Page 1

juli 2011

Nieuwsbrief

Hedwige Prosperproject

Meer info op www.hedwigeprosper.be

1

Zomer in de polder

2

De polderbewoners van morgen

3

Met de zwaluw op stock

4

Alternatief voor de Hedwigepolder?

Zomer in de polder Met Pasen bleek BelgiĂŤ het warmste land van Europa. In Nederland werd april 2011 de zonnigste maand ooit. Als de zomer die trend wil volgen, gaan we een mooie vakantieperiode tegemoet. In de Hedwige-Prosperpolder is de rust alvast weergekeerd. De grondtransporten zijn tijdelijk fel verminderd, waardoor we sinds 14 juni herstellingen aan het wegdek kunnen uitvoeren. De omwonenden kregen bijkomende informatie in de bus. Ook op de website kan je de plannen en het bijhorende overzichtskaartje terugvinden. Tot na het bouwverlof ligt de werf er dus rustig bij. Goed nieuws voor de oeverzwaluwen die de afgelopen weken neerstreken in de zandstock! Nieuwsgierig naar deze nieuwe logies? In deze nieuwsbrief leer je hen beter kennen.

1

201106 Nieuwsbrief juni-NL.indd 1

24/06/2011 11:24:51


De polderbewoners van morgen Ophalen van de visfuik

Bedankt voor je komst! Ongeveer 300 geïnteresseerden kwamen op zondag 22 mei een kijkje nemen op onze tweede open werfdag. Met een gevarieerd programma lokten we een erg divers publiek. Maar de polderbewoners van morgen speelden de hoofdrol op deze bruisende dag. Rivierprik

Dat fint je niet overal Dankzij de inspanningen voor waterzuivering zit er de laatste jaren opnieuw meer vis in de Schelde. Karper, paling, bot, snoekbaars, blankvoorn en giebel komen het vaakste voor. Wetenschappers vangen ook af en toe zeldzame soorten als rivierprik, fint en dunlipharder. Maar enkel een betere waterkwaliteit, is niet genoeg. Naast proper water hebben vissen ook rustplaatsen, kraamkamers en leefgebieden nodig. Die vinden ze in schorren en overstromingsvlakten, zoals de geplande getijdennatuur in Hedwige-Prosper. Om de mensen te tonen hoeveel vis er al in de Schelde zit, plaatste visexpert Alain Dillen daags voor de open werfdag een fuik. En met succes! In het begin van de dag pronkten al enkele palingen, een brasem, twee karpers, een paar jonge botjes en een blankvoorn in de kuipen. Blankvoorn

Tot op het bot(je) Alain Dillen: ”Bij de Belgisch-Nederlandse grens zijn slikken en schorren als het ware de kinderkamer voor jonge platvisjes als tong en schol. Vissoorten als brakwatergrondel en zeedonderpad verblijven er hun hele leven. Ze voeden zich met de bodemdieren die massaal over de schorren spoelen tijdens hoogwater. Maar ook in het zoete deel van de Schelde trekken bijvoorbeeld blankvoorn en jonge botjes de schorren in om zich te voeden met planten en insecten uit de ondergelopen schorren. Straks vinden ze hier dus een heus paradijs.” Bot

2 201106 Nieuwsbrief juni-NL.indd 2

24/06/2011 11:25:19


sfuik

Hedwige Prosperproject

Winnaars van de prijsvraag Wie daar zin in had, kon de hele dag meeliften met de huifkar naar een fuik op de Schelde om de nieuwe vangst met eigen ogen te zien. Wie kon raden hoeveel vissen aan het eind van de dag in de bakken zouden prijken, sleepte een mand met streekproducten in de wacht. Dat bleken er maar liefst 56 te zijn! Hasse uit Lokeren kwam met een gokje van 53 het dichtst bij die score. Onschuldige handjes trokken nog 5 troostprijzen uit de deelnemers. Verschillende winnaars namen hun prijs meteen mee. Andere geluksvogels mogen hun geschenk ophalen aan de infokeet, Hertog Prosperstraat 8a te Kieldrecht. Je belt naar de keet op het nummer 03/575 91 73 of stuurt een mailtje naar info@hedwigeprosper.be

