Page 1


MESSAGE FROM MD

คุณเฉลิม อยู่วิทยา  กรรมการผู้จัดการ

เดิ น ทางเก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ ม าถึ ง  25 ปี แ ล้ ว  ส�ำหรับ บริษทั  สยาม ไวเนอรี ่ บริษทั ผูน้ ำ� ทางด้านการผลิต ไวน์ไทยและน�ำเข้าไวน์คุณภาพจากทั่วโลก ซึ่งก็เปรียบ เสมือนการเดินทางที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนเติบใหญ่  อีกทั้งวิสัยทัศน์และปณิธานที่จะมุ่งสร้างวัฒนธรรมการดื่ม ไวน์ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมและทีมงานชาวสยาม  ไวเนอรีท่ กุ คน พร้อมทีจ่ ะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ ุ ภาพ และรักษามาตรฐานให้มีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้งในปีนี้ ไวน์ไทยคุณภาพของ สยาม ไวเนอรีอ่ ย่าง มอนซูน แวลลีย์  ก็ถึงโอกาสครบรอบ 10 ปีด้วยเช่นกัน นับระยะเวลาตั้งแต่ วันแรกที่ได้ออกสู่ตลาดจนกระทั่งวันนี้ ไวน์ไทยคุณภาพนี้ สามารถสร้างชือ่ เสียงให้เป็นทีร่ จู้ กั ทัว่ โลกทัดเทียมไวน์ระดับ นานาชาติจากประเทศต่างๆ การันตีด้วยการคว้ารางวัลใน เวทีการประกวดต่างๆมาอย่างมากมาย นับเป็นปีแห่งการ เฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวสยาม ไวเนอรี่และ  คู่ค้ารวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และผมเชื่อว่าเมื่อมี การเริม่ ต้นทีด่ แี ล้วนัน้  ทุกอย่างต่อไปจะต้องมีการพัฒนาให้ ดียิ่งๆขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันประกอบไปด้วยการสนับสนุน และการเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ จากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทีท่ ำ� ให้ สยาม ไวเนอรี่เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ สุดท้ายนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านร่วมภูมิใจในการเป็น ส่วนหนึง่ ของการเติบโตอีกขัน้ ของบริษทั  สยาม ไวเนอรีใ่ น โอกาสครบรอบ 25 ปีพร้อมเดินหน้าไปกับเราอย่างมั่นคง  เพราะทุกท่านคือแรงก�ำลังและฟันเฟืองทีส่ ำ� คัญในการผลัก ดันธุรกิจเครื่องดื่มไวน์ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมการดืม่ ไวน์ให้เป็นทีแ่ พร่หลายต่อไปในกรอบของ การดื่มอย่างรับผิดชอบ

With a rich 25-year experience, Siam Winery, Thailand's leading wine producer and importer of quality wines, is now fully equipped and well-loaded with maturity. The vision and commitment to building a Thai wine culture is still a great inspiration to me and my team to produce higher quality products and  maintain better working standards. Monsoon Valley, the first premium Thai wine produced by Siam Winery also celebrates its 10 th year anniversary. From its first day of release up to the present, this genuinely Thai wine can greatly compete with top international wines. This achievement is guaranteed by the abundance of awards it received throughout the years. 2012 will be the year of a great celebration for everyone  including our partners and stakeholders. I believe that, with a good start, everything will be consistently developed particularly with relevant support and cooperation of all. This indeed is the main reason which drives the growth of Siam Winery. Finally, in the spirit of celebrating our 25 th anniversary, I want you to be proud of being part of Siam Winery’s growth. Everyone is indeed the main engine which drives our wine industry with responsible drinking patrons.

2

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

3


CONTENTS

BUSINESS TALK

รูปแบบการบริหารที่นำ�ไปสู่การเติบโต แบบยั่งยืนของ “สุธี เครื่องดื่ม”

HUA HIN HILLS VINEYARD

ช่วงเวลาแห่งความสุข กับเทศกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่หัวหินฮิลส์

SIAM WINERY PROFILING

เปิดใจนักกฎหมายของสยาม ไวเนอรี่

Wine Tips

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิของไวน์ก่อนดื่ม

ACTIVITIES 

FRESCO Recommended

จิบไวน์กลางกรุงที่ Aree alley

กิจกรรมความเคลื่อนไหวของไวน์

My favourite  drink

Export

ตัวตนที่แอบซ่อนอยู่ ของ “จีน กษิดิศ”

กิจกรรมการตลาดในต่างแดน

SPY RECOMMENDED

สัมผัสกลิ่นอายยุค 50's กับ V8 Diner

4

วารสารภายในเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทสยาม ไวเนอรี่ จำ�กัด SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012

ACTIVITIES 

กิจกรรมความเคลื่อนไหวของ สปาย


2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

5


BUSINESS TALK

“สุธี เครื่องดื่ม”

คู่ค้าผู้สร้างความสำ�เร็จบทใหม่ ของ สยาม ไวเนอรี่

6

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


“สุธี เครื่องดื่ม” การบริหารงานขายแบบ 360 องศา  ผลักดันสู่การเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืน

จากพืน้ ฐานครอบครัวทีข่ ายข้าวแกง มีพนี่ อ้ งหลายคน ฐานะไม่ได้ดมี าก ทำ�ให้ คุณสุธ ี ภูรสิ ตั ย์  ต้ อ งเริ่ ม ต้ นธุ ร กิ จ ด้ ว ยตั ว เอง โดยมี ภ รรยาคู่ทุก ข์  คู่ย าก คุ ณจริ นทร์   ภู ริ สั ต ย์   พร้ อ ม  เงิ น ลงทุ นก้ อ นแรกเพี ย งสามแสนบาทที่ ได้ จ ากคุ ณ แม่ เพื่ อ เริ่ ม ต้ น เปิ ด ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ที่ อำ�เภอพิชัย บ้านเกิดของตัวเอง เวลาผ่านไปเพียงสิบกว่าปี วันนี้คุณสุธี มีพร้อมทุกอย่าง  พร้อมครอบครัวทีแ่ สนอบอุน่ กับลูกสาว 1 คนและลูกชาย 3 คน ทีส่ ำ�คัญ สุธ ี เครือ่ งดืม่ ได้กลาย  เปน็ คูค่ า้ คนสำ�คัญของ สยาม ไวเนอรี ่ ดูแลพืน้ ทีก่ ารขายในจังหวัดอุตรดิตถ์ทง้ั หมด ด้วยชายหนุ่มวัย 43 ปีคนนี้เขาทำ�อย่างไร  ถึ ง ได้ ป ระสบความสำ � เร็ จ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว  อย่างนี้ เรื่องราวทั้งหมดกำ�ลังจะถูกแบ่งปัน ทุกแง่มุม...

ค่อย ๆ ซือ้ ตึกแถวเพิม่ ขึน้ จนปัจจุบนั เพิม่ เป็น 15 ห้องและ ตอนนี้ก�ำลังสร้างโกดังแห่งใหม่  ปัจจุบันเรียกได้ว่าผมดูแลงานขายทั้งหมดในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ

ก้าวย่างของการเติบโต

กลยุทธ์สู่ความสำ�เร็จ

ครอบครัวเราเป็นคนอำ�เภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ผมเป็น  ลูกชายคนเล็กของที่บ้าน เห็นแม่ขายข้าวแกงมา 20 ปี  ชีวิตก็ยังลำ�บากเหมือนเดิม จึงไม่ค่อยอยากขายอาหาร  แต่ก็ ไม่รู้จะทำ�อะไร ในขณะที่พี่ชายคนอื่นเขาก็มีธุรกิจ  ของตั ว เองกั น หมด ผมเลยตั ด สิ น ใจเปลี่ ย นมาทำ�  ซุปเปอร์มาร์เก็ต และมีโอกาสเข้ากรุงเทพฯ บ่อย ๆ ทำ�ให้  เห็นร้านค้าเขาทำ�การตลาดติดป้ายลดราคาสินค้า ทำ�โปรโมชัน่   กลับมาก็เลยมาลองทำ�ตามอย่างบ้าง เริ่มทำ�โปรโมชั่น  ลดราคาสินค้า ยอมขาดทุนสินค้าบางตัวเพื่อดึงให้ลูกค้า  เข้าร้านและมาซือ้ สินค้าตัวอืน่ ให้มคี วามหลากหลายมากขึน้   ผมเริม่ ต้นทำ�โปรโมชัน่ แบบนีเ้ ป็นรายแรก ๆ มีการแจกใบปลิว  สื่อสารไปถึงลูกค้าโดยตรง นั่นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ชีวิต  การค้าขายของผม ต่อมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง บริษัท  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เริ่มเข้ามาติดต่อให้ผมเป็นตัวแทน  จำ�หน่ายในพื้นที่ เริ่มจากดูแลระดับตำ�บล ต่อมาภายใน เวลาเพียง 2-3 ปีกข็ ยายดูแลตลาดของทัง้ อำ�เภอพิชยั ครับ  ตอนนีค้ อื จุดเปลีย่ นครัง้ ส�ำคัญ เมือ่ เราคุมอ�ำเภอพิชยั ได้  เริ่มมีคนชักชวนให้เข้ามาท�ำตลาดในอ�ำเภอเมือง ตอนนั้น  ผมสองจิตสองใจเพราะธุรกิจที ่ อ.พิชยั  ก็ไปได้ด ี แต่สดุ ท้าย ก็ตัดสินใจมาเปิดอีกร้านในอ�ำเภอเมือง ส่วนหนึ่งเพราะ ลูกสาวเข้ามาเรียนในเมือง เราก็ไม่อยากให้เขาเดินทางไกล  ร้านที ่ อ. เมือง ก็ให้แฟนดูแล ส่วนตัวผมกับแม่กอ็ ยูท่  ี่ อ.พิชยั   ช่วงนัน้ ผมก็ยงั คงไปมาระหว่างร้านทัง้ สองแห่ง เมือ่ เปิดร้าน  ในเมืองผมเห็นโอกาสมากมาย เครือ่ งดืม่ ทุกยีห่ อ้ ทัง้ เหล้านอก  เบียร์ บุหรี่ รวมถึงสปาย ต่างพากันมาหาผมและชักชวน ให้เป็นคูค่ า้  แม้วา่ ขณะนัน้ ทุกสินค้าจะมีตวั แทนจ�ำหน่ายอยู่ แล้ว แต่ยอดขายอยู่กับที่ บางรายก็ถดถอย ขณะที่เราเข้า มาใหม่จงึ เป็นทีส่ นใจของทุกยีห่ อ้ สินค้า แฟนผมจะขายของ เก่งมาก จับลูกค้าอยู ่ ธุรกิจจึงเติบโตไปด้วยดี จากนัน้ ก็เริม่

การทำ�ธุรกิจสมัยนีม้ นั เปลีย่ นแปลงไปหมดแล้ว เราหยุดนิง่   อยู่กับที่ไม่ได้ หากขายผ่านซับเอเย่นต์อย่างเดียวเหมือน เราอาศั ย มื อ คนอื่ น ทำ�งานจะทำ�ให้ โ ตช้ า  สิ น ค้ า จะขาย  ได้ตอ้ งมีการให้บริการ หมดสมัยทีจ่ ะรอให้ลกู ค้าเดินเข้ามา  เราต้องออกไปหาลูกค้า เข้าให้ถงึ ลูกค้าปลีกมากทีส่ ดุ ไม่วา่   จะเป็นร้านค้าเล็ก ๆ ในตรอก ซอกซอย เราต้องมีลกู ค้าทุกที่  เพื่อให้มีตลาดของตัวเอง สินค้าแอลกอฮอล์จะเติบโตให้  ยั่งยืนต้องบริการถึงที่  ตอนนี้ผมมีรถเร่ทั้งหมด 14 คัน ร้านค้าหนึ่งร้านจะ  มีรถเร่ของบริษัทวิ่งเข้าไปหาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  รถวิ่งเป็นเวลา ขายเป็นเงินสด โดยราคาขายที่หน้าร้าน  กับรถเร่จะเท่ากัน ดังนั้นลูกค้าจึงไม่ต้องกังวลใจเรื่องการ  ตัดราคาขาย จุดนีเ้ รามีการใช้ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เข้ามาช่วยทำ�ให้การทำ�งานคล่องตัวมาก แม้รา้ นค้าสะดวกซือ้   จะกระจายอยูท่ ว่ั ประเทศ แต่เราไม่ตอ้ งกลัวเพราะพฤติกรรม  คนซื้อต่างกัน ลูกค้าคนละกลุ่ม แถมราคาเราถูกกว่า สิ่ง สำ�คัญคือร้านค้าต้องจัดเรียงและโชว์สินค้าเต็มที่ให้ลูกค้า เห็นและเกิดความมั่นใจในร้านเรา ไม่ต้องรอให้ลูกค้าถาม หาสินค้า ถ้าเราวางโชว์ให้เขาเห็น เขาจะรู้ทันทีว่าเราขาย สินค้าอะไรบ้าง    

“การทำ�ธุรกิจสมัยนี้ เราหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ ต้องออกไปหาลูกค้า  เข้าถึงลูกค้าปลีกให้มากที่สุด”   2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

7


ความมุ่งมั่นไม่เคยสิ้นสุด

ผมจะทำ�งานแข่งกับตัวเองตลอดเวลา หยุดไม่ได้ ทุกปี  ผมจะมีการพัฒนาอยูต่ ลอดไม่วา่ จะเป็นการเพิม่ จำ�นวนลูกค้า  การสรรหาสินค้าเข้ามาเพิ่มให้มีความหลากหลาย ขยาย พื้นที่โกดัง ความตั้งใจของผมคือ เปิดตู้แช่ของร้านค้ามี สินค้าอะไร ผมก็จะขายสินค้าเหล่านั้นทั้งหมด แต่จะเลือก เฉพาะสินค้าที่มีอายุไม่สั้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกค้า  เมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วหากไม่พอใจหรือสินค้าขายไม่ได้ เขา สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นได้ เวลาลูกค้าจัด งานต่าง ๆ เขาจะคิดถึงเราเป็นคนแรก เพราะเรามีสินค้า  ทุกอย่างให้เลือก หากไม่สะดวกมาซือ้ ทีห่ น้าร้าน ก็ซอื้ จาก รถเร่ได้ ผมพร้อมสนับสนุนทุกด้านเพื่อช่วยให้ลูกค้าขาย ของได้และสินค้าเข้าถึง

