__MAIN_TEXT__

Page 1


/Ļ˅ŚĻĖƔƠĻĖƠĻìƌƔƿĖƠdžˇ ìŎĖőŎįìőƿā˅ƉìǒƿĖőŎ ƉƌŦőìŜįā˅ŎŦŎƔƗƿĻĖ˝ ƔƨƔƗĻìŜďĻĖŜŚƹƔƻ ÖĻőŜĻƨƔˇ

Hmm...

«ìŎìĻ˅įƌìǒƨ˅ ŦįìőìŜŎƔĊĻìƨ įƌìǒĖƔŜĻŦćƹƠìˋ

/ĻŚĖ˅džƌìĊĻìĻƌŎĻƠƻ őìŜįƻ˅ŋƨŦďŦƌìƗìőŦ ĻƔƠŦƌĻŜĻƻŎőìŜƻˊˊˊ

pìƠìƨ˅ďìƨįƠìƨ ŎĻƌćìŎőìƨƔĻŚƻˊˊˊ

ÜÜSìˊƉƌìďǒĻì

1980 m.

1910 m.

XVIII a.

XIV a.

rì˅įìőŋìƨŎĻĖŎƉĖƌƠŦőĻŚĖƔ ŜƨŎĖőĻìƿŦŚ˅ŚĖƠìƔįƌʼnǒƠĻˊˊˊ

10000 m. pr. Kr.

X a.

2


8

28

38

54

66


82

104

116

126

136


8


GìŜìŚĻĖįŦƠĻˇ pƨƌƌƌˊˊˊ rĻĖŎìƔŜĖŜŦƌĻŎĖőƠĻƔ˅ ćĖƠŋƨŎƌĖĻŎĻìˊ pƨƌƌƌˊˊˊ «ìŎŦ˅ÖĻőŜĻìƨƔƉìƔőìƉƠdžƔ ŋìƨŜĻŚƨĻƉìƌƹƉŦˊˊˊ pƨƌƌƌˋ ƗĻƌįĻŜĖƉìƠĻŎģŋìƨ˅ćĖƠ ĖĻŜìƠŦŎĻŦƔƗŜĖŎŦƔˊˊˊ rƨĖĻŎĻƌƉìƠĻŎƌĻŜŎˊ pƨƌƌƌˊˊˊ ìƠĻŎƌĻŜŎ˅ƉìƠĻŎƌĻŜŎˊ }įìőƠìĻƠĻĖƔìˋˇ

9


¸ìĻĻƌƔƨǒĻŜŦŋŦˊˊˊ

10


ˊˊˊ˅ŎìďƠìŚŦƠĖƌĻƔćìőƠì ƔƨŎŜĖőĖćƨƿŦŋìƨŚĻƌƨƔĻˊˊˊ ˊˊˊŜì˅ƿìĻďƨŦŎőĻƔćƨƿŦƠì ŚĖƌįì˅ƔƨŎƨƌĻìŋĻƔƗŦŎŦˇ

