Page 1

f or z aeur ope

Bumet i n,SFRFi l mt ar af ı ndanyür üt ül enveAvr upa Komi s yonut ar af ı ndandes t ekl enen“ Avr upaYayı ndaI I ” pr ogr amıkaps amı ndahazı r l anmı ş t ı r .Met ni ni ç er i ği ni n Avr upaKomi s yonu’ nunr es migör üş l er i niyans ı t t ı ğı düş ünül memel i di r .


www. f or z aeur ope. com

f or z aeur ope

Pr of .Di et hel m Bl ecki ngi l eAl manya’ daFut bolT ar i hi Üz er i ne Pr of .Di et hel m Bl ecki ngAl manyaMünst er’ devePol onyaPoznan’ dat ar i h,f el sef evespor eği t i mial dı .1985yı l ı ndadokt or ası nıt amaml adı .Al manya’ daMünst er ,Ber l i n,Köl n Üni ver si t el er i ’ nde,Pol onya’ daPoznanÜni ver si t esi ’ nde,Fr ansa’ daL i l l eÜni ver si t esi ’ nde sporvesosyol oj iüzer i neder sl erver di .Bual anl ar dabi r çokmakal eyayı nl adı .Var şovaAl manyaT ar i hiEnst i t üsü’ ndear aşt ı r mal aryür üt t ü.20012003yı l l ar ı ndaİ t al ya’ dayaşadı . Hal enFr ei bur gAl ber t L udwi gsÜni ver si t esi ’ ndeöğr et i m gör evl i si di rveAl manFut bolFeder asyonubaşt aol maküzer ebi r çokkur um adı naser bestdanı şmanveyazarol ar akspor , sosyol oj ivesi yasetüzer i neçal ı şmakt adı r .

“Fut bolt opugöçmendi rveİ ngi l t er e’ den Avr upa’ yagöçeder ekyayı l mı şt ı r . ”

-Si z i ni çi n,s on100yı li çer i s i ndeAl manMi l l iT akı mı ’ ndaoynayanbaz ıoyuncul ar ı nbi rl i s t es i ni

haz ı r l adı m. Bel kibus i z ei l gi nçgel ebi l i r : Abr amcz i k,Adamki ewi cz ,As amoah,Bar uf ka,Bel l a,Bi al l as ,Bobi c,Bongar t z ,Bor owka,Bor ows ki , Br dar i c,Ci es l ar cz yk,DelHaye,Dogan,Dr oz ,Dur ek,Dut t on,Dz ur ,Fat hi ,For el l ,Fr ont z eck,Gabl ons ky , Gr abows ky ,Hant s chi k,Hr ubes ch,I s l ack er ,J el l i nek,J us k owi ak,Kabur ek,Kapi t ul s ki ,Kel bas s a, Kobi er s ki ,Koni et z ka,Konopka,Kos l ows ki ,Kubus ch,Kur anyi ,Kuz or r a,Kwi at k ows ki ,L abbadi a,L i buda, L i t t bar s ki ,Mal ecki ,Mal i k,Maneval ,Mar i s chka,Mar t i nek,Mas s i ni ,Mi l ews ki ,Moog,Munk er t , Neuvi l l e,Ni codemus ,Nogl y ,Nowak,Nowot ny ,Odonk or ,Öz i l ,Or denewi t z ,Owomoyel a,Pat z k e, Pekar ek,Pi car d,Podol s ki ,Pos i pal ,Pyka,Rodz i ns ki ,Ruchay ,Sabedi t s ch,Sawi t z ki ,Schal et z ki ,Schank o, Schl ebr ows ki ,Sebes cen,Si nki ewi cz ,Sobek,Sor kal e,Sz epan,Sz ymani ak,T er mat h,Ti bul s ki ,Ti l k ows ki , T ur ek,Ugi ,Ur ban,Ur banek,Vot ava,Wi ent j es ,Wi l l i mows ki ,Wi r pi t z ki ,Wut t k e,Zacz yk,Zas t r au, Zembs ki ,Zi el i ns ki ,Zi l gas ,Zor c,Zwol anows ki … GayetAl mancai s i ml er … -Bui si ml erbi zi mi çi nneanl am i f adeedi yorol mal ı ? -Bununcevabıçokbas i t .Al manyadai mabi rgöçül k es iol muş t ur .Sonyüz yı li çer i s i ndebi r çokdi ğer Avr upaül k es i ndeni ns anl arAl manya’ yaçal ı ş maya,bur adayaş amayaves onundadaf ut bol oynamayagel di l er .Ger ekl ief or aveyet eneğes ahi pol dukl ar ı ndadaAl manMi l l iT akı mıoyuncul ar ı ol dul ar .Si z ebi r çokL ehçei s i m okudum.Buş uanl amagel i yor :Al manya’ yai l kgöçdal gas ıPol onya’ dan vedi ğerDoğuAvr upaül k el er i ndengel di .Bunedenl e…k ows ki ,…i yevi ch…s ymnci s i ml er i niduyuyor uz . Bi rar kadaş ı mf ut bolt opugöçmendi rder di .Buoyunİ ngi l t er e’ denAvr upa’ yagöçi l egel di .İ şadaml ar ı , as k er l er ,el çi l i kçal ı ş anl ar ı ,deni z ci l erbuoyunuI ngi l t er e’ denİ t al ya’ ya,Al manya’ yaget i r di l er .İ l gi nç ol ani s eş uydu.Al manya’ daöğr et menl erİ ngi l t er e’ yeöğr enciol ar akgi t t i kl er i ndeger i yebi rf ut bolt opu i l edönüyor l ar dı .Buöğr et menl erdahas onr af ut bol uAl manya’ daeği t i medahi let t i l er .Buol aybeni m i çi nbi rkül t ür l erar as ıgöçmodel i di r .

