Page 1

Uyku ve Gölge Sleep and Shadow Dejan Kaludjerovic, Hacer Kıroğlu, Elif Öner, Neriman PolatUyku ve Gölge Sleep and Shadow Dejan Kaludjerovic, Hacer Kıroğlu, Elif Öner, Neriman Polat

Küratörler / Curators Mürteza Fidan, T. Melih Görgün

09.02.2011 - 08.04.2011


Uyku ve Gölge Zifiri karanlığın kötüleştirici boşluğundan görüntüyü şüphe içinde savuşturan alacakaranlık, hakikatinin gün ışında görüntüyü yeniden bulabilir. Bu görüntü hakikatin ta kendisidir ve uykuda kavuşulacak şeydir... Uyku, esrikliğin son aşamasında gölgenin tekinsizliğinde ve gölgenin dönüşeceği şeyin, yani geleceğinde tamamlanmış olacak ideasını ebedileştirir. Gölge, öznenin imgelerle karşılaşmasının hakikatidir. Özne, ardı ardına gelen ayartmalara karşı gölgenin yaratmış olduğu kuşku sayesinde direnebilmektedir. Uyku, bizi adlandıran somut şeyden bütünüyle imgesel dünyasının nötr olan adsız beninin hakikatine yerleştirir: Bütün hüneri hareketsizliğin mekânına geçip imgeselliği ebedileştirmektir. Artık bu mekânda arzunun ajitasyonuna ihtiyaç duymayan hantallaşmış bir beden vardır. Sınamanın anlamsızlığının yoğun bir sadakatidir bu uyku… Sadakatsizliğin en dolaysız hali hafızadır. Bir olaya veya olguya sadık kalmak demek, onu anımsamak anlamına gelmez. Bellek, kendi arzu yüklü kurgusallığının ayartıcılığı ile kendi “boşluğunu” doldurur. Böylece, olay mahallindeki izler, zifiri karanlığa-boşluğa terk edilmiş olur. Oysaki uyku zifiri karanlığın boşluğundan gün ışığına çıkarır bizleri -ki kuşkunun gölgesinde belirir yer ve edimler… Hacer KIROĞLU, insanın bedeninde kendinden geçişi ya da sözcüklerin üzerini bir çözücü ya da mürekkeple tekrar yazarak; zifiri karanlık, boşluktaki yerin, kapkaranlık boşluğa feragatini işaretlemekte. Diğer yandan esrik figür bedeni terk ederken metnin göstergeleri de yerinden edilmekte. Bütün bu ayartmalardan feragat eden adsız benin hakikati, uykunun tekinsiz alacakaranlığında ebedileşir. Burası boşluk ile doluluğun birbiri içinde eridiği yerdir. Alain Badiou’ya göre “alacakaranlıkta beliren şey, alacakaranlığın gölge olarak ortaya çıkardığı şey -ki bu alacakaranlıktaki gölge” kapalı bakan gözün askıya alınmış hakikatine uykuda kavuşması ve bu hakikati eksilten simulakrum, Neriman POLAT’ın yapıtında çifte gölgeyi oluşturmakta. “Beckett bize, aşkın ikisini kendi üzerine bir göç olarak sunar. Göç, bir yerden bir başka yere geçmeyi sağlamaz, yer içinde bir yer değiştirmedir ve bu içkin yer değiştirmenin paradigması aşkın ikisidir.” derken Alain Badiou hareketsiz göçle aşkın mekânsızlığını tarif etmektedir. Bu mekânsızlık zifiri karanlığın boşluğuyla alacakaranlığın birbiri içinde eridiği yer… Dejan KALUDJEROVIC, metaforik bir yer olarak masum bir çocuk bedenini yer olarak tarif etmekle tüketim imgesinin ayartıcılığını boşluğa terk etmektedir. Elif ÖNER, çalışmalarında, zamanı ve mekânı içsel bir zamansızlığa dönüştürmekte. Elbette hareket zamanı içermekte, ancak bizim sözünü ettiğimiz ontolojik bir durumdur. Mekân ise salt bir “yer” olarak var diyebiliriz. Zamanın ve mekânın, zamansızlık ve mekânsızlık olarak kayboluşu; boşluğa doğru ama boşluğun dışına -ki bu alacakaranlıkta kaybolmaktır: Varlığın kuşkulu gölgeyle uykuda gün ışığına kavuşmasıdır.