บริหารงานขายแบบ 360 องศา

ผมว่าการค้าไม่ ใช่รูปแบบตายตัวอีกต่อไป ต้องคิด  นอกกรอบตลอดเวลาแต่ต้องอยู่บนบรรทัดฐานที่ชัดเจน   ยุติธรรมเป็นมาตรฐาน หัวใจของการทำ�ธุรกิจคือ สินค้า  ต้องมีความหลากหลาย ราคาขายต้องมีมาตรฐานชัดเจน   จริงใจและมีความสนิทคุน้ เคยกับลูกค้า ดูแลลูกค้าอย่างเต็มที ่ ลูกค้าสำ�คัญที่สุด ถ้าเขาไม่พอใจเขาจะหนีไปซื้อสินค้ากับ  ทีอ่ น่ื ทันที ผมจะสรรหากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า  เพื่อให้เรากับลูกค้าคุ้นเคยกัน เมื่อมีปัญหาก็ช่วยเหลือ  พึ่งพาอาศัยกันเช่น การตีกอล์ฟ เพื่อให้มีการนัดพบปะ  ทานข้าว นั่งคุย สร้างสังคมให้กว้างขวางขึ้น ช่วยเหลือ  เกื้ อ กู ล กั น  ทำ�ให้ ไ ม่ มี ก ารแย่ ง ตลาดหรื อ การตั ด ราคา  มีการพาลูกค้าไปเทีย่ วดูงาน ต้องบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า  ให้ดี เพราะสินค้าใหม่ เ กิ ด ขึ้ น ทุ กวั น เราต้ อ งตามกระแส  ให้ทัน การทำ�ธุรกิจนั้นนับวันจะยากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ถ้าเรา  จั บ ลู ก ค้ า ได้ ดี   ดู แ ลฐานลู ก ค้ า ให้ อ ยู่   สร้ า งฐานสิ น ค้ า ให้   มั่นคง แม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาก็ ไม่มีอะไรน่า เป็นห่วง เอาจุดแข็งของเรามาจับคู่ให้เหมาะกับพฤติกรรม ลูกค้าของเรา ลูกค้าก็จะมั่นใจและทำ�ธุรกิจกับเราต่อไป อย่างมั่นคง

“สินค้าต้องมีความหลากหลาย  ราคาขายต้องมีมาตรฐาน  จริงใจกับลูกค้า  ดูแลและสร้างฐานลูกค้า พร้อมด้วยสินค้าให้มั่นคง”

คุมการเงินแบบไม่สร้างหนี้

ด้วยการทีผ่ มเริม่ จากศูนย์ ด้วยครอบรัวใหญ่และยากจน   ตอนเด็กกว่าจะได้เงินจากแม่ตอ้ งรอให้ขายข้าวแกงได้กอ่ น ถึงจะมีเงิน ชีวิตกดดันมาก พอเมื่อเริ่มต้นทำ�ธุรกิจผมจึง มุ่งมั่นเต็มเปี่ยมเรียกว่าหลังชนฝา ผมไม่มีทางเลือก ต้อง สู้ให้ถึงที่สุดเพราะไม่อยากลำ�บาก ความเก็บกดสมัยเด็ก เป็นแรงผลักดันความมุ่งมั่นในการทำ�งานของผม มีการ วางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ อย่างเช่นปีทแี่ ล้วซือ้ บ้าน กับรถ ปีนี้ลงทุนกับการขยายโกดัง ดู ให้เหมาะกับรายได้  ผมจะไม่สร้างหนี้สินที่ไม่จำ�เป็นเด็ดขาด   

ความประทับใจต่อสยาม ไวเนอรี่

เครือ่ งดืม่  สปาย ผมว่ามันเป็นสินค้าจำ�เป็นทีท่ กุ ร้านค้า  ต้องมีขาย สปายจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เห็นการ  เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน แม้ สิ น ค้ า สปายจะติ ด ตลาดแล้ ว  แต่บริษทั ไม่เคยหยุดนิง่  สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั   ลูกค้าได้เป็นอย่างดี อย่างทีอ่ ตุ รดิตถ์ สปาย Classic กับ Red 

8

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


จะขายดีที่สุด ตอนนี้ ไวน์เป็นสินค้าอีกตัวที่กำ�ลังมาแรง  มี ก ลุ่ ม คนที่ เ ขาอยากลองดื่ ม อย่ า งมองต์   แคลร์   ราคา  สามร้ อ ยกว่ า บาท เป็ น ราคาซื้ อ ง่ า ยเข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่   เพิ่งลองดื่มไวน์ ยิ่งเปลี่ยนเป็นฝาเกลียวทำ�ให้เปิดง่ายขึ้น  ไวน์จึงขายง่ายขึ้น Peter Vella กับ Chateau Vendome  ก็ได้รับการตอบรับที่ดี  สยาม ไวเนอรี่ จะใส่ใจรายละเอียดลูกค้าเป็นอย่างดี  ทั้งเรื่องงานและบางครั้งเรื่องส่วนตัวก็เข้ามาช่วยดูแลด้วย  เวลาพาคู่ค้าอย่างเราไปดูงานต่างประเทศจะจัดเต็มที่ทุก ครั้ง สินค้าที่นำ�เสนอติดตลาดและเป็นที่ต้องการของตลาด  ทำ�ให้ผมไม่มีปัญหาให้หนักใจเลย

“ ผมต้องการวางรากฐาน  ที่มั่นคงให้กับลูกทั้งสี่คน  การแบ่งปันผลตามหุ้น  จะช่วยดึงให้พี่น้อง มีเยื่อใยผูกพันต่อกัน  อย่างต่อเนื่อง ”

เป้ า หมายชี วิ ต และความสำ � เร็ จ ของการ ทำ�งาน

แม้วนั นีผ้ มจะมีชวี ติ ทีด่ มี ากเมือ่ เทียบกับ 20 ปี ที่แล้ว แต่ผมยังไม่ถือว่าผมประสบความสำ�เร็จใน ชีวิตการทำ�งาน ยังมีโอกาสอีกเยอะให้เราไขว่คว้า  ธุรกิจยังไปได้อีกไกล  ผมต้องพัฒนาให้ธุรกิจสามารถทำ�งานได้ด้วย ตัวมันเอง ไม่ ใช่ว่าผมต้องมานั่งเฝ้าตลอด เมื่อ เปรียบเทียบกับโลกภายนอกความสำ�เร็จของผมมัน เล็กน้อยมาก ทีส่ ำ�คัญความมัน่ คงของครอบครัวยัง ไม่เพียงพอ ผมต้องการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับ ลูกทั้งสี่คนให้เขามีธุรกิจรองรับในอนาคต แต่จะไม่ ยกธุรกิจให้ใครหมด วิธีการของผมคือจะแบ่งเป็น หุ้นให้กับทุกคน เมื่อบริษัทได้กำ�ไรก็แบ่งปันผล ตามหุ้นที่ทุกคนถืออยู่ หากใครทำ�งานกับบริษัทก็ มีเงินเดือนให้ การที่ทุกคนถือหุ้นบริษัทอย่างน้อย ต้องมาเจอกันทุกเดือน เอาความรู้ ความสามารถ ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกัน พี่น้องจะได้รักและ ช่วยเหลือกัน มีเยื่อใยผูกพันต่อกัน ผมไม่อยากให้ เขาห่างหรือขาดจากกัน และผมหวังว่าลูก ๆ ทุก คนจะช่วยนำ�พาให้สธุ  ี เครือ่ งดืม่ นัน้ เจริญร่งุ เรืองต่อไป ขอบคุณ คุณสุธี และคุณจรินทร์ ภูริสัตย์ บริษัท สุธีเครื่องดื่ม  จำ�กัด Think out of box and 360º marketing strategies are significantly essential for doing business these days. Suthee Beverage, successful Siam Winery’s dealer, is a role model for new generation entrepreneur. Product variety, standard selling price, customer relationship management and onsite  service are its key success factors to maintain sustainable growth. He keeps challenging himself by  developing business with careful budget plan and never incurs debt. Siam Winery always pays good  attention to dealers together with continuous product development particularly for its Thai &  imported wine. Not only SPY Red and Classic are selling very well but still wine also meet customers’  critical demands.   2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

9


HUA HIN HILLS VINEYARD กิจกรรมสร้างสรรค์ความสุขในเทศกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตกับ

หัวหินฮิลส์ ฮาร์เวส เฟสติวัล

ช่วงเวลาแห่งความสุขกับเทศกาลเก็บเกีย่ วผลผลิต ประจ�ำปีกบั  “หัวหินฮิลส์ฮาร์เวสเฟสติวลั ” ทีพ่ ร้อมเปิด ไร่องุ่น หัวหิน ฮิลส์ ต้อนรับเทศกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ประจ�ำปีตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 18  มีนาคม 2555 โดยกิจกรรมต่าง ๆ ทีพ่ าเรดมาต้อนรับ ท่านจะเริ่มจาก การเก็บเกี่ยวองุ่นสด ๆ จากต้นซึ่งก�ำลัง ออกผลอย่างสวยงามเต็มพืน้ ทีก่ ว่า 250 ไร่ ด้วยตัวท่านเอง  พร้อมชมบรรยากาศของไร่องุ่นในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิตอย่างใกล้ชดิ ด้วยบริการรถจิบ๊  ซึง่ ทางไร่ฯ จัดเตรียม ไว้ให้บริการทุกวัน หรือถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศทางไร่ก็ มีบริการทัวร์ไร่องุ่นบนหลังช้างไว้ให้กับท่าน ถัดมาคื อ กิจกรรมการออกแบบเพ้นท์ฉลากไวน์ด้วยตัวคุณเอง ซึ่ง คุณสามารถน�ำไปเป็นของฝากให้คนพิเศษของคุณ ส�ำหรับผูท้ มี่ อี ารมณ์สนุ ทรียแ์ ละชอบในเสียงเพลง ทาง ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ยังได้เตรียมการแสดงดนตรีสดไว้เพื่อขับ กล่อมและสร้างบรรยากาศการพักผ่อนในแต่ละสุดสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. -16.00 น. พร้อมด้วยกิจกรรมการ ย�่ำองุ่นที่เตรียมไว้รอทุกท่านมาสัมผัสกันในบรรยากาศที่ เป็นกันเอง นอกจากนั้นยังมีเมนูอาหารสุดพิเศษหลาก หลายเมนูเฉพาะช่วงเทศกาลนี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น สลัด องุน่ ทูนา่  ย�ำกุง้ ฟู เนือ้ สันในราดซอสกระเพา พร้อมเมนูของ หวานสุดพิเศษอย่าง มาร์ควิสดาร์ก ช็อคโกแลต และมูสองุน่   ส่วนเครือ่ งดืม่ ประจ�ำเทศกาลนีค้ อื  ไคปิรนิ ย่าองุน่  ทีเ่ ตรียม  ไว้ให้ทุกท่านได้มาลองชิมรสกัน

ไฮไลท์ของหัวหินฮิลส์ ฮาร์เวส เฟสติวัล อยู่ที่งาน  ไวน์ ฮาร์เวส ดินเนอร์ สุดพิเศษ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่   17 มีนาคม 2555 โดยทางไร่ได้จดั แพ็กเกจพิเศษประกอบไป ด้วยบริการรับส่งจากตัวเมืองหัวหิน (มาร์เก็ต วิลเลจ) ไปยังไร่ฯ  กิจกรรมเก็บเกีย่ วองุน่ และย�ำ่ องุน่  พร้อมด้วย 6 คอร์สเมนู  สุดพิเศษ เสิร์ฟพร้อมกับไวน์ไทยคุณภาพอย่างมอนซูน  แวลลีย์ ท่ามกลางดนตรีแสนไพเราะระหว่างรับประทาน อาหารค�่ำ โดยจะเริม่ ในเวลา 15.00-22.00 น. จ�ำกัดเพียง  60 ที่นั่งเท่านั้น สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม หรื อ ส�ำรองที่ นั่ ง ได้ ที่  ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ โทร 08-1701-8874-5, 08-1701-0222,  08-1701-0444 หรือเยีย่ มชม www.huahinhillsvineyard.com  และร่วมติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมเป็นแฟนของไร่องุ่น  หั ว หิ น ฮิ ล ส์ ไ ด้ ที่   www.facebook.com/huahinhills  หากท่านพลาดโอกาสดี ๆ แบบนี้คงต่อรออีกทีปีหน้า

Hua Hin Hills Vineyard is pleased to invite you to its Harvest Season 2012 run from 18 February until 18 March 2012. Fun activities awaiting its patrons include hop on a jeep and picking the fresh ripened grapes from the grapevines, enjoying scenery with a short vineyard tour on elephant back, painting your own custom designs onto a plain wine bottle label, taking home a DIY piece of memorabilia and enjoy with a full grape stomping. Live bands will perform cool easy listening music every weekend from 12:00 noon until 16:00 pm. The Sala Wine Bar and Bistro will also offer a special menu exclusively for this harvest season. These specially created line of dishes include Grape & Tuna Salad, Yum Koong Foo, Tenderloin with Basil sauce, and Dark Chocolate Marquise. The highlight of this event is the wine  harvest dinner which is a six full course menu paired with premium Monsoon Valley. It will be held on 17 March with only a limited number of 60 seats.

