Page 1


Editor’s Note

“ความคิดสร้างสรรค์” หมายความว่าอย่างไรส�ำหรับคุณ บางคนอาจมองว่า เป็นหนึ่งในวัตถุดิบส�ำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนโลก บางคนอาจตอบว่า เป็นความคิดที่แตกต่าง ไม่ซ�้ำใคร บางคนได้ยินแล้วอาจนึกถึงความสด ใหม่ แปลก แหวก บางคนอาจคิดไม่ออกว่าจะให้ความหมายอย่างไร รู้แต่ว่าเห็นเมื่อไร เป็นต้องอุทานว่า “เออ…คิดได้ไง” ค�ำอุทานทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความน่าทึง่ ในความคิดของผู้สร้างสรรค์ ที่ท�ำให้โลกมีสีสัน ไม่หยุดนิ่ง มีชีวิตชีวา อยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกันกับ SCG Debenture Club ที่ได้พยายามสร้างสรรค์ กิจกรรมให้แก่ทา่ นผูถ้ อื หุน้ กูต้ ลอดมา ส�ำหรับปีนี้ เรามีหลากหลายกิจกรรม ในวาระเฉลิมฉลองสู่ปีที่ 100 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รู้จักกับเอสซีจีในอีก หลายแง่มุมที่ท่านอาจไม่เคยได้สัมผัส ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมประจ�ำฉบับนี้ เราอยากเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงาน SCG 100th Anniversary Innovative Exposition ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ณ SCG Experience ส�ำหรับในส่วนของ SCG Delight ฉบับนี้ เราอยากเชิญทุกท่านให้มา ปัดฝุน่ ความคิด ขัดเกลาไอเดียไปกับความมหัศจรรย์ของความคิดสร้างสรรค์ ที่อัดแน่นมาแบบจัดเต็มตลอดทั้ง 120 หน้า สตาร์ตกันที่ Cover Story ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ รูว้ า่ เอาเข้าจริงแล้วไอเดียสร้างสรรค์ทแี่ ท้มนั ก็อยูร่ อบตัวเรา นี่เอง จากนั้นไปฟังทัศนะของหนุ่มใหญ่นักบริหารในคอลัมน์ Focus กับคุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน เจ้าพ่อแห่งวงการอีเว้นต์เมืองไทยว่า ท�ำอย่างไรถึงสามารถดันงานสร้างสรรค์สญ ั ชาติไทยให้ดงั ไกลไปทัว่ โลกได้ และพิเศษสุดส�ำหรับวันแม่ปนี ี้ Dining Out เตรียมร้านอาหารบรรยากาศดี อาหารอร่อย ให้ทุกท่านได้ถือโอกาสควงแม่หนีกรุงไปอิ่มกายอิ่มใจกัน กับ 4 รสชาติจาก 4 จังหวัดรอบนอกกรุงเทพฯ ที่ไม่ไกลเกินใจจะไปถึง หวังว่า SCG Delight ฉบับนี้ จะมีส่วนช่วยให้ทุกท่านลุกขึ้นมาขยับ ปรับเปลี่ยน ทั้งในเรื่องของการท�ำงานและการใช้ชีวิตด้วยแง่มุมใหม่ อันได้มาจากความคิดสร้างสรรค์ในสไตล์ของพวกท่านเองนะคะ

เจ้าของ แผนกบริหารความสัมพันธ์หนุ้ กู้ สำ�นักงานการเงิน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)  บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้ โฆษณา จันทนิดา สาริกะภูติ บรรณาธิการบริหาร รชตพร ปัทมะศิริ  คณะบรรณาธิการ นิภาวรรณ สกุลวิริยะธรรม,  สุทธินุช กาญจนะวณิชย์, อลิสา ด่านกลาง, ภาวิณี ตะวันนาโชติ  กองบรรณาธิการ  บรรณาธิการอำ�นวยการ ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ ์ บรรณาธิการเล่ม ณัฐวีณ์ โชติกลุ สิทธิ์  กองบรรณาธิการ พงษ์อมร ต้นสายเพ็ชร, สุทธินี ใจสมิทธ์, ณัฐนันท์ ส่งแสงรัตน์ ครีเอทีฟไดเร็คเตอร์ ศิริธร พรศิวะกิจ 

ศิลปกรรม จตุพล เกสรสุคนธ์, พร้อมพันธุ์ สุวรรณประไพศรี ภาณุมาศ เหลืองอร่าม อิมเมจไดเร็คเตอร์ สุภทั รา ศรีทองคำ� หัวหน้าช่างภาพ ชัยชนะ จารุวรรณากร ช่างภาพ สุรพล พวงศรี, ศักยะ บุญเสมอ, ถนอมพงศ์ ชัยชนะ, วิภทั ร พันธ์นุ ราวิกจิ   รีทชั   นรินทร์ มหัตธน คอมพิวเตอร์ รัตมา สืบสาคร ซับเอดิเตอร์และพิสจู น์อกั ษร จริญญา เมฆธรรม, อรจิรา มีญาณเยีย่ ม, เกล้ากิรยิ า พรหมทอง ธุรกิจสัมพันธ์  ณัชชา พัฒนะนุกิจ แทรฟฟิก เยาวลักษณ์ ทองพูนแก้ว  โปรดักชั่น มานพันธ์ บุญประเสริฐ

รชตพร ปัทมะศิริ บรรณาธิการบริหาร

  จัดทำ�โดย แผนกบริหารความสัมพันธ์หุ้นกู้ สำ�นักงานการเงิน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  จำ�กัด (มหาชน) 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-2112 โทรสาร  0-2586-4977  ออกแบบและพิมพ์โดย บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่  จำ�กัด  (มหาชน)  โทร. 0-2422-9000  ต่อ  1200, 1213  ขอขอบคุณภาพประกอบคอลัมน์  จาก  www.amarinphotobank.com หมายเหตุ  :  บทความ ทัศนะ และสถานที่ที่พิมพ์ในวารสาร  SCG  Delight เป็นความคิดเห็นและคำ�แนะนำ�ของผู้ประพันธ์ มิได้เกี่ยวข้องกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย  จำ�กัด (มหาชน)  แต่อย่างใด


48

24 18 44

36

CONTENTS

Vol. 12 No. 04 July - August  2013

01 Editor’s Note

28 Money Tips

48 The Journey

06 SCG Spotlight

12 SCG 100 Years

กว่าจะเป็นเอสซีจี ตอนที่ 4 ยุคแห่งการขยายอาณาจักร อันรุ่งโรจน์ของ “เอสซีจี”

18 SCG Insight

23

“หุ้นอาเซียน” อีกทางเลือกของการลงทุน 

32 Cover Story

“ไอเดียสร้างสรรค์” คุณเองก็มีได้

36 Focus

Never Stop Creating เกรียงไกร กาญจนะโภคิน เจ้าพ่ออีเว้นต์พันล้าน 10 Things   10 Places to Inspire Your Idea

เอสซีจี เคมิคอลส์ ปรับกลยุทธ์หลังวิกฤติ มุง่ เพิม่ HVA สู่ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 42 Member’s Stage อภิชัย ตั้งวงศ์ศิริ 44 Exotic Thai “อุตรดิตถ์” เมืองแห่งต�ำนาน คิดและท�ำอย่างผู้น�ำ

52

56

58

“Paris” The City of Life  Go Around   นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แหล่งเรียนรู้ล�้ำสมัย ย้อนอดีตกรุงรัตนโกสินทร์ โครงการพระราชด�ำริ “หญ้าแฝก” สิ่งเล็กน้อยที่ไม่อาจมองข้าม ไทยคิด หมอนและที่นอนอัจฉริยะ ทางออกสุขลักษณะของการนอน


64

78

60

112

102

96 105

60 Smart Life

84 Better Pix

ท�ำ • เป็น • เล่น ต๊อง • รัตติกร วุฒิกร

Table Shoot ช็อตสวยๆ จากโต๊ะอาหาร

106 คุยนอกจอ

“นักประดิษฐ์พันล้าน” มุ่งสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือแค่พื้นที่ล่ารางวัล

88 Did You Know

90 Hot Events

108 Tell Tales

92 Entertainment

68 Wine Curve

94 Techno for Life

112 Think White

95 App for Life 

96 Trend

114 Mind & Spirit

70 Chef at Home

98 Book Shelf

72 Dining Out

102 Collection Room

64 Talk to Doctor

76

“ผมร่วง” สัญญาณโรคร้าย ที่ไม่ควรมองข้าม ฉีกรสชาติจ�ำเจด้วย “ไวน์ดีจากชิลี”

เสริมฮวงจุ้ย “กระจกเงา” กับศาสตร์ฮวงจุ้ย

78 Living with Style

เพิ่มอารมณ์สวยให้บ้านด้วย “กระเบื้อง”

“ปืนพกสั้น” ของรักสุดหวงของคนรักปืน

105 Teenager Hits

Inspired by Nature เมื่อไอเดียบรรจบกับธรรมชาติ

เกือบฝนพร้อมฟ้า “หลับ” ไม่ใช่เรื่องของการจัดการ

ต่อความร้าย ด้วยความรัก 116 ไพ่ผ่อง ส่องชีวิต 118 Merit Room

“กล่อง” ของท่าน อย่าลงถังเลยครับ

119 Thai Zone

สร้างค�ำให้เป็นภาพด้วย “โวหาร”

120 Delight Quiz


SCG Spotlight

ญี่ปุ่น - นากาโน่ เยือนทุ่งดอกนีโมฟีล่า (Blue Spring) 8 - 14 พฤษภาคม 2556 10 - 16 พฤษภาคม 2556 12 - 18 พฤษภาคม 2556

6


7


“เปิดบ้านเอสซีจี เปเปอร์ โชว์ศักยภาพ ก้าวอย่างมั่งคง สู่ปีที่ 100 กับเอสซีจี” วันที่ 29 - 30 เมษายน 2556

8


DIY กระถางลายสวยด้วยเศษผ้า 26 เมษายน 2556

9


ข้อมูลผลตอบแทนจากตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ตารางแสดงผลตอบแทนหุ้นกู ้ (ข้อมูล  ณ  วันที ่ 30  พฤษภาคม  2556)* หุ้นกู้ อายุคงเหลือ  ราคาที่ตกลงครั้งล่าสุด   (ปี) (บาท/หน่วย)          SCC13OA 0.34 1,007.69 ครั้งที่  2/2552 SCC144A 0.84 1,013.46 ครั้งที่  1/2553 SCC14OA 1.34 1,013.98 ครั้งที ่ 2/2553 SCC154A 1.84 1,019.28 ครั้งที ่ 1/2554 SCC15NA 2.42 1,033.57 ครั้งที ่ 2/2554 SCC164A 2.84 1,019.20 ครั้งที ่ 1/2555 SCC16NA 3.42 1,030.37 ครั้งที ่ 1/2555 SCC174A 3.84 1,006.37 ครั้งที ่ 1/2556

วันที่ตกลง อัตรา แลกเปลี่ยนหุ้นกู้ ผลตอบแทนถึง ครั้งล่าสุด วันครบกำ�หนดไถ่ถอน 24 เมษายน 2556 2.98%

ส่วนต่างจาก  ราคาหน้าตั๋ว (บาท/หน่วย)  7.96

29 เมษายน 2556

3.20%

13.46

14 พฤษภาคม 2556

3.15%

13.98

14 พฤษภาคม 2556

3.20%

19.28

29 พฤษภาคม 2556

3.20%

33.57

25 มีนาคม 2556

3.45%

19.20

31 พฤษภาคม 2556

3.31%

30.37

29 พฤษภาคม 2556

4.00%

6.37

* ท่านสามารถตรวจสอบราคาหุ้นกู้ประจำ�วันได้ท ี่ www.scg.co.th

ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม  2556) ระยะเวลา 1  ปี 2  ปี 3  ปี

ธนาคารกรุงเทพ 2.375% 2.625% 2.625%

ธนาคารกรุงไทย 2.250% 2.625% 2.625%

ธนาคารกสิกรไทย 2.300% 2.550% 2.550%

ตารางอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม  2556) ระยะเวลา 3  เดือน 6  เดือน 1  ปี 2  ปี 3  ปี 4  ปี 10

อัตราผลตอบแทน 2.58% 2.59% 2.60% 2.71% 2.76% 2.86%

ธนาคารไทยพาณิชย์ 2.350% 2.600% 2.600%


บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ผลการดำ�เนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2556

ภาพรวมธุรกิจ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เอสซีจีมีก�ำไรส�ำหรับงวดเท่ากับ 8,796 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 47% จากงวดเดียวกันของปีกอ่ น จากการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของทุกธุรกิจ ประกอบกับ เอสซีจีมีก�ำ ไรสำ�หรับงวด ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น�้ำท่วมเริ่ม เท่ากับ 8,796 ล้านบาท ฟืน้ ตัว รวมทัง้ ในไตรมาสนีเ้ อสซีจมี กี ำ� ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นประมาณ 1,000 ล้านบาท เอสซีจีมี EBITDA เท่ากับ 12,858 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก Margin ของธุรกิจเคมีภณ ั ฑ์เริม่ ฟืน้ ตัวและจากปริมาณขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ ธุรกิจกระดาษและธุรกิจซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง เอสซีจมี รี ายได้จากการขายเท่ากับ 109,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณขาย ของธุรกิจกระดาษและธุรกิจซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ก�ำไรส�ำหรับงวดเพิ่มขึ้น 27% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ Margin ของธุรกิจ เคมีภัณฑ์เริ่มฟื้นตัว โดยเอสซีจีมี EBITDA และรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 10% จาก ไตรมาสก่อน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เอสซีจมี สี ว่ นแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม 1,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 840 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 1,455 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของบริษัทร่วมในประเทศ ที่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น�้ำท่วม

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม 1,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,455 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เอสซีจมี เี งินปันผลรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เท่ากับ 705 ล้านบาท ลดลง 28% เมือ่ เทียบ กับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยเอสซีจมี เี งินปันผลรับจากบริษทั ร่วม (เอสซีจถี อื หุน้ 20 - 50%) เท่ากับ 431 ล้านบาท และจากบริษทั อืน่ (เอสซีจถี อื หุน้ ต�ำ่ กว่า 20%) เท่ากับ 274 ล้านบาท เอสซีจยี งั คงมีโครงสร้างทางการเงินทีม่ นั่ คงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร เอสซีจีมีเงินสดและเงินสด ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เท่ากับ 41,721 ล้านบาท โดยมีรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน ภายใต้การบริหาร มูลค่า 5,566 ล้านบาท เอสซีจมี เี งินทุนหมุนเวียนสุทธิ 59,009 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 8,615 ล้านบาท เท่ากับ 41,721 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน เนือ่ งจากลูกหนีท้ เี่ พิม่ สูงขึน้ ในขณะทีม่ อี ตั ราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ต่อยอดขายเท่ากับ 38 วัน ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ที่มี 44 วัน

11


“เอสซีจี” เรื่อง : กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล

หลังผ่านพ้นมรสุมสงครามโลก ครั้งที่ 2 และคลื่นลมทางการเมือง มาได้ บริ บ ทโลกและบริ บ ทไทย ได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เศรษฐกิจ เริ่มขยายตัว อันเป็นผลพวงจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติในยุคจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผนวกกั บ สถานการณ์ ก ารเมื อ งโลก ระหว่างสองค่ายมหาอ�ำนาจ พญาอินทรี สหรั ฐ ฯ กั บ หมี ข าว - โซเวี ย ต รั ส เซี ย ที่ต่างแสดงความเป็นผู้น�ำโลก ในฐานะ ที่ไทยเลือกยืนข้างสหรัฐฯ ย่อมเท่ากับ ไทยประกาศตนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ความช่วยเหลือต่างๆ ของสหรัฐฯ จึง หลั่งไหลเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง 12

9 -2 90 24

-2 70 24

ยุคแห่งการขยาย อาณาจักร อันรุ่งโรจน์ของ

50

9 48

9 46 -2 56

SCG 100 Years

24

กว่าจะเป็นเอสซีจี ตอนที่ 4


ปรับตัว-ขยายตัว

การแข่งขันที่ก�ำลังเพิ่มขึ้นและการเตรียม ตัง้ รับกับเหตุการณ์ทไี่ ม่แน่นอน เป็นเหตุให้เอสซีจี ต้องปรับโครงสร้างบริษัทและขยายอาณาจักร ออกไปเพื่อสร้างฐานอันแข็งแกร่ง เดิมทีเอสซีจี ประกอบด้วยบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด บริษทั กระเบื้องกระดาษไทย จ�ำกัด บริษัทผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้าง จ�ำกัด และบริษัทค้าวัตถุ ก่อสร้าง จ�ำกัด แต่บริษัทเหล่านี้เสมือนต่างฝ่าย ต่างบริหารกันไป โดยมิได้มกี ารประสานงานกัน อย่างมีประสิทธิภาพ จวบจนกระทั่ง วันที่ 1 มกราคม 2513 จึ ง มี ก ารประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลางของบริษัทในเครือขึ้น โดย ให้เหตุผลว่า “เนื่ อ งจากการด� ำ เนิ น การของบริ ษั ท ใน โอกาสต่อไปจะต้องเผชิญการแข่งขันทั้งภายใน และภายนอกประเทศมากยิง่ ขึน้ สมควรทีบ่ ริษทั จะรวมกิจการเข้าด้วยกัน เพื่อผนึกก�ำลังเผชิญ กับการแข่งขันดังกล่าว แม้ว่าการร่วมกิจการ ในประเทศไทยในขณะนีไ้ ม่สามารถจัดท�ำได้ผล อย่างเต็มที่เพราะติดขัดกฎหมายบางประการ

utu re

9

ก็ตาม แต่บริษทั จะด�ำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่ จัดท�ำได้ ดังนัน้ ทีป่ ระชุมจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอ ของฝ่ายจัดการในการแลกเปลี่ยนหุ้น...” หลังจากนั้น มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พิจารณาปรับปรุงกิจการบริษัทในเครือฯ ขึ้น และหาแนวทางการจัดโครงสร้างใหม่ ในปี 2515 เครือซิเมนต์ไทยจึงถือก�ำเนิดขึน้ ซึง่ เป็นห้วงเวลา ทีค่ าบเกีย่ วกับเหตุการณ์เดือนตุลาคมในปีถดั มา และส่งผลกระทบต่อเอสซีจี เนื่ อ งจากเอสซี จี ไ ด้ ว างตั ว นายบุ ญ มา วงศ์สวรรค์ ให้เป็นผูจ้ ดั การใหญ่คนใหม่ โดยจะมี ผลในวันที่ 16 มกราคม 2517 แต่เกิดเหตุการณ์ เดือนตุลาคม 2516 เสียก่อน การเปลี่ยนแปลง ทางการเมืองครัง้ ใหญ่ทำ� ให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายโอสถ โกศิน และนายบุญมา ซึง่ ขณะนัน้ เป็น กรรมการบริษัทต้องลาออกเพื่อไปรับต�ำแหน่ง ทางการเมือง กระทั่งรัฐบาลนายสัญญาสิ้นสุด

-F 50 25

25

30

-2

54

9 52 -2 10 25

ทัง้ หมดนี้ ในแง่หนึง่ นับเป็นการกระตุน้ เตือน อย่างดีให้เอสซีจีตระเตรียมตนเองให้พร้อมรับ เศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลกที่ก�ำลังเปิดกว้าง แม้ในห้วงยามตัง้ แต่ปี 2510 - 2529 ประเทศไทย จะต้องเผชิญเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองถึง 2 ครั้ง คือ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 วิกฤติการณ์นำ�้ มันอีก 2 ครัง้ คือ ในปี 2516 และ 2522 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ประเทศไทย เผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ แต่เอสซีจีก็ผ่านมันมาได้

นายบุญมา วงศ์สวรรค์ ผู้จัดการใหญ่ที่เป็นคนไทย คนแรกของเอสซีจี

13


9 24

90

-2

50

9 24

70

-2

48

9 46 -2 56 24

บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จ�ำกัด เพือ่ ป้อนวัตถุดบิ ให้แก่สยามคราฟท์ ทั้ ง ยั ง ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด ขึน้ อีกแห่งหนึง่ เพื่อซื้อกิจการของสยามคราฟท์ จากนั้ น เอสซี จี ก็ ค ่ อ ยๆ เติ บ โต บนเส้นทางนี้ จนสามารถเข้าซื้อ กิจการของบริษัทกระดาษสหไทย จ�ำกัด ของกลุ่ม 5 เสือกระดาษ ทีถ่ อื ว่าเป็นธุรกิจกระดาษทีย่ งิ่ ใหญ่ ที่สุดของไทยในยุคนัน้ ผลักดันให้ เอสซี จี ก ้ า วเข้ า สู ่ อุ ต สาหกรรม กระดาษครบวงจรในเวลาต่อมา ลงเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2517 นายบุญมา จึ ง กลั บ ขึ้ น สู ่ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ จั ด การใหญ่ เ อสซี จี ตามที่ถูกวางไว้ตั้งแต่ต้นในวันที่ 16 สิงหาคม ปีเดียวกัน นับเป็นการเข้ามากุมบังเหียนเอสซีจีในช่วง หัวเลี้ยวหัวต่อส�ำคัญ ทั้งในด้านการสร้างความ สมดุลขององค์กร ผนวกกับสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจ สังคม และการแสวงหาทางเลือก ใหม่ๆ ทางธุรกิจทีเ่ กิดจากนโยบายควบคุมราคา ปูนซีเมนต์ในช่วงปี 2517 - 2520 การหยุดงานของ คนงานที่สืบเนื่องจากยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นอกจากนี้ เอสซี จี ยั ง ถู ก ขอให้ เ ข้ า ไปกอบกู ้ บ ริ ษั ท สยาม คราฟท์ จ�ำกัด ซึ่งที่แห่งนี้กลายเป็นเวทีทดสอบ และฝึกฝนความเป็นมืออาชีพของเอสซีจี แต่ ส ถานการณ์ ข องสยามคราฟท์ ก็ ไ ม่ มี ที ท ่ า กระเตื้ อ งขึ้ น สุ ด ท้ า ย เอสซี จี จึ ง ก่ อ ตั้ ง 14

ซีเอสอาร์ ผู้มาก่อนกาล

ความขัดแย้งทางการเมืองและอุดมการณ์ ทีค่ กุ รุน่ ในปี 2519 ยังกระตุน้ ให้เอสซีจตี อ้ งริเริม่ สิ่งใหม่ๆ อาจเรียกได้ว่าเป็นซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility: CSR) หรือความ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของกิ จ การในยุ ค ที่ ค� ำ นี้ ยังไม่เกิดขึ้น ภายใต้ ก ารวางแผนการตลาดในเครื อ ทั้งหมดของนายฉายศักดิ์ แสง-ชูโต เขาได้ริเริ่ม การท�ำโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร โดยยิง โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างประเทศ ครั้งแรกปี 2519 ในชื่อ We Believe in the Future of Thailand นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์เอสซีจีแล้ว เป้าหมายหนึ่งคือการบอก ให้โลกรู้ว่า แม้ประเทศไทยจะเผชิญเหตุการณ์ ภายในมากมาย แต่ก็ยังคงเป็นประเทศที่น่าอยู่ และงดงามเสมอ


