1 700 634 19 359 1 964 4 822

201 1 631 84 45 0 240 2 201

146 1 266 122 19 0 40 1 593

MODERBOLAGET Avgifter från hyresgäster för tidigarelagt underhåll Övriga ersättningar från hyresgäster Försäljning vatten/värme Ersättning från försäkringsbolag Verksamheten Flaggskeppet Övriga intäkter Summa

Arrendeavgifter Reparationer Fastighetsskötsel Bränslekostnader Sotning, kanalrensning Sophantering Hyres- och kundförluster Återvunna fordringar Fastighetsförsäkringar Vattenförbrukning Elförbrukning Avgifter kabel-TV Bevakning Flaggskeppet Förhandlingsersättningar Övriga kostnader Summa

NOT 4

2003 49 13 741 12 763 20 510 119 3 336 148 -67 3 478 4 147 9 738 718 528 97 326 84 69 715

2002 47 11 872 10 497 19 151 398 3 196 75 -42 1 172 5 087 6 567 679 2 0 168 66 58 935

AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN

NOT 3

KONCERNEN Arrendeavgifter Reparationer Fastighetsskötsel Bränslekostnader Sotning, kanalrensning Sophantering Hyres- och kundförluster Återvunna fordringar Fastighetsförsäkringar Vattenförbrukning Elförbrukning Avgifter kabel-TV Bevakning Flaggskeppet Förhandlingsersättningar Övriga kostnader Summa

16

SIGNALISTEN

2003

2002

34 299 2 587 103 740 37 729

34 316 2 602 102 821 37 841

Avskrivningar enligt plan per funktion Fastighetskostnader 37 421 Centrala administrationskostnader 308 Summa 37 729

37 581 260 37 841

DRIFTKOSTNADER

SOLNABOSTÄDER

2003 55 20 892 23 761 31 075 166 5 459 292 -123 5 417 7 431 15 681 718 1 630 811 504 506 114 275

2002 52 18 667 21 978 31 007 502 4 886 384 -204 2 497 8 626 10 927 679 807 223 263 1 296 102 590

Avskrivningar enligt plan per tillgång Byggnader inklusive om- och tillbyggnad Standardförbättringar Markanläggningar Inventarier och maskiner Summa

MODERBOLAGET Avskrivningar enligt plan per tillgång Byggnader inklusive om- och tillbyggnad Standardförbättringar Markanläggningar Inventarier och maskiner Summa

16 066 1 985 103 401 18 555

16 269 1 758 102 471 18 600

Avskrivningar enligt plan per funktion Fastighetskostnader 18 292 Centrala administrationskostnader 263 Summa 18 555

18 385 215 18 600


N O TA N T E C K N I N G A R

NOT 5

MODERBOLAGET

CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER

2003

KONCERNEN

Personalkostnader Avskrivningar inventarier Uppbyggnad IT-struktur Konsultarvode Övrigt Summa

2003 9 852 308 1 266 3 278 7 481 22 185

2002 9 286 260 1 247 4 982 8 762 24 537

9 759 263 1 266 3 221 6 014 20 523

8 827 215 1 247 4 051 4 425 18 765

MODERBOLAGET Personalkostnader Avskrivningar inventarier Uppbyggnad IT-struktur Konsultarvode Övrigt Summa

NOT 6

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING

KONCERNEN 2003

2002

371 442 813

519 865 1 384

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisions uppdrag Andra uppdrag Summa

Medeltal anställda Kvinnor Män Summa

NOT 8

MODERBOLAGET 2003-07-01– 2003-12-31 Samtliga anställda Andel långtidssjukfrånvaro Kvinnor Män Anställda i åldrarna 30–49 år Anställda i åldrarna 50 år eller äldre

NOT 9

Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Summa

NOT 10

4,80 % 3,50 % 2,80 % 2,00 % 2,10 % 2,70 %

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisions uppdrag Andra uppdrag Summa

NOT 7

7 19 26

SJUKFRÅNVARO

MODERBOLAGET

269 90 359

9 21 30

Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 1 245 1 201 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 8 243 6 942 Pensionskostnader till styrelse och VD 544 365 Pensionskostnader till övriga anställda 1 381 1 845 Övriga sociala kostnader 3 452 2 943 Summa 14 865 13 296

