Page 1

SCG  Delight  Magazine

11/04 SEPTEMBER - OCTOBER 2012 www.scg.co.th ปีที่  11 ฉบับที่  4 กันยายน - ตุลาคม  2555  

P.24

P.28


Editor’s Note

ช่วงนี้เชื่อว่าทุกท่านคงได้ยินคนพูดถึงเรื่อง “AEC” กันมาบ้าง กับวาระโอกาส ใหญ่ระดับภูมิภาคครั้งนี้ น่าจะน�ำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศในแถบบ้านเราไม่มาก ก็น้อย ช่วงเวลานี้ในหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ล้วนตื่นตัว และเตรียมพร้อมตัง้ รับกันเป็นทิวแถว เอสซีจกี เ็ ป็นอีกหนึง่ องค์กรใหญ่ทเี่ ล็งเห็นถึงความ ส�ำคัญของโอกาสนี้เช่นเดียวกัน จึงขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งในการน�ำเกร็ดความรู้ สาระดีๆ จากเวที AEC มาให้ผู้อ่านทุกท่านตามติดกระแสกันนะคะ เริ่มต้นที่ Cover Story พาท่านผู้อ่านไปท�ำความรู้จักว่า AEC คืออะไร ส�ำคัญ อย่างไร และเราจะได้อะไรจากโอกาสนี้ จากนั้นไปต่อกันที่ 10 Things กับทริคลงทุน จาก 10 ประเทศอาเซียน ที่คัดสรรเกร็ดความรู้เต็มประโยชน์มาฝากผู้ประกอบการที่ ก�ำลังมองหาโอกาสอยู่โดยเฉพาะค่ะ ส�ำหรับท่านผู้อ่านที่ชอบเรื่องการตลาด ฉบับนี้ พบกับขาโหดแห่ง SME ตีแตก ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย กูรูด้านการตลาดชื่อดัง ที่จะ มาชวนท่านเสวนาในมุมมอง AEC กับ SMEs อ่านคมความคิดและทัศนะดีๆ เพื่อปรับ กลยุทธ์ในธุรกิจของท่าน จากนั้นไปที่ Dining Out ที่จะพาท่านผู้อ่านไปเดินลิ้มชิมรส กับ 4 สัญชาติอาหารจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ต้อนรับบรรยากาศของ AEC ทั้งรสชาติความรู้และรสชาติความอร่อยอย่างครบครัน “ประตูแห่งโอกาส” เป็นของผู้ที่มองเห็นและมีความพร้อมอยู่เสมอนะคะ ดั่ง สุภาษิตของชาวยิวที่ว่า “ประตูในชีวิตของคนเราไม่ใช่ประตูอัตโนมัติ หากเราไม่ลงมือ เปิดประตูนั้นเอง ประตูนั้นจะปิดตายไปตลอด ดังนั้นหากเราต้องการให้ประตูแห่ง ความส�ำเร็จเปิดออก เราก็ต้องลงมือผลักหรือดึงประตูนั้นด้วยตัวเอง” และไม่ว่าวันที่ 1 มกราคม 2558 ภูมิภาคของเราจะเปลี่ยนหน้าตาไปถึงเพียงใด หากเรามองหาและ เปิดประตูแห่งโอกาสด้วยตัวเองแล้ว เชื่อว่าความส�ำเร็จจากโอกาสที่เราหยิบฉวยไว้ จะเติบโตไปอย่างเสรีตามแนวคิดของ AEC อันจะน�ำอนาคตดีๆ มาสู่ไทยเราได้ไม่ไกล เกินเอื้อมแน่นอนค่ะ เจ้าของ แผนกบริหารความสัมพันธ์หนุ้ กู้ สำ�นักงานการเงิน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  จำ�กัด (มหาชน)  บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา  จันทนิดา สาริกะภูติ บรรณาธิการบริหาร  รชตพร  ปัทมะศิริ  คณะบรรณาธิการ  วิสัชนา ฉายประเสริฐ, นิภาวรรณ สกุลวิริยะธรรม,  สุทธินุช กาญจนะวณิชย์,  อลิสา ด่านกลาง,  ภาวิณี ตะวันนาโชติ  กองบรรณาธิการ  บรรณาธิการอำ�นวยการ  ภัทราวรรณ  พูลทวีเกียรติ์  บรรณาธิการเล่ม  ณัฐวีณ ์ โชติกลุ สิทธิ์  กองบรรณาธิการ  กองทรัพย์ ชาตินาเสียว, ทัศนัย ขำ�ชื่น, สุทธินี ใจสมิทธ์

ครีเอทีฟไดเร็คเตอร์  ศิริธร พรศิวะกิจ  ศิลปกรรม จตุพล เกสรสุคนธ์ อิมเมจไดเร็คเตอร์  สุภทั รา ศรีทองคำ� หัวหน้าช่างภาพ  ชัยชนะ จารุวรรณากร ช่างภาพ  สุรพล พวงศรี, จเร รัตนนันทเดช, ศักยะ บุญเสมอ, ถนอมพงศ์ ชัยชนะ  นักศึกษาฝึกงาน  ภัทรีดา สิงหเศรษฐกิจ, วันวิสาข์ กฤตยวิรุฬห์ รีทัช  เอกฤทธิ์ โป๊ะคำ�, นรินทร์ มหัตธน ซับเอดิเตอร์และพิสจู น์อกั ษร  จริญญา เมฆธรรม ธุรกิจสัมพันธ์  ณัชชา พัฒนะนุกิจ แทรฟฟิก เยาวลักษณ์ ทองพูนแก้ว  โปรดักชั่น มานพันธ์ บุญประเสริฐ 

รชตพร  ปัทมะศิริ บรรณาธิการบริหาร

จัดทำ�โดย  แผนกบริหารความสัมพันธ์หุ้นกู้ สำ�นักงานการเงิน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  จำ�กัด (มหาชน) 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-2112 โทรสาร  0-2586-4977  ออกแบบและพิมพ์โดย บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่   จำ�กัด  (มหาชน)  โทร. 0-2422-9000  ต่อ  1200, 1213  ขอขอบคุณภาพประกอบคอลัมน์  จาก  www.amarinphotobank.com หมายเหตุ  :  บทความ ทัศนะ และสถานที่ที่พิมพ์ในวารสาร  SCG  Delight เป็นความคิดเห็นและคำ�แนะนำ�ของผู้ประพันธ์ มิได้เกี่ยวข้องกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย  จำ�กัด (มหาชน)  แต่อย่างใด


CONTENTS

42

Vol. 11 No. 04 September - October  2012

28 46 10

01 Editor’s Note 06 SCG Spotlight 10 SCG Insight

28 Focus Think beyond AEC

34 10 Things   ทริคลงทุน

พันเทพ สุภาไชยกิจ กับนโยบายอันแข็งแกร่งของ “ตราช้าง”

16 Member’s Stage

อรรัตน์ โรจน์ทินกร หญิงแกร่งมากวิสัยทัศน์

และการเคลื่อนย้ายเงินทุน ในกรอบ AEC 

20 Money Tips การเปิดเสรีด้านการลงทุน

23 Thai Zone   ทักทายและบอกรักชาวอาเซียน 24 Cover Story

FAQ from AEC Alert for Opportunity

ทัศนะจาก “ขาโหด” ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย 

จาก 10 ประเทศอาเซียน รู้-เท่า-ทัน ไม่เสียโอกาส

50

36 Techno for Life 37 App for Life 38 Did You Know? 40 Hot Events 42 Exotic Thai สระแก้ว

50 Around the World จอร์จทาวน์ ณ เกาะปีนัง

46 The Journey ปรามบานัน...

56 Go Around วายัง โอรัง หุ่นคนมีชีวิต

เมืองชายแดนแห่งบูรพทิศ

ทิพยวิมานบนโลกมนุษย์

เสน่ห์เมืองมรดกโลก


86 82

104 60 74 60 Smart Life

โสภณ ฉิมจินดา “มนุษย์ล้อ” ที่ก้าวย่างด้วยหัวใจ

64 Green Project

Cloud Computing ก้อนเมฆรักษ์โลก

74 Dining Out 78 Chef at Home 82 Living with Style   Tea Room Three Room

66 Talk to Doctor “มะเร็งเต้านม”

ตกแต่งมุมน�้ำชานานาชาติ

70 Wine Curve   ตลาดไวน์เมืองไทย

เส้นสาย เล่าเรื่อง

90 Collection Room โมเดลเครือ่ งบิน

คอลเล็คชัน่ นกปีกเหล็กบนน่านฟ้า

ภัยเงียบที่ควรระวังของผู้หญิง 

กับการมาของAEC

Destination of Medical Hub in Asia การปรับตัวของธุรกิจ การแพทย์ไทย เราได้หรือเสียประโยชน์

72 Healthy Up

92

86 Better Pix

92 Trend More than Black 94 Entertainment 96 Book Shelf 100 Tell Tales หลวงพ่อช่วยด้วย 

104 Think White   การระบาดของปมขาดเพื่อน 106 Mind & Spirit

ท�ำอย่างไรเมื่อตกอยู่ในภาวะ “รู้ว่าบาป แต่ต้องท�ำต่อไป”

108 Horoscope 110 Merit Room   111 Happy Time 112 Delight Quiz


6

SCG Spotlight

สัมผัสธรรมชาติ...เกาะฮอกไกโด เดินทาง 20 - 26 และ 21-27 พฤษภาคม 2555

ชมป่าหินงามเทพสถิต งามพิศทุ่งดอกกระเจียว เดินทาง 27 - 29 และ 28 - 30 มิถุนายน 2555

ไหว้พระอ่างทอง ผ่องใสอิ่มบุญ เดินทาง 6 กรกฎาคม 2555


SCG Spotlight

เสวนา “ผ่ามุมมอง...แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ครึ่งปีหลัง 2555” วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555

Workshop of the Month ประดิษฐ์โคมไฟด้วยกระดาษสา วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555

7


8

SCG Spotlight

ข้อมูลผลตอบแทนจากตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตารางแสดงผลตอบแทนหุ้นกู ้ (ข้อมูล  ณ  วันที ่ 23  กรกฎาคม  2555)* หุ้นกู้ อายุคงเหลือ  ราคาที่ตกลงครั้งล่าสุด   (ปี) (บาท/หน่วย)          SCC12NA 0.27 1,005.01 ครั้งที ่ 2/2551 SCC134A 0.69 1,024.16 ครั้งที ่ 1/2552 SCC13OA 1.19 1,011.13 ครั้งที ่ 2/2552 SCC144A 1.69 1,007.96 ครั้งที ่ 1/2553 SCC14OA 2.19 1,005.80 ครั้งที ่ 2/2553 SCC154A 2.69 1,005.64 ครั้งที ่ 1/2554 SCC15NA 3.27 1,029.78 ครั้งที ่ 2/2554 SCC164A 3.69 1,017.36 ครั้งที ่ 1/2555

วันที่ตกลง อัตรา แลกเปลี่ยนหุ้นกู้ ผลตอบแทนถึง ครั้งล่าสุด วันครบกำ�หนดไถ่ถอน 24  กรกฎาคม  2555 3.06%

ส่วนต่างจาก  ราคาหน้าตั๋ว (บาท/หน่วย)  5.01

14  มิถุนายน  2555

3.40%

24.16

23  กรกฎาคม  2555

3.40%

11.13

23  กรกฎาคม  2555

3.50%

7.96

6  กรกฎาคม  2555

3.60%

5.80

6  กรกฎาคม  2555

3.80%

5.64

6  กรกฎาคม 2555

3.80%

29.78

18  กรกฎาคม 2555

3.70%

17.36

* ท่านสามารถตรวจสอบราคาหุ้นกู้ประจำ�วันได้ท ี่ www.scg.co.th

ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�  (ข้อมูล  ณ  วันที ่ 23  กรกฎาคม  2555) ระยะเวลา 1  ปี 2  ปี 3  ปี

ธนาคารกรุงเทพ 2.750% 3.125% 3.250%

ธนาคารกรุงไทย 2.750% 3.125% 3.250%

ธนาคารกสิกรไทย 2.650% 3.000% 3.200%

ตารางอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล  (ข้อมูล  ณ  วันที ่ 23  กรกฎาคม  2555) ระยะเวลา 3  เดือน 6  เดือน 1  ปี 2  ปี 3  ปี 4  ปี

อัตราผลตอบแทน 3.02% 3.10% 3.09% 3.14% 3.15% 3.17%

ธนาคารไทยพาณิชย์ 2.750% 3.100% 3.250%


SCG Spotlight

9

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ผลการดำ�เนินงานไตรมาสที ่ 2 ปี  2555 และช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2555 ภาพรวมธุรกิจ

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 เอสซีจีมีก�ำไรส�ำหรับงวดเท่ากับ 4,280 ล้านบาท ลดลง 43% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากมีการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 2,000 ล้านบาท จากทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์ และได้รับผลกระทบจากการ หยุดการผลิตของบริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ำกัด (BST) เอสซีจีมี EBITDA เท่ากับ 12,178 ล้านบาท ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากการขายเท่ากับ 100,541 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากการเติบโตของธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้าง เมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อน เอสซีจมี กี ำ� ไรส�ำหรับงวดลดลง 28% เนือ่ งจากเป็นฤดูกาลทีป่ ริมาณ ความต้องการสินค้าในธุรกิจซิเมนต์และธุรกิจผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างลดลง นอกจากนีย้ งั เป็นผลจากธุรกิจ เคมีภัณฑ์ มีการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง 2,000 ล้านบาท และจากการหยุดการผลิตของ BST เอสซีจีมี EBITDA เพิ่มขึ้น 18% จากไตรมาสก่อน จากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม ในขณะที่มีรายได้ จากการขายลดลง 2% จากไตรมาสก่อน จากปริมาณการขายที่ลดลงของธุรกิจเคมีภัณฑ์ ผลการด�ำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2555 เอสซีจีมีก�ำไรส�ำหรับงวด 10,252 ล้านบาท ลดลง 39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจเคมีภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากช่วงขาลงของธุรกิจ เคมีภัณฑ์ในตลาดโลกในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 และจากการหยุดการผลิตของ BST เอสซีจีมี EBITDA เท่ากับ 22,479 ล้านบาท ลดลง 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่มีรายได้จากการขายเท่ากับ 203,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นและจากปริมาณการขายที่ เพิ่มขึ้นของธุรกิจส่วนใหญ่ในเอสซีจี ในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2555 เอสซีจมี สี ว่ นแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม 35 ล้านบาท ลดลง 4,678 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เป็นผลมาจาก Margin ทีล่ ดลงและจากการ ปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงของบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ส่วนผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วม ในธุรกิจอื่นๆ ลดลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 เนื่องจากได้รับความเสียหายจากน�้ำท่วมในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เอสซีจีมีเงินปันผลรับในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 เท่ากับ 4,725 ล้านบาท ลดลง 9% เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซีจีถือหุ้น 20 - 50%) เท่ากับ 3,152 ล้านบาท และจากบริษัทอื่น (เอสซีจีถือหุ้นต�่ำกว่า 20%) เท่ากับ 1,573 ล้านบาท เอสซีจียังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2555 เท่ากับ 40,102 ล้านบาท แม้ว่าในระหว่างงวดจะมีรายจ่ายลงทุนและการซื้อ ธุรกิจถึง 24,840 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจ�ำปี 2554 จ�ำนวน 7.0 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 8,400 ล้านบาท ทั้งนี้ เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเท่ากับ 52,725 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสก่อน 523 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานครึ่งปีแรกของ ปี 2555 ในอัตรา 4.5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 5,400 ล้านบาท หรือคิดเป็น 53% ของก�ำไรส�ำหรับงวด โดยก�ำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ก�ำหนดวันก�ำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินปันผล (Record date) วันที่ 8 สิงหาคม 2555 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 9 สิงหาคม 2555

ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 เอสซีจีมีก�ำไร ส�ำหรับงวดเท่ากับ 4,280 ล้านบาท (ลดลง 43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน) เนื่องจากธุรกิจเคมีภัณฑ์ ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า คงเหลือประมาณ 2,000 ล้านบาท

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ร่วมในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 เท่ากับ 35 ล้านบาท ลดลง 99% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก Margin ที่ลดลงของธุรกิจเคมีภัณฑ์

เอสซีจีมีเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริหาร เท่ากับ 40,102 ล้านบาท

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 4.5 บาท/หุ้น คิดเป็น 53% ของก�ำไร ส�ำหรับงวด


10

SCG Insight

เรื่อง : อารีย์ พีรพรวิพุธ ภาพ : สุภัทรา ศรีทองคำ�


SCG Insight

11

พันเทพ สุภาไชยกิจ

กับนโยบายอันแข็งแกร่งของ “ตราช้าง” รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

“เพราะความสุขของผูอ้ ยูอ่ าศัย...คือเป้าหมาย ของเรา” เราจึงสร้างสรรค์ทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อ ที่อยู่อาศัย และความสุขที่สมบูรณ์ คุ ณ พั น เทพ สุ ภ าไชยกิ จ ผู ้ รั้ ง ต�ำแหน่ ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ำกัด หนึ่งในบริษัทในเครือเอสซีจี กล่าวยืนยันถึงพันธกิจ ของบริษัทฯ ด้วยรอยยิ้ม ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็น เวลากว่า 74 ปีแล้วที่บริษัทฯ ยืนหยัดให้ความสุขแก่ คนไทย และสยายปี ก ความสุ ข นี้ ไ ปยั ง ผู ้ ค นอี ก กว่ า 30 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นลาว กัมพูชา พม่า เวี ย ดนาม ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไต้ ห วั น มาเลเซี ย เอเชี ย ใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ก้ า วแรกของบริ ษั ท ฯ เริ่ ม ต้ น ขึ้ น กั บ การ เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้องหลังคา ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ ร ายแรก แล้ ว ขยายผลไปยั ง กลุ ่ ม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่หลังคา ฝ้า ผนัง พืน้ และไม้สงั เคราะห์ในเวลาต่อมา และด้วยความนิยม อย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้ชื่อคุณภาพ จึงน�ำไปสู่การขยายฐานการผลิตไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อันได้แก่ โรงงานสระบุรี โรงงานหนองแค โรงงานท่าหลวง ทีจ่ งั หวัดสระบุรี โรงงานทุง่ สง ทีจ่ งั หวัด


12

SCG Insight

นครศรีธรรมราช และโรงงานล�ำปาง ที่ จังหวัดล�ำปาง ซึ่งเป็นการส่งต่อความสุข ที่ ม อบแด่ ผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย ผ่ า นร้ า นค้ า วั ส ดุ ก่อสร้างกว่า 4,600 ราย

ความสุขที่เติบโตอย่างยั่งยืน และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยนโยบายอันแข็งแกร่งของ บริษัทในเครือเอสซีจี ที่ว่าด้วยเรื่องความ สุขที่แท้จริงของผู้อยู่อาศัยนั้น นอกจาก คุณภาพที่ดีแล้ว ยังต้องมีความปลอดภัย ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม คุณพันเทพ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และเอ็มบีเอจากมหาวิทยาลัย ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ตอกย�้ำว่า “บริษัททุ่มเทการวิจัยและการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ทุกผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดอย่าง ต่อเนือ่ ง” และนัน่ จึงท�ำให้ชอื่ ของ “ตราช้าง” เป็นผู้น�ำในการผลิตสินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย และน�ำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ อีกทัง้ ยังเป็น ผูผ้ ลิตรายแรกทีย่ กเลิกการใช้ใยหินในการ ผลิตสินค้าทุกชนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นรายแรกของประเทศไทย พร้อมรับรอง ด้วยมาตรฐานความใส่ใจด้วยเครือ่ งหมาย SCG eco value ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ รับรองว่าผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมโดยไม่รบกวนธรรมชาติ จาก การใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ระบบการ ผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประโยชน์ ในการใช้งาน เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานในการ ผลิตส�ำหรับทุกผลิตภัณฑ์ และเป็นแรง ผลักดันให้ผอู้ ยูอ่ าศัยทุกคนได้อยูใ่ นสังคม แห่งความสุขที่เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน “เราเข้ า ใจความต้ อ งการของ ลูกค้าทุกกลุ่ม เราจึงมุ่งมั่นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้อยู่อาศัย และพัฒนา

สินค้าใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยต้องการให้สงั คมไทย เติบโตอย่างยั่งยืน เราจึงเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์เพื่อที่อยู่อาศัย” คุ ณ พั น เทพยกตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟเบอร์ ซี เ มนต์ ซึ่งถือเป็นสินค้าที่เข้าข่าย “ลดโลกร้อน” ด้วย เพราะทุกๆ การ ผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ 1 แผ่น มีส่วนผสมของเยื่อไม้ (เซลลูโลส) เพียง 10% เท่านั้น และเลือกใช้เยื่อไม้จากแหล่งเพาะปลูกเพื่อ อุตสาหกรรมเท่านั้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ตราช้าง สมาร์ทวูด ที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกงานไม้ ในขณะเดียวกันก็มีความสวยและทนทาน อีกทั้งยังให้ผิวสัมผัส ที่ดีโดยไม่ต้องรบกวนธรรมชาติ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก�ำลังได้รับ ความนิยมเป็นอย่างสูงอยู่ในขณะนี้ หรือแม้แต่ฝ้า ผนัง ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด ที่สามารถใช้งานแทนไม้อัดได้ดี และมีความ ทนทานกว่า

เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เราจึง มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม�่ำเสมอ โดยต้องการให้สังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน เราจึงเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์เพื่อที่อยู่อาศัย


SCG Insight “ตั้งแต่เราเริ่มผลิตไม้สังเคราะห์ ตราช้าง สมาร์ทวูด และฝ้า ผนัง ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด มา ถึงปี 2554 เราช่วยลดการใช้ไม้ธรรมชาติไปได้ถึง 14 เท่าของเกาะเสม็ดเลยทีเดียว และจะยิ่งลดได้ อย่างทวีคูณด้วยก�ำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ตามความ ต้องการของตลาด” คุณพันเทพเล่าว่า บริษัทสามารถควบคุม การผลิตได้ทกุ ขัน้ ตอนด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย จาก การรับรองมาตรฐานระบบงานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย TIS 18001 ที่หลายคนอาจมองว่า เป็นสิ่งที่ไม่ได้มาโดยง่าย หากคุณพันเทพกลับมอง เรื่องเหล่านี้ว่า “เป็นเรื่องปกติส�ำหรับเราไปแล้ว” เพราะวิสัยทัศน์ที่มองการพัฒนาไปไกลกว่านั้น “เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่เราเน้นมาก นอกจากเรื่องการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ในแง่ ของการ Reused เอง ทั้งเศษเปียกหรือเศษแข็งจากการผลิต สินค้าฟินิชชิ่ง เช่น การขัด เจียน ตัด หรือการน�ำเยื่อกระดาษจาก แพ็คเกจจิ้งต่างๆ เราน�ำมาหมุนเวียนใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งของเราเองและโรงงานอื่นๆ เราไม่มีเศษแข็งทิ้งนอกโรงงาน มาสองปี แ ล้ ว รวมทั้ ง พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ให้ มี ประสิทธิภาพสูงขึน้ โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง ตัวอย่าง เช่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2554 เราใช้น�้ำน้อยลง 30 - 40% เลย ทีเดียว “อีกทั้งเราได้เริ่มน�ำ TPM (Total Productive Management) มาใช้ ใ น ระบบการผลิ ต เพื่ อ เป็ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพทั้ ง กระบวนการผลิ ต ให้ ดี ขึ้ น ในแง่ ก ารดู แ ลรั ก ษา (maintenance) พนักงานเองก็มีความสามารถในการดูแล เครื่ อ งจั ก รเองบางส่ ว น สมั ย ก่ อ นพื้ น โรงงานเปียก สมัยนี้นั่งได้ครับ นี่ก็เป็น สิ่งหนึ่งที่เราท�ำให้พนักงานเองก็ท�ำงาน ได้ดีขึ้น ฝุ่นก็น้อยลง เป็นอีกหนึ่งนโยบาย ในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรียกว่า

13

มีผลงานทีด่ ที สี่ ดุ และค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน ข้อนี้เป็นสิ่ง ที่ส�ำคัญที่สุด”

ใส่ใจและมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ มนุษย์

ถึ ง วั น นี้ บ ริ ษั ท มี พ นั ก งานกว่ า 1,200 คน และด้ ว ยวิ สัยทั ศน์ ที่ เชื่อ มั่น ในคุ ณ ค่ า ของคน คุ ณ พั น เทพจึ ง มุ ่ ง มั่ น • ไม้สังเคราะห์ ตราช้าง สมาร์ทวูด


14

SCG Insight ใส่ใจ และทุ่มเทในการพัฒนาพนักงานที่เปรียบเสมือน ทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญที่ น�ำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย “ในเรื่ อ งการบริ ห ารคน ผมมี น โยบายให้ พนักงานท�ำงานอย่างมีความสุข ซึ่งถือเป็นเรื่องส�ำคัญ เริม่ จากสถานทีท่ ำ� งาน สร้างสภาพแวดล้อมให้นา่ อยู่ ท�ำ TPM ให้พนักงานมีความรูม้ ากขึน้ ทัง้ ฝึกทักษะความเป็น ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงให้แก่พนักงานระดับผูบ้ งั คับบัญชา และระดับปฏิบัติการ ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าพนักงานท�ำงาน ด้วยใจอย่างมีความสุข ก็จะท�ำให้ได้ผลงานที่ดีตามมา” ด้วยความยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วน ต่างๆ ในสังคม “กระเบื้องกระดาษไทย” ภายใต้การกุม บังเหียนของคุณพันเทพ จึงมีผลประกอบการทางธุรกิจ ที่พุ่งทะยาน พร้อมๆ กับการมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ทั้งต่อคู่ค้า สังคม และพนักงาน เพื่อความงอกงามและ การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

มุมส่วนตัวกับกิจกรรมที่โปรดปราน

คุณพันเทพเป็นผู้ที่ให้ความใส่ใจต่อสุขภาพ เป็นอย่างยิ่ง ด้วยตระหนักดีว่างานที่ให้ผลเลิศย่อมมา จากการมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง “ผมตื่นตีห้า และจะมาออกก�ำลังกายที่โปโล เป็นประจ�ำ โดยเฉพาะวิ่งกับว่ายน�้ำ วันจันทร์กับพุธ ส่วนใหญ่จะเดินหรือวิ่ง ส่วนวันอังคารและพฤหัสบดี ก็ว่ายน�้ำ เสาร์อาทิตย์ผมให้เป็นวันครอบครัว อีกสิ่งที่ ผมยึดถือและศึกษามาด้วยตลอดก็คือเรื่องของธรรมะ และการมีสติ ซึ่งนอกจากน�ำมาใช้ในชีวิตส่วนตัวแล้ว ผมยังปรับน�ำมาใช้กับงานด้วย ผมมองว่ามันสามารถ น� ำ มาใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก ๆ เรื่ อ ง ไม่ เ ว้ น แม้ กั บ เรื่ อ งการ ออกก�ำลังกายที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างหนึ่ง ผมว่าชีวิตเราถ้าแข็งแรง จะท�ำอะไรก็ง่าย ตามค�ำกล่าวที่ว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” คุณพันเทพทิ้งท้ายก่อนจากด้วยรอยยิ้ม


16

Member’s Stage

เรื่อง : พิมพิดา กาญจนเวทางค์ ภาพ : จเร รัตนนันทเดช


Member’s Stage

17

อรรัตน์ โรจน์ทินกร หญิงแกร่งมากวิสัยทัศน์

คงไม่มากเกินไปนักหากจะกล่าวว่า ผู้หญิง คนนีเ้ ป็น “ผูส้ ำ� เร็จ” จากการท�ำธุรกิจ ด้วยวิสยั ทัศน์ อันชาญฉลาดบวกกับความมุ่งมั่นพยายามที่มี อยู่เป็นทุนเดิม ทว่าความส�ำเร็จมิอาจถูกเติมเต็ม ให้สมบูรณ์ ได้ หากเธอไม่ได้รับการสนับสนุนและ ก�ำลังใจที่ดีจากคนในครอบครัว จากเด็กผู้หญิงที่จบการศึกษาเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3 ทุกวันนี้เธอเป็นเจ้าของอาณาจักร บริษัทเหรียญทองพลาสติก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ที่มีพนักงานนับร้อยกับเครื่องจักร ขนาดใหญ่อกี กว่า 100 เครือ่ ง กว่าจะมาถึงวันนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย แต่คุณอรรัตน์ โรจน์ทินกร ก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า ด้วย ความมุ่งมั่นตั้งใจ โอกาส และคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต ทุกอย่าง หล่อหลอมให้เธอมีวันนี้ได้

เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์

คุณอรรัตน์เป็นคนกรุงเทพฯ โดยก�ำเนิด เธอย้อนอดีต เล่าประวัติของเธอให้เราฟังว่า “ดิฉันไม่เคยได้มีโอกาสเรียนเพราะต้องท�ำงานตั้งแต่ เด็กๆ ได้แต่เรียนกวดวิชาภาคกลางคืนจนจบ ม. 3 จากโรงเรียน จักรวรรดิ แล้วก็มีเรียนภาษาจีน เรียนภาษาอังกฤษบ้างตอนค�่ำ จากนั้ น ก็ ไ ปเรี ย นบั ญ ชี ที่ โ รงเรี ย นกรุ ง เทพการบั ญ ชี วิ ท ยาลั ย พอเรียนจบก็ได้ท�ำงานแผนกบัญชีที่ร้านขายนาฬิกาเมืองทอง ตรงเยาวราช แล้วก็แต่งงานตอนปี พ.ศ. 2518” แม้ว่าคุณไพโรจน์ โรจน์ทินกร สามีที่น่ารักของคุณ อรรัตน์จะสามารถหาเงินเลีย้ งดูคณ ุ อรรัตน์ได้อย่างสบาย แต่เธอ ก็ไม่เคยมีความคิดที่จะหยุดอยู่แค่นั้น “ธุรกิจของครอบครัวคุณไพโรจน์เลี้ยงดิฉันได้เลี้ยงลูก ได้คะ่ แต่ดฉิ นั ก็ไม่อยากหยุดอยูแ่ ค่การเป็นแม่บา้ น และธุรกิจของ ครอบครัวเขาดิฉันก็ไม่ถนัด จึงไปบอกคุณพ่อของคุณไพโรจน์ว่า

อยากท�ำธุรกิจที่มีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะ ต่ อ ไปครอบครั ว คงใหญ่ ขึ้ น ซึ่ ง หมายถึ ง รายจ่ายก็มากขึน้ ตาม ดิฉนั เองท�ำงานประจ�ำ มีรายได้ส่วนหนึ่ง และก็ยังมีเงินของคุณ ไพโรจน์ ที่ ใ ห้ ทุ ก ๆ เดื อ นด้ ว ย เวลาคุ ณ ไพโรจน์ให้เงินมา ดิฉันไม่เคยใช้เลย แต่ก็ บอกเขาว่าใช้ (หัวเราะ) แต่จริงๆ แอบเก็บ ฝากธนาคารเรื่อยๆ 4,000 - 5,000 บาท ก็เอาไปฝาก เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ “พอคิดว่าอยากมีธุรกิจส่วนตัว ก็คดิ โน่นนีห่ ลายอย่าง แต่สดุ ท้ายมาลงเอย ทีถ่ งุ พลาสติก เพราะตอนนัน้ ไปเทีย่ วฮ่องกง เห็นมีถงุ ช็อปปิง้ เพิง่ จะออกแต่เมืองไทยยัง มีไม่มากนัก ก็คิดว่าถ้าเราท�ำถุงก็น่าจะดี จึงเดินสายหาความรู้แหล่งซื้อแหล่งขาย ทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจนี้ จนปี พ.ศ. 2522 จึงได้เริ่มลงมือท�ำ” คุณอรรัตน์เล่าถึงที่มา ของจุดเริ่มต้นความคิด หากแต่การลงมือ ท�ำความฝันให้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เรื่องง่าย “ดิฉันเริ่มต้นจากการถามข้อมูล คนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆ มีคนแนะน�ำให้ไป ถามบริษทั เทรดดิง้ เม็ดพลาสติก คือสมัยนัน้ ประเทศไทยยังต้องน�ำเข้าเม็ดพลาสติกอยู่ จนพอรู ้ เ รื่ อ งพลาสติ ก เรื่ อ งเครื่ อ งจั ก ร ถามจนรูว้ า่ มีคนท�ำทีไ่ หนบ้าง ชุดหนึง่ ราคา เท่ า ไร ตอนนั้ น เรายั ง เป็ น แค่ ตึ ก แถว ห้องเดียว ก็เลยซือ้ เครือ่ งเล็กมาลองท�ำก่อน จากจุดนั้นดิฉันเลยตัดสินใจลาออกจาก บริษัทมาลุยท�ำแบบเต็มตัว”


18

Member’s Stage

ธุรกิจนีไ้ ม่เพียงแต่จะเป็นสิง่ ใหม่ ในชีวติ ของคุณอรรัตน์ ถุงหิว้ พลาสติกก็นบั เป็นสิง่ ใหม่สำ� หรับตลาดในช่วงนัน้ เช่นกัน “เริ่มท�ำไปได้สัก 2 - 3 เดือน ก็มี คนแนะน�ำให้รจู้ กั เถ้าแก่คนหนึง่ เขาอยาก ให้เราท�ำถุงใส่เนือ้ ไก่ เราเลยท�ำตัวอย่างไป ให้เขาดู เขาเห็นถุงเราเขาก็ชอบมาก เพราะ ถุ ง เราคุ ณ ภาพดี เหนี ย วมาก หลั ก การ ท�ำงานของเราคือ เลือกใช้แต่วัตถุดิบชั้นดี ตอนนั้นใช้เม็ดพลาสติกน�ำเข้าจากญี่ปุ่น คนอื่นท�ำได้ไม่เหนียวเท่าเรา ตั้งแต่นั้นมา เขาเลยสัง่ ท�ำประจ�ำ ตลาดเราขยายขึน้ เอง เรื่อยๆ ว่าเหรียญทองพลาสติกฯ ท�ำถุงดี ราคาก็สมเหตุสมผล ตลาดเข้ามาหาเราเอง เรามองว่าด้วยคุณภาพสินค้าที่ดี ท�ำให้ ลูกค้าบอกต่อกันแบบ ‘ปากต่อปาก’ เรา เลยไม่เหนื่อยวิ่งท�ำตลาดเองมากนัก เมื่อ ขนาดธุรกิจขยาย ทุกอย่างเลยเริ่มเป็น รูปแบบอุตสาหกรรมขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น”

หาผืนดินงาม สร้างอาณาจักรพลาสติก

หนึง่ ปีตอ่ มา กิจการถุงพลาสติกมีแนวโน้มไปในทางทีด่ ี บวกกับคุณไพโรจน์ได้ขยับเข้ามาช่วย ทั้งให้ค�ำปรึกษาและ ช่วยดูแลงานอย่างเต็มตัว คุณอรรัตน์จึงเริ่มมองหาที่ทางเพื่อ ขยายกิจการ “เวลาดิฉนั มีไอเดียอะไรก็จะปรึกษาคุณไพโรจน์ ถ้าเขา เห็นด้วยเขาจะให้การสนับสนุนเต็มที่ ตอนนั้นเราอยากจะเพิ่ม เครื่องจักร แต่ยังไม่มีสถานที่ กว่าจะได้ที่ในซอยสว่าง 7 (ถนน พระรามที่ 4) มาได้ก็ใช้เวลาเกือบ 2 ปี ได้เป็นตึกแถวสองห้องมา เราก็เพิม่ เครือ่ งจักรเข้าไปอีก 2 เครือ่ ง แต่เพิม่ ก�ำลังเท่าไร ก็ยงั ท�ำ ขายไม่ทนั คิดว่ายังไงก็ตอ้ งขยายต่อ ช่วงนัน้ เราเห็นข้างบ้านมีอกี ห้องหนึ่งเขาขายทอดตลาดอยู่ มีคนมาโก่งราคาเราสู้ไม่ไหว แต่ ด้วยความทีเ่ ราเป็นคนอัธยาศัยดี อ่อนน้อมถ่อมตน เวลาดิฉนั สอน ลูก ดิฉนั บอกให้เป็นคนอ่อนน้อม มือไม้ตอ้ งอ่อน เจออาแปะ อาอี้ เหล่าเพื่อนบ้านในซอย ลูกเราก็ยกมือไหว้ไปตลอดทาง เหมือน นั ก มวยเลย (หั ว เราะ) ทุ ก คนในซอยก็ เ อ็ น ดู ลู ก เรา และรั ก ครอบครัวเราไปด้วย พอเขารู้ว่าเราก�ำลังอยากได้ห้องแถวนี้ ก็เลยให้เราไปสืบดูตามธนาคาร สรุปคือเราก็ได้ห้องแถวนี้มา ด้วยราคาถูกกว่ากันเกือบครึง่ ได้เครือ่ งจักรเพิม่ มาอีกเครือ่ ง แถม ไม่ต้องพลาดท่าให้คนที่มาขายเกินราคาเราด้วย”

ทุกคนในซอยก็เอ็นดูลูกเรา และรักครอบครัวเราไปด้วย พอเขารู้ว่าเราก�ำลังอยากได้ห้องแถวนี้ ก็เลยให้เราไปสืบดู ตามธนาคาร สรุปคือเราก็ ได้ห้องแถวนี้มาด้วยราคา ถูกกว่ากันเกือบครึ่ง ได้เครื่องจักรเพิ่มมาอีกเครื่อง แถมไม่ต้องพลาดท่าให้คนที่มาขายเกินราคาเราด้วย แน่นอนว่าสินค้าคุณภาพดียอ่ มเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด คุณอรรัตน์จึงคิดที่จะสร้างโรงงานให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มก�ำลังใน การผลิต และเริ่มค้นหาที่ดินท�ำเลงามอยู่หลายแปลง จนกระทั่ง ได้เปิดโรงงานอีกแห่งหนึ่งบนถนนพระรามที่ 3 แต่การดูแล ค่อนข้างล�ำบากเพราะต้องดูแลทั้ง 2 แห่งพร้อมๆ กัน เป็นแบบนี้ อยู่หลายปีจนเริ่มมองหาสถานที่ที่สามารถรวมก�ำลังการผลิตได้ กระทั่งในปี พ.ศ. 2532 ได้ที่ดินผืนงามบนถนนพระรามที่ 2 ใกล้ ตลาดมหาชัยซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน


Member’s Stage

เหรียญทองพลาสติกกับเป้าหมายต่อไป

จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงความฝันเล็กๆ ของผู้หญิง คนหนึ่ง สู่ความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจอย่างภาคภูมิใจ ปัจจุบัน บริษัทเหรียญทองพลาสติก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด มีพนักงาน นับร้อยคนกับเครื่องจักรขนาดใหญ่อีกกว่า 100 เครื่อง ผลิตถุง ส�ำหรับอาหาร อาหารแช่แข็ง ยาและเคมีภัณฑ์ และถุง/แผ่น พลาสติกรูปแบบต่างๆ ให้แก่สายการบินและบริษทั อิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับในปี 2558 ทีจ่ ะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นั้น ในภาคอุตสาหกรรมพลาสติกอาจได้รับผลกระทบบ้าง แต่ด้วยความซื่อสัตย์ ความเอาใจใส่ และความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้ามาอย่างยาวนาน ท�ำให้บริษัทไร้ความกังวลในเรื่องนี้ คุณอรรัตน์กล่าวว่า “เคยฝันอยากมีบ้านหลังหนึ่ง รถ คันหนึง่ มีเงินส่งลูกเรียนสูงๆ จบโรงเรียนดีๆ ลูกจะได้อยูใ่ นสภาวะ แวดล้อมทีด่ ี เพราะตัวเองเป็นคนชอบเรียนแต่ไม่มโี อกาสได้เรียน แต่มาถึงวันนี้ เราได้เกินจากที่เราคาดหวังไว้มาก ก็คิดว่าการ ที่เราซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เอาใจใส่ รักลูกค้าเหมือนรักตัวเอง ท�ำให้ลูกค้ารักและติดเราเช่นกัน และถือเป็นโชคดีของดิฉันที่มี คุณไพโรจน์เป็นคู่ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน จนท�ำให้เรามี วันนี้ได้

19

“ตอนนี้ ก็ เ ริ่ ม ส่ ง ต่ อ กิ จ การให้ ลูกทั้ง 3 คนท�ำแทนแล้ว (คุณณัฏฐ์จรียา คุ ณ กนกทิ พ ย์ และคุ ณ ธี ร พล) ส่ ว นเรา ก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ห่างๆ ระบบงานต่างๆ ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมาก ทั้งภายนอก และภายใน ถุงเราเป็นกลุม่ คุณภาพ Food Grade เลยท�ำระบบพวก ISO, GMP, HACCP ลูกค้าจะได้มคี วามมัน่ ใจในสินค้า ของเรา อย่างลูกๆ เขาก็มีวิสัยทัศน์ อยาก จะขยายธุรกิจ ต่อยอดจากธุรกิจเดิม หรือ หาช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ส่วนเรือ่ งการลงทุน อืน่ ๆ ดิฉนั สนใจอยูแ่ ล้ว ตอนทีซ่ อื้ หุน้ กูข้ อง SCG เพราะคิดว่าน่าจะดี และเราเองก็ซื้อ เม็ดพลาสติกของ SCG ใช้ แล้วเงินจะไป ไหน” เธอปิดท้ายพร้อมรอยยิ้มอารมณ์ดี


20

Money Tips

เรื่อง : SCB Economic Intelligence Center

การเปิดเสรีด้านการลงทุน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนในกรอบ AEC

ค� ำ ถามที่ ว ่ า ท� ำ ไมต้ อ งมี ก ารเปิ ด เสรี ด ้ า นการลงทุ น และ เคลื่อนย้ายเงินทุน เราอาจใช้เหตุผลในทางทฤษฎีตอบได้ว่า เพื่อ สนับสนุนให้มกี ารลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเพิม่ มากขึน้ เพิม่ การ เติบโตทางเศรษฐกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และเพื่อให้มี ช่องทางกระจายและจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยกรอบของ การเปิดเสรีด้านการลงทุนนั้น จะช่วยให้การปฏิบัติระหว่างนักลงทุน จากกลุ่มประเทศอาเซียนกับนักลงทุนในประเทศมีความเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเสรีด้านการลงทุนจะครอบคลุมในธุรกิจด้านการเกษตร ประมง ป่ า ไม้ เหมื อ งแร่ และภาคอุ ต สาหกรรม หรื อ ครอบคลุม การลงทุนในสาขาเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ภาคบริการ


Money Tips ส่ ว นตั ว อย่ า งของการเปิ ด เสรี ด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย ได้แก่ การพัฒนา ตลาดพันธบัตรอาเซียนและการเชื่อมโยง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข องประเทศอาเซี ย น ส่งผลให้การเปิดเสรีด้านการลงทุนเป็น ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้าม ประเทศ และ AEC มุ่งหวังให้ถึงระดับ เปิดเสรีเต็มที่ เพราะในส่วนของการเปิด เสรีด้านการลงทุนนั้น AEC มุ่งเน้นไปทาง ด้านการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน ซึ่งจะ เป็นปัจจัยอุดหนุนการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะต่อประเทศที่มีระดับ การพั ฒ นาไม่ สู ง นั ก อย่ า งประเทศกลุ ่ ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ซึง่ คาดว่าจะได้รบั ความสนใจในการเข้ามา ลงทุนของประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ด้วย ทรัพยากรที่ยังอุดมสมบูรณ์และแรงงาน ราคาถูก และจะมีอัตราการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระดับค่อนข้างสูงในอนาคต ข้างหน้า

นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื่ อ งของการ เปิดเสรีบัญชีเคลื่อนย้ายเงินทุน (Capital Account Liberalization) ซึ่ งเป็ นการ ปล่อยให้เงินไหลเข้าออกประเทศได้อย่าง ไม่มีข้อจ�ำกัดนั้น AEC ระบุขอบเขตได้ แค่เพียงกว้างๆ ว่าให้เปิดเสรีมากขึ้นใน ระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ต้อง มีกลไกคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาคที่ เ พี ย งพอ การเจรจาในส่ ว นนี้ แต่ละประเทศยังคงยึดความพร้อมของ ตนเองเป็นหลัก ซึง่ รายละเอียดในเบือ้ งต้น จะเริ่มมีเนื้อหาด้านการเปิดเสรีมากขึ้น หลังจากปี 2015 ไปแล้ว

มี ก ารจั ด ตั้ ง ASEAN Bond Market การเชือ่ มโยงตลาดหลักทรัพย์ของ ประเทศในอาเซียน (ASEAN Link) และ การเปิดเสรีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และบริษัทจัดการลงทุน พูด ง่ายๆ ก็คือ เปิดให้นักลงทุนจากอาเซียน เข้ามาท�ำธุรกิจได้เต็มที่ แต่ในส่วนการ เปิดเสรีบริการด้านการเงินนั้น ขอบเขต การเปิดเสรีวา่ แต่ละประเทศจะเปิดโอกาส หรืออนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา ให้บริการได้มากน้อยขนาดไหนนั้น ยังอยู่ ระหว่างการศึกษาถึงขอบเขตที่เป็นไปได้

