Page 1

HÄR ÄR DU HEMMA C M Y K

0 16 100 0

C M Y K

100 69 0 11

BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA ÅRSREDOVISNING | KONCERNREDOVISNING 2016


2016 I KORTA DRAG • Samverkansöverenskommelse med Solna stad • Ny VD tillträder • Hyresgästundersökningen genomförs • Förstudie genomfördes inför kommande renoveringar i Bagartorp • Den andra etappen av renoveringarna i Ritorp startas • Bergshamra torg invigs • 49 nya konverterade lägenheter • 71 procent av våra hyresgäster har nu möjlighet att sortera sitt matavfall, en ökning med 33 procent jämfört med 2015 • Ny leverantör av bredbandstjänster • Facebook och Instagram startas upp

FASTIGHETSBESTÅND

2016

2015

2014

ANTAL BOSTÄDER

3 923

3 874

3 838

ANTAL LOKALER (PRIMA)

162

162

166

ANTAL BILPLATSER

2 475

2 468

2 467

FASTIGHETERNAS BOKFÖRDA VÄRDE (TKR)

1 596 513

1 583 461

1 450 673

NYCKELTAL

2016

2015

2014

NETTOOMSÄTTNING (TKR)

385 835

379 266

387 771

LIKVIDITET ( %)

327

240

126

SOLIDITET ( %)

54,7

54,2

56,9

RÄNTETÄCKNINGSGRAD (GGR)

4,6

3,5

6,0

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL ( %)

4,1

3,4

6,9

UNDERHÅLLSKOSTNADER (KR/M2)

142

205

113

ÅRETS RESULTAT (TKR)

28 141

23 586

74 212

2 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016


Innehållsförteckning VD om året 2016 sid 4 Ledningsgruppen om året 2016 sid 6 Signalisten 2016 sid 8 - Vår bostadsmarkad - Våra hyregäster - Våra medarbetare - Vårt miljöarbete - Vår ekonomi & våra finanser Flerårsöversikt sid 14 Förvaltningsberättelse sid 17 Resultaträkning sid 19 Balansräkning sid 20 Kassaflödesanalys sid 22 Notanteckningar sid 23 Revisionsberättelse sid 33 Styrelsen sid 35 Lägenhetsförteckning sid 36 Fastighetsförteckning, DK norr sid 38 Områdeskarta, DK norr sid 40 Fastighetsförteckning, DK söder sid 42 Områdeskarta, DK söder sid 46

Kort om Signalisten

Signalisten är den allmännyttiga bostadsstiftelsen inom Solna. Stiftelsen har till ändamål att inom Solna kommun förvärva, uppföra och förvalta bostadsfastigheter med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. En stiftelse har ingen ägare utan det är stadgarna som beskriver grundarnas vilja och fastställer verksamhetens huvudsakliga inriktning. Stiftelsens styrelse utses av Solna stad. Verksamhetens årliga resultat stannar alltid kvar i stiftelsen. Tillsammans med vårt helägda dotterbolag Solnabostäder äger vi 3 923 lägenheter och 162 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna.

Vår affärsidé

Signalisten ska erbjuda prisvärda bostäder och lokaler i trygga och hållbara miljöer.

Vår vision

Här är du hemma - Signalisten vill öka sina hyresgästers välbefinnande och förmedla att en trygg hemkänsla kommer i första rummet. Signalisten vill erbjuda något utöver själva boendet. I det egna bostadsområdet ska hyresgästerna känna av en atmosfär av trygghet och värme i kombination med förtroende för Signalisten - helt enkelt en hemkänsla.

Vår värdegrund

I Signalistens verksamhet ska vi vara: • långsiktiga • engagerade • kunniga • ansvarstagande

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 3


VD om året 2016 Långsiktig fastighetsägare

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna, med Solna stad som enda kvarvarande stiftare, är ett unikt bostadsföretag. För hyresgästerna innebär stiftelseformen att de bor hos en långsiktig fastighetsägare som har fokus på att förvalta och utveckla det befintliga fastighetsbeståndet. De bor också hos en fastighetsägare där alla intäkter blir kvar i stiftelsen, vilket innebär att stiftelsen inte lämnar utdelning till stiftaren eller någon annan. Signalisten verkar i en sammanhållen bostadsmarknad i Stockholmsregionen med fortsatt hög efterfrågan på bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet. Vi på Signalisten är en liten aktör på bostadsmarknaden, men vi gör skillnad i Solna.

Attraktiv kommun

Under 2016 bytte 375 av våra 3 923 lägenheter hyresgäst. En tredjedel av dessa, 123 stycken, gick till Solnaungdomar. Till största del handlade det om tidsbegränsade kontrakt men likväl ett viktigt första steg ut på bostadsmarknaden. Kötiden för ungdomslägenheterna var i genomsnitt drygt sex år. Den kortaste genomsnittliga kötiden, fem år, var det till våra seniorlägenheter 65+ för Solnabor. Kötiderna för de som får lägenhet hos oss via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB var 15 år för det befintliga beståndet. Det visar att Solna är en mycket attraktiv kommun att söka sig till, och att de ambitiösa bostadsbyggnadsplanerna i hela regionen är viktiga.

4 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016

Hyresgästdialogen

Vårt viktigaste uppdrag är att förvalta våra fastigheter med sina 3 923 lägenheter klokt och ekonomiskt så att vi kan ge våra hyresgäster ett attraktivt och prisvärt boende. Dialogen med hyresgästerna sker på olika sätt. Ett av dem är via våra bovärdar som under ett år gör cirka 12 000 besök hos våra hyresgäster för att bland annat lyssna, lösa problem, laga fel, beställa åtgärder. Dialogen sker även via våra boråd som i dagsläget är åtta stycken, genom uppföljning av vår felanmälan och genom regelbundna hyresgästenkäter. Resultatet från årets hyresgästundersökning visar att våra hyresgäster är fortsatt nöjda med sitt boende. Cirka 90 procent uppger att de trivs i kvarteret och kan rekommendera någon att flytta dit. Resultatet visade också att det finns områden vi behöver bli bättre på. Ett sådant är hyresgästernas upplevelse av värmen i bostäderna.

Kloka renoveringar

Signalistens arbete med att förnya fastighetsbeståndet går vidare. Stora delar av vårt bestånd har blivit så gammalt att det kräver mer omfattande renovering och ombyggnad. Renoveringarna i Ritorp har varit omdiskuterade. Vår ambition har varit att genomföra en renovering som ger husen en livslängd på minst 40 år till. Det var en lärorik process och därför arbetar vi i den andra etappen i nära dialog med de berörda hyresgästerna. Alla har

fått en valmöjlighet; att direkt flytta till en nyrenoverad lägenhet, att flytta tillbaka till sin gamla lägenhet efter renovering eller att flytta till andra lägenheter i Signalistens bestånd. I Bagartorp, som är nästa område för förnyelse, har husen andra tekniska förutsättningar, där vi samråder med hyresgästerna om mindre omfattande åtgärder som ska ge husen en teknisk livslängd på 20 år till. På sikt står även Bergshamra, Hagalund och Västra vägen på tur. Varje hus och varje projekt kommer att värderas på sina grunder och utifrån sina förutsättningar. Vi vill genomföra kloka renoveringar som säkerställer att vi använder hyresgästernas pengar på bästa sätt och ger en långsiktigt god och stabil verksamhet.

Fler möjligheter

Att Solna stad är stiftare till bostadsstiftelsen Signalisten ger möjligheter. I december godkände Signalistens styrelse och kommunstyrelsen i Solna en samverkansöverenskommelse som gör vårt uppdrag tydligare och våra möjligheter att utvecklas ännu bättre. Överenskommelsen handlar bland annat om nyproduktion av bostäder, bostäder för grupper med särskilda behov och stadsutveckling. 2016 har arbetet med fyra detaljplaner fortsatt för planerad nyproduktion av cirka 500 lägenheter. Detta omfattar kvarteren Bollen, Palsternackan, Torsken 2 samt Bagartorp centrum.


En högre takt

Ambitionen är en högre takt i nyproduktionen, redan nu är vi överens om att starta arbetet med nya detaljplaner under 2017 och 2018. Arbetet med bostäder för personer med särskilda behov fokuseras inledningsvis på nyanlända där Signalisten på uppdrag av staden kommer att ta över förvaltningen av de tillfälliga bostäderna på Stenbackaskolan i Huvudsta och de som planeras i Frösunda. I stadsutvecklingsarbetet kommer Signalisten att delta i det arbete som startas kring gamla Enköpingsvägen. Ett intressant område med stor potential och där Signalisten är påtagligt närvarande genom bostadsområdena Ritorp, Bagartorp och Agnesberg.

Per Anders Hedkvist, VD

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 5


Ledningsgruppen om året 2016

Stefan Soreby, Ekonomichef

Elisabeth Latosek-Kovàcs, Distriktschef norr

Thomas Andersson, Distriktschef söder

"Under 2016 arbetade ekonomiavdelningen mycket kring att effektivisera arbetet för att spara kostnader för Signalisten samt att stötta organisationen kring bättre kontroll och uppföljning av de projekt som startar de kommande åren. Exempel på åtgärder under 2016 var övergången till e-faktura, införandet av ett nytt uppföljnings- och analyssystem samt ökad fokus på skatteoch momsfrågor."

"Årets absolut största händelse i Bergshamra var färdigställandet och invigningen av torget. Invigningen av Bergshamra torg blev en folkfest med olika aktiviteter där såväl ung som gammal kunde hitta något passande. I och med att torget fick ett lyft passade vi på att fräscha upp även bibliotekets tak och fasad."

"Signalisten har sedan 1 oktober 2016 utökat antalet tjänsteleverantörer inom fastighetsbeståndet så att hyresgästerna har fler bredbandsleverantörer att välja emellan, genom att hyra ut fastighetsnätet till en ny tjänsteleverantör. Detta har lett till ökad konkurens och har på så vis sänkt priser på bredbandstjänster med upp till 50 % (bredband 100/100 Mbit/s) vilket är mycket bra för våra hyresgäster som nyttjar dessa tjänster."

6 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016


Sara von Essen, Personalchef

Ann-Christin Hultgren, Marknadschef

Erik Lindfors, Chef Fastighetsutveckling & teknik

"Rekryteringar har varit ett fokus under året. Då Signalisten är en attraktiv arbetsgivare har vi, trots brist på arbetskraft inom fastighetssektorn, lyckats hitta de bästa medarbetarna! Fler fastighetsrelaterade utbildningar medför större efterfrågan på praktikplatser, vilket vi ser fram emot. Vi har haft flera praktikanter under året och en resulterade i en anställning."

"Under året har vi koncentrerat oss på arbetssätt som ska göra renoveringsprocessen i Ritorp så smidig som möjligt för våra hyresgäster. Vi har sett till att vara tillgängliga i visningslägenheten på Törnbacken 5 för berörda hyresgäster. Där har våra två fantastiskt duktiga hyresgästsamordnare haft personliga möten med hyresgästerna för att svara på frågor och ta in önskemål inför det omfattande evakueringsarbetet. Vi har hittills fått positiv återkoppling från hyresgästerna och kommer i framtida renoveringar att arbeta på liknande sätt."

"Under 2016 gjorde vi flera olika inventeringar och förstudier inför kommande förnyelse av låghusen i Bagartorp. I en förstudie har byggnadernas tekniska standard undersökts och i en annan förstudie har hyresgästerna fått lämna synpunkter på vad som är bra och mindre bra i lägenheterna samt i allmänna utrymmen. Förstudierna har sammanställts i ett förslag till renoveringsåtgärder med vissa valmöjligheter. Signalistens målsättning är att komma överens med hyresgästerna om renoveringsåtgärderna och förhandla ny hyra, för att därefter påbörja renoveringen i slutet av 2017 eller början av 2018."