MODERBOLAGET

265 302 567

2002

2003 4 279 -715 3 564

2002 7 376 -2 176 5 200

2003 3 612 0 -148 3 464

2002 6 200 -4 570 -4 298 -2 668

3 595 - 8 232 -4 637

6 196 0 6 196

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER KONCERNEN

KONCERNEN 2003 Medeltal anställda Kvinnor Män Summa

2002 11 30 41

9 28 37

Aktuell skatt på årets resultat Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Latent skatt Summa MODERBOLAGET

Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 1 245 1 294 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 10 650 10 011 Pensionskostnader till styrelse och VD 544 365 Pensionskostnader till övriga anställda 1 541 2 105 Övriga sociala kostnader 4 266 3 994 Summa 18 246 17 769

Aktuell skatt på årets resultat Aktuell skatt avseende koncernbidrag Summa

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

17


N O TA N T E C K N I N G A R

NOT 11

BYGGNADER OCH MARK

BYGGNADER KONCERNEN 2003

2002

1 598 148 86 255 0 1 684 403

1 588 436 44 211 -34 499 1 598 148

-411 247 0 -36 886 -448 133

-378 899 4 569 -36 917 -411 247

-1 728 0 -1 728

-1 728 0 -1 728

Utgående redovisat värde

1 234 542

1 185 173

Taxeringsvärde byggnader i Sverige

1 722 201

1 639 989

205 442 0 205 442

209 467 -4 025 205 442

4 807 4 807

4 807 4 807

Utgående redovisat värde

210 249

210 249

Taxeringsvärde mark i Sverige

851 984

841 079

1 234 542 210 249 1 444 791

1 185 173 210 249 1 395 422

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade nedskrivningar

Koncernens byggnader är försäkrade i Trygg Hansa.

MARK KONCERNEN Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar

Bokfört värde Byggnader Mark Summa

18

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER


N O TA N T E C K N I N G A R

BYGGNADER MODERBOLAGET 2003

2002

744 892 83 433 828 325

704 397 40 495 744 892

-254 873 -18 051 -272 924

-236 846 -18 027 -254 873

555 401

490 019

1 001 521

942 938

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

55 984 55 984

55 984 55 984

Utgående redovisat värde

55 984

55 984

Taxeringsvärde mark

553 995

545 972

Bokfört värde Byggnader Mark Summa

555 401 55 984 611 385

490 019 55 984 546 003

2003

2002

2 050 2 050

2 050 2 050

-359 -102 -461

-256 -103 -359

1 589

1 691

2 050 2 050

2 050 2 050

-359 -102 -461

-256 -103 -359

1 589

1 691

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärde byggnader MARK MODERBOLAGET

NOT 12

MARKANLÄGGNINGAR

KONCERNEN Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde MODERBOLAGET Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

19


N O TA N T E C K N I N G A R

NOT 13

INVENTARIER OCH MASKINER

KONCERNEN

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

2003

2002

3 607 338 -22 3 923

4 604 63 -1 060 3 607

-2 293 22 -740 - 3 011

- 2 139 667 -821 -2 293

912

1 314

1 501 338 1 839

1 438 63 1 501

-819 -401 -1 220

-348 -471 -819

619

682

Utgående restvärde MODERBOLAGET Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

NOT 14

NOT 15

PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärde Nyinvesteringar under året Överfört till färdigställda byggnader Summa

SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KONCERNEN 2003 25 118 61 660 -83 433 3 345

2002 16 204 49 409 -40 495 25 118

2003

2002

Ackumulerade anskaffningsvärden Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

80

80

80

80

Utgående redovisat värde

80

80

Ackumulerade anskaffningsvärden Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

40

40

40

40

Utgående redovisat värde

40

40

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Nyinvesteringar under året Överfört till färdigställda byggnader Summa

20

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

25 118 61 660 -83 433 3 345

16 204 49 409 -40 495 25 118

MODERBOLAGET


N O TA N T E C K N I N G A R

NOT 16

SPECIFIKATION AKTIER I DOTTERFÖRETAG

MODERBOLAGET Solnabostäder AB Org.nr 556066-7361 Säte i Solna

NOT 17

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Ansk. värde

Neskrivn.

