Page 1

p• }~#"£U#~&$!' 7 ( 23€%68543 23456100102 786(010) 6476 8888 9:6(010) 6476 4831 o@ Å!#&'' 28 ( &P²g„() 5 1 23456250014 786(0531) 8266 6088 9:6(0531) 8266 0836 !ƒ •æ#›¹U*Æ' 33 ( ›¹efg„&[ 28 B 23456710075 786(029) 8831 9898 9:6(029) 8833 8818 „… x+#çk&' 76 ( x+,&-./µ+, 405 M 23456266071 786(0532) 8573 5888 9:6(0532) 8576 9963 †‡ ÂÃ#ñ0U!~' 189 ( Ã1;A231 1401 M 23456300051 786(022) 8319 1666 9:6(022) 2332 8833 ˆD 4<#&5&' 220 ( 67e8&[231 2506 M 23456 450007 786(0371) 6771 9110 9:6(0371) 6771 9120 ‰M S@#a—}' 99 ( 9:*G 1308 ij 23456063020 786(0315) 317 9450/51 9:6(0315) 317 9733 Š‹ À5#;•Ê 69 (ef8< &[•Ö 16 B 1609B-1610 M 23456030002 786(0351) 868 9048 9:6(0351) 868 9046 Œ•Ž• ô=>?#Dl' 160 (¹@ AC*Ô,BÑ1 918 M 23456830000 786(0991) 582 1122 9:6(0991) 584 6288 •r C£#&<•' 15 ( C£DE*+, 4 B 415 ij 23456471003 786(0379) 6468 0295 9:6(0379) 6468 0296 ‘D õ<#?Ú•' 589 ( ¬`£F+, 21 B 2111 M 23456730000 786(0931) 888 5151 9:6(0931) 881 0707 ’“” pGH#&@?' 303 ( pGH¯8;A+, 1209 M 23456050011 786(0311) 8669 5100 9:6(0311) 8669 5300 •– IJ#!*Ê 9 ( IJuK*G 9 B 12 M 23456264001 786(0535) 212 1880 9:6(0535) 212 1887 —˜ LM#N,UOxP•' 95 ( Qpg„*G 19 B L \] 23456255036 786(0533) 230 9898 9:6(0533) 230 9944

kl F¿#}~?' 123 ( À£Á*+, A U 1507 ij 23456750001 786(0951) 786 9866 9:6(0951) 786 9867

VD •<#•‚U•*' 15 ( ƒPefg„&[ 1710 M 23456310007 786(0571) 8765 2999 9:6(0571) 8765 2998

@; !"#$%&' 20 ( &)*+,-./+,09 1 9988 23456226001 786(0513) 8532 2488 9:6(0513) 8532 2058

mn ÂÃÄÅÆÇ©ªU ÈÉ*Ê;A?' 20 ( ËbuÌÊ?U E4C ˆ ÉB 15 ( 23456300457 786(022) 5981 0333 9:6(022) 5981 0335

WX …†#&@' 343 ( ?‡;A 21 B A\B\J\K ˆ 23456214002 786(0510) 8273 6868 9:6(0510) 8276 8481

A@B

oF ÅH# Í' 58 ( FÍ*G 6 B 610 (ij 23456272100 786(0537) 248 9000 9:6(0537) 248 9111

IpB qr Σ#ÎÍUxÏ*Ê 109 ( ΣÐÑÒÓÔ, 5 B 23456110014 786(024) 2334 1110 9:6(024) 2295 0715/18 sD ¬<#ÕÖU×Ø' 2 Ù 91 ( uGefÔ, 5 B 23456121001 786(0416) 233 0867 / 87 9:6(0416) 233 0971 t` *•#•ÚU&@' 147 ( *•ÛÜ*G 8 1 23456116011 786(0411) 8369 9760 9:6(0411) 8360 9468 uvw ÝÞË#!ÚUßàÊ 15 ( áâÒªã*G 30 B A ˆ 23456150001 786(0451) 5300 9933 9:6(0451) 5300 9990 xy äå#•æ*' 569 ( äåçèéê*Ô, 401 M 23456130061 786(0431) 8898 1100 9:6(0431) 8898 1087 zM ë@#ì?U?íÊ 108 ( ëî?@Ñï 2 B 23456114010 786(0412) 558 1611 9:6(0412) 555 9611 {|}~ ðñòó#ôõö÷•'øùÕÔ, 15 B 1502 ij 23456010010 786(0471) 693 8888-1502 9:6(0471) 620 3949

AIB •N úb#û?¹Uû?*J 1 ( &eüý*G 10 1 23456200120 786(021) 3889 3889 9:6(021) 5879 7452

CD ;<#=>&' 69 ( ?@;A 16-17 B 23456510095 786(020) 8732 0088 9:6(020) 8732 0084

YZ ‰Š#‹Œ' 278 ( •Ž;A 27 B 2706•2707 M 23456230041 786(0551) 568 1299 9:6(0551) 568 1256

ED C<#DE' 136 ( &F*G 21 B 23456350003 786(0591) 8750 0888 9:6(0591) 8750 0333

[U •|#?@*J 95 ( ‘`*G 2011 M 23456443000 786(0717) 631 9033 9:6(0717) 631 9034

@F !H#%I*J 109 ( KL*G 9 B 908-910 M 23456530022 786(0771) 552 0700 9:6(0771) 552 0701

\D ’<#“R' 93 ( ”•*G 18 B 23456221003 786(0516) 8370 8388 9:6(0516) 8370 8308 ]^ –.#.c`.Ua—*J 709 ( aF*G 18 1 23456430015 786(027) 8548 6688 9:6(027) 8548 6668 _D ˜<#™š*J›œ*G 9 1 B1 M 23456325000 786(0577) 8606 7091 9:6(0577) 8606 7093 `ab •yk#•yU&P•'žŸ B ¡ 3 \] 601 M 23456222042 786(0518)-231 3929 9:6(0518)-231 3929 cD ¢<#`£&' 43 ( ¤<*G 7 1 704 ij 23456225009 786(0514) 778 4218 9:6(0514) 787 7115 de ¥¦#§™¨h©ªU «¬- 5 (1 2-6-1 23456441000 786(0710) 331 3980 fg ®‚#}~?' 259 ( ¯°±² H ˆ 1902 M 23456241000 786(0553) 312 0733 9:6(0553) 312 0550 hA uP#³´!' 276 ( uPµ¶·*1 14 B 23456325000 786(0579) 318 8750/51 9:6(0579) 318 8752

x€ äþ#Dl*J 456 ( •*z{ 2101 i 23456410011 786(0731) 446 7770 9:6(0731) 446 7771

iD ¸<#¹º»¼h²¸P' 2 ( ef*G 11 B 17-19 \] 23456215021 786(0512) 6288 8191 9:6(0512) 6661 4898

@• !~#ÿ–U&@' 228 ( !ì*G 18 B 23456210008 786(025) 8456 0550 9:6(025) 8451 1612

Fj H½#`?U&¾' 717 ( PVef&[ 1608 M 23456315040 786(0574) 8785 5377 9:6(0574) 8787 0631

U

GH NO#PQR.S*G 9 1 23456518053 786(0755) 2693 5188 9:6(0755) 2693 4245 IJ ?T#!RUVW' 1 ( VW*G 1403-1405 M 23456523087 786(0769) 2240 9881 9:6(0769) 2242 2575 K" GX#GY' 189 ( FZ&[ 29 1 2909C-2910 \] 23456361003 786(0592)268 5508 9:6(0592)268 5505 LM ^@#_`!' 38 ( ?a*G 16A 23456528000 786(0757) 8232 6710 9:6(0757) 8232 6720 NO bc#*d' 38 ( bcefgh*G 1042 ij 23456570102 786(0898) 6678 8038 9:6(0898) 6652 2526 P" `X#kcl' 22 ( Fm+, 1209 i 23456529030 786(0750) 318 0680/81/82 9:6(0750) 318 0810 QN nb#o@' 193 ( nbpo@qr&[ 229 ij 23456519015 786(0756) 337 0869 9:6(0756) 332 4473 RS st#ubv*+, 1502 i 23456515041 786(0754) 848 1196 9:6(0754) 848 1195 TD w<#xy' 8 (z{gG 12 B 1202 M 23456545001 786(0772) 282 2252 9:6(0750) 281 6623 @U !|#}~•' 88 ( `€ef*G 1401 M 23456330046 786(0791) 630 4866 9:6(0791) 630 4918