-1 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com


www. f or z aeur ope. com

f or z aeur ope -

Al manya’ daf ut bol unkur umsalol ar akyer l eşmesi ndeWal t er Benzemann’ ı ni smiöneçı kı yor .Buki şiAl manf ut bol ui çi nnası lbi r önem t aşı yor ?

-Wal t erBenz emannk oz mopol i tdüş üncel er es ahi pbi rYahudi ydi .Al man pas apor t unas ahi pt i ,ancakİ ngi l t er e’ deveİ s vi çr e’ deeği t i m al dı .Al man Fut bolFeder as yonu’ nunkur ucuol mas ı nı nyanıs ı r adaha16yaş ı ndani t i bar enGüneyAl manya’ dabi r çokkl übünkur ul mas ı naöncül üket t i . FCKar l s r uhebukl üpl er eör nekver i l ebi l i r .Benz emanni l ebi r l i kt ef ut bol u Al manya’ yaget i r enbuki ş i l ergayeteği t i ml i ,bi r çokdi lbi l envebi r çok ül k edeyaş amı şi ns anl ar dı .Öt eyandan19.yüz yı l daher hangibi ral andami l l ibi r l i kkur maçabal ar ı bi rt r endedönüş müş t ü.Bi r çokkur um veor gani z as yonbi rul us albi r l i kol uş t ur uyor du.Fut boldaöyl e. Benz emanni s ebuol uş umdançokdahaöncegayr ır es mibi rAl manMi l l iT akı mıkur muş t uvedi ğer Avr upaül k el er ii l emaçl aryapı yor l ar dı .Ul us alf ut bolbi r l i ğidebunedenl ek endi l i ği ndenazçok ol uş muş t u.Bubi r l i ği n. . . ol uş umunda11ki ş ivar dı .Bu11ki ş iar as ı ndaüçki ş iYahudi ’ ydi .Benz emann i l ebi r l i kt eFr edveGus t avManni ngkar deş l erAl manya’ daf ut bol ungel i ş mes i neöneml ikat kı s ı ol muşki ş i l er di .Manni ngkar deş l erGüneyAl manya’ daFCFr ei bur g,FCBayer nMünchengi bi bi r çokkl übünkur ucul ar ı ydı .BuüçYahudii l ebi r l i kt e,s i yas iol ar akent er nas yonal i s t ,l i ber alvepas i f i s t ,dol ayı s ı yl a“ s ol cu”bi rüyeAl manf ut bol ununk oz mopol i tt ar af ı ndaydı l ar .Di ğer7üyei s edaha çokmi l l i yet çieği l i ml i ydi l er .Bui kif ar kl ıeği l i m bi ryüz yı lboyuncas avaş t ı ,çeki ş t i .Hal endeöyl e… -Buç eki şmesi yasalçeki şmeni nf ut bol ayansı masımı ydı ?

