Page 1

2017 m. sausio 14 d. Šeštadienis

Registratoriai

Nr. 10 (18083)

Vairuotoja

Vaizdo registratorius padėjo sučiupti avarijos kaltininkę.

4 p.

»

Šiauliuose sulaikyta girta vairuotoja stojo prieš teismą.

5 p.

»

Portretai

Mano TV

Menininko R. T. Buivydo darbuose – ir žymūs šiauliečiai, ir TV garsenybės.

25 TV programos nuo šeštadienio iki penktadienio.

7, 12 p.

»

Priedas

»

Nerimas: ž m o n i ų ,

tampančių prekėmis, daugėja

Artūro STAPONKAUS nuotr.

Kasmet šalyje prekybos žmonėmis, prostitucijos, seksualinės prievartos aukomis tampa šimtai žmonių. Deja, šis skaudulys neaplenkia ir Šiaulių. Lietuvos Carito programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ Šiauliuose dirbančios teisinės pagalbos skyriaus koordinatorė Marytė Puidokienė ir socialinė darbuotoja Aistė Paliušytė deda daug pastangų tokiems žmonėms padėti. Nerimą koordinatorei kelia tai, kad nežiūrint teikiamos pagalbos, nukentėjusiųjų nuo įvairių prekybos žmonėmis formų asmenų daugėja. O viena iš pagrindinių to priežasčių – visuomenės požiūris į nukentėjusiuosius ir ekonominė šalies situacija, 2 p. neleidžianti gyventi oriai.

»

Sausio 13-ąją švietė LAISVĖ

Artūro STAPONKAUS nuotr.

Ankstyvą Laisvės gynėjų dienos rytą skvere prie Savivaldybės vyko Stasio Šalkauskio ir Simono Daukanto gimnazijų organizuota akcija – iš degančių žvakučių sudėliotas žodis „Laisvė“. Skverą taip pat papuošė neužmirštuolių žiedai – pagarbos ir atminimo simbolis, kovojusiems už laisvę. Vakarėjant šventinis minėjimas „Kelias į laisvę“ vyko Šiaulių savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

19 p.

»


NAUJIENOS | 2

2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

Nerimas: žmonių, tampančių prekėmis, daugėja Artūro STAPONKAUS nuotr.

artimiesiems, nes iš socialinių išmokų pragyventi negali. Taigi tas prekybos žmonėmis aukų skaičius tikrai didėja, o ypatingai nepilnamečių.“

Šiauliuose nukentėjo 47 žmonės 2016 metais Lietuvos Carito programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ socialiniai darbuotojai Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Tauragės skyriuose suteikė pagalbą 273 prekybos žmonėmis, prostitucijos, seksualinės prievartos aukoms – neskaitant jų šeimos narių ir artimiausios aplinkos. Dirbta su 147 asmenimis, nukentėjusiais nuo įvairių prekybos žmonėmis formų ir 38 – nukentėjusiais nuo Nerimą, anot M. Puidokienės, kelia didėjantis prekybos žmonėmis ir prostitucijos prostitucijos. aukų skaičius. Šiaulietės specialistės per 2016-uosius metus dirbo su 47 Atkelta iš 1 p. zistuojančio išnaudojimo pros- asmenimis. titucijai šiuo metu labai stipriai „Vis dėlto norėčiau pabrėžti, Ieva LIUBŠYTĖ veikia pavieniai ir organizuoti kad dauguma mūsų klientų nunusikaltėliai, išvežantys dažniau- kentėjo nuo prekybos žmonėmis. i.liubsyte@snaujienos.lt siai pažeidžiamus asmenis, tiek Tik po to seka prostitucijos aukos, Vykdo pašalpų apgavystę pilnamečius, tiek nepilnamečius, mažesnė dalis patyrė seksualinę M. Puidokienė pasakoja, kad prievartą. Taip didelė bėda ta, jog pastaruoju pat turėjome Prekybos žmonėmis problema metu tenka susidurti su sąlygišvieną atvejį, kai kai naujomis prekybos žmonėmis mažametė buvo nėra vienodai suvokiama formomis. Anot teisinės pagalbos išnaudota porvisuomenėje. Dažnai nukentėjusieji skyriaus koordinatorės, paprasnografijai“, – su tai pagrindiniai nusikaltimai yra yra laikomi kažkokiais netikėliais, kokiais klientais tokie, kai nepilnamečiai ir suau- nesugebančiais atsirinkti pasiūlymų ir Šiauliuose teko gusieji vežami į užsienį atlikti panašiai. Visuomenė neatsižvelgia į tų dirbti pernai, atįprastus nusikaltimus – vogti iš skleidė M. Puiprekybos centrų, vykdyti gin- žmonių pažeidžiamumą, į jų socialinę, dokienė. kluotus specializuotų parduotu- ekonominę, psichologinę būklę. M. Puidokievių plėšimus, gabenti ir platinti nė pažymėjo, narkotikus. Tačiau Šiauliuose yra kad didžiąja daužfiksuotas ir vienas iš naujesnių atlikti nusikaltimus į užsienį: limi nukentėjusiųjų vis dar išlieatvejų. „Tai – labai skaudi problema, ka moterys, nors auga ir nuken„Šiauliuose vyksta didžiulis nes kai prasideda ikiteisminiai tėjusių vyrų skaičius, taip pat ir nusikalstamos veiklos tyrimas. tyrimai, teisminiai nagrinėjimai, nepilnamečių. Praėjusiais metais Tikslo šalis – Didžioji Britanija. pareigūnams labai sunku atskirti programos Šiaulių skyrius dirbo Tai toks labiau sukčiavimo me- bendrininkavimą nuo išnaudoji- su 28 moterimis ir 19 vyrų, tarp todas, kai vyksta pašalpų apga- mo. Tad vėlgi čia susiduriame su jų buvo 12 nepilnamečių. vystė. Verbuojami pažeidžiami tam tikrais iššūkiais.“ asmenys, šiuo atveju pilnameNori, kad miestas suvoktų čiai, ir vežami į Angliją tam, kad Ne visi priima pagalbą problemą Pasak M. Puidokienės, labai užsiregistruotų Darbo biržose. M. Puidokienės teigimu, dirVieni organizuoti nusikaltėliai svarbu, kad iš 47 klientų, kurie bant su įvairių prekybos žmonėžmones verbuoja mūsų regione, per 2016 metus kreipėsi į Lie- mis formų ir prostitucijos aukopasiūlydami jiems Anglijoje už- tuvos Carito Šiaulių skyrių, 41 mis, iššūkių tikrai netrūksta. sidirbti kažkiek pinigų. Kitas šios nukentėjusysis sutiko bendradar„Norėčiau pradėti turbūt nuo nusikalstamos grupuotės narys biauti su teisėsauga. to, kad mūsų programos veiklas šiuos žmones pasitinka tikslo ša„Reikia atsižvelgti į tai, kad Šiaulių skyriuje dalinai remia lyje ir nurodo, ką jie turi daryti, labai didelė dalis nukentėjusiųjų Šiaulių savivaldybė. Tai – labai kaip registruotis Darbo biržoje yra nelinkę bendradarbiauti su puiku ir tuo mes labai džiaugiair panašiai. Po to tie asmenys, policija, ir, apskritai, priimti bet mės. Tačiau Šiauliai turėdami atidavę savo asmeninius duo- kokią pagalbą. O to priežasčių patyrusius kriminalistus, promenis grįžta atgal į Lietuvą, o yra labai daug. Viena iš jų – iki kurorus kategoriškai atsisako nusikaltėliai sėkmingai naudoja- šiol prekybos žmonėmis pro- organizuoti tarpžinybinį bendrasi jų pinigais – Anglijoje paima blema nėra vienodai suvokiama darbiavimą tarp Savivaldybės ir bedarbio išmokas“, – apie naują visuomenėje. Dažnai nukentė- nevyriausybinės organizacijos, žmonių išnaudojimo būdą kalbė- jusieji yra laikomi kažkokiais t. y. mūsų sektoriaus. O ši tarpnetikėliais, nesugebančiais at- žinybinė grupė leistų miestui jo M. Puidokienė. sirinkti pasiūlymų ir panašiai. sukurti reagavimo į krizinius Visuomenė neatsižvelgia į tų atvejus, pagalbos teikimo nuFiktyvios santuokos pinklės Dar viena sąlygiškai nauja žmonių pažeidžiamumą, į jų so- kentėjusiesiems ir jų tolimesnio prekybos žmonėmis forma – fik- cialinę, ekonominę, psichologinę palaikymo mechanizmą“, – aištyvi išnaudotojiška santuoka. būklę“, – priežastis, kodėl kai ku- kino teisinės pagalbos skyriaus Tokių atvejų Šiaulių krašte, anot rie nukentėjusieji nesikreipia pa- koordinatorė. Anot M. Puidokienės, norima, M. Puidokienės, buvo ne vienas. galbos, vardijo M. Puidokienė. „Tokių atvejų buvo ir Šiaulių Nerimą, anot M. Puidokienės, kad prekybos žmonėmis problemieste, tačiau dėl jų nebuvo pra- kelia ir augantis nukentėjusių- ma būtų plačiau suvokta mieste, dėti ikiteisminiai tyrimai. Šiau- jų skaičius, kuris turėtų mažėti: nes tai nėra vien tik nevyriaulių regione taip pat turėjome ne „Deja, nusikaltėliai nesnaudžia, sybinės organizacijos rūpestis: vieną tokį atvejį. Pagrindinės išnaudoja kažkokias naujas landas „Valdininkės iš socialinių tartikslo šalys – Didžioji Britanija, įstatymuose, pasinaudoja skirtin- nybų mums aiškina, jog mes jų Airija. Kiek anksčiau man pačiai gomis įvairių šalių situacijomis, neįtikiname, kad Savivaldybei teko bendrauti su viena mergina, nes žmonės migruoja, važiuoja reikalinga bendra tarpžinybinė kuriai buvo siūlytas normalus ieškoti darbų. Ne paslaptis, kad grupė. Tuomet mums kyla klausidarbas Airijoje, tačiau ji papuolė ekonominė situacija Lietuvoje mas: ar čia mūsų darbas įtikinėti į fiktyvios santuokos pinkles“, – negerėja. Tad mes stebime kiek valdininkus? Juk jie gauna pirmimerginos istoriją prisiminė daug žmonių, norėdami gyventi nes rekomendacijas ne iš mūsų, M. Puidokienė. geriau, išvyksta į kitas šalis. Tie- bet iš Vilniaus.“ M. Puidokienė pažymėjo, kad siog tie žmonės ieško geresnio Nukelta į 4 p. Šiaulių krašte šalia visada eg- gyvenimo sau, savo vaikams,

KOMENTARAS

Politinės matematikos pamoka: -1+1=0 Jūratė RAUDUVIENĖ Šiaulių miesto meras Tarybos posėdyje šypsojosi. Ko gero galvojo, kad pralaimėjęs mūšį, karą vis dėlto laimėjo. O ir kareiviai sausio 11 d. Tarybos posėdyje, kuris merui atrodė ypatingai svarbus, buvo drausmingai išrikiuoti. Frakcijos seniūnė, vos prieš tris dienas pagimdžiusi kūdikį, salėje pagal komandą spaudė mygtukus. Kitas Tarybos narys, išgyvenantis ką tik įvykusią skaudžią asmeninę netektį, taip pat sėdėjo salėje savo vietoje. Trūko tik vienos koalicijos naujokės, kuri jau senokai serga. Lovos Tarybos posėdžių salėje pastatyti, matyt, meras nesiryžo. O gal kas nors protingas iš šalies patarė... Stebint „gražiausias“ miesto politikų paskutinių susibūrimų mizanscenas, sunku patikėti, bet mūšio šįkart nebuvo. „Ne mero“ koalicija nusprendė eiti į kompromisą. Įvertinusi, kad jų palaikomi direktoriaus pavaduotojai gali kristi, nusprendė pritarti atsikratymui vienu mero pavaduotojo postu. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad mero koalicija tokį „anųjų“ gestą įvertino ir pritarė pavaduotojų kutenimą atidėti dar kelioms savaitėms. Mygtukų spaudymas vyko neįtikėtinai darniai. Žiūrint iš šalies, beveik būtų galima džiaugtis. Į miestą grįžta ramybė. „Politikai yra žmonės. Žmonės nori būti gerai besielgiančiais“, – „ne mero“ koalicijos žingsnį į bendrystę įvertino miesto galva. Tik ramybė toji apgaulinga. „Ne mero“ koalicija subūrusi 17 politikų, iš postų išmušė Domą Griškevičių ir Eduardą Bivainį. Kaltinę merą vienvaldiškais, autokratiniais darbo metodais, paliko Savivaldybę „turėti“ jam vienam. Na, dar su dviem ne pačiais svarbiausiais pavaduotojais. Na, viena iš jų šiuo metu laikinai direktoriauja, tik merui nelabai su ja kalba rišasi. Ir kur gi rišis, jei kalbėtis pradėta ne kabinete prie porcelianinių šviežios kavos puodelių, o su visu

gimtosios kalbos valdymo talentu – per laikraščių puslapius, kompiuterių ekranus ar net televizorius. Ramybės dar kurį laiką nebus. Meras, kaip geras biznierius, „nupirko“ iš priešininkų koalicijos porą balsų ir dabar jau neva dauguma – jo pusėje. Miesto galva tikina, kad laisvu vicemero postu su kalėdine nuolaida tikrai neprekiavęs. Mes turėtume patikėti, kad dvi „darbiečių“ moteriškės į jo pusę su visais savo parašais elegantiškai nužingsniavo tiesiog dėl asmeninio mero žavesio. Šiuo metu daugumos tūzu virsta vos vienas Tarybos valetas arba dama. Na, atsibus kokią 13tą dieną ir dar penktadienį koks nesusivokęs miesto išrinktasis ir su visu savo deimantais inkrustuotu parašu nubėgs į kitą pusę. Ir vėl miesto valdžios laivas kaip istorinis „Titanikas“, pasvirs ant kito šono. Kad tik nenugarmėtų... Miesto žmonių išrinktieji purena viltį, kad stabdį įjungs paskirtas naujas administracijos direktorius. Gal todėl meras gana išradingai atpurtė du jam visai nereikalingus kandidatus ir tarsi sterblėje išnešioja savo kandidatą. Apie miesto ūkį ir jo tvarką nelabai ką išmanantį. Užtat advokatą. Meras tikina, kad jau geresnio už jį tai nei su žiburiu nerasi. Ir to nesuprantantiems politikams pagąsdinti kišenėje turi baubą – Tarybos paleidimą ir priešlaikinius rinkimus. Nors ir pats tuo netiki. Bet jį nervuoja, kad Šiauliai nepadoriai skamba. Kaip susidėlios politinė matematika, „statant“ mero direktorių, šiandien spėlioti gali tik beviltiški naivuoliai. Akivaizdu, kad mero arba „ne mero“ dauguma yra vienadienė. Panašu, kad kol didelis ir reikšmingas meras nesueis į vieną smėlio dėžę su visa protinga ir veiklos trokštančia Taryba, o ne tik su savo klusniais kareivėliais, mes, šiauliečiai, iš Savivaldybės bokštelio gerų žinių nesulauksime. Sunku mums su ta savo valdžia...

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS 2017 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMS GAUTI Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto skyrius skelbia paraiškų priėmimą 2017 m. Šiaulių miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto plėtros programos projektams finansuoti. Nustatytos formos Sporto plėtros programos paraiškos (1 priedas) priimamos Kūno kultūros ir sporto skyriuje (Pakalnės g. 6A, I korpusas, 23 kab.) iki 2017 m. sausio 27 dienos. Paraiškas Sporto plėtros projektams finansuoti gali teikti Šiaulių mieste registruotos ir veiklą vykdančios ne pelno siekiančios sporto asociacijos, biudžetinės ir viešosios įstaigos. Šiaulių miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programos projektų finansavimo nuostatus ir paraiškos formą galite rasti internete: http://edem.siauliai.lt/Programų%20ir%20projektų%20rėmimas178 Informacija teikiama tel. (8 41) 59 62 13. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto skyrius Užsak. Nr. 47


3 | NAUJIENOS

2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

Psichoterapija ir psichosocialinė reabilitacija – galimybė grįžti į visavertį gyvenimą Dauguma žino, jog kuo anksčiau gydytojas diagnozuos ligą, tuo didesnė tikimybė, jog net ir pati klastingiausia liga gali būti įveikti. Taip pat gydomos ir psichikos ligos – kuo anksčiau pajutęs negalavimą žmogus kreipiasi į gydytoją, tuo didesnė tikimybė, jog gydymui pakaks profesionalaus specialisto žodžio ir su minimalia vaistų pagalba žmogus grįš į visavertį gyvenimą. Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos psichikos sveikatos specialistės psichologė psichoterapeutė Rasa Pilipauskienė ir psichologė psichoterapeutė Andžela Rybakovienė skatina žmones kreiptis pagalbos, kai psichikos ligą dar galima kontroliuoti. Zita KATKIENĖ Respublikinės Šiaulių ligoninės viešųjų ryšių specialistė www.siauliuligonine.lt Ryžtasi kreiptis pagalbos Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėja psichologė psichoterapeutė Andžela Rybakovienė pastebi, jog daugėja pacientų, kuriems psichikos problemos kyla dėl gyvenimo įtampos. Šiuolaikinis gyvenimas kelia daugybę reikalavimų, žmogus neišvengia iššūkių, stresų, netekčių, nebelieka laiko sau, poilsiui, artimiesiems. Kartais net nepastebime, jog tampame jautrūs, pervargę, nedarbingi. Neretas dėl šių negalavimų kreipiasi į šeimos gydytoją. Gydytojas, atlikęs nemažai tyrimų, nustato, kad pacientas neserga jokia kūno liga ir įtaria, jog „serga siela“ ir rekomenduoja kreiptis į psichikos sveikatos specialistą. Psichologė psichoterapeutė Rasa Pilipauskienė sako, jog dažnas žmogus pats pastebi depresijos požymių, vargina nepasitikėjimas, dėl visko kyla nerimas, nuolat jaučiamas pyktis ar sapnuojami košmarai. „Man depresija, nebemiegu naktimis, viskas erzina, prasidėjo konfliktai šeimoje, bijau būti tarp žmonių, man viskas atsibodo, nuolat skauda galvą“, – vardina į psichologo konsultaciją atvykęs žmogus. Gerai, kai dėl tokių ir panašių nusiskundimų žmonės ryžtasi kreiptis į psichologą konsultacijai. Pasak R. Pilipauskienės, psichologo konsultaciją gali rekomenduoti šeimos gydytojas ar gydytojas psichiatras. Psichiatras dėl būsenos ypatumų, esant reikalui, gali skirti medikamentinį gydymą. Konsultacija – galimybė pažvelgti plačiau Psichologė psichoterapeutė R. Pilipauskienė teigia, jog pirmasis kontaktas su psichologu-psichoterapeutu prasideda konsultacija, kurios metu aptariamos problemos ir pacientą varginantys simptomai, jų sunkumas, trukmė ir intensyvumas, kliento lūkesčiai bei motyvacija. „Jei išryškėja, jog žmogų vargina psichologinio pobūdžio problemos dėl sunkaus gyvenimo tarpsnio, psichologas gali padėti suprasti savo gyvenimo situaciją ir priimti pagrįstą sprendimą. Kitaip tariant, konsultacijos metu žmogus gali pažvelgti į situaciją plačiau ir įvertinti savo vaidmenį joje bei koreguoti savo elgesį. Išsprendus probleminę situaciją psichologinis konsultavimas baigiasi“, – teigia specialistė. Būna ir taip, kad, atėjęs dėl sunkumų konkrečioje situacijoje, žmogus įsisąmonina, jog jo elgesio mechanizmai kartojasi. Tuomet, jei žmogų vargina ilgai trunkantys,

besikartojantys sunkumai, neracionalūs ir nepakankamai adekvatūs elgesio ar reagavimo būdai, o pats žmogus nori geriau suprasti save ir keistis, kad pagerėtų gyvenimo kokybė, jam rekomenduojama psichoterapija. Atsižvelgiant į būsenos sudėtingumą psichoterapija gali būti derinama ir su medikamentiniu gydymu. Taigi, yra du pagrindiniai psichikos sutrikimų gydymo metodai: gydymas vaistais ir psichoterapija. Dažnai yra rekomenduojami ir taikomi abu gydymo metodai, tokio kompleksinio gydymo efektyvumas yra įrodytas moksliniais tyrimais. Psichoterapijos efektyvumas realus Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėja A. Rybakovienė sako, jog tyrimai, kurie matuoja gydymo efektyvumą, rodo, kad psichoterapijos rezultatai išlieka ilgiau ir mažiau tikėtina, kad žmogui reikės papildomų gydymo kursų, nei po psichofarmakologinio gydymo. Pavyzdžiui, gydant depresiją ir nerimo sutrikimus, psichoterapijos klientai įgyja įgūdžių, kuriuos naudoja ir baigę gydymą, o jų savijauta taip pat gali toliau gerėti. Pasak psichikos sveikatos specialistės, vaistai yra skiriami, o psichoterapija – rekomenduojama, nes labai svarbu žmogaus motyvacija, apsisprendimas patirti psichoterapiją, noras ir gebėjimas pažvelgti į save iš šalies. „Psichoterapija – gydymas ne vaistais, bet žodžiu, elgsena, aplinka, bendravimu. Tai psichologinio gydymo būdas, kuriuo siekiama palengvinti kliento emocinę būklę keičiant tokias asmenines savybes ir elgesį, trukdantį realizuoti žmogaus vidinį potencialą bei kurti sveikus

Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus psichologė psichoterapeutė Rasa Pilipauskienė teigia, jog grupinė psichoterapija suteikia galimybę intensyviau spręsti gyvenime iškilusias problemas. santykius. Tai yra nuodugnus ir planingas, moksliškai pagrįstas gydymo (pagalbos) būdas, taikomas įvairios kilmės elgesio ar emocinės būsenos sutrikimams mažinti arba siekiant asmeninio tobulėjimo“, – teigia A. Rybakovienė. Psichoterapijos metu pacientas bendrauja su psichoterapeutu, kad būtų sušvelninti (arba panaikinti) simptomai, pakeisti probleminio elgesio modeliai, pasiekta didesnė emocinė branda ir subjektyvi gerovė. Dirbama ir grupėmis, ir individualiai Psichoterapeuto kabinete susitinka du žmonės, vienas iš kurių yra psichikos sveikatos profesionalas, kitas – problemą ar net kančią patiriantis žmogus. Tarp jų kuriasi pasitikėjimas, bendradarbiavimas, kuriame pacientui tenka aktyvus vaidmuo. Padedant psichoterapeutui, žmogus skatinamas pats atrasti elgesio, minčių, jausmų priežastis ir resursus asmeniniams pokyčiams, bei gerai savijautai. Bendraudamas su pacientu, psichoterapeutas siekia nustatyti būdą, kaip žmogus galėtų greičiausiai sau padėti. Dėl to specialistas domisi kliento vaikyste, išsiaiškina pagrindinius, dažnai skausmingus, žmogaus gyvenimo momentus, turinčius įtakos dabartinei savijautai ir elgesiui. Atviro pokalbio metu žmogus turi galimybę pamatyti išsamų savo gyvenimo vaizdą, savo minčių, jausmų ir poelgių visumą, ir panaudoti savo vidinius resursus geresnei savijautai siekti.

Zitos KATKIENĖS nuotr.

Grupinėje psichoterapijoje gali būti iki aštuonių narių ir vienas ar du psichoterapeutai.

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėja psichologė psichoterapeutė Andžela Rybakovienė ragina kreiptis pagalbos, vos pajutus pirmuosius ligos požymius. Pagal vyraujančias problemas pirminės konsultacijos metu psichologas-psichoterapeutas gali pasiūlyti individualią arba grupinę psichoterapiją. Gyvenime kiekvienas žmogus nuolat susijęs su kitais žmonėmis, todėl nemažai sunkumų kyla dėl tarpasmeninių santykių problemų. Pasak R. Pilipauskienės, grupinė psichoterapija suteikia galimybę intensyviau jas spręsti, nes grupėje yra atspindimi ir koreguojami realūs paciento santykiai su grupės nariais. Ši terapija ypač naudinga tiems, kurie turi tarpasmeninių santykių kūrimo ar išlaikymo problemų, bendravimo sunkumų šeimoje, kolektyve. Taip pat grupėje yra sprendžiami ir kiti sunkumai, susiję su baimėmis, nerimu, depresija ir pan. Grupinė psichoterapija vyksta pagal grupinės psichoterapijos principus, kurie užtikrina maksimaliai saugią aplinką kurtis bendradarbiavimo ir atvirumo atmosferai. Grupėje paprastai būna 8 grupės nariai ir vienas ar du psichoterapeutai. Psichikos sveikatos priežiūra bendruomenėje Šiandieninė sveikatos apsaugos ministerijos politika skatina mažinti valstybės finansuojamų lovų skaičių psichiatrijos ligoninėse. Pasak Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėjos Andželos Rybakovienės, tai vyksta ir Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje. Pasak psichikos sveikatos specialistės, vis svarbesnė tampa psichikos sveikatos priežiūra bendruomenėje. Tam, kad psichikos negalią

turintys asmenys galėtų sėkmingai integruotis į visuomenės gyvenimą, jam reikalingi įgūdžiai ir aplinkos parama, kuriuos gali užtikrinti psichosocialinė reabilitacija. Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos Psichosocialinės reabilitacijos skyriuje vykdoma psichosocialinė reabilitacija (PSR), kurios tikslas – padėti asmenims, sergantiems psichikos ligomis, tobulinti ar gerinti emocinius, socialinius ir pažintinius įgūdžius, kad asmuo, įveikęs psichikos ligą, galėtų kuo savarankiškiau gyventi, mokytis ir dirbti bendruomenėje. Gydymo įstaigoje yra parengta psichosocialinės reabilitacijos programa. Dirbantys pagal šią programą psichikos sveikatos specialistai skaito paskaitas apie psichikos sutrikimus, saugų medikamentų vartojimą, savipriežiūrą, socialinės bei psichologinės pagalbos galimybes. Psichologai veda gupinės psichoterapijos užsiėmimus, socialiniai darbuotojai – grupinius teminius užsiėmimus, yra taikoma ergoterapija, kineziterapija, autogeninė treniruotė. Be to siekiant įgyvendinti individualius psichosocialinės reabilitacijos tikslus, skiriamos individualios komandos specialistų konsultacijos, bendruomenės susirinkimai. Šioje programoje su pacientais dirba specialistų komanda: gydytojas psichiatras, psichoterapeutas, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichikos sveikatos slaugytojas. Asmenys, gyvenantys Šiaulių mieste bei apskrityje ir turintys galimybę lankytis dienos stacionare, gali dalyvauti psichosocialinės reabilitacijos programoje ambulatoriškai. Ambulatorinė psichosocialinė reabilitacija vykdoma PSR skyriaus dienos stacionare: trumpalaikė – trunka 6 savaites, lankymasis 2 kartus per savaitę pagal sudarytą programą. ilgalaikė – skiriama pabaigus trumpalaikės PSR programą ir nepasiekus norimo tikslo. Programa derinama individualiai ir trunka 4 – 9 mėnesius. Asmenys, besigydantys Psichiatrijos klinikoje ar neturintys galimybės lankytis dienos stacionare, gali dalyvauti stacionarinėje psichosocialinėje reabilitacijoje, kuri vykdoma II psichozinių ir afektinių būsenų bendros psichiatrijos skyriuje. Programa trunka 15 kalendorinių dienų, užsiėmimai vykstą kiekvieną darbo dieną. Priėmimo į psichosocialinės reabilitacijos skyriaus dienos stacionarą tvarka yra skelbiama ligoninės tinklapyje www.siauliuligonine.lt. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos Psichosocialinės reabilitacijos skyriuje veikia dienos stacionaras, kuriame socialiai draustiems asmenims teikiamos nemokamos individualios ir grupinės psichoterapijos paslaugos, taikomas medikamentinis gydymas, teikiamos ambulatorinės psichosocialinės reabilitacijos paslaugos. Kreipiantis reikia turėti gydytojo psichiatro siuntimą (forma Nr.027/a) ir registruotis konsultacijai dėl gydymosi skyriuje telefonu (8-41) 52 41 87. Konsultacijos metu aptariami paciento lūkesčiai, tikslai, lankymosi galimybės, tinkamiausios paslaugos. Užsak. Nr. 44


NAUJIENOS | 4

2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

Lina ABROMAVIČIENĖ l.abromaviciene@snaujienos.lt Įvykį užfiksavo vaizdo registratorius Būtent panaši situacija susiklostė ir šiauliečiui Tomui Norviliui, kuris ketvirtadienio popietę pastatęs automobilį aikštelėje prie Šiaulių centro poliklinikos po valandos jį jau rado apgadintą. Apie įvykį pranešė pro šalį ėjusi moteris. Visa laimė, kad šiauliečio mašinoje buvo įrengtas vaizdo registratorius, kuris įvykį nufilmavo. Šiuo metu medžiaga perduota Šiaulių AVPK pareigūnams. Kelių policijos tarnybos viršininkas Robertas Radavičius sako, jog panašių atvejų, kai po susidūrimo vairuotojai pasišalina iš įvykio vietos, labai daug. Ir tik labai retai toks vairuotojo poelgis pateisinamas. Bet kuriuo atveju, apie įvykį būtina pranešti policijos pareigūnams ir informuoti automobilio savininką. „Negi visi taip „išnaglėjo“, jog mano, kad gali daužyti aikštelėje svetimas mašinas, ir paskui kaip niekur nieko pasišalinti? Atsibuskite !!! Už lango XXI amžius! Yra pilna būdų, kaip apsaugoti savo turtą. P. S. ANK 462 str. 1 d. nusako, kad pasitraukimas iš eismo įvykio užtraukia baudą vairuotojams nuo 600 iki 850 eurų“, –

tokia žinute ir vaizdo įrašu socialinio tinklo grupėje „Pagalba vairuotojams Šiauliuose“ pasidalino T. Norvilis. Mašina buvo kliudyta ketvirtadienį apie 16 val. stovint Šiaulių centro poliklinikos aikštelėje. Visa laimė, jog apie įvykį pranešė pro šalį ėjusi moteris. T. Norvilis sako, jog greičiausiai pats nė nebūtų pastebėjęs, nes apgadinimai nedideli, o lauke jau temo. Bet pats faktas, kad vairuotojas pasišalino, paskatino sudrausminti. Anot T. Norvilio, viešumas yra pati geriausia prevencija. Jau dabar yra šio įrašo, kai atsitrenkiama į stovinčią mašiną aikštelėje, apie 300 video peržiūrų socialinėje erdvėje. Tikriausiai nekeista, kad po tiek peržiūrų tą pačią dieną atsirado ir įvykio kaltininkė. Šiaulietis neslepia pasipiktinimo, nes jo automobilį kliudžiusi moteris net nesivargino palaukti ir specialiai pabėgo iš įvykio vietos. Nelaimingų įvykių visiems gali pasitaikyti, tačiau, anot T. Norvilio, reikia priimti atsakomybę, bent atsiprašyti. „Apie įvykį informavau policijos pareigūnus. Jie užfiksavo pateiktus duomenis ir patarė kreiptis į draudimo bendrovę, kuri atlygins nuostolius. Video registratorius savo darbą atliko. Džiaugiuosi, kad jį įsigijau. Jau ne pirmą kartą taip nukenčia mano automobilis

Nerimas: žmonių, tampančių prekėmis, daugėja Atkelta iš 2 p. M. Puidokienės minėtos tarpžinybinės grupės sėkmingai veikia ir duoda efektyvių rezultatų stabdant prekybos žmonėmis problemą didžiuosiuose Lietuvos miestuose. „Mus, šiauliečius, iki šiol labai jaudina, kodėl miesto socialinės, vaiko teisių apsaugos tarnybos yra tik pasyvios stebėtojos. Manome, kad Savivaldybė turėtų ne tik dalinai remti tas mūsų veiklas, bet pirkti iš mūsų paslaugas, kaip tai daro kitose socialinėse srityse, ir jau nebedalinai finansuoti taip reikalingą teisinę pagalbą nukentėjusiesiems. Savivaldybė galėtų finansuoti psichologinę pagalbą, saugų prieglobstį. Pagaliau remti darbuotojų atlyginimus“, – kokios pagalbos norėtų sulaukti iš Šiaulių savivaldybės įvardijo M. Puidokienė. Padeda palaipsniui Anot M. Puidokienės, programa „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ vykdoma nuo 2001 metų ir yra nusistovėjusios keturios pagrindinės pagalbos kryptys: pagalba krizių atvejais, kompleksinė, įvairiapusė, psichosocialinė pagalba, teisminė pagalba asmenims, kurie nusprendžia bendradarbiauti su teisėsauga, ir palaikomoji pagalba, jau baigusiems programą: „Šalia to projektas taip pat vykdo intensyvią prevencinę,

švietėjišką veiklą prekyba žmonėmis srityje. Žinoma, mūsų projekto esminis tikslas – teikti pagalbą žmonėmis, tapusiems šios nusikalstamos veiklos aukoms. Padedame ir vyrams, ir moterims, ir vaikams. Mūsų pagalba susideda iš kelių etapų. Pirmiausia nustatome būtiniausius nukentėjusiojo poreikius – kalbamės su nukentėjusiu žmogumi, analizuojame situaciją ir suteikiame tokią paramą, kurios reikia nedelsiant. Neatidėliotina pagalba gali būti ir medicininė, ir psichologinė, ir saugaus būsto, arba paprasčiausia parama maistu, apranga. Suteikus tą būtinąją pagalbą, kitas tikslas – nukentėjusiajam padėti integruotis į visuomenę, kad jis joje galėtų gyventi savarankiškai. Taip pat žmogui nusprendus liudyti prieš sutenerius, prievartautojus ar prekeivius žmonėmis, mūsų pareiga surasti jam advokatą. Dar padedame susitvarkyti dokumentus, užsiregistruoti Darbo biržoje, vėliau įsidarbinti, įgyti profesiją jei jos neturi. Tiesiog darome viską, kad nukentėjusysis atsigautų psichologiškai ir susigrąžintų tą prarastą orumą“, – kokią pagalbą suteikia nukentėjusiesiems vardijo M. Puidokienė. Nukentėję žmonės nelinkę pagalbos kreiptis į savivaldybes, seniūnijas gali skambinti visą parą veikiančiu SOS pagalbos numeriu (8 679 61 617). M. Puidokienė užtikrino, kad paskambinus šiuo numeriu bus suteikta visa reikiama pagalba ir pilnai išlaikytas konfidencialumas.

prekybos centro aikštelėje. Kartą net buvo nulaužtas veidrodėlis. Blogiausia tai, jog prekybos centruose nėra kamerų, kurios tokius įvykius užfiksuotų. Tai ir paskatino įsigyti gerą vaizdo registratorių. Dabar mano mašina stovinti ir važiuojanti yra apsaugota iš priekio ir galo, nes viskas filmuojama“, – sakė T. Norvilis. Teisme vaizdo registratoriai, anot Kelių policijos tarnybos viršininko R. Radavičiaus, dažnai traktuojami kaip asmens duomenų paviešinimas, tačiau jo nuomone, kai siekiama įrodyti nekaltumą, šie duomenys turėtų būti vertinami. Šiuo atveju T. Norvilio automobilį apgadinusiam vairuotojui grėstų teisinė atsakomybė dėl sukelto eismo įvykio ir pasišalinimo. Pažeidimai viešinami socialiniuose tinkluose Kelių policijos tarnybos viršininkas R. Radavičius pastebi, jog dabar gyventojai labai pilietiški ir patys praneša apie eismo įvykius. Kai kurie informuoja siųsdami nuotraukas, pasitaiko ir vaizdo įrašų. „Visuomet ir patys stebime viešoje erdvėje pateikiamą informaciją, jei reikia, pradedame tyrimus ir kaltuosius traukiame į atsakomybę. Gauname informacijos įvairia forma. Kai kurie šiauliečiai teikia informaciją per e-policiją, sulaukiame laiškų elektroniniu paštu, padeda ir socialiniuose tinkluose viešinama medžiaga. Prieš šventes net patys skatinome šiauliečius nufilmuoti eismo įvykių pažeidimus ir juos siųsti mums. Buvome numatę prizus už

T. Norvilio automobilį apgadinusiam vairuotojui grės teisinė atsakomybė dėl sukelto eismo įvykio ir pasišalinimo iš įvykio vietos. šią pagalbą pareigūnams, tačiau akcijoje dalyvavo mažai, gal todėl, kad dar ne visi įsigiję vaizdo registratorius. Bet kuriuo atveju, kol Lietuvos įstatymai nedraudžia naudotis šiomis priemonėmis, manau, jog vertėtų visiems jas įsigyti. Nes tada vairuotojas gali jaustis saugiau aiškinantis netinkamą manevravimą kelyje ar autoįvykio priežastį bei kaltininką“, – sako R. Radavičius. Socialinėje grupėje „Pagalba vairuotojams Šiauliuose“ skelbiama informacija ne tik apie pažeidimus, bet ir kur Šiauliuose budi kelių patruliai. Tačiau, anot R. Radavičiaus, kelių patruliai nestovi vietoje, o ir vairuotojai, kurie naudojasi telefonu, tampa pažeidėjais, nes dėl neatsargaus vairavimo kyla grėsmė eismo įvykiui atsirasti“, – pabrėžia R. Radavičius. Už stiklo paliktas raštelis – geriau negu nieko Kartais grįžus į automobilį gali būti nemaloniai nustebintas radus

ant priekinio stiklo raštelį su kontaktais. Tai, anot policijos pareigūnų, vienas iš būdų, kaip galima išimtinais atvejais pateisinti pasišalinimą iš įvykio vietos. Pateisinti asmens pasišalinimą iš įvykio vietos, jei jis serga ar turi nuvežti kažkur sergantį asmenį, anot R. Radavičiaus, kartais galima, tačiau jei po įvykio žmogus skuba į parduotuvę, situacija vertinama kiek kitaip. „Įvykus nelaimei, svarbu apie tai pranešti policijos pareigūnui ir kuo greičiau informuoti automobilio savininką, tada tai jau nebūtų traktuojamas kaip tyčinis pasišalinimas iš įvykio vietos. Per praėjusius metus Šiauliuose nubausta apie 17 tūkstančių vairuotojų, kurie padarė eisimo pažeidimus. Galime sakyti, jog kas penktas šiaulietis yra per metus bent kartą baustas. Visada viliamės, jog kitais metais pažeidimų bus mažiau, tačiau kažkodėl jų nemažėja“, – nuogąstauja R. Radavičius.

Buvusi partijos skyriaus sekretorė atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą Šiaulių apylinkės teismas pagal laidavimą nuo baudžiamosios atsakomybės atleido 56 m. Aldeiviną Incienę, kuri, būdama Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos ir LR liberalų sąjūdžio Šiaulių rajono skyriaus sekretore, klastojo Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamus prašymus dėl pajamų mokesčio pervedimo ir taip apgaule partijos naudai gavo pajamų. Teismas paskelbė, kad A. Incienė atleidžiama nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant ją vyro V. I. atsakomybei pusantrų metų laikotarpiui be užstato. Baudžiamoji byla nutraukta. A. Incienei skirta baudžiamojo poveikio priemonė – 20 MGL (753,20 Eur) dydžio įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, kurią turės sumokėti iki laidavimo termino pabaigos. Civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo teismas tenkino iš dalies. Dviem nukentėjusiesiems A. Incienė turės sumokėti 205,79 Eur. Civilinius ieškinius dėl neturtinės žalos atlyginimo teismas atmetė. A. Incienė trims nukentėjusiosioms turės sumokėti 1700 Eur už išlaidas advokatui. „Moteris buvo kaltinama dėl trijų nusikalstamų veikų, kai buvo klastojami dokumentai, ir dėl dviejų veikų, kai buvo sukčiaujama. Teismas konstatavo, kad ji padarė dvi nusikalstamas veikas: suklastojo dokumentus ir sukčiavo, – sakė bylą nagrinėjęs teisėjas Silvijus Balčytis. – Kadangi kaltinamoji padarė du ne-

Artūro STAPONKAUS nuotr.

Šiaulių miesto vairuotojai stebina savo gabumais. Ypač vairavimo kultūra pasimato aikštelėse, kur važiuojama kaip tik šauna į galvą ir nesvarbu, kad kelyje kliudomi kiti automobiliai. Tokius kelių „erelius“ padeda identifikuoti pilietiški praeiviai bei automobiliuose įmontuoti vaizdo registratoriai.

Tomo NORVILIO asmeninio archyvo nuotr.

Vaizdo registratorius padėjo sučiupti avarijos kaltininkę

sunkius nusikaltimus, prisipažino, gailėjosi, neteista, valstybei atlygino padarytą nedidelę žalą, teismas ją atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.“ 23 nukentėjusieji pateikė prašymus dėl neturtinės žalos atlyginimo. Jie prašė priteisti iš kaltinamosios nuo 1000 iki 1500 Eur. Bendra suma siekė daugiau nei 25 000 Eur. Teismas konstatavo, kad prašomos priteisti sumos yra per didelės. Turtinė žala buvo padaryta valstybei. Dėl patirtų išlaidų advokatui buvo prašoma priteisti 3000 Eur, tačiau teismas konstatavo, kad prašoma suma yra per didelė ir neproporcinga bylos sudėtingumui ir trukmei. Nors baudžiamoji byla didelės apimties, išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.

