Page 1

Ontmoet de Schelde

Hedwige-Prosperproject

Zomer 2013

Broedende kluten

Op de grens van land en water staat heel wat te gebeuren. Zeker

steltlopers en meeuwen met broedplannen. En of ze het er naar

nu na jaren geharrewar Nederland en Vlaanderen elkaar eindelijk

hun zin hebben! Kom jij straks vogels kijken?

gevonden hebben. Samen zetten ze hun schouders onder een projectgebied met tal van mogelijkheden op vlak van recreatie en natuurbeleving: de Hedwige-Prosperpolder.

Dorien Verstraete, projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV (B)

Om de samenwerking aan Nederlandse zijde officieel in te luiden, organiseerde Provincie Zeeland op 25 juni een inloopmoment.

Laurent Vanden Abeele,

Daar maakten omwonenden en ge誰nteresseerden kennis met de

projectleider Agentschap voor Natuur en Bos (B)

plannen voor de polders en kregen ze de kans mee te denken over de recreatieve toekomst van het gebied.

Richard Rozemeijer, projectleider Provincie Zeeland (NL)

In Vlaanderen leeft het project al langer. En dat merk je niet alleen aan het vorderen van de werken. De afgelopen maanden

Eva Haverkorn van Rijsewijk,

streken duizenden vogels neer op de speciaal aangelegde

projectleider Provincie Zeeland (NL)

waterpartijen en eilanden. Die bieden een ideale thuis voor


Prosperpolder broedt op succes Kleine plevier

Om de lokale fauna en flora de plaats te geven die ze verdienen, richtten we begin 2012 70 hectare Prosperpolder in als broedgebied. Dit stukje natuur bestaat uit omvangrijke waterpartijen met zeven grote eilanden. Grondbroedende soorten als steltlopers of meeuwen voelen zich hier de koning te rijk en kunnen ongestoord nestelen. Medewerkers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) houden de aanwezige vogelparen nauwlettend in de gaten. Loop je een stukje met hen mee? Bouwen aan een ideale thuishaven

Turven voor gevorderden

telden en

820

meteen Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

grootste

we

2500

paartjes goed

kokmeeuwnesten zwartkopmeeuwen,

voor

kolonie

de

titel

in

van

Noordwest-

en

“Elk jaar trekken we tussen eind maart

Europa. De grote waterpartijen lokken ook

kenniscentrum over de natuur. Wie meer

en half juli een zevental keer door het

heel wat zwemmende watervogels. Naast

wil weten over wat groeit en bloeit in

gebied. Voorzien van een verrekijker en

de gebruikelijke kuifeenden, krakeenden

Vlaanderen is dus bij hen aan het juiste adres.

een telescoop identificeren en lokaliseren

en bergeenden, streepten we ook enkele

Misschien werkte je zelfs al mee aan hun

we

koppels

onderzoek! Elke vogel die jij telde tijdens de

combineren we alle gegevens tot een

veldkaart. Uitzonderlijk, want die soort

jaarlijkse Tuinvogeltelling van Natuurpunt,

staalkaart van de aanwezige broedpaartjes

telt in Vlaanderen slechts een honderdtal

komt namelijk in de INBO databank terecht.

per soort. Kolonievogels als kok- en

paartjes.”

Vaklui vullen die gegevens heel het jaar aan

zwartkopmeeuwen bouwen vaak erg veel

met professionele inventarisatierondes. Zo

nesten op een kleine oppervlakte. Dat

ook in de Prosperpolder!

maakt het lastiger om het overzicht te

is

het

Vlaamse

onderzoeks-

de

nestelende

vogels.

Daarna

geoorde

futen

af

op

onze

De polder leeft!

bewaren, maar met een nesttelling op het Geert Spanoghe, medewerker van het INBO,

hoogtepunt van het broedseizoen kom je al

waakt al twee jaar over het vogelbestand

een heel eind.”

in

de

Prosperpolder:

“Door

onze steltlopers en meeuwen veel plaats om te broeden. Speciaal voor hen legde de Vlaamse overheid hier enkele eilanden aan. De zandstrandjes, lage vegetatie en nabijheid van open water vormen voor hen een ideale biotoop. En dat merk je, want het broedseizoen was een daverend succes!”

ONTMOET DE SCHELDE zomer 2013 |

02

zitten vol leven. Zo spotten we verschillende

grote

havenuitbreidingen en industrie verloren

“Ook de rustigere delen van de eilanden

Topscores in de Prosperpolder

tureluurs,

kieviten,

scholeksters,

veldleeuweriken en zelfs enkele kleine plevieren. In de rietkragen op de oevers waken blauwborsten, kleine karekieten en

“De vele inspanningen werpen duidelijk

bosrietzangers over hun nest.

vruchten af, want dit jaar overstijgen onze tellingen alle verwachtingen. Zo

Bovendien ontdekten we twee kolonies

vind je nergens op de Linkerscheldeoever

oeverzwaluwen.

meer kluten dan in de Prosperpolder.

nestgangen in de grondstocks die ontstaan

Met 130 broedpaartjes blijft het gebied

bij de aanleg van de dijken. Fantastisch om

het belangrijkste in Vlaanderen. Ook

ze aan het werk te zien.”

Die

graven

hun


Kansen voor de streek te beantwoorden. Ook kunt u tijdens

De plannen inzien

deze inloopbijeenkomst uw zienswijze

Vanaf 20 augustus tot en met 30

mondeling geven. Er is een notulist

september

aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.