ก้าวย่างสู่ตลาดโลก

utu re

9

50 25

25

30

-F

-2

54

9 52 -2 10 25

โฆษณาชุ ด ดั ง กล่ า วได้ รั บ ค� ำ ชื่ น ชมจาก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และแน่นอนว่าการ โฆษณาเพื่อสังคมของเอสซีจียังมีต่อเนื่องอีก หลายชุด เช่น ชุด Thailand’s Progress ปี 2520 หรือชุด “น�้ำใจ” ปี 2528 ในปลายปี 2519 เอสซีจีก็ได้ผู้กุมบังเหียน คนใหม่คอื นายสมหมาย ฮุนตระกูล ผูท้ จี่ ะเข้ามา กอบกูภ้ าวะขาดทุนและต่อยอดธุรกิจของเอสซีจี ออกไปอย่างแข็งแกร่ง

เกี่ ย วพั น กั บ การแก้ ป ั ญ หาขาดทุ น ของบริ ษั ท เหล็กสยาม จ�ำกัด บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ในยุคนั้นอย่างไร นายสมหมาย ฮุนตระกูล เห็นว่า แนวทาง ที่จะปรับปรุงกิจการเหล็กสยามคือ การผลิต แบบ Mass Product ท�ำให้การบริหารต้นทุนมี ประสิทธิภาพ และป้อนสินค้าให้แก่อตุ สาหกรรม รถยนต์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่

เหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ ทางธุรกิจครั้งส�ำคัญกับญี่ปุ่น และยังเป็นจุดเริ่มต้น การเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ด�ำเนิน ต่อมาอีกกว่าสองทศวรรษของเอสซีจี

หลังการพ่ายแพ้สงครามเวียดนาม สหรัฐฯ ถอนตัวออกไปจากภูมิภาคนี้ ท�ำให้ดูเหมือนว่า เงินลงทุนต่างๆ ที่สหรัฐฯ เคยหยิบยื่นให้ด้วย เหตุผลทางการเมืองก�ำลังจะหยุดชะงัก ทว่า ญี่ปุ่นมหาอ�ำนาจใหม่ทางเศรษฐกิจโลกก็ก้าว ที่มีศั ก ยภาพที่ จ ะรองรั บ สิ น ค้ าได้ และรั ฐ บาล เท้าเข้ามาแทนได้อย่างประจวบเหมาะ เรื่องนี้ ก็ ส ่ ง เสริ ม ในยุ ค นั้ น อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ของญี่ป่นุ ก�ำลังผงาดขึ้นมา แทนที่ ร ถจากฝั ่ ง ตะวั น ตก แ ล ะ เ มื่ อ น า ย ส ม ห ม า ย ในฐานะนั ก เรี ย นเก่ า ญี่ ปุ ่ น และผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน การคลังมีความสัมพันธ์กับ ญี่ ปุ ่ น เป็ น อย่ า งดี เรื่ อ งนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เหตุการณ์นจี้ งึ กลายเป็น จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจครัง้ ส�ำคัญกับญีป่ นุ่ และ ยังเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น ยานยนต์ ที่ ด� ำ เนิ น ต่ อ มา

15


ยุคอันรุ่งโรจน์

ต่อมาในปี 2522 ประเทศไทยต้องเผชิญ วิกฤติซ้อนวิกฤติ โดยวิกฤติแรกคือวิกฤติการณ์ น�้ ำ มั น ผลจากการปฏิ วั ติ อิ ส ลามในประเทศ อิหร่าน เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลไทยในเวลานั้น ต้ อ งเสาะหาพลั ง งานทดแทนซึ่ ง ก็ คื อ ก๊ า ซ

ผลจากการปฏิวัติอิสลาม ในประเทศอิหร่าน เป็นแรงกดดัน ให้รัฐบาลไทยในเวลานั้นต้อง เสาะหาพลังงานทดแทนซึ่งก็คือ ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 16

9 24

90

-2

50

9 24

70

-2

48

9 46 -2 56 24

อีกกว่าสองทศวรรษของเอสซีจี การท�ำธุรกิจกับญี่ป่นุ ไม่เพียงแต่เป็นหนทาง กอบกู้บริษัทเหล็กสยาม จ�ำกัด แต่ยังช่วยผลัก และหนุนให้เอสซีจตี อ้ งปรับตัวครัง้ ส�ำคัญอีกรอบ ส�ำหรับบทบาทการเป็นบริษัทการค้าระหว่าง ประเทศ ทั้งการปรับระบบการจัดจ�ำหน่าย การ ปรับโครงสร้างบริษทั ค้าวัตถุกอ่ สร้าง จ�ำกัด เป็น บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จ�ำกัด การแสวงหา ความรู้ด้านการบริหารบริษัทการค้าระหว่าง ประเทศ รวมถึ ง การเสนอแนะให้ รั ฐ บาลให้ ความส�ำคัญกับการค้าระหว่างประเทศในยุค ที่ ไ ทยจ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ โดยเน้นการส่งออกมากกว่าสินค้าเกษตร ซึ่ง ในที่ สุ ด คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ก็ มี นโยบายส่งเสริมกิจการการค้าระหว่างประเทศ

นายจรัส ชูโต กรรมการผู้จัดการใหญ่คนแรก ที่เป็นพนักงานของเอสซีจี

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธรรมชาติ ใ นอ่ า วไทย ส่ ว นวิ ก ฤติ ที่ ส องคื อ ในยุคที่เอสซีจีก�ำลังเฟื่องฟู วิกฤติเศรษฐกิจ ที่ตั้งต้นจากตลาดหุ้นฮ่องกง

ลุกลามมาสู่ไทย ท�ำให้ปี 2526 รัฐบาลไทย ต้องประกาศลดค่าเงินบาท ลดการผูกเงินบาท กั บ ดอลลาร์ ส หรั ฐ และมุ ่ ง เน้ น ยุ ท ธศาสตร์ การส่งเสริมอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออกทดแทน การน�ำเข้า นายจรั ส ชู โ ต เป็ น พนั ก งานของเอสซี จี คนแรกที่ ไ ด้ รั บ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด คื อ กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ขึ้ น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ตอนต้ น ปี 2523 เป็ น อี ก ช่ ว งหนึ่ ง ที่ เ อสซี จี มีการปรับตัวครัง้ ส�ำคัญจากวิกฤติขา้ งต้น ทัง้ การ เข้าสู่ธุรกิจวัสดุก่อสร้างตกแต่งอย่างเลี่ยงไม่ได้ และการขยายก�ำลังการผลิตปูนซีเมนต์ครัง้ ใหญ่


utu re

9

50 25

25

30

-F

-2

54

9 52 -2 10 25

รอบที่ 2 นับจาก ค รั้ ง แ ร ก เ มื่ อ ปี 2510 ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เงิ น จ� ำ นวนมาก แต่ ก็ ไ ด้ น ายสิ ง ห์ ตังคสวัสดิ์ ข้าราชการระดับสูงของ กระทรวงการคลัง เข้ า มาช่ ว ยดู แ ล ด้านการเงิน ท�ำให้ เอสซี จี ส ามารถ ระดมทุนครัง้ ใหญ่ ที่สุดนี้ได้ในระยะ เวลาอันสั้น เมือ่ ปัญหาเรือ่ ง การเงินจบไป ต่อมา คื อ ก า ร พั ฒ น า ระบบการจัดจ�ำหน่ายให้มีความทันสมัยและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เอสซีจีเริ่มน�ำระบบ ออนไลน์มาใช้ ทั้งด้านระบบการจัดจ�ำหน่าย การวางแผนควบคุมการผลิต การเงิน การขนส่ง การซ่อมบ�ำรุง งานบันทึกเสียงและเรียกดูข้อมูล การน�ำเทคโนโลยีเข้าช่วยท�ำให้เอสซีจีค่อยๆ ปลู ก สร้ า งระบบผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ยที่ แ ข็ ง แกร่ ง เต็มรูปแบบได้ในปี 2526 ในปีเดียวกันนี้เองที่เอสซีจีขยายการลงทุน เข้าสูธ่ รุ กิจใหม่อกี ครัง้ นัน่ คือธุรกิจปิโตรเคมี โดย ก่อตั้งบริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ำกัด เป็นผู้ผลิต เม็ ด พลาสติ ก โพลิ เ อทที ลี น และเม็ ด พลาสติ ก โพลิโพรไพลีนครบทุกประเภทเป็นรายแรกของไทย ซึ่งสอดรับกับแผนแม่บทโครงการปิโตรเคมีของ

รัฐที่ท�ำการก่อตั้งบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2526 โดยมีไทยโพลิเอททีลีนเป็น 1 ใน 4 บริษัทเอกชน ที่ร่วมถือหุ้น โดยที่ตอนนั้นคงยังไม่มีใครรู้ชัดว่า ธุรกิจปิโตรเคมี จะกลายเป็นเสาหลักหนึ่งของเอสซีจีเช่นทุกวันนี้

พอถึงปี 2528 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ก็เข้ามารับช่วงต่อจากนายจรัส เป็นช่วงที่กล่าวได้ว่า เอสซี จี ก� ำ ลั ง รุ ่ ง โรจน์ ทั้ ง ในแง่ ที ม งานและผู ้ บ ริ ห าร ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ การขยายตัวทางธุรกิจ อย่างขนานใหญ่ บทบาทที่เพิ่มสูงขึ้นต่อสังคมไทย และ การยอมรับเอสซีจีที่สูงขึ้นในระดับโลก

บางซื่อ ไม่เคยจากไปไหน เวลาเปลี่ ย น หลายอย่ า งก็ เปลี่ยนตาม โรงงานบางซื่อ โรงงาน ผลิตปูนซีเมนต์แห่งแรกของเอสซีจี เผชิ ญ หลากเรื่ อ งราวมาด้ ว ยกั น สุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงในปี 2526 เพราะการขยายตั วของกรุ งเทพฯ ชุมชนและเมืองค่อยๆ รุกคืบชิดใกล้ โรงงานเข้ามาทุกที จนเกิดข้อจ�ำกัด ด้านการขนส่งวัตถุดิบ

การล�ำเลียงปูนให้ลูกค้า การยกเลิ ก การผลิ ต ใช่ ว ่ า จะท�ำให้โรงงานบางซื่อล้มหาย ตายจากไปจากหน้าประวัตศิ าสตร์ ของเอสซีจี เพราะที่นี่ได้รับการ แปรสภาพเป็นส�ำนักงานใหญ่ เครือเอสซีจีในวันที่ 9 ธันวาคม 2526 พร้อมกับงานฉลองครบรอบ 70 ปีของบริษัท

17


SCG Insight

เอสซีจี เคมิคอลส์

ปรับกลยุทธ์หลังวิกฤติ มุ่งเพิ่ม HVA สู่ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เรื่อง : พิมพิดา กาญจนเวทางค์ ภาพ : ถนอมพงศ์ ชัยชนะ

เป็นที่รู้กันดีว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤติ ทางเศรษฐกิจในหลายทวีป ท�ำให้การด�ำเนิน ธุรกิจทัว่ โลกได้รบั ผลกระทบมากมาย แต่กระนัน้ เอสซีจี เคมิคอลส์ กลับใช้ช่วงเวลานี้ ในการ ปรับปรุงและพัฒนาสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสใน ตลาดให้มากยิ่งขึ้น แม้ว่าธุรกิจเคมีภัณฑ์จะอยู่ในสภาวะถดถอย เช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลก แต่ดว้ ยความเข้าใจใน วัฏจักรของธุรกิจเป็นอย่างดี เอสซีจี เคมิคอลส์ จึ ง มี ก ารเตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะเผชิ ญ หน้ า กั บ สถานการณ์ตา่ งๆ อยูเ่ สมอ และในขณะเดียวกัน ก็เปิดใจที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง พร้อมก้าว ไปสู่สิ่งที่ท้าทายและยั่งยืน 18


19


เข้าใจวัฏจักร

“ธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็น Global Business เราขายสิ น ค้ า ไปกว่ า 110 ประเทศทั่วโลก ในปีที่ผ่านมา เราคิดว่า เป็นจุดทีต่ ำ�่ สุดของธุรกิจ คือผมต้องเรียนว่า ธุ ร กิ จ เคมี ภั ณ ฑ์ นั้ นเป็นธุร กิจที่มีวัฏจักร มีขึ้นมีลง ช่วงขึ้นครั้งล่าสุดก็จะประมาณ ปี 2547 - 2550 สาเหตุที่มันบูมก็เพราะ ทุกคนมีเงิน พอมีเงินก็จะมีการลงทุนเพิ่ม ก�ำลังการผลิตก็จะเกิดมากขึ้นตาม แต่ พอมีเหลือเกินความต้องการ ก็ถงึ ช่วงขาลง แต่ ค รั้ ง นี้ เ รี ย กได้ ว ่ า เจอผลกระทบกั น ค่อนข้างมากกว่าปกติ สาเหตุก็เพราะเกิด วิกฤติเศรษฐกิจทับซ้อนเข้าไปกับวัฏจักร ของธุรกิจที่เป็นขาลงด้วย แต่เราคิดว่า เราได้ผ่านจุดต�่ำสุดไปเรียบร้อยแล้ว และ ต่อไปก็นา่ จะเป็นช่วงกลับตัวเริม่ เป็นขาขึน้ เราประมาณการว่า น่าจะเป็นปลายปี 2556 นี้ เ ป็ น ต้ น ไป” คุ ณ ชลณั ฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ อธิบายถึงสถานการณ์ของธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ อย่างทะลุปรุโปร่ง “แต่อย่างไรก็ดี เรายังโชคดีที่อยู่ใน ภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้รับผลกระทบจาก สภาวะเศรษฐกิจถดถอยน้อยกว่าคนอืน่ และ ยังมีการเติบโตที่ดี เราไม่เหมือนอเมริกา และยุโรป และก็ไม่เหมือนจีนทีก่ ารส่งออก ได้รับผลกระทบเต็มๆ” คุณชลณัฐกล่าว เพิ่มเติม

เพิ่มมูลค่าและขยายงาน

แม้จะโชคดีที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก สภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากมัก แต่เอสซีจี เคมิคอลส์ ก็ไม่เคยหยุดคิดที่จะหาวิธีการ พัฒนาธุรกิจ ซึ่งเรื่องของการแข่งขันเป็น เรื่องที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงเป็นเรื่องแรก 20

“คู ่ แ ข่ ง ของเรามี ค วามได้ เ ปรี ย บ ในเรือ่ งต้นทุนวัตถุดบิ ทีม่ รี าคาถูกกว่า เช่น สหรั ฐ อเมริ ก าที่ หั น มาใช้ Shale Gas (ก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน) กันมากขึน้ ท�ำให้ตน้ ทุนของวัตถุดบิ ต�ำ่ ลงมาก ส่วนจีน ก็ยังต้องน�ำเข้าสินค้าประเภทพลาสติกอยู่ เพราะประเทศเขาใหญ่มาก แม้จะผลิต เองได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จีนยังน�ำเข้าพลาสติกประมาณ 7 ล้านตัน ต่อปี และยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง ส่วน ประเทศแถบตะวันออกกลางนัน้ ก็เป็นคูแ่ ข่ง ดั้งเดิมของเราอยู่แล้ว” คุณชลณัฐอธิบาย “ในเมื่อเราเสียเปรียบในเรื่องต้นทุน

วัตถุดบิ เราจึงเน้นการเพิม่ มูลค่าของสินค้า แทน ซึ่งเราท�ำอย่างจริงจังมา 5 - 6 ปีแล้ว ตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี ตัวอย่างเช่น ย้อนไปเมือ่ หกปีทแี่ ล้ว เรามียอดขายสินค้า HVA (High Value Added) ต�่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ตอนนีท้ งั้ กลุม่ เรามีสนิ ค้า ประเภทนี้ราว 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว และเรา ก็จะเพิ่มสัดส่วน HVA ให้มากขึ้นไปอีก เดิมเวลาเราพัฒนาสินค้าใหม่ เราอาจใช้ คนสัก 100 - 200 คน แต่เราก�ำลังปรับ การท�ำงานใหม่ ซึง่ จะใช้คนร่วม 1,000 คน ในการพัฒนาสินค้า โดยมีโฟกัสทีช่ ดั เจนขึน้ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้มากยิ่งขึ้น”


ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะพั ฒ นาสิ น ค้ า เท่ า นั้ น เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังให้ความส�ำคัญกับ การขยายงานในภูมิภาคด้วย “เมือ่ สองปีทแี่ ล้ว เราเข้าไปซือ้ หุน้ บริษทั PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. ซึ่งเป็นปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์แห่งแรกและ แห่งเดียวในประเทศอินโดนีเซีย อยู่ 30 เปอร์เซ็นต์ หากธุรกิจกลับมาเป็นช่วงขาขึน้ ตรงนี้ก็น่าจะส่งผลตอบแทนที่ดีกลับมา นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการในเวี ย ดนาม ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้”

คุณ ชลณัฐ กล่ าวถึ งโครงการที่ จ ะรองรั บ เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงขององค์ ก รและ แผนการเติ บ โตของเอสซี จี เคมิ ค อลส์ คนในองค์กรให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลง เพือ่ ให้องค์กรมีฟตุ เวิรค์ ทีด่ ี ท�ำงานร่วมกัน ในช่วงสิบปีข้างหน้า อย่ า งเปิ ด ใจ เข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ได้ ดี ผมว่ า พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง มันท้าทายมาก โดยเฉพาะองค์กรยิ่งใหญ่ แม้ว่าวิกฤติการณ์หรือความผันผวน ยิง่ เปลีย่ นยาก แนวทางทีเ่ อสซีจี เคมิคอลส์ ของโลกพร้อมที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ ท�ำก็คือ เราหาวิธีลดความเสี่ยง เพราะ คุณชลณัฐกลับมองว่าเป็นเรื่องท้าทาย สถานการณ์โลกมีความผันผวนสูง เพื่อให้ “หน้าที่หลักในช่วงนี้คือ การจัดการ เราได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เราจึงท�ำ ความเปลีย่ นแปลง (Change Management) Scenario Planning (การวางแผนจ�ำลอง เราให้เวลากับมันค่อนข้างมาก เราดูแล เหตุการณ์ในอนาคต) ว่า ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น จะท� ำ อย่ า งไร เพราะเราต้ อ งพร้ อ มรั บ ในทุกรูปแบบ”

แนวทางที่เอสซีจี เคมิคอลส์ ท�ำก็คือ เราหาวิธีลดความเสี่ยง เพราะสถานการณ์โลก มีความผันผวนสูง เพื่อให้เราได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

นวัตกรรมกับสิ่งแวดล้อม

เรื่ อ งของสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ให้ความส�ำคัญเสมอ มาถึ ง วั น นี้ ก็ ยั ง สามารถสร้ า งนวั ต กรรม ที่น่าภูมิใจจากการปรับปรุงคุณภาพของ สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย “เราอยู่ในมาบตาพุดมา 30 ปีแล้ว อยู่ตั้งแต่สมัยอุตสาหกรรมยังมีไม่มากนัก แต่เนื่องจากเอสซีจีมีนโยบายในเรื่องการ ดูแลสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และความ รับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน เราจึงให้ ความส�ำคัญกับเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรก เช่น เรื่องเทคโนโลยีการผลิต เราใช้สิ่งที่ดีที่สุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด และมีการ บริ ห ารจั ด การโรงงานที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด” คุณชลณัฐอธิบาย ถึ งแนวทางนโยบายการให้ ค วามส�ำคัญ ในเรื่องสิ่งแวดล้อมของเอสซีจี เคมิคอลส์ “งบประมาณที่ เ ราใช้ ใ นการดู แ ล สิง่ แวดล้อมนัน้ ค่อนข้างสูง ในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา เราลงทุนไปกว่าสองพันล้าน ส�ำหรับเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะอยู่ ในวัฏจักรช่วงขาลงก็ตาม แต่เราก็ยงั ใช้เงิน 21


เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างเช่น หอเผา (Flare) อุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัย ในเวลาเกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น โดยหอเผานี้ จะท�ำหน้าทีป่ ล่อยแก๊สไม่ให้อนั้ อยูใ่ นระบบ เดิมทีชาวบ้านจะบ่นว่า หอเผามีไฟแดง ควันด�ำ เสียงดัง เราจึงจัดการเปลี่ยนใหม่ เป็นหอเผาไร้ควัน และลดแสง ลดเสียง ซึง่ เราลงทุนไปเกือบ 300 ล้านบาท เอสซีจี ไม่เคยหยุดคิดเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะ เชื่อว่าจะส่งผลให้การท�ำธุรกิจยั่งยืน ซึ่ง ถือเป็นผลตอบแทนระยะยาว” แม้ว่าเป้าหมายหลักคือเรื่องของการ ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่เอสซีจี เคมิคอลส์ ฉลาดคิดกว่านั้น “เราสร้างนวัตกรรมทางด้านการปรับปรุง คุณภาพของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราไม่ได้ วิจัยแค่เรื่องผลิตภัณฑ์ แต่เรายังหาวิธี จัดการกับของเสียอย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ เราท�ำวิจยั ของเสียจากโรงงาน โดยเปลีย่ น ของเสียให้กลายเป็นวัตถุดบิ อย่างนีเ้ ป็นต้น นอกจากนี้ เรายังน�ำของเสียจากกระบวนการ ผลิตมาพัฒนาให้เป็นสินค้ามูลค่าเพิม่ ได้ดว้ ย เช่น เราร่วมมือกับธุรกิจอิฐทนไฟในกลุ่ม ซีเมนต์-วัสดุกอ่ สร้างของเอสซีจี ในการคิด สู ต รสารเคลื อ บเตาเผาความร้ อ นสู ง โดยใช้กากของเสียจากโรงงานจนส�ำเร็จ ซึง่ ตอนนีไ้ ด้ผลิตขายเป็นสินค้าแล้ว ผลิตภัณฑ์ ตัวนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สร้างอิมแพ็คท์ สูงสุด เพราะในช่วงเวลาไม่ถึงปี ยอดขาย จากศูนย์กลายเป็น 30 ล้านบาท และยังมี แนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ” ในโอกาสที่ เ อสซี จี ค รบรอบ 100 ปี ในปีนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ก็รว่ มเฉลิมฉลอง ด้วยการเปิดบ้านให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาส เข้าไปศึกษาและเยี่ยมชม “เราเปิดบ้านให้ทกุ ภาคส่วนได้เข้ามาดู 22

มาท�ำความรู้จักกับเอสซีจี เคมิคอลส์ ดูว่า เราท�ำอะไร มีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อะไรบ้าง เราอยากให้ทกุ คนรูจ้ กั เรามากยิง่ ขึน้ มาดูว่ากระบวนการในโรงงานของเราเป็น โรงงานเชิงนิเวศจริงๆ ซึง่ ทัง้ หมดนีก้ ม็ าจาก

สิง่ ทีเ่ ราท�ำมาเป็นระยะเวลายาวนาน ก้าวต่อไป คือ การก้าวสู่การเป็นต้นแบบการสร้าง นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดสู่ ความยั่งยืนของธุรกิจและเพื่อโลกที่ยั่งยืน ต่อไปครับ” คุณชลณัฐปิดท้ายด้วยรอยยิม้