-Al mans i yas et i yl ei l gi l i ydi .1.DünyaSavaş ıs onr as ıWei marCumhur i yet ies nas ı ndaBenz emann hal ençokpopül erbi rki ş i ydiAl manf ut bol unda.Ünl üAl manf ut bolder gi s iDerKi ck er ’ i nkur ucus u daBenz emann’ dı r .Fut bol uni kiul us ,i kis ı nı far as ı ndat opl um i çi nbi rköpr üol duğunus avunan bi r çokyaz ıyaz dı .Budüş üncel erbugünühal enet ki l emekt edi r . Ancakdahas onr a,bi l i yor s unuz1933yı l ı ndaNaz i l eri kt i dar ageçi nce Al manya’ danbi r çokYahudik ovul du.Kal anl ari s et opl amakampl ar ı nda öl dül er .Naz ii kt i dar ı nı nhenüzi l ks enes i ndeAl manya’ daf ut bolkl üpl er i nden 40. 000Yahudik ovul du.Buyapı l anl aryüz ünden2.DünyaSavaş ıs onr as ı nda Yahudi l er l evePol onyal ı l ar l aol uş t ur duğumuzbuk oz mopol i tt opl um yok ol du.Böyl ece2.DünyaSavaş ıs onr as ı ndami l l i yet çieği l i mf ut bol dahaki m ol duvebaş ar ı l ıdaol du.İ s vi çr e’ de1954yı l ı ndaAl manya’ nı ni l kDünya Kupas ı ’ nıkaz anmas ı ,kibu“ Ber n’ dekiMuci z e”ol ar akbi l i ni r ,Al manya’ nı ndi ğerş ampi yonl ukl ar ı ar as ı ndaçoköneml i di r .

“T ot al i t erbi rr ej i mdeyaşı yor sanı z,f ut boldaki t l eselbi rpr opaganda mekani zması nadönüşür .Nazi l erdebudüşüncei l et üm maçl ar ıkazanabi l ecekl er i nidüşünür l er di . ” Nazidönemi ndef ut bol danel eryaşandı ? T ot al i t erbi rr ej i mdeyaş ı yor s anı z ,f ut boldaki t l es elbi rpr opagandamekani z mas ı nadönüş ür . Naz i l erdebudüş üncei l et üm maçl ar ıkaz anabi l ecekl er i nidüş ünür l er di .1936yı l ı nda Ber l i n’ de Ol i mpi yat l ardüz enl endi ğis ı r adabi rf ut bolmaçı naHi t l er ’ i ngel eceğibi l di r i l i yor .Al manyao s ı r adaNor veç’ ekar ş ıbi rmaçoynayacakt ı .Her k es i n,Hi t l er ’ i ngel eceğibi rmaçt aNor veçgi bibi r t akı makar ş ıgal i bi yet i nçokk ol ayol duğunudüş ünüyor du.AncakAl mant akı mımaçıkaybet t i . Hi t l ers t adyumut er ket t i .BumaçdaAl manMi l l iT akı mıT ekni kDi r ekt ör ü’ nünkar i yer i ni ns onuol du. Fut bolbaz enböyl eçal ı ş ı r .