แต่ AEC จะช่วยระบุแนวทางการเปิดเสรีที่ ชัดเจนครบถ้วน และมีเป้าเวลาที่แน่นอน มากขึ้น แต่ค�ำถามส�ำคัญก็คือ การเปิด เสรีเรื่องการลงทุนและเคลื่อนย้ายเงินทุน มากขึ้นใน AEC นั้น จะช่วยให้มีกิจกรรม หรือธุรกิจกรรมระหว่างประเทศในอาเซียน เพิ่มขึ้นได้จริงหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่จะ เป็นการลงทุนทางตรงจากประเทศนอก อาเซียนมากกว่า โดยสัดส่วนการลงทุน ทางตรงจากประเทศในอาเซียนด้วยกันเอง มีแค่เพียงร้อยละ 13 ของยอดรวมทั้งหมด ประเทศในอาเซี ย นมี ค วามดึ ง ดู ด FDI

21

ไม่มากเท่าจีนและอินเดีย แม้แต่ประเทศ ในอาเซียนด้วยกันอย่างสิงคโปร์ ยังเริ่ม สนใจลงทุ น ในจี น และอิ น เดี ย มากกว่ า ในประเทศอาเซียนกันเองด้วยซ�้ำ ค�ำถามต่อมาคือ ส่วนของการ เปิ ด เสรี เ คลื่ อ นย้ า ยเงิ น ทุ น จะส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยมากน้ อ ยแค่ ไ หน ข้ อ นี้ คงต้องย้อนมามองถึงการใช้ประโยชน์จาก ตลาดทุนของธุรกิจไทยกันเสียก่อน จะ พบว่าธุรกิจของไทยยังใช้ประโยชน์จาก ตลาดทุนไม่มากนัก แต่ไปพึ่งพิงเงินทุน จากธนาคารพาณิชย์มากกว่า สถิติหนึ่ง ที่สะท้อนข้อเท็จจริงดังกล่าวคือ สัดส่วน ยอดคงค้ า งของตราสารหนี้ ภาคเอกชน

การเปิดเสรีบัญชีเคลื่อนย้ายเงินทุน (Capital Account Liberalization) ซึ่งเป็นการปล่อยให้เงินไหลเข้าออกประเทศ ได้อย่างไม่มีข้อจ�ำกัดนั้น AEC ระบุขอบเขตได้แค่เพียงกว้างๆ ว่าให้เปิดเสรีมากขึ้นในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีกลไกคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคที่เพียงพอ

AEC ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหม่ ส� ำ หรั บ การเคลื่อนย้ายเงินทุน (Capital เศรษฐกิจไทย ประเทศไทยมีการเปิดรับการลงทุน Flow) ชั ด เจนเฉพาะส่ ว นของ ทางตรงจากต่างประเทศมานานแล้ว เพียง ตลาดทุน

มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ของยอด สินเชื่อคงค้างในระบบธนาคารพาณิชย์ เท่านั้น ในขณะที่ยอดระดมทุนในรูปของ หุ ้ น บริ ษั ท เอกชนมี มู ล ค่ า รวม 93,378 ล้านบาทในปี 2011 ซึ่งยังถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับยอดเงินให้กู้ยืมของธนาคาร พาณิ ช ย์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในปี เ ดี ย วกั น ซึ่ ง สู ง ถึ ง กว่า 980,000 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ตลาดทุน สามารถเป็นแหล่งเงินทุนทั้งในรูปแบบ การระดมทุ น ระยะยาว ในรู ป ของหุ ้ น และตราสารหนี้ ที่ มี อ ายุ แ น่ น อน และ ไม่สามารถถูกเรียกหนี้คืนได้เหมือนกรณี การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินก็ตาม แต่การเปิดกว้างมากขึน้ ด้านการ เคลื่อนย้ายเงินทุน จะน�ำไปสู่การพัฒนา ตลาดทุนให้เป็นทางเลือกการระดมทุน


22

Money Tips

นักลงทุนไทยมีทางเลือกการลงทุนมากขึน้ AEC มุ่งเพียงให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนสะดวกมากขึ้น ไม่ถึงขั้นเสรี แต่จะเน้นเปิดเสรี จากหุน้ 472 ตัว กลายเป็นมากกว่าสองพัน การลงทุนที่ให้ความสำ�คัญกับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ตัวจาก 3 ตลาดหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกัน แง่มุมการเปิดเสรีด้านการลงทุนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนใน AEC ซึง่ เกิดจากระบบทีเ่ อือ้ อ�ำนวยความสะดวก การเปิดเสรีด้านการลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น แต่อีกทางหนึ่งก็จะส่งผลให้มี (Free flow of investment under ASEAN (Free flow of capital under ASEAN Roadmap for Comprehensive Investment Agreement: ACIA)* Monetary and Financial Integration) การไหลเข้าไหลออกของเงินทุนมากขึ้น Liberalization: Deepening capital markets: และอาจจะส่งผลกระทบต่อความผันผวน • ยกเลิกและขจัดอุปสรรคในการเข้ามาลงทุน • เผยแพร่ข้อมูล ASEAN Bond market ให้กว้างขวาง ของอัตราแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งความกังวล • ไม่มีการเลือกปฏิบัติแตกต่างระหว่างชนชาติ เพื่อดึงดูดนักลงทุน Protection: • เชื่อมโยง ASEAN Exchanges ส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท�ำให้แต่ละ • มีกลไกจัดการความขัดแย้งระหว่างนักลงทุนกับภาครัฐ • พัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพการออกตราสาร • มีแนวปฏิบัติการโอนย้ายเงินทุนและผลได้จากการลงทุน ข้ามประเทศ เพื่อสนับสนุนอาเซียนในฐานะศูนย์กลาง ประเทศตกลงที่จะท�ำให้การเคลื่อนย้าย Facilitation: การระดมทุน เงินทุนสะดวกมากขึน้ แทนทีจ่ ะเคลือ่ นย้าย • สร้างมาตรฐานนโยบายการลงทุน เช่น ปรับกระบวนการ Reinforcing financial service liberalization: ขออนุญาตและการอนุมัติการลงทุนให้เหมือนกัน • ประเมินความเป็นไปได้ในการเพิ่มขอบเขตและ เสรีเลยทีเดียว ในส่วนของไทยก็สามารถ • มีกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุน ความคืบหน้าการเปิดเสรีบริการการเงิน ซึ่งเจรจา สังเกตได้จากการทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย • จัดให้มี one-stop investment center หรือ investment ภายใต้ ASEAN Framework Agreement on Services promotion board (AFAS) ยังคงก�ำหนดวงเงินในการลงทุนในสินทรัพย์ Promotion: Capital account liberalization: • สนับสนุน FDI ระหว่างอาเซียน โดยเฉพาะการลงทุน • เปิดเสรี capital account เพิ่มขึ้นในระดับที่ก่อให้เกิด ต่างประเทศของคนไทย แม้จะเปิดเพิ่ม จาก ASEAN-6 ใน CLMV และสร้างเครือข่ายการผลิต ประโยชน์สูงสุด แต่มีกลไกคุ้มครองที่เพียงพอในการ มากขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมา ในภูมิภาค ปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค • สนับสนุนการพัฒนาและการขยายตัวของ SMEs

*นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเปิดเสรีด้านการลงทุน AEC ยังมีการดำ�เนินการในด้านอื่นๆ ที่จำ�เป็นต่อการลงทุน ได้แก่ การ เปิดเสรีด้านการค้าบริการ การกำ�หนดมาตรฐานสินค้า การกำ�หนดนโยบายด้านการแข่งขัน การร่วมมือด้านกระบวนการศุลกากร การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ที่มา: SCB EIC จากข้อมูลของ ASEAN Secretariat

ต่ อ ไปในระยะยาว เมื่ อ ตลาดทุ น มี พัฒนาการสูงขึ้นแล้ว จะส่งผลต่อเนื่องให้ ธุ ร กิ จ ไทยใช้ ป ระโยชน์ จ ากตลาดทุ น มากขึ้น ช่วยสร้างสมดุลความแข็งแกร่ง ของโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจไทย ต่อไป เช่นเดียวกับทางฝั่งประโยชน์ต่อ ผู้ลงทุนที่จะมีช่องทางลงทุนมากขึ้นและ ช่วยกระจายความเสีย่ งได้มากขึน้ อีกเช่นกัน

A S E A N L i n k รู ป แ บ บ ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน

ตัวอย่างในเรื่องของตลาดทุนที่ จะเห็นเป็นรูปธรรมจาก AEC ในอนาคต อันใกล้คือ การเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศในอาเซียน (ASEAN Link)

ทั้ ง นี้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ 3 แห่ ง แรกที่ จ ะ เริ่มให้ซื้อขายผ่าน ASEAN Link ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย โดยขั้นแรกจะเป็นการเชื่อมโยงการ ซื้อขายระหว่างตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย กับสิงคโปร์ ในเดือนมิถุนายน 2555 และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเข้า ร่วมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 หลังเริ่ม ใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่แล้ว ประโยชน์ส�ำคัญของ ASEAN Link คือ เพิ่มทางเลือกและความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ผู้ลงทุน ผ่าน ช่ อ งทางการลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อาเซียน ด้ว ยวิธี การซื้ อขายผ่ านบริ ษัท หลั ก ทรั พ ย์ ไ ทยเช่ น เดิ ม ซึ่ ง จะท� ำ ให้

รู้เขา - รู้เรา เตรียมตัวให้พร้อม เสมอ

ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ประเทศไทย ก็ตอ้ งเดินไปในทางทีเ่ ปิดเสรีมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในทุกด้าน การเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ จึ ง เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ แนวคิ ด รู ้ เ ขา-รู ้ เ รา ยังคงใช้ได้ดีส�ำหรับทั้งผู้ประกอบการและ ผู ้ ล งทุ น เพราะนอกจากจะต้ อ งเรี ย นรู ้ กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพื่อเตรียมพร้อมแล้ว ผู้ลงทุนควรจะต้อง ศึกษาข้อมูลของบริษัทเจ้าของตราสารที่ จะลงทุน พร้อมกับการประเมินความเสีย่ ง ที่ ต นเองแบกรั บ ได้ เช่ น เดี ย วกั บ การ ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในการ เปิ ด เสรี ที่ จ ะมี ก ารแข่ ง ขั น มากขึ้ น ซึ่ ง ผู ้ ประกอบการควรค้นหาข้อได้เปรียบของ ตนเอง และศึกษาคู่แข่งและโอกาสการ ลงทุนขยายธุรกิจไปพร้อมๆ กัน


Thai Zone

เรื่อง : อาจารย์ปิง ดาว้องก์

23

ทักทาย และบอกรัก ชาวอาเซียน สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน

เผลอแป๊บเดียวอีกแค่ 3 ปี เราก�ำลังจะเข้าสู่ความเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันในปี พ.ศ. 2558 แล้วนะคะ ตอนนี้ เห็ น หลายฝ่ า ยโดยเฉพาะหน่ ว ยงานราชการ โรงเรี ย น และ มหาวิทยาลัยดูตนื่ ตัวและเตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่ ฉบับนีด้ ฉิ นั เลยนึกขึ้นมาได้ว่า เมื่อเราอาเซียน 10 ประเทศ มาเจอกันจริงๆ คงต้องสื่อสารกันด้วยค�ำง่ายๆ เพื่อแสดงมิตรไมตรี วันนี้เลยเอา ค�ำทักทายกับค�ำบอกรักของชาวอาเซียนมาฝากกันค่ะ แต่ก่อนจะไปรู้จักค�ำทักทายกับค�ำบอกรักของแต่ละ ชาติ ดิฉันขออนุญาตทบทวนความเข้าใจกับท่านผู้อ่านสักนิด นะคะ ว่าประเทศบรูไนจะใช้ภาษามาเลย์กับภาษาอาหรับกัน แต่ในที่นี้ดิฉันจะขออนุญาตพูดถึงเฉพาะภาษามาเลย์นะคะ สิงคโปร์เขาก็ใช้หลายภาษา ทัง้ จีนกลาง อังกฤษ มาเลย์ และทมิฬ ดิฉนั ขออนุญาตพูดถึงเฉพาะภาษาจีนกลางนะคะ ส่วนฟิลปิ ปินส์ จะใช้ภาษาอังกฤษกับตากาล็อก ดิฉันก็ขออนุญาตพูดถึงเฉพาะ ภาษาตากาล็อกค่ะ เริ่ ม กั น ที่ ค� ำ ทั ก ทายที่ เ ป็ น ภาษาของแต่ ล ะประเทศ ในอาเซียนกันเลยค่ะ

ค�ำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน)

ไทย สวัสดี ลาว สะบายดี พม่า มิงกาลาบา กัมพูชา ซัวสเด เวียดนาม ซินจ่าว มาเลเซีย ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง บรูไน (ภาษามาเลย์) ซาลามัต ดาตัง สิงคโปร์ (ภาษาจีนกลาง) หนีห่าว ฟิลิปปินส์ (ภาษาตากาล็อก) กูมุสตา

ตามด้วยค�ำบอกรักของแต่ละชาติในอาเซียน มาดูกนั ว่า เมื่อเขาบอกรักกัน เขาจะพูดกันว่าอย่างไรบ้างนะคะ ไทย ฉันรักเธอ ลาว ข้อยฮักเจ้า พม่า จิต พา เด  (Chit pa de) กัมพูชา บอง สรัน โอน (Bon sro lahn oon ) เวียดนาม ตอย ยิ่ว เอ๋ม  (Toi yue em) มาเลเซีย ซายา จินตามู  (Saya cintamu) อินโดนีเซีย ซายา จินตา ปาดามู  (Saya cinta padamu) บรูไน ซายา จินตามู (ภาษามาเลย์) (Saya cintamu) สิงคโปร์ หว่อ อ้าย หนี่ (ภาษาจีนกลาง) (Wo ai ni) ฟิลิปปินส์ มาฮัล กะ ตา (ภาษาตากาล็อก) (Mahal ka ta) ตื่นตัวและเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ

ถึง ณ วันนั้นปี พ.ศ. 2558 เราทั้งอาเซียนคงจะได้ ร่วมก้าวเดินไปข้างหน้าในนามประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนด้วยความรัก สามัคคี เพื่อให้สังคมนี้มีแต่ การแบ่งปัน ฉบับนี้ถือโอกาสลากันตรงนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะ


Cover Story เรื่อง : จักรวาล

Cambodia

Philippines

24

Malaysia Thailand Singapore

Laos

Vietnam

Indonesia

Myanmar

Brunei


Cover Story

25

FAQ from AEC

Alert for Opportunity เหลือเวลาอีกเพียง 2 ปีครึ่งเท่านั้น เวทีประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือที่เรียกกันว่า AEC ก็ก�ำลังจะเปิดฉากขึ้น ท่ามกลาง กระแสการตื่นตัวของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ที่ต่างเริ่มวางแผนตั้งรับ สร้างองค์ความรู้ เตรียม ความพร้อม เพื่อต่อกรกับสถานการณ์ ในเชิงรุกได้อย่างบรรลุ เป้าหมายและทรงประสิทธิภาพมากที่สุด

แต่เชือ่ ว่าน่าจะยังมีกลุม่ คนไทย อีกหลายกลุ่ม ที่อาจยังไม่กระจ่างในวาระ แห่งชาติครัง้ นี้ Cover Story ขออาสาไล่ลา่ หาค�ำตอบจากประเด็นค�ำถามที่ผู้คนมัก กล่าวขาน ทวงถามกันอยู่บ่อยๆ ส่งตรง จากเวที AEC

Q A

: AEC ที่พูดถึงกันบ่อยๆ คืออะไร : AEC ย่อมาจากค�ำว่า ASEAN

Economic Community เป็น การรวมตัวของ 10 ประเทศในภูมิภาค อาเซียน โดย 10 ประเทศดังกล่าวนัน้ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งทาง ด้ า นเศรษฐกิ จ และความมี เ สรี ใ นการ เคลื่อนย้าย 5 ด้านหลัก ได้แก่ การค้า การ

บริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน และการเคลื่อนย้าย แรงงาน นอกจากนี้แล้ว ด้วยฐานตลาดที่ใหญ่ขึ้น จะช่วยเพิ่ม อ�ำนาจต่อรองกับคู่ค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วย การส่งออกหรือน�ำเข้า ระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยกันเองก็จะเสรีมากขึ้น เนื่องจาก มีการปรับลดก�ำแพงภาษี และปรับเปลีย่ นกฎเกณฑ์ดา้ นศุลกากร ถ้านึกภาพไม่ออกให้ดูกลุ่ม Euro Zone เป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะมีเป้าหมายปลายทางคือความเป็นหนึง่ เดียวกันเหมือนกับ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง

Q A

: ลดภาษีให้สินค้าทุกชนิดหรือไม่

: ไม่ได้ลดภาษีให้ทุกชนิด มีมาตรการที่ทุกประเทศ

ได้ตกลงร่วมกันไว้คือ ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ ประเทศขอไม่ลดภาษีน�ำเข้า โดยเราจะเรียกสินค้าเหล่านี้ว่า “สินค้าอ่อนไหว” อธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆ คือ สินค้าอะไรที่เรา คิดว่า “สู้เขาไม่ได้” เราก็จะระบุไว้ในบัญชีว่าเป็นสินค้าอ่อนไหว คื อ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มจะลดภาษี ใ ห้ ไ ด้ ขอยื ด ระยะเวลาเพื่ อ ตั้ ง รั บ และปรับตัว แต่ในท้ายที่สุดแล้ว จะต้องด� ำเนินมาตรการลด


26

Cover Story

Q A

: แล้ว “เราทุกคน” ได้อะไร จากวาระนี้ : กั บ ค� ำ ถามดั ง กล่ า วที่ ว ่ า เมื่ อ

ประเทศไทยเข้ า สู ่ ป ระชาคม เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) แล้ ว “เรา” ได้อะไรจากวาระนี้บ้าง สิ่งแรกที่ค่อนข้าง จะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ เราจะมีตลาด สินค้าและบริการที่ใหญ่มากขึ้น เพราะ จากเดิ ม ที่ เ รามี ป ระชากรเพี ย งแค่ 60 ล้านคน แต่ในปี 2558 จะขยายเป็น 600 ล้านคน นับเป็นการเพิม่ โอกาสทางการค้า ครั้งส�ำคัญ ช่วยสร้างโอกาสทางการค้าที่ มากขึ้น ฉะนั้น สิ่งที่แต่ละประเทศจะต้อง ปรับก็คอื “กลยุทธ์” น่าจะเป็นงานช้างของ กูรกู ารตลาด เนือ่ งจากการท�ำตลาดในครัง้ นี้ จะมีความท้าทายมากกว่าเดิม เพราะมี ค�ำว่า “วัฒนธรรม” ทั้งเรื่องทัศนคติและ พฤติกรรมการบริโภคของคนแต่ละชาติเข้า มาเกี่ยวพัน นี่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต่าง ภาษีให้ในอนาคตเหมือนสินค้าประเภทอื่นๆ อาจเป็นในอีก 5 ปี หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะนั่นอาจหมายถึงเรา หรือ 10 ปีข้างหน้า ต้องสูญเสียโอกาสและฐานลูกค้าเดิมไป

Q A

: อยากรู้จุดเด่นของทั้ง 10 ประเทศใน AEC

:

แต่ละประเทศใน AEC นั้น ได้ถูกก�ำหนดให้มีจุดเด่น แตกต่างกันไปตามลักษณะของความถนัด อย่างไทย เราจะเด่นในเรื่องการท่องเที่ยว ข้อนี้จะชัดเจนอยู่แล้ว ส่วน อีกหนึ่งสาขาคือ สาขาการบิน ข้อนี้ประเมินจากการที่เรามีที่ตั้ง อยู่ตรงกลางภูมิภาคพอดี จึงน่าจะเป็นศูนย์กลางการเดินทาง ของภู มิ ภ าคได้ เห็ น ได้ จ ากตอนนี้ ที่ เ ริ่ ม มี แ ผนงานเร่ ง ขยาย สนามบินสุวรรณภูมิแล้ว ส�ำหรับประเทศอื่นๆ ก็มีการก�ำหนด กระจายความถนั ด ไปดั ง นี้ พม่ า : สาขาเกษตรและประมง, มาเลเซีย: สาขาผลิตภัณฑ์ยางและสาขาสิ่งทอ, อินโดนีเซีย: สาขาภาพยนตร์ แ ละสาขาผลิต ภัณฑ์ไ ม้, ฟิลิปปินส์ : สาขา อิเล็กทรอนิกส์, สิงคโปร์: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขา สุขภาพ

Q A

: เป็นแค่ “ผู้ประกอบการ ตัวเล็กๆ” จะท�ำอย่างไร ไม่ให้กระเทือนหนัก : มีความเป็นไปได้ทผี่ ปู้ ระกอบการ

อาจได้ รั บ ผลกระทบบ้ า ง แต่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ไ ทย เพราะผู ้ ป ระกอบการ ทุกประเทศในอาเซียนล้วนได้รบั ผลกระทบ กันถ้วนหน้า ยิ่งในอุตสาหกรรม 12 สาขา ที่ มีการเร่ ง รั ดให้ เ ปิ ดในปี 2558 ได้ แ ก่ การบิน การท่องเที่ยว ยานยนต์ สินค้า เกษตร ไม้ ยาง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สิ่ ง ทอ ประมง สารสนเทศ โลจิสติกส์ และสุขภาพ ทางที่ดีผู้ประกอบการควรจะประเมินว่า ธุรกิจของเรานั้นเป็นธุรกิจลักษณะไหน เพราะธุรกิจที่ต่างกันก็จะมีการปฏิบัติที่ แตกต่างไปด้วยเช่นกัน


Cover Story

27

หากผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวไม่รู้จักปรับตัว ในลักษณะการเพิ่มพูนทักษะและภาษาให้แก่ ตั วเองแล้ ว เชื่ อ ว่ าถึ งวั นนั้ นน่ าจะมี จ� ำนวน ผูต้ กงานในตัวเลขทีม่ ากขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน แรงงานวิ ช าชี พ ที่ มี ฝ ี มื อ ของเรา ที่ ใ นบาง อุตสาหกรรมนั้นยังมีค่าแรงที่ถูกกว่าประเทศ เพื่อนบ้านด้วยแล้ว เชื่อว่าถ้าไม่ปรับเปลี่ยน มาตรการรองรั บ ให้ ดี ผู ้ ป ระกอบการอาจ สู ญ เสี ย “มั น สมอง” ออกไปให้ คู ่ แ ข่ ง ใน อุตสาหกรรมเดียวกันที่จ่ายค่าแรงให้แรงงาน ได้ดีกว่า ในภาพรวมแล้วก็อาจเห็น “ภาวะ สมองไหล” ออกนอกประเทศได้เช่นเดียวกัน เพราะค�ำว่า “ทุนมนุษย์” ในยุคปัจจุบันจะต้อง มีความพร้อมในการแข่งขัน ปรับตัวให้ทนั ต่อบริบทของเศรษฐกิจ : มีคนพูดกันว่า ต่อไปจะมี ใหม่ให้ได้อย่างทันท่วงที และสิ่งส�ำคัญที่ไม่แพ้กันอีกประการ คนตกงานเยอะขึ้ น จริ ง ก็คือ “ทุนทางปัญญา” เพราะสิ่งนี้จะน�ำมาซึ่งความมั่งคั่งในยุค หรือไม่ เศรษฐกิจแห่งนวัตกรรม และสร้างสังคมแห่งความสร้างสรรค์ : ต้ อ งบอกว่ า การเคลื่ อ นย้ า ย ให้เกิดขึ้นได้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 เราและเพือ่ นบ้าน แรงงานจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมการบริ ก าร อีกทั้งเก้าประเทศ จะได้รวมตัวกันเป็นประชาคม จะมี แ รงงานต่ า งชาติ ที่ พู ด ได้ ห ลาย เศรษฐกิจอาเซียนโดยสมบูรณ์ และ ณ วันนั้นเอง ภาษาเข้ามาแชร์ตลาดแรงงานในบ้านเรา ภูมิภาคแห่งนี้จะเปลี่ยนหน้าตาไปตลอดกาลชนิดที่ ยกตัวอย่าง ในอุตสาหกรรมการแพทย์ คุณคาดไม่ถึงทีเดียว และสุ ข ภาพ จะดี ก ว่ า ไหมถ้ า หากว่ า เรามี บุ รุ ษ พยาบาลและนางพยาบาล ที่ ส ามารถสื่ อ สารกั บ ผู ้ ป่ว ยที่ เ ป็ น คน ต่างชาติได้ดกี ว่าคนไทยในอัตราเงินเดือน ที่ไล่เลี่ยกัน ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้

Q A

เกร็ดเกร็ดความรู้ AEC นอกจาก AEC แล้ว คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ ASEAN Plus อีกด้วย มันคืออะไร ASEAN Plus คือ กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจา ซึง่ เป็นความร่วมมือในหลายด้านทัง้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในปัจจุบันเราจะได้ยินคนหยิบค�ำค�ำนี้มาใช้ในบริบทต่างๆ ดังต่อไปนี้ • ASEAN + 1 เป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาหนึ่งประเทศ เช่น อาเซียน-จีน หรือ อาเซียน-ญี่ปุ่น • ASEAN + 3 เป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียน + จีน + ญี่ปุ่น + เกาหลี ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2540 แล้ว • ASEAN + 6 ใช้ในกรอบของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อจัดตั้งพันธมิตรทาง เศรษฐกิจภายในเอเชียตะวันออก โดยมีสมาชิกคือ อาเซียน + จีน + เกาหลี + ญี่ปุ่น + อินเดีย + ออสเตรเลีย + นิวซีแลนด์ • ASEAN + 8 ใช้ในกรอบของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกอีกเช่นกัน และเนื่องจากในปี 2553 ได้รับรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วม เพิ่มอีก 2 ประเทศ จาก +6 จึงกลายเป็น +8 แต่ยังไม่ได้ถูกระบุให้ใช้อย่างเป็นทางการ


28

Focus

เรื่อง : กองทรัพย์ ชาตินาเสียว ภาพ : สุภัทรา ศรีทองคำ�

Think beyond AEC ทัศนะจาก “ขาโหด”

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย หากพู ด ถึ ง กู รู ด ้ า นการ หัวข้อสนทนาของ Focus ฉบับนี้ อาจารย์ธันยวัชร์เปิด ตลาดของ พ.ศ.นี้ คงไม่ มี ใ คร โอกาสให้เราถามถึงหัวข้อที่ใครๆ ก็พูดถึงในขณะนี้คือ เมื่อไทย ไม่รจู้ กั “ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย” เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ด้ ว ยวาจาฉะฉาน น�้ ำ เสี ย งและ Economic Community: AEC) ในปี 2558 นี้ จะส่งผลกระทบ ลี ล าท่ า ทางอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ อย่างไรกับ SMEs ไทย เราพร้อมแค่ไหน และที่สุดแล้วอาเซียน ประกอบกั บ การสั่ ง สมความรู ้ จะหอมหวานดังทีใ่ ครๆ ฝันไว้จริงหรือไม่ ค�ำตอบอยูด่ า้ นล่างนีแ้ ล้ว ด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ และการ ตลาดในวงการสื่อสารมวลชน เมื่อ SMEs ต้องเจอกับ AEC ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ มากว่า 20 ปี ส่งผลให้ปัจจุบัน เขามี ผ ลงานปรากฏให้ เ ห็ น ทั้ ง มาเลเซีย ที่เรียกว่าเป็นระดับท็อปของอาเซียนแล้ว ประเทศไทย รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ จะได้รับผลกระทบจากการเปิด AEC เต็มๆ เพราะเราไม่มีการ และนิ ต ยสารด้ า นการตลาด เตรียมตัวหรือตั้งรับกับการเป็นสมาชิกอาเซียนเลย ไม่ว่าด้าน มากมาย และล่ า สุ ด กั บ ฉายา กฎหมายหรือการศึกษา และภาครัฐก็ไม่ได้เดินหน้าเรื่องนี้เท่าที่ “ขาโหด” ประจ�ำรายการ SME ควร ดังนั้น SMEs มีปัญหาแน่นอน ด้วยปัญหามรสุมค่าแรง 300 ตีแตก ยิง่ ท�ำให้ความเนือ้ หอมของ บาท หรือปริญญาตรี 15,000 บาท ประกอบกับปัญหาน�้ำท่วม อาจารย์ธันยวัชร์เพิ่มดีกรีเข้าไป บริษัทขนาดใหญ่เข้ามากระชับพื้นที่มากขึ้น ท�ำให้ส่วนแบ่งการ อีก เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ฮอต ตลาดแคบลง ดังนั้นไม่ต้องรอตลาดอาเซียนเปิดหรอก แต่บริษัท ขนาดใหญ่ในธุรกิจเดียวกันนี่ละที่จะท�ำให้ SMEs มีปัญหา ที่สุดในยุคนี้เลยทีเดียว


Focus

29


30

Focus เหยื่อของอาเซียน เพราะการที่ก�ำแพงภาษีลดลง หลายประเทศ ก�ำแพงภาษีเป็นศูนย์ ท�ำให้บริษทั หรือกิจการต่างๆ ก็เข้ามาอย่าง รวดเร็ว คนที่ศึกษาตลาดจะรับมือได้ดี ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาด เล็กหรือขนาดใหญ่ คนท�ำธุรกิจต้องเข้าใจว่า วาระนี้จะท�ำให้ ประเทศในอาเซียนกลายเป็นจังหวัด อาณาเขตของตลาดจะกว้าง ขึ้น โพซิชันนิ่ง (ต�ำแหน่งทางการตลาด) ของธุรกิจเราจึงจ�ำเป็น จะต้องเปลี่ยน เพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยน

กลยุทธ์รุก - รับ - ปรับ - เปลี่ยน

ปรับทิศทางเพื่อก้าวส�ำคัญ

ยุคนี้ถ้าใครไม่พูดถึง AEC คง เชย แต่ตอ้ งดูวา่ เราตืน่ ตัวแต่ปากหรือเปล่า เพราะองค์กรบางแห่งพยายามลากหัวข้อ ของ AEC เข้ามาเกี่ยวกับธุรกิจตัวเองทั้งๆ ที่ไม่เกี่ยว เช่น ผู้ผลิตต�ำราเรียน คุณอยาก รู้ทิศทางของอาเซียนไม่ผิด แต่ก็ต้องดูว่า ธุรกิจของเรามันเกีย่ วโยงกับภาคเศรษฐกิจ หรือสังคมแค่ไหน การปรับปรุงต�ำราเรียน ไม่จำ� เป็นต้องรออาเซียน เพราะตอนนีเ้ ด็ก เริ่มเปลี่ยนไปอ่านหนังสือบนไอแพดและ แอนดรอยด์ แ ล้ ว ซึ่ ง มั น มาก่ อ น AEC เสี ย อี ก แต่ คุ ณ กลั บ ยั ง ไม่ ห ากลวิ ธี ที่ จ ะ ปรับตัว เพราะมัวแต่กังวลเรื่องอาเซียน อันนั้นผมว่าจะเป็นปัญหามากกว่า

ไทยก�ำลังจะกลายเป็นจังหวัด

AEC จะมี ผ ลดี ต ่ อ ประเทศที่ เตรียมตัว ถ้าไม่เตรียมตัวคุณก็ตอ้ งตกเป็น

ข้ อ แรก คุ ณ ต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ต้ อ งมองให้ อ อกว่ า อุตสาหกรรมที่คุณอยู่ตอนนี้ ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ก่อนมี AEC มันเคยเป็นอย่างไร และเมื่อมี AEC เข้ามาก�ำแพงภาษีเป็น อย่างไร ยกตัวอย่างธุรกิจโรงพยาบาลขนาดเล็ก ซึ่งถ้าเปิด AEC ก็จะอยู่ล�ำบาก เพราะหมอและนางพยาบาลจากต่างประเทศ สามารถเข้ามาท�ำงานบ้านเราได้ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีการควบรวมกันเป็น Chain โรงพยาบาลขนาดเล็กก็อยู่ไม่ได้ โรงพยาบาลเล็กถ้าอยากอยูร่ อด ก็ตอ้ งเข้าไปขอเป็นโรงพยาบาล ในเครือของโรงพยาบาลใหญ่ ข้อสองคือ SMEs ต้องรีบเปลีย่ นสถานภาพ ยกตัวอย่าง คือ ต้องปรับตัวด้วยการปรับสเกล เช่น จาก S เป็น M หรือ จาก M เป็น L ไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้ ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยน มันก็ต้อง เปลี่ยน จะมัวแต่พอใจในยอดเท่าเดิมทุกเดือนมันไม่ได้แล้ว เพราะคุณจะอยู่ยากขึ้น ข้อสามคือ Strict to core competency หันกลับมาถาม ตัวเองว่า ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านของเราคืออะไร ยกตัวอย่าง เช่น แบตเตอรีร่ ถยนต์ เราก็ตอ้ งมองว่าต่อไปฐานการผลิตรถยนต์ จะย้ายมาอยู่ในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ช่องทางการตลาดของ เราก็มากขึ้นตาม ดังนั้นถ้าเราวางต�ำแหน่งของตัวเองว่าจะเป็น ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อป้อนโรงงานอื่นๆ เราก็อยู่รอด โดย ส่วนตัวผมคิดว่า SMEs สามารถปรับและพัฒนาตัวเองได้เลย โดยไม่ต้องรอ AEC การที่เราจะบุกตลาดไม่ต้องรออาเซียน ข้อสี่ คุณต้องจัด Priority เป็น ต้องรูว้ า่ อะไรส�ำคัญ อะไร ควรท�ำก่อนท�ำหลัง ให้ย้อนกลับไปมองที่วิสัยทัศน์ว่า ธุรกิจของ คุณในอนาคตจะเป็นอย่างไร แล้ววางแผน วิเคราะห์ผลกระทบ จาก AEC แล้วเดินหน้าลุย


Focus

บินเดี่ยว VS ฟอร์มทีม

ถ้าให้เจาะจงเป็นธุรกิจคงพูดยาก เพราะรายละเอียด ในแต่ละธุรกิจมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ แต่โดยภาพรวมที่สามารถประเมินได้คือ ในปี 2558 เม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวและการรักษาพยาบาลจะสะพัดมาก ไทยจะกลายเป็น Medical Hub ถัดจากสิงคโปร์ การต่อยอด ธุรกิจจะเกิดขึ้นตามมา เพราะฉะนั้น คนที่ท�ำธุรกิจท่องเที่ยวจะ ต้องประเมินให้ออกว่า ถ้า AEC เปิดแล้วกิจการของเราจะเป็น อย่างไร ธุรกิจอาหารสามารถขายอาหารได้มากขึ้นไหม ธุรกิจ ขนาดเล็กอาจจะรอดได้ถ้ามีการไปรวมตัวกับรายใหญ่ พูดง่ายๆ คือ SMEs จะต้องหายานแม่หนึ่งล�ำ แล้วท�ำตัวเป็นยานลูก ถ้า รัฐบาลไม่ช่วยก็ต้องมีองค์กรใหญ่มาสนับสนุน ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดู ด้วยว่า รายใหญ่เขาอ้าแขนต้อนรับเราหรือเปล่า

ประสบการณ์กับองค์กรใหญ่ๆ มากกว่า หรือพ่อแม่ให้ลกู คนโตเป็นทายาทธุรกิจแต่ ลูกคนโตไม่เก่ง ท�ำไปแล้วเจ๊ง น้องคนรอง ก็อดตามไปด้วย เพราะฉะนัน้ คนท�ำ SMEs ต้องรีบโต จับจังหวะให้ดี ขยายกิจการ ให้ได้

ชั่ ว โมงนี้ จั บ อะไรถึ ง “เป็ น เงิ น เป็นทอง”

ยังคงบอกได้ว่าธุรกิจเกี่ยวกับ ความงาม สุขภาพ และการศึกษา จะยัง เติบโตได้อีกไกล สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ไอที และผู้หญิงจะขายได้ เพราะปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คนที่ Key Success ของ SMEs บนเวที AEC มีกำ� ลังซือ้ และการตัดสินใจจะอยูท่ ผี่ หู้ ญิง คาถาง่ายๆ คือ “ตาถึง ใจถึง เงินถึง คนถึง” ตาถึงคือ มอง ว่าง่ายๆ เพราะผูห้ ญิงเป็นคนถือเงิน ดังนัน้ เห็นโอกาสทางธุรกิจ ใจถึงคือ เมือ่ เห็นโอกาสแล้วก็จะกล้ากูแ้ บงค์ ยั ง คงมี ช ่ อ งทางส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ เอาเงินมาลงทุน คนถึงหมายความว่า มีคนเก่งมาช่วย SMEs หน้าใหม่อีกมาก ส่วนใหญ่ทไี่ ปไม่รอดเพราะอะไร เพราะลูกหลานไม่มี คนเก่งไม่เอา ลูกหลานบางคนไม่อยากสืบทอดกิจการแต่จะชอบท�ำงานหา

คาถาง่ายๆ คือ “ตาถึง ใจถึง เงินถึง คนถึง” ตาถึงคือ มองเห็นโอกาส ทางธุรกิจ ใจถึงคือ เมื่อเห็นโอกาสแล้ว ก็จะกล้ากู้แบงค์ เอาเงินมาลงทุน คนถึง หมายความว่า มีคนเก่งมาช่วย SMEs ส่วนใหญ่ที่ไปไม่รอดเพราะอะไร เพราะลูกหลานไม่มี คนเก่งไม่เอา

31


32

Focus

คิดเหนือ โชว์เหนือ

ที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหน ถ้าอยาก อยู่รอดก็ต้อง “Think beyond AEC” ไปเลย คือไม่ได้มองแค่ ตลาดอาเซียน 10 ประเทศ มองให้ไกลขึ้นอีก แล้วไตร่ตรองว่า เราจะค้าขายกับประเทศอื่นๆ ได้บ้างหรือเปล่า พูดเปรียบเทียบ ว่า ถ้าประเทศไทยคือล�ำคลอง AEC คงเป็นระดับแม่นำ�้ และโลก คือมหาสมุทร ถ้ามองเห็นช่องทางและเชื่อมั่นในศักยภาพของ ตัวเองว่าเราเติบโตได้ไกลมากกว่านั้น ไม่ต้องรอ AEC หรอก คุณลุยเพื่อเติบโตได้ตั้งแต่วันนี้เลย

การเปลี่ยนแปลงในยุคทุนนิยมมักเคลื่อนที่ เร็วเสมอ ไม่ว่าจะมี AEC ในอีก 2 ปีข้างหน้านี้ หรือไม่ ค�ำตอบจากกูรูด้านตลาดก็ยังเป็นเช่นเดิม คือ ธุรกิจที่ไม่ยอมปรับตัวย่อมต้องพบกับจุดเปลีย่ น ที่น่าเสียใจ เพราะมันเป็นกฎอมตะของการแข่งขัน ในตลาดที่ถูกก�ำหนดไว้มาช้านานแล้ว


31 ตุลาคม 2555


34

10 Things เรื่อง : จักรวาล

ทริคลงทุรูน้-เท่จากา-ทั10น ไม่ประเทศอาเซี ยน เสียโอกาส

การเปิด AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 เชื่อว่าจะมีนักลงทุน ทั่วทั้งภูมิภาคกระจายการลงทุนไปทั่ว ไม่เว้นแม้แต่นักธุรกิจไทย ที่มองเห็นโอกาส ผมจึงถือโอกาสหยิบเอาเกร็ดความรู้มาแนะน�ำ ส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น ไทยที่ อ ยากเข้ า ไปจั บ จองโอกาสตามประเทศ เพื่อนบ้านมาฝากกันครับ “พม่ า ” เพื่ อ นเก่ า ที่ เ นื้ อ หอมที่ สุ ด ในนาทีนี้ • ผูป้ ระกอบการควรศึกษากฎหมาย อย่างละเอียดนะครับ เพราะพม่า ก�ำลังปฏิรูปประเทศ มีการปรับแก้ กฎหมายในหลายจุด แนะน�ำว่านักธุรกิจไทยไม่ควร ลงทุ น เองร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค รั บ การร่ ว มทุ น กั บ กลุ ่ ม นักธุรกิจท้องถิ่นจะท�ำให้ธุรกิจฉลุยได้ดีกว่า • ลองศึกษาสองเมืองนี้ดูนะครับ “ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์” เพราะมีการคาดการณ์กันว่าจะเป็นเมืองลงทุน แห่งใหม่ของพม่าครับ “ลาว” บ้านพีเ่ มืองน้องทีก่ ำ� ลังมาแรง • นิสัยที่ดีของคนลาวประการหนึ่ง คือ ไม่ชอบเป็นหนีค้ รับ คุณภาพหนี้ ในลาวจึงดีมาก ไม่ค่อยมีหนี้เสีย • ประเภทของการลงทุนทีจ่ ะท�ำแล้ว ได้ผลดีนั้น ไม่ควรเป็นอะไรที่แปลกและแหวกแนว จนเกินไป หรือพวกร้านค้าที่ท�ำในลักษณะให้ลูกค้า บริการตัวเอง การท�ำลักษณะนี้ในมุมมองของคนลาว คือการไม่ใส่ใจลูกค้าครับ • ส�ำหรับลาวแล้ว เรื่องวัฒนธรรมจะมาก่อนเศรษฐกิจ การเข้ า ไปลงทุ น แล้ ว ละเลยในวั ฒ นธรรมของเขา เป็นเรือ่ งทีค่ วรระวังมากๆ ส่วนเรือ่ งทัศนคติทไี่ ม่ดตี อ่ กัน ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้เช่นกัน เพราะ คนไทยชอบเอาภาษาลาวมาล้อเลียนเป็นเรื่องตลก อยู่บ่อยครั้ง

“เวี ย ดนาม” อี ก หนึ่ ง แหล่ ง ทอง ของไทย • ถ้าสนใจอุตสาหกรรมใหญ่ แต่ คุณไม่ใช่ขาใหญ่ ก็คงเหนือ่ ยหน่อย เพราะคุ ณ คงไปแข่ ง กั บ เจ้ า ถิ่ น ล�ำบาก เว้นแต่เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะที่คุณเชี่ยวชาญ เป็ น พิ เ ศษก็ มี โ อกาสเป็ น ไปได้ และสิ่ ง ที่ ค วรระวั ง คือ การถูกปลอมแปลงสินค้า ยิ่งขายได้ดีก็จะยิ่งถูก ก๊อปปี้เยอะ ฉะนั้น เมื่อน�ำสินค้าเข้ามาควรจดทะเบียน สินค้าทันทีครับ • เวียดนามเพิ่งเปิดตลาดเสรีมาแค่ 10 ปีเท่านั้น จึง ยังไม่มีความช�ำนาญกับการออกไปหาสินค้าในต่าง ประเทศ จึ ง เป็ น โอกาสที่ ดี ข องนั ก ธุ ร กิ จ ไทยที่ ค วร พยายามเข้าหา มากกว่าจะรอให้นักธุรกิจเวียดนาม ติดต่อมาครับ “กัมพูชา” เขมรที่ก�ำลังเปลี่ยนไป • ปัจจุบนั คนกัมพูชาเริม่ ตืน่ ตัวเรียน ภาษากันค่อนข้างมาก นักธุรกิจไทย ก็ไม่ควรละเลยเช่นกัน ถ้าจะให้ดี นักธุรกิจไทยควรเรียนภาษาเขมร เพื่อใช้เจรจาธุรกิจได้คล่องตัวขึ้นครับ • การสร้างแบรนด์ในกัมพูชายังต้องอาศัยการโฆษณา เป็นหลัก การบอกปากต่อปากจะท�ำได้ต่อเมื่อสินค้า นั้นเป็นที่รู้จักในตลาดดีแล้วครับ ส่วนการขายตรงและ การขายสินค้าเงินผ่อนในกัมพูชานั้นไม่แนะน�ำนะครับ เพราะคนกัมพูชายังมีรายได้ที่ไม่แน่นอน


10 Things “มาเลเซีย” เสือเหลืองแห่งอาเซียนที่ไม่ควร มองข้าม • ธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นของคนจีน เพราะ คนมาเลเซียพืน้ เมืองท�ำธุรกิจกันไม่คอ่ ยเก่ง ครับ นี่จึงเป็นอีกโอกาสของนักลงทุนไทย และหนึ่งในธุรกิจของคนไทยที่ก�ำลังเป็นที่ ต้องการอย่างต่อเนื่องก็คือ ธุรกิจสปา • แม้วา่ ธุรกิจอาหารจากไทยจะสามารถส่งออกไปยังมาเลเซียได้ แต่ในความเป็นจริง มาเลเซียยังไม่ยอมรับเครื่องหมายฮาลาล ของหลายประเทศรวมทั้งของไทยด้วย ผู้ประกอบการควรสร้าง ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค โดยการขอเครื่องหมายฮาลาลจาก หน่ ว ยงานของมาเลเซี ย จะท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ของคุ ณ ได้ รั บ ความ ไว้วางใจมากขึ้นครับ “สิ ง คโปร์ ” เมื อ งแห่ ง Merlion ที่ ดึ ง ดู ด มากที่สุดในเอเชีย • สิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศที่ มี ลั ก ษณะเป็ น “Trading Hub” ครับ คือเป็นศูนย์กลาง การค้าของภูมิภาคที่มีความหลากหลาย ทั้ ง ชนชาติ แ ละธุ ร กิ จ นั่ น จึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ผลพลอยได้ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการไทยคื อ ได้ ต ่ อ ยอดสร้ า ง เครือข่ายกับชาติอื่นๆ ที่เข้ามาลงทุนในสิงคโปร์ไปในตัวครับ • ผู้ประกอบการไทยควรใช้สิงคโปร์เป็นฐานในการส่งออกต่อ (re-export) ใช้สิงคโปร์เป็นฐานกระจายสินค้าไทยออกสู่ตลาด โลก โดยอาศัยจุดแข็งของสิงคโปร์ในด้านต่างๆ ของเขาให้ เป็นผลดีกับธุรกิจเราครับ “บรู ไ น” จากบ่ อ น�้ ำ มั น เปลี่ ย นสู ่ ค วาม หลากหลาย • สินค้าที่บรูไนมีความต้องการสูง ฟังแล้ว คุ ณ อาจจะไม่ เ ชื่ อ เพราะมั น คื อ “เกลื อ ” เนื่ อ งจากบรู ไ นยั ง ไม่ มี ก ารผลิ ต เกลื อ ภายในประเทศ จึ ง เป็ น ช่ อ งทางที่ ดี ข อง ผู้ประกอบการไทยที่สนใจครับ • คนบรูไนมักจะเลือกร่วมทุนกับมาเลเซียและสิงคโปร์ เพราะใช้ ระบบอังกฤษในการท�ำงานเหมือนๆ กัน ผู้ประกอบการไทยควร ศึกษาต้นแบบการท�ำงานและฝึกภาษาอังกฤษให้ดี หากต้องการ ร่วมธุรกิจกับคนบรูไน