SƌĊĻìŋìƨ ƿĻƔŎìƔˋ

¸ìĻƉ˅ƿĻƔŎìƔˊ

GìŜì ƉìƿĻƌƗƨƠĻŜĻƗŎìĻ ƉìǒĻƹƌģŋìĻ ʼnŚƹƔƻƨǒďƨŦƠʼn˅/őĻǐìćĖƠĖˊ

O Ŏāˋ

®ƠìĻƨďƌĻƨƔƉìƔìŎŦŋŦ˅ŎìĻƉŜƨŦ ˤ/ƨƌŦƉŦƔ˥ďìŜįŦƌìĻǒĻŦƔƠŦįŦ ŚìƠģƔŎƌìĻďìŜĊĻāőģŎƗƠīˊˊˊ

}ƠƨƠĻŎƉĖƌƉìƔìŎŦŋìĻ ƔìŎŚī ƿĻƔìĻćĖŚĻĖƔƠŦŎŦőŦƌĻƠŦˊ ¸ƨŦŋƿģő ĻƔƠĖƌĻŎƨŦƔˊˊˊ

ˊˊˊ˅ŦdŦƠƌdžŜìŚƨƔįāƔďĻŜŦ rìƨŋĻŜĻŜŎƻŎìƠĖǒƨďĻŎĖˇ

11


ĶĻĈĶĻˇÖģƉőìˊ¸ĻŎįƌìǒƨŦőīĻƌŚŦŎìƿìĻǐďƨŦƠˊ rĖƔƨƉƌìŜƠƨ˅ŎƨŦŋĻćĖƌŜìŚƔƠìĻƉƉìƠĻŜŎìˊˊˊ

bƨŎŋĻǒĻŜŦ˅Ŏìď'ŦŜìƠŦ ƠģƿìĻƔƨŜŎĻìĻƿĖƌĊĻìƔĻˇˇ }Ơ Ŏìƌƿģˇ

¸ìĻįìőƠìďì'ƹŜĻì ƠĖįƨőƉìƉìƔìŎŦŋì ìƉĻĖƿìŚƉdžƌƨƔ ˤNƨŚìŜŦŋĖ˦ˋ

Eeee... }įìőìƗ įìőĻƨˋˇ

ƗŜĖǒĻŜìƨ˅ ŜĖőìćìĻˊˊˊ

ìƉìƔìŎŦƠˋ

Hm... Na, gerai, ƉìƔìŎŦŎ˅«ĻŚìĻˊ

rƨ˅ }dˇ

bìƨŜƨŦőĻ˅ ŜĖƉìŚĻƌƗŎ˅ ŎŦŎĻŦŋĖƉì˝ ŚŦŎŦŋĖĖƔĻˇ

`ďŦŚƨˊˊˊrìƨŋŦŎìƔˋpìŜĻìƨ˅Ŏìď ŋìŚćĖĻƔƠŦƌĻŋŦƔŜĻĖŎìƔŜĖƌƹƉĻˊ }ďìćìƌŜĖƠŎìőćģƠĻƔĻƹőŦƔĻˇ

12

Kaip ŎĖĻƔƠìˇ


Gerai...

¸ģƠĻƔ ƉìƔìŎŦŋŦ˅ ŎìďƠĖŜ ŎìǒŎìďì ődžįƠĻƌìƔ ćƨƿŦˊ

rĖƔĖŜĻìĻŚìŜĊĻì ŜƨƠĻŎŦˊˊˊéŦďǒĻƨ˅ įƨįőĻŜìƨìƉĻĖÖĻő˝ ŜĻƻĻƌǒĻƹƌĻƨˊˊˊ

£ìƗŦ˅Ŏìď džƌìƠŦŎƔˊˊˊ

}ďìćìƌ ƉìďìŜįìƔ ŎĖĻĊĻìˊ

ĖƠˊˊˊ

SƌƠŦďģőƠìŚĖŜìŚĖďĖďìƔĻƿĻƔŦŎĻƻŎĖĻƔƠƻ ďìődžŎƻ˅džƉìĊƉƌĻĖŎìŚĻŜŦ˅ŎƨƌŎƌŦƔŜdžƔćƨƿŦˊˊˊ /ĻĻˇˇbƨŎ ƠìĻćƨƿŦ ĻƌŚìŜŦ ĻƔƠŦƌĻŋìˇ