!@B ™š RK#$%!'SÙ 18 ( ¿€*G 18/17 1 23456610016 786(028) 8619 9499 9:6(028) 8619 9355 ›œ TU#V&UWX' 68 ( *K(gG 18 B 1809-12 23456400010 786(023) 6382 8919 9:6(023) 6370 0612 •ž YZ#xÏ' 395 ( [\*G 27 1 23456650011 786(0871) 315 8080 9:6(0871) 315 8093 Ÿ ¡ ]^±#_`Ú¹PÊ abefg„*G B ˆ 16 B B2-2 23456617000 786(0812) 335 9500 /01 9:6(0812) 335 9718 [¢ •Ñ#ä`*J?Ù 67 ( Pc+, 0233 (i 23456644002 786(0831) 233 8078 9:6(0831) 233 2680 £r d£#›¹U9:;A•Ê}Ù89( äe*+,E1g„(f&[ 23456621000 786(0816) 241 0142 9:6(0816) 241 8950 ¤r B£gB£#¹P'Ž&ef;A 15 B C ˆ 23456550002 786(0851) 551 0310 9:6(0851) 551 3932 ¥¦§¨©ª$« •Xh¼ijkl¼mnopq (SFAE) }~#"£U+rs?' 9 ( A1 t 8B 23456100016 786(010) 8459 7000 9:6(010) 8459 7070 úb•Xh¼hjklnopq (SIAS) úb#&@!S' 1089 ( ’1-*G 22-25 1 23456200030 786(021) 5410 8666 9:6(021) 6457 9500 ¬-®¯-°±²³ }~6(010) 8459 7518 úb6(021) 6281 5933-116 ;<6(020) 3761 9458 –.6(027) 8548 6688-6400 Σ6(024) 2294 9880 / 22949886 TU6(023) 6382 8919 / 3002 ¬-´µ }~6(010) 6476 3726 ¬-¶·-©ª°± 786400-810-4288 9:6(010) 6471 9991 E-mail6 4008104288.cn@siemens.com Wed: www.4008104288.com.cn ¸Š¬-¶·¹º»©ª¼ ½¾¿À2§¨°± 786(010) 6475 7575 9:6(010) 6474 7474 Email6 support.asia.automation@siemens.com www.ad.siemens.com.cn

!"#($%)&'() *+,-.+/0 !"#()123& 4&5+6789:;< =>?: E20001-A8110-C100-V2-7600

www.ad.siemens.com.cn

148-SH905597-100715

Catalog !"#$ D81.5 / 2007%8

p‚B


!"#$%&'()*+,!"#$%&'()*+,-.!"#&'()*+,-/0123$%45*+,-67 89:';676<=>?,-@A01BCDEFGHIJK 12.5 LMNO?,-PQA RSTUVW*XYZ[:\]^_:'`a$%FVbcZ'(Ed?efghVb*i 6(j IEC kl: 1LG0 mnopqr$s%? !"#$%&'()*+,-<K!"#tsu/vswxyz{'`a|}$%Vb:~ hUV•H€•F‚ƒ!"#tsu/vswx:„…\]F†‡ˆKX‰Š‹Œc•Ž: VbT••?

Siemens Standard Motors Ltd. Siemens Standard Motors Ltd. (SSML) is a joint venture of Automation and Drives Group(A&D) of Siemens Ltd. China and Jiangsu Beide Electrical Machinery Corporation. With 125,000 square meters, the company develops and produces a broad spectrum of low-voltage motors in the medium and low power range. SSML’s local motor series1LG0 is produced in according with IEC standard and fully meets the requirements of local Chinese market. Being one of A&D’s low-voltage motor production facilities worldwide, SSML applies the entire knowledge and experience of more than 100 years of Siemens motor manufacturing and provides the best product and service to all the customers.


KLMN$% Low-voltage squirrel-cage motors 4

$%./

4

kl

5

0123

5 5 5

6‘:’“”• •–:$%—˜ $%:™[š›

6

$456

6 6 6 6

$}œ•ž Ÿ ¡¢ ™[£¤ ¥¦§¨

7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10

%756

11 11 11 11 11 11

8923

12 12 15 15

:;89<=>

16

?@ABC

Order number

17

DEFGH

Dimension drawings

21

IJ

Motor standard

General information

Electrical Features

Mechanical design

©ª’“a« $s%¬ƒ-aF•®©ªa« ¬ƒ¯°±² ³‰´µQ ¶·/¸¹ $s%…#º »¼½¾ ¿À Ás •Ãc$ÄÅ Technical information

ƦǗÈÉ $%ÊËÌÍ ÎÏ $%:ÐÑ %ÒZQF¯°ÓÔÕÖ Technical data table

¨×Ø ÇÙÚÛÜ IÝ

Certificate


$%./ Motor standard ./ i6!"#$%&'()*+,-:=>kl Q/321081KYA04-2006 ÞßØàn:¸[kl? !"

DIN / VDE / EN #$

IEC #$

GB #$

áâ$%:•ãhä

DIN EN 60 034-1

IEC 60 034-1

GB 755-2000

W*klåæT¡¢çž:

DIN EN 50 347

IEC 60 072

GB/T 4772.1-1999

éê[A©ªåæ

ë 1 ìí

IEC 60 034-12

JB/T 8158-1999

IEC 60 085 ¸[aopèZ$s% áâ$%:îsÇ—

DIN EN 60 034-12

áâ$%:…#”•TâsNï

DIN VDE 0530 ë 8 ìí

IEC 60 034-8

GB1971-1980

’“ðaT©ª

DIN EN 60 034-7

IEC 60 034-7

GB/T 997-2003

IEC kl$}

DIN IEC 60 038

IEC 60 038

-

áâ$%:¶·Nñ

DIN EN 60 034-6

IEC 60 034-6

GB/T 1993-1993

áâ$%:òÁóË

DIN EN 60 034-14

IEC 60 034-14

GB 100068-2000

áâ$%:ôõö÷

DIN EN 60 034-5

IEC 60 034-5

GB/T 4942.1-2001

Standards The motors comply with Siemens standard Q/321081KYA04-2006 and standards in the following table. Title

DIN / VDE / EN

IEC standard

GB standard

General regulations for rotation

DIN EN 60 034-1

IEC 60 034-1

GB 755-2000

electrical machines AC induction motors for general use with

IEC 60 085 DIN EN 50 347

IEC 60 072

GB/T 4772.1-1999

DIN EN 60 034-12

IEC 60 034-12

JB/T 8158-1999

Terminal markings and direction

DIN VDE 0530

IEC 60 034-8

GB1971-1980

rotation of rotating electrical machines

Part eight

Designation for type of construction,

DIN EN 60 034-7

IEC 60 034-7

GB/T 997-2003

IEC standard voltage

DIN IEC 60 038

IEC 60 038

-

Cooling methods for rotation electrical

DIN EN 60 034-6

IEC 60 034-6

GB/T 1993-1993

DIN EN 60 034-14

IEC 60 034-14

GB 100068-2000

DIN EN 60 034-5

IEC 60 034-5

GB/T 4942.1-2001

standardized dimensions and power Restart characteristic of, rotation electrical

Part one

machines

installation and terminal box position

machines Mechanical vibrations of rotating electrical machines Degrees of protection for rotating electrical machines

4


General information 0123 OPQR %&&

^_U$%6`

STUVWXYZ

%&&

a6`Ubcde

$%¢Éº:©ª@øùúy$%:ûüœýìÞþüFÿ

$%kl:øK IP55 ôõö÷Fùú[A;<:=>?:£

!Ñɺt"ùáâ 4 #90 $©ª?[‹yÚÛ!ù%

¤'?

