Page 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คาอธิบายยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับเป็น ปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งใน การขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ ขององค์ ก ร มหาวิ ทยาลั ย มหาสารคามได้ เ ริ่ ม พั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานด้ า นระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาขึ้นโดยลาดับตามการพลวัตรด้านเทคโนโลยี รูปแบบของคอนเทนท์ และปริมาณความต้องการของ ผู้ใช้บริการ รวมทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความพร้อมที่จะ รองรับการดาเนินมาตรการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึง ประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัย ความต่อเนื่อง สามารถ ให้บริการระบบเครือข่ายระบบเครือข่ายแบบสาย และไร้สายแก่ นิสิตและบุคลากรได้อย่างเพียงพอ คลอบคลุม พื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย และได้มาตรฐาน มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องต่อ การป้องกันภัย คุกคามรู ปแบบใหม่ ๆ และมีร ะบบการเฝ้ าระวังที่มี มาตรฐาน สามารถใช้บริก ารได้อย่างต่อเนื่อง รองรับ อุปกรณ์รูปแบบใหม่ที่มีความหลายหลาย นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึง ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ จัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยสามารถบริหารจัดการและใช้งานร่วมกันได้อย่างเพียงพอและประสิทธิภาพสูงสุด เป้าประสงค์ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจด้าน การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 2. มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยให้คลอบ คลุมพื้นที่ให้บริการสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 3. มีการเพิ่มขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth) ให้มีสัดส่วนที่เพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการ ของมหาวิทยาลัย 4. เพิ่มศักยภาพ และแก้ไขปัญหา Single Point of Failure ในการเชื่อมโยงโครงข่ายสายสัญญาณ ใยแก้วนาแสงระหว่างอาคาร/คณะ/หน่วยงาน และในการให้บริการอุปกรณ์ระบบเครือข่ายใน ระดับแกนกลาง (Core Layer) และระดับกระจาย (Distribute Layer) 5. ส่งเสริม/จัดหา/พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสีเขียว (Green IT) ตัวชี้วัด 1. มีโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย


2. มีการกาหนดพื้นที่ให้บริการที่ชัดเจน มีแผนในการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจุด ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายที่เพียงพอ มีมาตรฐาน และความ ปลอดภัย สามารถรองรับอุปกรณ์ในอนาคต 3. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไข ปัญหาอุปกรณ์ระบบเครือข่าวคอมพิวเตอร์ในระดับแกนกลาง ระดับกระจาย และระบบการ เข้าถึงได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 4. มีการเพิ่มขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth) ให้มีสัดส่วนที่เพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการ ของมหาวิทยาลัยทั้งการเชื่อมต่อในประเทศและต่างประเทศ 5. มีระบบการบริหารจัดการช่องสัญญาณ (Bandwidth Management) เพื่อสนับสนุน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 6. มีการแก้ไขปัญหา Single Point of failure ของโครงข่ายสายสัญญาณใยแก้วนาแสงอาคาร/ คณะ/หน่วยงาน และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในระดับแกนกลาง (Core Layer) และระดับ กระจาย (Distribute Layer) 7. ส่งเสริม/จัดหา/พัฒนาการใช้ จัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ และการบารุงรักษาระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องถูกออกแบบให้ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน เทคโนโลยีสีเขียว (Green IT) หน่วยงาน/คณะ/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

พัฒนา.... จัดหา... ส่งเสริ มการ...

กาหนดให้มี ปรับปรุง.... สร้างกลไก... จัดทา ... ควบคุมกากับดูแล.....