Member’ s Stage

อภิชัย ตั้งวงศ์ศิริ คิดและทำ�อย่างผู้นำ� เรื่อง : พิมพิดา กาญจนเวทางค์ ภาพ : ถนอมพงศ์ ชัยชนะ

23


ความปลอดภัยในการท�ำงานกับ ครอบครัว อาจท�ำให้หลายคนไม่กล้า ที่ จ ะออกมาท� ำ ธุ ร กิ จ ของตั ว เอง ซึ่ ง ต่ า งจากคุ ณ อภิ ชั ย ตั้ ง วงศ์ ศิ ริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จ�ำกัด เพราะในวันที่ พบว่ า การท� ำ งานกั บ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ เฉพาะด้านจะส่งผลให้ธุรกิจประสบ ความส�ำเร็จได้มากกว่า เขาตัดสินใจ ก้าวออกจากบริษัทของครอบครัว มาสร้างบริษัทของตัวเอง และเพียง ไม่กปี่ บี ริษทั น�ำเข้ายางรถยนต์ของเขา ก็ได้กลายเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศ

ให้ความใส่ใจในเรือ่ งการดูแลหลังการขาย ชาวสวนนานถึง 6 เดือน แล้วก็กลับมา ตามแนวคิดของแบรนด์และผู้บริหาร ท�ำงานที่ออฟฟิศ แต่ท�ำไปแล้วไม่ชอบ เพราะผมรู ้ สึ ก ว่ า ตั ว เองไม่ ไ ด้ ใ ช้ ค วาม สตาร์ตการท�ำงาน สามารถทางการตลาดทีเ่ ราจบมาโดยตรง” หลั ง จากส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ชายหนุ่มจึงขอลาออกเพื่อไปท�ำงานใน ปริ ญ ญาตรี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ สายที่ตัวเองร�่ำเรียนมา คุณอภิชัยก็เริ่มต้นชีวิตการท�ำงานที่บริษัท จากนั้น เขาได้เข้าไปท�ำงานกับบริษัท คาร์กลิ ล์สยาม จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั เอกชน เรมี่ คอนโทรล จ�ำกัด ผู้ด�ำเนินธุรกิจไวน์ ผู ้ ผ ลิ ต และจั ด จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ และสุรากลั่นประเภทสปิริต แบรนด์ เรมี่ บริการด้านอาหาร การเกษตร การเงิน มาแตง คอนยัก, คอนโทรล, ไพเพอร์ และอุตสาหกรรมต่างๆ ใน 65 ประเทศ ไฮด์ซีค, ชาร์ลส์ ไฮด์ซีค แชมเปญ และ ทั่วโลก เซนต์ เรมี่ บรัน่ ดี ในต�ำแหน่งนักการตลาด “ผมเข้าไปเป็นเทรดเดอร์นำ� เข้าส่งออก อีก 1 ปี จากนั้นก็ได้ลาออกมาช่วยธุรกิจ แม้ชื่อของยางรถยนต์น�ำเข้า Nitto วัตถุดิบอาหารสัตว์ ช่วงแรกบริษัทส่งไป ของครอบครัว เนื่องจากคุณพ่อมีปัญหา จะยังไม่คุ้นหูผู้ใช้รถยนต์ในวงกว้างเพราะ ฝึกงาน เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูอยู่กับชาวไร่ ด้านสุขภาพ เขาจึงต้องกลับมาช่วยธุรกิจ เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม แต่ส�ำหรับผู้ที่ ของครอบครัว สนใจเรื่องการแต่งรถแล้ว แน่นอนว่ายาง ผมใช้เวลาท�ำการตลาด สร้างฐาน ก้ า วเข้ า สู ่ โ ลกแห่ ง ธุ ร กิ จ Nitto คือแบรนด์ในใจอันดับต้นๆ ทีบ่ ริษทั ยางรถยนต์ ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จ�ำกัด เป็นผู้จัด ลูกค้าอยู่ 2 - 3 ปี จากที่ไม่มีใครรู้จัก ครอบครั ว ของคุ ณ อภิ ชั ย จ�ำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย โดย แบรนด์ Nitto เลย แต่มาถึงวันนี้เรา ท� ำ ธุ ร กิ จ ยางรถยนต์ ม านาน มีหลักการด�ำเนินงานคือ ส่งมอบสินค้าทีม่ ี มียอดขายติดอันดับ 2 ของโลกรอง เขาจึ ง มี โ อกาสได้ เ รี ย นรู ้ ง าน คุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล ตลอดจน จาก Nitto ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ทุกประเภท เขาเล่าว่า “พอเข้ า มาช่ ว ยธุ ร กิ จ ของ ครอบครั ว ผมก็ ท� ำ ทุ ก อย่ า ง ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ ท�ำให้ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับธุรกิจยางรถยนต์อย่างรอบด้าน” แต่ ด ้ ว ยความที่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ครอบครั ว การเรี ย นรู ้ จึ ง เกิ ด จากการลงมื อ ปฏิ บั ติ เท่านั้น “บริษัทนี้ไม่มีการสอนงาน คุณพ่อผม เป็นคนรุ่นเก่า ธุรกิจในครอบครัวจึงไม่มี ค� ำ ว่ า เข้ า คอร์ ส อบรม ผมจ� ำ ได้ เ ลยว่ า มาท�ำงานกับคุณพ่อใหม่ๆ เราทะเลาะกัน ทุกวัน” ผ่านไป 5 ปี ชายหนุ่มเริ่มอ่านเกม การตลาดยางรถยนต์ได้ และเห็นว่าการ แข่ ง ขั น ในแวดวงนี้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรุ น แรง 24


เขาจึ ง คิ ด หาทางออกให้ กั บ การแข่ ง ขั น ทางธุรกิจเสียใหม่ “ผมคิดว่าการทีเ่ ราเป็นธุรกิจครอบครัว จะท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถแข่งขันในตลาดได้ ในอนาคต จึ ง ตั ด สิ น ใจมาซื้ อ ที่ ดิ น แถว พระราม 3 พร้อมด้วยเงินทุนอีก 2 ล้านบาท เพือ่ มาก่อตัง้ บริษทั ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จ�ำกัด” บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จ�ำกัด เปิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 โดยคุณอภิชัยเปิดรับพนักงานใหม่ทงั้ หมด “ผมตั้งใจจะเซตระบบการท�ำงานใหม่ เริ่มต้นด้วยการจ้างพนักงานใหม่ทั้งหมด วางระบบเองทุกๆ อย่าง” เขาย้อนอดีต ซึ่งท�ำให้เราสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่น “ช่วงนัน้ ผมท�ำงานหนักมาก ได้นอนแค่ วันละ 2 ชัว่ โมง เป็นอยูแ่ บบนีก้ ว่า 6 เดือน ตอนนั้นเราเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายเอกซ์คลูซีฟ ให้กับยางรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง ท�ำการตลาด จนแบรนด์ นั้ น ขึ้ น เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ของ ประเทศ พอมาถึงปัจจุบนั เราเปลีย่ นมาดีล กับแบรนด์ Nitto แทน เพราะเราอยาก ขยับไปท�ำธุรกิจน�ำเข้ายางรถยนต์ประเภท สมรรถนะสูง ซึง่ Nitto ก็มคี วามเชีย่ วชาญ ทางด้านนี้โดยตรง เขาเป็นแบรนด์จาก ญี่ปุ่นที่สามารถไปดังได้ถึงสหรัฐอเมริกา ตอนผมน�ำเข้ามาในไทย ผมใช้เวลาท�ำการ ตลาด สร้างฐานลูกค้าอยู่ 2 - 3 ปี จากที่ ไม่มีใครรู้จักแบรนด์ Nitto เลย แต่มาถึง วันนี้เรามียอดขายติดอันดับ 2 ของโลก รองจาก Nitto ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และเรายังร่วมมือกับ Nitto ที่ญี่ปุ่นในการ พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของ คนไทยอีกด้วย” นอกจากนี้ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จ�ำกัด ยังมีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจต่างๆ เช่น การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Nitto 3K

ของตัวเอง มาถึงวันนี้ก็คงพิสูจน์ได้แล้วว่า เขาเลือกเส้นทางเดินถูกต้อง คุณอภิชัย ให้ความเห็นว่า “ข้อดีของการท�ำธุรกิจครอบครัวคือ หากล้ ม จะเจ็ บ ตั ว น้ อ ยกว่ า แต่ ข ้ อ เสี ย คือ ถ้าองค์กรครอบครัวไม่มีคนที่มีความ สามารถ องค์กรก็จะไม่สามารถเติบโตได้ พูดง่ายๆ คือ หากนั่งท�ำงานอยู่ด้วยกัน สร้างองค์กรแข็งแกร่ง คนนั้นก็พี่ คนนี้ก็น้อง เราจะบอกว่าคุณ คุณอภิชัยมีบริษัทของตัวเองเมื่อตอน ไม่เก่งมันก็พูดล�ำบาก แต่ถ้าเป็นมืออาชีพ อายุ 27 ปี เขาไฟแรงและเชือ่ มัน่ ในความคิด ทุกคนจะมีเป้าหมาย มีหน้าที่ของตัวเอง

Isuzu การเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอล เชลซี (ประเทศไทย) อย่างเป็นทางการ หรือ แม้กระทั่งหน้าแฟนเพจ Facebook ของ Nitto ก็อาจนับได้วา่ เป็นหน้าเพจยางรถยนต์ ที่ มี แ ฟนคลั บ มากที่ สุ ด ในประเทศไทย เพราะด้วยระยะเวลาเพียง 1 ปี ก็สามารถ สร้างแฟนคลับได้มากถึง 90,000 คนแล้ว

25


ผมรู้จักเอสซีจีมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้ว ผมมองว่าเป็นหุ้นกู้ที่ไว้วางใจได้ และหุ้นกู้เอสซีจีเป็นหุ้นกู้ที่ผมถือเป็นหลัก เพราะผมมั่นใจในองค์กร

26


หากวั น นี้ ผ มยั ง ท� ำ ธุ ร กิ จ ครอบครั ว อยู ่ ก็คงจะไม่มที างมาถึงวันนีไ้ ด้ เพราะปัจจุบนั การแข่งขันสูงมาก มีคู่แข่งมากขึ้น แค่ กะพริบตาเดียวก็รู้ผลแพ้ชนะกันได้แล้ว นั่ น คื อ เหตุ ผ ลว่ า ท� ำ ไมผมต้ อ งแยกตั ว ออกมาท�ำเอง” แต่อย่างไรก็ดี ประสบการณ์การท�ำ ธุรกิจครอบครัวก็ท�ำให้เขาเห็นถึงความ สัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร “ตั้งแต่ผมก่อตั้งบริษัท ผมมีความคิด ที่อยากจะท�ำบริษัทที่เป็นมืออาชีพ แต่ก็ ต้ อ งมี ค วามผู ก พั น เหมื อ นครอบครั ว ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จ ใช้ องค์กรผลักดันตัวสินค้า หน้าที่ของเราคือ การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ สมเหตุสมผล รวมถึงการดูแลหลังการขาย เพราะเราเชือ่ ว่าการขายสินค้าทีม่ คี ณ ุ ภาพ และให้ทางเลือกกับผู้บริโภค เป็นแนวทาง ที่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังได้”

ก้าวต่อไป กับเป้าหมายของชีวิต

คุณอภิชยั เปิดบริษทั ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จ�ำกัด มาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว และ วันนี้เขายังมีแผนการที่จะขยายธุรกิจต่อ “ปี 2557 เราจะย้ายออฟฟิศ ตอนนี้ ธุรกิจของเราใหญ่ขึ้น ผมเลยไปซื้อที่ดิน 17 ไร่ครึ่ง เพื่อที่จะขยายธุรกิจของเรา ออกไป” และไม่เพียงทุ่มเทให้กับบริษัท ที่สร้างมากับมือ เขายังสนใจในเรื่องของ การลงทุนด้วย ซึ่งหนึ่งในงานอดิเรกของ คุณอภิชัยคือ การบริหารจัดการเงิน “ส่วนตัวผมชอบเรือ่ งการลงทุนอยูแ่ ล้ว ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือหุ้นกู้ จริงๆ ผมรู้จัก เอสซีจีมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้ว ผมมองว่า

เป็นหุ้นกู้ที่ไว้วางใจได้ และหุ้นกู้เอสซีจี เป็นหุ้นกู้ที่ผมถือเป็นหลัก เพราะผมมั่นใจ ในองค์ ก ร สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ผ มเชื่ อ มั่ น ก็คอื ความโปร่งใสขององค์กร และยังเรือ่ ง ความมั่นคงที่จะท�ำให้สามารถจ่ายเงินต้น พร้อมดอกเบีย้ คืนให้แก่เราได้อย่างแน่นอน เมื่อครบก�ำหนดอายุ นอกจากนี้ ผมยัง ประทั บ ใจการดู แ ลผู ้ ถื อ หุ ้ น กู ้ ที่ ดี อ ย่ า ง สม�่ ำ เสมอ ไปเที่ ย วกั บ เขาก็ ป ระทั บ ใจ เป็นองค์กรทีเ่ ราถือว่าเป็นหนึง่ ในครอบครัว เดียวกัน” กระนัน้ คุณอภิชยั ก็ไม่ได้มงุ่ มัน่ แค่เพียง การเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ จ ะพาองค์ ก รให้ ป ระสบ ความส�ำเร็จเท่านัน้ ในฐานะผูน้ ำ� ครอบครัว เขายังเป็นสามีทอี่ บอุน่ ของภรรยา และเป็น คุณพ่อดีเด่นของลูกชายทั้ง 3 คนอีกด้วย “เป้าหมายชีวิตของผมคือ อยากเห็น เจเนอเรชั่นต่อไปของผมเป็นคนดี ถึงแม้ ผมจะไม่เคยตีลกู แต่กไ็ ม่เคยตามใจเขาจน เสียนิสัย ผมใช้เหตุผลในการสอนพวกเขา ทุกวันนีพ้ วกเขาก็เป็นไปอย่างทีผ่ มต้องการ คือ เรียนดี เป็นเด็กดีกันทุกคน ในอนาคต ผมอยากให้พวกเขาเติบโตไปเป็นคนดี เพือ่ มาช่วยพัฒนาสังคมไทย ผมไม่ได้คาดหวัง ว่าเขาต้องโตขึ้นเป็นนักการเมืองหรือต้อง ใหญ่โตอะไร ผมแค่หวังให้เขาเป็นคนดีของ สังคมไม่วา่ จะอยูใ่ นต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงาน อะไร เพราะถ้าทุกคนท�ำเพื่อประเทศ ไม่ โกงกิน ผมเชือ่ ว่าประเทศชาติกเ็ จริญขึน้ ได้” น�้ ำ เสี ย งที่ มั่ น ใจของผู ้ ช ายคนนี้ ท� ำ ให้ บทสัมภาษณ์จบลงอย่างงดงาม เต็มเปี่ยม ไปด้วยพลังและความหวังในวันข้างหน้า อย่างท่วมท้น 27


28

Money Tips


“หุ้นอาเซียน”

อีกทางเลือกของการลงทุน เรื่อง : TMB Analytics

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) เกิดจากการท�ำความตกลงระหว่างประเทศในกลุ่มที่จะจัดตั้งเป็นประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) เมื่อเดือนตุลาคม 2546 เพื่อพัฒนาความ สัมพันธ์ให้รุดหน้าไปอีกขั้น หลังจากที่ได้จัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ในเดือนสิงหาคม 2510 ค�ำขวัญทีว่ า่ “One Vision, One Identity, One Community” จึงสะท้อนถึงจุดมุง่ หมายทีต่ อ้ งการเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ได้อย่างชัดเจน เชื่อมโยงตลาดทุนระดับภูมิภาค

การถือก�ำเนิดของ AEC ที่จะมีขึ้นเป็นทางการในปี 2558 นี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยขยายตลาดการผลิต การค้า และการบริการ เท่านั้น แต่ยังช่วยขยายโอกาสการลงทุนในตราสารทางการเงิน อีกด้วย โดยหนึ่งในนั้นคือตราสารทุน หรือหุ้นนั่นเอง นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนหุน้ นอกประเทศได้ดว้ ยตนเอง อย่างสะดวกมากขึ้น จากความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์ของ อาเซียนทัง้ 7 แห่ง ใน 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ (SGX) มาเลเซีย (BM) ไทย (SET) อินโดนีเซีย (IDX) ฟิลิปปินส์ (PSE) และใน เวียดนามสองแห่ง คือ HNX และ HOSE เป็น เพื่อยกระดับหลักทรัพย์ในอาเซียนให้เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุน ทั่วโลก ในอีกด้านยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน ในอาเซียนสามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น โดยทุกบริษัทที่อยู่ในอาเซียนจะต้องมีบรรษัทภิบาลที่ดี ได้ มาตรฐานในทุกด้าน เพราะบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศนั้น จะต้องผ่านเกณฑ์ จากหน่วยงานก�ำกับของแต่ละประเทศ อย่างในบ้านเราคือ

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้ความ ส�ำคัญเรือ่ งความโปร่งใสในการบริหารงาน และมาตรฐานในการจัดท�ำและเปิดเผย ข้อมูลต่างๆ อีกด้วย

ซื้ อ ง่ า ยขายคล่ อ ง ด้ ว ย Asean Trading Link

ปั จ จุ บั น ได้ เ ริ่ ม มี ก ารเชื่ อ มโยงตลาด หลั ก ทรั พ ย์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น แล้ ว โดยมี 3 ประเทศที่ เ ปิ ด ให้ ซื้ อ ขายระหว่ า งกั น ได้ นั่นก็คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ที่ เชื่ อ มโยงระบบการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ระหว่ า งตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ าเซี ย นผ่ า น “Asean Trading Link” เพื่อให้นักลงทุน สามารถซือ้ ขายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ได้สะดวกผ่านช่องทางเดียว ซึ่งมีระบบ 29


ตารางท�ำการของตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (BM) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

การจัดการที่เป็นโครงข่าย (Intra-ASEAN Network) จับคูซ่ อื้ ขายในกลุม่ สามประเทศ สมาชิกนี้ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ ที่ เ หลื อ ซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก ของ Asean Exchanges แล้ว ก็จะเข้าร่วม Asean Trading Link ในอนาคตต่อไป ตามความพร้อม ของแต่ละประเทศ ผู ้ ล งทุ น สามารถส่ ง ค� ำ สั่ ง ซื้ อ ขาย หลั ก ทรั พ ย์ ผ ่ า นบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ ตามวันและเวลาท�ำการเปิด - ปิดของตลาด หลักทรัพย์แต่ละประเทศ โดยยึดเวลา การซือ้ ขายตามเวลาท้องถิน่ (ประเทศไทย จะมีเวลาทีช่ า้ กว่าอีกสองประเทศ 1 ชัว่ โมง กล่ า วคื อ หากนั ก ลงทุ น ไทยจะซื้ อ ขาย หุ้นสิงคโปร์ สามารถท�ำได้ตั้งแต่ 08.00 16.00 น. ตามเวลาในบ้านเรา) ดูจาก ตารางด้านบน ส่วนการซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ น Asean Trading Link มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ เปิ ด บั ญ ชี ซื้ อ ข า ย กั บ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ (ตรวจสอบรายชือ่ บริษทั หลักทรัพย์ ได้ที่ http://www.set.or.th/th/asean_ exchanges/asean_link.html) ผู ้ ล งทุ น ส่ ง ค� ำ สั่ ง ซื้ อ ขายผ่ า น บริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดบัญชีไว้ เช่นเดียวกับเวลาที่เราซื้อขาย หุ้นในประเทศ

1 2

30

ช่วงเช้า

ช่วงเย็น

09.00 - 12.30 น.

14.30 - 17.00 น.

09.00 - 17.00 น. 10.00 - 12.30 น.

3

14.30 - 17.00 น.