Bokfört värde

100 %

100 %

76 200

1 055 000

327 000

728 000

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN Förutbetalda kostnader Upplupna räntebidrag Övriga upplupna intäkter Summa

2003 643 261 635 1 539

2002 916 271 685 1 872

349 237 76 662

247 226 75 548

MODERBOLAGET Förutbetalda kostnader Upplupna räntebidrag Övriga upplupna intäkter Summa

NOT 18

FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL

MODERBOLAGET

Eget kapital 2002-12-31 Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Årets resultat Eget kapital 2003-12-31

NOT 19

Grundfondskapital

Reservfond inkl konsolideringsfond

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

88 463 88 463

38 000 38 000

80 510 29 400 -8 232 -12 255 89 423

206 973 29 400 -8 232 -12 255 215 886

NOT 21

OBESKATTADE RESERVER

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

MODERBOLAGET Periodiseringsfond vid 1998 års taxering Periodiseringsfond vid 1999 års taxering Periodiseringsfond vid 2000 års taxering Periodiseringsfond vid 2001 års taxering Periodiseringsfond vid 2002 års taxering Periodiseringsfond vid 2003 års taxering Periodiseringsfond vid 2004 års taxering Summa

NOT 20

2003 0 1 838 4 172 4 510 5 695 7 376 4 279 27 870

2003 715 1 838 4 172 4 509 5 695 7 376 0 24 305

CHECKRÄKNINGSKREDIT

KONCERNEN Förutbetalda hyror Upplupna kostnadsräntor Övriga upplupna kostnader Summa

2003 21 425 9 133 10 717 41 275

2003 19 930 11 101 15 064 46 095

12 649 8 511 7 749 28 909

10 686 8 524 12 520 31 730

MODERBOLAGET Förutbetalda hyror Upplupna kostnadsräntor Övriga upplupna kostnader Summa

MODERBOLAGET

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 0 tkr (0 tkr år 2002) och i moderbolaget till 200 tkr (200 tkr år 2002). Utnyttjad kredit uppgår till 182 966 tkr (48 928 tkr år 2002).

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

21


B O S TA D S S T I F T E L S E N S I G N A L I S T E N I S O L N A . O R G N R 8 1 5 2 0 0 - 1 1 4 8

Torsten Svenonius

Stig Prinzell

Anders Gellner

Bekir Yarar

Jan-Erik Torsell

Per Stockhaus

Eva Klingström

Boel Carlsson

Hans Brändström

ORDFÖRANDE

Tomas Linderstål VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits. Solna den 20 april 2004

Jan Ekholm AUKTORISERAD REVISOR

22

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER


REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Org nr 815200-1148

Jag har granskat årsredovisningen och koncernredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för räkenskapsåret 2003-01-01–2003-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen. Solna 2004-04-20

Jan Ekholm AUKTORISERAD REVISOR

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

23


G R A N S K N I N G S R A P P O RT

Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Org nr 815200-1148

Jag har granskat stiftelsens verksamhet under år 2003. Granskningen har utförts enligt stiftelselagen och god revisionssed för detta slag av granskning. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att stiftelsens interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut stiftelsens ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som stadgarna anger. Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Jag bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter.

Solna 2004-04-20

Christer Schön AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I SOLNA UTSEDD LEKMANNAREVISOR

24

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER


FEMÅRSÖVERSIKT 2003-1999 MODERBOLAGET

KONCERNEN År

MODERBOLAGET

2003

2002

2001

2000

1999

297 909

286 069

165 071

150 797

156 361

48 487

72 932

16 304

18 181

28 297

1 632

2 212

809

1 392

9 187

46 855

70 710

15 495

16 789

19 110

Bruttoränta

4,7%

7,2%

4,5%

4,6%

6,9%

Nettoränta

4,5%

6,9%

4,3%

4,3%

4,7%

55 110

44 404

33 253

36 910

26 786

2 972

1 831

1 885

1 306

1 306

114 275

102 590

55 799

48 755

53 306

Fastighetsskatt

13 835

13 896

7 141

9 313

10 154

Avskrivningar

37 729

37 841

17 865

16 269

15 815

Hyresbortfall

4 990

4 068

2 480

2 006

1 821

292

384

99

67

75

8 572

25 848

21 286

19 284

23 516

Omsättning Kapitalkostnader, brutto Räntebidrag Kapitalkostnader, netto

Underhållskostnader Underhållsrabatt Driftkostnader exkl fastighetsskatt

Hyresförluster Rörelseresultat före bokslutsdispositioner Redovisat resultat Låneskuld Eget kapital