10

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

11


Siam Winery Society

สยาม ไวเนอรี่ จับมือร่วมกับ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ  สานต่อโครงการ School-BIRD

คุณเฉลิม อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม  ไวเนอรี ่ จ�ำกัด ร่วมลงนามกับคุณมีชยั  วีระไวทยะ ประธาน  มูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ สานต่อโครงการ School-BIRD  (School-Based Integrated Rural Development)  โครงการดี ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปฏิรูปด้าน การศึกษา ปฎิวัติโรงเรียนในชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการ เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป  โครงการนี้ เ ริ่ ม จั ด ท� ำ ขึ้ น ที่ โ รงเรี ย นรวมมิ ต รวิ ท ยา  อ. ล�ำปลายมาศ จ. บุรรี มั ย์ เป็นแห่งแรก มีเป้าหมายเพือ่ มุง่ เน้นการสร้างคนรุน่ ใหม่ให้รจู้ กั คิด ค้นคว้า มีคณ ุ ธรรม มี จิตสาธารณะรวมทั้งมีแนวคิดใหม่ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ ใช้พัฒนาการด�ำเนินชีวิตได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยขจัดความ ยากจนและปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังจะเกิด ประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมอีกด้วย สยาม ไวเนอรี่ หวังเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนส�ำคัญที่ จะช่วยพัฒนาสังคม สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นเด็กดี มีความรู้  มีคณุ ธรรม และมีจติ สาธารณะ พร้อมร่วมพัฒนาหมูบ่ า้ นแบบ อย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดว่าจุดเล็ก ๆ นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้น ของสิ่งดี ๆ ต่อไปในสังคม

Siam Winery and Mechai Viravaidya Foundation (MVF) have jointly signed an MOU to support MVF’s widely-known ‘School-BIRD’ project, with the commitment to revolutionalize rural education in  Thailand. This project will provide improvements for Ruammitwittaya School and the surrounding community in Lamplaimat, Buriram province. Modeled after the innovative Mechai Pattana School (Bamboo School),  Ruammitwittaya’s School-BIRD project hopes to mold a new generation of leaders in rural Thailand, allowing students to reach their full potentials. The school will become a life-long learning center and a hub for economic and social advancement, benefitting the students, parents and the entire community.

12

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


Siam Winery Profiling

“ธนิต บัวเขียว” หนุ่มนักกฎหมาย

สยาม ไวเนอรี่

หนุ่มนักกฎหมายผู้รักความถูกต้องคนนี้เริ่มต้นท�ำงานกับสยาม ไวเนอรี่ ตั้งแต่ปี 2543 ใน ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกรคนแรกของบริษัท ที่ส�ำคัญสยาม ไวเนอรี่ ยังเป็นบริษัทแรกในชีวิตการ ท�ำงานของเขาอีกด้วย จากความมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงานตลอดช่วงเวลา 11 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเขา ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูจ้ ดั การฝ่ายกฎหมาย ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างมากในการผลักดันให้บริษทั เติบโตก้าวเป็นผู้น�ำในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จุดเริ่มต้นที่มั่นคงของชีวิต หลังจากจบการศึกษา ทางบริษัท สยาม ไวเนอรี่ ก็ได้ ให้โอกาสผมมาสัมภาษณ์งานในต�ำแหน่งนิติกร ยิ่งพอได้รู้ ว่าบริษัทยังไม่เคยมีพนักงานรับผิดชอบงานด้านกฎหมาย โดยตรง มันเกิดเป็นความท้าทายขึ้นมาที่อยากจะมีโอกาส ได้เริม่ ชีวติ การท�ำงานทีน่ ผี่ มจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของบริษทั  สยาม ไวเนอรี ่ โดยมีหน้าทีห่ ลักของผมทีร่ บั ผิด ชอบคืองานด้านกฎหมายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการให้ค�ำ ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัท สยาม ไวเนอรี่ รวมถึงการ ตรวจสอบและน�ำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้กบั ผูบ้ ริหารเพือ่ ใช้ประกอบการพิจาณาตัดสินใจในการท�ำงาน  นอกจากนั้นผมยังได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้าน กฎหมายในเรื่องงานส่วนตัวของคุณเฉลิม อยู่วิทยา ซึ่ง ถือว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ตลอด การท�ำงาน 11 ปี ผมจะยึดหลักความถูกต้องภายใต้หลัก กฎหมายไว้เป็นอันดับแรก จากนั้นจะดู ในรายละเอียดว่า สามารถปรับใช้กฎหมายต่าง ๆ ได้อย่างไรเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการท�ำงานของบริษัทให้มากที่สุด  เป้าหมายในการท�ำงานทีน่ ขี่ องผมคือการมีสว่ นร่วมใน ความส�ำเร็จของบริษทั และเติบโตไปพร้อม ๆ กัน การได้รบั การสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วม งานนับเป็นอีกหนึง่ ความประทับใจของผมด้วยเช่นกันครับ

ความท้าทายเคียงคู่การเติบโต ปัจจุบันมีการออกกฎหมายใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบธุรกิจของบริษทั เพิม่ มากขึน้  ไม่วา่ จะเป็นกฎหมาย  ความคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ กฎหมายคุ้มครอง  ผู้บริโภค ผมและที่ปรึกษากฎหมายจึงได้รับมอบหมาย นโยบายจากคุณเฉลิม อยู่วิทยา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แห่งกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งทีมกฎหมายของ  บริษัทฯ ได้ท�ำการศึกษาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ทีเ่ กิดขึน้ อย่างละเอียดรอบครอบและมีการระดมความคิดเห็น เกีย่ วกับกฎหมายดังกล่าวกับสมาชิกสมาคมธุรกิจแอลกอฮอล์ไทย  (Thai Foundation for Responsible Drinking / TFRD) เพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดทางกฎหมาย และร่วมกันหาช่อง ทางการตลาดและมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำ  ความผิดทัง้ กับบริษทั และคูค่ า้ ของบริษทั ฯ ภายใต้บทบัญญัติ  แห่งกฎหมาย เพื่อให้การท�ำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากท่านมีข้อร้องเรียน หรือประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับ กฎหมายต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดผ่านทาง Website  ของบริษทั หรือ E-Mail มาที่  thanit@siamwinery.com  เพือ่ ทางทีมกฎหมายจะได้นำ� ประเด็นเหล่านัน้ มาศึกษาและ ก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อไปในอนาคต  ผมเชื่อว่าการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกท่านจะ ช่วยผลักดันให้สยาม ไวนอรี ่ สามารถเป็นผูน้ ำ� ทางด้านการ สร้างวัฒนธรรมการดืม่ ไวน์ไทยให้เป็นทีย่ อมรับจากทัว่ โลก ได้ตามวิสยั ทัศน์ทวี่ า่  “Building A Thai Wine Culture” ครับ

Thanit Buakhiew, first lawyer of Siam Winery, started working with the company since 2000 as lawyer  officer. Today, he is the Legal Manager of the company. He currently handles all company legal issue. His  principle in life is to work based on the validity of the law first. He is also working with TFRD to generate the most efficient outcomes under new alcohol regulation. He is proud to be part of Siam Winery’s  success and will promote fine Thai wine to countless others. 2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

13


Wine tips

เครื่องวัด

อุณหภูมิไวน์ ไวน์แต่ละขวดนั้นจะให้รสชาติที่ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมันถูก เก็บรักษาและได้รับการดื่มในอุณหภูมิที่เหมาะสม นักดื่ม ไวน์จำ� เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งนีเ้ ป็นพิเศษ หลายครัง้ ที่ไวน์แดงถูกเสิรฟ์ ในอุณหภูมสิ งู เกินไป ท�ำให้คน ทีช่ อบไวน์ขาวพาลไม่ชอบไวน์แดงไปโดยปริยาย เพราะเขา จะได้ลิ้มรสชาติที่หนัก ข้น เหมือนน�้ำเชื่อม พร้อมกลิ่น แอลกอฮอล์ที่ระเหยออกมามาก  ดังนั้นเครื่องวัดอุณหภูมิไวน์ จึงเป็นอุปกรณ์ที่ส�ำคัญที่ ถูกออกแบบและผลิตขึน้ มาส�ำหรับวัดอุณหภูมขิ องไวน์ เพือ่ ให้นักดื่มมั่นใจว่าไวน์ที่ก�ำลังจะดื่มนั้นมีอุณหภูมิเหมาะสม ที่สุด

ปรอท คล้ายปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์แต่เป็น ระบบตัวเลขดิจิตอล บางรุ่นถูกออกแบบเป็นพิเศษส�ำหรับ ค�ำแนะน�ำในการเลือกซื้อ วัดอุณหภูมิไวน์ที่ถูกรินไว้ในดีแคนเตอร์ซึ่งสามารถปรับได้ อุปกรณ์หรือเครื่องวัดอุณหภูมิไวน์มีหลากหลายชนิดให้ ตามขนาดของดีแคนเตอร์  เลือกซือ้ ตามราคา รูปแบบและคุณภาพ โดยรูปแบบหลัก ๆ ที ่ คัฟ สามารถสวมขวดได้พอดี ใช้ง่ายและสะดวก (ครึ่ง นิยมใช้ในปัจจุบันคือ  วงกลมลักษณะคล้ายปลอกส�ำหรับสวมทีข่ วดไวน์) บางคน ด้ามปากกา ทีพ่ ฒ ั นาโดยใช้ระบบเลเซอร์และอินฟาเรด ชอบแบบคัฟ ขณะที่บางคนมองว่าแบบคัฟเป็นการวัด เข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นย�ำขึ้น  อุณหภูมขิ วดมากกว่าอุณหภูมขิ องไวน์ แต่ถา้ เป็นแบบปรอท  ที่ตัววัดสัมผัสกับไวน์ โดยตรงท�ำให้ได้ค่าตัวเลขที่แม่นย�ำ มากกว่า  ดังนั้นผู้ซื้อต้องถามตัวเองว่ามีงบประมาณในการซื้อ เท่าไรและคาดหวังกับความถูกต้องแม่นย�ำมากน้อยแค่ไหน  นักดื่มสมัครเล่นอาจเริ่มต้นด้วยแบบคัฟ แล้วค่อยพัฒนา ขึน้ ไปเป็นแบบด้ามปากกาหรือปรอท แต่อย่าลืมว่าไวน์เป็น เครื่องดื่มที่มีความอ่อนไหวมาก รสชาติ ของไวน์สามารถ เปลีย่ นแปลงตลอดเวลาได้ หากองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ  ในการดื่มไวน์ ไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่ใช่อุณหภูมิการเก็บ รักษาแค่เพียงอย่างเดียวเสมอไป ข้อมูลจาก www.mahalo.com, www.barrelsandbottles.co.uk Different varieties of wine are designed to be served and tasted best when consumed at certain  temperatures. A wine thermometer, which is specially designed to measure the temperature of wine, can easily ensure connoisseurs that their wine is at its optimal temperature. Wine thermometers vary widely in terms of price, style and quality. When purchasing a wine thermometer, one should consider how much they want to spend and the precise functions they are looking for. Infrared & digital wine  Thermometer, Temperature Probe and cuff-style wine thermometers are commonly used in the market.

14

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


WOrld OF Wine C

M

Y

K

Amante

ตัวเลือกของไวน์ ส�ำหรับปรุงอาหาร

นอกจากไวน์จะเป็นเครือ่ งดืม่ ทีม่ เี สน่หแ์ ละได้รบั ความนิยม  อย่างแพร่หลายแล้ว ไวน์ยงั สามารถใช้เป็นส่วนประกอบใน การปรุงอาหารทีด่ อี กี ด้วย เคล็ดลับการปรุงอาหารด้วยไวน์ คือ เลือกไวน์ทคี่ ณ ุ ชอบดืม่ เพือ่ น�ำมาใช้ปรุงอาหารและอย่า ใช้ไวน์ปรุงอาหารให้กับผู้ที่ไม่ชอบดื่มไวน์ การใช้ไวน์เป็น ส่วนประกอบในการปรุงอาหารจะมี 3 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ  เพื่อท�ำให้เนื้อสัตว์มีความนุ่ม เพื่อใช้เป็นของเหลวในการ ปรุงอาหาร และสุดท้ายคือเพือ่ เพิม่ กลิน่ หอมและรสชาติให้ กับอาหารทีป่ รุงส�ำเร็จ ทีมงานมีเคล็ดลับดี ๆ มาฝากผูอ้ า่ น  ทุกท่าน เมนูเด็ดจานแรกของร้านที่ใช้ไวน์ขาวมาเป็นส่วน ผสมส�ำคัญในการท�ำอาหารคือ สปาเก็ตตี้กุ้งปลาหมึกและ มะเขือเทศตากแห้งผัดกับไวน์ขาว การใส่ไวน์ขาว AMANTE  Bianco ลงไปเพียงเล็กน้อย จะช่วยดึงความสดของอาหาร

ทะเลและความสดชื่นของมะเขือเทศให้เด่นขึ้นมาได้อย่าง ชัดเจน เมนูถดั ไปเป็นทีช่ นื่ ชอบของผูท้ ชี่ อบเนือ้ สัตว์ แนะน�ำ  ให้ใช้เนือ้ วัวเคีย่ วในน�ำ้ ซอสทีม่ สี ว่ นผสมของไวน์แดง AMANTE Rosso โดยเคีย่ วทิง้ ไว้อย่างน้อย 3-4 ชัว่ โมง เพือ่ ให้นำ�้ ซอส  ค่อย ๆ ซึมซับเข้าสูเ่ นือ้ วัว ยิง่ ทิง้ ไว้นานเท่าไร คุณก็จะได้เนือ้   ทีเ่ ปือ่ ยนุม่ มากขึน้  รสชาติทคี่ ณ ุ จะได้สมั ผัสคือความนุม่ และ ชุ่มชื้นของชิ้นเนื้อ แถมด้วยกลิ่นอันหอมหวนของไวน์แดง ง่าย ๆ เพียงเท่านีค้ ณุ ก็ได้เมนูอร่อยล�ำ้ ไว้เสิรฟ์ ให้คนรูใ้ จ  รับรองว่าเขาคนนั้นจะติดใจ แวะเลือกซือ้  AMANTE Rosso และ AMANTE Bianco  ไวน์แดงและไวน์ขาวคุณภาพเยี่ยมอันเลื่องชื่อจากประเทศ อิตาลี ได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป แล้วอย่าลืมแบ่งปัน  ความสุขให้เพือ่ น ๆ ที ่ www.facebook.com/worldofwines

Wine has three main uses in the kitchen – as a marinade ingredient, as a cooking liquid, and as condiment for any dish. The most important rule when cooking is to only use wines that you would drink. A rule of thumb is to never serve food cooked with wine to those who dislike it. Amante is a premium quality wine imported from Italy. It is a fine option for cooking wine. It has two variants, Amante Bianco and Amante Rosso. Amante Bianco is a perfect when enhancing the flavor of any pasta dish. Amante Rosso, on the other hand, is a great meat tenderizer which improves the moisture of any meat dish. One gastronomic experience will indeed be most pleasurable when cooked with fine wine especially with Amante. 2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

