Page 1

Årsredovisning 2 0 0 1

Bergshamra Grafiska AB, Solna

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna • Box 1104 • 171 22 Solna • Tel: 08-444 72 80 • Fax: 08-444 72 99 www.signalisten.se • signalisten@signalisten.se


BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA Org.nr 815200-1148

ÅRSREDOVISNING 2001

INNEHÅLL Förvaltningsberättelse ......................................... 1 Resultatdisposition ................................................ 2 Koncernbalansräkning ...................................... 3-4 Resultaträkning ..................................................... 5 Balansräkning ..................................................... 6-7 Kassaflödesanalys .................................................. 8 Redovisningsprinciper ........................................... 9 Noter och Kommentarer .............................. 10-15 Underskrifter ...................................................... 16 Ägda Fastigheter ................................................. 17 Uthyrningsenheter ............................................. 17 Omflyttningsfrekvens ......................................... 18 Hyror ..................................................................... 18 Lägenhetsfördelning .......................................... 18 Flerårsöversikt...................................................... 19


1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning för förvaltningen av stiftelsens och koncernens angelägenheter under 2001.

VERKSAMHETEN Signalisten, som är en allmännyttig bostadsstiftelse äger 45 fastigheter med ca 2 700 hyreslägenheter och ett 100-tal prima kommersiella lokaler. Sedan den 31 december 2001 ingår även Solnabostäder AB i koncernen Signalisten med 21 fastigheter, innehållande ca 1600 hyreslägenheter och ett 80-tal prima kommersiella lokaler. Beskrivningen av förhållanden år 2001 nedan avser enbart moderbolagets Signalisten egen verksamhet.

HÄNDELSER AV BETYDELSE Signalisten bildades i början av 50-talet av Solna stad, Försvaret och SJ. Under de senaste 30 åren har i praktiken endast Solna stad utövat sin rätt att utse styrelseledamöter. Under året har stadgarna reviderats och fastställts av behöriga instanser, så att nu endast Solna stad äger rätt att utse styrelseledamöter. Årets viktigaste händelse har naturligtvis varit genomförandet av den affär, som inneburit att Signalisten den 31 december 2001 köpte samtliga aktier i Solnabostäder AB från den tidigare ägaren Solna stad.

FÖRVALTNINGSVERKSAMHET Under året har samtliga disponibla lägenheter varit uthyrda. Omflyttningsfrekvensen har varit fortsatt låg 6,1% (7,1%) varav knappt hälften består av direkta byten. Den 1 april höjdes hyran med 150 kr/månad för alla lägenheter och i januari 2002 gjordes en återbetalning på 10 kr/m2, som kompensation för den sänkta fastighetsskatten. Det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet har utökats till att omfatta även golvunderhåll. Lägenhetsunderhåll har utförts för 15 Mkr, medan 1,9 Mkr återbetalats till hyresgästerna, som rabatt för avstått underhåll. Bland övriga underhållsinsatser märks speciellt den under 2001 påbörjade etapp 1 av ombyggnaden i kv Ripan, vilken omfattar stambyte, hiss- och trapphusrenovering samt omläggning av yttertak. I kv Turkosen fortsatte ombyggnad av badrum och hissrenovering, i Agnesberg målades trapphusen och i Ritorp fortsatte balkonginglasningarna.

ÅRETS RESULTAT Signalistens nettointäkter under året uppgick till 165,1 Mkr (150,8 Mkr). Underhållskostnaderna uppgick till 33,2 Mkr (36,9 Mkr) och investeringarna till 66,3 Mkr (20,2 Mkr). Årets resultat efter skatt blev 12,2 Mkr (12,9 Mkr).


2

MÅLUPPFYLLELSE Signalistens övergripande målsättningar, som de framgår i stadgarna har uppfyllts väl. Detta innebär att årets verksamhet med en hög servicegrad och en omfattande underhållssatsning och förhållandevis stora investeringar kunnat genomföras med bibehållande av en av länets lägsta hyresnivåer.