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการเร่งด่วน


ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร การบริการ และการพัฒนาองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด คาอธิบายยุทธศาสตร์ ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือและกลไกที่มีความสาคัญอย่างยิ่งสาคัญองค์กรในปัจจุบัน ที่ นามาใช้สนับสนุนการบริหาร การให้บริการ และการพัฒนาองค์กร อย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ได้ หรือมีธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินพันธกิจในทุกด้านขององค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผ ล สูงสุด ระบบสารสนเทศที่จาเป็นต่อการดาเนินพันธกิจขององค์กรในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS ทีม่ ีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งเป็นระบบที่มีความเกี่ยวเนื่องต่อการให้บริการทรัพยากร ต่าง ๆ ขององค์กร อาทิ ข้อมูลด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ บุคลากร ซึ่งจัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ถือทรัพย์สินและทรัพยากรอย่างหนึ่งขององค์กรที่จาเป็นต้องมีการจัดการที่เหมาะสม เพื่อนาเอาทรัพย์สินเหล่านี้มาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง หรือพัฒนา ระบบสารสนเทศให้สามารถทางานร่วมกันได้ (Collaboration) หรือในแง่ของการนาข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ ฐานข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อ ช่วยในการตัดสินใจ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ ข้อมูลเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ อยู่กลายเป็นสิ่ง ที่มีค่า มีประโยชน์ สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ และสร้างพยากรณ์คาตอบของอนาคตได้จึงเป็นสิ่งสาคัญ อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร เป้าประสงค์ 1. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน (Collaboration) มีระบบ ฐานข้อมูลกลางที่นักพัฒนาสามารถนาไปบูรณาการ ต่อยอด เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ 2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ระบบคลังข้อมูล (data ware house) มีการทา Data Mining เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 3. มีการปรับปรุงกลไก กระบวนการ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Verify and Validate Data) เพื่อให้การนาเข้าข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูล (Data Entry) มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ มีการกาหนดหน้าที่ หน่วยงาน /ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ) และนาเข้าข้อมูลที่ ชัดเจน เพื่อลดความกระจาย และซ้าซ้อนของข้อมูล


4. มีการพัฒนาระบบ สารสนเทศ ไปในแนวทางที่เป็นลักษณะเครือข่ายเสมือน (Virtualization) เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Cloud Computing 5. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Front Office /Back Office ให้ครอบคลุมกระบวนการสนับสนุนของ หน่วยงาน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.

ตัวชี้วัด หน่วยงาน/คณะ/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

พัฒนา.... จัดหา... ส่งเสริ มการ...

กาหนดให้มี ปรับปรุง.... สร้างกลไก... จัดทา ... ควบคุมกากับดูแล.....

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการเร่งด่วน


ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับบริการด้านการ ฝึกอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และคุณภาพ นิสิต และทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย คาอธิบายยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้กาหนดแนวนโยบายของแผนการศึกษาแห่ งชาติ โดยมี พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีความครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่ เกี่ย วข้องกับ การจัดการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในหมวดที่ 3 ว่าด้ว ยการจัดระบบการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หมวดที่ 4 แนวการจัด การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ และการจัดตั้ง แหล่งการเรีย นรู้ ตลอดชีวิตทุกรูป แบบอย่าง พอเพียง และมีประสิทธิภาพ และหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา ซึ่งกาหนดให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนาและโครงสร้างพื้นฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารคมนาคม ตลอดจนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับทุกคน อาทิ การเรียนการสอนทางไกล อี-เลิร์นนิ่ง เป็นต้น เช่นเดียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ที่ นอกจากมีการฝึกอบรมแบบทั่วไปแล้วยังมีการ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มช่องทาง และความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ให้กับบุคลากร โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้ารับการอบรมเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระได้ตาม เวลาและโอกาสที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องการ อาทิ Computer-Based Training (CBT) เป็นต้น จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงต้องดาเนินการเพื่อจัดหาทรัพยากร สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาและบริการทางวิชาการ และสมรรถนะ แก่ นิสิต และบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อ บริบททางเทคโนโลยีการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถแข่งขันกับ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ระดับภูมิภาค อาเซียนได้ในอนาคต เป้าประสงค์ 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ บริการทางวิชาการแก่ชุมชุม การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการทางวิชาการ การขยายโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาความรู้ ทักษะ แก่ทั้งนิสิต และสมรรถนะของบุคลากรของมหาวิทยาลัย


2. การมีหน่วยงานรองรับการให้คาปรึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาสื่อการ เรียนการสอน ระบบบริหารการเรียนการสอน (LMS) ระบบคอมพิวเตอร์และห้องบริการระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนส่วนกลาง 3. มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนา หรือส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการ สอน เช่น ระบบสาหรับประเมินการเรียนการสอน / ให้คาปรึกษา 4. มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาด้านการวิจัย เช่น ระบบฐานข้อมูลกลางด้าน ด้านการวิจัยต่าง ๆ หรือพัฒนาแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยขององค์กร 5. มีนโยบาย /มาตรการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบบริหารการศึกษา เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน มีการผลิตรายวิชา หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานิสิต และบุคลากร ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ตัวชี้วัด หน่วยงาน/คณะ/ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

พัฒนา.... จัดหา... ส่งเสริ มการ...

กาหนดให้มี ปรับปรุง.... สร้างกลไก... จัดทา ... ควบคุมกากับดูแล.....