15


FRESCO Recommended

ร้านอาหารในสวนกลางเมืองที่

AREE ALLEY

พันเบคอน หรือ Filet Mignon เนือ้ วัว  เกรดเอน�ำเข้าจากออสเตรเลีย มีไวน์ แดงเป็นส่วนผสมในน�้ำซอส เนื้อนุ่ม  ชุม่ ช�ำ่  ท�ำให้แฟนพันธุแ์ ท้ของจานเนือ้ ต่างติดอกติดใจกันถ้วนหน้า ปิดท้าย ด้วยของหวานที่มีความพิเศษและโดด เด่นไม่แพ้อาหารจานหลัก พันนาคอต ตาเมล่อน ที่ใช้เมล่อนญี่ปุ่นที่มีความ สปาเก็ตตี้ซอสครีมมิโซะ พันนาคอตตาเมล่อน สเต็กสันในเนื้อพันเบคอน หวานคงที่   รสชาติ เ ฉพาะตั ว  ด้ ว ย ความที่เมนูนี้มีจ�ำนวนจ�ำกัดในแต่ละ วั น  ท� ำ ให้ ห ลายคนต้ องพลาดไปอย่างน่าผิดหวัง บริเวณซอยอารีย์และอารีย์สัมพันธ์มีร้านอาหารตั้งอยู่ มากมายจนกลายเป็นแหล่งย่านร้านอาหารชื่อดังของ ส่วนเครือ่ งดืม่ ทีท่ างร้านแนะน�ำคือ “เฟรสโก้” ไวน์ผลไม้  กรุงเทพฯ  อารีย์ อัลลี่ ร้านน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดได้เพียงปีเศษ แต่ ที่มีรสชาติก�ำลังดี ไม่หนักเกินไปส�ำหรับผู้หญิง ดื่มง่าย  กลับได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าอย่างท่วมท้น ใครชอบ  มีกลิน่ หอม และให้ความสดชืน่  เคล็ดลับในการทานอาหาร บรรยากาศแบบไหน กิ น ข้ า วสบาย ๆ กั บ ครอบครั ว  ให้อร่อยคือ ให้ดื่ม เฟรสโก้ เพื่อกระตุ้นความอยากอาหาร จิบไวน์ชลิ ด์ ๆ กับเพือ่ น นัง่ ฟังเพลงแจ๊สหรือบอสซ่าเบา ๆ  เป็นอย่างแรก แล้วค่อยทานอาหารพร้อมจิบไวน์ไปเรือ่ ย ๆ ในสวน ดืม่ กาแฟหอม ๆ ในช่วงสาย ๆ อารีย ์ อัลลี ่ สามารถ  จะท�ำให้มื้ออาหารของคุณพิเศษมากยิ่งขึ้น  หากคุณก�ำลังมองหาร้านอาหารใหม่ ๆ ด้วยราคาที่  ตอบโจทย์ได้หมดทุกข้อ อาหารของทีน่ เี่ ป็นแนวไทยฟิวชัน่ โมเดิร์นยุโรป เมนูเด่นของร้านคือ ลาบสวิงกิ้ง เมนูที่เป็น  สมเหตุ ส มผล ไวน์ ห ลากหลาย บริ ก ารเป็ น กั น เอง  ปลาแซลมอนสดกับกุ้งลวก เสิร์ฟในสไตล์ลาบแบบไทย ๆ  บรรยากาศดนตรี ใ นสวนกลางเมื อ ง อารี ย ์   อั ล ลี่   เป็ น  อารีย์ อัลลี่ ฟรายด์ มันฝรั่งฝอยเส้นยาวทอดกรอบทาน  ร้านเด่นในซอยอารียส์ มั พันธ์อกี ร้านทีไ่ ด้รบั การแนะน�ำและ คู่ซอสสูตรพิเศษสไตล์อารีย์ อัลลี่ ที่หาทานที่อื่นไม่ได้ บอกต่อมากที่สุดในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมี สปาเก็ตตี้ซอสครีมมิโซะ เมนูใหม่ล่าสุด ที่ทางร้านใช้ซอสเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นใส่ในสปาเก็ตตี้ ความหอม อารีย ์ อัลลี ่ เปิดวันจันทร์-เสาร์ 11 โมงเช้าถึงเทีย่ งคืน  และเค็มของซอสมิโซะจะผสมผสานกับเส้นสปาเก็ตตีอ้ ย่าง ทางร้านยินดีมอบส่วนลดค่าอาหาร 10% สำ�หรับผูอ้ า่ น ลงตัว รสชาติแตกต่างจากสปาเก็ตตี้ทั่วไปที่เน้นครีมซึ่ง ทุกท่าน จนถึงสิน้ เดือนกันยายนนี ้ สำ�รองทีน่ งั่ ล่วงหน้า ท�ำให้เลีย่ นได้งา่ ย ถัดมาเป็นจานหนักอย่าง สเต็กสันในเนือ้ ได้ที่ 0-2278-5325-6 Aree Alley is a café & wine garden with a casually comfortable and cozy ambiance. It offers a variety of Thai Fusion and modern European signature dishes such as Larb Swinging and Aree Alley fries. They are admirably exotic with the newly created combination of tasteful ingredients. Fresco Sparkling Peach is specially served for ladies. It can be perfectly paired with Spaghetti Creamy Miso Sauce or Filet  Mignon. Another exciting desert is Panna Cotta Melon which is a sweet delight to fulfil your meal.

16

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

17


Activities

ร่วมกับ THE SEAFOOD BAR สร้างประสบการณ์เมนูอาหารทะเลรสเลิศ

คู่กับไวน์ไทยคุณภาพ โดยเชฟจาก Gordon Ramsay's สยาม ไวเนอรี่ ผู้ผลิตไวน์ไทยชั้นน�ำคุณภาพเยี่ยม มอนซูน แวลลีย์ ร่วมกับ THE SEAFOOD BAR บาร์  อาหารทะเลที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นร้านอาหารใหม่ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น�ำท่านร่วม สั ม ผั ส ประสบการณ์ อ าหารทะเลรสเลิ ศ ที่ รั ง สรรค์ โ ดยฝี มื อ จาก Chef. Maurice Lawson เชฟคนพิ เ ศษจาก  ภัตตาคาร Gordon Ramsay’s อันโด่งดังในกรุงนิวยอร์ก โดยเซ็ตเมนูสดุ พิเศษจะเสิรฟ์ พร้อมเข้าคูก่ บั  มอนซูน แวลลีย์  ไวน์ไทยคุณภาพนับเป็นดินเนอร์ที่เป็นการเข้าคู่อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ T h e   f i n e s t   T h a i   w i n e r i e s ,  S i a m   W i n e r y   a n d   P B   Va l l e y   K h a o   Ya i ,   i n   c o o p e r a t i o n   w i t h THE SEAFOOD BAR, the best seafood restaurant in Thailand and considered as one of the b e s t   n e w   re s t a u r a n t s   i n   S o u t h e a s t   A s i a ,   w a s   d e l i g h t e d   t o   h o s t   i t s  s p e c i a l   g u e s t   f ro m New York, Chef Maurice Lawson from Gordon Ramsay’s. Guests were able to feast on the special set menu by Chef Maurice perfectly served with premium Thai wines. It was indeed the most perfect pair of great wine and scrumptious seafood served by one of the best chefs in the world.

ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน Thailand Golf Championship สยาม ไวเนอรี ่ ส่งไวน์นอ้ งใหม่ Casillero del Diablo เข้าร่วมสร้างสีสนั ในงาน “ไทยแลนด์ กอล์ฟ แชมเปีย้ นชิพ”  ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นกอล์ฟรายการล่าสุดที่บรรจุเข้าเป็นรายการแข่งขันของ เอเชียนทัวร์  โดยมีนกั กอล์ฟระดับโลกหลายคนลงแข่งขัน เช่น ลี เวสต์วดู้  และดาร์เร็น คลาร์ค  การแข่งขันนี้จะท�ำให้วงการกอล์ฟในประเทศยิ่งใหญ่ขึ้นและประชาสัมพันธ์พร้อมเสริมภาพลักษณ์ไทยให้ดีขึ้น  นอกจากนัน้  Casillero del Diablo ยังได้รว่ มฉลองชัยชนะในงานปาร์ตหี้ ลังจบการแข่งขัน เพิม่ ความสนุกสนาน ครืน้ เครง  ท่ามกลางรอยยิม้ และมิตรภาพของนักกอล์ฟจากหลายหลายประเทศ

18

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาขี่ม้า 

บีเอ็ม ดับเบิ้ลยู-บี.กริม ไทย โปโล โอเพ่น 2012

งานโปโลยิง่ ใหญ่แห่งปี บีเอ็ม ดับเบิล้ ยู-บี.กริม ไทย โปโล โอเพ่น 2012 กลับมาอีกครัง้  โดยปีนกี้ ารจัดงานยังคงเน้น เรื่องการกุศล เพื่อน�ำรายได้จากการจัดงานมอบให้แก่โรงเรียนจิตรลดา  นอกเหนือจากความสนุกสนานเร้าใจในการแข่งขันแล้ว แขกผูม้ เี กียรติยงั ได้รบั ความเพลิดเพลินจากซุม้ สอยดาว การ นวดผ่อนคลาย พร้อมเครือ่ งดืม่ คุณภาพอย่าง มองต์ แคลร์ สปาร์คกลิ้งไวน์ ที่ทางสยาม ไวเนอรี่ จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ  ก่อนปิดท้ายด้วยพิธมี อบรางวัลฯ และร่วมฉลองชัยชนะให้แก่ทมี ผูช้ นะเลิศ ถือเป็นอีกหนึง่ กิจกรรมดีๆ ทีท่ าง มองต์ แคลร์  ร่วมสนับสนุนและสร้างสรรค์ขึ้น

โฉมหน้าผู้โชคดีจากกิจกรรม “Mont Clair Win a Trip to South Africa”

เดินทางมาถึงทางโค้งสุดท้ายแล้วส�ำหรับกิจกรรม “Mont Clair Win a Trip to South Africa” ที่ได้ผู้โชคดี 3 ท่าน  ร่วมเดินทางไปในทริปพิเศษนีก้ บั เรา ได้แก่ คุณธนิต ศรีสถิตย์, คุณพีรพล เจริญรัตนพรชัย และคุณจิณฑ์จฑุ า สุวรรณสุข  ทั้ง 3 ท่านพร้อมผู้ติดตามจะร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งอารยธรรม และเที่ยวชมทัศนียภาพอันน่าหลงใหลในทุ่งหญ้าป่า ซาฟารี พร้อมเยี่ยมชมไร่องุ่นถิ่นก�ำเนิดของไวน์คุณภาพอย่าง มองต์ แคลร์  สามารถติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมภาพความประทับใจในทริปนี้ได้ที่ www.montclair-wine.com หรือที ่ www.facebook.com/montclairwine

2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

19


จับมือกับ ชาโตว์ แมร์  ร่วมเนรมิตความสุขในงานไวน์ดนิ เนอร์ อาร์มาน เดอ บริญคั  ย�ำ้ มาตรฐานของการเป็นแชมเปญสุดหรูอนั ดับ 1 ด้วยการร่วมสนับสนุนงานไวน์ดนิ เนอร์ของ  ชาโตว์ แมร์ แบรนด์ไวน์แดงชือ่ ดังระดับโลกของฝรัง่ เศส เพือ่ เป็นการสร้างสรรค์ความสุขแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแขก  VIP ที่มาร่วมงาน ณ โรงแรม St.Regis บรรยากาศในงานจึงเต็มไปด้วยความเป็นกันเองอย่างลงตัวของไวน์ชั้นเลิศ  และแชมเปญสุดหรูอย่าง อาร์มาน เดอ บริญัค

สยาม ไวเนอรี่ ยกทัพสินค้าไวน์เข้าร่วมงาน TRAFS

สยาม ไวเนอรี่ ประกาศศักดาความยิ่งใหญ่อีกครั้งใน มหกรรมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอันดับหนึ่ง ของประเทศไทย หรือไทยแลนด์โฮเรก้า 2012  งานนีส้ ยาม ไวเนอรี ่ ได้นำ� เสนอไวน์ไทยคุณภาพอย่าง มอนซูน แวลลีย ์ และไวน์นำ� เข้าในกลุม่ ของ World of wines  เพือ่ ให้ผรู้ ว่ มงานได้พบกับไวน์หลากหลายตามความต้องการ  โดยการร่วมงานครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทั้ง จากร้านอาหารและเชฟจากโรงแรมต่าง ๆ มากมาย เรียกว่า  เป็นงานแสดงสินค้าคุณภาพอีกหนึง่ งานประจ�ำปีเลยก็วา่ ได้

20

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


ร่วมฉลอง 25 ปี มหกรรมการแข่งเรือใบ 

ชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า 2554 ปิดฉากไปอย่างสวยงาม ส�ำหรับมหกรรมการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า 2554 โดย การจัดงานในครัง้ นีถ้ อื เป็นครัง้ พิเศษ เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในวโรกาสมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ  ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ท�ำให้มจี ำ� นวนเรือใบเข้าแข่งขันมากมายเป็นประวัตกิ ารณ์วา่  170 ล�ำ รวมถึง นักกีฬาจากทั่วโลกกว่า 1,000 คน  งานนี ้ มองต์ แคลร์ ไวน์นำ� เข้าคุณภาพ โดยบริษทั  สยาม ไวเนอรี ่ ยังคงได้รบั ความไว้วางใจให้เป็นไวน์ที่ใช้เสิรฟ์ ในงานอย่างเป็นทางการเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เพื่อเฉลิมฉลองให้กับทุกคนในทุกค�่ำคืนตลอดการแข่งขันเป็นการสร้าง  ความสุขสนุกสนานครื้นเครงและมิตรภาพในหมู่นักกีฬาร่วมถึงผู้เข้าร่วมงานทุกคน

มอบความสุขครั้งใหญ่ ส่งท้ายปีเก่าในงาน Wine Garden สปาย ไวน์คูลเลอร์ และ มองต์ แคลร์ เนรมิตบรรยากาศงาน Wine Garden มาไว้ที่ใจกลางเมือง ณ ศูนย์การค้า   เมเจอร์รชั โยธิน พร้อมร่วมฉลองบรรยากาศเทศกาลสังสรรค์ตงั้ แต่ชว่ งปลายปี 2011 จนถึงเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์ 2555  เพือ่ เป็นการมอบความสุขและความบันเทิงให้กบั ทุกท่าน ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งแบบสบาย ๆ เอาใจนักดืม่ ไวน์ใน บรรยากาศที่เป็นกันเอง