Mürteza Fidan - T. Melih Görgün, Ocak 2011

4


Sleep and Shadow The dusk, which wards image off in suspicion from the exacerbating void of pitch darkness, may rediscover image in the daylight of truth. This image is the truth itself, and it is to be rejoined with during the sleep... Sleep, during the final stage of ecstasy in the uncanny of shadow, eternalizes the idea that will be completed in the future, that is, that which the shadow will transform into. Shadow is the truth of the subject encountering images. Subject resists the unceasing enticements, thanks to the suspicion called into being by shadow. Sleep carries from the concrete thing that denominate us to the truth of the nameless I of the entirely imaginary world which is neutral: its mere skill is to eternalize imaginary by crossing over to the space of immobility. Now, in this space exists a ponderous body that does not need the agitation of desire. This sleep is intense fidelity of the meaningless of trial. The most direct state of infidelity is memory. Being loyal to an event or fact does not imply remembering it. Memory fills its own “void” through the seduction of its desire-ridden fiction. In this way, the traces in the scene of the event are abandoned to pitch darkness - void. Sleep, on the other hand, brings us to daylight from the void of pitch darkness - place and actions appear in the shadow of doubt. Hacer Kıroğlu marks her renunciation to pitch darkness, the place of the void, the dark emptiness, by writing the losing oneself of the body, or, by rewriting on the words with a solvent or ink. On the other hand, the signs of the text are displaced as the ecstatic figure leaves the body. The truth of the nameless I who has abandoned all these enticements is eternalized in the uncanny dusk of sleep. This is the place where emptiness and fullness are fusing into each other. According to Alain Badiou, “what appears in the dusk, what dusk reveals as shadow - that is the shadow in the dusk.” means the reunion of the eye that looks through closed eyes with its suspending truth during sleep, and the simulacrum that lessens this truth constitute the double shadow in the work of Neriman Polat. When Alain Badiou says that “Beckett provides us the two of love as a migration onto oneself. Migration does not involve moving from one place to another; it is a displacement within a place, and the paradigm of this immanent displacement is the two of love,” he describes the spacelessness of love with immobile migration. This spacelessness is the place where the void of pitch darkness fuses with dusk... Dejan Kaludjerovic relinquishes the seduction of the image of consumption to the void by describing the body of an innocent child as a metaphorical place. In her works, Elif Öner transforms space and time into an inner timelessness, spacelessness. Doubtless, movement implies time, yet, what we refer to here is an ontological state. We can say that space exists as a mere “place.” The disappearance of time and space as timelessness and spacelessness; toward the void but beyond the void - this is being lost at dusk: It is the reunion of being with daylight during the sleep through doubtful shadow.

Mürteza Fidan - T. Melih Görgün, January 2011

5


Dejan Kaludjerovic

Yapıtlarım asıl olarak sorumluluk ve gücün kötüye kullanılması konularıyla ilgilidir. Diğer bir deyişle, kitle iletişim, eğitim sistemleri ve aile ortamının hangi yollarla toplumu etkilediği ile ilgilidir. Çalışmalarımda, imgenin Batı toplumundaki merkezîliğini, toplumun şiddet takıntısını, kapitalizmin yapısını ve mekanizmalarını araştırıyorum. Çalışmalarım, fotoğraf ile resim, figürler ile arkaplan, perspektif ile ters perspektifin iç içe geçmesini yansıtır. Bunlara ek olarak, gizli ile aşikâr, ani ile planlanmış, geçmiş ile şimdi, kişisel ile toplumsal, çocuksu ile olgun, tehlikeli ve zararsız karşıtlıklarını araştırıyorum. My work is mainly concerned with issues of responsibility and manipulation. In other words, the ways through how mass media, educational systems or family contexts, influence society. My work explores the centrality of the image in the Western society, the obsession of the society with violence, the structure and mechanisms of capitalism. My practice reflects the interweaving of photography vs. manual painting, figures vs. background and perspective vs. inverse perspective. Furthermore, I am exploring the dichotomies of hidden vs. revealed, spontaneous vs. constructed, past vs. present, personal vs. social, childish vs. mature, dangerous vs. harmless.

“Are You Ready for A Ride”, 2006 Video Yerleştirme, 4'30'', Loop Sanatçının İzniyle “Are You Ready for A Ride”, 2006 Video Installation, 4’30’’, Loop Courtesy of the Artist

6


Dejan Kaludjerovic

“Are You Ready for A Ride” Resim ve video işlerinden oluşan “The Future Belongs To Us” (Gelecek Bizim) serisinden son iş dizim “Can I change my career for a little fun?” (Biraz eğlence için kariyerimi değiştirebilir miyim?) da bir yanda çağdaş moda dergilerinden (örneğin Vogue Bambini) imgeler/görsel örneklerle diğer yanda son derece şiddet içeren “Happy Tree Friends” (bu çizgi film internetten alınmıştır) çizgi filminin imgelerini birleştiriyorum. Bu iş dizisinde amaçlanan iki gerçekdışı varlığın yüz yüze getirilmesidir: İlki yetişkinlerin/toplumun beklentilerinin arzulanan resmini temsil ediyor ve bunun aracılığıyla çocuğun neyse o (dürtüsel, ne yapacağı belli olmayan, özgür) olma hakkı kendisinden alınıyor. Bu ilk varlık sonradan çizgi filmdeki ikinci/diğer varlığın hikayesine ekleniyor. Bu birleşim, içinde yaşadığımız sosyolojik ve ekonomik/kapitalist sistemi giderek şimdiki zamanda her zamankinden çok şiddet, yüzleşme ve savaşla yoğunlaşan davranış biçimleri ve ortak bilincin çapraşık gelişiminin varlığı konusunda artan bir farkındalık süreci aracılığıyla düşünmeye sevk etmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda hem özellikle konuyla ilgili hem de korkunç olan şey, şiddet ve korkunun bir eğlence gereksinim ve biçimi haline gelmesidir. “Are You Ready for A Ride” In my latest series of works “Can I change my career for a little fun?” from the cycle “The Future Belongs To Us” (which consists of paintings and video works) I combine the images/visual samples taken, on one hand, from contemporary fashion magazines (e.g. Vogue Bambini), and on the other hand, images from the very violent cartoon “Happy Tree Friends” (taken from the internet). In this series of works the intention is to confront two unreal entities: The first one, which represents the desired picture of the expectations of the adults/the society, and through which the child’s right to be what he or she is (impulsive, unpredictable, free), is taken away from him/her. This first entity is than inserted into the scenography of the second/other entity – the one of the cartoon. This combination aims at stimulating a reflection of the sociological and economical/capitalist system we live in, through a process of progressive increased awareness of the existence of the devious development of the consciousness and the patterns of behavior, which in the present time, more than ever, intensified through violence, confrontation, war. What is particularly relevant and horrific at the same time, is that violence and fear became a need and a form of entertainment.

