Page 1

F L O O R I N G


F L O O R I N G

FINENESS Luxury Vinyl Tile

กระเบื้องยาง FINENESS มีคุณสมบัติพิเศษ สัมผัสสบาย ยืดหยุนสูง แข็งแรงทนทาน สะดวกในการติดตั้ง ปราศจากปญหา การกัดกินโดยปลวก, แมลงตาง ๆ และ ยังเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กระเบื้องยาง FINENESS มีการเคลือบชั้น UV และฟลมเคลือบผิว หนา (Transparent Wear Layer) ทําใหพื้นกระเบื้องยาง FINENESS มีความทนทานตอรอยขีดขวน มีสีสันสวยงามสมจริง ดูเปนธรรมชาติ เสมือนไมจริงตลอดอายุการใชงาน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ ทนรอยขีดขวน

ทนนํ้า

สัมผัสสบาย

ทนตอแสงแดด

กันลื1น

ปลวกไมกิน Anti Bacteria

ไมลามไฟ

การติดตั้งและบํารุงรักษา แข็งแรงทนทาน ติดตั้งรวดเร็ว Click System ทําความสะอาดงาย


ปูกาว DRY BACKING (Glue Down Vinyl Plank)

การออกแบบที่เหมือนจริงโดยไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ โดยใชการพิมพความละเอียดสูงทําใหมีสีที่สมจริง F L O O R I N G

โครงสรางกระเบื้องยาง Dry Backing 1. UV Coating ปกปองพื้นและชวยในการทําความสะอาดและดูแลรักษาไดงาย 2. Wear Layer รับประกันความทนทานสูงและสามารถติดตั้งไดหลากหลาย 3. Decor Film มีลวดลายและสีสันที่หลากหลายและไมซํ้าใคร 4. Base Layer เพิ่มความยืดหยุนและความมั่นคงมีสัมผัสที่นุมนวล 5. Backing ชวยในเรื1องความสมดุลและเพิ่มการยึดติดดวยพื้นลายวาฟเฟล

  

  

  

  

  

   

* FN-2713 ขนาด 45.72 x 91.4 cm

  

  

   

* FN-2307 ขนาด 45.72 x 91.44 cm

รายละเอียดสินคา Size Thickness / Wear layer Spaces / Box

   

15.24 x 91.44 cm ± 2.5 / 0.2 mm 3.0 / 0.3 mm 3.34 m2 /24 pcs 4.15 m2 / 30 pcs

   

          

    

     

        

  

     


LVT คลิกล็อก ไวนิล / VINYL

คุณภาพระดับพรีเมี่ยมประกอบดวยชั้น PVC และ Fibreglass ทั้งหมดเคลือบดวยชั้นการสึกหรอที่ทนทาน และกันแสงแดด UV ระบบล็อคไดรับการออกแบบทางวิศวกรรมอยางแมนยําดวย เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเพ�อคุณภาพการเช�อมตอของแตละแผน

F L O O R I N G

โครงสรางกระเบื้องยาง LVT คลิกล็อก Locking System

1. UV Coating ปกปองผลิตภัณฑและชวยใหทําความสะอาดและดูแลรักษาไดงาย 2. Wear Layer รับประกันความทนทานสูงและสามารถติดตั้งไดหลากหลาย 3. Decor Film มีลวดลายและสีสันที่หลากหลายและไมซํ้าใคร 4. Base Layer with fibreglass พัฒนาความทนทานเพื1อเพิ่มความแข็งแรง 5. Backing ชดเชยความตึงพื้นผิวและเพิ่มความทนทาน 6. Click system ชวยใหติดตั้งงายและรวดเร็วโดยไมตองใชกาว

รายละเอียดสินคา Size Thickness / Wear layer Spaces / Box

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.78 x 121.92 cm ± 5.0 / 0.5 mm 4.2 / 0.5 mm 2.19 m2 /10 pcs 2.63 m2 /12 pcs

       

          

    

     

        

  

     