2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

21


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติในงาน  "7 Artists 7 Portraits of the King by Lexus" ในวโรกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครบ 7 รอบ บริษทั  สยาม  ไวเนอรี ่ จ�ำกัด ได้สง่ ไวน์ไทยคุณภาพอย่าง มอนซูน แวลลีย ์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในงาน "7 Artists 7 Portraits of  the King by Lexus" ที่จัดขึ้นโดย กลุ่มศิลปินศิลปาศรี ร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด เพื่อหา  รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ส�ำหรับช่วยเหลือและฟื้นฟูความเป็นอยู ่ ผูู้ประสบอุทกภัยปี 2554  นอกจากผูเ้ ข้าร่วมงานจะได้ชนื่ ชมผลงานภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั  จ�ำนวน 7 ภาพ  จาก 7 ศิลปิน ซึง่ เป็นการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ แก่ปวงชนชาวไทยแล้ว ทุกท่านยังได้เสพความสุขและอิ่มเอมไปพร้อมกับไวน์ไทยคุณภาพ มอนซูน แวลลีย์ ที่เข้า มาช่วยสร้างบรรยากาศงานให้เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ร่วมเปิดประสบการณ์การดื่มไวน์ในงาน Chilean Wine Gala Dinner สยาม ไวเนอรี่ จับมือกับ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จัดงาน Chilean Wine Gala Dinner เพื่อเปิดโอกาส ให้แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมสัมผัสและลิ้มลองไวน์ Casillero del Diablo ไวน์น�ำเข้าจากประเทศชิลี ที่ได้รับรางวัลการันตี คุณภาพจากเวทีการประกวดไวน์ระดับโลกมากมายและเป็นที่ชื่นชอบของนักดื่มไวน์ทั่วโลก ภายในงานได้รับเกียรติจากไวน์เมกเกอร์ของสยาม ไวเนอรี่ มาร่วมพูดคุยและแนะน�ำให้ความรู้เกี่ยวกับจุดเด่น ของไวน์ชิลีที่ทุกคนที่ให้ความสนใจ

22

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


สานต่อโครงการต้านภัยหนาว “การเดินทางของไออุ่น ปีที่ 2” ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสยาม ไวเนอรี ่ พร้อมอาสาสมัครจิตอาสา สานต่อโครงการ “การเดินทางของ  ไออุ่น ปีที่ 2” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวกว่า 10,000 ผืน มอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ. ชัยภูมิ และ จ.แม่ฮ่องสอน  แม้อากาศจะหนาวเหน็บเพียงใด แต่อาสาสมัครทุกคนยินดีที่จะไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างเต็มใจ โดยในโครงการ  “การเดินทางของไออุน่ ” เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของกิจกรรมดีๆ เพือ่ สังคม ทีส่ ยาม ไวเนอรี ่ ตัง้ ใจทีจ่ ะด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คุณเฉลิม อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว 

เข้าเยี่ยมชมแปลงอาหารของสัตว์ป่า ณ​ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี หลังจากที ่ สยาม ไวเนอรี ่ สานต่อการด�ำเนินงานในโครงการรักษ์สงิ่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง ล่าสุดคุณเฉลิม อยูว่ ทิ ยา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จ�ำกัด ได้น�ำครอบครัวเข้าสักการะศาลเจ้าที่และศาลช้างที่ สยาม ไวเนอรี่  ได้เข้าไปด�ำเนินการก่อสร้างร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยในโอกาสนี้ท่านได้เยี่ยมชมแปลงอาหารของสัตว์ป่า ที ่ อาสาสมัครทุกท่านได้เคยเข้าไป และให้แนวคิดในการด�ำเนินการฟืน้ ฟูถงึ สภาวะแล้งทีก่ ำ� ลังใกล้เข้ามา อันจะมีผลกระทบ ต่อสัตว์ป่า อีกทั้งเตรียมพร้อมรับมือ ในการนี้ฝ่ายรับผิดชอบต่อสังคมจะมีการน�ำอาสาสมัครเข้าไปด�ำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของแหล่งน�้ำ  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของสิ่งมีชีวิต โดยคุณเฉลิมฝากชื่นชมกับเหล่าบรรดาอาสาสมัครทุกท่านที่ท�ำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างใจจริง

2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

23


SOMMELIER TALK

ความพยายาม น�ำพาสู่ความส�ำเร็จของ

“ปัญญา นาบชิด” แรงผลักดันให้ตวั เองเดินตามเส้นทาง แห่งความฝัน จากชายธรรมดาคนหนึง่ ที่ หลงใหลในเรื่ อ งไวน์ แ ละพร้ อ มที่ จ ะวิ่ ง เข้าหาโอกาสต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต  ในที่สุดเขาสามารถพลิกชีวิตตัวเองได้ ภายในช่วงเวลาอันสั้น วันนี้เราจะมาฟัง เรื่ อ งราวของเขากั บ ผู ้ ช ายที่ ชื่ อ ว่ า  ปัญญา นาบชิด Bar Captain ของ  ห้องอาหาร Palm โรงแรม Sofitel Centara Grand Resort & Villas Hua Hin ทางเดินสู่ฝัน ด้วยความที่ผมเป็นคนชอบไวน์และเริ่มต้นท�ำงานด้าน เครือ่ งดืม่ มาตลอด ดังนัน้ เมือ่ มีคนชักชวนให้เข้าร่วมแข่งขัน  Thailand Best Sommelier 2010 ผมจึงรีบศึกษารายละเอียด  และไม่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างทันที ซึ่งการ แข่งขันนั้นมีขั้นตอนมากมายที่เราต้องเข้าร่วมทดสอบ ความรู้เกี่ยวกับไวน์ทั้งข้อเขียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ขณะนั้นความรู้เกี่ยวกับไวน์ของผมเท่ากับศูนย์ ผมจึงท�ำ ข้อสอบไม่ได้เลย แต่ผมไม่เคยท้อ เมือ่ มีโอกาสใหม่เข้ามา อีกครั้งผมจึงพยายามใหม่ หัวหน้าส่งผมไปอบรมเกี่ยวกับ ไวน์ WSET และจากการสัมมนาครัง้ นีต้ อ้ งบอกว่าคุม้ ค่ามาก  จริง ๆ มันท�ำให้ผมมีความรูเ้ กีย่ วกับไวน์อย่างถูกต้อง รูว้ า่ ต้องเริม่ จากจุดไหนเพือ่ ให้แต่ละก้าวย่างถูกต้องและไม่หลง ทาง หลังจากนั้นผมลงสนามแข่งขันเป็นครั้งที่ 2 ที่งาน  Thailand Wine Butler Championship 2011 ผมสามารถ  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครอง เป็นความดีใจ และภูมิใจสุด ๆ ครับ มันเป็นก�ำลังใจผลักดันให้ผมยิ่งตก  หลุมรักไวน์มากขึน้  เป้าหมายสูงสุดอ่ ไปของผมคือ การได้ ติด 1 ใน 3 ของ Thailand Best Sommelier เพื่อจะได้  ไปเยือนไร่องุน่ ของต่างประเทศสักครัง้ หนึง่ ในชีวติ  โดยเฉพาะ ประเทศในฝันอย่างฝรั่งเศส แม้ตอนนี้ผมจะมีรางวัลติดตัว แล้ว แต่ผมคิดว่าความรู้ ความสามารถที่ผมมีตอนนี้ยังไม่ มากพอที่ จ ะเป็ น ซั ม เมอลิ เ ยร์   ผมยั ง ต้ อ งเก็ บ เกี่ ย ว ประสบการณ์ไปอีกเรือ่ ย ๆ ครับ เพราะเรือ่ งไวน์เป็นศาสตร์ ที่ละเอียดอ่อนมาก  

ซัมเมอลิเยร์... ศาสตร์และศิลป์รวมเป็นหนึ่งเดียว อาชีพนี้ไม่ใช่ว่าใคร ๆ ก็สามารถเป็นได้ หลายคนมี ความรูเ้ รือ่ งไวน์อย่างลึกซึง้ แต่กไ็ ม่สามารถเป็นซัมเมอลิเยร์ได้  เนื่องจากคนที่จะเป็นซัมเมอลิเยร์ได้ต้องมีทั้งศาสตร์และ ศิลป์รวมกัน  ศาสตร์คอื ความรูเ้ กีย่ วกับไวน์ทตี่ อ้ งหมัน่ ศึกษาหาความ รู ้ เ พิ่ ม เติ ม อยู ่ ต ลอดเวลา ศิ ล ป์ คื อ  ลี ล า ท่ ว งท่ า  ความ  สง่างาม ขณะถือแก้วหรือขวดไวน์ รวมถึงการจับ decanter  การแนะน�ำไวน์คล้ายกับการวิจารณ์งานศิลป์ชนิ้ หนึง่  ซัมเมอลิเยร์ ต้องบอกได้วา่ รูส้ กึ อย่างไรกับไวน์แต่ละขวดและในไวน์ขวด นั้นมีอะไรผสมอยู่บ้างซึ่งอาจมีเรื่องราวบอกเล่ามากมาย เมืองไทยมีซมั เมอลิเยร์เก่ง ๆ หลายท่าน ผมจะศึกษา และเอาจุดเด่นของแต่ละคนมาประยุกต์ใช้ ถ้าให้ผมแนะน�ำ ไวน์ให้ใครสักคนหนึง่  ผมจะถามก่อนว่าชอบไวน์สไตล์ไหน และทานกับอาหารอะไร ไวน์ของสยาม ไวเนอรี่ที่ผมจะ แนะน�ำคือ Monsoon Valley Colombard เพราะเป็นไวน์ท ี่ ดื่มง่ายมีกลิ่นหอมของ tropical fruit ดื่มได้แม้ไม่ทาน  อาหารยิ่ ง จั บ คู ่ กั บ อาหารไทยพวกกลุ ่ ม เรี ย กน�้ ำ ย่ อ ยก็ สามารถเข้าคู่กันได้ดี ดังนั้นผมคิดว่าการได้ทานอาหารรส เลิศกับไวน์คุณภาพที่เข้าคู่กันอย่างลงตัวแล้วนั้น มันจะ ท�ำให้คณุ มีความสุขและอิม่ เอมไปกับมือ้ อาหารของคุณ ผม ก็เช่นกัน การที่ผมได้แนะน�ำสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าแล้วลูกค้า พอใจ ผมก็จะมีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมครับ

“Where there is effort, success comes next” is the motto of Panya Nabchid, an ordinary wine lover who never let the opportunity passes him by. Learning from his first failure during the Thailand Best Sommelier 2010 competition, he kept on practicing and gaining more wine knowledge. Hard work paid off. He finally accomplished with first runner of Thailand Wine Butler Championship 2011. Sommelier is a wine specialist who can introduce wine pairing with food to customers. Tropical fruit aroma Monsoon Valley Colombard is one of his wine recommendations.

24

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

25


MY FAVOURITE DRINK

กษิดิศ ส�ำเนียง

นักร้องอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

การแสดงความเป็นตัวเองออกมาอย่าง สุดขีด ทีด่ เู ปรีย้ ว ก๋ากัน่  โดดเด่นไม่เหมือนใคร  แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเขาคนนี ้ คนที่ มุง่ มัน่ เดินตามความฝันของตัวเองจนโด่งดัง  แม้ ใ นวั น นี้ เ ขาจะเป็ น ที่ รู ้ จั ก และชื่ น ชอบของ  คอเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ แต่แท้จริง แล้ว จีน กษิดิศ ส�ำเนียง ยังมีอีกหลายแง่ มุมทีน่ า่ สนใจนอกเหนือจากความสามารถทาง ดนตรีและการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์...

เกิดมาเพื่อเป็นนักร้อง เราชอบร้องเพลงตัง้ แต่เด็ก นักร้องจึงเป็นอาชีพในฝัน ทีอ่ ยากท�ำมากทีส่ ดุ เคยเข้าร่วมประกวดร้องเพลงแต่ตกรอบ  ท�ำให้ทอ้ แท้คดิ ว่าคงเป็นนักร้องไม่ได้ จึงเลิกฝันไปสักพัก หันไป เป็นนักเขียน นักวิจารณ์เพลงให้กับนิตยสารเล่มหนึ่ง จน กระทัง่ มาเจอเพือ่ น ชวนมาท�ำวงดนตรีซงึ่ ก็คอื วงฟูตอง ก็เลย หยุดงานนักเขียนและมาเป็นนักร้องเต็มตัว เล่นดนตรีกับ วงฟูตองระยะหนึง่ จึงออกมาเป็นศิลปินเดีย่ วเมือ่  3 ปีทแี่ ล้ว ปัจจุบันเป็นศิลปินเดี่ยวในค่าย Small room ออก  อัลบั้มเดี่ยวมาแล้วหนึ่งชุด ตอนนี้ก�ำลังท�ำอัลบั้มใหม่ใน  แนวอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ดนซ์ เ หมื อ นเคย คาดว่ า จะเสร็ จ ประมาณสิงหาคมปีนี้  “เพลงดัง” หรือ “ตัวเราดัง” ไม่เคยคิดว่าตัวเองดัง ถ้าจะให้นิยามความโด่งดัง ขอ เลือกเพลงดังมากกว่าตัวเราดัง เพราะหากเพลงดังแสดงว่า ทุกคนรู้จักเพลงที่เราร้อง ตรงกันข้ามถ้าตัวเราดัง คนอาจ รูจ้ กั เราก็จริงแต่เขาไม่รจู้ กั เพลงทีเ่ ราร้อง นัน่ ก็แปลว่า มัน ไม่มีความหมายส�ำหรับการที่คนคนนึงจะเป็นนักร้อง เรา อยากอยูไ่ ปเรือ่ ย ๆ คงทีไ่ ปนาน ๆ ท�ำเพลงดี ๆ ให้กบั แฟนเพลง ทีช่ อบเรา ไม่ตอ้ งโด่งดังมากเพราะดังมากมันอาจตกลงมา เร็วและแรงจนเราอาจจะรับไม่ได้ก็ได้ ความส�ำเร็จในการเป็นนักร้อง การได้ท�ำอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองซึ่งเป็นความฝันมา ตัง้ แต่เด็ก ไม่รเู้ รียกว่าประสบความส�ำเร็จไหมแต่เรามีความ สุขมาก และการไปเล่นคอนเสิร์ตในต่างประเทศหลาย ๆ  แห่งก็นับว่าเป็นความส�ำเร็จระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันเราต้อง คิดว่าจะท�ำอย่างไรให้งานดีขึ้นกว่าเดิม ต้องแข่งกับตัวเอง  สร้างแรงกดดันให้ตัวเอง เพื่อน�ำเสนอสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม  อยากให้ผลงานเพลงออกมาดีที่สุด ความกดดันท�ำให้รู้ว่า เรามีความสามารถในเรื่องอะไรอีกบ้าง บางครั้งมันท�ำให้ เราดึงความสามารถบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ในตัวเราออก มาได้ 