A. Incienė atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant ją vyro atsakomybei pusantrų metų laikotarpiui be užstato.

Teismas nustatė, kad A. Incienė per trejus metus suklastojo 62 prašymus paramai gauti. Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos darbuotojai, buvę mokiniai, teikė prašymus dėl 2 proc. pajamų mokesčio pervedimo gimnazijai. Kaltinamoji apgaule partijos naudai suklastojo prašymus, kuriuose įrašė, kad gyventojai 1 proc. paramą skiria LR liberalų sąjūdžio Šiaulių rajono skyriui. A. Incienė buvo minėtos partijos narė ir sekretorė. Kaltinamoji valstybei padarė 718,48 Eur žalą, kurią atlygino. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui. Pagal Šiaulių apylinkės teismo informaciją parengė Ieva LIUBŠYTĖ


5 | NAUJIENOS

Savaitės kriminaliniai įvykiai

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneša, kad per savaitę (sausio 7 – 13 dienomis) Šiaulių apskrityje policija užregistravo 885 pranešimus apie teisės pažeidimus, pradėjo 71 ikiteisminį tyrimą. Užregistruotos 14 vagysčių, tarp jų ilgapirščiai apšvarino 5 gyvenamąsias patalpas ir nuvarė vieną automobilį. 11 pažeidėjų sužeidė ar nežymiai sutrikdė kitų sveikatą. 5 piliečiai pažeidė kelių transporto eismo saugumo reikalavimus ar transporto priemonių eksploatavimo taisykles, o 4 pasipriešino valstybės tarnautojui. Užfiksuota po 3 pažeidėjus, nesunkiai sutrik-

džiusius kitų sveikatą, sukčiavusius ir neteisėtai panaudojusius elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenis, po 2 – sunaikinusius ar sugadinusius svetimą turtą bei vengusius atlikti areštą. 1 pilietis grasino nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą ar net jį terorizavo. Po vieną pažeidėją nustatyta dėl viešosios tvarkos pažeidimo, dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, plėšimo, turto pasisavinimo, turto prievartavimo, neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nede-

2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

natūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo, darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimo, neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine arba profesine veikla. Į Šiaulių apskrities policijos Operatyvaus valdymo padalinius pristatyti 72 asmenys, įtariami įvykdę nusikaltimus bei administracinius teisės pažeidimus, iš jų 57 buvo neblaivūs. Į laikinojo sulaikymo patalpas uždaryti 36 asmenys. Pagal Šiaulių AVPK informaciją parengė Jorūnė DAUNORIENĖ

Artūro STAPONKAUS nuotr.

Šiauliuose sulaikyta girta vairuotoja penkiametes dvynukes su jų augintiniais – šuneliu ir kitais gyvūnais. stojo prieš teismą

Šiauliuose sulaikytos neblaivios vairuotojos byla sausio 13 dieną pradėta nagrinėti Šiaulių apylinkės teisme. Šiais metais kriminalizavus vairavimą išgėrus, į naujojo įstatymo dispoziciją sausio 11-ąją pateko pirmoji moteris. 30 metų klaipėdietė buvo sulaikyta Šiauliuose, neblaivi vežanti dvi savo mažametes dukreles bei joms draugiją palaikančius augintinius – šunelį ir dar kelis gyvūnus. Tad į Londoną pasirengusiai keliauti moteriai teko apsistoti Šiaulių apskrities policijos areštinėje, o penktadienį klaipėdietės byla pagreitinto proceso tvarka jau buvo nagrinėjama Šiaulių apylinkės teisme. Nustatytas 2,22 prom. girtumas Moters vairuojamas „Mercedes Benz“ eismo dalyvių dėmesį patraukė apie 21.30 val. Šiaulių ra-

jone, Aukštelkės kaime. Pilietiški sutuoktiniai, pastebėję po važiuojamąją kelio dalį vinguriuojančią transporto priemonę ir įtarę, kad ją vairuoja neblaivus vairuotojais, savo spėjimais telefonu pasidalijo su Šiaulių apskrities policijos budėtojais ir, sekdami paskui, pareigūnams pranešinėjo apie jos judėjimo kryptį. Automobilį Patrulių rinktinės patruliai sustabdė Šiauliuose, ties Pramonės ir Išradėjų gatvių sankryža. Iš jo išlipusiai kailiniuotai moteriai, nuo kurios sklido stiprus alkoholio kvapas, matuokliu buvo nustatytas 2,22 prom. girtumas. Ji paaiškino, kad yra susiruošusi skristi į Londoną ir dabar važiuojanti į Kauno oro uostą, o pakeliui planuojanti užsukti pas giminaičius, pas kuriuos žada palikti savo

Per savaitę Šiauliuose...

• gimė 27 berniukai ir 18 mergaičių • mirė 40 žmonių • susituokė 10 porų • išsiskyrė 9 poros • mieste kilo 10 gaisrų • ugniagesiai gelbėtojai atliko 8 gelbėjimo darbus • į greitosios medicinos pagalbos

medikus kreipėsi 668 Šiaulių miesto ir rajono gyventojai • bandė nusižudyti 2 asmenys • pradėtas 71 ikiteisminis tyrimas • užfiksuota 1 vagystė iš automobilio • apvogtos 5 gyvenamosios patalpos

Pasipriešino policijos pareigūnams Tokiais atvejais, kai alkotesteriu nustatytas girtumas siekia per 1,5 prom., nuo šių metų pradžios vairuotojui pradedamas ikiteisminis tyrimas ir įstatymų leidėjas numato, kad jis turi būti privalomai pristatytas į medicinos įstaigą kraujo tyrimui atlikti. Tai daryti pasirengusiems pareigūnams kilo dilema – ką daryti su moters vaikais ir augintiniais? Buvo priimtas sprendimas mergaites nuvežti į Moters ir vaiko kliniką, nes viena jų karščiavo. Medikai konstatavo, kad tikrai vienai dvynių yra pakilusi temperatūra, tačiau nematė būtinybės ją guldyti į ligoninę ir leido perduoti giminaičiams. Pareigūnai mergaites nuvežė pas arčiausiai Šiaulių gyvenančius giminaičius Pakruojyje. Jiems taip pat buvo perduoti ir augintiniai. Na, o neblaivi vairuotoja tikrintis girtumo nepanoro. Iš pradžių ji bandė policijos pareigūnus įkalbėti ją paleisti, po to atsisakė sėsti į policijos automobilį ir vykti į ligoninę kraujo tyrimui atlikti. Todėl eismo taisyklių pažeidėjai teko uždėti antrankius ir priverstinai įsodinti į tarnybinį automobilį. Ligoninėje ji duoti kraujo medicininiam tyrimui nesutiko, tad buvo apžiūrėta gydytojo, kuris konstatavo moteriai vidutinį girtumo laipsnį. Taigi, pasirengusi keliauti į Londoną moteris buvo pristatyta į Šiaulių apskrities policijos areštinę, o sausio 13 dieną klaipėdietės byla pagreitinto proceso tvarka pradėta nagrinėti Šiaulių apylinkės teisme. Teismo metu prokuroras prašė klaipėdietę atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir skirti tokias baudžiamojo poveikio priemones: sumokėti 15 MGL dydžio įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą bei trejiems metams atimti teisę vairuoti kelių transporto priemonę. Taip pat teismas priėmė nutartį, kad kaltinamoji yra paleidžiama iš laikino sulaikymo, jai skirta kardomoji priemonė ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos Klaipėdoje. Kaltinamoji teismo posėdžio metu prisipažino, kad alkoholį vartojo kelionės metu. Tokio savo neatsakingo elgesio priežastimi moteris įvardijo konfliktą su sutuoktiniu. Galutinį teismo nuosprendį klaipėdietė išgirs sausio 19 dieną Šiaulių apylinkės teisme. Pagal Šiaulių AVPK parengė Ieva LIUBŠYTĖ

Sukčių aklai klausiusi moteris, sunkiai patikėjo policijos pareigūnais 66 metų Raseinių rajone, Ariogaloje, gyvenanti moteris per dvi paras telefoninių sukčių buvo apgauta net du kartus. Pas ją, aklai vykdžiusią sukčių nurodymus, nuvykusiems pareigūnams teko gerokai paplušėti, kad įtikintų, jog yra patekusi į nusikaltėlių pinkles ir jai reikia parašyti pareiškimą dėl patirto sukčiavimo, nes įtariamieji jau pričiupti. Įdomiausia šioje situacijoje tai, kad laisvės atėmimo vietose bujojantys telefoniniai sukčiautojai iš laisvėje gyvenančių žmonių apgaule viliojantys pinigus, ėmė apgaudinėti vienas kitą ir tarpusavyje. Sulaukė skambučio iš „policijos“ 2015 metų spalio 11-osios ryte ariogališkei baimės įvarė netikėtas telefoninis skambutis iš „policijos“. Realiai jai skambino 30-metis Alytaus pataisos namuose bausmę atliekantis vyras, moters telefono numerį susiradęs internetiniame telefono abonentų tinklalapyje. Prisistatęs policijos pareigūnu, jis moterį pribloškė žinia, kad per jos banko sąskaitą yra plaunami pinigai, t. y., jos banko sąskaita naudojama greitiesiems kreditams jos vardu paimti ir, siekiant išvengti problemų, reikia imtis skubių priemonių sąskaitai užblokuoti. Tačiau tai padaryti, pasirodė, neįmanoma, nes moteris nesinaudojo elektronine bankininkyste ir „pareigūnams“ negalėjo pateikti prisijungimo slaptažodžio bei kodų. Tačiau skambinusysis rado išeitį – moterį jis pasiuntė į banko skyrių sudaryti sutarties dėl elektroninės bankininkystės. Talkino laisvėje esančios moterys Kitą dieną tariamas pareigūnas, sužinojęs, kad ariogališkė jau turi elektroninės bankininkystės sutartį, nurodytu telefonu liepė jai paskambinti į banką ir užblokuoti savo sąskaitą. Realiai jis padiktavo kituose, Kybartų pataisos namuose, esančio savo bendrininko telefono numerį. Šis atsiliepęs prisistatė esąs Lietuvos banko finansistasvadybininkas ir, išklausęs moters prašymo, paprašė padiktuoti elektroninės bankininkystės duomenis. Pasisavintus pinigus pasidalinti sutarusiems sukčiams to ir tereikėjo. Tuoj pat buvo įjungtas nusikalstamas mechanizmas. Kybartų pataisos namuose bausmę atliekantys asmenys, bendradarbiaudami tarpusavyje, surado ir į sukčiavimą įtraukė laisvėje esančius ir jiems pagelbėti sutikusius asmenis. Kaip ir dažniausiai tokiais atvejais atsitinka, jiems talkino dviejų bausmę atliekančiųjų moterys. Viena jų, gyvenanti Kaune, internetu iš sukčių prigautos moters sąskaitos pervedė pinigus į jų nurodytą sąskaitą, kuri priklausė kito kalinančiojo draugei Utenoje. Pastaroji buvo įgaliota pinigus išgryninti ir perduoti juos pas ją atvyksiančiam asmeniui. Deja, moteriai pinigų paimti nepavyko, nes jos sąskaita buvo užblokuota dėl į ją pervestų neteisėtai įgytų pinigų. Ėmė sukčiauti tarpusavyje Įdomiausia tai, kad sąskaita buvo užblokuota paties šio sukčiavimo iniciatoriaus Alytaus pa-

taisos namuose už nusikaltimus bausmę atliekančio 30-mečio iniciatyva. Jis suprato, kad Pravieniškių pataisos namuose esančių bendrininkų bus apgautas, todėl suskubo juos aplenkti ir vėl policijos pareigūno vardu paskambino savo aukai Ariogaloje. Jis sukūrė ir moteriai papasakojo dar vieną legendą: neva, jos pinigai jau buvo patekę į svetimo žmogaus sąskaitą, tačiau pareigūnams pavyko juos išgelbėti ir sugrąžinti į jos sąskaitą. Kad situacija nepasikartotų, jis moterį įtikino kuo skubiau nueiti į banką, pinigus išgryninti, o sąskaitą užblokuoti. Iš banko per du kartus paėmusi 1200 eurų ariogališkė kitą dieną vėl sulaukė to paties „pareigūno“ skambučio su naujais patarimais. Dėl pasiimtų pinigų ji gali būti sekama, todėl geriausia išeitis būtų jai nuvykti į kitą banką, atsidaryti sąskaitą, į ją įnešti tuos 1200 eurų ir juos pervesti į jo nurodytą sąskaitą. Tai – neva policijos pareigūno sąskaita ir pinigai ten būsiantys saugūs iki pat tyrimo pabaigos. Patikli moteris ir šią sukčiaus komandą įvykdė sąžiningai, net nesuabejojusi, ar iš viso įmanoma, kad policijos pareigūnai savo sąskaitose saugotų žmonių pinigus. Šįkart pinigai įplaukė į kartu su 30-mečiu Alytaus pataisos namuose bausmę atliekančio kito vyro sugyventinės sąskaitą. Kaune gyvenanti moteris pinigus paėmė ir perdavė prie jos BMW automobiliu privažiavusiam vyrui. Ikiteisminio tyrimo metu moteris pripažino, kad į jos sąskaitą iš įvairių asmenų ne kartą buvo pervedami pinigai, kuriuos ji savo pažįstamų bausmę atliekančių asmenų nurodymu pervesdavo jai nepažįstamiems žmonėms. Galiausiai pinigai įvairiais keliais patekdavo į pataisos namuose bausmę atliekančių ir sukčiavimus organizuojančių asmenų kišenes. Tikraisiais policijos pareigūnais nepatikėjo Kai, praėjus kelioms dienoms po Ariogaloje gyvenančios moters intensyvaus bendravimo su telefoniniais nusikaltėliais, policijos pareigūnai nuvyko pas ją ir pranešė, kad ji savo pinigus padovanojo nusikaltėliams, moteris policijos pareigūnais nepatikėjo. Jiems teko gerokai paplušėti, kol ją įtikino dėl sukčiavimo parašyti pareiškimą. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai kartu su prokurorais baigė narplioti šios sudėtingos bylos peripetijas ir bylą perdavė teisminiam nagrinėjimui. Sukčiavimu, neteisėtu elektroninės mokėjimo priemonės duomenų panaudojimu, neteisėtu prisijungimu prie informacinės sistemos, valstybės tarnautojo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimu kaltinami vienas Alytaus pataisos namų ir du Kybartų pataisos namų gyventojai. Jiems artimiausiu metu teks stoti prieš teismą, kurio nuosprendis jų biografijas papildys naujais įrašais apie teistumą bei pailgins gyvenimo nelaisvėje laiką. Pagal Šiaulių AVPK pranešimą parengė Ieva LIUBŠYTĖ


2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

Šiaulių ,,Laiptų“ galerijoje fotogra�ijų paroda ,,Plokštumos“ Trečiadienį ,,Laiptų“ galerijoje atidaryta Sauliaus Saladūno fotografijų paroda ,,Plokštumos“. S. Saladūnas yra žinomas ir pripažįstamas fotografas Lietuvoje ir užsienyje. ,,Laiptų“ galerijoje parodą jis surengė pirmąkart. „Iš visko jis padaro stebuklus“, – taip autoriaus kūrybą vertina filosofas Jurgis Dieliautas. Aistė SAKALAITĖ info@snaujienos.lt Nuotraukose – Vilniaus senamiesčio sienos ,,Čia yra Vilniaus senamiesčio sienos. Dabar tų sienų, jei būsite Vilniuje, neberasite. Viskas yra užtinkuota, uždažyta. Visi tie klodai, tapybos darbai paslėpti ilgam saugojimui ir tiktai po šimto metų, po mažo bado, karo, lietui lyjant ar šalčiui spaudžiant, atsiras dar vienas kultūrinis sluoksnis iš mūsų laikų“, – pasakojo S. Saladūnas. Jis teigė, kad Vilnius dabar darosi nebe senamiestis, o naujamiestis, kuris yra išgrįstas naujais akmenimis, trinkelėmis. Kaip teigia S. Saladūnas, kai žiūri į vaizdą, suvoki tikrovę, kas ten bebūtų: medžiai, namai, pastatai, žmonės. Viskas suvokiama trimačiame vaizde. Optika sukuria perspektyvą, atkartoja tikrovę, gerokai viską sumažina, bet žmogui neiškyla tokių klausimų. ,,Plokštumoje viskas tikroviška. Jeigu nufotografuoji pačią plokštumą, kaip galima būtų suvokti, kas tai yra? Visada galvodavau apie K. Malevičiaus kvadratą. Jis yra kaip ikona. Ant balto paviršiaus juodas kvadratas atrodo visai kitoje erdvėje. Šviesotamsa arba koloritai, kaip mano darbuose, kurie sukuria trimatį vaizdą, leidžia matyti plokštumą kaip įgilintą trimatį vaizdą“, – kalbėjo S. Saladūnas.

Sienos sudarytos iš daug dažų sluoksnių S. Saladūnas yra fotografavęs Ukmergėje, Kėdainiuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Kaune, bet daugiausia Vilniuje senamiestį. Ankstesniais metais tos sienos buvo restautuotos. Tos sienos mena 200–400 metų laikotarpį. Tie sluoksniai yra dažai. Sienas dažė paprasti žmonės. Per tą laiką buvo visokių įvykių. Gyveno lenkai, žydai, rusai, lietuviai, baltarusiai. Buvo gaisrai, karai ir niekas ten negyvendavo. Paskui vėl perdažydavo. Ir taip sluoksnis po sluoksnio susikūrė didžiuliai kultūriniai sluoksniai. Kai jie dėl namo nepriežiūros pradėjo trupėti, byrėti, tai atsivėrė savo spalvomis, savo tuo laikotarpiu, kuris yra neužrašytas. Dažytojai tapo menininkais. ,,Man beliko paimti iš tos sienos fragmentą, nufotografuoti, įrėminti. Mano indėlis yra tiktai pastabumas, analizė, kas yra fotografijoje, tai tiek ir yra to indėlio į tą fotografiją“, – teigė S. Saladūnas. Anot fotografo, dabar tokių sienų nerasite, jeigu Vilnius bus neprižiūrėtas arba po kokių karų. ,,Kartais kokios freskos palieka fragmentus parodyti, kas buvo iki tol. Fotografijose yra dažų kultūriniai sluoksniai per kelių šimtų metų laikotarpį. O man beliko viską pamatyti, pastebėti ir nufotografuoti. Artūro STAPONKAUS nuotr.

S. Saladūnas fotografavo Vilniaus senamiesčio sienas.

Kiti žmonės įžiūri ten gyvūnus, peizažus, daiktus. Spalvos yra pačios tikriausios“, – kalbėjo S. Saladūnas. Filosofo Jurgio Dieliauto komentaras ,,Saulius turbūt yra iš tų retų meistrų, kuriuos puošia jų darbai. Iš visko jis padaro stebuklus. Galima šitą darbų kolekciją įvardinti ir kaip ekologinį bandymą daryti kažką iš kažko, iš ko mes nesame linkę daryti. Mes piktinamės grafičiais, bet tose apleistose sienose, grindyse, krosnyse, lubose yra to keisto rašto, su kuriuo ta fotografija ir susišaukia. Pati fotografija yra raštas. Po tais keliais sluoksniais čia mes galime pasitikrinti savo agresiją, pasitikrinti savo vaizduotę. Tie visi kultūriniai sluoksniai sako, kad yra žymės, ženklai, pro kuriuos praeiname. Jie mūsų neveikia, nes nesugebame visų tų ženklų suvienyti. G. Deleuze‘as ir F. Guattari savo knygoje ,,Kapitalizmas ir šizofrenija“ įvardija tą mūsų modernią, postmodernią tikrovę, kaip gausybę plotmių, plokštumų, kur kaip gausybėje ekranų ir vaizdų mes blaškomės, bėgiojame ir neaprėpiame, o čia staiga ateina Saulius su savo fotoaparatu, su savo matymu ir visoje toje erzinančioje, dirginančioje įvairovėje randa tai, kas yra vieninga ir mes į tai žiūrime, kaip į kažkokius stebuklingus paveikslus. Kiekvienas iš atėjusiųjų atras savo temą, savo impresijas. Saulius yra tas gamtos mokslų matematinio mąstymo žmogus, kuris protauja tiksliai, preciziškai, matematiškai, nepalieka jokio lopinėlio, jokios tuštumos be prasmės. Visose plokštumose nėra eklektikos. Tai yra stebuklingas dalykas paimti tą nevaldomą chaotišką visumą ir ją sudėlioti taip, kad tai atrodytų, kaip natūrali kompozicija, kur nieko nereikalingo nėra. Aristotelis yra kalbėjęs: ,,Atmeskime tai, kas yra nereikalinga, palikime tai, kas reikalinga ir mes turėsime stebuklingą meno kūrinį.“ Sauliui tas projektas pavyko.Tik gaila, galėjo jo darbų daugiau būti, bet tada iš galerijos būtume neišėję, pasilikę čia nakvoti, o čia tų darbų yra pakankamai. Man atrodo pakankamas tų darbų kiekis, kad ,,užkibtume“, įsijaustume, pradėtume fantazuoti, pradėtume relaksuoti, pradėtume kontempliuoti... Saulius yra įvairus savo stilistika. Dirba jis ir su visiškai klasikine fotografine kompozicija, eina ir į absoliučius eksperimentus ir čia reikėtų ateiti kiekvienam. Imkime fotoaparatą į rankas ir pabandykime pažiūrėti, palyginti su meistryste. Ar galėčiau pamatęs padaryti, apibendrinti, išgryninti, ar vis dėlto čia reikia daug laiko, daug metų didelio brandumo, atsargumo. Sauliaus darbuose mane stebina ironija, tas pusiau rimtas, pusiau nerimtas požiūris, žaismingas požiūris. Iš kitos pusės jis yra absoliutus prancūzas, kurio elegancija nepereina į kalkuliavimą, į buhalterinę apskaitą, į pernelyg racionalų apskaičiavimą. Jis įveda, įneša tam tikrą štrichą, kuris neleidžia visko taip greitai racionalizuoti.“

KULTŪRA | 6

Apie Sausio 13-osios įvykius – paroda Minske

Spaudos fotografų klubo nuotr.

Baltarusijoje minint Laisvės gynėjų dienos 26-ąsias metines atidaryta fotožurnalisto Pauliaus Lileikio fotografijų paroda „Fotoamnestija. 1988-1999“ – atgimstančios Lietuvos vaizdai. 2016 metų sausio 12-os vakarą Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijoje iniciatyva ši Spaudos fotografų klubo surengta paroda buvo atidaryta Minske. Visą ambasados erdvę užpildę darbai liudija ypatingą tautos dvasią, o taip pat ir kontrastingą sistemų kaitos periodą. Į minėjimo vakarą ir parodos atidarymą susirinko tragiškų 1991 m. Sausio įvykių dalyviai baltarusiai, Minsko lietuviai, ambasados darbuotojai. Lietuvos Respublikos ambasadorius Andrius Pulokas vakaro įžangoje pabrėžė, kad Laisvės gynėjų diena yra tarsi tas tiltas, kuris jungia Lietuvos Nepriklausomybės įtvir-

tinimo aušrą su šiandiena. Buvęs Baltarusijos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Stanislavas Šuškevičius prisiminė, kokią įtaką lietuvių kova už laisvę darė baltarusių aktyvistams. Tylos minute pagerbti žuvusieji. Ambasados kieme visi simboliškai susirinko prie atminimo laužo, vaišinosi karšta arbata ir sumuštiniais. Parodos autorius Paulius Lileikis susirinkusiems asmeniškai ir grupėmis pristatė parodą. Jam teko pasakoti ne tik apie Sausio įvykius liudijančias nuotraukas, bet ir stabtelti ties kiekviena iš jų bei papasakoti jos istoriją. Paroda „Fotoamnestija 19881999“ Lietuvos Respublikos ambasadoje Baltarusijoje bus eksponuojama iki 2017 sausio pabaigos. Vėliau numatyta jos kelionė po Lietuvą. Parengė Emilija GRINCEVIČIŪTĖ


2017 01 14-20

10 432

25

Menininko R. T. Buivydo darbuose – ir žymūs šiauliečiai, ir TV garsenybės

Artūro STAPONKAUS nuotr.

Rimanto Tomo Buivydo kūrybos paroda „Veidai (ne)pažįstami“ – dar vienas renginys iš ciklo „Laiptų galerijos“ Trijų Karalių dovanos miestui“. Šis menininkas yra žinomas ne tik Šiauliuose, bet ir visoje Lietuvoje ir užsienyje. Po grafikos studijų Valstybiniame Dailės institute (dabar Dailės akademija) atvyko į Šiaulius, kur dirbo vaikų dailės mokykloje, dėstė Šiaulių universitete. O dabar jį domina naujosios technologijos, kurias mėgina panaudoti savo kūryboje. Tradicinės tapybos ir naujųjų technologijų sintezė pristatytos šioje naujausioje menininko parodoje. Ramunė DAMBRAUSKAITĖ r.dambrauskaite@snaujienos.lt Pasak R. T. Buivydo, portretas – tai tik plokštuma, išmarginta dėmėmis, linijomis, taškais ir t. t., tik vizuali iliuzija. Autorius sąmoningai atsisakė

„Šiaulių naujienų“ leidinys Leidžiamas šeštadieniais. Aušros alėja 48, Šiauliai Sąskaitos Nr. LT084010051003388947 AB DNB bankas, banko kodas 40100 Įmonės kodas 144342654 PVM mokėtojo kodas LT443426515 ISSN 2335-7754 Redaktorė Romualda Urbonavičiūtė Korespondentai – (8 41) 39 95 36 Reklama – 8 650 70 561 Spausdino „TITNAGO“ spaustuvė Šiauliuose, Vasario 16-osios g. 52

veidų identifikavimo. Bet veidai – iškart atpažįstami. – Kaip kilo idėja? – Idėja formavosi seniai. O juk aš visuomet mėgau piešti būtent portretus. Pirmiausiai šioje parodoje žiūrovą pasitinka akademiniai, klasikiniai darbai.

Nuolat ieškojau kuo įdomesnės išraiškos, techninių galimybių, tai ėmiau įvaldyti ir kompiuterį. Tapybinės grafikinės programos – antai fotošopas – tiek įtraukė, kad negaliu atsitraukti. Nenoriu nei ant popieriaus dirbti, nei ant drobės, nei raižinių kurti (mano specialybė – grafikas). Norėdamas perprasti visas galimybes ir tobulėti ėmiausi tokių portretų. Principas – ar piešiu teptuku, ar pieštuku, ar kaltu raižyčiau – visuomet išlieka tas pats. O čia – tarsi tarpinė priemonė. Jau keletą metų su tuo dirbu. Sunku pozuotojų susirasti, taigi pasinaudojau šiuolaikine technika – televizija. Pastebiu, kad žmogus kalba ekrane, jį nusifotografuoju ir turiu medžiagą. Žiūri televiziją ir panašu lyg su žmogumi kalbėčiau, jo ieškočiau. Taip ir išeina toks betarpiškas bendravimas savyje-virtualioje erdvėje. Paskui, pasirodo, atsirado galimybės didelius formatus atspausdinti ir, žiūriu, kad jie labai gerą efektą suteikia. Matyt, ir toliau tęsiu. – Tai atspausdinti darbai? – Tai tapyba, tik atspausdinta. Tai padaryti galima ant popieriaus, ant plastiko, ant drobės. Taigi matote veidus. Kitų herojų pats nepažįstu, žinau tik iš televizijos. Bet, kita vertus, interviu irgi yra bendravimas su žiūrovu. Jei esi aktyvus pilietis, esi įtraukiamas į tą patį pokalbį.

Menininkas prisipažįsta, kad nesiekia sukurti idealaus, tobulo, jo žodžiais „iškankinto“ žmogaus portreto.

– Kiek veidų parodoje? – Visi netilpo, norėjau šimto. Vieni mažiau pavykę, kitus norėjosi parinkti kaip geresnius, tad galerijoje atsidūrė maždaug šešiasdešimt.

Kažkaip savaime išeina, virtualiai žmogų atskleidžiu įvesdamas spalvinę gamą, fono potėpius, kurie iš vidaus padiktuoja, ko nori. Kai „susiguli“ portretas laikmenoje, nusinešu į spaustuvę, tai reziuNuolat ieškojau kuo įdomesnės muoju, ar chaišraiškos, techninių galimybių, rakterį, kokį aš jį matau, įgytai ėmiau įvaldyti ir kompiuterį. vendinimas atitinka. Tapybinės grafikinės programos – – Jums laantai fotošopas – tiek įtraukė, kad biausiai patinegaliu atsitraukti. kęs veidas? – Man visi – Kaip vyko atranka? veidai gražūs, tiek moterų, tiek – Padaręs keletą kadrų, at- vyrų. Vaikų portretus nelabai sirenku geriausią. Vienam rei- mėgstu paišyti, nes mažiukai kalingas fonas, kitam galbūt judrūs, neišeidavo net savo mane. Vis dėlto turiu nusistatymą, žųjų nupiešti. O štai vyresnius kaip „padaryti“ tą veidą – vie- yra lengviau „pagauti“. name norisi imtis formos, kitame – pasitelkti dėmes, taškus. Nukelta į 12 p.

P. Slonksnis: „Laukiu auksinių valandų, kai miestas nušvinta“

Artūro STAPONKAUS nuotr.

Jūratė RAUDUVIENĖ j.rauduviene@snaujienos.lt „Tešviečia saulė Šiauliams“. Taip vadinasi ciklas 360 fotografijų, kuriose Šiauliai dažnai nušvinta netikėtomis spalvomis. Netgi naktį. Tik 15 fotografijų jų autorius Petras Slonksnis parodė P. Višinskio bibliotekoje surengtoje parodoje, kuri sulaukė didelio susidomėjimo. Visos kitos – socialiniuose tinkluose. Žvelgiant į fotografiją tik pomėgiu laikančio Petro kūrinius, esi priverstas pakelti akis nuo slidžių gatvių, pustuščio bulvaro ir kitų miesto bėdų. Gali patikėti, kad gyveni nuostabiame, jaukiame, šiltų spalvų nuspalvintame Šiaulių mieste. Tiesiog skanus gurkšnis optimizmo.

Apie fotografijos pradžią Pats P. Slonksnis, beveik du dešimtmečius Savivaldybėje dirbo Architektūros ir urbanistikos skyriuje vyr. specialistu, tačiau po administracijos reorganizacijos liko laisvas. Jis iškart paneigė, kad fotografija užpildo darbinę pauzę. „Nieko panašaus. Tai daryti pradėjau 2014 m., kai nuėmėm Šaulį restauracijai. Pakilome aukštai su bokšteliu, turėjau fotoaparatą, padariau nuotraukų ir pradėjau galvoti, kodėl gi netęsti tą temą“, – pasakoja apie pradžią. Susidomėjo projektu „We love Lithuania“. Nukelta į 13 p.

P. Slonksnis savo fotografijomis siekia parodyti optimistinį miestą, kuriame žaidžia nuostabios spalvos.


ŠEŠTADIENIS, SAUSIO 14 D. | 8

2017 m. sausio 14-20 d.

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Specialus tyrimas. 7.00 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 7.55 „Nauji Piterio Peno nuotykiai“. 8.20 „Tatonka ir mažieji draugai“. 8.30 „Šervudo padauža Robinas Hudas“. 8.45 „Džiunglių knyga“. 9.00 Labas rytas, Lietuva. 9.30 Žinios. Orai. 9.35 Labas rytas, Lietuva. 10.30 Žinios. Orai. 10.35 Labas rytas, Lietuva. 11.30 Žinios. Orai. 11.35 Labas rytas, Lietuva. 12.05 Pasaulio dokumentika. „Įdomiausios pasaulio keistenybės“. 13.00 Pasaulio dokumentika. „Laukinė Aliaskos gamta. Pavasaris“. 13.55„Prisiminimai apie Šerloką Holmsą“. N-7 15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16.00 Klausimėlis.lt 16.30 Sveikinimų koncertas. 18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.30 Šiandien. 18.45 Sportas. Orai. 18.55 Bėdų turgus. 19.40 Stilius. 20.25 Loterijos„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20.30 Panorama. 20.52 Sportas. Orai. 21.00 Eurovizija 2017. Nacionalinė atranka. 22.50 Trumposios žinios. 22.55 Filmas. Komedija „Susižadėję penkerius metus“, JAV. 2012 m. N-7 0.55 Trumposios žinios. 1.00 Pasaulio dokumentika. „Įdomiausios pasaulio keistenybės“. 1.55 Pasaulio dokumentika. „Laukinė Aliaskos gamta. Pavasaris“. 2.50 „Prisiminimai apie Šerloką Holmsą“. N-7

6.45 Aš - Lietuvos pilietis. 7.15 „Didvyrių draugužiai“. 8.10 Kempas ir draugai. 8.40 „Mažosios kerėtojos“. 9.35 „Linksmieji traukinukai“. 10.05 Senoji animacija. 11.00 „Mano mažasis ponis“. 11.30 Mamyčių klubas. 12.00 Penkių žvaigždučių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. N-7 14.00 „Rezidentai“. N-7 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“. N-7 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“. N-7 17.00 X Faktorius. N-7 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Filmas. Drama „Skaityti, rašyti ir mylėti“, JAV. 2013 m. N-7 22.40 Filmas. Drama „Muzika, suradusi mus“, JAV. 2007 m. N-7 0.45 „Kurt Sejitas ir Šura“. N-7

6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 14.30 Pagalbos skambutis. N-7 15.20 KK2. N-7 17.40 Dviračio šou. 19.30 „Aukso vilnos paieškos“. 20.30 Nuo... Iki. 21.30 Autopilotas. 22.00 Yra, kaip yra. N-7 24.00 Dabar pasaulyje. 0.30 Už vaikystę. 1.00 Yra, kaip yra. N-7 2.00 24 valandos. N-7 2.55 Bus visko.

9.00 Balticum TV žinios. 9.30 „Robinzonas Kruzas“. N-7 10.30 „Noriu šio automobilio“. 11.30 „Kai šaukia širdis“. 12.30 „Pinigai iš nieko“. 13.30 „Dikensiada“. N-7 14.10 „Siaubingi namai“. 15.10 Filmas. Drama „Viki Kristina Barselona“, IspanijaJAV. 2008 m. N-7 16.55 „Kaip susigrąžinti seksualumą“. 17.55 „Virtuvė“. N-7 18.25 „Didžioji skruzdėlyčių karalystė“.

6.25 Dienos programa. 6.30 „Tomas ir Džeris“. 6.55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“. 7.20 „Harvis Biksas“. 7.45 „Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“. 8.10 „Sandžėjus ir Kreigas“. 8.35 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“. 9.00 „Tomo ir Džerio šou“. 9.30 „Ponas Bynas“. 9.55 „Toras. Asgardo legendos“. 11.25 Filmas. Komedija „Ir riteriai įsimyli“, JAV. 2009 m. N-7 13.30 Filmas. Komedija „Užšaldytas“, ItalijaPrancūzija. 1969 m. N-7 15.10 „Gyvenimo šukės“. N-7 17.30 Bus visko. 18.30 Žinios. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 Filmas. Komedija „Margi, pirmyn!“, Australija-JAV. 2001 m. 21.25 Filmas. Veiksmo „Nepaprastas ŽmogusVoras“, JAV. 2012 m. N-7 23.55 Filmas. Komedija „Ekstraktas“, JAV. 2009 m. N-14 1.35 Filmas. Trileris „Pagrobimas“, D. BritanijaJAV-Prancūzija. 2008 m. N-14 20.00 „Pasaulio ekstremaliausi“. 21.00 Taylor Swift koncertas „Speak now World Tour live“. 23.20 Klaipėdos patruliai. N-7 23.50 „Robinzonas Kruzas“. N-7 0.50 „Elajus Stounas“. N-7 Auksinis 7.00 Filmas. Trileris „Didysis apiplėšimas“, JAV. 2013 m. N-7 9.00 Filmas. Komedija „Sukčiai“, JAV-Vokietija. 2002 m. N-7 11.00 Filmas. Komedija „Meilės pusiausvyra“, JAV. 2014 m. N-7 13.00 Filmas. Komedija „Su meile, Rouzė“, VokietijaD. Britanija. 2014 m. N-7 15.00 Filmas. Komedija „Vasabi“, Prancūzija-Japonija. 2001 m. N-7 17.00 Filmas. Drama „Džobsas“, JAV-Šveicarija. 2013 m. N-7 19.05 Filmas. Komedija „Pirmūnai“, JAV. 2013 m. N-7 21.00 Filmas. Komedija „Nepaprastas tandemas“, JAV. 2013 m. N-7 23.00 Filmas. Trileris „Nesunaikinamieji-3“, JAVPrancūzija. 2014 m. N-14 1.10 Filmas. Trileris „Kolibrio efektas“, D. BritanijaJAV. 2013 m. N-14

8.55 Programa. 9.00 Info studija. 9.20 Kas? Kur? Kada? 9.30 „Labas“ iš Kelmės. 10.00 Susitikime prie Kruojos. 10.30 „Specialisto patarimai“. 10.40 Sinkopes. 11.20 Gydomės Šiaulių ligoninėje. 11.50 Specialusis reportažas. 12.00 Info studija. Pirmadienio naujienos. 12.20 Kas? Kur? Kada? 12.30 Info studija. Antradienio naujienos. 12.50 Reakcija. 13.00 Info studija. Trečiadienio naujienos. 13.20 „Specialisto patarimai“. 13.30 Info studija. Ketvirtadienio naujienos. 13.50 Specialusis reportažas. 14.00 Info studija.

6.15 Teleparduotuvė.

6.30 „Diagnozė -

6.30 „Ančiukų istorijos“.

žmogžudystė“. N-7

7.00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“. N-7 7.30 „Vėžliukai nindzės“.

9.00 Autopilotas. 9.30 Apie žūklę.

8.00 „Ančiukų istorijos“.

10.00 „Amerikos

8.30 Kempas ir draugai.

mieliausieji“.

9.00 Virtuvės istorijos.

10.55 Baltijos galiūnų

9.30 Grožio mėnuo.

čempionato IV etapas.

10.00 Pasaulis pagal moteris. 10.30 Svajonių ūkis.

11.55 Mistinės istorijos. N-7 slaptai. N-7

12.40 Filmas. Komedija

15.50 Kas žudikas? N-7

„Nimės sala“, JAV.

16.55 „Muchtaro

14.25 Filmas. Komedija „Oskaras“, JAV. 1991 m. N-7

sugrįžimas“. N-7 17.55 „Šuo“. N-7

16.45 Ekstrasensai mūšis.

19.00 Savaitės kriminalai.

N-7

N-7

18.30 TV3 žinios.

19.30 Muzikinė kaukė.

19.15 TV3 sportas. Orai.

21.55 Filmas. Trileris

19.25 Loterija Eurojackpot. 19.30 Filmas. Komedija

„Nakties sargyba“,

„Princesės dienoraštis-2.

D. Britanija-JAV-Kroatija.

Karališkosios sužadėtuvės“,

1995 m. N-14

JAV. 2004 m. N-7

23.40 Dakaras 2017.

21.50 Filmas. Trileris

0.10 Filmas. Siaubo

„Paguoda“, JAV. 2015 m. N-14 23.55 Filmas. Drama

„Vilkolakių medžiotoja“, JAV-Kanada. 2010 m. S

„Bruklino geriausieji“, JAV.

1.45 „Vampyro

2009 m. N-14

dienoraščiai“. N-14

Penktadienio naujienos. 14.20 Kas? Kur? Kada? 14.30 Info studija. Pirmadienio naujienos. 14.50 Specialusis reportažas. 15.00 Info studija. Antradienio naujienos. 15.20 „Specialisto patarimai“. 15.30 Info studija. Trečiadienio naujienos. 15.50 Specialusis reportažas. 16.00 Info studija. Ketvirtadienio naujienos. 16.20 Kas? Kur? Kada? 16.30 Info studija. Penktadienio naujienos. 16.50 Lietuvos žydų kultūros paveldo vingiai. 17.20 Etnos. 17.50 Kas? Kur? Kada? 18.00 Vyrų šešėlyje. E. Pliateryte. 18.30 (Ne)tiesos sakymas. 19.00 Kalnai mano gyvenimas. Lietuvos alpinistės. 19.30 Šiaulių arena. 20.00 Sveikinimo koncertas. 20.30 Kas? Kur? Kada? 20.40 Plyta prie plytos. 21.10 „Specialisto patarimai“. 21.20 Tauro ragas. 21.50 „Sausio 13-oji“. 22.20 Koncertas. 23.20 Naktines pramogos. S

6.00 EURONEWS. 6.30 Vaikų klubas. 6.50 Grok mylimas, akordeone! 7.15 Vaikų klubas. 8.00 Gudrutės irgudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00 Naujienos (su subtitrais). 9.15 Idealus remontas. 10.05 Vaikų klubas. 10.20 Skanėstas. 11.00 Naujienos (su subtitrais). 11.30 Filmas. Komedija „Vienišo Filino naktis“. 13.30 S. Koroliovo 100 gimtadienio proga „Svarbiausias“. 15.50 S. Koroliovo marsiečių sąsiuvinis. 16.55 Vakaro naujienos (su subtitrais). 17.05 Didelis šventinis koncertas. 19.05 Atspėk melodiją. 20.00 Laikas. 20.20 Šiandien vakare. 22.00 Koncertas „Didelis

7.00 Programa. 7.04 TV parduotuvė. 7.20 „Bekraštė Kanada“. 8.25 „Dykumos“. 9.30 Vantos lapas. 10.00 „Kalnų ežerai“. 11.00 „Vera“. N-7 13.00 „Šetlando žmogžudystės. Juodas varnas“. N-7 15.20 „Jaunikliai“. 16.00 Žinios. Orai.