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 7


Signalisten 2016 VÅR BOSTADSMARKNAD Förmedling av lediga lägenheter

Vid årsskiftet stod 555 925 personer i bostadskön hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Under 2016 förmedlades lägenheter i Stockholmsregionen med i genomsnitt 9 års kötid. För Solna var motsvarande kötid 11 år, vilket också var kötiden för Signalistens lägenheter. Under 2016 var den totala omflyttningen inom Signalisten, inklusive lägenhetsbyten (så kallat eget byte) och överlåtelser, 9,6 % motsvarande 375 lägenheter. Omflyttning exklusive lägenhetsbyten och överlåtelser var 7,6 % eller 300 lägenheter. • 56 lägenheter förmedlades via vår internkö • 67 lägenheter förmedlades via Bostadsförmedlingens ordinarie kö. Här var den genomsnittliga kötiden 11 år • 10 lägenheter förmedlades till Solnaungdomar • 113 lägenheter med korttidskontrakt förmedlades till Solnaungdomar. Vid korttidskontrakt behåller den sökande sin kötid hos Bostadsförmedlingen • 13 lägenheter förmedlades via vår kö för seniorbostäder 65+

Nya lägenheter

Under 2016 har det tillkommit 49 nya bostadslägenheter genom ombyggnad av lokaler.

Socialt ansvar

Ungdomar är en grupp som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, bland annat med hänvisning till de kötider som gäller för att komma ifråga för en lägenhet. Vi har därför valt att ge Solnaungdomar, 18-27 år, företräde till lediga enrumslägenheter om 35 m² eller mindre. Samma grupp har även företräde till våra korttidskontrakt.

8 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016

Förmedlingen sker via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Under året har 123 lägenheter förmedlats till Solnaungdomar vilket innebär en tredjedel av förmedlade lägenheter. Solna Stad disponerar även ett antal lägenheter med socialt kontrakt hos oss. Lägenheterna hyrs ut i andra hand av Solna Stad till personer som av olika skäl har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Lokaler

Solna är en attraktiv och växande kommun som förutom bostadssökande även lockar till sig företag som väljer att etablera sig här. Främst för att kommunen profilerat sig som en företagsvänlig kommun med ett fördelaktigt geografiskt läge. I våra fastigheter har vi cirka 500 lokaler varav 162 lokaler där det bedrivs någon form av verksamhet. Bland verksamheterna kan förutom kontor och traditionell butiksverksamhet nämnas vårdcentraler, förskolor, skolor, gruppboenden och sjukhem. Vi har även cirka 2 500 bilplatser, både garageplatser och utomhusparkeringar.

Nya lokalhyresgäster 2016

• Nokas Security AB, kontor m m • WORK-IT-OUT Stockholm AB, butik • HB Surprise Me, butik • Fräséns Måleri AB, kontor • Afroism Design, kontor • Ordna i Vallentuna AB, kontor • Nami Vård- och Omsorgsteamet AB, kontor • Frösunda Omsorg i Uppland AB, gruppboende • Inspira Förskolor & Skolor AB, förskola

VÅRA HYRESGÄSTER Hyresgästundersökning 2016

Under hösten 2016 var det återigen dags för genomförande av hyresgästundersökningen. Fler än 90 % av er kan också rekommendera Signalisten som hyresvärd.

De största posterna i undersökningen består av så kallade serviceindex och produktindex. Serviceindex, det vill säga hur företaget och medarbetare upplevs samt den service vi levererar uppmättes till dryga 81 %. Det är samma procentsats som vid 2014 års mätning och vi är väldigt stolta över att bibehålla denna höga siffra. Vad gäller produktindex, det vill säga vad ni tycker om boendet, allmänna utrymmen och utemiljön steg resultatet med en procent till 76,3 %. Vi tolkar det som att våra insatser på bland annat utemiljön och värmefrågan har uppmärksammats av er och det driver oss i vårt arbete att leverera bra boende till alla våra hyresgäster.

Gårds- och garagerenovering Hagalund

Förvaltningen har beslutat att genomföra renovering av garagen och gårdsbjälklaget i Hagalund inom kvarteret Nordan 18/20. Garaget omfattar 435 p-platser och gården omfattar cirka 7 000 m2 . Projektet har under året fokuserat på en förstudie och att ta in synpunkter från de cirka 430 lägenheterna och dess boende. Synpunkterna har fångats in genom en särskild hyresgästdialog med flertalet träffar, undersökningar och utställningar vilket nu har lett till en skiss över gårdens utformning. Gårdsrenoveringen avser att påbörjas hösten 2017.

Gårds- och fasadbelysning

Projektet att öka tryggheten för våra boende under mörkrets timmar och att spara energi för att minska vår långsiktiga miljöpåverkan har under 2016 skett inom kvarteret Hallen 8-10, kvarteret Motorn 11 samt Bergshamra genom att de gamla belysningsarmaturerna bytts ut till nya LED-armaturer.


VÅRA PROJEKT Projekt 1 000

Signalisten har ambitionen att fram till och med 2025 tillskapa byggrätter för 1 000 nya hyreslägenheter inom ramen för de så kallade Projekt 1 000. Under 2016 fortsatte arbetet med fyra detaljplaner för planerad nyproduktion av cirka 500 lägenheter. Dessa omfattar kvarteren Bollen, Palsternackan, Torsken 2 samt Bagartorp centrum. Detaljplanen för cirka 80 nya lägenheter i form av ett trygghetsboende i kvarteret Palsternackan antogs av kommunfullmäktige under året och blev senare överklagad. Dock fortsatte planeringsarbetet för byggstart under andra halvåret av 2017. Under året har 49 nya lägenheter tillskapats genom ombyggnad av lokaler.

Förnyelsearbete

Nästan 50 procent av Signalistens bestånd byggdes före eller under miljonprogrammet mellan åren 1965-1975 och är nu i behov av förnyelse. I Ritorp inleddes förnyelsearbetet i låghusen på Törnbacken under 2014 vilket slutfördes under 2016. Även projektering och upphandling för höghusen i samma område, vilket omfattar 212 hyreslägenheter slutfördes 2016 och den omfattande förnyelsen påbörjas våren 2017. Även under detta arbete kommer berörda hyresgäster att evakueras till andra lägenheter, i första hand inom samma område. Under 2016 genomfördes förstudier inför den kommande förnyelsen av beståndet i Bagartorp. Dessa förstudier har visat på tekniska förutsättningar för att renoveringen ska kunna genomföras

Frösunda

i en mindre omfattning och låter hyresgästerna bo kvar i sina lägenheter. Under 2017 fortsätter arbetet med projektering och dialog med berörda hyresgäster. Målsättningen är att komma igång med förnyelsen av Bagartorp under andra halvåret 2017.

Kontinuerligt

Förutom de större förnyelseprojekten bedriver Signalisten ett kontinuerligt underhållsarbete för att säkerställa ett väl underhållet bestånd samt anpassningar av lokaler för befintliga eller nya lokalhyresgäster. Exempel på sådana projekt som färdigställdes under 2016 är renoveringen av Bergshamra torg, anpassning av lokal till café/bageri i Bergshamra, fönsterbyten i Råsunda med flera. Signalisten medverkar i framtagandet av utvecklingsstrategier, både för Hagalund och Berghamra, tillsammans med Solna stad och andra fastighetsägare för att därigenom tillskapa ytterligare byggrätter och bidra till en långsiktig utveckling i dessa områden.

VÅRA MEDARBETARE Fortsatt låg sjukfrånvaro

Ny VD tillträdde under sista tertialet. Vi har 52 anställda, medelåldern är 48 år och 40 procent är kvinnor. I ledningsgruppen är 43 procent kvinnor. Signalisten har fortsatt låg sjukfrånvaro, 3,4 procent. Vi har satsat extra på friskvård genom att höja friskvårdsbidraget ytterligare.

Skytteholm

Agnesberg

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 9


VÅRT MILJÖARBETE

Energijakten

Vi har fortsatt utbytet av all utomhusbelysning till LED, vi fasar ut användandet av giftiga kemikalier och köper uteslutande energi märkt med "Bra miljöval". Vår fordonspark består av 100 % miljöfordon varav cirka 40 % är elbilar.

Miljödiplomering

2016 är Signalistens tredje år som miljödiplomerad verksamhet enligt Svensk Miljöbas. Vi har under de åren fått en bra och tydlig struktur på vårt miljöarbete. Vi har identifierat betydande miljöaspekter och arbetar kontinuerligt mot uppsatta miljömål för att minska vår miljöpåverkan. Det innebär bland annat att samtlig personal gått kurs i grundläggande miljökunskap och vi har satsat på alternativa energikällor så som solceller. Vi har även fortsatt vår installation av inomhustemperaturgivare och har nu dessa installerade i cirka 3 700 lägenheter, vilket utgör cirka 95 % av vårt totala bestånd.

Som ett led i vårt miljöarbete har vi under året utbildat samtlig personal i energi för att öka medvetenheten om energitjuvar i våra fastigheter. Vi har haft en intern jakt på energitjuvar under året där all personal varit involverad, vilket har resulterat i många sparade KWh och minskade CO2-utsläpp.

Sortering av matavfall

Under 2016 fortsatte vi arbetet med att ge fler hyresgäster möjlighet att sortera sitt matavfall. I dagsläget kan 71 % av hyresgästerna sortera sitt matavfall, vilket är en ökning med 33 % jämfört med 2015. Sorteringen av matavfall är mycket uppskattat av hyresgästerna, vilket märktes tydligt i vår senaste kundundersökning och målet är att samtliga ska ha den möjligheten.

Bra miljöval

Signalisten använder bara miljömärkt el enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för "Bra Miljöval". Det innebär bland annat att elen kommer från förnybara källor. Norrenergi förser Signalistens samtliga fastigheter med fjärrvärme märkt ”Bra miljöval”.

0,0%

Förbrukning

-16,6%

Förändring

-16,9% -22,2%

-21,9%

-20,9%

ENERGIPRESTANDA*

0,0%

Förbrukning

Förändring

*Avser BOA+LOA, graddagskorrigerad.

Kwh/kvm

200

166

166

155

2003

2012

2013

2014

156

-16,6%

2015

** Anledningen till ökad energiprestanda är att Ritorp är inflyttat efter ha varit evakuerat, LOA har minskat samt tomma lokaler som blivit uthyrda.

158 -16,9%

2016 -22,2%

Kwh/kvm

Västra Vägen

10 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016

-21,9%

-20,9%

200

166

166

155

156

158

2003

2012

2013

2014

2015

2016

Hagalund

Råsunda


Förbrukning per år

ELFÖRBRUKNING, förbrukning per år

Förbrukning per år Kwh/m2

29

30

29

28

28

2012

2013

2014

2015

2016

FJÄRRVÄRMEFÖRBRUKNING, förbrukning per år*

Kwh/m2

Förbrukning per år

137

136

126

127

130

2012

2013

2014

2015

2016

Förbrukning per år Kwh/m2

137

136

126

127

130

2012

2013

2014

2015

2016

*Avser BOA+LOA. Den mängd energi som behövs i en byggnad för att uppfylla behov knutna till ett normalt bruk av fastigheten under ett år.

