Page 1

Flokksval um sæti á frambo›slista í Norðvesturkjördæmi 12.-23. nóvember 2012

Benedikt Guðbjartur Hlédís Hörður Ólína


Árangur og samfélagslegt réttlæti Næsta vor gefst kjósendum kostur á að fella dóm sinn að loknu fyrsta heila kjörtímabilinu í sögu lýðveldisins þar sem jafnaðar- og félagshyggjumenn hafa leitt ríkisstjórn. Engum blöðum er um það að fletta að okkar Íslendinga beið afar vandasamt verkefni eftir að á okkur skall eitt mesta fjármálaáfall efnahagssögunnar. Nú, nærri fjórum árum síðar, geta ríkisstjórnin og landsmenn allir borið höfuðið hátt. Skuldir heimila og fyrirtækja minnka, kaupmáttur eykst, hagvöxtur er stöðugur og atvinnuleysi fer minnkandi. Viðhorfskannanir sýna auk þess að almennt líður fólki nú betur og er bjartsýnna en það hefur verið frá því fyrir hrun. Ég vil einnig halda því til haga að ríkisstjórn undir forystu Samfylkingarinnar tók afdráttarlausa stefnu á velferð að norrænni fyrirmynd og hefur náð miklum árangri við að draga úr þeim ójöfnuði sem grafið hafði um sig árum saman fyrir fall bankakerfisins. Þessi stefnumörkun hefur hlotið verðskuldaða athygli og horfa kreppuhrjáð lönd til þeirrar blönduðu leiðar sem hér var farin. Hún fólst einkum í því að færa skattbyrði af þeim sem lakar stóðu yfir á breiðari bökin og stórfyrirtækin sem nýta sameiginlegar auðlindir þjóðarinnar en verja um leið velferðarkerfið gegn vægðarlausum niðurskurði. Almennt er nú viðurkennt að þessi stefna stuðlar að meiri hagvexti en ella hefði verið eins og framvindan hér á landi ber glöggt vitni um. Við þessar aðstæður höfum við reynt að halda sjó og jafnvel sækja fram á ýmsum sviðum í velferðarþjónustunni. Nefna má samninga og framkvæmdir við hjúkrunar-

heimili aldraðra í Bolungarvík, Ísafirði, Borgarbyggð, Stykkishólmi og á Akranesi. Með sanngjörnu afgjaldi af nýtingu auðlinda sjávar og væntanlegum tekjum af eign ríkisins í bönkunum, hefur okkur einnig auðnast að hrinda í framkvæmd fjárfestingaáætlun til þriggja ára. Hún er undirstaða þess að við getum nú lagt aukið fé í samgöngubætur, meðal annars á norðvestanverðu landinu. Í krafti hennar getum við stutt framfaramál sem heimamenn í héraði forgangsraða sjálfir. Þar hef ég einkum í huga sóknaráætlanir landshlutanna sem í gildi eru. Það er mikilvægt að tryggja að landsmenn allir njóti ávaxta erfiðis undanfarinna ára. Við hétum lýðræðisumbótum og bættu stjórnarfari og nú þegar sjást áþreifanleg merki umbóta sem ráðist hefur verið í á kjörtíma bilinu. Með afgerandi stuðningi þjóðarinnar í nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu, við tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá, hillir einnig undir að á þessu kjörtímabili takist þjóðinni að ljúka því verki að semja landinu nýja stjórnarskrá, eithvað sem þingheim alls lýðveldistímans hefur mistekist fram að þessu. Með þessum mikilvægu umbótum, ígrundaðri uppbyggingu atvinnulífsins, varðstöðu um velferðina og markvissum aðgerðum gegn hömlulausum ójöfnuði teljum við jafnaðarmenn að koma megi í veg fyrir að íslenskt samfélag verði aftur öfgafrjálshyggju að bráð. Samfylkingin er brjóstvörn þeirra sem vilja halda áfram þeirri sjálfbæru lífskjarasókn sem nú er hafin og stefna vilja að auknu samfélagslegu réttlæti á Íslandi. Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar


Ég er fæddur á Akranesi 1950 og búsettur þar, kvæntur Sigrúnu Ásmundsdóttur iðjuþjálfa og eigum við tvær dætur. Menntun: Kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands, tómstundakennarapróf frá Danmörku og meistarapróf, ”Fjármál og menntun”, frá Lundúnarháskóla. Starfsreynsla: Skólastjóri Grundaskóla í 25 ár, kennari 5 ár, erindreki bandalags ísl. skáta, bæjarfulltrúi á Akranesi í 12 ár, sat í bankaráði Landsbanka Íslands fyrir einkavæðingu auk stjórnarsetu í fjölda nefnda- og ráða. Alþingismaður frá 2007, formaður félags- og trygginganefndar og fjárlaganefndar, fulltrúi í mennamálanefnd, forseti Alþingis og nú síðast ráðherra velferðarmála frá september 2010. Almannahagur – samábyrgð – jöfnuður Ég býð mig fram til að leiða áfram lista Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi. Ég hef brennandi áhuga á að berjast áfram fyrir grunngildum jafnaðarstefnunnar við endurreisn íslensks samfélags. Eftir slæma stjórn liðinna áratuga tapaði ríkissjóður fimmtu hverri krónu við hrun íslenska bankakerfisins og vaxtakostnaður ríkisins jókst um tugi milljarða. Í fram haldinu þurfti að auka tekjur og draga úr útgjöldum og hefur jöfnuði að mestu verið náð. Ísland hefur vakið athygli fyrir hve vel hefur tekist til. Tekist hefur að stöðva ört vaxandi ójöfnuð fyrir hrun og auka jöfnuð um leið og velferðarkerfið hefur verið varið eins og hægt hefur verið. Nú er meiri þörf en nokkru sinni að stjórn landsins verði áfram undir stjórn Samfylkingarinnar, sem hefur jöfnuð og lýðræði að leiðarljósi. Styrkja þarf velferðarkerfið, bæta hag barnafólks, tryggja öfluga menntun og gott

1. SÆTI

Guðbjartur Hannesson

heilbrigðiskerfi, þar sem aðgengi er jafnt óháð efnahag. Sú vinna er hafin, en meira þarf til. Atvinna og velferð Styrkja þarf atvinnulíf landsins og minnka enn frekar atvinnuleysi. Jafna þarf eins og hægt er stöðu íbúa landsbyggðar og höfuðborgarinnar með bættum samgöngum, jöfnun húshitunarkostnaðar, öryggi í orkuafhendingu og öflugum nettengingum ásamt góðri grunnþjónustu. Styrkja þarf sveitarfélögin m.a. með færslu á málefnum aldraðra til sveitarfélaga. Fylgja þarf eftir uppbyggingu á nýjum og endurbættum hjúkrunarrýmum með aukinni heimaþjónustu. Auka þarf enn frekar tækifæri til framhaldsmenntunar í héraði, tryggja áfram háskólanámið og efla sí- og endurmenntun á svæðinu. Nú stefnir loks í að þjóðareign náttúruauðlinda verði tryggð í nýrri stjórnarskrá. Öll lagasetning þarf að taka mið af þessu nýja ákvæði og um leið tryggja að auðlindir verði ekki framseljanlegar, úthlutun þeirra verði til hóflegs tíma gegn gjaldi og að jafnræðis verði gætt við úthlutun þeirra. Tryggja þarf fjölskyldum, einstaklingum og fyrirtækjum efnahagslegan stöðugleika, afnema verðtryggingu í áföngum og lækka vexti. Láta þarf reyna á hvort góðir samningar náist við Evrópusambandið, ekki hvað síst um sjávarútveg og landbúnað. Það hefur ávallt verið skýr vilji Samfylkingarinnar að í þjóðaratkvæðagreiðslu hafi þjóðin úrslitavald um hvort við göngum í Evrópusambandið. Ég sækist eftir því að vera áfram í forystuhlutverki í stjórnmálum, þar sem Samfylkingin leiðir endurreisnina áfram með almannahagsmuni og réttlæti að leiðarljósi. Facebook: Guðbjartur Hannesson Netfang: gudbjarturh@althingi.is