FRAMTIDEN Främst i framtidsperspektivet ligger nu att samordna verksamheterna i koncernens båda företag med fokus på fortsatt utveckling av effektivitet, service och ekonomisk styrka. Styrelsen förväntas fatta beslut om en strategi och affärsplan, som skall leda till att en nyproduktion av hyreslägenheter kan påbörjas i koncernen.

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets resultat disponeras så att i ny räkning överförs

52 666 12 234 64 900 64 900

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ekonomiska ställning för moderbolaget och koncernen framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Årsredovisningen är upprättad i tkr.


3

KONCERNBALANSRÄKNING Not

2001

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggning Inventarier och maskiner Pågående, ny- och ombyggnader

9 10 11 12

1 434 460 1 794 2 465 16 204 1 454 923

Finansiella anläggningstillgångar Andelar

13

80 80

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

1 455 003

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm Varulager Kortfristiga fordringar Hyres- och andra kundfordringar Fordringar hos kommunen och kommunala bolag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar

109

14

2 572 3 673 3 377 43 412 3 340 56 374 10 479

Kassa och bank

696 802

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

763 764

SUMMA TILLGÅNGAR

2 218 767


4

KONCERNBALANSRÄKNING

Not

2001

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Grundfondskapital Bundna reserver

88 463 51 756 140 219

Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat

52 666 12 234 64 900

SUMMA EGET KAPITAL

205 119

AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Latent skatteskuld Latent skatteskuld på övervärde byggnader

6 574 72 242 56 932 135 748

LÅNGFRISTIGA SKULDER Skuld till Solna Stad Skulder till kreditinstitut Byggnadskreditiv KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till kommun Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

1 000 000 514 877 11 964 1 526 841

17

144 029 31 089 2 704 117 682 5 508 50 047 351 059 2 218 767

POSTER INOM LINJEN STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER STÄLLDA PANTER Fastighetsinteckningar ANSVARSFÖRBINDELSER Garantifond Fastigo

252 683 302


5

RESULTATRÄKNING

NETTOOMSÄTTNING Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter SUMMA NETTOOMSÄTTNING FASTIGHETSKOSTNADER Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER

Not

2001

2000

2 3

163 318 1 753 165 071

149 888 908 150 796

4

-55 799 -33 253 -7 141 -17 771 -113 964

-48 755 -36 910 -9 314 -16 149 -111 128

51 107

39 668

6

-15 553

-6 566

1, 7

35 554

33 102

1 226 809 -16 304 -14 269

2 970 1 392 -18 181 -13 819

21 285

19 283

-4 314 -4 737 -9 051

-1 510 -4 874 -6 384

12 234

12 899

5

Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

8


6

BALANSRÄKNING Not

2001

2000

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggning Inventarier och maskiner Pågående, ny- och ombyggnader

9 10 11 12

523 535 1 794 1 090 16 204 542 623

474 641 1 896 896 35 048 512 481

Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Andelar

13 13

1 055 000 40 1 055 040

0 40 40

1 597 663

512 521

109

187

1 341 3 673 3 377 1 035 806 10 232

732 5 992 0 1 044 732 8 500

Kortfristiga placeringar

10 479

51 010

Kassa och bank

12 681

6 138

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

33 501

65 835

1 631 164

578 356

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm Varulager Kortfristiga fordringar Hyres- och andra kundfordringar Fordringar hos kommunen och kommunala bolag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14

SUMMA TILLGÅNGAR


7

BALANSRÄKNING Not

2001

2000

88 463 38 000 126 463

33 463 38 000 71 463

52 666 12 234 64 900

39 767 12 899 52 666

191 363

124 129

19 105

14 791

6 574

6 592

1 000 000 362 647 1 362 647

0 373 385 373 385

19 089 2 704 0 4 326 25 356 51 475

15 467 2 544 1 851 10 992 28 605 59 459

1 631 164

578 356

112 080

79 754

117

118

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Grundfondskapital Reservfond inklusive konsolideringsfond

15

Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond

16

AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser LÅNGFRISTIGA SKULDER Skuld till Solna Stad Skulder till kreditinstitut KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till kommun Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER STÄLLDA PANTER Fastighetsinteckningar ANSVARSFÖRBINDELSER Garantifond Fastigo