Kwh/m2

Rudviken

Hallen

137

136

126

127

130

2012

2013

2014

2015

2016

Motorn

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 11


VÅR EKONOMI & VÅRA FINANSER Marknad för fastigheter & finansiering 2016

Priserna på fastigheter i Sverige har fortsatt att öka under 2016 samtidigt som räntorna minskat/legat kvar på en historiskt låg nivå. Priset på bostadsrätter ökade med 7% för hela riket och 9% för Solna1. Detta har lett till en än lägre belåningsgrad2 (8,3%) för Signalisten som har ett bra utgångsläge för upplåning, både mot kommunal borgen där staden kan garantera borgen, men även mot pantbrev beroende på exempelvis den låga belåningsgraden i kombination med stabila intäkter.

Finansiella risker

Refinansieringsrisk Med refinansieringsrisk avses risken att Signalisten inte kan refinansiera vid låneförfall, eller att kostnaderna för detta blir orimligt stora. För att motverka denna risk strävar Signalisten efter att alltid ha minst 20 månader i genomsnittlig kapitalbindningstid samt maximalt 30 % förfall av totalt lånebelopp under ett år. Ränterisk Ränterisk avser risken att låsa fast alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid ett sjunkande ränteläge och risken att finansieringskostnaden ökar vid rörlig ränta. För att motverka detta binder Signalisten sina räntor med hjälp av ränteswappar.

Motpartsrisk Med motpartsrisk avses risken att motparten i en affär inte kan fullgöra sina förpliktelser att betala för eller leverera avtalat finansiellt instrument.

Finanspolicy & långsiktig finansiering

För att säkerställa en god ekonomi som är tillräcklig för att sköta den löpande verksamheten i form av drift, förnyelse samt nyproduktion har Signalisten upprättat en finanspolicy som bl.a. reglerar: • Att säkerställa tillgång till finansiering på kort och lång sikt • Hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten • Strävan efter att uppnå bästa möjliga räntenetto inom beslutade riskramar • Att säkerställa intern kontroll För 2016 uppfylldes de mål som var uppsatta i finanspolicyn. Se tabell nedan.

Finansiering under 2016

Under mars och december omförhandlades totalt 200 mkr. De nya lånen tecknades med kapitalbindning om två respektive fem år.

Långsiktig utmaning

Signalisten står inför stora renoveringar av sitt bestånd kommande år. Detta medför utmaningar gällande finansiering av projekt-

1. Enligt svensk mäklarstatistik 2. Lånebelopp/marknadsvärde för fastigheter

PRODUKT

FINANSPOLICY

LÅNEVOLYM (TKR)

2016-12-31 650 000

ÅTERSTÅENDE RÄNTEBINDNINGSTID

2-5 år

2,4

ÅTERSTÅENDE KONVERTERINGSTID

> 1,67 år

1,9

ANDEL JUSTERING INOM 12 MÅN

< 60%

48 %

ANDEL LÅN MED FÖRFALL INOM 12 MÅN

< 30%

15 %

12 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016

en samt även att säkerställa en affärsmässig hantering av projekten. Signalistens inkomstkälla är i stort sett uteslutande hyresintäkter varför en ökning av hyresintäkterna är viktigt i de områden där renoveringar och förnyelser sker. Långsiktigt tjänar både boende hos Signalisten samt Signalisten själva på att projekten hanteras professionellt. Alla vinster i Signalisten går tillbaka till hyresgästerna i form av reparationer, underhåll eller projekt.

Fastighetsvärdering & värde i redovisningen

Värderingen av Signalistens bestånd per 2016-12-31 har gjorts genom externvärdering av 13 typfastigheter som var och en representerar en viss del av Signalistens bestånd. Värderingen av dessa genomfördes av Forum Fastighetsekonomi. Med typvärderingarna som riktmärke har sedan Signalisten värderat övrigt bestånd via värderingssystemet Datscha. Värdet ökade totalt med 8 % från 7,3 till 7,9 mdkr. 2015 gjordes en liknande värdering, men för 2014 gjordes externa värderingar av hela beståndet. Eftersom Signalisten redovisar enligt K3 och inte IFRS som noterade bolag visas fastigheternas värde som bokfört värde i årsredovisningen istället för marknadsvärde. Detta påverkar balansomslutningen samt Signalistens nyckeltal. En jämförelse mellan marknadsvärdet och bokfört värde för fastigheterna visas på nästa sida.


8

8

7 VÄRDEUTVECKLING FASTIGHETER (mkr)

7

6

6

5 4 3 2 1

svärde

0

9 8

FASTIGHETERNAS VÄRDE (mkr)

5

7

6 300

7 900

4

6 5

3

4

2

3

1

2 1

1 600

0

0

2015 20132013

2014

Marknadsvärde

Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde

2014

2013 2015

2016 2015

2015

2015 Marknadsvärde

Bokfört värde

Övervärde Bokfört värde Bokfört värde

Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde

2014 Övervärde Bokfört värde Bokfört värde

Marknadsvärde

Bokfört värde

3 nyanser beige + mönster

2%

FASTIGHETSKOSTNADER

3 nyanser beige + mönster

3 nyanser beige + mönster

4%

4% 16 %

14 %

intäkter 2016

22 %

Bostäder

78 %

Lokaler

2016 4intäkter %

Bostäder och övriga objekt Bilplatser

78%% 16

Lokalerintäkter Övriga

24%%

Bilplatser och övriga objekt Övriga intäkter

Fasghetsskötsel

9%

Värmekostnader

16 %

1%

11 %

2%

Underhållskostnader Fasghetsska

17 %

SÅ ANVÄNDS INTÄKTERNA 8%

Fasghetsanknuten administraon Övriga drikostnader

78 %

4%

Reparaoner Taxebundna kostnader (el, vaen, sophantering)

22 %

3%

2015

Bokfört värde Övervärde Övervärde Differens

Marknadsvärde

INTÄKTER

2016

3 nyanser beige + mönster

8% Så används intäkterna

20 %

43 %

Resultat

8%

Driskostnader

43 %

Underhållskostnader

12 %

Fas ghetsska

2%

Av- och nedskrivningar

20 %

Central administra on

3%

Finansne o

4%

Bolagsska

2%

8%

12 %

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 13


FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN TKR 2016

2015

2014

2013

2012

2011

Hyresintäkter

378 567

372 579

365 718

357 570

346 312

335 433

varav bostäder, brutto

305 111

297 860

287 118

281 944

276 320

264 144

varav lokaler, brutto

63 625

66 381

66 317

65 044

65 443

63 047

Utdrag ur resultaträkningen

Övriga förvaltningsintäkter

7 268

6 687

22 053

5 887

5 761

8 934

Nettoomsättning

385 835

379 266

387 771

363 457

352 073

344 367

Driftkostnader

-162 121

-161 654

-158 186

-157 606

-161 686

-159 765

Underhållskostnader

-46 375

-68 166

-37 420

-46 974

-97 865

-89 260

-8 721

-8 721

-11 109

-8 815

-8 806

-8 586

Driftnetto

168 617

140 725

181 056

150 062

83 716

86 756

Avskrivningar

-74 528

-68 146

-59 090

-57 270

-47 526

-47 222

Bruttoresultat

94 089

72 579

121 966

92 792

36 190

39 534

Centrala adm. och försäljningskostn

-11 479

-10 729

-5 161

-5 954

-5 542

-5 505

-

-

-

-

2 000

-3 014

Fastighetsskatt

Resultat vid fsg av fastighet Övriga rörelsekostnader

-8 351

-1 104

-2 922

-

-

-

Rörelseresultat

74 259

60 746

113 883

86 838

32 648

31 015

217

79

148

1 694

2 690

968

-

-

-

-

-

78

Räntekostnader

-16 253

-17 244

-19 008

-21 889

-23 136

-21 590

Resultat efter finansiella poster

58 223

43 581

95 023

66 644

12 202

10 471

-30 082

-20 647

-20 811

-5 883

-3 684

-3 057

28 141

22 934

74 212

60 760

8 518

7 414

153 352

112 380

43 609

150 805

106 694

56 737 1 586 135

Ränteintäkter Räntebidrag

Skatt

Årets resultat Utdrag ur balansräkningen Omsättningstillgångar

1 800 823

1 768 697

1 643 153

1 662 700

1 622 589

Eget kapital

Balansomslutning

985 854

957 712

934 778

856 706

789 861

781 342

Låneskuld

650 000

650 000

550 000

550 000

600 000

600 000

77 552

88 580

113 725

94 111

87 080

82 434

327

240

126

160

123

69

56,9

51,5

48,7

49,3

6,0

4,0

1,5

1,5

Kortfristiga skulder

Finansiella nyckeltal 1. Likviditet (%) inkl checkräkningskredit 2. Synlig soliditet (%)

54,7

54,2

3. Soliditet mot marknadsvärde (%)

89,9

89,2

4. Räntetäckningsgrad (ggr)

4,6

3,5

5. Genomsnittlig skuldränta (%)

2,5

2,7

3,5

4,0

3,9

3,6

6. Avkastning på totalt kapital (%)

4,1

3,4

6,9

5,3

2,2

2,0

7. Avkastning på eget kapital (%)

5,9

4,5

10,2

7,8

1,5

1,3

1. Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 2. Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 3. Rörelseresultat plus ränteintäkter plus räntebidrag, dividerat med räntekostnader. 4. Räntekostnader dividerat med låneskuld. 5. Resultat före avdrag för räntekostnader dividerat med balansomslutningen. 6. Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital.

14 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016


FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN TKR 2016

2015

2014

2013

2012

2011

Hyresintäkter

1 139

1 121

1 101

1 078

1 040

1 009

varav bostäder, brutto

1 107

1 080

1 049

1 045

1 011

967

varav lokaler, brutto

1 123

1 172

1 129

1 118

1 101

1070

Nettoomsättning

1 036

Nyckeltal - kr/m²

1 161

1 141

1 167

1 096

1 058

Driftkostnader

488

486

476

475

486

481

Underhållskostnader

142

205

113

141

294

269

Avskrivningar

224

205

178

172

143

142

49

52

57

66

70

65

1 450 673

1 439 972

1 496 804

1 507 592

Räntekostnader

Fastighetsbestånd (31/12) Fastigheternas bokförda värden

1 596 513

1 583 461

Fastigheternas marknadsvärden

7 857 739

7 284 637

Taxeringsvärden

4 591 178

4 359 854

4 343 308

4 348 768

3 312 491

3 282 773

3 923

3 874

3 838

3 838

3 834

3 832

162

162

166

166

172

170

Antal bostäder Antal lokaler Antal bilplatser

2475

2 468

2 467

2 465

2 487

2 465

278 360

275 679

273 577

273 328

273 328

273 229

48 715

56 660

58 726

58 339

59 603

59 112

327 026

332 339

332 303

331 667

332 931

332 341

Medeltal anställda

53

52

47

47

47

48 47

Yta bostäder m² Yta lokaler m² Uthyrningsbar yta m²

Personal Medelålder

48

49

49

49

47

Personalomsättning ( %)

26

10

2,1

11

15

7

Går i pension inom 10 år ( %)

28

35

36

28

33

29

Genomsnittlig anställningstid (år) Total sjukfrånvaro ( %)

8

8

9

9

8

8

3,4

2,8

2,7

2,3

2,0

3,1

Driftfakta Fjärrvärme, total, Gwh

39,9

37,1

37,6

43,4

45,1

42,4

Normalårskorrigerat, Gwh

42,3

41,8

41,9

45,1

45,8

47,2

Normalårskorrigerat, Kwh/m²

130

127

126

136

138

142

Vattenförbrukning, total m³ (tusental)

479

506

466

517

536

530

Vattenförbrukning, m³/m²

1,5

1,5

1,4

1,6

1,6

1,6

Vattenförbrukning m³/lgh

122

131

121

135

140

138

Fastighetsel, Gwh

9,3

9,3

9,7

9,9

9,5

9,3

Fastighetsel, Kwh/m²

28

28

29

30

29

28

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 15


16 SIGNALISTEN | Ã&#x2026;RSREDOVISNING 2016


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA ORG NR 815200-1148

Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016.