35

“อินโดนีเซีย” แดนอิเหนาที่เราใฝ่หา • หากคุณท�ำธุรกิจอยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค “เกาะชวา” เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ครับ ด้วยปริมาณก�ำลังซื้อ ความหนาแน่น ของประชากรทีม่ ากทีส่ ดุ ในอินโดนีเซีย และ คุณควรหา Distributor ช่วยกระจายสินค้า ครับ ตรงนี้ต้องเลือกดีๆ ให้ดูว่าเขาสามารถเข้าถึง Retailer รายใหญ่ๆ ได้หรือไม่ • ไม่ควรท�ำการคาหรือติดตอธุรกิจกับประเทศอินโดนีเซียในช่วง การถือศีลอดคือช่วงเดือนรอมฎอน เนื่องจากชาวอิสลามจะ ไม่ชอบอย่างมาก หากถูกรบกวนในช่วงเวลาดังกล่าว “ฟิลปิ ปินส์” เมืองแห่งหมูเ่ กาะทีก่ �ำลังปรับตัว • สินค้าไทยจัดว่าเป็นทีย่ อมรับในฟิลปิ ปินส์ ครับ ถ้าธุรกิจที่คุณท�ำจับตลาดแมสแล้ว การผลิ ต ควรมุ ่ ง ตลาดล่ า งครั บ เพราะ ประชากรส่วนใหญ่ยังยากจน เน้นสินค้า คุ ณ ภาพดี แ ต่ ร าคาต่ อ หน่ ว ยต�่ ำ อาจแก้ ปัญหาโดยลดขนาดบรรจุต่อหน่วยลง เพื่อให้คนซื้อได้ง่ายขึ้น • สินค้าที่น� ำเข้าจากไทย หากมีฉลากภาษาไทยติดมาด้วย ผู ้ ข ายจะไม่ แ กะออก จึ ง เป็ น อี ก ทริ ค หนึ่ ง ที่ ผู ้ ผ ลิ ต ควรใส่ ใ จ หากติดข้อความหรือเครือ่ งหมายทีแ่ สดงให้เห็นว่ามาจากไทยแล้ว ก็น่าจะช่วยเป็นแต้มต่อเล็กๆ ได้ดีอีกทางหนึ่งครับ “ไทย” รุก-รับ-ปรับ-เปลี่ยน ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ย้ายฐาน ไปไหน ก็ ค งต้ อ งปรั บ กลยุ ท ธ์ กั น ให้ ดี ข้อแรกเริม่ ต้นที่ “พัฒนา” ควรน�ำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ข้อสอง “บริหาร จั ด การ” ทุ ก อย่ า งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ควบคุ ม ต้ น ทุ น และลดผลกระทบจากปั จ จั ย ภายนอก ข้ อ สาม “ศึ ก ษา” คู ่ แ ข่ ง ในธุ ร กิ จ เดี ย วกั น เพื่ อ น� ำ มาปรั บ ใช้ และพัฒนาธุรกิจของคุณให้เหนือกว่าคู่แข่งให้ได้ ข้อสุดท้าย “พันธมิตร” ไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายอะไร ถ้าจะมองหาพาร์ทเนอร์ ดีๆ เอาไว้บ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือกัน สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ ช่วยขยายตลาดและเพิ่มฐาน ลูกค้าให้กว้างขึ้นครับ


36

Techno for Life เรื่อง : ชวิศ เชษฐชัยยันต์

Zapi UV Toothbrush Sanitizer ล้างแปรงสีฟันให้สะอาดเอี่ยมอ่อง

จะมั่ น ใจได้ อ ย่ า งไรว่ า แปรงสี ฟ ั น ที่ คุ ณ ใช้ จะไม่มเี ชือ้ แบคทีเรียทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ทิง้ อยู่ หลังการท�ำความสะอาดในช่องปากเสร็จสิ้น จะ ง่ า ยกว่ า ไหม ถ้ า คุ ณ มี เ ครื่ อ งท� ำ ความสะอาด แปรงสีฟันนี้ไว้ใช้ แค่เพียงเสียบด้านขนแปรง ท�ำความสะอาดลงไป กดปุม่ ท�ำงาน หลังจากนัน้ ก็ไปท�ำอย่างอื่นก่อนสัก 7 นาที ทิ้งหน้าที่เอาไว้ ให้ แ สง UV ที่ รั บ หน้ า ที่ จั ด การเชื้ อ แบคที เ รี ย ขนาดอนุภาคที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้ถึง 99% จากนี้ไปคุณก็หมดกังวลเรื่องแบคทีเรีย ในช่ อ งปากไปได้ อี ก นานแสนนาน มี 3 สี ให้เลือก ได้แก่ สีน�้ำเงินอมเขียว สีเทา และสีมกุ (http://www.violight.com)

Bark Stop Collar จัดระเบียบการส่งเสียงให้น้องหมา

ในบางเวลาเจ้าตูบตัวซนก็ชอบส่งเสียงเห่าโหวกเหวก ให้ร�ำคาญใจ ห้ามเท่าไรก็ไม่ยอมหยุดเห่า กวนใจคุณเวลาท�ำงาน หนวกหูเวลาหลับนอน หรือกระทัง่ ไปรบกวนเพือ่ นบ้านใกล้เคียงของ คุณ อยากจัดระเบียบใหม่ไหม เพียงสวมปลอกคออันนี้ให้เจ้าตูบ ตัวดี มันจะช่วยให้เจ้าตูบกลายเป็นเจ้าตูบแสนรักเหมือนเดิม ด้วย ระบบการท�ำงานทีจ่ ะเริม่ เมือ่ น้องหมาของคุณส่งเสียงเห่า ปลอกคอ จะส่งระบบเสียงอัลตราโซนิคออกมา ให้น้องหมาหยุดเห่า โดยคุณ สามารถเปิด-ปิดเครื่องส่งเสียงได้ตลอดเวลา จะถอดเข้าถอดออก ก็ง่ายด้วยที่ล็อกแบบกด และที่ส�ำคัญปลอดภัยหายห่วง เพราะ ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพเจ้าตูบน้อยแต่อย่างใด (http://www. trait-tech.com/product/T-DGift-1002__dog-training-shockcontrol-bark-stop-collar.html)

MyVoice แล้วเธอ กับฉันจะเข้าใจกัน ได้มากขึ้น

ต่อแต่นี้เป็นต้นไป คนปกติ แ ละคนหู ห นวก จะได้ พู ด คุ ย กั น จริ ง ๆ เสี ย ที ด้ ว ย MyVoice เครื่องแปลภาษาใบ้แบบ พกพา จาก University of Houston ที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศจาก American Society for Engineering Education (ASEE) อันผสานการท�ำงานด้วย ไมโครโฟน ล�ำโพง กล้องวิดีโอ และจอมอนิเตอร์ กลายเป็น เครื่องมือสื่อสารตัวเก่งระหว่างคนปกติกับคนหูหนวกที่ใช้ได้ดี กล้ อ งจะบั น ทึ ก ภาษามื อ ของคนหู ห นวก ส่ ง ไปที่ ตั ว ไมโคร โปรเซสเซอร์ที่จะอ่านภาษากาย แล้วประมวลผลออกมาเป็น ภาษาพูดผ่านล�ำโพงให้เราเข้าใจ ในทางกลับกัน เครื่องนี้ก็ ยังสามารถฟังเสียงพูดของคนปกติ ประมวลผลออกมาเป็น ภาษามือ แล้วแปลเป็นภาพผ่านทางหน้าจอให้คนหูหนวกเข้าใจ เราได้เช่นกัน ขณะนี้ MyVoice ก�ำลังถูกพัฒนาความสามารถ ในการสื่ อ สารให้ ซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านที่ เต็มรูปแบบต่อไป (http://technabob.com/blog/2012/06/06/ sign-language-translator-concept/)


App for Life

37

Thai Lottery Checker แล้วเรียงเบอร์ จะไร้ความหมาย

ไม่ต้องมานั่งรอเรียงเบอร์ออกให้เสียเวลาลุ้น เพียง แค่ ห ยิ บ สมาร์ ท โฟนข้ า งตั ว แล้ ว โหลดแอพพลิ เ คชั่ น นี้ ม าใช้ คุณก็สามารถลุ้นโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ง่าย เพียงคุณกรอกตัวเลข Thai Lottery Checker จากลอตเตอรี่ของคุณ จากนั้นกดปุ่มตรวจรางวัล ลุ้นโชคใหญ่ Category: News ของคุณได้ทันที หากกดปุ่มแล้วมีแถบสีเขียวขึ้นมา ก็เตรียมใส่ Compatible with iPhone, iPod Touch, รองเท้าไปรับเงินรางวัลกลับมาบ้านได้เลย นอกจากนี้ เรายัง and iPad สามารถตรวจฉลากย้อนหลังได้อกี ด้วย สะดวกใช้งา่ ย ทีส่ ำ� คัญคือ ดาวน์โหลดมาใช้กันได้ฟรี แล้วจะไม่ลองโหลดมาใช้กันเหรอจ๊ะ

LINE Birzzle มาเรียงสีนกเพนกวินกันเถอะ

หลั ง จากที่ เ ปิ ด ตั ว ออกมาแล้ ว ก็ ยั ง ไม่ ห น� ำ ใจ ค่ า ย NAVER ได้ส่งแอพพลิเคชั่นเกมตัวแรกออกมาป้อนตลาดเพิ่ม โดยใช้ชอื่ ว่า LINE Birzzle ปล่อยออกมาตีตลาดจนติดอันดับต้นๆ ของแอพที่มีคนซื้อมากที่สุดตัวหนึ่ง โดยจะเป็นเกมแนว Puzzle LINE Birzzle ที่ใช้ตัวละครเป็นนกเพนกวิน (นกอีกแล้ว) วิธีเล่นคือ เราต้อง Category: Games Compatible with iPhone, iPod Touch, เรียงนกให้เป็นสีเดียวกันสามตัวขึน้ ไปเพือ่ ท�ำลายและแข่งกับเวลา ลองเล่นแล้วบอกได้คำ� เดียวว่า สนุกและได้ใช้ไหวพริบกันมันหยด and iPad มากไปกว่านั้น ส�ำหรับสาวก LINE ยังสามารถเข้าไปดาวน์โหลด สติ๊กเกอร์ LINE Birzzle กันได้ฟรีๆ ไว้ปล่อยมุกสติ๊กเกอร์ฮาๆ เล่นกับเพื่อนบนแอพพลิเคชั่น LINE ได้ด้วย

Earthquake Alert ระวังภัยแผ่นดินไหวด้วยตัวเอง

ในภาวะที่โลกเราก�ำลังอ่อนแอเช่นนี้ ภัยธรรมชาติ อันแสนน่ากลัวอย่างแผ่นดินไหวอาจเกิดขึ้นได้เสมอ การมีสิ่ง แจ้งเตือนภัยวางไว้ใกล้ตัวจึงกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ทุกคนควรมี Earthquake Alert เป็นแอพดีอีกหนึ่งตัวที่ควรมีติดตัวไว้ ด้วย โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว และสึนามิโดยเฉพาะ แสดงผลทั้งในรูปของแผนที่และข่าวสาร ให้ติดตาม สามารถเซตรูปแบบให้แจ้งเตือนเฉพาะบริเวณที่ใกล้ กับเราได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถ Add on โปรแกรมเสริมการ ท�ำงานได้อีกมากมาย เช่น ตั้งค่าเสียงเตือนเมื่อมีแผ่นดินไหว เกิดขึ้น หรือจะแชร์ข่าวสารบนโซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อเตือนภัย ให้รับรู้ทั่วกันได้อย่างทันทีทันใด

Earthquake Alert

Category: News Compatible with Android


38

Did You Know? เรื่อง : ชวิศ เชษฐชัยยันต์

รถไฟเพื่อคนพิการของไทยขบวนแรกมาแล้ว

และแล้วก็มีพื้นที่ให้บริการส�ำหรับคนพิการเสียที โปรเจ็คท์นี้เป็นของ รฟท. ทีใ่ ส่ใจในวิถชี วี ติ ของคนพิการ ด้วยการดัดแปลงรถ JR - West โดยออกแบบให้สว่ นของ ประตูดา้ นข้างมีลฟิ ต์ทคี่ วบคุมด้วยระบบไฟฟ้าไว้ยกรถวีลแชร์ เพือ่ ให้คนพิการสามารถ ขึ้นลงเองได้ ภายในดัดแปลงจากเดิมที่เบาะปรับเอน 4 แถวให้เหลือแค่ 3 แถวเพื่อ เพิ่มพื้นที่เบาะให้ใหญ่กว่าเดิม แถมเบาะยังหมุนได้ 360 องศาอีกด้วย ซึ่งเจ้าตัวโบกี้ ต้นแบบนี้ได้ถูกประกอบเสร็จไปแล้ว 2 โบกี้ และยังมีโครงการท�ำให้แล้วเสร็จอีก 10 โบกี้ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้บริการผู้พิการในเส้นทางกรุงเทพฯ - หนองคาย เราก็ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรณรงค์ให้พื้นที่นี้เป็นของผู้พิการจริงๆ ขอความร่วมมือคนขาแข้ง ยังดี อย่าไปใช้กันให้วุ่นวายเลยนะจ๊ะ

มะเร็งก�ำลังจะครองโลกในอีก 28 ปีข้างหน้า

นี่ไม่ใช่การขู่เพื่อยึดครองโลกจากมนุษย์ต่างดาวไหนๆ แต่ที่มาของเรื่องนี้ มาจากงานวิจยั ของ Freddie Bray จากองค์กรนานาชาติเพือ่ วิจยั โรคด้านมะเร็ง ประเทศ ฝรัง่ เศส ทีเ่ ปิดเผยว่า ด้วยปัจจัยจากพันธุกรรม รูปแบบการใช้ชวี ติ และพฤติกรรมการกิน ตามแบบฉบับคนตะวันตก จะส่งผลให้ภายในปี 2030 จะมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นทั่วโลก กว่า 22.2 ล้านคน (ก้าวกระโดดจาก 12.7 ล้านคน) โดยร้อยละ 90 จะอยูใ่ นกลุม่ ประเทศ ยากจน ซึ่งกลุ่มมะเร็งที่พบได้บ่อยในคนกลุ่มนี้คือ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และ มะเร็งตับ รู้เช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องรีบนอยด์ เพราะแนวโน้มอาจลดลงได้ เริ่มต้นที่ตัวเรา ง่ายๆ แค่มั่นตรวจเช็คสุขภาพสม�่ำเสมอ เท่านี้คุณก็หนีจากการเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ไม่ยาก

ข่าวลือหรือข่าวจริง กาแล็กซีแอนโดรเมดาก�ำลังจะพุ่งชนกาแล็กซี ทางช้างเผือก

เห็นทีพอ่ โกโบริแห่งทางช้างเผือกจะยุง่ เสียแล้ว เพราะนาซาได้ออกมาเปิดเผย ชนิดฟันธงว่า กาแล็กซีทางช้างเผือกที่มีโลกมนุษย์เราอยู่ในนั้น ก�ำลังจะถูกกาแล็กซี แอนโดรเมดาพุ่งชนเป็นที่แน่นอนแล้ว เพราะทุกวันนี้กาแล็กซีแอนโดรเมดาก�ำลัง วิง่ เข้าหาเราด้วยความเร็ว 402,000 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (เร็วเท่ากับการเดินทางจากโลก ไปดวงจันทร์ภายใน 1 ชั่วโมง) ผลการันตีนี้มาจากสถาบันศูนย์กล้องโทรทัศน์อวกาศ ฮับเบิลของนาซา ที่ศึกษาทฤษฎีการพุ่งชนระหว่างกาแล็กซีมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งยังไม่สามารถประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างแน่ชัด แต่ฟังแล้วก็ไม่ต้อง รีบกุลีกุจอเตรียมย้ายหนีไปดาวอื่นนะ เพราะกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก็กินเวลา อีกกว่า 3,750 - 4,000 ล้านปีข้างหน้า ใครโชคดีเกิดมาอีกรอบในยุคนั้นคงตื่นเต้นน่าดู


Did You Know?

39

หนุ่มเกาหลี ผู้ประกาศข่าวพิการคนแรกของโลก

โลกใบนี้ยังคงน่าอยู่เสมอ เพราะปัจจุบันสังคมเริ่มให้พื้นที่คนด้อยโอกาส กันมากขึน้ ลีชางฮุน หนุม่ พิการชาวเกาหลีวยั 27 ปีคนนีก้ เ็ ช่นกัน เขาได้รบั โอกาสให้เป็น ผู้ประกาศข่าวผู้พิการทางสายตาคนแรกของเกาหลี (และน่าจะเป็นคนแรกของโลก ด้วย) ปัจจุบันเขาเป็นผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ KBS ของเกาหลีใต้ อ่านข่าวด้วยวิธี อ่านอักษรเบรลล์ ย้อนกลับไปในอดีต เขาต้องโชคร้ายสูญเสียดวงตาไปตั้งแต่ 7 ขวบ ด้วยภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ แต่นั่นก็ไม่ได้ท�ำให้เขาลดละความพยายามไปได้เลย เขายังคงเดินหน้าพิสจู น์ให้สงั คมเห็นความสามารถ ด้วยการพาตัวเขาเองฝ่าด่านผูส้ มัคร กว่า 523 คน เข้ารอบมาเป็นผูป้ ระกาศข่าวหนึง่ เดียวคนนีไ้ ด้ แม้วา่ โลกของเขาจะมืดมน ขนาดไหน ก็ไม่สามารถดับไฟฝันในหัวใจเหล็กของเขาได้ น่าทึ่งจริงๆ

แล้ววันนี้คุณก็ ได้เป็นพระเอก - นางเอก สมใจอยาก

วันนี้ความใฝ่ฝันฟุ้งๆ ของคุณก�ำลังจะได้เป็นความจริง ด้วยคอนเซ็ปต์ “คุณสามารถเป็นได้ทุกอย่างดังจินตนาการ เพียงแค่เดินมาหาเรา เรายินดีท�ำฝันของ คุณให้เป็นจริง” ของเจเอส เฟลทเชอร์ และเคที นิวเบิร์น สามีภรรยาหัวใสที่คิดไอเดีย ให้บริการท�ำ “หนังสือนวนิยายตามสัง่ ” คุณสามารถเลือกพล็อตเรือ่ งได้หลากหลายตามใจ ชอบ ทั้งแนวโรแมนติกหวานซึ้ง น่ารักกุ๊กกิ๊ก หรือถ้าชอบแบบดิบเถื่อนเบาๆ เขาก็จัด ให้ได้ โดยใส่ชอื่ พระเอก-นางเอกของเรือ่ งเป็นชือ่ คุณและคนรัก แถมยังมีทอ็ ปปิง้ ให้เลือก ใส่เพิ่มอรรถรส ทั้งรายละเอียดชีวิตของตัวละคร สัตว์เลี้ยง เพื่อนฝูงในเนื้อเรื่อง ฯลฯ ได้ตามแต่จินตนาการจะบรรเจิด สนนค่าจินตนาการอยู่ที่ 50 - 100 ดอลลาร์เท่านั้น สั่งท�ำจินตนาการตามฝันของคุณได้แล้วที่ www.yournovel.com

โรคสุดประหลาด “โรคภูมิแพ้น�้ำ”

หลายคนคงชื่นชอบในการได้พิชิตสถิติความแปลก แต่กับเธอคนนี้ เคที เดล สาววัย 26 ปี จากเวลส์ คงไม่คอ่ ยปลืม้ ในความแปลกของตัวเองเท่าไรนัก เพราะเธอเป็น เจ้าของโรคแปลก (มากๆ) อย่างโรคภูมิแพ้น�้ำ เธอไม่สามารถท�ำกิจกรรมที่ต้องสัมผัส กับน�ำ้ ได้เลย ทัง้ การอาบน�ำ้ ว่ายน�ำ้ โดนฝน แม้กระทัง่ ร้องไห้ เพราะเมือ่ ผิวหนังเธอสัมผัส โดนน�้ำแค่เพียงนิดเดียว ก็จะเป็นผื่นคันขึ้นมาในทันทีทันใด ซึ่งสร้างความทรมาน ให้เธอเป็นอย่างมาก เธอเล่าว่า อาการนี้เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลออก หลังการผ่าเธอต้องรับเพนิซิลลินและเกิดอาการแพ้ยา แพทย์จึงสันนิษฐานว่า นี่อาจ เป็นตัวกระตุ้นระดับสารบางอย่างที่ท�ำให้เกิดอาการแพ้ในร่างกายขึ้นมา ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่พบยาใดๆ ที่สามารถรักษาให้หายได้ แต่เธอก็ยังสู้ต่อไป ด้วยก�ำลังใจจากสามี ที่น่ารัก หนึ่งในยาชูก�ำลัง (หัวใจ) ให้เธอมีชีวิตต่อไปได้


40

Hot Events

SME Thailand 01-30

01-30 กันยายน 2555

27-30

International Food Festival

ประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้ง

SME Thailand Expo 2012

กันยายน 2555

(ณ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ก�ำหนดการความอิม่ อร่อยระดับ นานาชาติมาถึงแล้ว กับงาน International Food Festival สุดยอดเทศกาลอาหาร นานาชาติ ค รั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ข องหั ว หิ น ที่ ไ ด้ รวบรวมอาหารนานาชาติไว้ให้นักชิมได้ เลือกสรร พร้อมชมสาธิตการท�ำอาหาร โดยเชฟมือทองจากโรงแรมระดับ 5 ดาว ชั้นน�ำในเขตพื้นที่หัวหิน ปราณบุรี และ ชะอ�ำ ออกมาอ�ำนวยความอร่อยให้คุณ หรรษาในราคาพิ เ ศษ (สอบถาม: ฝ่ า ย ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ต วิลเลจ โทร. 0-3261-8888)

(ณ อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) ประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้งเป็นการ ท�ำบุญตามประเพณีของชาวไทยรามัญ ที่ นอกจากจะตักบาตรอาหารคาวหวานแล้ว ยังมีการตักบาตรด้วยน�้ำผึ้งเพิ่มอีกด้วย โดยประเพณีนี้มาจากความเชื่อที่ว่า การ ตักบาตรด้วยน�้ำผึ้งจะช่วยให้เกิดโชคลาภ เฉกเช่นเดียวกับพระสีวลีที่ได้เคยถวาย น�้ำผึ้งในชาติก่อน จึงท�ำให้ท่านได้เป็น เอตทัคคะในด้านโชคลาภ ดังนั้น หากผู้ใด ถวายน�ำ้ ผึง้ แด่พระสงฆ์ ก็จะได้รบั อานิสงส์ อุ ด มไปด้ ว ยโชคลาภทั้ ง ในชาติ นี้ แ ละ ชาติหน้า (สอบถาม: ททท.สมุทรสงคราม โทร. 0-3475-2847-8)

กันยายน 2555

(ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี) งานจั ด แสดงดี ๆ ส� ำ หรั บ ผู ้ ประกอบการทุกคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจ ในสเกล SMEs ภายในงานมี กิ จ กรรม เสริมความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs มากมาย ทั้งองค์ความรู้ในด้านต่างๆ การ เจรจาทางธุรกิจของผู้ประกอบการจากทั้ง ในและต่างประเทศ บริการให้ค�ำปรึกษา แนะน� ำ การออกร้ า นจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า และที่ไม่ควรพลาดคือ การแสดงผลงาน สุดยอด SMEs ของผู้ประกอบการที่ได้รับ รางวัล SMEs National Awards อันเป็น ประโยชน์ต่อทุก SMEs ที่สามารถน�ำไป ต่อยอดและปรับใช้ในธุรกิจคุณให้ครบ วงจรยิ่งขึ้น (สอบถาม: ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โทร. 0-2833-4455)


Hot Events

01-31 ตุลาคม 2555

04-07 25-30 ตุลาคม 2555

งานประเพณีแข่งโพนลากพระ Grammy Wonderland

(ณ จังหวัดสงขลา) งานประเพณีแข่งโพนลากพระ เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาล ออกพรรษา โดยจะมีงานประเพณีลากพระ หรือชักพระทั้งทางบกและทางน�้ำ และจะ มีการตีโพน (กลอง) เพื่อควบคุมจังหวะ ในการลากพระ โดยขบวนพระลากของ แต่ ล ะวั ด จะมี ผู ้ ตี โ พนอยู่บนขบวน เมื่อ ผ่านวัดต่างๆ ก็จะมีการตีโพนท้าทายกัน จึงเป็นที่มาของการแข่งขันตีโพนเกิดขึ้น นักท่องเที่ยวจะได้ท�ำบุญวันออกพรรษา ในพิธีตักบาตรเทโว ชมการแสดงพื้นบ้าน การแข่งขันซัดต้มที่มีหนึ่งเดียวในไทย ชม ขบวนแห่เรือพระอันยิง่ ใหญ่ ชมนิทรรศการ ทางวัฒนธรรมมากมาย เพื่อร่วมสืบทอด งานประเพณีและส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้ คงอยู่สืบไป (สอบถาม: ททท. ส�ำนักงาน หาดใหญ่ โทร. 0-7423-1055, 0-74238518, 0-7624-3747)

41

(ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี) มหกรรมความบั น เทิ ง ยกค่ า ย ของยั ก ษ์ ใ หญ่ แ ห่ ง โลกดนตรี จะชวน คุณมาสนุก 4 วันเต็มๆ กับงานแฟร์ของ Grammy น�ำทีมโดยเบิร์ด - ธงไชย พร้อม ศิ ล ปิ น ดารานั ก ร้ อ งที่ ข นกั น มายกค่ า ย ภายในงานมีหลายโซนให้เลือกเดินเล่น เริ่มที่โซน GRAMMY WALL อลังการกับ ก�ำแพงผลงานเพลงทุกอัลบั้มของแกรมมี่ ตั้งแต่ชุดแรกจนถึงปัจจุบัน ต่อกันที่โซน GRAMMY 360 บอกเล่าเรื่องราวความ เป็น Grammy ในรูปแบบ 3D ให้คุณดู สนุกพร้อมสาระครบครัน หรือจะเป็นโซน เอาไปเลย outlet ให้คุณสนุกกับกิจกรรม ท้าทายในเวลาจ�ำกัด เพื่อรับรางวัลเป็น CD ท�ำได้เท่าไร ก็รับไปเลยเท่านั้น และ ในอีกหลายโซนสนุกทีแ่ ฟนๆ ไม่ควรพลาด ด้ ว ยประการทั้ ง ปวง (สอบถาม: Thai ticketmajor ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456)

ตุลาคม 2555

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

(ณ จังหวัดสกลนคร) ร่วมชมความยิง่ ใหญ่ตระการตา ของขบวนแห่ปราสาทผึ้ง และการแสดง ทางวัฒนธรรมมากมาย ในงานประเพณี แห่ ป ราสาทผึ้ ง ด้ ว ยความเชื่ อ ที่ ว ่ า ในเทศกาลออกพรรษาพระพุ ท ธเจ้ า จะ เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อ มาโปรดสั ต ว์ ใ นโลกมนุ ษ ย์ ใ ห้ พ ้ น ทุ ก ข์ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารออกร้ า นจ� ำ หน่ า ย สินค้า “ของดีแซบเมืองสกล” การแข่งขัน เรือยาวประเพณีที่ตื่นเต้นสนุกสนานใน บึงหนองหาร ณ สนามมิ่งเมือง เป็นความ เพลิ ด เพลิ น ตบท้ า ย (สอบถาม: ททท. นครพนม โทร. 0-4251-3490-1 / เทศบาล เมืองสกลนคร โทร. 0-4273-3168)


42

Exotic Thai

เรื่องและภาพ : วรศักดิ์ จรุงรัตนาพงศ์

สระแก้ ว เมืองชายแดนแห่งบูรพทิศ ท่ามกลางกระแสข่าวการจัดตั้งประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2558 ได้เกิดกระแสตื่นตัวขึ้นกับหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และหน่วยงานทางการศึกษาเกือบทัว่ ประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก�ำลัง จะเกิดขึ้น จะเป็นความร่วมมือที่ครอบคลุมมิติอัน หลากหลาย ทั้งการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดในแนวตะเข็บชายแดน ของไทยก็เปรียบดั่งหน้าด่านส�ำคัญในการรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น และหนึ่งในนั้น คือ “จังหวัดสระแก้ว” จังหวัดที่เป็นประตูส�ำคัญ

• ปราสาทสด๊กก๊อกธม


Exotic Thai

ของด้ า นตะวั น ออก เพราะที่ นี่ คื อ จุ ด ส� ำ คั ญ ในการเชื่ อ มต่ อ ด้านการค้าการลงทุน และการ ท่องเที่ยวกับประเทศกัมพูชาและ เวี ย ดนาม นอกจากนี้ เ ส้ น ทาง การค้าที่พัฒนาขึ้นจะมุ่งสู่การ เป็ น ประตู ที่ เ ชื่ อ มไปสู ่ ช ายแดน ตะวันตกฝั่งประเทศพม่า อันเป็น การเชื่อมระบบเศรษฐกิจในฝั่ง ทะเลอั น ดามั น กั บ มหาสมุ ท ร แปซิฟิคเข้าด้วยกัน

สระแก้ ว เป็ น จั ง หวั ด ชายแดน ที่มีจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน และ ตลาดการค้าชายแดนหลายแห่งตลอด แนวพรมแดนไทย-กัมพูชา ที่ยาวถึง 165 กิโลเมตร ซึง่ ตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ และ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด คงไม่ มี ที่ ใ ดเกิ น ตลาด โรงเกลื อ แหล่ ง จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า มื อ สอง ขนาดใหญ่ ที่ภายในประกอบด้วยตลาด ย่อยๆ อีกถึง 5 ตลาด ได้แก่ ตลาดโรงเกลือ เก่า ตลาดเทศบาล 2 ตลาดโกลเด้นเกต ตลาดเดชไทย และตลาดเบญจวรรณ พ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า ส่ ว นใหญ่ ข องที่ นี่ เ ป็ น ชาว กัมพูชาที่ข้ามฝั่งมาค้าขายกัน เปิดขาย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น. ห่างจากตลาดโรงเกลือไปเพียง 300 เมตร เป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดนบ้าน คลองลึก อันเป็นจุดผ่านแดนที่นอกจาก พ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า ชาวกั ม พู ช าจะใช้ ใ นการ เดิ น ทางข้ า มฝั ่ ง ไปมาแล้ ว ที่ นี่ ยั ง เป็ น

43

จุดผ่านแดนส�ำคัญส�ำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการ เดินทางไปยังจังหวัดเสียมราฐ อันเป็น ที่ตั้งของ นครวัด นครธม หนึ่งในเจ็ดสิ่ง มหัศจรรย์ของโลกที่อยู่ห่างออกไปเพียง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ตามถนนลาดยางตลอดสาย ส�ำหรับผมที่ได้มาเยือนสระแก้ว ในครั้งนี้ แม้ไม่ได้เดินทางผ่านออกไปยัง นครวัด นครธม แต่ก็สามารถสัมผัสงาน สถาปัตยกรรมขอมโบราณได้ที่ ปราสาท สด๊กก๊อกธม ปราสาทริมชายแดนที่ใหญ่ ที่สุดในภาคตะวันออกของไทย ปราสาท สด๊ ก ก๊ อ กธมตั้ ง อยู ่ ใ นเขตอ� ำ เภอโคกสู ง ห่ างจากตั วเมื อ งสระแก้ วประมาณ 40 กิ โ ลเมตร หรื อ เลยจากตลาดโรงเกลื อ ไปประมาณ 15 กิโลเมตร ปราสาทแห่งนี้


44

Exotic Thai

01 02

03 01 ทับหลังรูปนารายณ์ทรงสุบรรณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม 02 ลวดลายอันงดงามของปราสาทสด๊กก๊อกธม 03 จุดชมวิวบริเวณ กม.ที่ 25 อุทยานแห่งชาติปางสีดา

สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ในสมัยพุทธศตวรรษ ที่ 14 เพื่อใช้ประกอบพิธีตามคติความเชื่อ ทางศาสนาฮินดู โดยมีการค้นพบศิลาจารึก อั ก ษรขอมโบราณ 2 หลั ก ที่ บ อกเล่ า เรื่องราวของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 กษัตริยข์ อมแห่งเมืองพระนคร ผูท้ รงอุปถัมภ์ ศาสนาและได้มีพระราชโองการให้บูรณะ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จนเสร็จสมบูรณ์ใน ปี พ.ศ.1595 ปัจจุบันทางกรมศิลปากร ได้เก็บรักษาจารึกทั้ง 2 หลักนี้ไว้ที่ส�ำนัก หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ปราสาทสด๊กก๊อกธมประกอบ ด้วยองค์ปราสาท 3 หลังหันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก มีคูน�้ำล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน มีก�ำแพงแก้ว 2 ชั้น ตัวปราสาทก่อด้วย หิ น ทรายแกะสลั ก ตามแบบศิ ล ปะขอม และทางทิ ศ ตะวั น ออกมี ถ นนปู ด ้ ว ยหิ น

ที่ทอดยาวจากองค์ปราสาทสู่สระน�้ำรูป สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ สอดคล้องกับชื่อของ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ที่แปลว่า “เมืองที่มี ต้นกก ขึ้นรกในหนองน�้ำใหญ่” ปราสาท แห่งนี้ได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จวบจนปัจจุบันก็ยัง ไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นในวันที่ผมไปเยือนจึง ยังเห็นกองหินทรายถูกจัดเรียงอยู่บนลาน กว้าง เพราะทางกรมศิลปากรใช้วิธีบูรณะ ตามทฤษฎี “อนัสติโลซิส (Anastylosis)” ของทางฝรั่งเศส คือ ท�ำการรื้อก้อนหิน ทุกก้อนลงมา แล้วใส่เลขรหัส ก่อนจะ ทดลองประกอบขึน้ มาใหม่พร้อมกับค้นหา ชิ้นส่วนที่ขาดหาย หลังจากนั้นจึงค่อยน�ำ ขึ้นไปประกอบยั ง ต� ำ แหน่ ง เดิ ม ซึ่ ง วิ ธี นี้ เชื่ อ กั น ว่ า เป็ น วิ ธี บู ร ณะที่ ใ ห้ ผ ลถู ก ต้ อ ง มากที่สุด ในอดีตโบราณสถานหลายแห่ง ก็ ไ ด้ ใ ช้ ทฤษฎี อ นั ส ติ โ ลซิ ส ในการบู ร ณะ จนประสบผลส�ำเร็จมาแล้ว เช่น ปราสาท หินพิมาย ปราสาทหินพนมรุง้ ปราสาทหิน เมืองต�่ำ เป็นต้น ดังนั้นการเที่ยวชมปราสาทหิน สด๊ ก ก๊ อ กธม นอกจากจะได้ ซึ ม ซั บ งาน

ศิ ล ปะและคติ ค วามเชื่ อ ของอารยธรรม ขอมโบราณ ยั ง ได้ เ ห็ น ถึ ง กรรมวิ ธี บูร ณะปราสาทหิน ที่ปัจจุบันยังคงเห็น การทดลองประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของ องค์ปราสาท ก่อนจะถูกน�ำไปติดตั้งยัง ต�ำแหน่งเดิมต่อไป นอกจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง วั ฒ นธรรมแล้ ว จั ง หวั ด สระแก้ ว ยั ง คง อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ โดย เฉพาะผืนป่าทีน่ ไี่ ด้ชอื่ ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ ของเหล่ า ผี เ สื้ อ นานาพั น ธุ ์ ผื น ป่ า ของ จังหวัดสระแก้วถือเป็นส่วนหนึ่งของป่า มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มรดกโลก ทางธรรมชาติแห่งที่ 2 ของเมืองไทย ทีไ่ ด้รบั การขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 ครอบคลุมผืนป่าตะวันออก อันได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ ทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ และสุดท้าย คื อ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ป างสี ด า ที่ ผ มได้ มาเยือนในคราวนี้ อุทยานแห่งชาติปางสีดาได้รับ การขนานนามว่า “ดินแดนผีเสือ้ แห่งผืนป่า


Exotic Thai

45

04 04 ผีเสื้อภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดา 05 พระอาทิตย์ตกบริเวณจุดชมวิว กม.ที่ 25

ตะวันออก” เพราะด้วยความหลากหลาย ของสายพันธุ์ผีเสื้อ และสามารถพบเห็น ได้งา่ ยโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝน ทีบ่ รรดา ผีเสื้อหลากพันธุ์จะแปรสภาพจากดักแด้ มาเป็นผีเสือ้ ตัวน้อย โบยบินอยูต่ ามล�ำธาร ชายป่า และตามแหล่งอาหารของผีเสื้อที่ กระจายอยู่ทั่วไปภายในอุทยานแห่งชาติ ปางสีดา จุดชมผีเสือ้ ของอุทยานแห่งชาติ ปางสี ด ามี อ ยู ่ ห ลายแห่ ง ทั้ ง บริ เ วณ ทีท่ ำ� การอุทยานและบริเวณทางเข้าน�ำ้ ตก ปางสี ด า หรื อ ถ้ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งการ สั ม ผั ส ธรรมชาติ อั น บริ สุ ท ธิ์ ข องผื น ป่ า ดงพญาเย็น ก็สามารถเดินทางจากทีท่ ำ� การ อุทยานฯ ไปตามเส้นทางลูกรังประมาณ 20 กิ โ ลเมตร สู ่ ห น่ ว ยพิ ทั ก ษ์ อุ ท ยานฯ ปด.5 อันเป็นจุดกางเต็นท์พักแรม และยัง เป็นแหล่งชมผีเสื้อชั้นดีอีกแห่งหนึ่งของ ปางสีดา ด้ ว ยความหลากหลายของ สายพันธุ์ที่พบมากกว่า 400 ชนิด ท�ำให้ ปางสีดาเป็นจุดนัดพบของผู้นิยมการชม ผีเสื้อ จนทุกๆ ปีในช่วงเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม ทางจั ง หวั ด สระแก้ ว และ อุทยานแห่งชาติปางสีดาจึงได้จดั เทศกาล “ดูผีเสื้อปางสีดา” เพื่อเป็นการส่งเสริม

05

กิจกรรมดูผีเสื้อ และให้ความรู้ในการดู ผีเสื้ออย่างถูกวิธี รวมถึงเป็นการเผยแพร่ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศให้ได้รบั ความสนใจ จากนักท่องเที่ยว นอกจากกิจกรรมการชมผีเสื้อ แล้ว บริเวณจุดชมวิว กม.ที่ 25 ก็เป็นจุด ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สามารถมองเห็น ทิวเขาอันสลับซับซ้อนของป่าดงพญาเย็น ได้อย่างกว้างไกล เหมาะแก่การมานั่งชม แสงสีทองยามเย็นที่ทาบทอผืนป่าก่อนที่ แสงสุดท้ายของวันจะลาลับไป การได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น เมื อ ง

ชายแดนดูจะท�ำให้สระแก้วเหมือน อยู่ไกลแสนไกลจนหลายคนมอง ข้าม แต่ในความเป็นจริงกลับใช้ เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ เพียง ไม่ กี่ ชั่ ว โมง และที่ นี่ ก็ มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอั น หลากหลายทั้ ง ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม นอกจากนี้ ยั ง มี ต ลาดชายแดน ที่ ร อต้ อ นรั บ ผู ้ ม าเยื อ น สมดั ง ค�ำขวัญจังหวัดที่ว่า “ชายแดน เบื้ อ งบู ร พา ป่ า งามน�้ ำ ตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย - เขมร”

การเดินทาง • เดินทางตามเส้นทางหลวงหมายเลข 305 ผ่านอ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้ว เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านอ�ำเภอ กบินทร์บุรี จนถึงจังหวัดสระแก้ว • ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 จนถึงแยก หินกอง เลีย้ วขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ผ่ า นจั ง หวั ด นครนายกและอ� ำ เภอ กบินทร์บุรี ก่อนมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระแก้ว • ใช้ เ ส้ น ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่ า น จั งหวั ดฉะเชิ ง เทรา แล้ ว มุ ่ ง หน้ า สู ่ อ� ำ เภอ พนมสารคาม ก่ อ นจะแยกขวาสู ่ จั ง หวั ด สระแก้วบนเส้นทางหลวงหมายเลข 359

เกร็ดความรู้ AEC

• ปัจจุบนั สระแก้วอยูใ่ นขัน้ ตอนการผลักดัน เพื่อจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน บูรพา” เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 • ยุทธศาสตร์ส�ำคัญของจังหวัดสระแก้วคือ การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ทั้ ง ทางด้ า น บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และระบบฐาน ข้อมูล โดยมีเป้าหมายคือการเป็นศูนย์กลาง ระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน


46

The Journey

เรื่องและภาพ : ธีรภาพ โลหิตกุล

01

ปรามบานัน...