-2 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com


f or z aeur ope

www. f or z aeur ope. com

Bumi l l i yet çieği l i m hal enAl manf ut bol undasür üyormu? Günümüz dear t ı kdur um çokf ar kl ı .Baş ar ı l ıbi rdönem geçi r di l eramaar t ı kbaş ar ı l ıdeği l l er .Ar t ı k Al manf ut bol unabaş kabi rper s pekt i f t enbakı yor uz .Buper s pekt i fdemevcutAl manFut bol Feder as yonu’ nunçal ı ş mal ar ıi l eol uş t ur ul du. Feder as yonBaş kanıTheoZwanz i ger ’ i nbuk onudagör üş l er i nakat ı l ı yor um.9Şubat2009’ da yaz dı ğımakal es i ndeş öyl edi yor :“ Bi zf ut bol u,ayr ı mcı l ı ğakar ş ımücadel ei çi nkul l anmaki s t i yor uz . EğerbenTheoZwanz i ger ,Al manf ut bol ununbaş ı ndai s em,f ut bol l az engi nl er i ndahaz engi n,f aki r l er i ndahaf aki rol mas ı nıi s t emem.Buül k edeyaş ayanaz ı nl ı kl ar adakur umumuz dabi ryerver mek i s t i yor uz .Fut bol daayr ı mcı l ı ğıaz al t mamı zger eki r . ”Buyaz ıFr ankf ur t erAl l gemai negaz et es i nde yayı nl andı .Gör düğünüzgi bibudüş üncet ar z ıi l eBenz emann’ ı ndüş üncel er iaynı .Canl ıbi rdai r e gi bibaş adönüyor uz .İ t al ya’ yagi di n,f ut bolkl übününi s mi ni nmes el a“ I nt er naz i onal eMi l an” ol duğunugör ür s ünüz .Fut bolı r kadayanmaz ,f ut bolent er nas yonel di rvek oz mopol i t t i r . 2.DünyaSavaşısonr ası ndai seAl manyai ki yeböl ündü.Bui ki yeböl ünmüşAl manya’ nı n 1974yı l ı ndaBat ıAl manya’ dadüzenl enenDünyaKupasısı r ası ndabi r bi r l er i yl eyapmı ş ol duğumaçhal akonuşul uyor .Bumaçıbukadardr amat i kyapanunsur l arnel er di ? İ kis i s t em ar as ı ndayaş ayanbi rül k eydioz amanl ar daAl manya.Fut bol düz eyi ndei s eol dukçaz ayı fbi rDoğuAl mant akı mı nakar ş ıbi rf ut bol deviol ar akBat ıAl mant akı mıvar dı .Bumaçt aDoğuAl manya,Bat ı Al manya’ yıüs t el i kk endievl er i ndeyenmi ş t i .But abi ikibi rs kandalol du. O maçadai rf ot oğr af l ar abakar s anı z ,i ns anl ar ı nüz ünt üs ünü,s evi nci ni veş aş kı nl ı ğı nıanl ayabi l i r s i ni z .J ür genSpar was s er ’ i nat t ı ğıgol deki s evi nci nekar ş ı nBat ıAl manyaŞans öl yes iSchni t t ’ i ni f ades iş aş kı nl ı kt an dahaöt ebi ranl am t aş ı yor .Ef s aneoyuncul arBeck enbauer ,Br ei t ner , Ul iHöenes s ’ i nyüz l er i nebakar s anı z ,onl ar ı nnas ı lüz günol dukl ar ı nı gör ür s ünüz .Komüni z m’ ekar ş ıkaz anmal ar ıger ek enbi rmaçıkaybet mi ş l er di .But am anl amı yl abi rs kandal dı .Bumaçt ans onr as ıdai l gi nçt i r . Bat ıAl manyaar dı ndant üm maçl ar ı nıkaz anı pDünyaŞampi yonuol du. AncakDoğuAl manya2.t ur dael endi .BumaçSpar was s er ’ i nmaçı ol muş t u. -Bui ki yeböl ünmüşAl manya,i kiül keni nf ut bol dakit ar af t ar l ar ı nanedüşündür üyor du? 1974’ debencei kiayr ıul us t uk.Bus or unhal endevam et mekt e.İ ns anl ar ı nbi r bi r i nenas ı l davr andı ğı nabakar s anı zhal eni kiayr ıdevl etgi bigör ünüyor uz .Hal ent am ol ar akbi r l eş t i kdi yemem.Bel kidebus ür eç20yı l dandaf az l as ür ecek.Far kl ı l ı kl arçokf az l aydı .Di lbi l ei ki ye böl ünmüş t ü.Budur umunr es mens onaer di ğiyı li s ebi z ibuk ezdebi r l eş mi şAl manMi l l iT akı mı ’ nı n i l kyı l ı nı nhi kayes i negöt ür üyor .Bi l di ği ni zgi bi1989’ dabi rdevr i m ol du.3Eki m 1990yı l ı ndai s ei kiAl manyar es menbi r l eş t i .Ancakbi z i m dahaönces i ndenz at enbi r l eş mi şbi rAl manMi l l iT akı mı mı z var dıvebut akı mİ t al ya’ daDünyaŞampi yonuol du.Al manMi l l iT akı mı ’ nı nt ekni kdi r ekt ör üi s e 1974’ dekupayıkal dı r anFr anzBeck enbauer ’ di .Kupayıkal dı r dı kl ar ı nda“ Bubi r l eş mi şAl manMi l l i T akı mı ’ nı n20yı lboyuncaki ms eyenemez . ”demi ş t i .Ancakyanı l dı .

