Page 1

44

คัทเตอรนริ ภัย ( SAFETY CUTTERR ) คัทเตอรนริ ภัย MARTOR-Profi NO.071522.02 คัทเตอรนริ ภัย ใบมีดจะเก็บเขาดามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ดามจับทําจากอลูมิเนียมผานการ ทดสอบดานความปลอดภัย จากคณะกรรมการของ จ GERMAN SAFETY CONTROL BOARD (TUV) ใชกับมีด NO.5232.700 และ NO.56.70 "GS-TESTER FOR SAFETY" MARTOR-Optisafe NO.1000145 คัทเตอรนริ ภัย ใบมีดจะถูกดึงกลั ก บเขาไปในดามจับ แมวานิ้วยังคงเปดใบมีดคางไวอยู ใหความ ปลอดภัยสูงสุด ใชกับใบมีด NO.45.60 "GS TESTED FOR SAFETY" 56 00 MARTOR Genial NO.041 MARTORNO 04156.00 คัทเตอรนริ ภัย ดามจับอลูมิเนียม ใชงานไดดีทั้งผูที่ถนัดมือซายและมือขวา ใชกับใบมีด NO.56.70 และ NO.5232.70 "GS-TESTTED FOR SAFETY MARTOR-Power Cut No.002102 คัทเตอรนริ ภัยสําหรับอุตสาหกกรรมหนักพิเศษ เหมาะสําหรับตัดชิ้นงานที่มีความหนา แผนยาง ชั้น กระดาษ ปรับความลึกึ ของใบมี ใ มีดได ไ ตามความเหมาะสม ดามจับใใหญ จับถนัดมือชวยปองกันไไมไดเจ็็บ มือ ใชกบั ใบมีด NO.61329 หนา ห 0.90 และ NO.6132 หนา 0.63 มม MARTOR- Ultrasafe No.105142 คัทเตอรนริ ภัย ระบบการดโครรงเหล็กปองกันคมมีด ใชงานงายดวยการบีบที่ดามจับ เพื่อลดการด โครงเหล็กลงและการดจะเลื่อนปดใบมีดเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใชกับใบมีด NO.142 "GS-TESTED FOR SAFETY" MARTOR - Robust No.066150.03 คัทเตอรนริ ภัย สําหรับอุตสาหหกรรมหนัก สามารถปรับความยาวของใบมีดไดตามตองการ และเก็บ ใบมีดอัตโนมัติเมื่อตัดชิ้นงานเสสร็จ ใชกับใบมีด หนา 1.80 มม มีใหเลือกตามความเหมาะสมของ ชิ้นงาน และสามารถลับใบมีดใหหคมกับหินลับมีดได "GS-TESTED FOR SAFETY" MARTOR-Multisafe No.008152.00 คัทเตอรนริ ภัยสําหรับงานหนัก ปุมเลื่อนเปดใบมีดอยูดานบนจับถนัดทั้งมือซายและขวา ดามจับทํา จากสังกะสีหลอ สามารถปรับความยาวใบมีดได ใชกับใบมีด NO.5232.70 "GS-TESTED FOR SAFETY" 3152 01 MARTOR - Clipex No.63 No 633152.01 คัทเตอรนริ ภัย ใชงานงานดวยยการบีบที่ดามจับเพื่อเปดใบมีดและใบมีดจะเก็บเขาดามเองมือ่ คลายมือ ออก ดามจับทําจากอลูมิเนียม ใชกับใบมีด NO.5232.70 "GS-TESTED SAFETY" MARTOR – Handy NO.4444.02 คัทเตอรนริ ภัย รุน ประหยัดใบมีมีดจะเก็บเขาดามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ดามจับโลหะ ใชงานไดดีทั้ง ผูที่ถนัดมือซายและมือขวา ใชกักบใบมีด NO.45.60

A4-หน้า-44  
A4-หน้า-44  
Advertisement