Information om verksamheten Signalisten är en allmännyttig bostadsstiftelse vars syfte är att förvärva uppföra och förvalta bostadsfastigheter med tillförande affärslokaler och kollektiva anordningar. Signalisten har under 2016 arbetat enligt detta syfte. Signalisten bildades av Solna stad som också tillskjutit hela grundfondskapitalet. Signalistenkoncernen utgörs av moderbolaget Bostadsstiftelsen Signalisten och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Verksamheten omfattar 3 923 bostadslägenheter, 162 kommersiella lokaler och 361 förråd. Stiftelsens säte är Solna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna med Solna stad som stiftare är ett unikt bostadsföretag. För hyresgästerna innebär stiftelseformen att de bor hos en långsiktig fastighetsägare som har ett huvudfokus, att förvalta och utveckla det befintliga fastighetsbeståndet. De bor också hos en fastighetsägare där alla intäkter blir kvar i stiftelsen vilket innebär att Stiftelsen inte lämnar utdelning till stiftaren eller någon annan. Signalisten verkar i en sammanhållen bostadsmarknad i Stockholmsregionen med fortsatt hög efterfrågan på bostäder och inte minst hyresrätter. Signalisten är en liten aktör på hela bostadsmarknaden. Men vi gör skillnad i Solna. Under 2016 bytte 375 av våra 3 923 lägenheter hyresgäst. En tredjedel av dessa, 123 stycken, gick till Solnaungdomar. Största delen av dessa var tidsbegränsade kontrakt men ett viktigt första steg ut på bostadsmarknaden. Kötiden för ungdomslägenheterna var i genomsnitt drygt 6 år. Den kortaste genomsnittliga kötiden, 5 år, var till våra seniorlägenheter 65+ för Solnabor. Kötiderna för de som fick lägenhet hos oss via bostadsförmedlingen var 15 år för det befintliga beståndet. Det visar att Solna är en mycket attraktiv kommun att söka sig till och att de ambitiösa bostadsbyggnadsplanerna i hela regionen är viktiga.

Den totala omflyttningen uppgick till 9,6 % (12,7). Uthyrningen till nya hyresgäster förmedlade via Bostadsförmedlingen i Stockholm (d v s exklusive förmedling till befintliga hyresgäster, Solnaungdomar och uthyrning till boende 65+) uppgick till 67 lgh (119). Solnaungdomar har liksom tidigare förtur till korttidsavtal och enrumslägenheter. Även Solnabor som är 65 år eller äldre har förtur till seniorlägenheter. Under året har även 49 (36) lägenheter tillskapats via ombyggnad av f d lokaler, sekundära ytor och tidigare företagsbostäder. Vårt viktigaste uppdrag är att förvalta våra fastigheter med sina 3 923 lägenheter klokt och ekonomiskt så att vi kan ge våra hyresgäster ett attraktivt och prisvärt boende. Dialogen med hyresgästerna sker via våra bovärdar som åtgärdar ca 12 000 problem hos våra hyresgäster under ett år när de är i lägenheten för att lyssna, hitta problem, laga fel och beställa åtgärder. Dialogen med hyresgästerna sker också via våra boråd, idag 8 stycken. Genom uppföljning av vår felanmälan och genom regelbundna boendeenkäter. Resultatet från årets boendeenkät visar att våra hyresgäster är fortsatt nöjda med sitt boende. Ca 90 % uppger att de trivs i kvarteret och kan rekommendera någon att flytta dit. Men det finns också områden vi ska förbättra. Ett sådant är hyresgästernas upplevelse av värmen i bostäderna. Signalisten går vidare med förnyelsen av det befintliga bostadsbeståndet. Stora delar av vårt bestånd har blivit så gammalt att det kräver mer omfattande renovering och ombyggnad. Diskussionen om våra renoveringar i Ritorp har varit heta. Vår ambition har där varit att genomföra en renovering som gör att husen ska stå och fungera i minst 40 år till. Vi har lärt oss mycket under processen och arbetar i den andra etappen som upphandlades i nära dialog med de boende som berörs. Alla har fått en möjlighet att välja att direkt flytta till en nyrenoverad lägenhet, flytta tillbaka till sin gamla lägenhet efter att den blivit renoverad eller flytta till andra lägenheter i Signalistens

bestånd. I Bagartorp som är nästa område för förnyelse har husen andra tekniska förutsättningar. Där samråder vi nu med hyresgästerna om mindre omfattande åtgärder som vi bedömer ger husen en teknisk livslängd på 20 år till. På sikt står även Bergshamra, Hagalund och Västra vägen på tur. Varje hus och varje projekt kommer att värderas på sina grunder och utifrån sina förutsättningar. Vi vill genomföra kloka renoveringar som säkerställer att vi använder hyresgästernas pengar på bästa sätt och ger en långsiktigt god och stabil verksamhet. Att Solna stad är stiftare till bostadsstiftelsen Signalisten ger möjligheter. I december godkände Signalistens styrelse och kommunstyrelsen i Solna en samverkansöverenskommelse som gör vårt uppdrag tydligare och våra möjligheter att utvecklas ännu bättre. Överenskommelsen handlar bland annat om nyproduktion av bostäder, bostäder för grupper med särskilda behov och stadsutveckling. Ambitionen är en högre takt i nyproduktionen, redan nu arbetar vi tillsammans för att starta arbetet med nya detaljplaner under 2017 och 2018. Arbetet med bostäder för personer med särskilda behov fokuseras inledningsvis på nyanlända där Signalisten på uppdrag av staden kommer att ta över förvaltningen av de tillfälliga bostäderna på Stenbacka och de som planeras i Frösunda. I stadsutvecklingsarbetet kommer Signalisten att delta i det arbete som startas kring gamla Enköpingsvägen. Ett intressant område med stor potential och där Signalisten är påtagligt närvarande genom bostadsområden Ritorp, Bagartorp och Agnesberg. 2016 har arbetet med 4 detaljplaner fortsatt för planerad nyproduktion av ca 500 lägenheter. Detta omfattar kv Bollen, kv Palsternackan, kv Torsken 2 samt Bagartorp centrum.

Ekonomi Årsresultatet är efter finansnetto men före dispositioner 58 (44) mkr. Resultatet är gott och är ett välkommet tillskott för kommande renoveringar och nybyggnation.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 17


Hyresintäkter och övriga förvaltningsintäkter uppgår till 386 (379) mkr medan driftkostnaderna blev 162 (162) mkr och de centrala administrations- och försäljningskostnaderna 11 (11) mkr. Avskrivningarna uppgår till 75 (68) mkr och finansnetto till 16 (17) mkr. Signalisten har under den kommande 5-10 årsperioden stora investeringar i form av nybyggnation och renoveringar. Dessa investeringar syns inte i resultatet det år de genomförs, men kommer belasta resultatet i form av avskrivningar och räntekostnader under lång tid framöver. Eget kapital 2016 har endast förändrats genom årets resultat.

Måluppfyllelse Verksamheten styrs mot de mål som har satts upp i vår affärsplan. Mål för 2016 var: Mål

Utfall

Soliditet

36 %

55 %

Avkastning totalt kapital

2,7 %

4,1 %

Antal nya byggrätter

50

49

Energibesparing sedan 2003 %

22

21

Antal renoverade lägenheter 2016

60

0

Nöjd kund index produktindex

78

76

Nöjd kund index serviceindex

82

82

Under året har 49 (36) lägenheter tillskapats via ombyggnad av f d lokaler, sekundära ytor och tidigare företagsbostäder. Våra ekonomiska mål har väl infriats, dock mycket på grund av att vi inte kommit igång med byggprojekt som beräknat och därav har belåningen inte stigit i den takt som Signalisten bedömde när affärsplanen skapades. Enligt senaste Nöjd Kund Index-undersökningen 2016 kan 93 % rekommendera Signalisten som hyresvärd vilket är ett mycket gott resultat. För produktindex, som i stort visar hyresgästernas nöjdhet med lägenhet och teknisk standard, nåddes 2016 ej målet om 78 %. Den största enskilda faktorn är värmen i lägenheterna som upplevts för kall under vinterperioden och för varm när det varit som varmast ute. För att höja hyresgästernas nöjdhet gällande detta gjordes under 2015 och 2016 satsningar på inomhusklimat i form av värmehöjande åtgärder och andra aktiviteter vilket har förbättrat resultatet trots att det fortfarande är för lågt.

18 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016

På miljöområdet har under året Signalisten fortsatt sitt framgångsrika arbete med att optimera energianvändningen och arbeta för en hållbar utveckling. Vår energiförbrukning ligger väl i nivå med de mål som satts upp inom det s k Skåneinitiativet, vilket satte ramar för energieffektiviseringen. Soliditeten för 2016 är 55 % vilket överstiger det uppställda målet på minst 36% för året.

Framtida utveckling Genomförandet av Projekt 1000 - d v s målet att tillskapa 1 000 nya lägenheter/byggrätter till år 2025 - förutsätter att Signalisten kan tillskapa dessa med bibehållen god ekonomi. De pågående arbetena med framtagande av detaljplaner bör innebära att nyproduktion av ytterligare lägenheter kan starta inom loppet av något år. Signalisten kommer även i framtiden att leverera samhällsnytta i form av bostäder för alla, där äldre och ungdomar ges särskilda prioriteringar. Vi tillhandahåller också lokaler för barnomsorg, dagverksamhet, särskilda boenden osv. Signalisten har och kommer att satsa stora belopp på utemiljö, underhåll och trygghetsskapande åtgärder. I förhållande till jämförbara fastighetsbolag äger Signalisten en betydligt större andel fastigheter som är i behov av stambyte och förnyelse. Detta i kombination med att vi planerar bygga nytt gör att vi har en stor utmaning framför oss, som består i att både genomföra alla projekt och dessutom klara detta med en fortsatt god ekonomi. För att klara dessa utmaningar sammanställer ledning löpande effekter av tagna och planerade beslut i den löpande rapporteringen av resultat och projekt, samt sammanställer en långtidsårsprognos som uppdateras minst tre gånger per år. Detta ligger sedan till grund för de beslut och den strategiska inriktning som Signalisten väljer för framtiden. Besluten kan innefatta vilka projekt som ska prioriteras, på vilket sätt och i vilken omfattning projekten ska genomföras, hur upplåningen skall ske samt hur finansieringen skall ske. Styrelsen informeras löpande om större händelser liksom risker. Årligen diskuteras också strategier och framtidsfrågor utifrån långtidsprognosen.

Riskhantering Utgångspunkten vid lånefinansiering hos Signalisten är att lånen tas upp med rörlig ränta men med lång kapitalbindning. Ränterisken hanteras därefter med derivat, främst ränteswappar.