-3 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com


f or z aeur ope

www. f or z aeur ope. com

-1990yı l ıt ar af t ar l ari çi nneanl am i f adeedi yor du? O yı lAl manyai çi nmuci z el er i nyı l ı ydı .Bi rul usbi r l eş mi ş t i .Bi r çoki ns anbuanıbekl i yor du.Çünküs adece ul usdeği l ,ai l el erayr ı l mı ş t ı .Yı l l arboyuncababas ı nıgör emeyençocukl arvar dı .Buger çekt ençokköt ü bi rdeneyi mdi .Bus ı r adaf ut bolt akı mıDünyaŞampi yonuol duğundabi rüni ver s i t eş ehr iol anMüns t er ’ de yaş ı yor dum.Evi mdens okağaçı kt ı ğı mda,ogeceher k es i ns okakl ar davebar l ar daol duğunugör düm. Tüm ul usogeces ar hoşol muş t u.Çünkübi rmuci z eyaş amı ş t ı k.Beni m kuş ağı mdanbi r çokki ş ibunu muci z el er i nyı l ıol ar akanı ms ar . -Günümüzdebi r l eşmi şAl manyadeği şensosyalvekül t ür elyapı sısözkonusu. Özel l i kl e1968 sonr asıyenikuşakgöçmel er i nAl manvat andaşıol mal ar ıi l eAl manya’ nı nsosyalyapı sı nda yaşanandeği şi m Al mansi yaset i ndedeuzunyı l l art ar t ı şı l ı yor .Bununf ut bol ayansı masınası l ol du? Öncel i kl ebut opl umadai rbi r ş eyl ers öyl emekger eki r .10yı löncepol i t i kacı l ar ,Al manya’ nı nbi rgöç ül k es iol madı ğı nıs öyl er l er di .Şi mdiAl manya’ da78mi l yonci var ı ndayabancıvar .Ancakpol i t i kacı l ar uz uns ür eAl manya’ nı ngöçül k es iol madı ğı nıi ddi aet t i l er .Amabuar t ı kdeği ş t i .Ar t ı kAl manya’ nı n ul us alveul us l arar as ıbi rgöçpr ogr amıvar .İ çi ş l er iBakanıveaynız amandadas por dans or uml ubakan Wol f gangSchaubl e,bi rbi r l i kol uş t ur du.Bubi r l i ğebi r çokTür k or gani z as yondadahi ledi l di .Bubi r l i kl eol uş t ur ul anent egr as yon pl anı ndai s es porbuent egr as yonunbi rböl ümüol ar akgös t er i l di .Bu dur umaTür kl er i ngöz ünden bakacakol ur s akör neği nHami tveHal i l Al t ı nt opkar deş l er i nkuş ağı“ Al manya’ dayaş ı yor uzamabur as ıbi z i m ül k emi zdeği l ”düş ünces i ndeydi l er .Eğerf ut bol dabi rül k eyit ems i l et mel er iger eki yor s aTür ki ye’ yit er ci hedi yor l ar dı .Ancakbugenç oyuncuMes utÖz i li s ebaş kabi rkar aral dı .Al manya i çi noynamaya kar arver di .Buyenikuş ağı nal dı ğıbi rkar ar dı r .Ar t ı kbukuş ak k endi l er i nebuül k edebeni ms endi ği nihi s s edi yor .Ancakhal enuz unbi r yol umuzvar ,buhi s s ikal ı cıkı l maki çi n.Al manyapas apor t unas ahi p ol upAl manya’ dayaş ayan,bur adapar akaz anı pver gi s i niver en,çocukl ar ı nıbuül k eni nokul l ar ı na gönder enbui ns anl ar abi z i m bi rul usol duğumuz u,bi r l i kt eyaş amamı zger ekt i ği ni ,bi r l i kt ef ut bol oynamamı zger ekt i ği nihi s s et t i r memi zger eki yor .

“Hami tveHal i lAl t ı nt opkar deşl er i nkuşağı“ Al manya’ dayaşı yor uzama bur asıbi zi m ül kemi zdeği l ”düşüncesi ndeydi l er .Ancakbugençoyuncu MesutÖzi li sebaşkabi rkar aral dı .Al manya i çi noynamayakar arver di . Buyenikuşağı nal dı ğıbi rkar ar dı r . ” Bubi rs ür eç,ancaki ş l eyenbi rs ür eç.Şuant akı mdaoynayanAf r i kaas ı l l ıAs amoahgi bi ,bi r çokyabancı i s i m gör ebi l i yor uzar t ı kAl manMi l l iT akı mı ’ nda.BuTheoZwanz i ger ’ i ndedes t ekl edi ği ,beni m de i nandı ğı m bi rs ür eç.Sanmı yor um kiAl manya’ daher hangibi rpol i t i kacıbus ür ecekar ş ıçı ks ı n.Bel kiaş ı r ı s ağcı l arbus ür ecekar ş ıçı kacakl ar dı r .Yaş adı ğı m ül k eni n,di ğerül k el er dengel eni ns anl ar ayönel i k kat ı l ı mcıyakl aş ı mıve20,30yı l dı rbuül k edeyaş anani ns anl ar abuül k edebi r l i kt eyaş adı ğı mı z ı hi s s et t i r memi zçokhoşbi rduygu. Busür eci nt ar i hselnedenl er i nabakar sak,Al manya’ nı ncoğr af inedenl er dendol ayıkapal ı bi rül kedeol amayacağı nıgör üyor uz. Al manyaas l adı ş akapal ıbi rül k eol madı .Al manya’ daPol onyal ı l arvar dı rör neği nveonl argöç et memi ş l er di r .Onl arbuül k edeyaş ı yor l ar dız at en.Yahudi l er ,Romanl ar ,Dani mar kal ı l ar ,Fr ans ı z l arda. . .

-4 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com


f or z aeur ope

www. f or z aeur ope. com

. . öyl e.Al manya’ nı ndoğus undaSei l i z i eri s i ml iuf akbi rböl gevar dı r .Buböl gedei ns anl ari yidüz eydeAl mancaveL ehçek onuş ur l arvebur as ı1.ve2.DünyaSavaş l ar ıdadahi lol maküz er euz un yı l l arboyuncaAl manyavePol onyaar as ı ndaeldeği ş t i r di .Bur adayaş ayani ns anl arbunedenl e ayr ıbi rki ml i kgel i ş t i r di l er .Bui ns anl ar aPol onyal ımıyoks aAl manmı s ı nı zdi yes or ar s anı zonl ar onl ars i z eSei l i z i er l i yi m di yecekl er di r .1.DünyaSavaş ıs onr as ı ndave2.DünyaSavaş ıönces i ndebu böl gedeçokyet enekl ibi rf ut bol cuçı kt ı .İ s miHansWi l l i amows ki ’ ydi .Öncel er iPol onyaMi l l iT akı mı i l eAl manya’ yakar ş ıoynayanWi l l i amows ki ,2.DünyaSavaş ıs ı r as ı ndaAl manyaböl geyii ş gal edi ncebuk ezAl manMi l l iT akı mı ’ ndaoynamayabaş l adı . .Ber n’ dekimuci z eni nkahr amanıFr i t z Wal t eri l ebi r l i kt eoynadıuz uns ür e.Beni mi çi nWi l l i amows kimoder ndönem f ut bol cus unabi rör nekt i r .Oynadı ğıoyundaöz elbi rki ml i kt ems i let t i ği nidüş ünmüyor du.Fut boloynuyor dus adece.Pol onyaMi l l iT akı mı ’ ndadaAl manMi l l iT akı mı ’ ndadagol l erat t ı .Ger çekt endei l gi nçbi rkar akt er di . Fut bol unAl manya’ danbaşkayer l er egöçet t i ğidur uml arol dumu? Evetol du,Bununör neği niFCFr ei bur gt akı mı yl aver ebi l i r i z .But akı m hal en bi r çokAf r i kal ıgöçmenoyuncuyubünyes i ndebar ı ndı r ı yor .Af r i ka’ dan Al manya’ yaçokgençyaş t agel enBur ni kaFas oas ı l l ıJ onat hanPi t r oi paFC Fr ei bur g’ unyı l dı z ıol muş t ubi rdönem.Ar dı ndanHambur gSVt akı mı na t r ans f erol du.Şuan24yaş ı ndaveAl manya’ daar t ı kbi rkar i yers ahi bive k endi par as ı yl aBur ki naFas o’ dabi rf ut bolokul uyapt ı r dı .Bu,f ut bol unAl manya’ dan Af r i ka’ yager idönüpor adaoböl geni nhal kı nahi z metver di ği ni ndebi rgös t er ges i di r .Fut boli l ebi rkar i yer iol du.Ar t ı kBur ki naFas o’ dakiai l es i nigeçi ndi r ebi l i r . Amabununl abi r l i kt eoül k edekiçocukl ar ı ndaeği t i mi niüs t l eni yor .Bu,f ut bol t opununs adecegöçmenol madı ğı nı ,3.Dünya’ dangöçeni ns anl ar adayar dı mcı ol duğunugös t er i yor . -Al manFut bolFeder asyonugünümüzdeenbüyüksi vi lt opl um ör güt ü.Çünkü6mi l yonüyesi ol anbubüyükl ükt ebaşkabi rör gütyok.Bukadaror gani zevekat ı l ı mcıbi rspor anası l dönüşt üf ut bol ? Al manFut bolFeder as yonudünyanı nenbüyükf ut bolf eder as yonuol mak t angur urduyuyor .Bu6mi l yonki ş i ni nf ut boloynadı ğı nıs anmayı n.Bi r çok i ns anvarkl üpl er ef ar kl ınedenl er l eüyeol an.Kı z ıyadaoğl uf ut bol oynadı ğıi çi nüyeol anl ardaçok.Fut bolçokpopül erbi royun,bunedenl e bukadarbaş ar ı l ıol du.Al manya3k er eDünyaŞampi yonuol du.Al man Fut bolFeder as yonu’ nunbaş ar ı s ıdaçoköneml i .Fut bol ut opl umuol uş t ur an bi rbi r l i kol ar akal gı l ı yor l ar .Kl üpl er ekar ş ıdabüyükbi rbağl ı l ı kl ar ıvar . Schal k e04,Bor r us i aDor t mund,FCBayer nMünchengi bibi r çokkl übünüy el er ivar .Bunl arbukl üpl er i nt ar af t ar l ar ıvebut ar af t ar l arkl üpl er i nf aal i y et l er i nekat ı l ı yor l ar .İ ns anl ar ı nböyl ebi r ş eyei ht i yaçduymas ı ,yanibi r l i kt e ol maduygus uvek endi l er i nievl er i ndehi s s et mel er ionl ar ıüyeol mayas ür ükl üyor .Böyl eceAl man Fut bolFeder as yonu’ nadaüyeol muşol uyor l ar .