Ñ

ɺ:@øÞ¢É&:Nï?'()*+õªø:©ªFÑ

%&&

ɺ,[-./É? %&&

kl$%,[ F ÷ÎÏm@FAB B ÷'C&80K) F234

[\U$%];

…0’“,[1…0”•F234£56*7?zmn,[

fgUhi6`jkl$%mnop

$%ÄÅ:ùD—FŒE4$%:™[ÕÖ? %&&

89Ñɺ?

^fUq#lrs]rt

zF:â#&¬)3G”H?IJâ#3GKLMFNOP QRSôõFATUôõUV?Ekl:sMWXËYZ?-

Mechanical Design %&&

[E—˜:¬ƒÞ¯°ÔF+[¬ƒ\]ì›Ð^_²:ù

Flexible terminal box mounting

DÄÅ?

Terminal boxes are mounted in basic design on top of the

High quality performance

motor. The terminal boxes can be turned 4 x 90 $to allow

%&&

cable entry from each direction. Different cable entry direc-

All the motors are designed for IP55,They are suitable for

tions and terminal box positions can be offered as options.

dusty or humid surroundings.

The double cable entries allow easy connection of thermal %&&

protections. %&&

High degrees of protection

Class F insulation offers higher reliability and security

Standard motors are designed for class F and used in class B

Innovated design

%&&

The end shield on DE is equiped with circular ribs to expand

Excellent rotor processing technology

After finishing, all rotors are protected with corrosion-resis-

surface area. Terminal box is cast iron for all frame sizes.

tant paint. Precise inspection system is applied to achieve high standard balancing result. Esso Unirex N3 grease is used as standard bearing lubricant that ensures longer bearing lifetime.

mnuv `ab 1000m ? ? %&&£¤ÊË -20 C ~+40 C %&&

%&&

pc?Ëb 90%

Conditions Altitude should be lower than 1000 m ? ? %&&Ambient temperature -20 C ~+40 C %&&

%&&

Relative humidity should be less than 90%

5


$456 Electrical features $Lz{|

VoltagezFrequency

xyaÜ:$s%ùúBúßpzcÛ{

All the motors can be supplied according to the following

Ÿ

standard:

$}K 220V/380Vœ380V/660VF$d•žK 50Hz?|

Rated voltage: 220VD/380VY,380VD/660VY. Frequency:50Hz

}pzi6 IEC 60038 kl?ij$}n~K'5%

These standand comply with IEC60038 of voltage deviation '5%

wxyW

Rated output

Ÿ

The rated output refers to continuous duty according to IEC

1000m úß:ghFÐ^G<ùúij:¡¢?

60 034-1 at a frequency of 50Hz,a coolant temperature(CT) ? of 40 C and a site altitude of up to 1000m above sea level.

¡¢.%Fi6IEC60034-1kl:häF$d$}•žK ? 50HzF¶·eŽÊË(CT)K 40 CF”H©ªHf:`aEËy

klmj:š›nop

:¨qFrsZtu×ßØ'p

:

If the actual operating conditions deviate from this class, the maximum output should be adjusted according to the fol-

vwm¨v|$s%ij:³‰¡¢?

lowing table.

`aEËF…@: m

? ¶·eŽÊËF…@: C

Altitude above sea level(ASL), in:m

? Coolant temperature, in: C

<30

30-40

45

50

55

60

1000

1.07

1.00

0.96

0.92

0.87

0.82

1500

1.04

0.97

0.93

0.89

0.84

0.79

2000

1.00

0.94

0.90

0.86

0.82

0.77

2500

0.96

0.90

0.86

0.83

0.78

0.74

3000

0.92

0.86

0.82

0.79

0.75

0.70

3500

0.88

0.82

0.79

0.75

0.71

0.67

4000

0.82

0.77

0.74

0.71

0.67

0.63

}~•< u× IEC60034 kl:häFxy$s%N.B•yŸ

$}T•žß˜ƒ€ 1.5 §Ÿ

$•F‚^!ƒ 2 í„:š›/Å”•:?

Overload times According to IEC60034, the motors are intended to withstand 1.5 times the rated current for 2 minutes at rated voltage and frequency.

6


Mechanical design %756 †‡OP;… Mounting type 1

B3 %†‡ˆ‰F…0Šñ‹

B3 With feet and without flange on the end-shield

2

B5 %†Œ‡ˆ‰F…0*ñ‹

B5 Without feet and with flange on the end-shield

3

B35 %†‡ˆ‰F…0*ñ‹

B35 With feet and with flange on the end-shield

()*+,-

B3

Construction typeFundamental arrangement ./*+,-

B3

Mounting type

B6

H80~H355

H80~H160

B7

H80~H160

B8

H80~H160

V5

H80~H160

V6

H80~H160

012 Diagram

()*+,-

B5

B35

Construction typeF ./*+,-

B5

Mounting type

H80~H280

V1

H80~H355

V3

H80~H160

B35

H80~H355

V15

H80~H160

V36

H80~H160

012 Diagram

$€%•‚:;jƒ„;… Selection of bearings for 1LG0,basic design ,3

453

67

89:;<

=89;<

Type

Frame Size

Poles

Drive-end bearing

Non-drive-end bearing

1LG0

80

2 ,4 , 6

6204 2RZC3

6204 2RZC3

90

2 ,4 , 6

6205 2RZC3

6205 2RZC3

100

2 ,4 , 6

6206 2RZC3

6206 2RZC3

112

2 ,4 , 6

6206 2RZC3

6206 2RZC3

132

2 ,4 , 6

6208 2RZC3

6208 2RZC3

160

2

6209 2RZC3

6209 2RZC3

4,6

6309 2RZC3

6209 2RZC3

2

6211 C3

6211 C3

180

200

225

250

280

315

355

4,6

6311 C3

6211 C3

2

6312 C3

6212 C3

4,6

6312 C3

6212 C3

2

6312 C3

6312 C3

4,6

6313 C3

6312 C3

2

6313 C3

6313 C3

4,6

6314 C3

6313 C3

2

6314 C3

6314 C3

4,6

6317 C3

6314 C3

2

6317 C3

6317 C3

4,6

6319 C3

6319 C3

2

6319 C3

6319 C3

4,6

6322 C3

6322 C3

7


%756 Mechanical design ˆ‰Š‹ Greasing period DEF,

453

67

– GHDEIJKLMNO / PNHIKQRSQ(T 40 C UVW)

Greasing type

Frame Size

Poles

– Grease life/Relubrication interval (Up toCT40 C )

“3¯°ÓÔ

80 • 160

2

20,000 `!(hours)

4,6

40,000 `!(hours)

2

20,000 `!(hours)

4,6

40,000 `!(hours)

Prelubricated 180 • 280 ²3¯°ÓÔ

315

Regreasing 355

2

3,000 `!(hours)

4,6

6,000 `!(hours)

2

2,000 `!(hours)

4,6

4,000 `!(hours)

‘’“”• Maximum radial force 453

67

Frame Size 80

90

100

112

132

160

>?@ABC: N

453

67

>?@ABC: N

Poles

Radial force,in:N

Frame Size

Poles

Radial force,in:N

2

640

180

2

3,010

4

800

4

3,695

6

920

6

4,290

2

700

4

870

6

1,000

2

970

4 6

2

4,035

4

4,830

6

5,520

2

4,420

1,205

4

5,450

1,390

6

6,160

2

1,240

4

1,550

6

1,790

2

1,485

4 6

200

225

250

2

5,035

4

6,190

6

7,060

2

3,690

1,685

4

9,220

2,156

6

10,525

280

2

1,570

2

3950

4

1,925

4

9,900

6

2,125

6

12,109

315

Œ•Ž•• %†ÜK 80 • 355 :$s%ª*Ž•(o•)«¶·¹•F‘¶·’˜/$s%:âsNïŠ\(¶·Nñi6 IEC60034-6 kl: IC411)?

Cooling and Ventilation Standard motors with frame sizes 80 to 355 are fitted with a radial-flow fan which functions independtly of the direction of rotation(cooling method IC411 to IEC60034-6).

8


Mechanical design %756 $€%—#˜ Terminal Box ,3 Type

453

1LG0

XYZ[

\]^

_`ab

\]^

\]

cdK

_`ab

Kef

K7"

Kgh

ij

klmn

Kmn

Frame

Protection

Rotation of

Number of

Terminal

Terminal

Max. cable

Cable entry

Size

degree

terminal box

cable grand

box materia

bus

size(mm2)

size

80

IP55

4x90

90

IP55

4x90

100

IP55

4x90

112

IP55

4x90

132

IP55

4x90

160

IP55

4x90

180

IP55

4x90

200

IP55

4x90

225

IP55

4x90

250

IP55

4x90

280

IP55

4x90

315

IP55

4x90

355

IP55

4x90

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

2.

89 Cast-iron

M4

2.5

M24x1.5+M16x1.5

2.

89 Cast-iron

M5

2.5

M24x1.5+M16x1.5

2.

89 Cast-iron

M5

4

M24x1.5+M16x1.5

2.

89 Cast-iron

M5

4

2 ” M32x1.5

2.

89 Cast-iron

M5

6

2 ” M32x1.5

2.

89 Cast-iron

M6

16

2 ” M36x2

2.

89 Cast-iron

M6

16

2 ” M36x2

2.

89 Cast-iron

M8

25

2 ” M48x2

2.

89 Cast-iron

M8

35

2 ” M48x2

2.

89 Cast-iron

M10

120

2 ” M64x2

2.

89 Cast-iron

M10

120

2 ” M64x2

2.

89 Cast-iron

M16

240

2 ” M64x2

2.

89 Cast-iron

M20

400

2 ” M72x2

Ñɺ@ø{u×[‹™hùú-šý¢ÉFþ¢É=›û¢É?&œ¬•…ž) The position of terminal box: on top , right or left can be chosen. (view from shaft extension end)

™š23

Plate information

%&&

Ÿ

$}

Rated voltage

%&&

Ÿ

•ž

Rated frequency

%&&

Ÿ

çž

Rated output

%&&

Ÿ

â•

Rated speed

%&&

’ž

Efficiency

%&&

çž–¨

Power factor

%&&

ÑÉN«

Connect type

%&&

ôõö÷

Protection degree

%&&

Vb—nÜ Series number

%&&

$%aÜ

Motor type

%&&

MWN«

Balance

%&&

ÎÏö÷

Insulation level

%&&

Weight

9


%756 Mechanical design ¡¢

œ{•ž$Ÿ

ßØ'°¢:$%¿À¨q%:.$s%yŸ

$}œ•žß

1LG0mn$%£ê6•Ãc$ÄÅF ¤}$%™hÇÙ¥¦?

¡¦ÄÅ:¿À?¿À¨qpZA 50Hz •žßÄÅ•ËFi j±~K +3dB? ͘”ØIÀ}÷&LpfA) Àçž÷&LWA)

§â¨=MNâ¨:•Ô•©ª«;yúße¬'{

Noise

e¬mn DA65

This value in the following table is the sound power levels

|}e¬'«;4Œÿœs%:ƦǗÞpZ:-®$%/

applicable at 50Hz no load with a tolerance of +3dB? Measuring-surface sound pressure level (LpfA) Sound power level (LWA)

•Ã:86N«?

çž(¶·)

ÿrâ• synchronous speed (r/min)

Output

Lpfa / LWA

MICROMASTER{ e¬mn DA64 T DA51 SIMOVERT MASTERDRIVES{

¯® D81.5 'p

%&&

:à*¨×ê[A 50Hz c$m@?

Converter-fed operation The motors are suitable for converter-fed operation. Some

<dB(A)>

(kW)

3000&2 ¸)

1500&4 ¸)

1000&6 ¸)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 315

56/67 56/67 60/72 60/72 64/76 65/77 68/80 68/80 73/86 73/86 73/86 75/89 78/92 78/92 78/92 79/93 80/94 80/94 82/96 82/96 85/99 85/99 89/103 89/103

47/58 47/58 49/61 49/61 52/64 52/64 53/65 59/71 59/71 63/75 63/75 64/76 64/76 66/79 68/81 68/81 70/83 73/86 73/86 80/93 80/93 84/97 84/97 88/101 88/101

42/54 45/57 45/57 49/61 53/65 57/69 57/69 57/69 61/73 61/73 61/73 64/76 64/76 64/76 66/78 68/80 68/80 73/85 73/85 73/85 73/85 80/92 80/92 80/92

motors require special measures. The planning notes for drives with a constant or square-law counter-torque are contained in the following catalogues: MICROMASTER: Catalogue series DA64 and DA51 SIMOVERT MASTERDRIVES: Catalogue series DA65 These catalogues also contain tables showing which squirrel cage motor should be assigned to which SIMOVERT converter, depending on the load characteristic of the driven machine. All data specified in Catalogue D81.5 applies to 50 Hz supply

%&&

systems.

›€ à*$%â#N™[Ÿ]B• N ÷(kl)Ásö÷/Ås

MW?$%y¡¦!Í3Ás•Ë*’qŒ¢¥ßØ': N ÷ànq?

Vibration All the rotors are dynamically balanced with half keys to vibration severity grade N (standard). The effective values of the vibration velocity of motors at no load should not exceed the values of class N specified in the following table. ú mm/s ز:Ásö÷+q Ásö÷ Vibration severity grade N R S

10

%†Ü H mm Ÿ ╳´(rpm) Rated speed range(rpm) 600~3600 600~1800 >1800~3600 600~1800 >1800~3600

80 µ H b 132 1.8 0.71 1.12 0.45 0.71

132 µ H b 225 2.8 1.12 1.8 0.71 1.12

225 µ H b 355 3.5 1.8 2.8 1.12 1.8


Technical information 8923 £~56¤X Load torque characteristics

®¯$%n¦œ{ž$Ÿ j°†‡ PTC ±²$³´µ¶U·

%&&

PTC thermistors are absolutely necessary if these motors

%&&

â¨

çž

are used for converter-fed operation!

hi Insulation $%W*êZ?*‡š›ß™[:ÎÏFÎÏm@«Ú{EóË â•

â•

⨠/ â•Ç—ÈÉ

çž / â•Ç—ÈÉ

Torque/speed characteristic

Power/speed characteristic

Ý«ÉTÎÏÛÜÝúÞŠÞßàáâÔ?tm@ù+[ã)ä E:%ÒT$åóËúÞæQ:™[ùD—T¢_:$%ÕÖ? ,[|¯:ÎÏm@MF$%ê[A•Ãc$ç«ß™[F Œ3èé+Zš›:ghßFŸ

1.§â¨Æ¦¹çž/â•Lº»F⨌ Torque almost constant; power proportional to speed. 2.⨼â•L»½23¹çž/â•:MNLº» Torque increases proportionally with the speed; power proportional to the square of the speed. 3.⨼¾â•:MNL»½H23¹çž/â•:¿NLº »&¥n¦ 1LG0 §¨$%œ{©n) Torque increases proportionally with the square of the speed; power proportional to the cube of the speed. (applicable for 1LG0 series motors)

$}ùã500VF$}êë!

ƒ ts>0.1 s? Insulation system comprises high-grade enameled wires and insulating sheet materials combined with solvent-free impregnating resin.The system ensures a high level of mechanical and electrical strength as well as good service ability and a long motor life.Providing these conditions are met, the insulation of 1LG0 motors is such that they can operate unrestrictedly in converter-fed mode up to voltage of 500 V. The same applies to operation with pulse-controlled AC converters with voltage front times ts> 0.1 s at the motor terminals.

4.§çžÆ¦¹â¨:v|/â•LÀ»F瞌 Torque decreases in inverse proportion to the speed;power constant.

