Page 1

48

อุปกรณดับเพลิง ( FIRE PROTECCTION )

TIS 332-1994 มอก. ๓๓๒-๒๕๓๗ BEST เครือ่ งดับเพลิงผงเคมีแหง บรรจถัถงสแดงเกรด บรรจุ งสีแดงเกรด A เคลอบสปองกนสนม เคลือบสีปอ งกันสนิม รบแรงอดไดถง รับแรงอัดไดถึง 400 ปอนด/ตารางนว ปอนด/ตารางนิ้ว มาตรฐาน มอก. มอก และไดรบ และไดรับ รางวัลผลิตภัณฑยอดเยี่ยม ป พ.ศ. 2532 และอันดับหนึ่ง ป พ.ศ. 2533 เครื่องดับเพลิงชนิดนี้ จะบรรจุผงเคมี แหงมาตรฐาน แลวอัดแรงดัน มีหลายขนาดใหทานเลือกใชไดตามคววามตองการ ทั้งแบบหูหิ้ว และมีรถเข็น ตั้งแต 2 ปอนด 5 ปอนด 10 ปอนด 15 ปอนด 20 ปอนด 25 ปอนด 50 ปอนด ป และ 100 ปอนด สามารถใชได ทั้งในที่อยู อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม ใหความมั่นใจกับการดับไฟในทุกกรรณี ไมเปนพิษตอผูใชและสิ่งแวดลอมนอกจากนี้ ทางบริษัท ยังมีบริการอัดบรรจุผงเคมีดับเพลิง เมื่อทานไดใชงานเคครือ่ งดับเพลิงไปแลว

FIRE BOX

เครือ่ งดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด ( Co-2 ) • เครือ่ งดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด CO-2 • ชนิดตัวถังเหล็กอัลลอยด น้ําหนักเบา • มีประสิทธิภาพดับไฟที่เกิดจากน้ํามัน แกส และไฟฟาชอต • ฉีดแลวจะระเหยหายไปไดเอง โดย ไมทิ้งคราบสกปรก และไมทําลาย สิ่งของเครือ่ งใช • เหมาะสําหรับใชในหองคอลโทรลไฟฟา หองคอมพิวเตอร หองเก็บ วัสดุไวไฟ เครื่องจักร เปนตน • เก็บไวไดนานโดยไมเสือ่ มคณภาพ ุ • มีขนาด 5 ปอนด 10 ปอนด 15 ปอนด และ 20 ปอนด

SINGLE WIDTH DEPTH HEIGHT

FIRE BOX 40 cm 20 cm 70 cm

COUPLE FIRE BOX WIDTH 60 cm DEPTH 20 cm HEIGHT 70 cm

ขอควรระวัง 1. ควรยืนหางจากตนเพลิงประมาณ 4 – 5 เมตร 2. หามนําไปดับไฟที่เกิดจากอุปกรณไฟฟาที่ยังไมตัดกระแสไฟฟา 3. เมื่อใชงานไปแลวตองทําการบรรจุใหมทันที

เครือ่ งดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิดโฟม •บรรจุน้ําผสมโฟมเขมขน เมือ่ ผสมกับอากาศจะเปปนฟองโฟม เมื่อฉีดออกมาจะเปนน้ํายาฟองโฟมสีขาว • มประสทธภาพในการดบเพลง มีประสิทธิภาพในการดับเพลิง จาพวก จําพวก ไม ไม , ผา ผา ,กระดาษ กระดาษ ,พลาสตก พลาสติก , ยาง , นามนเชอเพลง น้ํามันเชื้อเพลิง และสารเคมทุ และสารเคมีทกชนิ กชนดด • มีสวนของน้ําชวยลดอุณภูมิ • ชนิดตัวถังสแตนเลส • มีคณ ุ สมบัติพิเศษ โดยมีแผนฟลมน้ําปดไอเชือ้ เพพลิง ปกคุลมมิใหไฟยอนติดขึ้นมาอีก • ขนาดน้ําหนักบรรจุ 2.5 แกลลอน หรือเทียบเทากั า บ 9 ลิตร • ระยะเวลาฉีดใชงาน ฉีดตอเนื่องไดประมาณ 55 – 60 วินาที

A4-หน้า-48  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you