8

KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2001

2000

Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar

35 554 17 865 53 419

33 102 16 269 49 371

Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt

2 035 -16 304 -4 737 34 413

4 362 -18 181 -4 874 30 678

Ökning/minskning hyresfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

-609 -1 045 3 782 -11 766

-647 -376 1 936 5 105

24 775

36 696

Investeringar i materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag

-66 853 18 843 -1 055 000

-20 750 -30 820 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET

-1 103 010-51 570

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHET

FINANSIERINGSVERKSAMHET Tillfört till grundfond Upptagna lån Amortering av skuld

55 000 1 000 000 -10 751

0 0 -25 569

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

1 044 249

-25 569

ÅRETS KASSAFLÖDE

-33 986

-40 443

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

57 147 23 161

97 590 57 147


9

REDOVISNINGSPRINCIPER Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. KONCERNREDOVISNING Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och Solnabostäder AB som förvärvades 2001-12-31. Koncernresultaträkning upprättas ej i år, eftersom dotterbolaget köptes 31/12. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Inga inköp eller försäljningar har skett mellan bolagen. Ingen avskrivning på det koncernmässiga övervärdet på byggnad görs i år. Avskrivning påbörjas år 2002. VÄRDERINGSPRINCIPER Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Byggnader har sammanvägt avskrivits med ett belopp motsvarande 2,8% av ursprungliga anskaffningsvärden. Inventarier och maskiner har avskrivits med 20% på anskaffningsvärdet. Datorer och inköp av diverse inventarier har kostnadsförts direkt.

NOTANTECKNINGAR NOT 1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2001

2000

5 18 23

4 17 21

993 5 141 181 1 985 8 300

1 035 4 696 1 087 1 695 8 513

Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till VD och styrelse Löner och andra ersättningar till övriga Pensionskostnader till VD Övriga sociala avgifter SUMMA


10 NOT 2 HYRESINTÄKTER

2001

2000

123 656 21 034 295 569 1 866 3 663 151 083

118 450 13 166 1 233 455 1 875 3 667 138 846

Avgår hyresbortfall Bostäder Lokaler Garage P-platser SUMMA

-1 581 -559 -123 -216 -2 479

-1 063 -325 -177 -441 -2 006

Avgår återbetalning av rabatt för avstått målningoch golvunderhåll, bostäder Avgår återbetalning av fastighetsskatt SUMMA

-1 885 -1 937 -3 822

-1 306 0 -1 306

122 939 20 475 1 743 3 447 144 782

117 770 12 840 1 698 3 226 135 534

17 452 1 084 18 536

17 722 -3 368 14 354

163 318

149 888

2001

2000

Avgifter från hyresgäster för tidigarelagt underhåll Övriga ersättningar från hyresgäster Försäljning vatten/värme Ersättning från försäkringsbolag

124 1 231 337 61

103 483 228 94

SUMMA

1 753

908

Bostäder Lokaler Avgifter för kabel- TV Tillval säkerhetsdörr Garage P-platser och övriga objekt SUMMA

Nettohyror Bostäder Lokaler Garage P-platser SUMMA Bränsleavgifter Avgifter har uttagits med Återfört/tillfört bränsleregleringskonto SUMMA HYRESINTÄKTER NETTO

NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER


11 NOT 4 DRIFTKOSTNADER

2001

2000

46 12 998 8 770 18 536 345 2 725 99 104 -16 752 4 449 6 127 643 53 168 0 55 799

57 10 408 7 814 14 662 54 2 518 67 169 -102 739 4 732 6 390 606 13 228 400 48 755

2001

2 000

Avskrivningar enligt plan per tillgång Byggnader inklusive om- och tillbyggnad Standardförbättringar Markanläggningar Inventarier, fordon SUMMA

15 911 1 572 102 280 17 865

14 295 1 258 93 623 16 269

Avskrivningar enligt plan per funktion Fastighetskostnader Centrala administrationskostnader SUMMA

17 771 94 17 865

16 149 120 16 269

NOT 6 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 2001

2000

Personalkostnader Avskrivningar inventarier Uppbyggnad IT-struktur Konsultarvoden Övrigt SUMMA

