Page 1

Ontmoet de Schelde

Hedwige-Prosperproject

Oktober 2012

De winter staat voor de deur. Dat merken we goed in de Wase polders. De steltlopers deden zich maandenlang tegoed aan hun nieuwe broedgebied, maar namen de biezen toen de eerste koudegolf ons landje bereikte. En gelijk hebben ze. Wij blijven vanzelfsprekend op post om de geplande werkzaamheden verder uit te voeren. De ringdijk groeit gestaag in het landschap. En ook de bouw van het pompstation vordert zienderogen. Straks komt de Franse partner uit ons Europese samenwerkingsverband FloodCom (zie p. 3) op bezoek om dit station met een technisch team te bekijken. Vooral onze aanpak vinden ze erg interessant. Het pompstation krijgt namelijk een visvriendelijke koker, die onder andere palingen toelaat om de zoetwatergrachten in het achterland vanuit de

Schelde te bereiken. Maar we voorzien het gebouw ook van trappen en een heus uitkijkpunt, zodat passanten de vogels in het getijdennatuurgebied naar hartenlust kunnen bespieden. Zo helpt deze investering niet enkel de achterliggende akkers droog te houden, maar ook het visbestand aan te reiken en de aantrekkelijkheid van de streek te onderlijnen. Een multifunctionele constructie dus. Zo hebben we het graag. Dorien Verstraete, projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV Laurent Vanden Abeele, projectleider Agentschap voor Natuur en Bos


Groeikansen voor de haven

Het bruist en gonst dag en nacht van de bedrijvigheid in en om de Antwerpse haven. Maar liefst 150.000 Vlamingen vonden er een boeiende job, een cijfer dat de komende jaren nog verder moet stijgen. Daar ijvert de Vlaamse Regering toch voor. Om dat mogelijk te maken werd in samenspraak met de betrokken gemeenten en organisaties een toekomstvisie uitgetekend die de linker- en rechteroever met elkaar moet verbinden en een evenwichtige invulling van het havengebied morgen garandeert. Procesmanager Jan Hemelaer brengt de juiste mensen aan tafel om een vlotte realisatie van de plannen mogelijk te maken.

Jan Hemelaer: “De Antwerpse haven is van onschatbare waarde voor Vlaanderen. Om haar toppositie in het wereldwijde havenlandschap ook in de toekomst te garanderen, is verdere ontwikkeling broodnodig. Maar ruimte is schaars in ons land. Als we de haveninfrastructuur willen uitbreiden, gaat dat ten koste van andere functies: wonen, landbouw of natuur bijvoorbeeld. Een breed maatschappelijk onderzoek en een goed onderbouwde toekomstvisie drongen zich dus op. Vanzelfsprekend is het opstellen van een dergelijk plan een complexe evenwichtsoefening. Om de meest uiteenlopende belangen te dienen, werden de overheden en belangenorganisaties in de regio betrokken in het denkproces. Experts leverden

ONTMOET DE SCHELDE oktober 2012 |

02

onderbouwende studies en het hele forum bepaalde samen de contouren van het plan.”

Inzetten op één sterk merk “Het doel is duidelijk: Tegen 2030 willen we één aaneengesloten havengebied promoten. Maar de linker- en rechteroever houden wel hun eigen accenten. Op de uitgebouwde rechteroever wordt vooral ingezet op inbreidingsprojecten, die binnen de bestaande havengrenzen voor extra activiteit zullen zorgen. In de Waaslandhaven op de Linkeroever wordt ruim 1000 hectare extra havengebied gereserveerd, voor een mogelijk tweede containergetijdendok. De tweede zeesluis aan de kop van het Deurganckdok is al in aanleg en zorgt straks voor een verbeterde toegankelijkheid van de beide dokken. De keuze voor versterkte con-

tainerinfrastructuur is niet toevallig. Tussen 1990 en 2010 steeg de trafiek van containers met 140% en ook de komende jaren valt een groei van 3% te verwachten.”

Oog voor groen “De Antwerpse haven onderscheidt zich van andere havens door haar landinwaartse ligging. Daardoor blijft het wegtransport zo beperkt mogelijk en kunnen goederen via een mix van vervoerswijzen verder verspreid worden binnen Europa. Spoor, binnenvaart en pijpleidingen krijgen daarbij de voorkeur, gezien hun geringe milieu-impact. Duurzaamheid blijft ook op vlak van energie en materiaalkeuze het absolute sleutelwoord. Windmolenprojecten en zonnepanelen leveren groene stroom aan het havengebied. Extra maatregelen helpen de uitstoot van

© THV Verne Van Mourik ANTEAGROUP IRS

Groeikansen voor de Waaslandhaven


broeikasgassen en fijn stof beperken. Honderden hectares natuurgebied in en om het havengebied vormen Europees beschermd vogel- en habitatrichtlijngebied en zachte buffers naar de omliggende gemeenten.”