5 108

28 516

12 234

12 899

15 359

1 028 694

1 012 799

1 362 647

382 922

408 492

230 112

225 003

191 364

124 129

111 230

1 473 444

1 450 972

1 631 164

578 356

582 414

Likviditet 1)

18%

13%

65%

110,7%

200,8%

Avskrivning fastigheter

2,5%

2,5%

2,8%

2,6%

2,6%

15,6%

15,5%

12,6%

23,3%

20,7%

115,9%

136,1%

340,1%

295,5%

165,2%

4 210

4 210

2 715

2 715

2 717

743

628,35

604,86

608,61

Balansomslutning

Soliditet 2) Räntetäckningsbidrag 3) Antal bostäder Genomsnittshyra, bostäder (kallhyror kr/m2 ) Genomsnittshyra, bostäder (totalhyror kr/m2 )

791

Antal anställda Omflyttning

41

37

23

21

24

8,4%

7,3%

6,1%

7,1%

7,4%

Fjärrvärme, totalt, Gwh

54,9

55,7

38,3

35,2

38,3

Normalårskorrigerat, Gwh

57,0

57,9

39,8

40,5

40,8

600

605

345

280

360

1,99

2,00

1,76

1,43

1,83

Vattenförbrukning, totalt m3 (tusental) 3

Vattenförbrukning, m per m

2

1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. 2) Eget kapital + obeskattade reserver x 0,72/balansomslutning. 3) Bruttoresultat + ränteintäkter/kapitalkostnader brutto.

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

25


FA S T I G H E T S F Ö RT E C K N I N G

26

SIGNALISTEN

Agare

Område

Fastighet

Adress

Si

Skytteholm

Korallen 1

Ankdamsgatan 2-10

Si

Skytteholm

Turkosen 1

Skytteholmsvägen 13-37, Hannebergsgatan 39-41

Si

Bergshamra

Torsken 2

Björnstigen 6-22

Si

Bergshamra

Torsken 3

Björnstigen 24-40

Si

Bergshamra

Torsken 5

Si

Ritorp

Si

Byggår (omb.år)