Nestje oeverzwaluwen

Kluutkuikentje

Met de zwaluwen op stock Vorig jaar zorgden kleine landschappelijke aanpassingen al voor een kluutvriendelijke projectomgeving. Door eilandjes aan te leggen op een voormalige akker, kregen de sierlijke steltlopers een veilige broedplaats aangeboden. Roofdieren als katten en vossen steken de ringvormige grachtjes namelijk niet snel over. Verschillende kluutkoppeltjes vonden hun weg naar dit tijdelijke onderkomen. Maar ze hebben het rijk niet langer voor zich alleen. Enkele weken geleden streek een zwerm oeverzwaluwen neer op de zandstock. Deze zwaluw broedt het liefst in zelfgegraven holtes in steile wanden. Aangezien deze zwart-witte zomergasten wel vaker neerstrijken in tijdelijke gronddepots, merkten we de nesten snel op. Ze werden duidelijk gemarkeerd om verstoring door grondwerken te vermijden. Zo krijgen de kuikentjes alle kansen.

3 201106 Nieuwsbrief juni-NL.indd 3

24/06/2011 11:25:30


Hedwige Prosperproject

Alternatief voor ontpoldering Hedwigepolder? Nederland moet zo snel mogelijk 300 hectare getijdennatuur ontwikkelen om verdwenen slikken en schorren te compenseren. Volgens de Scheldeverdragen zou dit gebeuren door de Hedwigepolder terug te geven aan de rivier. Samen met Prosperpolder zou zo een grensoverschrijdend getijdennatuurgebied ontstaan, dat de Schelde op een strategische plaats meer ruimte biedt en tegelijk natuurherstel realiseert. Op vrijdag 17 juni verklaarde de Nederlandse staatssecretaris voor Landbouw Henk Bleker een alternatief te hebben gevonden voor bovenstaande plannen. Dit alternatief zou 3 fasen tellen: eerst zou een buitendijkse ingreep slikken en schorren in de Westerschelde zelf realiseren, met 51 tot 125 hectare getijdennatuur als eindresultaat. In de tweede fase wordt de ontpoldering van 151 ha van de Schorer- en Welzingepolders nabij Vlissingen voorgesteld. De derde fase zou evalueren hoeveel restoppervlakte overblijft en daarvoor oplossingen bedenken. Europa en Vlaanderen moeten nog verdere toelichting krijgen over de plannen. Ook in Nederland zelf staan nog zware onderhandelingen op het programma. De voorgestelde eerste fase zou het kostenplaatje fel de hoogte injagen. Bovendien is het rendement (de uiteindelijk gerealiseerde oppervlakte) vrij onvoorspelbaar. Ook de tweede fase is niet hindernisvrij. De Schorer- en Welzingepolders waren voorbehouden als compensatiegebied voor de bouw van de Westerschelde Container Terminal. Het havenbedrijf Zeeland Seaports is eigenaar van deze gronden en zal enkel instemmen met het voorstel tot ontpoldering als haar plannen ongemoeid blijven. Hoe en waar haar compensatieplicht dan zou worden ingevuld, is nog geheel onduidelijk. Tenslotte ontbreken zelfs in een uiterst gunstige afwikkeling van het alternatief nog tientallen hectares getijdennatuur in de voorliggende plannen. Ook daarvoor moet dus nog elders ruimte worden gezocht. De Nederlandse vogelbescherming wacht de verdere gesprekken niet af, maar trekt naar de rechter om de ontpoldering van de Hedwigepolder af te dwingen. De werken aan Vlaamse zijde vorderen intussen gestaag en worden verdergezet volgens planning. Als daar iets aan wijzigt, kom je het via deze nieuwsbrief, een nieuwsflash of de website te weten!

Colofon Verantwoordelijke uitgever: Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Zeeschelde ir. Wim Dauwe Lange Kievitstraat 111-113, bus 44 2018 Antwerpen

4

www.sigmaplan.be www.hedwigeprosper.be

201106 Nieuwsbrief juni-NL.indd 4

Redactie & foto’s: JusBox en Vilda Gedrukt op gerecycleerd papier

‘Investeren in je toekomst’

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Medegefinancierd door de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

24/06/2011 11:25:55

Projectnieuwsbrieven/Projectnieuwsbrief HPP - juli 2011  

Projectnieuwsbrief HP_juli 2011