Refinansierings- och prisrisk skall begränsas genom att förfallostrukturen avseende finansieringen sprids över tiden. Den långsiktiga strävan skall vara att maximalt 30 % av lånestocken, inklusive garanterade kreditlöften, vid varje tillfälle tillåts förfalla inom ett enskilt år. Ränterisken skall begränsas genom fastställda restriktioner för andelen kort och lång räntebindning. Signalisten utnyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Signalisten dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna. Därigenom begränsas genomslagshastigheten på den negativa resultateffekt som en uppgång i marknadsräntan får. • Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid skall vara mellan två och fem år • Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger ett år • Skuldportföljen består av utestående lån och räntederivat. Solna Stad borgar för närvarande för ett lånebelopp motsvarande 450 mkr samt en checkräkningskredit om 100 mkr. Risken för Solna Stad bedöms dock som mycket liten då Signalistens fastigheters marknadsvärde, 7,9 mdkr, vida överstiger belåningen. Checkräkningskrediten var per 2016-12-31 outnyttjad. Alla mål enligt finanspolicyn var uppfyllda vid årsskiftet.

Visstidsförordnanden Signalisten tillämpar inte visstidsförordnanden. Vd har ett anställningsavtal med sex månader ömsesidig uppsägningstid.


RESULTATRÄKNING TKR Not

Koncernen 2016

Moderbolaget 2015

2016

2015

Nettoomsättning Hyresintäkter

3, 4

378 567

372 579

261 864

257 195

Övriga förvaltningsintäkter

3, 5

7 268

6 687

8 298

6 309

385 835

379 266

270 162

263 504

-162 121

-161 654

-129 242

-125 736

-46 376

-68 166

-34 056

-58 043

-8 721

-8 721

-5 231

-5 232

-217 218

-238 541

-168 529

-189 011

168 617

140 725

101 633

74 493

-74 528

-68 146

-47 383

-41 727

94 089

72 579

54 250

32 766

-11 479

-10 729

-11 345

-9 131

-8 351

-1 104

-5 113

-1 095

74 259

60 746

37 792

22 540

217

79

139

23

Räntekostnader och liknande resultatposter

-16 253

-17 244

-15 957

-17 002

Resultat efter finansiella poster

58 223

43 581

21 974

5 561

Summa nettoomsättning

Rörelsens kostnader Driftkostnader

6

Underhållskostnader Fastighetsskatt

Fastighetskostnader Driftnetto

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

7, 8, 9

Bruttoresultat

Centrala administrations- och försäljningskostnader

10, 11

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

12

Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner

13

-

-

-10 000

94 700

Skatt på årets resultat

14

-30 082

-20 647

-10 803

-31 997

28 141

22 934

1 171

68 264

Årets resultat

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 19


BALANSRÄKNING TKR Not

Koncernen 2016

Moderbolaget 2015

2016

2015

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

7

1 596 513

1 583 461

1 036 546

1 040 650

Markanläggningar

9

24 815

26 426

24 006

25 570

Inventarier, verktyg och installationer

8

1 799

2 038

1 799

2 038

Pågående ny- och ombyggnader

15

24 264

44 312

18 883

34 832

1 647 391

1 656 237

1 081 234

1 103 090

728 000

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

16

-

-

728 000

Andelar i intresseföretag

17

80

80

40

40

80

80

728 040

728 040

1 647 471

1 656 317

1 809 274

1 831 130

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar

584

23

386

23

2 095

2 587

2 042

2 053

11 527

18 416

7 953

15 286

3 798

78

3 260

78

18 004

21 104

13 641

17 440

Kassa och bank

135 348

91 276

135 348

91 276

Summa omsättningstillgångar

153 352

112 380

148 989

108 716

1 800 823

1 768 697

1 958 263

1 939 846

Övriga kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

Kassa och bank

Summa tillgångar

20 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016


Not

Koncernen 2016

Moderbolaget 2015

2016

2015

Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Grundfondskapital

88 463

88 463

88 463

88 463

Bundna reserver

38 000

38 000

38 000

38 000

Summa bundet eget kapital

126 463

126 463

126 463

126 463

831 249

808 315

959 138

890 874

28 142

22 934

1 171

68 264

Summa fritt eget kapital

859 391

831 249

960 309

959 138

Summa eget kapital

985 854

957 712

1 086 772

1 085 601

-

-

10 000

-

83 092

67 991

34 688

30 559

4 325

4 414

4 325

4 414

87 417

72 405

39 013

34 973

650 000

650 000

515 122

550 000

Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat

Obeskattade reserver

19

Avsättningar Uppskjutna skatter Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut

20, 21, 22

Skuld till koncernföretag

Summa långfristiga skulder

-

-

257 170

206 884

650 000

650 000

772 292

756 884

18 359

23 178

8 854

16 677

4 700

4 700

2 468

2 961

54 493

60 702

38 864

42 750

77 552

88 580

50 186

62 388

1 800 823

1 768 697

1 958 263

1 939 846

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

23

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 21


KASSAFLÖDESANALYS TKR Koncernen 2016

Moderbolaget 2015

2016

2015

Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster

61 212

43 581

21 974

5 561

Avskrivningar och utrangeringar

79 891

68 166

52 496

42 821

Återföring fastighetsskatt Andra ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt

Ökning/minskning hyresfordringar

8 722

-

5 232

-

7

2 828

-3 602

1 744

-18 127

-32 915

-5 838

-26 644

131 705

81 660

70 262

23 482

-256

390

-58

184

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-2 199

1 569

-2 195

1 705

Ökning/minskning leverantörsskulder

-4 816

-7 498

-7 823

-7 707

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

-6 299

5 155

-4 469

1 913

118 135

81 276

55 717

19 577

-74 062

-132 984

-30 330

-115 098

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-

Likvid försäljning bodar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-74 062

-

4 000 -128 984

-30 330

-

18 686

4 000 -111 098

Finansieringsverksamheten Skuld till koncernbolag

-

Nyupplåning

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

143 813 -

100 000

100 000

18 686

-

143 813

Årets kassaflöde

44 073

52 292

44 073

52 292

Likvida medel vid årets början

91 275

38 983

91 275

38 983

135 348

91 275

135 348

91 275

Likvida medel vid årets slut

22 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016


NOTANTECKNINGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

lägsta nivåer där det finns separata identifier-

Materiella anläggningstillgångar redovisas till

bara kassaflöden (kassagenererande enheter). För

anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I

tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits

anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan

ner görs per varje balansdag en prövning av om

hänföras till förvärvet av tillgången.

återföring bör göras.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av

LEASINGAVTAL

den gamla komponenten och den nya komponen-

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare

tens anskaffningsvärde aktiveras.

redovisas som operationell leasing (hyresavtal).

Tillkommande utgifter som avser tillgångar NOT 1 

som inte delas upp i komponenter läggs till

Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

taget framtida ekonomiska fördelar, till den del

ler klassificeras som operationell leasing. Leas-

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och

tillgångens prestanda ökar i förhållande till till-

ingintäkterna redovisas linjärt under leasingpe-

koncernredovisningarna med tillämpning av

gångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgift-

rioden.

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

er för löpande reparation och underhåll redovisas

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

som kostnader. I samband med fastighetsförvärv

FINANSIELLA INSTRUMENT

koncernredovisning (K3).

bedöms om fastigheten väntas ge upphov till

Finansiella instrument som redovisas i bal-

anskaffningsvärdet om de beräknas ge före-

Uthyrning av bostäder samt kontorsloka-

framtida kostnader för rivning och återställande

ansräkningen inkluderar kundfordringar och

INTÄKTER

av platsen. I sådana fall görs en avsättning och

övriga fordringar, kortfristiga placeringar, le-

Hyresintäkter

anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

verantörsskulder, och låneskulder. Instrument-

Hyresintäkter redovisas i den period som uthyrningen avser.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av

en redovisas i balansräkningen när Bostadss-

systematiskt över tillgångens bedömda nyttjan-

tiftelsen Signalisten blir part i instrumentets

deperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara

avtalsmässiga villkor.

Övriga förvaltningsintäkter

belopp fastställs, beaktas i förekommande fall

Vidarefakturering sker i efterhand, kvartals-

tillgångens restvärde.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats

eller tertialvis. Internfakturering sker tertialvis.

Försäkringsersättningar redovisas i den period

Generella avskrivningstider för komponenter

som avses.

Byggnadsdel Avskrivningstid Fordringar redovisas som omsättningstillgångar

Ränteintäkter

i år

med undantag för poster med förfallodag mer än

Ränteintäkter redovisas i enlighet med effek-

Stomme 100

12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras

tivräntemetoden

Stomkomplettering

60

som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till

Värme, Sanitet (VS)

60

det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag

eller på annat sätt upphört. Hyresfordringar samt övriga fordringar

INKOMSTSKATTER

Badrum 40

för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser

El 60

och skatteregler som gäller på balansdagen.

Inre ytskikt

Låneskulder och leverantörsskulder

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesat-

Fasad 50

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas

ser och skatteregler som är beslutade före

Fönster 50

initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för

balansdagen.

Köksinredning

transaktionskostnader.

30

50

Uppskjuten skattefordran avseende under-

Yttertak 50

skottsavdrag eller andra framtida skattemässiga

Ventilation 50

Derivatinstrument

avdrag redovisas i den utsträckning det är sanno-

Transport

30

Signalisten nyttjar derivatinstrument för att

likt att avdraget kan avräknas mot överskott vid

Styr- och övervakning

20

hantera ränterisken som uppstår vid upptagande

framtida beskattning.

Hyresgästanpassning

Varierar

av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas säkringsredovisning. När transaktionen

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktu-

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod

ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkrings-

ell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt,

och skrivs inte av. Inga låneutgifter aktiveras.

instrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhan-

redovisas i resultaträkningen om inte skatten än

teringsstrategin avseende säkringen. Signalisten

redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av

NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR

poster som redovisas direkt mot eget kapital,

När det finns en indikation på att en tillgångs värde

när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida

redovisas mot eget kapital.

minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.

de derivatinstrument som används i säkringstran-

Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre

saktioner i hög utsträckning är effektiva när det

och beskattning särredovisas inte den uppskjut-

än det redovisade värdet, skrivs den ner till

gäller att motverka förändringar i kassaflöden

na skatteskulden som är hänförlig till obeskatta-

återvinningsvärdet. Vid bedömning av

som är hänförliga till de säkrade posterna.

hänförlig till en händelse eller transaktion som

På grund av sambandet mellan redovisning

dokumenterar också företagets bedömning, både

nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de de reserver.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 23


NOTANTECKNINGAR

BOKSLUTSDISPOSITIONER

NYCKELTALSDEFINITIONER

Förändringar av obeskattade reserver redovi-

Soliditet.

sas som bokslutsdispositioner i resultaträknin-

Eget kapital och obeskattade reserver (med

gen.Koncernbidrag redovisas som bokslutsdis-

avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande

positioner.

till balansomslutningen.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald

Avkastning på totalt kapital. Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

föräldraersättning, betald sjukfrånvaro och Dokumenterade säkringar av koncernens

sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som

Avkastning på eget kapital.

räntebindning (säkringsredovisning). Avtal om

en kostnad och en skuld då det finns en legal eller

Resultat efter finansiella poster i förhållande till

en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot

informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

eget kapital.

Signalisten en fast ränta och det är denna ränta

Ersättningar efter avslutad anställning:

NOT 2 

som redovisas i resultaträkningen i posten Ränte-

Hos Signalisten förekommer såväl avgiftsbestäm-

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

kostnader och liknande resultatposter.

da som förmånsbestämda pensionsplaner.