7


Dejan Kaludjerovic

“Hastayım Hayal kurmuyorum artık Sigara içmiyorum artık Geçmişim bile yok artık Sensiz kirliyim Sensiz çirkinim Yatakhanedeki yetim gibiyim Hayatımda yaşamak isteği kalmıyor Gittiğinde hayatım duruyor Hayatım yok artık yatağım bile Gar iskelesine dönüyor Sen gittiğinde Hastayım Tamamen hasta Annemin geceleri dışarı çıktığındaki gibi Beni çaresizliğimde baş başa bırakıp …” Je Suis Malade (1973) Söz Yazarı / Besteci: Sergi Lama

“I am Sick I don’t dream anymore I don’t smoke anymore I don’t have a history anymore I am dirty without you I am ugly without you I am like an orphan in a dormitory I don’t feel like living my life My life stops when you leave I don’t have a life anymore and even my bed Turns into a platform (of a station) When you go away I am sick Completely sick Like when my mother went out in the evening And she left me alone with my despair …” Je Suis Malade (1973) Author / Composer: Serge Lama

8


Dejan Kaludjerovic

9


Dejan Kaludjerovic

“Je Suis Malade”, 2008 Video Yerleştirme, 4'30'', Loop Sanatçının İzniyle “Je Suis Malade”, 2008 Video Installation, 4’30’’, Loop Courtesy of the Artist

10


Dejan Kaludjerovic

“Je Suis Malade” Dramatik ışık altında, sarışın küçük bir kız, simsiyah bir arka zeminin önünde, kolları bedeninin yanında, hareketsiz ayakta durur. Direk olarak kameraya bakmaz. Kız repliğini beklerken arkada piyano sesi duyulmaktadır. Çok güzel bir soprano sesle şarkı söylemeye başlar; Mısır'da doğmuş olan Fransız şarkıcı Dalida'nın dünya çapındaki şöhreti sayesinde pek çok izleyici için bu melodi tanıdıktır. Bir süre sonra bu sahnede bir tuhaflık olduğunu farkederiz: Genç bir insan, artık sigara içemeyeceği, hayal kuramayacağı ve yaşayamayacağı hakkında şarkı söylemektedir; on yaşındaki biri için pek alışıldık ifadeler değil bunlar. Şarkının sözleri çaresizlik içinde yalnız, yorgun, tükenmiş olmaktan, mutluymuş gibi yapmaktan bahseder. Sanatçı, hayalî bir görüş açısı kullanarak, çocuğun sergileyen bedenini, izleyicinin yaşadığımız dünyaya dair en mahrem korkularını, endişelerini ve görüşlerini yansıtabilecekleri boş bir sayfa olarak kullanır. Je Suis Malade (Hastayım) şarkısı sayesinde geniş bir coğrafyayı keşfe çıkıyoruz ve belki de etrafımızı saran insafsız gerçeklerin ortasında kendimizi nasıl kaybetmeyeceğimizi sorguluyoruz. Je Suis Malade (2008) adlı videonun ilk versiyonunda şarkının yorumunu yapan bir çocuktur. Bu da zaman içinde organik olarak geliştirilebilecek, daha büyük, çok kanallı video yerleştirmelerinde yer almak üzere, farklı versiyonlar için sanatsal bir model yaratmaktadır. Ljubjana, New York, Tokyo, Beyrut gibi birbirinden uzak yerlerde, her birinde tek çekimle filme alan Kaludjerovic, küresel senkronize bir koro oluşturmak üzere, dünyanın her yerinden çeşitli çocukları yanyana getirerek bir tekrar duygusu yaratıyor. En sondaki çok kanallı bölüm, dolaylı olarak tüketim, oryantalizm, ve belli tabuları, ve diğer yandan da korku ve endişe mekanizmalarının dünyaya nasıl bilinçli bir şekilde bulaştırıldığını araştırıyor. Sanatçı, yerel bağlamların göstergelerini ve ulusal işaretleri silerek, tanık olduğumuz azgın aynılaşmayı yorumluyor. B. Boskovic'in metninden “Je Suis Malade” A young blond girl, dramatically lit, in front of a pitch black background stands very still with arms next to her body. She does not look directly into the camera; the sound of the piano is playing, while she waits for her lines to begin. She starts singing in a most beautiful soprano voice; a tune which is familiar to most audiences due to the world wide fame of Egyptian-born French singer Dalida. Very soon we realize that there is something strange about the scene where a young human being chants about not being able to smoke, dream or live any more, statements not typical for a ten year old. The song continues to talk about being alone in despair, tired, exhausted and pretending to be happy. Through an imaginative angle of vision the artist uses the performing body of a child as a blank sheet of paper on which the viewer can project their most intimate fears, apprehensions, and views associated with the world that we inhabit. Through the song Je Suis Malade (I am Sick) we explore a vast geography and perhaps ask how not to lose the self in the unforgiving realities that surround us. The first version of the video Je Suis Malade (2008), takes a child as an interpreter of the song creating an artistic model for further versions, part of a larger multi channel video installation, that will be developed in an organic manner over time. Filmed in a single shot in distant localities such as Ljubljana, New York, Tokyo and Beirut, to name a few, Kaludjerovic creates a sense of recurrence, juxtaposing assorted children from around the world to create a globally synchronized choir. The final multi channel piece intends to explore indirectly notions of consumption, orientalism and certain taboos as well as the way mechanisms of fear and anxiety are consciously spread throughout the world. By erasing the indications of the local context and national signposts, the artist comments on the rampant uniformity that we are witnessing. From the text of B. Boskovic

