Page 1

‫ژورنال‬

‫روزانه‬

‫دوشنبه ‪ ١٢ -‬بهمن ‪۲١‬‬ ‫‪ ٢١‬فوریه ‪١١٢۲‬‬ ‫ایمیل‪journal.ruzaneh@gmail.com :‬‬ ‫سردبیر این شماره‪:‬‬

‫سالی ‪ ٢١‬میلیون پرونده علیه سیستم قضائی اسالمی!‬ ‫‪taqvaee@rogers.com‬‬ ‫"آنچه برای جامعه الهی و مىعىنىوی مىا حىائىي‬ ‫اهمیت است این اسىت کىه تاىویىا و اجىرای‬ ‫قوانین قضایی کىور منطبق بىا تىعىالىیىم اسىالم‬ ‫باشد و بر اساس تحقق همین مطالبه عىمىومىی‬ ‫میتوانیم بفهمیم که جهت حرکت دستگاه قضىا‬ ‫درست بوده است‪".‬‬

‫آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری‬ ‫اسالمی ا سا اسا سماتو ق‪،‬لئی جىمىاىو‬ ‫اسال ی تمل ل نطوق بىل تىلىللىمىو اسىالم اسىا‬ ‫اقمقل ب ممن خلط ‪.‬ک سماتو آا ىيىشىی تىمىلم‬ ‫عمل اسا سماتمی ا ا آن ت ل بى اخىتى‬ ‫ل اسا ابط آ اا جىنىاىی افى اا‬ ‫ن سلل‬ ‫اعى ام‬ ‫بللغ ج ی اسا اىتىحىق سىنىگىاىل‬ ‫سماتمی ا ا ان م ناگ ا اع ام مشىوا ا ىل‬ ‫ا ا اج بل اخت خوان و ى ىل شىمى او ىمىشىوا‬ ‫سماتىمىی اى ا آن بى جى ثىقىمىض آ ‪.‬ىخىتىن ا‬ ‫آلعلم قلنونی اسا بىمىحى ىلبىی ا ىال عىلم‬ ‫قلنون شينی سماتمی ا ا آن قتض بىمىخى ا‪.‬ىلن‬ ‫ت ک انن هلن ا‪.‬ن ن تنال جى م نىمىاىا بىلىيى‬ ‫اجب ش عی اسا‬ ‫ا‪.‬ن سماتو ق‪،‬لئی نمااد اسىتىگىلو سىمىی‬ ‫تىىوىىلىىمىىو اىىلىىو جىىنىىل‪.‬ىىا اسىىا اسىىتىىگىىلو‬ ‫انتقل وئی عشىمى تىی ىتىلىلىق بى عصى بى او‬ ‫بى‬ ‫ا ا ‪ .‬خلک بم ن اشىمى و انى‬ ‫اا‬

‫هنوز سال ‪ ۷۵‬است‬ ‫كیوان جاوید‬ ‫امروز بعد از ‪ ١۷‬سىال یىب بىار دیىگىر سىرهىا‬ ‫بسوی انقالس ‪ ۷۵‬می چرخد‪ .‬این چه انىقىالبىی‬ ‫بود؟ مردم حق داشتند علیه شاه قىیىام نىنىنىد؟‬ ‫چرا و چگونه حكومت اسالمی از دل یب قىیىام‬ ‫توده ای بیرون آمد؟ نقش احياس و جىریىانىات‬ ‫فكری در روی نار آمدن حكومت اسالمىی چىه‬ ‫بود؟ رسانه های عىیم دولىتىی نىىىیىر بىی بىی‬ ‫سىی چىىه نىىقىىشی در مىىهىىنىدسىىی افىكىىار بىىازی‬

‫حمید تقوائی‬

‫جل ل حلاو ا او ان تنىاىل تىفىل ا ا ا‪.‬ىنىاىا‬ ‫جل چوب اا ا بل ج ثقمض عوض ا او انى‬ ‫اسا پل ا بل ا و ب قی قطع مينن‬ ‫چمز بنلم ج م شنلسی امىفى شىنىلسىی‬ ‫قوانمن جزا حتی ب لنل ا پىل سىمىصى سىلل‬ ‫ىلىنىلئىی اى صى سىلل قىوىض‬ ‫پم د حىتىی بى‬ ‫انقالبمون عص ش ط خوا لن آن بوانى ا‬ ‫جماو اسال ی جوا ن ا ا ن حقىوق ىتىاىو‬ ‫اىمىض‬ ‫لنی اا ا ن للوم اسىا اااسىتىلن‬ ‫افع قلوىی اصىال ‪.‬ىلىنىی چى بى اتىاىلم‬ ‫ابط جنای بل ااشا مينن د بل شين اق ا‬ ‫مگم ن د ب اسلس علو قلوی حيوم ميىنىنى د‬ ‫بلنوان امف سنگال مينن‬ ‫ئىىمىىن ا‪.‬ىىن اسىىتىىگىىلو آا ىىيىىشىىی ا ىىمىىمىىن‬ ‫صلحىوى ام ىمىگىو‪.‬ى ا ا‪.‬ى ان سىل نى ‪۳۱‬‬ ‫ملمون پ ن و تشيمض مشوا ا‪.‬ن ‪.‬لنی سىللىی‬ ‫نی جىنىلئىید نى‬ ‫‪ ۳۱‬ملمون ج م جزائی‬ ‫بوسمل تاممند بلي بوسمل تشىيىمىض ا ىنى هىلن‬ ‫ا‪.‬ن پ ن و ل ا ف اا س نىگىونىی حىيىو ىا‬ ‫ا يلل آ لی ‪ .‬لنی ا بل‪.‬ى بىلتىاىلم سىللىی ‪۳۱‬‬ ‫تل ض حق اشىی جىنىل‪.‬ىا‬ ‫ملمون تل‬ ‫ى ا ىی بى ىحىلاىمى‬ ‫ا اااهل ىاىل ى نىی‬ ‫اشم *‬

‫نردند؟ دول غربی چه نقىی داشتند؟‬ ‫ا ‪.‬ك كالم ولف انقالا ‪ ۷۵‬ا بىل‪.‬ى ا‬ ‫ك ل ل جات و ك ا ا‪.‬ىنىاىل سىتىوا تىی جى‬ ‫ا ی اسا ك ب ا ‪ ۱۷‬سىلل‬ ‫حملتی ب ا‬ ‫ا جانمی ك حكو ا اسىال ىی سىلخىتى اسىا‬ ‫ن هی ی كنن‬ ‫عىلىمى فىقى‬ ‫انقالا ‪ ۷۵‬ب س آ اا‬ ‫نلب اب بوا ام فلو ی خواسىتىنى د آ اا‬ ‫ی خواستن ؟ ا نما آ‪.‬ىنى و شىن اناىلنىی‬ ‫ی خواستن ب ا ممن ل انقالا كى انى‬ ‫لشمن ا لتی حكو ا تكی بى خشىنىونىا‬ ‫سل اك نلن ا ب صل طلوم نى‬ ‫شكن‬ ‫ا ل ام فلق آن حزبی بوان ك آ ىلل آ‬

‫رضا مرادی‬

‫برقرارى دادگسترى مستقل‬ ‫و تامین عدالت قضایى براى همه‬ ‫سیستم قضایى و مفهوم عدالت قضایىى در هىر نىىىامىى‬ ‫انعکاسى از مناسبات اجتماعى و بنیادهاى اقتىاىادى و‬ ‫سیاسى در آن است‪ .‬قلمرو قضا‪ ،‬اعم از پیکره قىوانىیىن‬ ‫و تلقى حاکم از حق و اناىا و عىدالىت تىا نىهىادهىا و‬ ‫سیستم ادارى و روش قوه قضائیه‪ ،‬بخىىىى از روبىنىاى‬ ‫سیاسى در جامعه است که شالوده اقتاادى و طىبىقىاتىى‬ ‫موجود در جامعه را حراسىت مىیىکىنىد‪ .‬بىه ایىن اعىتىبىار‬ ‫عدالت قضایى واقعى و برخوردارى یکسان همه از آن‪،‬‬ ‫و قضاوت و حکمیت براستى مستقل و منافانه‪ ،‬منىوط‬ ‫به دگرگونى بىنىیىادى جىامىعىه طىبىقىاتىى مىوجىود اسىت‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬و بمنىور تضمین عادالنه ترین مىوازیىن‬ ‫قضایى ممکىن در جىامىعىه مىوجىود‪ ،‬حىيس کىمىونىیىسىت‬ ‫کارگرى خواهان تحقق فورى اصول پایه زیر است‪.‬‬