Ég er fædd 8. september 1958. Eiginmaður minn er Sigurður Pétursson sagnfræðingur. Við erum búsett á Ísafirði, eigum fimm uppkomin börn og fjögur barnabörn. Hugðarefni mín eru margvísleg. Ég er útivistarkona, tónlistar- og bókmenntaunnandi, og nýt mín jafnan best í hópi fjölskyldu og góðra vina. Síðustu ár hef ég verið virk sem björgunarsveitarmaður í Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu ásamt leitar- og björgunarhundinum mínum Skutli, sem ég hef þjálfað til leitar og björgunarstarfa. Frá 2009 hef ég notið þess trausts að fá að þjóna íbúum landsins og kjördæmi mínu á Alþingi Íslendinga. Fram að því helgaði ég mig menntamálum, einkum háskólakennslu og fræðastörfum (1992-2001). Ég var sérfræðingur við Stofnun fræðasetra Háskóla Íslands (2006-2009), skólameistari Menntaskólans á Ísafirði (2001-2006), forstöðumaður þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins (19982000), frétta- og dagskrárgerðarmaður (1984-1990) og borgarfulltrúi (1990-1994). Ég er með doktorspróf í íslenskum bókmenntum og þjóðfræðum frá Háskóla Íslands en stundaði einnig stjórnunarnám við viðskipta- og hagfræðideild HÍ. Ég hef skrifað fjölda fræðigreina auk fjögurra bóka og verið virkur bloggari um þjóðfélagsmál í mörg ár. Þá er ég í daglegum samskiptum við á þriðja þúsund vina á Facebook. Jöfnuður – sjávarauðlindin - byggðamál Staða byggðanna, jöfnun búsetuskilyrða, lýðræðisumbætur, auðlinda- og umhverfismál hafa verið mín hugðarefni frá því ég settist á Alþingi 2009. Ég hef beitt mér fyrir samgöngu- og atvinnubótum m.a. flýtingu Dýrafjarðarganga/Dynjandisheiðar, enda eru samgöngur lífæðar samfélaga og grunnforsenda þess að þróttmikið atvinnulíf og búseta geti fest rætur.

1.-2. SÆTI

Ólína Þorvarðardóttir

Eitt helsta baráttumál mitt er að breyta fiskveiðistjórnunarkerfinu svo þjóðin endurheimti sameiginlega auðlind sína, fiskinn í sjónum, með opnari aðgangi að veiðiréttinum á forsendum jafnræðis og atvinnufrelsis, þannig að komandi kynslóðir fái notið arðs af auðlind sinni og sjávarbyggðirnar endurheimti rétt sinn til þess að nýta hana. Ég hef staðið að lagabreytingum til réttarbóta fyrir almenning, m.a. flutti ég og fékk samþykkt frumvarp um aukna upplýsingaskyldu stjórnvalda í umhverfismálum. Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp mitt um breytta og bætta skipan strandveiða. Þá hef ég flutt frumvörp og þingsályktunartillögur um sérgreiningu landshlutanna í rannsóknar og þróunarstarfi; skilgreiningu Vestfjarða sem vettvang fyrir kennslu, rannsóknir og nýsköpun á sviði sjávarútvegs; vísindaveiðar; þjóðaratkvæðagreiðslu um fiskveiðistjórnun; flutninga og samgöngur við AusturGrænland svo fátt eitt sé talið. Að gefa eftir getu og þiggja eftir þörfum Ég er jafnaðarmaður að hugsjón og vil leggja mitt af mörkum til þess að endurreisa íslenskt samfélag á forsendum jafnaðarstefnunnar. Ég vil hafa heilbrigðar leikreglur, gagnsæi og heiðarleika í öndvegi og að byrðum sé dreift á herðar þeirra sem geta borið þær en hinum hlíft sem standa höllum fæti. Ég vil samfélag þar sem við látum okkur varða velferð og hlutskipti samferðafólks; samfélag sem miðar markvisst að réttlátri skiptingu auðs, eigna og lífsgæða; samfélag þar sem hver maður fær að gefa eftir getu og þiggja eftir þörfum. Facebook: Ólína Þorvarðardóttir Netfang: olinath@althingi.is Bloggsiða: www.blog.eyjan.pressan.is/olinath