ทิพยวิมาน บนโลกมนุษย์ วันหนึ่ง เมื่อผมมีโอกาสไปเยือนพิพิธภัณฑ์ภายใน พระราชวังแห่งองค์สุลต่าน เมืองยอร์กยา บนเกาะชวาของ อินโดนีเซีย ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความรุ่งเรือง เฟือ่ งฟูของศาสนาอิสลาม ทีเ่ ข้ามามีบทบาทในดินแดนหมูเ่ กาะ ทะเลใต้เมื่อราว 600 ปีก่อน แล้วกลายเป็นศาสนาหลักของ ประชากรอินโดนีเซียกว่า 200 ล้านคนในวันนี้ อันส่งผลให้ อินโดนีเซียเป็นประเทศของชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก


The Journey แต่ผมต้องประหลาดใจตั้งแต่ ยังไม่ย่างเท้าเข้าสู่เขตพระราชวังชั้นใน เมื่อเห็นประติมากรรมปูนปั้นเป็นใบหน้า บุคคลขนาดใหญ่ ประดับไว้โดดเด่นตรง ประตู ท างเข้ า เป็ น ใบหน้ า ที่ ผ มคุ ้ น เคย ยิ่ ง นั ก นี่ คื อ ใบหน้ า ของสิ่ ง มี ชี วิ ต แปลก ประหลาดชนิดหนึ่ง ซึ่งตามต�ำนานระบุ ว่ า ออกมาจากตาที่ ส ามของพระอิ ศ วร หรื อ พระศิ ว ะ มหาเทพในศาสนาฮิ น ดู ยามที่พระองค์โกรธกริ้ว มันออกมาด้วย ความหิวโหย จนสามารถกินแขน ขา และ ร่างกายตนเองจนเหลือแต่ใบหน้า พระ ศิ ว ะจึ ง เฉลิ ม นามว่ า “เกี ย รติ มุ ข ” หรื อ ใบหน้าอันมีเกียรติ แล้วประดับไว้ที่ประตู ทางเข้าวิมานของพระองค์ ใครไม่เคารพ เกี ย รติ มุ ข ก็ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ไปคารวะ พระองค์ได้ แต่ชาวฮินดูอปุ มาว่าตัวประหลาด ตัวนีก้ นิ ตัวเองเหมือนกาลเวลาทีก่ นิ ตัวเอง โดยเดินไปข้างหน้าเสมอ ไม่มใี ครสามารถ ท�ำให้กาลเวลาเดินถอยหลังได้ จึงนิยม เรียกเกียรติมขุ ในอีกชือ่ หนึง่ ว่า “หน้ากาล” ในชุ ม ชนชาวฮิ น ดู แ ห่ ง เกาะ บาหลี เราจะพบลายปูนปั้นรูปเกียรติมุข หรือหน้ากาลประดับที่ประตูเทวาลัยได้ ไม่ยาก แต่ที่ประหลาดใจคือ เกียรติมุข ประดับประตูทางเข้าวังสุลต่านในศาสนา อิสลาม เช่นเดียวกับที่ต้องประหลาดใจ เมื่อทราบว่า การแสดงพื้นถิ่นชุดส�ำคัญ ของชาวมุสลิมแห่งยอร์กยาบนเกาะชวาใน วันนี้ คือการแสดงโขนชุดรามายณะ ที่ ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู ตลอดจน ตราสัญลักษณ์ของอินโดนีเซียก็เป็นรูป พญาครุฑเหลียวมองไปเบือ้ งขวา - ทิศของ คนดี ชือ่ สายการบินแห่งชาติทชี่ อื่ “การูดา้ ” ก็มาจากค�ำว่า ครุฑ นั่นเอง

47

02 03

01 เทวาลัยองค์กลาง สร้างถวายพระศิวะ 02 “เกียรติมุข” ที่ประตูทางเข้าวังสุลต่านแห่งยอร์กยา 03 ภาพแกะสลัก “เกียรติมขุ ” หรือ “หน้ากาล” ทีป่ รางค์ประธานปรามบานัน

ทั้งๆ ที่หลักศาสนาอิสลามก�ำหนดห้ามวาดหรือปั้น หรือเขียนเล่าเรือ่ งรูปเคารพต่างๆ แม้แต่องค์ศาสดาก็ไม่สามารถ วาดขึ้นมาได้ แต่ข้อห้ามนี้ต้องยกเว้นให้ชุมชนชาวมุสลิมใน อินโดนีเซีย ทั้งนี้ เพราะก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามามีบทบาท น�ำนั้น ผู้คนบนเกาะชวานับถือศาสนาฮินดูสลับกับศาสนาพุทธ นิกายมหายานมานานกว่าหนึ่งพันปี โดยเฉพาะในห้วงยามที่ อาณาจักรหนึ่งรุ่งเรืองถึงขีดสุดเมื่อราว 1,200 ปีมาแล้ว นั่นคือ อาณาจักรศรีวิชัย สันนิษฐานกันว่า อาณาจักรนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบัน แล้วแผ่อิทธิพลทางการค้า ครอบคลุ ม หมู ่ เ กาะทะเลใต้ ใ นมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ได้ ทั้ ง หมด โดยเฉพาะที่เกาะชวา


48

The Journey

เกาะชวาเป็นชุมทางการค้าอีกแห่งหนึ่ง และมีความ เป็นไปได้ว่าต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลางอาณาจักร ศรีวชิ ยั ได้ยา้ ยจากไชยาไปอยูท่ เี่ กาะชวา ในสมัยราชวงศ์ไศเลนทร์ ซึ่ ง นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธนิ ก ายมหายาน จึ ง ได้ ส ร้ า งพุ ท ธสถาน ขนาดใหญ่คือ บรมพุทโธ หรือบูโรพุทโธ ไว้ที่เกาะชวา ก่อนที่ ราชวงศ์สัญชัยที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะสร้างเทวสถาน ปรามบานันขึ้นมาประชัน จากนั้น ศาสนาอิสลามก็แผ่อิทธิพลเข้ามาดั่งพายุโหม จนศาสนาพุ ท ธนิ ก ายมหายานและฮิ น ดู แ ทบจะสู ญ สิ้ น จาก เกาะชวามาตราบจนวันนี้ ท�ำให้ชาวฮินดูบางส่วนที่ยังมั่นคงใน ศาสนาของตนเอง ต้องถอยร่นไปปักหลัก ณ ฐานทีม่ นั่ สุดท้ายบน เกาะบาหลี ในขณะทีช่ าวพุทธแทบสูญสิน้ จากเกาะชวา ปล่อยให้ บรมพุทโธและปรามบานันเดียวดายในฐานะพุทธสถานและ ฮินดูสถานในวงล้อมของชุมชนมุสลิม แต่ดว้ ยคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ท�ำให้บรมพุทโธและ ปรามบานันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ด้วยการขึ้น ทะเบียนทั้งสองแห่งเป็น “มรดกโลก” ทางวัฒนธรรมของมวล มนุษยชาติ ทีท่ ำ� ให้มนี กั ท่องเทีย่ วหลัง่ ไหลมาชมอย่างไม่ขาดสาย 04

และถึงแม้จะมีอายุเก่าแก่กว่าหนึ่งพันปี เก่ากว่ามหาปราสาทนครวัดในกัมพูชา ทว่ายังคงสง่างามอยู่ไม่เสื่อมคลาย เทวาลั ย ปรามบานั น สร้ า งขึ้ น เพื่อถวายแด่ประมุขเทพทั้งสามของชาว ฮินดู คือ พระอิศวร หรือพระศิวะ พระ นารายณ์ และพระพรหม เป็นดั่งทิพยวิมานแห่งมหาเทพบนโลกมนุษย์ และ ยังเป็นพระราชสุสานของกษัตริย์ผู้สร้าง ในยามที่พระองค์สวรรคต เชื่อกันว่าดวง พระวิญญาณของพระองค์จะกลับไปหลอม รวมเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้า ณ บริเวณ ใจกลางปรางค์ประธานปราสาทนั่นเอง โครงสร้างของเทวาลัยปรามบานัน จึ ง เป็ น ปราสาททรงปรางค์ ข นาดใหญ่ สามหลั ง ส� ำ หรั บ สามมหาเทพ และ ขนาดเล็ ก อี ก สามหลั ง ที่ อุ ทิ ศ ถวายให้ พระพาหนะทรงคือ โคนนทิ พาหนะทรง

04 องค์การยูเนสโกบูรณะปรามบานัน ภายหลังเกิด แผ่นดินไหวครั้งใหญ่บนเกาะชวา 05 เทวรูป “พระสุริยเทพ” มีราชรถม้าเป็นพาหนะ 06 เทวรูป “พระพรหม” ศิลปะชวากลาง

05

06


The Journey 07

49

08

07 ภาพแกะสลัก นกยูงในป่าหิมพานต์ 08 ภาพแกะสลักเล่าเรื่องกินรี - กินรา ในป่า หิมพานต์

ของพระอิ ศ วร พญาครุ ฑ พาหนะทรง ของพระนารายณ์ และหงส์ พาหนะทรง ของพระพรหม และถึงแม้จะสร้างด้วย หินภูเขาไฟ ซึ่งมีเนื้อหยาบกว่าหินทรายที่ ชาวกัมพูชาใช้สร้างปราสาท แต่ช่างชาว ชวาแต่โบราณกาลก็ยังสามารถแกะสลัก ลวดลายอย่างวิจิตรตระการตา ไม่ด้อยไป กว่าภาพแกะสลักในปราสาทหินทีก่ มั พูชา เลย อาทิ ภาพแกะสลักเล่าเรือ่ งมหากาพย์ รามายณะ ภาพชุ ด ป่ า หิ ม พานต์ ที่ มี รู ป กินรี-กินราประดับลายพรรณพฤกษาอย่าง สวยงาม และโดยเฉพาะประติมากรรม ลอยตัว รูปพระพรหม พระนารายณ์ พระ จันทราเทพ และพระสุริยเทพ ศิลปะชวา ตอนกลาง ที่รังสรรค์ได้อย่างวิลิศมาหรา ยิ่ ง นั ก สะท้ อ นความเกรี ย งไกรของ อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย ในยุ ค สมั ย ราชวงศ์ สั ญ ชั ย ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ส่ ง ผลให้ วิ ถี แ ห่ ง ศรัทธาในศาสนาฮินดูฝังลึกอยู่ในกลุ่มชน ชาวเกาะชวา จนแม้ว่าในเวลาต่อมาจะ เปลีย่ นไปนับถือศาสนาอิสลาม ก็ยงั เก็บง�ำ วิถีฮินดูบางประการไว้ด้วยความเคยชิน ไม่เพียงแต่การร่ายร�ำเพื่อบอก เล่ า เรื่ อ งราวในมหากาพย์ ฮิ น ดู อ ย่ า ง

“รามายณะ” แม้แต่ชื่อเมืองหลวงของเกาะชวาคือ ยอร์กยา ยังมี การตีความว่า มีที่มาจากค�ำว่า อโยธยา ชื่อเมืองของพระราม ในมหากาพย์รามายณะนั่นเอง รวมถึงชื่อของชาวเกาะชวาก็มัก จะมีค�ำในภาษาสันสกฤต ซึ่งมาพร้อมกับศาสนาฮินดูปะปนอยู่ อาทิ ซูการ์โน มาจาก สุกรรณ ซูซิโล มาจาก สุศีล เป็นต้น การด�ำรงอยูข่ องเทวาลัยปรามบานันไม่เพียง

สะท้อนยุครุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยสมัยที่ นับถือศาสนาฮินดู หากยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่ ชัดเจนของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ที่เป็นพหุสังคมหรือสังคมผสมผสาน ซึ่งแม้ปัจจุบันจะนับถือ ศาสนาอิสลามเป็นหลัก แต่ก็ยังมีร่อยรอยของ วิถีวัฒนธรรมฮินดูและพุทธปะปนอยู่อย่างที่ ไม่มี ประเทศใดเสมอเหมือน จนกล่าวได้วา่ ความแตกต่าง หลากหลายนีเ้ องคือเนือ้ แท้ของ “ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน” ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า ภายใต้ ปรัชญา “เอกภาพในความแตกต่างหลากหลาย” (Unity in Diversity) อันมีความหมายว่า ความ แตกต่างหลากหลายทางศาสนา ภาษา และชาติพนั ธุ์ จะไม่ ใ ช่ ค วามขั ด แย้ ง อี ก ต่ อ ไป หากแท้ จ ริ ง คื อ “คุ ณ ค่ า ” ที่ ช าวอาเซี ย นภาคภู มิ ใ จ และยั ง เป็ น “มูลค่า” ทางการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลอีกด้วย


50

Around the World เรื่อง : ชนาภา สุวงศ์

• ทอดสายตาไปกับวิวสวยริมท่าเรือของปีนัง


Around the World

51

จอร์จทาวน์

ณ เกาะปีนัง เสน่ห์เมืองมรดกโลก คนไทยส่วนใหญ่เมื่อมีโอกาสได้เดินทางมาประเทศ มาเลเซีย คงเลือกที่จะมาเยือนเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์เป็น อันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แต่ ความจริงแล้วมาเลเซียยังมีสิ่งที่รอคอยให้ค้นหามากกว่านั้น โดยเฉพาะเมื อ งหลวงที่ ส� ำ คั ญ อี ก เมื อ งหนึ่ ง ของเกาะปี นั ง เกาะทีต่ ดิ พรมแดนประเทศไทย ที่ได้รบั การยกย่องให้เป็นเมือง มรดกโลก นามว่า จอร์จทาวน์ มาเลเซีย หนึ่งในอาเซียนที่น่าเยือน

มาเลเซียเป็นประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือ ส่วนมาเลเซียตะวันตก มี พ รมแดนติ ด กั บ ประเทศไทยและสิ ง คโปร์ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ มาเลเซียตะวันออก มีพรมแดนติดประเทศอินโดนีเซีย และล้อม รอบประเทศบรูไนด้วยรัฐซาราวักเพียงรัฐเดียว โดยเกาะปีนงั เป็น ส่วนหนึ่งของรัฐปีนัง มีเมืองหลวงชื่อ จอร์จทาวน์ ซึ่งอยู่ห่างจาก แผ่นดินใหญ่ทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศ ด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายหลากหลายเส้นทาง จากประเทศไทย ใช้เวลาเพียง 1 ชัว่ โมง 45 นาทีสำ� หรับเครือ่ งบิน หรือทางรถโดยสารปรับอากาศจากเมืองหาดใหญ่ก็ได้ และ ทางรถไฟก็สามารถไปได้เช่นกัน อีกทั้งถ้าอยู่ในมาเลเซียไม่เกิน 30 วัน ก็ไม่ต้องขอวีซ่าอีกด้วย

กว่าจะเป็นเกาะปีนัง

แน่นอนว่าเวลามาต่างแดน คนส่วนใหญ่มกั จะเลือกไป เทีย่ วทีเ่ มืองหลวงของประเทศก่อนเป็นอันดับแรก แต่ถา้ อยากมา สัมผัสประเทศมาเลเซียในอีกแง่มุม เกาะปีนังเป็นตัวเลือกที่น่า สนใจไม่แพ้กัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทร มาเลเซีย โดยแบ่งเป็นสองส่วนด้วยช่องแคบ ส่วนทีอ่ ยูบ่ นแผ่นดิน


52

Around the World

01 01 ทิวทัศน์ในมุมกว้างของตัวเมืองปีนัง 02 อาคารบ้านเรือนสไตล์อังกฤษ สัญลักษณ์ ความเป็นอาณานิคมครั้งอดีต

ใหญ่เรียกว่า “เซอเบอรัง เปอไร” และส่วน เกาะซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวที่สุดในเอเชียและยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก ระยะทาง 13.5 กิโลเมตรข้ามไป ทีน่ อี่ าจจะเป็นทีค่ นุ้ เคยของคนไทย เพราะ เป็นเขตการปกครองเดียวของมาเลเซีย ที่ มี ค นเชื้ อ สายจี น อาศั ย อยู ่ ม ากกว่ า เชื้อสายมลายู ท�ำให้มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียง กับประชากรบ้านเรา ทั้งการด�ำเนินชีวิต อาหารการกิน การติดต่อสือ่ สารด้วยภาษา อังกฤษที่พูดชัดเจน เข้าใจง่าย ที่เป็นเช่นนี้ เพราะแต่ก่อนนั้น ปี นั ง เป็ น เมื อ งขึ้ น ของประเทศอั ง กฤษ ทั้งที่ความจริงแล้วปีนังหรือเกาะหมาก ตามที่ประวัติศาสตร์ไทยเรียกนั้นเคยเป็น ของสยามมาก่ อ น แต่ เ พราะในยุ ค ล่ า อาณานิคม ท�ำให้ต้องยกเกาะหมากให้ อังกฤษเช่าเป็นสถานีการค้า จากแต่เดิม

ที่เกาะหมากหรือปีนังเป็นแค่เกาะเล็กๆ มีคนอาศัยอยู่ไม่มาก จนเมื่ออังกฤษเข้า มาครอบครอง ได้เข้ามาสร้างเมืองจอร์จทาวน์ สร้างป้อมปราการ ตึกรามบ้านช่อง และกลายเป็นเมืองท่าค้าขาย จึงมีชาวจีน เข้ า มาท� ำ การค้ า ขายและคุ ม เศรษฐกิ จ หลักเป็นจ�ำนวนมาก จนกลายเป็นปีนัง ยุ ค ใหม่ และเปลี่ ย นชื่ อ ใหม่ ว ่ า “เกาะ ปรินซ์ออฟเวลส์” โดยเป็นศูนย์กลางการค้า เครื่องเทศ ชา เครื่องกระเบื้อง และเสื้อผ้า ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษกว่า 100 ปี จนปี 1963 ได้รับเอกราชกลายเป็น ประเทศมาเลเซี ย และได้ ร วมเป็ น อี ก รัฐหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อเป็นปีนังเช่นเดิม

เที่ยวเมืองไข่มุกตะวันออก

สถานที่ เ ที่ ย วขึ้ น ชื่ อ ของปี นั ง เหมาะส�ำหรับคนรักธรรมชาติต้องมาที่ Penang Hill (หรือที่เรียกภาษามาเลย์ ว่ า Bukit Bendera) เดิ ม เป็ น สถานที่ ตากอากาศของชาวอังกฤษสมัยที่ยังเป็น อาณานิคม สามารถขึน้ มาชมวิวโดยรถราง

02

เพียง 20 นาที เพื่อมาชมความสวยงาม ผ่านมุมสูง พร้อมสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ สดชื่ น มองเห็ น วิ ว ทะเลและตั ว เมื อ ง ทั้ ง หมดของปี นั ง ทั้ ง ยั ง มี มั ส ยิ ด และ เทวสถานฮินดูอยู่ด้านบนด้วย เนื่องจาก ในอดี ต การสร้ า งทางรถรางต้ อ งใช้ ช าว อินเดียและชาวมาเลย์ จึงต้องมีศาสนสถานไว้ให้บูชา ที่นี่เหมาะเป็นสถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจแห่ ง หนึ่ ง ของปี นั ง เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ส วนพฤกษศาสตร์ ป ี นั ง (Penang Botanic Gardens) ที่เหมาะกับ การมาสัมผัสธรรมชาติยามเช้าท่ามกลาง ภู เ ขา และที่ ส วนผี เ สื้ อ ปี นั ง (Penang Butterfly Farm) เป็นสวนผีเสื้อขนาดใหญ่ ที่ได้รับการโหวตให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว น่าดึงดูดใจเป็นอันดับหนึ่งจากเว็บไซต์ TripAdvisor นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติแล้ว จุดดึงดูดอย่างหนึ่งของที่นี่ คือการมาเที่ยวชมวัฒนธรรม เนื่องจาก การเข้ามาของอังกฤษและจีนในยุคสมัย ที่ ยั ง เป็ น อาณานิ ค ม ส่ ง ผลให้ ป ี นั ง มี


Around the World วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะที่ เมืองจอร์จทาวน์ อาณานิคมอันเก่าแก่ ทีส่ ดุ ของอังกฤษ มีเรือ่ งราวและเอกลักษณ์ ทีไ่ ม่เหมือนใคร เป็นการผสมผสานระหว่าง วัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออกได้อย่าง ลงตัว จนท�ำให้ปนี งั แห่งนีถ้ กู ขนานนามว่า “ไข่มุกตะวันออก”

จอร์จทาวน์ เมืองมรดกโลก

หากมาถึ ง เกาะปี นั ง แล้ ว ต้ อ ง ไม่พลาดมาเยือนเมืองหลวงของเกาะแห่งนี้ จอร์ จ ทาวน์ เมื อ งที่ ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งความ งดงามทางวัฒนธรรมที่แสดงออกมาผ่าน สถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่อง ท�ำให้ได้รบั การยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดก โลกทางวัฒนธรรมในปี 2008 รวมทั้งยัง

ติด 1 ใน 10 เมืองน่าอยู่ของเอเชีย เมื่อปี 2009 ของบริษัท ECA International แห่ง กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยวัดจาก ปัจจัยต่างๆ ทั้งโครงสร้างสาธารณูปโภค สภาพภูมิอากาศ บริการด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ อีกด้วย จอร์ จ ทาวน์ อ ยู ่ ท างเหนื อ สุ ด ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะปีนัง เอกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ชั ด เจนจนได้ รั บ การลงทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นคือ การ อนุรกั ษ์อาคารบ้านเรือนแบบชิโน-โปรตุกสี อายุกว่าร้อยปี ที่ได้มาจากการผสมผสาน สไตล์ของประเทศอังกฤษและโปรตุเกส ในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคม หลายคนอาจ คุ ้ น เคยกั น ดี กั บ สไตล์ ตึ ก ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ของไทย ใครที่ ช อบงานสถาปั ต ยกรรม

03 The Kek Lok Si วิหารชาวพุทธในจอร์จทาวน์ 04 สีสันโคมไฟในบรรยากาศยามค�่ำคืนของวิหารในหุบเขา 05 พักผ่อนหย่อนใจกับฟ้าใสทรายขาวที่หาด Batu Ferringhi

03 04 05

53

รับรองว่าจะชื่นชอบความสวยงามแบบ คลาสสิกของเมืองนี้ เหมาะอย่างยิ่งที่จะ มาปั่นเมโทรไบค์ ทริปปั่นจักรยานเที่ยว ชมรอบเมื อ ง ซอกแซกไปตามเส้ น ทาง ต่ า งๆ ผ่ า นสถานที่ ส� ำ คั ญ ทั้ ง หมู ่ บ ้ า น ชาวประมง วั ด จี น โบสถ์ เ ก่ า ตลาด พิพธิ ภัณฑ์ตา่ งๆ หรือถ้าอยากสบายหน่อย อาจเลือกนัง่ สามล้อถีบชมเมือง ย้อนร�ำลึก ถึงวันวานก็ได้

ไฮไลท์เมืองจอร์จทาวน์

หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ แนะน�ำ Pinang Peranakan Mansion เป็นบ้านของคหบดีชาวจีนที่ชื่อ Chung Keng Kwee ที่ ม าตั้ ง รกรากที่ ป ี นั ง เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม


54

Around the World 06

07

08

ความสวยงามอลังการสไตล์เปอรานากัน ซึ่งก็คือการผสมผสานวัฒนธรรมจีนและ มาเลย์เข้าด้วยกัน ทีแ่ ทรกซึมอยูใ่ นทุกส่วน ของบ้าน ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เป็นการสะท้อนให้ เห็นถึงความมั่งคั่งของชาวจีน ทั้งยังแสดง ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชนชาวเปอรานากัน ได้เป็นอย่างดี ศาลเจ้าตระกูลคู (Khoo Kongsi) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรไปเดินเที่ยวชม เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่ถอดแบบมาจน นึกว่าอยู่เมืองจีน มีความโดดเด่นในเรื่อง ของสถาปัตยกรรมทีง่ ดงามวิจติ รตระการตา บานประตูหน้าต่างลงรายละเอียดไว้อย่าง สวยงาม อยู่ใกล้ๆ กับ Little India แหล่ง ชุมชนชาวอินเดีย ส�ำหรับแหล่งช็อปปิ้งของที่นี่ก็มี ศูนย์การค้าใหญ่ใจกลางเมือง Kompleks Tun Abdul Razak (หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า KOMTAR) เป็นศูนย์รวมร้านบูติก ร้าน อาหารฟาสต์ฟู้ด ภัตตาคาร และร้านขาย ของมากมาย เป็นตึกสูง 65 ชั้น ซึ่งสูงที่สุด ในปีนัง และสูงเป็นอันดับ 6 ในมาเลเซีย

ตั้ ง อยู ่ ใ จกลางเมื อ งจอร์ จ ทาวน์ ให้ นั ก ท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์ของเมืองได้ ส่วนเรื่องอาหารการกิน ไม่ต่าง จากบ้านเรามากนัก แต่มาถึงถิ่นแล้วต้อง มาลิ้มลอง เพราะปีนังขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง แห่งอาหารของมาเลเซีย มีความหลากหลาย ทั้งอาหารมาเลย์ จีน อินเดีย ลองมาที่ ถนนสายหลักของเมืองจอร์จทาวน์ Jalan Penang ก็มใี ห้เลือกลิม้ ลองมากมาย ไม่วา่ จะเป็นโรตี แกงกะหรี่เนื้อแกะ กะหรี่ปั๊บ ซาโมซ่ า ไส้ มั ง สวิ รั ติ แต่ ห ากอยากชิ ม อาหารพื้นเมืองจริงๆ ต้องลองชิมบะหมี่ ฮกเกี้ยน ก๋วยเตี๋ยวปีนัง โรตี ชาไนที่เติมไส้ ได้หลากหลายทั้งเนื้อ ปลา กล้วย เป็นต้น ม า ร ่ ว ม ย ้ อ น วั น ว า น

สัมผัสความสวยงามที่ซ่อนอยู่ ของหนึ่งในเมืองมรดกโลก 1 ใน 10 เมืองน่าอยู่ที่สุดในเอเชีย และ หนึ่ ง ในกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย นที่ มี เ สน่ ห ์ แ ละน่ า ค้ น หาไม่ แ พ้ ที่ ใ ด ในโลก

06 ละเลียดชมความโอ่อ่าของวัดจีน โบราณ 07 เดิมชมความสวยงามอลังการกับ สไตล์วัดจีน 08 งานแกะสลักหินสไตล์จีน ทีบ่ อกเล่าความเป็นชนชาติจนี ได้ดี

เกร็ดความรู้ AEC

• ผลการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จาก Education First (EF) ในปี 2011 พบว่า ในเอเชีย มาเลเซียมีระดับภาษาสูงทีส่ ดุ ส่วน ไทยอยู่ในระดับต�่ำมากเป็นอันดับที่ 42 จาก 44 ประเทศ • จุ ด แข็ ง ของประเทศมาเลเซี ย คื อ มี ก าร ส่ ง ออกอุ ต สาหกรรมปาล์ ม น�้ ำ มั น และ อุตสาหกรรมไบโอดีเซล (Biodiesel) อีกทั้ง ยังมีการพัฒนาต่อยอดไปเป็นน�้ำมันปาล์ม ชนิดผง • มาเลเซียได้รบั การยกระดับให้เป็นศูนย์กลาง ทางด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาลของโลก ด้ ว ย ความน่าเชื่อถือในการเป็นประเทศมุสลิม ในกลุ่มอาเซียน


56

Go Around

เรื่อง : ชนาภา สุวงศ์

วายัง โอรัง หุ่นคนมีชีวิต

คุณจะรู้สึกอย่างไร หากการแสดงเชิดหุ่นมีขนาดใหญ่ เท่าตัวคน มีการแสดงที่เหมือนเอาคนมาเชิดแทนหุ่นจริงๆ แล้วสุดท้ายปรากฏว่า หุ่นที่เชิดอยู่เป็นคนที่มีชีวิตจริง “วายัง โอรั ง ” หรื อ “หุ ่ น คน” การเชิ ด คนที่ แ สดงเป็ น หุ ่ น ได้ อ ย่ า ง แนบเนี ย นและกลมกลื น ที่ สุ ด ถื อ เป็ น เสน่ ห ์ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร และสร้างความแปลกใหม่ให้แก่วงการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของไทยได้อย่างน่าอัศจรรย์


Go Around

ผสานภูมิปัญญาสู่ “วายัง โอรัง”

การแสดงหุ่นคนในประเทศไทย นั บ เป็ น ศิ ล ปะการแสดงที่ แ ปลกใหม่ มี ต ้ น ก� ำ เนิ ด จากหนั ง ตะลุ ง ทางภาคใต้ ก่ อ นที่ จ ะพั ฒ นาและผสมผสานกับการ เชิ ด หุ ่ น ประเภทต่ า งๆ ทั้ ง หุ ่ น ละครเล็ ก หุ่นหลวง หรือหนังใหญ่ จนกลายเป็นการ เชิ ด หุ ่ น คนที่ มีเ อกลัก ษณ์ไ ม่เหมือ นใคร โดยน� ำเอาเหตุ ก ารณ์ในวรรณคดีต่างๆ ตลอดจนวิถชี วี ติ ของสังคมไทย มาดัดแปลง แต่งเติมให้เป็นบทแสดง เพื่อให้เข้ากับ ยุคสมัย ณัฐวัฒน์ บ�ำรุงพานิช อาจารย์ ประจ�ำคณะนิเทศศาสตร์ กลุ่มศิลปะการ แสดง และหั ว หน้ า แผนกส่ ง เสริ ม และ เผยแพร่ ศู น ย์ วั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผูค้ ดิ ค้นการแสดง หุน่ คน “วายัง โอรัง” คนแรกในประเทศไทย พื้นเพเดิมเป็นชาวปักษ์ใต้ มีความสนใจ ทางด้านศิลปะการแสดงของไทย จึงน�ำ การเชิ ด หุ ่ น รู ป แบบต่ า งๆ มาประยุ ก ต์ ปรับเปลีย่ นให้เข้ากับยุคสมัย จนกลายเป็น การแสดงหุ่นคนที่ได้รับความนิยม และ เป็ น ที่ ย อมรั บ อย่ า งกว้ า งขวางเมื่ อ ปี พ.ศ. 2543 นับว่าเป็นการผสานภูมปิ ญ ั ญา

ท้องถิน่ ของผูค้ ดิ ค้นให้กลายเป็นการแสดง ร่ ว มสมั ย ที่ น ่ า สนใจ และยั ง คงรั ก ษา รูปแบบเดิมของวัฒนธรรมการแสดงหุ่น แต่ละประเภทเอาไว้ได้ไม่ผิดเพี้ยน “ผมเป็นคนจังหวัดพัทลุง คลุกคลี กับหนังตะลุงอยู่แล้ว ซึ่งการแสดงทาง ภาคใต้สว่ นใหญ่กไ็ ด้รบั อิทธิพลมาจากทัง้ อินโดนีเซียและมาเลเซีย ผมเลยลองเอา คนไปแสดงเป็นหุน่ ดู ให้มคี นเชิดด้านหลัง แล้วปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยมากขึ้น และเพราะเรายั ง อยากอนุ รั ก ษ์ ภ าษา ท้องถิ่นเอาไว้ เลยตั้งชื่อว่า คณะหุ่นคน ‘วายัง โอรัง’ โดยค�ำว่า ‘วายัง’ หมายถึง หุ่นหรือหนัง ส่วน ‘โอรัง’ หมายถึง คน เป็ น ภาษายาวี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ของ อินโดนีเซียที่มีเล่นอยู่เหมือนกัน ของเขา จะใส่หน้ากาก แต่ของเราน�ำมาปรับจาก หนังตะลุงและท่าร�ำมโนราห์”

เอกลั ก ษณ์ ห น้ า ขาว มี ค นเชิ ด ดูร่วมสมัย

การแสดงหุ่นคนสะท้อนให้เห็น ถึ ง มิ ติ ข องการประยุ ก ต์ แ ละพั ฒ นาต่ อ โดยไม่ยึดติดกับขนบเดิมมากจนเกินไป เพราะหุน่ คนไม่ใช่เพียงการร่ายร�ำธรรมดา

57

เท่านั้น หากเป็นการน�ำท่าทางการระบ�ำ ร�ำฟ้อน มาผสมผสานกับศิลปะการเชิดหุน่ รูปแบบต่างๆ ตลอดจนวิถชี วี ติ ในสังคมไทย มาดัดแปลงแต่งเติมเป็นบทแสดงออกมา ในลักษณะของคนเชิดคน โดยไม่จ�ำเป็น ต้องใช้เวทีหรือฉาก ท�ำให้สามารถเปิด การแสดงได้ ใ นพื้ น ที่ จ� ำ กั ด อี ก ทั้ ง เวลา แสดงยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เพื่อให้ คนดูรู้สึกมีส่วนร่วม และเพิ่มสีสันให้แก่ การแสดงมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็น เอกลั กษณ์ การแสดงหุ ่ นคนที่ เ ห็ นอย่า ง ชัดเจน ซึ่งผู้แสดงจะต้องเรียนรู้และฝึกฝน เทคนิคการเป็นหุ่นให้แม่นย�ำ และต้อง อาศัยใจรักอย่างแท้จริง โดยจะต้องฝึก อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป “พอผมมาอยูก่ รุงเทพฯ ก็มโี อกาส ได้ไปเห็นหุ่นละครเล็ก เราก็ลองเอาคนมา แสดงเป็นหุน่ แบบต่างๆ ทัง้ หุน่ กระบอกคน


58

Go Around

หุน่ ละครเล็กคน หุน่ หลวงคน หนังใหญ่คน และหนังตะลุงคน โดยแต่ละแบบต่างกันที่ วิธีการเชิด อย่างหุ่นละครเล็กคน ถ้าของ คณะโจหลุยส์จะเชิด 3 คน แต่ของเราเชิด 4 คน เพราะน�้ำหนักมากกว่าหุ่น หรือหนัง ใหญ่คน จะเชิดคนต่อคน เราก็มาปรับใช้ โดยท�ำเป็นกรอบหนังใหญ่ขึ้นไป เชิดคน ต่อคนอยู่ด้านหลัง เพราะเรายกคนจริงๆ ไม่ได้ เป็นการน�ำมาพัฒนาต่อจากศิลปะ ที่ ดี อ ยู ่ แ ล้ ว ให้ มี ค วามร่ ว มสมั ย มากขึ้ น แต่ก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ “ส่ ว นเนื้ อ เรื่ อ งการแสดงจะ เป็นเรื่องราวในวรรณคดีต่างๆ แต่จะเดิน เรื่ อ งให้ ร วดเร็ ว ขึ้ น ดนตรี ไ ทยร่ ว มสมั ย มากขึ้น เพื่อไม่ให้น่าเบื่อ โดยปรับมาจาก โขนสดที่ร้องด�ำเนินเรื่องรวดเร็วกับโขน กรมศิลป์ที่ยังคงท่าทางความสวยงามไว้ โดยการแสดงแต่ละครั้งจะประกอบด้วย คนเชิดกับคนที่แสดงเป็นหุ่น ซึ่งแล้วแต่ หุ ่ น ว่ า ต้ อ งใช้ ค นเชิ ด กี่ ค น เอกลั ก ษณ์ อีกอย่างคือ ทาหน้าขาว แต่งหน้าแต่งตัว ตามตัวละครนั้น ตามหลักนาฏศิลป์ไทย ร่วมสมัย ซึง่ เอามาจากภาพฝาผนังวัดต่างๆ อย่างโขนเราจะเขียนหน้าแทนหัวโขนแล้ว

ใส่ชฎาแทน เราจะไม่แต่งเหมือนโขนจริงๆ เพราะไม่อยากให้คนมองว่าท�ำลาย อยาก ให้คนมองว่าเอามาพัฒนามากกว่า โดย จะต้องฝึกคนที่แสดงเป็นหุ่นให้เหมือนหุ่น จริงๆ ต้องรู้จักเชิดหุ่นก่อนค่อยลงไปสู่คน อย่างเวลาคนมาจิ้มก็ไม่ตอบรับเหมือน ไม่มีชีวิต ต้องเลือกคนที่ไม่บ้าจี้มาแสดง หรือเทคนิคเวลาหันหลังค่อยกะพริบตา จนบางทีคนดูเขาก็ทายกันว่าเป็นหุ่นหรือ เป็นคนกันแน่” เรียกได้ว่าเสน่ห์ของหุ่นคนคือ ความงดงามและความแนบเนียนของการ เชิด ทีเ่ ปรียบดังการถอดจิตใจและความมี ชีวิตของผู้รับบทเป็นหุ่นออก แล้วให้ผู้เชิด ทั้งสี่เติมชีวิตใหม่เข้าไปแทนที่ เป็นการ แสดงที่แฝงปรัชญาว่า หุ่นคนก็คือคน มี กิ เ ลสตั ณ หาเป็ น ผู ้ เ ชิ ด ที่ ใ ห้ คิ ด ท� ำ อะไร ตามแต่ใจปรารถนา เมื่อใดหลุดพ้นจาก ความอยาก เมื่อนั้นก็จะกลับเป็นคนโดย สมบูรณ์อีกครั้ง

มุ่งสู่อาเซียน

จะต้องพึงรักษาและอนุรักษ์ไว้ เพราะถือ เป็ น เอกลั ก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ จ ะอวดโฉม ในเวที ป ระชาคมอาเซี ย นได้ อ ย่ า งน่ า ภาคภู มิ ใ จ เห็ น ได้ จ ากการมี โ อกาสได้ ไปจั ด แสดงยั ง ประเทศในกลุ ่ ม อาเซี ย น และการได้ รั บ รางวั ล ส� ำ คั ญ ในเวที ต่างประเทศ ถือเป็นการเผยแพร่ศิลปวั ฒ นธรรมไทยให้ ช าวต่ า งชาติ ไ ด้ รู ้ จั ก อีกทางหนึ่ง แต่ที่ส�ำคัญดังความมุ่งหวัง ของผู้คิดค้นคือ ต้องการให้คนไทยหันมา สนใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ไทยที่นับวันจะเริ่มเลือนหายไป รวมทั้ง ยังหวังให้ผู้ที่มีแรงสนับสนุนหันมาช่วย ผลักดันให้วงการศิลปะไทยก้าวหน้าต่อไป ได้ เป็นมรดกสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลัง “เราไปแสดงทั้งที่สิงค์โปร์และ อินโดนีเซียมาแล้ว ได้ออกนอกประเทศ มากขึ้น ไปโซนเอเชีย โดยเฉพาะมีโอกาส ไปจีนบ่อยมาก เพราะได้รับรางวัลระดับ เอเชี ย ที่ ป ระเทศจี น เป็ น รางวั ล ศิ ล ปะ การแสดงยอดเยี่ยมของเยาวชนครั้งที่ 1 ได้ 2 รางวัล คือ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ยอดเยี่ยม และรางวัลเสื้อผ้ายอดเยี่ยมที่ เราใช้ชดุ หุน่ ละครเล็กคนและหนังใหญ่คน ไปผสมกัน ซึง่ การได้ไปแสดงทีต่ า่ งประเทศ ก็ เ ป็ น การเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก แต่ยังหวังจะให้ คนไทยได้เห็นคุณค่า ช่วยส่งเสริมศิลปะ ประเภทนี้ โดยเฉพาะเรือ่ งของงบประมาณ ที่ท�ำคนเดียวคงไม่ไหว อยากให้การแสดง หุ่นคนสืบทอดต่อไป ไม่อยากให้สูญหาย”

สืบสานหุ่นคน

ปั จ จุ บั น การแสดงหุ ่ น คนมี ชุ ด การแสดงหุ่นคนเป็นส่วนหนึ่ง การแสดงทั้งหมด 20 ชุด จัดแสดงเฉพาะ ของศิ ล ปะไทยอั น ทรงคุ ณ ค่ า ที่ ช าวไทย ตามงานต่างๆ ซึง่ อาจารย์ณฐั วัฒน์จะเป็น


Go Around

วัฒนธรรมไทยเรามีอะไรดีๆ เยอะ คนรุ่นใหม่ อาจยังไม่รู้จัก ยังไม่ได้เรียนรู้ แต่เราข้ามไปเอา วัฒนธรรมของเอเชียของสากลมา ความจริงแล้ว ก็ ไม่ผิด สามารถเอามาได้ แต่ต้องรู้จักว่ารากเหง้า และการพัฒนาศิลปะของไทยเราเป็นอย่างไร

ผูส้ อนเด็กรุน่ ใหม่ทงั้ ศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั และผูท้ สี่ นใจ ถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ของไทยอีกทางหนึง่ แม้จะไม่ได้แพร่หลาย มากเท่ า กั บ การแสดงหุ ่ น ประเภทอื่ น เนื่องจากยังไม่มีโรงละครแสดง และยัง ไม่ มี ผู ้ ส นั บ สนุ น มากพอ จึ ง ท� ำ ได้ เ พี ย ง ถ่ า ยทอดภู มิ ป ั ญ ญาและสั่ ง สมความรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การแสดงแขนงนี้ ให้แก่คนรุ่นใหม่ เพื่อเชื่อมความเข้าใจใน วิถีชีวิต จิตวิญญาณของวัฒนธรรมไทย ให้ ค นรุ ่ น หลั ง ได้ เ ห็ น ในคุ ณ ค่ า และร่ ว ม ด�ำรงรักษามรดกทางภูมปิ ญ ั ญาของศิลปิน พื้นบ้านไทย “วั ฒ นธรรมไทยเรามี อ ะไรดี ๆ เยอะ คนรุ่นใหม่อาจยังไม่รู้จัก ยังไม่ได้ เรียนรู้ แต่เราข้ามไปเอาวัฒนธรรมของ เอเชียของสากลมา ความจริงแล้วก็ไม่ผิด สามารถเอามาได้ แต่ ต ้ อ งรู ้ จั ก ว่ า รากเหง้าและการพัฒนาศิลปะของไทย

เราเป็นอย่างไร อยากให้มองว่าศิลปะของเรามี การสืบทอดกันมาและมีคุณค่าในตัวเอง ไม่เหมือน ของต่างประเทศทีส่ ร้างขึน้ มา หลายคนอาจจะมองว่า น่าเบื่อ แต่มีกลุ่มที่พัฒนาให้เข้ากับปัจจุบัน ลองไป ยืนดูสักนิดก็ยังดี ถ้ารุ่นใหม่ไม่หันมามอง แล้วใคร จะมามอง มันจะสูญหายไปโดยไม่รู้ตัว ผมเองเท่าที่ ท�ำได้ก็คือ สร้างสรรค์งานการแสดงใหม่ๆ ออกมา ตลอดเพื่อไม่ให้เงียบหายไป ถ้ามีโอกาสก็อยากมี โรงละครเล็กๆ ของตัวเอง และอยากท�ำพิพิธภัณฑ์ เกีย่ วกับหุน่ คนว่ามีความเป็นมาอย่างไร และอยากเอาเด็กเร่รอ่ น มาฝึกการแสดงให้เขาได้มีอาชีพด้วย แต่ยังไม่มีงบประมาณ ทุกอย่างจึงยังเป็นแผนที่รอผู้สนับสนุนอยู่” หวั งว่ า ในอนาคตคนไทยจะมี โอกาสได้ ดู

“วายัง โอรัง” หรือการแสดง “หุ่นคน” ในโรงละคร เล็กๆ แห่งหนึง่ ตามความฝันของผูค้ ดิ ค้น ด้วยใจรัก และความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดรักษาศิลปวัฒนธรรม ของไทยเอาไว้ให้นานเท่านาน เกร็ดความรู้ AEC

• ภูมิภาคอาเซียนแบ่งเป็น 3 กลุ่มวัฒนธรรมหลัก คือ กลุ่มวัฒนธรรม ลุ่มน�้ำโขง ไทย - ลาว - เขมร - พม่า - เวียดนาม กลุ่มวัฒนธรรมมาเลเซีย - อินโดนีเซีย - บรูไนดารุสซาลาม - สิงคโปร์ และกลุ่มวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ • ศิลปะการเชิดหนังหรือหุ่นเป็นวัฒนธรรมร่วมของไทยและอินโดนีเซีย โดยหนังตะลุงมีต้นก�ำเนิดจากเกาะชวา แล้วแพร่หลายไปยังที่อื่นๆ ซึ่งแต่ละที่จะต่างกันที่รูปแบบ แต่จะเหมือนกันตรงที่ท�ำจากหนังวัว และมีคันชัก และเล่นประกอบเครื่องดนตรีทองเหลือง • ในอนาคตคาดว่าจะมีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อาเซียนขึ้นที่บริเวณ แหลมแท่ น บางแสน เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซียนเอาไว้

59


60

Smart Life

เรื่อง : กองทรัพย์ ชาตินาเสียว ภาพ : ถนอมพงศ์ ชัยชนะ


Smart Life

61

โสภณ ฉิมจินดา

“มนุษย์ล้อ” ที่ก้าวย่างด้วยหัวใจ เขาคือชายหนุ่มที่ได้รับเลือกให้เป็น “ต้นแบบ คนพิการไทย” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นมนุษย์ล้อที่ออก เดินทางท่องเทีย่ วไปทัว่ ประเทศด้วยการโบกรถพร้อมกับ วีลแชร์คู่ใจ และน�ำเอาพรสวรรค์ ในการถ่ายภาพ มาสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่นๆ ผ่าน ภาพถ่าย งานเขียน และรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่า “ล้อเล่นโลก”

โส - โสภณ ฉิมจินดา บอกกับเรา ว่า เขามีชวี ติ วัยเด็กทีแ่ สนจะน่าอิจฉา เป็น คนที่มีความทุกข์น้อยเหลือเกิน เติบโต ในครอบครัวฐานะปานกลาง บ้านอยู่ริม แม่น�้ำเจ้าพระยา ได้ใกล้ชิดพระและวัด เขาสัง่ สมทัศนคติเชิงบวกด้วยงานจิตอาสา และการออกเดินทางจนถึงวัยหนุม่ กระทัง่ เกิดเหตุการณ์พลิกผันเมื่อครอบครัวเริ่ม ประสบความล้มเหลวในธุรกิจ และในปี เดียวกันนั้น เขาก็ประสบอุบัติเหตุที่ท�ำให้ “เดินไม่ได้”

“ผมเป็นคนชอบเดินทางแต่ไหน แต่ไร ช่วงที่ชีวิตดีเราก็แอบอิจฉาตัวเอง ตลอดเวลา นี่ คื อ ช่ ว งก่ อ นจะเกิ ด วิ ก ฤติ แต่เมื่อที่บ้านท�ำธุรกิจแล้วล้มละลาย ผม ก็ ไ ด้ พิสูจ น์ ตัว เองในแง่ มุมที่ ต่ า งไป ทั้ง เรื่องความอดทนอดกลั้น การท�ำงานเพื่อ ให้ผ่านปัญหาต่างๆ แต่หลังจากนั้นก็เข้า สู่ช่วงพลิกผันของชีวิตอย่างแท้จริง คือ ช่วงที่ประสบอุบัติเหตุรถตกเหว กระดูก ไขสันหลังของผมขาด ร่างกายตั้งแต่เอว ลงมาเดินไม่ได้ “หลายคนถามว่าท�ำใจนานไหม นับหนึ่งใหม่จากจุดเปลี่ยน ท้อไหม ผมรู้สึกว่า ณ ตอนนั้นชีวิตเราไม่มี “เมือ่ ก่อนเรารูส้ กึ ว่าท�ำไมเราช่าง ต้นทุนเหลือพอจะให้ท้อ ธุรกิจล่ม ตัวเอง โชคดี มีเพื่อนดี มีครอบครัวดี และได้ท�ำ พิการ ต้นทุนไม่ได้เริม่ ทีศ่ นู ย์แต่ตดิ ลบ ซึง่ ถ้า ในสิ่งที่อยากท�ำคือการเดินทาง” เขาเล่า ผมมัวแต่ฟูมฟายกับตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้น ย้อนความด้วยรอยยิ้ม แล้วโดยไม่ลงมือแก้ไข ชีวิตก็เดินหน้า