การช�ำระหรือได้รับค่าหุ้น และ การส่งมอบหลักทรัพย์ จะเป็น ไปตามกฎเกณฑ์ ข องตลาด หลั ก ทรั พ ย์ ใ นแต่ ล ะประเทศ โดยทั้ ง 3 ประเทศข้างต้นจะใช้เกณฑ์ T+3 เช่น เดียวกัน ส่วนสกุลเงินในการช�ำระราคา จะค�ำนวณจากสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละ ประเทศ โดยผู้ลงทุนไทยสามารถช�ำระ เป็นสกุลเงินบาทได้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่บริษัทหลักทรัพย์แจ้งให้ทราบ การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Asean Trading Link นั้น ผู้ลงทุนรายย่อยที่เป็น บุคคลธรรมดาจะได้สิทธิประโยชน์ ทาง ภาษีนั่นก็คือ ยกเว้นภาษีก�ำไรจากการ ขายหลักทรัพย์ ส่วนภาษีเงินปันผลจะต้อง น� ำ ไปร่ ว มค� ำ นวณเป็ น เงิ น ได้ ใ นปี ภ าษี นั้นๆ ตามอัตราที่กฎหมายก�ำหนด ส่วน ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลจะต้องน�ำทั้งก�ำไร จากการขายหลักทรัพย์และเงินปันผล ไป ค�ำนวณเป็นเงินได้ในปีภาษีนั้นๆ ตาม อัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนด (ข้อมูลอ้างอิงจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เลือกลงทุนผ่าน Asean Stars

การน�ำร่องเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ ทั้งสามแห่งนี้ ท�ำให้มูลค่าตลาดมีขนาด รวมกันถึง 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ สิ้นเดือนเมษายน 2556 ข้อมูลจาก World Federation of Exchanges)

ซึ่ ง ครอบคลุ ม ร้ อ ยละ 70 ของมู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาดรวมของทั้ ง ภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ก็เพราะตลาดทั้ง สามแห่งมี Market Capitalization (มูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาด) ใหญ่ที่สุด สามอันดับแรกในภูมิภาคอาเซียน โดย สิงคโปร์มีขนาดใหญ่ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 ส่ ว นมาเลเซี ย และไทยมี สั ด ส่ ว น ใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ 27 เ นื่ อ ง จ า ก บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ตลาดหลักทรัพย์มีมากมาย อาจท�ำให้ ผู้ลงทุนหน้าใหม่ที่สนใจจะกระจายการ ลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเลือกไม่ถูก ว่า ควรจะลงทุนในหุ้นตัวใดดี ASEAN Exchanges จึงได้คัดเลือกหุ้นของแต่ละ ประเทศจ�ำนวน 30 ตัวตามขนาดของ Market Capitalization และสภาพคล่อง ในการซื้ อ ขายที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาแล้ ว ว่าเข้าข่ายหุ้นคุณภาพน่าลงทุน จัดเป็น หุ้นกลุ่ม Asean Stars มาให้ผู้ลงทุนได้ สั ม ผั ส กั บ การลงทุ น นอกประเทศ ซึ่ ง รายชื่อหลักทรัพย์ชุดนี้จะมีการปรับทุกๆ 6 เดือน อย่างของประเทศมาเลเซียก็จะมี Petronas Gas, Maybank, Genting Malaysia ส่วนประเทศสิงคโปร์ก็จะเป็น Singapore Airlines, SingTel, UOB Bank ส�ำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ก็จะ เป็นหุน้ ขนาดใหญ่ของประเทศอย่าง SCC, PTT, BBL เป็นต้น นอกจากนี้ หากนักลงทุนท่านใดทีร่ จู้ กั หรือคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัทต่างๆ และวิเคราะห์แล้วว่า กิจการ เหล่านั้นมีอนาคตที่ดี แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Asean Stars อย่างเช่น เบเกอรี่ตรา Breadtalk ท่านก็สามารถเข้าไปลงทุนหุ้น ของบริษัทนี้ที่ตลาดสิงคโปร์ได้เช่นกัน


3,000 2,500

BM

SGX

SET

2,000 1,500 1,000 500 Jan-10 Feb-10 Apr-10 May-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Nov-10 Dec-10 Feb-11 Mar-11 May-11 Jun-11 Aug-11 Sep-11 Nov-11 Dec-11 Feb-12 Mar-12 May-12 Jun-12 Aug-12 Sep-12 Nov-12 Dec-12 Feb-13 Mar-13 May-13 อัตราผลตอบแทน ไตรมาสต่อไตรมาส BM

40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

SGX

SET

03/2013

03/2012

03/2011

03/2010

03/2009

03/2008

-30% -40% 03/2007

จากสถิ ติ ย ้ อ นหลั ง สามปี ที่ ผ ่ า นมา การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รายวั น ของตลาดทั้ ง สามแห่ ง แม้ จ ะมี แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน แต่ความ สัมพันธ์ก็ไม่ได้เหมือนกันโดยสิ้นเชิง โดย ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทยกั บ สิ ง คโปร์ จะมีความสัมพันธ์ของการเคลือ่ นไหวอยูท่ ี่ ร้อยละ 60 แต่ระหว่างไทยกับมาเลเซียจะมี ความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างมากถึงร้อยละ 92 และเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนจาก การลงทุนโดยประเมินจากการเปลีย่ นแปลง ของค่ า เฉลี่ ย ดั ช นี ร ายไตรมาสต่ อ กั น ในแต่ละไตรมาส จะพบว่า ตลาดหลักทรัพย์ ไทยให้ผลตอบแทนอย่างโดดเด่นมากกว่า แต่หากลองย้อนสถิติให้ครอบคลุมช่วงที่ หุ ้ น อยู ่ ใ นช่ ว งขาลงตอนวิ ก ฤติ ซั บ ไพร์ ม ปี 2551 - 2552 พบว่า ถ้ามีการกระจาย การลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ม าเลเซี ย ก็จะช่วยลดการขาดทุนลงได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนั้น ปัจจัยพื้นฐานอย่างอัตรา การเติบโตของเศรษฐกิจแต่ละประเทศ ที่มีระดับแตกต่างกัน หรือในบางช่วงอาจ มี ทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มกั น อั น จะส่ ง ผล กระทบต่อผลประกอบการของบริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์ทแี่ ตกต่างกันไปด้วย ก็จะ เป็นตัวช่วยในการถัวเฉลีย่ ผลตอบแทนจาก การลงทุนได้ หากผู้ลงทุนมีการวางแผน กระจายความเสี่ยงเอาไว้บ้าง ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จากทางเลือก ในการลงทุนที่มีมากขึ้น ย่อมต้องอยู่บน พื้นฐานการศึกษาหาความรู้ของผู้ลงทุนที่ กว้างออกไปอีกขั้น เนื่องจากการลงทุนใน ต่างประเทศย่อมมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งค�ำนึง ถึงมากกว่าการลงทุนในประเทศ ทั้งเรื่อง ความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย น กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของตลาดที่

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย

Index 3,500

03/2006

ทางเลือกกระจายพอร์ตลงทุน

ที่มา: CEIC, TMB Analytics

ของนักลงทุนก็จะถูกยกระดับขึน้ โดย ปริยาย รวมถึงตลาดทุนอาเซียนก็จะ กลายเป็ น หนึ่ ง ใน Asset Class ( ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง สิ น ท รั พ ย ์ ) ข อ ง นักลงทุนทั่วโลกตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง ของ AEC ให้ มี อ� ำ นาจต่ อ รองได้ ในที่สุดแล้ว ความรู้ความเข้าใจ มากขึ้นด้วยเช่นกัน

จะไปลงทุน การติดตามภาวะเศรษฐกิจ มหภาคและอุ ต สาหกรรมเฉพาะที่ อ าจ แตกต่า งจากไทย เพื่ อให้ ก ารตั ด สิ น ใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจของบริษัท ที่เข้าไปลงทุน และน�ำมาซึ่งผลตอบแทน อย่างคุม้ ค่าจากโอกาสการลงทุนทีเ่ ปิดกว้าง มากขึ้น

31


Cover Story

“ไอเดีย สร้างสรรค์” คุณเองก็มีได้ เรื่อง : จักรวาล

32

เมื่อพูดถึงค�ำว่า “ความคิดสร้างสรรค์” คุณนึกถึงอะไร ความแปลกใหม่ สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมไปถึงสิ่งที่คุณ หลุดปากพูดออกมาหลังจากที่ได้เห็นมันว่า “เออ...มันคิดได้ ไง” หรือถ้าพูดถึงค�ำว่า “นวัตกรรม” บ้างล่ะ อะไรที่แล่นเข้าหัวคุณ ตั้งแต่วินาทีแรก คงหนีไม่พ้นภาพเทคโนโลยีสุดแสนจะทันสมัย อะไรทีด่ มู สี เี หมือนโลหะ อะไรทีด่ เู หมือนอยูไ่ กลตัวเรามากๆ ใช่ไหม


นัน่ คงเป็นความนึกคิดถึงความน่าจะเป็น ที่ใช้นิยามสิ่งเหล่านั้นของใครหลายคน ด้วยเพราะฟังเขาต่อๆ มาบ้าง หรืออาจ เป็ น เพราะยั ง ไม่ ไ ด้ รู ้ จั ก สิ่ ง เหล่ า นั้ น ดี จนเข้าใจว่ามันไกลตัวมาก แต่เอาเข้า จริงแล้ว ทั้งเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือ แม้แต่นวัตกรรม ทั้งสองสิ่งอยู่ใกล้ตัวเรา แค่นี้เอง อยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วทั้งสอง ครอบด้วยอวัยวะล�ำดับบนสุดของร่างกาย อย่ า งศี ร ษะ ใช่ แ ล้ ว …เราทุ ก คนต่ า งมี ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ ถู ก ผลิ ต ขึ้ น จาก “สมอง” อยู่ในตัวกันแทบทั้งสิ้น

การทีค่ นเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ ต้องเกิดจากศักยภาพ และการพัฒนาของสมอง โดยสมองของคนเรานั้นจะมีสองซีก ซึง่ ทัง้ สองซีกจะท�ำงานแตกต่างกัน โดยสมองซีกซ้ายจะท�ำหน้าที่ ในด้านวิทยาศาสตร์ การตัดสินใจ การใช้เหตุผล ส่วนสมอง ซีกขวาจะท�ำหน้าที่ในด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ แม้สมอง ทัง้ สองจะมีหน้าทีต่ า่ งกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เวลาสมองของ คนเราท�ำงาน สมองทั้งสองซีกก็จะท�ำงานเชื่อมโยงไปพร้อมกัน ในแทบทุกกิจกรรมทางความคิด ยกตั ว อย่ า งให้ เ ห็ น ภาพคื อ เวลาเราอ่ า นหนั ง สื อ สมอง ซีกซ้ายจะตีความในเรื่องของโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ ในขณะที่สมองซีกขวาก็จะตีความเรื่องท่วงท�ำนองและอารมณ์ “สมอง” โรงงานผลิ ต ไอเดี ย ในการด�ำเนินเรือ่ ง ดังนัน้ ในการพัฒนาสมองเราไม่สามารถแยก พัฒนาในแต่ละด้านได้ แต่จะต้องพัฒนาทัง้ สองซีกไปพร้อมๆ กัน สร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการ คิดของสมองที่มีความสามารถในการคิด “นวัตกรรม” ดอกผลแห่งไอเดียสร้างสรรค์ อย่างทีไ่ ด้กล่าวไปในตอนต้นว่า ค�ำว่านวัตกรรมไม่ใช่แค่อะไร ได้ ห ลากหลายและแปลกใหม่ จ ากเดิ ม ทั้ ง ยั ง สามารถน� ำ ความคิ ด ที่ ไ ด้ นั้ น ไป ที่ดูไฮเทคหรือเป็นเทคโนโลยีล�้ำสมัยเสมอไป แต่ความหมายของ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไปจนถึ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า ง มันจริงๆ ก็คอื ความคิดริเริม่ ทีถ่ กู น�ำมาพัฒนาต่อยอดจากสิง่ เดิม สิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่จากรูปแบบเดิมๆ ให้ มี ค วามแปลกใหม่ ม ากขึ้ น เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนั้นควรประกอบ มากขึ้น เพื่อท�ำให้สิ่งต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ด้วยสามปัจจัย ได้แก่ “เป็นสิง่ ใหม่” อันเป็น จากเดิมนั่นเอง เพือ่ ให้เห็นภาพของค�ำว่านวัตกรรมชัดขึน้ เราลองไปดูตวั อย่าง ไอเดี ย สดใหม่ ที่ ไ ม่ เ คยมี ใ ครคิ ด มาก่ อ น “ใช้การได้จริง” ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลพวงมาจากความคิดสร้างสรรค์ที่สดใหม่ ควรเป็ น สิ่ ง ที่ จั บ ต้ อ งได้ ปรั บ ใช้ ไ ด้ จ ริ ง ซึง่ ถูกน�ำมาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ กันดีกว่า ไม่ใช่เป็นเพียงจินตนาการเพ้อฝัน “มีความ แล้ ว คุ ณ จะทึ่ ง ว่ า สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ส ร้ า งสรรค์ บ างชิ้ น เป็ น ของใช้ เหมาะสม” เป็นความคิดที่สะท้อนเหตุผล ใกล้ตัวเรานี่เอง และมีคุณ ค่า ไม่ยากเกินที่คนทั่ว ไปจะ ยอมรับได้

33


‘Sofa Bed’

เริ่ ม ต้ น กั น ที่ น วั ต กรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ แปลงร่างได้อย่างโซฟาอัจฉริยะตัวนี้ ซึ่งมี ชื่อว่า “Sofa Bed” นอกจากจะมีหน้าที่ หลั ก เป็ น โซฟาส� ำ หรั บ นั่ ง เอกเขนกแล้ ว นักออกแบบหัวใสยังเติมแต่งไอเดียทีใ่ ช้ได้ จริงลงไป ท�ำให้มนั แปลงร่างเป็นเตียงนอน ได้ อี ก หนึ่ ง ฟั ง ก์ ชั น เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้กับสินค้า แถมยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ กะทั ด รั ด ของชี วิ ต มนุ ษ ย์ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น ได้เป็นอย่างดี ไปต่อกันที่ตู้เสื้อผ้า แล้วคว้าเข็มขัด สุดครีเอทขึ้นมาใส่ ไอเดียนี้สร้างสรรค์มา เพื่อคนที่ต้องการดูแลรูปร่างโดยเฉพาะ เพราะเจ้า “Measuring Tape Belt” นี้ เป็น เข็ดขัดที่เพิ่มฟังก์ชันสายวัดเข้ามา เพื่อให้ ผู้ใช้ได้อัพเดทรอบเอวของตัวเองอยู่ตลอด เวลา ห้ามใจไม่ให้กนิ ดืม่ ตามใจอยาก เพราะ รอบเอวจะกว้ า งให้ เ ห็ น กั น จะจะไปเลย ช่วยเพิ่มวินัยในการบริโภคได้ดีจริงๆ

แม้แต่มีดพกสุดคลาสสิกอย่างมีดพกสวิส ก็ต้อง ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยด้วยการใส่ไอเดียลงไปใน ฟังก์ชันการใช้งาน ออกมาเป็น “Swiss Army Knife Victorinox SSD” เป็นมีดพกที่มี USB Flash Drive ส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลอยู่ในนั้นด้วย เพื่อการใช้งานที่ ครบครันคุ้มค่า พกอันเดียวใช้ได้สารพัด แล้วจะต้องเดินเข็นไปท�ำไม...ถ้ามันปัน่ ได้ สิง่ ประดิษฐ์ ชิ้ น สุ ด ท้ า ยที่ ห ยิ บ มาเล่ า ให้ ฟ ั ง นี้ น่ า จะเหมาะกั บ เทรนด์โลกในปัจจุบันที่การขี่จักรยานก�ำลังฮิต กับ “Trolley Bike” ที่ถูกออกแบบมาให้คุณแม่บ้านพ่อบ้าน ขาช็อปได้ปั่นออกก�ำลังกันไปในตัวเมื่อต้องออกไป จับจ่ายข้าวของเข้าบ้าน เป็นการใช้เวลาออกก�ำลังกับ สิ่งประดิษฐ์ใกล้ตัวที่สร้างสรรค์น่าดู ตัวอย่างต่างๆ ที่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ เห็นภาพนัน้ นับเป็นผลลัพธ์ทางนวัตกรรมอันเกิดจาก ไอเดี ย สร้ า งสรรค์ ที่ ห ยิ บ จั บ ของสองสิ่ ง ที่ ไ ม่ น ่ า จะ เข้ า กั น ได้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ ใ กล้ เ คี ย งกั น มาก มาผ่ า น กระบวนการออกแบบดี ไ ซน์ ก็ ดี กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ก็ดี ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ ท้าทายสมมติฐานที่ว่า “อะไรๆ ก็สามารถเป็นไปได้” แล้วไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใดๆ มนุษย์เราก็สามารถ ท�ำให้เกิดขึ้นได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์แทบทั้งสิ้น

‘Measuring Tape Belt’

34

‘Swiss Army Knife Victorinox SSD’

‘Trolley Bike’


เตียงนอน

นั่ง-นอนถูกหลัก ผุดไอเดียบรรเจิดได้ ฮวงจุ้ย

ใครที่คิดว่าเรื่องฮวงจุ้ยนั้นไม่ส�ำคัญและ ไม่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ อยากให้ลอง อ่านข้อความนี้ พอล ดาร์บี ผู้เชี่ยวชาญ ในศาสตร์ฮวงจุย้ ได้กล่าวแนะน�ำไว้วา่ ควรจะ จัดห้องท�ำงานให้อยูใ่ นทิศตะวันตกของอาคาร เพราะทิศตะวันตกเป็นสัญลักษณ์ของความคิด สร้างสรรค์ใหม่ๆ ส�ำหรับในเรื่องการใช้สีนั้น ควรเลือกใช้สีขาว ครีม และเทาเงิน

ใครจะเชื่อว่า บางทีคนที่ชอบซุกตัวอยู่บนเตียงอาจเป็นคนที่ มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในโลกก็ได้ ผลการศึกษาส�ำรวจ แห่งส�ำนักงานพัฒนาของประเทศอังกฤษได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์หลังจากทีไ่ ด้ “นอนพักกลางวัน” นัน้ ผลลัพธ์ คือ ผู้เข้าร่วมทดลอง 1 ใน 3 อ้างว่า สมองของพวกเขาเกิด ไอเดียบรรเจิดขณะอยู่บนเตียงนอน ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวท�ำให้ ดูเหมือนว่าการอยู่ในสภาวะแวดล้อมทีผ่ ่อนคลาย และการไม่ตก อยูใ่ นความรูส้ กึ กดดันจากชีวติ ประจ�ำวัน กลายเป็นกุญแจส�ำคัญ ที่น�ำไปสู่การได้ไอเดียสร้างสรรค์สุดล�้ำเลิศ โดยริชาร์ด ไวส์แมน ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยากล่าวว่า ขณะที่ฝัน เราจะผสมผสาน ความคิดแปลกๆ ที่อาจดูเหนือจริง แต่ในบางครั้งมันก็ช่วยแก้ ปัญหารวมไปถึงกลายเป็นทางออกที่น่าสนใจในบางกรณีได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะปรับนิสัยในการท�ำงาน เพื่อช่วยให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นด้วย 

ถึงแม้ผลการศึกษาจะระบุวา่ ทัง้ ฮวงจุย้ และการนอนพักกลางวัน จะช่วยให้เกิดไอเดียสุดบรรเจิดได้ แต่หากมองในแง่ความเป็นจริง แล้ว น่าจะให้น�้ำหนักไปที่การได้พักผ่อนอย่างเพียงพอมากกว่า เพราะโดยธรรมชาติเวลาที่คนเรามีความเครียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม มักจะท�ำให้สมองตื้อ คิดอะไร ไม่ อ อก แต่ ห ากได้ มี ก ารพั ก ผ่ อ นหรื อ ผ่ อ นคลายแม้ จ ะเป็ น เพียงเล็กๆ น้อยๆ บ้าง ก็ย่อมท�ำให้สมองท�ำงานได้ดีขึ้น ซึ่งจะ ช่วยคั้นไอเดียแจ๋วๆ ให้ออกมาโลดแล่นได้มากขึ้น 3 ขั้นตอนฝึกฝนสมองซีกซ้าย - ซีกขวา ให้ลื่นไหล

• หาปากกามา 2 ด้าม กับกระดาษ 2 แผ่น • มือซ้ายให้วาดรูปสี่เหลี่ยม ส่วนมือขวาให้วาดรูปสามเหลี่ยม • ต้องวาดรูปทั้งสองไปพร้อมๆ กัน หากช่วงแรกยังไม่สามารถแยกประสาทซ้ายขวาได้ อาจตั้งใจเพ่งสมาธิอยู่ที่การวาดรูปเดียวก่อน จากนั้นให้หมั่น ฝึกฝนบ่อยๆ สมองก็จะท�ำงานสอดประสานกัน และจะสามารถวาดรูปทั้งสองด้วยมือซ้ายและมือขวาในเวลาเดียวกันได้ นอกจากจะช่วยพัฒนาการท�ำงานของสมองทั้งสองซีกให้ผลิตไอเดียสร้างสรรค์ให้แก่เราได้แล้ว วิธีนี้ยังช่วยป้องกันโรค ความจ�ำเสื่อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 35


Focus

Never Stop Creating

เกรียงไกร กาญจนะโภคิน เจ้าพ่ออีเว้นต์พันล้าน

เรื่อง : สุทธินี ใจสมิทธ์ ภาพ : วิภัทร พันธุ์นราวิกิจ

ย้อนกลับไปเมือ่ ปี 2010 หลายคนคงมีโอกาสได้เห็นศาลาไทย ที่ ง ดงามตระการตาในงาน World Expo ณ นครเซี่ ย งไฮ้ ประเทศจีน นอกจากจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก จนติดอันดับ 1 ใน 7 อาคารยอดนิยมจาก 200 ประเทศที่น�ำมา จั ด แสดงประชั น กั น แล้ ว ผลงานครั้ ง นั้ น ยั ง สร้ า งชื่ อ เสี ย ง ให้ประเทศไทยเป็นที่จดจ�ำมาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วย

36

ผูท้ อี่ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จอันยิง่ ใหญ่นี้ คือชายผูเ้ ปีย่ มด้วยความคิดสร้างสรรค์และ คร�่ ำ หวอดในแวดวงอี เ ว้ น ต์ ม าตั้ ง แต่ ยุ ค แรกเริม่ คุณเมฆ - เกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ แ ม้ ต ารางงานจะอั ด แน่ น แต่ เ ขาก็ ยั ง คงพกรอยยิ้ ม แสนอบอุ ่ น กั บ บุคลิกสบายๆ มานั่งพูดคุยกับเราถึงเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลที่แข่งขัน กันแบบนาทีต่อนาที


37


SCG Delight: เริ่มต้นบนเส้นทาง อั น ดั บ แรกเลยคื อ เล่ น บทฝ่ า ยบุ ค คล SCG Delight: งานไหนที่ ส ร้ า ง สายครีเอทีฟได้อย่างไร คัดเลือกคนที่มีสไตล์ใกล้เคียงกัน มี DNA ชื่อเสียงและภูมิใจมากที่สุด

เกรียงไกร: ถ้าใครบอกว่าชีวิตคนเรา เรียนจบด้านไหน ก็ต้องท�ำงานด้านนั้น ส�ำหรับผมไม่ใช่แน่นอน จริงๆ ผมจบ คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ด้วยความที่เป็นคนชอบคิดอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ท�ำให้รู้ตัวเองมาตลอดว่า ต้อง ท�ำงานบนเส้นทางของครีเอทีฟเท่านัน้ ผม เลยขีดเส้นชีวติ ไว้เลยว่า จะท�ำอยูส่ องอย่าง คืองานโทรทัศน์และงานโฆษณา ตอนเรียน ก็หาความรู้ด้วยการไปช่วยงานเพื่อนที่ เรียนนิเทศศาสตร์อยู่ตลอด พอเรียนจบ ที่ แ รกที่ ไ ปสมั ค รก็ เ ลื อ กเอเจนซี่ โ ฆษณา ตอนนัน้ ผมท�ำทุกอย่างทัง้ Media Planner, Copy Writer, AE ไปจนถึงการวางบิล เก็บเงิน เรียกว่าท�ำทุกต�ำแหน่ง ไม่เคย เกี่ยงงาน เพราะอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่ตลอด หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ท�ำงาน เป็นครีเอทีฟที่ JSL ที่นั่นผมก็ได้เรียนรู้ ทุกอย่าง ใครเรียกให้ท�ำอะไรก็ท�ำหมด ยอมรับว่าได้ความรูจ้ ากสองแห่งนีเ้ ยอะมาก พอท�ำไปได้สักพักก็เริ่มค้นพบว่าชอบงาน ในแนวรายการถ่ายทอดสด ทุกอย่างทีบ่ นั ทึก สดๆ แล้วครัง้ หนึง่ ก็มโี อกาสได้ลองท�ำงาน อีเว้นต์ก็รู้สึกชอบมาก ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มี ค�ำนี้ และก็ยังไม่มีบริษัทแบบนี้ด้วย จึง ตัดสินใจเปิดบริษัทและชวนคนรู้จักมาท�ำ ด้วยกัน ท�ำไปท�ำมา ความเห็นเริ่มต่างกัน ผมเลยแยกออกมาเปิ ด เองกั บ น้ อ งชาย (คุณหมอก - เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน) แล้วใช้ชื่อว่า “อินเด็กซ์”

เดียวกัน สองคือ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่หล่อหลอมให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ ไ ปในทิ ศ ทางที่ เ ราต้ อ งการ สามคื อ วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เรามีสโลแกน ว่า “Never Stop Creating” ผมเชื่อและ บอกตัวเองทุกวันว่า สิ่งที่เราท�ำอยู่ไม่ใช่ สิ่งที่ดีที่สุด มันมีสิ่งที่ดีกว่านี้เสมอ และ สุดท้ายคือ ก�ำหนดทิศทางองค์กรว่าจะไป ในทิศทางไหน ทั้งหมดนี้ช่วยให้อินเด็กซ์ฯ ขับเคลือ่ นไปข้างหน้าได้เร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ความคิดสร้างสรรค์ยงั เป็นหัวใจ ส�ำคัญของอินเด็กซ์ฯ เราไม่เคยหยุดคิด และชอบสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ สังเกตได้เลยว่าในแต่ละยุคจะไม่