11


Dejan Kaludjerovic

Dejan Kaludjerovic 1972 Belgrad doğumlu. Viyana’da yaşıyor ve çalışıyor. www.dejankaludjerovic.net – www.kaludjerovicdejan.blogspot.com Eğitim 2003-2004 Viyana Sanat Akademisi, Prof. Erwin Wurm Atölyesi. 1996-2004 Belgrad Güzel Sanatlar Akademisi (BFA, MFA) 1994-1996 Belgrad Uygulamalı Sanatlar Akademisi Seçilmiş Kişisel Sergiler 2011 “Europoly, The European Union Identity Trading Game”, Festival Theaterformen, Hannover, Almanya 2010 Yeni yapıtlar, Gallery Steinek, Viyana, Avusturya 2010 “Europoly, The European Union Identity Trading Game”, Wiener Fest Wochen, Viyana, Avusturya 2009 Gallery Anna Kustera, New York (Orit Ben-Shitrit ve Aleksandar Duravcevic ile birlikte) 2007 “Can I Change My Career for a Little Fun?”, Belgrad Çağdaş Sanat Müzesi, Sırbistan, Küratör: Marina Martic (k) 2007 “Europoly”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Osman Hamdi Bey Salonu, İstanbul, Türkiye, Küratör: Beral Madra 2005 “Keine Angst vor kleinen Tieren”, Gallery Blickensdorff, Berlin, Almanya 2003 “Tomorrow Belongs to Us?”, "Emerging Artist 03", Museum Sammlung Essl, Viyana, Avusturya, (k) Seçilmiş Karma Sergiler 2011 “Europoly”, Performative Installation, 2nd Urban Biennial Bordo, Fransa (Constanza Macras ile birlikte) 2011 “Europoly, The European Union Identity Trading Game”, Prague Quadreniale, Prag, Çek Cumhuriyeti 2011 “Elastic Video Tokyo”, Tokyo Wondersite, Institute of Contemporary Arts, Tokyo, Japonya 2009 “Matrix The Unstable Reality”, 28. Uluslararası Grafik Sanatı Bienali, Ljubljana, Slovenya, Küratör: P. Grafenauer 2009 “Common History and Its Private Stories”, MUSA, Museum auf Abruf, Viyana, Avusturya, Küratörler: Lara Boubnova, Roland Fink 2008 “Şeylerin Yeni Düzeni”, Sinopale, 2. Uluslararası Sinop Bienali, Sinop, Türkiye, Küratörler: B. Madra, T. Melih Görgün 2004 “The Violence of the Image / The Image of Violence”, Bükreş Bienali, Romanya (k) 2004 “Continental Breakfast Belgrade”, 45. International October Salon, Belgrad, Sırbistan, Küratör: Anda Rottenberg (k) 2004 “Passage d'Europe”, Museum of Modern Art, Saint-Etienne, Fransa, Küratör: Lorand Hegyi (k) 2002 “Archive Project”, Manifesta 4, Frankfurt, Almanya 2001 “Konverzacija, A Short - Notice Show”, Belgrad Çağdaş Sanat Müzesi, Sırbistan, Küratörler: B. Andjelkovic, B. Dimitrijevic (k)