62

Smart Life

ต่อไม่ได้ สิ่งที่ท�ำให้เราอยู่กับความเป็นจริง คือครอบครัว ที่คอยให้ก�ำลังใจว่าเราจะท้อ ไม่ ไ ด้ ถ้ า เราท้ อ เมื่ อ ไร คนที่ แ ย่ ก ว่ า คื อ คน รอบข้าง ผมจึงต้องเดินหน้าและเรียนรู้ที่จะ อยู่กับตัวเองต่อไป” โสภณถือว่าเป็นผูพ้ กิ ารทีห่ วั ใจแข็งแรง กว่าร่างกายนัก เขาใช้ความเข้มแข็งภายใน เยียวยาและฟื้นฟูตัวเองใหม่ เขาใช้เวลารักษา ตัวในโรงพยาบาลเพียง 45 วัน ก่อนกลับมา สู ้ กั บ โลกแห่ ง ความจริ ง อี ก ครั้ ง เขาหาที่ อ ยู ่ ส�ำหรับผู้พิการ เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้การใช้ชีวิต ที่เดินไม่ได้ และหาหนทางประกอบสัมมาชีพ “ก่ อ นออกจากโรงพยาบาล ผม ถามหมอว่าที่ไหนมีที่อยู่ส�ำหรับคนพิการบ้าง ค�ำตอบคือโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ผม เดินทางไปที่นั่น หวังว่าจะได้เรียนกราฟิกดีไซน์ ซึ่งก่อนจะเดิน ไม่ได้ผมจบถ่ายภาพ เอกภาพยนตร์ คิดว่ามุมมองด้านศิลปะ น่าจะน�ำมาประยุกต์ใช้กนั ได้ แต่กไ็ ม่ได้เรียนกราฟิกดีไซน์อย่างที่ หวัง เพราะเขาไม่มีหลักสูตร เลยต้องอาศัยเรียนจากหนังสือและ ซีดี ช่วงปีแรกของความพิการผมได้เต็มทีก่ บั การเรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ ผมบอกตัวเองตลอดว่า การจะกลับไปยืนอยู่ในสังคมได้ต้องมี สิ่งชดเชย ซึ่งก็คือสิ่งนี้ (ชี้ไปที่สมอง) มันจะต้องแข็งแรง “ผมต้องรีบกินข้าวเพื่อไปจองคิวใช้คอมพิวเตอร์ใน ห้องสมุด เรียนโปรแกรมที่เราอยากเรียน ท้ายที่สุดผลการเรียน ออกมาปรากฏว่าผมสอบตกในวิชาโปรแกรมเมอร์ ผมก็บอกอาจารย์ ตรงๆ ว่าจริตผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ ผมชอบเรียนรู้ด้วยตัวเอง อาจารย์สุพร ธรรมมงคลสวัสดิ์ ท่านก็เมตตาผม ท่านซื้อ คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ให้ผม จากจุดนั้นเราก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ อยากรู้เต็มที่ ได้ช่วยงานโรงเรียนด้านกราฟิก ท�ำให้เราได้ท�ำงาน และพัฒนาตัวเองไปในตัว”

“ผมโบกรถครั้งแรกตอนอายุ 14 แล้วก็โบกมาเรื่อยๆ พิการก็เพราะโบกรถ พอร่างกายจ�ำเป็นต้องพึ่งวีลแชร์แต่ใจยัง รักการโบกรถเทีย่ วอยู่ ผมก็เริม่ ทริปโบกรถ อีกครั้งกับเพื่อนพิการอีก 2 คน เส้นทาง จากกรุงเทพฯ ไปเขาใหญ่ เป็นอีกครั้งที่ ท�ำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่า ความ พิการไม่ได้เป็นปัญหาส�ำหรับการใช้ชีวิต อย่างมีความสุข มันอาจจะแค่ไม่สะดวก” ไม่ เ พี ย งการเดิ น ทางเท่ า นั้ น ที่ เรียกความมั่นใจของเขากลับมา ในขณะ เดียวกันนั้น เขาก็เริ่มเนื้อหอมในแวดวง กราฟิกดีไซน์และแวดวงโทรทัศน์ หลังจาก ใช้โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็น สนามทดลอง เพียง 2 - 3 ปี เขากลายเป็น ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการและโปรดิ ว เซอร์ ข อง หมุนล้อเดินทางเก็บยิ้ม รายการส�ำหรับผู้พิการซึ่งออกอากาศทาง โจทย์หนึ่งที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่รู้ว่าเดินไม่ได้คือ เขาตั้งใจ ช่อง 11 ว่าก่อนพิการเป็นอย่างไร เคยใช้ชีวิตแบบใด เขาจะยังท�ำอยู่ “ตอนนั้ น ผมสนุ ก กั บ การได้ เช่นเดิม ไม่เอาความพิการมากีดขวางสิ่งที่เคยเป็น ดังนั้นเขาจึง ท�ำงานเพราะท�ำให้เรามีคุณค่า แต่อะไร เริ่มเดินทางพร้อมวีลแชร์คู่ใจอีกครั้ง ที่ไม่พอดีก็ท�ำให้สุขภาพเราเริ่มแย่ เริ่ม จากเป็นแผลกดทับที่ก้น ทุกครั้งที่อาบน�้ำ


Smart Life

63

โทรทัศน์ในคอนเซ็ปต์มนุษย์ลอ้ ทีอ่ าสาพาทุกคนไปเทีย่ ว ก็ออกมา เป็นรายการล้อเล่นโลกทางช่องไทยพีบีเอส”

ความสุขครั้งใหม่

ได้ก ลิ่นเนื้อ เน่าจากร่างกายตัว เอง เรา ฉุกคิดว่าเราท�ำงานมากไปแล้ว เงินทีไ่ ด้มา ต้องเอากลับมารักษาตัวเอง ผมเข้ารับ การรักษาที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งเดือน ผม คิดว่าที่สุดแล้วชีวิตมันก็ไม่แน่นอน สิ่งที่ แน่นอนที่สุดก็คือ วินาทีที่เรายังได้อยู่ ได้ คุยกัน วินาทีของปัจจุบัน ดังนั้นเราควร ท�ำทุกวินาทีทมี่ อี ยูใ่ ห้มคี วามสุขทีส่ ดุ ดีกว่า “หลังจากออกจากโรงพยาบาล ผมเริ่ ม เดิ น ทางด้ ว ยการโบกรถอี ก ครั้ ง ทริปนั้นใช้เวลา 20 วัน ไปหมู่บ้านท่าล้ง ผาแต้ม (อ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ) ใช้ เ วลากั บ ตั ว เองแล้ ว เรา ก็ ไ ด้ ค วามสุ ข กลั บ มา ณ ตอนนั้ น ผมมี ค�ำตอบว่า เรามีความสุขกับการเดินทาง แต่ ค� ำ ถามต่ อ มาคื อ ท� ำ อย่ า งไรให้ มั น ไม่เป็นแค่ฝัน แต่สามารถหล่อเลี้ยงชีพ ได้ด้วย ผมจึงเริ่มเขียนหนังสือ ท�ำรายการ

โสภณบอกว่า การเดินทางในแบบมนุษย์ล้อของเขา ท�ำให้เขาเห็นแง่งามของการใช้ชีวิต เห็นมุมของความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน และน�้ำใจของคนที่เข้ามาช่วยเหลือ เหล่านี้คือความ น่ารักที่ยังมีในทุกพื้นที่ของเมืองไทย เพียงแต่บางครั้งเราละเลย ที่จะออกไปท�ำความรู้จักกับมัน “การเดินไม่ได้บางครั้งก็มีข้อดีนะ ท�ำให้เราละเอียด กั บ อารมณ์ ม ากขึ้ น และหาความสุ ข จากสิ่ ง รอบข้ า งมากขึ้ น แค่นั่งนิ่งๆ ก็มีความสุขได้” เมื่อถามว่าเพราะอะไรถึงท�ำให้เขามองโลกในแง่ดี ขนาดนี้ ค�ำตอบที่ได้ยินคือ นอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก สิง่ หนึง่ ทีห่ ล่อหลอมให้เขาเป็นแบบนีค้ อื งานจิตอาสา และแม้วา่ ความพิ ก ารที่ เ กิ ด ขึ้ น จะมี ต ้ น เรื่ อ งมาจากการเดิ น ทางเพื่ อ ไป ท�ำโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กกะเหรี่ยงในจังหวัดตาก แต่เขาไม่เคยคิดโทษหรือนึกเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเลย “ส่วนตัวผมคิดว่า เพราะเราไปท�ำบุญเราถึงไม่ตาย รอดชีวติ เหลือกลับมาตัง้ 50 เปอร์เซ็นต์ ทุกวันนีก้ บั ชีวติ ทีเ่ รามีอยู่ ถ้าพร้อมเมื่อไรสมควรที่จะต้องกลับคืนไปให้สังคม ผมเชื่อว่า การให้จริงๆ แล้วคือการได้รบั และโอกาสทีผ่ มได้รบั ทุกวันนีก้ ค็ ดิ ว่า เกิดจากการให้ “ปัจจุบนั ผมช่วยงานของมูลนิธสิ ง่ เสริมพัฒนาเด็กและ เยาวชน เป็นองค์กรเล็กๆ ที่ท�ำโครงการเด็กบ้านไกล มอบโอกาส ทางการศึกษาให้แก่เด็กกะเหรี่ยงในอ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี เขตป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เราหาทุนการศึกษาให้เด็ก ได้ เ รี ย นต่ อ ถึ ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ เ ขากลั บ ไปพั ฒ นา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนของเขา” โสภณสรุปงานที่เขาท�ำ นอกจากการเดินทาง ตอนท้ายของการสนทนา เราป้อนค�ำถามว่า “จุดหมาย ต่ อ ไปของการเดิ น ทางของมนุ ษ ย์ ล ้ อ ที่ ชื่ อ โสภณคื อ ที่ ไ หน” เขาตอบว่า “ผมอยากไปภูกระดึงกับแม่ เป็นความฝันร่วมกันของ เราสองคน อาจจะเป็นไปได้ยากเพราะขนาดคนปกติยงั บอกว่าไป ยากและเหนือ่ ยหนักหนา แต่ถา้ ผมสามารถพาแม่ไปถึงได้ คงจะ สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนอีกไม่นอ้ ยได้ฮดึ สูเ้ หมือนกัน”


64

Green Project เรื่อง : ชนาภา สุวงศ์

Cloud Computing ก้ อ นเมฆรั ก ษ์ โ ลก ในยุคที่โลกไซเบอร์และโซเชียลเน็ตเวิร์คก�ำลังมาแรง ท�ำให้

“Cloud Computing” กลายเป็นระบบการท�ำงานทีม่ าแรงแซงทางโค้ง ขนาดบริษัทวิจัยอย่าง Gartner ของสหรัฐอเมริกา ยังจัดให้ Cloud Computing เป็น Top IT Technology Trends ปี 2011 ที่สามารถ ตอบสนองการใช้งานในโลกอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี แชร์ก้อนเมฆร่วมกัน

Cloud Computing เป็นการน�ำคอมพิวเตอร์หลายๆ เครือ่ งมาเชือ่ มต่อกัน ผ่าน การใช้งานทางอินเทอร์เน็ต เพื่อการแชร์ข้อมูลและเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกัน โดยดึง สมรรถนะจากคอมพิวเตอร์หลายๆ ตัวจากต่างสถานที่ให้มาท�ำงานสอดประสานกัน


Green Project เพือ่ ช่วยขับเคลือ่ นการบริการด้านไอทีและ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดย ซอฟต์แวร์ของระบบจะจัดสรรทรัพยากร และให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ผู้ใช้จึงเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ โดยไม่ ต ้ อ งรู ้ เ บื้ อ งหลั ง การท� ำ งานของ ระบบเลย เช่น เว็บไซต์ YouTube ผู้ใช้ สามารถเก็บวิดีโอออนไลน์ได้ โดยไม่ต้อง มีความรู้ในการสร้างระบบวิดีโอออนไลน์ ใดๆ

เช่นเดียวกัน เพือ่ ให้ระบบสามารถรองรับการ ใช้งานของคนจ�ำนวนมากได้ เช่นเดียวกับ การเก็บข้อมูลข่าวจ�ำนวนมากของเว็บไซต์ Times Machine ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ The New York Times ที่ใช้เทคโนโลยี Cloud รวบรวมหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ช ่ ว ง ปี 1 851-1922 เก็ บ ไว้ ใ ห้ สื บ ค้ น ได้ ซึ่ ง เอกสารเหล่านี้มีข่าวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นจ�ำนวนมาก

Case Cloud Computing

หลายเหตุผลที่ท�ำให้เทคโนโลยี Cloud Computing เป็ น ที่ พู ด ถึ ง และ นิยมอย่างกว้างขวาง เพราะมีข้อดีหลาย ประการ หลั ก ๆ คื อ ฝั ่ ง ผู ้ ป ระกอบการ ไม่ต้องลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานไอที ของตัวเอง ประหยัดทั้งเวลาในการติดตั้ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการลงทุ น และดู แ ลรั ก ษา ทั้งยังสามารถขยายทรัพยากรที่ต้องการ ใช้งานได้อย่างรวดเร็วไม่เสียเวลา ส่วนทาง ฝั่งผู้ใช้งานก็สามารถเลือกใช้บริการได้ ตามความต้องการตรงตามงบประมาณ ของตัวเอง เรี ยกได้ ว ่ า ช่ ว ยประหยั ดค่ า ใช้จ่ายทั้งสองฝ่าย และอีกหนึ่งเหตุผล ส�ำคัญที่ท�ำให้คนส่วนใหญ่หันมาใช้คือ ช่ ว ยประหยั ด พลั ง งาน ลดการปล่ อ ย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เพราะการเปิดเครื่อง Server เพื่อรองรับ การใช้งานตลอดเวลานั้น ใช้ทรัพยากร เพียง 10 - 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จัดเป็น เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ า สอดรับกับแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ส� ำ หรั บ เรื่ อ งความปลอดภั ย ที่ หลายฝ่ายให้ความสนใจ เนือ่ งจากเป็นการ ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่าย สาธารณะ จึงจ�ำเป็นต้องมีระบบป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยจึงออก

ผู้ให้บริการที่เป็นศูนย์กลางของ ระบบ Cloud Computing มีหลายราย ที่ เห็นชัดเจนในวงการคือ ยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ที่ไม่นานมานี้เพิ่งเปิดให้บริการ iCloud บน iOS5 ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่เก็บ ข้อมูลออนไลน์ฟรี โดยผู้ใช้งานสามารถ เลือกซือ้ พืน้ ทีเ่ พิม่ ได้ตามต้องการ บริการนี้ มี ไ ว้ เ พื่ อ เชื่ อ มต่ อ กั บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ทั้ ง ใน iPhone, iPad และ iPod touch โดยที่ไม่ ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ ท�ำให้การจัดสรร ข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการ Back up ข้อมูลทุกอย่างในเครื่อง ทั้งยัง sync และดาวน์โหลด App ต่างๆ เข้า เครื่องไหนก็ได้ โดยไม่ต้องต่อสายเข้ากับ คอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยาก อีกตัวอย่างหนึ่งที่เปิดให้บริการ Cloud คือ Canon ที่ได้เปิดตัวเทคโนโลยี “Canon PIXMA Cloud Printing” เป็น นวั ต กรรมการพิ ม พ์ ภ าพได้ ทุ ก ที่ ทั่ ว โลก โดยพิมพ์ผ่าน Smartphone หรือ Smart Devices ต่างๆ ทีส่ ามารถใช้รว่ มกับบริการ Google Cloud Print และยังเลือกพิมพ์ ภาพผ่าน Picasa ซึ่งเป็นอัลบั้มออนไลน์ ทีใ่ ห้ผใู้ ช้งานจัดเก็บรูปดิจทิ ลั ของตัวเองได้ อีกด้วย หรืออย่างโซเชียลเน็ตเวิร์คสุดฮิต Facebook ก็ใช้บริการ Cloud Computing

เทคโนโลยีรักษ์โลก

65

บริ ก ารที่ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นความ ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี Cloud อย่าง “Trend Micro” ที่ออกเทคโนโลยีป้องกัน ไวรัสแบบ Cloud Security ซึ่งสามารถ ให้บริการทั้ง Anti-Virus, Anti-Spam, Anti-Spyware, Web Threat Protection (ป้องกันภัยคุกคามทางเว็บไซต์), Parental Controls (โปรแกรมควบคุมส�ำหรับ ผู้ปกครอง), Data Theft Prevention (การ ป้องกันโจรกรรมข้อมูล) หรือ “Symantec” ที่ให้บริการด้านความปลอดภัยจ�ำพวก Anti-Virus, Anti-Spam, Email Continuity, Email Archiving, Web Security Service และ Content Control ส�ำหรับผู้ ใช้งานทีส่ นใจสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ จากเว็บไซต์ของ Cloud Security Alliance (CSA) องค์กรที่วิจัยและเผยแพร่ความรู้ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยี

ที่ ช ่ ว ยจั ด สรรทรั พ ยากรให้ ใ ช้ ประโยชน์ ได้อย่างคุ้มค่า ลดการ ใช้พลังงาน ไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม เป็นดั่งก้อนเมฆที่มาช่วยรักษา โลกใบนี้ให้อยู่ต่อไปอีกนานๆ เกร็ดความรู้ AEC

• ความพร้ อ มด้ า นระบบคลาวด์ (Cloud Readiness) ของไทยอยู ่ อั นดั บ ที่ 11 จาก ทัง้ หมด 14 อันดับของภูมภิ าคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยและ ผู้ให้บริการด้าน Cloud Computing 5 ราย ได้แก่ ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์, ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์, เอนิส เอเซีย, คลาวด์ ค รี เ อชั่ น และที โ อที ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง Cloud Thailand Alliance (CTA) เพื่ อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในด้าน Cloud Service Provider ของไทย เพื่อความเชื่อมั่น ในระดับ AEC และในระดับนานาชาติต่อไป


66

Talk to Doctor

เรื่อง : นายแพทย์สมชาย กลิ่นนวม ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

“มะเร็งเต้านม”

ภัยเงียบที่ควรระวังของผู้หญิง

ด้ ว ยสรี ร ะและอวั ย วะที่ แ สนงดงามและ บอบบางของเพศหญิงนั้น ควรได้รับการดูแลเป็น พิเศษในทุกๆ เรื่อง ทว่าแม้จะดูแลพิถีพิถันเช่นไร โรคไม่พงึ ปรารถนาบางชนิดโดยเฉพาะโรคยอดฮิต ของหญิ ง สาวทุ ก คนทุ ก เชื้ อ ชาติ อ ย่ า งมะเร็ ง ปากมดลู ก และมะเร็ งเต้ า นม ก็ อ าจยั งเกิ ด ขึ้น ได้ จากสถิตใิ นช่วงหลังพบว่า ยอดผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งน่ า ตกใจ แต่ โ ดยส่ ว นตั ว แล้ ว ผมกลับมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ

ทุกท่านคงสงสัยว่าเหตุใดผมจึงกล่าวเช่นนัน้ ทีผ่ มกล่าว ว่ามันเป็นเรือ่ งทีด่ เี พราะนัน่ หมายถึงว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์ สามารถตรวจจับอาการได้ละเอียดอ่อนมากขึ้น แม้คนไข้อาจยัง ไม่แสดงอาการก็ตาม ส่งผลให้คนไข้เข้าสู่กระบวนการรักษา ได้ทัน ก่อนที่จะลุกลามไปไกล ฟังแบบนีแ้ ล้ว เริม่ รูส้ กึ แบบเดียวกับผมแล้วใช่ไหมครับ เพราะจริงๆ แล้วโรคมะเร็งเต้านมนัน้ สามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้ า ตรวจเจอในเวลาที่ ส มควร และเราเองก็ ค วรหมั่ น สั ง เกต เฝ้าระวังภัยเงียบข้อนี้อย่างสม�่ำเสมอ

เจ็บตรงนั้น บวมตรงนี้ ใช่มะเร็งหรือเปล่า

ครั้ ง หนึ่ ง พี่ ส าวเคยถามผมถึ ง อาการที่ บ ่ ง ชี้ ว ่ า อาจ เป็นโรคมะเร็ง ผมอธิบายให้พี่ฟังง่ายๆ ว่า ถ้ารู้สึกว่าคล�ำแล้ว เจอก้อน มีอาการดึงรั้งของเต้านมหรือหัวนม รู้สึกว่าเต้านม ผิดรูปไป มีอาการบวม หรือรู้สึกว่าบริเวณรักแร้เริ่มโตผิดปกติ แม้กระทั่งอาการเจ็บหัวนมใดๆ ก็ไม่ควรมองข้าม เธอถามผมต่อ ว่า เคยได้ยินว่าเป็นเพราะกรรมพันธุ์จริงหรือไม่ ผมจึงอธิบาย


Talk to Doctor

ให้เธอฟังถึงปัจจัยและความเป็นไปได้ว่า การที่มีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัว ยิ่งถ้าคนในครอบครัวที่มีประวัตินั้นเป็น แม่ พี่สาว น้องสาว เราก็อาจมีความเสี่ยง มากกว่าคนทั่วไป และจะยิ่งเสี่ยงมากๆ ถ้าคนเหล่านั้นเป็นมะเร็งเต้านมก่อนอายุ 50 ปี เมือ่ ไล่หลังกลับไป เธอก็โล่งอกเพราะ ครอบครัวเราไม่มีประวัติลักษณะนี้ เธอ เอ่ยถามต่ออย่างระมัดระวังถึงปัจจัยด้าน อืน่ ๆ ผมตอบว่าอาจมีความเสีย่ งในผูห้ ญิง ที่ ท านฮอร์ โ มนทดแทนเนื่ อ งจากภาวะ วัยทอง การมีประวัตใิ ช้ยาคุมก�ำเนิดมานาน คนที่ไม่มีลูก ไม่ได้เลี้ยงบุตรด้วยน�้ำนม คนทีห่ มดประจ�ำเดือนช้าเกินไป (หลังอายุ 55 ปี) หรือคนที่มีประจ�ำเดือนเร็วเกินไป (มีก่อนอายุ 12 ปี) และคนที่มีประวัติเป็น มะเร็งเต้านมไปแล้วข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่ง ก็มีความเสี่ยงถึง 5 - 8 เท่า หรือแม้แต่ เชื้อชาติก็มีผล เพราะปกติแล้วคนเอเชีย อย่างเราจะเป็นมะเร็งเต้านมเร็วกว่า คือ พบมากในช่วงอายุ 40 - 60 ปี แต่ถ้าเป็น ชาวตะวันตกนัน้ จะพบช้ากว่าคือ 50 - 80 ปี

ไร้ความกังวล แค่หมัน่ ส�ำรวจ และ ตรวจแมมโมแกรม

ผมเล่าต่อว่า ด้วยวัยอย่างพีส่ าว ผมนั้น ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง เต้านมด้วยเครือ่ งแมมโมแกรม (Mammogram) ซึง่ ควรเริม่ ตรวจเมือ่ อายุ 40 ปีขนึ้ ไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้ามีประวัติคนใน ครอบครัวเป็นโรคมะเร็งเต้านม ควรเข้ารับ การตรวจก่อนล่วงหน้า 10 ปีก่อนอายุ ที่ ญ าติ ค นนั้ น พบว่ า เป็ น ยกตั ว อย่ า ง หากคนในครอบครัวคุณเป็น ถ้าเขาตรวจ พบตอนเขาอายุ 48 ปี คุณเองที่เป็นญาติ สายตรง ควรเริ่มเข้ารับการตรวจตอนอายุ 38 ปี พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับ “แล้วสาวแรกรุ่นอย่างลูกสาว พี่ล่ะ” เธออดถามด้วยความห่วงไม่ได้ ผมตอบว่า ผู้หญิงที่มีอายุ 20 ปี ขึน้ ไป ก็ควรเริม่ ตรวจด้วยตัวเอง อย่างน้อย ทีส่ ดุ เดือนละครัง้ หลังจากการมีรอบเดือน เธอฟังแล้วรับปากว่า จะไปเตือนให้ลกู สาว หมั่นตรวจด้วยตัวเองทุกๆ เดือน

ตรวจแมมโมแกรมน่ากลัวไหม

เอาล่ ะ ครั บ สาวเจ้ า เริ่ ม กั ง วล เสียแล้ว เมื่อรู้ว่าจะต้องไปตรวจ

67

ผมจึงคลายกังวลให้เธอด้วยการ อธิบายว่า การตรวจด้วยเครื่อง Digital Mammogram นัน้ เป็นการเอกซเรย์เต้านม โดยใช้ ร ะบบ Detector ที่ เ ปลี่ ย นรั ง สี ให้กลายเป็นระบบไฟฟ้า เต้านมจะถูกกด ด้วยอุปกรณ์ลงบนแผ่นรับสัญญาณ โดย จะต้องดึงเต้านมออกมาให้ได้มากที่สุด (ขั้นตอนนี้คนไข้อาจรู้สึกเจ็บเล็กน้อย) แต่ หากถามในเรื่องปริมาณรังสีแล้ว มีเพียง 0.1 mSv จัดว่าเป็นปริมาณรังสีทนี่ อ้ ยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการท�ำ CT scan ผมเน้นย�้ำไปว่า มะเร็งเต้านม หากตรวจเจอในระยะแรก ยั ง สามารถ รั ก ษาให้ ห ายขาดได้ โดยผ่ า ตั ด เฉพาะ ก้อนมะเร็งออก ผูป้ ว่ ยจะมีแผลผ่าตัดทีเ่ ล็ก และยั ง เหลื อ เนื้ อ เต้ า นมและหั ว นมอยู ่ ส�ำหรับคนที่กลัวเต้านมไม่เท่ากันหลังการ ผ่าตัดก็ไม่ต้องกังวลครับ เพราะใช้การ เสริมหน้าอกช่วยได้ ดังนั้นการได้รับการ วินจิ ฉัยรักษาตัง้ แต่ระยะแรกๆ จึงเป็นเรือ่ ง ที่ดีและสมควรอย่างยิ่งครับ ในบางรายอาจต้องมีการตรวจ อัลตราซาวนด์ร่วมด้วย เพราะผู้หญิงไทย โดยส่วนใหญ่มเี นือ้ เต้านมค่อนข้างหนาแน่น กว่าชาวตะวันตก อาจท�ำให้ตรวจไม่เห็น จากแมมโมแกรม นอกจากนั้ น แล้ ว


68

Talk to Doctor

มะเร็งเต้านมก็ยังมีหลายชนิดครับ โดย เนื้อร้ายบางชนิดอาจมีหน้าตาคล้ายก้อน เนื้องอก คือ มีขอบเขตของก้อนชัดเจน และเรี ย บ ดั ง นั้ น การเฝ้ า ติ ด ตามด้ ว ย อัลตราซาวนด์อย่างน้อยทุก 3 - 6 เดือน เพื่ อ ดู ว ่ า ก้ อ นนั้ น มี รู ป ร่ า งเปลี่ ย นแปลง หรื อ ไม่ ขนาดโตขึ้ น มากน้ อ ยแค่ ไ หน จึงเป็นเรื่องจ�ำเป็น

รักษา เฝ้าระวัง และติดตามผล

คนไข้เคสที่ผ่านๆ มาของผมนั้น มีอายุตั้งแต่ 20 กว่าไปจนถึง 50 - 60 ปี ส่ ว นใหญ่ จ ะมาพบเพราะมี อ าการเจ็ บ ที่เต้านม คล�ำเจอก้อนบริเวณเต้านม มี เลือดออกทางเต้านม หรือบางเคสคือมา ตรวจร่างกายประจ�ำปี แล้วพบสิ่งผิดปกติ จากการตรวจแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวนด์ เมือ่ พบความผิดปกติ แพทย์จะต้อง ตรวจให้แน่ชัดว่าสิ่งผิดปกติที่พบนั้นเป็น มะเร็งหรือไม่ ถ้าไม่ใช่เนือ้ ร้ายแต่เป็นเพียง ก้ อ นเนื้ อ หรื อ ถุ ง น�้ ำ ก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ ความ สมัครใจของคนไข้วา่ ต้องการผ่าออกหรือไม่ ส่วนใหญ่ถ้ามีขนาดใหญ่คนไข้จะผ่าออก ครั บ จากนั้ น ก็ นั ด ติ ด ตามผลทุ ก 3 - 6 เดือน แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นก้อนมะเร็ง แพทย์จ�ำเป็นต้องผ่าตัดออก ซึ่งในอดีต จะต้องท�ำการตัดเต้านมทิ้งทั้งหมด ส่งผล ให้คนไข้ขาดความมั่นใจได้ แต่ในปัจจุบัน มีทางเลือกในการรักษาใหม่ เป็นความ ร่วมมือระหว่างศัลยแพทย์กับศัลยแพทย์ ตกแต่ง ทีม่ าร่วมผ่าตัดเอาเนือ้ ร้ายทีเ่ ต้านม ออกและเสริ ม เต้ า นมใหม่ในการผ่าตัด คราวเดียวกัน รวบระยะเวลาในการผ่าตัด ให้สั้นลง ช่วยให้คนไข้ยังคงมีเต้านมอยู่ เช่นเดิม ความมัน่ ใจของคนไข้จงึ ไม่หายไป ครับ ส่วนผลของการรักษาขึ้นอยู่กับระยะ ของมะเร็งที่คนไข้เป็นว่าอยู่ในระยะใด

ถ้าตรวจพบเร็วผลการรักษาก็จะดี เพิ่ม โอกาสในการมีชีวิตอยู่ของคนไข้มากขึ้น การรักษามะเร็งเต้านมนั้น เมื่อ ให้การรักษาแล้ว แพทย์จะไม่สามารถฟันธง กั บ คนไข้ ไ ด้ ร ้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ว ่ า หายขาด ซึ่ ง จะแตกต่ า งจากการผ่ า ตั ด ข้ อ เข่ า คื อ เมื่ อ คนไข้ ห ายจากอาการเจ็ บ ปวด เราก็จะเรียกว่าคนไข้หายขาด แต่ในกรณี ของมะเร็งเต้านมนั้นต้องติดตามอาการ ในระยะยาว ในทางการแพทย์จะกล่าว ในลักษณะว่า เป็นการเพิม่ อัตราการมีชวี ติ เตรียมตัวก่อนตรวจแมมโมแกรม • ไ ม่ ค วรทาแป้ ง โลชั่ น หรื อ ฉี ด น�้ ำ หอม บริเวณหน้าอกและรักแร้ เพราะจะมีผลต่อ ภาพแมมโมแกรม • หลีกเลี่ยงช่วงใกล้มีรอบเดือน • ค วรน� ำ ฟิ ล ์ ม เก่ า มาด้ ว ยเสมอ เพื่ อ ให้ รั ง สี แ พทย์ เ ปรี ย บเที ย บความผิ ด ปกติ ท ี่ เกิดขึ้นใหม่ได้

อยู่ของคนไข้ เช่น เมื่อรักษาแล้วสามารถ อยูไ่ ด้อกี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี และจะต้องมี การติดตามคนไข้อยูต่ ลอดอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ดูวา่ จะมีเซลล์มะเร็งกลับมาอีกหรือไม่ มะเร็ ง เต้ า นมสามารถ

รักษาให้หายขาดได้ครับ ขอเพียง คุณใส่ใจให้มากพอ หมั่นตรวจ ส�ำรวจสรีระตัง้ แต่วนั นี้ เพราะไม่มี ใครจะรู้จักตัวคุณดีมากไปกว่า ตัวคุณเองอีกแล้วครับ

• ควรตรวจแมมโมแกรมในช่วงที่ไม่เจ็บหรือ คัดเต้านม ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 7 - 14 วันหลังรอบเดือน เพราะเป็นช่วงที่ฮอร์โมน ในร่างกายเริ่มลดลง เต้านมจะไม่คัดตึง เวลา ตรวจจะไม่เจ็บมาก


70

Wine Curve

เรื่องและภาพ : De La Nine

ตลาดไวน์เมืองไทย กับการมาของAEC ประชากรจาก 60 จะกลายเป็น 600 ล้านคน เศรษฐกิจจะขยายตัวอย่าง รวดเร็วหลังการเปิด AEC ในปี 2558 นัน่ หมายความว่า ตลาดไวน์ของไทยจะต้อง เติบโตตามไปด้วย น่าจะส่งผลให้พฤติกรรมการดื่มไวน์ของคนไทยเพิ่มมากขึ้น เป็นเท่าตัว จากที่เฉลี่ยราว 1.5 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ ฝัง่ ตะวันตก อีกทัง้ ยังท�ำให้คนทีม่ รี ายได้ระดับกลางมีโอกาสทีจ่ ะดืม่ ไวน์ ได้มากขึน้ จากปกติคนที่ดื่มไวน์จะมีรายได้ระดับ A ถึง B+ เท่านั้น เพราะจะมีไวน์ดีที่ราคา ไม่สูงจนเกินไปเข้ามาในตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลียงไม่ได้

การเกิด AEC จะท�ำให้อาเซียน กลายเป็นเขตการค้าเสรีทภี่ าษีเป็น 0% ซึง่ จะส่งผลให้ตลาดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ใน ไทยมีการแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้ ไวน์ไทย ที่ผลิตโดยคนไทยอาจต้องเจอกับความ ยุ ่ ง ยาก เนื่ อ งจากพม่ า และเวี ย ดนามก็ สามารถผลิตไวน์ทมี่ รี สชาติใกล้เคียงกันได้ แถมราคาน่าจะถูกกว่าของไทย ทัง้ นีเ้ พราะ โครงสร้างภาษีของบ้านเราทีล่ า้ หลังเกินไป ท�ำให้ 90% ของไวน์ที่น�ำเข้าต้องใช้วิธี หลี ก เลี่ ย งภาษี ห รื อ ลั ก ลอบน� ำ เข้ า ไวน์

นับแสนลังต่อปีตามแนวชายแดน ซึง่ หาก ไทยไม่มีมาตรการรองรับ จะสร้างปัญหา ให้ผู้ประกอบการของไทยได้ แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในตลาด ครัง้ นีก้ จ็ ะส่งผลดีกบั ผูบ้ ริโภคโดยตรง ไวน์ ที่เคยขายราคาสูงลิ่วในท้องตลาดจะต้อง ลดราคาลงมา เช่น จากปกติที่เคยขายกัน หลักพันบาทก็จะลดลงมาเหลือเป็นหลัก ร้อยบาท ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ผลจาก เขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น หรื อ AFTA ที่ ส่งผลให้เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จากอาเซียน


Wine Curve หลั่งไหลเข้ามาแข่งขันในไทยเป็นจ�ำนวน มาก โดยเฉพาะจากประเทศเวียดนาม ที่กระจายอยู่ตามท้องตลาดเต็มไปหมด นอกจากนั้นยังส่งผลให้ภาษีไวน์น�ำเข้า จากออสเตรเลียลดลงจาก 58% เหลือ 40% ในปีแรก และจะทยอยลดลง 4% ทุกปี จนเหลือ 0% ภายในปี 2558 ผลคือ ในอนาคตไวน์จากออสเตรเลียอาจเข้ามา ยึดตลาดในเมืองไทยเช่นกัน หันกลับมาดูไวน์ของคนไทยกัน บ้างครับ ในระดับภูมภิ าคอาเซียนไวน์ไทย อยู่ในระดับหัวแถวที่ไม่น้อยหน้าใครเลย ตลาดที่ส่งออกไปส่วนใหญ่คือยุโรป ไวน์ ไทยมีสมาคมคอยก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชดิ ซึ่งมี 6 บริษัทสมาชิกผู้ประกอบการไร่องุ่น และท�ำไวน์ หนึ่งในนั้นที่ผมได้มีโอกาสไป สัมผัสบรรยากาศที่ไร่และทดลองชิม แล้ว อยากน�ำมาฝากให้ทา่ นผูอ้ า่ นลองดืม่ ดู คือ ไวน์ของมอนซูน แวลลีย์ รุน่ ลิมเิ ต็ด เอดิชนั่ ซึ่งมี 2 ตัวที่สร้างความประทับใจให้ผม มากครับ

71

ไวน์ที่แนะนำ�ทั้งสองตัวนี้ผลิตจากองุ่นพันธุ์ดีที่สุด ที่มีอยู่จำ�นวนจำ�กัด ถูกคัดสรรอย่างละเอียดลออ ผ่านกระบวนการหมักอย่างพิถีพิถัน บ่มในถังไม้โอ๊ก จึงทำ�ให้ ไวน์รุ่นนี้เป็นไวน์ที่สามารถแข่งขัน ในตลาด AEC ได้อย่างสบาย (Burgundy) บนฉลากเป็นภาพวาดรูปเสือ ฝีมือจากศิลปินแห่งชาติ อ.ถวัลย์ ดัชนี ไวน์มอนซูน แวลลีย์ คูเว เดอ สยาม บลอง เป็นไวน์ขาวชนิดไม่หวาน ให้ความสดชื่น มีบอดี้ปานกลาง เหมาะส�ำหรับจิบในเขต อากาศร้อน หรือดื่มคู่กับอาหารไทยรสจัด อย่างปูผัดผงกะหรี่และอาหารเอเชีย ทั้ง ยังสามารถดืม่ คูก่ บั อาหารว่างของไทยทีม่ ี รสหวาน หรือดืม่ คูก่ บั อาหารทะเลประเภท สัตว์เปลือกแข็ง เช่น หอยเชลล์ราดครีม ซอส กุ้งราดครีมซอส ปลาตาเดียวหรือ ปลาใบไม้ราดซอสไวน์ขาว ไวน์ที่แนะน�ำทั้งสองตัวนี้

ผลิตจากองุ่นพันธุ์ดีที่สุดที่มีอยู่ มอนซูน แวลลีย์ บรุท บลอง เดอ เพื่อช่วยเรียกน�้ำย่อย ดื่มเฉลิมฉลองใน จ�ำนวนจ�ำกัด ถูกคัดสรรอย่าง บลองส์ (Monsoon Valley Brut โอกาสส�ำคัญ หรือดื่มควบคู่ไปกับอาหาร ละเอียดลออ ผ่านกระบวนการ Blanc de Blancs ) หมักอย่างพิถีพิถัน บ่มในถังไม้ ทะเลสดๆ ก็ยิ่งออกรสดี สปาร์กลิงไวน์รสเบาๆ จากพันธุ์ โอ๊ก จึงท�ำให้ ไวน์รุ่นนี้เป็นไวน์ที่ องุน่ เชนิน บลอง (Chenin Blanc) โคลอม- มอนซูน แวลลีย์ คูเว เดอ สยาม สามารถแข่งขันในตลาด AEC ได้ บาร์ด (Colombard) และโวยิโอเน (Viog- บลอง (Monsoon Valley Cuvée อย่างสบาย ทัง้ ยังสามารถขึน ้ โต๊ะ nier) บ่มตามกรรมวิธแี บบดัง้ เดิมทีเ่ รียกว่า de Siam Blanc) ร่วมกับไวน์ดังระดับโลกได้อย่าง บ่ มจากองุ ่ น พั น ธุ ์ เ ชนิ น บลอง เต็มภาคภูมิ มีขายที่ไร่องุ่นหัวหิน Champenoise method (เป็นกรรมวิธีบ่ม แชมเปญของแคว้นแชมเปญในประเทศ (Chenin Blanc) และโคลอมบาร์ด (Co- ฮิลส์ หรือร้านหัวหินไวน์เซลลาร์ ฝรัง่ เศส) ไวน์ขวดนีจ้ งึ มีรสละมุนละไมของ lombard) โดยคั ด สรรเฉพาะผลที่ สุ ก ที่ อ� ำ เภอหั ว หิ น มาร่ ว มลิ้ ม รส ผลไม้ โดดเด่นด้วยกลิน่ แอ๊ปเปิล้ เขียว เจือ ได้ที่ ให้ได้ไวน์โครงสร้างดี มีรสชาติและ สุดยอดไวน์ ไทยและสนับสนุนไวน์ ด้วยกลิน่ ขนมปังบริยอช (brioche) และลูก กลิ่ น ที่ ล งตั ว อย่ า งยอดเยี่ ย ม ขณะดื่ ม ไทยด้วยกันนะครับ วอลนัท ทัง้ ยังเป็นไวน์ทมี่ โี ครงสร้างดีเยีย่ ม จะได้กลิ่นลูกแพร์ แอ๊ปเปิ้ลเขียว ดอกไม้ บอดี้บางเบา มีฟองละเอียด และมีกลิ่น สีขาว และกลิ่นเครื่องเทศ สไตล์ของไวน์ แร่ธาตุ สามารถดืม่ ก่อนรับประทานอาหาร ขวดนี้ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ไวน์ ข าวเบอร์ กั น ดี


72

Healthy Up

เรื่อง : จุฑามาศ ภัคกิตติรัฐ

Destination of Medical Hub in Asia การปรับตัวของธุรกิจการแพทย์ ไทย เราได้หรือเสียประโยชน์ หนึง่ ในสาขาธุรกิจที่ไทยเรามีความสามารถ ต่างชาติให้เข้าใจกันง่ายขึน้ การด�ำเนินการ ในการแข่ ง ขั น สู ง ในเวที ร ะดั บ ภู มิ ภ าคมาเป็ น ในลักษณะนีไ้ ด้มกี ารท�ำน�ำร่องไปแล้วบ้าง ระยะเวลานานประมาณหนึ่งแล้วคือ “ธุรกิจสาขา ในบางที่ เชือ่ ว่าในอนาคตจะมีเพิม่ มากขึน้ การแพทย์และการบริการสุขภาพ” หลายคนอาจ อีกอย่างแน่นอน เพิ่งทราบว่า ธุรกิจการแพทย์ของเรานั้นเนื้อหอม ติดอันดับต้นๆ ของโลกมากขนาดไหน ด้วยวิธีการ “ศิริราชโมเดล” การขยับตัวของ รักษาที่ ได้มาตรฐานคุณภาพสูง แต่ยังเรียกเก็บ โรงพยาบาลรัฐยักษ์ใหญ่ ด้วยความสามารถในการแข่งขัน ค่ารักษาพยาบาลที่ต�่ำกว่าประเทศอื่นๆ ท�ำให้วันนี้ เราเห็นภาพการไหลเวียนของผู้ป่วยกระเป๋าหนัก ที่ไทยสามารถสู้ได้ในระดับนานาชาติ ใน จากทุกสารทิศ ตบเท้าเข้ามาใช้บริการการรักษา ภาคส่วนของโรงพยาบาลต่างก็ได้มีการ ปรับตัวกันอย่างคึกคัก แต่ทเี่ ป็นทอล์คออฟ พยาบาลในบ้านเราอย่างไม่ขาดสาย

และถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เนื้อหอมก็ตาม ทว่า ด้วยความที่ในปี พ.ศ. 2558 จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ธุรกิจสาขานีก้ ต็ อ้ งเตรียมความพร้อมในการตัง้ รับ ต่ อ สถานการณ์ ไ ม่ ต ่ า งไปจากธุ ร กิ จ ในสายอื่ น อั น เนื่ อ งจาก คาดการณ์ไว้วา่ จะมีสดั ส่วนการเคลือ่ นย้ายของประชากรในกลุม่ ประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้น (มองในส่วนของผู้เข้ารับบริการหรือ ผู้ป่วย) และในทางกลับกัน ทางฝั่งผู้ให้บริการอย่างเหล่าแพทย์ และพยาบาลก็มีการคาดการณ์ไว้เช่นเดียวกันว่า จะเห็นภาพ ของการยักย้ายถ่ายเทบุคลากรเพิม่ มากขึน้ อย่างเคสทีไ่ ด้ดำ� เนิน การอย่างเป็นรูปธรรมไปแล้วก็มีเครือโรงพยาบาลเอกชนแห่ง หนึ่ง ที่ได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ด้วยการน�ำเข้า พยาบาลจากฟิลิปปินส์ เพื่อมาช่วยท�ำหน้าที่สื่อสารกับผู้ป่วย

เดอะทาวน์เลยคงจะหนีไม่พ้นการเปิดตัว โมเดลทางการแพทย์แห่งใหม่ 2 ที่ แห่ง แรกคือ โรงพยาบาลศิริราช ที่ได้เปิดตัว โรงพยาบาลใหม่ชอื่ ว่า “โรงพยาบาลศิรริ าช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH)” ในรูปแบบ การให้บริการระบบเอกชน กับอุปกรณ์ การแพทย์ทที่ นั สมัยทีส่ ดุ ในเอเชีย ทีส่ ำ� คัญ คือ ใช้บุคลากรทีมแพทย์จากคณะแพทย์ ศิริราชที่เราต่างไว้วางใจ แห่งที่สองคือ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทีไ่ ด้เปิดตัว “ศูนย์การ แพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์” อาคารหลังใหม่นี้ หากเดิ น เข้ า ไปเผิ น ๆ จะให้ ค วามรู ้ สึ ก


Healthy Up

ใกล้เคียงเหมือนเดินอยู่ในโรงพยาบาล บ�ำรุงราษฎร์ และสร้างขึ้นมาเพื่อขยาย ขีดความสามารถในการให้บริการให้มาก ยิ่ ง ขึ้ น นี่ เ ป็ น สองตั ว อย่ า งของสิ่ ง ที่ เ รา เรียกว่าโรงพยาบาลรัฐที่ออกนอกระบบ และน่ า จะเป็ น แรงกระเพื่ อ มใหญ่ ข อง วงการแพทย์เลยก็ว่าได้ ซึ่งการปรับตัว ในรูปแบบเช่นนี้น่าจะสอดรับกับนโยบาย การพั ฒ นาสู ่ ก ารเป็ น Medical Hub ได้อย่างชัดเจน ในฝั ่ ง ของโรงพยาบาลเอกชน จะไม่ได้เป็นลักษณะของการปรับตัว แต่จะ เป็นในรูปแบบทีเ่ น้นการ “ควบรวมกิจการ” เสียมากกว่า เนื่องจากมีเทคโนโลยีทาง การแพทย์ ที่ ท รงประสิ ท ธิ ภ าพอยู ่ แ ล้ ว หากแต่ โ รงพยาบาลเอกชนจะยิ่ ง ใหญ่ แผ่ ข ยายได้ ม ากขึ้ น ถ้ า ได้ ค วบรวม กิ จ การของโรงพยาบาลขนาดเล็ ก หรื อ โรงพยาบาลในระดับภูมิภาค เพื่อสร้าง สเกลธุรกิจให้ขยายใหญ่ขึ้น อีกทั้งยังเป็น การสร้างมูลค่ามาร์เก็ตแชร์ให้ใหญ่ขึ้น ตามไปด้วย

73

ถ้าโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ารักษา 100 บาท โรงพยาบาลรัฐนอกระบบ ก็จะคิดค่ารักษาในช่วงราคา 75 - 80 บาท กล่าวคือ ไม่แพงเท่าเอกชน แต่ก็ ไม่น้อยเท่าโรงพยาบาลรัฐทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน การบริหารจัดการด้วยตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ให้มากที่สุด