เรามีสโลแกนว่า “Never Stop Creating” ผมเชื่อและบอกตัวเองทุกวันว่า สิ่งที่เราท�ำอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด มันมีสิ่งที่ดีกว่านี้เสมอ

เหมือนกัน ในช่วงที่ทุกคนต้องการความ ไฮเทค เราก็หาอะไรล�้ำๆ มาใช้ ในช่วงที่ ทุกคนต้องการ Big Idea เราก็หาจุดเด่นที่ ท�ำให้ทุกคนต้องจับตามองและพูดถึงงาน ของเรา อย่างวันนี้เราขยายตลาดออกไป ยั ง ต่ า งประเทศแล้ ว แม้ ว่ า ทุ ก ก้ า วของ SCG Delight: อะไรคือความต่าง อินเด็กซ์ฯ จะเป็นแบบค่อยๆ ก้าวไปทีละขัน้ ของอินเด็กซ์ฯ กับบริษัทอื่นที่อยู่ใน แต่ก้าวของเราจะไกลกว่าคนอื่น ตลอด ธุรกิจเดียวกัน 23 ปีที่ผ่านมา เราเป็นผู้น�ำที่ไม่ใช่แค่ เกรียงไกร: ผมก�ำหนดนโยบายไว้ 4 ข้อ ยอดขาย แต่เป็นผู้น�ำเทรนด์ด้วย

38

เกรียงไกร: ต้ อ งบอกว่ า งานทุ ก ชิ้ น ผมคิดใหม่และแตกต่างทั้งหมด ไม่เคย ลอกเลียนแบบใคร แม้กระทั่งตัวเอง แต่ ถ้าถามว่าภูมิใจงานชิ้นไหน ก็คงเป็นงาน ที่ เ ราต้ องออกไปชกบนเวที โ ลก เพราะ ประเทศไทยไม่ได้โดดเด่นขนาดทีห่ ลายคน จะจับตามอง จึงเป็นความท้าทายที่ผม รู้สึกว่าสนุก ต้องคิดและวางกลยุทธ์ให้ ชนะทีมอื่นให้ได้ ทั้งๆ ที่เรามีน้อยกว่าเขา ทุกอย่าง แต่ถา้ ดึงดูดความสนใจของเขาได้ ตรงนั้นถือเป็นความส�ำเร็จ ในวันที่เราไป ออกงาน World Expo 2010 ทีน่ ครเซีย่ งไฮ้ ประเทศจีน ครัง้ นัน้ ผลงานอาคารศาลาไทย ติด 1 ใน 7 ผลงานที่ได้รับความนิยมจาก

ผูเ้ ข้าชม ในใจตอนนัน้ คิดว่า ฟลุคหรือเปล่า ทีช่ นะฝรัง่ เพราะเขามีทกุ อย่างมากกว่าเรา พออีก 2 ปีต่อมา เรามีโอกาสไปออกงาน International Exposition 2012 ที่เมือง ยอซู ประเทศเกาหลีใต้ ตอนนั้นวางแผน และปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ ห้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ พอติด 1 ใน 3 อันดับ เลยรูว้ า่ เราไม่ได้ฟลุค แน่นอน ท�ำให้มั่นใจมากขึ้นว่า ในโลกนี้ เราสู้กับใครก็ได้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะไป อีกก้าว นั่นคือระดับโลก แต่ไม่ได้มองว่า


คุณประสบความส�ำเร็จแน่นอน บางคน บอกว่า ต้องแบ่งเวลางานกับเวลาชีวิต เพื่ อ ไปท� ำ สิ่ ง ที่ รั ก แต่ ผ มไม่ เ คยรู ้ สึ ก แบบนั้น ผมชอบตื่นเช้ามาท�ำงาน สนุก กับทุกบรรยากาศของการท�ำงาน แม้จะมี ปัญหา แต่ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป

SCG Delight: ท�ำอย่างไรให้งาน ครีเอทีฟสดใหม่ได้เสมอๆ

เกรียงไกร: สิง่ ส�ำคัญของงานครีเอทีฟ คือ ต้องใหม่และเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยท�ำ มาก่ อ น เพราะฉะนั้ น เราจึ งมี ที ม วิ จั ย ที่ ช่วยพัฒนาองค์กร ท�ำให้เราเข้าใจความ ต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ ซึ่งส่วนนี้ จะช่วยในการครีเอทงานได้มาก เพราะคน ที่จะสร้างสรรค์งานดีๆ ออกมาได้สักชิ้น จะต้องรู้เยอะ เห็นเยอะ และไม่มีข้อจ�ำกัด นอกจากนี้ ต้องรู้จักสร้างเครือข่ายอยู่ ตลอดเวลา เพราะการได้รู้จักบุคคลจาก หลากหลายวงการเป็นการเพิ่มเครือข่าย ทางธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี

SCG Delight: แล้ ว การร่ ว มทุ น ครั้งส�ำคัญกับวู้ดดี้ มิลินทจินดา ใน Big Events เป็นมาอย่างไร

ต้องไปทั่วโลก ตอนนี้มองในระดับภูมิภาค มากกว่า อย่างประเทศต่างๆ ในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เราเตรียมการ มาตั้งแต่ปี 2009 แล้ว เราเริ่มศึกษาตลาด ไปดูวา่ เขาเป็นอย่างไร วางแผนแบบค่อยเป็น ค่ อ ยไป และตั ด สิ น ใจว่ า ประเทศไหน ควรเข้าไปก่อน เรียกว่าทุกอย่างในตอนนี้ พร้อมหมดแล้ว

SCG Delight: อะไรที่ท�ำให้อินเด็กซ์ฯ ครองอันดับหนึ่งในธุรกิจอีเว้นต์

เกรี ย งไกร: ทุ ก วั น นี้ ผ มมี ค วามสุ ข และสนุกกับการท�ำงานมาก นี่คือกุญแจ สู่ความส�ำเร็จ ผมคิดแต่ว่าจะท�ำอย่างไร ให้ดกี ว่าเมือ่ วาน ท�ำอย่างไรให้งานของเรา เป็นต�ำนาน สิ่งที่ผมท�ำและสิ่งที่ผมเป็น ผมอยากให้ทกุ คนรูว้ า่ นีค่ อื วิถขี องอินเด็กซ์ฯ ที่คุณต้องเรียนรู้ ถ้าท�ำตามแบบแผนนี้

เกรียงไกร: พอดีได้มีโอกาสไปกินข้าว ด้วยกัน แล้วรู้เลยว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดา ก็แยกกันไปคิดว่าจะท�ำอะไรด้วยกันได้บา้ ง สุดท้ายก็ตกผลึกร่วมกันว่า อยากท�ำสิ่งที่ แตกต่าง เลยออกมาเป็น Big Events ที่ประกอบด้วย 3 ไอเดียหลัก คือ Big Content: Big Format ผลิตรายการทีวี มาตรฐานสากลที่คนทั้งโลกดูได้ สามารถ ซื้อรูปแบบเราไปท�ำต่อได้ Big Platform คือ ดึงเอกลักษณ์ของไทยมาสร้างสรรค์ให้ เป็นงานระดับสากลทีม่ รี ปู แบบหลากหลาย สามารถน�ำไปจัดในต่างประเทศได้ และ 39


ต้องบอกว่าวันนี้ งานครีเอทีฟไม่มพี รมแดนแล้ว คือไม่มีเส้นแบ่งว่าคุณอยู่ ตรงไหนของโลก เพียงแค่ โยนความคิดไปบนโลกไซเบอร์ แล้วรู้จักแชร์ ก็จะท�ำให้ไอเดีย ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

Big Creative Thinking รับจัดกิจกรรม ทางการตลาดตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งผม กับวูด้ ดีม้ มี มุ มองคล้ายกันว่า ท�ำไมคนไทย ถึงชอบซื้อรูปแบบ ท�ำไมไม่คิดขึ้นมาเอง แล้วเอารูปแบบของเราไปขายให้คนอืน่ บ้าง พอคลิกไอเดียกันก็เลยได้มาร่วมงานกัน ในไม่ช้านี้คงได้เห็นอะไรดีๆ

ครีเอทีฟเท่านั้น เมื่อก่อน ความฝันจะ ส�ำเร็จได้ต้องมีทั้งทุนและก�ำลัง แต่ตอนนี้ แค่มีไอเดียที่ดีและใช้โลกไซเบอร์ให้เป็น ประโยชน์ ก็ทำ� ให้เราไปถึงจุดนัน้ ได้งา่ ยและ เร็วกว่าที่คิด ปัจจุบันจึงมีเศรษฐีอายุน้อย เต็มไปหมด เพราะยุคนี้ไม่ได้ส�ำคัญที่เงิน แต่อยู่ที่ไอเดียที่ดีที่สุดต่างหาก

SCG Delight: ทิศทางงานครีเอทีฟ ไม่ ใช่แค่เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง ในยุคดิจิทัลจะเป็นแบบใด ไม่หยุดยั้ง ไอเดียอันแสนบรรเจิดก็ เกรียงไกร: ต้องบอกว่าวันนีง้ านครีเอทีฟ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญทีห่ ากล�ำ้ หน้าและ ไม่มีพรมแดนแล้ว คือไม่มีเส้นแบ่งว่าคุณ เข้าถึงผูค้ นได้มากเท่าใด ความส�ำเร็จ อยูต่ รงไหนของโลก เพียงแค่โยนความคิด ก็ อ ยู ่ ใ กล้ แ ค่ เ อื้ อ มมากเท่ า นั้ น จึ ง ไปบนโลกไซเบอร์ แล้วรูจ้ กั แชร์ ก็จะท�ำให้ ไม่ ใช่เรื่องแปลกที่เขาคนนี้จะได้ฉายา ไอเดียของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทุกคน ว่า “เจ้าพ่ออีเว้นต์เมืองไทย” เพราะ ได้ มี โ อกาสเห็ น และสั ม ผั ส วั น นี้ ไ อเดี ย ทุ ก ลมหายใจของเขามาพร้ อ มกั บ จึงไม่จ�ำเป็นต้องมาจากคนที่ท�ำงานด้าน ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เสมอ 40


10 Things

10

Places to

Inspire Your Idea เรื่อง : จักรวาล

เราทุกคนต่างรู้ดีว่า คงไม่ ใช่เรื่องง่ายนักกับการได้มาซึ่ง ผลงานสุดสร้างสรรค์ เพราะสิง่ ส�ำคัญอันเป็นรากฐานและต้นทุน ก่อนทีไ่ อเดียจะก่อตัวขึน้ มานัน่ ก็คอื “แรงบันดาลใจ” วันนีไ้ ม่วา่ คุณ จะเป็นใคร อายุมากน้อยแค่ไหนก็ ไม่ส�ำคัญ เพราะความคิด

สร้างสรรค์ยังคงจ�ำเป็นอยู่เสมอ คอลัมน์ 10 Things ฉบับนี้ จะพาทุกท่านออกไปเปิดหู เปิดตา และพักผ่อนเบาๆ กับ 10 สถานที่ รอบตัว ที่อาจช่วยสะกิดต่อมไอเดียและจุดไฟในตัวคุณให้ลุกโชน ไปด้วยไอเดียสนุกๆ แหวกกรอบกันอีกครั้ง

โรงภาพยนตร์

ใครว่าความบันเทิงไม่ส�ำคัญ เราขอ เถียงหัวชนฝา เพราะหลายๆ ครั้งเราก็มัก ได้ แ รงบั น ดาลใจหรื อ ไอเดี ย ดี ๆ จาก สื่อบันเทิงถมเถไป ง่ายๆ แค่เดินไปที่ โรงภาพยนตร์สาขาใกล้บ้านคุณ หรือลอง TCDC ศาลาเฉลิมกรุง ไปเลื อ กชมภาพยนตร์ แ นวที่ ไ ม่ เ คยชม หนึ่งในสถานที่จัดแสดง “มหรสพ จากโรงภาพยนตร์สุดอินดี้อย่าง House โรงมหรสพหลวงแห่ ง นี้ ป ั จ จุ บั น ทางปัญญา” เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ RCA เผื่ อ รอบนี้ จ ะเก็ บ ตกอะไรใหม่ ๆ ยั ง คงเปิ ด ด� ำ เนิ น การเพื่ อ สื บ สาน และขุดค้นความคิดสร้างสรรค์ให้คนไทย ที่ไม่เคยลิ้มลองมาก่อน วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จัดแสดงตั้งแต่ โดยการน� ำ เสนอผ่ า นนิ ท รรศการจาก นาฏศิ ล ป์ ชั้ น สู ง โขน และคอนเสิ ร ์ ต ทั่วทุกมุมโลก ที่นี่มีหลายมุมสร้างสรรค์ ร่วมสมัย การแสดงทั้งหมดผสมผสานกับ ทีร่ อให้คณ ุ ได้มาสัมผัส ไม่วา่ จะเป็น TCDC เทคนิคสมัยใหม่ แต่ยงั คงไว้ซงึ่ ความวิจติ ร Resource Center ห้องสมุดด้านการ งดงามถูกต้องตามขนบแบบแผน ไปดู ออกแบบที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ในเอเชี ย ไปชมความประณีตวิจิตร เติมให้สมอง ® Material ConneXion Bangkok ห้องสมุด ซีกขวาที่ควบคุมการท�ำงานในด้านศิลปะ วัสดุเพื่อการออกแบบแห่งแรกของเอเชีย ได้บรรเจิดกับเขาบ้าง ที่ ร วบรวมวั ส ดุ ที่ นั ก ออกแบบระดั บ โลก สวนลุมพินี ใช้สร้างผลงาน มาร่วมค้นความรู้คู่ความ ร่างกายและจิตใจทีแ่ ข็งแรงนัน้ มีคณ ุ ประโยชน์ บันเทิงเพื่อเพิ่มต้นทุนของการสร้างสรรค์ อย่างไม่นา่ เชือ่ เพราะช่วยท�ำให้สมองสดชืน่ กันได้แล้วที่ TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ตามไปด้วย หากวันนีค้ วามคิดเกิดตีบตัน ลองหาเวลา ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ไปสูดออกซิเจนเข้าปอดกันบ้าง ไม่ใกล้ไม่ไกลกับ สวนสาธารณะแห่งแรกของไทยที่ก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 จะมาเดินเบาๆ ออกก� ำ ลั ง หรื อ จะร่ า ยร� ำ ไปกั บ ไทเก็ ก ก็ ไ ด้ ทั้ ง นั้ น นอกจากร่ า งกายและสมอง จะกระปรี้กระเปร่าแล้ว เผลอๆ ยังได้เพื่อนใหม่ไว้เฮฮาอีกด้วย

3

42


หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร

หนึง่ ในพืน้ ทีใ่ จกลางกรุงเทพฯ ทีป่ ฏิญาณตน ไว้ ว ่ า จะเป็ น “หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ ประชาชนเพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒ นาสั ง คม ที่ยั่งยืน” ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบทั้ง นิทรรศการ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย ดนตรี ทั้ ง หมดนี้ ก็ เ พื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ ค นไทยรั ก ในศิลปะ ส่งเสริมจินตนาการเพื่อสร้าง วิถีทางภูมิปัญญาใหม่ๆ เพื่อรักษาสมดุล ทางอารยะสืบไป

ร้านหนังสือ

เมื่อต้องการความรู้หรือไอเดียใดๆ หลายคนน่าจะชอบใจกับวิธี “การเปิด หนังสือ” และนอกเหนือจากร้านหนังสือ สั ญ ชาติ ไ ทยทั่ ว ไปแล้ ว ถ้ า อยากเปิ ด หู เปิดตามากกว่านั้น ท�ำไมไม่ลองไปตะลุย คลังหนังสือสัญชาติญปี่ นุ่ อย่าง Kinokuniya ทีน่ มี่ หี นังสือมากมายทัง้ ไทยและเทศ หรือ จะเป็ น ร้ า นหนั ง สื อ ต่ า งประเทศมื อ สอง อย่างร้าน Dasa ย่านพร้อมพงษ์ ถนนสุขมุ วิท ที่เน้นขายหนังสือที่ยังสภาพดีและราคา ไม่แพงมาก เป็นตัวเลือกให้เปิดไอเดียเพิม่ ได้อีกด้วย

Museum Siam

พืน้ ทีแ่ ห่งการเรียนรูท้ เี่ น้นสร้างประสบการณ์ สดใหม่ ใ นการชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพือ่ เป็น “ต้นแบบ” แหล่งเรียนรูท้ ยี่ กระดับ มาตรฐานสู่สังคม ผ่านสื่อสมัยใหม่และ กิ จ กรรมสร้ างสรรค์ เพื่ อให้ ก ารเรีย นรู้ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละรากเหง้ า ของไทย เต็ ม ไปด้ ว ยความสนุ ก สนานมากยิ่ ง ขึ้ น วันว่างถ้าไม่รจู้ ะไปไหน ลองจูงมือเจ้าตัวน้อย ที่บ้านไปเที่ยวดู ได้ทั้งไอเดียและยังได้ สานสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก หลานในครอบครั ว อีกด้วย

ร้านกาแฟ

ตลาดนัดคลาสสิก

ตลาดนัดของคนคลาสสิก เหมาะส�ำหรับ เดิ น เล่ น เติ ม ไอเดี ย มีทั้งโซนแสดงงาน ศิ ล ปะ ประติ ม ากรรม โซนของสะสม โบราณ โซนขายข้าวของกระจุ๊กกระจิ๊ก โซนคอนเสิรต์ โซนของอร่อยจากทัว่ แคว้น แดนไทย หรือจะชิลล์กายปล่อยใจไปกับ การล่ อ งเรื อ ชมทั ศ นี ย ภาพยามค�่ ำ คื น วันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ก็ลองมาเดินเติม ไอเดียกันได้ ตั้งแต่บ่ายสี่โมงยันตีหนึ่งเลย

เพราะ “บรรยากาศมีอานุภาพมากกว่า ที่คิด” หนึ่งในสถานที่ที่อาจช่วยจุดไอเดีย ดีๆ ที่อยากแนะน�ำคือ ร้านกาแฟ ซึ่งอาจ เป็นที่คุ้นเคยที่ไปกันประจ�ำ หรืออาจเป็น ที่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ไ ปเยื อ นมานานแล้ ว อย่ า งร้ า น ออน ล็อก หยุน่ ย่านถนนเจริญกรุง หนึง่ ใน สภากาแฟที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของกรุ ง เทพฯ กั บ เมนู ห นั ก เบาหอมกรุ ่ น กลมกล่ อ ม รสกาแฟ หรือถ้าอยากโมเดิรน์ ขึน้ มาหน่อย ก็ลองไปนั่งที่ร้าน Too Fast To Sleep ย่านถนนพระรามที่ 4 ร้านกาแฟส�ำหรับ คนนอนดึก เพราะทีน่ เี่ ปิดตลอด 24 ชัว่ โมง มี ทั้ ง กาแฟและอาหารจานด่ ว นบริ ก าร ชอบสไตล์ไหนก็ลองเลือกแวะเวียนไปกันดู ไม่แน่วา่ ถ้าได้ละเลียดกาแฟถ้วยโปรดแล้ว คุณอาจก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ เร็วขึ้นก็ได้

YouTube

ใครจะไปคิ ด ว่ า โลกแห่ ง ความคิ ด สร้างสรรค์หาเจอได้งา่ ยกว่าทีค่ ดิ แค่เพียง เข้ า สู ่ โ ลกไซเบอร์ แ ล้ ว คลิ ก ไปที่ เ ว็ บ ไซต์ YouTube อาณาจักรแห่งโลกคลิปวิดีโอ ซึ่ ง พร้ อ มจะเสกสรรประสบการณ์ ภาพเคลื่อนไหวกว่าหลายล้านคลิปส่งตรง มารอหน้าคุณแล้ว วิธีนี้นับเป็นช่องทาง ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว แถมยังกว้างไกล ที่สุดภายในเสี้ยววินาที เพราะโลกทั้งโลก ถูกย่อมาไว้เพียงปลายนิ้วของคุณแล้ว

43


Exotic Thai

“อุตรดิตถ์”

01

เมืองแห่งต�ำนาน เรื่อง : วรศักดิ์ จรุงรัตนาพงศ์ ภาพ : ฝ่ายภาพอมรินทร์พริ้นติ้ง และชาธร โชคภัทร

เมื่อกล่าวถึงเมืองท่องเที่ยวทางภาคเหนือ เรามักคิดถึงเมืองเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง หรือน่าน ที่ก�ำลังได้รับความนิยมจาก นักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ แต่กลับมีนอ้ ยคนนักทีจ่ ะนึกถึงอุตรดิตถ์ จังหวัด ทางภาคเหนือตอนล่างทีห่ ลายคนมองผ่าน ทีน่ คี่ อื อดีตเมืองท่าการค้าทีส่ ำ� คัญ แถมยังเกี่ยวพันกับต�ำนานเมืองลับแล เมืองลึกลับที่ถูกกล่าวขานกันมา ยาวนาน ดังนั้นวันนี้คอลัมน์ Exotic Thai จะพาผู้อ่านมาท�ำความรู้จักกับ เมืองอุตรดิตถ์กันครับ 44


พื้ น ที่ ข องอุ ต รดิ ต ถ์ ป รากฏหลั ก ฐาน การตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ จวบจนสมัยสุโขทัยและ กรุงศรีอยุธยา ดินแดนแถบนี้ได้เป็นที่ตั้ง ของเมืองส�ำคัญหลายเมือง เช่น เมืองฝาง เมืองทุ่งยั้ง และที่ถูกกล่าวถึงมากคือเมือง พิชัย ที่มีสถานะเป็นถึงเมืองหน้าด่านของ กรุงศรีอยุธยา แต่ชอื่ เมืองอุตรดิตถ์นนั้ เป็น ชื่อที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมาย ว่า “เมืองท่าของภาคเหนือ” เนือ่ งจากทีต่ งั้ ของอุตรดิตถ์ในสมัยนั้นคือต�ำบลบางโพ ท่าอิฐ เป็นชุมนุมการค้าริมแม่น�้ำน่านที่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สินค้าที่ขนส่งทาง เรือจากกรุงเทพฯ จะต้องมาขนถ่ายกันทีน่ ี่ เนือ่ งจากล�ำน�ำ้ เหนือขึน้ ไปตืน้ เขินและเต็ม ไปด้วยเกาะแก่ง เป็นอุปสรรคกับการขนส่ง เช่นเดียวกันกับสินค้าจากเมืองทางเหนือ ทัง้ หลวงพระบาง แพร่ น่าน จนถึงสิบสองปันนา จะถูกขนส่งมาลงเรือยังบางโพท่าอิฐ แห่งนี้ จนท�ำให้ทนี่ เี่ จริญรุง่ เรืองและมีผคู้ น ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยจ�ำนวนมาก พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรด ให้ตั้งเป็นเมืองอุตรดิตถ์ มีสถานะขึ้นกับ เมืองพิชัย ก่อนที่จะย้ายเมืองพิชัยมารวม อยู่ที่อุตรดิตถ์ในภายหลัง อุตรดิตถ์จึง กลายเป็ น หั ว เมื อ งส�ำคัญ ทางภาคเหนือ ตอนล่างนับแต่นั้นมา ปัจจุบันการเดินทางสู่เมืองอุตรดิตถ์ สามารถเดิ น ทางได้ โ ดยสะดวกทั้ ง ทางรถไฟและรถยนต์ โดยมีทางหลวง หมายเลข 11 สายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตัดผ่าน ซึ่งเมื่อเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เรา จะได้พบกับอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด อุตรดิตถ์ อนุสาวรียแ์ ห่งนีส้ ร้างขึน้ เพือ่ เป็น เกียรติประวัติแก่พระยาพิชัย ผู้เป็นหนึ่ง

ในทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชที่ ร ่ ว มรบกอบกู ้ เ อกราชจาก กองทัพพม่าอย่างกล้าหาญ พระยาพิชัย ดาบหั ก เดิ ม ชื่ อ นายทองดี มี บ ้ า นเกิ ด อยู่ที่เมืองพิชัย ได้เข้ารับราชการทหาร ในสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ตั้งแต่สมเด็จ พระเจ้ า ตากสิ น ฯ ยั ง ทรงด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็นเจ้าเมืองตาก นายทองดีได้ร่วมรบ กั บ สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น ฯ หลายครั้งโดยเฉพาะในช่วง กอบกูเ้ อกราชหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกพ่าย กระทัง่ มีการ สถาปนากรุงธนบุรเี ป็นราชธานี สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น ฯ ได้ โปรดเกล้ า ฯ ให้ น ายทองดี หรื อ ต� ำ แหน่ ง ในขณะนั้ น คื อ พระยาสีหราชเดโช ขึ้นเป็น พระยาพิชยั ปกครองเมืองพิชยั ที่เป็นบ้านเกิดของท่าน ต่อ มาในปี พ.ศ. 2316 กองทัพพม่าได้ยกทัพเข้ามาตี เมื อ งพิ ชั ย พระยาพิ ชั ย ได้ น�ำทัพออกสูศ้ กึ อย่างกล้าหาญ โดยมี อ าวุ ธ ประจ� ำ กายคื อ ดาบสองมือ การรบครั้งนี้เป็น ไปอย่างชุลมุนจนดาบข้างขวาของพระยา พิชัยหักเป็นสองท่อน แต่การสู้รบยังคง ด� ำ เนิ น ไปจนกองทั พ พม่ า ต้ อ งแตกพ่ า ย จึงเป็นที่มาของสมญานาม “พระยาพิชัย ดาบหัก” ที่ได้รับการกล่าวขานถึงความ กล้าหาญของพระยาพิชยั ทีส่ รู้ บจนดาบหัก ก็ยังมิย่อท้อ

รวมระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เราจะ เข้าสู่อ�ำเภอลับแล ดินแดนที่เป็นเจ้าของ ต�ำนานอันลือเลื่องของเมืองลึกลับที่มีแต่ สตรีเพศหรือเมืองแม่หม้ายแห่งนี้ มีเรื่อง เล่าขานกันว่า มีชายคนหนึง่ เดินทางเข้าไป ในป่า แล้วได้พบกับหญิงสาวทีม่ าจากเมือง ลับแล จึงขอติดตามไปด้วย และได้พบว่า เมืองลึกลับแห่งนีม้ แี ต่สตรีเพศ ซึง่ หญิงสาว

01 เมืองลับแล 02 อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

อธิบายว่าคนในเมืองนี้ต้องถือวาจาสัตย์ และตั้งอยู่ในศีลธรรม ถ้าใครประพฤติผิด ไปจากนี้ต้องถูกขับออกจากเมืองลับแล ที่ ผ่านมาผู้ชายในเมืองล้วนไม่รักษาสัจจะ ลับแล ต�ำนานแห่งเมืองแม่หม้าย วาจา จึงโดนขับไล่ออกจากเมืองไปทัง้ หมด จากตัวเมืองอุตรดิตถ์ เมื่อเดินทางไป หลังจากนั้นทั้งสองเกิดความรักใคร่จึงได้ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 102 ก่อนจะ แต่งงานกัน โดยฝ่ายชายให้สัญญาว่าจะ เลีย้ วซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1041 รักษาศีลและยึดถือวาจาสัตย์ 45


03

ทั้งสองอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจนมี ลูกน้อยด้วยกันหนึ่งคน วันหนึ่งภรรยา ไม่อยู่บ้าน เหลือเพียงสามีอยู่เลี้ยงลูกกับ มารดาของภรรยา ขณะนั้นลูกเกิดอาการ งอแงร้องไห้ไม่หยุด ด้วยความลืมตัวผูเ้ ป็นพ่อ จึงพูดปลอบไปว่า “แม่มาแล้วๆ” มารดา ของภรรยาได้ยินเข้าจึงไม่พอใจอย่างมาก และเมือ่ ลูกสาวกลับมาจึงเล่าเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ให้ ฟ ั ง ฝ่ า ยภรรยาได้ ฟ ั ง ก็ เ สี ย ใจที่ ส ามี มิอาจรักษาสัจจะวาจาไว้ได้ จ�ำต้องให้สามี ออกจากเมืองไป โดยนางได้จัดสัมภาระ ให้ กั บ สามี น� ำ ติ ด ตั ว ไปด้ ว ย ฝ่ า ยสามี เมื่อเดินทางออกจากเมืองไปได้ระยะหนึ่ง ก็เริม่ รูส้ กึ หนัก จึงเปิดสัมภาระออกดู พบว่า ภายในเป็นหัวขมิ้นจ�ำนวนมาก จึงโยน หัวขมิ้นเหล่านั้นทิ้งเกือบหมด เมื่อเดิน ออกมาถึงหมู่บ้านที่ตนเองจากมา บรรดา ญาติมิตรต่างดีใจที่ได้พบชายหนุ่มอีกครั้ง หลังจากหายตัวไปนาน ชายหนุม่ ได้เล่าเรือ่ ง ที่พบเจอมารวมถึงหัวขมิ้นที่แบกออกมา จากเมือง แต่เมื่อหยิบหัวขมิ้นที่เหลืออยู่ เพียงหัวเดียวขึ้นมา ปรากฏว่าขมิ้นหัวนั้น กลายเป็นทองค�ำแท่งสีเหลืองอร่าม นอกจากต� ำ นานเมื อ งลั บ แลที่ ก ล่ า ว 46

04

มาแล้ว ยังมีต�ำนานที่เกี่ยวเนื่องถึงที่มา ของชื่อ เมืองลับแลอยู ่ อีกหลายเรื่องราว บ้างว่าเมืองลับแลในสมัยก่อนเป็นเมืองที่ ตั้งอยู่กลางป่าเขารกทึบ มีดอยม่อนฤษีอยู่ ทางทิศตะวันตกคอยขวางกั้นแสงอาทิตย์ จนท�ำให้บรรยากาศยามเย็นของเมืองนี้ มื ด ครึ้ ม แม้ ข ณะนั้ น พระอาทิ ต ย์ จ ะยั ง ไม่ตกดินก็ตาม จึงเรียกเมืองนีว้ า่ “ลับแลง” คือพระอาทิตย์ลับไปเมื่อเวลาเย็น ต่อมา เรียกเพี้ยนไปเป็น “ลับแล” ในที่สุด ส่วนอีกต�ำนานหนึ่งเล่ากันว่า เมื่อครั้ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดยัง ดินแดนแถบนี้ ได้ ท รงนั่ งบ� ำ เพ็ ญสมาธิ ภาวนายังพระแท่นศิลาอาสน์ และเมื่อ ทรงยื น ทอดพระเนตรไปยั ง ทิ ศ เหนื อ แลออกไปลับสายตาเห็นเมืองที่ซ่อนตัว อยู ่ ใ นป่ า เขารกทึ บ จึ ง มี ก ารเรี ย กขาน เมืองนั้นว่า “ลับแล” ซึ่งต�ำนานนี้นอกจาก จะเกี่ ย วพั น กั บ ชื่ อ ของเมื อ งลั บ แลแล้ ว ยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ “พระแท่ น ศิ ล าอาสน์ ” ปู ช นี ย สถานคู ่ บ ้ า นคู ่ เ มื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ ที่

ปัจจุบันปรากฏอยู่ในตราประจ�ำจังหวัด อุตรดิตถ์อีกด้วย

สักการะพระแท่นศักดิ์สิทธิ์

พระแท่ น ศิ ล าอาสน์ ป ระดิ ษ ฐานอยู ่ ภายในวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ห่างจาก ตัวอ� ำเภอลับแลประมาณ 7 กิโลเมตร หรือประมาณ 4 กิโลเมตรจากอ�ำเภอเมือง วั ด พระแท่ น ศิ ล าอาสน์ เ ป็ น วั ด โบราณ ที่ ไ ม่ ป รากฏหลั ก ฐานการสร้ า งที่ แ น่ ชั ด มี เ พี ย งหลั ก ฐานในพระราชพงศาวดาร สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่กล่าวถึงการเสด็จมา นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อปี พ.ศ. 2283 ลักษณะของพระแท่นเป็นศิลาแลง ขนาด กว้าง 8 ฟุต ยาว 10 ฟุต สูง 3 ฟุต ครอบไว้ด้วยพระมณฑปศิลปะเชียงแสน ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารวัดพระแท่น ศิลาอาสน์ ปั จ จุ บั น พระแท่ น ศิ ล าอาสน์ เ ป็ น ที่ เคารพสักการะมิใช่เฉพาะชาวอุตรดิตถ์


03 พระแท่นศิลาอาสน์ 04 วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง พระบรมธาตุคู่เมืองทุ่งยั้ง 05 พระพุทธสรีระจ�ำลอง 06 “พิธีถวายสลากภัต” การถวายภัตตาหารเพล โดยไม่จ�ำเพาะเจาะจง

เท่านัน้ แต่ทกุ ๆ วันจะมีประชาชนจากทัว่ ทุก สารทิศเดินทางมาสักการะปูชนียสถาน แห่งนี้ เพราะเชือ่ กันว่า สมเด็จพระพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ในภัทรกัปนี้จะเสด็จมา ทรงนั่ ง เจริ ญ สมาธิ ภ าวนาบนพระแท่ น ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

ชมพระธาตุ คู ่ เ มื อ ง และประเพณี หนึ่งเดียวในโลก ไม่ ไ กลจากวั ด พระแท่ น ศิ ล าอาสน์ ยั ง มี ศ าสนสถานคู ่ บ ้ า นคู ่ เ มื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ อีกแห่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การไปสักการะ เพราะเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมา สั ม พุ ท ธเจ้ า ที่ นี่ คื อ พระบรมธาตุ ทุ ่ ง ยั้ ง

พระบรมธาตุอายุ เก่าแก่ภายในวัด พ ร ะ บ ร ม ธ า ตุ ทุง่ ยัง้ ต�ำบลทุง่ ยัง้ อ� ำ เ ภ อ ลั บ แ ล พ ร ะ บ ร ม ธ า ตุ ทุ ่ ง ยั้ ง มี ลั ก ษณะ เป็ น เจดี ย ์ ท รง ลั ง กา ฐานเป็ น สี่เหลี่ยม และมี เจดี ย ์ บ ริ ว ารทั้ ง 4 ทิศ สันนิษฐาน ว่ า รู ป แบบเจดี ย ์ ทรงลั ง กานี้ เ ป็ น รู ป แบบที่ บู ร ณะ ขึ้ นมาใหม่จ าก ลักษณะเดิมที่เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบสุโขทัย ต่อมาในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ มีการบูรณะโดยพ่อค้าไม้ชาวพม่า รูปแบบ เจดียจ์ งึ เปลีย่ นไปเป็นเจดียแ์ บบพม่า ก่อน ที่จะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2451 จนท�ำให้ยอดเจดียห์ กั พังลงมา หลวงพ่อแก้ว สมภารวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งในสมัยนั้น จึงร่วมกับชาวเมืองอุตรดิตถ์บรู ณปฏิสงั ขรณ์ พระบรมธาตุทงุ่ ยัง้ ขึน้ มาใหม่ โดยมีรปู แบบ เป็นเจดีย์ทรงลังกาดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ด้ า นหน้ า ขององค์ พ ระบรมธาตุ เ ป็ น ที่ตั้งของวิหารหลวงซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม แบบสุโขทัยที่งดงามอ่อนช้อยด้วยหลังคา ซ้อนและลาดต�่ำ สันนิษฐานว่าวิหารหลวง แห่งนีผ้ า่ นการบูรณะมาหลายครัง้ โดยเฉพาะ ในสมั ย สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว บรมโกศ ที่มีหลักฐานบันทึกไว้ ผนังภายในวิหาร มี ภ าพจิ ต รกรรมฝาผนั ง เรื่ อ งสั ง ข์ ท อง ฝีมอื ช่างสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสันนิษฐาน ว่า สาเหตุทภี่ าพจิตรกรรมเป็นเรือ่ งสังข์ทอง เพราะมีความเชื่อที่ว่า เมืองทุ่งยั้งนี้คือ

เมืองของท้าวสามลในเรือ่ งสังข์ทองนัน่ เอง ส่ ว นพระประธานที่ ป ระดิ ษ ฐานอยู ่ ภายในวิหารหลวงถือได้ว่าเป็นพระคู่บ้าน คู่เมืองทุ่งยั้งมาอย่างยาวนาน ชาวบ้าน ที่ นี่ ต ่ า งเรี ย กขานกั น ในหลายชื่ อ เช่ น หลวงพ่อโต หลวงพ่อประธานเฒ่า หรือ บางทีเรียกว่า หลวงพ่อหลักเมือง และ ในทุกๆ ปี เมื่อถึงวันแรม 8 ค�่ำ เดือน 6 วั ด พระบรมธาตุ ทุ ่ ง ยั้ ง จะมี ก ารจั ด งาน ประเพณีสลากภัต ทีเ่ ป็นประเพณีถวายทาน แก่พระสงฆ์ของชาวล้านนา แต่ที่แตกต่าง จากทีอ่ นื่ คือ จะมีการจัดงานวันอัฏฐมีบชู า หรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ สมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ที่ มี ขึ้ น หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน โดยตั้งแต่วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6 จะมี การสร้างพระบรมศพจ�ำลอง ประทับอยูใ่ น โลงแก้วประดิษฐานไว้บนศาลาการเปรียญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ จนถึง วันแรม 8 ค�ำ่ เดือน 6 อันเป็นวันอัฏฐมีบชู า จะมีพธิ จี ำ� ลองการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจ�ำลอง มีการสร้างจิตกาธานและ เมรุมาศเสมือนเหตุการณ์จริง พิธนี ถี้ อื เป็น พิธีส�ำคัญของชาวเมืองอุตรดิตถ์ที่หาชม ได้เพียงที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งเท่านั้น

สีสนั ของการเทีย่ วเมืองอุตรดิตถ์ นอกจากจะได้สัมผัสถึงมรดกทาง วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแล้ว ที่นี่ ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวและต�ำนาน เล่ า ขานสื บ ต่ อ กั น มามากมายทั้ ง ต� ำ นานเมื อ งลั บ แล หรื อ แม้ แ ต่ ต�ำนานพระแท่นศิลาอาสน์ ดังนั้น คงไม่เกินเลยไปนักทีจ่ ะเรียกขานเมือง อุตรดิตถ์ว่าเป็นเมืองแห่งต�ำนานที่ เล่าขานมิรู้จบ 47


The Journey

• บรรยากาศหอไอเฟลยามค�่ำคืน 48


Paris

The City of Life เรื่องและภาพ : พลอย มัลลิกะมาส

ใครบางคนเคยบอกไว้วา่ หากอยากท�ำความรูจ้ กั ใครสักคน อย่างจริงๆ จังๆ ให้เริม่ ต้นจากการท�ำความรูจ้ กั “สิง่ ทีเ่ ขาท�ำ” ด้วยว่าเมื่อตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นเป็นอย่างไร งานที่ท�ำ ออกมาก็มักจะเป็นแบบนั้นเสมอ เช่นเดียวกันกับวลีอมตะของ นายพล ชาร์ลส์ เดอ โกล (Charles Andre´ Joseph Marie de Gaulle) รัฐบุรุษและอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่พูดกับอองรี การ์ติเยร์-แบรซง (Henri Cartier-Bresson) หนึ่งในช่างภาพ ชื่อดังผู้บันทึกหลากหลายเรื่องราวและความทรงจ�ำร้อยพัน ของกรุงปารีสไว้ ให้ โลกชืน่ ชมว่า “Vous avez ‘vu’ parce que vous avez ‘cru’” เพราะคุณเชื่อ...คุณถึงเห็น

ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพของอองรี นอกจากจะมีแนวทางที่ชัดเจน เป็นตัว ของตั ว เอง ไม่ เ สแสร้ ง แกล้ ง ท� ำ และ ลอกเลียนแบบไม่ได้แล้ว ยังแสดงออกมา ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เขามีความเชื่อและ มุมมองต่อโลกนี้อย่างไรบ้าง เช่นเดียวกับ ชุดซีรสี่ ภ์ าพถ่ายขาวด�ำดังสะท้านโลกทีช่ อื่ ว่า Kisses ของโรแบร์ต ดัวส์โน (Robert Doisneau) ทีถ่ า่ ยทอดให้เห็นถึงความเป็น “เมืองหลวงแห่งความโรแมนติก” ของกรุง ปารีสได้อย่างลึกซึง้ และชัดเจนทีส่ ดุ แม้แต่ ฉั น เองก็ ไ ม่ อ าจปฏิ เ สธได้ ว ่ า ภาพถ่ า ย ขาวด�ำที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ผู้คน และบรรยากาศในกรุงปารีสของช่างภาพ ระดับต�ำนานทัง้ สองคนนี้ คือแรงบันดาลใจ ส� ำ คั ญ ให้ ฉั น ดั้ น ด้ น เดิ น ทางไกลมาถึ ง มหานครแห่งความรักแห่งนี้ ไม่มีใครรู้ว่า

• นักดนตรีมือสมัครเล่นในรถไฟใต้ดิน

“ปารีส” ได้รับการยกย่องให้เป็น “เมือง ที่โรแมนติกที่สุดของโลก” ตั้งแต่เมื่อไร (บางที อ าจจะเป็ น ทั น ที ที่ ภ าพถ่ า ยซี รี่ ส ์ Kisses ของโรแบร์ต ดัวส์โน ได้รบั การเผยแพร่ ออกไป) ด้วยว่าในความเป็นจริงแล้ว ปารีส ทีไ่ ด้สมั ผัสกับปารีสในความฝันนัน้ แตกต่าง กั น อยู ่ เ ยอะ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ถนนหนทาง

ตรอกซอกซอยลดเลี้ยวเคี้ยวคดแคบๆ ที่ เต็มไปด้วยกลิ่นปัสสาวะและมูลถ่ายของ สุนขั คนจรจัดขีเ้ มาทีม่ กั ใช้ฟตุ บาทริมถนน และหน้าสถานีรถไฟเป็นทีพ่ ำ� นัก คนขับรถ มารยาทแย่ที่ชอบบีบแตรไล่คนเดินเท้า อย่างไม่เกรงใจใคร ฯลฯ ทว่า ฉันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เสน่ห์ และมนตร์ ข ลั ง ของมหานครแห่ ง นี้ มี อ ยู ่ มาก...มากเสียจนกลบเกลือ่ นความขุน่ ข้อง หมองใจของเรื่ อ งราวจากสองฟากฝั ่ ง บนท้องถนนที่ได้พบเจอไปเสียหมด ไม่ว่า จะเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่โอบล้อม มหานครแห่งนี้ไว้ทั่ว บทเพลงแจ๊สแสน ไพเราะของนั ก ดนตรี มื อสมั ค รเล่น ที่จัด แสดงแบบไม่เป็นทางการในรถไฟใต้ดิน ศิลปะแขนงต่างๆ ที่อบอวลอยู่ในทุกอณู ของอากาศ ความละเมี ย ดละไมของ วัฒนธรรม ตลอดจนการแสดงออกทาง ความรู้สึกอย่างเปิดเผยของชาวปารีเซียง ที่ ท� ำ ให้ ป ารี ส กลายเป็ น เมื อ งที่ ส วยและ โรแมนติกที่สุดอย่างที่ใครบางคนว่าไว้... จริงๆ นั่นแหละ

จาก “ปาริซี” ถึง “ปารีเซียง”

ตามประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า กรุง ปารีสก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 300 ปีก่อน คริสตกาล โดยเริ่มต้นจากการเป็นแคว้น เล็กๆ ที่มีชื่อว่า “แคว้นอีล เดอ ลา ซิเต้” (Île de la Cite´ ) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ที่เรียกว่า “ปาริซี” (Parisii) ก่อนจะได้รับ 49


01

02

04

03 01 - 02 บรรยากาศภายนอกและภายใน มหาวิหารโนเตรอดาม 03 ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 04 บรรยากาศใน “เมโทร ปารีส” สถานี รถไฟใต้ดินปารีส

การสถาปนาแต่งตั้งเป็นเมืองหลวงของ ประเทศในสมัยพระเจ้าแฟรงคิช โคลวิชที่ 1 ปารีสมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ในช่วงยุคกลาง โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษ ที่ 12 ทีไ่ ด้มกี ารก่อสร้างมหาวิหารโนเตรอดาม (Notre Dame de Paris) โบสถ์ชื่อดัง แห่งกรุงปารีส ทีว่ า่ กันว่าใช้เวลากว่า 200 ปี จึงจะก่อสร้างเสร็จ มหาวิหารแห่งนี้เป็น ศิลปะแบบกอธิค ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นศาสนสถาน ที่ เ ก่ า แก่ แ ละงดงามที่ สุ ด ของกรุ ง ปารี ส ภายในมีความยาว 130 เมตร กว้าง 40 เมตร และสูง 35 เมตร โดยมีซุ้มประตู 3 ด้าน ประดั บ ประดาด้ ว ยรู ป แกะสลั ก หิ น และ กระจกสีรุ้งแสนงดงามวิจิตร ตามด้วยอดีตพระราชวังของพระเจ้า ฟิลปิ ป์ออกุสต์ (Philippe Auguste) ทีใ่ ช้เวลา ในการก่อสร้างยาวนานถึง 7 รัชกาล คือ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1204 -1856 ทีไ่ ด้ถกู ดัดแปลง ปรับปรุงให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชื่อดัง และคลังศิลปะระดับโลกที่รู้จักกันดีในชื่อ “พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์” (Muse´e du Louvre) สถานทีเ่ ก็บรักษาภาพเขียนโมนาลิซา (Mona 50

