__MAIN_TEXT__

Page 1

Love what you do - do what you love

PASSIO NISTA // 2017 // PROJEKTRAPPORT


Idag är det: Idag känner jag mig // Glad // Nyfiken // Inspirerad // Peppad // Annat :-)


// Bakgrund & uppdrag // Projektpartners // 0 2 G E N OMFÖRAN D E // Mål & ambition // Projektöversikt // Process // Tidsplan // Design & varumärke // Kampanj & spridning // Projektplan // Marknadsföringsplan // Intygare & influencers // Eventdagen 8 april // Expertcoacher & jury // Föreläsare // Eventprocessens upplägg // Vinnare #1 // Vinnare #2 // Vinnare #3 // 0 3 RE S U LTAT

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Innehållsförteckning

// 0 1 BAKG RU ND

// Passionistapedagogiken // Framtidsvisioner // 0 4 S U MME RI NG // Spontana tankar // Projektet i sin helhet // Svar - utvärderingsenkät // Slutsummering

// 3


Projektsammanfattning BAKG R UN D Passionista arrangeras inom ramen för VINNOVAs satsning ”Innovate Passion” som i Norrbottens drivs av Region Norrbotten i samarbete med SIGMAR Metodbyrå, Luleå tekniska universitet, LTU Business, Almi Företagspartner Nord, Ung företagsamhet Norrbotten, Parnes Labs och Agneta Labs. Arbetet är också en del i projektet Norrbottens Innovationsstrategi (NIS) och hur man jobbar med mötesplatser.

SY F TE Innovate passion handlar om att istället för att locka eller attrahera unga kvinnor till befintliga tekniska utbildningar eller yrken, vända på perspektivet och utgår ifrån unga kvinnors innovationskraft med utgångspunkt i deras intressen och passioner. Syftet är att ta vara på unga tjejers innovationskraft och tillsammans med den utveckla helt nya teknikområden och nya yrken med deras passion och intresse som utgångspunkt. PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

M E TO D & G E N O M FÖ R A N DE I Norrbotten har projektets genomförande fokuserat på att jobba fram ett långsiktigt förhållningssätt samt ett fysiskt event med en idétävling. Projektet fick namnet Passionista – av den enkla anledning att alla som brinner för sin passion är en Passionista. Den 8:e april 2017 genomfördes eventet. En inspirerande och kreativ heldag för tjejer i högstadie- och gymnasieåldern. Förmiddagen ägnades åt föreläsningar och inspiration och deltagarna fick helt fokusera på sig själv och sitt eget intresse. Under eftermiddagen genomfördes en idétävling. Deltagarna arbetade tillsammans i lag och fick i uppgift att korsbefrukta sina intresseområden för att tillsammans utveckla ett nytt yrke. Vid tävlingsmomentet fick deltagarna även träffa expertcoacher – dessa utgjordes av etablerade aktörer från näringsliv, forskning och föreningsliv med syftet att få reell impact i idéutvecklingen. Eventet avslutades med middag och en prisutdelning där en extern jury korade tre vinnande ideér. Den 14 november anordnades ”Innovate Passion” riksfinal för alla regioner i Sverige som har arbetat med projektet. Med 13 deltagande regioner landade Norrbotten och Passionista på en andra plats.

PAS SI O N I STA // 2 0 17 // ET T IN IT I AT I V FÖ R AT T BYGGA F RAMTIDENS S JÄLVFÖRVERKLIGANDE , IDENTITE TS STARKA K VI NNO R . 4 //


JURYN S M OTIV E R IN G : ”Passionista har utvecklat ett klockrent koncept för att skapa ett mer intressant och engagerande lärande. Det är nyhetsmässigt, kommunikativt och väcker känslor om tillhörighet. Genom att låta influensers på Instagram och Youtube använda begreppet Passionista och berätta om sin passion, entreprenörskap och teknik finns stor potential att påverka unga tjejer att våga satsa på sina egna passioner. Det manifesteras genom de tre vinnande idéerna som tagits fram genom Passionista-metoden.”

Pilotprojektet 2017 landade i konceptet Passionista-pedagogiken. En utbildningsmodell för framtidens lärande, som banar väg för framtidens problemlösare, entreprenörer och innovatörer. Modellen bygger på att uppmuntra och förvalta drivkraft kopplad till individuell passion, adderat med tekniska discipliner, inom alla intresseområden, i ett tidigt skede i livet. Utbildningsformens struktur bygger på att sänka trösklarna mellan unga människor och samhällets aktörer. Genom att hela tiden möta och visa på möjligheterna med teknik och de möjligheter digitaliseringen ger. Genom att omringas och inspireras av starka förebilder och uppmuntra gränsöverskridande samarbeten får ungdomarna inse sin potential vid tidig ålder. Metoden är skalbar och anpassningar beroende på vem målgruppen är, samt vilket tidsutrymme som finns att tillgå. Förmågan att hitta nya, innovativa affärsmöjligheter är avgörande för Sveriges framtid. Passionistapedagogiken berör många av samhällets viktigaste framtidsutmaningar - och ger även ett rationellt verktyg för att bemöta dem.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

R E SULTAT

”Ett genomtänkt event med bra syfte, ni gör världen till en bättre plats!” – DELTAGA R E PASSI ONI STA I D É EVE NT, 20 17

// 5


PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

6 //


// 01 Bakgrund // Bakgrund & uppdrag // Projektpartners


PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

8 //


PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Love what you do, do what you love!

Vårt mål med Passionista var att skapa en rättvis arena för unga tjejer att delta på föreläsningar och innovations-workshop för att upptäcka hur dom kan livnära sig på sitt intresse i framtiden. Vi vill att alla, oavsett bakgrund och intresse, ska få rätt verktyg till att förverkliga sig själv genom dom erfarenheter och kunskaper man har byggt upp av drivkraften till sitt intresse.

// 9


Bakgrund & uppdrag Vinnovas utlysning ”Innovate Passion” Vinnovas satsning, Innovate Passion är ett nytt koncept för att utveckla helt nya teknikområden och yrken utifrån unga kvinnors passion. PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Innovate Passion är en satsning där unga kvinnor med ett passionerat engagemang i något fritidsintresse, möter teknikforskare, affärsutvecklare eller rekryteringsbolag. Målet är att tillsammans utveckla nya, innovativa förslag på utbildningskoncept och yrken kopplade till teknik och digitalisering med utgångspunkt i unga kvinnors passion. Istället för att unga kvinnor ska lockas eller attraheras till befintliga tekniska utbildningar eller yrken, vill vi med Innovate Passion vända på perspektivet. Med den här utlysningen erbjuder Vinnova finansiering för att stödja denna utveckling och lyfta unga kvinnors innovationskraft. Vinnova erbjuder finansiering av ett Innovate Passionevent till regionala aktörer. Det kan till exempel vara regionala kompetens-, utvecklings- eller jämställdhetsansvariga, kommuner, landsting, universitet, högskolor,forskningsinstitut eller intresseföreningar. SY FTET ÄR att lyfta unga kvinnors innovationskraft och tillsammans med dem utveckla helt nya teknikområden och nya yrken med deras passion som utgångspunkt.

att eventet utmynnar i förslag till minst tre nya teknikområden eller potentiella yrken baserade på unga kvinnors passion, som kan vidareutvecklas t.ex. inom ramen för befintliga eller nya utbildningskoncept och inriktningar. Resultaten från eventet kommer att bedömas av en extern jury. I finaleventet koras tre vinnare. På längre sikt kan resultaten vidareutvecklas och kopplas till regionala utvecklings- och kompetensförsörjningsplaner, regionala innovationsstrategier och bidra till hållbar jämställd regional tillväxt.

M Å LE T Ä R

FÖRVÄ NTA DE RE S U LTAT

Med Innovate Passion-konceptet vill vi visa att det är kul, kreativt och enkelt att starta en process för en innovativ utveckling tillsammans med framtidens målgrupper som kan generera; • Ny teknik och digitaliseringsområden. • Nya utbildningskoncept som passar fler målgrupper • Tävlingsresultat från minst 10 regioner. De deltagande unga kvinnorna ska efter genomförandet: • Fått ett ökat intresse för teknik på deras villkor. • Fått ökad kunskap och insikt om vad de kan åstadkomma med teknik inom deras intresseområden.

I Digitaliseringskommissionens svenska digitala agenda lyfts behovet av ökad jämställdhet inom IT-området särskilt fram: ”Högre andel kvinnliga sökande till naturvetenskapliga/ tekniska ämnen” ”Ökad andel kvinnor i IT-relaterade yrken och utbildningar” ”Fler kvinnor kan delta i utvecklingen av digitaliseringen och dess möjligheter”.

1 0 //


Projektpartners PROJE K TÄGAR E /KO O R DIN ATO R :

P ROJ EK T L EDA R E/ P ROD U CEN T:

Region Norrbotten

SIGMAR Metodbyrå

GRETA ISA KS SON

HA N N A W E I N M A R S I G N E L I N DG RE N S E BAST I A N B RÄ N N VA L L

OFFEN T L I GA A K TÖR ER

FINANSIÄR:

Vinnova -

Region Norrbotten

VER K ET FÖR INNOVATION

Länsstyrelsen i Norrbotten

A FFÄ R S U T VECK L A R E:

Luleå tekniska universitet

ALMI Företagspartner Nord

M A LIN LINDBERG SA RA THORG R EN

M A L I N N I L S S O N C O RRE I A & AG N E TA LÖ F

Ung företagsamhet Norrbotten

J O S E F I N WÄ P P L I N G B E RN Á RDZO N

LTU Business PÄ R J O HA N S S O N

INSPIRATIONS FÖ R E LÄSA R E :

E XP ERTCOACH ER

Parnes Labs

Be Change

Parnes Labs

PETER PA RNES

ST I N A S UN DQV I ST

P E T E R PA RN E S

Luleå Makerspace

Oh Snap! Sweden

Luleå Makerspace

AGNETA HED ENSTRÖM

F E L I C I A M A RG I N E N AU

AG N E TA HE DE N ST RÖ M

Oh Snap! Sweden

UF Norrbotten

Luleå Makerspace

FELICIA M A RG INENAU

S E BAST I A N HA RBY

TOVA H PA RN E S

UF Norrbotten

Aulis/Liko Hillroom

J UL I A M AT TS O N

G UN I L L A E N Q UI ST

KONFERENCIER :

Artic Lifestyle -

EL INA NIEM I

LTU

Expandera Norrbotten

SA RA T HO RG RE N

CA M I L L A L I N DM A RK

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

FORSK ARE :

JURY

LTU

PS Art & Design

A NNA DEGER M A N

P ET ER SU ND STRÖ M

ALMI Nord

Nikita Productions

AGNETA LÖÖ F

NIK ITA RÖNNING L ED ST RÖM

// 11


PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

1 2 //


// 02 Genomförande // Mål & ambition // Projektöversikt // Process // Tidsplan // Design & varumärke // Kampanj & spridning // Projektplan // Marknadsföringsplan // Intygare & influencers // Eventdagen 8 april // Expertcoacher & jury // Föreläsare // Eventprocessens upplägg // Vinnare #1 // Vinnare #2 // Vinnare #3


Mål & ambition Sigmars motiv till att genomföra eventet och utforma konceptet.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Vårt motiv var att ge unga tjejer möjligheten att se vad de kan göra utifrån sin egen passion och att deras intressen kan bli något de arbetar med i framtiden. Vi ville utforma ett koncept som är inspirerande och öppet för alla, oavsett intresseområde eller kunskapsnivå. Vi landade snabbt i att kontexten skulle bli ett event. En dag full med inspiration och möjligheter, visa att en passion kan ta många vägar mer

1 4 //

än den självklara (spela fotboll = bli fotbollsproffs), samt få deltagarna att se möjligheten med dagens och framtidens teknik. Ambitionen är att alla deltagare ska se styrkan i sig själva och se hur de kan använda sig av kunskaperna från sitt intresseområde för att hitta nya sätt att livnära sig på det i framtiden. Den långsiktiga visionen är att skapa ett koncept som kan fungera i flera år framöver och för fler målgrupper.