16.20 „Skubus iškvietimas. Dingęs pacientas“. N-7 18.00 Žinios. Orai. 18.20 0 laipsnių. 18.25 „Skubus iškvietimas. Dingęs pacientas“. N-7 20.00 Žinios. Orai. 20.30 „Skubus iškvietimas. Dingęs pacientas“. N-7 21.30 24/7. 22.30 Žinios. Orai. 23.00 „Kartą Rostove...“. N-7 1.00 Mafijos kronikos. N-14 2.00 „Vera“. N-7

5.45 Teleparduotuvė. 6.00 C. Angelo iliuzijų pasaulis. N-7 7.00 Pakartok! N-7 8.30 Vienam gale kablys. 9.00 NT žinios. 9.30 Lietuvos moksleivių žaidynės. 10.00 Iš peties. N-7 11.00 Nepaprastos lenktynės. N-7 12.00 C. Angelo iliuzijų pasaulis. N-7 13.00 Pakartok! N-7

14.30 Aukščiausia pavara. N-7 16.00 Iš peties. N-7 17.00 Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Prienų-Birštono „Vytautas“-Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija. 19.00 Filmas. Drama „Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“, JAV. 2014 m. N-7 21.30 TV3 žinios. 22.20 TV3 sportas. Orai. 22.30 Filmas. Veiksmo „Kietas riešutėlis 4.0“, JAV-D. Britanija. 2007 m. N-14 1.00 Filmas. Komedija „Ta nejauki akimirka“, JAV. 2014 m. N-14

6.00 R. Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Isimyleti taip paprasta“. 7.35 Koncertas„Meilės jėga“. Bitėlandas 2009. 9.10 Liuks! muzika. 10.30 Paskutinė diena mokykloje.„Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai. 12.00 R. Cicino solinio albumo pristatymo koncertas„Įsimylėti taip paprasta“. 13.35 Koncertas„Meilės jėga“.

Bitėlandas 2009. 15.10 Liuks! muzika. 16.30 Paskutinė diena mokykloje.„Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai. 18.00 R. Cicino solinio albumo pristatymo koncertas„Įsimylėti taip paprasta“. 19.35 Koncertas„Meilės jėga“. Bitėlandas 2009. 21.10 Liuks! muzika. 22.30 Paskutinė diena mokykloje.„Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai. 24.00 R. Cicino solinio albumo pristatymo koncertas„Įsimylėti taip paprasta“. 1.35 Koncertas„Meilės jėga“. Bitėlandas 2009.

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Duokim garo! 7.15 Mokslo sriuba. 7.30 Krikščionio žodis. 7.45 Rusų gatvė. 8.15 Vilniaus albumas. 8.30 Trembita. 8.45 Menora. 9.00 Vilniaus sąsiuvinis. 9.15 Kelias. 9.30 Maistas ir aistros. 10.00 Atspindžiai. 10.30 Pažvelk į profesiją kitaip. 11.05 Kaunas Talent 2016. 12.30 „Šokių

akademija“. 13.20 Spektaklis „Audra“. 16.00 „Balų šeimininkai“. 16.50 Purpurinis vakaras 2016. 18.30 Lietuva mūsų lūpose. 19.00 Stop juosta. 19.30 ARTS21. 20.00 Skambantys pasauliai su N. Kazlaus. 21.00 Filmas. Drama „Dantonas“, Prancūzija-Lenkija. 1983 m. N-14 23.15 Durys atsidaro. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 „Šokių akademija“. 0.30 ARTS21. 1.00 E. Balsys. Baletas „Eglė - žalčių karalienė“. 2.40 Purpurinis vakaras 2016.

14.55 Vanity Fair. Visiškai

11.00 „Skruzdėliukas Z.“.

2008 m. N-7

6.20 Teleparduotuvė. 6.50 „Laukinė Afrika“. 7.40 Būrėja. 8.40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. N-7 10.30 „Laukinė Afrika“. 11.30 „Sodo gyventojai“. 12.00 Silvijos itališki valgiai. 12.30 M. Berės patiekalai. 13.10 Kas namie šeimininkas? 14.00 Pasisvėrę ir laimingi.

15.00 „Akloji“. 16.00 Būrėja. 17.30 Filmas. Vesternas „Ulzana“, Rumunija-Rusija-Vokietija. 1974 m. 19.25 „Senjora“. N-7 21.00 Filmas. Detektyvas „Bekas. Monstras“, Švedija. 1998 m. N-14 22.40 „Karalienė Izabelė“. N-14 0.05 „Didžiosios Britanijos“ viešbutis. 0.55 Filmas. Drama „Violeta“, Belgija-Prancūzija. 2013 m. N-14 3.05 Filmas. Detektyvas „Diktė. Kai suserga protas“, Danija. 2016 m. N-14

žaidimas“. 23.35 Filmas. Vaidyb. „Legenda Nr 17“. 1.40 EURONEWS. 2.10 Filmas. Komedija „Ant scenos pakylų“. 3.35 Filmas. Komedija „Karnavalinė naktis“.

7.00 Šiandien. 7.20 Kūdikio lūpomis. 8.00 Naujametinė Senelio Šalčio kelionė. 9.00 Šiandien. 9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 „Gyvas ir negyvas maistas“. 11.00 Buto klausimas. 12.00 Dvigubi standartai. 13.00 „Operatyvinė grupė“. 15.00 Šiandien. 15.20 „Operatyvinė grupė“. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00 Šiandien. 18.25 Filmas. Vaidyb. „78 paragrafas“. 20.05 „Voratinklis“. 24.00 „Teisingas mentas“. 1.55 Balsas.

6.00 Didysis diktatorius. 8.00 Spartus žygis. 8.25 Abėcėlė. 8.50 Stačiatikių enciklopedija. 9.15 Epizodo karaliai. 9.55 Rokenrolas prie Kremliaus. 11.30 Įvykiai. 11.45 Savas žmogus. 13.20 Žiemos vyšnia. 13.50 Grožio karalienės. Karūnos prakeiksmas. 14.30 Įvykiai. 14.45 Šauni ketveriukė. 16.20 Rokenrolas prie Kremliaus. 17.50 Pirmakursė. 21.00 Post scriptum. 22.00 Valdžios smūgis. 22.45 Julija Tymošenko. 23.40 Donbasas. Naujieji metai. 0.05 Jurijus Andropovas. 1.20 Rokenrolas prie Kremliaus. 2.50 Šauni ketveriukė.

6.35 „Bermardas“.

6.45 „Kariai“. 7.30 Izmailovo parkas. 9.20 Dar ne vakaras. 14.05 Mintransas. 14.50 Sąžiningas remontas. 15.30 Pati naudingiausia programa 16.30 Jaunystės eliksyras. 17.25 Dokumentinis projektas. 19.20 Prajuokink komiką. 20.00 Humoro laida Jumorina. Sočis. 21.40 M. Zadornovo koncertas. 23.35 Druska. 1.05 Žiūrėti visiems!

5.10 Filmas. Drama „Kažkas naujo“, JAV. 2006 m. N-14 7.00 Filmas. Komedija „Visados kaip pirmą kartą“, JAV. 2004 m. 8.50 Filmas. Drama „Drugio efektas“, JAV. 2004 m. N-14 10.50 Filmas. Drama „Džeris Magvairas“, JAV. 1996 m. N-7 13.20 Filmas. Drama „Žaibiškas kerštas“, JAV. 2010 m. S 15.10 Filmas. Drama „Lemiamas taškas“, D. Britanija-JAV. 2005 m. N-14 17.20 Filmas. Drama „Kažkas naujo“, JAV. 2006 m. N-14 19.10 Filmas. Drama „Prabudimai“, JAV. 1990 m. N-7 21.25 Filmas. Trileris „Strečas“, JAV. 2014 m. N-14 23.10 Filmas. Drama „Geriausia, ką turiu“, JAV. 2014 m. 1.15 Filmas. Drama „Geras melas“, Kenija-Indija-JAV. 2014 m. N-14 3.10 Filmas. Nuotykių „Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas“, JAV. 2014 m. N-14

6.10 Kaip tai pagaminta. 7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Aukso karštinė. 8.15 Įšalusio aukso prakeiksmas. 9.10 Aliaska. paskutinė riba. 10.05 Kovos dėl konteinerių. 10.55 Nekilnojamojo turto karai.

11.50 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 12.40 Sandėlių karai. Kanada. 14.00 Sandėlių karai. Kanada. 15.25 Novatoriai. 16.20 Išgyventi drauge. 17.15 Įveikti baimes su B. Grilsu. 18.10 Įšalusio aukso prakeiksmas. 19.05 Nuogi ir išsigandę. 20.00 Didžiausios pasaulio laivų statyklos. 21.00 Greiti ir triukšmingi. Karšti ratai, dideli sandoriai. 22.00 Nesėkmių garažas. 23.00 Gatvių lenktynės. 24.00 Robotų kovos. 1.00 Katastrofa ant ratų. 2.00 Katastrofa ant ratų. 2.50 Greiti ir triukšmingi. Karšti ratai, dideli sandoriai.

6.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 7.00 Dakaro ralis. 7.30 Tenisas. ATP turnyras Sidnėjuje. 9.30 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 10.30 Tenisas. ATP turnyras Sidnėjuje. 12.30 Rogučių sportas. Pasaulio taurė. Latvija. 13.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 15.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 16.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 18.45 Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 19.55 Sporto naujienos. 20.00 Žiemos sporto apžvalga. 21.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 21.45 Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 22.45 Tenisas. ATP turnyras Sidnėjuje. 23.55 Sporto naujienos. 24.00 Dakaro ralis. 0.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 1.30 Tenisas. ATP turnyras Sidnėjuje.

Balticum auksinis/17.00 „Džobsas“, JAVŠveicarija. 2013 m. N-7

Jobsas buvo perfekcionistas, nepaisantis jokių taisyklių, turintis beprotiškų ambicijų ir girdintis tik savo nuomonę. Jis galėjo atleisti darbuotoją lifte per keliolika sekundžių, kol liftas pakildavo į jo aukštą, bet tą patį vakarą puldavo isteriškai žliumbti, jei negaudavo staliuko pamėgtame restorane... Rež. Joshua Michael Stern. Vaid.: Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Matthew Modine.

TV3/ 21.50 „Paguoda“, JAV. 2015 m. N-14 Aiškiaregys gydytojas Džonas Klencis dirba kartu su FTB specialiuoju agentu Džo Meriveteriu bandydami sugauti serijinį žudiką. Rež. Afonso Poyart. Vaid.: Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish.

Lietuvos TV/22.55 „Susižadėję penkerius metus“, JAV. 2012 m. N-7 Vienų Naujųjų metų išvakarėse Tomas pasiperša savo gyvenimo draugei Violetai ir pora nusprendžia susituokti. Žinoma, skubėti nebūtina, bet mintys ir kalbos apie būsimas vestuves veja viena kitą. Deja, Violetai laimėjus stipendiją į išsvajotąjį universitetą kitoje valstijoje, įsimylėjėliai yra priversti atidėti vestuves viso labo dvejiems metams... Rež. Nicholas Stoller. Vaid.: Jason Segel, Emily Blunt, Chris Pratt.

6.50 NBA krepšinio lyga. Denverio „Nuggets“-Indianos „Pacers“. 9.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 9.30 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 10.15 KOK World Series. Bušido kovos. 12.15 NBA krepšinio lyga. NBA. Atlantos „Hawks“-San Antonijo „Spurs“. 14.25 NBA krepšinio lyga. Sakramento „Kings“-Memfio „Grizzlies“. 16.35 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 18.35 Europos taurė. II etapas. Panevėžio „Lietkabelis“-Ulmo “Ratiopharm“. 20.45 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eindhoveno PSVRoterdamo „Excelsior“. 22.45 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 22.30 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 23.55 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“-Naujojo Orleano „Pelicans“. 2.40 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“-Toronto „Raptors“.

6.15 Kvailių mokslas. 7.00 Išgelbėti automobilį. 22.20 Nacių karas. 23.05 Paslaptingos Rusijos bylos. 23.50 Hitlerio juros periodo monstrai. 0.35 Nuskendę nacių povandeniniai laivai. 1.25 Nacių ataka prieš Ameriką. 2.10 Nacių karas. 2.55 Nacių karas.

7.00 Antrasis pasaulinis karas. Imperijos kaina. 7.50 Linksmi išradimai. 8.20 Carų imperija - Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 9.20 Karo šlamštas. 11.00 Karo šlamštas.

13.30 Keltai. Kraujas, geležis ir pasiaukojimas. 14.35 Viduramžių numirėliai. 16.15 Jeruzalė. Šventojo miesto iškilimas. 18.05 Išlaikyti tai karališkojoje šeimoje. 19.00 Didieji lūkesčiai. 20.05 Carų imperija - Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 21.10 Amerikiečių princesės milijonierės. 22.00 Raganų medžioklė. Žmogžudysčių amžius. S 22.50 Istorinių nusikaltėlių susekimas. Teismo ekspertizės istorija. S 23.50 Senovės teroristai. 0.40 Senovinės juodosios operacijos. 1.35 Ypatingosios operacijos. N-14 2.30 Mitų medžiotojai.

7.00 Novatoriška tauta. 7.25 Drožinėtojų karaliai. 8.10 Drožinėtojų karaliai. 8.55 Oro gelbėtojų tarnyba. 10.00 Oro gelbėtojų tarnyba. 10.25 Australijos aukso ieškotojai. 12.00 Šaltųjų vandenų kaubojai. N-7 14.25 Brolių projektai. 15.10 Brolių projektai namuose. 15.55 Namų pervežėjai. 17.25 Medienos karaliai. 21.10 Bumertauno gyventojai. 22.00 Griovėjų komanda. 22.55 Australijos aukso ieškotojai. 23.45 Nefrito karštinė. 0.30 Brolių projektai. 1.15 Pavojingiausios vietos gyventi. 2.00 Pakeltas! 2.50 Linksmi išradimai.


9 | SEKMADIENIS, SAUSIO 15 D. 6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Klausimėlis.lt 6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba. 7.30 Šventadienio mintys. 8.00 Gimtoji žemė. 8.30 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite. 9.00 „Nauji Piterio Peno nuotykiai“. 9.25 „Džiunglių knyga“. 9.35 „Auklė Mun“. 9.45 „Šikšnosparnis Patas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11.30 Mūsų gyvūnai. 12.00 Pasaulio dokumentika. „Erdvės. Pasaulio žavesys. Tokijas. Miestas feniksas“. 13.00 Pasaulio dokumentika. „Stebuklingi metų laikai. Svalbardas“. 14.00 „Puaro“. N-7 15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16.00 Laisvės vėliavnešiai. 16.30 Karinės paslaptys. 17.15 Auksinis protas. 18.30 Šiandien. 18.50 Sportas. Orai. 19.00 Teisė žinoti. 19.30 Savaitė. 20.30 Panorama. 20.52 Sportas. Orai. 21.00 Filmas. Drama „Protas ir jausmai“, JAV-D. Britanija. 1995 m. N-7 23.15 Trumposios žinios. 23.20 Filmas. Drama „Dantonas“, Prancūzja-Lenkija. 1983 m. N-14 1.35 Trumposios žinios. 1.40 Pasaulio dokumentika. „Erdvės. Pasaulio žavesys. Tokijas. Miestas feniksas“. 2.30 Pasaulio dokumentika. „Stebuklingi metų laikai. Svalbardas“. 3.25 „Puaro“. N-7

6.50 Kultūra+. 7.20 „Didvyrių draugužiai“. 8.15 „Mano mažasis ponis“. 9.10 „Mažosios kerėtojos“. 9.40 „Linksmieji traukinukai“. 10.05 Senoji animacija. 11.00 Aš - Lietuvos pilietis. 11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 Grožio mėnuo. 12.30 Pasaulis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. N-7 14.00 „Rezidentai“. N-7 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“. N-7 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“. N-7 17.00 Oliverio tvistas. 18.00 „Bruto ir Neto“. N-7 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Filmas. Komedija „Vidurnakčio maskaradas“, JAV. 2014 m. N-7 22.40 Filmas. Drama „Skaityti, rašyti ir mylėti“, JAV. 2013 m. N-7 0.20 „Kurt Sejitas ir Šura“. N-7

6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Tauro ragas. N-7 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2. N-7 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 13.40 Bus visko. 14.30 24 valandos. N-7 16.30 Yra, kaip yra. N-7 19.30 Beatos virtuvė. 20.30 Savaitės kriminalai. N-7 21.00 „Alfa“ savaitė. 21.30 Pasienio sargyba. N-7 22.00 Valanda su Rūta. 23.30 „Alfa“ savaitė. 24.00 Dabar pasaulyje. 0.30 Pagalbos skambutis. N-7 1.20 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2. N-7

9.00 „Virtuvė“. N-7 9.30 „Pasaulio ekstremaliausi“. 10.30 „Elajus Stounas“. N-7 11.30 „Beorė erdvė“. N-7

6.25 Dienos programa.

6.15 Teleparduotuvė.

7.30 Sveikatos kodas.

6.30 „Tomas ir Džeris“.

6.30 „Ančiukų istorijos“.

8.30 Tauro ragas. N-7

6.55 „Kiaulė, Ožka, Bananas

7.00 „Transformeriai.

9.00 „Viena už visus“. N-7

ir Svirplys“.

Maskuotės meistrai“. N-7

10.30 „Amerikos

7.20 „Harvis Biksas“.

7.30 „Vėžliukai nindzės“.

mieliausieji“.

7.45 „Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“. 8.10 „Sandžėjus ir Kreigas“. 8.35 „Tomo ir Džerio šou“. 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Filmas. Komedija

8.00 „Ančiukų istorijos“. 8.30 Mamyčių klubas. 9.00 Kulinariniai triukai. 9.30 Penkių žvaigždučių būstas. 10.00 Svajonių sodai.

11.25 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 13.30 Sveikinimai. 15.50 Kas žudikas? 16.55 „Muchtaro

„Pelenės istorija“, JAV-

nykštukas“.

sugrįžimas“. N-7

Kanada. 2004 m.

12.45 Filmas. Komedija

17.55 „Paskutinis faras“. N-7

11.20 Filmas. Nuotykių

„Nepaprasta kelionė namo“,

19.00 Filmas. Veiksmo

„Žiedų valdovas. Dvi

JAV. 1993 m.

„Dievo šarvai. Operacija

tvirtovės“, N. Zelandija-

14.20 Filmas. Nuotykių

„Kondoras“, Honkongas.

Vokietija. 2002 m. N-7 14.35 „Didingasis amžius.

„Grįžimas namo-2. Pasiklydę 1991 m. N-7 San Franciske“, JAV. 1996 m. 21.00 „Karas ir taika“. N-7

Jos didenybė Kiosem“. N-7

16.10 Ekstrasensai mūšis.

16.40 Ne vienas kelyje. 17.20 Teleloto.

18.00 Raudonas kilimas. 18.30 TV3 žinios.

18.30 Žinios. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 Žvaigždžių duetai. 22.20 Filmas. Drama

19.20 TV3 sportas. Orai. 19.30 X Faktorius. N-7 22.30 Filmas. Trileris

22.35 Dakaras 2017. 23.35 Filmas. Drama „Pabėgėlė“, Prancūzija.

Kinija. 2014 m. N-14

1995 m. N-14

1.00 Filmas. Veiksmo

0.35 Filmas. Trileris

2.35 Filmas. Siaubo

„Nepaprastas Žmogus-

„SPašėlęs skrydis“, D.

„Vilkolakių medžiotoja“,

Voras“, JAV. 2012 m. N-7

Britanija-JAV. 2007 m. N-14

JAV-Kanada. 2010 m. S

9.00 Programa. 9.05 Sodžius. 9.20 Kas? Kur? Kada? 9.30 Žmogus ir gyvūnas. 10.00 Tauro ragas. 10.30 Sveikatos patarimai. 11.00 Sveikinimų koncertas.

11.30 Plyta prie plytos 12.00 Koncertas. 13.10 „Specialisto patarimai“. 13.20 Kalnai mano gyvenimas. Lietuvos alpinistės. 13.50 Kas? Kur? Kada? 14.00 Koncertas. 15.05 „Sausio 13-oji“. 15.30 Nežinoma Čekijos Lietuva. Žurnalistas ir vertėjas P. Dovalga. 16.00 Gyvoji Sūduvos istorija. Daukšiai. 16.30 Žemaičių vyskupystė. Žemaičių vyskupystė XVII - XIX a. 17.00 „Specialisto patarimai“. 17.10 Neįprasti nuotykiai paprastoje kūdroje. 18.00 Lietuvą kuriame kartu. Čigonai. 18.30 Kas? Kur? Kada? 18.40 Požemių labirintuose. Verkių dvaro požemiuose. 19.10 Reakcija. 19.20 Mokslo sriuba. 19.35 „Specialisto patarimai“. 19.45 Lūkesčių metai pajūrio krašte. Sukilimas Klaipėdoje 1923 m. 20.15 Kas? Kur? Kada? 20.25 Radviliškis šiandien ir rytoj. 20.55 Purenimai. 21.25 Specialusis reportažas. 21.35 Muzikiniai Šiauliai. 22.05 Kas? Kur? Kada? 22.15 Koncertas. 23.20 Naktinės pramogos. S

6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos (su subtitrais). 6.40 Sargybinis. 7.05 Vaikų klubas. 7.50 Padriki užrašai. 8.05 Sveikata. 9.00 Naujienos (su subtitrais). 9.15 Kol visi namie. 10.00 Vaikų klubas. 10.30 Fazenda. 11.00 Naujienos (su subtitrais). 11.30 Kas nori tapti milijonieriumi? 12.30 Filmas. Komedija „Degalinės karalienė“. 14.05 Filmas. Vaidyb. „Žiemos romanas“. 15.55 Filmas. Komedija

6.00 Anekdotų karaliui R. Šilanskui - 50. 7.30 Liuks! muzika. 9.20 „Kelias į žvaigždes“ dalyvių Anatolijaus ir Deivido debiutinių albumų pristatymas. 10.30 I. Jankauskaitės ir Č. Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas. 12.00 Anekdotų karaliui R. Šilanskui - 50. 13.30 Liuks! muzika. 15.20 „Kelias į žvaigždes“

dalyvių Anatolijaus ir Deivido debiutinių albumų pristatymas. 16.30 I. Jankauskaitės ir Č. Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas. 18.00 Anekdotų karaliui R. Šilanskui - 50. 19.30 Liuks! muzika. 21.20 „Kelias į žvaigždes“ dalyvių Anatolijaus ir Deivido debiutinių albumų pristatymas. 22.30 I. Jankauskaitės ir Č. Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas. 24.00 Anekdotų karaliui R. Šilanskui - 50. 1.30 Liuks! muzika. Baterflai“. 16.00 Dainuoja S. Povilaitis. Koncertas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

„Nakties sargyba“,

„Dingusi“, JAV. 2014 m. N-14

Auksinis

5.45 Teleparduotuvė. 6.00 C. Angelo iliuzijų pasaulis. N-7 7.00 Pakartok! N-7 8.30 Ekstremali žvejyba. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 Iš peties. N-7 11.00 Nepaprastos lenktynės. N-7 12.00 Praeities žvalgas. N-7 12.30 C. Angelo iliuzijų pasaulis. N-7 13.00 Pakartok!

N-7 14.30 Aukščiausia pavara. N-7 16.00 Iš peties. N-7 17.00 Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Klaipėdos „Neptūnas“-Panevėžio „Lietkabelis“. Tiesioginė transliacija. 19.00 Filmas. Nuotykių „Audros karys“, Vokietija-JAV. 2006 m. N-7 20.50 „6 kadrai“. N-7 21.00 Be stabdžių. N-14 21.30 TV3 žinios. 22.20 TV3 sportas. Orai. 22.30 Nakties TOP. N-14 23.00 „X failai“. N-14 24.00 Rizikingiausi policijos darbo epizodai. N-14

1.00 Filmas. Trileris

„Džonas Vikas“, JAV-Kanada-

7.00 Filmas. Komedija „Šimto žingsnių kelionė“, Indija-JAE-JAV. 2014 m. 9.00 Filmas. Komedija „Draugai su vaikais“, JAV. 2011 m. N-7 11.00 Filmas. Drama „Gyvenimo mokykla“, KanadaJAV. 2005 m. 13.00 Filmas. Drama „Gimęs lenktyniauti“, JAV. 2011 m. N-7 15.00 Filmas. Komedija „Atsitiktinė santuoka“, JAVAirija. 2008 m. N-7 17.00 Filmas. Komedija „Vaistas nuo visų ligų“, Prancūzija-Belgija. 2014 m. N-7 19.00 Filmas. Trileris „Aš, Frankenšteinas“, AustralijaJAV. 2014 m. N-7 21.00 Filmas. Melodrama „Atleisk, kad tave myliu“, Italija. 2008 m. N-7 23.00 Filmas. Drama „Nužudyti airį“, JAV. 2011 m. N-14 1.00 Filmas. Drama „Vienišas žmogus“, JAV. 2009 m. N-14

7.00 Programa. 7.04 TV parduotuvė. 7.20 „Bekraštė Kanada“. 8.25 „Jaunikliai“. 9.00 Šiandien kimba. 9.30 „Gyvenimo metodas“. 10.00 Pasaulis nuostabus. 10.30 Ekovizija. 10.40 „Moterų daktaras“. N-7 12.45 „Kartą Rostove...“.

N-7 14.55 „Bekraštė Kanada“. 16.00 Žinios. Orai. 16.20 Krepšinio pasaulyje. 17.00 Tobulas meniu. 18.00 Žinios. 18.25 Kitoks pokalbis. 18.53 Orai. 18.55 0 laipsnių. 19.00 „Kalnų ežerai“. 20.00 Žinios. Orai. 20.30 „Vera“. N-7 22.30 Žinios. Orai. 23.00 24/7. 24.00 „Pėdsakas“. N-7 1.50 „Vera“. N-7

2009 m. N-14

D. Britanija-JAV-Kroatija.

12.30 „Kaip susigrąžinti seksualumą“. 13.30 Klaipėdos patruliai. N-7 14.00 „Gali būti triukšmo!“. 15.50 „Kai šaukia širdis“. 16.50 Filmas. Nuotykių „Nibelungų lobio medžioklė“, Vokietija. 2008 m. N-7 19.00 „Siaubingi namai“. 20.00 „Robinzonas Kruzas“. N-7 21.00 Filmas. Trileris „Babilonas“, Prancūzija. 2008 m. N-7 22.50 „Į pasaulio kraštą“. N-7 23.50 „Broukenvudo paslaptys“. N-7

6.20 Teleparduotuvė. 6.50„Laukinė Afrika“. 7.40 Būrėja. 8.40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. N-7 10.30„Laukinė Afrika“. 11.30„Sodo gyventojai“. 12.00 Silvijos itališki valgiai. 12.30 M. Berės patiekalai. 13.05 A. Bourdainas. Nepažįstami kraštai. 14.00 Pasisvėrę ir laimingi. 15.00

„Akloji“. 16.00 Būrėja. 16.30 Filmas. Komedija „Smegenys“, Italija-Prancūzija. 1969 m. N-7 18.40 „Senojo Tilto paslaptis“. 21.00 Filmas. Detektyvas „Bekas. Mokėtojas“, Švedija. 1998 m. N-14 22.40 Filmas. Vesternas„Išganymas“, Belgija-DanijaD. Britanija-P. Afrika. 2014 m. N-14 0.20„Didžiosios Britanijos“ viešbutis. 1.10 „Karalienė Izabelė“. N-14 2.25 Filmas. Detektyvas„Bekas. Monstras“, Švedija. 1998 m. N-14

Baudžiamosios bylos. N-7

11.00 „Septintasis

N-7

2017 m. sausio 14-20 d.

„Sėkmės džentelmenai!“. 18.00 Vienas prie vieno. 22.00 Laikas. 23.40 Filmas. Komedija ‚Don Sezarius de Basanas“. 2.00 EURONEWS. 2.30 Filmas. Komedija „Sėkmės džentelmenai!“.

7.00 Šiandien. 7.25 A. Žurbinas. „Melodijos iš atminties“. 8.25 Valgome namie! 9.00 Šiandien. 9.25 Pirmoji pavara. 10.20 Technikos stebuklai. 11.05 Sodininkų atsakas. 12.05 Vartotojų priežiūra. 13.05 „Operatyvinė grupė“. 15.00 Šiandien. 15.20 „Operatyvinė grupė“. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00 Šiandien. 18.25 Filmas. Vaidyb. „78 paragrafas“. 20.20 „Voratinklis“. 0.10 „Teisingas mentas“. 2.05 „Advokatas“.

6.00 Keturių širdys. 7.30 Gyvybės veiksnys. 8.00 Skubėkite mylėti. 9.30 Panelė ir kulinaras. 9.55 Rokenrolas prie Kremliaus. 11.30 Įvykiai. 11.45 Savas žmogus. 13.20 Mūsų kino paslaptys. 13.45 Juokas į namus. 14.30 Maskvos savaitė. 15.00 Šauni ketveriukė. 16.30 Rokenrolas prie Kremliaus. 18.00 Jurijus Grigorovičius. 18.50 Taisyklių pažeidimas. 21.55 Įvykiai. 22.10 Pirmakursė. 1.15 Rokenrolas prie Kremliaus. .50 Šauni ketveriukė.

7.00 „Bernardas“. 7.05 Pažink mūsiškius. 7.50 Vairuoti rusiškai.

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Mūsų miesteliai. Smalininkai. 6.55 ARTi. 7.10 Anapus čia ir dabar. 8.00 Misija. Vilnija. 8.30 Septynios Kauno dienos. 9.00 „Gamtos sergėtojai. Amerikos svajonė - išsaugoti pasaulį“. 9.30 Keliaukim! 10.00 Mokslo sriuba. 10.15 Legendos. 11.00 Vilniaus festivalis 2016. 12.30 Šventadienio mintys. 13.00 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje. 13.30 G. Puccini. Opera „Madam

9.30 V ir M. 10.30 Prajuokink komiką. 12.40 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 17.20 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 22.00 Filmas. Komedija „Girtuokliavimo teorija“. 23.20 Dokumentinis projektas.

5.10 Filmas. Komedija „Meilė trunka trejus metus“, Prancūzija. 2011 m. 7.00 Filmas. Trileris „Strečas“, JAV. 2014 m. N-14 8.45 Filmas. Drama „Geriausia, ką turiu“, JAV. 2014 m. 10.55 Filmas. Drama „Prabudimai“, JAV. 1990 m. N-7 13.10 Filmas. Nuotykių „Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas“, JAV. 2014 m. N-14 15.20 Filmas. Drama „Geras melas“, Kenija-Indija-JAV. 2014 m. N-14 17.20 Filmas. Komedija „Meilė trunka trejus metus“, Prancūzija. 2011 m. 19.10 Filmas. Drama „Namas prie ežero“, JAV. 2006 m. N-14 21.10 Filmas. Trileris „Eskobaras. Kruvinas rojus“, Prancūzija-Ispanija-BelgijaPanama. 2014 m. N-7 23.20 Filmas. Drama „Kol nenuėjau miegoti“, D. Britanija-JAV-Prancūzija. 2014 m. N-14 1.10 Filmas. Drama „Sielonešė“, JAV. 2013 m. 3.20 Filmas. Drama „Calvary“, Airija-D. Britanija. 2014 m. S

6.10 Didžiausios pasaulio laivų statyklos. 7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Greiti ir triukšmingi. 10.55 Aukso karštinė.

18.15 „Barikadų vaikai“. 18.30 Linija, spalva, forma. 19.00 Nacionalinis turtas. 19.30 Durys atsidaro. 20.00 Kino legendos. 21.00 Nes man tai rūpi. 21.45 Kelias į namus. 22.15 LRT OPUS ORE. 23.15 ARTi. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 „Šokių akademija“. 0.30 Skambantys pasauliai su N. Kazlaus. 1.25 Spektalis „Audra“.

12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Paskui klasikinius automobilius. 16.20 Peršviesti didžiuosius oro uostus. 17.15 Robotų kovos. 18.10 Kaip tai pagaminta. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 Aliaska. Šeima iš miško. 21.00 Įveikti baimes su B. Grilsu. 22.00 Aukso karštinė. 23.00 Alkatrazas. Pabėgimas iš salos. 24.00 Mirtinas laimikis. 1.00 Vyro nuotykiai Sibire. 1.55 Upių pabaisos. 2.50 Įveikti baimes su B. Grilsu.

6.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 7.00 Dakaro ralis. 7.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 8.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 9.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 11.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 12.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 13.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 14.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 15.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 16.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 18.45 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Italija. 19.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 19.55 Sporto naujienos. 20.00 Žiemos sporto apžvalga. 21.00 Angliškasis biliardas. D. Britanija. 0.30 Dakaro ralis. 1.25 Sporto naujienos. 1.30 Šuoliai su slidėmis nuo

Balticum/21.00 „Babilonas“, Prancūzija. 2008 m. N-7 Kai paslaptingi užsakovai paprašo Tooropo transportuoti jauną merginą iš Rusijos į Kanadą, jis neįžvelgia jokių klastingų machinacijų. Bet kelionės rutina staiga išgaruoja paaiškėjus netikėtai svarbiam faktui, kad gražuolė buvo genetiškai apkrėsta mirtinu virusu, kuris gali sunaikinti visą žmoniją. Rež. Mathieu Kassovitz. Vaid.: Vin Diesel, Michelle Yeoh, Lambert Wilson.

Lietuvos TV/21.00 „Protas ir jausmai“, JAV-D. Britanija. 1995 m. N-7 Dešvudas mirdamas palieka nemažą turtą. Visa paveldėjimo teisė atitenka iš pirmosios santuokos sulauktam sūnui. Deja, jis nepasiruošęs dalintis turtais su antrąja tėvo žmona ir trimis jos dukromis. Moterys privalo išsikraustyti iš prabangių namų ir pradėti asketišką gyvenimą... Rež. Ang Lee. Vaid.: James Fleet, Tom Wilkinson, Harriet Walter.

Balticum auksinis/1.00 „Vienišas žmogus“, JAV. 2009 m. N-14 Koledžo profesorius Džordžas bando iš naujo atrasti gyvenimo prasmę, kai žūva jo ilgametis partneris. Jis gyvena prisiminimų pasaulyje, kuriame jo mylimas vyras Džimas dar gyvas. Vienintelė jo paguoda - geriausia draugė Čarli... Rež. Tom Ford. Vaid.: Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas Hoult.

tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija.

6.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“-Eindhoveno PSV. 8.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos CAI„Barcelona“. 9.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eindhoveno PSVRoterdamo „Excelsior“. 11.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“Andoros „Morabanc“. 13.20 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“-Naujojo Orleano „Pelicans“. 15.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. FC ZwolleAmsterdamo „Ajax“. 17.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eindhoveno PSVRoterdamo „Excelsior“. 19.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Tenerifės „Iberostar“-„Barcelona“. 21.30 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. Penkiolikta laida. 22.00 NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“-Niujorko „Knicks“. 0.40 NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“-Vašingono „Wizards“. 2.50 Pasaulio rali-kroso čempionatas.

6.05 Kvailių mokslas. 6.25 Dievo istorija su M. Frymanu. 8.10 Dievo istorija su M. Frymanu. 10.45 Dievo istorija su M. Frymanu. 11.35 Stiveno Hokingo ateities mokslas. 16.10 Kritinė situacija. 17.50 Antrojo pasaulinio karo pragaras jūros dugne. 18.35 Nelaisvėje. 20.45 Antrojo pasaulinio karo pragaras jūros dugne. 21.30 Kritinė situacija. 23.10 Nelaisvėje.

7.00 Antrasis pasaulinis karas. Imperijos kaina. 7.50 Linksmi išradimai. 8.20 Mitų medžiotojai. 10.15 Mitų medžiotojai. 11.20 Konspiracija. 13.00 Konspiracija. 15.30 Didieji lūkesčiai. 16.30 Orai, kurie pakeitė pasaulį. 17.00 Pokario namų grėsmė. S 18.00 Slaptieji Edvardo laikų namų žudikai. 19.00 Slaptieji Tiudorų laikų namų žudikai. 20.00 Karalienės Viktorijos laikų slaptieji žudikai. 21.00 Didieji lūkesčiai. 23.00 Didžiausios apgavystės istorijoje. 23.50 Senovės teroristai. 0.40 Senovinės juodosios operacijos. 1.35 Ypatingosios operacijos. N-14 2.30 Mitų medžiotojai.

7.00 Dekonstrukcija. 7.45 Linksmi išradimai. 9.00 Linksmi išradimai. 9.30 Pavojingiausios vietos gyventi. 11.50 Didelė pikta žuvis. 13.15 Medienos karaliai. 14.45 Australijos aukso ieškotojai. 16.15 Nefrito karštinė. 17.00 Nefrito karštinė. 17.45 Griovėjų komanda. 18.40 Kaip pagaminti superautomobilį. 19.25 Pavojingi keliai. 20.30 Mano namai ant vandens. N-7 21.15 Medienos karaliai. 22.00 Drožinėtojų karaliai. 22.45 Žvalgytojai. 23.30 Dronai. 0.15 Oro gelbėtojų tarnyba. 1.05 Pavojingiausios vietos gyventi. 1.55 Pakeltas! 2.45 Linksmi išradimai.


PIRMADIENIS, SAUSIO 16 D. | 10

2017 m. sausio 14-20 d.

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Labas rytas, Lietuva. 9.10 „Komisaras Reksas“. N-7 10.00 „Ten, kur namai“. N-7 10.50 Laisvės vėliavnešiai. 11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 11.45 Savaitė. 12.40 Kas ir kodėl? 13.10 Klauskite daktaro. 14.00 Žinios. Sportas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 Žinios. Orai. HD. 15.10 Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. Orai. 16.20 „Ten, kur namai“. N-7 17.10 Klauskite daktaro. 18.00 Kas ir kodėl? 18.30 Šiandien. 19.19 Sportas. Orai. 19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Keno Loto“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio centre. 21.20 Sportas. Orai. 21.29 Loterija „Jėga“. 21.30 „Laisvės kaina. Savanoriai“. N-7 22.25 Trumposios žinios. 22.30 „Juodoji naktis Paryžiuje“. 23.25 Trumposios žinios. 23.30 „Valdžios tvirtovė“. N-7 0.35 Laisvės vėliavnešiai. 1.00 LRT radijo žinios. 1.10 „Komisaras Reksas“. N-7 2.00 LRT radijo žinios. 2.10 Klauskite daktaro. 3.00 LRT radijo žinios.

7.00 TV Pagalba. N-7 8.40 „Mažosios kerėtojos“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 Filmas. Komedija „Vidurnakčio maskaradas“, JAV. 2014 m. N-7 12.00 „Apkabink mane“. N-7 13.00 „Žiemos saulė“. N-7 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 17.00 „Apkabink mane“. N-7 18.00 „Žiemos saulė“. N-7 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Filmas. Drama „Laimingojo kvailio vasara“, Vokietija. 2003 m. N-7 22.55 „Žiemos saulė“. N-7 0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai.

6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas. N-7 7.00 Pagalbos skambutis. N-7 8.00 Savaitės kriminalai. N-7 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 Nuo... Iki. 11.25 Savaitės kriminalai. N-7 11.50 Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ savaitė. 12.55 Apie žūklę. 13.25 24 valandos. N-7 14.10 Pasienio sargyba. N-7 14.40 Bus visko. 15.30 „Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, kaip yra. N-7 17.00 Info diena. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 0.30, 2.30 Info diena.

9.00 „Virtuvė“. N-7 9.30 „Robinzonas Kruzas“. N-7 10.30 „Pasaulio ekstremaliausi“. 11.30 „Siaubingi namai“. 12.30 „Pinigai iš nieko“. 13.30 Filmas. Komedija „Vidurnaktis Paryžiuje“, Ispanija-JAV. 2011 m. 15.15 „Kaip susigrąžinti seksualumą“. 16.15 Filmas. Komedija „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“, JAV-Ispanija. 2010 m. N-7 18.00 „Kai šaukia širdis“.