Ég er 32 ára, uppalin í Staðarsveit á Snæfellsnesi en er nú búsett á Akranesi. Ég á eina dóttur og er í sambandi með Hinriki Pálssyni lögreglufulltrúa. Menntun: BA gráða í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði frá Háskólanum á Bifröst og hef jafnframt stundað meistaranám í Lýðheilsufræðum við Háskólann í Reykjavík. Störf: Síðustu ár hefur ég verið virk í nýsköpunar- og þróunarstarfi í landbúnaði. Auk þess að sinna störfum á vettvangi landbúnaðarins og við eigin rekstur hef ég m.a. starfað við hárgreiðslu, verið háseti á netabáti (er með skipstjórnarréttindi á 30 tonna bát), sinnt ferðaþjónustu, verið aðstoðarmaður þingmanns, starfað við löndun og verið virkur þátttakandi í ýmsu félagsstarfi. Jákvæð stjórnmál – heilbrigt samfélag Ég vil leggja mitt af mörkum til jákvæðra stjórnmála. Það má ekki verða þannig að venjulegt, heiðarlegt fólk forðist virka þátttöku, þori jafnvel ekki að taka afstöðu eða segja skoðanir sínar af hræðslu við að lenda sjálfkrafa í átökum og deilum. Við búum í óheilbrigðu stjórnmálaumhverfi, það er ástand sem er hvorki eðlilegt né skynsamlegt fyrir samfélagið. Því vil ég breyta með samvinnu og virðingu að vopni. Byggða- og atvinnumál hafa alltaf verið mér hugleikin

2. SÆTI

Hlédís Sveinsdóttir

og ef ég fæ tækifæri þá vil ég leggja mig enn frekar fram um að vinna að framgangi nýsköpunar og þróunar á þeim sviðum. Við eigum að þakka fyrir að fá að byggja þetta land, vera vinningsmegin í lífinu. Við erum rík af svo mörgu og ættum því að geta verið þakklát og séð tækifærin í umhverfinu - og nýtt þau. Við eigum hreinar og góðar afurðir bæði til sjávar og sveita og í því liggja að mínu mati gríðarleg tækifæri til framtíðar litið. Að mínu mati byggist afstaða fólks í stjórnmálum upp á svokölluðum grunngildum og þar finnst mér „jöfn tækifæri“ vera fallegasta form samfélags sem hægt er að hugsa sér. Við fæðumst inn í misjafnar aðstæður og lífið fer misjöfnum höndum um okkur. Þess vegna er svo mikilvægt að fólk hafi jöfn tækifæri til að skapa sér lífsgæði, á sínum forsendum. Það eru víða samfélög þar sem fólk hefur hvorki tækifæri til að mennta sig né vinna. Þá er heldur ekki stuðningur ef eitthvað bregður út af til skemmri eða lengri tíma. Þannig samfélag vil ég ekki hafa hér á landi. Hvernig nærðu í mig: Heimsíminn minn er 556 0001 og farsími 892 1780. Ég er bæði með persónulega fésbókarsíðu og með „like“ síðu, þér er velkomið að senda mér vinabeiðni eða „líka“ við stuðningssíðuna mína. Facebook: Hlédís Sveinsdóttir Netfang: hlediss@gmail.com

Kosning í flokksvali Samfylkingarinnar í NV-kjördæmi hefst mánudaginn 12. nóvember og lýkur föstudaginn 23. nóvember. Kosningarétt hafa allir skráðir félagar í Samfylkingunni sem eru á íbúaskrá í NV-kjördæmi þann 5. nóvember. Hægt er að skrá sig í Samfylkinguna til kl. 9 að morgni þann 5. nóvember á Samfylking.is eða í gegnum síma 414 2200.


Ég er fæddur á Suðureyri þann 31. mars 1969 og er sonur hjónanna Bjarna H. Ásgrímssonar frá Suðureyri og Auðar M. Árnadóttur frá Akranesi. Ég er í sambúð með Stellu Hjaltadóttur og eigum við saman tvö börn Ég stunda nám í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Starfa hjá Fiskistofu, fyrri störf eru í sjávarútvegi til sjós og lands ásamt vinnu við sprotafyrirtæki og ferðamannaþjónustu. Í félagsstörfum hef ég tekið þátt í stjórnum íþróttafélaga, stóð fyrir stofnun Samfylkingarfélagsins á Bifröst meðan ég var þar í námi, er núna formaður Samfylkingarfélagsins í Ísafjarðarbæ og Bolungarvíkur. Ég sit í atvinnumálanefnd og fræðslunefnd ásamt því að vera varamaður í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar fyrir Í listann.