26

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


วัยรุ่นกับวงการเพลงของไทย นักดนตรีฝีมือดีในบ้านเรามีเยอะมาก เล่นดนตรีสด ๆ  ก็ดีแต่การพัฒนาของเทคโนโลยีเข้ามามีปัจจัยเป็นอย่าง มาก เช่นดาวโหลดเพลง ท�ำให้กระทบต่อเรือ่ งงบประมาณ ส�ำหรับการท�ำเพลงของศิลปิน เมือ่ ค่ายเพลงมีรายได้ลดลง  สิง่ นีจ้ ะไปตีกรอบให้นกั ดนตรีไม่สามารถท�ำงานได้อย่างเต็ม ที่ เพราะเงินอยู่เหนืองานศิลปะ แม้กระแสเพลงอินดี้หรือ อันเดอร์กราวน์ทมี่ หี ลากหลายจะค่อย ๆ โตขึน้  แต่คนส่วน ใหญ่ก็ยังชอบเพลงในกลุ่มเมนสตรีม เช่น ป็อป แจ๊ส ร็อค  แดนซ์ กันอยู ่ ซึง่ จีนก็อยากให้คนฟังเปิดรับแนวเพลงใหม่ ๆ  บ้าง ส่วนน้อง ๆ เพือ่ น ๆ พี ่ ๆ ทีอ่ ยากเดินตามฝันของตัวเอง  ต้องหยุดฝัน แล้วลงมือท�ำจริง ๆ อาจเริ่มจากตัวเองก่อน  ลองตั้งใจและพยายามท�ำมันจริง ๆ ถ้างานออกมาดี ยังไง ก็ตอ้ งมีคนสนับสนุน ท�ำทุกอย่างสุดขีดเต็มที ่ แต่ถา้ ท�ำแล้ว มันไม่เป็นอย่างที่คิด ก็ต้องปลง เพราะความเป็นจริงอาจ ไม่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สิ่ ง ที่ เ ราฝั น  ความทะเยอทะยานต้ อ งมี ขอบเขตของความเป็นจริง เมื่อโอกาสมาถึงแล้วเวลานั้น อาจเป็นเวลาของคุณอีกครั้งคุณอาจกลับมาท�ำมันได้ ตัวตนที่แท้จริงของ “จีน กษิดิศ” เป็น Rock & Roll แต่งตัวแรง ก๋ากั่น เปรี้ยว แปลก  ดูโดดเด่น มองโลกในแง่ดีมาก อ่อนไหวในเรื่องความรู้สึก  ชอบหัวเราะ ไม่คดิ มาก พูดออกมาตรง ๆ โกรธง่ายหายเร็ว แต่ถ้าโกรธแล้วอารมณ์จะแรงมาก และส่วนใหญ่ถ้าอยู่บน เวทีจะสวมวิญญาณนักดนตรีเต็มที่เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่ง  แต่ดา้ นล่างเวทีเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึง่ ใช้ชวี ติ สบาย ๆ  เป็นกันเอง ซึง่ จีนคิดว่าถ้าเราจริงใจกับเราก็จะได้ความจริงใจ  กลับมา ส่วนอีกด้านหนึง่ ทีค่ นทัว่ ไปไม่คอ่ ยเห็นคือ ชอบอยู่ บ้านเฉย ๆ ดูแผ่นหนังติดต่อกันได้ทั้งคืน อินกับเพลงและ หนังที่ดูรักธรรมชาติ ชอบความมหัศจรรย์ของป่าไม้กับ  พื้นดิน ฟังเสียงต้นไม้ ชอบเที่ยวทะเล ภูเขา และที่ขาดไม่ ได้คือการท�ำเล็บและเข้าสปา นวดน�้ำมัน ซึ่งเป็นกิจกรรม หลักของจีนในการพักผ่อน แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นคนที่ติดกับความรู้สึกมาก แรงบันดาลใจในการ ท�ำงานถ้ามาก็มา ถ้าไม่มาก็ไม่มา วันไหนนอนน้อยก็จะคิด อะไรไม่คอ่ ยออก แต่ถา้ มีเงือ่ นไขของเวลาเข้ามาบังคับก็จะ สามารถลุกขึน้ มาท�ำงานให้สำ� เร็จได้เหมือนกัน เวลาทีร่ สู้ กึ แย่ ๆ จะพยายามไม่เครียด ถ้าเหนื่อยก็จะหลีกมันออก  ไปก่อน  สิ่งที่ช่วยเพิ่มพลังคือไปนั่งฟังเพลง หาอะไรดื่ม  กับแก็งค์เพื่อนสนิท 3-4 คน หรือไปเที่ยวทะเล อยู่กับ เพลงที่เราอยากฟัง เรียกว่าพักผ่อนจริง ๆ แต่ถ้ารู้สึกแย่ มาก ๆ ก็จะปิดตัวเองใช้เวลาอยูก่ บั ตัวเอง ไม่นานก็กลับมา เป็นปกติได้ ถ้าเราอยู่กับความโศกเศร้าได้ เราก็จะอยู่กับ ความสุขได้เช่นเดียวกัน

นักร้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สมัยก่อนจะเป็นคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนักมาก โดยเฉพาะก่อนเล่นคอนเสิร์ต จะดื่มเพื่อให้เกิดความกล้า  แต่พอจบคอนเสิรต์ ก็จะจ�ำอะไรไม่ได้เพราะไม่มสี ติเลย หลัง ๆ เราอยากเก็บความรูส้ กึ ขณะเล่นคอนเสิรต์ ให้เป็นความทรง จ�ำดี ๆ จึงเลือกดื่มเพียงเล็กน้อยเพื่อเปิดคอเท่านั้น  ถ้าเป็นการดื่มเพื่อสังสรรค์กับเพื่อน จะดื่มได้หมดทุก อย่างทั้งวอดก้า จินโทนิคหรือไวน์แดง ยกเว้นเบียร์เพียง อย่างเดียวทีไ่ ม่ดมื่  ส่วนไวน์กไ็ ม่ได้จำ� กัดว่าต้องเป็นไวน์ไทย หรือไวน์น�ำเข้า เพราะไวน์ไทยบางตัวเมื่อเทียบกับไวน์น�ำ เข้าในระดับราคาเดียวกัน ไวน์ไทยอาจจะมีรสชาติดีกว่า  แต่ด้วยค่านิยมของคนดื่มส่วนใหญ่มักจะเลือกไวน์น�ำเข้า  ซึ่งจีนเองก็ไม่ได้ยึดติดตรงนี้ ไวน์ที่จีน กษิดิศ เลือก เราเป็นคนชอบดืม่ ไวน์แดงมาก เคยได้ยนิ ประโยคหนึง่ ว่า “In wine there is truth” ซึง่ มันเป็นความจริง เวลาทีน่ งั่   ดื่มไวน์กับเพื่อน ก็จะมีสิ่งที่เป็นความจริงออกมาให้ได้ยิน  จีนชอบนัง่ ดืม่ ไวน์แบบสบาย ๆ เปิดเพลงแจ๊สเคล้าคลอกับ  ลมโชยเบา ๆ  โดยจีนจะเลือกชนิดของไวน์ตามอารมณ์ขณะนัน้  วันไหน  อยากสดใส ร่าเริง ครื้นเครง ก็อาจจะดื่ม สปาร์คกลิ้งไวน์  อย่างของสยาม ไวเนอรี ่ ทีจ่ นี ชอบก็จะเป็น Fresco Sparkling  Peach หรือไม่ก็ไวน์แดงอย่าง Kookaburra’s head เคล็ดลับส่วนตัวในการดืม่ ไวน์คอื  wine is  all about image ดั ง นั้ น เล็ บ ต้ อ งสวย  แก้ ว ต้ อ งสวย บวกกั บ การโพสต์ ท ่ า ถื อ แก้ ว  ไวน์เก๋ ๆ เรียกว่าองค์ประกอบเสริมทุกอย่าง ต้องจัดเต็ม

Gene Kasidit Samniang was really born to be a singer. With his notable character and unique voice, he  eventually became the popular singer of Electro dance’s fan club. In fact, he is a sensitive and emotional person which totally contrasts with his performance on the stage. Drinking his favorite red wine, having nail spa & massage and travelling are his most favorite forms of relaxation. Fresco sparkling peach and  Kookaburra’s red are indeed in his priority wine list. His advice to encourage dream followers is to  never stop dreaming and act spontaneously. If you put maximum effort on everything, the output must be  accepted by the audience. Keep pursuing your dream and keep listening to good advise! 2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

27


Social media

Mobile

  application trends

ชีวิตง่ายขึ้นด้วยโทรศัพท์มือถือ อาจจะกล่าวได้วา่ โทรศัพท์มอื ถือได้กลายเป็นปัจจัยที่ 6  ในการด�ำรงชีวิตของคนปัจจุบัน คงไม่มีใครกล้าปฎิเสธว่า ตัวเองไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ แถมหลายคนยังมีโทรศัพท์ มือถือมากกว่าหนึ่งเครื่อง อีกทั้งกระแสสมาร์ทโฟนยังได้ รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ท�ำให้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ โทรศัพท์มอื ถือของคุณจะใช้ท�ำงานได้ทกุ อย่างทีต่ อ้ งการ  ลองมาดูกนั ว่าพัฒนาการของโทรศัพท์มอื ถือในปี 2012   จะเป็นอย่างไร 1. Mobile Search: คุณสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ  ได้อย่างสะดวกในระยะเวลาอันสัน้  ด้วยโปรแกรมทีอ่ อกแบบ  มาโดยเฉพาะส�ำหรับการค้นหาข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ  เช่น Taptu ตัวเลือกของคุณจะไม่ได้มีเพียงแค่ Google,  Bing หรือ Yahoo อีกต่อไป รวมถึงค้นหาข้อมูลโดยใช้เสียง  เช่น SIRI ที่ก�ำลังโด่งดังในตอนนี้ 2. Mobile payment: ตัวเลือกใหม่ของช่องทางการ  ช�ำระเงิน คุณไม่จ�ำเป็นต้องเดินไปธนาคาร หรือยืนเข้าคิว  ซือ้ ตัว๋ รถไฟฟ้า เมือ่ คุณแนบโทรศัพท์มอื ถือไปทีแ่ ถบสแกน  หรือบาร์โค้ด เท่ากับว่าคุณได้ชำ� ระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึง่ ทาง สยาม ไวเนอรี่ ก็ก�ำลังพัฒนาระบบส�ำหรับการสั่งซื้อไวน์ แบบ online อยู่ด้วยเช่นกัน 3. Mobile social networking: เป็นสิ่งที่ได้รับความ  นิยมมากที่สุด ในอนาคตโทรศัพท์มือถือจะกลายเป็นศูนย์  กลางในการรวบรวมและกระจายข้อมูล โดยเฉพาะเรื่อง  การส่งข้อความ รูปภาพ วีดโี อ เกมส์ และอีเมล์ตา่ ง ๆ เช่น  Hashable ช่วยเก็บรวบรวมรายชื่อคนที่คุณติดต่อด้วย  Fancy เปิดโอกาสให้คุณโพสต์ แบ่งปันและวิจารณ์ทุก  เรื่องราวคล้ายกับบล็อกและแมกกาซีนรวมกัน หรือจะ เป็นการ twitter ข่าวสารต่าง ๆ 4. Location based service (LBS): การบ่งบอก  สถานที่หรือต�ำแน่งที่อยู่ของผู้ใช้งานในขณะนั้น รวมถึง  ความชอบ เพศ อายุ อาชีพ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ  วิเคราะห์เชิงการตลาดได้เป็นอย่างดี แอพพลิเคชั่นที่ดัง 

ที่สุดคือ Foursquare ซึ่งถ้าคุณไปไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ก็  สามารถลองใช้ โ ปรแกรมนี้ บ อกต� ำ แหน่ ง ที่ อ ยู ่ ข องคุ ณ  พร้อมรับสิทธิพิเศษได้เช่นกัน 5. Mobile Advertising: โทรศัพท์มือถือจะกลายเป็น  ช่องทางส�ำหรับการโฆษณาสินค้า ควบคูไ่ ปกับการโฆษณา  ทางทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา     6. Mobile commerce: โทรศัพท์มือถือสามารถเป็น  เครื่องมือของการท�ำธุรกิจการค้า เพียงแค่คุณเดินเข้าไป  ในร้านค้า เขาจะรู้ทันทีว่าคุณได้มาอยู่ที่ร้านของเขาแล้ว  และเพียงคุณถ่ายรูปสินค้าที่คุณต้องการซื้อด้วยโทรศัพท์  มือถือ ทางร้านจะรับรูว้ า่ คุณต้องการซือ้ สินค้าเหล่านัน้ และ  สามารถน�ำส่งให้ถงึ บ้าน โดยทีค่ ณ ุ ไม่ตอ้ งเสียเวลายืนเลือก  สินค้า รอเข้าคิวจ่ายเงิน หรือยกของขึ้นรถด้วยตัวเอง  เรียกได้ว่าปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวจะ ท�ำให้ชวี ติ คุณง่ายขึน้ อีกมาก คอยติดตามว่า สยาม ไวเนอรี่  จะพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ของตัวเอง หรือใช้ประโยชน์จากการ พัฒนาการของโทรศัพท์มือถือเข้ามาช่วยต่อยอดการท� ำ ธุรกิจให้สะดวกและง่ายขึ้นได้อย่างไร แต่คิดว่าน่าจะเป็น ประโยชน์ส�ำหรับคนรักไวน์เช่นคุณ... ลองติดตาม mobile site ของสยาม ไวเนอรี่  ได้ที่ www.siamwinery.com

Mobile applications have been soaring since smart phone became highly popular. At the top of the  mobile applications list for the next year are Mobile Search, Mobile Payments, Mobile social networking, Location based service (LBS), Mobile Advertising and Mobile commerce. In near future, you can do every transaction through your mobile phone, which will indeed ease your life much easier. Siam Winery will take advantage of mobile phone application development for commerce purposes to support all  dealers and business alliances.