Projektöversikt: VA D : // En kreativ problemlösning/- idégeneringsevent under 1 dag i Norrbotten. MÅ LG R U P P : // Tjejer, högstadie- och gymnasieåldern, upptagningsområde med fokus på Boden, Piteå, Luleå. VEM: // Dom passionerade, engagerade, drivna och frälsta inom sitt intresseområde. VA R FÖR : // Kläcka nya idéer kring nya yrkesområden kopplat till drömmar och passioner. SY FT E: // Lyfta unga kvinnors tänk mot en högre innovationskraft. A N TA L : // 50 deltagare, indelade i grupper med 5-8 personer/grupp, mixade åldrar.

N Ä R : // 8 april, 9:30 - 22:00 P L ATS : // Vetenskapens hus, Luleå EVEN T ETS M Å L : // - Plantera ett nytt mindset. - ”När eventet är slut börjar det” Passionista ska bli ett startskott för något nytt, hitta nya intresseområde, bygga nya nätverk, som en inkörsport för exempelvis Makerspace, UF, universitetsstudier, företagsinkubatorer etc. L Å N G S I K T I GT MÅ L : // ”Fler kvinnor som deltar i utvecklingen av det digitala samhället och dess möjligheter. Högre andel kvinnor som sökande till Naturvetenskapliga och tekniska ämnen.” (Citat Vinnova)

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

METOD : // Skapa ett event för unga tjejer att utveckla nya innovationer och företagsidéer med utgångspunkt i deras fritidsintressen och passioner.

P ROJ EK T ETS I N OFFI CI EL L A A R B ETS D EVI S/ CI TAT/SY FT E: // ”När du får en idé – skapa ett mindset att du kan genomföra den själv. Oavsett om det handlar om teknik, socialt eller samhällsutmaningar/problem.” ”Alla deltagare är vinnare av ett nytt mindset.”

// 15


P RO J EK T LO G O :

*En Passionista är en tjej med ett tydligt mål att satsa på sina drömmar och passioner.

1 6 //


identitetsstarka kvinnor.

P RO J EK TSYFTE :

Ett initiativ för att bygga framtidens självförverkligande, identitetsstarka kvinnor. ledord:

LED O R D :

Passionerad

marknadsföring

Instagram: Syfte:

Facebook: Syfte:

Webb: Syfte:

Shoutout: - Chokladkampanj (februari)

- Nå målgrupp - Marknadsföring

- Nå ut till: Samarbetspartners

- Information - Syfte

- Mässmonter på regionala UF-mässan (24-25/3, Piteå)

- Social spridning - Information om event

Föräldrar - Visa planering,

- Tidpunkt - Finansiärer

- Besöka skolor, sprida konceptet.

- ”Skapa snacket” - Snabb kanal där vi kan posta material från start

arbetsprocess & spridning

till slut. Komma närmare tilltänkta deltagare. - Skapa ambassadörer

Normbrytande

Innovativ

- Prata face-to-face med potentiella delgatare. - Bygga kännedom om konceptet.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Inkluderande

k a m pa n j w e b b

W WW.PAS SIO NISTA .NU

// 17


Process Ett långsiktigt varumärkesbyggande.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

För att kunna skapa ett koncept som lever flera år framöver behövde vi även skapa ett starkt varumärke. Därav även namnet Passionista. Ett namn som alla med en stark passion för sitt intresse ska kunna förknippa sig med. På samma sätt som att du är en fashionista om du gillar mode så är du en Passionista för att du brinner för ditt intresse. VÅ R STRATEG I har varit att befinna oss där vår målgrupp är. Det vill säga på sociala medier så som Instagram, Youtube och till viss del Facebook. Vi har jobbat med analoga kampanjer ute på gymnasieskolor och på den regionala UF-mässan.

Då Passionista är ett nytt begrepp har vi behövt fylla defintionen med ett innehåll. Genom att jobba med förebilder (influencers), tjejer som lever på sina passioner, har vi kunnat skapa en definition av hur det är att ”vara en Passionista”. I projektgruppen har vi även arbetat tillsammans med Peter Parnes och Agneta Hedenström. Peter är IT-professor vid LTU, och Agneta är rektor vid Måttsundsskolan, båda är tekniska filantroper och tillika upphovsmän bakom organisationen Luleå Makerspace. Peter och Agneta har fungerat som bollplank och rådgivare i projektet och vid utformningen av eventdagen.

1 8 //


Planering & tidsplan

03 04

05 06 07 08 09

Projektprocessen inleddes med samtal med samtliga inblandade och projektparter och bollplank. För att lära oss av varandra och stämma av med förväntningar och målsättningar.

MÅ L SÄT T N I N GA R (Egna och finansiärer) - Sätta upp egna målsättningar och stämma av med briefen från Vinnova.

S K A PA VA R MU MÄ R K ET Definitionen Passionista - Skapade ett innehåll som deltagaren kan identifiera sig med och kan bli större än ett enskilt evenemang.

KOMMU N I CER A B U D S K A P Bygga plattform för kommunikation, hemsida, sociala medier, press osv.

EVEN T ETS I N N EH Å L L Sätta agendan för dagen, boka föreläsare.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

01

P L A N ER I N G

P ROD U CER A Producera innehåll och metodverktyg för själva innovationsprocessen.

G EN OMFÖR A N D E Genomförande av event, lördag 8 april 2017.

U P P FÖL J N I N G Vad vart resultatet, vad blev bra, vad blev mindre bra, hur går vi vidare?

// 19


PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Design & varumärke 2 0 //

Vad är en Passionista? Vad är ett idéevent? Att jobba med två oetablerade och för allmänheten okända begrepp gjorde det extra viktigt att vara tydlig i kommunikationen.


PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Vem är målgruppen? Vem är avsändaren? Vem står bakom satsningen och vad är ambitionen? Varför tas detta initativ och vad vill vi uppnå? Högst relevanta frågeställningar som alla skulle besvaras på ett rationellt och konkret sätt, utan att varken förminska, förstora eller försvåra för mycket.

Efter att ha identifierat målgruppen och vilka kanaler vi skulle använda stod det klart att vi behövde ett snärtigt och effektivt uttryck som snabbt talar genom skärmen. En svårflirtad målgrupp som är knepig att definiera och positionera gav oss en utmaning.

Vårt arbete bygger på ett normkritiska förhållningssätt, vilket gör det extra viktigt att bryta den förväntade bilden, välja färger, former och typsnitt som skulle kännas tilltalande och passande, samtidigt som den kändes aktuell och fräsch.

// 2 1


Logotyp Projekt behöver en symbol att förknippas med. Så även Passionista. Utifrån namnets visuella antydning ville vi bygga en form som ger en förnimmelse om projektets innehåll.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

För att kunna arbeta med Passionista som ett varumärke krävdes ett visuellt uttryck. Vi började därför tidigt i projektet med att utforma en grafisk identitet. Det grafiska uttrycket skulle komma att ligga till grund för all marknadsföring, kampanjmaterial och trycksaker, samt slutligen sätta den miljömässiga prägeln på eventdagen. Vi utgick från projektkonceptets värdeord innovativ , inkluderande , passionerad och normbrytande och adderade pigg , lekfull och uppseendeväckande – från detta växte ett färgstarkt och karaktäristiskt formspråk fram. Med ambitionen att snabbt väcka intresse och skapa igenkänning.

2 2 //


LO GOTY P // PRI M Ä R SYM BO L Logotypen består av en subtil kombination av ett hjärta och en glödlampa. Hjärtat är ofta en förutfattad ikon kopplad till kärlek och passion, och glödlampan och står för innovation och idéer. Passionista’s symbol är en crossover av båda.

LO GOTY P // SY M BO L M E D O R DBILD

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Typografivalen föll på en mjukt rundad San Serif (Rubik) samt ett mekan-typsnitt vid namn Montserrat Alternate. Till logotypen används regularversionen av Googletypsnittet Montserrat. Med smakfullt spärrade versaler och några procent tillrundade hörn ska text linjera med symbol på ett bra sätt.

SYMBOLE R // GRA F IS K A E LE M E N T Vi utformade ett gäng grafiska element för att kunna använda till budskapsbärande affischer m.m.

EN ERG I

MÅ L

I NSPI R ATI ON

V ER KSTAD

I DÉ

M OT I VAT I ON

PROC E S S

T E K NI K

M AT

PAS S I O N

GÖRA /S K APA

// 2 3


Kampanj & spridning För att nå en svårflirtad målgrupp behövde vi ha en genomtänkt strategi för marknadsföring och kampanj.

FOKU S FR ÅG OR

Om du ska nås av information – genom vilken kanal föredrar du att bli nådd?

Som ett första led i arbetet satte vi ihop en fokusgrupp med tjejer från den tilltänka målgruppen (ålder 15-19, bosatta i Norrbotten). För att få insikt i vad man tycker är intressant, vilka föreläsare som lockar, vart bästa sättet är att nå dem, etc. Resultatet av fokusgruppen gav oss sedan underlaget att börja skapa marknadsföringskampanjer och spridningsmaterial. Det vi kunde se tydligt var vilka digitala/sociala plattformar målgruppen rörde sig på.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17 24 //

Eftersom vi hela tiden jobbat med den fastna övertygelsen att arbeta in varumärket Passionista och skapa ett långsiktigt, hållbart fenomen kände vi att det var otroligt viktigt att sprida kampanj och information till flera målgrupper, alltså inte enbart den primära. Genom vår projektgrupps (Peter och Agneta) erfarenhet kunde vi dra slutsatsen att det även är enormt viktigt att nå ut till målgruppens föräldrar. Då vi jobbar med människor som ännu inte är myndiga är det viktigt att även föräldrarna stöttar och tror på konceptet. Utifrån enkäter och intervjusvar från vår fokusgrupp kunde vi även se känslomässiga värden spelar stor roll, såsom att man gärna går dit ens kompisar går. Till anmälningsformuläret gjorde vi det därför möjligt att kunna anmäla sig tillsammans med någon annan.

Målgrupper

Vad skulle få dig att släppa allt för att komma på ett event?

Om du fick välja en föreläsare att lyssna på, vem skulle det vara?

Vilka följer du på Instagram? Ge oss tre exempel (eller fler) på vilka som är dina favoritkonton.

Vad gör du på fritiden?

Genom att skapa en översikt på Passionistas målgrupper kunde vi på ett rationellt sätt forma en plan för hur vi skulle jobba med marknadsföring och kampanjer.

VEM? Pratar vi med…

VA R FÖ R ? Vad vill vi få ut av dem…

VA D ? Ska innehållet göra…

K A N A L? Störst chans att lyckas…

Tjejer 14-19 år.

Anmäla sig till eventet.

Väcka intresse, förväntningar och vilja delta.

Facebook, Instagram & Youtube

Ambassadörer

Sprida informationen och driva engagemang, tagga Passionistas.

Förklara och engagera.

Facebook, mejlutskick.

Föräldrar

Anmälningar till event, opinion och sprida information.

Förklara för att engagera och motivera (sina barn/ anhöriga).

Artikel/Press/Facebook

Allmänheten

Sprida informationen om initiativet, bygga opinion.

Förklara.

Artikel/Press/Facebook


Chokladkampanj SKOLOR I BODE N, LULE Å & P ITE Å För att bygga kännedom om Passionista skapade vi en interaktiv delningskampanj som vi kallade för ”Chokladkampanjen”. Genom att nyttja ungdomars starka ”taggnings”-engagemang utformade vi en tävling som gick ut på att du (kille eller tjej) skulle tagga din Passionista på Instagram under hashtagen #Min_Passionista, med en motivering om varför just hon är en Passionista. Bästa nomineringen belönade vi med en Ipad. Genom att ha två tydliga morötter (choklad och Ipad) var ambitionen att driva målgruppen att engagera sig i delning och spridning. På så sätt kunde vi se till att både sprida ordet, få en snackis och snabbt få upp trafik och följare till vårt Instagramkonto.

Då vårt upptagningsområde varit fokuserat på kustorterna i Norrbotten (Boden, Luleå och Piteå) var det också här vi har lagt krutet för vår marknadsföring. I samarbete med gymnasieskolorna i ovanstående städer fick vi möjlighet att sprida vår choklad och på så sätt också komma i direktkontakt med målgruppen.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Tävlingen pågick mellan 20/2-26/3.

// 2 5


Projektplan // tidsenlig översikt

UPPSTARTSM ÖTE Projektgrupp

I GÅ NGSÄT T NI NG Koncept, strategi, metodik

16/12

1 6/1 P LANE RI NG , S TR

Jul, nyår, trettondag - högtidshelger/ledighet

december

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Markndsföringsplan // spridning & kanaler

Webb SY FTE: - Information - Vision & ambition - Tidpunkt - Finansiärer - Influencers/intygare BE SK RIVN IN G : Självklart skulle projektet ha en webbsida. En tydlig och lättnavigerad plats som samlade relevant information om projeketet och eventet. Ett ursprungsnav till den information vi sedan delade i sociala medier.

2 6 //

januari

Instagram SY FT E: - Nå målgrupp - Marknadsföring - Social spridning - Information om event - ”Skapa snacket” - Skapa ambassadörer BE S K R I VN I N G : Genom Instagram skapade vi en snabb kanal för att bygga ett content till konceptet, eventet och varumärket. Genom ett snävt filter av målgruppsfiltrering fick vi en effektiv kanal att närma oss tilltänkta deltagare.

Facebook SY FT E: - Nå ut till föräldrar, samarbetspartners och inflytelserika samhällssektorer - Visa planering, arbetsprocess & spridning. B ES K R I VN I N G : Facebooksidan fungerade som ett nav och samlade publicerad information som spreds från vår webbsida och Instagram. Här kunde vi även dela och sprida andra intressanta artiklar och uppmana människor att interaktivt tagga personer.

AT


RADIOINTERVJU P4 Projektledare och Passionistan Alva Göransson

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN Tagga en Passionista/ puff om tävling

16/2

2 8/ 3 AFFISCHERING Analog spridning

8/ 3 DESI GN KLAR ! Upprätta sociala & digitala kanaler

KIT-FILM #1 ”Så känner du igen en Passionista”

KIT-FILM #2 ”60% av morgondagens jobb..”

3/ 3

1 3/ 3

15/2

24/ 3 TÄVLIN G S DAG

6/2

2 /4

M A R K NA D S FÖ R I N G S P E R I O D

T EGI S K UP PBYGGNAD

februari

mars 2 1/2

2 7/2

Chokladkampanj Luleå

Chokladkampanj Piteå

8/4

Anmälan stänger

april 2 3/ 3

2 7/ 3

Chokladkampanj UF-mässa Boden

2 8/2

1 5/ 3

2 6/ 3

Semmeldagen KAMPANJFILM

RELEASE Dagsprogram

IPAD/Nomineringstävling AVSLUTAS

1 7/ 3 DEBATTARTIKEL Norrbottens Kuriren

Youtube SY FTE : - Nå ut direkt till målgruppen BESK R IV N IN G : Norrbotten är ett väldigt stort län, både geografiskt och mentalt. För att öka vår räckvidd och nå så många unga tjejer som möjligt skapade vi en Youtube-reklamfilm. Filmen rullade före alla Youtube-klipp och visades enbart för tjejer inom åldersspannet 14-20 år bosatta i Norrbotten.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

W EB B SI DA SLÄPPS!

Shoutout - Chokladkampanj (februari) - Mässmonter på regionala UF-mässan (24-25/3, Piteå) - Besöka skolor, sprida konceptet. - Prata face-to-face med potentiella delgatare. - Bygga kännedom om konceptet. B ES K R I VN I N G : En del i marknadsföringskampanjer var att finnas fysiskt på platser där målgruppen befinner sig. Dels för att kunna berätta mer ingående om eventet samt för att förkroppsliga fenomenet då vi projektledare ser oss som klockrena exempel på hur det är att vara en Passionista.

// 2 7


KIT-filmer Bonniers ”KIT-filmer”, som har en hög spridningsgrad på sociala medier, valde vi att sätta ihop två stycken informativa budskapsbärande filmer. Huvudsyftet med dessa har varit att skapa en medvetenhet kring fenomenet Passionista. Sprida information om eventet, bygga opinion kring initativet och skapa engagemang. Vi valde att göra två stycken filmer med varierande frågeställningar/narrativ, och därmed rikta

IN S P I R ERAD AV

TITEL

M Å LG R UP P

EFFEK T

KANAL

”Hur känner du igen en Passionista?”

Tjejer & allmänheten

Få folk att sprida budskapet. Känna igen sig. Jobba in varumärket.

Facebook & Instagram

”60% av framtidens jobb är inte uppfunna ännu.”

Föräldrar & allmänheten

Skapa medvetenhet och intresse kring event och initativ.

Facebook & Instagram

Film # 1 PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17 2 8 //

oss till flera målgrupper. Då vi genom fokusgruppen och av egen erfarenhet vet att målgruppen i synnerhet rör sig på Instagram och Youtube, medan deras föräldrar i synnerhet rör sig på Facebook. Genom att sprida filmerna på Instagram och Facebook kunde vi välja vilka målgrupper vi ville nå, samtidigt som spridningen kunde ske organiskt via klick och taggningar.

”Hur känner du igen en Passionista?”

1

2

3

4

5

6

7

8


”60 % av morgondagens jobb är inte uppfunna ännu.”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Film #2

// 2 9


Amanda Mendiant

Sofie Lindblom

BILDKO N STN Ä R

I N N OVAT I ON S EX P ERT

”Jag är en Passionista och jag brinner för stark bildkommunikation och dess styrka att påverka.”

”Att vara en Passionista innebär för mig att våga leta efter min passion, testa många olika saker fast det är läskigt, inte nöja mig med första bästa eller följa vad alla andra gör. ”

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Emmy Nordmark H A N DBO LLSSP E LA R E

”Att vara en Passionista innebär för mig att jag kan satsa helhjärtat på elithandboll i min egen hemstad.”

Felicia Margineanu S OCI A L EN T R EP R EN ÖR , FOTOG R A F & FÖR FAT TAR E

”Jag är en passionista för att jag vågar följa mina drömmar och tala min sanning.”

Intygare & influencers 30 //


Sofie Woge

Tovah Parnes

E NTRE PREN Ö R & IN DUSTR IDE SIG N E R

G R U N DA R E LU L EÅ MA K ER S PACE

Jag är en passionista för att jag vågar följa det jag älskar och inte följt strömmen. Genom att våga stå ut har jag fått möjligheten att inspirera andra.” PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

”Jag litar på min förmåga i uppoch nedgång, vågar ta plats och står fast vid min vision med ett mål att skapa en bättre framtid för fler. Därför är jag en Passionista.”

Elina Niemi

Moa Lundqvist

ENTRE PR E N Ö R & LIVSSTILS C OAC H

I N R EDA R E & G R A FI S K FOR MG I VA R E

”Att vara en Passionista är för mig att du kan bo vart du vill och göra precis det du drömmer om. Vi bär alla på en otrolig potential att leva våra liv utifrån oss själva.”

”Min stora passion är färgen och formen. Att vara en Passionista betyder för mig att aldrig ge upp att min dröm om hur jag vill leva.”

Att ha starka förebilder är viktigt. Att dessutom ha förebilder som är Passionistas är ännu viktigare. Vi tillfrågade ett gäng fantastiska kvinnor i vårt avlånga land vad som gör dem till en Passionista. Med deras samtycke fick vi även använda dem som ambassadörer i vår spridningskampanj, och som intygare och influencers på vår hemsida.

// 31


Eventdagen Beskrivning av eventdagen den 8 april. SÅ VA R DET ÄN TL IG EN DAGS dagen vi hade jobbat för hela våren. Med drygt 30 anmälda deltagare dök 25 förväntasfulla Passionistas upp för århundradets första Passionista Idéevent.

också som ett tävlingsmoment för att uppnå Vinnovas upphandlingskrav av att kora 3 vinnare. Resultatet blev därav ett Idéevent med inspirerande föreläsare och workshops kombinerat med en idétävling.

Vår förhoppning var att de som valde att komma gjorde det av sin fria vilja – inte av att någon hade tvingat dit dom. Därav kände vi oss enormt nöjda att 25 genuint, dedikerade tjejer vigde en hel lördag åt det oidentifierade fenomenet vi hade byggt upp och kallade Idéevent.

Målambitionen var att alla deltagare skulle gå hem med nya verktyg i sin verktygslåda till att förverkliga sig själv, sitt intresse och själv skapa förutsättningar för sin framtid.

för att lösa utmaningen. Idétävlingens villkor gick därför ut på att deltagarna tillsammans mixade sina intressen för att skapa ett nytt yrke/innovation. Den andra delen av tävlingens villkor gick ut på att varje lag skulle träffa expertcoacher från fyra olika expertområden för att få tips och råd av erfarana och etablerade aktörer hur idén kan utvecklas utifrån experternas kunskaper och infallsvinklar.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Kravet från Vinnova var att projektet skulle resultera i minst 3 idéer. De vinnande bidragen skall sedan företräda Norrbotten i riksfinalen, vid slutet av året (2017).

Metodiken skulle kännas tillåtande och möjliggörande, föreläsarna inspirerande och ögonöppnande, den röda tråden uppiggande och fräsch. Ett varierat, lustfyllt program som håller energin uppe, samtidigt som det utmanar och uppmuntrar.

Expertcoacherna var utplacerade i olika intressecentrum, med fyra olika fokusområden: teknik, innovationsforskning, socialt entreprenörskap, samt affärsrådgivning/ innovationsrådgivning.

I projektbeskivningen satte vi upp som mål att alla deltagare skulle se möjligheten att utveckla sitt intresse och bli bärare av ett nytt mindset. Därav behövde vi skapa ett moment under dagen som hängavs åt det egna intresseområdet.

Med utgångspunkt i ”Do what you can’t-metaforen” vill vi att deltagarna skall bygga mod för framtiden att våga satsa på det som kan kännas omöjligt och obekvämt. Vid tävling finns det inga förlorare, alla är vinnare av ett nytt mindset.

På så sätt skulle vi uppnå målet att tjejerna tillsammans med etablerade aktörer utvecklade nya, innovativa förslag på utbildningskoncept och yrken kopplade till teknik och digitalisering med utgångspunkt från tjejernas egna passions- och intresseområden.

Utifrån projektgruppens erfarenheter (Peter och Agneta) kunde vi ta fasta på att yngre tjejer i hög utsträckning avskräcks av tävlingsmoment. Vi behövde därför paketera dagen som ett intressefördjupande event, men även

I linje med Vinnovas uppdrag ”få tjejer att upptäcka teknik utifrån ens eget passionsområde” ville vi skapa en kontext som möjliggjorde korsbefruktning av diverse intresseområden, där deltagarna tillsammans fick addera teknikaspekten

Eventrecept E N SKÖ N M IX AV IN S P I R AT I ON, MJ U K A & H Å R DA VÄ R D EN

I N SPIRATION Inspirerande exempel på andra innovatörer, entreprenörer, uppfinnare, samt en känd inspiratör/ föreläsare som faller inom ramen för att vara en Passionista.

32 //

IDÉ S K A PA N DE Generellt idéskapande - metodik som funkar för många yrkes-/ intresseområden.

P I TCH S KOL A Handfasta råd på hur att presenterar sin idé på ett rationellt sätt.

I D ÉAG EN T ER

EX P ERTCOACHE R

Hjälper till att driva processen framåt.

Etablerade och erfararna aktörer som ger reell impact på idéen i utvecklingsfasen.


// 3 3

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17


PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

34 //


Under eftermiddagen var det dags för idétävling. Deltagarna arbetade i lag och fick i uppgift att korsbefrukta sina intresseområden för att tillsammans utveckla ett nytt yrke. Vid tävlingsmomentet fick deltagarna träffa expertcoacher. Dessa utgjordes av etablerade aktörer från näringsliv, forskning och föreningsliv med syftet att få reell impact i idéutvecklingen.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Förmiddagen ägnades åt föreläsningar och inspiration och deltagarna fick helt fokusera på sig själv och sitt eget intresse samt hur detta kan utvecklas med hjälp av föreläsarnas input.

Eventet avslutades med middag och en prisutdelning där en jury korade tre ideér att representera Norrbotten på höstens riksfinal i Stockholm.

// 3 5


Eventdagen // löpande text FÖRMID DAG // IND IV IDUE LL UTV EC K LIN G

Morgonen började 8:30 med frukost, registrering och uthämtning av idébricka. (Läs mer om Idébrickan på sida 32). Förmiddagen rivstartade med inspirationsfilmen ”Do what you can’t” med Youtube-fenomenet, tillika vloggaren, entreprenören, producenten och regissören Casey Neistat. Passionistas konferencier för dagen var Elina Niemi, entreprenör och livsstilscoach bosatt och verksam i Övertorneå. Elina är en framgångsrik Passionista som förverkligat sin stora passion i livet, nämligen yoga. Idag driver hon sitt företag Arctic Fitness and lifestyle på heltid. Hon brinner för att inspirera andra till att våga satsa på sin passion – en klockren Passionistakonferencier helt enkelt.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Elina öppnade dagen med att berätta om sig själv och hur det är att leva på det man älskar att göra - samt att göra detta på en plats som många annars flyttar ifrån.

EFT ER MI D DAG // I D ÉTÄVL I N G I L AG

Efter lunchen var det dags att dela in deltagarna i lag. För att skapa en bra dynamik och intressanta korsbefruktningar i tävlingsmomentet hade vi lottat lagen i förväg så deltagarna hamnade tillsammans med någon från ett annat intresseområde. Teamen fick starta med att göra lära-känna övningar och fortsätta med att ge varandra feedback utifrån de svar man hade gett i idébrickan under förmiddagen. Innan det var dags att släppa dagens tävlingsuppdrag kördes en snabb inspirationsboost på scenen. Här visade vi på innovation genom tiden. Exempel på hur produkter och tjänster framkommit av misslyckanden, tvärtänk, korsbefruktningar och innovationer. Dags för tävling Dagens tävlingsuppdrag gick ut på att de tävlande tillsammans skulle ta fram ett nytt yrke, tjänst, produkt osv, genom att korsa sina intresse-/passionsområden. GODK Ä NDA E X E M PE L PÅ TÄVLI NGS BI DRAG:

Förmiddagen fortsatte med en kort introduktion av syfte och tillvägagångssätt för idébrickan, då den skulle komma att användas individuellt vid alla föreläsningar. För att energin skulle vara på topp hade vi tagit dit en aerobic-instruktör som körde en kort pulshöjare i form av ett zumba-pass. Efter det var det dags för dagens första föreläsare - Peter Parnes. Peter berättade om digitaliseringen och dess möjligheter. (Läs en mer ingående presentation om Peter på sid 37.) Därefter klev Agneta på och berättade om makeingkulturen. Hur du kan skapa dina egna prylar istället för att köpa, bli producent istället för konsument. Sist ut innan lunch var eventets huvudspeaker Felicia Marginenau, Oh Snap Sweden. Felicia berättade om sin resa till att starta eget företag, hur det är att vara social entreprenör och hur man kan använda kameran som ett verktyg till samhällspåverkan. En riktig boost för unga tjejers självförtroende, samt en klockren kombination till eventets tidigare två föreläsare då hon visade på länken mellan socialt entreprenörskap i samspel med det digitala samhällets evolution. Mellan varje föreläsare fick deltagarna jobba individuellt med sitt intresse kopplat till frågor föreläsarna ställde och besvara dessa i sin idebricka. På så sätt fick varje deltagare reflektera sitt eget intresse kopplat till föreläsarens infallsvinklar och ämne.

1. En kombination av bägges intresseområden som tillsammans skapar något nytt och innovativt. 2. En av teamets intresseområde ligger till grund, som man tillsammans jobbar med och ur olika perspektiv skapar något nytt och innovativt. 3. Inte kopplat till specifikt intresseområde, men att man i teamet jobbar fram något nytt och unikt som uppfyller kriterierna och återspeglar deltagarnas intresseområde. Tävlingsmomentet pågick i tre timmar innan det var dags att presentera för juryn. Till sin hjälp hade de tävlande tillgång till idéagenter och expertcoacher för att driva idéprocessen framåt. Som ett krav från Vinnova, och från oss tävlingsansvariga, skulle alla lag ha besökt samtliga expertområden minst en gång för att få reell impact på sin idé under processen. (Läs mer om expertcoacherna på sid.33.) För att göra idéprocessen rationell och konstruktiv hade vi även tagit fram en idécanvas. Ett sorts analogt formulär där lagen tillsammans fick fylla i frågeställningar kopplat till idéprocessen. (Läs mer om Idécanvasen på sid.33) När det sedan var dags att pitcha sin lösning för juryn var Idécanvasen ett effektivt hjälpmedel för både tävlande och juryn. Varje lag fick 2 minuter att presentera till detta skulle också någon typ av visualisering av idén framföras. Juryn gjorde sin överläggning under middagen. Kvällen avslutades vid 20-tiden med priscermoni och tre idéer korades som vinnare och kommer representera Norrbotten vid den nationella finalen i Stockholm.

36 //


Tävlingsmoment TÄVL I N G S K R I T ER I ER

Idécanvas Alla lag får arbeta med en canvas där idén speciseras konkret. Canvasen är en typ av formulär som innehåller frågeställningar om idéns beståndsdelar och hur laget har impleneterat expertcoachernas råd. Man får givetvis ta fram hur många idéer som helst – men det är endast en som ska presenteras för juryn.

Visualisera Visualisera lösningen på valfritt manér. Till er hjälp har ni idéverkstaden att go bananas i. Klipp, limma, forma, bygg, fota, filma, texta, illustrera. Alla medel är tillåtna så länge ni tycker att det beskriver er idé på bästa sätt. :-)

Pitcha

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Alla team får 2 minuter på scen att presentera sin idé för juryn. Här bedöms idéerna utifrån följande kriterier: - Innovationshöjd - Potential - Intresseintegrering - Glödfaktor (visualisering, framförande och pitch)

// 3 7


Expertcoacher

Expertcoacher

Ställ ledande frågor till hur deltagarna själva kan hitta lösningen. S E P OTEN TIA L EN

Se potentialen till hur idén kan vidareutvecklas och korsbefruktas med andra branscher, hänvisa till andra expertcoacher/ idéområden.

TEKN IK & IT

G E INGA LÖ S NINGAR

REPRESENTANTER

SOC IALT EN TREPREN ÖRS KAP

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Be Change ST I NA S U NDQVI ST

Oh Snap! Sweden

Parnes Labs/LTU PE T E R PA RNE S

Luleå Makerspace AGNE TA H E DE NST RÖM

F E LI C I A M A RGI NE NAU

Luleå Makerspace TOVA H PA RNE S

Är det någon gång under dagen du ska vara en solstråle så är det mellan 14 - 17:30 :-) A L D RIG SÅGA EN I DÉ

UF Norrbotten S E BAST I A N H A RBY

UF Norrbotten J U LI A M AT TS ON

Aulis/Liko Hillroom GU NI LLA E NQU I ST

Expandera

FORS KN IN G & V ETEN SKAP

P O S ITIVT FÖRHÅLLNI NGSSÄTT

IN N OVATION S RÅDGIV N IN G

D ET FINN S INGA R ÄTT OC H FEL

LTU SA RA T H ORGRE N

CA M I LLA LI NDM A RK

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Jury

BEDÖMNINGSKRITERIER

Peter Sundström D ES IG NER/ KO NSTN ÄR , P S A RT & D ES IG N

Anna Degerman R EK RY TERIN G S CHEF, LTU

T E K N IK & I T

I NNOVAT I ONS H ÖJ D :

AF FÄR S F R ÄM JAR E

E NT R E P R E N Ö R S K AP

D E S I G N & KON ST

REPRESENTANTER

Jury Idéns nyhetsvärde (nytt/originellt).

Nikita Rönning Ledström M EDI E-/ NYHETSKONSU LT, NI KI TA PRODUC TI ONS

POT E NT I A L :

GLÖDFA K TOR:

Agneta Lööf I NNOVATI ONSR ÅDGI VAR E , ALM I NOR D

Bedöms på en 10-gradig skala från 1-10.

Idéns potential och användbarhet kopplat till genomförande. Visualisering, resultat och framförande. Glödhetsfaktorn baseras på deltagarnas engagemang att presentera sin idé. Bedöms utifrån ovanstående kategorier beroende på hur gruppen valt att gestalta sin lösning.

INTRESSEINTEGRERING:

Hur väl har deltagarnas passionsområden/intressen integrerats i den gemensamma idén/lösningen. Hur väl idén speglar deltagarnas individuella passionsområden/ intressen.

38 //


Föreläsare

Felicia Margineanu

Peter Parnes

Agneta Hedenström

Oh Snap! Sweden

LTU

Luleå Makerspace

”Hur vi använder kameran som vårt verktyg till samhällspåverkan, normkritik och ökad självkänsla.”

”Vad blir människans roll i en digitaliserad värld? Hur sysselsätter vi oss när datorer ersätter våra jobb?”

”Vad är making och hur kan du använda making för att förverkliga din idé.”

Hon brinner för att stärka unga tjejer inom fotografi och hur kameran kan utmana samhällets normer och ideal. Hennes story väcker tankar och känslor om att allt är möjligt, bara man har modet att tro på sig själv och sina idéer. Ni får ta del av hennes berättelse om att våga bryta normer, där hon redan som 17 åring startade sitt första bolag och hur entreprenörskap kan vara en del av identitetsskapande, kreativitet och samhällsförändring. Hennes olika initiativ och bolag har blivit mycket uppmärksammade genom åren och hon har bland annat fått årets stipendium av Företagarna 2015 och har fått utmärkelser av riksdagen, FN och Veckans affärer.

Grundare och VD Parnes Labs arbetar även som professor i Distribuerade datorsystem med forskning inom interaktionsteknik och har ett brinnande intresse för att förnya skolan. Peter är också grundare och kreativ motor inom Luleå Makerspace som grundades under hösten 2013 tillsammans med bland annat Agneta Hedenström. Tidigare har Peter grundat företaget Marratech vars teknik köptes av Google och Peter var även utvecklingschef på Google Sverige under 2007 – 2009. Peter har lång erfarenhet av att leda forsknings- och utvecklingsprojekt och brinner för att utveckla skolan med bland annat skaparkultur och datalogiskt tänkande. Peter är aktiv i sociala media med att debattera dessa frågor och driver ett antal aktiviteter för att bygga upp kunskapen om detta kunskapsområde i Luleå, Norrbotten och nationellt. Peter är också en aktiv entreprenör och har under de senaste 5 åren grundat 4 nya företag. Slutligen är Peter en aktiv programmerare och stolt tekniknörd.

Agneta har lång erfarenhet av ledarskap och av att driva små och stora projekt med framgång. Hon arbetar som rektor på Antnässkolan och Måttsundsskolan. Agneta arbetar mycket med frågor runt digitalisering i skolan samt hur ungas intresse för IT kan ökas genom Datalogiskt tänkande samt Skaparkultur i skolan. Agneta är mycket intresserad av modern teknik inklusive programmering och införande av teknik bland unga samt brinner för kvinnors intresse för IT och hon är ordförande i Luleå Makerspace.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Lust, intresse, passion och idéskapande – våra föreläsare handplockades för deras magnifika erfarenheter, kompetenser och bakgrund. Tre olika Inspiratörer med syfte att locka fram nya tankegångar och frågeställningar hos eventets deltagare.

// 3 9


Eventprocessens upplägg Att arbeta med innovation och problemlösning kan vara främmande och svårt för många. För att underlätta processen så mycket som möjligt valde vi att ta fram pedagogiska verktyg som deltagarna fick använda som hjälpmedel under dagen.

1 I NSPIRATIONSSTA RT // CASE Y N E ISTAT

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Vi öppnade eventet med ett inspirationsmoment där vi visade en kortfilm. Youtubefenomenet Casey Neistat visar hur digitaliseringen har påverkat den kreativa näringen och att man idag inte ska vara rädd för att testa saker som man ”inte kan”.

2 I D ÉB R I CK A N // I N T R ES S EFÖR D J U P N I N G Alla deltagare fick ett individuellt häfte där man definierade sig själv och sitt intresseområde. Under varje föreläsning fick deltagarna i uppgift att svara på frågor kopplat till föreläsningsen innehåll och hur kunskapen kunde förvaltas utifrån deras egna förutsättningar och intresseområde.

3 FÖRDJ UPNING // IN TR E S SEO M R Å DE Mellan föreläsningarna och under lunchen gavs tid för egen och gemensam reflektion utifrån häftet och resultatet av förmiddagens föreläsningar. Tanken var att man skulle se problemställningar och förbättringsmöjligheter kopplat till sitt intresse.

4 0 //


6

7 I D ÉCA N VAS // P ROCES SVER K T YG

TÄV LING // KO R S BE F R UK TA IDÉ E R

5 INSPIRATIO N S BO O ST En snabb inspirationsföreläsning om vad som händer när man korsar de mest oväntade idéerna. En ögonöppnare för att våga göra fel och testa galna saker – som i det långa loppet kan leda till innovationer, produkter och tjänster som banbryter historien. Vi visade även uppfinningar man förut trodde var vansinne som vi idag inte kan leva utan.

