Page 1

VECTOR GRAPHIC

&RASTOR GRAPHIC

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


กราฟกแบบ Raster

Raster เปนภาพแบบ Resolution Dependent ประกอบขึ้นดวยจุดสีตางๆ ที่มีจำนวนคงที่ตายตัว ตามการสรางภาพที่มี Resolution หรือความละเอียดของภาพตางกันไป หากขยายภาพ Raster จะเห็นวามีลักษณะเปนตารางเล็กๆ ซึ่งแตละบิตคือสวนหนึ่งของขอมูลคอมพิวเตอร เนื่องจาก Raster มีคา Pixel จำนวนคงที่จึงทำใหมีขอจำกัดในเรื่องการขยายขนาดภาพ การเปลี่ยน ขนาดภาพทำโดยเพิ่มหรือลด Pixel จากที่มีอยูเดิม เมื่อขยายภาพใหใหญขึ้น ความละเอียดของภาพ จึงลดลง และถาเพิ่มคาความละเอียดมากขึ้นก็จะทำใหไฟลมีขนาดใหญ และเปลืองเนื้อที่ หนวยความจำ มากขึ้นตามไปดวย ภาพที่ขยายโตขึ้นจะมองเห็นเปนตารางสี่เหลี่ยมเรียงตอกัน ทำใหขาดความสวยงาม ภาพแบบ Raster จึงเหมาะสำหรับงานกราฟกในแบบที่ตองการใหแสงเงา ในรายละเอียดเปนไฟล ที่เหมาะกับการทำงานกับภาพเหมือนจริง ประเภทภาพถาย เพราะ Raster มี Channel พิเศษ เรียกวา Alpha Channel ซึ่งเปน 32 bit หรือ true color คือสีสมจริง เชน ภาพที่นำมาใชกับ PhotoShop จะเปนภาพเหมือน ภาพถาย เพราะไฟลที่ไดจาก PhotoShop เปน Raster ในขณะ ที่ไฟลที่สรางจาก Illustrator จะเหมือนการตูน หรือภาพเขียน เพราะเปนไฟลแบบ Vector นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับภาพที่ตองการระบายสี สรางสี หรือกำหนดสีที่ตองการความละเอียด และสวยงาม

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


กราฟกแบบ Vector

Vector เปนภาพประเภท Resolution-Independent มีลักษณะของการสรางใหแตละสวนเปนอิสระ ตอกัน โดยแยกชิ้นสวนของภาพทั้งหมดออกเปนเสนตรง รูปทรงหรือสวนโคง โดยอางอิงตาม ความสัมพันธทางคณิตศาสตรหรือการคำนวณเปนตัวสรางภาพ เปนการรวมเอา Object (เชน วงกลม เสนตรง ทรงกลม ลูกบาศกและอื่นๆ เรียกวารูปทรงพื้นฐาน) ตางชนิดมาผสมกัน มีทิศทางการลากเสนไปในแนวตางๆ เพื่อสรางภาพที่แตกตางกันโดยใชคำสั่งงายๆ จึงเรียกภาพประเภทนี้ วา Vector Graphic หรือ Object Oriented ลักษณะเดนของ Vector คือ สามารถยืดหรือหดภาพเทาใดก็ได โดยที่ภาพจะไมแตก ความละเอียด ของภาพไมเปลี่ยนแปลง คงคุณภาพของภาพไวไดเหมือนเดิม และยังสามารถขยายเฉพาะความกวาง หรือความสูง เพื่อใหมองเห็นเปนภาพผอมหรืออวนกวาภาพเดิมไดดวย และไฟลมีขนาดเล็กกวาภาพ Bitmap ภาพแบบ Vector จึงเหมาะสำหรับงานแบบวาง Layout งานพิมพตัวอักษร Line Art หรือ Illustration ในกรณีที่โปรแกรมที่ใชงานอยูไมสามารถอานไฟลแบบ Vector ตนฉบับได วิธีที่ดีที่สุดก็คือ บันทึกไฟลเปนนามสกุล .EPS (Encapsulated Postscript) ไฟลประเภทนี้สรางขึ้นจาก Vector ซึ่งทำใหมีคุณสมบัติเปนแบบ Vector นอกจากนี้เราสามารถบันทึกไฟล Raster ใหเปนแบบ EPS ได เนื่องจากโปรแกรมกราฟกทุกประเภทลวนสนับสนุน ไฟลแบบ EPS ทั้งสิ้น © Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