$%U¸¹ Connection of the motors

!"# 1LG0 FmnVb†ghÁc¹%ðœÂðœ}Ã%

ì4c/$dÐÑ%Ò:+Z;Fy•ÃvsghßFíî

ðÞĸ¡ÅðƦFê[Axy •TÂâ¨Æ¦(ÈÉ3)

ïðñ•Ã:³‰ijòÉóI?

Å•Z[?‘Æ:ÇÈZ[FÉÊËÌÍÎ-[!"#/&

In addition to the restrictions applying to mains-connected

$%mn?

machines, the maximum permissible conductor cross-sections

Siemens 1LG0 series products are designed to drive pumps,

for the converter must also be kept in mind when the motors

fans, compressors and HVAC in both constant and variable

are connected.

%&&

%&&

speed applications.For other complex applications, we still recommend Siemens imported motors.

%7©•jˆ‰º»op Mechanical stress, grease life

$%ª«¬- Motor temperature detection

klÄÅâ•EAŸ

1LG0 mn$%ù:H PTC *Ï$Ð+õ= PT100 ÊËÑèÃ

WSUÂuF¬ƒ÷Aø‰:%ÒZQß?¯°Ô:ÕÖúÞ

*}!"#•ÃB•ÊËÑèÃ:$Ðq•Ò$%ÊË?Ó

¬ƒ:ÕÖ†OÃù&îh!úûü) ?

ùÔÆÊ”øK[‹

Due to the higher speed beyond the rated speed value and the

Õ:Ö×TØÙÊË?

â•Fôõ†öî:Ás3óF%ÒM

The 1LG0 motors are supplied with PTC thermistors or PT100

resulting increased vibration, the mechanical balance quality

temperature sensors.Some Siemens converters calculate the

changes and the bearings are under greater mechanical stress.

motor temperature according to the resistance of the tempera-

This reduces the grease life and the bearing life. (enquire if

ture sensors. They can be set to user-defined temperatures for

necessary).

alarms and tripping.

11


Type

Frame Size

1LG0 166-2AA.. 18.5

1LG0 183-2AA.. 22

1LG0 206-2AA.. 30

180M

200L

1LG0 354-2AC..

1LG0 356-2AC..

1LG0 357-2AC..

355M

355L

355L

200

1LG0 317-2AC..

1LG0 353-2AC..

315L

1LG0 316-2AC..

355M

160

1LG0 313-2AC..

315M

315L

90

315

280

250

220

132

110

1LG0 283-2AB..

1LG0 310-2AC..

280M

315S

75

55

1LG0 280-2AB..

1LG0 164-2AA.. 15

160M

160L

1LG0 253-2AB..

1LG0 163-2AA.. 11

250M

1LG0 131-2AA.. 7.5

132S

160M

280S

2950

1LG0 113-2AA.. 4

1LG0 130-2AA.. 5.5

112M

132S

1LG0 207-2AA.. 37

1LG0 106-2AA.. 3

100L

1LG0 223-2AA.. 45

2950

1LG0 096-2AA.. 2.2

200L

2900

1LG0 090-2AA.. 1.5

90S

90L

225M

2900

1LG0 083-2AA.. 1.1

2987

2987

2987

2987

2975

2975

2975

2975

2970

2970

2965

2960

2940

2930

2930

2930

2880

2860

2840

2840

2840

1LG0 080-2AA.. 0.75

2845

oP ev Rated speed rpm

80M

oP rq Rated Output kW

80M

3000rpm 2-Pole

,3

12

453 rq w7 Power factor

0.88

0.86

0.84

0.84

0.83

95

94.8

94.8

94.8

94.8

94.6

94.5

94

93.9

93.6

93

92.5

92

91.4

90.1

91

89.4

88.4

87

86

85

0.9

0.9

0.9

0.92

0.92

0.92

0.91

0.91

0.91

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.89

0.89

0.9

0.89

0.88

0.88

0.88

380VD/600VY 50Hz

83

81.1

79

77.4

76

220VD/380VY 50Hz

%

Efficiency

pq

560

499

445

383

348

279

233

195

160

136

100

82.3

67.9

55.5

41.3

34.7

28.8

21.3

14.9

11

8.1

6.31

4.85

3.43

2.58

1.83

oP _x Rated current A

1007

895

799

703

642

514

424

353

289

241

177

145

120

97.1

71.5

60.3

48.9

35.9

24.7

18.1

13.3

10

7.4

5

3.7

2.5

oP ey Rated torque Nm

353

314

280

246

224

180

148

123

101

84

62

51

41.5

33.5

24.5

21.3

17.3

12.6

8.6

6.3

4.6

3.45

2.55

1.75

1.3

0.86

oP rq Rated Output kW

3580

3580

3580

3580

3570

3570

3570

3570

3560

3560

3560

3550

3540

3540

3540

3520

3520

3520

3500

3500

3480

3460

3440

3440

3430

3450

oP ev Rated speed rpm rq w7 Power factor

0.87

0.85

0.84

0.84

0.83

95.6

95.3

95.3

94.8

94.8

94.6

94.5

94

93.8

93

92.5

92.8

92

91.2

90

90.5

90

89.5

87

86

86

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.91

0.91

0.91

0.90

0.90

0.91

0.90

0.90

0.90

0.905

0.895

0.89

0.88

0.88

0.88

440VD 60Hz

84

82

80

79

76

440VD 60Hz

%

Efficiency

pq

527

470

419

370

337

271

226

189

155

132

98

79.2

65.8

53.6

39.7

34.1

28.2

20.8

14.7

10.9

8.0

6.19

4.80

3.42

2.57

1.79

oP _x Rated current A

942

838

747

656

599

482

396

329

271

225

166

137

112

90.4

66.1

57.8

46.9

34.2

23.5

17.2

12.6

9.52

7.08

4.86

3.62

2.38

oP ey Rated torque Nm

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7

7.1

7.1

7.5

7.5

7.5

7.3

7.1

6.9

7.5

7.2

7.3

7.5

7.4

7.5

7.2

6.9

6.9

6.9

7

6.1

1.4

1.4

1.4

1.4

1.8

1.9

1.8

1.8

2

2.3

2.5

2.5

2.3

2.2

2.3

2.5

2.5

2.5

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

s9 ey Starting torque

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.5

2.2

2.2

2.3

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.8

2.9

2.6

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.3

2.5

2.7

1790

1650

1650

1545

1160

1035

960

865

536

504

390

296

246

225

165

128

115

105

63

58

38

33

24

22

15

14

kl tu ey Max Weight torque z{s9|oPey(_x)K}7 kg

s9 _x Starting current

:;89<=> Technical data table


Type

Frame Size

1435

1440

1470

1470

1LG0 090-4AA.. 1.1

1LG0 096-4AA.. 1.5

1LG0 106-4AA.. 2.2

1LG0 107-4AA.. 3

1LG0 113-4AA.. 4

1LG0 130-4AA.. 5.5

1LG0 131-4AA.. 7.5

1LG0 163-4AA.. 11

1LG0 166-4AA.. 15

1LG0 183-4AA.. 18.5

1LG0 186-4AA.. 22

90S

90L

100L

100l

112M

132S

132M

160M

160L

180M

180L

1480

1480

1480

1LG0 280-4AA.. 75

1LG0 283-4AA.. 90

200

220

1LG0 310-4AB..

1LG0 313-4AB..

1LG0 316-4AB..

1LG0 317-4AB..

1LG0 353-4AB..

1LG0 354-4AB..

1LG0 356-4AB..

1LG0 357-4AB..