28

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

29


Export

CAMBODIA New Year Party

SPY’s Facebook Club in Cambodia invited its fans to celebrate the birth of 2012 during its New Year party. About 200 fans enjoyed themselves with games & fun activities. They also had a chance to meet & greet with SPY presenter, Nico-in the vibes of joy and happiness.

Group Photo Competition

To enhance customer rapport, SPY had launched a group photo competition in which SPY fan club members posted their photos on Facebook from September to December 2011. The photo with the most likes won the top cash prize & SPY premiums. This activity was satisfactorily successful with over 6,000 likes for the winning photos. For more activities in 2012, please visit www.facebook.com/spyclubcambodia.

LAOS Lucky Draw events were successfully conducted in the last 5 years. It has been proven by a huge turnout of SPY golden caps participation. The event this year will be conducted in 4 key Lao cities, Vientiane, Savanakhet, Pakse and Luang Prabang. There will be a lot of fun and exciting activities such as special promotion from SPY and a Mini concert organized by SPY’s presenter.  Winner prizes include a New Fino and IPad 2, valued at 212,000 Lao Kip.  See you at the 2012 Lucky Draw!

30

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


UNITED KINGDOM

It is the pride of Monsoon Valley to join "Deliciously Fly Thai", which is an exclusive campaign between Thai Airways International and Thai restaurants in London, England. It offers Royal Orchid Plus frequent flyer members up to 20% off for meals at participating Thai restaurants in London. The promotion is valid from January 1March 31, 2012. Monsoon Valley will be sponsoring all classic wines ranging from white wine, rose wine to red wine at the Royal Lancaster Hotel, London.

VIETNAM SPY was an official sponsor of “VIETNAM NEXT TOP MODEL 2011”, which is one of the biggest model search shows in Vietnam. SPY logo was exposured   at the press conference and products were also served to all guests. This event was promoted through all kinds of media including TV, website, internet and magazine during its final broadcast on VTV 3 channel. 

2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

31


TRAVEL วัดทักซัง สถานที่แสวงบุญ ที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธามากที่สุด

ภูฏาน...

สวิสเซอร์แลนด์แห่ง เอเชีย

หากคุณเป็นอีกคนที่ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ นิยมการเดินป่าและปีนเขา ตกหลุมรัก วัฒนธรรมท้องถิ่น หลงใหลเรื่องดูดวง และเป็นศัตรูกับการช็อปปิ้ง ภูฏานเหมาะจะเป็น  จุดหมายปลายทางส�ำหรับการเดินทางครัง้ ต่อไปของคุณ เพราะมันเป็นประเทศเล็ก ๆ ทีต่ งั้ อยู่ ในเทือกเขาหิมาลัย และไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักในหมู่คนเอเชีย จนกระทั่งปลายปี 2011  ทีภ่ ฏู าน มีพระราชพิธรี าชาภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจกิ๊ มี ท�ำให้ภฏู านเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างมากขึ้น... จากภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขา ท�ำให้การเดินทาง ไปสถานทีต่ า่ ง ๆ ค่อนข้างใช้เวลามาก นักท่องเทีย่ วทุกคน จะเริ่มต้นการเดินทางที่เมืองพาโร เพราะเป็นเมืองเดียวที่ มีภูมิประเทศเอื้ออ�ำนวยส�ำหรับการจอดเครื่องบิน พาโร  มีสถานที่สวยงามแบบธรรมชาติให้ชมมากมาย เริ่มจาก  พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) ตัง้ เด่นตระหง่าน  อยูใ่ นหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ทสี่ วยงาม พาดผ่านแม่น�้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง สถานที่แห่งนี้เคยใช้ถ่าย ท�ำภาพยนต์ดงั เรือ่ ง The Little Buddha ท�ำให้ได้รบั ความนิยม จากนักท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมาก วัดทักซัง (Taktshang  Goemba) เป็นสถานทีแ่ สวงบุญทีช่ าวภูฏานเลือ่ มใสศรัทธา  กันมากที่สุด ตั้งอยู่บนหน้าผามีความสูงกว่า 3,000 เมตร  ท�ำให้ตอ้ งใช้เวลาเดินทางขึน้  2 ชัว่ โมงและลงอีก 2 ชัว่ โมง  แม้จะเหนือ่ ยและต้องใช้เวลาในการเดินทางมากแต่ตอ้ งบอก ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าจริง ๆ คุณจะได้สูดอากาศ  ที่สดชื่น สัมผัสกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติและความ สวยงามของวิว ทิวทัศน์ แบบที่ไม่สามารถบรรยายได้  ส� ำ หรั บ คนที่ เ ดิ น ไม่ ไ หวเขาก็ มี ล าให้ ขี่ ขึ้ น เขา แต่ ต ้ อ ง  ขอบอกว่าไม่ได้ความรู้สึกประทับใจเท่ากับการเดินขึ้นด้วย ตัวเอง หุบเขาฮาวาลเล่ย ์ (Haa Valley) เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว  อีกแห่งหนึง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะได้ชมทัศนียภาพทีไ่ ม่เหมือนใคร และไม่มใี ครเหมือน ยิง่ สูงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสีสนั ของต้นไม้กย็ งิ่ สวยสามารถเดินทางขึ้นเขาด้วยรถ หรือขีจ่ กั รยานเสือภูเขาขึน้ ไปก็ได้ เมือ่ ไปถึงจุดหมายปลาย

32

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012

พาโรริงปุงซอง สถานที่ถ่ายท�ำ ภาพยนต์เรื่อง The Little Buddha

ทางที่เรียกว่า “ชิเลล่า พาส (Chile La Pass)” คุณจะเห็น  วิวของพาโรทัง้ เมือง และถ้ามองออกไปไกลในระดับสายตา เราก็จะเห็นทั้งเทือกเขาหิมาลัยที่ยาวไปถึงประเทศเนปาล และประเทศทิเบต กลางคืนที่นี่จะเงียบสงบมาก ๆ แม้ กระทั่งสัตว์ต่าง ๆ ก็ไม่มีส่งเสียงร้องให้ได้ยิน สิ่งที่คุณ เห็นจะเป็นเพียงท้องฟ้าสีดำ� สนิท ทีถ่ กู ตกแต่งด้วยแสงสว่าง ของดาวทีก่ ระจายอยูท่ วั่ ท้องฟ้าและมีดาวตกให้เห็นอยูเ่ รือ่ ย ๆ เมืองทิมภู เป็นเมืองหลวงของประเทศ แม้ความเป็น ธรรมชาติจะลดน้อยลง และมีความเจริญแทรกซึมเข้ามา มากกว่าเมืองอืน่  ๆ แต่ยงั คงความสวยงามของการผสมผสาน  อย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดย เอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการ แต่งกาย ตลอดจนไมตรีจติ และความเป็นมิตรของผูค้ น โดย 


ปูนาคาซอง

สถูป 108 องค์ที่โดจูล่า

ชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจ�ำชาติ ผูช้ ายจะ แต่งชุดที่เรียกว่า โฆ (Kho) ส่วนของผู้หญิง เรียกว่า ฆีระ  (Khira) ซึง่ กลายเป็นสัญลักษณ์ทที่ ำ� ให้ทวั่ โลกรูจ้ กั และจดจ�ำ  คนภูฏานได้เป็นอย่างดี  สถานที่ต่อไปที่น่าสนใจคือ เมมโมเรียลโชเตน เป็น  มหาสถูปที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชด�ำริของพระเจ้าจิกมี ดอร์จ ิ วังชุก กษัตริยอ์ งค์ท ี่ 3 แห่งราชวงค์วงั ชุก ซึง่ มีความ สวยงามมาก วัดชันกังคา วั ด นี้ เ ป็ น วั ด ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละ  ชาวภูฏานนิยมมาไหว้พระขอพรและให้พระตัง้ ชือ่ ให้ลกู ของ ตัวเอง ทีว่ ดั นีท้ า่ นสามารถให้พระตัง้ ชือ่ เป็นแบบชาวภูฏาน ได้ จุดชมวิวซังเกกัง จุดชมวิวทิวทัศน์ทสี่ วยงามของหุบเขา เมืองทิมพู ใกล้ ๆ กันจะมีวัดนันนารี ซึ่งเป็นวัดที่สร้างอยู่ บนเนินเขาสามารถขึน้ ไปชมทิวทัศน์และไหว้พระได้เช่นกัน จากเมืองทิมภูเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงจะถึงเมือง ปูนาคา (เมืองหลวงเก่าในอดีต) ระหว่างทางคุณสามารถแวะ ชม โดจูลา่  ทีม่ จี ดุ เด่นอยูท่ คี่ วามสวยงามของสถูป 108 องค์  ในวันทีอ่ ากาศแจ่มใสคุณจะมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัย ที่งดงาม รวมถึงยอดเขา กังก้าพุนซุม ซึ่งเป็นยอดเขา  ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลกทีย่ งั ไม่มผี ใู้ ดสามารถปีนขึน้ ไปได้ ไฮไลท์ของ  เมืองปูนาคาคือ ปูนาคาซอง ป้อมปราการประจ�ำเมืองทีแ่ ม้ จะถูกภัยธรรมชาติท�ำลายหลายครั้ง แต่ยังคงสวยงาม เนื่องจากได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง 

ชาวภูฏานมีความเป็นอยู่และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ให้ ความส�ำคัญกับเรื่องความสุขของชีวิตมากกว่าการเติบโต ทางเศรษฐกิจ ส�ำหรับภูฏาน “ความสุขของประชาชน” ถือ เป็นวิธกี ารวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ อาหารหลัก ของชาวภูฏานเป็นพวกข้าว บะหมี่ ข้าวโพด ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยพริก ผักและมันหมู และอาหารประจ�ำชาติคอื   Emadate ซึ่ ง ประกอบด้วยพริกสดกับ ซอสเนยต้มกับ  หัวไชเท้า มันหมูและหนังหมู ชาวภูฏานนิยมอาหารรสจัด  โปรดปรานเนือ้ จามรี (คล้ายเนือ้ วัว) เครือ่ งดืม่ มักเป็นชาใส่ นมหรือน�ำ้ ตาล ในฤดูหนาวนิยมดืม่ เหล้าหมักผสมข้าวและ ไข่ ไม่นยิ มสูบบุหรี ่ นอกจากนัน้ ยังมีอาหารจากทิเบต เช่น  ซาลาเปาไส้เนือ้  ชาใส่เนยและเกลือ และอาหารแบบเนปาล ให้ได้ลิ้มลองกันในภูฏานด้วย อย่าลืมหาเวลาการพักผ่อน ของคุณไปเยียนประเทศที่น่าสนใจนี้ มันอาจจะสร้างแรง บันดาลใจใหม่ ๆ ในการท�ำงานของคุณ...

อาหารประจ�ำชาติ Emadate นักท่องเที่ยวในชุดประจ�ำชาติโฆและฆีระ

Bhutan is a small Kingdom located at the heart of Central Asia. It is a country where culture and traditions are still richly imbibed by its natives since time immemorial. Tourists can start exploring right after they step out Paro International Airport. One can first visit visits Taktshang Gompa which is considered as one of the most important Buddhist sites in the world. Even if it takes around three to four hours to climb up and down the hill, you will be fascinated by the stunning Bhutanese natural scenery. Haa Valley, where you can witness the magnificent Himalayan snow peaks, is one of the most picturesque places in Paro. In the capital city of Thimpu, Memorial Chorten and Sangaygang are spots that tourists must visit. One must also see DochuLa and Punakha Dzong which are located in Punakha, only 100 km. away from  Thimphu. Bhutanese food has one predominant ingredient, chili. Like any Asian county, rice is a staple with  every meal. Vegetable or meat dishes cooked with chili or cheese comprise the accompanying cuisine.  Indeed, Bhutan is one country that you must explore, cherish and eventually, be proud of.

