Page 1

Trasy rowerowe w województwie małopolskim

Ta książka została stworzona z myślą o zaprojektowaniu tras rowerowych na terenie województwa małopolskiego. Zostaną tu ukazane zdjęcia, informacje i mapy. Dodatkowo umieszczamy link do strony poświęconej tym o to trasom. www.trasyonline.pl


Trasa pierwsza: Gorlice-Wapienne

Informacje: Jest to trasa dość łatwa. Długośc całkowita to ok 13km. Znajduje się na niej wiele zabytków na które warto zwrócić uwagę m.i. : kościół w Sękowej ( 500lat) , kościół w Męcinie Wielkiej(210lat) oraz kilka cmentarzy wojennych.


MAPA


Trasa druga: Wapienne-Gorlice (przez Kryg)

Informacje: Jest to trasa łatwa. Zawiera mało wzniesień w porównaniu do poprzedniej trasy. Można podziwiać ładne krajobrazy i stare szyby naftowe.


MAPA


Ĺ a tw a Ĺš r e d n ia

T ru d n a


 D ł u g o ś ć t r a s y – 2 7 ,5 k m C z a s p r z e j a z d u t r a s y – o k o ł o 2 g o d z .  S t a r t u j e m y z G o r l i c ( 3 1 0 m n .p .m .)  N a j w y ż s z e p r z e w y ż s z e n i e w y n o s i o k o ł o 4 0 0 m n .p .m . N a t r a s i e b ę d z i e 7 m i e j s c d o z w i e d z e n i a ( r y n e k ,

4 c m e n ta r z e , k o ś c ió ł, g o lg o ta )


R Y N E K W G O R L IC A C H


C M E N T A R Z W O JE N N Y W S T R Ó Ż Ó W C E


C M E N T A R Z W O JE N N Y N R .9 5


C M E N T A R Z W O JE N N Y N R .9 7


C M E N T A R Z W O JE N N Y W M S Z A N C E


K O Ś C IÓ Ł W M S Z A N C E


G O L G O T A W G O R L IC A C H


 D ł u g o ś ć t r a s y – 3 1 ,5 k m C z a s p r z e j a z d u t r a s y – 2 g o d z . 1 8 m i n .  S t a r t u j e m y z G o r l i c ( 3 1 0 m n .p .m .)  N a j w y ż s z e p r z e w y ż s z e n i e w y n o s i o k o ł o 4 3 0 m n .p .m . N a t r a s i e b ę d z i e 7 m i e j s c d o z w i e d z e n i a ( r y n e k , c e r k i e w , 3 k o ś c io ły , 2 c m e n ta r z e )


C E R K IE W W G O R L IC A C H


K O Ś C IÓ Ł W R O P IC Y P O L S K IE J


CM EN TA RZ W SZYM BARKU


K O Ś C IÓ Ł W B Y S T R E J


K O Ś C IÓ Ł W R O P IC Y


 D ł u g o ś ć t r a s y – 3 8 ,7 k m C z a s p r z e j a z d u t r a s y – 2 g o d z . 4 0 m i n .  S t a r t u j e m y z G o r l i c ( 3 1 0 m n .p .m .)  N a j w y ż s z e p r z e w y ż s z e n i e w y n o s i o k o ł o 6 0 0 m n .p .m . N a T r a s i e b ę d z i e 7 m i e j s c d o z w i e d z e n i a ( 2 c m e n t a r z e , 2 c e r k w ie i 3 k o ś c io ły )


D R E W N IA N Y K O Ś C IÓ Ł W R O P IC Y GÓ RN EJ


K O Ś C IÓ Ł W M A Ł A S T O W IE


C M E N T A R Z W O JS K O W Y W M A Ł A S T O W IE


C M E N T A R Z W O JS K O W Y N R .6 0 N A P R Z Ł E C Z Y M A Ł A S T O W S K IE J


C E R K IE W W N O W IC Y


C E R K IE W W B IE L A N C E


Projekt  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you