__MAIN_TEXT__

Page 1

Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

Autors: MartĂ­ Vivet Sergi Novellas Marc ViĂąas 1


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

ÍNDEX BLOC 1. Introducció al projecte.......................................................................................Pàgina 3 BLOC 2. Conèixer la SIDA ................................................................................................Pàgina 5 2.1. IrsiCaixa..........................................................................................................Pàgina 6 2.2. Introducció teòrica.........................................................................................Pàgina 7 2.3. Treball pràctic................................................................................................Pàgina 8 BLOC 3. Projecte BROSSA...............................................................................................Pàgina 9 3.1 Introducció teòrica.........................................................................................Pàgina 10 3.2. Poema visual..................................................................................................Pàgina 11 3.3. Ruta Joan Brossa............................................................................................Pàgina 13 3.4. Podcast...........................................................................................................Pàgina 19 3.5. Eines 2.0.........................................................................................................Pàgina 20 BLOC 4. TANCAMENT.......................................................................................................Pàgina 24 4.1 Presentacions orals.........................................................................................Pàgina 25 4.2. Exposició........................................................................................................Pàgina 25 BLOC 5. BIBLIOGRAFIA....................................................................................................Pàgina 25

2


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

3


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

Com ja és habitual en els darrers anys, els alumnes de 1r de batxillerat del col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic duen a terme, durant un període de temps del segon trimestre, un projecte a gran escala focalitzat en el poeta i escriptor Joan Brossa. Les parts principals del projecte són dissenyar i crear un poema visual, el qual vol ser representatiu d’una de les característiques principals de Joan Brossa, una ruta literària i lúdica per Barcelona amb la finalitat de cercar i conèixer els poemes visuals del poeta que es troben escampats per la ciutat. A més també s’ha hagut d’elaborar un podcast amb l’eina Audacity d’un poema de Joan Brossa, a part de fer ús d’una eina 2.0 per a presentar el nostre treball individual o en grup sobre el poeta català. Aquest treball ha estat actiu des de l’última setmana de novembre de l’any 2011 fins al 16 de gener del següent any, que és quan hi ha les respectives presentacions. Val a dir que aquest s’ha realitzat en grups de dues a tres persones, les quals han hagut d’unir esforços per tal de fer un bon treball. Una variant nova respecte als altres anys és que el tema per crear el poema visual no és lliure sinó que és igual per a tothom: la SIDA. Així doncs, com que el tema és comú per a tots els grups de treball, per tenir una informació i un coneixement més ampli, hem realitzat un treball interdisciplinari entre les assignatures de català, promotor del treball i ciències pel món contemporani, en la qual s’ha treballat teòricament les característiques del virus del VIH i la malaltia de la SIDA. Els objectius principals d’aquest projecte són dos: fomentar els companyerisme i el treball en grup i utilitzar eines actuals del nostre temps per fer del treball una innovació. Un altre objectiu a destacar del projecte és treballar el moviment avantguardista i diferents autors que el protagonitzen, principalment Joan Brossa, d’una manera didàctica i diferent de l’habitual. Més informació sobre a quest projecte la podeu trobar en aquest bloc: http://www.tmiquebrossa.blogspot.com

4


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

5


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

2.1 IRSICAIXA L’any passat, que coincidia amb el curs 2010-2011, els alumnes de batxillerat del col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic van col·laborar en un projecte comú entre Irsicaixa i diferents centres educatius d’arreu de Catalunya, amb la finalitat d’aportar els coneixements que posseïen els adolescents sobre la SIDA. A més a més, la col·laboració va permetre a Irsicaixa dissenyar una pàgina web didàctica i entenedora destinada a explicar de forma planera el virus i la malaltia de la SIDA.

Tota explicació sobre un tema resulta més amena si és alhora combinada amb imatges i vídeos. Per a la realització del projecte interdisciplinari sobre la SIDA, vam trobar adequat treballar-hi a partir de l’assignatura de ciències pel món contemporani, a través de la pàgina web d’Irsicaixa, la qual havia estat elaborada poc temps abans. Aquesta pàgina ha resultat ser una eina molt útil a l’hora de compaginar teoria i visualització. A la web d’aquesta institució s’hi pot trobar informació sobre el vocabulari estàndard però alhora tècnic de la SIDA i del virus causant de la malaltia, el VIH, cosa que en facilita la comprensió. A més, utilitza jocs per tal de fer-ho més fàcil i entenedor.

