Page 1

ÓÍÈÊÀËÍÈ VIP ÏÎÄÀÐÚÖÈ SIGMA - ART DIVISION Present:

VIP OFFER Èçáåðåòå Âàøèÿ óíèêàëåí ïîäàðúê - êîìïëåêò èçðàáîòåí ðú÷íî è ñ óíèêàëåí äèçàéí, êîéòî ùå áúäå ïîäãîòâåí ñïåöèàëíî çà Âàñ è ëè÷íîñòòà, êîÿòî ñòå èçáðàëè äà ïîëó÷è èçêóñòâîòî â ñâîèòå ðúöå! Ïðåäëàãàíèòå îò Íàñ êîìïëåêòè ãàðàíòèðàò, ÷å èçáðàíèÿò îò Âàñ ÷îâåê ùå ïîëó÷è óíèêàëåí ïîäàðúê, êîéòî íÿìà àíàëîã è äèçàéíà è ìîäåëà ùå áúäàò çàïàçåíè ñàìî çà íåãî è íèêîãà ïîâå÷å íÿìà äà áúäàò ïîâòîðåíè. Àêî èñêàòå äà íàïðàâèòå âïå÷àòëåíèå ñ ïðîÿâà íà èíäèâèäóàëíîñò, äîáúð âêóñ è ñòèë íà âèñîêî íèâî - îáúðíåòå ñå êúì Íàñ! Ïðè ïîñåùåíèå íà Ðîæäåí Äåí, áàíêåò, þáèëåé, ñëóæåáíè òúðæåñòâà èëè ïîäàðúê çà ëþáèìèÿ ÷îâåê – èçáåðåòå ëè÷íîòî îòíîøåíèå è ïîêàæåòå âíèìàíèå ñ ïîäàðúêà, ñ êîéòî ùå ñå îòëè÷èòå!

SIGMA GROUP Corporation Ltd. ïðåäñòàâëÿâà ñâîÿòà ÀÐÒ ÄÈÂÈÇÈß, ðàáîòåùà ñ íàé-äîáðèòå ìëàäè òâîðöè è äèçàéíåðè, õóäîæíèöè è òàëàíòè â îáëàñòòà íà ðú÷íî èçðàáîòåíèòå óíèêàòè. Âèå ìîæå äà èçáåðåòå ïîäàðúê-êîìïëåêò ñúäúðæàù: -

ÊÀÐÒÈ×ÊÀ за пожелания ÊÓÒÈÉÊÀ за подарък и/ или специална ÎÏÀÊÎÂÊÀ ÁÓÊÅÒ /от плодове или от красиви хартиени орнаменти/ ÏÎÄÀÐÚÊ: ÏÎÐÒÐÅÒ / на човека, който ще получи подаръка, неговото семейство или по Ваш избор/

Îáàäåòå Íè ñå äî 7 äíè ïðåäè ìåðîïðèÿòèåòî, êîåòî ùå ïîñåòèòå è íàøèòå ñïåöèàëèñòè ùå îáñúäÿò çàåäíî ñ Âàñ íàé-äîáðîòî ðåøåíèå çà ïîâîäà èëè ÷îâåêà, êîéòî ñòå èçáðàëè äà ïîëó÷è Íàøèÿò ïîäàðúê. Èçáðàíàòà îò Âàñ êàðòè÷êà ùå áúäå èçãîòâåíà ñïîðåä ëè÷íîñòòà, íà êîÿòî ùå ÿ ïîäàðèòå è ãàðàíòèðàìå çà íåéíîòî êà÷åñòâî è óíèêàëíîñò. Ìîæå äà Âè áúäàò èçðàáîòåíè ïîäõîäÿùè îïàêîâêà è êóòèéêà çà Âàøèÿò ïîäàðúê èëè áèæó. Áóêåòúò ùå áúäå ñúñòàâåí îò ïîäõîäÿùè ñúñòàâêè, êîèòî ùå ïîäõîæäàò íà ïîëó÷àòåëÿ, êàòî Âèå ùå áúäåòå ñèãóðíè, ÷å íèêîé äðóã íÿìà äà ïîäàðè íåùî òîëêîâà óíèêàëíî. Ìîòîòî íà íàøèòå òâîðöè å „Íå íà êëèøåòàòà“ è áúäåòå ñèãóðíè, ÷å ñëåä çàêóïóâàíåòî íà Âàøèÿò êîìïëåêò, íèêîé íèêîãà ïîâå÷å íÿìà äà ïðèòåæàâà ñúùèÿ. Êàðòèíàòà ìîæå äà áúäå Âàøèÿò îñíîâåí óíèêàëåí ïîäàðúê, èçîáðàçÿâàù ïðàçíóâàùèÿ, íåãîâîòî ñåìåéñòâî èëè äð. Íàøèòå ïàðòíüîðè ðàáîòÿò ñ êà÷åñòâåíè ìàòåðèàëè, ãàðàíòèðàùè è êà÷åñòâîòî íà Âàøàòà ïîðú÷êà. Ñâúðæåòå ñå ñ Íàñ è ùå ðàçáåðåòå ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè çà ïðåäëàãàíèòå îò Íàñ âúçìîæíîñòè è ðåøåíèÿ! Êàìåëèÿ Äèìèòðîâà, Óïðàâèòåë За контакти и поръчки: 0898 285 806 e-mail: sigmagroup.bg@gmail.com SIGMA – ART DIVISION /official part of Sigma Group Corporation Ltd.