การเต้นระบ�ำของชาวท้องถิ่น

2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

33


Health

หน้าใส อ่อนวัย ด้วย

“โยคะบิน”

กิจกรรมชนิดหนึง่ ทีย่ งั คงได้รบั กระแสตอบรับเป็นอย่าง ดี ใ นช่ ว งสิ บ ปี ที่ ผ ่ า นมา ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ใ ส่ ใ จสุ ข ภาพ นั่ น ก็ คือ “โยคะ” การออกก�ำลังกายที่สามารถเล่นได้ทุกเพศ  วัย และหลายคนเชื่อว่าเป็นการออกก�ำลังกายที่ดีที่สุดไม่ แพ้การว่ายน�ำ้  และกระแสล่าสุดทีก่ ำ� ลังมาแรงในขณะนีค้ อื   โยคะรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “โยคะบิน” “โยคะบิน” เป็นการออกก�ำลังกายที่น�ำเอาจุดเด่นของ โยคะ พิลาทิส การเต้น และยิมนาสติกมาผสมผสานกัน  เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ  โดยอุปกรณ์สำ� คัญทีเ่ ป็นหัวใจช่วย ให้เราบินได้คอื ผ้า Hammock ผ้าซึง่ ถูกทอขึน้ มาเป็นพิเศษ  เพือ่ ให้มคี วามนุม่ นวลยืดหยุน่ เฉพาะแนวขวาง และรับน�ำ้ หนัก ได้ เ ป็ น พั น กิ โ ลกรั ม ผ้ า ดั ง กล่ า วจะถู ก แขวนบนเพดาน เสมือน “ชิงช้า” ที่ยึดติดกับผนังอย่างแน่นหนาเพื่อรองรับ ท่าทางโยคะต่าง ๆ ทัง้ การเคลือ่ นไหวแบบต่อเนือ่ งทีม่ ลี ลี า อ่อนช้อยรวมถึงท่าทางอันโลดโผน  “โยคะบิน” เป็นการออกก�ำลังกายแบบไร้แรงดึงดูดทีจ่ ะ ท�ำให้กล้ามเนือ้ บริเวณส่วนหลังและกระดูกสันหลังคลายตัว  และอิสระจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลก คุณจะได้ยืด เหยียดกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังอย่างเต็มที่ ท่าทางที่ เป็นไฮไลท์คือ อัพไซด์ ดาวน์ (การเอาหัวลงและเอาเท้าชี้ ขึน้ ฟ้า) จะช่วยให้เลือดไปเลีย้ งสมอง ช่วยให้ระบบฮอร์โมน ตื่นตัว โดยเฉพาะฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต และ ช่วยกระตุน้ ต่อมใต้สมอง (หรือต่อมพิทอู ทิ ารี) ท�ำให้สดชืน่   หน้าตาสดใส ดูเด็กลง และเมื่อกระดูกสันหลังทุกเปลาะ คลายตั ว  เราจะสู ง ขึ้ น  และอาการปวดหลั ง ก็ จ ะลดลง  หากเล่นท่านี้เป็นประจ�ำต่อเนื่องคุณก็จะสูงขึ้นได้เช่นกัน

นอกจาก “โยคะบิน” จะเป็นการออกก�ำลังกายทีเ่ สริมสร้าง ทั้งความสวยงาม และสร้างความสมบูรณ์ให้กล้ามเนื้อไป พร้อม ๆ กัน สิง่ ทีจ่ ะได้เพิม่ เติมคือ ความสนุกสนาน ทุกท่วงท่า  คือความท้าทาย ได้เพิม่ ความมัน่ ใจในตัวเอง และได้สมั ผัส ถึงความรูส้ กึ อิสระและผ่อนคลายแบบสุด ๆ ขณะลอยตัวใน อากาศ สิ่งเดียวที่คุณต้องท�ำคือเปิดใจและขจัดความกลัว  เท่านี้คุณก็สามารถที่จะลองโยคะบินได้แล้ว เคล็ ด ลั บ การเพิ่ ม ความสดชื่ น หลังออกก�ำลังกาย

การออกก�ำลังกายท�ำให้ร่างกาย  สูญเสียน�้ำและแร่ธาตุที่ส�ำคัญออกไป พร้อมกับเหงื่อ วิธีง่าย ๆ ในการเรียกความสดชื่นกลับคืนมาคือ การดื่มน�้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ ยิ่งได้น�้ำแร่ธรรมชาติ บริสุทธิ์แช่เย็น ๆ อย่างเช่น Gerolsteiner ที่อุดมด้วยปริมาณแร่ ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมในปริมาณสูง จะช่วยให้คุณผ่อน คลาย พร้อมเพิม่ ความสดชืน่ ตามธรรมชาติให้กบั ร่างกายได้อย่าง รวดเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2662-3341 www.pilatesstation.co.th

Fly Yoga is a combination of traditional yoga techniques, acrobatics, gymnastics and dance. It employs a low impact and light method using a fabric hammock to help you move deeper into yoga postures,  improve your balance and body strength and practice advanced inversions and circus-style tricks. It  focuses on gravity and body weight training so you would use more brain neurons and muscle fibers. Compared to ground or mat yoga, Fly Yoga is a challenging yet fun and relaxing exercise with numerous therapeutic and physiological benefits.

34

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

35


SPY Recommended

สัมผัสกลิน่ อาย

อเมริกนั ยุค 50’s ที่

V8 Diner Foot Long Chilli Chesse Dog

V8 Diner ร้านอาหารสไตล์อเมริกนั ทีพ่ าคุณย้อนเวลา กลับไปสู่ยุค 1950’s ด้วยการตกแต่งแบบคลาสสิกย้อนยุค ทีม่ คี วามเป็นเอกลักษณ์ไม่วา่ จะเป็น ตูเ้ พลง หรือโต๊ะพลู ที่ นี่จะมีอาหารเช้าแบบอเมริกันเสิร์ฟตลอดทั้งวัน ขนมปังที่ ใช้ก็เป็นสูตรโฮมเมด และถ้าคุณอยากทานอาหารทีไ่ ม่มีใน เมนู ทางร้านก็สามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้มี ตัวเลือกในการทานอาหาร เมนูแนะน�ำคือ The Aussie  Burger with the Lot เพียงแค่กัดค�ำแรก คุณจะรู้สึกชุ่มช�่ำ  ด้วยรสชาติของชิน้ เนือ้  เนือ่ งจากเขาเลือกใช้เนือ้ น�ำเข้าชัน้ ดี  จากฟิจปิ ระเทศญีป่ นุ่  ทีม่ ไี ขมันเพียง 15% เมือ่ ทานจนหมด  รับรองว่าคุณจะลืมรสชาดของเบอร์เกอร์ทวั่ ไปทีค่ ณุ เคยทาน  ได้เลย ต่อมาคือ Foot Long Chilli Chesse Dog ฮอตด็อก  สไตล์อิตาเลี่ยนที่อัดแน่นด้วยส่วนผสมหลายชนิด โดดเด่น ด้วยชีสและกลิ่นหอมของเครื่องเทศ บอกได้ค�ำเดียวว่า  อร่อยสุดยอด และส�ำหรับคนทีไ่ ม่ทานเนือ้ ทางร้านมีเมนูไก่ สูตรเด็ดล่าสุดมาแนะน�ำคือ Grill Chicken Burger เนือ้ ไก่ รมควันสูตรพิเศษที่ถูกใจลูกค้าอย่างรวดเร็วปิดท้ายด้วย  Garlic Bread ขนมปังกระเทียมโฮมเมดพร้อมซอสดิปปิ้ง  3 สไตล์ให้เลือก ทานคูก่ บั สปาย กามิกาเซ่ หรือ สปาย เรด  เหมือนทานเบอร์เกอร์และฮอตด็อกกับเครื่องดื่มค็อกเทล  ดีกรีแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยสามารถช่วยกระตุ้นความ อยากอาหารและเพิม่ รสชาติให้กบั อาหารได้อย่างไม่นา่ เชือ่   นอกจากอาหารอเมริกนั แล้ว ทางร้านยังมีเสิรฟ์ อาหารอิตาเลีย่ น 

Roast Beet

The Aussie Burger  with the Lot

Garlic Bread

เม็กซิกนั  และอาหารไทย เรียกว่ามาทีเ่ ดียวแต่มเี มนูหลาก หลายให้เลือก  ตอนนีท้ างร้านได้ขยายพืน้ ทีด่ า้ นหน้าให้เป็นลานนัง่ ดืม่ และทานอาหารส�ำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์ โดยมีดนตรีสดแนวกีตาร์และแซกโซโฟนเล่นให้ฟงั ทุกวันพุธ และอาทิตย์แถมด้วย Bar B-Q Buffet ทุกวันอาทิตย์ เอาใจ  คนทานจุโดยเฉพาะ หากคุณอยากลิม้ ลองอาหารรสชาติอร่อย ราคาไม่แพง  บรรยากาศดี สถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง V8 Diner  เป็ น ตั ว เลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของร้ า นอาหารบนถนน สุขุมวิทเลยก็ว่าได้ ส�ำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 0-2229-4453 สะดวกเมื่อไรไปได้ ตลอดเวลา เพราะเขาเปิ ด ตลอด 24 ชั่ ว โมง หิ ว เมื่ อ ไร  ก็นึกถึง V8 Diner ได้เสมอ

Featured in an American classic 1950’s style, V8 Diner offers a delicious selection of American, Italian, Mexican and Thai food. The Aussie Burger with the Lot, Foot Long Chilli Chesse Dog, Grill Chicken Burger and Garlic Bread are its signature dishes. SPY Red and SPY Kamikaze – cocktail in the bottle – are exciting flavor-enhancing drinks being served at V8 Diner. Live music is played on  Wednesdays and Sundays. V8 Diner is indeed one of the best places on Sukhumvit. One can simply  enjoy yummy treats with the company of friends and family at the reasonable prices.

36

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

37


Activities

เพิม่ ดีกรีความฮ็อตในคอนเสิรต์   "HOT OF THE YEAR 3" “สปาย” สร้างสรรค์แรงบันดาลใจครั้งใหม่โดย ร่วมระเบิดความมันส์เต็มพิกัดในคอนเสิร์ตสุดฮ็อต แห่งปี "HOT OF THE YEAR 3" มหกรรมคอนเสิรต์   ทีร่ วบรวมศิลปินชื่อดังกว่า 100 ชีวิต มาไว้บนเวที เดียวกัน งานนี้สมาชิกสปายคลับจะได้กระทบไหล่ นักร้อง พิธีกร อย่างใกล้ชิดที่บูธของสปาย อีกทั้ง ยั ง ได้ เ พลิ ด เพลิ น กั บ กิ จ กรรมและเกมส์ ต ่ า ง ๆ  มากมายทีท่ มี งานจัดเตรียมมาสร้างเสียงกรีด๊  ความ สุขและรอยยิ้มให้กับทุกคนอย่างเต็มที่  ติดตามกิจกรรมดี ๆ สปายจะตามไปสร้างแรง บันดาลใจให้คุณ... ได้ที่ www.facebook.com/ spyclubthailand

ค้นหาสาวใสสไตล์ SPY Cocktail 

“SPY Inspiring Girl” ในที่สุดก็ได้สาวสวยที่มาพร้อมกับความสดใส และแรงบันดาลใจ  เต็มเปี่ยม ในการเติมสีสันให้ชีวิตกับ SPY Cocktail จากโครงการ  “SPY Inspiring Girl” โดยสีส่ าวทีม่ สี ไตล์และบุคลิกของตนเองใกล้เคียง  กับ 4 รสชาติได้แก่ Mai Tai (สตรอเบอร์ร)ี่ , Screwdriver (ส้ม), Kamikaze  (บลู   ไลม์ ) , Margarita (เลมอน) โดยทั้งสี่สาวได้มีโอกาสร่วมถ่าย  แฟชัน่ เก๋ ๆ ภายใต้คอนเซ็ปท์ปาร์ตี้สนุก ๆ ให้กับนิตยสารชื่อดัง  เพือ่ น ๆ คนไหนอยากร่วมสนุกกับกิจกรรมของสปายทีจ่ ดั ขึน้ อย่าง ต่อเนือ่ งแบบนี ้ สามารถติดตามได้ท ี่ www.facebook.com/spyclubthailand

38

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012


ท�ำเก๋จัดกิจกรรมปาร์ตี้สละโสดในฝัน

กับ “SPY สละโสด ปาร์ตี้”

สปาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทมี่ ีองุน่ เป็นส่วนผสม จัดกิจกรรมเอาใจว่าทีเ่ จ้าสาวก่อนเข้าสู่ประตูวิวาห์ โดยสร้าง ประสบการณ์ปาร์ตสี้ ละโสดสุดเอ็กซ์คลู ซีฟอย่างยิง่ ใหญ่ให้กบั เจ้าสาวผูโ้ ชคดีคอื  คุณสุภาพร มัน่ สกุล  ในงานนี้บรรดาก๊วนเพื่อนสนิทของเธอต่างเข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย ก่อนค�่ำคืนของงานปาร์ตี้สละโสด  สุดพิเศษนีจ้ ะเริม่ ขึน้  ว่าทีเ่ จ้าสาวผูโ้ ชคดีและก๊วนเพือ่ นสนิทได้มกี ารเตรียมตัวเป็นพิเศษ เริม่ ต้นด้วยการเดินทางโดย รถลีมูซีนสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปท�ำสปาเล็บที่ OPI Boutique พร้อมรับประทานอาหารอิตาเลี่ยนเมนูพิเศษที่จับเข้าคู่กับ   เครื่องดื่มอย่าง SPY หลังจากนั้นถึงขั้นตอนของการแต่งเสริมเติมสวย โดยสไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทยอย่าง  คุณมล กมล ฉัตรเสน เมคอัพอาร์สติสต์มอื หนึง่  และช่างผมมือทองอย่างคุณไก่ สมพร ธิรนิ ทร์ ทีม่ าช่วยเนรมิตว่าที่ เจ้าสาวให้เฉิดฉายโดดเด่นในงานปาร์ตี้ฉลองความโสดของเธอในครั้งสุดท้ายกับผองเพื่อนสนิท พร้อมปิดท้ายด้วย เซอร์ไพรส์สดุ พิเศษกับการปรากฎตัวของพระเอกหนุม่ หล่อขวัญใจสาว ๆ อย่าง คุณป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรัตน์ ทีม่ า มอบช่อดอกไม้พร้อมเต้นร�ำในเพลงพิเศษ ท�ำให้คำ�่ คืนนัน้ เป็นวันทีแ่ สนสุขของว่าทีเ่ จ้าสาวผูโ้ ชคดีกอ่ นจะเข้าสูป่ ระตู วิวาห์อย่างแท้จริง คิดถึงปาร์ตี้สละโสด คิดถึง สปาย ไวน์คูลเลอร์... SPY Wine Cooler and SPY Cocktail, has brought such a dream-come-true event to Bangkok, the “SPY Salasod Party”. Before the party started, the luckiest bride-to-be with her bridesmaids, travelled through a journey of beauty with SPY in their exclusive limousine, starting with nail spa treatment at OPI Boutique, then enjoyed lunch with Italian food, paired perfectly with SPY beverages, and then got a very special makeover with celebrity makeup artist, Kamol Chatsen,  followed by professional hair designer Somporn Tirin making them into princesses for  the celebration of the bride's last night of "freedom" with her bridesmaids. At the end of the night, SPY topped it off with the huge surprise by bringing the prince in her dream, Pong-Nawat, the famous  actor, to the party and asked the luckiest girl of the night to join him on the dance floor and  celebrate her last night as a single couple.

ภาพความประทับใจของก๊วนเพื่อน 2012 MARCH SIAM WINERY NEWSLETTER

39


40

SIAM WINERY NEWSLETTER MARCH 2012

Siam Winery E-Newsletter March 2012  

Siam Winery E-Newsletter March 2012 , Hua Hin Harvest Festival

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you