Page 1

CSR ชุมชน

การปรับปรุง

ถนนกำ�นันแม้น จัดทำ�โดย

กิตตินันท์ เรืองฤดี ทวีศักดิ์ เกตุอรุณ


2

ถนนกำ�นันแม้น ในอดีต ในเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ที่สร้างความเสียหาย แก่ทรัพย์สินและชีวิตของผู้คนไปมากมาย รวมถึงสร้างความปวดร้าวให้ แก่ประชาชนชาวไทยที่ได้ประสบภัยครั้งนั้น ถนนกำ�นันแม้น ในเขตจอมทอง ฝั่งธนบุรี ก็เป็นอีกหนึ่งถนนที่ได้ รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในครั้งนั้น เนื่องจากเป็นถนนที่เตี้ย และ ไม่ได้รับการปรับปรุงมานาน จึงทำ�ให้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ ประชาชนส่วนใหญ่จะอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดชั่วคราว โดยนํ้าท่วม สูงประมาณ 50-80 เซ็นติเมตรตลอดแนวถนน ยาวนานถึง 1 เดือนเต็ม


3


4


5

การปรับปรุง ถนนกำ�นันแม้น การปรับปรุง ถนนกำ�นันแม้น เกิดจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย นํ้า ท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร จำ�นวนเงิน 34 ล้านบาท เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงยกระดับความสูง ของถนนกำ�นันแม้นขึ้นอีก 35 เซ็นติเมตร เพื่อป้องกันเหตุการณ์นํ้า ท่วมในอนาคต รวมทั้งวางท่อระบายนํ้ำ� และท่อประปาใหม่ ระยะทาง ยาว 1,258 เมตร โดยใช้ระยะเวลานาน 1 ปีกว่า ในการปรับปรุงถนน กำ�นันแม้นในครั้งนี้ ซึ่งมีอุปสรรคในการทำ�งานอยู่บ้าง เนื่องจากเป็น ถนนเส้นสำ�คัญที่เชื่อมถนนใหญ่ทั้ง ถนนกััลปพฤกษ์ และถนนเอกชัย


6

ภาพ ถนนกำ�นันแม้นโฉมใหม่ ย


7

ยกพื้นขึ้นอีก 35 เซ็นติเมตรแล้ว


8

ภาพ ถนนกำ�นันแม้นโฉมใหม่ ย


9

ยกพื้นขึ้นอีก 35 เซ็นติเมตรแล้ว


10

เปิดใช้งาน ถนนกำ�นันแม้นโฉมใหม่ หลังจากการปรับปรุงก่อสร้างถนน ใช้เวลายาวนานเกือบ 2 ปีเพื่อ ยกระดับถนนเพิ่มขึ้นอีก 35 เซ็นติเมตร เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจอมทอง ฐานะ คณะกรรมการเศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณ สภากทม.  เป็นประธานพิธีเปิดใช้เส้นทางถนนกำ�นันแม้น เขตจอมทอง อย่างเป็น ทางการแล้ว และจะเปิดใช้งาน ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2556 ซึ่งถนน กำ�นันแม้นโฉมใหม่ ราดปูนไปก่อนหนึ่งชั้น และราดยางมะตอยซํ้ำ�เพื่อ ความคงทนของพื้นถนน และท่อระบายที่มีขนาดท่อที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วย


11


12

ความเห็นของชาวบ้านกับถนนกำ�นันแม้นโฉมใหม่ หลังจากการปรับปรุงถนนกำ�นันแม้นเสร็จสมบูรณ์ ได้สอบถาม ความเห็นจากชาวบ้านริมถนนกำ�นันแม้น  พบว่าชาวบ้านรู้สึกยินดีที่ ถนนหน้าบ้านของพวกเขาเสร็จสมบูรณ์ และสภาพถนนก็สูงขึ้นพอ สมควร และดูแข็งแรง โดยชาวบ้านรายหนึ่งที่เปิดร้านขายของได้ให้ สัมภาษณ์ว่า “เป็นการรอคอยที่ยาวนานนะ ถนนก็ไม่ได้ยาว ไม่ได้กว้าง มาก แต่เราต้องทนรอ และลำ�บากในการเดินทาง เกือบ 2 ปี แต่มันก็ เสร็ จ แล้ ว  และก็ อ อกมาดี  ถนนสู ง ขึ้ น  มั น ก็ ดี ถ้ า เกิ ด ฝนตกหนั ก  หรื อ นํ้าท่วมเหมือน 2 ปีที่แล้ว ก็น่าจะป้องกันนํ้าได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะ”

E book การปรับปรุงถนนกำนันแม้น (JR_008)  

E book ถนนกำนันแม้น (csr ชุมชน)

Advertisement