Lisa) หรือที่ชาวฝรั่งเศสรู้จักกันดีในชื่อว่า “ลาโชกงด์” (La Gioconda or La Joconde) ภาพเขียนเจ้าของรอยยิ้มปริศนา ผลงาน ระดับมาสเตอร์พซี ของเลโอนาร์โด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) จิ ต รกรเอก ระดับโลก ว่ากันว่า นักวิจารณ์ในศตวรรษที่ 16 มองความงามของโมนาลิซาในแบบอุดมคติ ถึงขนาดมีค�ำพูดที่พรรณนาไว้ในหนังสือ ประวัตศิ าสตร์ฝรัง่ เศส โดยจูลส์ มิเชอร์เลต์ ว่า “ภาพเขียนนี้ดึงดูดข้าพเจ้า พร�่ำเรียก ข้าพเจ้า รุกรานข้าพเจ้า ซึมซาบเข้าไป ในตัวข้าพเจ้า ประดุจนกบินดิ่งเข้าไปใน ปากงูพิษ” ขณะที่ นั ก วิ จ ารณ์ ใ นศตวรรษที่ 19 กลั บ มองว่ า โมนาลิ ซ าคื อ สตรี ม รณะ (Femme Fatale) ผู้ยื่นความตายให้แก่ บุรุษ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า 5 ล้านคน หลั่งไหลกันมาสบตาโมนาลิซา ผู้ถูกเก็บ รั ก ษาไว้ อ ย่ า งดี ใ นตู ้ ก ระจกปรั บ อากาศ กันกระสุน (ภายหลังจากทีเ่ คยถูกโจรกรรม

ออกจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลู ฟ วร์ ไ ปในปี ค.ศ. 1911 และใช้เวลานานถึง 2 ปี จึงจะ ค้นพบ) ราวกับจะเป็นการยืนยันว่า ลูฟวร์ คือบ้านหลังสุดท้ายของหญิงสาวเจ้าของ รอยยิ้มปริศนาผู้โด่งดังนี้

C’est la vie! (เซท์ ลา วี)

ว่ากันว่า ปารีสอาจเป็นสถานที่ที่ผู้คน รู ้ จั ก ผ่ า นแลนด์ ม าร์ ก ส� ำ คั ญ ของเมื อ ง มากที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นมหาวิหาร โนเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประตูชัย (Arc de Triomphe) ถนนชองป์เซลีเซ่ส์ (Avenue des Champs-E´lyse´es) และ หอไอเฟล (La Tour Eiffel) ฯลฯ หากแต่ ส�ำหรับฉันแล้ว ฉันกลับเลือกทีจ่ ะท�ำความ รู้จักมหานครแห่งความรักแห่งนี้ผ่าน “วิถี ชีวติ ” ของคนปารีสทีไ่ ด้สมั ผัส เช่นเดียวกัน กับที่อองรี การ์ติเยร์-แบรซง และโรแบร์ต ดัวส์โน สองช่างภาพชื่อดังชาวฝรั่งเศส ได้เลือกถ่ายทอดเสน่หข์ องกรุงปารีสจากสิง่ ที่พวกเขาได้คลุกคลีใกล้ชิดและสัมผัสกับ วิถีชีวิตของชาวปารีเซียงผู้หาเช้ากินค�่ำ


ตลอดจนโลกกลางคืนของปารีสในบาร์ บิ ส โทร ร้ า นกาแฟ แจ๊สคลับ อันเป็น สถานทีค่ นุ้ เคยในชีวติ ประจ�ำวัน ทีพ่ วกเขา มีโอกาสได้กระทบไหล่นักคิด นักเขียน ศิลปิน จิตรกรเอก ฯลฯ ที่ต่างพากัน มาแลกเปลีย่ นความคิดกันใน “ร้าน” เล็กๆ ที่ ไ ด้ ก ลายมาเป็ น สถานที่ ส� ำ คั ญ ทาง ประวัติศาสตร์โดยไม่ได้ตั้งใจไปในที่สุด ปัจจุบนั ร้านอาหารและร้านกาแฟเก่าแก่ จึงกลายเป็นสถานทีท่ ดี่ ที สี่ ดุ ในการแกะรอย ประวัติศาสตร์ของกรุงปารีส ไม่ว่าจะเป็น 05

ร้านกาแฟ Le Procope อดีตแหล่งชุมนุม ของนักการเมือง นักคิด นักเขียน ผู้มี ส่วนร่วมในการปฏิวตั ฝิ รัง่ เศสในปี ค.ศ. 1789 ที่ ภ ายในร้ า นมี ตู ้ ก ระจกจั ด แสดงหมวก ของนโปเลียน (Napole´on) ที่ได้น�ำมา “ตึ๊ง” ไว้แทนค่าเครื่องดื่ม ขณะที่ไม่ไกล จากกันนักคือโต๊ะที่วอลแตร์ (Voltaire) นั ก เขี ย นชื่ อ ก้ อ งโลกเคยมานั่ ง ปั ก หลั ก ท�ำงานอยู่ในร้าน หรือจะเป็น Brasserie Lipp ร้ า นอาหารขายเบี ย ร์ แ ละอาหาร ท้องถิ่นแคว้นอัลซาส (Alsace) ก่อตั้งโดย ชาวเมืองอัลซาส ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน ให้ เ ป็ น “มรดกแห่ ง ชาติ ด ้ า นอาหาร การเมือง และประวัติศาสตร์” ที่ควรค่า แก่การรักษาไว้ และเป็นเครือ่ งหมายยืนยัน ที่ ดี ที่ สุ ด อย่ า งหนึ่ ง ว่ า ครั้ ง หนึ่ ง ในอดี ต

ย่านแซงต์ แจร์แมง เดส์ เพรส์ (Saint Germain des Pre´s) คื อ ศู น ย์ ก ลาง ความคิดและปรัชญาการเมืองโลกทีโ่ ด่งดัง ที่สุดของชาวปารีสในทศวรรษที่ 1920 นอกจากร้ า นกาแฟและร้ า นอาหาร ร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส�ำคัญ ทางประวัตศิ าสตร์ของกรุงปารีส โดยเฉพาะ ร้านหนังสือเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณหัวมุม ถนนฝัง่ ลาติน ควอร์เตอร์ (Latin Quarter) ไม่ไกลจากมหาวิหารโนเตรอดาม ทีม่ ชี อื่ ว่า “ร้านเชกสเปียร์แอนด์คัมพานี” (Shakespeare and Company) ที่ ไ ด้ รั บ การยกย่องว่ามีบทบาทส�ำคัญกับแวดวง วรรณกรรม ด้วยว่าร้านหนังสือแห่งนี้คือ สถานที่แจ้งเกิดของนักเขียนระดับต�ำนาน หลายต่อหลายคน เช่น เจมส์ จอยซ์ (James Joyce) ที่ จั ด พิ ม พ์ แ ละวาง จ�ำหน่ายหนังสือยูลิซิส (Ulysses) ครั้งแรก ของเขาที่ นี่ และนั ก เขี ย นหนุ ่ ม ไส้ แ ห้ ง คนดังอย่างเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ (Ernest Hemingway) เชกสเปียร์แอนด์คัมพานีเปิดครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1919 ด้วยความรักในโลกของ ตัวหนังสือของซิลเวีย บีช หญิงสาวชาว อเมริกันผู้ตกหลุมรักปารีส และตัดสินใจ เปิดร้านหนังสือเล็กๆ ในย่านเลฟต์แบงก์ (Left Bank) ร้านหนังสือแห่งนี้อยู่มาได้ ด้วยความรักของคนอ่านทีร่ ว่ มด้วยช่วยกัน อุดหนุน จนท�ำให้ที่นี่กลายเป็นส่วนหนึ่ง ของประวัตศิ าสตร์ในโลกหนังสือของปารีส ไปในที่สุด ใครที่หลงรักงานวรรณกรรม และกรุงปารีสในช่วงทศวรรษที่ 1920 ที่นี่ คือสิง่ ทีม่ คี ณ ุ ค่าทางจิตใจทีพ่ ดู ไม่ได้อธิบาย ไม่ถูก ปัจจุบันร้านหนังสือแห่งนี้ก็ยังคง เป็นสถานที่ ที่ ส ร้ างแรงบั น ดาลใจให้ กั บ นั ก เขี ย นหน้ า ใหม่ แ ละหนอนหนั ง สื อ ผู้หลงใหลในโลกของตัวอักษรเสมอ

06 05 คาเฟ่และร้านอาหาร สถานที่ใน “ต�ำนาน” ของกรุงปารีส 06 เชกสเปียร์แอนด์คัมพานี ร้านหนังสือแจ้งเกิด ของนักเขียนระดับต�ำนานแห่งโลกวรรณกรรม

ขณะที่ก�ำลังนั่งขีดๆ เขียนๆ ต้นฉบับ มหานครแห่งความรักนีอ้ ยู่ ฉันอดนึกถึงวลี อมตะของเฮมิงเวย์ ทีถ่ กู ขีดเขียนไว้ทกี่ รอบ กระจกบานน้อยในร้านเชกสเปียร์แอนด์ คัมพานีไม่ได้ว่า “If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast.” หากชีวิตคือการเดินทางอย่างที่ใคร บางคนได้เคยว่าไว้ ชีวิตก็คงไม่ต่างอะไร จากเหรียญที่มีสองด้าน ที่ต้องผจญภัย ไปในห้วงเวลาแห่งความสุขและความทุกข์ ที่ มี สุ ข มี ทุ ก ข์ มี ผิ ด หวั ง มี ส มหวั ง ... หมุนเวียนเปลีย่ นผันสลับกันไปเรือ่ ยๆ ทว่า คนฝรั่งเศสก็ไม่ได้รู้สึกท้อใจในโชคชะตา และยังคงยิม้ รับกับเรือ่ งร้ายๆ ทีผ่ า่ นเข้ามา ด้วยความรืน่ รมย์อย่างสุนทรียท์ สี่ ดุ เช่นเดียว กันกับวลีติดปากที่คนฝรั่งเศสมักพูดว่า

C’est la vie! นี่แหละชีวิตล่ะ!

51


Go Around

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แหล่งเรียนรู้ล�้ำสมัย ย้อนอดีตกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่อง : ชนาภา สุวงศ์

52


ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า แต่ ก ารเรี ย นรู ้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ก ลั บ กลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อส�ำหรับใคร หลายคน ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยแห่ง ใหม่ ย ่ า นถนนราชด� ำ เนิ น กลางขึ้ น ภายใต้ อ าคารที่ ไ ด้ รั บ การตกแต่ ง บูรณะใหม่อย่างสวยงาม ตัง้ ตระหง่าน คาบเกี่ ย วช่ ว งเวลาของยุ ค สมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ แ ห่ ง นี้ จึ ง เป็ น แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบที่ สุ ด ในประเทศ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ พร้อม สร้ า งสรรค์ เ ทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย หลอมรวมเข้ า ไปในทุ ก การแสดง กลายเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้และ แหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้บนถนน ราชด�ำเนินแห่งนี้

ก่อร่างสร้างอาคาร

พื้ น ที่ ข องตั ว อาคารที่ ตั้ ง อยู ่ บ นถนน ราชด�ำเนินกลาง ซึ่งมีประวัติศาสตร์อัน ยาวนาน เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ตาม พระราชด�ำริเดิมของรัชกาลที่ 5 เมื่อถึง เวลาที่อาคารแห่งนี้หมดสัญญาเช่า ทาง ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึ ง มี ด� ำ ริ ที่ จ ะพั ฒ นาอาคารบริ เ วณถนน ราชด�ำเนินกลาง เริ่มจากอาคารที่ต่อจาก ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เพราะ เหมื อ นเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ก่ อ นเข้ า สู ่ เ ขต พระราชธานีเมื่อครั้งอดีต จึงได้ตกแต่ง บูรณะอาคารเดิมให้กลายเป็น “อาคาร นิทรรศน์รตั นโกสินทร์” โดยได้เริม่ โครงการ บูรณะอาคาร และจัดตกแต่งนิทรรศการ ภายในตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 แล้วเสร็จเปิด ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าชมได้เมือ่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา อาคารนิ ท รรศน์ รั ต นโกสิ น ทร์ เป็ น อาคาร 3 ชั้ น โดยมี ชั้ น 4 เป็ น จุ ด ชมทั ศ นี ย ภาพของถนนราชด� ำ เนิ น และ 02

03

01

01 แสงสียามค�่ำคืนของนิทรรศน์ รัตนโกสินทร์ 02 ห้องสมุดแหล่งบันทึกเรื่องราว กรุงรัตนโกสินทร์ 03 เหล่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม 53


สถาปัตยกรรมอันงดงามรอบๆ ในมุมสูง แบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ภายใน อาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกรุง รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นนิทรรศการถาวรและ ยังมีพื้นที่ส�ำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน ที่ บ ริ เ วณโถงชั้ น 1 เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด นิ ท รรศการทางด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ตลอดจนมี บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ร้ า นค้ า จ� ำ หน่ า ยของที่ ร ะลึ ก และขายอาหาร เครื่องดื่มด้วย สถานที่ แ ห่ ง นี้ จึ ง เปรี ย บเหมื อ นเป็ น “ประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์” ที่ถ่ายทอด เรื่ อ งราวของวั น วานผ่ า นการแสดง นิ ท รรศการเรื่ อ งเล่ า ในอดี ต เพื่ อ ให้ สาธารณชนได้ร่วมภาคภูมิใจไปกับมรดก อันล�้ำค่าของแผ่นดินไทย ในยุคสมัยที่ เรียกว่า “กรุงรัตนโกสินทร์” นั่นเอง

เกิดความเบื่อหน่าย และยังท�ำให้เยาวชน รวมทั้งบุคคลทัว่ ไป สามารถมาเรียนรู้และ ท�ำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย ภายในอาคารจั ด แสดงนิ ท รรศการ เรือ่ งราวเกีย่ วกับกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบ ด้ ว ยเทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย หลากหลาย รูปแบบ ทั้งหุ่นจ�ำลอง สื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชั่น ในแบบ Interactive Self-Learning โดย แบ่งห้องจัดแสดงนิทรรศการออกเป็นทัง้ หมด 9 ห้อง สามารถเลือกเข้าชมได้ 2 เส้นทาง โดยแต่ละห้องมีชื่อที่คล้องจองกัน ได้แก่ รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ เกียรติยศแผ่นดิน สยาม เรืองนามมหรสพศิลป์ ลือระบิล พระราชพิธี สง่าศรีสถาปัตยกรรม ดื่มด�่ำ ย่านชุมชน เยี่ยมยลถิน่ กรุง เรืองรุง่ วิถไี ทย และดวงใจปวงประชา

พิพิธภัณฑ์ล�้ำสมัย

ดื่มด�่ำกรุงรัตนโกสินทร์

เพื่อเป็นการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ของการจั ด สร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ห่ ง นี้ ที่ ต้องการให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรูส้ ำ� หรับ เยาวชนคนรุ่นหลังให้ได้เข้ามาศึกษาหา ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องไทย จึงได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีอนั ทันสมัยเข้ามา ใช้ในการน�ำเสนอ เพือ่ ให้ดนู า่ สนใจและไม่

เริม่ เรียงร้อยเรือ่ งราวผ่านห้องจัดแสดง ตั้งแต่ ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ร่วม ย้ อ นกลั บ ไปสู ่ เ มื่ อ ครั้ ง เริ่ ม สถาปนากรุ ง รัตนโกสินทร์ ด้วยเรื่องเล่าผ่านภาพยนตร์ สื่อผสม 4 มิติอันน่าตื่นใจ ต่อด้วย ห้อง เกียรติยศแผ่นดินสยาม น�ำเสนอความ วิจิตรอลังการของพระบรมมหาราชวัง กับ 05 04

04 ห้องเรืองนาม มหรสพศิลป์ 05 ห้องเกียรติยศ แผ่นดินสยาม 54

หุ่นจ�ำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์ แบบที่สุดในประเทศ พร้อมภาพยนตร์ แสดงความยิ่ ง ใหญ่ และชื่ น ชมความ งดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ในพระบรมมหาราชวัง พระทีน่ งั่ พระมหาปราสาท รวมถึงต�ำนานพระแก้วมรกต ที่ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่น และสามารถชมพระแก้วมรกตจ�ำลองใน เครือ่ งทรงครบทัง้ 3 ฤดูในคราวเดียว ก่อน ลัดเลาะประตูเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นใน ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์ น�ำเสนอ ความเป็นมา วิวัฒนาการ และรูปแบบ ของมหรสพส�ำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หลากหลายประเภท ผ่ า นเทคนิ ค การ น�ำเสนอแบบรอบทิศทาง 360 องศา และ ผ่านสื่อแสดงอีกหลายรูปแบบ อาทิ สื่อ อินเตอร์แอ็คทีฟเรียนรูภ้ าษาท่าทางของโขน แอนิเมชั่นรามเกียรติ์เวอร์ชั่นพิเศษ และ ทดลองเชิดหุ่นกระบอกด้วยตัวเอง ห้อง ลือระบิลพระราชพิธี น� ำ เสนอที่ ม าและ ความส�ำคัญของพระราชพิธี รวมทั้งเกร็ด ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีส�ำคัญๆ ของ กรุงรัตนโกสินทร์


06

07

06 ห้องดวงใจปวงประชา 07 ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย 08 ห้องลือระบิลพระราชพิธี

ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม แสดงรูปแบบ สถาปัตยกรรมในยุครัตนโกสินทร์ ผ่านวัง วัด บ้าน ซึ่งมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง ไปแต่ละยุคสมัย ห้องดื่มด�่ำย่านชุมชน น�ำเสนอความเป็นมาและเอกลักษณ์ของ ชุ ม ชนบนเกาะรั ต นโกสิ น ทร์ เพี ย งแค่ ก้าวเท้าไปยังจุดทีต่ งั้ ของชุมชน จะปรากฏ ลวดลายสวยงามที่ท�ำให้รู้จักชุมชนนั้น อีกห้องจัดแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจกับ ห้ อ งเยี่ ย มยลถิ่ น กรุง น� ำ เสนอสถานที่ น่าสนใจบนเกาะรัตนโกสินทร์หลากหลาย รูป แบบ ผ่ า นแอนิ เ มชั่นที่ผู้ช มสามารถ เข้าไปมีส่วนร่วมท่องเที่ยวไปทั่วกรุงได้

ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย รวบรวมและ น� ำ เสนอวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยใน แต่ละยุคสมัย ผ่านสื่ออินเตอร์แอ็คทีฟอันทันสมัยต่างๆ เหมือน เข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริงของ ผู้คนสมัยนั้น ทั้งการล่องเรือชม วิ ถี ชี วิ ต ริ ม สายน�้ ำ นั่ ง รถรางชมวิ ถี ชี วิ ต ชาวสยามสองฝัง่ ถนนเจริญกรุง พร้อมเดิน ชมร้านรวงต่างๆ ได้ลองสวมเสือ้ ผ้าโบราณ ได้ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสาร และยังได้นั่ง รถไฟฟ้า BTS ปิดท้าย ตราตรึ ง ใจไปกั บ ห้ อ งสุ ด ท้ า ย ห้อง ดวงใจปวงประชา น�ำเสนอพระอัจฉริยภาพ

และพระราชกรณี ย กิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ของ พระมหากษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์จกั รี ผ่านการ เล่าเรือ่ งราวจากคุณยายสูห่ ลานชายตัวน้อย น�ำเสนอผ่านภาพและเสียงที่เหมือนจริง ให้ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์ทั้ง 9 รัชกาล พร้อม ทั้ ง ร่ ว มบั น ทึ ก ความในใจต่ อ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ลงบนจอระบบมัลติทชั เพือ่ แสดงความจงรักภักดีตอ่ พระองค์ทา่ น อีกด้วย

มาร่วมย้อนร�ำลึกและภาคภูมิ ใจ ไ ป กั บ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง ก รุ ง รัตนโกสินทร์ในอดีต กับแหล่งเรียนรู้ นิ ท รรศน์ รั ต นโกสิ น ทร์ อั น ล�้ ำ สมั ย แห่ ง นี้ คุ ณ ค่ า แห่ ง ยุ ค สมั ย ที่ คุ ณ สามารถมาสั ม ผั ส ได้ เหมื อ นกั บ เรือ่ งราวเหล่านัน้ ย้อนกลับมาเกิดขึน้ ตรงหน้าคุณจริงๆ

55


โครงการพระราชด�ำริ

“หญ้าแฝก”

สิ่งเล็กน้อยที่ไม่อาจมองข้าม เรื่อง : ชนาภา สุวงศ์

ผืนแผ่นดินทีค่ นไทยทุกคนเหยียบอยูน่ นั้ ถือเป็นทรัพยากร ทางธรรมชาติที่ส�ำคัญของประเทศเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็ น ต้ น ก� ำ เนิ ด ของพื ช ผลทางการเกษตรที่ ส ามารถ แปรเปลี่ยนกลายเป็นรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตประชากรที่เป็น เกษตรกรกว่าค่อนประเทศ หากไม่มีผืนแผ่นดินแห่งนี้ ก็คงจะ ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมของประชากรและ ประเทศชาติได้ การดูแลรักษาผืนดินจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่เรา จะต้องช่วยกันรักษาไม่ให้หน้าดินถูกท�ำลายจนเสือ่ มโทรมลงไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาที่อาจ จะเกิดขึ้นตามมาจากการสูญเสียหน้าดิน ทีส่ มบูรณ์ไป จึงทรงทดลองน�ำ “หญ้าแฝก” ซึง่ เป็นพืชพืน้ บ้านของไทย มาปลูกเพือ่ ช่วย ป้องกันการชะล้างพังทลายและอนุรักษ์ ความชุ่มชื้นของผืนดินเอาไว้จนประสบ ผลส�ำเร็จ จากสิง่ เล็กๆ ทีห่ ลายคนมองข้าม กลั บ กลายเป็ น โครงการพระราชด� ำ ริ อันยิง่ ใหญ่ทมี่ ปี ระโยชน์ตอ่ ปวงชนชาวไทย เป็นอย่างมาก

ปั ญ หาใหญ่ ที่ ส ่ ง ผลกระทบหลายด้ า น ทัง้ ด้านกายภาพทีห่ น้าดินจะสูญเสียความ อุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ป ส่ ง ผลต่ อ ผลผลิ ต ทาง การเกษตรที่ลดลงเรื่อยๆ และหน้าดิน ที่ถูกชะล้างยังตกลงไปเป็นตะกอนตาม แหล่งน�้ำต่างๆ ก่อให้เกิดการตื้นเขิน รัฐ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอกตะกอน ตามแหล่งน�้ำเป็นจ�ำนวนมาก กลายเป็น ปัญหาต่อสิง่ แวดล้อม และยังส่งผลกระทบ ทางด้านเศรษฐกิจ ท�ำให้ประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศที่เป็นเกษตรกรมีรายได้ต�่ำลง เนื่องจากไม่สามารถท�ำการเพาะปลูกได้ หน้ า ดิ น ถู ก ท� ำ ลาย ปั ญ หาใหญ่ ส่งผลต่อเนื่องถึงเรื่องความยากจน และ ระดับชาติ เกิ ด ปั ญ หาด้ า นสั ง คมตามมา ท� ำ ให้ ปัญหาหน้าดินถูกชะล้างท�ำลายถือเป็น เกษตรกรเหล่านัน้ ต้องบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ขยาย

56

พื้นที่ท�ำกินเพื่อให้มีรายได้เพียงพอ หรือ บางทีกเ็ ลือกทีจ่ ะอพยพเข้าเมืองทิง้ ถิน่ ฐาน มาหางานท�ำในเมืองหลวงแทน ซึ่งล้วน ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ระดับชาติต่อไปได้ โดยที่เราไม่รู้ตัว ทั้งหมดนี้เกิดจากความ ละเลยในการจั ด การที่ ดิ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง และเหมาะสมนั่นเอง