2 061 120 686 650 3 049 6 566

Arrendeavgifter Reparationer Fastighetsskötsel Bränslekostnader Sotning, Kanalrensning Sophantering Hyresförluster, bristande betalning Befarade övriga förluster Återvunna fordringar Fastighetsförsäkringar Vattenförbrukning Elförbrukning Avgifter kabel-TV Bevakning Förhandlingsersättning Boinflytande- och fritidsmedel SUMMA NOT 5 AVSKRIVNINGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

4 796 94 1 863 5 244 3 556 15 553


12 NOT 7 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

2001

2000

255

336

2001

2000

5 695 -1 381 4 314

4 509 -2 999 1 510

I rörelseresultatet ingår kostnader för revisionsuppdrag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers Arvode revision

NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond SUMMA

NOT 9 BYGGNADER OCH MARK Byggnader Koncernen 2001-12-31

Moderbolaget 2001-12-31

2000-12-31

1 977 836 265 165 -645 801 1 597 200

638 020 66 377 0 704 397

619 477 18 543 0 638 020

-470 062 -36 611 127 774 -378 899

-219 363 -17 483 0 -236 846

-203 810 -15 553 0 -219 363

-41 010 39 282 -1 728

0 0 0

0 0 0

Planenligt restvärde

1 216 573

467 551

418 657

Taxeringsvärde byggnader

1 480 515

837 596

681 388

Byggnader Ingående ack anskaffningsvärden Nyinvesteringar under året Årets försäljningar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Årets avskrivning enligt plan Årets försäljningar Utgående ack avskrivningar Ingående ack nedskrivningar Försäljning Utgående ack nedskrivningar

Moderbolagets byggnader är fullvärdeförsäkrade i Svenska Brand, dotterbolagets byggnader i Länsförsäkringar.


13 Mark

Ingående ack anskaffningsvärde Nyinvesteringar under året Årets försäljningar Utgående ack anskaffningsvärden

Koncernen 2001-12-31

Moderbolaget 2001-12-31

2000-12-31

180 013 77 193 -44 126 213 080

55 984 0 0 55 984

55 984 0 0 55 984

41 010 -36 203 4 807

0 0 0

0 0 0

Planenligt restvärde

217 887

55 984

55 984

Taxeringsvärde mark

733 796

462 458

462 458

1 434 460

523 535

474 641

Ingående ack uppskrivningar Försäljning Utgående ack uppskrivningar

SUMMA PLANENLIGT RESTVÄRDE NOT 10 MARKANLÄGGNING

Koncernen 2001-12-31 Ingående ack anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden

Moderbolaget 2001-12-31

2000-12-31

5 069 0 -3 019 2 050

2 050 0 0 2 050

377 1 673 0 2 050

-585 471 -142 -256

-154 0 -102 -256

-61 0 -93 -154

1 794

1 794

1 896

Koncernen 2001-12-31

Moderbolaget 2001-12-31

2000-12-31

Ingående ack anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden

13 407 741 -9 544 4 604

3 266 477 -2 305 1 438

2 964 597 -295 3 266

Ingående avskrivningar enligt plan Utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack avskrivningar

-10 302 9 329 -1 166 -2 139

-2 370 2 302 -280 -348

-2 039 292 -623 -2 370

2 465

1 090

896

Ingående avskrivningar enligt plan Utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack avskrivningar SUMMA PLANENLIGT RESTVÄRDE NOT 11 INVENTARIER OCH MASKINER

SUMMA PLANENLIGT RESTVÄRDE


14 NOT 12 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNAD

Ingående ack anskaffningsvärden Nyinvesteringar under året Överfört till färdigställda byggnader BOKFÖRT VÄRDE

Koncernen 2001-12-31

Moderbolaget 2001-12-31

2000-12-31

41 258 0 -25 054 16 204

35 048 0 -18 844 16 204

4 228 30 820 0 35 048

NOT 13 SPECIFIKATION AKTIER OCH ANDELAR Aktier i dotterbolag

Solnabostäder AB, org.nr 556066-7361 Säte i Solna

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

100%

100%

76 200

1 055 000

Koncernen 2001-12-31

Moderbolaget 2001-12-31

2000-12-31

80 0 80

40 0 40

40 0 40

Andelar

Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a Ingående ack anskaffningsvärde Årets förändring PLANENLIGT RESTVÄRDE

NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Koncernen 2001-12-31 Förutbetalda kostnader Upplupna räntebidrag Övriga upplupna intäkter SUMMA

2 793 144 403 3 340

Moderbolaget 2001-12-31 285 118 403 806

2000-12-31 366 131 235 732


15 NOT 15 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET Grundfondskapital

Belopp vid årets ingång Tillfört under året Disposition av föregående års resultat Årets resultat BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

33 463 55 000

88 463

Reservfond inklusive konsolideringsfond 38 000

38 000

Balanserad vinst

Årets resultat

39 767

12 899

12 899

-12 899 12 234 12 234

52 666

NOT 16 OBESKATTADE RESERVER Moderbolaget 2001-12-31 Periodiseringsfond tax 1996 Periodiseringsfond tax 1997 Periodiseringsfond tax 1998 Periodiseringsfond tax 1999 Periodiseringsfond tax 2000 Periodiseringsfond tax 2001 Periodiseringsfond tax 2002 SUMMA

0 2 176 715 1 838 4 172 4 509 5 695 19 105

2000-12-31 1 381 2 176 715 1 838 4 172 4 509 0 14 791

NOT 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Förskottsbetalda hyror Upplupna kostnadsräntor Övriga upplupna kostnader SUMMA

Koncernen

Moderbolaget

2001-12-31

2001-12-31

2000-12-31

17 571 8 491 23 985 50 047

9 800 4 945 10 611 25 356

9 622 5 242 13 741 28 605


16 Solna den 23 april 2002

Ulf Björkman Ordförande

Stig Prinzell

Anders Gellner

Torsten Svenonius

Jan-Erik Torsell

Per Stockhaus

Bekir Yarar

Mona-Mari Arvidsdotter

Bertil Pierre

Tomas Linderstål VD Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits. Solna den 23 april 2002

Jan Ekholm Auktoriserad revisor Min granskningsrapport har avgivits . Solna den 23 april 2002

Gustav Olofsson Lekmannarevisor


17

STIFTELSEN ÄGER FÖLJANDE FASTIGHETER Bagartorpsområdet, inflyttning 1960 - 1962, 1964 Bagartorp 1 Bagartorp 7 Bagartorp 2 Bagartorp 8 Bagartorp 3 Bagartorp 9 Bagartorp 4 Bagartorp 10 Bagartorp 5 Bagartorp 11 Bagartorp 6 Bagartorp 12

Bagartorp Bagartorp Bagartorp Bagartorp Bagartorp Gunnarbo

Ritorpsområdet, inflyttning 1957 - 1958 Biet 2 Getingen Myran 3 Sländan

1 2

Humlan Myggan

1 1

Råsundaområdet, inflyttning 1949 - 1951 Blåhäggen 4 Hängbjörken Krönet 2 Korpen Ripan 1 Syrenen

1 1 1

Krönet Körsbärsträdet Utsikten

3 5 1

1

Ponnyn

2

Bergshamraområdet, inflyttning 1960 - 1962 Torsken 2 Torsken

3

Torsken

5

Korallen - Turkosen, inflyttning 1978 - 1979 Korallen 1 Turkosen

1

Frösundaområdet, inflyttning 1952 - 1953 Fölet 1 Hästen Ridskolan 1

Motorn, inflyttning 1982 Motorn 11 Agnesbergsområdet, inflyttning 1988 - 1989 Tunet 1 FASTIGHETERNA INRYMMER PER 2001-12-31 SAMMANLAGT 4 381 UTHYRNINGSENHETER VARAV: Bostadslägenheter Lokaler Garageplatser Parkeringsplatser TOTALT

2 715 109 501 1 056 4 381

13 14 15 16 18 2


18

OMFLYTTNINGSFREKVENS 2001

Bagartorp Ritorp Råsunda Frösunda Bergshamra Skytteholm Motorn Agnesberg TOTALT

Succession 27 15 12 9 8 3 0 16 90

Byte

Internt 7 2 4 0 2 0 0 1 16

Byte

Externt 14 6 13 5 3 3 3 12 59

Totalt 48 23 29 14 13 6 3 29 165

Procent 7,7% 6,7% 5,7% 5,7% 4,3% 3,3% 2,6% 7,3% 6,1%

HYROR Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen har bostadshyrorna (kallhyrorna) höjts med 125 kr/månad fr o m den 1 april. På grund av sänkt fastighetsskatt återbetalas 10 kr/m2.