Signalisten gör uppskattningar och bedömn-

Säkringsredovisningens upphörande:

ställda avgifter till ett annat företag och har inte

redovisningsändamål som blir följden av dessa

Säkringsredovisningen avbryts om

någon legal eller informell förpliktelse att betala

kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara

- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas

något ytterligare även om det andra företaget inte

det verkliga resultatet. De uppskattningar och

eller löses in; eller

kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat

antaganden som innebär en betydande risk för

- säkringsrelationen inte längre uppfyller villko-

belastas för kostnader i takt med att de anställdas

väsentliga justeringar i redovisade värden för

ren för säkringsredovisning

tjänster utförts.

tillgångar och skulder under nästkommande år

ränteförändringar. Genom säkringen erhåller

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fast-

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion

Signalisten redovisar förmånsbestämda pen-

som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resul-

sionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler.

taträkningen, utom i de fall säkringsrelationen

Signalisten har bl. a. förmånsbestämda planer

fortlever i enlighet med koncernens dokument-

som innebär att pensionspremier betalas och dessa

erade strategi för riskhantering

planer redovisas som avgiftsbestämda planer. För pensionsplaner som tryggats genom överföring

Aktier och andelar i dotterföretag

av medel till en pensionsstiftelse redovisas en

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till

avsättning, eftersom stiftelsens förmögenhet

anskaffningsvärde efter avdrag för eventuel-

värderad till marknadsvärde för närvarande

la nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår

understiger förpliktelsen. De pensionsförp-

köpeskillingen som erlagts för aktierna samt

liktelser vars värde är beroende av värdet på

förvärvskostnader.

en kapitalförsäkring redovisas till värdet på

AVSÄTTNINGAR

kapitalförsäkringen. Om kapitalförsäkringens verkliga värde är högre än anskaffningsvärdet,

Företaget gör en avsättning när det finns en legal

redovisas det överskjutande beloppet som en

eller informell förpliktelse och en tillförlitlig

ansvarsförbindelse inom linjen.

uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas

KASSAFLÖDESANALYS

regleras efter mer än tolv månader. Den ökning

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt

av avsättningen som beror på att tid förflyter

metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

redovisas som räntekostnad. Avsättningar för om-

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

strukturering görs när det föreligger en fastställd

Som likvida medel klassificerar företaget,

och utförlig omstruktureringsplan och berörda

förutom kassamedel, disponibla tillgodohavan-

personer har informerats.

den hos banker och andra kreditinstitut samt

OBESKATTADE RESERVER

kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp

än tre månader från anskaffningstidpunkten.

i balansräkningen, inklusive den uppskjutna

Förändringar i spärrade medel redovisas i inves-

skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

teringsverksamheten.

24 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016

ingar om framtiden. De uppskattningar för

behandlas i huvuddrag nedan Inga väsentliga bedömningar/uppskattningar gjorda under året.


NOTANTECKNINGAR

NOT 3  HYRESINTÄKTER Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

Bostäder

305 111

297 860

219 021

215 960

Lokaler

63 625

66 381

34 879

34 336

Garage

12 828

12 213

7 873

7 533

5 898

6 095

5 043

5 270

387 462

382 549

266 816

263 099

-136

-293

-120

-229

Lokaler

-3 333

-4 709

-1 350

-2 503

Garage

-2 281

-2 211

-1 166

-1 134

Bruttohyror

P-platser och övriga objekt Summa

Avgår hyresbortfall Bostäder

P-platser och övriga objekt

-684

-491

-684

-470

Summa

-6 434

-7 704

-3 320

-4 336

-Avgår återbetalning av rabatt för avstått målnings- och golvunderhåll, bostäder

-2 462

-2 266

-1 633

-1 569

378 566

372 579

261 863

257 194

Bostäder

302 514

295 300

217 269

214 162

Lokaler

60 292

61 672

33 529

31 832

Garage

10 547

10 002

6 707

6 400

5 213

5 605

4 358

4 800

378 566

372 579

261 863

257 194

2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

179

0

179

0

60

674

60

674

239

674

239

674

500

449

500

449

88 064

85 839

61 381

61 442

118 400

82 957

72 697

30 610

Summa hyresintäkter

Nettohyror

P-platser och övriga objekt Summa

NOT 4  OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år Förfaller till betalning senare än fem år

Under perioden erhållna variabla leasingavgifter

53 026

90 806

29 913

77 719

259 990

260 051

164 491

170 220

375 123

369 027

260 209

255 373

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyresintäkter för bostäder och lokaler.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 25


NOTANTECKNINGAR

NOT 5  ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER 2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

Ersättningar från hyresgäster

2 850

2 760

1 509

1 331

Försäljning vatten och värme

827

767

90

71

1 865

935

1 826

640

Ersättningar från försäkringsbolag Fakturerade kostnader koncernbolag

224

147

3 938

2 810

Övriga intäkter

1 502

2 078

935

1 457

Summa

7 268

6 687

8 298

6 309

2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

Fastighetsskötsel

29 212

26 666

23 585

20 868

Reparationer

19 134

26 216

13 181

17 070

Vattenförbrukning

6 294

5 653

4 704

3 949

NOT 6  DRIFTSKOSTNADER

Elförbrukning

10 904

12 768

7 424

8 835

Sophantering

6 238

5 868

4 010

3 863

Värmekostnader

35 217

32 669

24 877

23 937

9 195

9 913

7 641

6 816

-50

694

208

489

43 651

37 952

42 711

36 896

464

585

333

421

Fastighetsförsäkringar Avskrivna hyresfordringar Fastighetsanknuten administration Medel till hyresgästföreningen Övriga driftkostnader Summa

1 862

2 670

569

2 592

162 121

161 654

129 243

125 736

NOT 7  BYGGNADER OCH MARK 2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

2 290 201

2 098 018

1 563 047

1 384 889

94 032

203 538

46 540

189 513

Byggnader Ingående anskaffningsvärden Överfört från pågående projekt Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-19 254

-3 986

-11 882

-3 986

2 364 979

2 297 570

1 597 705

1 570 416

-880 342

-820 946

-583 464

-550 441

-72 630

-66 765

-45 531

-40 391

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

10 904

-

6 770

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

Årets utrangeringar

-942 068

-887 711

-622 225

-590 832

Utgående restvärde enligt plan

1 422 911

1 409 859

975 480

979 584

Forts. nästa sida

26 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016


NOTANTECKNINGAR

NOT 7   BYGGNADER OCH MARK Fortsättning 2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

173 602

173 602

61 066

61 066

Summa utgående ackumulerat restvärde byggnader och mark

1 596 513

1 583 461

1 036 546

1 040 650

Taxeringsvärden byggnader i Sverige

2 750 231

2 583 449

1 956 293

1 836 269

Taxeringsvärden mark i Sverige

1 840 947

1 776 405

1 323 578

1 297 200

4 591 178

4 359 854

3 279 871

3 133 469

Mark Utgående ackumulerade anskaffningsvärden mark

Mark Summa taxeringsvärde

Koncernens byggnader är försäkrade i Sabo Försäkrings AB. Signalisten äger 59 fastigheter som innehas för uthyrning. Fastigheterna klassificeras som förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheternas redovisade värde uppgår till 1 597 mkr (1 583 mkr). För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. Alla fastigheter (förutom 13 typfastigheter som externvärderats) har per 2016-12-31 värderats internt av Signalisten. Fastigheterna värderades per 2016-12-31 till 7,9 Mdkr. Den interna värderingen har områdesvis baserats på 13 typfastigheter som i sin tur värderats av "Forum Fastighetsekonomi AB" som även tagit fram avkastningskrav för hela Signalistens bestånd, ett externt och oberoende värderingsföretag som är auktoriserade fastighetsvärderare. 2014 värderade Forum Fastighetsekonomi alla Signalistens fastigheter. Väsentliga antaganden för värderingen: Forum Fastighetsekonomi AB följer löpande fastighetsmarknaden på 115 orter i landet och presenterar geografiska marknadsområden, hyresnivåer, direktavkastningskrav och vakanser under namnet FMI (FastighetsMarknadsInformation). Marknadsanalyserna är utförda med FMI-materialet som bas. De underliggande fakta som ligger till grund för marknadsanalyserna har även legat till grund för de bedömningar av exempelvis hyror, avkastningskrav och marknadsvärden som gjorts inför värdebedömningen av värderingsobjekten. Drift- och underhållskostnader är baserade på Forum Fastighetsekonomis erfarenheter samt budget och prognoser. Det normaliserade driftnettot är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt e t c samt utan hänsyn till eventuellt extraordinärt underhåll.

NOT 8  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

10 989

18 204

10 777

17 992

48

66

48

66

-

-7 282

-

-7 282

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 037

10 988

10 825

10 776

Ingående avskrivningar

-8 951

-10 814

-8 739

-10 602

-

2 487

-

2 487

-287

-624

-287

-624

-9 238

-8 950

-9 026

-8 739

1 799

2 038

1 799

2 037

Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Försäljningar och utrangeringar

Årets förändringar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 27


NOTANTECKNINGAR

NOT 9  MARKANLÄGGNINGAR

Ingående anskaffningsvärden Inköp

2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

32 658

13 916

31 402

12 661

-

18 742

-

18 742

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

32 658

32 658

31 402

31 403

Ingående avskrivningar

-6 232

-5 475

-5 832

-5 122

-1 611

-757

-1 564

-710

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 843

-6 232

-7 396

-5 832

Utgående redovisat värde

24 815

26 426

24 006

25 571

Årets avskrivningar

NOT 10  CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER

Central administration Marknadsföring Summa

2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

11 033

10 677

10 900

9 079

446

51

446

51

11 479

10 728

11 346

9 130

2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

NOT 11  ERSÄTTNING TILL REVISORER

PwC Revisionsuppdraget

300

300

220

220

Övrig konsultation

191

84

138

66

Summa

491

384

358

286

2016

Moderbolaget 2015

NOT 12  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2016

Koncernen 2015

Medelantalet anställda Kvinnor

23

24

23

24

Män

30

28

30

28

Totalt

53

52

53

52

2 129

1 848

2 129

1 848

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Totalt

28 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016

21 214

19 507

21 214

19 507

23 343

21 355

23 343

21 355

7 323

7 016

7 323

7 016

481

475

481

475

5 414

1 883

5 414

1 883

36 561

30 729

36 561

30 729


NOTANTECKNINGAR

NOT 12  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Fortsättning 2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

4

3

4

3

Män

5

6

5

6

Totalt

9

9

9

9

Kvinnor

3

4

3

4

Män

4

3

4

3

16

16

16

16

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Totalt

Vd har ett anställningsavtal med sex månader ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning ifrån stiftelsens sida utgår dessutom tolv månaders ersättning efter avräkning.

NOT 13  BOKSLUTSDISPOSITIONER

Avsättning till periodiseringsfond

2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

-

-

-10 000

32 600

Återföring av periodiseringsfond

-

-

-

Koncernbidrag

-

-

-

62 100

Summa

-

-

-10 000

94 700

2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

-14 982

-

-6 673

-

NOT 14  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Summa

-

7 510

-

3 455

-15 101

-28 157

-4 130

-35 451

-30 082

-20 647

-10 803

-31 996

NOT 15  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

Ingående anskaffningsvärde

44 312

132 960

34 832

127 897

Upparbetat under året

73 984

138 693

30 590

121 013

-94 033

-203 538

-46 540

-189 513

Akvierat/överfört till markanläggningar

-

-18 742

-

-18 742

Under året genomförda omfördelningar

-

-5 061

-

-5 823

24 263

44 312

18 882

34 832

Aktiverat/överfört till byggnader under året

Utgående nedlagda kostnader

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 29


NOTANTECKNINGAR

NOT 16  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Moderbolaget

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal aktier

Ansk.värde

Bokfört värde 2016-12-31

100

100

76 200

-

728 000

-

728 000

Solnabostäder AB Summa

Organisationsnummer för Solnabostäder AB 556066-7361. Säte för Solnabostäder AB är Solna Kommun.