280S

280M

315S

315M

315L

315L

355M

355M

355L

355L

315

280

250

160

132

110

1480

1LG0 223-4AA.. 45

1LG0 253-4AA.. 55

225M

250M

1490

1490

1490

1490

1480

1480

1480

1475

1475

1LG0 206-4AA.. 30

1LG0 220-4AA.. 37

200L

225S

1470

1460

1460

1440

1410

1410

1390

1390

1380

1LG0 080-4AA.. 0.55

1LG0 083-4AA.. 0.75

1390

oP ev Rated speed rpm

80M

oP rq Rated Output kW

80M

1500rpm 4-Pole

,3

453 rq w7 Power factor

0.75

0.81

0.8

0.79

0.76

0.76

95.2

95

95

95

95.3

95.1

94.9

94.6

94.3

93.8

93

92.8

92.6

92.1

91.4

90.6

90

89

87.2

86

84.5

0.87

0.87

0.87

0.89

0.89

0.89

0.88

0.88

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.86

0.86

0.86

0.84

0.83

0.84

0.82

0.82

380VD/600VY 50Hz

82.8

81

78.5

76.2

73

71

220VD/380VY 50Hz

%

Efficiency

pq

578

515

460

395

359

288

240

201

167

140

103

84.7

69.9

57.6

42.7

36.1

30.1

22.6

15.6

11.8

8.8

6.78

5.16

3.69

2.89

2.05

1.57

oP _x Rated current A

2019

1794

1602

1410

1291

1032

852

710

580

484

355

291

240

195

143

120.2

98.1

72

49.7

36.5

26.6

20.3

14.9

10.3

7.6

5.2

3.8

oP ey Rated torque Nm

353

314

280

246

224

180

148

123

101

84

62

51

41.5

33.5

24.5

21.3

17.3

12.6

8.6

6.3

4.6

3.45

2.55

1.75

1.3

0.86

0.63

oP rq Rated Output kW

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1770

1770

1770

1760

1760

1760

1750

1750

1740

1740

1730

1710

1710

1680

1680

1680

1690

oP ev Rated speed rpm rq w7 Power factor

0.75

0.82

0.81

0.79

0.77

0.76

95.6

95.3

95.3

95

95

94.9

94.8

94.5

94.3

93.8

93.5

93

92.8

92.5

91.5

91

89.5

89

87

85.5

85

0.90

0.90

0.90

0.89

0.89

0.89

0.88

0.88

0.88

0.88

0.875

0.87

0.87

0.86

0.865

0.86

0.85

0.85

0.84

0.85

0.82

440VD 60Hz

83

81

79

77

75

73

440VY 60Hz

%

Efficiency

pq

538

480

428

382

348

280

233

194

160

134

99

82.7

67.4

55.3

40.6

35.7

29.8

21.9

15.4

11.4

8.7

6.65

5.10

3.68

2.88

1.98

1.51

oP _x Rated current A

1894

1685

1502

1320

1202

966

794

660

542

451

335

275

224

182

133

116

94.4

68.8

47.2

34.6

25.4

19.3

14.2

9.95

7.39

4.89

3.56

oP ey Rated torque Nm

5

6.9

6.9

6.9

6.9

6.4

6.5

6.1

6.2

7.2

6.8

7.1

6.9

6.9

7

7

7

7.5

7

7

6.5

6.2

6

6

5.8

5.8

5.8

1.6

1.6

1.6

1.6

2.1

2.2

2.2

2.3

2.4

2.3

2.4

2.2

2.2

2.3

2.4

2.3

2.5

2.4

2.5

2.3

2.3

2.3

2.4

2.4

2.3

2.4

2.4

s9 ey Starting torque

2.2

2.2

2.2

2.2

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.3

2.7

2.8

2.9

2.9

2.9

2.9

2.8

2.8

2.8

2.8

2.3

2.8

2.5

2.6

2.6

1890

1780

1685

1645

1220

1070

995

900

582

553

400

305

285

225

180

164

132

110

71

61

44

33

31

23

21

15

14

kl tu ey Max Weight torque z{s9|oPey(_x)K}7 kg

s9 _x Starting current

Technical data table :;89<=>

13


Type

Frame Size

980

45

55 75

90

110

132 160 185 200

220

1LG0 283-6AB.. 1LG0 310-6AB..

1LG0 313-6AB..

1LG0 316-6AB..

1LG0 317-6AB.. 1LG0 353-6AB.. 1LG0 354-6AB.. 1LG0 355-6AB..

1LG0 356-6AB..

Penultimate position: (ý¨ë 2 @) Voltage Identifiler No. &$}þÿ) 220 V/380VY 50Hz 2

~•3_€•‚ƒ„

989

989 989 989 989

989

989

980 989

0.88

0.87 0.88 0.88 0.88

0.86

0.86

0.86 0.86

0.83 0.84 0.86 0.86

380V/660V Y 50Hz 7

94.7

94.6 94.5 94.5 94.7

94.3

93.8

92.8 93.5

92.5

91.7 92

90

980 980 980

18.5 22 30 37

1LG0 206-6AB.. 1LG0 207-6AB.. 1LG0 223-6AB.. 1LG0 253-6AB.. 1LG0 280-6AB..

2213

2012

365 401

1274 1609 1861

1062

869

525 724

353 430

210 287

71.6 105.1 143 177

246

224

148 180 207

101 123

62 84

rq w7 Power factor

0.75 0.76 0.76

0.73

0.88 0.88

0.88 0.88

94.5 94.5 94.7 94.7

0.87

0.86

0.86

0.865 0.86

0.835 0.85 0.87 0.86

0.82

94.5

93.8 94

93 93.8

92.5

90.5 91 92 92

440VD 60Hz 83 0.76 86 0.77 87.5 0.78 88.5 0.78 90 0.82

73.5 78 81 82

440VY 60Hz 66 0.72 71 0.72

%

Efficiency

pq

…†./,-•‚ƒ„

1180

1180

1186 1180 1180

1186 1186

1180 1186

1180

1170 1170 1170 1170

1160 1160 1170

1160 1160

1100 1110 1130 1160

1100

1080

oP ev Rated speed rpm

Final position: &³M•@) Type of construction Identifier No. &©ªa«þÿ) IMB3 IMB5 0 1

21.3 24.5 33.5 41.5 51

17.3

8.6 12.6

4.6 6.3

15.6 22.5 29.8 38.2 52.5

1.75 2.55 3.45

11.5

0.63

oP rq Rated Output kW

0.86 1.3

7.9

5.9

oP ey Rated torque Nm

245 292 338

207

170

105 142

44.7 59.3 71 86

17.2 24.5 31.6 38.6

0.77 0.78 0.83 0.81

87.5 89 90

12.9

9.8

3.18 4 5.6 7.4

2.29

1.79

oP _x Rated current A

0.77

970 970 980

960 84.4 86

1LG0 133-6AA.. 4 1LG0 134-6AA.. 5.5 1LG0 163-6AA.. 7.5 1LG0 166-6AA.. 11 1LG0 186-6AA.. 15

132M 132M 160M 160L 180L 200L 200L 225M 250M 280S 280M 315S 315M 315L 315L 355M 355M 355M 355L

960 970

1LG0 083-6AA.. 0.55 1LG0 090-6AA.. 0.75 1LG0 096-6AA.. 1.1 1LG0 106-6AA.. 1.5 1LG0 113-6AA.. 2.2 1LG0 130-6AA.. 3

80M 90S 90L 100L 112M 132S 0.73 0.75 0.75 0.76 380VD/600VY 50Hz 82 0.76

rq w7 Power factor

72 76 80 81.5

%

Efficiency

pq

910 920 935 960

885

oP ev Rated speed rpm

910

oP rq Rated Output kW 220VD/380VY 50Hz 65 0.72 69 0.72

1000rpm 6-Pole

,3

14

453

353 387

284 327

236

200

164

101 137

84

42.3 56.2 68

30.8 37.7

16.5 24.0

9.6 12.5

3.93 5.4 7.3

2.21 3.18

1.74

oP _x Rated current A

1813 1991

1457 1675

1192

990

813

502 676

200 273 339 413

70.8 104 141 174

37.9 51.9

21.6 28.4

15.1

7.47 11.3

5.57

6.7 6.7

6.7 6.7

6.2 6.5

6.2

7 7

7

6.5 6.9

6.5

6.5

6.5 6.5 6.5

1.9 1.9

1.9 1.9

2 2

2

2.1 2.3

2 2.1 2.2

2.2 2.1

2 2 2.2

2.1 2.1

2.1

6 6 6.4

2 2.1 2.2 2.4

1.9

5 5 5 5

4.7

2 2

2 2

2.6 2.8

2.7

2 2.8

2.8 2.6 2.6 2.8 2.8

2.7

2.8 2.8 2.7 2.9

2.6

2.3 2.4 2.4

2.1 2.3

1730 1835

1590 1660

1010 1080

895

530 820

210 223 290 375 492

68 75 104 127 167

56

23 31 40

16 20

IMV1 :Hôõ! 4

s9 ey Starting torque

kl tu ey Max Weight torque z{s9|oPey(_x)K}7 kg

s9 _x Starting current

IMB35 6

oP ey Rated torque Nm

:;89<=> Technical data table


Technical data table :;89<=> 5¼?@A Special Design/Option Code q$}•ž: E-Voltage/Frequency L1C 415VY 50Hz L1D 415VD 50Hz L1U 400VD 50Hz