ปิยมหาราชการุณย์ ที่ใช้ทีมแพทย์ประสบการณ์สูงที่เราเรียกกัน คุ้นปากว่า “อาจารย์แพทย์” บวกกับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ก้าวหน้า และแม่นย�ำที่สุดในปัจจุบัน พูดง่ายๆ คือ รักษามาตรฐานหมอ ศิริราช แล้วค่ารักษาพยาบาลคิดอย่างไร เพื่อให้ค�ำตอบกระจ่าง จะขอยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆ ดังนี้ ถ้าโรงพยาบาลเอกชนคิด ค่ารักษา 100 บาท โรงพยาบาลรัฐนอกระบบก็จะคิดค่ารักษาใน ช่วงราคา 75 - 80 บาท กล่าวคือ ไม่แพงเท่าเอกชน แต่ก็ไม่น้อย เท่าโรงพยาบาลรัฐทัว่ ไป เพือ่ ประโยชน์ในการแข่งขัน การบริหาร จัดการด้วยตัวเอง และเพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษาให้มากทีส่ ดุ มาถึ ง ตรงนี้ เราก็ ค งรู ้ สึ ก ภู มิ ใ จไม่ น ้ อ ย

ที่โรงพยาบาลในบ้านเราต่างได้รับการยอมรับใน ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลกถึงมาตรฐานการ รักษาที่การันตีคุณภาพ ก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจ ค่ า รั ก ษาพยาบาล ไม่ ม ากเกิ น ในการรักษาพยาบาลได้มากขึ้นว่า ชีวิตและความ เอื้อม เจ็บป่วยของเราจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจาก อีกหนึ่งประเด็นที่ก�ำลังเป็นข้อ โรงพยาบาลที่ พ ร้ อ มทั้ ง เครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ และ ถกเถี ย งกั น ถึ ง รู ป แบบการคิ ด ค่ า รั ก ษา บุคลากร ในราคาค่ารักษาทีย ่ ตุ ธิ รรมสมเหตุสมผล บริ ก ารของโรงพยาบาลรั ฐ ที่ อ อกนอก และเพือ ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็น “Destination of Medical ระบบเช่นนี้ ว่าจะปรับตัวสูงขึน้ ไปมากน้อย Hub in Asia” ได้อย่างแท้จริง เพียงใด อย่างเช่นกรณีโรงพยาบาลศิรริ าช


74

Dining Out

เรื่อง: สุทธินี ใจสมิทธ์ ภาพ: ถนอมพงศ์ ชัยชนะ

พักสมอง ลิ้มลองรสชาติ กับ สัญชาติอาหารเพื่อนบ้าน

4

ครัวไซ่ง่อน

ต้นตำ�รับอาหารเวียดนาม

ด้วยรสชาติอาหารที่ ไม่จัดจ้าน จนเกินไป ประกอบกับเกือบทุกเมนูต้องมี ผักสดเป็นเครือ่ งเคียงอยูเ่ สมอ ท�ำให้อาหาร เวียดนามติดอันดับอาหารประจ�ำชาติที่ อร่อยได้สุขภาพครองใจใครหลายคน ยิ่ง ถ้าได้ลิ้มลองสูตรดั้งเดิมที่ “ครัวไซ่ง่อน” รับรองว่าจะติดอกติดใจจนต้องกลับมา ทานอีกครั้ง การตกแต่งอย่างเรียบง่ายเป็น กั น เองคื อ เสน่ ห ์ ข องครั ว ไซ่ ง ่ อ น สาขา ลาดพร้าว ซึ่งเปิดให้บริการมากว่า 10 ปี แล้ว ด้วยบรรยากาศทีก่ ว้างขวาง โปร่งโล่ง สบาย มีโต๊ะเก้าอีจ้ ดั วางเรียงรายอย่างเป็น ระเบียบ ด้านนอกร้านประดับด้วยกระถาง ต้นไม้สีเขียวสดตามมุมต่างๆ ช่วยเพิ่ม ความสดชื่น ความพิเศษของร้านนี้นอกจาก คงรสดั้งเดิมตามแบบฉบับเวียดนามแล้ว ยังเพิม่ ความเข้มข้นเล็กน้อยเพือ่ ให้ถกู ปาก คนไทย ทุกเมนูจะมีผักเคียง 5 ชนิดมาให้ ครัวไซ่ง่อน • สาขาลาดพร้าว (ตรงข้ามบิ๊กซีลาดพร้าว) โทร. 0-2933-9332 เปิด 10.00 - 22.00 น. • สาขารังสิต (ถนนรังสิต - นครนายก 39) โทร. 0-2996-2069 เปิด 10.00 - 21.30 น. • สาขาสีลม (อาคาร ITF ชั้น G) โทร. 0-2235-4133 เปิด 11.00 - 20.30 น. • สาขาร่มเกล้า (ซอยร่มเกล้า 25/3) โทร. 0-2737-5899 เปิด 10.00 - 22.00 น. ราคาโดยเฉลี่ย 40 - 140 บาท

ช่วงนี้ใครไม่พูดถึงการเปิด AEC เห็นจะไม่มี ด้วยกระแสการตื่นตัวของสังคมที่ก�ำลังแผ่ขยายไปใน ทุกภาคส่วน ต่างฝ่ายต่างพยายามเรียนรูก้ นั อย่างตัง้ ใจ แต่ไม่ว่าจะท�ำอะไรก็ตาม “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” อยูว่ นั ยังค�ำ่ Dining Out ฉบับนีข้ อเอาใจคอ AEC พา ไปชิมอาหาร 4 สัญชาติเพือ่ นบ้าน เพือ่ ให้ครบอรรถรส บรรยากาศอาเซียนไว้ ไม่ให้ขาดตอน

ทานกันแบบเต็มอิ่ม ได้แก่ ผักแพว ผักชี ฝรั่ง สะระแหน่ โหระพา และผักกาดหอม ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน เน้นความสดใหม่ ทุกวัน อาหารจานขึ้นชื่อที่สุดของร้านคือ แหนมเนือง ที่ครองใจลูกค้าด้วยการใช้หมู ทัง้ แบบเนือ้ ล้วนและติดมัน น�ำมาคลุกเคล้า กับกระเทียมและเครือ่ งปรุงสูตรลับเฉพาะ ของร้าน ส่วนน�ำ้ จิม้ ใช้มนั ฝรัง่ เป็นส่วนผสม หลักเพื่อไม่ให้กลิ่นแรง อีกเมนูที่ไม่ควร พลาดคื อ ข้ า วเกรี ย บปากหม้ อ ที เ ด็ ด อยู่ที่สูตรการท�ำแป้งจนนุ่ม หอม อร่อย ไส้ทำ� จากเนือ้ หมูผดั ก�ำลังดี ทานกับน�ำ้ จิม้ ใสให้รสเปรีย้ วนิดหวานหน่อยพอดีคำ� และ อยากชวนให้มาลองชิม ก๋วยจั๊บเวียดนาม ซึ่งต่างจากบ้านเราตรงที่เส้นจะเล็กอวบ

01 02

น�้ำก๋วยจั๊บเป็นน�้ำกระดูกหมูเคี่ยวจนรส กลมกล่อม ทานกับหมูยอและหอมเจียว นอกจากนี้ยังมีเมนูอีกมากมาย อาทิ ขนม เบือ้ งญวน กุง้ พันอ้อย บัน่ หอยหมูยา่ ง เฝอ ฟองดู ส้มต�ำเวียดนาม ย�ำเนือ้ ปลาเก๋า ฯลฯ มือ้ พิเศษมือ้ ต่อไป ถ้ายังนึกไม่ออก ว่ า จะทานอะไรดี แนะน�ำให้ ล องมาทาน อาหารเวียดนามที่ครัวไซ่ง่อน ทั้งอร่อยรส สบายท้อง แถมยังให้ความรูส้ กึ เสมือนไปนัง่ ทานอยู่ที่เวียดนามจริงๆ 01 ครัวไซ่ง่อน สาขาลาดพร้าว 02 แหนมเนือง 03 คุณน้อย - วินัย โยธินดำ�รงกุล เจ้าของร้าน 04 ก๋วยจั๊บเวียดนาม 05 กุ้งพันอ้อย 06 ขนมเบื้องญวน

03 05 04 06


Dining Out

เรื่อง : ทัศนัย ขำ�ชื่น ภาพ : ศักยะ บุญเสมอ

01 02

ครกไม้ ไทยลาว

03

04

อร่อยแซบ สไตล์ลาว

“เหมื อ นได้ ก ลั บ ไปนั่ ง กิ น ข้ า ว แซบๆ ที่บ้านนอก” คือสโลแกนที่เกิดจาก ความตั้งใจในการปรุงอาหารทุกจานของ ร้านครกไม้ ไทยลาว ซอยลาดปลาเค้า 24 ร้านที่ผู้โปรดปรานอาหารรสจัดควรมา เยือนสักครั้ง พื้ น ที่ ก ว้ า งขวางถู ก แต่ ง เติ ม บรรยากาศในสไตล์ ไ ทยโมเดิ ร ์ น นั่ ง หย่อนใจสักพักแล้วเปิดเมนู จะพบอาหาร กว่า 300 รายการให้เลือก แนะน�ำเมนูยอด นิยมอย่าง ต�ำซั่วลาว จัดจ้านทั้งรสชาติ และสีสนั ใช้ปลาร้าคุณภาพดี ต้มสุกแบบ วันต่อวัน ท�ำให้กลิ่นไม่ฉุนและคงรสแซบ มะละกอสดกรอบ ต่อด้วย ต�ำลาวกากหมู ลักษณะคล้ายต�ำซั่วลาว แต่มีกากหมูที่ เจียวใหม่ทุกวัน เคี้ยวกรอบอร่อยเพลิน ทานแกล้มกับ ข้าวจีใ่ ส่ไข่ อาหารลาวขนาน แท้ มองแวบแรกคล้ายข้าวเหนียว แต่เด็ด กว่าที่การโรยหน้าด้วยไข่ปรุงรส ปั้นเป็น ก้อนและน�ำไปย่างใส่เกลือ รสออกเค็ม นิดๆ ทานแกล้มส้มต�ำหรือทานเล่นเปล่าๆ ก็อร่อยทัดเทียม

01 ครกไม้ไทยลาว ซอยลาดปลาเค้า 24 02 บรรยากาศอิ่มอร่อยเป็นกันเอง 03 ข้าวจี่ใส่ไข่ 04 ไข่เจียวไข่มดแดง 05 แกงคั่วเห็ดเผาะ 06 ตำ�ลาวกากหมู

อาหารพื้นบ้านทางภาคอีสาน และฝั ่ ง ลาวอี ก อย่ า งที่ อ ยากแนะน� ำ คื อ ไข่เจียวไข่มดแดง อย่าคิดว่าเหมือนไข่เจียว ทั่วไป เพราะทีเด็ดอยู่ที่ไข่มดแดง ซึ่งมี คุณค่าทางอาหารสูงทัง้ โปรตีน ฟอสฟอรัส และแคลเซียม จากนั้นเอาใจคนชอบทาน เห็ดด้วย แกงคั่วเห็ดเผาะ ซึ่งเห็ดชนิดนี้ จะมีนำ�้ อยูด่ า้ นใน ขณะเคีย้ วจะกรุบกรอบ อร่อยแซบจนต้องสั่งเพิ่มอีกชาม นอกจากอาหารรสจะจัดจ้านแล้ว ยังไว้ใจได้เรื่องความสะอาดและวัตถุดิบที่ คัดเลือกอย่างดี สามารถก�ำกับรสชาติกับ พนักงานได้ตามต้องการ เพื่อให้มื้อนี้ของ คุณอร่อยแซบ ถูกปากถูกใจ

05 06

ร้านครกไม้ ไทยลาว 8 ซอยลาดปลาเค้า 24 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2570-6234 เปิดทุกวัน เวลา 10.30 - 23.00 น. ราคาอาหารโดยเฉลี่ย 50 - 300 บาท

75


76

Dining Out

เรื่อง : ทัศนัย ขำ�ชื่น ภาพ : วันวิสาข์ กฤตยวิรุฬห์

05 06

บุญตงเกียรติ

01 บุญตงเกียรติ ซอยทองหล่อ 16 02 ร้านเล็กแต่รสชาติระดับอินเตอร์ 03 ข้าวมันไก่สิงคโปร์ หากคุ ณ เป็ น คนหนึ่ ง ที่ ยั ง คิ ด 04 บักกุ๊ดเต๋ 05 ส้มตำ�สิงคโปร์ ไม่ออก หรือเลือกไม่ถูกว่ามื้อนี้จะลองชิม 06 ผักหมี่ฮกเกี้ยนสิงคโปร์

รสตำ�รับสิงคโปร์ ใจกลางกรุง 01 02

03 04

อาหารสิงคโปร์ที่ร้านไหน เราขอแนะน�ำ ร้านบุญตงเกียรติ ซอยทองหล่อ 16 เป็น ตัวเลือกส�ำคัญในการตัดสินใจ สัมผัสแรกเมือ่ ก้าวเข้ามาด้านใน ของร้ า นบุ ญ ตงเกี ย รติ คื อ บรรยากาศ สะอาดสะอ้านโปร่งสบาย หลังจากเลือก ที่ นั่ ง ในมุ ม ถู ก ใจ เมนู แ รกที่ แ นะน� ำ ให้ สั่งคือ ข้าวมันไก่สิงคโปร์ หรือข้าวมันไก่ ไหหล�ำ ถามว่าแตกต่างจากข้าวมันไก่ ทัว่ ไปอย่างไร ค�ำตอบคือแตกต่างทีก่ ารใช้ ข้าวหอมมะลิอย่างดี ผ่านการหุงโดยใช้ หม้ อ หุ ง ข้ า วแก๊ ส จากนั้ น น� ำ ไปผั ด กั บ เครื่องเทศ 9 อย่างในกระทะเพื่อให้มีกลิ่น หอม และใช้หม้อที่น�ำเข้าจากสิงคโปร์ที่ เก็บความร้อนเก็บกลิน่ หอมของข้าวไว้ได้ดี ข้าวจะไร้ความมัน ไม่เลี่ยน ส่วนไก่จะต้ม ให้สุกโดยผ่านน�้ำอุ่น 3 ครั้งและน�้ำเย็น อีก 3 ครั้ง เพื่อความนิ่มและหวานของเนื้อ ต่อด้วยเมนูที่หาทานได้ไม่ง่ายนัก นั่นคือ ส้มต�ำสิงคโปร์ มองผิวเผินคล้ายต�ำผลไม้ แต่เด็ดกว่าตรงน�้ำโลเยี้ย ซึ่งเป็นน�้ำที่ท�ำ จากหัวกุ้ง ราดลงบนส่วนประกอบต่างๆ อาทิ ปาท่องโก๋ทอดกรอบไร้นำ�้ มัน สับปะรด มันแกว เต้าหู้แห้ง ถั่วงอก ผักบุ้ง ฯลฯ อร่อยได้รสชาติแปลกใหม่

หากเริ่มคอแห้ง ลองซดน�้ำซุป อุ่นๆ ของ บักกุ๊ดเต๋ ซุปยาจีนกลิ่นหอม รสกลมกล่อม ผสมหมู เห็ดเข็มทอง และผัก อีกสารพัน ทานกับข้าวมันไก่ช่วยให้คล่อง คอ ถ้ากระเพาะอาหารยังรับไหวอยู่ ลอง ชิม ผัดหมี่ฮกเกี้ยนสิงคโปร์ ความพิเศษ อยู่ที่เส้นซึ่งใช้ทั้งหมี่ซั่วและหมี่ขาวมาผัด เข้าด้วยกัน คลุกเคล้ากับน�้ำพริกเผาสูตร เฉพาะของทางร้านทีป่ รุงเอง รสเด็ดเข้มข้น อย่าบอกใคร ร้ า นบุ ญ ตงเกี ย รติ ยั ง มี เ มนู อาหารสิ ง คโปร์ อื่ น ๆ อี ก มากให้ ลิ้ ม ลอง อาทิ ราดหน้าสิงคโปร์ ข้าวผัดสิงคโปร์ ก๋วยเตีย๋ วผัดซีอวิ๊ สิงคโปร์ ฯลฯ นอกจากนี้ ทางร้ า นยั ง มี อ าหารไทยสารพั ด เมนู ไ ว้ ให้ ลิ้ ม ลองกั น อี ก ด้ วย ก่ อ นเรี ย กคิด เงิน แนะให้ลองชิมของหวานอย่างพุดดิง้ มะม่วง เป็นการปิดท้ายมื้ออร่อย ร้านบุญตงเกียรติ 440/5 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 16) ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับศูนย์การค้า J Avenue กรุงเทพฯ โทร. 0-2390-2508 เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. ราคาอาหารโดยเฉลี่ย 70 - 200 บาท


Dining Out

เรื่อง : สุทธินี ใจสมิทธ์ ภาพ : ถนอมพงศ์ ชัยชนะ

01

02 03

77

04 05

Goldilocks

01 Goldilocks อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร์ 02 บรรยากาศหอมอร่อยภายในร้าน 03 บราวนี่ ความหวานละมุนเพียงปลายลิน้ หวานให้ เ ข้ า กั บ คนไทย ขึ้ น ชื่ อ ที่ สุ ด คื อ 04 ซานซริวัล สัมผัสเป็นเสน่ห์ของโกลดิลอคส์ (Goldi- มาม่อน (Mamon) ทีใ่ ช้เนยสดในการท�ำ เมือ่ 05 มาม่อน

ขนมฟิลิปปินส์หวานอร่อย

locks) ร้ า นขนมสั ญ ชาติ ฟ ิ ลิ ป ปิ น ส์ ที่ นอกจากถูกปากถูกใจคอขนมแล้ว ยังบอก ถึงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยชื่อเสียง และความนิยมในฟิลิปปินส์มากว่า 40 ปี จนในที่สุดได้มาเปิดต�ำนานความอร่อย ที่บ้านเราให้ทุกคนได้ลิ้มลอง ท่ามกลางบรรยากาศสบายตา เน้ น โทนสี เ หลื อ งสดใส ตกแต่ ง อย่ า ง เรี ย บง่ า ยด้ ว ยโต๊ ะ เก้ า อี้ สี ข าวสะอาด บริเวณชั้น 1 อาคารสยามกิตติ์ หนึ่งใน สาขายอดฮิตของร้าน จะพบชั้นวางขนมที่ แบ่งเป็นสัดส่วน ทุกชิ้นบรรจุอยู่ในหีบห่อ สวยงาม และมีเคาน์เตอร์เครื่องดื่มทั้งชา กาแฟ โกโก้ ชานมไข่มุก ให้เลือกทานได้ ตามใจชอบ ขนมของที่นี่นอกจากไม่ใส่วัตถุ กันเสียแล้ว ทุกชิ้นยังเป็นสูตรต้นต�ำรับ จากประเทศฟิลิปปินส์ที่ปรับเพียงความ

น�ำไปอบจะนุ่มและมีกลิ่นหอม มี 2 แบบ ให้ เ ลื อ กคื อ มี ชี ส และไม่ มี ชี ส เอ็ น เซมาด้า (Ensaymada) อีกชิน้ ทีน่ า่ สนใจไม่แพ้ กัน เพราะท�ำจากแป้งที่นวดจนยาวไปพัน กับไส้ที่ต้องการแล้วหมุนให้สวยงาม น�ำ ไปอบจนได้ที่ โรยด้วยเนยกับชีส มี 4 รส คือ ชีส แฮม เผือก และวุ้นมะพร้าว ส่วน ใครชอบทานเค้ ก แนะน� ำ ให้ ล อง ซานซริวัล (Sansrival) เค้กที่ท�ำจากนมและ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ แต่ละชั้นแทรกด้วย ข้าวพอง หวานนุ่มเนื้อเค้กและได้เคี้ยว กรุ บ นิ ด ๆ นอกจากนี้ ยั ง มี ข นมอร่ อ ยอี ก มากมาย อาทิ ชอคโก คริงเกิ้ลส์ คุกกี้ ช็อกโกแลตแบบนิ่ม คาธีดรอล วินโดว์ เยลลี่นมสดที่ข้างในเป็นวุ้นผลไม้หลากสี และเค้กรสต่างๆ อาทิ เบลี่ส์ คองคอร์ด ร็อคกี้ โรด นีอาโปลีแทน ฯลฯ

เพราะขนมช่วยเพิ่มสีสันให้ชีวิต โกลดิลอคส์จึงรังสรรค์ขนมนานาชนิดไว้ คอยเอาใจลูกค้าทุกเพศทุกวัยที่ต้องการ สัมผัสความหวานแบบชาวฟิลปิ ปินส์ ไม่วา่ คุณจะเป็นคนชาติใดก็ทานได้อย่างสบาย อารมณ์ Goldilocks ชั้น 1 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร์ ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล โทร. 0-2250-7560 ชั้น G จามจุรีสแควร์ โทร. 08-1733-3102 ชั้น G อาคารคอลัมภ์ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 16 โทร. 0-2258-2262 ชั้น G IT Square หลักสี่ โทร. 08-4710-8282 ชั้น G สุพรีมคอมเพล็กซ์ สามเสน โทร. 08-1255-7504 ชั้น G โลตัส ศรีนครินทร์ โทร. 08-1929-0310 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-4717-9991 ราคาโดยประมาณ 30 - 300 บาท


78

Chef at Home

สูตร : กานต์ กิตติเวช ภาพ : อัศวิน นรินท์ชัยรังษี

ข้าวหุงกะทิกับไก่ทิกก้า ส่วนผสมส�ำหรับหมักไก่ทิกก้า

ไก่ (เลือกส่วนที่ชอบ) 1 กิโลกรัม กุ้ง 500 กรัม โยเกิร์ตรสธรรมชาติ / กะทิ 1 ถ้วย น�้ำตาลปี๊บ / ตะไคร้ / ขิงขูดละเอียด อย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ น�้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ ยี่หร่า / ผงขมิ้น / เกลือ / พริกไทยขาวป่น อย่างละ 2 ช้อนชา ผงกะหรี่ 1 ช้อนชา ข่า / พริกแกงแดง อย่างละ ½ ช้อนโต๊ะ สีผสมอาหารสีแดงเล็กน้อย

วิธีท�ำ

1. ผสมเครื่ อ งหมั ก ทั้ ง หมดเข้ า ด้ ว ยกั น หมักไก่ไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อครบ เวลาน� ำ กุ ้ ง ลงหมั ก ต่ อ อี ก ประมาณ 15 นาที 2. น�ำไก่และกุ้งขึ้นย่างไฟอ่อนจนกระทั่ง สุกหอม พักไว้

ส่วนผสมชัตนีย์มะม่วง

เนื้อมะม่วงสุก 1 ลูก เนยจืด / น�้ำตาลทราย อย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ ผงขมิ้น 1 ช้อนชา พริกขี้หนูสดสับละเอียด 1 เม็ด ผงกะหรี่ ½ ช้อนชา หอมแขกสับละเอียด 1 หัว น�้ำส้มสายชูไวน์แดง 1 ช้อนโต๊ะ เกลือ พริกไทย อย่างละเล็กน้อย

ส่วนผสมข้าวหุงกะทิ ข้าวหอมมะลิเก่า หัวกะทิ น�้ำเปล่า เกลือ น�้ำตาลทราย ใบเตย

วิธีท�ำ

4 ถ้วย 2 ½ ถ้วย 3 ถ้วย 2 ช้อนชา 1 ช้อนโต๊ะ 2 ใบ

ซาวข้าวให้สะอาด ผสมหัวกะทิ น�้ำ เกลือ และน�้ำตาลในถ้วย คนให้ละลายก่อนน�ำ วิธีท�ำ 1. ผั ด หอมแขกกั บ เนยจนสุ ก ใส แล้ ว ไปใส่ในหม้อหุงข้าว พร้อมข้าวที่เตรียมไว้ มั ด ใบเตยแล้ ว ใส่ ล งในหม้ อ พร้ อ มกั น ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย 2. ใส่ เ นื้ อ มะม่ ว ง ผงขมิ้ น ผงกะหรี่ น�ำไปหุงจนสุก พริกขีห้ นูสด และน�ำ้ ตาล ผัดต่อให้เข้ากัน แล้วเติมน�้ำส้มสายชูไวน์แดง Tip 3. เคีย่ วต่อสักครู่ ปิดไฟ น�ำมาปัน่ ขณะร้อน ของย่างเสียบไม้ที่หมักด้วยเครื่องเทศกับ จนเนียนละเอียด หากชอบข้นๆ ยกขึ้น โยเกิร์ต และราดด้วยซอสหอมหวานยวนใจ ตั้งไฟต่อได้อีก อย่างชัตนีย์มะม่วงสุกจะช่วยเพิ่มรสชาติให้ อร่อยมากขึ้น


Chef at Home

แกงกุ้งพม่า ส่วนผสม

กุ้งชีแฮ้ตัวใหญ่ น�้ำมันส�ำหรับผัด หอมเล็กสับหรือบดละเอียด ขิงและกระเทียมต�ำรวมกัน ปาปริก้าหรือพริกแห้งป่น น�้ำปลา เกลือ ขมิ้น (ส�ำหรับหมักกุ้ง) ผักชีส�ำหรับโรยหน้า

วิธีท�ำ

½ กิโลกรัม 2 ช้อนโต๊ะ 2 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนชา ½ ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ

1. หมั ก กุ ้ ง กั บ ขมิ้ น และเกลื อ พั ก ไว้ ประมาณ 30 นาที 2. ใส่น�้ำมันตั้งกระทะพอร้อน ใส่หอมเล็ก ลงไปผั ด พอหอม เหยาะขมิ้ น ลงไป เล็ ก น้ อ ย ตามด้ ว ยกระเที ย มกั บ ขิ ง ปาปริ ก ้ า หรื อ พริ ก แห้ ง ป่ น เติ ม น�้ ำ เล็กน้อย ผัดทุกอย่างจนหอมและเข้ากัน 3. ใส่ กุ ้ ง ที่ ห มั ก ไว้ ล งไปผั ด ให้ เ ข้ า กั น รอให้กุ้งสุกประมาณ 15 นาที เติมน�้ำ เล็กน้อย (อย่าเติมน�้ำในขณะใส่กุ้ง)

สูตร : สิทธิโชค ศรีโช ภาพ : พีระพัฒน์ พุ่มลำ�เจียก

79

วิธีท�ำ

4. ใส่น�้ำปลาปรุงรส ผัดจนกลิ่นน�้ำปลา 1. ผัดหอมเล็กกับน�้ำมันจนหอม เหยาะ ระเหย จึงจะไม่มีกลิ่นเหม็นคาว ตักขึ้น ขมิน้ ลงไปเล็กน้อย ผัดจนหอม ไม่ต้อง โรยผักชี แห้ ง มาก ใส่ ก ระเที ย มสั บ ละเอี ย ด ใส่เนื้อปลาดุกย่างหรือหัวกุ้ง ปรุงรส ส่วนผสมแกงส้ม ด้วยปาปริก้าหรือพริกแห้งป่น เติมน�้ำ น�้ำเปล่า 3 - 4 ถ้วย ได้เล็กน้อย ผัดจนสุกประมาณ 5 นาที หัวไช้เท้าผ่าครึ่งหั่นบาง ½ หัวใหญ่ 2. ใส่หวั ไช้เท้า มะเขือเทศ ผัดสักพัก ค่อยๆ มะเขือเทศหั่นบาง 2 ลูก เติมน�้ำจนหมด หรือตักใส่หม้อต้มจน ปลาดุกย่างแกะเนื้อ ผักสลด ใส่กะปิ น�้ำปลา ต้มจนผักนิ่ม หรือหัวกุ้งสับละเอียด 2 ช้อนโต๊ะ ใส่น�้ำส้มมะขาม เกลือ ชิมรสให้ออก หอมเล็กสับละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ เปรี้ยว ก่อนยกลงโรยผักชี ต้นหอมซอย น�้ำมันส�ำหรับผัด 2 ช้อนโต๊ะ กะปิ / เกลือ / กระเทียมสับละเอียด อย่างละ ½ ช้อนชา ปาปริก้าหรือพริกแห้งป่น 1 ช้อนโต๊ะ น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ น�้ำส้มมะขามข้นๆ 4 - 5 ช้อนโต๊ะ ต้นหอม ผักชีซอย ขมิ้นเล็กน้อย Tip ขมิ้นออกฤทธิ์ยับยั้งไขมัน ช่วยให้ไม่อ้วน และ ยังช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีอีกด้วย


80

Chef at Home

สูตร : ภูริณัฐ ตันตินันท์ธนา ภาพ : พีระพัฒน์ พุ่มลำ�เจียก

Rice Bake Cheesecake ส่วนผสมฐานเค้ก

วิธีท�ำ

ขนมปังแครกเกอร์บดละเอียด 300 กรัม 1. เทข้าวสารที่แช่ไว้ใส่กระชอนสะเด็ดน�้ำ เนยละลาย 15 กรัม น� ำ ไปคั่ ว ด้ ว ยไฟอ่ อ นจนแห้ ง ปิ ด ไฟ ทิ้งให้เย็น แบ่งข้าวที่คั่วแล้วเป็น 2 ส่วน วิธีท�ำ เท่าๆ กัน แยกไว้ท�ำตัวขนมและ Rice ผสมขนมปังแครกเกอร์บดละเอียดกับเนย Crunch ละลายให้เข้ากัน น�ำไปกรุใส่พิมพ์ขนาด 2. ตีครีมชีสให้ขึ้นฟู ใส่ไข่แดงลงไป ตีให้ 15 x 21 เซนติ เ มตรให้ แ น่ น แช่ เ ย็ น เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน พักไว้ ประมาณ 15 นาที 3. ตีไข่ขาวกับน�ำ้ ตาลทรายให้ขนึ้ ฟูเป็นโฟม น�ำไปผสมกับส่วนผสมข้อ 2 ตะล่อม ส่วนผสมชีสเค้ก เบาๆ ให้เข้ากัน จากนั้นร่อนแป้งเค้ก ข้าวสาร (แช่น�้ำ 3 ชั่วโมง) 300 กรัม ใส่ลงผสมให้เข้ากัน แล้วใส่ขา้ วคัว่ ลงไป ครีมชีส 500 กรัม 1 ส่วน คนเบาๆ ให้เข้ากัน ไข่ไก่ (แยกไข่แดงและไข่ขาว) 3 ฟอง 4. เทส่วนผสมใส่พมิ พ์ทกี่ รุไว้ น�ำเข้าเตาอบ น�้ำตาลทราย 100 กรัม ที่ 180 องศาเซลเซียส 30 นาที น�ำขนม แป้งเค้ก 25 กรัม ออกจากเตา ก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วย Rice Crunch

ส่วนผสม Rice Crunch แป้งเค้ก เนยสด น�้ำตาลทราย ข้าวคั่ว

50 กรัม 25 กรัม 25 กรัม

วิธีท�ำ

1. ผสมแป้ ง กั บ น�้ ำ ตาลทรายให้ เ ข้ า กั น พักไว้ 2. หัน่ เนยสดเป็นสีเ่ หลีย่ มลูกเต๋า แช่เย็นไว้ ประมาณ 10 นาที 3. ผสมส่วนผสมข้อ 1 กับเนยที่แช่เย็นไว้ ให้ เ ข้ า กั น เป็ น เม็ ด ทราย ใส่ ข ้ า วคั่ ว ผสมให้เข้ากันอีกครั้ง น�ำเข้าเตาอบที่ 200 องศาเซลเซียส 8 นาที ไว้ส�ำหรับ โรยหน้าขนม Tips • ควรอุ ่ น เตาตามอุ ณ หภู มิ ที่ จ ะใช้ อ บขนมสั ก 5 - 10 นาที จะช่วยปรับอุณหภูมิภายในเตาให้ คงที่ เค้กจะนุ่มอร่อย • ควรอบขนมแค่พอหน้าขนมตึงแต่ไม่สกุ ทัง้ หมด เพราะขนมจะสุกต่อนอกเตา ที่เนื้อขนมไม่แห้ง แข็ง จะช่วยดึงความอร่อยระหว่างข้าวไทยบวก เบเกอรี่สไตล์ฝรั่งออกมาได้เต็มรสชาติ


82

Living with Style

เรื่อง : กองทรัพย์ ชาตินาเสียว ภาพ : จิระศักดิ์, นันทิยา, ดำ�รง

Tตกแต่งมุมน�้ำชานานาชาติ ea Room hree Room

มุมน�้ำชาอาจเป็นมุมเล็กๆ ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของ เจ้าของบ้านได้ ไม่แพ้มุมอื่นๆ ในบ้าน งานอดิเรกส่วนใหญ่เกิดขึ้น ในพื้นที่นี้ การได้นั่งหรือท�ำกิจกรรมในบริเวณที่รู้สึกถึงความเป็น เจ้าของอย่างแท้จริงย่อมน�ำความสุขมาให้เสมอ Living with Style ฉบับนี้ เอาใจผู้หลงใหลความเป็น เอเชีย และอยากมีมุมเล็กๆ ส�ำหรับสร้างสรรค์งานอดิเรกมาฝาก ในรูปแบบของมุมน�้ำชานานาชาติ


Living with Style

83

The Colors of China Town

มุ ม น�้ ำ ชาถื อ ว่ า มี ค วาม ส�ำคัญมากกับคนจีน เนื่องจาก ครอบครั ว จี น เป็ น ครอบครั ว ใหญ่ ในเทศกาลหรือวันส�ำคัญ ต่างๆ ห้องจิบน�้ำชาจะเป็นพื้นที่ ส� ำ หรั บ พู ด คุ ย รวมญาติ มิ ต ร การออกแบบพื้นที่ใช้สอยจึงควร สอดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของ คนในครอบครัว

การยกน�้ ำ ชาให้ ผู ้ ใ หญ่ นั้ น ถื อ เป็ น การแสดงความเคารพสู ง สุ ด การตกแต่งมุมน�ำ้ ชาจึงควรเน้นความอบอุน่ ขณะเดี ย วกั น ก็ ต ้ อ งใช้ สี ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก สดชื่นด้วย นอกจากการออกแบบด้าน สถาปัต ยกรรมแล้ว สีเอกลัก ษณ์ อย่ า ง สีแดงสดและเหลืองทองมักถูกน�ำมาใช้ เพือ่ บ่งบอกความเป็นจีน ว่ากันว่าสีแดงสด จะท�ำให้เจ้าของบ้านตื่นมาเจอะเจอเช้าที่ แจ่มใสและตื่นตา ถูกกระตุ้นความสดชื่น

ด้วยจิตวิทยาแห่งสี สีเหลืองคือสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง และอุดมสมบูรณ์ งานตกแต่ ง สไตล์ จี น นั้ น มั ก จะเลื อ กใช้ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ ที่เป็นงานไม้สีเข้ม มีลวดลายฉลุอย่างวิจิตรบรรจง ด้านงานสีจะ เน้นสีแดงรักทีม่ กั ลงสีเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ส่วนงานผ้า คนจีนจะ นิยมการตกแต่งด้วยผ้าไหมเป็นส่วนมาก สุดท้ายที่งานภาพวาด มักมีเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นจีนเด่นชัด คือเป็นงานเขียน อักษรหรือภาพจากพู่กันจีนที่เน้นสีขาว-ด�ำ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับมุมน�้ำชาแบบจีนควรเลือก ชุดโต๊ะชาเป็นไม้สีโทนอ่อน ชุดน�้ำชาลวดลายอ่อนช้อย จะท�ำให้ กลมกลืนกับดีไซน์โดยรวม นอกจากนีก้ ารเลือกของประดับตกแต่ง ในมุมต่างๆ หากเป็นงานแกะสลักหรือของสะสมจ�ำพวกภาพวาด จะดียิ่งนัก เท่านี้บรรยากาศการจิบชาร้อนเคล้ากับการพูดคุยกับ ครอบครัวที่รัก ก็น�ำความสุขมาให้แล้ว


84

Living with Style

อินเดียในฝัน

กับสีสันอันชวนหลง บ้ า นสไตล์ อิ น เดี ย ดั้ ง เดิ ม จะนิ ย มใช้ พื้ น หินอ่อนสีขาวเพราะดูสะอาดตา ในบ้านเป็นโถงโล่ง มีเฟอร์นิเจอร์ ไม่มากชิ้นนัก แต่เลือกที่จะตกแต่ง ผนังให้เป็นสีสันสดใส เช่น สีเขียว เหลือง หรือแดง เพื่อเพิ่มมิติให้ห้องมีชีวิตชีวา เป็นเอกลักษณ์แรกที่ ท�ำให้หลายคนหลงใหลเห็นแล้วนึกถึงประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังพบเห็นการประดับลวดลายแกะสลัก ที่วิจิตรปิดด้วยแผ่นทองเหลืองฝีมือประณีต

หากคุณหลงเสน่หเ์ มืองเครือ่ งเทศและอยากดึงกลิน่ อาย และสีสนั ของแดนภารตะมาไว้ในบ้าน ท�ำได้งา่ ยๆ ในมุมจิบนำ�้ ชา เริ่มจากเลือกสีผนังให้สดตามชอบ แล้วจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไม้ สีแดงสวยที่ประดับลวดลายเก๋ไก๋ เพิ่มความหรูหราด้วยการเน้น สีทอง ใช้โคมไฟและผ้าเป็นองค์ประกอบในการตกแต่ง เพิม่ สีสนั ให้สดใสด้วยเหยือกน�้ำ แก้วใสที่มีลวดลายโดดเด่น วางชุดน�้ำชา ในถาดสานงานฝีมือของคนพื้นเมือง ปูพรมที่ท�ำจากผ้าผวย ผืนใหญ่ มีหมอนปักเลื่อมลายวางอยู่ข้างๆ พร้อมแก้วเทียนหอม ที่ส่งกลิ่นหอมอยู่ไม่ห่าง

สั ญ ลั ก ษณ์ พิ เ ศษที่ บ ่ ง บอกความ เป็ น อิ น เดี ย อื่ น ๆ เช่ น โต๊ ะ ไม้ กระจกที่ มี ลักษณะโค้งและมีลายฉลุสวยงามแปลกตา อย่ า งไรก็ ต ามการตกแต่ ง สไตล์ อิ น เดี ย นี้ เหมาะส�ำหรั บ ห้ อ งที่ มี เ นื้ อ ที่ ก ว้ า งขวาง พอประมาณ เนื่ อ งจากเฟอร์ นิ เ จอร์ แ บบ อินเดียนั้นมีขนาดใหญ่และทึบ ประกอบกับ มี สี สั น และลวดลายมากมาย การจั ด วาง ข้าวของจึงอาจจะท�ำให้หอ้ งดูเล็กและอึดอัดได้


Living with Style

85

เรียบง่าย...สไตล์เซน

การตกแต่ ง บ้ า นแบบ ญี่ ปุ่ น จะแตกต่ า งจากสไตล์ อิ น เดี ย และจี น ที่ สี สั น จั ด จ้ า น อย่างสิ้นเชิง Less is more คือ ค�ำนิยามที่ชัดเจนที่สุดของบ้าน สไตล์ นี้ เสน่ ห ์ ข องการตกแต่ ง แบบญีป่ นุ่ คือ เน้นความเรียบง่าย ภายในโปร่ง วัสดุส่วนใหญ่เป็น ไม้ ธ รรมชาติ ไม่ มี ล วดลายให้ ลายตา และเป็นรูปทรงเรขาคณิต ง่ายๆ โดยเลือ กผนังเป็น สี ขาว เรียบ ท�ำให้ห้องที่มีพื้นที่ขนาด เล็กดูกว้างขวางขึ้น เลือกท�ำเล ที่ให้แสงส่องถึง อยู่ในบริเวณที่ สามารถมองเห็ น สวนหิ น หรื อ ทิวทัศน์ภายนอกได้ ถือว่าเป็น วิถีแห่งเซนที่สมบูรณ์โดยแท้ มุ ม จิ บ น�้ ำ ช า ใ น แ บ บ ญี่ ปุ่ น ควรเป็นห้องที่สามารถใช้งานได้สารพัด ประโยชน์ ใช้เป็นทั้งมุมพักผ่อนตอนเช้า จิบชาหลังอาหารเที่ยง และต้อนรับแขก ในมื้อเย็น เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้มีเพียงเสื่อและ เบาะนัง่ คัน่ กลางด้วยชุดชงชาซึง่ ควรเลือก ทรงเตีย้ ราบ ท�ำให้หอ้ งไม่ดอู ดึ อัด เลือกของ ตกแต่งทีท่ �ำด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น หมอน

ผ้าฝ้าย พรมผ้าหนังกลับ ประดับภาพวาดนกยูงคู่ ต้นบอนไซ จ�ำลองบรรยากาศธรรมชาติด้วยไม้ไผ่ ตกแต่งผนังด้วยภาพ ลายเมฆหรือดวงอาทิตย์ แสดงความหมายมงคล จิบชาเขียว ร้อนๆ ในถ้วยเซรามิกท�ำมือง่ายๆ แต่ได้อารมณ์สุนทรีย์แบบเซน การตกแต่งบ้านสมัยใหม่ดมู คี วามคล้ายคลึง

กัน อาจเพราะอิทธิพลของสไตล์โมเดิร์นที่ ได้รับ ความนิยมไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม สีสันตะวันออก ยังคงท�ำหน้าที่อย่างดีเช่นเดิม ความจัดจ้านของ สไตล์ จี น และอิ น เดี ย ความเรี ย บง่ า ยแบบญี่ ปุ ่ น ขับให้มุมเล็กๆ ในบ้าน โดดเด่น ช่วยผ่อนคลาย อารมณ์ของเจ้าของบ้าน และเรียกรอยยิม้ ให้แขก ผูม้ าเยือนได้ไม่ยากเลย


86

Better Pix

เรือ่ งและภาพ : พิจกั ษณ์ ทนันชัยบุตร

เส้นสาย เล่าเรื่อง เคยไหมครับเวลาที่เราเดินทาง ท่องเทีย่ วไปทีต่ า่ งๆ พร้อมกล้องคูใ่ จ เรา จะพยายามมองหามุมสวยๆ ทีน่ า่ ประทับใจ เพือ่ บันทึกเก็บไว้ แต่บอ่ ยครัง้ ทีม่ มุ เหล่านัน้ ก็กลายเป็นมุมที่ใครๆ ก็ต่างบันทึกไว้ เช่นกัน ซึ่งหลายครั้งภาพที่ได้มาก็ ไม่ได้ สะท้อนหรือเล่าเรื่องอะไรเลย ในครั้งนี้ เราจะมาลองมองหามุมของสิ่งที่เราจะ เล่ า เรื่ อ งโดยใช้ เ ส้ น สายต่ า งๆ ที่ มี อ ยู ่ รอบตัวเรามาช่วยเล่าเรื่องกันครับ

01


Better Pix เส้นสายต่างๆ ในภาพถ่ายเป็น สิ่งสมมุติครับ เพราะมาจากวัตถุสิ่งของ คน และธรรมชาติ เวลาเราจะบันทึกภาพ ให้พยายามมององค์ประกอบเหล่านั้นให้ เป็นเส้นที่แสดงถึงรูปร่างรูปทรงในภาพ เราต้องมองให้ออกครับว่า เมื่อสิ่งต่างๆ เข้ า มาปรากฏในภาพแล้ ว มั น จะเป็ น อย่างไร เงาก็ เ ป็ น อี ก เส้ น สายหนึ่ ง ใน ธรรมชาติที่ใกล้ตัวเรา เงาของสิ่งต่างๆ ที่ทาบลงไปบนพื้นจะท�ำให้เกิดเส้นที่น่า สนใจ อย่างใน ภาพ 01 เงาเหล่านัน้ คือเงา ของบันไดรถไฟฟ้าทีไ่ ล่ระดับไปมาได้อย่าง น่าสนใจ ประกอบกับเส้นสายของตัวราว บันไดกับอาคาร ก็มีจังหวะที่สนุกวุ่นๆ ให้ อารมณ์เมืองใหญ่อยูไ่ ม่นอ้ ย แต่สงิ่ ส�ำคัญ ทีผ่ มอยากจะเล่าผ่านภาพก็คอื ความร้อน และแสงแดดของกรุงเทพฯ ครับ ผมเลือก ใช้โหมดขาวด�ำเพราะอยากจะเน้นน�ำ้ หนัก ของภาพในส่วนทีส่ ว่างให้ดขู าวแทนความ ร้อนของแสงแดด โดยมีเส้นสายของเงา คอยสลับจังหวะให้เกิดการเปรียบเทียบ ระหว่ า งร่ ม เงากั บ แสงที่ จั ด จ้ า นแบบ เมืองร้อนครับ ถ้าภาพนี้ถ่ายเป็นภาพสี น�้ำหนักของเงาจะไม่เด่นและให้เส้นสาย แบบนี้ไม่ได้ ภาพนี้จึงเหมาะที่จะถ่ายเป็น ขาวด� ำ มากกว่ า ครั บ นอกจากนี้ ยั ง มี เส้ น สายอี ก แบบที่ ส ามารถมองหาและ บันทึกออกมาได้ง่าย นั่นคือเส้นที่มนุษย์ สร้างขึ้นครับ ท่านนักถ่ายภาพคงคุ้นเคยกับ บริ เ วณท้ อ งสนามหลวงและพระบรมมหาราชวั ง ดี สถานที่ แ ห่ ง นี้ บ ่ ง บอก เอกลักษณ์ของไทยได้เป็นอย่างดี แต่ถ้า เราจะไม่ถ่ายภาพวัดพระแก้วล่ะ เราจะ 01 Lens 35 mm. F4, 100 02 Lens 24-70 mm. F2.8, 100