Verzachten van de impact “Toch zijn er helaas niet enkel winnaars bij de huidige plannen. Hoe zuinig we ook omgaan met de ruimte, we zijn gedwongen te snijden in het beschikbare landbouwareaal. Vanzelfsprekend proberen we de impact voor de getroffen landbouwers zoveel mogelijk te beperken. We helpen hen bijvoorbeeld om hun bedrijf stelselmatig om te vormen naar teelten die minder grond behoeven. De fruitteelt kan mits bepaalde premies een goed alternatief vormen. Ook bepaalde woningen kunnen niet veilig blijven bestaan. De betrokken inwoners werden gecontacteerd en worden desgewenst begeleid in hun zoektocht naar een andere woonst. We blijven aanspreekbaar en paraat om andere negatieve gevolgen zo goed mogelijk te helpen uitgommen. Lieve Verfaillie, onze bemiddelaar speelt daarbij een cruciale rol.“

Wil je meer weten over de toekomst van de haven? Je vindt een heleboel informatie op havenvandetoekomst-antwerpen.be Onder het knopje ‘virtuele infomarkt’ vind je het hele proces terug. Met vragen kan je terecht bij: LIEVE VERFAILLIE Bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten Sluisgebouw, Steenlandlaan, Kallo Tel. 03 730 25 60 of 0492 91 54 44. bemiddelaar@mow.vlaanderen.be Website: bemiddelaar.mow.vlaanderen.be

Europese denktank op schattenjacht in Prosperpolder Waterwegen en Zeekanaal NV sloeg de handen in elkaar met partners uit Nederland, Frankrijk en Engeland om nieuwe oplossingen te vinden voor overstromingsgevaar. In alle deelnemende landen werken de overheden hard aan overstromingsgebieden, wachtbekkens en pompsystemen om de inwoners beter te beveiligen. Alle partners willen ook graag de omwonenden betrekken bij hun project. Daarom testen we samen nieuwe manieren uit om informatie te geven en bezoekers te verwelkomen in het gebied. Op 11 en 12 september nam Vlaanderen alvast het voortouw in deze zoektocht. We lanceerden 2 geocaches die bezoekers op een interactieve zoektocht door het project sturen.

Geocaching staat voor een soort schattenjacht. Bij het begin van je wandeling, krijg je een bepaald coördinaat mee. Daar moet je je eerste ‘schat’ zoeken. Dat kan een miniscuul zakje zijn, verstopt in een afgezaagde schroef. Maar ook een grote koffer, gevuld met speelgoed en kadootjes. Vaak leidt de schat je naar een volgend coördinaat, waar dan opnieuw een ’geocache’ verstopt zit. Spelletjes en opdrachten leiden je langs de hoogtepunten van een streek. Haast ongemerkt krijg je ook hapklare brokjes informatie mee. De internationale denktank was alvast razend enthousiast. Eén van hen is nu fervent ‘geocacher” en heeft inmiddels tientallen schatten op zijn naam staan. Zin om zijn voorbeeld te volgen? Je vindt dit soort zoektochten niet enkel bij ons, maar verspreid over heel de wereld! Op geocaching.com vind je alle startcoördinaten terug. Zin om ons project te verkennen? Kijk snel op de achterzijde!


Op zondag 18 november op stap in de polder Contact Meer informatie over het HedwigeProsperproject vind je op www.hedwigeprosper.be

HEDWIGE-PROSPERPROJECT WERFINGANG/ GEEN PLAATSELIJK VERKEER WERFZONE NIEUWE RINGDIJK ROUTE BEVEREN WANDELT 2012

Met vragen kan je terecht bij:

OUDEN DOEL

Dorien Verstraete, projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) tel. 03 224 93 68 dorien.verstraete@wenz.be Laurent Vanden Abeele, projectleider Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) tel. 09 265 46 44 laurent.vandenabeele@lne.vlaanderen.be

AT

RA FST

O

NH

AT

G - KL

RA

ST

NBUR

US

TR

RAPE

PE

De werfzone van het Hedwige-Pros- LINDEOf duik in de nieuwe schattentocht perproject is om veiligheidsredenen en zoek de geocache die we onlangs MUGGE afgesloten voor het publiek. Maar op verstopten (zie kaderstukje p.3)! NHOEK P O zondag 18 november Lgooien we de DERDIJK deuren van onze infokeet wagenAl speurend, tastend en puzzelend wijd open. Dan stippelt de gemeenontdek je waar het voor getijdente in het kader van ‘Beveren wandelt’ natuur om draait. WEG een mooie wandeltocht door het EEN EST S L E toekomstige getijdengebied voor je Heb je ENGeen GPS of smartphone bij uit. de hand? De onderstaande coördinaten leiden je naar de startlocatie. DREEFSTRAA NIEUW-ARENB T ER GS TR AA Ben je nieuwsgierig naar de geschieEén uur later ben je een schat rijker. T denis en toekomst van deze polders? Heb je nog vragen en suggesStartpunt: ties voor de projectmedewerkers? N51 19.850 * E4 13.126 * GC3WF04 We verwelkomen je graag op zondag 18 november tussen 10u00 en Wie wil, krijgt in de infokeet een ex15u30, in de infokeet op de hoek tra woordje uitleg én een zakje vol van de Hertog Prosperstraat en de hints mee op tocht. Ook na de wanCarolusstraat. deldag. Veel plezier!

De infokeet (open tijdens de kantooruren): Hertog Prosperstraat 8a te Kieldrecht tel. 03 575 91 73 info@hedwigeprosper.be

NGE

TLA

JE RAAT

WES

EINST

WEG

OUDE SLUISSTRAAT

Colofon

EN

ING

T SAF

Verantwoordelijke uitgever:

IJK

ND

GE

HO

OUDE SLUISSTRAAT

Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Zeeschelde, ir. Wim Dauwe, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen

Redactie & foto’s: Agentschap voor Natuur en Bos, JusBox, Waterwegen en Zeekanaal NV

www.hedwigeprosper.be www.sigmaplan.be

ONTMOET DE SCHELDE oktober 2012 |

04

Projectnieuwsbrief HPP- oktober 2012  

PB, HPP, Sigmaplan

Projectnieuwsbrief HPP- oktober 2012  

PB, HPP, Sigmaplan

Advertisement