12


Dejan Kaludjerovic

Dejan Kaludjerovic Born in Belgrade in 1972. Lives and works in Vienna, Austria. www.dejankaludjerovic.net – www.kaludjerovicdejan.blogspot.com Education 2003-2004 Academy of Applied Arts, Vienna, Prof. Erwin Wurm's class. 1996-2004 Faculty of Fine Arts in Belgrade (BFA, MFA) 1994-1996 Faculty of Applied Arts in Belgrade Selected Solo Exhibitions 2011 “Europoly - The European Union Identity Trading Game”, Festival Theaterformen, Hannover, Germany 2010 New works, Gallery Steinek, Vienna, Austria 2010 “Europoly - The European Union Identity Trading Game”, Wiener Fest Wochen, Vienna, Austria 2009 Gallery Anna Kustera, New York (together with Orit Ben-Shitrit and Aleksandar Duravcevic) 2007 “Can I Change My Career for a Little Fun?”, Museum of Contemporary Arts Belgrade, Serbia, Curator: Marina Martic (c) 2007 “Europoly”, Mimar Sinan Fine Art University, Osman Hamdi Bey Hall, Istanbul, Turkey, Curator: Beral Madra 2005 “Keine Angst vor kleinen Tieren”, Gallery Blickensdorff, Berlin, Germany 2003 “Tomorrow Belongs to Us?”, "Emerging Artist 03", Museum Sammlung Essl, Vienna, Austria (c) Selected Group Exhibitions 2011 “Europoly”, Performative Installation 2nd Urban Biennial Bordeaux, France (Featuring Constanza Macras) 2011 “Europoly - The European Union Identity Trading Game”, Prague Quadreniale, Prag, Czech Republic 2011 “Elastic Video Tokyo”, Tokyo Wondersite, Institute of Contemporary Arts, Tokyo, Japan 2009 “Matrix The Unstable Reality”, 28th International Biennial of Graphic Art, Ljubljana, Slovenia, Curator: P. Grafenauer 2009 “Common History and Its Private Stories”, MUSA, Museum auf Abruf, Vienna, Austria, Curators: Lara Boubnova, Roland Fink 2008 “The New Order of Things”, Sinopale, 2nd International Sinop Biennial, Sinop, Turkey, Curators: B. Madra, T. Melih Görgün, 2004 “The Violence of the Image / The Image of Violence”, Bucharest Biennial, Romania (c) 2004 “Continental Breakfast Belgrade”, 45th International October Salon, Belgrade, Serbia, Curator: Anda Rottenberg (c) 2004 “Passage d'Europe”, Museum of Modern Art, Saint-Etienne, France, Curator: Lorand Hegyi (c) 2002 “Archive Project”, Manifesta 4, Frankfurt, Germany 2001 “Konverzacija, A Short - Notice Show”, Museum of Contemporary Art, Belgrade, Serbia, Curators: B. Andjelkovic, B. Dimitrijevic (c)

13


Hacer Kıroğlu

Bir ifade olanağı olarak gördüğüm yapıtlarımda; sınırlarımı ve bedenimi zorlarken, kendini açık etme ve gizleme arasındaki çelişkinin kaçınılmaz olduğu bir durum ortaya çıkmaktadır. In my works, which I consider as a possibility for expression, when I push my own limits and those of my body, there emerges a situation in which the contradiction between laying bare and the concealing of the self becomes inevitable.

“İhtiyaç” 2010 Video, 23'10'' “İhtiyaç” 2010 Video, 23'10''

14


Hacer Kıroğlu

“İsimsiz” Bedenime uyguladığım zorlama hayatın geçerli kurallarına “uygun” olmak karşısında gösterdiğim direncin ve kimi zaman zayıflığın bir göstergesi. “Untitled” The work is an indicator of the resistance, and often of the weakness, with which I respond to being “conformable” with respect to all the current rules of an enforced life that I impose on my body.

“İsimsiz”, 2009 Video, 2'54'' “Untitled”, 2009 Video, 2'54''

15


Hacer Kıroğlu

“Die Verwandlung”, 2010 Video, 34'40'' “Die Verwandlung”, 2010 Video, 34'40''

16


Hacer Kıroğlu

Hacer Kıroğlu 1985 İstanbul doğumlu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Eğitim 2009-… Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı 2004-2008 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Seçilmiş Karma Sergiler 2009 "Göçmen", Galeri Zenith, Liege, Belçika 2009 "Heykelsi Eylemler", BM Suma, Çağdaş Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye 2008 “Gidişler” Exhibiton, BM Suma, Çağdaş Sanat Galerisi İstanbul, Türkiye 2008 Videoex 2008 International Experimental Film and Video Festival, Zürih, İsviçre 2008 “Sınırlar-Yörüngeler”, Siemens Sanat, İstanbul, Türkiye 2008 Jelena Vasiljev, Performans Workshop Siemens Sanat, İstanbul, Türkiye 2007 Zafer Mintaş Atölye Sergisi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Hacer Kıroğlu 1985 born in İstanbul. Lives and works İstanbul, Turkey Education 2009-… Marmara University, Institute of Fine Arts, Department of Painting (MA) 2004-2008 Marmara University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting (BA) Selected Group Exhibition 2009 "Migrant", Galerie Zenith, Liege, Belgium 2009 "Sculptural Narration", BM Suma Contemporary Art Center, İstanbul, Turkey 2008 “Departures” Exhibiton, BM Suma Contemporary Art Center, İstanbul, Turkey 2008 Videoex 2008 International Experimental Film and Video Festival, Zürich, Switzerland 2008 “Borders-Orbits” Selective Exhibition, Siemens Art, İstanbul, Turkey 2008 Performance Exhibition with Jelena Vasiljev, Siemens Art, İstanbul, Turkey 2007 Zafer Mintaş Studio Exhibition, Marmara University, İstanbul, Turkey