4

8 EX P ERTCOACH ER // I D ÉU T VECK L I N G

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Till tävlingsmomentet får lagen i uppgift att tillsammans koppla ihop varandras intressen, erfarenheter och uppfinningsrikedom för att skapa en gemensam lösning. Tävlingstiteln lyder ”Hur kan era intressen tillsammans skapa ett yrke?”. Genom att korsa kunskaper och erfarenheter tror vi på att man kan skapa en högre innovationshöjd. Idétävlingens resultat blev ett bra riktvärde för vår tes.

Till hjälp att gemensamt komma fram till en lösning hade varje lag en ”idécanvas” (verktyg) som vi tagit fram som ett pedagogiskt verktyg för att innovera och utvärdera resultaten. Genom att besvara frågorna i canvasen drivs idégenereringsprocessen framåt på ett konstruktivt och rationellt sätt.

I tävlingsmomentet fick lagen i uppgift att visualisera sin idé på valfritt manér. Till hjälp fanns idéagenter, expertcoacher och processledare samt Passionistas idéverkstad. Expertcoacherna finns utplacerade i olika intressecentrum, på fyra olika platser i lokalen, med fyra olika fokusområden: Teknik, innovationsforskning, socialt entreprenörskap, samt affärsrådgivning/innovationsrådgivning. Här får lagen tips och råd av erfarana och etablerade aktörer hur idén kan utvecklas utifrån experternas kunskaper och infallsvinklar.

TE AM A UP // F E E DBAC K Efter föreläsningarna parades deltagarna ihop i lag om två personer. Teamet fick i uppgift att ge varandra feedback på vardera intresse och problemställning och dess eventuella lösningar.

// 41


Vinnare #1 Mia Vedestig, Sanna Normann & Jennifer Mäkipiha

I NTRE SSE (ALLA TR E ) Musik, slalom, fotografi och ridning.

OM V I SLÅR IH OP VÅ R A IN TR E S SE N KO M M E R VI FRAM TILL D E N N A IDE : En slalomhjälm som har inbyggda bluetoothhörlurar, en inbyggd kamera och GPS. Samt ett par slalomglasögon där man kan ändra nyans på glaset beroende på väder eller om det är mörkt/ljust ute.” PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

VILK E T PROBLE M LÖ SE R VÅ R IDE ? Man behöver inte köpa en kamera och ett fäste till hjälmen (som kan kosta mycket) Man behöver inte ha hörluresladdar som är ivägen och kan fastna i saker. Genom att direkt kunna ändra nyansen i glaset på glasögonen behöver man inte köpa till flera olika glas i olika nyanser för olika tillfällen. Speciellt då vädret kan ändras snabbt och gå från sol till snöstorm. Genom att ha en GPS i hjälmen minskar risken för att inte hitta den som har åkt vilse, eller hamnat i en lavin.

VILK E T BE H OV F YLLE R VÅ R IDE ? Man kan filma samtidigt som man åker då kameran redan finns på plats samt lyssna på musik utan att några sladdar är i vägen eller att externa lurar skaver i öronen innanför hjälmen. Genom en GPS i hjälmen kan man snabbt hitta åt personen om den skulle åka vilse eller hamna i en lavin - utan att denna har en lavinutrustning med sig. Med hjälp av slalomglasögon där man kan ändra nyansen på glaset utefter vädret slipper man köpa till flera olika glas. Du behöver inte heller ha med dig extraglasen då du åker ifall vädret skulle ändras.

4 2 //

VA D Ä R N Y T T OCH U N I K T MED VÅ R I D E? Det finns inget liknande på marknaden idag som möter dessa behov. En hjälm med inbyggda lurar, gps och kamera samt ett par glasögon där du direkt kan ändra nyansen på glaset.

VEM H A R N Y T TA AV VÅ R I D É? De som har nytta av detta är de som åker slalom eller snowboard och gillar att filma sina åk samt lyssna på musik samtidigt. Vädret kan vända snabbt och det är inte alltid du har rätt nyans i glaset när du väl åker. Ett mörkt glas då det snöar väldigt mycket gör det bara värre. Precis som ett ljust glas inte hjälper särskilt mycket om det är väldigt ljust ute.

H U R K A N D EN N A I D E B L I ET T N Y T T Y R K E? Det utökar möjligheten för de som producerar produkterna och kan också leda till nya möjligheter för Skidåkare/snowboardåkare. VA D Ä R N Y T T OCH U N I K T MED Y R K ET ? Skapar en ny typ av produkt som måste produceras och testas. En hjälm med hörlurar, gps och kamera samt ett par glasögon med möjlighet att ändra nyansen i glaset beroende på väder och tid på dygnet.

T I T EL PÅ VÅ R I D E/ N YA Y R K E: Go All Helmet


PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Utifrån deras intresse för slalom och musik tog de fram en idé om en hjälm med inbyggd kamera och trådlösa hörlurar samt ett par goggles där glaset ändras beroende på ljuset utomhus. Något som de själva saknar och ser ett behov av för fler.​​

// 43


Vinnare #2 Heidi Viitala & Sandra Jauhojärv

I NTRE SSE (BÅDAS) Basket, cirkus, friidrott, bandy, fotboll, skidor, orientering och innebandy, ridning, slalom

OM V I SLÅR IH OP VÅ R A IN TR E S SE N KO M M E R VI FRAM TILL D E N N A IDE :

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

I nästa alla aktiviteter och sporter behövs utrustning, tränare/coach - en vuxen som leder sporten/aktiviteten. Då det i mindre orter kan vara svårt att utöva olika sporter och hitta tränare till dessa hade det underlättat med en hemsida som samlar tränare och de med kunskap inom en viss sport som kan hjälpa till om intresse uppstår för en viss sport eller möjlighet att långa utrustning som behövs.

Barn, ungdomar, vuxna, alla som är intresserade av sport

H U R K A N D EN N A I D E B L I ET T N Y T T Y R K E? För de vuxna som är intresserade av sport och vill träna och hjälpa unga att nå sina mål. Vilket kan leda till att nya klubbar och idrottsföreningar startas vilket i sin tur engagerar de unga på orten och öppnar upp nya dörrar för dem.

VILK E T PROBLE M LÖ SE R VÅ R IDE ? Bristen på ledarskap, till exempel i mindre städer/orter.

VILK E T BE H OV F YLLE R VÅ R IDE ? Möjligheten att utöva fler sporter/aktiviteter tillsammans med en ledare/tränare. Vetskapen om kunskapen som finns på en viss ort blir tillgängligt och ett intresse och möjlighet för nya sporter kan uppstå. Lätt att få hjälp om unga vill arrangera turneringar och evenemang både med ledare och utrustning.

VAD ÄR NY TT OC H UN IK T M E D VÅ R IDE ?

Tillgängligheten för unga att utöva nya sporter och de sporter man är intresserad av men kanske inte finns utvecklat på sin ort. Möjlighet för de med kunskap och vilja att leda unga i olika sporter. Man får vetskap om vilken kunskap om olika sporter som finns på orten, samt vilka som är intresserade av att träna och leda.

4 4 //

VEM H A R N Y T TA AV VÅ R I D É?

Utifrån deras intresse för olika typer av sporter såg de behovet av att det behövs fler coacher på de mindre orterna, för att ge möjligheten för alla att kunna utöva och testa på flera olika typer av sporter. Med deras digitala plattform kan de som är intresserade av eller har kunskap om att coacha någon typ av sport ansluta sig, vilket gör det enkelt för fler att hitta coacher för just sin sport.


// 45

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17


Vinnare #3 Alva Göransson, Eloise Fredriksson & Christina Åkerblom-Andersson

I NTRE SSE Konst, Militär och Skidskytte.

OM V I SLÅR IH OP VÅ R A IN TR E S SE N KO M M E R VI FRAM TILL D E N N A IDE :

H U R K A N D EN N A I D E B L I ET T N Y T T Y R K E? Design möter problemlösning - en produkt för människor som vistas utomhus med mobil. Beroende på behov och användningsområde kan designen utvecklas på olika sätt.

VA D Ä R N Y T T OCH U N I K T MED Y R K ET ? En smidig förvaringsväska för mobiltelefonen som håller värmen vid kyla.

VILK E T PROBLE M LÖ SE R VÅ R IDE ? PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Vår idé gör att batteritiden på mobiler håller längre i kyla. Vilket är ett problem för många av dagens telefoner. Med denna idé kan du vistas utomhus en längre tid utan att vara orolig över att batteritiden drastiskt ska kortas ned.

T I T EL PÅ VÅ R I D E/ N YA Y R K E: Värmande mobilväska

VILK E T BE H OV F YLLE R VÅ R IDE ? Dagens mobiltelefoner är känsliga för kyla vilket gör att batteritiden kortas ned och i många fall dör telefonen efter bara en kort stund. Vilket är ett problem om man vill vistas ute i kylan en längre tid - tex. när man är ute på promenad, åker skidor eller gör andra aktiviteter där man gärna vill ha telefonen med sig för att vara kontaktbar eller kunna kontakta andra. Med denna väska kan ägaren av telefonen vistas utomhus i kyla en längre tid utan att oroa sig över batteritiden.

VAD ÄR NY TT OC H UN IK T M E D VÅ R IDE ? En batteribevarande smidig väska som skyddar telefonen och håller den varm.

VEM H AR NY TTA AV VÅ R IDÉ ? Alla som vistas utomhus då det är kallt och vill ha en telefon med sig utan att batteriet tar slut på grund av kylan. De som tränar utomhus, åker skidor, är ute på aktiviteter, promenerar, leker etc.

4 6 //

Design + utomhusvistelse.

Utifrån deras olika intressen skidskytte, konst och militär/ hemvärnet hittade de ett gemensamt behov nämligen problemet att batteriet på telefonen inte håller så länge när man är ute i kylan. Ett problem som många av oss kan känna igen oss i. Med deras idé om att hålla telefonen varm skulle detta problem lösas.


// 47

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17


PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17 4 8 //

”Gör det du älskar så behöver du aldrig jobba en dag i ditt liv.” – K I N ESI SK E FI LOSOFEN KO NFU C IU S


// 03 Resultat // Passionistapedagogiken

// 49


Samhällets framtidsutmaningar FÖR FÅ TJE J E R S Ö K E R S IG TILL TE K N ISK A U T B I L D N I N GA R OCH Y R K EN.

Digitaliseringskommissionen har lyft fram att andelen kvinnor behöver öka, både bland de sökande till naturvetenskapliga/ tekniska ämnen och inom IT-yrken och IT-utbildningar. ITområdet behöver bli mer jämställt och fler kvinnor behöver delta i utvecklingen av digitaliseringen och dess möjligheter. Var tredje antagen student till Chalmers tekniska högskola 2017 var en kvinna. Bristen på förebilder är en förklaring att ökningen av kvinnliga studenter på tekniska utbildningar går långsamt.

I år är det 100 år sedan den första kvinnliga ingenjören, Vera Sandberg, tog sin examen på Chalmers. Men fördelningen av antal kvinnor på som blir ingenjörer är fortfarande stor - 2017 utgör kvinnor 31 % av de som blivit antagna till Chalmers. – Att vi är uppe på 30 procent nu med kvinnliga studenter beror nog på att vi lyckats nå de tjejer som brukar kallas för ”duktig flicka”. Men ska ni nå 50/50 så måste få fler typer av tjejer att söka, säger Emelie Emanuelsson, Womengineer.

60 % AV M ORGO N DAG E N S J O BB Ä R IN TE UP P FU N N A Ä N N U.

2,5 miljoner svenska jobb står i riskzonen att försvinna i och med tek­nikens utveckling. Sam­tidigt som den nya tekniken kommer att skapa nya jobb. PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Enligt en studie gjord av Stiftelsen för strategisk forskning kommer 2,5 miljoner jobb i Sverige att påverkas av automatiseringen under de kommande två decennierna. När det kommer till framtidens jobb gäller det att besitta många färdigheter och kompetenser inom olika teknikfält. Exempelvis kommer programmerare, analytiker och utvecklare att kunna växla mellan de tre områdena. Även designers, arkitekter och ingenjörer kommer att ha samma kompetenser. När företagen drar ner på de traditionella jobben kommer olika roller att slås ihop, därför behöver anställda vara mer multikompetenta för att klara flera olika arbetsuppgifter.