“İ nsanl ar ı nböyl ebi r şeyei ht i yaçduyması ,yanibi r l i kt eol maduygusu vekendi l er i nievl er i ndehi sset mel er ionl ar ıüyeol mayasür ükl üyor . ” -Fut bol unçocukl ar ı neği t i mi ndedeözelbi ryer iol duğunugör üyor uzAl manya’ da… Beni mi çi nbuz amanl ar das por ,bi l gi s ayaroyunl ar ı nı nenbüyükdüş manı .Çocukl ar ı neği t i mi pl anl andı ğı ndaonl ar ahayat ı nal gı s ı nıver ebi l ecekbi röz el l i ğivars por un.Sporonl ar l açal ı ş mak. . .

-5 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com


f or z aeur ope

www. f or z aeur ope. com

. . . i çi ndehar i kabi rar aç.11yı lboyuncaokul das porhocal ı ğıyapt ı m.Gençl er l e,Al manya’ daki az ı nl ı ğamens upbi r çokçocukl açal ı ş t ı m.Beni m hayat ı mdayapmı şol duğum eni yiş eyonl ar as por l a hayat ı nr uhunadai rbi r ş eyl eröğr et mekol du.Onl ar ıs os yalbi rvar l ı ğadönüş t ür düvei l et i ş i m kur mal ar ı nıs ağl adıs por .Çünküs pori l et i ş i mdebi rs i s t emdi raynız amanda.Bences i yas et is por dan uz akl aş t ı r makt ans as i yas et is por as okmal ı yı z .Spor das i yas et idüş ünmel ivepol i t i kal arür et mel i yi z .Bu s por l açel i ş enbi rdur um deği l di r .Fut bol daör neği nher k es eadi ldavr anmanı nger ekl i l i ği nigör ür s ünüz . Bununs i yas et et aş ı nmas ıdai mas or unol ur .Pol i t i kacı l ars por danbi rş eyöğr enmeyeçokheves l i deği l l er di r .Gençkuş ağı mı zi s ebunuar t ı kböyl edüş ünmüyorvebaz ıpol i t i kal ar akar ş ıçı kabi l i yorve t ar t ı ş abi l i yor l ar .Bunedenl es por dadavar ol mal ı ,i nandı ğı mı zdüş üncel er ianl at mal ı ,kar ş ıçı kmal ı , buk onui l ei l gi l if i l ml eryapmal ı ,ki t apl aryaz mal ı yı z . -Fut bolsahası nıhi çbi rayr ı mcı l ı ğı nı nol madı ğı nıbi ryerol ar akdüşünmek,bi rt ürüt opyaya özl em ol ar akdeğer l endi r ebi l i rmi yi z?Üt opyal arköt üdeği l di r .Bencebi r çoki ns anı n“ üt opyal ar ai nanma! ”dedi ğibi rz amandayaş ı yor uz . Amabenceher k es i nhayat avet opl umadai rbi rüt opyas ıol mal ı .Sporbi rüt opyaol mal ı .Ancaks adece budüz eydenai fdekal mamakger eki r .T opl umunger çekk oş ul l ar ı nıdagör ebi l mekger eki r .Si z ebi r ör nekver eyi m.J er us al em Üni ver s i t es i ’ ndeçal ı ş anbi ri şar kadaş ı m var dı .Hepş unus öyl er di :“ Eğerİ s r ai l l iveFi l i s t i nl ipol i t i kacı l arf ut bol uöğr eni pbi r l i kt eoynas al ar ,bubar ı şs ür eci nekat kıs ağl ar . ”Nai fbi rt ekl i fbi l eol s ai çer di ğianl am öneml ibence.Spordas anatgi bibi r l i kt ebi r ş eyl eryapabi l di ği mi z i gös t er enbi rüt opyadı r .İ r an’ dan Al manya’ danABD’ denyadaİ s r ai l ’ dengel i nf ar k et mez ,f ut bol oynar k enyadak emançal ar k enbi r bi r i mi z ianl ayabi l i r i z .