LÄGENHETSFÖRDELNING 1 rok & mindre 2 rok / 2 rkv 3 rok / 3 rkv 4 rok / 4 rkv 5 rok & större SUMMA

Bagartorp

Ritorp

Råsunda

Frösunda

Bergshamra

Skytteholm

Motorn

Agnesberg

56 62 291 143 74 626

26 121 146 48 1 342

62 104 267 61 14 508

2 104 140

26 76 120 77 3 302

4 56 83 30 7 180

1 59 28 20 6 114

113 152 123 9 397

246

Summa

177 695 1 227 502 114 2 715


19

ÖVERSIKT 2001-1997

Omsättning Kapitalkostnader, brutto Räntebidrag Kapitalkostnader, netto Bruttoränta Nettoränta Underhållskostnader Underhållsrabatt Driftkostnader exkl. fastighetsskatt Fastighetsskatt Avskrivningar Hyresbortfall Hyresförluster Rörelseresultat före bokslutsdispositioner Redovisat resultat Låneskuld Eget kapital Balansomslutning Likviditet 1) Avskrivning fastigheter Soliditet 2) Räntetäckningsbidrag 3) Antal bostäder Genomsnittshyra, bostäder (kallhyror kr/m2) Antal anställda Omflyttning Energiförbrukning Fjärrvärme, totalt, Mwh Energiförbrukning Normalårskorrigerat, Mwh Vattenförbrukning, totalt m3 (tusental) Vattenförbrukning, m3 per m2

2001

2000

1999

1998

1997

165 071 16 304 809 15 495 4,5% 4,3% 33 253 1 885 48 657 7 141 17 865 2 480 99

150 797 18 181 1 392 16 789 4,6% 4,3% 36 910 1 306 39 441 9 313 16 269 2 006 67

156 361 28 297 9 187 19 110 6,9% 4,7% 26 786 1 306 63 459 10 154 15 815 1 821 75

157 454 40 931 13 492 27 439 9,3% 6,2% 33 311 1 305 59 345 10 158 15 577 1 413 8

155 155 44 258 16 057 28 201 9,8% 6,2% 34 618 1 038 57 170 11 297 14 844 2 388 63

21 286 12 234 1 362 647 191 364 1 631 164 65% 2,8% 12,6% 340,1% 2 715

19 284 12 899 382 922 124 129 578 356 110,7% 2,6% 23,3% 295,5% 2 715

23 516 15 359 408 492 111 230 582 414 200,8% 2,6% 20,7% 165,2% 2 717

14 490 11 937 431 702 95 871 573 504 212,6% 2,5% 17,9% 173,5% 2 715

11 959 11 375 442 688 83 934 570 870 171,2% 2,4% 15,7% 160,6% 2 713

628:35 23 6,1%

604:86 21 7,1%

608:61 24 7,4%

608:83 24 7,70%

594:24 25 9,10%

38,6

32,3

38,3

40,4

40,1

41,8 334 1,54

38,1 341 1,59

42,7 360 1,83

42,8 434 2,00

41,4 443 2,04

1. Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. 2. Eget kapital + obeskattade reserver x 0,72/balansomslutning. 3. Driftnetto + finansiella intäkter/räntekostnader.


Årsredovisning 2 0 0 1

Bergshamra Grafiska AB, Solna

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna • Box 1104 • 171 22 Solna • Tel: 08-444 72 80 • Fax: 08-444 72 99 www.signalisten.se • signalisten@signalisten.se

Signalisten årsredovisning år 2001  
Signalisten årsredovisning år 2001  
Advertisement