NOT 16  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Fortsättning 2016

Moderbolaget 2015

Ingående anskaffningsvärde

728 000

728 000

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

728 000

728 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-

-

Utgående ackumulerade värdeförändringar

-

-

728 000

728 000

2016

Koncernen 2015

8 st andelar á nom 10 000 kr

80

80

-

-

4 st andelar á nom 10 000 kr

-

-

40

40

80

80

40

40

Utgående restvärde enligt plan

NOT 17  ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 2016

Moderbolaget 2015

Husbyggnadsvaror HBV Förening

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Intressebolagets organisationsnummer 702000-9226. Intressebolagets säte, Stockholm.

NOT 18  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2016-12-31

Koncernen 2015-12-31

2016-12-31

Moderbolaget 2015-12-31

3 798

78

3 260

78

3 798

78

3 260

78

2016-12-31

Koncernen 2015-12-31

2016-12-31

Moderbolaget 2015-12-31

Periodiseringsfond tax 2015

-

-

10 000

-

Summa

-

-

10 000

-

2016

Koncernen 2015

2016

Moderbolaget 2015

Förutbetalda kostnader

NOT 19  OBESKATTADE RESERVER

NOT 20  SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Ingångna derivatavtal

340 000

340 000

340 000

340 000

Löper med rörlig ränta

310 000

310 000

175 122

210 000

Summa

650 000

650 000

515 122

550 000

30 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016


NOTANTECKNINGAR

NOT 21  STÄLLDA SÄKERHETER 2016-12-31

Koncernen 2015-12-31

2016-12-31

Moderbolaget 2015-12-31

Fastighetsinteckningar

213 341

318 281

68 688

173 628

Summa ställda säkerheter

213 341

318 281

68 688

173 628

2016-12-31

Koncernen 2015-12-31

2016-12-31

Moderbolaget 2015-12-31

Skulder till kreditinstitut

650 000

650 000

515 122

550 000

Summa

650 000

650 000

515 122

550 000

-

-

359 301

339 104

För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut

NOT 22  UPPLÅNING

Räntebärande skulder Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder Summa

-

-

359 301

339 104

650 000

650 000

874 423

889 104

-

-

-

-

-

-

-

-

2016

2015

Långfristiga skulder till kreditinstitut inkl. kommunal borgensavgift (genomsnittlig ränta långfristiga vid årsskifte)

0,17%

0,35%

Kortfristiga skulder till kreditinstitut inkl. kommunal borgensavgift. (genomsnittlig ränta långfristiga vid årsskifte)

0,15%

0,68%

Swappar

3,88%

3,88%

2,21%

2,60%

Summa räntebärande skulder Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Summa Räntor Bolagets upplåning är exponerad för ränteomförhandlingar och förfallodagar enligt följande: För andel säkrat via ränteswappar, se not "Skulder till kreditinstitut". Vägda genomsnittliga effektiva räntesatser på lån uppgick till:

Totalt genomsnittlig räntekostnad under året* *Inklusive lån i dotterbolag pga att swapparna säkrar även dotterbolagets lån

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 31


NOTANTECKNINGAR

NOT 23  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2016-12-31

Koncernen 2015-12-31

2016-12-31

Moderbolaget 2015-12-31 21 805

30 318

33 884

19 646

Upplupna räntekostnader

Förutbetalda hyresfordringar

2 714

3 434

2 713

3 434

Upplupna semesterlöner

2 943

3 007

2 943

3 007

Upplupna sociala avgifter

691

569

691

569

Upplupna pensionskostnader

400

-

400

-

Upplupna förvaltningskostnader

6 787

-

4 865

-

Upplupen borgensavgift

1 355

-

1 355

-

Upplupen revisionskostnad

280

-

150

-

Upplupna projektkostnader

7 924

-

6 101

-

Övriga upplupna kostnader

1 080

19 807

0

13 935

54 492

60 702

38 864

42 750

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Garantifond Fastigo

417

396

417

396

Summa ansvarsförbindelser

417

396

417

396

som inte innehaller några väsentliga felaktigheter,

Dessutom:

Summa

NOT 28  ANSVARSFÖRBINDELSER Koncernen

Moderbolaget

REVISIONSBERÄTTELSE Till Styrelsen i Bostadsstiiftelsen Signalisten i Solna, org.nr 815200-1148. Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansva-

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare

och koncernredovisningen för Bostadsstiftelsen

rar styrelsen för bedömningen av stiftelsens

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,

Signalisten i Solna för år 2016.

förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-

utformar och utfor granskningsåtgärder bland

ser, när sa är tillämpligt, om förhallanden som

annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

kan påverka förmågan att fortsätta verksam-

sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsen-

och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-

heten och att använda antagandet om fortsatt

liga för att utgöra en grund för vara uttaland-

visande bild av stiftelsens finansiella ställning

drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock

en. Risken för att inte upptäcka en väsentlig

per den 31 december 2016 och av dess finansiella

inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen,

felaktighet till följd av oegentligheter är högre

resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-

upphöra med verksamheten eller inte har något

än för en väsentlig felaktighet som beror på fel,

visningslagen.

realistiskt alternativ till att göra något av detta.

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

Grund för uttalanden

Revisorns ansvar

felaktig information eller åsidosättande av intern

Vi har utfört revisionen enligt International

Vara mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet

kontroll.

Standards on Auditing (ISA) och god revi-

om huruvida årsredovisningen som helhet inte

sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftels-

standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och

ens interna kontroll som har betydelse för vår re-

sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande

att lämna en revisionsberättelse som innehåller

vision för att utforma granskningsåtgärder som

till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige

våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad

är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,

och har i övrigt fullgjort vart yrkesetiska ans-

av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-

men inte för att uttala oss om effektiviteten i den

var enligt dessa krav.

sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i

interna kontrollen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäm-

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,

Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig

tat är tillräckliga och ändamålsenliga som

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-

grund för vara uttalanden.

uppstå på grund av oegentligheter eller fel och

principer som används och rimligheten i

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-

Styrelsens ansvar

styrelsens uppskattningar i redovisningen och

mans rimligen kan forväntas påverka de ekono-

tillhörande upplysningar.

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredo-

miska beslut som användare fattar med grund i

visningen upprättas och att den ger en rättvisande

årsredovisningen.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att

bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansva-

Som del av en revision enligt ISA använder

rar även för den interna kontroll som den bedömer

vi professionellt omdöme och har en professio-

vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning

nellt skeptisk inställning under hela revisionen.

också en slutsats, med grund i de inhämtade

32 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016

styrelsen använder antagandet om fortsatt drift


revisionsbevisen, om huruvida det finns någon

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana

inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseför-

ingen garanti för att en revision som utförs enligt

händelser eller förhållanden som kan leda till

ordnandet eller årsredovisningslagen.

god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan

betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att

Grund för uttalande

det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi

Vi har utfört revisionen enligt god revisions-

i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten

sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs

Som en del av en revision enligt god revisionssed

på upplysningarna i årsredovisningen om den

närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är

i Sverige använder vi professionellt omdöme och

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana

oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god

har en professionellt skeptisk inställning under

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort

hela revisionen. Granskningen av förvaltningen

om årsredovisningen. Vara slutsatser baseras

vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

grundar sig främst på revisionen av räkenskaper-

på de revisionsbevis som inhämtas fram till datu-

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat

föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

na. Vilka tillkommande granskningsatgärder

met för revisionsberättelsen. Dock kan framtida

är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för

som utförs baseras på vår professionella

händelser eller förhållanden göra att en stiftelse

vårt uttalande.

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen

inte längre kan fortsatta verksamheten.

Styrelsens ansvar

på sådana åtgärder, områden och förhållan-

• utvärderar vi den övergripande presentationen,

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltning-

den som är väsentliga för verksamheten och

strukturen och innehållet i årsredovisningen,

en enligt stiftelselagen och stiftelseforordnandet.

där avsteg och overträdelser skulle ha särskild

däribland upplysningarna, och om årsredovis-

betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom

ningen återger de underliggande transaktioner-

Revisorns ansvar

na och händelserna på ett sätt som ger

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,

tagna atgärder och andra förhållanden som är

en rätvisande bild.

och därmed vårt uttalande, är att inhämta revi-

relevanta för vårt uttalande.

och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-

sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet Vi måste informera styrelsen om bland annat

kunna bedöma om någon styrelseledamot i något

revisionens planerade omfattning och inrikt-

väsentligt avseende:

ning samt tidpunkten för den. Vi måste också

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till

informera om betydelsefulla iakttagelser under

någon försummelse som kan föranleda ersätt-

revisionen, däribland de betydande brister

ningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns

i den interna kontrollen som vi identifierat.

skäl för entledigande, eller

Uttalande

• på något annat sätt handlat i strid med stif-

Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-

telselagen, stiftelseförordnandet eller årsredo-

cernredovisningen har vi även utfört en revision

visningslagen.

Stockholm den 14 mars 2017 Christer Schön REVISOR Bo Åsell AUKTORISERAD REVISOR Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

av styrelsens förvaltning för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för år 2016.

Bollen

Bagartorp

Ritorp

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 33


Solna den 14 mars 2017

Magnus Nilsson Ordförande

Sara Stjärne 1:e vice ordförande

Gösta Mårtensson 2:e vice ordförande

Daniel Somos

Anders Karlsson

Malin Appelgren

Karin Bäckbro

Stig Blomqvist

Kerstin Scheutz

Per Anders Hedkvist Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-03-14

Bo Åsell Auktoriserad revisor revisor

Christer Schön Av kommunfullmäktige i Solna förtroendevald revisor


Magnus Nilsson Ordförande

Sara Stjärne 1:e vice ordförande

Gösta Mårtensson 2:e vice ordförande

Daniel Somos

Anders Karlsson

Karin Bäckbro

Stig Blomqvist

Kerstin Scheutz

Per Anders Hedkvist Verkställande direktör

Saknas i bild: Malin Appelgren


LÄGENHETSFÖRTECKNING

Område

Byggår

1 rok & mindre

2 rokv/2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

6 rok

AGNESBERG

1988, 2010

9

143

162

132

12

BAGARTORP

1959-1963

56

64

291

145

72

BERGSHAMRA

1960-1961

26

78

120

77

2

1985

2

42

20

FRÖSUNDA

1952-1953

2

104

142

HAGALUND

1971

29

105

185

104

13

HALLEN

1992

10

116

82

27

KAPTENEN

1969

2

21

20

MOTORN

1982

1

59

28

20

1956-1957

27

122

146

49

1949-1951, 2005

63

114

296

84

14

SKYTTEHOLM

1979, 2011

3

64

53

25

5

VÄSTRA VÄGEN, RUDVIKEN

1971, 1985

82

110

85

38

12

Totalt

312

1 142

1 630

701

136

2

Andel i %

8%

29%

42%

18%

3%

0%

BOLLEN

RITORP RÅSUNDA

Lägenhetsfördelning, antal rok

1

6 1

Omflyttning 2016 i % (375 bostäder)