Pàgina d’inici de Irsicaixa: http:// www.irsicaixa.es

6


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

2.2 INTRODUCCIÓ TEÒRICA El virus i la malaltia de la SIDA resulten molt difícils d’estudiar completament, però malgrat tot, vam realitzar algunes classes teòriques sobre aquests per adquirir-ne més coneixements i poder crear un poema visual de qualitat. Primerament vam aprendre a diferenciar entre VIH i SIDA, i vam aclarir les possibles confusions que aquests termes comporten. Seguidament vam conèixer les variants que té el virus del VIH, a part del seu origen i Alumnes de 1r de Batxillerat de Sant Miquel dels Sants a la classe de Ciències pel Món descobriment. Contemporani També vam treballar el tema de la vacuna i, sobretot, la dificultat per obtenir-ne una d’eficaç i que permeti eradicar-lo preventivament. Després d’una primera introducció, vam anar apuntant els símptomes principals i secundaris, però no menys importants, que pateixen els afectats pel VIH, manifestin o no (seropositius) la malaltia. Finalment, vam veure les tres vies de contagi per les quals el virus pot ser transmès.

Alumnes de 1r de Batxillerat de Sant Miquel dels Sants escoltant la presentació del tema a la classe de Ciències pel Món Contemporani

7


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

2.3 TREBALL PRÀCTIC En aquesta part es va dur a terme una anàlisi estadística de diferents taules de dades referents als infectats pel VIH compresos en un període establert de temps: per sexe, per edats i per regions demogràfiques. Aquest estudi ens va permetre obtenir una sèrie de conclusions sobre el grau d’incidència del virus en la societat.

Taula de dades sobre la gent afectada pel VIH www.ceescat.org

A part d’aquesta anàlisi, vam completar diferents fitxes que havien de ser resoltes amb l’ajut de la informació extreta de la pàgina web d’Irsicaixa. Aquesta informació va ser donada a través de vídeos , fotografies, dibuixos, gràfics, etc. Tot això ens va servir per acabar d’obtenir la informació teòrica sobre el tema.

Fitxa complementària nº 1

Fitxa complementària nº 2

8


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

9


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

3.1 INTRODUCCIÓ TEÒRICA Abans de poder parlar amb claredat i introduir-nos directament en l’estil brossià, van resultar indispensables tota una sèrie de classes per començar a entrar en matèria. A nivell de l’assignatura de llengua catalana, vam fer un viatge cap al passat en el temps i en l’espai per veure de més a prop com eren els moviments d’avantguarda, els quals tant van influir al poeta. Durant el nostre viatge vam anar veient les característiques d’aquest tipus de moviment iniciat l’any 1909 i de quina manera anava prenent noves formes, amb els anomenats –ismes. Aquests van sorgir contra els corrent literaris establerts i van proposar innovacions radicals de contingut, llenguatge i actitud vital. Vam prosseguir el nostre aprenentatge amb les tècniques més utilitzades en els poemes avantguardistes, les quals poc o molt van acabar prenent part dels múltiples moviments. Seguint aquesta metodologia, vam acabar per concloure l’explicació amb una cronologia de les etapes del moviment Alumnes de 1r de Batxillerat de Sant Miquel dels Sants organitzant les idees per a l’elaboració del seu poema a la classe de Literatura Catalana. avantguardista europeu i després a Catalunya.

Alumnes de 1r de Batxillerat de Sant Miquel dels Sants prenent apunts a classe de Literatura Catalana

Deixant de banda per un moment el moviment avantguardista, ens vam introduir ja a fons a Joan Brossa, organitzant la seva biografia en 5 etapes destacades, les quals inclouen els orígens, la joventut, el descobriment (en aquesta etapa Brossa descobreix l’Avantguardisme i tot el que significava a mans de poetes i pintors), la maduresa i finalment la seva etapa de reconeixement, a partir dels 75 anys. Tenim com a dada de la seva mort el 30 de setembre de 1998, a casa seva. Alumnes de 1r de Batxillerat de Sant Miquel dels Sants visualitzant exemples de poesía visual.