13

¸ìĻƿì˅ŦįìőƻįìőĖ ŚĖƔƔƨ'ŦŜĈĖ ďìƌŜƨƔƉƌĖŜďģŚ ƠĖŜìƉƔĻőìŜŎdžƠˇ


Öìƨˇ

ĖƠŋĻƔŜĖįìőģŋŦ˅ ƠìĻìƗƿĻĖŜìƔˊˊˊ


38


ĻĖŎƿĻĖŜì ƿìőƔƠdžćģ ƠƨƌĻ ƠƨƌģƠĻ ƔŦƔƠìƉĻőī˅ Ŧ ŎĻĖŎƿĻĖŜì ƔŦƔƠìƉĻőģ˚ƌƹŚƨƔˊdĻĖŎ˝ ƿĻĖŜƨŦƔĖ ƌƹŚƨŦƔĖ įƌìǒƹƔ ƉŦŜìĻ Ļƌ ƉŦŜĻŦƔ˅ŚƨǐĻŎì Ļƌ ƉĖƠƌìǒŦőģƔ˅Ŧ įìƠƿģƔĖ Ļƌ įìƠƿĖőģƔĖ˚Ļƌ įƌìǒƹƔ˅Ļƌ ćŋìƨƌƹƔ˅ƔƿĖĻŎĻ Ļƌ ƔĖƌįā˅ƔƠƨďĻŋƨŦŋìŜƠdžƔ Ļƌ ďĻŜďĖƌʼn ŚƨƗìŜƠdžƔ˅ ƉĖƗƠƨŎìĻ Ļƌ ʼnƔĻŚdžőģŋģőĻìĻ˅ƠĖĻƔdžćģƔ ĻĖƗŎŦƠŦŋìĻ Ļƌ ƿìįĻőĻìĻˊ őìǐďì ĈĖĈĶƻ ƿģőĻìƿŦƔ˅ŜĖƠdžőì ƠƌĻƨŎƗ˝ ŚìƔ ǒdžďƻ ŎƌìƨƠƨƿģőģƔĖ˅ƿĻĖŜƨŦődžŜŦ ďìƌǒā ŎìƉƔƠŦ ƿĻĖŜƨŦőĻƔ˅Śìőďì Ļƌ įĻĖƔŚģ ŎőìĻďǒĻŦŋì ćìǒŜdžĊĻƻ˅ĈĖƌŎƿĻƻ˅ŎĻƌĈĶĻƻ˅ƔĻŜìįŦįƻ˅ŚĖĊĖƠģƔ Ļƌ ŎĖŜĖƔŦƔ ƔŎőĻìƨƠƨŦƔĖ˅ƨŜĻƿĖƌƔĻƠĖƠŦ ìƨďĻ˝ ƠŦƌĻŋŦƔ ƔƠŦįā ŎĻőŜŦŋì ŎìƠìőĻŎƻ Ļƌ ƉƌŦƠĖƔƠìŜƠƻ įĻŜĊìĻ˅ƔŚƨŎőģŋĖ ƿĻőƠʼn Ļƌ ŜĖƿĻőƠʼn őìĻƔƠŦ ʼn ŚĻĖƔƠā őìĻŚģƔ ĻĖƗŎŦƠĻ ìƠŎődžďīƔ ŋìƨŜƨŦőĻƔ˅ƉƌŦ ŚĻĖƔƠŦ ƿìƌƠƨƔ ʼnǒĖŜįĻì fĻĖƠƨƿŦƔ ďĻďdžƔĻƔ ŎƨŜĻįìĻŎƗƠĻƔ Ļƌ fĖŜŎĻŋŦƔ ŎìƌìőĻƨƔˊSƌ ƿĻƔŎā ćƨďƌĻìĻ ƔƠĖćĻ ŜĻĖŎìďì ŜĖŚĻĖįìŜƠĻ ćìǐĻőĻƔŎŦ ìŎĻƔˊ


