Page 1

08

หมวกนิรภัยและกระบังหนา ( HEAD & FACE PROTECTION ) หมวกนิรภัย รุน 600V

คุณสมบัติ • หมวกนิรภัยแบบมีมีรูระบายอากาศ ชวยเพิ่มความเย็นสบายตอผูสวมใส ดวย ร บบปกที่ออกแบบปปกหมวกททนสมย ระบบปกทออกแบบป ปกหมวกที่ทันสมัย สามารถเพมมุ สามารถเพิ่มมมมองด มมองดานหนาไดมากขน านหนาไดมากขึ้น • เปลือกหมวกผลิตจากพลาสติ ต ก ABS น้ําหนักเบา แข็งแรง ทนทาน เปนมัน วาว • รองในไนลอ น พร พ อมสายรั ดศีรษะ แบบใหมเ พิ่ มชอ งปรับ ของสายเข็มขั ด ไดมากขึ้น จึงใสไดกระชั ร บไดยิ่งขึ้น • ตานทานตอเปลวไฟฟ และทนตอรังสีอุลตราไวโอเลต • เปลือกหมวกนิรภััยมีชองสําหรับสวมอุปกรณความปลอดภัยอื่นๆ • ไดรับมาตรฐาน AS/NZS 1801

Protector 600V COM ปรับหมุน รองใน 6 จุด แบบระบายอากาศ พรอมสายรัดคาง มีสีใหเลือก ขาว เหลือง สม เขียว น้ําเงิน Protector 600V ปรับเลื่อน 6 จุด แบบบายอากาศ มีสีใหเลือก ขาว เหลือง สม เขียว น้ําเงิน หมวกนิรภัย รุน 300

คุณสมบัติ • เปลือกหมวกผผลิตพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) • น้ําหนักเบาพิเศษษเพียง 300 กรัม • สายรัดศีรษะแแบบเข็มขัดสามารถปรับระดับตามขนาดศีรษะได ไ พรอมแผนซับ เหงื่อแบบผาขนหนนู • ตานทานตอเปลลวไฟ และทนตอรังสีอุลตราไวโอเลต • เปลือกหมวกนิรภั ร ยมีชองสําหรับสวมอุปกรณความปลอดภัยอื่นๆ • ไดรับมาตรฐานน EN397, ANSIZ89-1997 และ SS98 • รองในเปนไนลอน อ แบบปรับเลื่อนและปรับหมุุน 6 จุุด มีสีใหเลือก ขาว เหลือง น้ําเงิน สม

Blue Eagle B1 ที่ครอบศีรษะสําหรับยึดแผนกระ บังหนาปรับขนาดโดยการหมุน ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปสีเหลือง มาตรฐาน CE/ANSI

FC28

FC48 Blue Eagle A3 โครงอลูมิเนียมสําหรับยึดแผนกระบัง หนาชนิดใชรวมกับหมวกนิรภัย ที่มีปก ดานหนาทุกรุน มาตรฐาน CE/ANSI

FC48G

แผนกระบังหนา วัสดุ Polycarbonate ใช ใชรวมกบ รวมกับ Blue Eagle B1,A3 กันสะเก็ด และสารเคมี มาตรฐาน CE/ANSI FC28 สีใส ขนาด 8x12 นิ้ว FC48 สีใส ขนาด 8x15.5 นิ้ว FC48G สีเขียวดํา ใช ใ ลดแสง จางานหลอ งานเชื่อม ขนาด 8x15.5 นิ้ว

A4-หน้า-08  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you