10


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

3.2 POEMA VISUAL En aquest apartat del projecte s’havia de dissenyar, i per tant crear, un poema visual sobre la SIDA. Prèviament vam observar alguns clars exemples de poemes visuals de Chema Madoz, de Joan Brossa i de poemes exposats al centre d’Arts Santa Mònica. A més, vam visualitzar alguns vídeos, en els quals deixava clar el concepte de poema visual i la imaginació que s’havia de tenir per fer-lo. Després de l’observació, vam fer una pluja d’idees on anàvem dient en veu alta, a Alumnes de 1r de Batxillerat de Sant Miquel dels nivell de tota la classe, paraules que ens venien a la Sants treballant en la classe de Literatura Catalana ment quan ens deien “SIDA”. Quan la llista va ser prou extensa, vam escollir, de totes les paraules obtingudes, les que ens ajudarien a crear el nostre poema visual.

Alumnes de 1r de Batxillerat de Sant Miquel dels Sants mostrant fragments d’un poema i aclarint dubtes amb la professora.

Un cop feta la pluja d’idees, ens vam distribuir en grups de treball per tal de dissenyar i fer un esbós del poema a l’aula de tecnologia, un taller on els recursos són més accessibles. A part d’aquesta hora per pensar i debatre el nostre poema, en vam tenir dues més per la seva elaboració. A partir d’aquí, el poema s’havia de realitzar pel propi compte.

11


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

Alumnes de 1r de Batxillerat de Sant Miquel dels Sants dissenyant i treballant el poema visual

Quan el poema visual va estar acabat, era hora de recollir tota la metodologia que vam anar seguint en forma de fitxa tècnica. Aquesta havia d’incloure el títol, la temàtica, un comentari sobre aquest, els diferents materials que vam emprar per la seva manufactura i altres dades: noms de les persones del grup, assignatura i data d’entrega. Per a la bona realització del comentari del poema, va resultar útil l’exemple d’un comentari d’un crític d’art sobre Regrowing Eden (Reconstruint l’Edèn), poema visual en moviment, situat al centre d’Arts Santa Mònica de Barcelona.

Alumnes de 1r de Batxillerat de Sant Miquel dels Sants acabant el seu poema, a la classe de Literatura Catalana

12


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

3.3 RUTA JOAN BROSSA Els estudiants de 1r de Batxillerat vam anar a Barcelona el dia 20 de desembre del 2011 per seguir una ruta literària dels poemes al carrer de Joan Brossa. En total van ser set poemes la majoria dels quals es troben al centre de la capital. Vegem a continuació el camí que vàrem seguir:

Per treballar aquest poema, vam parar primerament a Velòdrom d’Horta amb l’autobús. Allà vàrem esmorzar i fer fotos al gran poema transitable. Després vam seguir amb el recorregut amb autobús fins al carrer Muntaner des d’on continuaríem a peu. Després de caminar una bona estona tots junts pel carrer Muntaner, vam arribar a la Diagonal, on es trobava el segon poema visual que havíem de trobar. Es tractava d’el Llagost a l’ edifici del Col.legi d’Arquitectes al carrer Bon Pastor, a tocar a la Diagonal.

13


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

A partir d’aquí resseguírem bona part de la Diagonal fins arribar al Passeig de Gràcia. On havíem d’anar a buscar l’Homenatge al Llibre que estava a la Gran Via, on ja cada grup feia el que volia i ningú estava obligat a anar amb el grup, tot i que molta gent va seguir junta per a trobar el tercer poema, ja que era el primer que havien de trobar sols, i tots anàvem en la mateixa direcció.

14


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

Seguidament vam anar a trobar l’Antifaç a les Rambles, cosa bastant difícil ja que l’Antifaç està col·locat a terra, com una rajola més, per tant ens havíem de fixar molt amb l’enrajolat perquè ens el podíem passar fàcilment sense veure’l. Per sort, tots vam acabar trobant-lo, ja que es veia altra gent a sobre de la rajola fent-li fotos i també teníem la sort de saber que era a davant de l’Església de Betlem. Aquesta ruta anant cap a les Rambles ens va agafar de camí per a anar seguidament al Centre d’Arts Santa Mònica, on ens esperaven els professors per a passar llista de 11h a 12h.