6.30 Dienos programa. 6.35 „Visatos broliai“. 7.05 „Tomo ir Džerio pasakos“. 7.30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“. 7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7 9.50 24 valandos. N-7 10.35 Yra, kaip yra. N-7 11.40 24 valandos. N-7 12.40 Bus visko. 13.35 Būk mano meile! N-7 14.30 „Nakties karalienė“. N-7 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.35 24 valandos. N-7 18.30 Žinios. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 KK2. N-7 20.25 Nuo... Iki. 21.30 Žinios. 22.09 Sportas. Orai. 22.15 Filmas. Veiksmo „Gaudynės“, JAV. 2013 m. N-14 0.10 „Mentalistas“. N-7 1.00 „Strėlė“.N-7 1.50 „Detektyvė Džonson“.N-7 19.00 „Beorė erdvė“. N-7 20.00 Balticum TV žinios. 20.30 „Dikensiada“. N-7 21.10 „Pina“. 23.00 Balticum TV žinios. 23.30 Filmas. Komedija „Galingoji Afroditė“, JAV. 1995 m. N-14

Auksinis 7.00 Filmas. Trileris „Non - stop“, D. Britanija-PrancūzijaJAV. 2014 m. N-7 9.00 Filmas. Veiksmo „Jamakasiai. Mūsų laikų samurajai“, Prancūzija. 2001 m. N-7 11.00 Filmas. Trileris „OngBakas“, Tailandas. 2003 m. N-7 13.00 Filmas. Drama „Viešpatavimas“, D. BritanijaKinija-JAV. 2014 m. N-7 15.00 Filmas. Drama „Šaukimų diena“, JAV. 2014 m. 17.00 Filmas. Komedija „Mirtinas karštis“, KanadaVokietija. 2002 m. N-7 19.00 Filmas. Komedija „Užstrigusi paauglystėje“, JAV. 2014 m. N-7 21.00 Filmas. Drama „Nekaltas melas“, KenijaIndija-JAV. 2014 m. N-7 23.00 Filmas. Drama „Monako princesė“, ŠveicarijaPrancūzija-JAV. 2014 m. 1.00 Filmas. Drama „Domas Hemingvėjus“, D. Britanija. 2013 m. S

15.15 Programa. 15.20 Koncertas. 16.30 Žemaičių vyskupystė. Žemaičių vyskupystė XVII-XIX a. 16.45 Ekstremalus sportas. 17.20 Kalnai mano gyvenimas. Lietuvos alpinistės. 17.50 Specialusis reportažas. 18.00 Sveikinimų koncertas. 18.30 Info studija. 18.50 Reakcija. 19.00 Tautos balsas. 19.30 Mokslo sriuba. 19.50 Susitikime prie Kruojos. 20.20 „Labas“ iš Kelmės. 20.50 „Specialisto patarimai“. 21.00 Info studija. 21.20 Kas? Kur? Kada? 21.30 Reakcija. 21.40 Nežinoma Čekijos Lietuva. Lietuva. Žurnalistas ir

6.10 Teleparduotuvė.

6.15 Sveikatos ABC. 6.25 „Nuotykių metas“. N-7 6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. N-7 6.55 „Simpsonai“. N-7 7.35 „Tokia tarnyba“. N-7 7.55 Gero vakaro šou. N-7 8.30 Vanity Fair. Visiškai 8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 slaptai. N-7 9.20 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.00 „Sila. Kelias namo“. N-7 N-7 10.15 Kas žudikas? N-7 11.15 „Sudužusių žibintų 11.55 Ekstrasensų mūšis. gatvės“. N-7 N-7 12.10 Prokurorų 13.00 „Kempiniukas patikrinimas. N-7 13.15 „Muchtaro Plačiakelnis“. N-7 sugrįžimas“. N-7 13.30„Simpsonai“. N-7 14.10 „Diagnozė 14.30 „Pažadėtoji“. N-7 žmogžudystė“. N-7 15.05 „Tokia tarnyba“. N-7 15.30 „Itališka meilė“. N-7 15.55 Prokurorų 16.30 TV Pagalba. N-7 patikrinimas. N-7 18.30 TV3 žinios. 17.00 „Muchtaro 19.20 TV3 sportas. Orai. sugrįžimas“. N-7 18.00 Info diena. 19.30 „Rezidentai“. N-7 18.30 „Sudužusių žibintų 20.00 „Apie mus ir gatvės“. N-7 Kazlauskus“. N-7 19.30 „Farų karai“. N-7 20.30 Farai. N-7 21.00 „Bruto ir Neto“. N-7 21.00 „Visi vyrai - kiaulės...“. 21.30 TV3 vakaro žinios. N-7 22.15 TV3 sportas. Orai. 21.30 Filmas. Komedija „SOS, Kalėdų Seneli, arba 22.30 Filmas. Trileris Viskas išsipildys“, Rusija. „Komandinis darbas“, JAV. 2015 m. N-7 2009 m. N-14 23.15 Filmas. Drama „Pabėgėlė“, Prancūzija. 0.20 „Raitelis be galvos“. 2009 m. N-14 N-14 0.50 „Džeikas, Storulis ir 1.20 „Naujokė“. N-7 šuo“. N-7 2.15 „Trapučio parkas“. N-14 1.35 „Karas ir taika“. N-7 vertėjas P. Dovalga 22.10 Etnos. 22.40 „Specialisto patarimai“. 22.50 Info studija. 23.10 Naktinės pramogos. S

6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.00 Naujienos. 9.25 Gyvenk sveikai! 10.45 S. Šakūrovas. „Reikia dažniau įsimylėti“. 11.45 Šiandien vakare. 12.00 Naujienos (su subtitrais). 12.15 Šiandien vakare. 13.30 E. Radzinskis „Moterų karalystė“. 15.50 Vakaro naujienos (su subtitrais). 16.40 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. Orai (rusų k.). 21.05 Eurologija. Baltijos kelias. 21.30 „Graikė“. 23.30 „Devyni mėnesiai“. 0.30 Nakties naujienos. 0.45 EURONEWS. 1.15 Filmas. Komedija „Seni Nauji metai“.

5.00 Šiandien. 5.05 „Advokatas“. 6.00 Šiandien. 6.05 „Advokatas“. 7.00 Šiandien. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00 Šiandien. 9.20 „Brolija“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.00 Šiandien. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 Filmas. Vaidyb. „Fokusininkas“. 15.00 Šiandien. 15.25 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.00 Šiandien. 18.50 „Voratinklis“. 20.40 „Teisingas mentas“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 Pozdniakovas. 23.25 „Valstybinė apsauga“.

1.20 Filmas. Detektyvas „Meškos grybšnis“.

6.00 Nuotaika. 7.50 Baltprausys. 8.15 Mūsų kaimynai. 9.45 Post scriptum. 10.35 Įvykių centre. 11.30 Įvykiai. 11.50 Prie pat mėlynosios jūros. 13.00 Taisyklių pažeidimas. 14.30 Įvykiai. 14.50 Naujienų miestas. 15.10 Taisyklių pažeidimas. 16.40 Natūralioji atranka. 17.30 Animac. f. 17.45 Turtinga ir mylima. 19.20 Įvykiai. 19.50 Balso teisė. 21.15 NAS agentūra. 22.10 Įvykiai. 22.40 Misteris Amerika. 23.10 Stebuklinga kosmetika. 23.50 Įvykiai. 0.25 Mūsų kaimynai. 1.55 Turtinga ir mylima.

6.50 „Bernardas“. 6.55 „Afro- maskvietis“. 7.40 Kviestinė vakarienė. 8.35 Tinkama priemonė. 9.30 Šeimos dramos. 10.25 Mums net nesisapnavo. 14.20 Gobšumas. 15.20 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 17.20 Tinkama priemonė. 18.20 Šeimos dramos. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Juoko lyga. Vasaros taurė Jūrmaloje. 23.05 Dokumentinis projektas. 0.55 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 1.40 V ir M.

5.10 Filmas. Veiksmo „Adelė ir mumijos paslaptis“, Prancūzija. 2010 m. N-14 7.10 Filmas. Trileris „Eskobaras. Kruvinas rojus“, Prancūzija-Ispanija-BelgijaPanama. 2014 m. N-7 9.20 Filmas. Drama „Kol nenuėjau miegoti“, D. Britanija-JAV-Prancūzija. 2014 m. N-14

6.20 Teleparduotuvė. 6.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. N-7 7.40 Pasisvėrę ir laimingi. 8.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 9.25 „Auklė“. 9.55 Superauklė. N-7 10.45 „Ištark sudie“. N-7 12.30 Būrėja. 13.00 „Akloji“. 13.30 „Mentalistė“. N-7 14.30 „Skūbis Dū. Paslapčių

biuras“. 15.00 „Garfildas“. 15.40 „Rožinė pantera“. 16.05 „Įspūdingas Žmogus-voras“. 16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 17.55 „Širdele mano“. N-7 20.00 „CSI Niujorkas“. N-14 21.00 Filmas. Detektyvas „Detektyvas Kolambas. Ilsėkitės ramybėje, ponia Kolambo“, JAV. 1990 m. N-7 22.55 „Meilė ir bausmė“. N-7 0.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 1.25 „CSI Niujorkas“. N-14 2.10 „Mentalistė“. N-7

6.50 Programa. 6.54 TV parduotuvė. 7.10 Vantos lapas. 7.40 Pasaulis nuostabus. 8.15 „Pėdsakas“. N-7 9.15 „Miškinis“. N-7 10.20 „Albanas“. N-7 11.25 „Bitininkas“. N-7 12.30 „Miestelio patruliai“. N-7 13.35 „Vandens žiurkės“. N-7 14.40 TV

parduotuvė. 14.55 „Miškinis“. N-7 16.00 Žinios. Orai. 16.50 „Neišsižadėk“. N-7 18.00 Reporteris. 18.40 Lietuva tiesiogiai. Orai. 18.55 „Bitininkas“. N-7 20.00 Žinios. Orai. 20.30 „Albanas“. N-7 21.30 „Chiromantas“. N-7 22.30 Reporteris. 23.15 Lietuva tiesiogiai. Orai. 23.45 „Moterų svajos apie tolimus kraštus“. N-7 0.50 „Merginos iš Ukrainos“. N-7 1.50 Reporteris. 2.40 Lietuva tiesiogiai.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Las Vegasas“. N-7 8.00 „Kobra 11“. N-7 9.00 Praeities žvalgas. N-7 9.30 „CSI kriminalistai“. N-14 10.30 „Moderni šeima“. N-7 11.00 Aukščiausia pavara. N-7 11.30 „Saša ir Tania“. N-7 13.30 „Rezidentai“.

N-7 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 Topmodeliai. N-7 16.00 „Detektyvas Bekstriomas“. N-7 17.00 „Kobra 11“. N-7 18.00 „Kaulai“. N-14 19.00 „CSI kriminalistai“. N-14 20.00 „Saša ir Tania“. N-7 21.00 „Naša Raša“. N-14 22.00 Farai. N-7 23.00 Filmas. Siaubo „Lemtingas posūkis-5“, JAV. 2012 m. S 0.50 „Detektyvas Bekstriomas“. N-7 1.40 „Kaulai“. N-14 muzika. 16.15 Kai švenčia Jaučiai. 18.00 Grupės „Bavarija“ koncertas. 19.05 Nauja daina 2010.

6.00 Grupės „Bavarija“ koncertas. 7.05 Nauja daina 2010. 9.40 Liuks! muzika. 10.15 Kai švenčia Jaučiai. 12.00 Grupės „Bavarija“ koncertas. 13.05 Nauja daina 2010. 15.40 Liuks!

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Legendos. 6.55 „Meilė kaip mėnulis“. 7.45 Lietuva mūsų lūpose. 8.15 Durys atsidaro. 8.45 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje. 9.15 Labas rytas, Lietuva. 12.00 DW naujienos rusų kalba. 12.10 Anapus čia ir dabar. 13.00 Nacionalinis turtas. 13.30 Linija, spalva, forma. 14.00 Atspindžiai. 14.30 Skambantys pasauliai su N. Kazlaus. 15.30

11.10 Filmas. Drama „Namas prie ežero“, JAV. 2006 m. N-14 13.05 Filmas. Drama „Golgota“, Airija-D. Britanija. 2014 m. S 14.55 Filmas. Drama „Sielonešė“, JAV. 2013 m. 17.10 Filmas. Veiksmo „Adelė ir mumijos paslaptis“, Prancūzija. 2010 m. N-14 19.10 Filmas. Melodrama „Keitas“, JAV. 2008 m. 21.00 Filmas. Trileris „Mergina vandenyje“, JAV. 2006 m. N-14 23.00 Filmas. Drama „Nenugalimas“, JAV. 2009 m. N-14 1.25 Filmas. Drama „Drugio efektas“, JAV. 2004 m. N-14 3.25 Filmas. Komedija „Visados kaip pirmą kartą“, JAV. 2004 m.

6.10 Aliaska. Šeima iš miško. 7.00 Mitų griovėjai. 7.50 Perdirbimas. 8.15 Kaip tai pagaminta. 8.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35 Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Mitų griovėjai. 14.30 Aukso karštinė. 17.15 Karai dėl bagažo. 17.40 Sandėlių medžiotojai. 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 18.40 Likviduotojas. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 Perdirbimas. 20.30 Kaip tai pagaminta. 21.00 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 22.00 Aliaska. Šeima iš miško. 23.00 Aukso karštinė. 24.00 Jukono vyrai. 1.00 Įšalusio aukso prakeiksmas. 1.55 Aukso karštinė. 2.50 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala.

8.05 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 10.00 Teniso apžvalga.

21.40 Liuks! muzika. 22.15 Kai švenčia Jaučiai.

Balticum auksinis/21.00 „Nekaltas melas“, Kenija-Indija-JAV. 2014 m. N-7

Karo nublokšti keturi vieniši mažamečiai leidžiasi į pavojingą kelionę per dykumą iki Kenijos pabėgėlių stovyklos. Po kelerių metų jaunuoliai yra atrenkami tarp kelių tūkstančių laimingųjų keliauti į Ameriką. Kartu jie turi prisitaikyti prie svetimos kultūros bei susitvarkyti su niūriais prisiminimais. Rež. Philippe Falardeau. Vaid.: Reese Witherspoon, Arnold Oceng, Ger Duany.

TV3/22.30 „Komandinis darbas“, JAV. 2009 m. N-14 Maskvoje labdaros renginyje koncertavusią Amerikos dainininkę Venus ir į jos koncertą atvykusį Rusijos prezidentą su dukromis pagrobia nuožmūs teroristai. Muzikantas Džo, šiaip jau pratęs prie būgnų, dabar turės griebtis rimtesnių ginklų, kad išvaduotų savo dainininkę ir Rusijos vadovą. Gelbėjimo operacija pasirodys ne tokia paprasta. Rež. Dolph Lundgren. Vaid.: Dolph Lundgren, Melissa Molinaro, Tristo Shopov.

24.00 Grupės „Bavarija“ koncertas. 1.05 Nauja daina 2010.

„Meilė kaip mėnulis“. 16.25„Kaip atsiranda daiktai“. 16.45 Durys atsidaro. 17.00 Rusų gatvė. 17.30 Amžininkai. 18.15 Poezija. 18.25 Istorijos detektyvai. 19.15 Labanaktukas. 19.45 Stambiu planu. 20.15 Euromaxx. 20.45 ARTi. 21.00 Filmas. Komedija„Susižadėję penkerius metus“, JAV. 2012 m. N-7 23.00 Durys atsidaro. 23.15 DW naujienos rusų kalba. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 LRT OPUS ORE. 1.00 Nacionalinis turtas. 1.30 Pažvelk į profesiją kitaip. 2.00 Laba diena, Lietuva.

10.15 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 15.15 Teniso apžvalga. 15.45 Tenisas. 16.45 Jojimas. Šveicarija. 17.45 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 20.00 Tenisas. 20.50 Sporto naujienos. 21.00 Angliškasis biliardas. D. Britanija. 0.25 Sporto naujienos. 0.30 Sporto linksmybės. 0.45 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 1.30 Teniso apžvalga. 2.00 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas.

6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Vitorijos „Baskonia“-Madrido „Real“. 7.45 NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“-Niujorko „Knicks“. 9.55 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 10.55 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 12.55 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Barcelona“„Valencia“. 14.40 NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“-Vašingono „Wizards“. 16.50 KOK World Series. Moldova 2016. 18.50 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 19.30 Road to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 21.00 NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“-Niujorko „Knicks“. 23.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“Andoros „Morabanc“. 0.55 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. „Az Alkmaar“Roterdamo „Feyenoord“. 2.55 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“-Bostono „Celtics“.

6.15 Kvailių mokslas. 6.35 Didžiulės gamyklos. 7.25 Tarptautinis Dubajaus

Balticum/23.30 „Galingoji Afroditė“, JAV. 1995 m. N-14 Lenny ir Amanda įsivaikino sūnų Maksą, kuris yra tikras genijus. Jeigu vaikas genialus, tai jo tėvai taip pat turėtų būti neeilinės asmenybės. Koks nusivylimas apima Lenny, kai jis sužino, kad Makso tikroji mama yra prostitutė… Rež. Woody Allen. Vaid.: Woody Allen, Helena Bonham Carter, Mira Sorvino.

oro uostas. 8.10 Antrojo pasaulinio karo pragaras po vandeniu. 9.10 Paranormalūs reiškiniai. 10.00 Didžiulės gamyklos. 10.45 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 11.35 Stiveno Hokingo ateities mokslas. 12.20 Proto žaidimai. 13.30 Didžiulės gamyklos. 14.15 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 15.00 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 16.35 Antrojo pasaulinio karo pragaras po vandeniu. 17.35 Marsas. 18.25 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 20.00 Antarktida. 20.45 Marsas. 21.35 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 22.25 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 23.10 Paranormalūs reiškiniai. 23.55 Antarktida. 0.45 Marsas. 1.35 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 2.25 Paranormalūs reiškiniai.

0.40 Tamsi Adolfo Hitlerio charizma. 1.35 Mitų medžiotojai. 2.30 Pogrindinio pasaulio paslaptys. S

7.00 Oro kariai. 7.55 Didelė pikta žuvis. 8.40 Žvalgytojai. 9.25 Nefrito karštinė. 9.45 Drožinėtojų karaliai. 10.10 Namų pervežėjai. 10.55 Pakeltas! 11.45 Brolių projektai. 12.05 Brolių projektai namuose. 12.30 Mano namai ant vandens. N-7 12.50 Dronai. 13.15 Linksmi išradimai. 14.10 Nuodėmingojo miesto

7.00 Antrasis Pasaulinis karas. Imperijos kaina. 7.55 Linksmi išradimai. 8.20 Erich Mielke - baimės meistras. 9.15 Privatus Tiudorų gyvenimas. S 10.00 Muziejaus paslaptys. 10.50 Linksmi išradimai. 11.20 Šnipai. 12.10 Konspiracija. 13.00 Viduramžių numirėliai. 13.50 Privatus Tiudorų gyvenimas. S 14.35 Erich Mielke - baimės meistras. 15.30 Mitų medžiotojai. 16.25 Konspiracija. 17.15 Antrasis Pasaulinis karas. Imperijos kaina. 18.10 Linksmi išradimai. 18.40 Muziejaus paslaptys. 19.25 Erich Mielke - baimės meistras. 20.20 Mitų medžiotojai. 21.10 Konspiracija. 22.00 Didžiausios apgavystės istorijoje. 22.50 Hindenburgas ir Hitleris. 23.45 Antrasis Pasaulinis karas. Imperijos kaina.

automobiliai. 15.00 Medienos karaliai. 15.45 Šaltųjų vandenų žvejai. 16.35 Laukinė šiaurės gamta. 17.20 Pakeltas! 18.10 Namų pervežėjai. 18.55 Drožinėtojų karaliai. 19.15 Brolių projektai. 19.40 Medienos karaliai. 20.25 Žvalgytojai. 21.10 Šaltųjų vandenų žvejai. 22.00 Drožinėtojų karaliai. 22.45 Kaip pagaminti superautomobilį. 23.35 Ratai iš ano pasaulio. 0.20 Nefrito karštinė. 0.40 Baltųjų lokių miestas. N-7 1.10 Žvalgytojai. 1.50 Linksmi išradimai. 2.45 Namų pervežėjai.


11 | ANTRADIENIS, SAUSIO 17 D. 6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Labas rytas, Lietuva. 9.10 „Komisaras Reksas“. N-7 10.00 „Ten, kur namai“. N-7 10.50 Stilius. 11.30 Klausimėlis.lt 11.45 „Juodoji naktis Paryžiuje“. 12.40 Kas ir kodėl? 13.10 Klauskite daktaro. 14.00 Žinios. Sportas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 Žinios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. Orai. 16.20 „Ten, kur namai“. N-7 17.10 Klauskite daktaro. 18.00 Kas ir kodėl? 18.30 Šiandien. 19.19 Sportas. Orai. 19.30 Emigrantai. 20.25 Loterija „Keno Loto“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio centre. 21.20 Sportas. Orai. 21.29 Loterija „Jėga“. 21.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 22.25 Trumposios žinios. 22.30 Istorijos detektyvai. 23.20 Trumposios žinios. 23.25 „Da Vinčio demonai“. N-14 0.20 Stilius. 1.00 LRT radijo žinios. 1.10 „Komisaras Reksas“. N-7 2.00 LRT radijo žinios. 2.10 Klauskite daktaro. 3.00 LRT radijo žinios.

6.50 TV Pagalba. N-7 8.35 „Mažosios kerėtojos“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Filmas. Drama „Laimingojo kvailio vasara“, Vokietija. 2003 m. N-7 12.00 „Apkabink mane“. N-7 13.00 „Žiemos saulė“. N-7 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 17.00 „Apkabink mane“. N-7 18.00 „Žiemos saulė“. N-7 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Filmas. Drama „Kita Eva“, Vokietija. 2003 m. N-7 22.55 „Žiemos saulė“. N-7 0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai.

6.30 Info diena. 10.30 KK2. N-7 11.15 Bus visko. 12.05 Dviračio šou. 12.30 Tauro ragas. N-7 13.00 24 valandos. N-7 13.45 Autopilotas. 14.10 Ne vienas kelyje. 14.45 Dviračio šou. 15.10 Pagalbos skambutis. N-7 16.00 Yra, kaip yra. N-7 17.00 Info diena. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 0.30, 2.30 Info diena.

9.00 Balticum TV žinios. 9.30 „Dikensiada“. N-7 10.10 „Beorė erdvė“. N-7 11.10 „Virtuvė“. N-7 11.40 „Robinzonas Kruzas“. N-7 12.40 Filmas. Trileris „Kaukolės“, JAV-Kanada. 2000 m. N-7 14.35 „Siaubingi namai“. 15.35 Filmas. Komedija „Kai kas dar“, JAV-PrancūzijaD. Britanija. 2003 m. N-7 17.30 „Pinigai iš nieko“. 18.30 „Kaip susigrąžinti seksualumą“. 19.30 Klaipėdos patruliai. N-7

6.30 Dienos programa.

6.10 Teleparduotuvė.

6.35 „Visatos broliai“.

6.25 „Nuotykių metas“. N-7

7.05 „Tomo ir Džerio

6.55 „Simpsonai“. N-7

pasakos“.

7.55 „Rezidentai“. N-7

7.30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“. 7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7

8.25 „Bruto ir Neto“. N-7 8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 10.00 „Sila. Kelias namo“.

9.50 24 valandos. N-7

N-7

10.35 Yra, kaip yra. N-7

11.55 Ekstrasensų mūšis.

11.40 24 valandos. N-7

N-7

12.45 KK2. N-7

13.00 „Kempiniukas

13.35 Būk mano meile!

Plačiakelnis“. N-7

N-7

13.30 „Simpsonai“. N-7

14.30 „Nakties karalienė“. N-7 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.35 Yra, kaip yra. N-7

14.30 „Pažadėtoji“. N-7 15.30 „Itališka meilė“. N-7 16.30 TV Pagalba. N-7 18.30 TV3 žinios.

18.30 Žinios.

19.20 TV3 sportas. Orai.

19.25 Sportas. Orai.

19.30 „Rezidentai“. N-7

19.30 KK2.

20.00 Prieš srovę. N-7

20.25 Anapus

21.00 „Bruto ir Neto“. N-7

nežinomybės. N-7

21.30 TV3 vakaro žinios.

21.30 Žinios.

22.15 TV3 sportas. Orai.

22.09 Sportas. Orai. 22.15 Filmas. Nuotykių „Laiko įkaitai“, JAV. 2003 m. N-7

22.30 Filmas. Drama „Romeo ir Džiuljeta“, D. Britanija-Italija.

0.25 „Mentalistas“. N-7

2013 m. N-7

1.15 „Strėlė“. N-7

0.55 „Raitelis be galvos“.

2.05 „Detektyvė Džonson“.

N-14

N-7

1.45 „Naujokė“. N-7

20.00 Balticum TV žinios. 20.30 „Noriu šio automobilio“. 21.30 „Elajus Stounas“. N-7 22.30 Balticum TV žinios. 23.00 „Kai šaukia širdis“. 24.00 „Virtuvė“. N-7 0.30 „Dikensiada“. N-7

Auksinis 7.00 Filmas. Komedija „Mirtinas karštis“, KanadaVokietija. 2002 m. N-7 9.00 Filmas. Komedija „Užstrigusi paauglystėje“, JAV. 2014 m. N-7 11.00 Filmas. Drama „Pompėja“, Kanada-VokietijaJAV. 2014 m. N-7 13.00 Filmas. Drama „Lūšnynų milijonierius“, D. Britanija. 2008 m. N-7 15.00 Filmas. Veiksmo „Divergentė“, JAV. 2014 m. N-7 17.15 Filmas. Komedija „Kas jeigu“, Airija-Kanada. 2013 m. N-7 19.00 Filmas. Trileris „Atlygis“, JAV-Vokietija. 2001 m. N-7 21.00 Filmas. Drama „Pasimatymas“, Prancūzija. 2014 m. N-7 23.00 Filmas. Komedija „Superauklė“, Prancūzija. 2014 m. N-7 1.00 Filmas. Trileris „Uždaras ratas“, Prancūzija-Italija. 2009 m. N-7

8.00 Programa. 8.05 Info studija. 8.25 Kas? Kur? Kada? 8.35 Sveikinimų koncertas. 9105 Plyta prie plytos. 9.45 Lietuvos žydų kultūros paveldo vingiai. 10.15 Vyrų šešėlyje. E. Pliaterytė. 10.45 Etnos. 11.15 Kas? Kur? Kada? 11.25 Ekstremalus sportas. 11.50 Info studija. 12.10 „Specialisto patarimai“. 12.20 Kalnai mano gyvenimas. Lietuvos alpinistės. 12.50 Žemaitijos kraštas. Žemaičių vyskupystė XVII-XIX a. 13.20 Kas? Kur? Kada?

13.30 Info studija. 13.50 Lūkesčių metai pajūrio krašte. Sukilimas Klaipėdoje 1923 m. 14.20 Kas? Kur? Kada? 14.30 Nežinoma Čekijos Lietuva. Žurnalistas ir vertėjas P. Dovalga. 15.00 Baltų tautos. Žiemgala. 15.30 Kas? Kur? Kada? 15.40 Koncertas. 16.45 Anądien Šiauliuose. 17.10 Muzikiniai Šiauliai. 17.40 „Specialisto patarimai“. 17.50 Sinkopės. 18.30 Info studija. 18.50 Kas? Kur? Kada? 19.00 Mokslo sriuba. 19.15 Sodžius. 19.30 Sveikatos patarimai. 20.00 Žmogus ir gyvūnas. 20.30 Išlikimas. Mokytoja. 20.50 Gamta gydo. 21.00 Info studija. 21.20 Kas? Kur? Kada? 21.30 (Ne)tiesos sakymas. 22.00 Reakcija. 22.15 Požemių labirintuose. Verkių dvaro požemiuose. 22.45 Specialusis reportažas. 22.55 Info studija. 23.15 Naktinės pramogos. S

6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.00 Naujienos. 9.25 Gyvenk sveikai! 10.45 „Graikė“. 12.00 Naujienos (su subtitrais). 12.20 „Graikė“. 12.50 Kartu su visais. 13.50 Mados nuosprendis. 14.50 Apie meilę. 15.55 Vakaro naujienos (su subtitrais). 16.50 Vyriška/Moteriška. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. Orai (rusų k.). 21.05 „Graikė“. 23.00 „Devyni mėnesiai“. 24.00 Nakties naujienos. 0.20 EURONEWS. 0.50 Filmas. Komedija „Ant scenos pakylos“. 2.10 Mados nuosprendis.

6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. N-7 7.35 „Tokia tarnyba“. N-7 8.25 „Farų karai“. N-7 9.20 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 10.15 Kas žudikas? N-7 11.15 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7 12.10 Prokurorų patikrinimas. N-7 13.15 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 14.10 „Diagnozė žmogžudystė“. N-7 15.05 „Tokia tarnyba“. N-7 15.55 Prokurorų patikrinimas. N-7 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 18.00 Info diena. 18.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7 19.30 „Farų karai“. N-7 20.30 Farai. N-14 21.00 „Visi vyrai - kiaulės...“. N-7 21.30 Filmas. Komedija „Trise valtimi arba be irklo“, JAV. 2004 m. N-7 23.25 Filmas. Komedija „SOS, Kalėdų Seneli, arba Viskas išsipildys“, Rusija. 2015 m. N-7 1.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“. N-714 1.50 „Vampyro dienoraščiai“. N-14

5.00 Šiandien. 5.05 „Advokatas“. 6.00 Šiandien. 6.05 „Advokatas“. 7.00 Šiandien. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00 Šiandien. 9.20 „Brolija“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.00 Šiandien. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.05 Susitikimo vieta. 15.00 Šiandien. 15.25 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.00 Šiandien. 18.50 „Voratinklis“. 20.40 „Teisingas mentas“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „Valstybinė apsauga“. 1.05 Susitikimo vieta.

6.00 Nuotaika. 7.40 Kaip kazokai žaidė ledo ritulį. 8.00 Gydytojas. 8.25 Mūsų kaimynai. 9.55 Turtinga ir mylima. 11.30 Įvykiai. 11.50 Velnias uodegon, arba Šaunusis ketvertas. 13.15 Stebuklingas lobis. 13.40 NAS agentūra. 14.30 Įvykiai. 14.50 Naujienų miestas. 15.10 Pilietė Katerina. 15.55 Mano didvyris. 16.35 Animac. f. 16.55 Natūralioji atranka. 17.45 Turtinga ir mylima. 19.20 Įvykiai. 19.50 Balso teisė. 21.15 NAS agentūra. 22.10 Įvykiai. 22.40 Atsargiai, sukčiai. 23.05 Atsisveikinimas. 23.50 Įvykiai. 0.20 Svetlana Alilujeva. 1.00 Mūsų kaimynai. 2.30 Turtinga ir mylima.

6.50 „Bernardas“. 6.55 „Afro- maskvietis“.

2017 m. sausio 14-20 d.

6.20 Teleparduotuvė. 6.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. N-7 7.40 Pasisvėrę ir laimingi. 8.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 9.25 „Auklė“. 9.55 Superauklė. N-7 10.45 „Ištark sudie“. N-7 12.30 Būrėja. 13.00 „Akloji“. 13.30 „Mentalistė“. N-7 14.30 „Skūbis Dū. Paslapčių

biuras“. 15.00 „Garfildas“. 15.40 „Rožinė pantera“. 16.05 „Įspūdingasis Žmogus-voras“. 16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 17.55 „Širdele mano“. N-7 20.00 „CSI Niujorkas“. N-14 21.00 Filmas. Detektyvas „Detektyvas Kolambas. Mirtinas vainikėlis“, JAV. 1990 m. N-7 22.55 „Meilė ir bausmė“. N-7 0.40 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 1.30 „CSI Niujorkas“. N-14 2.15 „Mentalistė“. N-7

6.10 Programa. 6.14 TV parduotuvė. 6.30 „Jaunikliai“. 7.10 „Moterų svajos apie tolimus kraštus“. N-7 8.15 „Pėdsakas“. N-7 9.15 „Miškinis“. N-7 10.20 „Albanas“. N-7 11.25 „Bitininkas“. N-7 12.30 „Miestelio patruliai“. N-7 13.35 „Vandens žiurkės“. N-7 14.40 TV parduotuvė.

14.55 „Miškinis“. N-7 16.00 Žinios. Orai. 16.50 „Neišsižadėk“. N-7 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Gyvenk krepšiniu! 18.30 Europos taurė 2016/17. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“-Vilniaus „Lietuvos rytas“. 20.30 „Albanas“. N-7 21.30 „Chiromantas“. N-7 22.30 Reporteris. 23.15 Lietuva tiesiogiai. Orai. 23.45 „Moterų svajos apie tolimus kraštus“. N-7 0.50 „Merginos iš Ukrainos“. N-7 1.50 Reporteris. 2.40 Lietuva tiesiogiai.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Las Vegasas“. N-7 8.00 „Kobra 11“. N-7 9.00 Tavo augintinis. 10.30 „Moderni šeima“. N-7 11.00 Aukščiausia pavara. N-7 12.30 „Saša ir Tania“. N-7 13.30 „Rezidentai“. N-7 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 Topmodeliai.

N-7 16.00 „Detektyvas Bekstriomas“. N-7 17.00 „Kobra 11“. N-7 19.00 „CSI kriminalistai“. N-14 20.00 „Saša ir Tania“. N-7 21.00 „Naša Raša“. N-14 22.00 Filmas. Komedija „Dešimt jardų“, JAV. 2004 m. N-7 0.05 „Rezidentai“. N-7 1.10 „Detektyvas Bekstriomas“. N-7 2.00 „CSI kriminalistai“. N-14 Ledų šventė 2011. 18.00 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 19.20

6.00 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 7.20 Dešimtmetis su „Tina Dance“. 8.45 Liuks! muzika. 10.25 Ledų šventė 2011. 12.00 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 13.20 Dešimtmetis su „Tina Dance“. 14.45 Liuks! muzika. 16.25

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Amžininkai. 6.55 „Meilė kaip mėnulis“. 7.45 Euromaxx. 8.15 Stambiu planu. 8.45 „Kaip atsiranda daiktai“. 9.15 Labas rytas, Lietuva. 12.00 DW naujienos rusų kalba. 12.10 Istorijos detektyvai. 13.00 Vilniaus festivalis 2016. 14.35 „Brižit Bardo. Klaida“. 15.30 „Meilė kaip mėnulis“. 16.25 „Kaip atsiranda

7.45 Kviestinė vakarienė. 8.40 Tinkama priemonė. 9.35 Šeimos dramos. 11.30 Mums net nesisapnavo. 14.25 Gobšumas. 15.25 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 Šeimos dramos. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Geriausias šefas. 24.00 Dokumentinis projektas.

5.10 Filmas. Drama „Džeris Magvairas“, JAV. 1996 m. N-7 7.30 Filmas. Trileris „Mergina vandenyje“, JAV. 2006 m. N-14 9.20 Filmas. Drama „Nenugalimas“, JAV. 2009 m. N-14 11.35 Filmas. Melodrama „Keitas“, JAV. 2008 m. 13.15 Filmas. Komedija „Visados kaip pirmą kartą“, JAV. 2004 m. 14.55 Filmas. Drama „Drugio efektas“, JAV. 2004 m. N-14 16.50 Filmas. Drama „Džeris Magvairas“, JAV. 1996 m. N-7 19.10 Filmas. Drama „Gimęs liepos ketvirtąją“, JAV. 1989 m. N-14 23.30 Filmas. Drama „Veronika ryžtasi mirti“, JAV. 2009 m. N-14 1.30 Filmas. Drama „Geriausia, ką turiu“, JAV. 2014 m. 3.30 Filmas. Trileris „Strečas“, JAV. 2014 m. N-14

6.10 Kaip tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 7.50 Perdirbimas. 8.15 Kaip tai pagaminta. 8.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35 Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Mitų griovėjai. 14.30 Aukso karštinė. 17.15 Karai dėl bagažo. 17.40 Sandėlių medžiotojai. 18.10 Sandėlių karai. Kanada.

Dešimtmetis su „Tina Dance“. 20.45 Liuks! muzika. 22.25 Ledų šventė 2011. 24.00 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 1.20 Dešimtmetis su „Tina Dance“. 2.45 Liuks! muzika. daiktai“. 16.45 Mokslo sriuba. 17.00 Misija. Vilnija. 17.30 „Apokalipsė. Pirmasis pasaulinis karas. Išsivadavimas“. 18.25 Poezija. 18.30 Labanaktukas. 19.00 FIBA krepšinio čempionų lyga. Utenos „Juventus“-„KK Mornar“. Transliacija iš Utenos. 21.00 Septynios Kauno dienos. 21.30 IQ presingas. 22.15 Filmas. Drama „Protas ir jausmai“, JAV-D. Britanija. 1995 m. N-7 0.30 DW naujienos rusų kalba. 0.40 Dabar pasaulyje. 1.10 Lietuva mūsų lūpose. 1.40 Durys atsidaro. 2.05 Laba diena, Lietuva.

18.40 Likviduotojas. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 Perdirbimas. 20.30 Kaip tai pagaminta. 21.00 Mirtinas laimikis. 22.00 Aukso karštinė. 23.00 Vis dar gyvas. 24.00 Novatoriai. 1.00 Jukono vyrai. 1.55 Aliaskos pakraštys. 2.50 Mirtinas laimikis.

8.05 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 10.00 Teniso apžvalga. 10.15 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 15.15 Teniso apžvalga. 15.45 Tenisas. 16.45 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 20.00 Tenisas. 20.50 Sporto naujienos. 21.00 Angliškasis biliardas. D. Britanija. 0.25 Sporto naujienos. 0.35 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 1.30 Teniso apžvalga. 2.00 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas.

7.05 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 7.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Tenerifės „Iberostar“-„Barcelona“. 9.30 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 10.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“-Oklando „Warriors“. 12.10 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 14.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“-Eindhoveno PSV. 16.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga . „Murcia“„Valencia“. 17.50 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“-Toronto „Raptors“. 20.00 Čempionai LT. Grappling Šakiai 2016. 20.30 Ispanijos „Endesa“

TV6/22.00 „Dešimt jardų“, JAV. 2004 m. N-7 Ozo žmoną Sintiją pagrobė mafijozai. Padėti gali tik buvęs kaimynas, samdomas žudikas Džimis, tačiau pastarajam dabar labiau patinka gaminti gaminti valgį ir tvarkyti kambarius, o vengrų mafija jam mažai terūpi. Rež. Howard Deutch. Vaid.: Bruce Willis, Matthew Perry, Natasha Henstridge.

TV3/22.30 „Romeo ir Džiuljeta“, D. BritanijaItalija. 2013 m. N-7 Naujausioje Romeo ir Džiuljetos versijoje atgimsta viduramžių Verona ir dvi priešiškai nusiteikusios šeimos Montekiai ir Kapulečiai. Meilės istorijos struktūra taip pat klasikinė, tačiau dialogai pakeisti šiuolaikiškesniais tekstais. Palikti tik iki skausmo pažįstami Šekspyro žodžiai. Rež. Carlo Carlei. Vaid.: Hailee Steinfeld, Douglas Booth, Damian Lewis.

Balticum auksinis/1.00 „Uždaras ratas“, Prancūzija-Italija. 2009 m. N-7 Prabangūs automobiliai, jūra, saulė tėra išorinis spindesys. Milui svarbiausia jo klanas ir šeima. Įgyvendinęs didžiulę aferą, klano valdžią jis ketina perduoti į vienintelio likusio sūnaus rankas, tačiau šis trokšta kitokio gyvenimo. Nuo tėvo slepiama meilė Elodi jam atveria akis, koks žiaurus tėvo pasaulis... Rež. Laurent Tuel. Vaid.: Jean Reno, Gaspard Ulliel, Vahina Giocante.

krepšinio lyga. Tenerifės „Iberostar“-„Barcelona“. 22.15 Čempionai LT. Golfas. 23.15 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 24.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“-Eindhoveno PSV. 2.00 KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius 2016.

6.15 Kvailių mokslas. 6.40 Didžiulės gamyklos. 7.30 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 8.15 Antarktida. 9.05 Paranormalūs reiškiniai. 9.50 Didžiulės gamyklos. 10.35 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 11.25 Marsas. 12.10 Proto žaidimai. 13.45 Didžiulės gamyklos. 14.30 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 15.15 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 16.50 Šauniausia šių laikų imigranto sėkmės istorija. 17.35 Marsas. 18.25 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 20.00 Kvailių mokslas. 20.45 Marsas. 21.35 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 22.20 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 23.05 Paranormalūs reiškiniai. 23.55 Kvailių mokslas. 0.45 Marsas. 1.35 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 2.25 Paranormalūs reiškiniai.

7.00 Antrasis Pasaulinis karas. Imperijos kaina. 7.55 Linksmi išradimai. 8.25 Didžiausios apgavystės istorijoje. 9.15 Carų imperija - Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 10.20 Muziejaus paslaptys. 11.05 Šnipai. 11.55 Konspiracija. 12.45 Viduramžių numirėliai. 13.35 Carų imperija - Lucy

Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 14.35 Didžiausios apgavystės istorijoje. 15.25 Mitų medžiotojai. 16.20 Konspiracija. 17.10 Antrasis Pasaulinis karas. Imperijos kaina. 18.05 Linksmi išradimai. 18.40 Muziejaus paslaptys. 19.30 Didžiausios apgavystės istorijoje. 20.15 Mitų medžiotojai. 21.10 Konspiracija. 22.00 Roma. Beribė imperija. S 23.00 Carų imperija - Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 24.00 Kruviniausia Britanijos dinastija. 0.50 Hitlerio Rytų Prūsija. 1.35 Mitų medžiotojai. 2.30 Pogrindinio pasaulio paslaptys. S

7.00 Oro kariai. 7.55 Didelė pikta žuvis. 8.40 Žvalgytojai. 9.25 Nefrito karštinė. 9.45 Drožinėtojų karaliai. 10.10 Namų pervežėjai. 10.55 Pakeltas! 11.45 Brolių projektai. 12.05 Brolių projektai namuose. 12.30 Mano namai ant vandens. N-7 12.50 Dronai. 13.15 Linksmi išradimai. 14.10 Nuodėmingojo miesto automobiliai. 15.00 Medienos karaliai. 15.45 Šaltųjų vandenų žvejai. 16.35 Laukinė šiaurės gamta. 17.20 Pakeltas! 18.10 Namų pervežėjai. 18.55 Drožinėtojų karaliai. 19.15 Brolių projektai. 19.40 Medienos karaliai. 20.25 Žvalgytojai. 21.10 Šaltųjų vandenų žvejai. 22.00 Šaltųjų vandenų kaubojai. N-7 22.45 Australijos aukso ieškotojai. 23.30 Drožinėtojų karaliai. 0.15 Nefrito karštinė. 0.35 Baltųjų lokių miestas. N-7 1.05 Žvalgytojai. 1.50 Linksmi išradimai. 2.45 Namų pervežėjai.