“Eğerİ sr ai l l iveFi l i st i nl ipol i t i kacı l arf ut bol u öğr eni pbi r l i kt eoynasal ar ,bubar ı şsür eci ne kat kısağl ar . ” Fut bol unbuçokkül t ür l ür uhu,bi ror t akkül t üryar at ı l ması nanedenol uyordi yebi l i rmi yi z? Al manya’ da19.yüz yı l dakiPol onyal ıaz ı nl ı khakkı ndayapt ı ğı m çal ı ş mal ar dagöçmenPol onyal ı l ar ı n 19.yüz yı l da s poror gani z as yonl ar ıyapt ı kl ar ı nıöğr endi m.Buor gani z as yonl aronl ari çi nçoköneml i ydi . Bundanyüz yı ls onr ai s ebuk ezAl manya’ daTür kl er i nf ut bolkl üpl er ikur dukl ar ı nıgör üyor uz .Bukl üpl er onl ari çi ndeçoköneml i ,çünkübi rs os yalk oz mozyar at ı yor .Bur adak endi l er ii çi nküçükbi rTür ki ye kur uyor l ar ,yı l l aröncePol onyal ı l ar ı nk endi l er ii çi nyar at t ı kl ar ıPol onyagi bi .Bukl üpt ebi r l i kt eol uyor l ar . Al mankl üpl er i ndençokdahas ı cakbi ror t amıol uyorbukl üpl er i n.Ar dı ndanAl mant akı ml ar ı nakar ş ı maçyapmayabaş l ı yor l ar ,bur adabaz ıs or unl ardayaş anı yor .AncakAl manya’ dakit opl umadabu ş eki l dedahi lol mı şol uyor l ar .Şi mdiAl manMi l l iT akı mı ’ ndaTür kas ı l l ıoyuncul arvar .Budevam et mes i ger ek enbi rs ür eç.Al manFut bolFeder as yonu’ navedi ğerkur uml ar abus ür eci nt ar i hives os yol oj i k açı dandanı ş manl ı ğı nıyür üt üyor um.Bus ür eçt enk or kmamamı zger eki yor .Bus ür eci nçokdoğalve pol i t i kbi rper s pekt i f ivar .Bu,ol uml udüz eydebi rent egr as yons ür eci .As i mi l as yondeği l ,ent egr as yon… Bur adaBodens ee’ deKons t anzgöl ükı yı s ı ndauf akbi rgölvar .Bur ada“ Kons t anzTür kSporKl übü” adı ndabi rkl üpvarvebukl üpt e17f ar kl ıul us t ani ns anvar .İ t al yanveAl mant ekni kdi r ekt ör l er ivar ,kl üp baş kanl ar ıbi rTür k.Bana“ Bi zKons t anz ’ dakit üm hal kl aent egr eol maki s t i yor uz . ”dedi l er .Çünkümul t i kül t ür elbi rkl üpol dukl ar ı nıbi l i yor l ar .Bu,ent egr as yondüş ünces i ndeyenibi raş amadı r . Fut bolt opugöçmendi rvebunedenl eonaadi lveyumuş akdavr anmal ı yı z .Si zdebuent egr as yonubi r baş kaş eki l det ems i ledi yor s unuz .Tür ki ye’ denbi reki pAl manf ut bol ununt ar i hihakkı ndabi rbel ges el yapmayagel i yor .Çünkübur as ıAvr upa.

-6 Üs küpcad.8B/ 206690Kavakl ı der eAnkar aTür ki yet el / f ax:+903124671269www. s f r f i l m. com

Diethelm Blecking  
Diethelm Blecking  

Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi'nden sosyolog Diethelm Blecking ile Alman Futbol Tarihi üzerine röportaj

Advertisement