Page 1

ไฟฉุกฉิน,โคมไฟปายทางออก,ไฟฉาย ( EMERGENGGY LIGHTING & EXIST SIGN LIGHT , Flashlight)

39

( Emerggency Light ) - ไฟฉุกเฉิน Max Bright High Power Emergency Light ไฟฉุกเฉินเพื่อสองสวางใหความ ปลอดภััยในกรณีฉุกเฉิน สําหรับอาคาร สํานักงาน โรงงาน โรงพยาบาล อาคาร พักอาศัย ตึกสูง และอาคารสาธารณะทั้งหลาย Halogenn Bulb Series (CP Series, CP-M Series, MB Series ) LED Buulb Series (CP LED Series, CP-M LED Series, MB LED Series) Exit Light - ปายทางหนีไฟ Max Bright Exit Light ปายทางหนีไฟ ปายทางออกฉุกเฉิน แบบมีเเบตเตอรี่ในตัว หลอดไฟ LEDและหลอด FL/PL ให ความสวางชัดเจน ประหยัดไฟ ขนาดเล็ก น้ําหนักเบามีแบบ ติดขางผนังและแขวนเพดาน และปายสะทอนแสงทางหนีไฟ...

Pelican 18800 ตัวนี้มีน้ําหนััก 0.22 Kg. ใชหลอด Xeenon เปนแสงสสมชวยในการตดหมอกควน ใชหลอด เปนแสงสีสมชวยในการตัดหมอกควัน ความสวาง 21 ลูเมน แบตเตอรี่ที่ใชช (2 C Alkaline) สามารถเปดติดตอกันไดนานถึง 7 ชั่วโมง Pelican 20000 ตัวนี้มีน้ําหนััก 0.36 Kg. ใชหลอด Xeenon เปนแสงสีสม ชวยในการตัดหมอกควัน ความสวาง 53 ลูเมน แบตเตอรี่ที่ใช (3 C Alkaline) สามารถเปดติดตอกันไดนานถึง 5 ชั่วโมง Pelican 2640 2 ตัวนี้มีน้ําหนันัก 0.31 Kg. ใชหลอดXennon, LED เปนแสงสีสม,ขาว ความสวาง (High) 29 (Low) 16 ลูเมน แบตเตอรี่ที่ใช ใ (4 AA Alkaline) สามารถเปดติ ด ดตอกันไดนานถึง 2 ชั่วโมง 45 นาที Pelican 4000 4 ตัวนี้มีน้ําหนนัก 2.1 Kg. ใชหลอด Xeenon เปนแสงสีสม ชวยในการตัดหมอกควัน ความสวาง 249 ลููเมน แบตเตอรี่ทใช ใี่ (8 D Alkaline) สามารถเปดติ ด ดตอกันไดนานถึง 11 ชั่วโมง

A4-หน้า-39  
A4-หน้า-39  
Advertisement