AKTUALIJOS | 12

2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

Prancūzų �ilmai žiemos festivalyje

Šių metų sausio 26 d. prasidėsiantis festivalis „Žiemos ekranai“ – jau dvyliktoji Prancūzų instituto Lietuvoje organizuojama kino šventė. Vienuolikoje Lietuvos miestų vyksiantis renginys ir vėl žiūrovams pristatys prancūzišką kiną – įtraukiantį, įžūlų, vienu metu lengvą ir sunkų, nepaprastą ir neįprastą. Tai subtilus menas, auginantis aktyvų ir intelektualų žiūrovą, o kartu jautrų bei atvirą svajotoją, ieškantį naujų emocijų ir jaudulio. Šįkart festivalio tema – „Susitikimai“. Ji atspindi nuolatinį renginio atsinaujinimą, dėmesį naujiems vardams ir veidams kino ekranuose, paskatą pažinti įvairų požiūrį į pasaulį. Pagrindinėje programoje – platus spektras aktualių klausimų ne tik žmogui kaip visuomenės, šeimos nariui, bet ir kaip individui, kūrėjui. Festivalyje – ilgo metražo filmų debiutai, retrospektyvos programa, animacijos seansai, skirti ne tik jauniesiems žiūrovams, bet ir piešinių bei muzikos magija besižavintiems kino mėgėjams. Dvyliktąjį kartą vykstančiame „Žiemos ekranų“ festivalyje gausu atsitiktinumų ir kasdieniškų keistenybių, nenusakomo liūdesio ir pakvaišusio juoko. Festivalis vyks 2017 m. sausio 26 d. – vasario 10 d. 11 šalies miestų, tarp jų – ir Šiauliuose. „Šiaulių naujienų“ informacija

Menininko R. T. Buivydo darbuose – ir žymūs šiauliečiai, ir TV garsenybės Atkelta iš 7 p. Mane žavi labiausiai rašytojai, dailininkai, poetai, žurnalistai, režisieriai, istorikai... Bet konkretaus žmogaus, kuris man labiausiai imponuotų, patiktų, neturiu. Kai turiu tokias plačias išraiškos galimybes, galiu kurti laisvais potėpiais, kartais potėpis būna labai greitas. Gali portretą tobulinti taip, kaip studijoje, dirbtuvėse, lygiai taip pat – atsivertęs skaitmeninės tapybos ir grafikos darbus. Portreto nekankinu iki tobulybės, tai turi būti laisvas piešinys tarp graikos ir tapybos. – Daug žinomų šiauliečių portretų. – Žinoma, o kaip ir pačių „Laiptų“ galerijos vadovų nepadarysi…. Artūro STAPONKAUS nuotr.

– Jūs šiaulietis? – Aš kilęs nuo Nemuno krašto, iš Jurbarko. Į Šiaulius atvykau po paskyrimo dirbti 1964 m. Nuo tada čia ir pasilikau. – Ar žmogaus veidas gali papasakoti ką nors apie asmenybę? – Man atrodo, kad turėtų. – Ar tikite fenotipoligija? – Nežinau. Tuo niekada nesidomėjau, nesu linkęs į tuos mokslinius dalykus ar filosofinius apmąstymus. – Tapote priklausomas nuo technologijų? – Bet juk grafika irgi yra technologija. Joje nieko nepadarysi, jeigu neturi spausdinimo preso. Plokštelė, ofortai, akvatinta, litografija – kiek technologijos reikia išmanyti. Litografiją irgi reikia atspausti. Spausdinami elementai nupiešiami litografi-

niu tušu arba litografiniu pieštuku. Galima jais piešti tiesiai ant šlifuoto akmens arba litografiniame popieriuje. Dailininkas piešia ant akmens riebiu pieštuku, tuomet ėsdina spaudos formą rūgštimi. Litografiniame popieriuje sukurtas piešinys atspaudžiamas ant akmens. Analogija ir čia. Ir čia turi įvaldyti technologiją. – Kaip pats jaučiatės technologijų pasaulyje? – Man visa tai patinka. Esu techniškas žmogus, nuo pat jaunystės domėjausi automobiliais, motociklais, o pradėjau nuo dviračio. Visus technikinius dalykus, kurie egzistavo, norėjosi įvaldyti. Negaliu leisti, kad kiti kažką darytų – turiu pats padaryti. Galbūt tai paveldėta iš mano

protėvių. Senelis buvo statybininkas, jo nepažinojau, bet jis namus statydavo. O mano tėvo brolis turėjo „staliarnę“ – stalių dirbtuves, tai turėjo dvitaktį dyzelinį variklį, ten vandens, kuro pripildavo ir šis sukdavo obliavimo stakles. Darydavo duris, langus, tad aš visą vaikystę augau šalia tokių darbų. – Be portretų, kokia dar meno forma jums artima? – Tapau peizažus. Kai užbaigsiu šį portretų ciklą, vasarą imsiuosi naujo projekto. Bus tapyba, spausdinta ant drobės. Keletą jau pamėginau, manau, kad visai neblogai išėjo. Bet dar reikia nusiteikti išraiškos paieškoms. Svarbiausia – neužsisklęsti ir neužbaigti profesinės karjeros. Dauguma sėdi, nežino, ką daryti ir teisinasi, kad jau geriausia padarė. Jauni menininkai visiškai kitaip dirba. Kartais taip, kad ir

tapybos nėra. Pabaltijo tapybos bienalėje, pavyzdžiui, užuolaidomis-draperijomis ketvirtis salės tarsi remontui patiesta, tarsi dažant sienas, pritaškyta. Apačioje – ventiliatoriai, kažkokie daiktai. Tai ar čia tapyba, ar čia instaliacija, ar performansas? Tapytoja, tarpdisciplininio meno kūrėja Eglė Ridikaitė atkūrė XIX–XX a. Vilniaus laiptinių dekorą – keramines grindų kompozicijas Paradinių įėjimų, laiptinių aikštelių grindų piešinius, originaliu masteliu perkėlė ant plačiaformačių drobių. Bet ten ne tapyba. Trafaretą iškirpusi purškia ir plyteles imituoja. Įdomūs niuansai: atspaudi – ir tapyba. Kiti sako, kad kompiuteris pats dirba – aš sakau, paimk ir padaryk, ir paaiškėja, kad nieko nedaro. – Jeigu ne dailė? – Tuomet architektūra.


13 | AKTUALIJOS

2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

Verslininkas M. Vidžiūnas apie smulkųjį verslą ir jo sėkmę

Diana JANUŠAITĖ d.janusaite@snaujienos.lt – Kokios priežastys paskatino imtis sporto verslo Šiauliuose? – Esu šiaulietis, čia auga mano vaikai, todėl noras įkurti verslą atsirado natūraliai. Mačiau, ko trūksta Šiauliams. Anksčiau žmonės neturėjo kur ir teisingai sportuoti. Žinoma, mieste yra sporto aikštelių, sporto salių mokyklose, bet jos realiai neatitinka šiuolaikinių sporto normų ir pan.

Pavyzdžiui, pas mus parketas yra aukščiausios kokybės ir atitinka visus reikalavimus. Anksčiau žmonės tokio pasirinkimo neturėjo. Manau, labai didelis skirtumas, kur žaisti: ant kokybiško parketo ar ant lentų mokyklose. Tik mes turime aikštelę skvošui, kuri atitinka visus standartus. Negana to, paplūdimo tinklinį šiauliečiai anksčiau galėjo žaisti tik vasarą savo ar miesto įrengtose aikštelėse. Tuo tarpu KANE’S arenoje šiltu, puriu,

Banko atstovai komentuoja, kad verslininkų poreikis gauti finansavimą iš tiesų auga. Tai patvirtina ir nuoseklus banko verslo paskolų portfelio augimas. Per tris 2016 m. ketvirčius verslo paskolų portfelis išaugo 43.2 proc. ir rugsėjo 30 d. sudarė 181,8 mln. eurų. Bankas verslininkams išduoda ne tik įprastų paskolų, tačiau jau keletą metų iš eilės yra ir vienas aktyviausiai paskolas su INVEGA garantijomis teikiančių bankų Lietuvoje. Bendradarbiaudamas su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), „Citadele“ bankas 2016 m. spalio mėn. pradėjo teikti lengvatines paskolas pagal naują priemonę „Atviras kreditų fondas 2“. Iki 600 tūkst. eurų dydžio kreditai pagal šią priemonę bus teikiami iki 2018 m. pabaigos. „Siūlome ne tik įprastas paskolas verslui ir lengvatinius kreditus, bet ir sprendimus, padedančius mūsų klientams taupyti laiką bei pinigus. Smulkieji verslininkai itin pozityviai įvertino banko pernai pasiūlytus iki 20 000 eurų mikrokreditus, kuriuos įmonės gali gauti vos per parą, kai paprastai bankuose sprendimai dėl finansavimo priimami per savaitę ar ilgiau. Tokių kreditų 2016 m. išdavėme daugiau nei 500 smulkaus verslo įmonių visoje Lietuvoje. Įmonėms taip pat siūlome itin patrauklios kainodaros banko paslaugų planus, kurie tekainuoja nuo 3 eurų per mėnesį, priklausomai nuo pasirinktų paslaugų rinkinio. O pradedančioms verslą įmonėms „Citadele“ paslaugų krepšelis vienerius metus yra nemokamas“, – sako Joana Gaidamavičienė, „Citadele“ banko Šiaulių filialo valdytoja. 2016 m. pabaigoje įmonėms bankas pasiūlė

Banko archyvo nuotr.

„Citadele“ banko atstovų komentaras

J. Gaidamavičienė: „Siūlome ne tik įprastas paskolas verslui ir lengvatinius kreditus“. naujovę – nauji verslo klientai atsiskaitomąsias sąskaitas ir kitas bankininkystės paslaugas jau gali užsisakyti elektroniniu būdu, nevykdami į banko skyrių. Pasak Joanos Gaidamavičienės, šios naujovės pagrindinis privalumas yra greitis. „Banko skaičiavimu, ši naujovė iki 6 kartų sumažins laiko sąnaudas įmonėms, norinčioms naudotis finansinėmis paslaugomis. Įprastai įmonės sąskaitos atidarymui bankuose sugaištama iki valandos laiko. Mūsų pasiūlyta naujovė verslininkams suteikia galimybę jiems patogiu metu pateikti bankui elektroniniu būdu užpildytą paraišką ir kitus reikiamus dokumentus, o atvykus į banką su sąskaitos atidarymu susijusius klausimus susitvarkyti vos per 10 minučių“, – tvirtina J. Gaidamavičienė.

smulkiu kvarciniu smėliu galima džiaugtis ištisus metus. Mes pasiūlėme tai, ko nebuvo ir dabar matome, kad sportuoti ateina tie, kurie anksčiau nesportuodavo apskritai. Tai mus labai džiugina. – Dažniau sulaukiate vyresnių ar jaunesnių lankytojų? – Sulaukiame įvairaus amžiaus lankytojų. Pavyzdžiui, savaitgaliais dažniausiai ateina tėvai su vaikais. Savaitgaliais vykdome tokią politiką, kai už vienkartinį mokestį galima sportuoti kiek nori. Tuo pasinaudoja šeimos ir smagu žiūrėti, kaip jie sportuoja penkiese ar šešiese. Taigi, pas mus sportuoja net keturmečiai. Profesionaliose treniruotėse lankosi vaikai nuo šešerių metų iki garbaus amžiaus asmenų. Vyresni paprastai renkasi stalo tenisą arba badmintoną. – Kas buvo sunkiausia kuriant savo verslą? Turėjome labai mažai laiko. Viską reikėjo padaryti per tris mėnesius. Realiai sutartį dėl pastato nuomos pasirašėme birželio 1-ąją, o rugsėjo 1-ąją jau turėjome būti pasiruošę. Galiausiai mums pavyko. Manau, verslo projektą mums pavyko įgyvendinti, nes žinojome, nuo ko reikia pradėti. Aišku, pagelbėjo ir jau užsitarnautas vardas, užsispyrimas. Man patinka iššūkiai, daryti kažką, ko nepadaro kiti. Pradžioje iš aplinkinių labai dažnai girdėdavome, kad neįmanoma verslo įkurti per tris mėnesius, esą neužteks pinigų ir pan. Tačiau viską įgyvendinome. Manau, būtent neigiamas žmonių nusiteikimas mus ir stūmė į priekį. – Kurti nuosavą verslą turbūt nepigu? – Mums labai pagelbėjo „Citadele“ bankas, kuris suteikė paskolą. Bankas patikėjo mūsų nestandartine verslo idėja. Nebuvome eiliniai statybininkai ar baldų gamintojai, kurių

Artūro STAPONKAUS nuotr.

Kiekvienas iš mūsų kasdien susiduriame su smulkiu verslu. Einame į grožio salonus, kavines, parduotuves. Atsiranda ir tokių, kurie stengiasi šiauliečiams pasiūlyti ką nors naujo. Štai verslininkas Martynas Vidžiūnas Šiauliuose įkūrė KANE’S areną. Kaip pats sako, nuo šiol žmonės gali sportuoti vietoje, kuri atitinka visus aukščiausius reikalavimus. Taip pat gali užsiimti tokiomis sporto šakomis, apie kurias galbūt nebuvo anksčiau girdėję. Tiesa, jis priduria, kad neapsiėjo ir be banko atstovų pagalbos. Anot jo, jeigu nebūtų gavęs finansinės paramos, vargu ar būtų viską sėkmingai įgyvendinęs.

M. Vidžiūnas: „Rezultatus matysime po metų, tačiau tuo, kas yra dabar, esame patenkinti“. ir taip mieste yra daug. Aišku, mums vis tiek reikėjo apginti savo verslo idėją, juk paskolų niekas šiaip sau neduoda. Svarbiausia, kad jie mumis patikėjo, radome bendrą kalbą ir viskas labai gerai gavosi. Kaip ten bebūtų, INVEGA – reiškia verslo garantijas. Tai yra geras įrankis naujiems, mažiems verslams, kaip mūsų. Vargu ar be paskolos mums būtų pavykę šį projektą įgyvendinti. – Ką manote apie tuos, kurie bijo skolintis iš banko? – Kaip sakoma, yra dvi teisingos paskolos: verslo ir būsto, o visos kitos yra neteisingos. Lietuviai iš tiesų bijo kurti savo verslus ir tam skolintis pinigų. Todėl mes savo pavyzdžiu norime parodyti, kad bijoti nereikia. Kada dar tai galima padaryti, jeigu ne dabar, kol esi jaunas, turi jėgų, idėjų, kupinas optimizmo. Skolintis iš banko galima ir reikia, tik svarbu veikti sąžiningai. Jeigu kažką apgausi, negero padarysi, teks susidurti su sunkumais. Su tavimi niekas nenorės dirbti. Pažiūrėkite, kiek Šiauliuose yra verslininkų, su kuriais niekas nenori dirbti, nes jie kažką anksčiau apgavo. Aš nebijau likti skolingas. Žinoma, gali nepasisekti. Tačiau būtent todėl reikia įvertinti riziką ir viską gerai apsiskaičiuoti. Manau, valstybės garantijos tuo ir yra geros,

nes garantuoja už tave ir nesėkmės atveju nuo tavęs nuima 80 proc. skolą. Tai labai gera paskata mums, bailiems lietuviams, imtis nuosavo verslo. – Ką galite pasakyti apie Šiaulių verslo aplinką? – Būtų labai gerai, jeigu miesto valdžia labiau palaikytų smulkiuosius verslininkus. Žinoma, vargu ar jie kažkokiam privačiam verslui gali sumažinti mokesčius, bet jų palaikymas būtų labai naudingas. Mums reikia, kad kažkas mums pastovėtų už nugaros, pastūmėtų ar tiesiog pritartų mūsų sprendimams. Dėl konkurencijos labai nesibaiminu. Lietuviai dar mažai sportuoja. Aktyvus, sveikas gyvenimo būdas ateina į madą, bet mes vis tiek atsiliekame nuo latvių, estų. Manau, kuo bus daugiau sporto klubų ir sportuojančių – tuo visiems bus geriau. Mums trūksta sporto kultūros, todėl ją reikia efektyvinti, juk valstybei reikalingi sveiki žmonės. Mes savo projektu prie to ir prisidedame. – Kokie jūsų planai ateičiai? – Rezultatus matysime po metų, tačiau tuo, kas yra dabar, esame patenkinti. Be to, galvojame apie galimą verslo plėtrą. Galvojame, ką būtų galima patobulinti, padidinti ir t. t. Šią viziją ateityje ir stengsimės įgyvendinti.

P. Slonksnis: „Laukiu auksinių valandų, kai miestas nušvinta“ Atkelta iš 7 p. Pamatė, kad ten nėra Šiaulių vaizdų. Susirado kontaktą, pradėjo siųsti savo nuotraukas šiam projektui. Kai jos ten atsirasdavo, autorių pakylėdavo. „Atrodė gyvenimas spalvotas prasidėjo. Tai buvo atsvara darbo Savivaldybėje rutinai“, – sako Petras. Jis prisipažįsta, kad susikurti paskyrą Facebooke jį paskatino vaikai, paaiškinę, kad jei tavęs ten nėra, nėra ir pasaulyje. „Dar 2006 m. man pavyko surasti geo (geo – tai žemė) kupolus. Mane užkabino vizualas. Lietuvoje nieko panašaus nebuvo. Internete Amerikoje pavyko

surasti entuziastų, kurie išvystė tą geometriją. Po poros metų sukūriau pirmąjį kupolą ir padariau... šiltnamį, kuriame irgi gyvena saulė. Kad suprasčiau konstruktyvą, dariau fotografijas. Todėl facebooke mano paskyra ir vadinasi Geo Kupoliukai“, – pasakoja fotografijų autorius. Apie miesto spalvas Iš pradžių fotografavo gamtą. Pabandė „padaryti“ miestą. „Dizaino magistrantūrą baigianti dukra nutėškė savo seną fotoaparatą ant lentynos ir aš atsiklausęs ėmiau juo naudotis. Ėmiau lakstyti vakarais ne tik po miškus, bet ir po miestą.

Buvo gėda išeiti į bulvarą su fotoaparatu, nes nesu profesionalus fotografas. Nors mane nuo vaikystės lydėjo fotografija, tėvukas fotografavo su didintu-

vas ir supratęs, kad fotografija toks malonumas, kurio jau nebepaliks. Trūko žinių, perskaitė keletą knygų apie fotografiją. Daug profesinių subtilybių jam atskleidžia Saulė dar visai nenusileidusi, bendravimas su profesionaliais nėra visiškai tamsu, matosi fotografais – dangus, bet veikia ir miestas. Rolandu Parafinavičiumi, Autoriui kitas svarbus dalykas – Rinatu Tarzumetų laikai. manovu. „Nesu tas žmogus, kuvais, su „bliūdais“, pats dar ar- ris galėtų teikti fotografijas promijoje fotografavau. Dabar jau fesionaliame pavidale. Norėjosi kitaip“, – pasakoja autorius. išrodyti Šiaulius. 360 nuotraukų Petras pats nustebo bulvare per du metus, tai kas antrą dieną atradęs tokias ypatingas spal- po fotografiją. Kad vieną foto-

grafiją padaryti reikia apie 100 kadrų. Kartais ir iš tiek neišsirenku. Yra tokių objektų, kurie manęs nepriima. Karais mane tiesiog išvaro, išmeta lauk. Pavyzdžiui koncertų salės „Saulė“ vieną fotografiją padariau, ir ta pati man nepatinka. Ten tiesiog trūksta erdvės“, – dalijasi savo patyrimu Petras. Autorius sako „nemušąs“ spalvų. Kiti sako, jei nepavyko fotografija, daryk juodai baltą ir bus menas. Petras laukia spalvų. Laukia tų auksinių valandų, kai saulė sėda ir įsijungia gatvių apšvietimas. Nukelta į 19 p. Artūro STAPONKAUS nuotr.


TREČIADIENIS, SAUSIO 18 D. | 14

2017 m. sausio 14-20 d.

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Labas rytas, Lietuva. 9.10 „Komisaras Reksas“. N-7 10.00 „Ten, kur namai“. N-7 10.50 Emigrantai. 11.45 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 12.40 Kas ir kodėl? 13.10 Klauskite daktaro. 14.00 Žinios. Sportas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 Žinios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. Orai. 16.20 „Ten, kur namai“. N-7 17.10 Klauskite daktaro. 18.00 Kas ir kodėl? 18.30 Šiandien. 19.19 Sportas. Orai. 19.30 Gyvenimas. 20.25 Loterija „Keno Loto“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio centre. 21.20 Sportas. Orai. 21.29 Loterija „Jėga“. 21.30 Auksinis protas. 22.45 Trumposios žinios. 22.50 Filmas. Drama „Pinigai ir galia“, Vokietija. 2016 m. N-7 0.25 Trmposios žinios. 0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 1.00 LRT radijo žinios. 1.10 „Komisaras Reksas“. N-7 2.00 LRT radijo žinios. 2.10 Klauskite daktaro. 3.00 LRT radijo žinios.

6.30 Dienos programa. 6.35 „Visatos broliai“. 7.00 „Tomo ir Džerio pasakos“. 7.30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“. 7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7 9.50 24 valandos. N-7 10.35 Yra, kaip yra. N-7 12.45 KK2. N-7 13.35 Būk mano meile! N-7 14.30 „Nakties karalienė“. N-7 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.35 Yra, kaip yra. N-7 18.30 Žinios. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 KK2. N-7 20.25 Tik nesijuok. N-7 21.30 Žinios. 22.09 Sportas. Orai. 22.15 Filmas. Veiksmo „Laikrodinis mechanizmas“, JAV. 2001 m. N-14 0.10 „Mentalistas“. N-7 1.00 „Strėlė“. N-7 1.50 „Detektyvė Džonson“. N-7 0.30 „Robinzonas Kruzas“. N-7

6.55 TV Pagalba. N-7 8.35 „Mažosios kerėtojos“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Filmas. Drama „Kita Eva“, Vokietija. 2003 m. N-7 12.00 „Apkabink mane“. N-7 13.00 „Žiemos saulė“. N-7 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 17.00 „Apkabink mane“. N-7 18.00 „Žiemos saulė“. N-7 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Filmas. Drama „Kanados svajonė. Viskas iš pradžių“, Vokietija. 2016 m. N-7 22.50 „Žiemos saulė“. N-7 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai.

6.30 Info diena. 10.30 KK2. N-7 11.15 „Aukso vilnos paieškos“. 12.10 Dviračio šou. 12.35 Ne vienas kelyje. 13.10 24 valandos. N-7 13.55 Beatos virtuvė. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2. N-7 16.00 Yra, kaip yra. N-7 17.00 Info diena. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 0.30, 2.30 Info diena.

9.00 Balticum TV žinios. 9.30 „Noriu šio automobilio“. 10.30 „Elajus Stounas“. N-7 11.30 Filmas. Komedija „Geras patarimas“, JAV. 2001 m. N-7 13.10 „Kai šaukia širdis“. 14.10 „Dikensiada“. N-7 14.50 „Beorė erdvė“. N-7 15.50 „Broukenvudo paslaptys“. N-7 17.30 „Siaubingi namai“. 18.30 „Virtuvė“. N-7 19.00 „Pasaulio ekstremaliausi“. 20.00 Balticum TV žinios. 20.30 Klaipėdos patruliai. N-7 21.00 „Pinigai iš nieko“. 22.00 „Į pasaulio kraštą“. N-7 23.00 Balticum TV žinios. 23.30 „Elajus Stounas“. N-7

Auksinis 7.00 Filmas. Trileris „Atlygis“, JAV-Vokietija. 2001 m. N-7 9.00 Filmas. Drama „Pasimatymas“, Prancūzija. 2014 m. N-7 11.00 Filmas. Trileris „Rekrutas“, JAV. 2003 m. N-7 13.00 Filmas. Trileris „Ištroškę greičio“, JAVD. Britanija-Prancūzija. 2014 m. N-7 15.05 „Tarzanas“. 17.00 Filmas. Veiksmo „Drakono garbė-2“, Tailandas. 2013 m. N-7 19.00 Filmas. Komedija „Nepaprastas tandemas“, JAV. 2013 m. N-7 21.00 Filmas. Trileris „Nepatikimi kaimynai“, JAVD. Britanija. 2014 m. N-14 23.00 Filmas. Drama „Vienišas žmogus“, JAV. 2009 m. N-7 1.00 Filmas. Komedija „Supergreiti!“, JAV. 2015 m. N-7

8.00 Programa. 8.05 Info studija. 8.25 Kas? Kur? Kada? 8.35 Sodžius. 9.00 Sinkopės. 9.40 Mokslo sriuba. 9.55 Baltų tautos. Žiemgala. 10.25 „Specialisto patarimai“. 10.35 Nežinoma Čekijos Lietuva. Žurnalistas ir vertėjas P. Dovalga. 11.05 Lūkesčių metai pajūrio krašte. TiSukilimas Klaipėdoje 1923 m. 11.30 Kas? Kur? Kada? 11.40 Info studija. 12.00 Žemaičių vyskupystė. Varniai. Nuo krikšto iki XVII a. 12.30 Ekstremalus sportas. 12.55 Kas? Kur? Kada? 13.05 Info studija. 13.25 IV tarptautinis P. Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursasfestivalis. 14.35 Reakcija. 14.45 Koncertas. 15.40 „Specialisto patarimai“. 15.50 Muzikiniai Šiauliai.

6.10 Teleparduotuvė.

6.40 „Džeikas, Storulis ir 6.25 „Nuotykių metas“. N-7 šuo“. N-7 7.35 „Tokia tarnyba“. N-7 6.55 „Simpsonai“. N-7 8.25 „Farų karai“. N-7 7.55 „Rezidentai“. N-7 9.20 „Šuo“. N-7 8.25 „Bruto ir Neto“. N-7 10.20 Mistinės istorijos. N-7 8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 11.15 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7 10.00 „Sila. Kelias namo“. 12.10 Prokurorų N-7 patikrinimas. N-7 11.55 Ekstrasensų mūšis. 13.15 „Muchtaro N-7 sugrįžimas“. N-7 13.00 „Kempiniukas 14.10 „Diagnozė žmogžudystė“. N-7 Plačiakelnis“. N-7 15.05 „Tokia tarnyba“. N-7 13.30 „Simpsonai“. N-7 15.55 Prokurorų 14.30 „Pažadėtoji“. N-7 patikrinimas. N-7 15.30 „Itališka meilė“. N-7 17.00 „Muchtaro 16.30 TV Pagalba. N-7 sugrįžimas“. N-7 18.00 Info diena. 18.30 TV3 žinios. 18.30 „Sudužusių žibintų 19.20 TV3 sportas. Orai. gatvės“. N-7 19.30 „Rezidentai“. N-7 19.30 „Farų karai“. N-7 20.00 Gero vakaro šou. N-7 20.30 Savaitės kriminalai. 21.00 „Bruto ir Neto“. N-7 N-7 21.00 „Visi vyrai - kiaulės...“. 21.30 TV3 vakaro žinios. N-7 22.15 TV3 sportas. Orai. 21.30 Filmas. Komedija 22.25 Vikingų loto. „Tėvukų skyrybos“, JAV. 22.30 Filmas. Komedija 2013 m. N-14 „Darbo vakarėlis“, Rusija. 23.10 Filmas. Komedija „Trise valtimi arba be irklo“, 2014 m. N-14 JAV. 2004 m. N-7 0.15 „Raitelis be galvos“. 0.55 „Džeikas, Storulis ir N-14 šuo“. N-7 1.15 „Naujokė“. N-7 1.40 „Vampyro 2.05 „Trapučio parkas“. N-14 dienoraščiai“. N-14 16.20 Kas? Kur? Kada? 16.30 Lietuvą kuriame kartu. Čigonai. 17.00 Purenimai. 17.30 Gyvoji Sūduvos istorija. Daukšiai. 18.00 Tautos balsas. 18.30 Info studija. 18.50 Specialusis reportažas. 19.00 Anądien Šiauliuose. 19.30 Šiaulių arena. 20.00 Rimorius. 20.20 Radviliškis šiandien ir rytoj. 20.50 „Specialisto patarimai“. 21.00 Info studija. 21.20 Gamta gydo. 21.30 Debesys. 22.00 Big Band festivalis 2015. Šiaulių bigbendas. 22.40 Kas? Kur? Kada? 22.50 Info studija. 23.10 Naktinės pramogos. S

6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.00 Naujienos. 9.25 Gyvenk sveikai! 10.45 „Graikė“. 12.00 Naujienos (su subtitrais). 12.20 „Graikė“. 12.40 Kartu su visais. 13.40 Mados nuosprendis. 14.45 Apie meilę. 15.50 Vakaro naujienos (su subtitrais). 16.45 Vyriška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. Orai (rusų k.). 21.05 „Graikė“. 23.00 „Devyni mėnesiai“. 24.00 Nakties naujienos. 0.20 EURONEWS. 0.50 Filmas. Komedija „Ant scenos pakylos“. 2.10 Mados nuosprendis.

5.00 Šiandien. 5.05 „Advokatas“. 6.00 Šiandien. 6.05 „Advokatas“. 7.00 Šiandien. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00 Šiandien. 9.20 „Brolija“.

11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.00 Šiandien. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 Susitikimo vieta. 15.00 Šiandien. 15.25 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.00 Šiandien. 18.50 „Voratinklis“. 20.40 „Teisingas mentas“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „Valstybinė apsauga“. 1.05 Susitikimo vieta.

6.00 Svajonė. 7.40 Stebuklingasis varpelis. 8.00 Mūsų kaimynai. 9.30 Turtinga ir mylima. 11.00 Stebuklingas malūnas. 11.20 D`Artanjanas ir trys muškietininkai. 11.50 Velnias uodegon, arba Šaunusis ketvertas. 13.20 Stebuklingasis varpelis. 13.40 NAS agentūra. 14.30 Įvykiai. 14.50 Naujienų miestas. 15.10 Pilietė Katerina. 15.55 Mano didvyris. 16.25 Vorošilovo šaulys. 16.50 Natūralioji atranka. 17.45 Turtinga ir mylima. 19.20 Įvykiai. 19.50 Balso teisė. 21.20 NAS agentūra. 22.10 Įvykiai. 22.40 Gynybos linija. 23.10 Sovietų mafijos. 23.50 Įvykiai. 0.20 Mūsų kaimynai. 1.50 Turtinga ir mylima.

6.45 „Bernardas“. 6.55 „Afro- maskvietis“. 7.40 Kviestinė vakarienė. 8.35 Tinkama priemonė. 9.35 Šeimos dramos. 11.30 Mums net nesisapnavo. 14.30 Gobšumas. 15.30 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 Šeimos dramos. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Slaptosios teritorijos. 22.25 Fantastika po grifu „Slaptai“. 23.20 Dokumentinis projektas.

6.20 Teleparduotuvė. 6.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai . N-7 7.40 Pagaminta Italijoje. 8.05 M. Berės patiekalai. 8.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 9.25 „Auklė“. 9.55 Superauklė. N-7 10.45 „Ištark sudie“. N-7 12.30 Būrėka. 13.00 „Akloji“. 13.30 „Mentalistė“. N-7 14.30

„Skūbis Dū. Paslapčių biuras“. 15.00 „Garfildas“. 15.40 „Rožinė pantera“. 16.05 „Įspūdingasis Žmogus-voras“. 16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 17.55 „Širdele mano“. N-7 20.00 „CSI Niujorkas“. N-14 21.00 Filmas. Detektyvas „Detektyvas Kolambas. Žmogžudystė Malibu“, JAV. 1990 m. N-7 22.50 „Meilė ir bausmė“. N-7 0.30 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 1.20 „CSI Niujorkas“. N-14 2.05 „Mentalistė“. N-7

6.10 Programa. 6.14 TV parduotuvė. 6.30 „Jaunikliai“. 7.10 „Moterų svajos apie tolimus kraštus“. N-7 8.15 „Pėdsakas“. N-7 9.15 „Miškinis“. N-7 10.20 „Albanas“. N-7 11.25 „Bitininkas“. N-7 12.30 „Miestelio patruliai“. N-7 13.35 „Vandens žiurkės“. N-7 14.40 TV

parduotuvė. 14.55 „Miškinis“. N-7 16.00 Žinios. Orai. 16.50 „Neišsižadėk“. N-7 18.00 Reporteris. 18.40 Lietuva tiesiogiai. Orai. 18.55 „Bitininkas“. N-7 20.00 Žinios. Orai. 20.30 „Albanas“. N-7 21.30 „Chiromantas“. N-7 22.30 Reporteris. 23.15 Lietuva tiesiogiai. Orai. 23.45 „Moterų svajos apie tolimus kraštus“. N-7 0.50 „Chiromantas“. N-7 1.50 Reporteris. 2.40 Lietuva tiesiogiai.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Las Vegasas“. N-7 8.00 „Kobra 11“. N-7 9.00 Lietuvos mokyklų žaidynės. 10.30 „Moderni šeima“. N-7 11.00 Aukščiausia pavara. N-7 12.30 „Saša ir Tania“. N-7 13.30 „Rezidentai“. N-7 14.30

Teleparduotuvė. 15.00 Topmodeliai. N-7 16.00 „Aferistas“. N-7 17.00 „Kobra 11“. N-7 18.00 „Kaulai“. N-14 19.00 „CSI kriminalistai“. N-14 20.00 „Saša ir Tania“. N-7 21.00 „Naša Raša“. 22.00 Filmas. Komedija „Galingasis Stenas“, JAV. 2007 m. N-14 0.10 „Rezidentai“. N-7 1.15 „Aferistas“. N-7 2.10 „Kaulai“. N-14 Grupės „Bavarija“ koncertas. 15.25 Nauja daina 2010. 18.00 Muzikos festivalis „Laumės juosta

6.00 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“. Pirmoji diena. 7.50 Liuks! muzika. 8.20 Grupės „Bavarija“ koncertas. 9.25 Nauja daina 2010. 12.00 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“. Pirmoji diena. 13.50 Liuks! muzika. 14.20

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Skambantys pasauliai su N. Kazlaus. 6.55 „Meilė kaip mėnulis“. 7.45 „Drakoniukas Kokosas“. 8.00 IQ presingas. 8.45 „Kaip atsiranda daiktai“. 9.15 Labas rytas, Lietuva. 12.00 DW naujienos rusų kalba. 12.10 „Apokalipsė. Pirmasis pasaulinis karas. Išsivadavimas“. 13.05 Septynios Kauno dienos. 13.35 Pažvelk į profesiją kitaip. 14.05 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias

1.00 Labiausiai šokiruojančios hipotezės.

5.10 Filmas. Drama „Prabudimai“, JAV. 1990 m. N-7 7.25 Filmas. Trileris-drama „23.14“, JAV-Kanada. 2003 m. N-14 8.55 Filmas. Drama „Veronika ryžtasi mirti“, JAV. 2009 m. N-14 10.45 Filmas. Drama „Gimęs liepos ketvirtąją“, JAV. 1989 m. N-14 13.15 Filmas. Trileris „Strečas“, JAV. 2014 m. N-14 14.55 Filmas. Drama „Geriausia, ką turiu“, JAV. 2014 m. 16.55 Filmas. Drama „Prabudimai“, JAV. 1990 m. N-7 19.10 Filmas. Trileris „Godzila“, JAV. 1998 m. N-7 21.40 Filmas. Drama „Atsiskyrėlis“, JAV. 2011 m. N-14 23.25 Filmas. Komedija „Ten, kur širdis“, JAV. 2000 m. 1.35 Filmas. Drama „Kol nenuėjau miegoti“, D. Britanija-JAV-Prancūzija. 2014 m. N-14 3.10 Filmas. Trileris „Eskobaras. Kruvinas rojus“, Prancūzija-Ispanija-BelgijaPanama. 2014 m. N-7

6.10 Kaip tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 7.50 Perdirbimas. 8.15 Kaip tai pagaminta. 8.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35 Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Mitų griovėjai. 14.30 Nesėkmių garažas. 17.15 Karai dėl bagažo. 17.40 Sandėlių medžiotojai. 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 18.40 Likviduotojas. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 Perdirbimas.

2010“. Pirmoji diena. 19.50 Liuks! muzika. 20.20 Grupės „Bavarija“ koncertas. 21.25 Nauja daina 2010. 24.00 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“. Pirmoji diena. 1.50 Liuks! muzika. Lietuvoje. 14.35 Nerimo mintys. Poezijos ir muzikos valanda. 15.30 „Meilė kaip mėnulis“. 16.25 „Kaip atsiranda daiktai“. 16.50 Vilniaus albumas. 17.05 Trembita. 17.30 „Planetų gidas. Plutonas ir toliau už jo“. 18.25 Poezija. 18.30 Labanaktukas. 19.00 FIBA krepšinio čempionų lyga. Klaipėdos „Neptūnas“-„BC Ventspils“. Transliacija iš Klaipėdos. 21.00 Filmas. Drama „Broliai“, JAV. 2009 m. N-14 22.40 Poezija. 22.45 Stambiu planu. 23.15 DW naujienos rusų kalba. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 26-asis aktualiosios muzikos festivalis. 1.30 Euromaxx. 2.00 Laba diena, Lietuva.

20.30 Kaip tai pagaminta. 21.00 Paskui klasikinius automobilius. 22.00 Greiti ir triukšmingi. 23.00 Plieniniai žirgai. 24.00 Gatvių lenktynės. 1.00 Prabangios jachtos. 1.55 Megapervežimai. 2.50 Paskui klasikinius automobilius.

8.05 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 10.00 Teniso apžvalga. 10.15 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 15.15 Teniso apžvalga. 15.45 Tenisas. 16.45 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 20.00 Tenisas. 20.50 Sporto naujienos. 21.00 Angliškasis biliardas. D. Britanija. 0.25 Sporto naujienos. 0.35 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 1.30 Teniso apžvalga. 2.00 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas.

6.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“Andoros „Morabanc“. 8.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. „FC Zwolle“Amsterdamo „Ajax“. 10.20 NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“-Oklando „Warriors“. 12.30 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 13.10 Europos taurė. II etapas. Maskvos „Chimki“-Panevėžio „Lietkabelis“. 14.55 Road to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 15.25 NBA krepšinio lyga. NBA. Atlantos „Hawks“-San Antonijo „Spurs“. 17.35 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 18.30 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 19.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. FC ZwolleAmsterdamo „Ajax“. 21.00 Europos taurė. II etapas. Panevėžio „Lietkabelis“-

Balticum auksinis/21.00 „Nepatikimi kaimynai“, JAV- D. Britanija. 2014 m. N-14

Tomas ir Ana - tvarkinga miestiečių pora, laiku mokanti mokesčius ir paisanti visų kultūringo bendravimo taisyklių. Sutuoktiniai niekaip nageli susilaukti vaikų, todėl priversti griebtis brangiai kainuojančio nevaisingumo gydymo, kuris stumia juos į finansinę duobę. Kai netikėtai miršta nuomojamo buto savininkas, Tomui ir Anai iškyla dilema... Rež. Henrik Ruben Genz. Vaid.: Kate Hudson, Omar Sy, Anna Friel.

LRT/21.00 „Broliai“, JAV. 2009 m. N-14 Dvi dukreles auginanti Greisė gauna nelauktą žinią, jog jos vyras Semas žuvo Afganistane. Ši žinia užgula ir Semo tėvo, atsargos karininko, ir ką tik iš kalėjimo grįžusio brolio Tomio pečius. Matydamas našlės kančias, pastarasis nusprendžia ištiesti pagalbos ranką pamažu tapdamas tikru Greisės ir mergaičių ramsčiu, tačiau... Rež. Jim Sheridan. Vaid.: Jake Gyllenhaal, Natalie Portman, Tobey Maguire.

TV3/22.30 „Darbo vakarėlis“, Rusija. 2014 m. N-14 Igoris - ramus, kiek nedrąsus ir geraširdis vaikinas, dirbantis vyriausiuoju vadybininku baldų salone. Kiekviena jo darbo diena prasideda panašiai. Nepaisydamas ramios ir gana patogios rutinos, jis svajoja apie paaukštinimą. Ir štai puiki proga dar kartą prašyti geresnės darbo vietos... Rež. Oleg Assadulin. Vaid.: Nikolajus Naumovas, Ksenija Sobčak, Vasia Oblomovas.

Miuncheno „Bayern“. 23.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“Andoros „Morabanc“. 0.40 NBA krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“-Los Andželo „Clippers“. 2.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Las Palmo „Gran Kanarijos Herbalife“-Saragosos „Tecnyconta“.