87

เล่าเรื่องจากบริเวณนี้ด้วยวิธีใด ผมเริ่มจากการมองหาสิ่งที่เป็น สัญลักษณ์ของพื้นที่ จึงมาสะดุดตากับเสาไฟฟ้าที่ถูกท�ำขึ้นเป็น พิเศษด้วยความประณีต ผมจึงถ่ายภาพเก็บไว้สองสามรูป พอ เดินมาอีกสักพักก็เจอป้ายถนน อันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างที่ บอกเล่าความเป็นย่านกลางเมืองสไตล์ไทยที่ดูพิเศษกว่าที่อื่นๆ เพราะคนที่ได้เห็นเสาไฟถนนแบบนี้ก็ต้องนึกออกได้ทันทีว่า เป็นย่านนี้แน่ๆ ผมใช้เลนส์มุมกว้างเพื่อจัดให้ป้ายถนนเป็น ฉากหน้า และเป็นเส้นน�ำสายตาไปสูเ่ สาไฟ โดยวัดแสงทีท่ อ้ งฟ้า แล้วชดเชยแสงให้สว่างขึ้นครึ่งสต๊อป (1/2) ท�ำให้ภาพไม่เป็น เงาด�ำย้อนแสง และตัวป้ายถนนยังพอมองเห็นอยู่ดัง ภาพ 02 ภาพลักษณะนี้เป็นภาพง่ายๆ แต่สามารถเล่าเรื่องสถานที่ได้ สบายๆ ครั บ หรื อ ว่ า เราอาจจะมองหาสิ่ ง ที่ อ ยู ่ คู ่ กั บ สถานที่ มานานอย่างรากของต้นสบงที่ปกคลุมปราสาทตาพรหมมานับ พันปี เป็นตัวเล่าเรื่องสื่อถึงสถานที่ก็ได้เช่นกันครับ 02


88

Better Pix 03

04

03 Lens 17 - 55 mm. F8, 100 04 Lens 16 mm. F2.8, 100

ดูจากภาพ 03 ผมใช้เส้นสายของรากที่พันโอบรอบตัว ปราสาทหินไว้ แล้วก้มตัวลงจนแทบจะติดกับพื้น เพื่อให้ได้ภาพ มุมกว้างของต้นไม้ทั้งหมด ผมวัดแสงที่ท้องฟ้าเพราะอยากได้ ฟ้าสีเข้ม แต่ต้องชดเชยแสงเพื่อให้สว่างขึ้นครึ่งสต๊อปเช่นกัน ไม่เช่นนัน้ บริเวณรากจะมืดจนไม่เห็นอะไรเลย ภาพแบบนีเ้ ส้นสาย ของรากและต้นไปจนถึงกิ่งก้านต่างๆ จะเป็นตัวเล่าเรื่องของ กาลเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ศิลปะของอิสลามเป็นที่ยอมรับกันในเรื่องของการใช้ เส้นและลวดลายได้สวยงาม จาก ภาพ 04 เราจะเห็นใต้ยอดโดม อันวิจิตรบรรจง เป็นภาพในแบบที่เราพบเห็นได้บ่อยๆ เพราะ ถ่ายไม่ยากมาก แต่ภาพจะมีมิติขึ้นได้ ถ้าเราใส่ลูกเล่นเพิ่มลงไป สักหน่อย ภาพนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายในพิพิธภัณฑ์อิสลามครับ โดยผมพยายามยื น ให้ อ ยู ่ ต รงกลางของวงกลมให้ ม ากที่ สุ ด หลังจากที่ถ่ายภาพเจาะไปที่วงกลมใต้โดมแล้ว ผมรู้สึกว่าภาพ ควรจะเล่าเรื่องได้มากกว่านี้ อย่างน้อยคือบอกได้ว่าลวดลายนี้ อยู่ที่ไหน ผมเลยใช้เลนส์มุมกว้างพิเศษ คือเลนส์ตาปลาขนาด 16 มม. เก็บภาพของอาคารทั้งหมด และด้วยความบิดเพี้ยนของ เลนส์นเี่ องทีท่ �ำให้เกิดเส้นโค้งรอบๆ วง ช่วยเป็นกรอบภาพ ท�ำให้

ภาพดูนา่ สนใจขึน้ มาก และยังช่วยบอกอีก ว่าสภาพแวดล้อมของภาพเขียนใต้โดมนัน้ เป็นอย่างไร การเล่ า เรื่ อ งราวด้ ว ย

ภาพถ่ายนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย ครับ ยิ่งถ้าต้องเล่าผ่านเส้นสาย ยิ่ ง ท� ำ ให้ ก ารถ่ า ยภาพของคุณ ท้าทายขึ้นไปอีก ฝึกการค้นหา มุ ม มองเพื่ อ สร้ า งภาพที่ น ่ า ประทับใจ วันคืนผ่านไป เวลาได้ กลั บ มานั่ ง ดู ภ าพถ่ า ยเหล่ า นั้ น เราจะรู ้ สึ ก ได้ ทั น ที ว ่ า ตอนนั้ น เราสนุกกับมันขนาดไหน


Better Pix

89

Compact Camera Tips เรื่ อ งของมุ ม มอง ไม่วา่ คุณจะใช้กล้องเล็กใหญ่ แพงแค่ ไ หน หากมีมุม มอง ที่ดีแล้ว ภาพที่ออกมาก็คง ไม่ต่างกันมาก อย่างไรก็ตาม สิ่ ง ที่ มั ก ปรากฏบ่ อ ยครั้ ง ใน การใช้กล้องเล็กคือ มักจะมี มุมทีก่ ว้างไม่มากพอ ดังนัน้ หากจะใช้กล้องเล็กถ่ายภาพโดยเล่น กับเส้นสายในการเล่าเรื่องแล้ว อาจจะต้องมีเทคนิคเข้าช่วยบ้าง จาก ภาพ 05 เป็นภาพร้านกาแฟในมหาวิทยาลัย ศิลปากร ที่ผมอยากจะถ่ายภาพมุมเท่ๆ เก็บเอาไว้ โดยถ่ายเล่น กับเส้นสายทั้งจากโต๊ะ เก้าอี้ และผนัง แต่ด้วยความที่เลนส์ มุมไม่คอ่ ยกว้างเท่าไร ผมเลยต้องยกกล้องขึน้ สูงท่วมหัว ข้อดีของ กล้องตัวเล็กคือ มองจากจอด้านหลังได้ ช่วยให้จัดองค์ประกอบ ง่ายขึน้ แค่ยกกล้องขึน้ สูงกว่าระดับสายตาก็ได้มมุ มองทีด่ ขี นึ้ แล้ว ในขณะที่ ภาพ 06 ผมเอาช่วงซูมที่กว้างที่สุดไปจ่อใกล้ๆ กับ ลายบนโต๊ะ ท�ำให้เกิดมุมทีแ่ ปลกตาออกไป สิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง เวลาใช้กล้องเล็กแบบนี้ถ่ายภาพคือ กล้องมักจะวัดแสงไปในที่ ที่เราไม่ต้องการ ท�ำให้ภาพจะดูมืดไปบ้าง ภาพ 07 นี้ ผมต้องวัดแสงในอาคารที่บริเวณเพดาน เพราะกล้องจะพยายามปรับโดยอิงจากแสงด้านนอกที่สว่าง มากกว่า ท�ำให้ภาพภายในอาคารจะมืดจนไม่เห็นรายละเอียด วิธีการแก้คือ ให้เราเล็งกล้องไปที่เพดานก่อน กดชัดเตอร์ค้างไว้

07 05 - 06 Leica C-Lux 2 / mode A / iso 200 07 Leica C-Lux 2 / mode A / iso 200

แล้วค่อยกลับมาถ่ายภาพในมุมเดิมโดยไม่ปล่อยปุ่มชัดเตอร์ กล้องจะจ�ำค่าแสงที่เพดาน ซึ่งเป็นค่าที่พอดีที่ท�ำให้ภาพไม่มืด หรือสว่างจนเกินไป หากกล้องของท่านมีปมุ่ ล็อกความจ�ำแสง (AE Lock) ก็ควรใช้ครับ ซึง่ ปุม่ นีจ้ ะท�ำหน้าทีจ่ ำ� ค่าแสงในต�ำแหน่ง ที่เราต้องการ คล้ายกับการที่เราต้องเล็งและกดชัตเตอร์ค้างไว้ เพื่อจ�ำค่าแสงก่อนจะจัดองค์ประกอบนั้นเอง


90

Collection Room เรื่อง : Mr. Collector

โมเดลเครื่องบิน

คอลเล็คชั่นนกปีกเหล็กบนน่านฟ้า

หนึ่งในของเล่นของสะสม ของเหล่าท่านชายทั้งหลาย น่าจะ ต้องมี “เครื่องบิน” เป็นหนึ่งในนั้น กับความชืน่ ชอบบนความทรงจ�ำ เหล่านี้ ท�ำให้ปัจจุบันมีหลายท่าน หันมาเก็บสะสม “โมเดลเครือ่ งบิน” กั น เป็ น งานอดิ เ รก วั น นี้ ผ มขอ อาสาน�ำท่านไปรู้จักโลกของคน รักโมเดลติดปีก พร้อมเผยเกร็ด ที่นักสะสมควรทราบ ทั้งรุ่น ยี่ห้อ และแหล่ ง ค้ น หาทั พ ฟ้ า สวยๆ ว่าแล้วก็อย่ารอช้า...บินเหินฟ้า กันเลยดีกว่าครับ เริ่มต้นสะสม

ส�ำหรับมือใหม่ที่เริ่มเก็บสะสม ก่อนอืน่ ให้ดวู า่ คุณชอบสเกลไหน ซึง่ สเกล ยอดนิยมของนักสะสมนั้นมักจะตามเก็บ อยู่สองขนาดด้วยกัน คือ สเกล 1:500 และสเกล 1:400 ซึ่งความแตกต่างของ สองสเกลนี้จะอยู่ที่สัดส่วนครับ

ในแบบ 1:500 นัน้ ถ้าเป็นโมเดล รุ่นโบอิ้ง 737-200 จะมีขนาดความยาว ของล�ำตัวตั้งแต่ 6 ซม. ความกว้างของ ปีก 5.7 ซม. แต่ถ้าเป็นรุ่นโบอิ้ง 747-400 จะมีความยาวล�ำตัว 13.7 ซม. และความ กว้างของปีก 12.8 ซม. ส่วนแบบอัตราส่วน 1:400 นัน้ ถ้าเป็นโมเดลรุน่ โบอิง้ 737-200 จะมีขนาดความยาวของล�ำตัวตั้งแต่ 7.1 ซม. ความกว้างของปีก 6.9 ซม. แต่ถ้า เป็ น รุ ่ น โบอิ้ ง 747-400 จะมี ค วามยาว ล�ำตัว 16.8 ซม. และความกว้างของปีก 16 ซม. ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั น แล้ ว ขนาดของโมเดลทัง้ สองสเกลจะแตกต่างกัน ที่ ร ายละเอี ย ดของความยาวล� ำ ตั ว และ ความยาวของปีก แต่นี่ยังไม่นับรวมถึง ขนาดของล้อ ความละเอียดในการพิมพ์ ลวดลาย ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ทพี่ ฒ ั นา ไปข้างหน้า ท�ำให้ปจั จุบนั ความละเอียดใน การพิมพ์ระหว่างสองสเกลนีไ้ ม่คอ่ ยจะหนี กันมากแล้วครับ

เมื่อเลือกสเกลได้แล้ว ข้อต่อมา ก็ เ ลื อ กว่ า จะเก็ บ สะสมในลั ก ษณะไหน สะสมตามชนิดของเครื่องบิน สะสมเป็น คอลเล็คชัน่ ของสายการบิน หรือเก็บสะสม เฉพาะลายพิเศษ ลายการ์ตูน หรือลายที่ ถูกออกแบบมาตามแต่วาระโอกาสก็ได้ ครับ อันนี้อยู่ที่ความชอบส่วนตัวของคุณ แล้ว

ยี่ห้อไหน ใครเล่นกันบ้าง

เมื่ อ รู ้ จั ก ความแตกต่ า งของ แต่ละสเกลไปแล้ว และตัดสินใจได้แล้วว่า จะเลือกเก็บสะสมแบบไหน ทีนี้หลายคน คงตั้ ง ค� ำ ถามต่ อ ถึ ง การเลื อ กซื้ อ โมเดล ว่ า ยี่ ห ้ อ ใด เจ้ า ไหน ที่ ค นนิ ย มเลื อ กซื้ อ เก็บกัน เท่ า ที่ ผ มได้ พู ด คุ ย กั บ คนใน แวดวงนี้ ส�ำหรับกลุ่มที่นิยมสเกล 1:500 จะทราบกั น ดี ว่ า มี ยี่ห ้ อ Herpa Wings และ Star Jets เป็นผู้ผลิตรายหลัก ซึ่งเจ้า ยี่ห้อ Herpa Wings นี้จะมีลักษณะพิเศษ


Collection Room

(เฉพาะรุ่นก่อนปี ค.ศ. 2001) คือ จะมีล้อ ที่มีขนาดใหญ่และหมุนได้ แต่พอถึงรุ่น หลังปี ค.ศ. 2001 Herpa Wings ก็ได้ท�ำ ล้อรุ่นใหม่ขึ้นใช้ชื่อว่า New Generation ท�ำให้โมเดลมีล้อที่ดูสมส่วนมากขึ้น แต่ จะหมุ น ไม่ ไ ด้ ยี่ ห ้ อ Herpa Wings นี้ ได้ออกแบบโมเดลออกมาเกือบครบทุกรุน่ (ตัง้ แต่รนุ่ เล็กทีส่ ดุ อย่าง JU-52 ไปจนถึงรุน่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ อย่าง Airbus 380) และยังมีชดุ สนามบิน อาคารผู้โดยสาร อาคารคาโก้ อุปกรณ์ภาคพื้นดินต่างๆ ที่มาช่วยเพิ่มให้ คอลเล็คชั่นของคุณมีสีสันมากขึ้นด้วย จึง ยิง่ ท�ำให้ยหี่ อ้ Herpa Wings มีจดุ เด่นทีต่ ่าง จากยี่ห้ออื่นทั่วไป และราคาจะค่อนข้าง สู ง เพราะส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ของมี ลิ ข สิ ท ธิ์ นอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นๆ อาทิ Star Jets, Big Birds, Five Star, Schabak และ Net Models แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยี่ห้อ Herpa Wings ก็ ยั ง คงเป็ น ยี่ ห ้ อ ยอดนิ ย มของ นักสะสมที่นิยมสเกล 1:500 ครับ มาต่อกันที่สเกล 1:400 นะครับ ส� ำ หรั บ สเกลนี้ มี ห ลายยี่ห้อ ทั้ง Gemini Jets, Aero Classic และ Dragon Wings (ปั จ จุ บั น ได้ ป ิ ด ตั ว ไปแล้ ว ) หลายยี่ ห ้ อ มีแบบให้เลือกเยอะ โดยเฉพาะ Gemini Jets จะมีรุ่นหายากที่มีราคาซื้อขายใน ตลาดค่อนข้างสูง

ใครที่ ช อบสายการบิ น แถว โซนยุโรปและอเมริกา ก็ต้องยี่ห้อ Gemini Jets เลยครับ โดยเขาจะเน้นผลิตสเกล 1:200 และ 1:400 มีส่วนปีกเป็นเหล็ก ล้อ หมุนไม่ได้ การท�ำสีสวยใช้ได้ ราคาในบาง รุ่นอาจแพงเล็กน้อย เนื่องจากบางตัวเป็น ของลิขสิทธิ์ ส่วนยี่ห้อ Aero Classic นั้น ออกแบบมาได้ใกล้เคียงกับยี่ห้อ Gemini Jets ครับ แต่ Aero Classic จะเน้นไปที่ สายการบินในช่วงยุค 50 - 70 มากกว่า และยังออกแบบโมเดลรุ่น B707, DC-6, CV-990 และ Caravelle SE-210 ซึ่งจัด เป็นรุ่นโมเดลที่หายากพอตัวครับ เพราะ ค่ายอื่นๆ ไม่ค่อยท�ำกัน ส่วนยีห่ อ้ Phoenix Model ก็เป็น อีกหนึ่งยี่ห้อที่มีคนเล่นเยอะ ด้วยความที่ มีแบบใหม่ๆ ออกมาเกือบทุกเดือน โดยจะ ผลิตสเกล 1:200 และ 1:400 เป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรับยี่ห้อนี้ส่วนปีกจะเป็นเหล็กทุกล�ำ

91

ล้ อ หมุ น ได้ การท� ำ สี ก็ เ ก็ บ รายละเอี ย ด ได้ เ รี ย บร้ อ ยดี แถมยี่ ห ้ อ นี้ ยั ง ออกแบบ โมเดลเครื่องบินสายการบินในเอเชียไว้ เยอะ ซึ่ ง ท� ำ ลวดลายได้ ส วยเป็ น พิ เ ศษ น่ า เก็ บ สะสมมากๆ ครั บ ใครชอบเก็ บ สายการบินในเอเชียคงต้องมองหาจาก ยี่ ห ้ อ นี้ เ ป็ น ที่ แ รกๆ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ราคา ไม่สูงมาก ท�ำให้กลายเป็นยี่ห้อที่มาแรง ในบ้านเราไปโดยปริยายครับ เพราะการผจญภัยเป็น

เรือ่ งสนุก ยิง่ ถ้าเป็นการผจญภัย ค้นหาสิง่ ที่รักที่ชอบแล้ว เชื่อว่า การตามล่าตามเก็บ (สะสม) บน พื้นฐานความรู้สึกเช่นนี้ น่าจะ สร้ า งความสุ ข ให้ ผู ้ ผ จญภั ย ได้ ไม่มากก็น้อย ขอให้โบยบินอย่าง มีความสุขไปกับโมเดลเครื่องบิน นะครับ

แหล่งตามล่าหาเครื่องบินมาประจ�ำการที่บ้าน • ร้าน Toy Studio มาบุญครอง ชั้น 2 และเซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0-2611-7132 www.toystudiobkk.com • ร้าน Tom Jerry Terminal 21 ชั้น 3 www.tomjerry.net • ร้าน World Wide Models ซอยพหลโยธิน 34 โทร. 08-3266-8857 www.ww-models.com


92

Trend

เรื่องและภาพ : Ms. High Heels

More

than

Blac ซ จาก Coa องใส่ไอแพด ราคาได้ท ch สอบถาม ี่ร โทร. 0-2 ้าน Coach 646-188 1

้ที่ ถามราคาได เข็มขัด สอบูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม ร้าน Dior ศ 4-8396-7 โทร. 0-266

k

ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน ฤดูกาลกันอีกครั้ง แถมครั้งนี้ยังเป็น ช่วงเวลาการผลัดเทรนด์ของวงการ แฟชั่นอีกด้วย ส�ำหรับหน้าหนาว (ที่ไม่ค่อยจะหนาว) ของเมืองไทย และของโลกนั้น สีด�ำดูจะไม่ได้เป็น ราชินีประจ�ำฤดูกาลอีกต่อไป เพราะปีนี้แต่ละแบรนด์ต่าง พร้อมใจกันแต่งแต้มสีสันอื่นๆ เข้ามาแซมในคอลเล็คชั่น ทั้งส�ำหรับสุภาพสตรีและ สุภาพบุรุษ เห็นทีหนาวนี้ คงจะสดใสไม่แพ้ ช่วงซัมเมอร์กันเลย ทีเดียว

แว่นกันแดด สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Dior ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม โทร. 0-2664-8396-7

กระเป๋าจาก Dior Homme สอบถามราคาได้ที่ร้าน Dior ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม โทร. 0-2664-8396-7

ชุดจาก Paul Smith สอบถามราคาได้ที่ร้าน Paul Smith สยามพารากอน โทร. 0-2610-9770-1

รองเท้ากีฬา สอบถามราคาได้ที่ร้าน Dior ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม โทร. 0-2664-8396-7

นาฬิกาจาก Rolex สอบถามราคาได้ที่ ตัวแทนจ�ำหน่าย นาฬิกาชั้นน�ำ


Trend

สร้อยคอเรซินของ Kenzo สอบถามราคาได้ที่ร้าน Kenzo สยามพารากอน โทร. 0-2610-9418

93

ผ้าพันคอของ Kenzo สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Kenzo สยามพารากอน โทร. 0-2610-9418 แว่นกันแดดของ Chanel สอบถาม ราคาได้ที่ ห้างแว่นชั้นนำ�

เสื้อโค้ตผ้าวูลของ Coach สอบถามราคาที่ร้าน Coach ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0-2646-1881

กระเป๋าคล้องแขนของ Kenzo สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Kenzo สยามพารากอน โทร. 0-2610-9418

กระเป๋าสะพาย BOYY4CPS รุ่น Nikki สีเทา ราคา 4,990 บาท

Longchamp รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น ไซส์ L ราคาใบละ 16,900 บาท

นาฬิกา ToyWatch St.Tropez เรือนละ 6,800 บาท

รองเท้าคล็อกแพลทฟอร์ม ของ Coach ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0-2646-1881

ชุดจากคอลเล็คชั่น Pre-Fall 2012 ของ Kenzo สอบถามราคาได้ที่ร้าน Kenzo สยามพารากอน โทร. 0-2610-9418


94

Entertainment

Peter Marvey

คอนเสิร์ต MUSIC IS MY LIFE MAO & DANG

วันแสดง: 9 - 10 ตุลาคม 2555 สถานที่จัดแสดง: หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปีเตอร์ มาร์เวย์ เจ้าของผลงานมายากลที่เปิดแสดงไปแล้ว กว่า 30 ประเทศจาก 5 ทวีปทั่วโลก เขาได้ชื่อว่าเป็นนักสร้างภาพลวง ที่ ส ร้ า งสรรค์ ที่ สุ ด และมี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด ในยุ ค นี้ ชื่ อ เสี ย งของเขา ยิ่งใหญ่ไม่แพ้มายากลระดับต�ำนานอย่างเดวิด คอปเปอร์ฟิลด์ เขาเป็น นักมายากลแห่งอนาคตที่คิดค้นเกมกลขึ้นเอง ซึ่งผลงานบางชิ้นของเขา ก็มีชื่อเสียงขจรไกลไปทั่วโลก คอเกมกลไม่ควรพลาดชม

วันแสดง: 16 กันยายน 2555 สถานที่จัดแสดง: ศาลาเฉลิมกรุง คอนเสิรต์ ทีเ่ รียงร้อยเสียงเพลงของวันวานจาก งานเพลงสุดฮิตของสองสาวรุ่นใหญ่สุดฮา เม้า - สุดา ชื่นบาน และแดง - ฉันทนา กิติยพันธ์ พร้อมสองศิลปิน รับเชิญคุณภาพอย่าง ภูสมิง หน่อสวรรค์ และเสริมเวช ช่วงยรรยง เกีย่ วก้อยมากับคอรัส ปอ - วรภัทร วิทโยภาส และน้อง - นัฏฐ์นลี สุรพลานันท์ จาก The Star และ เหยาะซอสความมันโดยทีมเบิร์ด แดนเซอร์ ที่จะท�ำให้ คอนเสิร์ตครั้งนี้สนุกไม่รู้ลืม

Jesus Henry Christ

ted

แนวหนัง: Comedy ก�ำหนดฉาย: 20 กันยายน แนวหนัง: Drama 2555 ก�ำหนดฉาย: 6 กันยายน 2555 ภาพยนตร์ ค อมเมดี้ ที่ ตั้ ง แต่ เ กิ ด มา เฮนรี่ ใ ช้ ผสมผสานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชีวิตอยู่กับแม่ของเขาตามล�ำพัง กราฟิ ก เรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งราว แม่ ข องเขาเป็ น นั ก สตรี นิ ย มที่ ของจอห์น ชายหนุม่ ผูม้ คี วามฝันในวัยเด็กว่าจะเนรมิตชีวติ ให้แก่ ปฏิเสธความช่วยเหลือจากผู้ชาย ตุ๊กตาหมีที่เขารัก เวลาผ่านไป 30 ปี เขาต้องเจอกับเจ้าตุ๊กตาหมี ทุกคน เพราะเชื่อว่าเธอสามารถ เท็ดดี้เพื่อนรักสมัยเด็กที่ดันพูดได้เหมือนคนดังค�ำอธิษฐานที่เขา ดู แ ลตนเองและลู ก น้ อ ยได้ ด ้ ว ย เคยขอไว้ และนี่คือสาเหตุของความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในชีวิตของ ล�ำแข้งของเธอเอง เมื่อเฮนรี่อายุ จอห์นและลอรี่ (แฟนสาว) เขาทัง้ สองต้องเผชิญกับสารพัดปัญหา ได้ 10 ขวบ ด้วยความอยากรู้จัก ทัง้ อาชีพการงานและวิถชี วี ติ ทีย่ งั ไร้เป้าหมาย ถงึ เวลาแล้วทีจ่ อห์น พ่อทีแ่ ท้จริงของตน เขาจึงเริม่ ออก จะต้องก้าวข้ามไปสู่วัยผู้ใหญ่เสียที โดยมีหมีเพื่อนซี้ให้ความ ค้นหา ซึง่ โลกภายนอกได้นำ� พาเขา ให้ตอ้ งพบเจอกับเรือ่ งน่าประหลาดใจทีเ่ ขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน ช่วยเหลืออยู่ข้างกาย


Entertainment

Hucky Eichelmann

Album: Hucky Eichelmann Guitar Favorites Genre: Classic Label: AMI Record

Hucky Eichelmann ศิลปินที่มากชื่อเสียงและเป็น ที่รู้จักทั่วโลกในแวดวงคนรักเสียงกีตาร์คลาสสิกที่ฟังเสนาะหู เขากลับมาอีกครั้งพร้อมกับอัลบั้มล่าสุดที่ยังคงกินใจผู้ฟังด้วย สไตล์เพลงคลาสสิกตะวันตก ในอัลบั้ม Hucky Eichelmann Guitar Favorites ซึ่งเต็มไปด้วยงานคัดสรรด้านดนตรีที่หยิบเอา ผลงานที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษจากหลายเวทีคอนเสิร์ต มาผสาน ความนุ่มละมุนด้วยเสียงกีตาร์ที่ท่วงท�ำนองยังคุ้นหูอยู่เสมอ กับหลากบทเพลงทรงคุณค่าทีย่ งั คงไพเราะอมตะเหนือกาลเวลา

ใหม่ เจริญปุระ

Album: 25 ปี ใหม่ เจริญปุระ Genre: Pop Label: Grammy

หลากหลายความคิดถึงในเสียงแหบเสน่ห์ของนักร้อง สาวสุดเซ็กซี่ “ใหม่ เจริญปุระ” กลับมาให้แฟนเพลงได้ส่งเสียง ร้อง ทบทวนบทเพลงฮิตตลอด 25 ปีที่ผ่านมาของเธออีกครั้ง ไม่วา่ จะเป็น กลับดึก, อยากจะร้องไห้, ควักหัวใจ, เสียใจได้ยนิ ไหม, เธอรูห้ รือเปล่า, สุดฤทธิส์ ดุ เดช, หนักเกินไปแล้ว, แพ้ใจ, คนเดียว ในหัวใจ และอีกหลายบทเพลงมากมาย ร�ำลึกความทรงจ�ำไปกับ เสียงร้อง ท่าเต้นกันให้เต็มอิม่ ในสไตล์ “ใหม่ ไม้มว้ น” ได้แล้ววันนี้

95

Kylie Minogue

Album: The Best of Kylie Minogue Genre: Pop Label: EMI

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 1987 ได้มีการเปิดตัวซิงเกิ้ล แรกชือ่ The Loco-Motion ของนักร้องสาวเพลงป๊อป จวบจนวันนี้ “Kylie Minogue” ก�ำลังจะก้าวย่างครบ 25 ขวบปีในฐานะนักร้อง เธอจึงมอบ The Best of Kylie Minogue อัลบัม้ พิเศษแทนใจเพือ่ ฉลองความส�ำเร็จกว่า 2 ทศวรรษที่สวยงามของเธอ บรรจุ 21 เพลงและวิดีโอที่ฮิตที่สุด คัดเลือกแบบเน้นๆ จากแฟนเพลงของ เธอเอง มาร่วมสนุกไปกับเสียงเพลงแห่งความส�ำเร็จของป็อปดิวา่ คนดังให้จุใจกันดีกว่า

ฟอร์ด - ชรัส แจ้ - เท่ห์

Album: RS Number1 Hitz ฟอร์ด - ชรัส - แจ้ - เท่ห์ Genre: Pop Label: RS

รวม 16 เพลงฮิตในดวงใจจากเหล่านักร้องหนุ่ม 4 คน 4 รุน่ เจ้าของบทเพลงไพเราะหวานซึง้ กินใจ อาทิ ขออนุญาตฝัน เจ้าหญิง - ลืมแน่ จากแจ้, รักไม่มีวันตาย-ไม่อยากให้ผ่านคืนนี้ จันทร์ จากชรัส, หยุดตรงนีท้ เี่ ธอ - ไม่อยากให้เธอล�ำบากใจ - ไม่ใช่ คนในนิยาย จากฟอร์ด และ ฟ้าหลังฝน - สายตาล�ำเอียง - หัวใจไร้ แรงเสียดทาน จากเท่ห์ และอีกหลายบทเพลงในห้วงรัก สุข เหงา เศร้า ย้อนตรึงอารมณ์รักในวันวานกับอัลบั้มฮิตชุดพิเศษ ที่ฟัง เมื่อไรก็ครึ้มในหัวใจได้ทุกครั้ง


96

Book Shelf

อาเซียน 360 องศา ผูเ้ ขียน: ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท ส�ำนักพิมพ์: บิสคิต ราคา 185 บาท หนั ง สื อ เนื้ อ หาดี ๆ ส� ำ หรั บ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในวาระที่ไทย จะเข้ า ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่จะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 กับหนังสือ อาเซียน 360 องศา ที่ได้รวบรวมเนื้อหาวิชาการที่อ่าน เข้าใจง่าย เล่มเดียวทีม่ เี นือ้ หาครบทุกเรือ่ ง ที่คุณควรรู้เกี่ยวกับอาเซียน แล้วคุณจะ ไม่มีทางพลาดโอกาสดีๆ มากมายที่จะ เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตอั น ใกล้ ทั้ ง ในฐานะ ผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการ ดงั่ สุภาษิตทีว่ า่ รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

เป็นมิตรกับตัวเอง (ฉบับปรับปรุง) ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล ส�ำนักพิมพ์: Someday Publishing ราคา 135 บาท ถ้ า คุ ณ เคยเหงา ฟุ ้ ง ซ่ า น เมื่ อ ต้ อ งอยู ่ ล� ำ พั ง คุ ณ เคยใส่ อ ารมณ์ กั บ สถานการณ์ ที่ท� ำ ให้ โ กรธอย่ า งไม่ รู ้ เ นื้ อ รู้ตัว คุณชอบเอาทุกข์ของคนอื่นมาเป็น ทุกข์ของตัวเองโดยไม่จ�ำเป็นอยู่บ่อยครั้ง หรือแม้กระทั่งคุณไม่เคยรู้จักตัวเองอย่าง ถ่องแท้ว่ารักหรือชอบอะไรในชีวิต หลาก หลายอารมณ์ขุ่นมัวและอ่อนไหวที่คุณ ไม่อาจจัดการกับมันได้ เราขอให้คุณอ่าน หนังสือเล่มนี้ ทีบ่ รรจุวธิ สี ร้างความสุขจาก ภายใน พาเราห่างไกลจากความเศร้าและ ความทุกข์ ให้คุณได้สังเกตจิตใจ ความ รู้สึก เพื่อกลับมาท�ำความรู้จักกับตัวเอง และเป็นมิตรกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

Easy Quilt & Patchwork: Step by Step ของการเย็บต่อผ้า ให้เป็นลวดลาย ผู้เขียน: Quiltshut Studio ส�ำนักพิมพ์: บ้านและสวน ราคา 360 บาท กว่า 10 ปีในประสบการณ์งาน ด้านผ้าของผู้เขียน ท�ำให้หนังสือปกสวย เล่ ม นี้ เ ต็ ม ไปด้ ว ยเทคนิ ค การเย็ บ ต่ อ ผ้ า ที่ ถ ่ า ยทอดมาจากประสบการณ์ จ ริ ง ล้วนๆ อธิบายตั้งแต่รายละเอียดเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนการสร้างแบบ การตัดต่อ ผ้า การตกแต่งลวดลาย และการประกอบ เป็นชิ้นงานต่างๆ อ่านเข้าใจง่าย มีภาพ ประกอบช่วยอธิบายเป็นสเต็ปไม่สับสน เหมาะกับการเป็นต�ำราเล่มแรกของผู้ที่ สนใจอยากเริ่มต้นท�ำชิ้นงานผ้า


Book Shelf

ต�ำนานการสร้างและย้ายเมืองหลวง ทั่วโลก ผู้เขียน: กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ ส�ำนักพิมพ์: ก้าวแรก ราคา 220 บาท เมืองแห่งศูนย์กลางการปกครอง เมืองที่เป็นหัวใจของหลายสิ่งหลายอย่าง ของประเทศ การสร้ า งเมื อ งหลวงล้ ว น เกิ ด จากปั จ จั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ห ลั ก ๆ คงหนีไม่พ้นการวิเคราะห์เรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการเมือง หลายครั้ง ได้ มี ก ารย้ า ยเมื อ งหลวงต่ า งๆ ทั่ ว โลก ปรับเปลีย่ นไปตามประโยชน์ในเรือ่ งต่างๆ ทั้ ง สั ญ ชาตญาณการเอาตั ว รอด การ แสวงหาทรั พ ยากรธรรมชาติ ชั ย ภู มิ ที่ ได้เปรียบทางศึกสงคราม ความเชื่อเรื่อง โชคลาง เหตุ ผ ลจากการเปลี่ ย นแปลง รั ช สมั ย ย้ า ยหนี ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ และอื่ น ๆ อี ก มากมาย ถ้ า คุ ณ สนใจใน ประวัติศาสตร์เหล่านี้ หนังสือเล่มนี้ก�ำลัง รอคุณมาเดินย้อนรอยไปพร้อมๆ กัน

ยุทธการ Stop แก่ ผู้เขียน: Apple Punt ส�ำนักพิมพ์: Power Best ราคา 140 บาท “เกิดเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวย” หนึง่ ในสโลแกนอมตะของหญิงสาวทุกคน บนโลกนี้ ก� ำ ลั ง จะเป็ น ความจริ ง ด้ ว ย หนังสือเล่มนี้ที่รวบรวมเทคนิคการชะลอ ความแก่ คงผิวใสอ่อนกว่าวัยให้อยู่นานๆ ด้วยวิธีทางธรรมชาติที่ใช้ได้ผลจริง จาก ประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยท�ำธุรกิจใน แวดวงคลินิกเสริมความงาม ที่พร้อมมา แชร์เคล็ดลับชะลอวัย เคล็ดลับการดูแล ผิวพรรณให้ดูเด็กกว่าวัย ถ้าอยากรู้ว่าจะ หยุดแก่ได้อย่างไร ก็น่าหามาอ่านสักเล่ม

97

บ้านและการต่อเติม (ฉบับปรับปรุง) ผู้เขียน: ศักดา ประสานไทย ส�ำนักพิมพ์: บ้านและสวน ราคา 355 บาท อ่านเพื่อเตรียมตัววางแผนก่อน ต่อเติมโรงรถ เฉลียง ครัว หลังคากันสาด และอีกสารพัดทีค่ ณ ุ รังสรรค์ไว้ในใจ พร้อม เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและแนวทางการ ต่อเติมอย่างถูกต้อง ผ่านตัวอักษรจาก ประสบการณ์ตรงของศักดา ประสานไทย สถาปนิกเฉพาะด้าน ที่จะมาให้ความรู้ ตั้งแต่เบื้องต้นของการต่อเติมบ้าน การ เลือกใช้วสั ดุ เรือ่ งโครงสร้าง กฎหมาย และ รูปแบบการต่อเติมในส่วนต่างๆ พร้อม เกร็ดควรรูแ้ ละการป้องกันปัญหาทีม่ กั เกิด บ่ อ ยๆ ด้ ว ยภาพประกอบสวยงามและ ค�ำอธิบายที่อ่านเข้าใจได้ง่าย


98

Book Shelf

มาเตรียมพร้อมสู่สนาม AEC ด้วย

“ประชาคมอาเซียน”

โดย รศ. ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ใกล้เข้ามาเรือ่ ยๆ ส�ำหรับการเปิดประชาคม เศรษฐกิ จ อาเซี ย น อั น จะท� ำ ให้ อ าเซี ย นรวมกั น เป็นหนึง่ การค้าการท�ำธุรกิจระหว่างประเทศจะเป็น ไปอย่างเสรีมากขึ้น เราในฐานะประชากรคนหนึ่ง ควรต้องท�ำอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะเกิ ด ประโยชน์ อ ะไรกั บ เราบ้ า ง หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ให้ความรู้ให้ค�ำตอบคุณได้

“ด้ ว ยความส� ำ คั ญ ของอาเซี ย นที่ มี ต ่ อ ไทย และ แนวโน้ ม ความเป็ น ไปในปี 2015 ที่ จ ะมี ก ารเปิ ด ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนขึ้น ผมจึงได้วิเคราะห์โครงสร้างของประชาคม อาเซียน และน�ำเสนอแนวทางในการผลักดันให้อาเซียนด�ำเนิน สู่ประชาคมที่มีความสมบูรณ์แบบ ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ไว้ อย่างครบถ้วน อยากให้ได้ประโยชน์กับทุกคนที่ได้อ่าน” รศ. ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี รองศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการ และนักเขียนผูท้ รงคุณวุฒิ ผู้ถ่ายทอดความรู้ลงในหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงแรงบันดาลใจ ตั้งต้นในการจัดท�ำขึ้น หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้ปูพื้นฐานตั้งแต่ความส�ำคัญ ของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน อาเซียนมีความส�ำคัญ

ต่ อ ไทยอย่ า งไร ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ชาติสมาชิกเป็นไปในลักษณะใดที่จะเอื้อ ประโยชน์ต่อสาขาธุรกิจต่างๆ กลไกการ สร้างพันธมิตร เสถียรภาพ และความเป็น ปึกแผ่นที่จะช่วยเพิ่มอ�ำนาจการเจรจา ต่อรองระหว่างชาติไปจนถึงระดับภูมิภาค รวมไปถึงเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และวัฒนธรรม องค์ประกอบ ส�ำคัญทีร่ ไู้ ว้ เพือ่ ปรับใช้ในการปรับเปลีย่ น กลยุทธ์ “ด้วยสาระความรู้ บทสรุปและ ข้อเสนอแนะทีถ่ า่ ยทอดไว้ดว้ ยภาษาทีอ่ า่ น ง่าย ไม่เหมือนหนังสือแนววิชาการทั่วไป อ่านได้ทุกเพศทุกวัย เพื่อท�ำความเข้าใจ และเตรียมพร้อมกับการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะมาถึงใน ไม่ช้านี้ แล้วคุณจะรู้ว่า เรื่องอาเซียนไม่ใช่ เรือ่ งทีไ่ กลตัวคนไทยอีกต่อไปแล้ว” รศ. ดร. ประภัสสร์ทิ้งท้าย


100 Tell Tales

เรื่อง : ประภาส ชลศรานนท์

“ครั บ หลวงพ่ อ กุ ฏิ ห ลวงพ่ อ นี่ สร้างตัง้ แต่ตอนไหนครับ สมัยทีผ่ มจบจาก ที่นี่เข้าไปเรียนที่กรุงเทพฯ ใหม่ๆ ยังไม่มี นี่ครับ” “ก็ตั้งแต่อาตมาเป็นเจ้าอาวาส นัน่ แหละ เดีย๋ ว...โยมนีล่ กู ก�ำนันธงใช่ไหม” “ครับหลวงพ่อ” “หน้าตาละม้ายอยู่” “ผมไปเรียนกรุงเทพฯ จบแล้วก็ เลยท�ำงานที่นั่นเกือบสิบปีครับหลวงพ่อ เพิ่งกลับมาอยู่บ้านเราได้ไม่ถึงปีเลยครับ” “ชื่ออะไร แล้วลายอะไร” “ชื่อสุธีครับ แล้วเมื่อกี้หลวงพ่อ ถามว่าอะไร ลายอะไรนะครับ” “ถุงเท้าของโยมทีว่ า่ น่าเกลียดน่ะ ลายอะไร ท�ำไมไม่กล้าใส่ขึ้นกุฏิ” “อ๋ อ...คื อ...เอ้ อ...ลายมาริลีน มอนโร ครับ เป็นผู้หญิงโป๊น่ะครับ” “เข้าใจแล้ว...แล้วเสื้อโยมล่ะ” “ท�ำไมหรือครับหลวงพ่อ” “เสื้ อ ยื ด ที่ โ ยมใส่ น ่ะ ลายไม่ น่าเกลียดหรือ” “อุย้ ...ผมลืมไปครับ ลายมาริลนี “สวัสดีครับหลวงพ่อ” เหมื อ นกั น ...ถ้ า อย่ า งนั้ น ผมต้ อ งขอ “เข้ามาสิ...รองเท้าถอดแล้ววางข้างๆ โอ่งนัน่ ก็ได้... อนุญาตหลวงพ่อถอดใส่กลับหน้าหลังใหม่ เอ้า นั่นถุงเท้าไม่ต้องถอดหรอกโยม” ด้านหลังเป็นลายซิลเวสเตอร์ สตอลโลน “ไม่เป็นไรครับหลวงพ่อ ถอดดีกว่า มันจะดูไม่ จะดีกว่าครับ” เรียบร้อย” “ตามสบายเถิดโยม แล้วนัน่ ห้อย “ไม่ต้องหรอก ใครที่ไหนเขาก็ไม่ถอดกันทั้งนั้น” พระอะไรล่ะ เหรียญของวัดเนินฯ ข้างๆ นี่ “ถอดดีกว่าครับ ลายถุงเท้ามันน่าเกลียด” ใช่ไหม” “ตามใจโยม มาคนเดียวหรือโยม”

หลวงพ่อ ช่วยด้วย


Tell Tales

“ใช่ ค รั บ หลวงพ่ อ ที่ วั ด เรานี่ ห ลวงพ่ อ ไม่ ส ร้ า งพระ ปลุกเสกบ้างล่ะครับ คนจะได้ขึ้นเยอะๆ” “อาตมาไม่ชอบเรือ่ งวัตถุ พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยสอน ท่านมีแต่สอนให้เลิกติดในวัตถุ” “ขอโทษครับหลวงพ่อ” “แล้วคนจะขึ้นวัดนี่นะ จะขึ้นมากขึ้นน้อยอาตมาว่า มันเป็นไปตามกรรม เป็นไปตามวาระ เป็นไปตามศรัทธา จะเอา อุบายทางวัตถุมาใช้ อาตมาไม่นิยม” “ผมต้องขอโทษจริงๆ หลวงพ่อ ผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้ มีความหมายไปทางนั้น” “ไม่เป็นไรหรอกโยม แต่อาตมาว่ามองอย่างไรก็ไม่ใช่ สตอลโลน” “หลวงพ่อว่าอะไรนะครับ” “อาตมาว่านีม่ นั รูปอาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ มากกว่า ไม่ใช่รูปซิสเวสเตอร์ สตอลโลน หรอก” “จริ ง ของหลวงพ่ อ ผมล่ ะ ชอบจ� ำ สองคนนี้ ส ลั บ กั น อยู่เรื่อย หลวงพ่อรู้จักดาราฝรั่งพวกนี้ด้วยหรือครับ” “โลกมันเร็วนะโยม แล้วทุกอย่างมันก็มีในหนังสือหมด อาตมาชอบอ่านหนังสือ หนังสือทุกอย่างที่อยู่ใกล้มืออาตมา จะอ่านหมด ไม่อย่างนัน้ เราก็ไม่รจู้ กั ทางโลก ไม่รจู้ กั โลกก็ไม่รจู้ กั ธรรม” “เป็นพระก็ต้องกว้างเหมือนกันนะครับ” “เอาอย่างนี้ สมมติว่าถ้าเราจะสอนธรรมะให้แมงกุดจี่ แล้ ว เราไม่ รู ้ ว ่ า แมงกุ ด จี่ กิ น อย่ า งไร มี ชี วิ ต อย่ า งไร แล้ ว เรา จะไปสอนเขาได้หรือ” “หลวงพ่ออุปมาอุปไมยแปลกดี” “ไม่ต้องแมงกุดจี่ก็ได้ สมมติว่าเราต้องไปสอนธรรมะ ให้กับอูฐสองหนอก เราก็ต้องรู้จักโลกของอูฐสองหนอกก่อน จริงไหม” “จริงครับ...หลวงพ่อพูดถูกทีเดียว ถ้าเราไม่รวู้ า่ วัวไบซัน กินอย่างไร ถ่ายอย่างไร เราจะรู้ปัญหาของเขาหรือ” “โยมเข้าใจได้เร็วทีเดียว สมมติว่าเราไม่รู้ว่าตัวกูปรี