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการเร่งด่วน


ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการกาหนดนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ที่สอดคล้องกับ กฎหมายเทคโนโลยี สารสนเทศ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการได้อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามมาตรฐาน (Standard) กรอบการท างาน (Framework) แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practice) และเพื่ อ การใช้ ท รั พ ยากร สารสนเทศได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คาอธิบายยุทธศาสตร์ จากความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินงานในทุกภาคส่วนทั้งใน ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การโทรคมนาคมและการสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ พัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดาเนินด้านงานต่าง ๆ ที่ เกี่ย วข้องต่ อการบริ ห ารงานของประเทศในทุก ภาคส่ ว น ส าหรับประเทศไทยได้มี การตรากฎหมายด้า น เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ตามหนังสือที่ นร. 0212/2718 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การปฏิรูป กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้กาหนดหลักการสาคัญ ไว้ว่า “รัฐจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ใน ฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการพัฒนากฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย (Legal Infrastructure) ซึ่งกฎหมายด้าน ไอซีทีหลายฉบับที่ประกาศใช้นั้นได้นาเอา มาตรฐานต่าง ๆ มาจัดทาเป็นแนวปฏิบัติ หรือปรับใช้เป็นกฎหมาย อาทิ การน ามาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (Information Security) มาเป็นสาระส าคัญในประกาศ คณะกรรมการการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 ซึ่งแบ่งออกเป็น 11 โดเมน อาทิ การบริหารทรัพย์สินสารสนเทศ การ สร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านบุคลากร สภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะหน่วยงานราชการของรัฐจาเป็น ต้องดาเนินการตามกฎหมาย นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ จากภาครัฐ นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม กฎหมายแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอีกด้วยดัง เหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ตัวชี้วัด


เป้าหมาย 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Confidentiality /Integrity Availability) 2. หน่วยงาน/คณะ/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ์ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

พัฒนา.... จัดหา... ส่งเสริ มการ...

กาหนดให้มี ปรับปรุง.... สร้างกลไก... จัดทา ... ควบคุมกากับดูแล.....

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการเร่งด่วน


ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากร และนิสิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารให้ความรู้ ทักษะ และความเท่าทันภัยคุกคามของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คาอธิบายยุทธศาสตร์ “สมรรถนะ” ขององคกรเกิ ด จากคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลากรภายในองคกรที่ ท าใหเกิ ด ผลการ ดาเนินงาน หรือ พฤติกรรมขององคกร ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการขับเคลื่อนพันธกิจด้านต่าง ๆ ขององค์กรเป็นผลสะท้อนจากความรับผิดชอบของบุคลากรในทุกภาคส่วน ซึ่งมีผลมาจากองคประกอบหลาย ประการ อาทิ 1) ความรู ความสามารถ ทักษะ และความถนัดของบุคลากร 2) รูปแบบการทางาน ภาวะผู นา ในองคกร บุคลิกภาพ ความสนใจเอาใจใสในผลประโยชนขององคกร และสวนรวม ตลอดจนหลัก กฎ กติกา ความเชื่อ คานิยม และทัศนคติที่ยึดมั่นของบุคลากรในองคกร ปัจจุบันรัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ โดยมุ่งเน้นให้องค์กรและหน่วยงาน ราชการได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซึ่งมีผลกระทบตอการดาเนินงานขององคกรภาครัฐอยางมาก ทาใหองคกรไมเพียงตองสามารถแขงขันกับองคกรอื่น แต่ยังต้องแขงขันกับตัวเองเพื่อสรางความเปนเลิศ สราง ความศรัทธาใหกับผูรับบริการและแกประชาชนในสังคมอีกด้วย เป้าประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับบุคลากร และนิสิตของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ 2. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกภาคส่วน มีความรู้ ความสามารถตรงตามภารกิจที่รับผิดชอบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 3. เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับผู้ใช้งานทุก (ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาจารย์ นิสิต) 4. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับคณะ/หน่วยงาน ให้มีความรู้ ความสามารถด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลบารุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับการเข้าถึง (Access Layer) และระบบคอมพิวเตอร์ในสา นักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับบุคลากรโดยการอบรม/สัมมนา/ บรรยายในหลักสูตร/เนื้อหาที่สอดคล้องกับภารกิจ และแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับ การนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานในลักษณะ Training On Job 6. จัดทาสื่อการเรียนรู้/การฝึกอบรม ในลักษณะออนไลน์ สาหรับนิสิตและบุคลากร


หน่วยงาน/คณะ/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ์ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

พัฒนา.... จัดหา... ส่งเสริ มการ...

กาหนดให้มี ปรับปรุง.... สร้างกลไก... จัดทา ... ควบคุมกากับดูแล.....

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการเร่งด่วน

Draft strategy2557 2560  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you