¸ìĻŜĖŋìƨįĻŜĻĖŎìƔŜĖǒĻŜŦƠ˅ ŎŦŎƔĊĻìďìĻŎƠìƔˋ

Kas man ƉìƔìŎdžƔˋˇ

rìˇ

45


¸ìĻįĻƠĖŜ ƠĻŎƗìŎƨƠģˇ

®ƨŎŦƔˇˇˇ

}˅ŚìŜŦ ƉŦŜĻì ìƌćŦƌìˊ

GìőƠìĻŎŦŎĻŦƔŜìƨ˝ ŋŦƔĻƠìőĻƗŎŦƔƗƨŎŦƔˋ

dìĻƉìƗƔƨƗĻƠƨŦćĖƔĻ˝ ƗƨŎƨŦďìŚìƉìƔĻƌŦďǒĻìƨ ŋŦďĻďĖŜdžćģƔçĻįŚìŜƠŦ ìŎĻƿìĻǐďŦŋĖˋˇˇ

ƌŋƹƔćĖŜƠ ŜƨƠƨŦŎĻìƠˊˊˊ

dìĻƉŎŦŎĻì ƉìƔŎƨƠĻŜģ ŚƨǒĻŎģˇˇ

«ĖƔƨƠĖ˅ŚĻĖőŦŋĻˇˇ

pĖƔĻƗƔĻìĻƗŎĻŜŦŚˇ

46


®ĻƔƉìǒìƔĻƗSƠìőĻŋŦƔˇbĻƔ ǒĻŜŦ˅ŎìƔƠìĻƉĖƌďìĻŎƠìƔˇ

SƗSƠìőĻŋŦƔˋĖƠ ĊĻìŋƨŎ«ĻŚìƔˇ

«ĻŜŋŦƌìˇ

®ĻƔďìĻŎƠìƔ˝ƠìĻŜìƨŋìƔƔƠìőŦ ʼnƌìŜŎĻƔ˅ƿìďĻŜìŚìƔƗìŎƨƠĖˊ

SƠìőĻŋŦŋĖƠìĻćìĻƔĻìĻ ƉŦƉƨőĻìƌƨˇ

«ƨƉĖĻőĻƨŚìĻƔƠāìƠƉŋìƨŜìŚĖˊ

pìƠŎìĻƉˇ ƨĻŎƨˇ GìƨƔĻ˅ŎŦŜƨƔĻƉĖő˝ ŜĖĻ˅ŋìƨŜƨŦőĻˇ

}ƔƨƗìŎƨƠĖŋʼnƉìƔŚĖĻįĻìŚĖĻƌ ďĖďìŚĖʼnćƨƌŜāˊ

}ĻƗŋƹƔƻƿĻƔƻˊˊˊrìƨďŦƔ ŎĻĖŎĻƗŦǒĻŦƉĻĖŜŦˇˇ

47


104