6.10 Kvailių mokslas. 6.35 Didžiulės gamyklos. 7.20 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 8.10 Paranormalūs reiškiniai. 8.55 Kvailių mokslas. 9.40 Didžiulės gamyklos. 10.30 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 11.15 Marsas. 12.05 Proto žaidimai. 13.35 Didžiulės gamyklos. 14.20 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 15.10 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 16.40 Kvailių mokslas. 17.35 Marsas. 18.25 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 20.00 Jukono auksas. 20.45 Marsas. 21.30 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 22.20 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 23.05 Paranormalūs reiškiniai. 23.50 Jukono auksas. 0.35 Marsas. 1.25 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 2.15 Paranormalūs reiškiniai.

7.05 Antrasis Pasaulinis karas. Imperijos kaina. 7.55 Linksmi išradimai. 8.25 Istoriją nulėmusios moterys. 9.20 Carų imperija - Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 10.25 Linksmi išradimai. 10.55 Šnipai. 11.45 Konspiracija. 12.35 Viduramžių numirėliai. 13.25 Carų imperija - Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 14.25 Istoriją nulėmusios

moterys. 15.20 Mitų medžiotojai. 16.15 Konspiracija. 17.05 Antrasis Pasaulinis karas. Imperijos kaina. 18.00 Linksmi išradimai. 18.30 Muziejaus paslaptys. 19.15 Carų imperija - Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 20.15 Mitų medžiotojai. 21.10 Konspiracija. 22.00 Keltai. Kraujas, geležis ir pasiaukojimas. 23.00 Viduramžių numirėliai. 23.55 Senovės teroristai. 0.45 Hitlerio Rytų Prūsija. 1.30 Mitų medžiotojai. 2.25 Pogrindinio pasaulio paslaptys.

7.00 Oro kariai. 7.55 Didelė pikta žuvis. 8.40 Žvalgytojai. 9.25 Nefrito karštinė. 9.45 Drožinėtojų karaliai. 10.10 Namų pervežėjai. 10.55 Pakeltas! 11.45 Brolių projektai. 12.05 Brolių projektai namuose. 12.30 Mano namai ant vandens. N-7 12.50 Dronai. 13.15 Linksmi išradimai. 14.10 Nuodėmingojo miesto automobiliai. 15.00 Medienos karaliai. 15.45 Šaltųjų vandenų žvejai. 16.35 Laukinė šiaurės gamta. 17.20 Pakeltas! 18.10 Namų pervežėjai. 18.55 Drožinėtojų karaliai. 19.15 Brolių projektai. 19.40 Medienos karaliai. 20.25 Žvalgytojai. 21.10 Šaltųjų vandenų žvejai. 22.00 Griovėjų komanda. 23.00 Pavojingi keliai. 24.00 Kaip pagaminti superautomobilį. 0.50 Nefrito karštinė. 1.10 Baltųjų lokių miestas. N-7 1.40 Žvalgytojai. 2.25 Linksmi išradimai.


15 | KETVIRTADIENIS, SAUSIO 19 D. 6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Labas rytas, Lietuva. 9.10 „Komisaras Reksas“. N-7 10.00 „Ten, kur namai“. N-7 10.50 Gyvenimas. 11.45 Istorijos detektyvai. 12.40 Kas ir kodėl? 13.10 Klauskite daktaro. 14.00 Žinios. Sportas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 Žinios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. Orai. 16.20 „Ten, kur namai“. N-7 17.10 Klauskite daktaro. 18.00 Kas ir kodėl? 18.30 Šiandien. 19.19 Sportas. Orai. 19.30 Specialus tyrimas. 20.25 Loterija „Keno Loto“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio centre. 21.20 Sportas. Orai. 20.29 Loterija „Jėga“. 21.30 Lietuvos patriotai. 22.45 Trumposios žinios. 22.50 Filmas. Trileris „Sukti reikaliukai“, JAVVokietija. 2009 m. N-14 0.55 Trumposios žinios. 1.00 LRT radijo žinios. 1.10 „Komisaras Reksas“. N-7 2.00 LRT radijo žinios. 2.10 Klauskite daktaro. 3.00 LRT radijo žinios.

7.00 TV Pagalba. N-7 8.40 „Linksmieji traukinukai“. 9.10 Senoji animacija. 9.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.10 Filmas. Drama „Kanados svajonė. Viskas iš pradžių“, Vokietija. 2016 m. N-7 12.00 „Apkabink mane“. N-7 13.00 „Žiemos saulė“. N-7 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 17.00 „Apkabink mane“. N-7 18.00 „Žiemos saulė“. N-7 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Filmas. Drama „Nuotakos tėvas-2“, JAV. 1995 m. N-7 23.05 „Žiemos saulė“. N-7 1.05 Ekstremalūs namų pokyčiai.

6.30 Info diena. 10.30 KK2. N-7 11.15 Pagalbos skambutis. N-7 12.10 Dviračio šou. 12.40 Autopilotas. 13.10 24 valandos. N-7 13.55 „Aukso vilnos paieškos“. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2. N-7 16.05 Yra, kaip yra. N-7 17.00 Info diena. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 0.30, 2.30 Info diena.

9.00 Balticum TV žinios. 9.30 „Pinigai iš nieko“. 10.30 Klaipėdos patruliai. N-7 11.00 Filmas. Drama „Viki Kristina Barselona“, IspanijaJAV. 2008 m. N-7 12.45 „Pasaulio ekstremaliausi“. 13.45 „Noriu šio automobilio“. 14.45 „Robinzonas Kruzas“. N-7 15.45 „Baltoji gorila Snaigė“. 17.20 „Beorė erdvė“. N-7 18.20 „Dikensiada“. N-7 19.00 „Elajus Stounas“. N-7 20.00 Balticum TV žinios.

6.30 Dienos programa.

6.10 Teleparduotuvė.

6.35 „Visatos broliai“.

6.25 „Nuotykių metas“. N-7

7.05 „Tomo ir Džerio

6.55 „Simpsonai“. N-7

pasakos“.

7.55 „Rezidentai“. N-7

7.30 „Kiaulė, Ožka, Bananas

8.25 „Bruto ir Neto“. N-7

ir Svirplys“.

8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7

7.55 „Volkeris, Teksaso

10.00 „Sila. Kelias namo“.

reindžeris“. N-7

N-7

9.50 24 valandos. N-7

12.00 Ekstrasensų mūšis.

10.35 Yra, kaip yra. N-7

N-7

12.45 KK2. N-7

13.00 „Kempiniukas

13.35 Būk mano meile! N-7

Plačiakelnis“. N-7

14.30 „Nakties karalienė“.

13.30 „Simpsonai“. N-7

N-7

14.30 „Pažadėtoji“. N-7

16.30 Labas vakaras,

15.30 „Itališka meilė“. N-7

Lietuva.

16.30 TV Pagalba. N-7

17.35 Yra, kaip yra. N-7

18.30 TV3 žinios.

18.30 Žinios.

19.20 TV3 sportas. Orai.

19.25 Sportas. Orai.

19.30 „Rezidentai“. N-7

19.30 Valanda su Rūta.

20.00 Farai. N-7

21.30 Žinios.

21.00 „Bruto ir Neto“. N-7

22.09 Sportas. Orai.

21.30 TV3 vakaro žinios.

22.15 Filmas. Veiksmo

22.15 TV3 sportas. Orai.

„Pašalinti Karterį“, JAV.

22.30 Filmas. Drama

2000 m. N-14

„Krikštatėvis-3“, JAV.

0.15 „Mentalistas“. N-7

1990 m. N-14

1.05 „Strėlė“. N-7

1.55 „Naujokė“. N-7

1.55 Sveikatos ABC. 20.30 „Kaip susigrąžinti seksualumą“. 21.30 „Kai šaukia širdis“. 22.30 Balticum TV žinios. 23.00 „Broukenvudo paslaptys“. N-7 0.45 „Į pasaulio kraštą“. N-7 Auksinis 7.00 „Tarzanas“. 9.00 Filmas. Veiksmo „Drakono garbė-2“, Tailandas. 2013 m. N-7 11.00 Filmas. Drama „Nedidelis chaosas“, D. Britanija. 2014 m. N-7 13.00 „Stebuklų namai“. 15.00 Filmas. Trileris „Apsimetėlis, sukčius ir dama“, D. Britanija-Prancūzija-JAV. 2014 m. N-7 17.00 Filmas. Drama „Didelės akys“, JAV-Kanada. 2014 m. 19.00 Filmas. Melodrama „Atleisk, kad tave myliu“, Italija. 2008 m. N-7 21.00 Filmas. Trileris „Stounhersto beprotnamis“, JAV. 2014 m. N-7 23.00 Filmas. Drama „Nakties skonis“, Vokietija. 2010 m. S 1.00 Filmas. Drama „Nužudyti airį“, JAV. 2011 m. N-14

8.00 Programa. 8.05 Info studija. 8.25 Kas? Kur? Kada? 8.35 Debesys. 9.05 Gamta gydo. 9.15 Anądien Šiauliuose. 9.45 Vyrų šešėlyje. E. Pliaterytė. 10.15 „Specialisto patarimai“. 10.25 Info studija. 10.45 J. Brahms vokiškasis requiem. 11.50 Kas? Kur? Kada? 12.00 Big Band festivalis 2015. Šiaulių bigbendas. 12.40 Info studija. 13.00 Požemių labirintuose. Verkių dvaro požemiuose. 13.40 Koncertas. 15.20 Baltijos ornamentai 2016. 16.35 Gyvoji Sūduvos istorija. Daukšiai. 17.05 Mokslo sriuba.

6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. N-7 7.35 „Tokia tarnyba“. N-7 8.25 „Farų karai“ N-7 9.20 „Paskutinis faras“. N-7 10.20 Mistinės istorijos. N-7 11.15 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7 12.10 Prokurorų patikrinimas. N-7 13.15 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 14.10 „Diagnozė žmogžudystė“. N-7 15.05 „Tokia tarnyba“. N-7 15.55 Prokurorų patikrinimas. N-7 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 18.00 Info diena. 18.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7 19.30 „Farų karai“. N-7 20.30 Gyvenimiškos istorijos. 21.30 Filmas. Veiksmo „Logano karas. Susaistytas garbės“, JAV. 1998 m. N-14 23.20 Filmas. Komedija „Tėvukų skyrybos“, JAV. 2013 m. N-14 0.55 „Džeikas, Storulis ir šuo“. N-7 1.40 „Vampyro dienoraščiai“. N-14

17.20 Plyta prie plytos. 17.50 Sveikatos patarimai. 18.20 Specialusis reportažas. 18.30 Info studija. 18.50 Kas? Kur? Kada? 19.00 Lietuvos žydų kultūros paveldo vingiai. 19.30 Išlikimas. Mokytoja. 19.50 Baltų tautos. Žiemgala. 20.20 (Ne)tiesos sakymas. 20.50 Kas? Kur? Kada? 21.00 Info studija. 21.20 „Specialisto patarimai“. 21.30 Tauro ragas. 22.00 Big Band festivalis 2015. Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų bigbendas. 22.50 Reakcija. 23.00 Kas? Kur? Kada? 23.10 Info studija. 23.30 Naktinės pramogos. S

6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.00 Naujienos. 9.25 Gyvenk sveikai! 10.40 „Graikė“. 12.00 Naujienos (su subtitrais). 12.20 „Graikė“. 12.45 Kartu su visais. 13.45 Mados nuosprendis. 14.45 Apie meilę. 15.50 Vakaro naujienos (su subtitrais). 16.45 Vyriška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. Orai (rusų k.). 21.05 Brangi laida. 21.20 „Graikė“. 23.20 „Devyni mėnesiai“. 0.15 EURONEWS. 0.45 Filmas. Melodrama „Vaikų pasaulis“. 2.00 Mados nuosprendis.

5.00 Šiandien. 5.05 „Advokatas“. 6.00 Šiandien. 6.05 „Advokatas“. 7.00 Šiandien. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00 Šiandien. 9.20 „Brolija“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas.

12.00 Šiandien. 12.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 Susitikimo vieta. 15.00 Šiandien. 15.25 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.00 Šiandien. 18.50 „Voratinklis“. 20.40 „Teisingas mentas“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „Valstybinė apsauga“. 1.00 Susitikimo vieta.

6.00 Nuotaika. 7.45 Senojo ąžuolo pasakos. 8.00 Gydytojas. 8.25 Mūsų kaimynai. 9.55 Turtinga ir mylima. 11.30 Įvykiai. 11.50 Komediantų prieglauda. 13.20 Žąsys - gulbės. 13.40 NAS agentūra. 14.30 Įvykiai. 14.50 Naujienų miestas. 15.10 Pilietė Katerina. 15.55 Mano didvyris. 16.30 Blondinė už kampo. 16.55 Natūralioji atranka. 17.45 Turtinga ir mylima. 19.20 Įvykiai. 19.50 Balso teisė. 21.20 NAS agentūra. 22.10 Įvykiai. 22.40 Mūsų Rasa. 23.10 Sovietinių kino žvaigždžių tragedijos. 23.50 Įvykiai. 0.20 Mūsų kaimynai. 1.55 Turtinga ir mylima.

6.55 „Bernardas“. 7.05 „Afro- maskvietis“. 7.55 Kviestinė vakarienė. 8.50 Tinkama priemonė. 9.50 Šeimos dramos. 11.45 Mums net nesisapnavo. 14.35 Gobšumas. 15.30 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 Šeimos dramos. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 A. Čapman paslaptys. 22.20 Kosminių istorijų diena. 23.15 Dokumentinis projektas. 0.55 Labiausiai šokiruojančios

2017 m. sausio 14-20 d.

6.20 Teleparduotuvė. 6.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. N-7 7.40 Pagaminta Italijoje. 8.05 M. Berės patiekalai. 8.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 9.25 „Auklė“. 9.55 Superauklė. N-7 10.45 „Ištark sudie“. N-7 12.30 Būrėja. 13.00 „Akloji“. 13.30 „Mentalistė“. N-7 14.30

„Skūbis Dū. Paslapčių biuras“. 15.00 „Garfildas“. 15.40 „Rožinė pantera“. 16.05 „Įspūdingasis Žmogus-voras“. 16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 17.55 „Širdele mano“. N-7 20.00 „CSI Niujorkas“. N-14 21.00 „Įtariamieji“. N-14 22.25 „Meilė ir bausmė“. N-7 0.10 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 1.00 „CSI Niujorkas“. N-14 1.45 „Mentalistė“. N-7

6.10 Programa. 6.14 TV parduotuvė. 6.30 „Jaunikliai“. 7.10 „Moterų svajos apie tolimus kraštus“. N-7 8.15 „Pėdsakas“. N-7 9.15 „Miškinis“. N-7 10.20 „Albanas“. N-7 11.25 „Bitininkas“. N-7 12.30 „Miestelio patruliai“. N-7 13.35 „Vandens žiurkės“. N-7 14.40 TV

parduotuvė. 14.55 „Miškinis“. N-7 16.00 Žinios. Orai. 16.50 „Neišsižadėk“. N-7 18.00 Reporteris. 18.40 Lietuva tiesiogiai. Orai. 18.55 „Bitininkas“. N-7 20.00 Žinios. Orai. 20.30 „Albanas“. N-7 21.30 „Chiromantas“. N-7 22.30 Reporteris. 23.15 Lietuva tiesiogiai. Orai. 23.45 „Miškinis“. N-7 0.50 „Chiromantas“. N-7 1.50 Reporteris. 2.40 Lietuva tiesiogiai.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Las Vegasas“. N-7 8.00 „Kobra 11“. N-7 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 „CSI kriminalitai“. N-14 10.30 „Moderni šeima“. N-7 11.00 Aukščiausia pavara. N-7 12.30 „Saša ir Tania“. N-7 13.30 „Rezidentai“.

N-7 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 Topmodeliai. N-7 16.00 „Aferistas“. N-7 17.00 „Kobra 11“. N-7 18.00 „Kaulai“. N-14 19.00 „CSI kriminalistai“. N-14 20.00 „Saša ir Tania“. N-7 21.00 „Naša Raša“. N-14 22.00 Filmas. Drama „Siuntėjas“, JAV. 2014 m. N-14 23.55 „Rezidentai“. N-7 1.00 „Aferistas“. N-7 1.50 „Kaulai“. N-14

„Ugnies ir lietaus šventė“. 16.30 Dešimtmetis su „Tina Dance“. 18.00 Kai švenčia Jaučiai. 19:45 6.00 Kai švenčia Jaučiai. 7.45 Liuks! muzika. 9.10 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 10.30 Dešimtmetis su „Tina Dance“. 12.00 Kai švenčia Jaučiai. 13.45 Liuks! muzika. 15.10 „Lietaus“ gimtadienio koncertas.

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Nes man tai rūpi. 6.55 „Meilė kaip mėnulis“. 7.45 „Drakoniukas Kokosas“. 8.00 Istorijos detektyvai. 8.45 „Kaip atsiranda daiktai“. 9.15 Labas rytas, Lietuva. 12.00 DW naujienos rusų kalba. 12.10 „Planetų gidas. Plutonas ir toliau už jo“. 13.00 Keliaukim! 13.30 LRT OPUS ORE. 14.35 „Balų šeimininkai“. 15.30 „Meilė kaip mėnulis“.

hipotezės.

5.10 Filmas. Drama „Namas prie ežero“, JAV. 2006 m. N-14 7.00 Filmas. Drama „Atsiskyrėlis“, JAV. 2011 m. N-14 8.45 Filmas. Komedija „Ten, kur širdis“, JAV. 2000 m. 10.55 Filmas. Trileris „Godzila“, JAV. 1998 m. N-7 13.25 Filmas. Trileris „Eskobaras. Kruvinas rojus“, Prancūzija-Ispanija-BelgijaPanama. 2014 m. N-7 15.35 Filmas. Drama „Kol nenuėjau miegoti“, D. Britanija-JAV-Prancūzija. 2014 m. N-14 17.20 Filmas. Drama „Namas prie ežero“, JAV. 2006 m. N-14 19.10 Filmas. Komedija „Pikčiausias žmogus Brukline“, JAV. 2014 m. N-14 20.55 Filmas. Drama „Monstras“, JAV-Vokietija. 2003 m. N-14 22.55 Filmas. Drama „Ji“, JAV. 2013 m. N-14 1.10 Filmas. Drama „Nenugalimas“, JAV. 2009 m. N-14 3.20 Filmas. Trileris „Mergina vandenyje“, JAV. 2006 m. N-14

6.10 Kaip tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 7.50 Perdirbimas. 8.15 Kaip tai pagaminta. 8.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35 Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Mitų griovėjai. 14.30 Nuogi ir išsigandę. 17.15 Karai dėl bagažo. 17.40 Sandėlių medžiotojai. 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 18.40 Likviduotojas. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 Perdirbimas. 20.30 Kaip tai pagaminta. 21.00 Turto gelbėtojai. 22.00 Sandėlių medžiotojai.

Liuks! muzika. 21.10 „Lietaus“ gimtadienio

Balticum auksinis/21.00 „Stounhersto beprotnamis“, JAV. 2014 m. N-7 Jaunas daktaras gauna darbą privačiame beprotnamyje, kuriame taikoma pažangi gydymo sistema. Nors iš pradžių viskas atrodo tikroviška, ilgainiui riba tarp ligoninės pacientų ir gydymo personalo nusitrina, kol tampa nebeaišku, kurie yra ligoniai, o kurie sveikieji. Rež. Brad Anderson. Vaid.: Kate Beckinsale, Jim Sturgess, David Thewlis.

TV3/22.30 „Krikštatėvis-3“, JAV. 1990 m. N-14 Gerokai pasenęs Maiklas ryžtasi trauktis iš nusikalstamo pasaulio, nelegalaus verslo ir tapti garbingu verslininku. Bet reikia Vatikano palaiminimo, o ten, kaip visada, daug intrigų. Todėl jis ieško įpėdinio. Pasirinktų impulsyvų sūnėną, bet... Rež. Francis Ford Coppola. Vaid.: Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire.

koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 22.30 Dešimtmetis su „Tina Dance“. 24.00 Kai švenčia Jaučiai. 1.45 Liuks! muzika. 16.25 „Kaip atsiranda daiktai“. 16.50 Menora. 17.05 Vilniaus sąsiuvinis. 17.25 LRT Kultūros akademija. 18.10 Poezija. 18.15 „Valdžios tvirtovė“. N-7 19.15 Labanaktukas. 19.45 Atspindžiai. 20.15 Legendos. 21.00 Filmas. Drama „Mano paslapties gėlė“, Ispanija. 1995 m. N-14 22.40 Poezija. 22.45 Nacionalinis turtas. 23.15 DW naujienos rusų kalba. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 Koncertas „Garsų poemos“. 1.30 Kelias į namus. 2.00 Laba diena, Lietuva.

23.00 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 24.00 Likviduotojas. 1.00 Gatvių lenktynės. 1.55 Nesėkmių garažas. 2.50 Turto gelbėtojai.

8.05 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 10.00 Teniso apžvalga. 10.15 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 15.15 Teniso apžvalga. 15.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Italija. 16.45 Tenisas. 17.45 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 19.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Italija. 20.00 Tenisas. 20.50 Sporto naujienos. 21.00 Angliškasis biliardas. D. Britanija. 0.25 Sporto naujienos. 0.35 Biatlonas. Pasaulio taurė. Italija. 1.00 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 1.45 Teniso apžvalga. 2.00 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas.

6.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Argentina. Finalas. 8.30 Europos taurė. II etapas. Panevėžio „Lietkabelis“Miuncheno „Bayern“. 10.10 Vienas prie eglutės. 10.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“-Arnhemo „Vitesse“. 12.30 Europos taurė. II etapas. Panevėžio „Lietkabelis“-Ulmo „Ratiopharm“. 14.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. „FC Zwolle“Amsterdamo „Ajax“. 16.10 NBA krepšinio lyga. NBA. Atlantos „Hawks“-San Antonijo „Spurs“. 18.20 Europos taurė. II etapas. Panevėžio „Lietkabelis“Miuncheno „Bayern“. 20.00 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 21.00 Olandijos „Eredivisie“

Lietuvos TV/22.50 „Sukti reikaliukai“, JAV-Vokietija. 2009 m. N-14 Audringa bendra praeitimi galintys pasigirti du aukščiausio lygio šnipai Rėjus ir Kler bando gyventi ramų gyvenimą. Atskirai. Tačiau reputacija - toks dalykas, nuo kurio lengvai nepabėgsi. Praeitis juos pasiveja. Rež. Tony Gilroy. Vaid.: Clive Owen, Julia Roberts, Tom Wilkinson.

futbolo lygos apžvalga. 22.00 Vienas prie eglutės. 22.30 NBA krepšinio lyga. Denverio „Nuggets“-Indianos „Pacers“. 0.40 Europos taurė. II etapas. Panevėžio „Lietkabelis“-Ulmo „Ratiopharm“. 2.35 Pasaulio rali-kroso čempionatas.

6.05 Kvailių mokslas. 6.50 Didžiulės gamyklos. 7.35 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 8.20 Jukono auksas. 9.05 Paranormalūs reiškiniai. 9.50 Didžiulės gamyklos. 10.40 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 11.25 Marsas. 12.15 Proto žaidimai. 13.45 Didžiulės gamyklos. 14.30 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 15.20 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 16.50 Jukono auksas. 17.35 Marsas. 18.25 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 20.00 Pragaro kelias. 20.45 Marsas. 21.35 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 22.20 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 23.05 Paranormalūs reiškiniai. 23.55 Pragaro kelias. 0.40 Marsas. 1.30 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 2.15 Paranormalūs reiškiniai.

7.00 Antrasis Pasaulinis karas. Imperijos kaina. 7.55 Roma. Beribė imperija. S 8.55 Carų imperija - Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 10.00 Linksmi išradimai. 10.55 Šnipai. 11.45 Konspiracija. 12.30 Viduramžių numirėliai. 13.20 Carų imperija - Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 14.20 Roma. Beribė imperija. S

15.25 Mitų medžiotojai. 16.20 Konspiracija. 17.10 Antrasis Pasaulinis karas. Imperijos kaina. 18.05 Linksmi išradimai. 18.35 Muziejaus paslaptys. 19.25 Viduramžių numirėliai. 20.15 Mitų medžiotojai. 21.10 Konspiracija. 22.00 Raganų medžioklė. Žmogžudysčių amžius. S 22.50 Amerikiečių princesės milijonierės. 23.55 Carų imperija - Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 1.00 Hitlerio Rytų Prūsija. 1.45 Mitų medžiotojai. 2.40 Pogrindinio pasaulio paslaptys. S

7.00 Oro kariai. 7.55 Didelė pikta žuvis. 8.40 Žvalgytojai. 9.25 Nefrito karštinė. 9.45 Drožinėtojų karaliai. 10.10 Namų pervežėjai. 10.55 Pakeltas! 11.45 Brolių projektai. 12.05 Brolių projektai namuose. 12.30 Mano namai ant vandens. N-7 12.50 Dronai. 13.15 Linksmi išradimai. 14.10 Nuodėmingojo miesto automobiliai. 15.00 Medienos karaliai. 15.45 Šaltųjų vandenų žvejai. 16.35 Laukinė šiaurės gamta. 17.20 Pakeltas! 18.10 Namų pervežėjai. 18.55 Drožinėtojų karaliai. 19.15 Brolių projektai namuose. 19.40 Medienos karaliai. 20.25 Žvalgytojai. 21.10 Šaltųjų vandenų žvejai. 22.00 Mano namai ant vandens. N-7 22.45 Rąstinių namelių karštinė. 23.30 Australijos aukso ieškotojai. 0.20 Nefrito karštinė. 0.40 Baltųjų lokių miestas. N-7 1.10 Žvalgytojai. 1.50 Linksmi išradimai. 2.45 Namų pervežėjai.


PENKTADIENIS, SAUSIO 20 D. | 16

2017 sausio 14-20 d.

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Labas rytas, Lietuva. 9.10 „Komisaras Reksas“. N-7 10.00 „Ten, kur namai“. N-7 10.50 Specialus tyrimas. 11.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 12.40 Kas ir kodėl? 13.10 Klauskite daktaro. 14.00 Žinios. Sportas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 Žinios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. Orai. 16.20 „Ten, kur namai“. N-7 17.10 Klauskite daktaro. 18.00 Kas ir kodėl? 18.30 Šiandien. 18.38 Sportas. Orai. 18.45 Speciali laida. 20.25 Loterija „Keno Loto“. 20.30 Panorama. 20.52 Sportas. Orai. 20.59 Loterija „Jėga“. 21.00 Duokim garo! 22.35 Trumposios žinios. 22.40 Gamtos inspektoriai. 23.05 Filmas. Trileris „Vaiduoklis“, D. BritanijaPrancūzija-Vokietija. 2010 m. N-7 1.15 Trumposios žinios. 1.20 „Komisaras Reksas“. N-7 2.10 Klauskite daktaro. 3.00 LRT radijo žinios.

6.40 TV Pagalba. N-7 8.25 „Linksmieji traukinukai“. 8.55 Ką pasakė Kakė Makė? 9.10 Senoji animacija. 9.55 Filmas. Drama „Nuotakos tėvas-2“, JAV. 1995 m. N-7 12.00 „Apkabink mane“. N-7 13.00 „Žiemos saulė“. N-7 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 17.00 „Apkabink mane“. N-7 18.00 „Žiemos saulė“. N-7 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Filmas. Drama „Tobulas jausmas“, JAVVokietija. 2011 m. N-14 22.50 „Žiemos saulė“. N-7 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai.

6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 12.10 Dviračio šou. 12.40 Pasienio sargyba. N-7 13.10 24 valandos. N-7 13.55 Nuo... Iki. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2. N-7 16.00 Yra, kaip yra. N-7 17.00 Info diena. 21.00 „Slapta misija. Tel Halafo atradimas“. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 0.30, 2.30 Info diena.

9.00 Balticum TV žinios. 9.30 „Kaip susigrąžinti seksualumą“. 10.30 „Kai šaukia širdis“. 11.30 „Broukenvudo paslaptys“. N-7 13.15 „Pinigai iš nieko“. 14.15 „Elajus Stounas“. N-7 15.15 „Pasaulio ekstremaliausi“. 16.15 „Gali būti triukšmo!“. 18.00 „Noriu šio automobilio“. 19.00 „Robinzonas Kruzas“. N-7 20.00 Balticum TV žinios. 20.30 „Virtuvė“. N-7 21.00 Filmas. Komedija

6.30 Dienos programa. 6.35 „Visatos broliai“. 7.05 „Tomo ir Džerio pasakos“. 7.30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“. 7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7 9.50 24 valandos. N-7 10.35 Yra, kaip yra. N-7 12.40 Nuo... Iki. 13.35 Būk mano meile! N-7 14.30 „Nakties karalienė“. N-7 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.35 24 valandos. N-7 18.30 Žinios. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 KK2 penktadienis. N-7 21.00 Filmas. Trileris „Snaiperis“, JAV. 2007 m. N-14 23.25 Filmas. Siaubo „Vaiduokliai mokykloje“, JAV. 2012 m. S 1.05 Filmas. Veiksmo „Pašalinti Karterį“, JAV. 2000 m. N-14 „Po priedanga“, JAV. 2012 m. N-7 22.45 Balticum TV žinios. 23.15 Filmas. Nuotykių „Svetimšalis“, JAV-Vokietija. 2008 m. N-14 Auksinis 7.00 Filmas. Trileris „Apsimetėlis, sukčius ir dama“, D. Britanija-Prancūzija-JAV. 2014 m. N-7 9.00 Filmas. Melodrama „Atleisk, kad tave myliu“, Italija. 2008 m. N-7 11.00 Filmas. Komedija „Draugai su vaikais“, JAV. 2011 m. N-7 13.00 Filmas. Komedija „Meilės pusiausvyra“, JAV. 2014 m. N-7 15.00 Filmas. Komedija „Sukčiai“, JAV-Vokietija. 2002 m. N-7 17.00 Filmas. Trileris „Didysis apiplėšimas“, JAV. 2013 m. N-7 19.00 Filmas. Komedija „Šimto žingsnių kelionė“, Indija-JAE-JAV. 2014 m. 21.00 Filmas. Drama „Liono gauja“, Prancūzija-Belgija. 2011 m. N-14 23.00 Filmas. Trileris „Lozoriaus efektas“, JAV. 2015 m. N-14 1.00 Filmas. Trileris „Nesunaikinamieji“, JAV. 2010 m. N-14

8.00 Programa. 8.05 Info studija. 8.25 Kas? Kur? Kada? 8.35 Tautos balsas. 9.05 Gyvoji Sūduvos istorija. Daukšiai. 9.35 Kas? Kur? Kada? 9.45 Lietuvos žydų kultūros paveldo vingiai. 10.15 „Specialisto patarimai“. 10.25 Muzikiniai Šiauliai. 10.55 Ekstremalus sportas. 11.20 Info studija. 11.40 „Specialisto patarimai“. 11.55 Purenimai. 12.25 Kas? Kur? Kada? 12.35 Info studija. 12.55 Koncertas. 14.05 Kas? Kur? Kada? 14.15 IV tarptautinis P. Stepulio kamerinių liaudies

6.10 Teleparduotuvė.

6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. N-7 6.24 „Nuotykių metas“. N-7 7.35 „Tokia tarnyba“. N-7 6.55 „Simpsonai“. N-7 8.25 „Farų karai“. N-7 9.25 „Nikonovas ir Ko“. N-7 7.55 „Rezidentai“. N-7 11.15 „Sudužusių žibintų 8.25 „Bruto ir Neto“. N-7 gatvės“. N-7 8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 12.10 Prokurorų patikrinimas. N-7 10.00 „Sila. Kelias namo“. 13.15 „Muchtaro N-7 sugrįžimas“. N-7 12.00 Ekstrasensų mūšis. 14.10 „Diagnozė žmogžudystė“. N-7 N-7 15.05 „Tokia tarnyba“. N-7 13.00 „Kempiniukas 15.55 Prokurorų patikrinimas. N-7 Plačiakelnis“.N-7 17.00 „Muchtaro 13.30 „Simpsonai“. N-7 sugrįžimas“. N-7 14.30 „Pažadėtoji“. N-7 18.00 Info diena. 18.30 „Sudužusių žibintų 15.30 „Itališka meilė“. N-7 gatvės“. N-7 16.30 TV Pagalba. N-7 19.30 Amerikietiškos 18.30 TV3 žinios. imtynės. N-7 21.30 Filmas. Veiksmo 19.20 TV3 sportas. Orai. „Mirtinas ginklas-3“, JAV. 19.30 „Ledynmetis-3“. N-7 1992 m. N-7 23.40 Filmas. Veiksmo 21.20 Filmas. Komedija „Logano karas. Susaistytas „Amerikietiškas pyragas-3. garbės“, JAV. 1998 m. N-14 Vestuvės“, JAV. 2003 m. N-14 1.20 „Džeikas, Storulis ir šuo“. N-7 23.15 Filmas. Nuotykių 2.05 „Vampyro „Mobis Dikas“, Vokietijadienoraščiai“. N-14 Austrija. 2011 m. N-14 instrumentinės muzikos ansamblių konkursasfestivalis. 15.25 „Sausio 13-oji“. 15.50 Koncertas. 16.50 Lūkesčių metai pajūrio krašte. Tilžės aktas. 17.20 Kas? Kur? Kada? 17.30 Anądien Šiauliuose. 18.00 Tauro ragas. 18.30 Info studija. 18.50 Mokslo sriuba. 19.10 Susitikime prie Kruojos. 19.40 Ventos vingiais. 20.10 Specialusis reportažas. 20.20 Gydomės Šiaulių ligoninėje. 20.50 Kas? Kur? Kada? 21.00 Info studija. 21.20 Kas? Kur? Kada? 21.30 Sinkopės. 22.10 Lietuvą kuriame kartu. Čigonai. 22.40 „Specialisto patarimai“. 22.50 Info studija. 23.10 Naktinės pramogos. S

6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.00 Naujienos. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.40 „Graikė“. 12.00 Naujienos (su subtitrais). 12.20 „Graikė“. 12.30 Skanėstas. 13.15 Kartu su visais. 14.10 Mados nuosprendis. 15.15 Apie meilę. 16.10 Vakaro naujienos (su subtitrais). 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Lauk manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. Orai (rusų k.). 21.05 M. Gakino koncertas. 23.20 Filmas. Vaidyb. „Piko valanda“. 1.15 „1 in city“. 1.45 EURONEWS. 2.15 Filmas. Komedija „De ja vu“.

5.00 Šiandien. 5.05 „Advokatas“. 6.00 Šiandien.

6.05 „Advokatas“. 7.00 Šiandien. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00 Šiandien. 9.20 „Brolija“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.00 Šiandien. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 Susitikimo vieta. 15.00 Šiandien. 15.25 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.00 Šiandien. 18.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.05 Gurnovo tiesa. 20.25 „Voratinklis“. 0.20 Susitikimo vieta. 2.20 Kino šou.

6.00 Nuotaika. 7.50 Stebuklingasis varpelis. 8.30 Mūsų kaimynai. 10.00 Turtinga ir mylima. 11.30 Įvykiai. 11.50 Maksimo jaunystė. 13.20 Kai įžiebiamos eglės. 13.40 NAS agentūra. 14.30 Įvykiai. 14.50 Naujienų miestas. 15.10 Pilietė Katerina. 15.55 Savas žmogus. 17.30 Senelis. 19.20 Įvykių centre. 20.20 Balso teisė. 21.25 Kirilas Lavrovas. 22.10 Įvykiai. 22.40 Žmona. Meilės istorija. 23.55 Savas žmogus. 1.30 Mūsų kaimynai.

6.50 „Bernardas“. 7.00 „Afro- maskvietis“. 7.45 Kviestinė vakarienė. 8.35 Tinkama priemonė. 9.30 Šeimos dramos. 11.30 Mums net nesisapnavo. 14.25 Gobšumas. 15.20 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 Šeimos dramos. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Mums net nesisapnavo. 24.00 Dokumentinis projektas.

6.20 Teleparduotuvė. 6.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. N-7 7.40 A. Bourdainas. Nepažįstami kraštai. 8.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 9.25 „Auklė“. 9.55 Superauklė. N-7 10.45 „Ištark sudie“. N-7 12.30 Būrėja. 13.30 „Mentalistė“. N-7 14.30 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“. 15.00 „Garfildas“. 15.40

„Rožinė pantera“. 16.05 „Įspūdingasis Žmogusvoras“. 16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 17.55 „Širdele mano“. N-7 20.00 „CSI Niujorkas“. N-14 21.00 Filmas. Detektyvas „Diktė. Priklausomybės kaina“, Danija. 2016 m. N-14 22.40 Filmas. Drama „Sulaužytos gėlės“, JAV-Prancūzija. 2005 m. N-14 0.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 1.25 „CSI Niujorkas“. N-14 2.10 „Mentalistė“. N-7

6.10 Programa. 6.14 TV parduotuvė. 6.30 „Jaunikliai“. 7.10 „Griežtojo režimo atostogos“. N-7 8.15 „Pėdsakas“. N-7 9.15 „Miškinis“. N-7 10.20 „Albanas“. N-7 11.25 „Bitininkas“. N-7 12.30 Miestelio patruliai“. N-7 13.35 „Vandens žiurkės“. N-7 14.40 TV parduotuvė.

14.55 „Miškinis“. N-7 16.00 Žinios. Orai. 16.50 „Neišsižadėk“. N-7 18.00 Reporteris. Orai. 18.55 „Bitininkas“. N-7 20.00 Žinios. Orai. 20.30 „Albanas“. N-7 21.30 „Chiromantas“. N-7 22.30 Reporteris. Orai. 23.00 0 laipsnių. 23.05 Filmas. Komedija „Turtingas plevėsa“, JAV. 2005 m. N-7 1.10 Filmas. Siaubo „Šmėklų skyrius“, Vokietija-JAV. 2013 m. S 2.40 „Laukinis pasaulis“.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Las Vegasas“. N-7 8.00 „Kobra 11“. N-7 9.00 Ekstremali žvejyba. N-7 9.30 „CSI kriminalistai“. N-14 10.30 „Moderni šeima“. N-7 11.00 Aukščiausia pavasra. N-7 12.30 „Saša ir Tania“. N-7 13.30 „Rezidentai“. N-7 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 Topmodeliai.

N-7 16.00 „Aferistas“. N-7 17.00 „Kobra 11“. N-7 18.00 „Kaulai“. N-14 19.00 „CSI kriminalistai“. N-14 20.00 „Saša ir Tania“. N-7 21.00 Farai. N-14 21.30 TV3 žinios. 22.20 TV3 sportas. Orai. 22.30 Eurolygos rungtynės. Kauno „Žalgiris“-Madrido „Real“. Vaizdo įrašas. 0.30 Filmas. Drama „Siuntėjas“, JAV. 2014 m. N-14ija-JAV-Prancūzija. 2014 m. N-14

6.00 Ledų šventė 2011. 7.35 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“. Pirmoji diena. 9.25 Liuks! muzika. 10.55 Grupės „Bavarija“ koncertas. 12.00 Ledų šventė 2011. 13.35 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“. Pirmoji diena.

15.25 Liuks! muzika. 16.55 Grupės „Bavarija“ koncertas. 18.00 Ledų šventė 2011. 19.35 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“. Pirmoji diena. 21.25 Liuks! muzika. 22.55 Grupės „Bavarija“ koncertas. 24.00 Ledų šventė 2011. 1.35 Muzikos festivalis “Laumės juosta 2010”. Pirmoji diena.

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 LRT Kultūros akademija. 6.55 „Meilė kaip mėnulis“. 7.45 „Riteris Rūdžius“. 8.00 Legendos. 8.45 „Kaip atsiranda daiktai“. 9.15 Labas rytas, Lietuva. 12.00 DW naujienos rusų kalba. 12.10 Stambiu planu. 12.40 Maistas ir aistros. 13.15 Gimtoji žemė. 13.45 Atspindžiai. 14.15 Kelias į namus. 14.45 Nes man tai rūpi. 15.30 „Meilė

kaip mėnulis“. 16.25 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 17.25 Anapus čia ir dabar. 18.15 „Aguonų laukas“. N-7 19.10 Faustas Latėnas. Muzika kaip teatras. 21.20 Filmas. Trileris „Sukti reikaliukai“, JAV-Vokietija. 2009 m. N-14 23.20 DW naujienos rusų kalba. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 Anapus čia ir dabar. 0.50 LRT Kultūros akademija. 1.35 Misija. Vilnija. 2.00 Laba diena, Lietuva.

