Page 1

อุปกรณปอ งกันหลังและการตกจากทีส่ งู ( BACK SUPPORT & FALL PROTECTION )

Karam - PN-11 ชุดสายรัดลําตัว HARNESS ปรับขนาดที่ ไหลและตนขา 1 D-RING ดานหลัง

31

Karam - PN-23 PN 23 ชุดสายรัดลําตัว HARNESS ปรับขนาดที่ ไหลและตนขา 1 D-RING ดานหลัง และหวง ดานหนา 2 หวง

KKaram - PN-51 PN Sit Si HHarness ชุดสายรัดแบบครึ่งตัว ปรับขนาดตนขา เบาะ รองเอวและตนขา 3 D-RING ดานขางและ ดานหนา

Karam - PN-02 เข็มขัดนิรภัย 2 D-RING มีแผนรองหลังบุ นุมขนาดใหญและหวงหอย

Karam - PN-2000A ใ อุปกรณลอ็ คปองกันการพลัดตกในขณะป น ขึ้น-ลง โดยใชเชือกขนาด 14 มม. พรอมหวง รุน PN-112

Karam - PN-361 เชือกชวยชีวิตแบบแยก 2 เสน เชอกชวยชวตแบบแยก เสน ยาว 2 เมตร ขนาดกวาง 44 มม. มีตัวลดแรงกระชาก พรอมหวง PN112 และ PN131

Karam - PN-242 PN 242 เชือกชวยชีวิตใชลักษณะงานปนเสายาว 2 เมตร เสนผาศูนยกลาง 14 มม. สามารถปรับระยะได พรอม อ หวงยึดเกาะ 2 อัน ใชงานรวมกับเข็มขัด นิรภัยรุน PN02 Karam - PN-207 เชือกชวยชีวิต ยาว 2 เมตร เสนผาศูนยกลาง 12 มม. ปลายเชือกดานมี HOOK รุน PN121 ปลาย เชือกอีกดานหนึ่งมีหวง รุน PN111

KKaram - PN-241 PN 2 เชือกชวยชีวิต ใชลักษณะงานปนเสายาว 2 เมตร เสนผาศูนยกลาง 14 มม. สามารถปรับระยะได พรอม หวงยึดเกาะ 2 อัน ใชงานรวมกับเข็มขัดนิรภัยรุน PN02 Karam - PN-208 เชือกชวยชีวิต ยาว 2 เมตร เสนผาศูนยกลาง 12 มม. ปลายเชือกดานมี HOOK รุน PN131 ปลาย เชือกอีกดานหนึ่งมีหวง รุน PN111

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว + ตะขอเล็ก เชือกทําจาก NYLON ขอเกยวเป ขอเกีย่ วเปปนแบบ ปน บบ เชอกทาจาก Safety Snap Hook ปองกันการรเลื่อนหลุด มีสายรัดเอว เพื่อความกระชับ สําหรับกูภัย ่ยว และชวยชีวิต พรอมเชือกชวยชีวตสายเดี ติ ยาว 1.5 m

เชือกเข็มขัดนิรภัย 1.5 เมตร ตะขอใหญ เชือก Safety Belt 1.5 เมตร พรอมตะขอแบบ Karabiner ปลายดานหนึ่งเปนตะขอใหญ มาตรฐาน CE/EN 362

NP737 เข็มขัดนิรภัย สายเข็มขัดไนลอนขนาดกกวาง 60 มม.ถุงเครืองมือแบบตะขอ DOUBLE LOCK 1 อัน หวงยืดรูปตัว D 2 ขาง หัวเข็มขัด 1 อัน พรอมเชือก ไนลอนขนาด 1.50 ม. ใหประสิทธิภาพในการปองกันสูงสุดแกกผูใช NP737B เข็มขัดนิรภัย สายเข็ เขมขดนรภย สายเขมขดไนลอนขนา มขัดไนลอนขนาาดกวาง าดกวาง 60 มม.ถุ มม ถงเครื งเครองมอ องมือ หหวงยดรู วงยืดรปตั ปตวว D 2 ขาง ขาง หวเขมขด หัวเข็มขัด พรอมเชือกไนลอนขนาด 1.50 ม. ม และตะขอแบบเปดกวาง ขนาด 2 นิ้ว ให ประสิทธิภาพในการปองกัน สูงสุดแกผูใช

A4-หน้า-31  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you