15


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

CENTRE D’ARTS SANTA MÒNICA:

16


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

Després de visitar el Centre d’Arts Santa Mònica, per veure models d’art avantguardista, teníem l’opció de buscar tots els poemes brossians restants i dinar o bé a l’inrevés. La majoria de la gent va triar la primera opció ja que era la més raonable. Les Lletres Gimnastes, estan situades en un carrer difícil de trobar, i una mica desplaçat de la zona concorreguda . Estava situat a la Botiga “El Ingenio”, al carrer Raurich.

17


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

Després d’haver trobat les Lletres Gimnastes vam haver de buscar el poema Bàrcino, situat , a la Plaça Nova, davant de la Catedral, l’últim poema visual de Brossa que havíem de trobar abans de marxar de nou cap a Vic. Ens restava, però un temps lliure per estar a Barcelona.

18


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

3.4 PODCAST Una altra activitat que vam dur a terme va ser l’elaboració d’un podcast, és a dir, un enregistrament d’àudio relacionat amb la poesia de Joan Brossa. En aquesta gravació vam llegir un text del poeta seleccionat per la nostra professora de català. Hi havia poemes, textos i citacions de l’artista avantguarda. L’enregistrament del text havia de ser amb una dicció clara i entenedora, perquè els oients podessin entendre a la perfecció el que els estàvem llegint. L’objectiu era fer millorar la nostra capacitat de llegir textos. Una vegada enregistrada la veu de cada membre del grup, s’havia de modificar la creació afegint música al principi i al final del text, seguint els patrons proposats per la creació d’un podcast al Sant Miquel.

Programa Audacity

Però aquest podcast encara no estava acabat, perquè estava enregistrat en format WAP, per tant l’havíem d’exportar a format MP3, tasca que no va ser difícil. Al final de tot el vam penjar al goear.com, una “xarxa social” a l’estil del youtube, però penjant arxius d’àudio MP3 en comptes de vídeo. Un cop vam elaborar el podcast, vam haver de fer un comentari del poema recitat seguint uns patrons, un guió per a comentaris de tot tipus.

Pàgina d’inici de goear: http://www.goear.com

19


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

3.5 EINES 2.0 En aquest apartat tractarem tot un seguit de projectes que han sigut encomanats als alumnes de 1er de batxillerat, els quals tenien la condició que s’havien de realitzar amb tipus específics d’eines. La finalitat d’aquestes és guiar al grup d’alumnes pels diversos aspectes que inclouen la vida de Brossa, el conjunt de les seves produccions, la ruta que es realitzà el passat 20 de desembre de 2010 per la ciutat de Barcelona. Les eines foren també usades per altres continguts com de fotografia i vídeo per tal d’elaborar reportatges. Seguidament parlarem sobre algunes de les eines més utilitzades pels alumnes, i el conseqüent resultat obtingut:

Myebook.com, wix.com, issuu.com: aquestes eines permeten fer un llibre digital a partir de inserir fotografies, textos, vídeos, etc. Són eines molt útils, ja ens han permès fer un recull ordenat de totes les dades obtingudes i aconseguir així un seguiment pautat del projecte.

Pàgina d’inici de myebook: http://www.myebook.com

20


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

Woices.com: aquesta eina possibilita realitzar un àudio de la manera que és vulgui, ja que ofereix una alta gamma d’aplicacions i usos interessants.

Pàgina d’inici de woices: http://www.woices.com

Prezi.com: eina web que ens permet realitzar mapes conceptuals, de manera que ha estat al nostre abast poder unir les nostres idees entre elles, donant un concepte d’organització.

Pàgina d’inici de Prezi: http://www.prezi.com

21


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

Bitstrips.com: un dels grups de treball va realitzar un còmic seguint les indicacions d’aquesta eina web, la qual et permet la creació de les teves pròpies vinyetes seguint un model establert.