L2B L2D L2E L2F

220VD /380VY 60Hz 380VD /660VY 60Hz 460VY 60Hz 460VD 60Hz

_4‡Y&&Winding and motor protection A11

Motor protection with PTC thermistors with three embedded temperature sensors for tripping )8‡•8o*+,: PTC *Ï$Ð[AØÙ A12 Motor protection with PTC thermistors with six embedded temperature sensors for alarm and tripping )8‡'8o*+,: PTC *Ï$Ð[AÖ×TØÙ A60 Installation of 3 PT100 resistance thermometers )8‡oJ PT100 ÍÊ-› A61 Installation of 6 PT100 resistance thermometers )8‡.J PT100 ÍÊ-› A72 Installation of 2PT100 screw-in resistance thermometers for rolling-contact bearings ¬ƒª'J PT100 ÍÊ-› K45 Anti-condensation heater for 220V )8‡ 220V ô>3*‡ 4ˆ…†&&Mechanical design K09* K10* K11* K83 K84 K85 K16 L05 L06

erminal box on RHS (View on drive end) Ñɺyþü (œvs…ž) Terminal box on LHS (View on drive end) Ñɺyûü (œvs…ž) Terminal box on top, feet screw on. ý¢É (œvs…ž¢É&/þ) ? Rotation of terminal box by 90 , inserted from drive end Ñɺáâ90ËF/ÉNïKvs…Nï ? Rotation of terminal box by 90 , inserted from non-drive end Ñɺáâ90ËF/ÉNïK0vs…Nï ? Rotation of terminal box by 180 Ñɺáâ 180 Ë Second standard shaft-extension kl-¬• SKF bearings SKF ¬ƒ NSK bearings NSK ¬ƒ

I‰&&Paint finish K24 Y53

Unpainted, only primed Œ1IÝF2UˆÝ Standard finish in other standard: RAL7032 or RAL9006 ‘Æ"#:klÓÝ RAL7032 = RAL9006

* $%K B5 ñ‹!FŠ™% Ñɺ@ø? Indication of terminal box position is not necessary when motor is B5 design.

½¾ kl"#K$%& RAL7030F*‘Æ'y"#ù-F-›ÜK Y53?ÚÛ!ïª( RAL7032 = RAL9006?

Paint finish Standard colour is RAL7030, two other special colours can be offered by option Y53. When ordering, please specify RAL7032 or RAL9006.

15


?@ABC Order number

Motor serial $%mn

Fram size %†Ü 80~355 &f'@.'•E:f'@¨3FM•@.9•_Ë) S = short

(0, 1, 2)

M = medium L = long

(3, 4, 5)

(6, 7, 8)

Number Of Poles ¸¨ 2œ4œ6 Design ”•ða

Voltage, connections and frequency $}FÐÑN«F•ž $}

Rating plate markings

þÿ

Ÿ

»¼¨×

2

220 VD / 380 VY

50 Hz

7

380 VD / 660 VY

50 Hz

Mounting type ©ªN« 0-IM B3 1-IM B5 6-IM B35 ð:k™‘Æ$}ö÷T©ªN«Fúûü!"#Vbì? If require else votlage and mounting type, please refer to A&D SD PM Siemens.

x@A¿ÀÁ

Ordering example:

ÂÃÄÅ$% IP55

Three-phase motor IP55

2 Æz50Hzz11kWz380VD/ 660VYzIMB3

2-pole 50 Hz,11kW 380VD/660VY IMB3

x@AÁILG0 1632AA..

Order No.1LG01632AA..

$LdeÁ

Voltage identifier:

†‡E…Á

16

-7 -0

construction type:

-7 -0


Dimension drawings DEFG

17


DEFG Dimension drawings

18


Dimension drawings DEFG

19


DEFG Dimension drawings

20


Certificate IJ

21


IJ Certificate

22


Certificate IJ

23


p• }~#"£U#~&$!' 7 ( 23€%68543 23456100102 786(010) 6476 8888 9:6(010) 6476 4831 o@ Å!#&'' 28 ( &P²g„() 5 1 23456250014 786(0531) 8266 6088 9:6(0531) 8266 0836 !ƒ •æ#›¹U*Æ' 33 ( ›¹efg„&[ 28 B 23456710075 786(029) 8831 9898 9:6(029) 8833 8818 „… x+#çk&' 76 ( x+,&-./µ+, 405 M 23456266071 786(0532) 8573 5888 9:6(0532) 8576 9963 †‡ ÂÃ#ñ0U!~' 189 ( Ã1;A231 1401 M 23456300051 786(022) 8319 1666 9:6(022) 2332 8833 ˆD 4<#&5&' 220 ( 67e8&[231 2506 M 23456 450007 786(0371) 6771 9110 9:6(0371) 6771 9120 ‰M S@#a—}' 99 ( 9:*G 1308 ij 23456063020 786(0315) 317 9450/51 9:6(0315) 317 9733 Š‹ À5#;•Ê 69 (ef8< &[•Ö 16 B 1609B-1610 M 23456030002 786(0351) 868 9048 9:6(0351) 868 9046 Œ•Ž• ô=>?#Dl' 160 (¹@ AC*Ô,BÑ1 918 M 23456830000 786(0991) 582 1122 9:6(0991) 584 6288 •r C£#&<•' 15 ( C£DE*+, 4 B 415 ij 23456471003 786(0379) 6468 0295 9:6(0379) 6468 0296 ‘D õ<#?Ú•' 589 ( ¬`£F+, 21 B 2111 M 23456730000 786(0931) 888 5151 9:6(0931) 881 0707 ’“” pGH#&@?' 303 ( pGH¯8;A+, 1209 M 23456050011 786(0311) 8669 5100 9:6(0311) 8669 5300 •– IJ#!*Ê 9 ( IJuK*G 9 B 12 M 23456264001 786(0535) 212 1880 9:6(0535) 212 1887 —˜ LM#N,UOxP•' 95 ( Qpg„*G 19 B L \] 23456255036 786(0533) 230 9898 9:6(0533) 230 9944

kl F¿#}~?' 123 ( À£Á*+, A U 1507 ij 23456750001 786(0951) 786 9866 9:6(0951) 786 9867

VD •<#•‚U•*' 15 ( ƒPefg„&[ 1710 M 23456310007 786(0571) 8765 2999 9:6(0571) 8765 2998

@; !"#$%&' 20 ( &)*+,-./+,09 1 9988 23456226001 786(0513) 8532 2488 9:6(0513) 8532 2058

mn ÂÃÄÅÆÇ©ªU ÈÉ*Ê;A?' 20 ( ËbuÌÊ?U E4C ˆ ÉB 15 ( 23456300457 786(022) 5981 0333 9:6(022) 5981 0335

WX …†#&@' 343 ( ?‡;A 21 B A\B\J\K ˆ 23456214002 786(0510) 8273 6868 9:6(0510) 8276 8481

A@B

oF ÅH# Í' 58 ( FÍ*G 6 B 610 (ij 23456272100 786(0537) 248 9000 9:6(0537) 248 9111