1.00 Nemėginkite pakartoti. 2.50 Aliaskos pakraštys. 5.10 Filmas. Melodrama „Keitas“, JAV. 2008 m. 6.55 Filmas. Drama „Monstras“, JAV-Vokietija. 2003 m. N-14 8.55 Filmas. Drama „Ji“, JAV. 2013 m. N-14 11.10 Filmas. Komedija „Pikčiausias žmogus Brukline“, JAV. 2014 m. N-14 12.55 Filmas. Trileris „Mergina vandenyje“, JAV. 2006 m. N-14 14.55 Filmas. Drama „Nenugalimas“, JAV. 2009 m. N-14 17.25 Filmas. Melodrama „Keitas“, JAV. 2008 m. 19.10 Filmas. Trileris „Išlikimo eksperimentas“, JAVIndonezija. 2013 m. N-14 21.10 Filmas. Drama „Manglehornas“, JAV. 2014 m. 23.10 Filmas. Komedija „Sensacija“, D. Britanija-JAV. 2006 m. N-7 1.10 Filmas. Drama „Veronika ryžtasi mirti“, JAV. 2009 m. N-14 3.10 Filmas. Trileris-drama „23.14“, JAV-Kanada. 2003 m. N-14

6.10 Kaip tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 7.50 Perdirbimas. 8.15 Kaip tai pagaminta. 8.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35 Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Mitų griovėjai. 14.30 Traukiniu į Aliaską. 17.15 Karai dėl bagažo. 17.40 Sandėlių medžiotojai. 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 18.40 Likviduotojas. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 Perdirbimas. 20.30 Kaip tai pagaminta. 21.00 Aliaskos pakraštys. 22.00 Jukono vyrai. 23.00 Aliaska. Paskutinė riba. 24.00 Kas dedasi Žemėje?

8.05 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 10.00 Teniso apžvalga. 10.15 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 15.15 Teniso apžvalga. 15.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Italija. 16.45 Tenisas. 17.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 18.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 20.00 Tenisas. 20.50 Sporto naujienos. 21.00 Angliškasis biliardas. D. Britanija. 0.25 Sporto naujienos. 0.35 Žiemos sporto apžvalga. 0.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 1.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 1.45 Teniso apžvalga. 2.00 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas.

5.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“-Eindhoveno PSV. 7.40 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“-Naujojo Orleano „Pelicans“. 9.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos CAI-„Barcelona“. 11.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Vitorijos „Baskonia“-Madrido „Real“. 13.15 NBA krepšinio lyga. Sakramento „Kings“-Memfio „Grizzlies“. 15.30 KOK World Series. Bušido kovos. 17.50 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“-Naujojo Orleano „Pelicans“. 20.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 20.30 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 21.00 KOK World Series. Moldova 2016. 23.00 Olandijos „Eredivisie“

Balticum auksinis/21.00 „Liono gauja“, Prancūzija-Belgija. 2011 m. N-14

Užaugęs neturtingoje aplinkoje, Edmondas labai brangina šeimos vertybes ir savo kilmę. Jis bičiuliaujasi su Seržu, su kuriuo pirmą kartą atsidūrė kolonijoje už vyšnių vagystę. Jiedu sukūrė nusikaltėlių gaują, sudarytą iš apsukriausių plėšikų. Artėjant Edmondo 60-mečiui, šis nusprendžia pasitraukti iš šio nešvaraus verslo ir gyventi ramiai. Rež. Olivier Marchal. Vaid.: Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel Duval.

Lietuvos TV/23.05 „Vaiduoklis“, D. Britanija-PrancūzijaVokietija. 2010 m. N-7 Adamas glaudžiasi pajūrio apartamentuose Anglijoje. Viena iš priežasčių - kad galėtų rašyti memuarus. Tačiau tikroji ir svarbiausioji politiko tremties priežastis - skandalas dėl jo politinės veiklos praeityje. Buvusiam ministrui pirmininkui gresia teismo procesas... Rež. Roman Polanski. Vaid.: Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Olivia Williams.

Balticum/23.15 „Svetimšalis“, JAVVokietija. 2008 m. N-14 Netoli senovinio vikingų Heroto kaimo sudūžta kosminis laivas, tačiau jo pilotas išgyvena. Išsilaisvinęs iš po laivo skeveldrų liekanų, Kainanas suvokia, jog jis ne vienintelis, likęs gyvas po katastrofos. Kartu su Kainanu į Žemę atskriejo dar vienas - nuožmus ir grobuoniškas - ateivis Murvenas, kuris keliauja vikingų žemėmis šluodamas viską, kas pasitaiko. Rež. Howard McCain. Vaid.: James Caviezel, Sophia Myles, Ron Perlman.

futbolo lygos apžvalga. 23.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“-Andoros „Morabanc“. 1.10 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 3.10 NBA krepšinio lyga. Sakramento „Kings“-Memfio „Grizzlies“.

6.15 Kvailių mokslas. 7.30 Didžiulės gamyklos. 8.15 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 9.05 Paranormalūs reiškiniai. 9.50 Didžiulės gamyklos. 10.35 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 11.25 Marsas. 12.10 Proto žaidimai. 13.45 Didžiulės gamyklos. 14.30 Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 15.15 Šauniausia šių laikų imigranto sėkmės istorija. 16.00 Lėktuvo katastrofos tyrimas. 17.35 Marsas. 19.15 Šauniausia šių laikų imigranto sėkmės istorija. 20.00 Antrojo pasaulinio karo pragaras po vandeniu. 21.00 Marsas. 22.35 Šauniausia šių laikų imigranto sėkmės istorija. 23.25 Paranormalūs reiškiniai. 0.10 Antrojo pasaulinio karo pragaras po vandeniu. 1.10 Marsas. 2.50 Paranormalūs reiškiniai.

7.10 Antrasis Pasaulinis karas. Imperijos kaina. 8.00 Tikroji baltoji karalienė ir jos konkurentai. 8.55 Carų imperija - Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 10.00 Linksmi išradimai. 10.55 Šnipai. 11.45 Konspiracija. 12.30 Viduramžių numirėliai. 13.20 Carų imperija - Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją. 14.20 Hindenburgas ir Hitleris. 15.15 Mitų medžiotojai. 16.10 Konspiracija.

17.00 Antrasis Pasaulinis karas. Imperijos kaina. 17.55 Linksmi išradimai. 18.25 Muziejaus paslaptys. 19.15 Tikroji baltoji karalienė ir jos konkurentai. 20.15 Mitų medžiotojai. 21.10 Konspiracija. 22.00 Trys muškietininkai. 23.00 Didieji lūkesčiai. 24.00 Istoriją nulėmusios moterys. 0.55 Hitlerio Rytų Prūsija. 1.40 Mitų medžiotojai. 2.35 Pogrindinio pasaulio paslaptys. S

7.00 Oro kariai. 7.55 Didelė pikta žuvis. 8.40 Žvalgytojai. 9.25 Nefrito karštinė. 9.45 Drožinėtojų karaliai. 10.10 Namų pervežėjai. 10.55 Pakeltas! 11.45 Brolių projektai. 12.05 Brolių projektai namuose. 12.30 Mano namai ant vandens. N-7 12.50 Dronai. 13.15 Linksmi išradimai. 14.10 Nuodėmingojo miesto automobiliai. 15.00 Medienos karaliai. 15.45 Šaltųjų vandenų žvejai. 16.35 Laukinė šiaurės gamta. 17.20 Pakeltas! 18.10 Namų pervežėjai. 18.55 Drožinėtojų karaliai. 19.15 Brolių projektai namuose. 19.40 Medienos karaliai. 20.25 Žvalgytojai. 21.10 Šaltųjų vandenų žvejai. N-7 22.00 Žvalgytojai. 22.45 Dronai. 23.30 Pavojingi keliai. 0.35 Nefrito karštinė. 0.55 Baltųjų lokių miestas. N-7 1.25 Žvalgytojai. 2.10 Linksmi išradimai.


17 | LAISVALAIKIS

2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

KEPAM IR VERDAM SU LINA

Pyragėliai su persikais muose jų išsikepti. Reikės: 1 pakuotės (400-500 gramų) sluoksniuotos bemielės tešlos, 1 didelės skardinės konservuotų abrikosų (arba persikų;

Autorės nuotr.

Paprasti ir skanūs pyragaičiai su persikais, kuriais liks sužavėta visa šeima, o užklydę svečiai prašys recepto, nes, patikėkite, jie ir patys užsinorės savo na-

arba šviežių bananų), 1 kiaušinio trynio, 2-3 šaukštų grietinėlės, 3 šaukštų cukraus, žiupsnelio cinamono ir cukraus pudros pabarstymui. Stikline iš atšildytos tešlos išspauskite skrituliukus. Pusę jų dėti ant kepimo popieriumi išklotos skardos. Iš kitos pusės mažesnės stiklinaitės pagalba išspauskite žiedelius, kuriuos reikės dėlioti ant skrituliukų. Į vidurį guldykite po abrikoso puselę (ant likusių mažyčių skrituliukų uždėkite po banano griežinėlį). Pyragaičius aptepti trynio, grietinėlės, cukraus ir cinamono plakiniu. Kepti 180° C temperatūros orkaitėje apie 20 min. (mažesni skrituliukai su bananais iškepa greičiau). Atvėsusius pabarstyti cukraus pudra. Skanaus!

Kviečiame dalyvauti „Mano mėgstamiausias patiekalas“ konkurse, kuris tęsiasi ištisus metus. Receptų tiek daug, kad visų jų per gyvenimą net pats geriausias virtuvės šefas tikriausiai nepajėgtų išmėginti. Ne kartą pasitvirtino faktas, jog paprasti patiekalai gali nustebinti šeimą ir draugus. Tereikia nebijoti bandyti ir eksperimentuoti virtuvėje, ką ir siūlo mūsų receptų rubrika. Tad jei ką nors įdomaus gaminate, o gal ruošiate skanėstus šventei, galbūt jau konservuojate? Pasidalinkite receptu su nuotrauka ir mes išrinksime nugalėtoją, kuriam atiteks redakcijos dovana – knyga „Prisijaukinti prijuostę“, kurioje jūsų laukia daug puikių receptų. Jūsų receptų lauksime el. paštu: l.abromaviciene@snaujienos.lt arba redakcijoje (Aušros al. 48).

Naminiai kebabai su malta mėsa Autorės nuotr.

Jau pralėkė dvi šių metų savaitės. Tikriausiai spėjote atsipūsti po didžiųjų švenčių. Laukia nauji darbai, planai. Laukia ir nauji mūsų rubrikos receptai. Visi šiandienos receptai – patikrinti laiko ir draugų kompanijų. Galbūt ir jūs rasite naujų idėjų, kuriomis nustebinsite namiškius ar užklydusius draugus.

Dešrelės ant pagaliuko

Vaikams labai patinka valgyti įvairiausius blynus. Siūlome pagaminti jiems varškėtukų. Reikės: 250 gramų pusriebės varškės, 2 kiaušinių, 3 šaukštų grietinės, 1,5 stiklinės miltų, 1 šaukšto cukraus, žiupsnelio druskos. Varškę sutrupinkite į dubenėlį, įmuškite kiaušinius, įdėkite grietinės, druskos bei cukraus, viską gerai išmaišykite. Kai produktai susimaišys į vientisą masę, po truputį pilkite persijotus miltus, suminkykite tešlą. Būtų gerai, jei varškę pertrintumėte elektriniu smulkintuvu, tada varškėtukai iškeps puresni ir nesijaus atskiri varškės gabaliukai. Miltų reikia nepadauginti, nes priklausomai nuo varškės, grietinės riebumo, kiaušinio dydžio, gali reikėti skirtingo kiekio miltų. Tešla būna šiek tiek lipni, todėl varškėtukus geriausia formuoti drėgnomis rankomis. Geriau gaminti nedidelius apvalius ar ovalius varškėtukus, jie greičiau iškeps. Kepkite varškėtukus įkaitintoje keptuvėje su šlakeliu aliejaus. Iškeptus varškėčius nusausinkite ant popierinio rankšluosčio. Skanaukite juos su grietine ar uogiene. Skanaus!

Keksiukai su mėlynėmis Kai norisi ko nors skanaus, bet paprasto, kepu keksiukus. Reikės: 180 gramų sviesto, 170 gramų cukraus, 4 kiaušinių, 200 gramų miltų, 1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių, šaldytų mėlynių ar kitų uogų. Sviestą su cukrumi plaktuvo pagalba išsukite iki baltumo, vis dar sukdami muškite po vieną kiaušinį, galiausiai supilkite miltų ir kepimo miltelių mišinį. Kai masė taps vienalytė, paskirstykite ją keksiukų formelėse ir apibarstykite šaldytomis uogomis. Kuo daugiau subersite, tuo bus skaniau. Keksiukai kepa apie 19 minučių 180 laipsnių temperatūros orkaitėje, kiek atvėsusius apibarstykite cukraus pudra. Galite tiekti karštą su ledais. Skanaus!

Kartais norisi namuose pasigaminti ir nesveiko maisto. Gardūs naminiai kebabai su malta mėsa gali būti puiki atrakcija visai šeimai. Gaminkite kartu – bus labai linksma! Reikės: (6 vnt. kebabų): 6 lavašo ar tortilijų papločių, 300 gramų maltos keptos mėsos. Daržovių įdarui: 1/2 nedidelio pekino kopūsto, 2 pomidorų, 2 trumpavaisių augurkų. Padažui: 4 šaukštų natūralaus skonio jogurto, 4 šaukštų majonezo, 2 šaukštų pomidorų padažo, 3 skiltelių česnako, 1 marinuoto agurkėlio. Pirmiausia pasiruoškite padažą. Sutarkuokite česnako skilteles, marinuotą agurkėlį, į dubenėlį dėkite majonezą, pomidorų pada-

žą, jogurtą, jei reikia pagardinkite druska. Viską gerai išmaišykite ir dėkite į šaldytuvą pastovėti. Galite ruoštis daržoves. Pomidorus nuplikykite verdančiu vandeniu, supjaustykite kubeliais. Susmulkinkite agurkus bei plonai supjaustykite pekino kopūstą. Jau galite formuoti kebabus. Kiekvieną lavašą ištepkite maždaug po 1 valgomąjį šaukštą padažo. Ant viršaus dėkite smulkintą pekino kopūstą, pomidorus, agurkus, smulkintą maltą mėsą ir pilkite 1-2 valgomuosius šaukštus padažo. Užlenkite kebabo šonus ir suvyniokite. Susukite į foliją ir kepkite 200 laipsnių orkaitėje apie 10-12 minučių. Skanaus!

Žuvų piršteliai Redakcijos archyvo nuotr.

Redakcijos archyvo nuotr.

Kepti varškėtukai

Autorės nuotr.

Autorės nuotr.

Dešrelės traškioje plutelėje gali būti puikus užkandis vaikų gimtadienio šventėje. Jau išbandytas receptas, visiems patiko. Reikės: 1 puodelio geltonų kukurūzų miltų, 1 puodelio paprastų miltų, 1 šaukšto kepimo miltelių, žiupsnelio druskos, 1 plakto kiaušinio, 1 puodelio pasukų arba kefyro, 1 šaukšto aliejaus ir apytikriai 10 dešrelių bei 10 medinių iešmelių. Kukurūzų miltus sumaišykite su miltais, druska ir kepimo milteliais. Supilkite kiaušinį, aliejų ir pasukas. Viską sumaišykite. Tešla turi būti tirštesnė nei paprastų blynų. Nuluptas dešreles nusausinkite popieriniu rankšluosčiu, taip geriau prikibs tešla. Į kiekvieną dešrelę įsmeikite po pagaliuką. Tešlą supilkite į indą aukštomis sienelėmis. Dešrelę pamerkite į tešlą. Tada 2-3 min. merkite į įkaitintą aliejų. Palaukite, kol dešrelė švelniai paruduos. Pašalinkite aliejaus perteklių padėję ant popierinių rankšluosčių. Pakartokite tai su visais dešrainiais. Skanaus.

Ar valgyti žuvų pirštelius yra nusikaltimas? Tikrai ne. Ypač skanūs žuvies piršteliai, kurie yra paruošiami namuose. Reikės: 800 gramų tvirtos baltos žuvies filė (jūrinės lydekos, menkės ar tilapijos), 2 didelių kiaušinių, 0,5 šaukštelio maltos ciberžolės, 100 gramų manų kruopų arba džiūvėsėlių, 1 šaukšto vandens, druskos. Žuvį supjaustykite didesniais pailgais gabaliukais. Vos vos pabarstykite druska. Manų kruopas arba džiūvėsėlius sumaišykite su ciberžole. Kiaušinius išplakite su trupučiu druskos ir šaukštu vandens. Į kiaušinių plakinį merkite

žuvies gabaliuką, ištraukę gerai nuvarvinkite ir pavoliokite manų kruopose ar džiūvėsėliuose. Taip paruoštus pirštelius surikiuokite ant skardos, išklotos kepimo popieriumi, ir kepkite 20 minučių 200 °C orkaitėje. Beata sako, jei kuris šeimos narių netoleruoja kiaušinių arba norite pirštelius paruošti kitaip – žuvį galima padažyti majoneze, sumaišytame su citrinų sultimis. Taip pat žuvies pirštelius galima skrudinti ir gerai įkaitintoje keptuvėje su keliais šaukštais aliejaus. Štai ir viskas, skanaus! Receptus užrašė Laima SIMAITYTĖ


LAISVALAIKIS | 18

2017 m. sausio 14-20 d.

LAI S V AL AI K I S S U K R YŽ IA Ž OD Ž IU

Vienam teisingai išsprendusiam kryžiažodį atiteks kvietimas 2 asmenims į ansamblio„Lietuva“ koncertą„Kalba radijas“. Laimėtojas bus išrinktas burtų keliu. Atsakymus siųskite el. paštu reklama@snaujienos.lt iki sausio 20 d. 12 val. Praėjusio kryžiažodžio laimėtoja Aldona Norutienė. Teisingas atsakymas – baleto bateliai.

LAOZI „Yra tokių išmintimi ir sakralumu paženklintų knygų, kuriose sukauptos pamatinės žmogaus dvasios vertybės, nulėmusios civilizacijų raidos kelius. Tai lyg išminties vulkanai, intelektine ir dvasine energija tūkstantmečius maitinantys žmoniją. Kartų kartoms tai yra neišsenkanti įkvėpimo versmė, etinis kelrodis, padedantis susikurti gyvenimo ir kūrybos filosofiją. Tokių knygų labai mažai. Tai – Rigveda, Upanišados, Biblija, Koranas, Lunyu, Laozi (Dao De Jing). 1926 metais Hermannas Hesse straipsnyje „Kiniškos mintys“ rašė: „Apie kinų filosofą Laozi iš esmės niekas Vakaruose nežinojo du tūkstantmečius, o per pastaruosius penkiolika metų jis buvo išverstas į visas Europos kalbas, ir jo Dao De Jing tapo madinga knyga... Senovės kinų išmintis ir kultūra pergalingai įžengė ne tik į Vakarų muziejus, bibliotekas, bet ir į mąstančios jaunuomenės širdis.“ Antanas ANDRIJAUSKAS

Vertikaliai: Žemaitis. Sūris. Arenga. Aviganis. Banga. Molynas. Antananaryvas. Ma. Indė. Tvora. Vėl. Ga. Ieva. Tipena. Kušla. Kubas. Išmokė. Vikis. Pu. Yda. Senas. It. Doina. Gultas. Šaka. Skųstis. Oi. Košės. Horizontaliai: Žabangai. Os. Veranda. Ik. Mentė. Kmynų. Anga. Uodas. Gigantiška. Ta. Avelė. Gi. Nova. US. Samara. Sl. Vora. Veto. Baily. Kinai. Gyvatukas. Sana. Ibis. Kūnas. Pas. Šo. Ris. Ves. Aš. Šis. Mėn. Pikė. Kalakutas. Pažymėtuose langeliuose: Baleto bateliai.

Knygynų tinklo „VAGA“ knygų TOP-5 Grožinės literatūros TOP-5

Negrožinės literatūros TOP-5

1. „Silva rerum IV“. Kristina Sabaliauskaitė. „Baltos lankos“.

1. „Žmogaus ir Dievo metai“. Algirdas Toliatas. „Tyto alba“.

2. „Pietinia kronikas“. Rimantas Kmita. „Tyto alba“.

2. „Jis“. Rūta Vanagaitė. „Alma littera“.

3. „Uždraustoji knyga“. Dievo karalystė Jumyse. Levas Tolstojus. „Obuolys“.

3. „Pragaro ambulatorija“. Andrius Černauskas. „Tyto alba“.

4. „365 priežastys mylėti“. Mantvydas Leknickas. Mantvydas Leknickas.

4. „Žarnyno žavumynai“. Giulia Enders. „Kitos knygos“.

5. „Šnipė“. Paulo Coelho. „Vaga“.

5. „Tobulesnis kūnas“. Andrius Pauliukevičius. „Obuolys“.


19 | NAUJIENOS

2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

Sausio 13-ąją švietė LAISVĖ

Atkelta iš 1 p. Renginyje dalyvavo valdžios atstovai, tremtiniai, tremtinių ir politinių kalinių, šaulių organizacijų, tautinių bendrijų nariai ir kiti. Po įžanginio žodžio perskaityti Sausio 13-osios nakties žuvusiųjų vardai ir pavardės. Jų atminimas pagerbtas tylos minute. Vėliau skvere prie Savivaldybės vyko šventinis atminimo koncertas, kurio metu skambėjo žinomos roko dainos. Prieš koncertą nuskambėjo LR himnas. Į miestiečius kreipėsi miesto meras Artūras Visockas. Už žuvusius sausio 13ąją Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazės kariai atliko garbės šūvių salves, o tuo metu kariškiai degančiais fakelais įžiebė ugnį statinėse. Netrukus

šiauliečiai patraukė į Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą – čia buvo laikomos Šv. mišios už žuvusius Laisvės gynėjus. Koncertų salėje „Saulė“ šventiniu koncertu „Laisvės daina“ baigėsi vakarykščių renginių ciklas. Šiauliečiai galėjo pasiklausyti

Lietuvos nacionalinės premijos laureato V. Juozapaičio, E. Juozapaitienės, I. Juozapaitytės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mišraus choro bei Šiaulių pučiamųjų instrumentų orkestro. Parengė Dina RAKAUSKIENĖ

Sausio 13-osios išvakarėse Šiaulių Kultūros centro Rėkyvos bei Aklųjų ir silpnaregių skyriuose vyko šventiniai renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai atminti. Susibūrimuose buvo prisiminti Sausio 13-osios nakties įvykiai, rodomi archyviniai kadrai, skambėjo tremtinių dainos. Aklųjų ir silpnaregių skyriuje vyko renginys „Už Tėvynę ąžuolais sustojom“, kurio metu koncertavo „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos 2-os ir 3-ios klasių berniukų chorai. Skyriaus renginių organizatorė Irena Volodkienė skaitė liudytojų prisiminimus, taip pat skambėjo poetų Justino Marcinkevičiaus, Bernardo Brazdžionio ir kt. eilės. Renginys Rėkyvos skyriuje prasidėjo žuvusiųjų Sausio 13-ąją pagerbimu lauke – prie pastato buvo uždegti fakelai ir žvakutės,

Šiaulių Kultūros centro nuotr.

Renginiai prasidėjo Sausio 13-osios išvakarėse

į sniegą įsmeigti popierinių neužmirštuolių žiedai. Po šios ceremonijos vakaras tęsėsi šiltoje aplinkoje: koncertavo Kultūros centro choras „Tremtinys“, vadovaujamas Romaldo Pečeliūno, skambėjo

tremtinių dainos. Renginio dalyviams buvo pristatyta Sąjūdžio metraštininko Algirdo Kulikausko Sausio 13-osios naktį filmuota medžiaga, nugulusi dokumentiniame filme „Anapus barikadų“.

Laisvės gynėjų dieną paminėjo darželinukai Šiaulių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ trečiadienio ryto atviros popietės veiklą pradėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos kuopų savanorės. Ugdytiniai aktyviai įsitraukė į laisvės gynėjų dienai minėti skirtą veiklą: domėjosi, kario savanorio – gynėjo profesija ir jos svarba, klausėsi M. Nargėlaitės pasakos ,,Teta iš miško“. KASP’o savanorės vedė diskusiją, kurios metu vaikai analizavo sąvokas ,,Laisvė“, ,,Tėvynė“, ,,Lietuva“, ,,gynėjas“, ,,vėliava“. Pasiruošimas Laisvės gynėjų dienai tuo nesibaigė. Sausio 11-12 dienų vakarais vaikučiai su mamytėmis,

tėveliais, seneliais ir močiutėmis įsitraukė į atvirą kūrybinę veiklą ,,Laisvės laužai“, kuri buvo skirta simboliškai prisiminti 1991 metų sausio 11-osios dienos vakarą, kada buvo pradėti degti Laisvės laužai Vilniuje. Sausio 13-osios rytą darželio kiemas atrodė kiek kitaip, nei įprastais rytais – takus puošė vakarais gaminti žibintai, kurie savo mažomis liepsnelėmis simbolizavo 1991 metų įvykius. 8 valandą ryto darželio languose uždegtos žvakelės tik dar labiau įtraukė į šios svarbios datos minėjimą – vaikai pasakojo, ką apie šią dieną kalbėjo namuose su tėveliais, ką pasakojo seneliai,

dalinosi savo mintimis. Ryte grupėse skambėjo E. Masytės atliekama dainai „Laisvė“, vaikai stebėjo vaizdinę medžiagą, skirtą susipažinti su šios dienos istorija ir įvykiais. Vaikams pasakojome apie Sausio 13-ąją, priminėme, kas įvyko Lietuvos sostinėje – Vilniuje, pabrėžėme, kad kasmet sausio 13-ąją pagerbiamos tos nakties aukos. Priminėme, kad ši diena paskelbta Laisvės gynėjų diena, todėl iškeliamos vėliavos, renkasi žmonės, kūrenami simboliniai laužai, degamos atminimo žvakės, pasipuošiama Neužmirštuolės žiedu, ką ir padarė visa lopšeliodarželio „Eglutė“ bendruomenė.

Sausio 13-osios rytą prisiminti Lietuvą ir pasaulį sukrėtę įvykiai Kolegija dalyvavo visoje Lietuvoje nuo 8 val. ryto vykusioje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Centrinių rūmų galerijoje susirinkęs būrys Šiaulių valstybinės kolegijos darbuotojų ir studentų pagerbė 1991 metų sausio aukų atminimą. Ankstyvą rytą Šiaulių miesto savivaldybės pastato, ugdymo įstaigų, verslo įmonių ir kitų organizacijų languose tradiciškai buvo įžiebtos visuotinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ žvakelės. Centrinių kolegijos rūmų galerijoje susirinkę neužmirštuolėmis pasipuošę bendruomenės nariai prisiminė 1991 metų sausio aukas, paklausė studentės skaitomo prasmingo teksto apie aukų pareikalavusias sausio dienas, prisiminė žuvusiųjų

Urtės DRĄSUTYTĖS nuotr.

pavardes. Dvidešimt šešiomis žvakutėmis, simbolizuojančiomis nuo kruvinųjų įvykių praėjusius metus, apšviestas žodis LAISVĖ paskatino ramiai apmąstyti šios dienos prasmę. Renginyje nuskambėju-

sios „Studijozų“ atliekamos dainos visiems – ir tiems, kurie gimė jau po 1991 sausio, ir tų dienų liudininkams – priminė daugiau nei dviejų dešimtmečių senumo įvykius ir tuo metu išgyventas emocijas.

P. Slonksnis: „Laukiu auksinių valandų, kai miestas nušvinta“ Atkelta iš 13 p. Saulė dar visai nenusileidusi, nėra visiškai tamsu, matosi dangus, bet veikia ir miestas. Autoriui kitas svarbus dalykas – metų laikai. Kai kurie objektai, anot jo, reikalauja atitinkamo metų laiko. Pavyzdžiui, skulptūra „Aušra“. Tamsus fonas, medžiai, nesimato. Reikia sniego, geriausiai tinka popietė. Jis miestą fiksuoja kaip siluetą, kaip kraštovaizdį, kaip architektūros objektą. Neseniai atėjo supratimas, kad fotografija – ne tik menas, bet ir dokumentas, istorija. Pavyzdžiui, 2014 m. daryta Šiaulių banko pastato nuotrauka dabar jau istorija. Autorius pastebi, kad tada kabėjo senoji žalvarinė iškaba, dabar – jau plastikas. Buvo šiltų lempučių kalėdinės dekoracijos, dabar – ledinės, ir šviesa atrodo mirusi. „Tai, ką darai, turi vežti. Jei nepatinka, nėra nuotaikos, nepadarysi. Redaguojant nuotraukas visada įsijungiu muzikinį foną. Jei žmona žiūri serialą, kažkas man dirbant nelimpa, kažko trūksta meninei erdvei. Aš įpresuoju muzikinį kontaktą. Mane gydo spalvų terapija“, – sako fotografas. Prisipažįsta, daug sykių žadėjęs mesti. „Kam man reikia, juk niekam nereikia“ – kirbėjo mintis. Ir dabar dar abejonės aplanko, tačiau pasirinkimas aiškus: arba procesą reikia tęsti, arba nužudyti. Apie laumžirgius Petras be miesto turi dar vieną temą – gamta, kuri niekada nemeluoja. Kūrėjas sako, kad žmonės meluoja, situacijos apgauna, gyvenimas išduria. „Kai išeini į mišką, atsijungi. Kartą fotografavau laumžirgius. Pro mūsų sodybą kaime prateka upė ir ten įsikūrusios laumžirgių plantacijos. Šiam vabzdžiui nufotografuoti reikia atstumo, jo negalima išbaidyti. Nusigauti reikia iki jų kokiu tai būdu. Susikaliau plaustą, pasidariau jame tokią buveinę, atsiguliau. Nusiramini, aplinka nebereaguoja, pradeda tave priimti. Kai tie laumžirgiai ėmė suskristi, pradėjau fotosesiją. Pozuotojų daug, jie tokie jautrūs, kad kvėpavimą sulaikai. Nepastebėjau, kaip seilė nutįso. Kaip vaikas Artūro STAPONKAUS nuotr.

nusibraukiau. Na kaip tu paliksi tokį dalyką, nuo kurio tįsta seilė“, – atvirauja Petras. Apie ateitį Nelinksmai konstatuoja, kad pradeda pavesti fototechnika. Kai fotografai sužino, su kuo Petras fotografuoja, nustemba, kaip jam pavyksta tokias fotografijas padaryti su sena technika. Tik nuo to pačiam atėjo supratimas, kad ne fotoaparatas daro fotografiją, o stebėtojas kuria projekciją ir pasiekia rezultatą. Socialiniuose tinkluose savo kūrybą skleidžiantis P. Slonksnis pasidžiaugė, kad sulaukia daug palaikančių. „Nenoriu socialiniuose tinkluose komentarų. Kai pradedi į juos veltis, atsiranda politika. Aš pasirinkau stebėtojo ir transliuotojo vaidmenį. Tinka – žiūrit, netinka – nežiūrit. Facebookas yra toks – ten daug ir netikusių dalykų“, – aiškina fotografas. Petras prisipažino sulaukiantis raginimų išleisti fotoalbumą. „Kai sužinojau kainą, ūpą numušė. Nesinorėtų fotoalbume reklamos, bet jau suprantu, kad be rėmėjų neišsiversčiau. Parodą padariau be jokių injekcijų iš šalies, pats atspausdinau“, – pasakoja kūrėjas. Mintis Petrui kirba dėl to albumo, bet neslepia esąs materialistas ir supranta, kad tai bus daiktas padėtas į lentyną. Nors albumų apie Šiaulius yra vienetai. Kitas dalykas, ko trūksta – atvirukų su Šiaulių vaizdais. Jie mobilesni nei fotoalbumas, mėgiami turistų. Jis neslepia, jog dabar toks laikotarpis toks, kai vykdo savo gyvenimo atsparos taško paiešką. Užsiimti savirealizacija įdomu, tačiau turi galvoti, iš ko duoną valgys. „Dar rimtai nepagalvojau, ką veiksiu. Bandau slėptis už fotoaparato ir bėgti į miestą“, – atsidūsta. Paroda P. Višinskio bibliotekoje – antroji. Pirmąją atidarė – mažų tiražų spaustuvėje Vilniaus gatvėje „Bruknė“ atidirbęs paskutinę darbo dieną Savivaldybėje. Ketina Petras ir toliau „rodytis“. Kodėl paroda vadinasi „Tešviečia saulė Šiauliams“? „Nėra stipriau, kaip vidinės saulės, optimizmo paieškos savyje. O fotografija – tai šviesa“, – paaiškina.


2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

Iki geros nuotaikos liko pusantro mėnesio Naujieji metai lėtai įsibėgėja. Vangus sausis, sako, yra vienas pagrindinių depresijos mėnesių. Po švenčių visad taip būna. Nors šiaip jau Naujieji metai – simbolinė, sąlyginė data, tam tikra prasme tai – susitarimo reikalas. Vieni metai išeina, kiti ateina. Esama daugybė dienų, kai kas nors pasaulyje švenčia Naujuosius metus. Dažnai girdime: „Šiandien aš prastos nuotaikos.“ Rečiau: „Mano nuotaika puiki.“ Susiradau apibūdinimą, jog nuotaika – tai vyraujanti, ilgai trunkanti emocinė būsena, kuri paveikia požiūrį į pasaulį, jo suvokimą. Nuotaikos pavyzdžiai – pakilumas, pyktis, nerimas, depresija. Ji gali būti teigiama (gera) ar neigiama (bloga). Kitaip nebūna. Nors teko girdėti: „Mano nuotaika nei šiokia, nei tokia.“ Tokiu atveju, mąstau, nuotaiką visgi tenka priskirti blogos nuotaikos kategorijai. Visi pastebi, kad, tamsėjant ir šaltėjant dienoms, nuotaikos kreivė krinta žemyn. Skaičiau gydytojų paaiškinimus, jog tai susiję su tokiais hormonais kaip kortizolis ir melatoninas. Kortizolio kiekis įprastai padidėja rytą. Tai vadinamasis streso hormonas, kuris suaktyvina, paruošia mus veiklai. Tuo pačiu metu sumažėja melatonino kiekis, kuris yra vadinamas miego hormonu. Paprastai melatonino kiekis padidėja vakarais ir paruošia mus miegui, padeda mums išsimiegoti. Šviesa, kuri patenka per mūsų akis, turi sugebėjimą tiesiogiai slopinti melatonino kiekį. Tad gydytojai pataria pasistengti daugiau laiko praleisti lauke, nes net ir apniukusią dieną lauke yra šviesiau nei ryškiai apšviestoje patalpoje. Kalbant apie nuotaiką, iškart kalbame ir apie depresiją. Skaičiau, kad ji būna klasikinė ir sezoninė. Klasikinė žinoma nuo seno, o sezoninė – nuo XX a. pabaigos. Nors kažkokių didesnių skirtumų tarp šių depresijų bent aš nematau, nes abiem būdinga prislėgta nuotaika, jėgų, energijos praradimas, nepasitenkinimas savimi, niekas nebedžiugina ir net mažėja seksualinis potraukis. Gal tik gera žinia, kad rudens-žiemos depresijos kamuojami žmonės žudosi rečiau nei klasikinės. Bet jie dažniau įninka į įvairias priklausomybes: ima vartoti alkoholį, narkotines, psichotropines medžiagas. Žmonės serga depresija nepriklausomai nuo užimamos padėties visuomenėje, bet priklausomai nuo lyties. Moterys serga depresija du kartus dažniau nei vyrai. Moteris, norinti išvengti depresijos, turi ilgėtis teatrų, muziejų, parodų, daug skaityti, dainuoti chore ir dalyvauti dainų šventėse. Dar ji turėtų būti pamaldi, bet kritiška, gal net reikli bažnyčios atžvilgiu. Kažkodėl galvoju, jog iš kompozitorių labiausiai turėtų mėgti Šopeną. Valstybėse, kuriose atlikti išsamūs epidemiologiniai tyrimai, depresija sergančiųjų skaičius paprastai yra apie 5–6 proc., o mes, skaičiau, epidemiologinių tyrimų, deja, nedarome. Tad galime remtis tik statistika tų pacientų, kuriems buvo diagnozuota depresija. Valstybinis psichikos sveikatos centras surenka tokią statistiką ir pagal ją Lietuvoje depresija serga 1,6 proc. gyventojų. Tai reiš-

kia, kad mes gyvename puikiame krašte arba esame vos ne penkis kartus atsparesni depresijai nei kitų valstybių gyventojai? Aišku viena – lietuviams kreiptis į gydytojus dėl depresijos yra ne prestižas. Tiesa, 1,6 proc. tai yra bendra metų depresija, o rudens-žiemos depresija serga apie 3 proc. žmonių. Tai irgi nebūtų jau taip blogai, bet apie 50 proc. gyventojų patiria depresijos simptomus. Esame tauta, kuri gyvena namuose, statytuose pigiausią kainą pasiūliusios statybinės organizacijos. Kas pasisiūlo statyti už mažiausią kainą, tas mažiausiai mokės darbuotojams ir naudos pigiausias medžiagas. Laimėti konkursus turi tie, kurie darbuotojams moka daugiau nei minimumą. Prasidedant Naujiesiems, būdinga duoti kokius nors pažadus. Sako, jog jei davei tokius pažadus, nesunkiai juos vykdai pirmosiomis dienomis, o vėliau imi klupti. Bet jeigu ištempei tris savaites, reiškia, galimas dalykas, jog pasiseks užsibrėžtus tikslus įvykdyti. Statistika byloja, jog daugiausiai pažadų, prasidedant metams, susieta su svorio metimu. Pasaulis sulaukė laikų, kai daugiau problemų kyla dėl valgančiųjų per daug nei dėl valgančiųjų per mažai. O šiaip jau duotus pažadus, skaičiau, įgyvendina tik 8 proc. žmonių. Ypač kai vienu metu pasiryžtama siekti kelių tikslų, visi jie ima veikti vieni prieš kitus, taip mažindami sėkmės galimybę. Verta turėti bičiulį, kuriam galėtumėte „atsiskaityti“ apie savo pasiektą pažangą. Ar astrologų prognozės gali gelbėti nuo depresijos? Atsakysiu – gali. Štai vienos astrologės patarimai (tiesa, mano kiek apdoroti, sutrumpinti, išskiriant svarbiausias detales), manau, tinkantis bet kuriam mėnesiui ir bet kuriai dienai: „Šiandien rekomenduojama pasyvi pozicija, jokių ginčų, barnių. Svarbu iki 13 val. išnešti iš namų šiukšles, šlamštą. Beje, gerai saulei tekant namus apeiti su degančia žvake. Nuo 13 val. 31 min. pasistenkite susitelkti – pamedituoti, pagalvoti apie savo didžiuosius užmojus – jie pildysis per metus. Šiandien tampame itin priklausomi tiek nuo praeities klaidų, tiek nuo gerųjų poelgių, teisingų sprendimų. Tai svarbu įsisąmoninti. Atsakingiems reikalams tvarkyti, ypač finansiniams įsipareigojimams, ši diena netinkama. Be to, tai nepalankus metas ir pagal Mėnulio kalendorių, kai svarbius sprendimus dera priimti patiems, savarankiškai – ne laikas tartis, leisti, kad kas nors darytų įtaką. Netinka pinigų skolinti, skolintis, grąžinti. Nors diena gana aktyvi, reikėtų vengti persidirbti. 2017 metais dar negalėsime pasidžiaugti horoskopų malonėmis. Vis dėlto nuo 2018-ųjų atsigriebsime! Tiesa, laimingo atpildo sulauks tik tie, kurie šiuos metus praleis ramiau, santūriau. Šios žiemos sapnai reikšmingi tiems, kurie kelyje, nenakvojo namie, taip pat aktoriams. Šie sapnai atskleidžia asmenines galimybes, profesinę potenciją, intrigas. Išvystos detalės itin reikšmingos – jos padės rasti teisingą kelią dabartinėms problemoms įveikti. Gerai regėti dangų, žvaigždes, būti nuogam. Deganti žvakė –

kad koks nors turistas, apsilankęs Florencijos muziejuje, neatsidurtų vietos psichiatrinėje ligoninėje dėl paniškos baimės, nervinio išsekimo ar isterijos, jog yra negražus. Kankina ir baimė dėl augančio jaunimo. „Kas iš jų išaugs?“ – klausiame. Neauklėkite vaikų – vis tiek bus panašūs į jus. Auklėti reikia save. Ir pagaliau baimė, kad gali būti dar blogiau. Kiekviena kultūra turi savo normos ir patologijos kriterijus. Beveik madinga Europoje tapusi depresija daugelyje Azijos kraštų Ričardas JAKUTIS laikoma gėdingu negalavimu, užsvarbus profesinis įvykis. Būti traukiančiu nešlovę ne tik pačiam su storu pilvu – pinigai, pelnas. ligoniui, bet ir jo šeimai. Todėl jaBlogai būti liesam – nuostoliai, pono ar kino neįmanoma priversti vanduo – apkalbos, veidrodį su- nusakyti jį varginančios depresidaužyti – žlugimas, katastrofa. jos simptomų (baimės, liūdesio, Blogas ženklas: jei į akis kas nors ilgesio). Jei Rytų kultūros žmoįkristų, bato kulniukas nulūžtų, nės kuo nors ir skundžiasi, tai tik žeme apibertų, jei šukos sulūžtų. galvos skausmu arba nuovargiu: Geras ženklas: jei vardu gatvėje somatiniai negalavimai jiems atrodo priimtinesni negu psichikos pašauktų.“ Ir dar depresiją iššaukia bai- sutrikimai. Kultūros ypatumai taip pat lemė. Baimė padaryti klaidą, baimė priimti svarbius sprendimus, bai- mia ir haliucinacijų bei kliedesių mė prarasti darbą arba nesuspėti pobūdį. Europiečiams paprastai (nesugebėti) atlikti savo pareigų, vaidenasi atominis karas, pasaulibaimė kurti naujus santykius arba nės technologinės katastrofos, jie prarasti jau turimus, baimė kal- bijo būti paversti robotais ar pabėti viešai... Baimė dėl planetos grobti ateivių. Afrikiečius lanko dvasios, mirę protėviai arba toteišlikimo. Naujovės turi tarnauti žmogui, miniai gyvūnai. Indams dažniauo jos gąsdina. Didžiulė E pasau- siai atrodo, kad juose įsikūnijo lio baimė. Baiminamasi daržovių, kuris nors iš dievų. Visos televizijos laidos tokiu išaugintų naudojant naujas technologijas, ypač genetiškai modifi- metu atrodo liūdnesnės. „Emikuotų šakniavaisių. Panaši panika grantuose“ kalba Reikjaviko europiečiams kyla dėl kaučiuko ir ligoninės seselė. Pasirodo, dar plastiko žaislų, pagamintų naudo- prieš metus ji dirbo sesele Šiaulių jant minkštinamąsias medžiagas. ligoninėje. O štai LNK „SveikaTvirtinama, kad mobilieji telefo- tos ABC“ suvaidinta scena. Pas gydytoją ateina ligonis. Gydynai pažeidžia smegenis... Baimė tampa viena iš europie- toja į jį kreipiasi: „Džiaugiuosi, tiškos kultūros dalių. Beveik kas kad atėjote.“ Abejoju, ar didelis savaitę kyla panikos bangos apie džiaugsmas yra sirgti ir lankytis naujus pavojus sveikatai ir tai pas gydytojus. Įžengus į Naujuosius aš mėgstampa neatskiriama šiuolaikinio tu pamąstyti ne tik apie prabėgugyvenimo dalimi. sių metų sėkmes ir nesėkmes, Esame tauta, kuri gyvena bet net apie namuose, statytuose pigiausią visą savo gyvenimą. Žinia, kainą pasiūliusios statybinės ne koks jis. Jau organizacijos. Kas pasisiūlo statyti už pirmoji aukštoji mažiausią kainą, tas mažiausiai mokės mokykla, kurią rinkausi, buvo darbuotojams ir naudos pigiausias nesusimedžiagas. Laimėti konkursus turi tie, kažkoks pratimas. Buvau kurie darbuotojams moka daugiau nei panoręs tapti inžinieriumi minimumą. melioratoriumi. Dar ir draugą Baimė, kad dar šią žiemą gali- šioms studijoms prikalbinau. Tik me sulaukti didelių šalčių, baimė, vėliau supratau, kad melioracija ar išsimokėsime už komunalines tai kišimasis į gamtos ir Dievo paslaugas. O kur dar baimė, kad reikalus, o tai nėra gerai, nes vanesame sekami. „Bijau, kad nepa- duo turi tekėti ten kur nori tekėti. Tiesa, ne techniniai mokslai skambintų telefoniniai sukčiai, o tai imsiu ir atiduosiu visus pini- man rūpėjo ir studijas būtų tekę gus“, – girdėjau nerimaujant. Be nutraukti, jei ne dalyvavimas stuabejo, kai tikime prekybininkų dentų saviveiklos kolektyvuose akcijomis, nesunku patikėti ir te- bei straipsniai studentų laikraštyje „Žemės ūkio specialistas“. lefoniniais sukčiais. Kai kurios baimės turi savo pa- Sovietmečiu tokie dalykai buvo vadinimus, ir gana gražius. Sten- skatinami. Pamenu vieną eilėraštį tame dalio vardu pavadintą baimę arba sindromą sukelia meno kūriniai, „Žemės ūkio specialiste“ baigiau kai pamatai tobulas „Madonos“ ar žodžiais: „O išsižergus obelis lyg „Dovydo“ figūras ir supranti, kaip prostitutė, atidavė visus vaisius ir dėl to džiaugiasi.“ Kilo triukšmas, pats vargingai prieš juos atrodai. 1817 m. Stendalis apsilankė rektorate buvo pradėtas nagrinėti Florencijoje ir aprašė baimingą mano moralinis veidas. Aš, aišku, susižavėjimą Renesanso meno supratau, jog obelis – tai motinėlė kūriniais, todėl liguistas susirū- sengalvėlė, tačiau norėjosi pakalpinimas savo figūra ir pavadintas bėti giliau: apie pradžių pradžią, apie nuodėmę bei Adomo ir Ievos šio garsaus rašytojo vardu. Sako, jog nėra nė mėnesio, nuskintą obuolį.