‫استقالل حقوقى اىل ىض ق‪،‬ىلاد اااهىلو ىل‬ ‫سىىىمىىىاىىىتىىىو ق‪،‬ىىىل‪.‬ىىى ا قىىىوو ىىى ىىى ‪.‬ىىى‬ ‫انتخلب بوان ق‪،‬لا سل‪ .‬قل ىلا ق‪،‬ىل‪.‬ى‬ ‫توسط ام قلبض عزل بوان آنىاىل ى هىلو اى‬ ‫ااىىي ى ‪.‬ىىا انىىتىىخىىلا اىىنىىن ى هىىلن ا ااو اىىنىىن ى‬ ‫لغو اااهلو لى ‪.‬ژو سم ه ب الم ج ائو‬ ‫ىىىىىىىىىىلى عىىىىىىىىىىلاى‬ ‫اااهىىىىىىىىىىلو‬ ‫ا‬ ‫علن بوان الم حلاملا تشىيىمىض اااهىلو بىل‬ ‫ح‪،‬و ملا نصف ا اىلىمى جى ائىو عىمى و‬ ‫جنل‪ .‬حق تاو االى ا ا ا قىوىول‬ ‫اع‪،‬ىىىلى ىىىمىىىلا ىىىنىىىصىىىفىىى‬ ‫قىىىلوىىى‬ ‫ا الم حلاملا اصض ب ب ائا تىاىو اسىا‬ ‫بل اثولا ج م ب عا و اااستلن ‪.‬ل طى‬ ‫اا ا‬ ‫قىىىىىىىىىىىىىى ا‬ ‫شىىىىىىىىىىىىىىلاىىىىىىىىىىىىىى‬ ‫وا ‪.‬ن ق‪،‬ل‪ .‬اشو حقوق فى ا ا قىوىلل‬ ‫استگلو ق‪،‬ل‪ .‬ا جزئملا بمشت ى ا بىخى‬ ‫لى ا‪.‬گ ا‪.‬ن ب نل ذا ش و ان‬

‫از برنامه حيس کمونیست کارگری‬ ‫ىىل اناىىلنىىی آنىىاىىل ا ا ال آن انىىقىىالا ا‬ ‫ج ‪.‬لن نمل‪.‬ن هی كن حكو ا اسىال ىی بى ا‪.‬ىن‬ ‫بل خون پلشم ن ب جىل ىلى‬ ‫كل آ‬ ‫المض‬ ‫ب عم ننگمن ااا ااا ا نىوىوا‬ ‫تل ا‬ ‫چنمن حزبی م ا ت لع تل ‪.‬خ ا ‪.‬ىك صىف‬ ‫انىقىالا ا سى بى ‪.‬ى نى‬ ‫اح ق ا ه فتنى‬ ‫انقالا بل بل حزب ب م ان خوا آ ى ‪.‬ىل‬ ‫بل‪ .‬بمل‪ .‬انقالبی كى ىمى ىون انىقىالا ‪۷۵‬‬ ‫انقالبلا بال ع بی فی النفا بى ا آ اا‬ ‫ك ا ا انالنی ب ا فلو مگلنىی خىوا ى‬ ‫بوا *‬ ‫‪keyvan.javid1@gmail.com‬‬


‫ژورنال‬

‫صفحه ‪۲‬‬

‫‪ ١۷١‬هيار سقط جنین در هر سال! تهدید جدی برای‬ ‫جنین انسان و زنان‬ ‫شیرین شمس‬ ‫هر سال ‪ ١۷١‬هيار سىقىط جىنىیىن در ایىران‬ ‫صورت میگیرد که فقط حدود شش هىيار از‬ ‫آنها قانونی و بىاقىی باىورت غىیىر قىانىونىی‬ ‫صورت میگرد‪.‬‬

‫نفلا طلوی ا ا‪ .‬ان ب او افتىلاو اسىا‬ ‫ا وا ا ا توان للی تصىمىمىو هىمى نى ان‬ ‫سقط جنمن پل‪.‬من بلش د ا ااي ا و ممنطىو‬ ‫اساد نلن ا ش ا‪.‬ط باىمىل خىطى نىلک بىل‬ ‫اسىىتىىلنى ا ا ىىل باىىمىىل پىىل‪.‬ىىمىىن بىىا ى اشىىتىىی‬ ‫پزشيید هل ل تل ح جىلن بىلخىتىن ا ىطىب‬ ‫منید تن ب سقط جنمن ی ا نى‬ ‫ل ‪.‬‬ ‫ا‪.‬ن ل طوق آ ل سمید بخصوص چىنى ‪.‬ىن‬ ‫ب اب بوان سقط جنم ِن غم قلنونی ناوىا بى‬ ‫ح و قلنىونىی بىوان آند نشىلن ا شى ا‪.‬ىطىی‬ ‫ان‬ ‫اسا ا ب طو ج سال ا جاىو‬ ‫نلن ا تا ‪ .‬مين‬ ‫آ‪.‬ل حق ام نماا ا بل ا‪.‬ن مى ىنىلبىع‬ ‫طوملی علو تينولوژ د ‪.‬ک ن هی فى‬ ‫ااشت بلشن تل وو نولشن جنمن خوا ا بى‬ ‫ف نىگىی ا بىمىن‬ ‫المض فشل ل اقتصلا‬ ‫بو ن آ‪.‬ل جل ل انالنی جز ا‪.‬ىنىاىا اى ن‬ ‫ا صو ا تمل‪.‬ض ب نگا ا جىنىمىند بى ن‬ ‫مچ الحظ سملسی ف نگىی سىنىتىی‬ ‫ب ن نگ انی ا و‪.‬ا اواک بتواننى جىنىمىن‬ ‫خوا ا حفظ انن‬

‫مستند "المیدان"‪ ٬‬ثبت تاریخ‬ ‫شكست نخوردگان انقالب مصر‬

‫اش نه در این شعار بیانی عمومی یافته بىود‬ ‫نوتاه نیامد‪.‬‬ ‫ا‪.‬ن ه ا‪ .‬بل ن هفتن بى قى ا سىمىلسىی‬ ‫بمم ان آ د ن خوا ا تلممق ك ا ا مىلن‬ ‫فل بلقی لن ‪ :‬ن ب ول كد ن بى ا تى د نى‬ ‫ب اخىوان الىمىاىلىمىمىند نى بى كىواتىلد نى بى‬ ‫ا‪.‬ن فملو اتن ب شكلی ‪.‬ول پى سى‬ ‫و‬ ‫سىل ىلنى ىی‬ ‫تكو‪.‬ن ا‪.‬ن هى ا‪.‬ى د ح‪،‬ىو‬ ‫خملبلنید استفلاو ا ‪.‬ل اجتملعی غم آن‬ ‫ا ن جىنىوى‬ ‫ولحث شغل ل فكى‬ ‫انقالبی ص ا بتصو‪ .‬مكش‬ ‫ا ل بقول ل كن« ملنطو اى ىمى ىيىن‬ ‫ا ب ونل آن خوا ا بل ۀ خو‪ .‬یهو‪.‬ى‬ ‫ق‪،‬ل ا نىمىیاىنىنى د چىنىمىن ا و تىحىولىی ا‬ ‫نمیتىوان بى ىوىنىل آهىل ىی خىوا ا‪.‬ىن ا و‬ ‫ق‪،‬ل ا ا ا » ا‪.‬ن فملو نىلخىواسىتى بى نىقىطى‬ ‫وىىلىىف ه ى ا‪ .‬ى انىىقىىالبىىی ص ى انىىگىىشىىا‬ ‫مگذا ا حفض انقالبی ا‪.‬ن فملو ا خللفا بىل‬ ‫اتو ‪.‬ت سملسی بو ژ ا عز‪.‬ما ىمىكىنى‬

‫در ‪ ۵۱‬سال اخیر این نخستینن انار اسن‬ ‫که وزار اهداش جمهوری اسالمی از‬ ‫طریق افت سال ا خلنوااو جىمىلىمىا ا‪.‬ىن‬ ‫ا ا خلن اه طور رسمنی آمنار سن نط‬ ‫ى چىنى بى‬ ‫جننینن را امنالی منی کننند‬ ‫آ ل ل‪.‬ی ا ا ا‪.‬ىن حىيىو ىا سىلناىو چىی‬ ‫نتش ی شوا اعتول نمااد لی ممنيى‬ ‫ح و آ ل سقط جنمن ا‪.‬نقى بىل سىاد خىوا‬ ‫هواو جل ل ا‪.‬اىا اى ا هىمى ىلى‪،‬ىالا‬ ‫شىىيىىالا عىىمىىمىىق اقىىتىىصىىلا د اجىىتىىمىىلعىىی‬ ‫ف نگی اسا جل ل ا اى ا م جىنىمىن‬ ‫انالن ب ح اقلی سم و ا ا سىلل صى ىل‬ ‫زا ب اسىا خىوا اناىلن عىل ى انى نىلبىوا‬ ‫مشوا‬ ‫ل‪،‬ض ا‪.‬گ ا‪.‬ني بل غم قىلنىونىی بىوان‬ ‫ا‪.‬ن عمضد ت ل ا سقط جنمن سواجىو‪.‬ىی‬