ความแตกตางระหวางกราฟกแบบ Raster และ Vector Raster

1. ลักษณะภาพประกอบขึ้นดวยจุดตางๆ มากมาย 2. ภาพมีจำนวนพิกเซลคงที่จึงตองการ ค า ความละเอี ย ดมากขึ ้ น เมื ่ อ ขยายภาพ โดยจะคำนวณคาสีทีละ pixels ทำใหภาพแตก เมื่อขยายภาพใหใหญ 3. เหมาะสำหรั บ งานกราฟก ในแบบ ตองการ ใหแสงเงาในรายละเอียด 4. แสดงภาพบนจอทันที เมื่อรับคำสั่ง ย า ยข อ มู ล จากหน ว ยความจำที ่ เ ก็ บ ภาพ ไปยังหนวยความจำของจอภาพ

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.

Vector

1. ใช ส มการทางคณิ ต ศาสตร เ ป น ตั ว สรางภาพ โดยรวมเอา Object (เชน วงกลม เสนตรง) ตางชนิดมาผสมกัน 2. ส า ม า ร ถ ย  อ แ ล ะ ข ย า ย ข น า ด ไ ด  มากกว า โดยสั ด ส ว นและลั ก ษณะของภาพ ยั ง เหมื อ นเดิ ม ความละเอี ย ดของภาพไม เปลี่ยนแปลง 3. เหมาะสำหรั บ งานแบบวาง Layout งานพิมพตัวอักษร Line Art หรือ Illustration 4. คอมพิ ว เตอร จ ะใช เวลาในการแสดง ภาพ มากกว า เนื ่ อ งจากต อ งทำตามคำสั ่ ง ที่มีจำนวนมากกวา


Raster © Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.

Vector


โปรแกรมหลักที่ใชในงานออกแบบ Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Photoshop CS2

Illustrator CS2

Photoshop CS3

Illustrator CS3

Photoshop CS4

Illustrator CS4

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


Input

Output

.ai (vector) .eps (vector) .pdf

.ai (vector) .eps (vector) .pdf

.jpeg (raster) .psd (raster) .tiff (raster) .png (raster) .eps (vector) .bmp (raster) .raw (raster) .gif (raster) .pdf

.jpeg (raster) .psd (raster) .tiff (raster) .png (raster) .eps (vector) .bmp (raster) .raw (raster) .gif (raster)

Illustrator

Photoshop

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


ขั้นตอนวิธีการทำงาน .jpeg file link

.psd file Photoshop

.tiff file

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.

Artwork Illustrator


Photographer

Retoucher

Graphic Design

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.

Artwork

Production


Photographer

Retoucher

20,000

10,000

Graphic Design

10,000

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.

Artwork

Production

3,000-6,000

xx,xxx


Photographer

Retoucher

20,000

10,000

Graphic Design

10,000

Artwork

Production

3,000-6,000

xx,xxx

PHOTOGRAPHER © Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


Photographer

Retoucher

20,000

10,000

Graphic Design

10,000

Artwork

Production

3,000-6,000

xx,xxx

Retoucher © Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


Photographer

Retoucher

20,000

10,000

Graphic Design

10,000

Artwork

Production

3,000-6,000

xx,xxx

Graphic Design © Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


Photographer

Retoucher

20,000

10,000

Graphic Design

10,000

Artwork © Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.

Artwork

Production

3,000-6,000

xx,xxx


Photographer

Retoucher

20,000

10,000

Graphic Design

10,000

Artwork

Production

3,000-6,000

xx,xxx

Production © Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


Photographer

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


Retoucher

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


Graphic Design

HAPPY

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


Artwork

HAPPY

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


Production

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


ARTWORK or A/W

LAYOUT or L/O

DESIGN © Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


DESIGN

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


LAYOUT or L/O

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.


ARTWORK or A/W

© Gorilla Co., Ltd. All rights reserved. 

Reproduction in whole or in part is forbidden without prior written consent of the copyright holder.

vector & raster  

workshop vector & raster

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you