1


КАРТИЧКИ, КУТИЙКИ И СУВЕНИРИ, ДЕКОРАЦИЯ от Sis Wishes Studio / Art Director: Siqna Nenkova Изработване на картички, подаръчни пликове за пари, кутийки за малки подаръци, сувенири, бутониери и др. сватбени артикули, декорация на стари бутилки в Арт стил, преобразяване на предмети в нови арт изкушения

За човекът, който сте избрали да изненадате – картичките от Sis Wishes Studio ще Ви помогнат да придадете уникалност на Вашето пожелание! Всяка картичка се изработва според индивидуалността на посочената от Вас личност – гама, цветове и дизайн. Добро начало за Вашия уникален пакет от подаръци! Виж галерията с картички на

2


Добавете кутийка за Вашият подарък, с оригинално послание гарнирани с персонализиран дизайн според темперамента на личността!

Добавете индивидуалност и бъдете с уникален подарък в ръцете си, гарниран с уникален стил …

Добавете и уникален сувенир или арт декорация с автентичен дизайн

3


БУКЕТИ от Рос Валенти Áóêåòè îò ïëîäîâå, ñëàäêè èëè îò äåêîðàòèâíè ìàòåðèàëè Бутик „Рос Валенти“ / Art Designer: Rosica Stankowa _____________________________________________________

Изненадайте с уникален букет избраната личност, неговата половинка или семейство – със стил!

Красотата на цветята и изкушението на шоколада са намерили своето приятелство съчетано в букети от бонбони. Букетите са направени от висококачествени материали и бонбонени изкушения, те носят в себе си своята красота, иновативност, прецизност в изработката, направени с магията на любовта. Бутик "Рос Валенти" Ви предлага оригинални решения за всеки повод!

4


Дизайн и съставки по Ваш избор!

Изненадайте и бъдете оригинални

Букетите се приготвят от Рос Валенти с уникален дизайн, който никога няма да бъде повторен за друг клиент и може да бъдете сигурни в своето индивидуално впечатление към празнуващия!

5


ÏÎÐÒÐÅÒÈ NINETY & SIX ART Стефан Карагьозов, Художник Управител ART Studio “96” _________________________________________________

Подарък за уважаваната от Вас личност – негов портрет, изготвен от АРТ 96 по снимка, която Вие може да ни предоставите при поръчка

6


Вие може да зарадвате избрания от Вас човек с портрет на негов любим човек, филмов артист или неговото дете, както и с избрана популярна личност, специално нарисувана за него

Вие може да изберете любима семейна снимка, личен профил или друг фотопортрет, който АРТ 96 ще преобразят в прекрасен, стилен и оригинален портрет, която Вие ще подарите като част от комплекта уникални подаръци от SIGMA – Art Division

7


За контакти, запитвания и поръчки: Тел: 0898 285 806 / e-mail: sigmagroup.bg@gmail.com Камелия Димитрова, Управител

8

SIGMA – ART DIVISION Official part of Sigma Group Corporation Ltd.

ART GIFTS Catalogue  
ART GIFTS Catalogue  

Property of SIGMA GROUP - Art Devision SIS Wishes / Ninety&Six ART & Ros Valenti Botique Handmade ART Bulgaria

Advertisement