Yrken som kräver konstnärlighet, fingerfärdighet, förhandling, orginalitet och social förmåga har lägst sannolikhet att ersättas av teknik.

2 % - BEVARAR S IN K R E ATIVA FÖ R M ÅGA V ID VUX EN Å L D ER .

Alla människor föds till kreativa genier. George Lands forskning om kreativitet från 1960-talet visar dock att både skola och arbetsliv formar det kreativa barnet till att inte vara kreativt. Bakgrunden till forskningen var att NASA ville ha ett test för att hitta de mest kreativa medarbetarna, så att man kunde förbättra sin förmåga att vara innovativ. Testet handlade om att komma med nya lösningar på problem. Det fungerade bra, man kunde verkligen hitta de mest kreativa medarbetarna, men man visste väldigt lite om var kreativiteten kommer ifrån. Är den medfödd hos vissa individer eller är den inlärd och baserat på erfarenhet? Eftersom testet var enkelt bestämde man sig helt enkelt för att undersöka detta på 1.600 barn i femårsåldern. Resultatet var häpnadsväckande för forskningsteamet: - 98% av 5-åringarna hamnade i kategorin “kreativa genier”. Land bestämde sig för att upprepa undersökningen när barnen var 10 och 15 år gamla och fick då dessa resultat: Bland 10-åringarna hamnade endast 30% i kategorin “kreativa genier”

5 0 //

60% av morgondagens jobb är inte uppfunna ännu. Det säger Paul Collard på stiftelsen Creativity Culture and Education (CCE) och beskriver en arbetsmarknad som genomgår enorma förändringar. Redan idag finns nya spännande möjligheter, mycket tack vare digitaliseringen. Se bara på dataspelsindustrin, som knappt existerade för tjugo år sedan. Idag finns dataspelsindustrin representerad bland de högst värderade bolagen i världen.

Bland 15-åringarna var andelen “kreativa genier” nere i 12% Testet har sedan dess använts på hundratusentals vuxna människor och resultatet är då att så få som 2% finns i kategorin “kreativa genier”. Lite överdrivet kan man säga att vi utvecklas till människor som gör som de alltid har gjort eller som andra säger att de ska göra. På psykologspråk har vi utvecklat vårt ko n v e r g e n ta tänkande på bekostnad av det d i v e r g e n ta . Det divergenta tänkandet står för fantasin, där vi genererar nya möjligheter. Gaspedalen. Det konvergenta är där vi värderar, testar, kritiserar, censurerar och fattar beslut. Bromsen. Enligt den svenske uppfinnaren och innovatören Håkan Lantz tar endast 3% sin idé från tanke till handling. Skulle vi fördubbla den siffran skulle vi också öka antalet arbetstillfällen i Sverige.


BEH OVET

Dagens samhälle ger större utrymme för självförverkligande och valmöjligheter. Idag gentemot förr i tiden finns det en helt annan frihet att ha ett jobb man trivs med. Alla är på det sättet sin egen lyckas smed, trivs man inte med det man gör så får man ”skylla sig själv”. Detta ställer också helt andra krav på oss. Dels för att man måste välja rätt och dels för att man måste hitta något man brinner för och är passionerad av. Forskare har sett att yngre människor i västvärlden idag har mindre tolerans för obehag. Man har ett större behov av att vara självständig, ha möjlighet till personlig utveckling och arbetsuppgifter som skapar meningsfullhet.

”På psykologspråk har vi utvecklat vårt KONVERGENTA tänkande på bekostnad av det DIVERGENTA. Det divergenta tänkandet står för fantasin, där vi genererar nya möjligheter. Gaspedalen. Det konvergenta är där vi värderar, testar, kritiserar, censurerar och fattar beslut. Bromsen.”

Men hur blir man sin egen lyckas smed om man inte vet vilket stål man ska smida? Att veta vilken passion man brinner för är få förunnat. Kanske har man aldrig fått utrymme att bejaka sitt intresse och hitta en passion och en drivkraft att brinna för. Samhället genomgår ett paradigmskifte och den digitala revolutionen är ett faktum. Att enbart ha teknik inom ett utbildningsspår är inte hållbart för att möta upp utmaningarna på framtidens arbetsmarknad, där mer än hälften av de arbeten som de som går i förskolan idag kommer ha som vuxna inte är uppfunna ännu. För att svara upp på problematiken krävs en tvärtänkande utbildningsform. En pedagogik som gör det möjligt att applicera teknik inom alla ämnes- och intresseområden. En utbildningsform som öppnar möjligheten för att bejaka den individuella drivkraften och passionen. Som ger möjlighet att utforska teknik på sina egna villkor. Där också teknikintresset kan väckas och insikten och teknikens möjligheter befästs.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Det är en generation som vill göra världen till en bättre plats och drivs av en mentalitet av alla människors lika värde. Det är individer som prioriterar personliga värderingar framför företagsmål och ekonomisk framgång. Millennials kallas de den generation som är uppvuxna med sociala medier och som är ständigt online.

Enligt vår definition är en Passionista en person med tydliga mål. En människa som lever ut sina drömmar och helhjärtat satsar på sina idéer för att kunna leva på det hen är intresserad av och brinner för. Det är sådana individer som framtidens arbetsmarknad kommer att efterfråga. Människor med ett entreprenöriellt mindset som kan se innovativa möjligheter och omvandla sin passion till nya yrkesområden. Förmåga att hitta nya, innovativa affärsmöjligheter är avgörande för Sveriges framtid. Men avgörande är också att vi lyckas skapa ett jämställt samhälle med lika stora möjligheter för alla att förverkliga sig själv. Vår utmaning är att hitta nycklar som ger dessa unga människor förutsättningar och förmågor att skapa framtidens jobb.

// 51


Ett förhållningssätt för att utbilda framtidens problemlösare DET H ÄR ÄR PAS SIO N ISTA P E DAG O G IK E N Passionistapedagogiken är en utbildningsmodell för framtidens lärande. En pedagogik som banar väg för framtidens problemlösare, entreprenörer och innovatörer. Modellen bygger på att uppmuntra och förvalta drivkraft kopplad till individuell passion, adderat med tekniska discipliner, inom alla intresseområden, i ett tidigt skede i livet. Passionistapedagogiken ger framtidens generationer verktyg att omvandla sin passion till nya yrkesområden. Som rustar unga människor med självkänsla och självförtroende och uppmuntrar

det divergenta tänkandet för att på sikt kunna utveckla ett entreprenöriellt mindset. För att vi skall lyckas skapa ett jämställt samhälle i Sverige krävs det att vi ger alla människor, oavsett kön eller geografiskt ursprung, samma villkor att utveckla sin passion, sitt självförtroende och sitt empowerment. Passionistapedagogiken är modellen som ger svar på samhällets framtidsutmaningar.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

SY FTE & MOTIV Framtiden kräver ett jämnställt samhälle, digitaliseringen kräver en differentierad arbetsmarknad, mänskligheten kräver jämställdhet och högre handlingskraft. Några av vår tids största frågeställningar handlar om hur vi ger människor lika villkor att delta i samhällsutvecklingen. Hur får vi fler människor att våga tro på sina idéer och realisera dem, hur skapar vi jobb som människor trivs med i ett allt längre arbetsliv? Samhället är inne i ett paradigmskifte. Där de som växt upp i den digitala verkligheten blir vuxna och handlingsbenägna. Hur ger vi dessa individer förutsättningar att skapa det samhälle de vill leva i framtiden? Behoven är ständigt identifierade. Men, sällan eller aldrig, nämns en lösning på hur vi ska bemöta behoven. LÖ S NING EN

En metod som tar avstamp i unga människors egen drivkraft och passion. Av den enkla anledning att utbildning är bästa sättet att rusta unga med självkänsla och självförtroende. Kan vi utbilda människor med verktyg till självförverkligande och mentilitatet i ett tidigt skede ökar vi också chansen att kunna möta framtidens samhällsutmaningar på ett rationellt sätt.

Syftet med Passionistapedagogiken är att applicera teknik inom alla intressegrenar.. Teknik ska inte vara ett val man gör, utan ett självklart redskap och förhållningssätt. Motivet är att skapa ett samhälle - där alla människor oavsett kön eller geografiskt ursprung - bidrar till samhällsutvecklingen. Där alla individer - på lika villkor - ges möjlighet till självförverkligande och empowerment.

är Passionistapedagogiken.

m ot v e r k a c i lotä n k o c h s t u p r ö r s p r o b l e m at i k

Genom att tidigt implementera korsbefruktning och tvärtänk i utbildningsmodellen byggs en långsiktig mentalitet för gränsöverskridande samarbeten på ett naturligt sätt. Målet är att individer som har fostrats inom Passionistapedagogiken lättare ska se möjligheter till branschöverskridande samarbeten, korsbefruktade innovationer, uppfinningar och problemlösning. Ett nytänkande förhållningssätt som frångår samhällets stuprörstänk och cilos*, som motverkar vår tids behov av att sortera och sätta in folk i fack.

5 2 //


Så här fungerar det:

ARBE TSM E TODIK Passionistapedagogiken bygger på lärdomar och erfarenheter från Passionista idéevent som genomfördes i Norrbotten, våren 2017. Vid eventet skapades en rationell metod för idéutveckling, korsbefruktning och reell impact från näringsliv och etablerade aktörer.

För att kunna möta samhällets utmaningar behöver vi göra framtidens generationer till utvecklare av ny teknik, inte enbart konsumenter.

Grundförutsättningen för metoden bygger på att det utgår från passionen hos de som deltar och att detta uppmuntras i alla led. ”Du behöver inte alltid bli ett fotbollsproffs för att jobba med fotboll i framtiden, du kan nyttja din drivkraft för ditt intresse applicerat med dagens teknik för att skapa ett arbete, och därmed en framtid som du brinner för.”

INGREDIENSE R

Utbildningsformens struktur bygger på att sänka trösklarna mellan unga människor och samhällets aktörer. Genom att hela tiden möta och visa på möjligheterna med teknik och de möjligheter digitaliseringen ger. Genom att omringas och inspireras av starka förebilder och uppmuntra gränsöverskridande samarbeten med syfte att ungdomarna får inse sin potential vid tidig ålder. Morgondagens samhälle ställer högre krav på flexibilitet, problemlösning och kreativitet: att se möjligheter istället för hinder. Passionistapedagogikens huvudingredienser bygger på ett ta-sig-för-skap, våga göra fel och fortsätta utveckla den divergenta förmågan. På arbetsmarknaden ersätts människor av datorer och robotar. En av de viktigaste faktorerna för att kunna möta samhällets framtidsutmaningar är att göra våra kommande generationer till utvecklare, inte konsumenter, av ny teknik.

INSPIRATÖRER

E M P OW E R M E N T

M E NTORSK AP

N Ä R IN G S LIV

FÖ R EL ÄS N I N GA R SAMA R B ET E

EVEN EMA N G

S OCI A LT EN T R EP R EN ÖR S KAP

A L LT I D I RÖR EL S E

K R EAT I VI T ET

I NNOVATI ON

SK ALBART KO N C E P T Metoden är skalbar och anpassningar beroende på vem målgruppen är, samt vilket tidsutrymme som finns att tillgå. Passionista går att applicera som ett en-dags-event (likt Idéeventet i Norrbotten 2017) eller som ett helårsbaserat skolämne. Den går att genomföra under en dag, under en vecka, en termin, eller under ett helt läsår.

1 - GÅNGS EV E NT (ideellt/skolbaserat)

TE M AV EC K A , 1 GÅ N G/TE R MI N (skolbaserat)

R EG EL B U N D ET S KOL Ä MN E (skolbaserat)

VECKOA K T I VI T ET I FÖR E NI NG (ideellt baserat/föreningsform)

// 53


Fortsättningsvis Likväl som det är viktigt att belysa möjligheten för tjejer att kunna satsa på det man brinner för är det minst lika viktigt för killar. Tjej eller kille, ung som gammal – alla som drivs av en passion är en Passionista. För att nå den impact vi strävar efter kring insikten av självförverkligande behöver detta koncept vara återkommande. Passionistapedagogiken kan appliceras både som eventform och som en del i skolans utbildningsutbud.

Vilket stöd vi behöver för att arbeta vidare med resultatet: RE ELL EX P ERT I S

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

För att utforma en struktur kring Passionistapedagogiken krävs sakkunskap inom diverse professioner och discpliner. Följande kompetensområden ser vi skulle kunna vara av hög vikt att involvera för vidareutveckling av konceptet: p e dag o g i k , s o c i o lo g i , e n t r e p r e n ö r s k a p , s o c i a l i n n ovat i o n / e n t r e p r e n ö r s k a p , k r e at i v t s k a pa n d e , e tc .