Antal lägenheter

1978

54

1978 – 79

125

1961

104

1962 / 1986

120

Rådjursstigen 1-7, 11-17

1960

78

Biet 2

Törnbacken 10

1957

37

Ritorp

Getingen 1

Törnbacken 4-8

1957

103

Si

Ritorp

Humlan 1

Törnbacken 1-13

1957

65

Si

Ritorp

Myggan 1

Fläderstigen 11-15

1957

33

Si

Ritorp

Myran 3

Törnbacken 2, Fläderstigen 2-6

1958

72

Si

Ritorp

Sländan 2

Fläderstigen 3-9

1957

32

Si

Bagartorp

Bagartorp 1

Bagartorpsringen 22-30

1961

30

Si

Bagartorp

Bagartorp 2

Bagartorpsringen 32-36

1961

18

Si

Bagartorp

Bagartorp 3

Bagartorpsringen 40-48

1961

30

Si

Bagartorp

Bagartorp 4

Bagartorpsringen 50-52

1960

Si

Bagartorp

Bagartorp 5

Bagartorpsringen 54-56

1960

Si

Bagartorp

Bagartorp 6

Bagartorpsringen 58

1960

68

Si

Bagartorp

Bagartorp 7

Bagartorpsringen 60-62

1960

69

Si

Bagartorp

Bagartorp 8

Bagartorpsringen 70

1960

69

Si

Bagartorp

Bagartorp 9

Bagartorpsringen 78

1960

69

Si

Bagartorp

Bagartorp 10

Bagartorpsringen 80

1960

87

Si

Bagartorp

Bagartorp 11

Bagartorpsringen 64-68

1960

24

Si

Bagartorp

Bagartorp 12

Bagartorpsringen 72-76

1960

24

Si

Bagartorp

Bagartorp 13

Bagartorpsringen 82-86

1960

24

Si

Bagartorp

Bagartorp 14

Bagartorpsringen 82-92

1961

18

Si

Bagartorp

Bagartorp 15

Bagartorpsringen 2-6

1961

18

Si

Bagartorp

Bagartorp 16

Bagartorpsringen 8-18

1961

36

Si

Bagartorp

Bagartorp 18

Bagartorpsringen 38

1961

Si

Bagartorp

Gunnarbo 2

Gunnarbovägen 2A,B, Bagartorpsringen 51-55

1964

42

Si

Bagartorp

Järva 3:1

Si

Agnesberg

Tunet 1

Tunvägen1-39, 2-26

1988 – 89

397

Si

Frösunda

Fölet 1

Förvaltarvägen 2-6

1953

84

Si

Frösunda

Hästen 1

Rättarvägen 2-8, Förvaltarvägen17-29

1953

56

Si

Frösunda

Ponnyn 2

Förvaltarvägen 8-10

1952

52

SOLNABOSTÄDER


FA S T I G H E T S F Ö RT E C K N I N G

Antal lokaler prima sekunda

Antal bilplatser

BOA

2

24

4 523,0

4

2

100

10 276,0

11

5

52

14

5

7

5

sekunda

Uthyrd yta

57,6

4 581

35 439

2 241,0

117,0

12 634

98 920

7 640,6

2 475,5

88,5

10 205

70 206

181

8 765,5

2 900,0

188,0

11 854

83 084

89

6 345,5

1 918,0

499,9

8 763

58 822

30,0

2 198

14 409

77,4

7 207

47 128

2 2

2 167,5 7

7 095,5

6

36

4 156,5

126,0

4 283

28 297

2 692,0

83,5

2 776

18 413

4

3

1

4

54

2

34,5

Taxeringsvärde tkr

6

3

4

LOA prima

4 777,5

798,0

52,0

5 628

37 914

2 184,5

48,0

396,3

2 629

15 957

2 099,0

197,8

2 297

15 554

48,6

1 474

9 991

24,5

2 390

15 971

1

10

1 425,5

1

13

2 100,0

265,8

4

573,5

574

4 087

4

629,5

630

4 997

4 989

34 354

4 895

32 652

49,0

4 994

34 648

5,0

4 988

34 544

5 275

37 279

2

1

4 878,5

104,8

6,0

4 894,5

1

3

4 944,5

1

4 943,4

39,7

5 275,0 8

1 876,0

106,0

1 982

13 326

7

1 876,0

94,0

1 970

13 571

9

1 876,0

154,9

2 031

13 593

1

1

9

1 455,5

25,0

38,0

1 519

10 201

1

1

14

1 455,1

44,2

4,0

1 503

10 068

18

2 592,3

63,0

2 655

18 382

248,3

248

0

5 323

35 209

-

-

31 778

273 743

5 392

35 700

246,2

3 949

25 688

29,0

3 332

21 324

1 1 6

2

37

3 284,0

1 896,1

143,0

349 2

3

3

308

31 144,5

22

5 391,5

4

8

3 325,5

1

33

3 303,0

555,0

377,0

78,0

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

27


FA S T I G H E T S F Ö RT E C K N I N G

28

SIGNALISTEN

Agare

Område

Fastighet

Adress

Si

Frösunda

Ridskolan 1

Förvaltarvägen 1-15

1953

54

SB

Hagalund

Nordan 18

Hagalundsgatan 1-7

1971

218

SB

Hagalund

Nordan 19

Hagalundsgatan 9

1970

SB

Hagalund

Nordan 18/20

P-däck & gård

SB

Hagalund

Nordan 20

Hagalundsgatan 11-17

1971

SB

Hagalund

Nordan 22

Hagalundsgatan 21

1972

SB

Hagalund

Sunnan 14

Hagalundsgatan 8-14

1973

SB

Hagalund

Sunnan 15

Hagalundsgatan 16

SB

Hagalund

Sunnan 14/16

P-däck och gård

SB

Hagalund

Sunnan 16

Hagalundsgatan 18-24

1973

223

Si

Motorn

Motorn 11

Östervägen 20-26

1982

114

Si

Råsunda

Blåhäggen 4

Filmgatan 25-35

1951 (2003)

36

Si

Råsunda

Hängbjörken 1

Råsundavägen 163-165

2001

Si

Råsunda

Korpen 1

Råsundavägen 159-161

1950(2001)