2013

kan

iedereen

het

ontwerprijksinpassingsplan, de ontwerpuitvoeringsbesluiten en het Milieu Effect Rapport inzien en hier een zienswijze op

Kansen Hedwigepolder

geven. Wil je weten waar je de plannen kunt inzien of de plannen digitaal inzien?

Op 25 juni 2013 organiseerde de Provincie

Kijk dan op www.zeeland.nl/natuurpakket

Zeeland in gemeenschapscentrum de Kauter

Een geslaagde expositie tijdens het inloopmoment

in Nieuw Namen een inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden.

Inloopbijeenkomst Op

dinsdag

10

Tijdens

september

2013

de

bijeenkomst

werd

uitleg

gegeven over de plannen, procedures en

wordt van 16.00 uur tot 20.00 uur een

natuurontwikkeling in het Hedwigeproject.

inloopbijeenkomst in het gemeente-

Bezoekers kregen antwoord op de vragen en

huis van Hulst (Grote Markt 21 in Hulst)

werden uitgedaagd om mee te denken over

georganiseerd. Tijdens deze inloopbij-

recreatieve kansen in het gebied.

eenkomst

en

Alle ideeën die zijn binnengekomen worden

procedures toegelicht en zijn medewerkers

momenteel getoetst aan het Inrichtingsplan

van de verschillende betrokken overheden

en indien passend meegenomen in het

en bureaus aanwezig om uw vragen

toeristische plan.

worden

de

plannen

Praten over grond Aan

Nederlandse

zijde

van

het

overleg was nodig om hun rechten te kunnen

projectgebied ging een groot aantal

bepalen. Ook kregen de aanwezigen de

grondgebruikers rond de tafel zitten met de

kans om wensen en ideeën over eventuele

Dienst Landelijk Gebied. Als departement

ruilgrond aan te kaarten.

van het Ministerie van Economische Zaken slaan zij in gebiedsprojecten de brug tussen

Wil

beleid en praktijk.

grondverwervingsprocedure of eens praten

je

meer

informatie

over

de

over de verkoop van grond? Neem dan Samen bekeken ze de planning van de

contact op met de projectmedewerkers

overdrachtsprocedures en de specifieke

van

bedrijfssituaties van de grondgebruikers. Dit

natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl

Natuurpakket

Westerschelde

via Luchtbeeld van de projectzone


Een dijk van een schooljaar! Contact Meer informatie over het Hedwige-Prosperproject vind je op www.sigmaplan.be

Met vragen kan je terecht bij:

1953. Schouwen-Duiveland staat blank.

Dorien Verstraete, projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) tel. 0032 (0)3 224 93 68 dorien.verstraete@wenz.be Laurent Vanden Abeele, projectleider Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) tel. 0032 (0)9 265 46 44 laurent.vandenabeele@lne.vlaanderen.be

Samenwerken aan morgen

Met lessen over de Schelde, een ontwerpwedstrijd en tal van andere leuke opdrachten, leren de kinderen hun nieuwe

Als alle werken voltooid zijn, worden de

buur wat beter kennen.

Richard Rozemeijer, projectleider Provincie Zeeland tel. 0031 (0) 652 401 409 R.J.Rozemeijer@dlg.nl

polders teruggegeven aan de Schelde. Eb en vloed mogen dan hun gang gaan. Daardoor ontstaat waardevolle getijdennatuur én vermindert de kans op overstromingen. Zo stellen we de toekomst

Eva Haverkorn van Rijsewijk, projectleider Provincie Zeeland Tel. 0031 (0) 653 525 807 Eva.Haverkorn@bro.nl

FloodCom test nieuwe educatieve tools

van onze kinderen en kleinkinderen veilig.

Dit educatieve pakket past in een groter

Maar wat denken ze daar zelf eigenlijk

immers niet als enige naar oplossingen

over? Volgend schooljaar komen we dat te weten. Samen met twee scholen uit Kieldrecht laten we de kinderen kennis maken met de pracht en kracht van water en de natuur in hun achtertuin. Het vijfde leerjaar van Gemeentelijk Basisonderwijs De Droomwolk en het vijfde en zesde leerjaar van Vrije Basisschool De Kreek willen straks graag aan de slag met het educatieve Hedwige-Prosperpakket.

geheel.

De Vlaamse

overheid

zoekt

om overstromingen in de toekomst in te dijken. In het Europese project FloodCom wisselen

we

samen

met

De infokeet (open tijdens de kantooruren): Zoetenberm 6A, 9130 Doel tel. 0032 (0)3 575 91 73 info@hedwigeprosper.be

Frankrijk,

Nederland en Groot-Brittannië ervaringen uit, gaan we op zoek naar gezamenlijke

Colofon

oplossingen en tillen we waterbeheer naar een hoger niveau. Straks

werken

Verantwoordelijke uitgever: klassen

uit

Frankrijk,

Engeland en Nederland samen rond dezelfde thema’s. We houden je op de hoogte!

Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Zeeschelde, ir. Wim Dauwe, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen

Redactie & foto’s: Agentschap voor Natuur en Bos, JusBox, Shutterstock , Waterwegen en Zeekanaal NV

www.sigmaplan.be www.zeeland.nl/natuurpakket ONTMOET DE SCHELDE zomer 2013 |

04

Nieuwsbrief hpp zomer 2013  
Nieuwsbrief hpp zomer 2013  
Advertisement