TEST P I LOT ER

Fortsättningsvis behöver vi fler verksamheter som är intresserade av att testa konceptet. Hittills är konceptet testat i eventform under en dag. Nästa steg blir att testa av hur det fungerar när man gör det under en längre period. Potentiella verksamheter skulle kunna vara, s ko lo r ( m e l l a n - & h ö g s ta d i u m , gy m n as i u m , u n i v e r s i t e t ), f ö r e n i n ga r , o r ga n i sat i o n e r , i n t r e s s e g r u p p e r , e tc .

ideella

F I N A N S I ER I N G

För att driva vidare Passionista krävs en välplanerad budget och finansiärer som ställer sig bakom initiativet. En strategisk ekonomisk plattform som skapar struktur kring utvecklingsmomentet och och vilka steg man bör ta i expansionsfasen. Fler människor (projektledare och facilitatorer) behöver bli certifierade inom Passionistapedagogiken. Det krävs därav ekonomiska medel för att styra upp verksamhetens grundstruktur och hur man bör tillämpa dessa.

5 4 //


Hur vi önskar arbeta vidare med resultatet för att nå implementering: 1

Fortsätta jobba med varumärket - Passionista

Vi vill fortsätta utveckla varumärket Passionista till att bli ett allmänt accepterat nationellt begrepp. En viktig del i varumärkesbyggandet är att få fler influencers att ta till sig begreppet i ”att vara en Passionista”. Med huvudsyfte att använda Passionista som en inspirationskälla för unga människor. Ett exempel skulle kunna vara att

leva som ett fenomen. Ett fenomen som kan inspirera unga människor till att följa sina drömmar, visa på större entreprenöriella möjligheter och andra inspirerande exempel som lever på sina drömmar och passioner.

Vad vi upptäckte under projekttiden och efter avslutat event var tydligt önskemål från tjejerna att Passionista ska fortsätta

Realisera Passionistapedagogiken

För att kunna realisera Passionistapedagogiken krävs att vi utvecklar metodiken bakom processen ytterligare. Konceptet och metoden skall fungera på både män och kvinnor, ung som gammal.

endags-event, samt för ett helt terminsupplägg. För att kunna realisera denna typ av pedagogisk resurs krävs fördjupning och kollaboration av sakkunskap från pedagoger och andra relavanta ämnesområden (se mer under stycket ’reell expertis’).

Vi behöver utveckla en strategi kring skalbarhet och tillämpning. Olika modeller för hur Passionistapedagogiken anpassas för ett

PAS S IO NISTA-P L ATTFOR M

Ett exempel som framkom var att starta en youtubekanal till Passionista som drivs av passionerade ungdomar. Där man pratar om entreprenörskap, passion och teknik. Där man bjuder in inspirerande människor som får berätta om sina resor, med och motgångar men även ge konkreta tips på var man kan vända sig om man har en idé som man vill förverkliga.

I NF LU E NC E RS / A M BAS SA DÖRE R / AT T VA RA E N PAS S I ONI STA

Vi vill att Passionista blir ett begrepp som alla använder sig av och kan relatera till lika så som fashionista används i modevärlden. Att influensers och intygare/inspiratörer använder sig av begreppet och pratar om det för att sprida budskapet vidare om att du kan leva på dina passioner och intressen - göra leden kortare för att inspirera och peppa andra till att följa sina drömmar, oavsett ålder.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

2

starta en Youtube-kanal som pratar om entreprenörskap, passion och teknik. Från Passionista-projektet 2017 kan vi dra slutsatsen att detta är en effektiv och direkt kanal att nå och påverka unga människor.

Youtube är just nu den hetaste kanalen bland unga, ska man nå ut till dem så är det på youtube man ska finnas och prata med dem inte åt dem. Vi ser att detta skulle kunna vara en oerhört bra och nyttig kanal som ännu inte finns, för att belysa alla möjligheter som finns och att det inte behöver vara så svårt!

// 55


PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Framtidsvisioner I Norrbotten och resten av Sverige

Förmågan att hitta nya, innovativa affärsmöjligheter är avgörande för Sveriges framtid. Passionistapedagogiken berör många av samhällets viktigaste framtidsutmaningar - och ger även ett rationellt verktyg för att bemöta dem. Likväl som det är viktigt att uppmuntra unga tjejer att satsa på det man brinner för är det minst lika viktigt för unga killar. I ett jämnställt samhälle är alla individer

5 6 //

- tjej som kille, ung som gammal – en Passionista när man brinner för sitt intresse. av människor som har passion för sitt arbete är ett välmående samhälle. Att känna passion och drivkraft för sitt arbete ger gladare medarbetare, som gör bättre utförda arbetsuppgifter och som generar en mer välfungerande arbetsplats.

ET T SAMHÄLLE SOM DRIVS

Faktum är att det är lättare att gå till jobbet om man ser det som ett ställe där man ska leva. Att enbart se sitt arbete som en paus i livet där du trycker på play varje dag när du stämplar ut har du också raderat en tredjedel av ditt liv. Det om något borde leda till en existentiell kris i livet. ”Gör det du älskar så behöver du aldrig jobba en dag i ditt liv”, lär den kinesiske filosofen Konfucius ha sagt.


PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Passionista i flera kategorier

PAS S I ON I STA S EN I OR PAS S I ON I STA D I G I TAL

För att kunna skapa bättre spridning och effektivare rekryteringsprocesser kan konceptet utvecklas till en nationell företeelse. Passionistapedagogiken är samlingsnamnet, som sedan kan brytas ned i olika mindre kategorier, där man också kan skapa flera olika event för flera olika åldrar och målgrupper.

PAS S I ON I STA MOTO R PAS S I ON I STA KON ST PAS S I ON I STA MOD E PAS S I ON I STA I D ROTT PAS S I ON I STA N AT UR PAS S I ON I STA T R AVE L

// 57


PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

5 8 //


// 04 Summering // Spontana tankar // Projektet i sin helhet // Utvärderingsenkät // Slutsummering

// 59


Spontana tankar

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17 60 //

Det finns ett behov av en pedagogik som kan ta tillvara på drivkraften som finns för ungas intressen och passioner. Det finns ett behov att skapa möjligheter för unga människor att nyttja denna drivkraft kopplat till dagens och framtidens teknik.

Passionistapedagogiken tar avstamp i unga människors egen drivkraft och passion. På en arbetsmarknad där människor ersätts av datorer och robotar behöver vi göra framtidens generationer till utvecklare, inte konsumenter, av ny teknik.

På grund av, och tack vare, teknikens utveckling, ligger 2,5 miljoner svenska jobb i riskzonen att försvinna. Samtidigt öppnar det möjligheten för att skapa nya jobb och nya behov som måste fyllas. Hur skapar vi individer som kan bemöta denna framtid? Hur skapar vi individer som kan förvalta sin passion och sin drivkraft till att utveckla nya yrken? Hur skapar vi en arbetsmarknad som lockar millennials?

Teknik ska vara ett naturligt förhållningssätt och verktyg inom alla intressegrenar, inte ett vägval eller yrkesval som differentiserar.

Idag tar 3% vidare sin idé till handling. Kan vi dubbla siffran till 6% skulle vi också öka möjligheten till att fördubbla antalet jobb i Sverige. Genom Passionistapedagogiken kan vi möta dessa utmaningar.

Passionistapdeagogiken skapar kontexter där unga människor på sina egna villkor får testa teknik och ges insikt om teknikens discipliner och möjligheter. Passionistapedagogiken uppmuntrar unga människor att följa sina drömmar och nyttja sin individuella drivkraft till att skapa lösningar på de utmaningar som samhället står inför. Generation Me - de såkallade Millennials är mer självständiga, önskar större flexibilitet och prioriterar personliga värderingar framför företagsmål och ekonomisk framgång. De har en stark drivkraft att göra


Vinnarna av 2017 års Idéevent är ett proof of content av hur Passionistapedagogiken fungerar. Under en dag fick deltagarna inspiration och kunskap kring olika branscher och IT-områden. Under 2,5 timme fick deltagarna arbeta i lag för att tillsammans ta fram en idé utifrån sina intressen med teknik som användningsområde. Alla idéer förankrade i gemensamma behov som de såg tillsammans utifrån sina intresseområde kopplade till teknik. Detta var under 2,5 timmes aktivt idéutvecklande. Vad händer när vi arbetar med Passionistapedagogiken under ett längre tidsförlopp? Vad händer om vi ger möjlighet för fler att jobba med Passionistapedagogiken? Vad händer när skapar en utbildningsform där

millennials uppmuntras att tro på sin egen förmåga, drivkraft och empowerment? Lärdomarna vi har dragit av pilotprojektet 2017 är att passion spelar stor roll. Genom att applicera tekniken inom varje intresseområde så kan vi också öka chansen för att få fler teknikintresserade individer. Att skapa ett naturligt förhållningssätt och sänka tröskeln till att använda sig av tekniken som ett verktyg. Skolverket inför 2018 en ny läroplan för att möta digitaliseringens utmaningar, med nya riktlinjer för hur teknik ska tillämpas och implementeras inom skolans ämnen. Inom UF jobbar man med att uppmuntra unga människors drivkraft till att starta företag i gymnasiet. Passionistapedagogiken banar väg för fler entreprenörer, både som företagare samt på ett socialt och ett personligt plan.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

världen till en bättre plats med en övertygelse om alla människor lika värde. En generation som är uppvuxna online med sociala medier, vilket gör att de är vana vid både transparens och direkt återkoppling.

// 61


Projektet // i sin helhet Reflektion och slutsatser En projektbeskrivning med väldigt fria tyglar och projektmål med högt satta ambitioner – vi satte på oss en stor kavaj som vi i slutändan lyckats fylla. ATT L EDA P ROJ EK TET ,

bygga konceptet, skapa processen, utveckla metodiken och sedan följa deltagarna under dagen och bevittna idéerna som utvecklas – då får man lön för all möda och arbete som lagts ner under projektets gång. Fantastiskt givande att se att kreativa idéverktygen gav det resultat vi hade hoppats på (för pedagogik och process). Fantastiskt roligt att deltagarna gav eventet genomsnitt högsta betyg vid utvärderingen, och att alla inblandade projektparter har varit nöjda med processen.

VÅ R LÅ NGS I K T I GA VI S I ON är att skapa ett koncept som kan fungera i flera år framöver, och för fler målgrupper. Med facit i hand ser vi att konceptet ”Idéevent” fungerade över förväntat med goda resultat på ett kort tidsförlopp. Passionistapedagogiken har en god skalbarhet och är applicerbart på flera målgrupper. Redan halvvägs in i projektet visade nya finansiärer och projektparter intresse för fortsatt genomförande. EVE NT E TS M Å L: // ” P LAN T ER A ET T N Y T T M I N DSET ”

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Det har varit extremt givande att skapa ett event som lett till att samtliga deltagare kunde genomgå en innovationsprocess baserat på deras eget intresseområde. Samt att resultatet utvecklade nya produkter och tjänster som i framtiden skulle skapa nya arbetstillfällen i olika former. Av de 25 deltagare som kom till tidernas första idéevent kunde vi utläsa från utvärderingen att det var 25 nya frälsta som lämnade eventet. Med 100 % positiv respons på att de vill komma på fler Passionista-event och 100 % kommer tipsa sina vänner att gå. Genuin, organisk marknadsföring i sin ädlaste form. Av svarsenkäten kunde vi även utläsa att föreläsningarna bidragit till många nya insikter hos tjejerna. Av responsen och vår egen känsla kan vi dra slutsatsen att det blev en bra blandning av föreläsare och inspirationsmoment. Otroligt imponerande hur tjejerna tog sig an tävlingsuppdraget under eftermiddagen. På knappt 3 timmar (!) hade alla lag skapat innovativa, relevanta och väldefinierade idéer att presentera. VÅ RT MÅL med Passionista var att skapa en rättvis arena för unga tjejer att delta på föreläsningar och innovationsworkshop för att upptäcka hur dom kan livnära sig på sitt intresse i framtiden. Vi har lyckats nå vårt mål med att skapa en neutral mötesplats där deltagarna får jobba utifrån sina egna förutsättningar och villkor på ett rättvist sätt. Vi skapade en kontext där deltagarna fick bejaka det egna intresset och en metod för samarbete som främjar korsbefruktning. Huruvida det kommer leda till att de kommer kunna livnära sig på sitt intresse får framtiden avgöra. För att kunna nå det projektmålet krävs att Passionistapedagogiken implementeras mer regelbundet. SY FTET med projektet är att lyfta unga kvinnors tänk mot en högre innovationskraft. Idétävlingen vittnade om en innovativ idéprocess. Vi tror på att vid en tidig ålder införa Passionistapedagogikens metoder och kontexter. Därav kan vi också öka chansen för att bibehålla ett divergent tänkande. För att uppnå syftet med en högre innovationskraft så är alla initiativ som Innovate Passion ett steg på rätt väg. Vår slutsats är dock att det behöver börja vid en tidigare ålder och göras mer konsekvent.