17


Elif Öner

“Zamansızlık” ve “mekânsızlık” çalışmalarımda sıkça kullandığım, görsel dilini aradığım kavramlar. İşlerimi çoğunlukla “zaman”, “mekân”, “sınır” ve “kent” kavramlarından çıkışla kurguluyorum. Ayrıca kendi anlamıyla gelen medium kullanımı, bu mediumun sınırları ve sorunları benim ilgilendiğim, çalışmalarımda kullandığım başlıca konular arasında. Kullanılan her disiplinin bir bilinç hali gerektirdiğini düşünüyorum. Her materyalin kendi diliyle getirdiği anlamları ve sorunları üzerinde düşünmek çalışmalarımın yönünü belirliyor. “Timelessness” and “groundlessness” are two major concepts that I am often using in my works and searching for their visual language. I am building my works mostly on the concepts of “time”, “space”, “border” and “city”. Besides the use of medium along with its own meaning, its flows and limitations are the primary subjects attracting my interest in my works. I believe that each discipline requires a certain mode of consciousness. Thus, working on the meaning and problems generated by each material determines the direction of my studies.

18


Elif Öner

“Balad”, 2010 Video Yerleştirme, 4’40” Fotoğraf: Hannes Hirche “Ballad”, 2010 Video Installation, 4’40” Photo: Hannes Hirche

19


Elif Öner

“Balad”, 2010 Video Yerleştirme, 4’40” Fotoğraf: Hannes Hirche “Ballad”, 2010 Video Installation, 4’40” Photo: Hannes Hirche

20


Elif Öner

“Balad”, 2010 Video Yerleştirme, 4’40” Fotoğraf: Hannes Hirche “Ballad”, 2010 Video Installation, 4’40” Photo: Hannes Hirche

21


Elif Öner

"Stalker", 2008 Video, 3'50" “Stalker”, 2008 Video, 3'50"

22


Elif Öner

Elif Öner 1982 İstanbul doğumlu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Eğitim 2010 Borusan Art Center’da Artist Residence Programı’nda çalışmalarını sürdürmektedir 2009-… Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Resim Bölümü Yüksek Lisans 2008 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı’ndan mezun oldu 2006-2007 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü’nde “Deneysel Sinema ve Kısa Film” dersini aldı 2004-2008 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Seçilmiş Karma Sergiler 2011 “museummodern.org”, İstanbul, Türkiye 2010 “Tatbikat”, Manzara Perspektif, İstanbul, Türkiye 2009 “Türk Lokumu” Türk Video Sanatçıları Seçkisi, Paris, Fransa 2009 “Kurye Video Festivali”, İstanbul, Türkiye 2009 “Urban Discovery”, Gelsenkirchen, Almanya 2009 “Tatbikat”, Hafriyat, İstanbul, Türkiye 2008 “Contemporary Turkish Video Art Festival”, Artist Organization, Sofya, Bulgaristan 2008 “7th Korean Turkish Comtemporary Exchange Exhibition”, Seoul, Korea 2008 “Sınırlar-Yörüngeler 04”, Siemens Sanat, İstanbul, Türkiye 2008 “Teneffüs”, Moda Project, İstanbul, Türkiye 2007 “İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı” 2007, İstanbul, Türkiye 2007 “Teşvikiye Sanat Galerisi” Karma Sergi, İstanbul, Türkiye 2007 “Sınırlar-Yörüngeler 02”, Siemens Art, İstanbul, Türkiye

Elif Öner 1982 Born in İstanbul. Lives and works Istanbul, Turkey. Education 2010 Artist Residence Program by Borusan Art Center, Istanbul 2009-… Attended the M.A. program in Painting Department at the Marmara University Fine Arts Institute 2008 Graduated from Marmara University, Faculty of Fine Arts, Painting Department 2006-2007 Marmara University, Faculty of Fine Arts, Multimedia Department, attended classes; Script Writing, Experimental Video, Short Film 2004-2008 Marmara University, Faculty of Fine Arts, Painting Department Selected Karma Exhibitions 2011 “museummodern.org”, Istanbul, Turkey 2010 “Tatbikat”, Manzara Perspektif Art Gallery, Istanbul, Turkey 2009 “Türk Lokumu” (Turkish Delight) Turkish Video Artists Selection, Paris, France 2009 “Kurye Video Festival”, Istanbul, Turkey 2009 “Urban Discovery”, ‘Workshop’ Gelsenkirchen, Germany 2009 “Tatbikat”, Hafriyat Karaköy, Istanbul, Turkey 2008 “Contemporary Turkish Video Art Festival”, Artist Organization, Sofia, Bulgaria 2008 “7th Korean Turkish Comtemporary Exchange Exhibition”, Seoul, South Korea 2008 “Borders-Orbits 04”, Siemens Art, Istanbul, Turkey 2008 “Respiration”, Moda Project, Istanbul, Turkey 2007 “Contemporary Art Fair”, Istanbul, Turkey 2007 “Teşvikiye Art Gallery Group Exhibition”, Istanbul, Turkey 2007 “Borders-Orbits 02”, Siemens Art, Istanbul, Turkey