ìŜįì ƉŦ ćìŜįŦƔ ƌĻƠìƔĻ ƉĖƌ ÖĻőŜĻƻ ŎìƌĻƨŦŚĖŜģƔ˚ƿŦŎĻĖĊĻìĻ ƉìƔĻƠƌìƨŎģ˚ ƨǒģŋŦ ćŦőƗĖƿĻŎìĻ ĻƗ «ƉìőĻŦ ƉĖƌƿĖƌƔŚŦ ƔƨďƌìƔŎdžƠŦƔ £ƨƔĻŋŦƔ˅ćŦőƗĖƿĻŎƨƔ ĻƗƿĖŋì őĖŜŎìĻ˅ ĊĻì ćĖƔĻƠìƌĻìŜƠdžƔ˅ĊĻì ŋìƨ őìćìĻ ŜŦƌĻŜƠdžƔ ŋģįì Ļƌ fĻĖƠƨƿā ʼn Ŝìƨŋāŋā fĖŜŎĻŋā ʼnƠƌìƨŎƠĻˊ'ƿĻ ćƨƿƨ˝ ƔĻŦƔ ćƌŦőĻƻ ƠìƨƠŦƔ˅ŎĖőĻƔ ƗĻŚƠƨƔ ŚĖƠƻ ćĖŜďƌā ƿìőƔƠdžćī ƠƨƌģŋƨƔĻŦƔ˅ƔƨƔĻƉĖƗì ďģő ÖĻőŜĻìƨƔ ŜĖ ƉƌìƔĊĻìƨ ŜĖĻ ďĖĻƿģƔ ďģő ŜĖƔìŜƠìĻŎŦƔ ŦćƨŦőĻŦˊ ĖƠ őĖŜŎƻ ƉìćƹŎőìĻ ďĻďĖƔŜĻ Ļƌ ƗƠìĻ ŋĻĖ ŋìƨ ƠƨƌĻ ÖĻőŜĻƻ˅Ŧ fĻĖƠƨƿìĻ ƠĖŜŎì ƔƠìƠdžƠĻ dìƨŜāˊĖƠ őìćìĻ ƠƌƨŚƉìƔ ìƠŦŎƿģƉĻƔ˚/ƨƌŦƉŦƔ ďìŜįƻ ƿģő ƨǒƠĖŚďŦ ďĖćĖƔdžƔ˅ŜĖƔƉģŋì ƨǒìƨįƠĻ ŎìƌƠì˅ Ļƌ ďƨ ćìĻƔĻìƨƔĻ ǒŚŦŜĻŋŦƔ ƌĖǒĻŚìĻ˚«ƠìőĻŜŦ ŎŦŚƨŜĻǐŚìƔ Ļƌ NĻƠőĖƌĻŦ ŜìĈĻǐŚìƔ˚ŋìƨ ĻƗƗĻĖƉĻì ďìŜƠĻƔ ʼn įƌĖƠĻŚìƔ ƿìőƔƠdžćĖƔˊfĻĖƠƨ˝ ƿĻìŚƔ ćĖőĻĖŎì őĻƹďŜìĻ ŋƨŦŎìƨƠĻ˄ˤÖĻőŜĻƨƔ˚ŚƹƔƻ˅ Ŧ ŚĖƔ˚ƌƨƔƻ˥ˊ } ŜĖƠƌƨŎƨƔ˚Ļƌ ƿģő ƿŦŎĻĖĊĻƻˊ ¸ĻŎŜĖ Ơƻ˅ŎìĻǐĖƌĻŜĻƻˊ®ĻƠĻĖ ƿŦŎĻĖĊĻìĻ˚ŜìĈĻìĻ˅ ÖĻőŜĻìƨƔ ŋĻĖ ŜĖƉìįìĻőģƔ˅Ŧ ƉìƠĻ ŋƨŦďǒĻìƨƔĻì ƿìőìŜďì ìƠĖĻŜì fĻĖƠƨƿŦƔ bĖƌƨǐìőĖĻˊ