Pàgina d’inici de Bitstrips: http://www.bitstrips.com

A part de les eines mencionades, val a dir també que hom en pot crear de pròpies, i això és justament el què ha fet un dels grups de treball establerts per a la creació del projecte. A part, també s’han elaborat àudios i vídeos que han ajudat a donar unitat a tot el treball i l’han fet més accessible.

22


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

23


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

4.1 PRESENTACIONS ORALS Un cop van ser realitzats tots els treballs assignats als diferents grups, vam escollir els dies per la seva presentació a la resta de companys. Aquí es posava a prova la nostra capacitat explicativa davant un públic, i el resultat va ser molt exitós. Així doncs, durant un període de tres classes, que equival a tres hores, vam anar exposant els projectes per tal de que cadascú es fes una idea del treball que va realitzar cada un dels grups.

Presentació a la sala d’actes

L’organització per la presentació va resultar molt esquemàtica: primer de tot, el grup anunciava la metodologia que havien seguit per elaborar el poema visual, i amb la corresponent fitxa tècnica on s’explicava, entre altres dades personals del grup, una breu línia on es resumís la temàtica i un comentari general pautat de poema. A continuació, el grup seguia amb el podcast: lectura d’alguns poemes i cites concretes de Joan Brossa, juntament amb música sense drets.

Posteriorment va resultar indispensable concretar de manera formal el poema o cita en qüestió. Ja per concloure la presentació, cada grup va explicar breument el treball específic que se li havia assignat, tot fent ús d’eines 2.0 com per exemple, un còmic de la vida de Brossa, un llibre digital, vídeos, etc. Seguidament ajuntàrem algunes fotografies d’aquestes exposicions.

24


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

4.2 EXPOSICIÓ Tot treball ben realitzat mereix ser exposat, per tant, i aprofitant la jornada de Portes Obertes del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic realitzada el dia 25 de Febrer d’aquest any 2012, vam decidir fer una exposició de tots els poemes, com ja es portava fent durant les altres generacions anteriors a la nostra de primer de Batxillerat.

Aquesta mostra de poesia visual i objectual es va ubicar a l’aula C de 1r de Batxillerat. Un equip d’alumnes dels tres cursos es van convertir en els Comissaris de l’exposició i van dissenyar i organitzar l’activitat fins a l’últim detall: Cartells, identificadors, murals, taules folrades, invitacions, catàlegs, etiquetatge dels poemes.... El dia de portes obertes van assistirhi pares, alumnes, professor i vam comptar amb un jurat format per un poeta visual, en Toni Prat; un membre d’Irsicaixa, el Sr. Julià Blanco; la directora de l’Escola Municipal d’Arts de Torelló, Elisenda Soler, un dibuixant, en Jan; representants dels pares i dels alumnes. Tots ells votarien els poemes que més es mereixien un premi per al Certamen literari de Sant Jordi 2012. També a l’exposició es podia votar el poema que agradava més, per a tenir en compte l’opinió i crítica popular.

25


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

BIBLIOGRAFIA: Web sobre Joan Brossa: http://www.joanbrossa.org/ Web d’IrsiCaixa: http://www.irsicaixa.org/

LINKS D’INTERÈS: http://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w&feature=youtube_gdata_player http://www.chemamadoz.com/gallery1.htm http://www.silviacaballeria.blogspot.com/ http://www.slideshare.net/sicafe/avantguarda-a-catalunya http://www.youtube.com/watch?v=JrEHd68IDQc&feature=youtube_gdata_player

26


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

27


Sant Miquel dels Sants

Projecte: Poesia visual i la sida

SANT MIQUEL DELS SANTS - VIC 28

Profile for Silvia Caballeria

JOAN BROSSA I LA SIDA-POESIA VISUAL  

Projecte de treball sobre la Poesia Visual de Joan Brossa i la Sida. Treball interdisciplinari entre Literatura Catalana i Ciències pel Món...

JOAN BROSSA I LA SIDA-POESIA VISUAL  

Projecte de treball sobre la Poesia Visual de Joan Brossa i la Sida. Treball interdisciplinari entre Literatura Catalana i Ciències pel Món...

Profile for sicafe
Advertisement