‫عباس گویا‬ ‫ساخت فیلم مسىتىنىد الىمىیىدان‪ ،‬نىه مىخىفى و‬ ‫نىىمىىادی از مىىرنىىي انىىقىىالس ماىىر در مىىیىىدان‬ ‫التحریر است‪ ،‬توسط جهان نوجیم در ‪١١٢١‬‬ ‫باتمام رسید و نانىدیىد جىایىيه بىهىتىریىن فىیىلىم‬ ‫مستند اسكار امسال شده اسىت‪ .‬ایىن مسىتىنىد‬ ‫فعالیت محفلی از انقالبىیىون نىه چىهىره هىای‬ ‫اصلی اش دیىنىا عىبىدك جیىب جىوان فىقىیىر و‬ ‫بیكار) و خالید عبداله جیب هنرپیىىىه و فىعىال‬ ‫سیاسی) است را طی دو سال انقالس بتاویر‬ ‫میكىد‪ .‬این فیلىم نىمىادی از گىرایىش سىازش‬ ‫ناپذیر و انىقىالبىی ماىر اسىت نىه بىا شىعىار‬ ‫"نان‪ ،‬آزادی‪ ،‬نرامت انسانی" به خیابان‪ ،‬به‬ ‫میدان التحریر‪ ،‬آمد و هىیىچىگىاه از خىواسىتىه‬

‫آ‪.‬ل جل ل انالنی جىز ا‪.‬ىنىاىا اى سىقىط‬ ‫الىمىلىی‬ ‫جنمن بل‪ .‬آ اا بلش اه نی ب‬ ‫تصممو ب آن مگم اد بل‪ .‬ا لحلا با اشتید‬ ‫انشنلسىی ىو ا حىمىل‪.‬ىا قى ا‬ ‫پزشيی‬ ‫هم ا نمز ح ا انالنی ا توسط قوانمن‬ ‫اعلا شوا بللتوع سال تی جل ىلى‬ ‫جل ل‬ ‫ب خلط و نملفت‬ ‫آ‪.‬ل جز ا‪.‬ناا ا ‪.‬ش بىی ا م شى ن‬ ‫جنمن انالن تا ‪ .‬اا شل ىض حىلل نىلن ا‬ ‫ا‪ .‬اند حىيىو ىتىی اسىا اى ىمى ثى ا‬ ‫قى ا ا ىيىلنىلا ا ا اسىا اا ا بىل‬ ‫وع قوانمن ذ وی اشلع ف نا سىنىتىی‬ ‫وقلما ن ا جىل ىلى ا بى‬ ‫اسل‬ ‫خط ی ان ا ا *‬ ‫‪shirin.shams80@gmail.com‬‬ ‫ب نفی اتو ‪.‬تى ا كىض ىمى سى كى ا خىوا‬ ‫بامل ا ن و اسا ا‪.‬ن حفىض بى ا ك لىز م‬ ‫ا ىىم ى ىىلشىىی ابىىزا س ى كىىوا بىىو ژ ا د‬ ‫ا ت د ا ط ‪.‬ق ول و خملبلنی بل آن م سى‬ ‫ا ل ا پ ‪ .‬و ا نممونى ا لد ا ‪.‬ى ى ا بىنىلم‬ ‫ا كوتل ی بل شى و اسىا‬ ‫انقالا ك ب ا‬ ‫تصو مكن ش ا‪.‬ط انقالبی اب اسا ا‬ ‫انتاىل فىمىلىو فى ىنىا ابى اعىتى اض ا‬ ‫ىاىمىتى‬ ‫استل ا انقالا تصو مكن ا م‬ ‫سىمىلسىی‬ ‫ا مى د نى ‪.‬ى ن خىالك ‪.‬ىك ىوى‬ ‫عی ق ا اسا تل خواست ل انىقىالا ا‬ ‫ب عمض تو ‪.‬ض كىنى الىمىمى ان عىلىمى غىو نىقىطى‬ ‫ولفال تلممن كنن ۀ هى ا‪.‬ى انىقىالبىید ثىوىا‬ ‫كنن و تل ‪.‬خ شكاا نخو اهلن انىقىالا صى‬ ‫‪abbasgoya@gmail.com‬‬ ‫اسا *‬

‫لینب روز‬

‫مناور حکمت‬

‫تاریخ شكست نخوردگان‬ ‫چند کلمه به یاد انقالس ‪٧۵‬‬

journal-ruzaneh-03  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you