}ŎƠìƔƠĖŜĻƌ ƠĖćĖŎìćŦˋ

ˊˊˊŎƨƌĻƔŎĖĻƠģƗĖĻŚĻŜĻŜŎƨƔődžį ŚŦŎĻŜƨŎìƔŎŦŋĻŜĖƔˊ

'Ėŋì˅ŋĻƔďĻŜįŦ˅ˊˊˊ ˊˊˊŎìƌƠƨƔƨÖĻőŜĻƨŚĻˊˊˊ

ĖƠŎìĻŎƨƌĻĖĻƗŋƻćƨƿŦ ďìƨįǒĻìƨƌĖƔŜĻŜĖįƨŎĻƠĻˊˊˊ

NĖĻőˇ 108


rĖŋìƨįĻƠìĻˊˊˊ

dìƔĊĻìƠƌĻƨŎƗŚìƨŋìˋˇ

rdžŎƔƠìƠˇ

rìĈĻìĻˇ

fĖŜŎĻƹŎƗĊĻìĻˇ

Einam, Simai. ¸ĖįƨőŜƨ˝ ƔƉƌŦįƔƠìˇ

ĖƠŎìĻƉŎĖĻƔƠì˅ŚĻĖƔƠìƔ ŜĖìƠƌŦďŦőìćìĻƉìƔĻŎĖĻƠīƔˊˊˊ

rŦƌƔˊˊˊ

rĖƉìŚĖŜƨ˅ŎìďÖŦŎĻĖĊĻƻįìƠƿģ ćƹƠƻćƨƿƨƔĻƠŦŎĻìƔĻìƨƌìˊ

109


ˊˊˊƉƌìģŋĻŚìĻƨǒćìƌĻŎìďƨŦƠĻ˅ˊˊˊ

ˊˊˊƿĻƔƨƌŎìƌĖĻƿĻìĻˇ

fìŜįìĻƨǒŚƹƌdžƠĻ˅ˊˊˊ

dìǒŎìƔĊĻìŜĖƠìĻƉˊˊˊ

«ĻŚìĻˇ

«ĖŜĻˇ ¸ĖŜ˅Ŏƨƌ ƠƨĖĻŜĻ˅ˊˊˊ

pĖƔŋƨŎĖĻŜìŚƉƌĻĖįĖƠŦˇ

ˊˊˊŋŦƔŜĖćĖƉƌĻƌĖĻŎƔˇˇ

/Ļˇ 110


rĖƠƉìƠdžƔŜĖǒĻŜŦďìŚĻŎŦďģő˅ƿìĻŎìĻƉìƠƌìƨŎģćƹƌĻƨĻĻƗƉìƔŎŦƔˊˊˊ

111


éĻƹƌģŎˇ

dƨƌįĻďìƨįĻìƨˋ` ì˝ ŜĖƌĻƨƔŋƨŦƔƿĖǒìˇ

}ƠìĻŎƨƌ ŋƨŦƔƿĖǒìˋ

SƌŋĻĖƿìǒĻƨŦƔˋ

pĻƌƠĻˋˋ

}ŎƨƌįĻŋĻĖ ďģƔĻƔˋ

/ĻŎĻƠ˅ƿìĻŎìĻ˅ŋĻĖŚƔŋìƨ ŜĻĖŎìƔŜĖƉìďģƔˊˊˊ

/ĻĻĻˇ

Ɨˊˊˊ

ĶŦĈĶŦĈĶŦˇ fĖĻďĻŚìƔˊˊˊ

ˊˊˊìƗƠƨƌĻƨ ďìƌćŦ őĖĻďĻŚāˇ

ĈĶƠƨ˅ƨƠģőĖˇˇ

}ƠƨŎā ĊĻìˋˇ

×ìƔĻƔƠďìƔˋˇ SƌƨƠĖ˅ŚĻĖőŦŋĻˇ ģŎĻƌƔőģƉŎĻƔ˅ ŎŦőƔƨŚìĻƗƠĻƔˇ pìŚìˇ

112


ĻƔƠĖˇ

GƌĖĻĊĻìƨˇ pƨŚƔƌĖĻŎĻì ƉìƔőģƉƠŚìǒdžőīˇ

GìőŚƹƔƻŜĖƉìƔƠĖćģŋŦˋ

«ƨƔƠŦƠ ƿĻƔƠĻĖŎ ŜĖįìőĻŚˇ

113

dāƠƨ ďìƌìĻˋ

¸ìĻ˅ŎāƠƨƌģƠƻ ďìƌdžƠŎĻĖŎƿĻĖŜìƔˇ

Profile for aukso žuvys

Povilas Vincentas Jankūnas, Justinas Žilinskas ATGAL Į VILNIŲ  

KOMIKSAS „Atgal į Vilnių!“ – nuotykių kupina kelionė laiku po miestą. Nori sužinoti, kaip augo ir griuvo pilių bokštai, kas vaikščiojo senos...

Povilas Vincentas Jankūnas, Justinas Žilinskas ATGAL Į VILNIŲ  

KOMIKSAS „Atgal į Vilnių!“ – nuotykių kupina kelionė laiku po miestą. Nori sužinoti, kaip augo ir griuvo pilių bokštai, kas vaikščiojo senos...

Profile for sigitap
Advertisement