IpB qr Σ#ÎÍUxÏ*Ê 109 ( ΣÐÑÒÓÔ, 5 B 23456110014 786(024) 2334 1110 9:6(024) 2295 0715/18 sD ¬<#ÕÖU×Ø' 2 Ù 91 ( uGefÔ, 5 B 23456121001 786(0416) 233 0867 / 87 9:6(0416) 233 0971 t` *•#•ÚU&@' 147 ( *•ÛÜ*G 8 1 23456116011 786(0411) 8369 9760 9:6(0411) 8360 9468 uvw ÝÞË#!ÚUßàÊ 15 ( áâÒªã*G 30 B A ˆ 23456150001 786(0451) 5300 9933 9:6(0451) 5300 9990 xy äå#•æ*' 569 ( äåçèéê*Ô, 401 M 23456130061 786(0431) 8898 1100 9:6(0431) 8898 1087 zM ë@#ì?U?íÊ 108 ( ëî?@Ñï 2 B 23456114010 786(0412) 558 1611 9:6(0412) 555 9611 {|}~ ðñòó#ôõö÷•'øùÕÔ, 15 B 1502 ij 23456010010 786(0471) 693 8888-1502 9:6(0471) 620 3949

AIB •N úb#û?¹Uû?*J 1 ( &eüý*G 10 1 23456200120 786(021) 3889 3889 9:6(021) 5879 7452

CD ;<#=>&' 69 ( ?@;A 16-17 B 23456510095 786(020) 8732 0088 9:6(020) 8732 0084

YZ ‰Š#‹Œ' 278 ( •Ž;A 27 B 2706•2707 M 23456230041 786(0551) 568 1299 9:6(0551) 568 1256

ED C<#DE' 136 ( &F*G 21 B 23456350003 786(0591) 8750 0888 9:6(0591) 8750 0333

[U •|#?@*J 95 ( ‘`*G 2011 M 23456443000 786(0717) 631 9033 9:6(0717) 631 9034

@F !H#%I*J 109 ( KL*G 9 B 908-910 M 23456530022 786(0771) 552 0700 9:6(0771) 552 0701

\D ’<#“R' 93 ( ”•*G 18 B 23456221003 786(0516) 8370 8388 9:6(0516) 8370 8308 ]^ –.#.c`.Ua—*J 709 ( aF*G 18 1 23456430015 786(027) 8548 6688 9:6(027) 8548 6668 _D ˜<#™š*J›œ*G 9 1 B1 M 23456325000 786(0577) 8606 7091 9:6(0577) 8606 7093 `ab •yk#•yU&P•'žŸ B ¡ 3 \] 601 M 23456222042 786(0518)-231 3929 9:6(0518)-231 3929 cD ¢<#`£&' 43 ( ¤<*G 7 1 704 ij 23456225009 786(0514) 778 4218 9:6(0514) 787 7115 de ¥¦#§™¨h©ªU «¬- 5 (1 2-6-1 23456441000 786(0710) 331 3980 fg ®‚#}~?' 259 ( ¯°±² H ˆ 1902 M 23456241000 786(0553) 312 0733 9:6(0553) 312 0550 hA uP#³´!' 276 ( uPµ¶·*1 14 B 23456325000 786(0579) 318 8750/51 9:6(0579) 318 8752

x€ äþ#Dl*J 456 ( •*z{ 2101 i 23456410011 786(0731) 446 7770 9:6(0731) 446 7771

iD ¸<#¹º»¼h²¸P' 2 ( ef*G 11 B 17-19 \] 23456215021 786(0512) 6288 8191 9:6(0512) 6661 4898

@• !~#ÿ–U&@' 228 ( !ì*G 18 B 23456210008 786(025) 8456 0550 9:6(025) 8451 1612

Fj H½#`?U&¾' 717 ( PVef&[ 1608 M 23456315040 786(0574) 8785 5377 9:6(0574) 8787 0631

U

GH NO#PQR.S*G 9 1 23456518053 786(0755) 2693 5188 9:6(0755) 2693 4245 IJ ?T#!RUVW' 1 ( VW*G 1403-1405 M 23456523087 786(0769) 2240 9881 9:6(0769) 2242 2575 K" GX#GY' 189 ( FZ&[ 29 1 2909C-2910 \] 23456361003 786(0592)268 5508 9:6(0592)268 5505 LM ^@#_`!' 38 ( ?a*G 16A 23456528000 786(0757) 8232 6710 9:6(0757) 8232 6720 NO bc#*d' 38 ( bcefgh*G 1042 ij 23456570102 786(0898) 6678 8038 9:6(0898) 6652 2526 P" `X#kcl' 22 ( Fm+, 1209 i 23456529030 786(0750) 318 0680/81/82 9:6(0750) 318 0810 QN nb#o@' 193 ( nbpo@qr&[ 229 ij 23456519015 786(0756) 337 0869 9:6(0756) 332 4473 RS st#ubv*+, 1502 i 23456515041 786(0754) 848 1196 9:6(0754) 848 1195 TD w<#xy' 8 (z{gG 12 B 1202 M 23456545001 786(0772) 282 2252 9:6(0750) 281 6623 @U !|#}~•' 88 ( `€ef*G 1401 M 23456330046 786(0791) 630 4866 9:6(0791) 630 4918

!@B ™š RK#$%!'SÙ 18 ( ¿€*G 18/17 1 23456610016 786(028) 8619 9499 9:6(028) 8619 9355 ›œ TU#V&UWX' 68 ( *K(gG 18 B 1809-12 23456400010 786(023) 6382 8919 9:6(023) 6370 0612 •ž YZ#xÏ' 395 ( [\*G 27 1 23456650011 786(0871) 315 8080 9:6(0871) 315 8093 Ÿ ¡ ]^±#_`Ú¹PÊ abefg„*G B ˆ 16 B B2-2 23456617000 786(0812) 335 9500 /01 9:6(0812) 335 9718 [¢ •Ñ#ä`*J?Ù 67 ( Pc+, 0233 (i 23456644002 786(0831) 233 8078 9:6(0831) 233 2680 £r d£#›¹U9:;A•Ê}Ù89( äe*+,E1g„(f&[ 23456621000 786(0816) 241 0142 9:6(0816) 241 8950 ¤r B£gB£#¹P'Ž&ef;A 15 B C ˆ 23456550002 786(0851) 551 0310 9:6(0851) 551 3932 ¥¦§¨©ª$« •Xh¼ijkl¼mnopq (SFAE) }~#"£U+rs?' 9 ( A1 t 8B 23456100016 786(010) 8459 7000 9:6(010) 8459 7070 úb•Xh¼hjklnopq (SIAS) úb#&@!S' 1089 ( ’1-*G 22-25 1 23456200030 786(021) 5410 8666 9:6(021) 6457 9500 ¬-®¯-°±²³ }~6(010) 8459 7518 úb6(021) 6281 5933-116 ;<6(020) 3761 9458 –.6(027) 8548 6688-6400 Σ6(024) 2294 9880 / 22949886 TU6(023) 6382 8919 / 3002 ¬-´µ }~6(010) 6476 3726 ¬-¶·-©ª°± 786400-810-4288 9:6(010) 6471 9991 E-mail6 4008104288.cn@siemens.com Wed: www.4008104288.com.cn ¸Š¬-¶·¹º»©ª¼ ½¾¿À2§¨°± 786(010) 6475 7575 9:6(010) 6474 7474 Email6 support.asia.automation@siemens.com www.ad.siemens.com.cn

!"#($%)&'() *+,-.+/0 !"#()123& 4&5+6789:;< =>?: E20001-A8110-C100-V2-7600

www.ad.siemens.com.cn

148-SH905597-100715

Catalog !"#$ D81.5 / 2007%8

p‚B

siemens1lg0v2007  

siemens1lg0v2007

Advertisement