23


Neriman Polat

Yapıtlarımın temel konuları şehir, özelikle içine yaşadığım şehir İstanbul, şehirdeki değişimler, ve bu değişimlerin kişilere yansımaları, göç sonucu oluşan melez estetik, gelenek ve modern arasında kalmışlık, ataerkil sistem ve bunun mimarideki, sokaktaki yansımaları, sosyal adaletsizlik, toplumsal cinsiyet, kadına verilen roller, kadına uygulanan şiddet ve kadının kendine uyguladığı şiddettir. Bu konular çalışmalarımda bazen dokümanter bazen ironik bir dil ile biçimleniyor. Geçmiş yapıtlarımda ise globalizm etkisi, tüketim toplumu, stereotipler, kimlik yitimi, benzerlik ve ölüm imgesinin biçimlerini ele aldım. My main focus in my works is the city, particularly, the city of Istanbul, the transformations in the city and their reflections on people’s livings, the hybrid aesthetic deriving from immigration, patriarchal way of living and its reflection to the architecture of the city, social inequalities, social gender issues, the roles of women in the society, violence against women and their self-violence. These issues take part in my works in documenter and ironical ways. In my previous works, I was mostly focused on the effects of globalisation, society of consumption, stereotypes, loose of identity, resemblances and symbols of the death.

24


Neriman Polat

“Ruhsal ve Bedensel Sağlığı Zarar Görmemiştir” Türkiye’de kadının uğradığı şiddete karşı refleks olarak kurguladığım bu çalışma da kadın figürü elinde bıçak önünde kesmiş olduğu penis ile gösteriliyor. Üçüncü sayfa haberini anımsatan bu kurguda temizlik eylemini penis kesme ile bitirmiş bir ev kadını ile karşı karşıyayız. Kadının uğradığı şiddet sonucu gelebileceği son noktayı ironik olarak gösteren bu çalışma, ataerkil toplumun hem kadına hem de erkeğe nasıl zarar verdiğini temsil ediyor. “Not Damaged Mentally or Physically” In this work of art which I fictionalized reflexively against the violence applied on women in Turkey, the woman figure is shown with a knife in her hand and a penis in front. This fiction, which reminds the third page news, leaves us face to face with a housewife who has just finished the act of cleaning by cutting the penis. This work of art ironically shows the end point that a woman comes as a result of the violence she is exposed to and also represents the damage that patriarchal society brings to the lives of both men and women.

“Ruhsal ve Bedensel Sağlığı Zarar Görmemiştir”, 2009 Video, 1', Loop “Not Damaged Mentally or Physically”, 2009 Video, 1', Loop

25


Neriman Polat

“Huysuz ve Tatlı Kadın” İstikrarsız bir kavram olarak gerçek, Neriman Polat’ın daha önceki işlerinde de üzerinde durduğu ve Gerçek Ailesi’nden Huysuz ve Tatlı Kadın’a izlerini gördüğümüz bir leitmotif. Huysuz ve Tatlı Kadın adlı videoda iki kişi, sokakta tezgâh kurmuş, klavyenin eşlik ettiği yaşlı bir kör adam ile televizyonda bir programda Seçil Heper aynı şarkıyı okuyor. Yaşlı adam, daha güzel okumasının ve deniz kenarında açık havada yerleşmiş olmasının getirdiği ferahlık hissinin yanı sıra, izleyende daha kuvvetli bir gerçeklik hissi de uyandırıyor. Seçil Heper ise kıyafetinden arkasındaki orkestranın dizilişine ve vücut diline ve televizyon kanalının dekor seçimine, bir sanallık hissiyle yüklü. Ama şarkı aynı şarkı, ve belki bu ikisini aynı trajedinin farklı yollara sapmış sesleri olarak dinlemek ve bir araya getirmek mümkün. Nazım Dikbaş “Bad Tempered and Sweet Woman” Reality as a volatile concept has been a leitmotif throughout Neriman Polat’s works, from The Reality Family to Bad Tempered and Sweet Woman. In the video Bad Tempered and Sweet Woman, two people, an old blind man who has set his gear up on the street and Seçil Heper, a Turkish singer, on television, sing the same song. In addition to the sense of relief brought on by him being in open air, by the sea and singing better, the old man arouses a stronger sense of reality. Whereas Seçil Heper emits a sense of virtuality, created by her dress, the standing organization and body language of the orchestra in the background and the choice of set design of the television channel. But the song is the same song, and it may be possible to listen to and bring together the two as voices of the same tragedy which deviated along different paths. Nazım Dikbaş

“Huysuz ve Tatlı Kadın”, 2007 Video, 3'47'', Loop “Bad Tempered and Sweet Woman”, 2007 Video, 3'47'', Loop

26


Neriman Polat

“Huysuz ve Tatlı Kadın”, 2007 Video, 3'47'', Loop “Bad Tempered and Sweet Woman”, 2007 Video, 3'47'', Loop

27


Neriman Polat

“Huysuz ve Tatlı Kadın”, 2007 Video, 3'47'', Loop “Bad Tempered and Sweet Woman”, 2007 Video, 3'47'', Loop