62 //

// ” N ÄR EV EN T ET ÄR SLU T B ÖRJAR DET ”

Passionista ska bli ett startskott för något nytt, hitta nya intresseområde, bygga nya nätverk, samt som inkörsport för exempelvis Makerspace, UF, universitetsstudier, företagsinkubatorer etc. Efter att ha sammanställt utvärderingsenkäten kunde vi se att majoriteten av eventets deltagare kände att eventet varit lärorikt och gett dem nya insikter och synsätt. Intressant att ställa frågan till deltagarna om 3 år och se om vi med initiativet Passionista har kunnat plantera ett nytt mindset. Vid tävlingsmomentet sattes deltagarna i grupper, där fick de även möjligheten att jobba med personer dom inte kände sedan tidigare. Många av deltagarna hittade nya vänner och breddade därigenom sitt nätverk. Utifrån idéerna som utvecklades kom även frågor som ”får man använda det här som idé när vi ska starta UF-företag?”. ”Fler kvinnor som deltar i utvecklingen av det digitala samhället och dess möjligheter. Högre andel kvinnor som sökande till Naturvetenskapliga och tekniska ämnen.” (Citat Vinnova) Vår ambition för fortsatt implementering av Passionistapedagogiken har goda förutsättningar för att kunna svara på det långsiktiga målet.

LÅ NGS I K T I GT M Å L

Resultatet av Passionista 2017 kommer att utgå från vad unga tjejer har för intresse, vad dom ser för problematik i kontexten och hur dom kan använda sina kunskaper för att lösa dessa utmaningar. Oavsett om det blir en produkt eller tjänst så kommer framtiden, och i synnerhet huvudinitiativtagare Vinnova, kunna ta del av vad denna målgrupp definierar som framtidsbehov och utmaningar. OLI K A KOM PE T E NS E R LE DE R T I LL I NNOVAT I ON Vi ser att innovations-processer gynnas av en blandning kompetenser, synsätt och erfarenheter. Därför valde vi att blanda ihop deltagarna i lag om två personer för att på så sätt kunna skapa förutsättningar för bättre innovationsmoment. Något som också visade sig ge ett bra resultat och bekräftat att Passionistapedagogikens metodik fungerar. Deltagarna vid pilotprojektet 2017 blir således Proof of Content koncept fungerar.


Vi är i behov av mötesplatser där människor med olika kompetenser kan mötas, utbyta erfarenheter och utveckla idéer och kunskaper tillsammans. Dels för att skapa ett levande och utvecklande samhälle, samt för att skapa en attraktiv, innovativ region.

Genom att vara ett skalbart koncept som kan appliceras på många olika användningsområden och för många målgrupper kan det skapas mötesplatser för en mängd olika samhällsgrupper, med ett särskilt ämne som frågeställning.

När vi pratar mötesplatser i det här sammanhanget handlar det om metoder och forum att mötas över. En mötesplats i dess bildliga definition är en plats där människor möts och interagerar.

Vi behöver bli bättre på att samarbeta över gränserna, där kompetenser och idéer kan korsbefruktas med varandra. På en sådan mötesplats kan människor från olika branscher träffas för att dela med sig av sina erfarenheter och dra nytta av varandra. Ett sammanhang där t.ex. forskare, ingenjörer, arkitekter, ekonomer, butiksbiträden, handlare möts i en rationell metod. Alla kommer att kunna ta med sig något till sin verksamhet, nya affärsmöjligheter kan öppna sig och innovativa samarbeten kan skapas.

Passionistapedagogiken och dess kontext banar väg för att utveckla innovativa mötesplatser. Med processer som kan leda människor genom möten där de tillsammans kan diskutera och utveckla idéer för regionens framtid. Där man tillsammans kan skapa nya jobbtillfällen i vårt alltmer digitaliserade/automatiserade samhälle. Jobbtillfällen som lockar och attraherar nya människor till ett innovativt Norrbotten.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

REFLE K TIO N / M ÖTE SP LATS

// 63


Svar // utvärderingsenkät ”Felicia, superintressant & motiverande föreläsning. Jättekul idetävling också!”

”Så mycket känslor och glädje, bästa var Felicias föreläsning helt klart!”

”Typ allt har varit det bästa!”

D E LTA G A R E

6 st

1 st

”Att utmanas och inspireras” ”Föreläsningen och maten”

”Jag har fått massor av inspiration idag! Alla som är här är så trevliga och det har varit många bra föreläsningar. Felicia Margineanu är så grym!”

”Allt!”

Skulle du vilja gå på fler Passionista-event i framtiden?

3 st

14 st

A

NS

KE

JA

,S J LV

svarade på enkäten

10 st

Ä

KL ART!

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

17 / 25

”Inspiration + nya vänner”

10/10 9/10 8/10

K

Vad har varit det bästa med dagen?

Snittbetyg (skala 1 - 10)

”Idéetävlingen, föreläsningar och maten” ”Jag gillade föreläsningarna” ”Idétävlingen (obs inte redovisningen)”

”Intressanta och lärorika föreläsningar” ”Allt var så kul och bäst men mest när Felicia pratade”

”Att man har fått lära sig mycket om framtiden och livet.”

”När föreläsarna berättade om sina historier och drog med min hjärna till mycket postiva tankar.”

64 //

Skulle du tipsa dina kompisar om att gå på Passionista Idéevent?

100% JA!


Är det något du saknat, eller hade kunnat göras bättre?

”Egentligen nej. Det var så himla kul. Det fanns blandning av nästan allt!”

”Kanske någon fler föreläsning, annars var allt bra”

”Kanske en tid när man inte behöver på helgen åka och med busstiderna, om man bor långt borta”

”Absolut inte, Super kul och kommer gärna igen”

”Nej, det tycker jag inte”

”Bara att det blir fler event!”

”Kanske nån mer föreläsare, annars var allt jättekul”

”Konceptet är superbra, men känns som att eventet varit bättre med fler deltagare, fler föreläsare – olika föreläsare.”

”Nej. Jag tycker allt var perfekt och alla var så gulliga och snälla”

”Nä inget jag vet”

”Jag vill bli bättre på att redovisa”

”Konceptetet var bra, men tråkigt med få ungdomar, speciellt från Luleå” PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

”Allt var toppen! Men det är lite för långt borta från Haparanda till Luleå. Det borde finnas i på fler platser också.”

Var har du fått information om Passionista idéevent?

5 st

FACEBO OK :

9 st

SKO L A N/ L ÄRARE:

7 st

INSTAG RA M:

3 st

YOU TU BE: KOMP IS :

2 st

FÖRÄL DER:

2 st

ÖVRIGT:

2 st

YOU T U BE :

Vart tycker du det är bäst att nå ut till unga tjejer för att sprida Passionista?

1 st I NSTAGRA M :

FAC E BOOK :

11 st

10 st

S KOLA N:

6 st

// 65


Utifrån feedback och utvärderingsenkäter av deltagare och samarbetspartners kan vi ta fasta på följande saker:

”Skapa ett tydligt vinstkoncept för vad vinnaren/ vinnarna får med sig från tävlingen. ” ”Tightare eventprogram under kortare tid, dagen skulle kunna gjorts kortare. Kändes som att vissa av passen var för långa. ” ”Vid val av Expertcoacher bör dessa även väljas utifrån deras pedagogiska förmåga att kunna kommunicera med unga människor.”

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

”Föreläsare från Luleå-regionen som ska locka deltagare från Luleå-regionen bör väljas med varsamhet så nyhetsvärdet fortfarande känns aktuellt.” ”Vi hade för många coacher i förhållande till deltagare.” ”Fundera ett varv till gällande föreläsare så att det lockar fler deltagare. ” ”Vi hade gärna sett fler deltagare. ” ”Några deltagare lämnade eventet under dagen.” ”Skapa en tydligare plan för vad som händer efter eventet och när projektet är slut.” ”Mycket bra erfarenhetsutbyte mellan länen och projekten.” ”Vi hade ett bra samarbete som kändes mycket kreativt och vi hittade gemensamt nya vinklingar för att förbättra upplägget hela tiden.” (– Peter Parnes och Agneta Hedenström angående process och projekt)

66 //


S LU TSATSER V I KAN DR A från pilotprojektåret 2017 är att vi la ner mycket tid på att bygga varumärke och få spridning på konceptet, samt metodiken för själva eventdagen. Det blev mindre tid på att fysiskt nå ut till skolor/lärare, organisationer/ föreningsliv och dem som hade kunnat bidra till ett högre deltagarantal.

är att strategiskt planera tiden tillsammans med skolor och föreningar för rekrytering. Den positiva aspekten inför framtiden är att varumärkesbyggandet redan är påbörjat, fenomenet lanserat och rekrytering och eventetplanering kan på så sätt få ta större plats.

F RÅ N VI NNOVAS S I DA hade vi önskat tydligare riktlinjer gällande resultatet från eventdagen, alltså vad som var kravet för vad som ska presenteras i finalen. Både vi och flera andra arrangörer nationellt har uppfattat att målet med projektet var att ta fram processerna för idéskapandet, och att det sedan skulle vara processer som tävlade mot varandra, och inte idéerna själva.

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

Summering

D ET VI KAN TA M ED OSS FÖR FR AM TI DEN

(som Norrbotten) ser vi betydelsen av en tilltagen projektbudget. Man skulle då kunna sätta upp flera eventet på olika platser över hela länet, på så sätt kan man kringgå den exkluderande faktor som avstånden skapar.

FÖR GEOGRA F I S K T STORA LÄ N

// 67


Om du skulle beskriva dagen med en mening – vad skulle det vara då?

”Inspiration och gemenskap där tjejer stöttar varandras drömmar.”

”Helt underbart och lärorikt.”

”Jätteroligt!”

”Ett genomtänkt event med bra syfte, ni gör världen till en bättre plats!”

”Väldigt spännande och intressant.” PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17

”Utmärkt och lärorikt.”

”En riktigt bra dag, har fått massor av ny inspiration.”

”Jag har haft roligt!” ”Spännande och lärorikt.”

”Inspirerande, intressant, lärorikt och givande.”

”Inspirerande, intressant och nervöst.”

SVAR S CI TAT FRÅ N DE LTAGA RN AS U T VÄRD ERIN GSEN KÄT ER

”Den var inspirerande, spännande, nervöst, lärofull och intressant.”

”Inspirerande, spännande, nervöst, läskigt och roligt.”

”Helt underbart och god lunch dessutom!”

68 //

”Speciell dag som jag tror att det kommer spela stor roll till min framtid.”

”Inspirerande!”

”Göra något annorlunda, roligt, spännande, inspirerande och nervöst.”


// 69

PAS S IONISTA - PROJ EK TR APPORT // 20 17


”Passionista har utvecklat ett klockrent koncept för att skapa ett mer intressant och engagerande lärande. Det är nyhetsmässigt, kommunikativt och väcker känslor om tillhörighet. Genom att låta influensers på Instagram och Youtube använda begreppet Passionista och berätta om sin passion, entreprenörskap och teknik finns stor potential att påverka unga tjejer att våga satsa på sina egna passioner. Det manifesteras genom de tre vinnande idéerna som tagits fram genom Passionista-metoden.” – VIN N ARMOT IVERIN G, R I KSF I NA L 14 NOVE M BE R , 20 17, VI NNOVA

Profile for SIGMAR Metodbyrå

Passionista - Projektrapport  

Passionista – Ett initiativ för att bygga framtidens självförverkligande, identitetsstarka kvinnor.

Passionista - Projektrapport  

Passionista – Ett initiativ för att bygga framtidens självförverkligande, identitetsstarka kvinnor.

Advertisement