MES TOKIE | 20

Aš ir bičiulis, kurį šioms studijoms buvau prikalbinęs, pabėgome nuo melioracijos, tačiau gyvenimo pradžioje padaryti neteisingi pasirinkimai nesėkmėmis nužymėjo visą tolesnį mūsų kelią. Bičiulis įstojo į baletą, sėkmingai baigė studijas, bet vieno pirmųjų spektaklių metu įkrito į orkestro duobę. Pamenu, visas Vilnius šį įvykį aptarinėjo. Bičiulis labai išgyveno, net pradėjo svarstyti, jog jis – prastas menininkas. „Jei pats menininkas nelaikys save menininku, tai ar kitas jį juo laikys“, – paprotinau draugą. O savo tolesnės istorijos net pasakoti nesinori, tad prasidedant Naujiesiems vis kažko iš jų laukiu. Norisi būti geresniam. Pasirenku vieną ar kitą metų moto. Ateinantiems, pagalvojau, galėtų būti toks: „Jei džiaugiesi, kad kitam sekasi, esi laimingas.“ Prasidėjusiais Naujaisiais labai norisi skatinti gerus darbus. Tūlas pasakys, jog taip reikia elgtis visad. O man atrodo, kad daryti gerus darbus 365 dienas būtų nuobodu. Todėl tam ir yra Kalėdos, Naujieji, Motinos, Tėvo dienos bei dar kitos šventės. Pavyzdžiui, labai nemėgstu melagių. O juk yra žmonių, kurie neužmigs, jei tą dieną niekam nesumelavo. Suprantu, kad visiškai nemeluoti jiems būtų labai sunku, tad bent per tas išskirtines dienas pasistengtų susivaldyti. Jei niekur neinu, sutinkant Naujuosius iš lentynos išsitraukiu kurią nors knygą. Šiems metams pasirinkau Anthonio de Mello meditatyvius pasakojimus „Varlės malda“. Anthonis de Mellas – jėzuitų kunigas. Tai sužinojęs pamąstai, jog susidursi su griežtai kanoniškais tekstais. Pamąstai ir suklysti. Anthonis de Mellas gimė Indijoje, gyveno Niujorke, kur daugiau nei prieš dvidešimt metų mirė. Indijoje įkūrė ir vadovavo sielovados institutui. Rytų mistikos ir išminties kupinos Anthonio de Mello knygos skirtos ne tik krikščionims, bet ir kitų religijų atstovams, agnostikams bei ateistams. Viename knygos lape radau sudžiuvusį klevo lapą. Vadinasi kažkada skaičiau šią knygą baigiantis vasarai ar rudenį ir kažką, kas atrodė įdomu ir svarbu, pasižymėjau. Ir štai kokia istorija tame pažymėtame puslapyje papasakota. Vieną vėlų vakarą grįždamas iš turgaus neturtingas ūkininkas prisiminė, kad pamiršo savo maldaknygę. Pačiam girios vidury sulūžo jo vežimo ratas ir nusiminė žmogus, kad ši diena taip ir praeis nepasimeldus: – Aš taip kvailai pasielgiau, Viešpatie. Šįryt iškeliavau iš namų be maldaknygės, o mano atmintis tokia trumpa, kad be raštų nė vienos maldos neprisimenu. Tai štai ką aš padarysiu: penkis kartus labai lėtai pakartosiu abėcėlę ir Tu, kuriam visos maldos gerai žinomos, galėsi iš raidžių susidėti tas, kurių neįstengiu prisiminti. Ir tarė Viešpats angelams: – Iš visų šiandien girdėtų maldų šita tikrai pati geriausia, nes ištryško iš paprastos ir geros širdies. Nežinau ką čia pradėjus Naujuosius ir bepridurti. Nepamirškime, kad žiemos kelionė jau įpusėjo. O jeigu sakoma, kad su pavasariu dingsta bloga nuotaika, traukiasi depresija, tai kiek čia laukti ir beliko – pusantro mėnesio.


21| ĮVAIRIOS NAUJIENOS

Rekordinis „LT Game Jam“ kviečia burtis Šiaulių valstybinėje kolegijoje

Jau tapo tradicija, kad Lietuvos ir pasaulio žaidimų kūrėjai naujus metus pasitinka dalyvaudami didžiausiame žaidimų kūrimo maratone „Global Game Jam 2017“. Lietuvoje šie renginiai taip pat ypač populiarūs, o kiekvienais metais į žaidimų kūrimo šventę susirenka vis didesnis skaičius žmonių. Natūralu, kad „LT Game Jam“ išaugo ir šiemet pirmą kartą vyks net keturiuose Lietuvos miestuose vienu metu – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Žaidimų kūrėjų oaze Šiauliuose taps Šiaulių valstybinės kolegijos erdvės – jose 48 valandas bus dalijamasi patirtimi ir idėjomis. Lietuviška „Game Jam“ ren-

ginių istorija tęsiasi jau daugiau nei 13 metų. 2014-aisiais renginių organizavimą perėmė Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija, o pernykštis renginys atsidūrė rekordų knygoje, surinkęs net 640 dalyvių trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose. Renginio organizatoriai džiaugiasi augančiu susidomėjimu žaidimų kūrimu ir tikina, kad žaidimų kūrimo amatas kasmet darosi vis populiaresnis. Pernai ne tik Vilniuje, bet ir Kaune bei Klaipėdoje sukurtas net 91 žaidimas. Šiemet šį skaičių tikimasi dar padidinti, nes renginys pirmą kartą vyks ir Šiauliuose. Iš pradžių, išskirtinai žaidimų

kūrėjams skirtas renginys, jau eilę metų į žaidimų kūrimo pinkles vilioja ir kitų industrijų profesionalus bei mėgėjus – dailininkai, garso ir grafikos dizaineriai, programuotojai ir kiti savo sričių specialistai, susirinkę renginio erdvėse, gauna tradicinę metų temą, ir per 48 valandas stengiasi sukurti veikianti kompiuterinio ar stalo žaidimo prototipą. Vieną ar kitą žaidimo kūrimo aspektą mokantys renginio dalyviai noriai dalijasi patirtimi su jaunesniaisiais kolegomis, profesionalai moko pradedančiuosius ir panašiai. Žinoma atvejų, kuomet, užsimezgę projektai ir pažintys transformavosi ir į puikią verslo idėją. Pirmasis renginys Šiauliuose bus surengtas Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakultete. „Kolegijoje susiburs žaidimų kūrėjai iš viso regiono, neabejojame, kad jiems šis renginys bus ne tik įdomus, tačiau ir labai naudingas. Juk žaidimų kūrimo asai 48 valandas dalysis idėjomis ir lavins savo gebėjimus. Šiaulių valstybinę kolegiją užvaldys kūrybos dvasia! Kolegijos studentai ir dėstytojai šiam pasaulinio lygio žaidimų kūrimo maratonui jau ruošiasi, tai bus iššūkis mums visiems“, – sako Šiaulių valstybinės kolegijos Informatikos inžinerijos katedros vedėja Ingrida Morkevičienė. Pagal ŠVK pranešimą žiniasklaidai parengė Dina RAKAUSKIENĖ

Organizatorių nuotraukos

Šachmatininkams

Atsakymai kitą šeštadienį. Praėjusio šeštadienio numeryje išspausdintų šachmatų etiudų atsakymai Matas antruoju ėjimu: 1) BxC4; KxC4≠ ; 2) Žd6≠ Matas ketvirtuoju ėjimu: 1) Va6; Kb8; 2) Vb5; Ka8; 3) Ba6 ≠

SUDOKU

Atsakymai

2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

KUR PRALEISTI LAISVALAIKĮ? „ATLANTIS CINEMAS“ tel. (8 41) 42 29 23; www.atlantiscinemas.lt sausio 14–19 d. repertuaras PREMJERA BALERINA – 10.00, 11.45, 13.30 val. (2017, 90 min., Prancūzija, Kanada, animacija nuotykių, V, DUBLIUOTAS LIETUVIŠKAI) VAJANA 3D – 10.10 val. (2016, 120 min., JAV, animacinė komedija, V, DUBLIUOTAS LIETUVIŠKAI) DAINUOK 3D – 12.10 val. (2016, 110 min., JAV, animacija, muzikinė komedija, V, DUBLIUOTAS LIETUVIŠKAI) SNIEGO KARALIENĖ 3 3D – 14.10 val. (2016, 90 min., Rusija, animacinis nuotykių, V, DUBLIUOTAS LIETUVIŠKAI) BE 5 MIN. VEDĘ – 15.15 val. (2016, 90 min., Lietuva, komedija, N-16) PREMJERA KODĖL BŪTENT JIS? – 16.00, 18.15 val. (2017, 120 min., JAV, komedija, N-16) 12 kėdžių – 16.45 val. (2016, 100 min., Lietuva, komedija, N-16) PREMJERA AMŽINAI KARTU – 18.35 val. (2017, 90 min., Lietuva, drama, N-13) VIKINGAS – 20.20 val. (2016, 140 min., Rusija, veiksmo, drama, istorinė nuotykių drama, N-13) PREMJERA BIJOK JO VARDO – 20.30 val. (2017, 120 min., JAV, siaubo trileris, N-16) SEKMADIENIO ŠEIMOS SEANSAI! (sausio 15 d.) 13.30 val. BALERINA 14.10 val. SNIEGO KARALIENĖ 3 3D 2017 m. sausio mėn. repertuaras 14 d., šeštadienis, 18 val. Tenesis Viljamsas GEISMŲ TRAMVAJUS. Dviejų dalių drama. Režisierius Algirdas Latėnas. 15 d., sekmadienis, 12 val. Vienos dalies spektaklis vaikams MIKĖ. Inscenizacijos autorius ir režisierius Algimantas Pociūnas. 15 d., sekmadienis, 18 val. Judžinas O‘Nilas MEILĖ PO GUOBOMIS (N-14).Vienos dalies drama. Režisierius Paulius Ignatavičius. KEISTUOLIŲ TEATRO GASTROLĖS www.keistuoliai.lt 17 d., antradienis, 18 val. PREMJERA. Muzikinė teatrinė misterija EDIS AGREGATAS, ARBA NEMIRŠTANČIO OPTIMISTO GYVENIMAS IR MIRTIS

Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 140) sausio 14 d. 11 ir 14 val. edukacinių programų ciklas „Šeimos savaitgalis muziejuje“ – „Fotograma – šešėlinio vaizdo drama“. Ch. Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74) sausio 14 d. 15 val. XIV tarptautinio animacinių filmų festivalio „Tindirindis“ – „Pasakų pasaulis“. Filmai vaikams, 70 min. Filmai: „Awesome Beetle’s Colors“ „Nuostabios vabalų spalvos“ (dir. Indra Sproge) / „Bat Time“ „Šikšnosparnio laikas“ (dir. Elena Walf) / „Blue Honey“ „Žydrasis medus“ (dir. Constance Joliff, Daphne Durocher, Fanny Lhotellier) / „Booba.Attic“ „Booba. Mansarda“ (dir. Aleksey Kotenochkin) / „Bad words“ „Blogi žodžiai“ (dir. Tatjana Ilyina) / “In a Cage“ „Narve“ (dir. Loic Bruyere) / „Lilou“ „Lilu“ (dir. Rawan Rahim) / „Piccolo Concerto“ „Mažasis koncertas“ (dir. Ceylan Beyoglu) / „About Coati“ „Apie Nosiuką“, (dir. Alexandra Slepchuk) / „The Fox who could play the violin“ „Laputė, kuri mokėjo groti smuiku“, (dir. Natalya Nilova) / „The Mole and the Earthworm“ „Kurmis ir sliekas“ (dir. Johannes Schiehsl) / „Invisible Elephant“ „Nematomas dramblys“ (dir. Anastasiya Sokolova / „Seven cats“ „Septynios katės“ (dir. Ruslan Sinkevich). Kultūros centre (Aušros al. 31) sausio 15 d. 17 val. šokių vakaras. Groja Antanas Sabutis.

„Laiptų galerijoje“ (Žemaitės g. 83) iki vasario 2 d. Rimanto Tomo Buivydo skaitmeninė grafikos ir tapybos paroda „Veidai (ne) pažįstami“; iki sausio 31 d. Sauliaus Saladūno (Panevėžys) fotografijų paroda „Plokštumos“. Šiaulių universiteto Dailės galerijoje (Vilniaus g. 141) iki sausio 25 d. Tomo Vaičaičio paroda „Erosas“.


PASLAUGOS Pjauname, genime medžius ir krūmus. Išvežame šakas. Išrašome sąskaitas. Tel.: (8 41) 55 26 64, 8 650 90 081. 19 Vonių restauravimas kliento namuose! Liejimo technologija be dulkių karštuoju būdu. Garantija 5 m. Tel. 8 641 76 601.

2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

Sausio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. biblio-tekoje (Aušros al. 62, Šiauliai) įvyks susitikimas su latvių žolininke Ilze Jansone. Atsinešti vandens, druskos. Tel.: +371 295 47 289, +370 685 74 347. 46

SIŪLO DARBĄ

Šiaulių sporto medicinos centras nebrangiai teikia masažo, fizioterapijos, kineziterapijos, parafino terapijos paslaugas. Informacija tel. (8 41) 50 28 41, www.siauliaismc.lt 38

UAB Šiaulių lyra įkurta 1992 m. įstatinis kapitalas beveik 12 mln. Eur, valdanti du prekybos centrus „Viskas namams“ ir iki šiol sėkmingai dirbanti ieško plataus profilio statybininkų darbui Šiaulių mieste ir Palangos mieste.

M. M. D. profesorius Borys Ivnyev priima pacientus dėl alkoholio ir rūkymo problemų. Gydymas vyks sausio 20 d. 14 val. Šiaulių centrinėje poliklinikoje, Vytauto g. 101, 316 kab. Konsultavimas, mokymas, paskaitos šeimos nariams UAB „SODALITAS“, Debreceno g. 47-1, Klaipėda, tel.: (8 46) 37 99 22 (14.00-18.00), 8 694 83 005 (10.00-18.00), 8 637 50 912 (10.00-18.00), www.sodalitas.lt

DARBO UŽMOKESTIS: Mokama kartą per mėnesį Atlyginimas aptariamas pokalbio metu

33

MEDICINA

10

Specializuotas stuburo ir sąnarių ligų gydytojo B. ČIŽIŪNO kabinetas. Specialiu echoskopu ištiria stuburą, sąnarius, sausgysles, nervus. Gydomos sprando, stuburo, sąnarių ligos, traumos, ataugos, skausmai, tirpimas. Tel.: (8 41) 42 75 24, 8 698 35 697, nuo 9 iki 19 val., Šiauliai, Vilniaus g. 173 („Valerijono“ vaistinė), www.stuburogydymas.lt 5

Chirurgas R. Burkauskas echoskopu tiria kojų venas, pilvo organus, inkstus, skydliaukę, krūtis ir kitus organus. Konsultuoja dėl chirurginių susirgimų, operacijų. Registracija: tel. (8 41) 42 48 88, „Valerijono vaistinė“ Vilniaus g. 173, Šiauliai. 94-1

BUITIES TECHNIKOS REMONTAS Taiso automatines skalbiamąsias mašinas. Suteikia garantiją. Tel. 8 685 20 228. 719-1 Taiso gyventojų ir organizacijų televizorius, LCD monitorius, garso ir vaizdo aparatūrą, mikrobangų krosneles, dulkių siurblius, grąžtus, šaldytuvus, skalbimo, siuvimo mašinas ir kitą buities techniką. Meistrai vyksta į namus. Duoda garantiją. Apmokėjimas už paslaugas grynaisiais arba pavedimu. Kreiptis: Tilžės g. 65, tel. 52 33 23.

REIKALAVIMAI: Išsilavinimas: Pagrindinis bendro lavinimo Profesija: Statybininkas Be žalingų įpročių, atsakingumas, kruopštumas ir pareigingumas

DARBO SUTARTIS: Neterminuota DARBO LAIKAS Viena pamaina KONTAKTAI Šiaulių mieste: Kontaktinis asmuo: Vaidotas Jonuška Mobilus telefonas: 8 670 66 503 El. paštas: projektai@slyra.lt KONTAKTAI Palangos mieste: Kontaktinis asmuo: Dalius Pumputis Mobilus telefonas: 8 677 31 559

El. paštas: darbu.vadovas@slyra.lt

786

UAB „AG Service“ darbui Šiauliuose ieško Klientų aptarnavimo administratoriaus-meistro (-ės). Tel. 8 600 21 807, el. paštas atranka@agservice.lt 36 Oficialus darbas valytojoms Anglijoje. Anglų kalba nebūtina, amžius – iki 60 metų. Įdarbinimas garantuotas. Atlyginimas – nuo 1500 Eur/mėn. Tel. +370 615 56 480, www.husband-wife.co.uk/ darbas

Korporacijos „Vaivorykštė“ pirmoji įmonė UAB „Vaivorykštė“ buvo įkurta 1990 m. lapkričio 13 d. Vėliau buvo įsteigtos ar įsigytos dar 7 bendrovės: UAB „Tikroji vaivorykštė“, UAB „Masada“, UAB „Šiaulių lyra“, UAB „Šiaulių fobas“, UAB „Šiaulių jaunystė“, UAB „Šiaulių naujienos“ ir UAB „Naujoji vaidra“. Visos korporacijos „Vaivorykštė“ įmonės valdo nuo 95 proc. iki 100 proc. savo įmonės akcijų, o korporacijos „Vaivorykštė“ įstatinis kapitalas sudaro beveik 57 mln. eurų. Korporacija „Vaivorykštė“ užsiima nekilnojamojo turto vystymo projektais, t. y. šių objektų statyba, pirkimu-pardavimu ir nuoma, finansine-investicine veikla, mažmenine statybinių bei apdailos prekių prekyba, viešbučių verslu, teikia ir apgyvendinimo paslaugų veiklą, žiniasklaida ir t. t. Šiuo metu stato kelis viešbučius bei turgavietę. Šiuo metu ieškome Teisininko (-ės) Vieta: Šiauliai Darbuotojo veiklos sritis: Teisė Siūlomo darbo pobūdis: -Pretenzijų, prašymų, pareiškimų, atsiliepimų bei kitų teisinių dokumentų, reikalingų santykiuose su trečiosiomis šalimis, rengimas; -Bendrovės atstovavimas teismuose ir kitose valstybinėse institucijose; -Teismo procesinių dokumentų ruošimas; -Komercinių sutarčių ir kitų teisinių dokumentų rengimas, koregavimas bei teisinis vertinimas; -Įmonės darbuotojų konsultavimas teisės klausimais; -Informacijos ir kitų dokumentų, skirtų bendrovės veiklai, rengimas, peržiūra, koregavimas bei teisinis vertinimas; -Teismų praktikos sisteminimas; -Darbo sutartis: neterminuota, su bandomuoju laikotarpiu. -Darbo užmokestis: pagal susitarimą ir turimą kompetenciją bei darbinę praktiką; -Darbo pradžia: apytiksliai nuo 2017 m. sausio 23 d. Reikalavimai: -Aukštasis teisinis universitetinis išsilavinimas (teisės magistro laipsnis); -Ne mažiau kaip 2 metų teisinio darbo patirtis; -Iniciatyvumas, noras tobulėti, analitinis mąstymas; -Patirtis civilinės, civilinio proceso, darbo, administracinės teisės klausimais; -Geras raštvedybos išmanymas, kompiuterinis raštingumas; -Gebėjimas analizuoti ir sisteminti informaciją, dirbti savarankiškai ir komandoje; -Kruopštumas, atidumas, pareigingumas; -Siunčiant gyvenimo aprašymą (galima ir su motyvaciniu raštu), yra būtina atsiųsti ir pretenduojančio asmens rengtų (gali būti ir nuasmeninti) teisminių procesinių dokumentų, kitų rengtų teisinių dokumentų pavyzdžių (konfidencialumą garantuojame). Privalumai: -Darbo advokatų kontorose patirtis, advokato padėjėjo ar advokato praktika; -Anglų ir rusų kalbos mokėjimas; -Ankstesnių darboviečių rekomendacijos. Apie bendrovę: -Darbas daugiau kaip 26 metus sėkmingai veikiančioje įmonių grupėje (korporacijoje), kurios įstatinis kapitalas sudaro beveik 57 mln. eurų; -Tobulėjimo ir karjeros galimybės; -Įvairios teikiamos privilegijos: išskirtinės nuolaidos korporacijos teikiamoms prekėms ir paslaugoms, galimybė išskirtinėmis sąlygomis lankyti miesto sporto, kino, dramos ir kitus renginius, pilnas aprūpinimas visomis darbo funkcijų tinkamam atlikimui reikalingomis priemonėmis, draugiškas kolektyvas. CV siųsti: korporacija@vaivorykste.com Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atraižas: ąžuolo, uosio, supjautos 11 erdm. (didelė mašina). Kaina 180 Eur. Atvežame nemokamai. Tel. 8 602 99 159. 21

Bankroto administratorius parduoda įvairų BUAB „Virgrira“, adresas Vytauto Didžiojo 68, Pakruojis, turtą – 125 kv. m ploto pastatą-kavinę, 3,06 a žemės sklypą, kavinės įrangą ir inventorių. Pastatas ir žemės sklypas įkeisti, parduodami varžytynėse, pradinė kaina 30 000 Eur. Informacija www.vermosa.lt, tel. 8 600 20 926. 41

JĖGA

Žaidimas nr. 5251 Žaidimo data: 2017-01-12 Pagrindiniai skaičiai: 03 05 17 18 23 30 Papildomi skaičiai: 02 Prizai 6 skaičiai 122096.50€ 5+1 skaičius 5559.00€ 5 skaičiai 269.50€ 4+1 skaičius 69.50€ 4 skaičiai 32.50€ 3+1 skaičius 3.50€ 3 skaičiai 1.00€ KENO LOTO Žaidimas nr. 6619 2017-01-12 Skaičiai: 02 06 07 09 13 16 18 19 20 25 26 28 31 36 37 48 52 54 55 60

PARDUODA

PERKA

Malkas miškavežiais. Perka įvairų mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 651 66 955.

901

12

Malkas, skaldytas arba trinkelėmis (beržas, alksnis). Baltarusiškus durpių briketus, pjuvenų briketus, granules. Lietuviškas presuotas durpes. Fasuojami didmaišiuose. Jeigu grąžinate didmaišį, taikoma 1,45 Eur nuolaida. Durpių briketų atsijas. Akmens anglį. Pristato nemokamai. Tel. 8 610 00 006. 13

45

ŠALDYTUVŲ REMONTAS. Atvyksta į namus. Suteikia garantiją. Tel. 8 630 16 512. 31

Įvairaus ilgio, įvairaus kaitrumo malkas: skaldytos, kaladėmis. Atvežame. Tel.: 8 698 27 444, 8 698 38 976, (8 41) 37 78 46. 14

ĮVAIRŪS INFORMACIJA apie pagalvių, antklodžių ir čiužinių gamybos bei šviestuvų surinkimo ir sandėliavimo naujai statomame gamybos ir sandėliavimo paskirties pastate atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“, J. Basanavičiaus g. 103C, Šiauliai, tel. 8 687 50 228, (8 41) 54 55 00. 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – pagalvių, antklodžių ir čiužinių gamyba bei šviestuvų surinkimas ir sandėliavimas naujai statomame gamybos ir sandėliavimo paskirties pastate adresu: Tilžės g. 229, Šiauliai. 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Šiaulių apskritis, Šiaulių m. savivaldybė, Šiaulių miestas, Tilžės g. 229. 4. Atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriaus priimta atrankos išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2017-01-11, rašto Nr.(28.6)-A4-355. 5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas užsakovo įgaliotą atstovą UAB „Siena“ (Trakų g. 9, Šiauliai, tel. (8 41) 43 48 93 ) 10 darbo dienų nuo šio skelbimo. 6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje (Tilžės g.198, Šiauliai, tel. (8 41) 59 64 14) 20 darbo dienų nuo šio skelbimo. 7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje (Tilžės g.198, Šiauliai, tel. (8 41) 59 64 14), UAB „Siena“ (Trakų g. 9, Šiauliai, tel. (8 41) 43 48 93) 10 darbo dienų nuo šio skelbimo. 43

REKLAMA | 22

Parduodama malkinė mediena. Tel.: (8 41) 55 26 64, 8 650 90 115.

18

Baltarusiškus durpių, pjuvenų briketus, Kuzbaso akmens anglį. Pristato. Tel. 8 620 54 421. 6

NUOMA Perka naujas detales: VAZ, MOSKVIČ, VOLGA, GAZ, UAZ, ZIL, MAZ, KAMAZ, MOTOCIKLAMS. Tel. 8 655 13 611. 15

Mirus VACLOVUI LILEIKIUI nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame žmonai Stanislavai Lileikienei, dukroms ir jų šeimoms bei visiems artimiesiems. Vilniaus g. 235 namo gyventojai


23 | REKLAMA

2017 m. sausio 14 d. ŠEŠTADIENIS

Astrologinė prognozė kitai savaitei

AVINAS

LIŪTAS

ŠAULYS

Nuo pirmadienio kuo apdairiau elkitės su technika, įranga. Regis, atliekamas darbas reikalaus daug jėgų, sveikatos ir patyrimo, bet dar labiau - tinkamo bendradarbiavimo su kitais. Deja, santykiai su konkurentais ir verslo partneriais bus įtempti. Pasistenkite nepiršti savo nuomonės, nes bus lengva susipriešinti. Savaitgalį būsite nusiteikę savo laisvalaikį praleisti nekasdieniškai. Tačiau piniginės turinys gali neatitikti jūsų norų. Pasiseks, jei sugebėsite įtikinti kitus, kad esate tokie žavūs, jog už viską turi mokėti jie.

Šią savaitę neblogai seksis visi darbai, nepaisant pasitaikančių nesklandumų. Seksis tartis dėl užsakymų, sutarčių, studijuoti, ruošti publikacijas, rašyti. Galbūt imsite kreditą, paskolą, nusipirksite techninę prekę arba ką nors priduosite taisymui, pardavimui. Būsite nusiteikę bendrauti, flirtuoti. Svarbu kontroliuoti emocijas, nedemonstruoti egoizmo, arogancijos. Savaitgalį tiktų užsiimti namų darbais, eksperimentuoti virtuvėje. Po truputį prabus romantiški jausmai bei noras džiaugtis gyvenimo malonumais.

Šią savaitę sudėtinga situacija gali susidaryti darbe, politikos arenoje, asmeniniuose santykiuose. Bet kokia jūsų klaida ar kompetencijos stoka bus itin akcentuojama. Nusimato svarbus pokalbis, susirinkimas. Būtina girdėti, suprasti kitus žmones bei juos gerbti. Savaitgalį tikriausiai teks pasiduoti įvykių tėkmei ir leistis nešamiems. Jei kažkas vyks ne pagal jūsų planą, neskubėkite daryti išvadų ir skaldyti iš degtuko vežimą. Esate pernelyg jautrūs, kad mąstytumėte racionaliai. Derėtų rinktis vienatvę, ramybę, poilsį.

JAUTIS Šią savaitę bus daug gero ūpo, tačiau galimi ir nemalonūs netikėtumai - galbūt sunegaluosite arba išaiškės finansinė klaida ar problema. Gali atsirasti nenumatytų išlaidų, galbūt ką nors teks taisyti, remontuoti. Į periodo pabaigą itin parūps partnerystė, meilė. Vietoj priekaištų dovanokite malonius siurprizas antrajai pusei. Nesigailėsite. Savaitgalis bus nelengva įtikti aplinkiniams, o ypač tiems, kurie labiausiai rūpi. Vis dėlto tai įmanoma, nes meilė viską įveikia ir pakylėja. Deja, stipri aistra kartais daug sugriauna.

MERGELĖ Savaitės pradžia žada įtampos, akibrokštų. Galite likti nepatenkinti bendravimu, pirkiniu ar paslauga. Nepatartinas pretenzingumas, savo ambicijų iškėlimas. Tuo tik supykdysite dar ambicingesnius, karingesnius asmenis. Gali būti, kad gausite žinią apie reikalus, susijusius su artimais žmonėmis, turtiniais santykiais. Į periodo pabaigą vis labiau domins ir džiugins meilė, pramogos. Mintys suksis apie išvykas, vizitus į svečius. Nemaža nelaimingų atsitikimų tikimybė, todėl būkite atsargesni kelyje, venkite konfliktų.

OŽIARAGIS Nuo pirmadienio sugebėsite priešintis išbandymams, tvarkyti sudėtingus reikalus, įrodinėti savo teisybę. Vis dėlto jums bus sunku adekvačiai vertinti situaciją. Gali kilti įtarimų dėl tariamai kilnių kai kurių jūsų ar su jumis susijusių žmonių sprendimų, planų. Kaip bebūtų, savaitės pabaigoje galite tikėtis pakvietimo į renginį, bendraminčių susibūrimą ar pasimatymą. Tikriausiai turėsite progą pamatyti, kas yra tikrieji draugai ir gerbėjai, o kam naudinga tokiais apsimesti.

DVYNIAI Nuo pirmadienio teks pasistengti, norint suderinti asmeninius ir profesinius interesus. Galite įsijungti į aktyvią veiklą, užsiimti komercija, ieškoti rėmėjų, pateikti projektus, mėginti laimę scenoje. Vis dėlto kai kurie reikalai, planai gali pasisukti į negatyvią pusę. Neprovokuokite jums nepalankių asmenų pykčio, pavydo. Savaitgalį gerai padirbėsite, jei neišeikvosite visos energijos ginčams ir santykių aiškinimuisi. Verčiau įtraukite artimuosius į bendrą veiklą - tai jus suartins. Saugokite savo ir kitų sveikatą.

SVARSTYKLĖS

VĖŽYS Šią savaitę turėsite reikalų, susijusių su pervežimais, technikos pirkimu-pardavimu ar remontu, reklama, žiniasklaida. Gali pavykti susitarti dėl bendradarbiavimo, informacijos. Vis dėlto nemalonios smulkmenos gadins nuotaiką. Laimei, į savaitės pabaigą daugės aistros, meilės, kūrybinio polėkio. Nereikėtų nustebti, jei pasitaikys kokių nors pramogėlių. Nusipelnėte bent trumpam pasinerti į tai, kas malonu, tad drąsiai priimkite pasiūlymus iš asmenų, kuriais pasitikite. Raskite galimybių palepinti ir savo vaikus.

SKORPIONAS

Savaitė nežada stabilumo. Nepatartina pasitikėti pirmu įspūdžiu bei klaidinti kitų. Viską sverkite sąžine ir protu, nesureikšminkite sausų taisyklių. Jei mėginsite susitarti dėl tolesnio dalykinių ar asmeninių santykių pobūdžio, finansinių reikalų, kai kas pavyks. Vis dėlto neskubinkite įvykių, nedarykite spaudimo aplinkiniams. Savaitgalį gali pagerėti materialiniai, piniginiai reikalai ar bent jau gausite naudingų žinių šioje srityje. Galbūt papildomai užsidirbsite arba nebrangiai nusipirksite patinkantį daiktą, gausite paslaugą. Šią savaitę turėtų pavykti užglaistyti kai kuriuos nesutarimus, užmegzti ryšių. Vis dėlto nestigs įtampos, o bent kiek intensyvesnis bendravimas vargins. Turbūt teks susirūpinti sveikata. Būkite atidūs dirbdami, vairuodami. Venkite alkoholio, svaigalų. Stenkitės kurti savyje harmoniją, vidinę šilumą. Jei pavyks, būsite apdovanoti meile, komplimentais ar aplodismentais. Savaitgalį sieksite gerovės, žemiškų malonumų. Regis, vidinė būsena jus skatins elgtis impulsyviai ir nebūtinai moraliai. Pasistenkite neįklimpti į problemų liūną.

VANDENIS Kitą savaitę turbūt teks rimčiau pamąstyti apie tai, kas yra toli nuo rutinos ir nuo ko priklauso jūsų perspektyvos. Jeigu turėsite reikalų su valdininkais ar užsieniečiais, pasirenkite netikėtumams. Pasiseks, jei rasite protingų pagalbininkų. Tokiu atveju oficialūs susitikimai turėtų baigtis taip, kaip tikėjotės. Savaitgalį sau ir kitiems mėginsite įrodyti, kad esate ne iš kelmo spirti. Bus nesunku apginti savo nuomonę, jei ją turite. Stenkitės būti taktiški, objektyvūs. Tuomet ir iš kitų išgirsite šį tą naudingo ir malonaus. ŽUVYS Šią savaitę tikriausiai nesusilaikysite nuo išlaidavimo, finansinių avantiūrų. Tokiu atveju galite prarasti kolegų, klientų arba partnerio pasitikėjimą. Darbe, versle tikėtinos problemos. Situacija susiklostys palankiau, jei būsite pakankamai atsargūs, korektiški, užuot veikę impulsyviai. Nusimato intriguojamas pasimatymas, meilės laiškas ar pan. Savaitgalį galbūt reikės vykti į turiningą renginį, konferenciją arba susitikti su pažįstamu žmogumi, grįžusiu iš užsienio ar susiruošusio ilgam išvažiuoti. Arba prikaustys internetas.


Šiaulių telefono kodas (8 41) SKELBIMAI, REKLAMA Reklamos skyriaus direktorė Virginija Žvigaitienė, 8 650 70 561 Reklamos skyriaus vadybininkės 52 38 52, 8 640 17 768

Telefaksas 52 38 52 El. paštas reklama@snaujienos.lt REKLAMĄ PRIIMA 8-17 val. (be pietų pertraukos)

Vyriausioji redaktorė Romualda Urbonavičiūtė KORESPONDENTAI 39 95 36, 52 38 40 info@snaujienos.lt Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jūratė Rauduvienė (j.rauduviene@snaujienos.lt) Aktualijos Diana Janušaitė (d.janusaite@snaujienos.lt) Sportas Ieva Liubšytė (i.liubsyte@snaujienos.lt) Medicina Lina Abromavičienė (l.abromaviciene@snaujienos.lt) Švietimas, kultūra Ramunė Dambrauskaitė (r.dambrauskaite@snaujienos.lt) Fotokorespondentas Artūras Staponkus Dizainerė Monika Klenauskaitė (dizaineris@snaujienos.lt) BENDRADARBIAI Karikatūristas Kęstutis Pabijutas Publicistai Ričardas Jakutis, Irena Ramaneckienė

BUHALTERIJA Vyriausioji finansininkė Laima Savilova 8 640 44 352

PLATINIMO TARNYBA, PRENUMERATA El. paštas prenumerata@snaujienos.lt Prenumeratos tarnybos vadovas, 52 38 44

Visos „Šiaulių naujienų” publikacijos yra laikraščio nuosavybė. UAB „Šiaulių naujienos” neatsako už reklamos turinį ir užsakovų klaidas. - taip žymimi reklaminiai straipsniai Redakcijos ir straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti. Rinko ir maketavo UAB „Šiaulių naujienos” Spausdino „Titnago” spaustuvė Šiauliuose, Vasario 16-osios g. 52 OFSETINĖ SPAUDA TIRAŽAS 10 432 Už laikraščio spausdinimo kokybę atsako „Titnago” spaustuvė

Dienraštis leidžiamas antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais. Platinamas Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone. Leidėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių naujienos” ISSN 1822-590X Aušros al. 48, 76236 Šiauliai, info@snaujienos.lt, www.snaujienos.lt VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJA

Orai svetur ATĖNAI BERLYNAS BRIUSELIS DUBLINAS HELSINKIS HURGADA KRETA LONDONAS MADRIDAS MALJORKA MASKVA OSLAS RYGA ROMA PARYŽIUS PRAHA STAMBULAS STOKHOLMAS TALINAS VARŠUVA

Mintis

15 1 2 6 0 18 9 6 7 10 -3 -2 0 7 4 1 1 -3 0 1

Artūro STAPONKAUS nuotr.

BENDROVĖS DIREKTORIUS Artūras Laureckas 8 652 83 054 Sąskaitos Nr. LT08 4010 0510 0338 8947 AB DNB bankas Įmonės kodas 144342654 PVM mokėtojo kodas LT443426515

Aš verčiau sutikčiau patirti problemas, sukeltas per didelės laisvės, nei problemas, sukeltas per mažos laisvės. (T. Džefersonas)

Nusišypsok ☺☺☺ - Ko toks nuliūdęs? - Tapau tėvu. Tai reikia džiaugtis! - Pasidžiaugsiu, kai mano žmona apie tai sužinos... ☺☺☺ - Atsisveikindamas jis padovanojo man raudoną rožę ir sušnibždėjo, kad sugrįš, vos tik rožė pradės vysti. - Kaip romantiška, - tarė draugė. - Kurgi ne, rožė tai plastmasinė.

Dienos akcentai Sausio keturioliktoji, šeštadienis - 14-oji metų diena (priešpaskutinė 2-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 351 diena. Dangaus kūnai Saulė šiandien teka 8.35, leidžiasi 16.20. Dienos ilgumas -

7.45. Šiandien - trečioji Mėnulio pilnaties diena. Saulė Ožiaragio ženkle. Vardadieniai Auksė, Auksius, Auksys, Auksuolė, Lelija, Lilija.

2017 01 14 ŠIAULIŲ NAUJIENOS  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you