3 nyanser beige + mönster 3 nyanser beige + mönster

3,5 %

3 nyanser beige + mönster

8,0 %

17 %

20 %

17,9 %

Lägenhetsfördelning

29,1 %

17 %

8 % % 29,1

Bostadsförmedlingen

18 %

Solnaungdomar

33 %

41,5 17,9 %

Solna Stad

9%

4 rok 5-6 rok

17,9%% 3,5

Seniorlägenheter 65+

33 %

5-6 rok

3,5 %

Eget byte och överlåtelser

20 %

1 rok 2

3 rok 4

36 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016

Omflyttning

Intern omflyning inkl. beslut av VD

2 rok 3

41,5 %

3%

Lägenhetsfördelning 8%

1 rok

9%

18 %

29,1 % 41,5

33 %


Antal lägenheter

Område i %

BOA

Snittyta

Hyra bostäder tkr

Hyra/m²

458

12%

34 776

76

38 912

1 119

628

16%

45 049

72

42 367

940

304

8%

22 874

75

22 165

969

64

2%

3 732

58

4 432

1 188

248

6%

15 775

64

19 504

1 236

436

11%

31 576

72

32 907

1 042

235

6%

16 549

70

21 252

1 284

43

1%

3 017

70

3 299

1 093

114

3%

8 735

77

9 348

1 070

345

9%

23 454

68

25 126

1 071

571

15%

39 596

69

47 719

1 205

150

4%

12 015

80

13 880

1 155

327

8%

21 215

65

24 200

1 141

278 361

71

305 111

1 096

3 923 100%

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 37


FASTIGHETSFÖRTECKNING

Idnr

Fastighet

Adress

Bolag

Byggår (omb år)

Värdeår

Taxeringsvärde, tkr

DISTRIKT NORR 1

Tunet 1

Tunvägen 1-39, 2-26 Fridensborgsvägen 9-17

SI

1988 & 2010

1994 & 2010

432 058

2

Bagartorp 1

Bagartorpsringen 22-30

SI

1961

1961

21 747

3

Bagartorp 2

Bagartorpsringen 32-36

SI

1960

1960

13 732

4

Bagartorp 3

Bagartorpsringen 40-48

SI

1960

1960

22 050

5

Bagartorp 4

Bagartorpsringen 50-52

SI

1960

1960

2 930

6

Bagartorp 5

Bagartorpsringen 54-56

SI

1960

1992

2 507

7

Bagartorp 6

Bagartorpsringen 58

SI

1960

1960

48 241

8

Bagartorp 7

Bagartorpsringen 60-62

SI

1959

1959

48 051

9

Bagartorp 8

Bagartorpsringen 70

SI

1960

1960

47 765

10

Bagartorp 9

Bagartorpsringen 78

SI

1960

1960

48 724

11

Bagartorp 10

Bagartorpsringen 80

SI

1960

1960

50 600

12

Bagartorp 11

Bagartorpsringen 64-68

SI

1960

1960

18 931

13

Bagartorp 12

Bagartorpsringen 72-76

SI

1960

1960

19 066

14

Bagartorp 13

Bagartorpsringen 82-86

SI

1960

1960

18 777

15

Bagartorp 14

Bagartorpsringen 88-92

SI

1961

1961

14 363

16

Bagartorp 15

Bagartorpsringen 2-6

SI

1961

1961

14 242

17

Bagartorp 16

Bagartorpsringen 8-18

SI

1961

1961

25 431

18

Bagartorp 18

Bagartorpsringen 38

SI

19

Gunnarbo 2

Gunnarbovägen 2 A-B Bagartorpsringen 51-55

SI

1963

1963

42 120

Bagartorp

Parkering

SI

20

Torsken 2

Björnstigen 6-22

SI

1960

1960

135 600

21

Torsken 3

Björnstigen 24-40

SI

1961

1972

159 400

22

Torsken 5

Rådjursstigen 1-7, 11-17

SI

1960

1960

114 600

23

Biet 2

Törnbacken 10

SI

1956

1956

31 409

24

Getingen 1

Törnbacken 4-8

SI

1956

1956

104 684

25

Humlan 1

Törnbacken 1-13

SI

1956 (2014)

2015

81 557

26

Myggan 1

Fläderstigen 11-15

SI

1956 (2015)

2015

52 677

27

Myran 3

Törnbacken 2 Fläderstigen 2-4

SI

1957

1957

79 661

28

Sländan 2

Fläderstigen 1-9

SI

1956 (2015)

2015

48 232

1)

1) Specialenhet, vårdbyggnad

38 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016


UTHYRNINGSBAR YTA M²

Bostäder

Lokaler, prima

Lokaler, sekunda

34 776

1 015

2 098

206

1 429 2 100

4 877

181

266

ANTAL

Totalt

Bostäder

Lokaler, prima

36 057

458

3

2 304

30

2

49

1 478

18

175

2 456

30

3

573

573

3

471

471

6

65

Bilplatser

21

340

1

11

7

12

56

4 998

68

4 893

120

5 013

69

1

4 942

49

4 991

69

3

4 942

45

4 987

69

2

5 272

87

5 272

1

Lokaler, sekunda

2

1 877

157

2 034

24

9

1 878

148

2 026

24

8

1 877

157

2 034

24

9

1 457

25

38

1 520

18

1

1

9

1 456

44

8

1 508

18

1

1

14

2 595

63

2 658

36

1

3 358

1 840

5 380

44

4

182

18

4

41 345

7 754

2 415

89

10 258

106

11

5

52

8 769

2 961

243

11 973

120

18

6

176

6 351

1 885

355

8 591

78

8

6

86

2 170

15

2 185

37

1

7 118

124

7 242

103

4

16

4 266

113

4 379

66

11

45

2 760

61

2 821

33

8

4 781

781

45

5 607

72

2

2

2 360

48

75

2 483

34

1

19

54

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 39


40 SIGNALISTEN | Ã&#x2026;RSREDOVISNING 2016


FASTIGHETSFÖRTECKNING

Idnr

Fastighet

Adress

Bolag

Byggår (omb år)

Värdeår

Taxeringsvärde, tkr

DISTRIKT SÖDER 1

Bollen 2

Stråkvägen 7 Parkvägen 9 och 13 Idrottsgatan 10

SB

2

Råsunda 3:8 2)

Parkering

SB

3

Fölet 1

Förvaltarvägen 2-6

4

Hästen 1

5

1985

1985

106 400

SI

1952 (2012-2013)

1972

108 127

Rättarvägen 2-8 Förvaltarvägen 17-29

SI

1953 (2009-2010)

1988

74 467

Ponnyn 2

Förvaltarvägen 8-10

SI

1952 (2011)

1997

71 374

6

Ridskolan 1

Förvaltarvägen 1-15

SI

1953 (2009-2010)

1976

72 453

7

Nordan 18

Hagalundsgatan 1-7

SB

1971

1971

172 879

8

Nordan 19

Hagalundsgatan 9

SB

1970

1970

6 709

Nordan 18/20

P-däck & gård

9

Nordan 20

Hagalundsgatan 11-17

SB

1971

1971

199 800

10

Nordan 22

Hagalundsgatan 21

SB

1972 (2014)

2015

5 831

11

Sunnan 15

Hagalundsgatan 16

SB

ca 1970

12

Hallen 8 4)

Algatan 2-4

SB

1992

13

Hallen 9

Spårvägen 8-12 Hallgatan 12-18

SB

1992

1992

135 674

14

Hallen 10

Hallgatan 1-7 Spårvägen 4-6

SB

1992

1992

129 727

Alspåret

Parkering

SB

15

Kaptenen 1

Johan Enbergs väg 1

SB

1969

1969

48 000

16

Motorn 11

Östervägen 20-26

SI

1982

1982

163 480

17

Rudviken 5

Regnstigen 7-11

SB

1985

1985

43 821

18

Blåhäggen 4

Filmgatan 25-35

SI

1951 (2003)

1981

52 347

19

Hängbjörken 1

Råsundavägen 159-165

SI

1949 & 1951 (2001)

20

Krönet 2

Erik Sandbergs gata 25

SI

2005

2005

120 172

21

Krönet 3

Bergstigen 8-14

SI

1949 (1998)

1962

125 016

22

Körsbärsträdet 5

Erik Sandbergs gata 17-23

SI

1949

123 241

23

Ripan 1

Erik Sandbergs gata 24-52 Råsundavägen 141-157

SI

1950

252 910

3)

5)

2) Industrienhet, gatu-parkmark 3) Specialenhet, skolbyggnad 4) Specialenhet, vårdbyggnad 5) Specialenhet, vårdbyggnad

42 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016

1949 (1995) 1950 (2001-2002)


UTHYRNINGSBAR YTA M²

Bostäder

3 732

Lokaler, prima

2 420

Lokaler, sekunda

128

ANTAL

Totalt

6 280

Bostäder

64

Lokaler, prima

Lokaler, sekunda

12

1

Bilplatser

22 5 405 3 332

51 617

5 456

84

3 949

54

4 5

23 10

3 411

260

3 671

54

7

29

3 628

129

3 757

56

3

4

345

16 881

219

15 918

618 1 354

1 354

1

17

5 435

15 658

680

284

16 622

217

2

618

618

4

1 156

1 156

1

8

4 420

2 891

627

7 938

68

11

65

6 225

205

34

6 464

86

2

2

5 904

205

60

6 169

81

2

10 132

3 017

3 017

43

8 735

113

275

9 123

114

1

11

2 074

48

55

2 177

35

1

1

2 507

145

30

2 682

36

2

1

536

4 944

5 480

8

4

4 462

190

70

4 722

59

2

5

6 627

98

6 622

100

1 2

4

66

1

32

6 625

108

5

6 738

99

2

1

26

12 284

1 666

249

14 199

175

14

4

13

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 43


FASTIGHETSFÖRTECKNING

Idnr

Fastighet

Adress

24

Syrenen 1

25

Värdeår

Taxeringsvärde, tkr

Bolag

Byggår (omb år)

Bokvägen 2-8

SI

1951 (2003)

1968

33 543

Utsikten 1

Bergstigen 5-9

SI

1949 (1997)

1949

91 786

26

Turkosen 1

Skytteholmsvägen 13-39 Hannebergsgatan 39-41

SI

1979 & 2011

2000

291 800

27

Platån 18

Garage

SB

1971

1971

18 342

28

Platån 19

Västra vägen 5

SB

1971

1971

84 200

29

Platån 20

Västra vägen 7

SB

1971

1971

146 800

30

Platån 21

Västra vägen 9

SB

1971

1971

130 324

31

Platån 22

Västra vägen 11

SB

1971

1971

82 800

Totalt

59

DISTRIKT SÖDER

44 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016

4 591 178


UTHYRNINGSBAR YTA M²

Bostäder

Lokaler, prima

1 668

Lokaler, sekunda

62

4 894

50

12 015

2 791

ANTAL

Totalt

Bostäder

Lokaler, prima

1 730

24

4 944

72

1

460

15 266

150

5

32

32

Lokaler, sekunda

Bilplatser

3 30 23

127

2

204

4 164

1 535

250

5 949

60

4

7

6 337

2 082

736

9 155

103

4

36

5 698

1 506

458

7 662

81

7

9

2 943

2 763

262

5 968

48

5

10

278 361

41 278

7 437

327 076

3 923

162

361

2 475

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 45


46 SIGNALISTEN | Ã&#x2026;RSREDOVISNING 2016


ÅRSREDOVISNING 2016 Idé, form, produktion & projektledning: Carina Allfors, Koordinera i samarbete med Signalisten Illustration: Stina Wiik Foto: Magnus Norlén, CMN Bild och Signalisten

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2016 47


HÄR ÄR DU HEMMA C M Y K

0 16 100 0

C M Y K

100 69 0 11

BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA Besöksadress: Skytteholmsvägen 39 A Postadress: Box 1104, 171 22 Solna Telefon: 08-705 22 00 info@signalisten.se signalisten.se

Årsredovisning för Signalisten 2016  
Årsredovisning för Signalisten 2016  

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna - Årsredovisning 2016

Advertisement