Si

Råsunda

Krönet 2

Erik Sandbergs gata 25

Si

Råsunda

Krönet 3

Bergstigen 8-14

1949 (1998)

98

Si

Råsunda

Körsbärsträdet 5

Erik Sandbergs gata 17-23

1949 (1995)

98

Si

Råsunda

Ripan 1

Erik Sandbergs gata 24-52

1950 (2001– 2002)

175

Si

Råsunda

Syrenen 1

Bokvägen 2-8

1951 (2003)

24

Si

Råsunda

Utsikten 1

Bergstigen 5-9

1949-51 (1997)

72

SB

Hallen

Hallen 8

Algatan 2-4 Spårvägen 14

ca 1990

67

SB

Hallen

Hallen 9

Spårvägen 8-12 Hallgatan 12-18

ca 1990

86

SB

Hallen

Hallen 10

Hallgatan 1-7 Spårvägen 4-6

ca 1990

81

SB

Hallen

Alspåret

SB

Bollen

Bollen 2

Parkvägen 9-13 , Idrottsgatan 10, Stråkvägen 7

ca 1985

50

SB

V Vägen

Platån 18

Berggaraget

SB

V Vägen

Platån 19

Västra vägen 5

1971

45

SB

V Vägen

Platån 20

Västra vägen 7

1971

72

SB

V Vägen

Platån 21

Västra vägen 9

1971

54

SB

V Vägen

Platån 22

Västra vägen 11

1971

48

SB

Rudviken

Rudviken 5

Regnstigen 7-11

1985

33

SB

Rudviken

Rudviken 6

Regnstigen 3-5

1935 (1992)

16

SB

V Skogen

Kaptenen 1

Johan Enbergs väg 1

ca 1970

42

SOLNABOSTÄDER

Byggår (omb.år)

Antal lägenheter

223

223

ca 1970

7

1950


FA S T I G H E T S F Ö RT E C K N I N G

Antal lokaler prima sekunda

Antal bilplatser

BOA prima

LOA sekunda

Uthyrd yta

Taxeringsvärde tkr

2

1

3 502,0

50,0

41,0

3 593

23 180

3

8

15 846,0

695,0

182,0

16 723

130 053

9

1

1 180,0

16,0

1 196

6 761

-

-

16 436

138 481

1 371

9 548

429 3

5

15 989,0

8

336,0

110,5

1 370,7

2

7

2

2 2

4

5

3

1

16 089,0

272,0

187,0

16 548

137 872

361,0

825,0

1 186

0

529,0

529

-

432

97

3

16 144,0

376,0

117,0

16 637

126 793

8 735,0

175,0

72,0

8 982

76 764

173,4

2 676

15 070

4 348,0

4 348

0

502,4

971

9 395

383,2

383

1 294

4,6

6 630

50 712

2 503,0

3 3

469,0

3 1

32

6 625,5

3

1

30

6 505,5

219,3

5,9

6 731

44 113

10

3

4

12 274,5

1 417,3

218,5

13 910

90 984

26,0

1 697

10 973

4 940

33 315

7 786

0

6 446

121 605

6 162

8 076

-

-

5 725

65 445

1 500,0

1 500

10 240

1 1 12

1 670,5 30

58

3 2

10

4 890,0

50,0

4 299,0

3 033,4

6 215,5

230,0

5 897,0

205,0

453,2

59,6

126 4

21 1

2 900,5

2 824,0

205

4

7

3 344,0

1 352,0

606,5

5 303

35 538

8

7

4 603,5

5 211,0

302,0

10 117

83 360

7

7

4 216,5

1 809,0

103,5

6 129

43 654

7

10

2 940,5

4 436,4

456,0

7 833

62 568

2

1

2 023,5

73,0

55,0

2 152

18 442

1

1

606,1

121,0

32,0

759

7 079

3 038

22 500

3 038,0

SIGNALISTEN

SOLNABOSTÄDER

29


B O S TA D S T I F T E L S E N S I G N A L I S T E N I S O L N A . B O X 1 1 0 4 . 1 7 1 2 2 S O L N A . T E L 0 8 - 4 4 4 7 2 8 0 . w w w. s i g n a l i s t e n . s e

Signalisten årsredovisning år 2003  
Signalisten årsredovisning år 2003  
Advertisement