28


Neriman Polat

Neriman Polat 1968 İstanbul doğumlu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. www.nerimanpolat.com Eğitim 1990 Mimar Sinan Üniversitesi, Resim Bölümü Seçilmiş Kişisel Sergiler 2010 “Mütevazi Manzara”, C.A.M. Galeri, İstanbul 2008 “Babaevi Apartmanı”, Pi Artworks, İstanbul 2007 “Foto-Mezar”, Apartman Projesi, İstanbul Seçilmiş Karma Sergiler 2009 “Cennet Değil, Toprak Ayağımın Altında”, Akademie Der Künste, Berlin, Almanya, Küratörler: Beral Madra, Çetin Güzelhan 2008 “Artisterium, Modus Operandi”, Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması, Tiflis, Gürcistan, Küratörler: Magda Guruli, Lika Mamatsashvili, Nino Tchogoshvili 2007 “İmkânsız Değil, Üstelik Gerekli, Küresel Savaş Çağında İyimserlik”, 10. İstanbul Bienali, Küratör: Hou Hanru, Özel Projeler, 2+1, Apartman Projesi, Santral İstanbul 2006 “Melek Yüzlü Yabancı”, Space Gallery, London, Küratör: Levent Çalıkoğlu 2005 “İmalat Hatası”, 9. Uluslararası İstanbul Bienali – “İstanbul”, Misafirperverlik Alanı, Hafriyat Grubu, Antrepo, İstanbul, Küratörler: Vasıf Kortun, Charles Esche 2004 “Sfenks Seni Yiyip Yutacak”, Sanat Çalışmaları, İstanbul, Küratör: Beral Madra 2002 “Belirsiz İmgeler, Gerçek Öyküler”, Karlsruhe, Almanya, Küratör: Angelika Stepken, Badischer Kunstverein 2001 “Yeniden Bak” Proje4L, Güncel Sanat Müzesi, İstanbul, Küratör: Vasıf Kortun 1999 “Tutku ve Dalga”, 6. İstanbul Bienali, Dolmabahçe Kültür Merkezi, İstanbul, Küratör: Paolo Colombo Neriman Polat Born in Istanbul in 1968. Lives and works in İstanbul, Turkey Education 1990 Graduated from Department of Painting, Mimar Sinan University Selected Solo Exhibitions 2010 “Modest View”, C.A.M Gallery, Istanbul, 2010 2008 “Father’s Home Apartment”, Pi Artworks, Istanbul 2007 “Foto-Grave”, Apartman Project, Istanbul Selected Group Exhibitions 2009 “Under My Feet I Want to World, Not Heaven”, Akademie Der Künste, Berlin, 2009 Germany, Curator: Beral Madra, Çetin Güzelhan 2008 “Artisterium, Modus Operandi”, International Forum of Contemporary Art, Tbilisi, Georgia, Curators: Magda Guruli, Lika Mamatsashvili, Nino Tchogoshvili 2007 “Not Only Possible, But Also Necessary, Optimism, In The Age Of The Glabol War” 10th International Biennial, Curator: Hou Hanru, 2 +1, Apartment Project, Istanbul 2006 “Strangers with Angelic Faces”, Space Gallery, London, Curator: Leven Çalıkoğlu, 2005 “Production Fault”, 9th International Biennial – “İstanbul”, Hospitality Zone, Hafriyat Art Group, Antrepo, İstanbul, Curators: Charles Esche, Vasıf Kortun 2004 “The Sphinx Will Devour You”, Karşı Art Group, Istanbul, Turkey, Curator: Beral Madra 2002 “Uncertain Signs,True Stroies”, Badischer Kunstverein, Karlsruhe, Germany, Curator: Angelika Stepken 2001 “Look Again” Proje4L, Istanbul Museum of Contemporary Art, Turkey, Curator: Vasıf Kortun 1999 “Passion and Waves”, 6th İstanbul Biennial”, Dolmabahce Culturel Center, Istanbul, Turkey, Curator: Paolo Colombo 29


Bu katalog, Siemens Sanat’ta 9 Şubat 2011 - 8 Nisan 2011 tarihleri arasında düzenlenen, Dejan Kaludjerovic, Hacer Kıroğlu, Elif Öner, Neriman Polat’ın yapıtlarının yer aldığı ‘Uyku ve Gölge’ sergisi için basılmıştır. This catalouge has been printed on occasion of the ‘Sleep and Shadow’ exhibition in Siemens Sanat on 9th February 2011 - 8th April 2011 with artworks by Dejan Kaludjerovic, Hacer Kıroğlu, Elif Öner, Neriman Polat. Küratörler / Curators Mürteza Fidan T. Melih Görgün Grafik Tasarım / Graphic Design Kuartet Reklamcılık Ltd. Şti. Levent Loft Residance Büyükdere Cad. No:201 D:8 34394 4. Levent / İstanbul © 2010 Fotoğraflar sanatçıların izinleriyle kullanılmıştır. / Images are courtesy of the artists.Siemens Sanat Meclis-i Mebusan Cad. No:45 Fındıklı, İstanbul Tel: +90 212 334 11 04 www.siemenssanat.com Her gün 10.00-19.00 arası ziyarete açıktır. Open to visit everyday between 10 am-7 pm.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.