VINYL FLOORING

Technical Data

F L O O R I N G

TEST

STANDARD

ASTM

Result

EN

Result

Overall Thickness

F386

Pass

EN428

Pass

Wear Layer Thickness

F410

Pass

EN429

Pass

-

-

EN427

Pass, Squareness: 0.18 mm; Straightness: 0.07 mm

Chemical Resistance

F925 F1334

Pass

EN423

Pass

Colour Fastness to Artificial Light

F1515

Pass

EN2015:B02 Method A

Pass, ≥ Grade 6

Heat Stability by Color Change

F1514

Pass

-

-

-

-

EN425

Pass

Residual Indentation

F1914 F970

Pass

EN433

Pass, 0.06 mm

Abrasion Group

F510

Pass

EN660-1/2

Group T

Impact resistance

F1265 D2632

Pass

-

-

Dimensional Stability

F2199

Pass, 0.1%

EN434

Pass

-

-

EN ISO717 - 2(∆LW)

2 dB

F137

Pass

EN435 Method A

Pass

Slip resistance

D204-93

Pass

EN13893

Class DS

Electrical Resistance

F150-06

Pass

EN1081 Method C

Pass

Thermal Resitance

-

-

EN12664

Pass

Toxic Element Test

-

-

EN71-3

Pass. Not toxic. Does not contain heavy metal and formaldehyde

Behaviour to Fire

E648-06

Pass/Class1

ENISO11925-2 EN13501-1 ENISO 9239-1

Bfl-S1

E662

Pass, <450

-

-

Dimension Squareness & Straightness

Castor Chair Suitability

Sound Reduction Flexibility

Smoke Density


วิธีการติดตั้ง F L O O R I N G

1) แผนแรก แถวแรก ใหเวนระยะ 1/4 นิ้ว ทาง 2) แผนที่ 2 แถวแรก ใหคอยๆ วางแผน ดานซายและใหสังเกตุวาฝงที่เปนลิ้น อยูฝง กระเบื้อง SPC โดยเริ่มจากปลายของ ตรงขามกับผนัง แผนกอนหนา

3) ในระหวางที่วาง ใหสังเกตุวาตําแหนงลิ้น ของทั้ง 2 แผนเชื1อมตอกันจนแนบสนิท จากนั้นใหคอยๆ กดไลไปตามแนวแผน

5) แถวที่ 2 แผนแรก ควรเปนแผนที่เหลือจาก ที่ตัดกอนหนา เพื1อจะไดมีลิ้นไวเชื1อมตอกัน

4) ในแผนสุดทายของแถวแรก ใหเวนระยะ 1/4 นิ้ว 6) ระยะหางขั้นตํ่าระหวางแผนกระเบื้อง SPC 7) แผนที่ 2 แแถวที่ 2 ใหคอยๆ วางแผนกระเบื้อง จากฝนัง แลววัดระยะที่เหลือเพื1อทําการตัดแผน แนวขนานควรมีระยะอยางนอย 8 นิ้ว SPC ชิดปลายของแผนกอนหนา แลวติดตั้ง กระเบื้อง SPC ตามที่กําหนด

SPC FLOORING

Technical Data TEST

STANDARD

RESULT

Dimension

EN427

181 x 1232 mm

Thickness-overall

EN428

4.0 mm

Thickness-wear Layer

EN429

0.3 - 0.5 mm

Peeling strength of layers

EN431

Pass

Shear forces of layers

EN432

Excellent

Residual indentation after static load

EN433

≤ 0.01 mm

Dimension stability

EN434

It fits

Resistance to chemicals

EN423

Excellent

Bearing a castor chair

EN425

No effect

Color fastness to light

EN20105-B02

≥6

Wear resistance

EN 660-2

Class T

TVOC Emission

GB/T18883-2002

Qualified

GB8624-2006

Bfl-S1, T0

EN13893, DIN51130

R9

EN685

34,43

Resistance to fire Antiskidding Performance classification

E0 ES

Fire Prevention

HCHO

floor

score


Email : office@chhabrabrothers.com Hotline : +66 (0) 98 523 9456 www.chhabrabrothers.com

Profile for Siamstylam

Fineness Flooring  

Fineness Flooring  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded