Page 9

Tutkimushankkeet lähestyvät musiikinhistoriaa uusista kulmista

miten tiedot esimerkiksi Pariisin oopperatuotannoista kulkeutuivat pohjoisille lavoille ja minkälaisen tulkinnan ne täällä saivat. Perehdymme yksilöihin, erityisesti laulajiin, ohjaajiin ja kapellimestareihin, jotka työskentelivät Pohjoismaissa ja tekivät usein myös kansainvälistä karriääriä, Sivuoja-Kauppala kertoo. Hankkeessa julkaistaan artikkeleita, monografioita ja antologioita, joista ensimmäinen, Opera on the Move in the Nordic Countries during the Long 19th Century, julkaistiin painettuna ja sähköisesti joulukuussa 2012.

Uusi katse kotimaiseen musiikinhistoriaan

aloitettiin kaksi merkittävää tutkimushanketta, jotka valottavat suomalaista ja pohjoismaista musiikinhistoriaa uusista näkökulmista. Elokuussa Sibelius-Akatemia isännöi myös neljättä kansainvälistä Narrative Inquiry in Music Education -konferenssia. Vuonna 2012 Sibelius-Akatemiassa

Vuoden 2012 alussa käynnistyi nelivuotinen tutkimusprojekti ”Suomalainen” musiikinhistoria uudelleentulkittuna, jota rahoittavat Suomen Akatemia ja Suomen Kulttuurirahasto. Professori Vesa Kurkelan johtama projekti arvioi kriittisesti kansallismielistä tutkimustapaa, jossa musiikinhistoria on nähty väistämättömänä kehityksenä, lahjakkaiden kotimaisten säveltäjien ja kollektiivisen kansanhengen työn tuloksena. Hanke tutkii kansallisen musiikkielämän muodostumista transnationaalisena prosessina. Vuonna 2012 projektia esiteltiin muutamassa kansallisessa ja yhdessä kansainvälisessä tutkijatapaamisessa. Myös ensimmäiset tutkimusartikkelit ilmestyivät. – Projektin alkuvaihe keskittyy arkistotyöhön ja lähdeaineistojen analyysiin, Kurkela kertoo.

Suuri rahoitus pohjoismaisen oopperan tutkimukseen Professori Anne Sivuoja-Kauppalan johtama ooppe­ ratutkimushanke sai syksyllä 2012 neljän miljoonan Norjan kruunun eli noin 540 000 euron NordCorpapurahan humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pohjoismaiselta yhteistyöelimeltä NOS-HS:ltä (Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning). Rahoitus myönnettiin hankkeelle Opera on the Move: Transnational Practises and Touring Artists in the Long 19th Century Norden. Neljän tutkijan hanke valottaa pohjoismaisen oopperakulttuurin poliittisia merkityksiä, esittämiskäytäntöjä ja ammattilaisverkostoja 1800-luvun lopulla eli aikakautena, joka oli oopperan kulta-aikaa koko Euroopassa. – Tutkimme oopperan tekemisen arkea, esityksiä ja niiden valmistamista sekä oopperan yhteiskunnallista resonanssia. Lisäksi tutkimme, miten matkustettiin ja

Narratiivisen tutkimuksen asiantuntijat koolla Helsingissä Elokuussa 2012 Sibelius-Akatemia isännöi neljättä kansainvälistä Narrative Inquiry in Music Education -konferenssia, joka kokosi Helsinkiin lähes 70 narratiivisen tutkimuksen asiantuntijaa ja musiikkikasvattajaa. Osallistujista valtaosa oli Pohjois-Amerikasta. Konferenssin pääpuhujina vierailivat Margaret S. Barrett, Leena Syrjälä, Eila Estola ja Liora Bresler.

Alumni­yhteistyö käynnistyi

ryhmänä yliopiston toimintaa ja alumnityötä kehitettäessä. Täydennyskoulutuksella alumneille tarjotaan mahdollisuus kehittää asiantuntemustaan ja annetaan työkaluja kohdata työkentän uusia haasteita. Alumnit voivat myös osallistua Sibelius-Akatemian aineryhmien toimintaan esimerkiksi luennoitsijoina. He voivat vierailla erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa opiskelijoille omista opinnoistaan ja työurastaan sekä toimia opiskelijoiden mentoreina tai työharjoittelun ohjaajina. Sähköisen alumnirekisterin kerääminen käynnistyi syksyllä. Rekisterissä olevia tietoja käytetään sopivien alumnien tai alumniryhmien tunnistamiseen yliopiston erilaisia tilaisuuksia tai muuta yhteistyötä varten. Lähitulevaisuudessa on myös toteutumassa opiskelijoita ja alumneja yhdistävä mentorointiohjelma sekä ensimmäinen alumnit yhteen kokoava alumnitapahtuma.

Sibelius-Akatemian alumniyhteistyö käynnistyi vuonna 2012. Alumniyhteistyön tavoitteena on SibeliusAkatemian strategiaan nojautuen rakentaa yliopistoa, alumneja ja yhteiskuntaa kehittävä kumppanuus sekä kehittää alumneille edellytykset toimia kiinteästi osana yliopistoyhteisöä. Alumneille välitetään ajankohtaista tietoa Taide­ yliopiston ja Sibelius-Akatemian muutosprosesseista sekä kehityksestä, ja heitä kuullaan arvokkaana sidos-

9

Siba vuosikertomus 2012 fin web  

Siba vuosikertomus 2012 fin web  

Advertisement