กินอย่างไร ถ่ายอย่างไร” “พอแล้ ว กระมั ง ครั บ หลวงพ่ อ ผมเข้ า ใจแจ่ ม แจ้ ง แล้ ว ...ที นี้ ผ มรู ้ แ ล้ ว ล่ะครับว่าท�ำไมคนในหมู่บ้านเรารวมทั้ง พ่อของผมถึงได้นบั ถือศรัทธาหลวงพ่อนัก” “ก� ำ นั น ธงเป็ น อย่ า งไรบ้ า ง วั น พระที่ แ ล้ ว มาหาแล้ ว บอกว่ า จะเข้ า กรุงเทพฯ เห็นว่าหมอเขานัดไปตรวจ” “ครับหลวงพ่อ ก็ปกติดี ไม่น่า เป็นห่วงอะไรมาก มีอาการเหนือ่ ยง่ายบ้าง เล็กน้อย หมอไม่ให้ออกแรงมากครับ” “โรคหั ว ใจก็ อ ย่ า งนี้ แ หละโยม แต่ก�ำนันแกเป็นคนดีมากนะ ถ้าแกจะ ไม่เหมือนพระก็คงตรงที่ไม่ห่มผ้าเหลือง เท่ า นั้ น เอง อาตมาว่ า แกเคร่ ง กว่ า พระ บางรูปในสมัยนี้เสียอีก” “เมือ่ สามวันก่อน พอผมบอกแก ว่าผมจะบวชปลายปีน ี้ แกดีใจจนเกือบช็อก ต้องรีบให้อมยาใต้ลิ้นทันที ไม่อย่างนั้น แย่เลย” “โรคหัวใจนี่พูดยากนะโยม ดีใจ มาก เสียใจมากไม่ได้เลย หัวใจมันพาน จะวายอยู่เรื่อย ก�ำนันธงต้องมีอุเบกขา มากกว่านี้ ต้องปลงตกบ้าง ดีใจ เสียใจ มันเป็นผิวหยาบของมนุษย์ แล้วนี่มารอ พบอาตมาตั้งแต่ฉันเพล คงมีธุระส�ำคัญ” “ครับหลวงพ่อ ก็เรื่องหัวใจของ พ่อแกนั่นแหละครับ” “มันอย่างไรกันล่ะ โยมช่วยหยิบ กระโถนบ้วนหมากให้หน่อย” “ใบไหนครับหลวงพ่อ นี่ใช่ไหม ครับ”

101


102 Tell Tales

“ไม่ ใ ช่ . ..นั่ น มั น กระโถนบ้ ว น หมากฝรั่ง อีกใบหนึ่ง” “นี่ใช่ไหมครับ” “นัน่ มันกระโถนบ้วนหมากฮอส” “หลวงพ่ อ เล่ น หมากฮอสด้ ว ย หรือครับ ผมก็ชอบเหมือนกัน” “อาตมามั ก ใช้ ห มากฮอสมา เปรียบเปรยชีวิตคนเราในการเทศน์เสมอ มันเข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย” “อย่างนี้นี่เล่า ใครๆ เขาก็ว่าฟัง หลวงพ่อเทศน์ได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ ฟังแล้ว จับใจ ฟังแล้วเข้าใจง่าย ใบนี้ใช่ไหมครับ กระโถนบ้วนปาก” “นั่นแหละ แล้วเรื่องหัวใจของ พ่อโยมน่ะมันเป็นอย่างไรหรือ แต่ต้อง บอกโยมก่ อ นนะว่ า อาตมาไม่ ใ ช่ พ ระ ต้มยาหม้อ” “ผมทราบดีครับหลวงพ่อ หลวงพ่อ จ�ำเรื่องอีด่างหมาวัดที่ออกลูกสิบสามตัว ได้ไหมครับ” “จ�ำได้...โยมเข้าเรื่องโรคหัวใจ ของพ่อโยมเถิด” “ผมก�ำลังจะเริ่มครับ หลวงพ่อ จ�ำได้ไหมครับว่าอีดา่ งมันตายตอนออกลูก แต่ลกู ของมันทัง้ สิบสามตัวรอดตายหมด” “จ�ำได้ อีด่างเป็นหมาวัดที่ฉลาด แปลกมากที่มันรู้ว่าคนที่มาวัดนี่มาดีหรือ มาร้าย มันกัดโจรไม่เคยพลาด” “แล้วหลวงพ่อจ�ำได้ไหมครับว่า คนในหมู่บ้านเอาเลขสิบสามไปซื้อหวย ถูกกันทัง้ บาง จนเจ๊แตงเจ้ามือหวยต้องหนี หนี้” “จ�ำได้โยม”

“พ่อแกก็ถูกกับเขาด้วย แกได้มาห้าพันบาทครับ” “ก�ำนันเขาก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกัน” “แล้วพ่อเล่าอะไรอีกหรือเปล่าครับหลวงพ่อ” “เล่าๆ...ก�ำนันธงแกบอกว่า อีดา่ งเป็นหมาวัด แกได้เงิน ห้าพันบาทมาจากอีด่าง ก็เท่ากับว่าแกได้เงินห้าพันมาจากวัด แกก็ จะเอาเงิ นทั้ ง ห้ า พั น ไปซื้ อหวยหลวง และถ้ า ถู กเท่า ไหร่ แกก็จะยกให้อาตมาครึ่งหนึ่ง ให้อาตมาเอาไปบูรณะวัด จะสร้าง หอไตรหรืออะไรก็ได้ แกพูดอย่างนั้นนะ ก�ำนันธงนี่แปลกคน” “ไม่หรอกครับหลวงพ่อ พ่อแกศรัทธาหลวงพ่อจริงๆ และที่พ่อแกพูด แกก็ตั้งใจอย่างนั้นจริงๆ นะครับหลวงพ่อ” “อาตมารู้...อาตมารู้จักก�ำนันธงเป็นอย่างดี ก�ำนันธง เป็นคนพูดค�ำไหนค�ำนั้น เป็นคนที่รักษาสัตย์ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด แต่อาตมาว่าก�ำนันธงแกไม่น่าไปงมงายอะไรกับการพนัน รู้สึก แกบอกว่าแกจะไปซือ้ ลอตเตอรีเ่ ลขหนึง่ สามให้หมดทัง้ ห้าพันเลย เป็นปีมาแล้วนี่โยม” “ใช่ครับหลวงพ่อ...หลวงพ่อครับ หลวงพ่อฉันหมาก อะไรหรือครับ ท�ำไมปูนออกสีชมพู ไม่ค่อยจะแดงเลย” “กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ โยม” “อะไรนะครับหลวงพ่อ” “เดี๋ยวนี้ปูนกินหมากเขาแพ็คเป็นขวด เราเป็นพระนี่ ญาติโยมเขาถวายอะไรก็ต้องฉันได้หมด จะมาเลือกได้อย่างไร รู้ไหม ภิกษุแปลว่าอะไร...แปลว่า ผู้ขอ...ขอเขาแล้วจะเลือก ไม่ได้ เห็นขวดนั้นไหม ปูนกินหมากกลิ่นเลมอน พิลึกดีไหมโลก” “โลกมันเร็วอย่างหลวงพ่อว่าจริงๆ” “พระไตรปิฎกเขาก็ท�ำเป็นซีดีรอมแล้ว อีกหน่อยที่คน พูดกันเล่นๆ ว่าน่าจะมีเครื่องท�ำบุญไฟฟ้า น่าจะมีบัตรสังฆทาน เครดิต ก็คงจะมีจริงๆ” “นั่นสิครับหลวงพ่อ ฟังดูแล้วท�ำใจไม่ถูกเหมือนกันว่า ศาสนาเรายังดีอยู่หรือเปล่า” “ยังดีอยูส่ โิ ยม ต่อให้เราอาราธนาศีลผ่านใยแก้วน�ำแสง หรือนั่งวิปัสสนาบนกระสวยอวกาศ ศาสนาก็ยังคงอยู่กับใจ และยังคงอยู่ที่เดิมไม่เคยเปลี่ยน เปลือกจะเปลี่ยนไปอย่างไร แก่นไม่เคยเปลี่ยน”


Tell Tales

“ฟังหลวงพ่อพูดแล้ว ถ้าผมเป็นพ่อก็คงท�ำอย่างนั้น เหมือนกัน” “ท�ำอะไรโยม” “ก็ถวายเงินรางวัลจากลอตเตอรี่ครึ่งหนึ่ง” “อาตมาฟังอย่างไรก็นกึ ไม่ออกว่า โยมจะมาให้อาตมา ช่วยเรื่องอะไร เรื่องโรคหัวใจของพ่อโยมหรือ” “คืออย่างนี้ครับหลวงพ่อ เงินห้าพันที่พ่อแกได้เมื่อปี ที่แล้ว แกไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ทันทีเลยครับ” “ท�ำไมล่ะ” “แกบอกว่าแกจะรอให้ครบรอบหนึ่งปีที่อีด่างตายก่อน แล้วเดือนนี้ก็ครบแล้วครับ แกเพิ่งให้ผมซื้อให้แกงวดนี้เอง” “เลขหนึ่งสามทั้งหมดเลยใช่ไหม” “ครับหลวงพ่อ แล้วลอตเตอรีท่ งั้ หมดก็อยูใ่ นกระเป๋าผม ตอนนี้แล้ว มีหลวงพ่อคนเดียวเท่านั้นครับที่จะช่วยผมได้” “อาตมาไม่รับฝากลอตเตอรี่นะ” “หลวงพ่อครับ ที่ผมมากราบหลวงพ่อวันนี้ ก็จะมา รบกวนให้หลวงพ่อช่วยพูดกับพ่อแกหน่อย” “เรื่องอบายมุขน่ะหรือ อาตมาว่าก�ำนันธงแกฟังเทศน์ มากกว่าใครแล้วในบางนี้” “ไม่ใช่เรื่องนั้นครับหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ทราบนิครับว่า พ่อแกเป็นโรคหัวใจ แกอาจจะหัวใจวายได้ แต่ถ้าหลวงพ่อเป็น คนพูด ผมคิดว่าแกจะรับฟังได้ ผมคิดว่าหลวงพ่อคงจะมีวิธีพูด” “ท�ำไมโยมถึงคิดอย่างนั้น” “คือผมได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อมานานแล้ว ยิ่งมา ได้พูดคุยกับหลวงพ่อวันนี้ ผมยิ่งมั่นใจ หลวงพ่อพูดให้ทุกอย่าง ดูเป็นเรื่องง่าย ดูชีวิตเป็นเรื่องง่าย ดูการท�ำดีเป็นเรื่องง่าย ดังนั้น ถ้าจะให้หลวงพ่อช่วยพูดถึงการวางเฉยต่อการดีใจ เสียใจ ก็ไม่ น่าจะยากนัก” “อาตมาไม่เข้าใจ” “หลวงพ่อครับ ที่ผมมาวันนี้ก็เพื่อจะมากราบนมัสการ ให้หลวงพ่อเป็นคนไปพูดกับพ่อแก” “ยังไม่เข้าใจอยู่ดีโยม” “ลอตเตอรีท่ งั้ หมดตอนนีอ้ ยูก่ บั ผม พ่อแกฝากให้ผมมา

103

กำ�นันธงแกบอกว่า อีด่างเป็นหมาวัด แกได้เงินห้าพันบาทมาจากอีด่าง ก็เท่ากับว่า แกได้เงินห้าพันมาจากวัด แกก็จะเอาเงินทั้งห้าพันไปซื้อหวยหลวง และถ้าถูกเท่าไหร่ แกก็จะยกให้อาตมาครึ่งหนึ่ง ให้อาตมาเอาไปบูรณะวัด จะสร้างหอไตรหรืออะไรก็ ได้ คอยตรวจ” “แล้วอย่างไรโยม” “หวยมันออกเมือ่ วานครับ พ่อแก ยังไม่รู้” “ถูกหรือโยม” “ผมกลัวพ่อแกจะช็อก หลวงพ่อ ช่วยตะล่อมบอกพ่อแกหน่อยว่า ลอตเตอรี่ ที่แกให้ผมซื้อไว้ทั้งปึกน่ะ มันถูกรางวัลที่ หนึ่งตั้งสี่ใบ สิบสองล้านนะครับหลวงพ่อ ผมไม่กล้าบอกพ่อ กลัวแกหัวใจวาย อ้าว... หลวงพ่อ...หลวงพ่อ...หลวงพ่อเป็นอะไร หลวงพ่อ..ใครก็ได้ มาดูหลวงพ่อหน่อย... ช่วยด้วย!” “โยม...โยมช่ ว ยหยิ บ ยาในถุ ง ขาวๆ บนพานนั่ น ที อาตมาต้ อ งรี บ อม ใต้ลิ้นเดี๋ยวนี้ นี่อาตมาก�ำลังจะได้หอไตร ใหม่หรือนี่!”


104

Think White

เรื่อง : คุณหญิงจำ�นงศรี หาญเจนลักษณ์ ภาพประกอบ : taeeeee


Think White

105

การระบาดของปมขาดเพื่อน “ผมมี ค นรู ้ จั ก ชอบพอมาหา มาคุยเยอะแยะ แต่เพื่อนน่ะไม่ค่อยจะมี หรอก” ไม่นา่ เชือ่ หู เพราะคนพูดเป็นคนดัง ระดับปูชนียบุคคล คุยก็สนุก ใจดี มีคน แวะเวียนไปเยี่ยมกันเสมอ ดูน่าอิจฉาว่า ช่างมีคนเคารพรักมากมาย “ฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีเพื่อนเหมือน ที่ ใ ครๆ เขามี กั น หรอก คนที่ ค บๆ อยู ่ เกี่ยวข้องกับงานทั้งนั้น” คนพูดประโยคนี้ เป็นผู้หญิงท�ำงานที่เก่ง เข้ าไหนเข้าได้ ไปไหนใครๆ ก็ชอบคุยด้วย ยังมีครอบครัว ที่อบอุ่นเข้มแข็งอีกต่างหาก ปม “ไม่มเี พือ่ นเหมือนคนอืน่ เขา มีกัน” นี้ดูจะก�ำลังแพร่ระบาดไปถึงคน ทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงใครต่อใครที่มอง ข้างนอกดูไม่โดดเดี่ยวแต่อย่างใด เพราะ ฉะนั้นถ้าปมนี้ถ่วงใจใครอยู่ ก็ขอให้รู้ว่า ในโลกนี้มีเพื่อนร่วมปมมากมาย แต่ที่เรา มักไม่รู้ก็เพราะเจ้าของจะซุกซ่อนมันไว้ ในใจระดับก้นบึ้ง เพราะรู้สึกว่าถ้าพูดไป ก็จะดูด้อยค่าในสายตาคนอื่น เป็ น ธรรมดาของมนุ ษ ย์ เ ราที่ จะต้องการคนร่วมรับรู้ ร่วมดู ร่วมท�ำ แต่ ความส�ำคัญของการมีเพือ่ นได้ถกู ตอกเน้น โดยครอบครั ว และสั ง คมจนกลายเป็ น ค่านิยมที่สร้างจุดเปรียบเทียบ ท�ำให้เกิด ปมเขื่องปมด้อยในเรื่องเพื่อนฝูง...โปรด สังเกตค�ำว่า ‘ฝูง’ ...หลายคนจึงรู้สึกหนาว ลึกๆ ว่า ฉันไม่มเี พือ่ นเหมือนคนอืน่ เขามีกนั ชีวิตที่น่าจะสบายๆ ก็กลายเป็นเครียด ถ้า แค่ตดั “เหมือนคนอืน่ ๆ เขามีกนั ” ทิง้ ไปเสีย ใจก็จะสบายและอิสระขึ้นมากโข ไม่วา่ เด็กหรือผูใ้ หญ่ ถ้าตกอยูใ่ น ความกลัวไม่มเี พือ่ น ก็อาจจะเอาตัวเองไป

เกาะติดใกล้ชิดใครที่ไม่น่าคบ เพียงเพื่อ จะได้อุ่นใจว่าฉันก็มีเพื่อนเหมือนคนอื่น เขามี กั น หลายคนพยายามเข้ า กลุ ่ ม ที่ ไม่กลมกลืนกับตัวเอง มีวัยรุ่นมากมาย ที่ไม่ได้มีนิสัยเป็นอันธพาล แต่กลับตาม เพื่อนไปยกพวกตีกันเพราะกลัวตกกลุ่ม ข้ า ราชการบ�ำนาญท่ า นหนึ่ ง เล่าว่า เธอมีกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นยี่สิบกว่าคน ที่นัดพบกันอย่างสม�่ำเสมอมาหลายสิบปี เธอฝืนใจไปทุกครั้งถึงแม้จะรู้สึกอึดอัด ร�ำคาญ ไม่สนุกเลยกับเรือ่ งทีเ่ ขาคุยกัน เธอ รู้สึกว่าตัวเองอยู่ชายขอบของกลุ่มเพื่อนๆ

การมีเพื่อนได้ถูกตอกเน้น โดยครอบครัวและสังคม จนกลายเป็นค่านิยม ที่สร้างจุดเปรียบเทียบ ท�ำให้เกิดปมเขื่องปมด้อย ในเรื่องเพื่อนฝูง...

ทีด่ เู หมือนจะแข่งขันกันเองอยูใ่ นเชิง ไม่วา่ ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ การสรรหาเรื่อง ตลกหรือเรื่องราวไร้สาระมาแลกเปลี่ยน โดยนิสยั เธอชอบพบปะเฉพาะเพือ่ นแค่คน สองคนที่คุยกันถูกคอ ผู้หญิงท�ำงานคนเก๋ที่กล่าวถึง ข้ า งต้ น บ่ น ว่ า คนที่ เ ธอคบอยู ่ ล ้ ว นแต่ เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการงาน ไม่เหมือน เพื่อนๆ ที่ห้อมล้อมพี่สาวเธออยู่มากมาย บังเอิญข้าพเจ้ารู้จักสองพี่น้องดี รู้ว่าเขา

ใช้ชวี ติ กันคนละแบบ บุคลิกภาพก็แตกต่าง กันอย่างสิ้นเชิง แน่นอนว่าสไตล์การคบ เพื่อนจะไม่เหมือนกัน แค่สังเกตก็เห็นว่า ความเป็นเพื่อนระหว่างเธอคนนี้กับเพื่อน ร่วมงานนัน้ หนักแน่นกว่ามิตรภาพระหว่าง พี่สาวกับเพื่อนๆ เสียด้วยซ�้ำ คนเรามี พื้ น นิ สั ย ต่ า งๆ กั น ไป บางคนมีความเป็นส่วนตัวมาก มีเพื่อน ถูกใจแค่คนสองคนก็พอใจแล้ว บางคน ชอบสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนเล่นเพือ่ นเที่ยว บางคนคบหาเฉพาะเพื่อนร่วมงาน คนที่ มี ใ จที่ เ ป็ น สุ ข เป็ น พื้ น ก็ จ ะเป็ น เพื่ อ นกั บ ตัวเองได้อย่างดีด้วย อยู่กับเพื่อนก็สนุก อยู่คนเดียวก็สบายใจ ไปไหนคนเดียวได้ อย่างมีความสุขและมั่นใจ อันทีจ่ ริงแล้ว ไม่เห็นจะต้องแบ่ง กรอบว่า นี่เพื่อน นี่ผู้ร่วมงาน นี่แค่คนรู้จัก ในเมื่อทุกคนเป็นเพื่อนร่วมโลก ที่มีทุกข์ มีสุข มีรักมีเกลียดเหมือนเรา ถ้าเราคบหา คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างสบายๆ และ หวังดีมนี ำ�้ ใจต่อกัน ไม่ตอ้ งนับว่าเป็นเพือ่ น หรือไม่ ปมขาดเพื่อนก็จะค่อยๆ จางหาย ดึ ก นี้ ข ้ า พเจ้ า กระทุ ้ ง สามี ที่ เปลือกตาก�ำลังจะหลับมิหลับแหล่ ให้ชว่ ย ให้ขอ้ คิดลงท้ายบทความนีห้ น่อย ในฐานะ ที่ เ ขาขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น คนมี เ พื่ อ นมากมาย กระจายอยู่ทั่วทุกหัวระแหง เสียงงัวเงียตอบมาง่ายๆ ว่า “ผม ชอบใครก็ถอื ว่าเป็นเพือ่ นไปหมด ไม่พบกัน นานกี่ปีก็ยังเป็นเพื่อนทั้งนั้น” ว่ า แล้ ว ก็ พ ลิ ก ตั ว หลั บ

ผล็อยไปอย่างกะทันหัน กันไม่ให้ ถามต่อไง


106 Mind & Spirit เรื่อง : ว.วชิรเมธี

ท�ำอย่างไรเมื่อตกอยู่ในภาวะ

“รู้ว่าบาป แต่ต้องท�ำต่อไป” ค�ำถาม: ดิฉันท�ำงานเป็นพนักงานขายค่ะ และบางครั้งในการ ขายสินค้าก็จ�ำเป็นต้องพูดแต่ด้านดีเพื่อให้ขายได้ บางทีก็ต้องบอก ลูกค้าว่า “ยังไม่มีแฟน” ทั้งๆ ที่ความจริง “มีแล้ว” ไม่งั้นลูกค้า (หัวงู) จะไม่คุยด้วย ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดดิฉันท�ำเพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดีทั้งสิ้น การกระท�ำเหล่านีจ้ ะถือเป็นบาปหรือไม่คะ ถ้าบาปดิฉนั ควรจะ ท�ำอย่างไร เพราะถ้าพูดความจริงก็จะเสียลูกค้าและอาจท�ำให้ต้อง เสียงานที่ท�ำเพื่อเลี้ยงชีพ

ค�ำตอบ: ในโลกของความเป็น จริง เราไม่สามารถเลือกอาชีพที่เราใฝ่ฝัน ปรารถนาได้อย่างที่ใจต้องการกันทุกคน คุณก็เช่นเดียวกัน แม้ใจรูด้ วี า่ อาชีพทีท่ ำ� อยู่ ดูเหมือนจะ “คาบลูกคาบดอก” ระหว่าง บุญกับบาป แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีทางเลือก มากนัก จึงจ�ำเป็นต้องท�ำอาชีพเดิมต่อไป ในโลกนีย้ งั มีคนทีต่ กอยูใ่ นฐานะอย่างคุณ อีกมากมาย หรือในบางกรณีบางคนต้อง พะอืดพะอมหนักกว่าคุณอีกเป็นร้อยเท่า เช่น คนคนหนึ่งที่ผู้เขียนรู้จัก เขาเกิดมา ในครอบครัวทีบ่ รรพบุรษุ ประกอบอาชีพท�ำ “เขียงหมู” คือ ฆ่าหมู ช�ำแหละหมู และเปิด ร้านขายเนื้อหมูรายใหญ่ในตลาดสด ทั้งๆ ที่ใจไม่อยากเบียดเบียน ไม่อยากอยู่ใกล้ การท�ำปาณาติบาตตัดชีวิต แต่เมื่อธุรกิจ

ของครอบครั ว สื บ ทอดกั น มาอย่ า งนั้ น พ่อแม่ก็คาดคั้นให้สืบต่อกิจการ อยากจะ ปลดระวางตัวเองออกไปจากกิจการก็ไม่ได้ เพราะไม่เช่นนัน้ พ่อแม่กป็ ระกาศจะตัดพ่อ ตัดลูก สุดท้ายก็ตอ้ งจ�ำยอมท�ำธุรกิจฆ่าหมู ต่อไป คนคนนี้เล่าว่า ทุกวันที่ต้องนั่งอยู่ หน้าเขียงหมู เขารู้สึกเหมือนคนที่ “กินน�้ำ เห็นปลิง” คือ หิวน�้ำก็หิว แต่ครั้นจะวักน�้ำ มากินก็กลืนไม่ลง เพราะเห็นปลิงลอยอยู่ ในน�้ำเต็มไปหมด ชี วิ ต ที่ ผ ่ า นไปแต่ ล ะวั น จึ ง เต็ ม ไปด้วยความทุกข์ตรมขมไหม้ นี่คือตัวอย่างของคนที่แม้อยาก เลือกทางทีด่ กี ว่า แต่กม็ เี หตุปจั จัยให้เลือก ไม่ได้ จึงจ�ำใจต้องอยู่ไปอย่างนั้นตราบ นานเท่านาน


Mind & Spirit ในกรณี ข องคุ ณ เมื่ อ เที ย บกั บ ตัวอย่างข้างต้นแล้ว ก็นับว่ายังไม่น่าเป็น ห่วงมากนัก พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ยังมีทาง แก้ไขได้ง่ายกว่า เพราะไม่ถูกเงื่อนไขแห่ง ครอบครัวหรือบุญคุณมาค�้ำคอจนขยับ ปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ จากค�ำถามของคุณ ผู้เขียนขอ ตอบตามล�ำดับดังนี้ การกระท�ำเหล่านีถ้ อื ว่าเป็นบาปหรือไม่ ตอบว่า บาป (ในกรณีนี้หมายถึงการ โกหก) ซึง่ จะเกิดขึน้ อย่างสมบูรณ์กต็ อ่ เมือ่ การโกหกนั้นเข้าองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ครบถ้วน นั่นคือ • เรื่องเท็จ • มีเจตนาจะกล่าวให้ คลาดเคลื่อนจากความจริง • กล่าวออกไป • มีผู้เสียหายเกิดขึ้น ในกรณี ข องคุ ณ ก็ ข อให้ คุ ณ ลองส�ำรวจด้วยตนเองว่า ทุกครั้งที่ก�ำลัง พูดเท็จมีองค์ประกอบครบหรือเปล่า ถ้าครบ ก็เป็นบาปมาก แต่ถ้าไม่ครบก็เป็นบาป น้อย แต่เกณฑ์ส�ำคัญที่สุดที่จะถือว่าการ

1

การโกหกที่อันตรายและ ถือว่าเสี่ยงต่อบาปกรรม ก็คือ การโกหกที่เกิดจาก เจตนาในเชิงลบ ซึ่งมุ่งตัดรอน ประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นส�ำคัญ

พูดโกหกเป็นบาปมากก็คอื มีผไู้ ด้รบั ความ เสียหายมาก เดือดร้อนมาก คุณลองถาม ตั ว เองดู สิ ว ่ า ทุ ก ครั้ ง ที่ คุ ณ พู ด โกหกนั้ น มี ผู ้ เ สี ย หายมากหรื อ เปล่ า คุ ณ ก� ำ ลั ง ท�ำลายผลประโยชน์ ข องใครอยู ่ หรื อไม่ ตั ว การ “ท� ำ ลายประโยชน์ ข องผู ้ อื่ น ” นี่แหละคือเกณฑ์ส�ำคัญที่บอกว่าจะเป็น บาปมากหรือบาปน้อย ยกตัวอย่างในกรณีที่ผู้ป่วยป่วย หนัก หมอเห็นว่าหากบอกความจริงออกไป ทั้ ง หมด ผู ้ ป่ว ยอาจทรุ ด หนั ก กว่ า เดิ ม หลายเท่า จึงพูดความจริงเพียงครึ่งเดียว ในกรณีเช่นนี้แม้เป็นการโกหก แต่ก็นับว่า เป็ น การโกหกที่ พ อยอมรั บ ได้ เพราะ “เจตนา” ไม่ได้มุ่งท�ำลาย แต่มุ่งความ สวัสดีมีสุขของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ การโกหกที่อันตรายและถือว่า เสีย่ งต่อบาปกรรมก็คอื การโกหกทีเ่ กิดจาก เจตนาในเชิงลบ ซึง่ มุง่ ตัดรอนประโยชน์สขุ ของผู้อื่นเป็นส�ำคัญ ส่วนการโกหกโดย มีเจตนาดีเป็นพื้นฐานนั้น แม้เป็นบาป ก็ นับว่าไม่บาปรุนแรง แต่จะไม่เป็นบาป เลยนั้น “ไม่มี” ถ้าบาป ควรจะท�ำอย่างไร ตอบว่า ควรจะวางเจตนาของตนเอาไว้ ให้ ดี ไม่ ใ ห้ มี เ จตนาหลอกลวงจนผู ้ อื่ น เสียหาย ไม่ โ ฆษณาชวนเชื่ อ สิ่ งที่ ก� ำ ลั ง ขายอยู่จนเกินความเป็นจริง ควรฝึกพูด ความจริงให้พอดีกับความจริง อย่าพูด อะไรให้ เ กิ น จริ ง จนเข้ า ข่ า ย “โฆษณา ชวนเชื่อ” แต่ควรมุ่งแค่ “โฆษณาชวนรู้” เมือ่ รูแ้ ล้วเขาจะเชือ่ หรือไม่เชือ่ ก็ไม่ตอ้ งไป ยัดเยียดหรือหว่านล้อมจนเขาเชือ่ เราให้ได้ หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สบายใจ ที่จะท�ำอาชีพที่หมิ่นเหม่ต่อการสร้างบาป รายวันเช่นนี้ ก็ควรจะลองหาอาชีพใหม่ ให้ตัวเองได้ลองท�ำดู ไม่ควร “ยอมจ�ำนน”

2

107

กับปัญหาชีวติ แล้วสรุปเอาง่ายๆ ว่าชีวติ นี้ ไม่มีทางไปอีกแล้ว ต้องไม่ลืมว่า งูไม่มีขา ยังขึ้นต้นไม้ได้ น�้ำไม่มีตาเวลาไหลไปเจอ ก้อนหินก็ยังรู้จักไหลอ้อมได้ คนมีดีกว่างู มีปัญญากว่าน�้ำ ท�ำไมจะสร้างหนทางที่ ดีกว่าให้ตัวเองไม่ได้ ถ้าพูดความจริง ก็จะเสียลูกค้าและ เสียงานที่ท�ำเพื่อเลี้ยงชีพไป ตอบว่า ข้อนี้ย่อมขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณเองว่า คุณยังอยากใช้ชีวิต อยู่กับความเสี่ยงต่อการก่อบาปรายวันนี้ ต่อไปหรืออยากสลัดให้หลุดพ้นออกไป เลยดีกว่า คงต้องกลับมานั่งถามใจตัวเอง ให้ชัดว่าจะเลือกทางไหน ถ้าเห็นว่าการ โกหกของคุณไม่ได้ท� ำให้ใครเดือดร้อน ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อเกินจริง ทั้งยังเกิด จากเจตนาดี ก็ทำ� งานเดิมต่อไปได้ แต่หาก พิจารณาแล้วเห็นว่า ยิ่งท�ำไปยิ่งเสี่ยงต่อ บาปกรรมมากขึ้น ก็ควรมองหาลู่ทางใหม่ ในการท�ำมาหากินต่อไป ต้องไม่ลืมว่า ถ้าเราอ้าง

3

ความจ�ำเป็นเพื่อท�ำบาป เราก็ มักจะอ้างเหตุผลให้ตวั เองได้เสมอ และในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคน เลวทีม่ เี หตุผล แต่ถา้ เรากล้าหลีก ออกมาจากบาป เราก็จะกลาย เป็นคนดีที่ ไม่ต้องหนักใจในการ ให้เหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงบาปอีก ต่อไป แต่เราจะได้ ใช้ชีวิตอย่าง ตรงไปตรงมากับความเป็นจริง มีชีวิตทุกวันที่มีความสุข ไม่ต้อง นอนสะดุ ้ ง เพราะหวาดผวาต่ อ บาปที่จะตามมาในอนาคต


108 Horoscope

ดวงแต่ละราศีประจำ�เดือน กันยายนถึงตุลาคม 2555

ราศีมังกร 15 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ การงาน ยั ง คงหนั ก อกหนั ก ใจกั บ เรื่ อ ง เก่าๆ เดิมๆ ที่ยังสะสางไม่จบไม่สิ้น ส่วน ท่านที่รอผลการเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง คงต้องวิ่งเต้นให้มากขึ้น ท่านที่วางแผน งานต่างประเทศจะส�ำเร็จ การเงิน มีความหวังใหม่ๆ เข้ามาให้ท่าน ชุ ่ ม อกชุ ่ ม ใจ โอกาสในการกู ้ ผ ่ า นฉลุ ย โอกาสในการมีทุนเพิ่มมากขึ้น มีรายได้ จากการเก็งก�ำไร สุขภาพ ปวดหลังปวดเอว รวมถึงอาการ เหนื่ อ ยง่ า ย คงต้ อ งพั ก ผ่ อ นให้ ม ากขึ้ น และไปนวดเพื่อผ่อนคลายบ้าง

ราศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม การงาน คงต้องตัดสินใจให้เด็ดขาด เพราะ ครั้ ง นี้ เ ป็ น โอกาสส� ำ คั ญ ที่ ไ ม่ ค วรพลาด ความคิดความอ่าน การลงทุน มีโอกาสดี ก้าวหน้า ส�ำเร็จ พยายามตัดเรื่องไร้สาระ ออกไปให้หมดเพื่องานใหญ่ การเงิ น ถื อ เป็ น ช่ ว งขาขึ้ น มี โ อกาสดี ทางการเงิ น ในทุ ก เรื่ อ ง ทั้ ง งานประจ� ำ งานพิเศษ ลาภลอย แต่ที่ส�ำคัญ ท่านต้อง ท�ำตัวให้สดใส ไม่โทรม เงินจึงจะคล่อง มาก สุขภาพ มี อ าการหายใจขั ด ๆ เล็ ก น้ อ ย พยายามสูดอากาศยามเช้าให้เต็มปอด ทุกวันก็จะดีขึ้น

ราศีมีน 15 มีนาคม ถึง 12 เมษายน การงาน ต้ อ งใจเย็ น ๆ ส� ำ หรั บ เจ้ า ของ ธุรกิจ ช่วงนี้อาจจะชะงักงัน รวมถึงท่าน ที่ต้องการติดต่องานใหม่ๆ ช่วงนี้ยังไม่มี ผลดี การงานทุกชนิดก�ำลังหยุดชะงักและ ถดถอย การเงิน ต้องระมัดระวังการถูกหลอกลวง ดวงท่ า นมี ค วามเสี่ ย งในการสู ญ เสี ย อย่างคาดไม่ถึง ควรเว้นวรรคการเล่นหุ้น เล่นทอง เพราะเสี่ยงขาดทุน สุ ข ภาพ อาจมี อ าการหน้ า มื ด ต้ อ ง ระมัดระวัง อย่าตากแดดจัดๆ ดืม่ น�ำ้ บ่อยๆ และพักผ่อนมากๆ

ราศีเมษ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม การงาน ท่านต้องไม่นงิ่ เฉย โอกาสดีลทู่ าง ดีๆ รอท่านอยู่ ท่านที่ต้องการรวบกิจการ สามารถท� ำ ได้ ท่ านที่ ต้ อ งการเลื่ อ นขั้ น เพียงแค่เอ่ยปากกับผู้มีอ�ำนาจ ท่านจะได้ รับโอกาสทันที การเงิน มีรายจ่ายสารพัดทั้งทางตรงและ ทางอ้อม แต่ทุกอย่างเพื่ออนาคต ยิ่งถ้า เพื่อหน้าที่การงาน เพื่อการลงทุน ขอให้ ลงทุนทันที อย่าขี้เหนียว สุขภาพ แข็งแรงดี มีโอกาสเดินทางบ่อยๆ

ราศีพฤษภ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน การงาน ต้องเดินทางตลอด แต่ทกุ สิง่ ก็เพือ่ ความก้าวหน้า ท่านทีล่ งทุนลงแรงอะไรไป ช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกย รับผลประโยชน์ กั น เต็ ม ๆ ท่ า นที่ น ายรั บ ปาก ไม่ พ ลาด ได้ต�ำแหน่งสมใจ การเงิ น ใช้ จ ่ า ยไปเพื่ อ ทรั พ ย์ ชิ้ น ใหญ่ รถยนต์ บ้ า น หรื อ ที่ ดิ น ได้ รั บ รายได้ พิเศษ ท่านที่เก็งก�ำไร ได้ก�ำไรสมใจ ช่วงนี้ เงินทองไหลมาเทมาเป็นพิเศษ สุขภาพ ระวังเรื่องอาหารการกิน บางท่าน เบื่ออาหาร บางท่านรับประทานมากไป

ราศีเมถุน 16 มิถุนายน ถึง 16 กรกฎาคม การงาน เป็ น ช่ ว งที่ ท ่ า นต้ อ งตั ด สิ น ใจ การตั ด สิ น ใจอาจจะให้ คุ ณ ให้ โ ทษต่ อ ผู้อื่น ต้องระมัดระวัง รวมถึงการตัดสินใจ เลือกงาน เลือกหุน้ ส่วน เลือกคูค่ า้ ทุกอย่าง บอกได้เลยว่า ท่านจะตัดสินใจได้ถูกต้อง การเงิน ต้องรับภาระแทนผู้อื่น และต้อง ระมั ดระวั ง ท่ า นอาจจะเสี ยเครดิต จาก การกระท�ำของผู้อื่นด้วย สุ ข ภาพ แข็ ง แรง แต่ อ าจจะมี ป ั ญ หา ระบบปัสสาวะ โดยเฉพาะท่านที่เป็นโรค เบาหวานอยู่แล้ว


Horoscope

เรื่อง : อาจารย์บอย ไพ่ผ่องมองชีวิต

ราศีกรกฎ 17 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม การงาน การพบปะ การร่ ว มทุ น การ เจรจาทุกสิ่ง ส�ำเร็จสมประสงค์ ท่านที่ ต้ อ งการขยายตลาดสามารถท� ำ ได้ ท่านที่ต้องการเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง ประสบความส�ำเร็จทุกท่าน การเงิน มีเงินได้จากการเก็บตก ส้มหล่น ลงมือท่านพอดิบพอดี สิ่งที่คนอื่นท�ำไม่ได้ แต่ท่านท�ำได้ รับทรัพย์กันอื้อ สุ ข ภาพ เหมื อ นโรคกรรมโรคเวรที่ ม า บั ง เกิ ด ในช่ ว งนี้ ท� ำ บุ ญ ถวายสั ง ฆทาน ให้เจ้ากรรมนายเวร จะได้รอดพ้น

ราศีสิงห์ 17 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน การงาน หลั ง จากจดๆ จ้ อ งๆ มานาน ถึงเวลาที่ท่านจะลงหลักปักฐาน การขยับ ขยายทุกสิ่งจะมีผลดี ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การ สนับสนุน ท่านที่มีอาชีพนายหน้า ช่วงนี้ รุ่งเรืองเป็นพิเศษ การเงิ น ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากแหล่ ง เงินทุนเป็นอย่างดี ได้รบั เงินพิเศษ หากเล่น หุ้นตัวเดิมๆ สร้างผลก�ำไรมาก รวมถึงอาจ จะได้รับมรดก หรือได้รับเงินจากสิ่งที่เคย ลงทุนไว้ในอดีต สุ ข ภาพ แข็ ง แรงดี แค่ ร ะวั ง มี ด บาด เล็กๆ น้อยๆ

ราศีกันย์ 17 กันยายน ถึง 17 ตุลาคม การงาน เป็นช่วงของการกอบโกย สิ่งที่ เก็ ง ก� ำ ไร ที่ ล งทุ น ไป ให้ ผ ลตอบแทน ทุกอย่าง ท่านที่เจรจาต่อรองใดๆ ล้วน ส�ำเร็จ สรุปว่าเป็นช่วงแห่งการกอบโกย ไม่ต้องเพิ่มทุนหรือลงทุนใหม่ การเงิน เป็นช่วงรับ แต่ขณะเดียวกัน หาก มีหนี้สิน ขอให้ท่านรีบจัดการช�ำระ รวมถึง อาจจะต้ อ งเสี ย เงิ น ซ่ อ มแซมรถยนต์ หรือที่อยู่อาศัยบ้าง สุขภาพ แข็งแรง

ราศีตุล 18 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน การงาน มากมายนั บ ไม่ ถ ้ ว น ถ้ า เป็ น โรงงานก็ต้องมีโอที ไม่ว่าจะประกอบการ ใดๆ งานเข้าเยอะมาก แต่โชคดีที่ไม่ใช่ งานเร่ง รวมถึงมีโอกาสก้าวหน้าทั้งการ ลงทุนและหน้าที่การงาน การเงิน รายรับดี แต่รายจ่ายก็รออยู่ ท่าน อาจจะต้องใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เพือ่ สร้างโอกาส และความสะดวกสบายให้ตัวท่านและ ธุรกิจ สุขภาพ แข็งแรง แต่มีคนเป็นห่วงท่าน น�ำอาหารเสริมมาฝาก

109

ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม การงาน เจ้านายเรียกใช้เป็นพิเศษ ได้รับ โอกาสดีๆ แต่ท่านก็อาจจะหนักใจไม่น้อย พลอยให้เพื่อนร่วมงานเกิดอาการอิจฉา ส่วนท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ขอให้ระวัง คู่แข่ง เพราะเขาจ้องเจาะยางท่านอยู่ การเงิ น มี ส ภาพคล่ อ งดี ม าก เงิ น ทอง ไหลมาเทมา การเจรจาธุรกิจและการเงิน ประสบความส� ำ เร็ จ เล่ น หุ ้ น เก็ ง ทอง ได้ก�ำไร สุขภาพ แข็งแรง สดชื่นเป็นพิเศษ แถม เรื่องความรักก็สดใส

ราศีธนู 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม การงาน เหมื อ นจะเหนื่ อ ยฟรี งานมี เยอะ แต่ได้เงินน้อย ท่านที่เป็นเจ้าของ กิจการ ในช่วงนี้ขอให้ตรวจสอบรายจ่าย ตรวจสอบต้ น ทุ น ให้ ดี มี รั่ ว ไหล ท่ า นที่ เจรจาเรื่ อ งขั้ น เรื่ อ งต� ำ แหน่ ง อาจจะ จ่ายเงินเสียเปล่า การเงิน รายจ่ายและรายรับยังพอสมดุล แต่หากท่านระมัดระวังรายจ่าย และท�ำ เคล็ดด้วยการวางเหรียญใหม่ๆ บนโต๊ะ ท�ำงาน 12 เหรียญ จะเสริมดวงการเงิน เป็นอย่างดี สุขภาพ แข็งแรง ร้อนในบ้าง ดืม่ น�ำ้ ให้เยอะ ก็จะดีเอง


110

Merit Room

เพราะ “ศาสนา” ควรถูกสืบทอดต่อไปด้วยหัวใจและ แรงศรัทธาอันบริสุทธิ์ของเหล่าพุทธศาสนิกชนทุกคน ขอเชิญ ทุกท่านร่วมท�ำบุญถวาย “พระไตรปิฎก” ไปยัง 5 ประเทศ ในเขตลุ่มแม่น�้ำโขง ได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม โดยผู ้ ที่ ท� ำ บุ ญ ด้ ว ยการสร้ า งพระไตรปิ ฎ กแด่ พ ระสงฆ์ นั้ น จะได้รับอานิสงส์ผลบุญทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ให้เป็นผู้มี สติ ป ั ญ ญาดี เป็ น ที่ พึ่ ง พาได้ แ ก่ ผู ้ อื่ น อยู ่ เ สมอ คิ ด อ่ า นสิ่ ง ใด จะสมหวัง ความจ�ำดี ด้านการงาน จะได้รับการนับหน้าถือตา เป็นเจ้าคนนายคน มีบริวารรายล้อมรอบกาย หากเจออุปสรรค ก็มักจะมีทางออกรออยู่เบื้องหน้า ไม่ต้องทุกข์ใจให้นาน ซึ่ง นอกจากผลบุญที่ท่านจะได้รับอานิสงส์นี้แล้ว ท่านยังได้เป็น ส่วนหนึง่ ในการแผ่ขยายความแข็งแกร่งของพุทธศาสนาให้ด�ำรง จรรโลงโลกาสืบไป

โดยท่านสามารถรับเป็นเจ้าภาพด้วยการสร้างถวาย เล่มละ 400 บาท หรือบริจาคก�ำลังทรัพย์ตามแต่ศรัทธากับ “มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง” ได้ที่ ชื่อบัญชี กองทุนการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 521-003-1306 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ หรือบริจาคได้โดยตรงที่ มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างวิหารหลวงและโบสถ์พระเจ้าเก้าตื้อ) วัดสวนดอก ถนนสุเทพ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-6670-4579 *ส�ำหรับท่านที่ประสงค์จะขอร่วมบริจาค โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล ของท่านส�ำหรับการจารึกชื่อท่านไว้ในหนังสือพระไตรปิฎก และแจ้งชื่อ-ที่อยู่ ชื่อบัญชีที่โอนเงิน เพื่อด�ำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตร  *ท่านสามารถร่วมท�ำบุญได้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2555


Happy Time

111

ได้มาจากไหน

เกมตาไว หาให้เจอ

หาสิ่งของต่อไปนี้ในภาพใหญ่ ด้านล่างให้ครบ (ภายใน 60 วินาที)


112

Delight Quiz

ค�ำถามร่วมสนุกฉบับเดือนกันยายน - ตุลาคม 2555 ค�ำถาม: ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หากประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก�ำหนดให้มีการใช้เงินสกุลเดียวกัน ผู้โชคดีจะได้รับ หมวกกันแดดเอสซีจีสีแดง จ�ำนวน 5 รางวัล ซึ่งจะจัดส่งตรงถึงท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในนิตยสาร SCG Delight ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 • กรุณากรอกชื่อ - ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกให้ชัดเจน และส่งค�ำตอบของท่านมายัง แผนกบริหารความสัมพันธ์หุ้นกู้ ส�ำนักงานการเงิน บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2555

5 รายชื่อผู้ ได้รับรางวัลค�ำถาม SCG Delight ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2555 จะได้รับร่มพับสลับสีขาว - แดง เอสซีจี จ�ำนวน 5 รางวัล

คำ�ถาม: สุภาพสตรีท่านใดที่เป็นที่ชื่นชมของท่าน โปรดระบุชื่อมา 1 ท่าน พร้อมอธิบายเหตุผล  1. ดร.ศักดิ์สม จามรมาน 2. คุณกฤษฎา ฐิติปุญญา 3. คุณนฤดี โภไคศวรรย์  4. คุณฟองจันทร์ ผาสุพงษ์ 5.  คุณบุษบง ธนสารสมบัติ

SCG Delight Magazine Sep-Oct 2012  
SCG Delight Magazine Sep-Oct 2012  

SCG Delight Magazine Sep-Oct 2012

Advertisement