Nýtt Ísland – fjölbreytt atvinnulíf – mannauður Nýja Ísland undir forystu Samfylkingarinnar á að hafa það sem meginverkefni að tryggja atvinnu, velferð og jöfnuð í anda norrænna jafnaðarmanna. Samfylkingin vill tryggja ævarandi sameign þjóðarinnar á auðlindum með breyting-um á stjórnarskrá þar sem tekið er fyrir varanlegt afsal. Samfylkingin hefur með stefnu sinni og aðgerðum sýnt hvað mestan skilning á því að það sem sterkt atvinnulíf þarf er góð menntun, skilvirk stjórnsýsla og almenn velferð. Þessi þrjú atriði eru kjarni jafnaðarstefnunnar og verður ekki í sundur slitið. Ég tel að besta leiðin til að byggja upp byggðir landsins sé fjölbreytt atvinnulíf sem nýtir staðbundna styrkleika og sérstöðu og byggir á nýsköpun í öllum greinum. Nýsköpun og uppbygging þekkingar til að auka verðmætasköpun einskorðast hvorki við sprotafyrirtæki né

3.-4. SÆTI

Benedikt Bjarnason

nýjar atvinnugreinar. Fyrirtæki í undirstöðu atvinnugreinum á borð við sjávarútveg, landbúnað, ferðaþjónustu og iðnað þurfa einnig stoðkerfi til nýsköpunar, mannauð og sóknarfæri byggð á sérstöðu til að eflast, auka hagkvæmni og verðmætasköpun. Tryggja þarf heimilum og atvinnulífinu stöðugan gjaldmiðil og afnema verðtrygginguna. Klára þarf samninginn við ESB svo þjóðin fái tækifæri til að taka upplýsta ákvörðun um samninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Menntun og velferð Ég vil styrkja sveitarfélögin til að taka að sér fleiri verkefni af ríkinu, einnig tel ég að ríkisvaldið ætti að taka upp viðræður við sveitarfélög með það fyrir augum að sjávarbyggðirnar fái veiðileyfagjaldið sem samþykkt var á síðasta ári til ráðstöfunar og tryggi þannig að íbúar sjávarbyggðanna njóti hagræðingarinnar sem átt hefur sér stað innan sjávarútvegsins. Í menntamálum verðum við að standa fyrir öflugum framhaldsskólum með fjölbreyttu verknámi ásamt góðu háskólastarfi og styrkja þannig stöðu okkar til fjölbreyttara atvinnulífs. Ég vil standa vörð um góða velferðarþjónustu og þannig skapa grunn fyrir réttlátu samfélagi sem skapar öryggi og efnahagslegan stöðugleika. Með því að tryggja öllum aðgang að heilsugæslu, menntun og mikilvægri félagsþjónustu, óháð efnahag, dregur úr áhrifum stéttaskiptingar og fleiri hafa tækifæri til fullrar þátttöku í samfélaginu. Facebook: Benedikt Bjarnason Netfang: benni@fiskistofa.is


Ég er 49 ára og búsettur á Blönduósi, kvæntur Sigríði Bjarney Aadnegard skólastjóra og eigum við þrjár dætur. Menntun: B.A. próf í stjórnmálafræði frá H.Í. haustið 1991.Uppeldis og kennslufræði frá H.A. vorið 1996. Próf frá Lögregluskóla ríkisins, desember 2005. Fjöldi námskeiða á ýmsum sviðum rekstrar, fjármála og náms og kennslufræði. Störf: 1979 til 1988 ýmis störf til sjávar og sveita. Æskulýðsfulltrúi Blönduóssbæjar 1988 til 1995. Hjá Iðnþróunarfélagi Norðurlands vestra 1997 til 2001. Rannsóknir í umferðaröryggismálum og almenn löggæslustörf hjá Lögreglunni á Blönduósi 2001 til 2005. Kennsla í grunnskóla, framhaldsskóla og á vegum Farskóla Norðurlands vestra með hléum í mörg ár. Þátttaka í sveitarstjórnarmálum með hléum í 20 ár.

Jöfnuður – atvinna – mannvit Jafnaðarstefnan hefur alltaf höfðað sterkast til mín sem grundvallarsjónarmið í allri samfélagsvinnu. Ef við leggjum til grundvallar mannréttindi og lýðræði, almannahagsmuni og jöfnuð, við alla vinnu að samfélagslegum málefnum þá verður útkoman alla jafna góð. Ef sérhagsmunir, fyrirgreiðsla, ójöfnuður og valdbeiting er ofan á verður útkoman lakari. Byggðaþróun og atvinnuþróun á landsbyggðinni hefur alltaf verið mér hugleikin. Í atvinnumálunum er mikilvægt að frumkvæði og nýsköpun einstaklinga og fyrirtækja fái notið sín og nýjar hugmyndir og verkefni njóti velvildar, ráðgjafar og umhyggju af hálfu stjórnvalda, hvort heldur sem er ríkis eða sveitarfélaga. Mikilvægt er að nýgreinar og vaxtasprotar byggi sem mest á því mannviti og hefðum sem fyrir eru þannig

3.-4. SÆTI

Hörður Ríkharðsson

að um nýsköpun á gömlum merg sé að ræða. Atvinnulífið byggist þannig upp af því fólki sem fyrir er og styðjist við fjárfestingar, þjónustu, menningu og félagsgerð hvers svæðis. Meira er hægt að gera í því að hagnýta náttúru og umhverfi okkar svæðis t.d. fyrir ferðaþjónustu, í ljósi þess að erlendir ferðamenn setja náttúruupplifun í öndvegi, aðspurðir um sérstöðu Íslands.

Orkumál – byggðaþróun Frá gangsetningu Blönduvirkjunar hefur vantað stóran orkukaupanda í nágrenni hennar. Löngu tímabært er að stjórnvöld taki skrefið með heimamönnum til að leysa úr þeirri vöntun. Vinnumarkaður, iðnaðarlóðir og allar almennar grunnforsendur hafa lengi verið til staðar á Norðvesturlandi til nýtingar á þessari orku. Þeir sem vinna að málefnum svæðisins þurfa að halda áfram að stilla saman strengi sína á þessu sviði og stefna með ákveðnum hætti að árangri. Byggðaþróun ræðst af flóknu samspili allra þátta sem marka búsetuumhverfi fólks. Möguleikar til atvinnu, menntunar, almenn þjónusta og átthagarætur móta afstöðu fólks til búsetu. Mikilvægt er að stjórnvöld og íbúar hafi þor til að horfa á staðreyndir í þeim efnum og taka kostnaðarsamar ákvarðanir ti þess að styrkja svæði sem vænleg eru til sóknar og geta þá haft jákvæð áhrif á jaðarsvæðum. Samgöngur á Vestfjörðum er dæmi um mál sem Vestfirðingar eiga skilið að sé sinnt af meiri alvöru og er stórt byggðaþróunarmál. Facebook: Hörður Ríkharðsson Netfang: hoddi@blonduskoli.is


Fundarstaðir í flokksvali í Norðvesturkjördæmi Hvammstangi

Félagsheimilið mánudagur 5. nóv.

Búðardalur

Leifsbúð þriðjudagur 6. nóv.

kl. 20.00 kl. 16.30

Patreksfjörður

Félagsheimilið, fundarsal þriðjud. 6. nóv. kl. 20.30

Skagaströnd

Kántrýbær miðvikudagur 7. nóv.

Sauðárkrókur

Kaffi Krókur miðvikudagur 7. nóv.

Reykholt

Fosshótel fimmtudagur 8. nóv.

Borgarnes

Alþýðuhúsið fimmtudagur 8. nóv.

Akranes

Garðakaffi föstudagur 9. nóv.

kl. 17.00 kl. 20.00 kl. 17.00 kl. 20.00 kl. 20.00

Hellissandur

Hótel Hellissandur laugardagur 10. nóv. kl. 11.00

Grundarfjörður

Kaffi 59 laugardagur 10. nóv.

Stykkishólmur

Sjávarpakkhúsið laugardagur 10. nóv.

Ísafjörður

Edinborgarhúsið sunnudagur 11. nóv.

Hólmavík

Café Riis sunnudagur 11. nóv.

kl. 13.30 kl. 17.00 kl. 12.00 kl. 17.00

Flokksval Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi  

Flokksval Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you