หญ้าแฝก พืชพืน้ บ้านทีไ่ ม่ควรมองข้าม

“...ทุ ก คนจึ ง ควรจะได้ ส นใจสั ง เกต ศึกษาเรื่องราว บุคคล และสิ่งต่างๆ ที่ แวดล้อมและเกี่ยวข้องกับตัวเองให้มาก อย่าละเลยหรือมองข้ามแม้แต่สิ่งเล็กน้อย เช่นต้นหญ้า ซึ่งถ้าศึกษาพิจารณาให้ดี ก็จะก่อให้เกิดปัญญาได้ หญ้านัน้ มีทงั้ หญ้า ที่เป็นวัชพืชซึ่งเป็นโทษ และหญ้าที่มีคุณ อย่างหญ้าแฝก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่การอนุรักษ์ดินและน�้ำ เพราะมีรากที่ หยัง่ ลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆ ท�ำให้อมุ้ น�ำ้ และยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง และมีล�ำต้น ชิดติดกันแน่นหนา ท�ำให้ดักตะกอนดิน และรักษาหน้าดินได้ดี...” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม


2540 ถือเป็นแนวคิดทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ที่ พ ระองค์ ท รงเล็ ง เห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของ หญ้าแฝก ที่ถึงแม้จะเป็นเพียงพืชพื้นบ้าน ของไทย แต่มคี ณ ุ สมบัตพิ เิ ศษทีช่ ว่ ยป้องกัน การชะล้างพังทลายของดิน และปรับปรุง สภาพแวดล้ อ มให้ ดี ขึ้ น ได้ พระองค์ จึ ง มีพระราชด�ำริเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2534 ให้หน่วยงานต่างๆ ศึกษา ทดลอง และ ด�ำเนินการปลูกหญ้าแฝก เพื่อช่วยป้องกัน หน้าดินถูกท�ำลาย ซึ่งก็ได้มีการปลูกใน หลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาแล้ว หญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถน�ำมาใช้ ประโยชน์ได้ง่าย มีด้วยกัน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ หญ้าแฝกดอน และหญ้าแฝกหอม เป็นพืชที่มีอายุหลายปี ขึ้นเป็นกอแน่น มีรากยาว สามารถแผ่กระจายเป็นแผง ลงไปในดินตรงๆ เหมือนเป็นก�ำแพงที่มี ชีวติ ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดิน ได้ดี และมีการขยายพันธุ์ที่ได้ผลรวดเร็ว โดยการแตกหน่อจากล�ำต้นใต้ดิน และยัง แตกแขนงและออกรากในส่วนของก้าน ช่อดอกได้ เมื่อหญ้าแฝกโน้มลงดินท�ำให้ มีการเจริญเติบโตเป็นกอหญ้าแฝกใหม่ แถมยังง่ายต่อการดูแลรักษา ประโยชน์ทไี่ ด้จากการปลูกหญ้าแฝกมี มากมาย ตั้งแต่ช่วยชะลอความเร็วของน�ำ้ และดักตะกอนดิน ไม่ให้ก้อนดินเหล่านั้น ทับถมลงสูค่ ลองส่งน�ำ้ หรืออ่างเก็บน�ำ้ และ ท�ำให้สว่ นน�ำ้ ไหลสูช่ นั้ ใต้ดนิ เพือ่ รักษาและ เพิ่มความชุ่มชื้นในดิน และรากหญ้าแฝก

ที่ยึดติดอยู ่ นั้ น ก็ ยั งสามารถยึ ด ดิ น ไม่ ใ ห้ พังทลายได้ รวมทั้งยังเป็นก�ำแพงป้องกัน การปนเปื ้ อ นสารพิ ษ ลงไปในแหล่ ง น�้ ำ เบือ้ งล่าง และรากยังมีประสิทธิภาพในการ ดูดซับธาตุโลหะหนักและสารเคมีบางอย่าง ได้ ดี ก ว่ า พื ช ชนิ ด อื่ น ๆ อี ก ทั้ ง หญ้ า แฝก ยังช่วยฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมให้กลับมาดี ดังเดิมได้ อย่างเช่น ถ้าปลูกในพืน้ ทีด่ นิ ดาน รากหญ้าแฝกก็จะท�ำให้ดินแตกร่วนขึ้น และหน้าดินมีความชื้นเพิ่มขึ้น นอกจากจะน�ำหญ้าแฝกไปปลูกตาม พื้ น ที่ ที่ ห น้ า ดิ น ค่ อ นข้ า งเสื่ อ มโทรมแล้ ว กรมทางหลวงยั ง ได้ น� ำ หญ้ า แฝกมา ประยุกต์ใช้ในการป้องกันการพังทลายของ ดินเชิงลาดถนนตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา พร้อมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ หญ้ า แฝกแก่ ห น่ ว ยงานในส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจถึง ประโยชน์ ข องหญ้ า แฝก ช่ ว ยป้ อ งกั น ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และยั ง ประหยัดงบประมาณด้านบ�ำรุงรักษาอีกด้วย

โครงการพระราชด�ำริอันล�้ำค่า

จากความร่วมมือกันด�ำเนินการตาม แนวคิ ด ของโครงการพระราชด� ำ ริ ป ลู ก หญ้าแฝกนี้ ท�ำให้เกิดผลการปฏิบัติอย่าง ชัดเจนจนเป็นที่ยอมรับ International Erosion Control Association (IECA) ได้มีมติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล The International Erosion Control Association’s

International Merit Award แด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น แบบอย่างในการน�ำหญ้าแฝกมาใช้ในการ อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ อี ก ทั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 30 ตุลาคม 2536 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหญ้าแฝก เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ แห่งธนาคารโลก ได้ทลู เกล้าฯ ถวายแผ่นเกียรติบตั ร เป็นภาพ รากหญ้าแฝกชุบส�ำริด ซึ่งเป็นรางวัลสดุดี พระเกียรติคณ ุ (Award of Recognition) ในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริม การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน�้ำ และผลการด� ำ เนิ น งานในไทยยั ง ได้ รั บ การตีพมิ พ์เผยแพร่ไปทัว่ โลก แสดงให้เห็น ถึงพระปรีชาญาณอันยาวไกลของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคืนผืนแผ่นดิน ที่สมบูรณ์ ให้เป็นแหล่งท�ำมาหากินของ ชาวไทย และยั ง ช่ ว ยรั ก ษาทรั พ ยากร ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย

จะเห็ น ได้ ว ่ า หญ้ า แฝกเป็ น พื ช พื้ น บ้ า นที่ ไ ม่ ธ รรมดา และด้ ว ย พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณ อั น ยาวไกลของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ที่ ท รงเล็ ง เห็ น ถึ ง ศักยภาพของพืชชนิดนี้ จึงได้น�ำมา ประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์มากมาย เรี ย ก คว าม อุ ด ม ส ม บู ร ณ ์ ขอ ง ผืนแผ่นดินกลับมา และกลายเป็น แนวทางให้ ค นรุ ่ น ใหม่ ได้ศึกษาและ น�ำมาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์สู ง สุ ด ต่อไปได้อย่างแท้จริง สนใจปลูกหญ้าแฝก สอบถามได้ที่ ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 0-2579-1565 57


ไทยคิด

หมอนและที่นอน อัจฉริยะ ทางออกสุขลักษณะ ของการนอน เรื่อง : ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ สนับสนุนโดย : สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คงจะไม่มี ใครปฏิเสธได้ว่า “การนอนหลับ” เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด ส�ำหรับมนุษย์ เพราะเราทุกคนใช้เวลาไปกับการนอนถึง 1 ใน 3 ของเวลา ในชีวติ ซึง่ อย่างทีท่ ราบกันดีวา่ หากร่างกายได้รบั การพักผ่อนอย่างเพียงพอ แล้ ว ก็ จ ะส่ ง ผลดี ต ่ อ ทั้ ง สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพใจ แต่ ใ นโลกปั จ จุ บั น นี้ มนุษย์เราเริ่มจะมีความเครียดมากขึ้น อันเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต ประจ�ำวันที่ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ต้องประสบปัญหาสุขภาพตามมา “นอน” ใครว่าไม่ส�ำคัญ

หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากกิจกรรมหลักในชีวิตประจ�ำวันของ เราอย่างการนอนหลับด้วยเช่นกัน โดยคนที่มีสุขลักษณะในการนอนไม่ถูกต้องมักจะ มีอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) นอนกรน (Snoring) และหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) ซึ่งทั้งหมดนี้คือความผิดปกติที่เกิดจากการนอน (Sleep Disorders) ปัญหาการนอนกรนนัน้ ทางสถิตขิ องคนไทยมักพบในกลุม่ ผูช้ ายมากถึงร้อยละ 20 - 30 และกลุ่มผู้หญิงร้อยละ 10 - 15 นอกจากการนอนกรนจะสร้างความร�ำคาญใจให้แก่คน ข้างเคียงแล้ว ยังเป็นอีกหนึง่ สัญญาณอันตรายของปัญหาสุขภาพอีกด้วย ส�ำหรับกลุม่ คน

58


ทีม่ โี รคเครียดและโรคอ้วนเป็นโรคประจ�ำตัว นั้น ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรค นอนกรนเช่นกัน เพราะคนที่เป็นโรคอ้วน จะมีโครงสร้างของโพรงจมูกและหลอดลม ที่ผิดปกติ ซึ่งหากทางเดินหายใจตีบแคบ มากเกินไปก็จะท�ำให้การหายใจแผ่วลง (Hypopnea) ในบางรายกล้ า มเนื้ อ ดั ง กล่ า วอาจหย่ อ นยานจนปิ ด ทางเดิ น หายใจ ในทางการแพทย์เรียกอาการเช่นนี้ ว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) ซึง่ เป็นอันตรายมาก หากไม่ได้รบั การรักษา อย่างถูกวิธี ด้ ว ยการตรวจรั ก ษาปั ญ หาดั ง กล่ า ว ในปัจจุบันที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อน อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยที่ สู ง มาก ผม ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และทีมงาน วิจัย จึงได้พัฒนาเครื่องมือที่จะมาช่วย ตรวจเบื้องต้น เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทาง สรีรวิทยาและอากัปกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขณะหลับ โดยงานวิจยั ชิน้ นีม้ ชี อื่ ว่า “หมอน และที่นอนอัจฉริยะ (Smart Pillow and Bed Sheet)” โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะไม่ ส่งผลข้างเคียงใดๆ เพราะไม่มีการติดตั้ง อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าบนชุดทดสอบและ บนร่างกายของผู้ใช้ จึงไม่มีอันตรายต่อ ผู ้ ใ ช้ ง านแต่ อ ย่ า งใด อี ก ทั้ ง ยั ง รองรั บ กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยได้ด้วย

ชุ ด เครื่ อ งนอนอั จ ฉริ ย ะ ทางออก สุขลักษณะการนอน

หมอนและที่นอนอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ ที่ ถู ก ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น เพื่ อ ตรวจวั ด สุ ข ภาพ การนอนหลับ ด้วยการบันทึกและจดจ�ำ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสรีรวิทยาของ ร่างกายทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีเ่ ราหลับ แล้วน�ำ ส่งข้อมูลอากัปกิริยาของการเปลี่ยนแปลง

นัน้ ไปยังคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่าย ไร้สาย โดยจะประกอบไปด้วย ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนตรวจจับการเคลื่อนไหวของ ศี ร ษะ กระบั ง ลม และกระดู ก ซีโ่ ครง ส่วนส่งข้อมูล ส่วนรับข้อมูล และสุดท้าย ส่วนประมวลผลและ แสดงผล ส่วนหลักการท�ำงานนั้นเป็น การอาศัย การเปลี่ ย นแปลงของ แรงกดทั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนหมอน หรือทีน่ อน ซึง่ เซ็นเซอร์จะตรวจจับ การเปลี่ยนแปลงของแรงกด เพื่อรับและ ส่งสัญญาณที่เกิดจากการหายใจ เพราะ การหายใจจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัว ของกระบั ง ลมและกระดู ก ซี่ โ ครง ซึ่ ง จะท�ำให้ศีรษะ ทรวงอก และหน้าท้อง เคลื่ อ นไหวตามไปด้ ว ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการทดลองครัง้ นีจ้ ะสามารถบอกอัตรา การหายใจของผู้ใ ช้แบบต่อเนื่องตลอด ทั้งคืน ตรวจวัดความผิดปกติของสรีระ ขณะนอนหลับ รวมไปถึงระดับการขยับตัว หรื อ การเปลี่ ย นท่ า นอนที่ อ าจผิ ด ปกติ ซึง่ เป็นสาเหตุของคุณภาพการนอนของเรา ได้อีกด้วย ในการพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ ทางทีมได้ ศึกษาและท�ำวิจยั ร่วมกับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ด้านสุขลักษณะในการนอนโดยตรง เพื่อ ให้หมอนและทีน่ อนอัจฉริยะทีพ่ ฒ ั นาขึน้ นี้ สามารถน�ำไปใช้ได้จริงและไม่สง่ ผลข้างเคียง ใดๆ อีกทัง้ ยังพัฒนาให้อปุ กรณ์มตี น้ ทุนถูก เพื่อที่ผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถซื้อหาไปใช้ที่ บ้านได้ และยังติดตั้งง่ายไม่ซับซ้อน หลักการใช้งานก็ไม่ยาก ผู้ใช้สามารถ ตรวจสอบสุ ข ภาวะของการนอนและ อากัปกิรยิ าการนอนต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง หากมีความผิดปกติจากการนอน ก็จะ

สามารถรู ้ อาการป่ วยเบื้ องต้ น ก่ อนที่จ ะ ไปขอค� ำ แนะน� ำ จากแพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ ด้วยข้อมูลทีห่ มอนและทีน่ อนอัจฉริยะชุดนี้ บันทึกไว้ เพื่อที่แพทย์จะได้น�ำไปวินิจฉัย โรคต่อได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

มากกว่านัน้ การเก็บบันทึกข้อมูล การนอนดังกล่าว ยังสามารถส่ง ผ่านระบบคลาวด์อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ ส่ง มายั ง แพทย์ ที่ โ รงพยาบาล อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถแชร์ ข ้ อ มู ล การนอน ผ่ า นโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ์ ค ให้ ผู ้ ใ ช้ ง าน สามารถแชร์ ข ้ อ มู ล การนอนผ่ า น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อหารือ กั บ เพื่ อ นๆ ที่ อ าจประสบปั ญ หา เดียวกันอยู่ได้ หรือแม้กระทั่งเป็น ข้ อ เตื อ นใจให้ เ หล่ า เพื่ อ นในสั ง คม ออนไลน์ได้ตระหนักถึงภัยเงียบที่มา กับการนอนเช่นนี้ให้มากยิ่งขึ้นด้วย

ชื่องานวิจัย หมอนและที่นอนอัจฉริยะ ผูว้ จิ ยั ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ ได้รับทุนจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) 59


60

Smart Life


ทำ� • เป็น • เล่น ต๊อง • รัตติกร วุฒิกร เรื่อง : ณัฐ พิสณฑ์ยุทธการ ภาพ : วิภัทร พันธุ์นราวิกิจ

“การที่ เ ราจะต่ อ ต้ า นกระแส สั ง คมได้ เราต้ อ งมี ค วามคิ ด สร้างสรรค์” คุณต๊อง - รัตติกร วุ ฒิ ก ร นั ก ออกแบบของเล่ น ทีไ่ ม่จำ� กัดตัวเองอยู่ในกรอบเดิมๆ แต่สร้างผลงานระดับนานาชาติ ด้ ว ยการประดิ ษ ฐ์ ข องเล่ น เพื่ อ เด็ ก พิ ก ารและเด็ ก ด้ อ ยโอกาส ด้วยความเชือ่ มัน่ ว่า การออกแบบ สามารถสร้างแรงกระทบให้เกิด การเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมได้

เรียนเป็นเล่น เล่นเป็นเรียน

“วันหนึ่งเปิดหนังสือพิมพ์ดู พบว่ามี การรับสมัครนักออกแบบของเล่น เห็นแล้ว ปิ๊งเลย นี่แหละสิ่งที่เราอยากท�ำ” คุณต๊องเล่าถึงจุดเริม่ ต้นของการก้าวสู่ การเป็นนักออกแบบของเล่น หลังส�ำเร็จ การศึกษาจากสาขาวิชา Industrial Design จากสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ด้ ว ยผลงาน ออกแบบซึ่ ง เป็ น ที่ จ ดจ� ำ ของเพื่ อ นร่ ว ม ชั้นเรียน นั่นคือการท�ำหนังสือ POP UP จากผ้า ก่อนจะต่อยอดมาสู่การท�ำงานใน ฐานะนักออกแบบให้กบั บริษทั ผลิตของเล่น 61


“พอเข้ามาท�ำงานก็รสู้ กึ ว่าการออกแบบ ของเล่นเป็นงานละเอียดอ่อน ต้องเรียนรู้ ให้ ร อบด้ า น ทั้ ง พั ฒ นาการเด็ ก การ ออกแบบ การตลาด แต่เราต้องไม่เอา เรื่องพวกนี้มาเป็นกรอบ ให้คิดเสียว่าเป็น ความท้าทาย เพราะเราไม่ได้ท�ำงานบน พื้นฐานของดวง ถ้าเรามีกระบวนการคิด ไม่ว่าอย่างไรเราก็คิดได้”

จุดเปลี่ยนไอเดีย

เส้นทางในวิชาชีพนักออกแบบของเล่น ของคุณต๊องเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อได้เข้าร่วม กิจกรรมเวิรค์ ชอปทีป่ ระเทศอังกฤษ ความคิด ในการออกแบบที่ได้เรียนรู้มาถูกท้าทาย อีกครั้งด้วยเงื่อนไขของเด็กๆ ที่มีความ ผิดปกติในการมองเห็นและพิการซ�้ำซ้อน “สิ่งนี้เปลี่ยนความคิดเราไปเลย จากที่ แค่คิดว่า เราออกแบบของเล่นให้เด็กมี พัฒนาการ ผลิตได้จริง วางจ�ำหน่ายได้ พอไปที่ อั ง กฤษรู ้ สึ ก เลยว่ า เรื่ อ งพวกนี้ เล็กน้อยมาก การท�ำของเล่นให้เด็กพิการ สามารถหยิบจับได้ เรียนรู้ได้ นี่สิถึงจะมี ประโยชน์กว่าจริงๆ พอกลับมาเลยเริ่ม ท�ำงานด้านอาสาสมัครอย่างจริงจังควบคู่ ไปด้วย”

สรรค์สร้างอย่างเสมอภาค

“เพียงแค่เรามีความเข้าใจ มีความคิด สร้างสรรค์ บางครั้งของเล่นของเด็กปกติ เอามาปรับองศานิดหนึ่ง เด็กพิการก็เล่น ได้แล้ว” เพราะการออกแบบของเล่นส�ำหรับเด็ก พิการนั้นไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรใน ตลาดของเล่น เพราะมีกลุม่ เป้าหมายน้อย ไม่คุ้มค่ากับการผลิต แต่คุณต๊องมองว่า ปั ญ หานี้ ส ามารถแก้ ไ ขได้ เ พี ย งแค่ ล ด ข้อจ�ำกัดของของเล่นแต่ละชิ้นให้สามารถ 62

พลิกแพลงได้กับเด็กๆ ทุกกลุ่ม “เราไม่จ�ำเป็นต้องมีของส�ำหรับทุกคน เพราะสิ่งที่ยั่งยืนกว่านั้นก็คือการออกแบบ ให้สามารถปรับใช้ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่ กับความตั้งใจของนักออกแบบมากกว่า ครัง้ หนึง่ เคยไปทีโ่ รงพยาบาลเด็กออทิสติก เห็นเขาประดิษฐ์ของเล่นให้เด็กๆ เอง ใช้ วัสดุง่ายๆ แต่เราเห็นแล้วรู้สึกทึ่งในความ พยายามของเขา”

เมื่อของเล่นเริ่มมีกติกา

ระหว่างเกมกับของเล่น แตกต่างกัน ทีก่ ติกาความสนุก ของเล่นคือการเล่นอย่าง มีอิสระ ส่วนเกมคือการฝึกทักษะอย่าง มีกฎเกณฑ์ ช่วย สร้างทัศนคติที่ดี ให้กบั เด็กๆ อย่าง ที่ ผู ้ ใ หญ่ บ างคน อาจคาดไม่ถึง “เกมนั บ เป็ น กลไกตั ว หนึ่ ง ใน การเปลี่ยนแปลง สังคม โดยเฉพาะ เด็ ก ๆ ที่ ต ่ อ ไป โลกก็จะเป็นของ เขา หน้าทีข่ องเรา คื อ การให้ ข ้ อ มู ล ให้ ค วามรู ้ การ ผลิ ต เกมจะช่ ว ย ปลู ก ฝั ง เขาได้ เช่น การออกแบบ เกมวงจรวั ฏ จั ก ร ผลิตภัณฑ์ ชือ่ อาจ ฟังดูยาก แต่พอได้ เล่นแล้วจะซึมซับ ลงในความคิดเด็กๆ เขาจะเรี ย นรู ้ ว ่ า


เขาเลือกกิน เลือกใช้ เลือกอะไรก็ได้ที่จะ ท�ำให้โลกสวยงามขึ้น “หรืออย่างเกมประชาธิปไตย เป็นเกม ที่ ไ ม่ ว ่ า ไปพู ด ที่ ไ หนเขาก็ ต ะลึ ง กั น หมด แนวคิดของเกมนี้คือการสร้างความเข้าใจ ว่า ประชาธิปไตยนัน้ ไม่ใช่แค่เรือ่ งของเสียง ข้างมากเท่านั้น แต่เด็กๆ ต้องรู้หน้าที่ ของประชาชน การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจของผูน้ ำ� ในสถานการณ์ตา่ งๆ เราพยายามจะดึงสิ่งต่างๆ ออกมาให้เขา เล่นภายในหนึง่ ชัว่ โมงให้ได้มากทีส่ ดุ สนุก และเอาความรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้”

คิดได้ แก้ปัญหาได้

บทบาทของคุณต๊องในการท�ำงานเพื่อ แนวคิดของเกมนี้ สังคม ไม่เฉพาะแค่การออกแบบของเล่น คือการสร้างความเข้าใจว่า เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้ความคิด ประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แค่ สร้างสรรค์ในการสรรค์สร้างจิตส�ำนึกที่ดี ให้ แ ก่ ชุ ม ชน ผ่ า นการถ่ า ยทอดวิ ธี คิ ด เรื่องของเสียงข้างมากเท่านั้น อย่างเป็นระบบ “งานอีกอย่างที่ท�ำคือ เข้าไปท�ำงาน กับโรงเรียนหรือชุมชน เพื่อสอนให้เขา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา เพราะในความเป็นจริง แต่ละคน แต่ละ ท้องถิ่นมีปัญหาที่ไม่เหมือนกัน มีบริบท ต่างกัน ซึง่ เราจะไม่ได้ไปบอกเขาว่าต้องท�ำ อะไรบ้าง แต่จะสอนให้เขาเรียนรู้วิธีคิด ถ้าเขาคิด เขาจะแก้ปัญหาได้”

ไม่หยุดคิด ก็มีความคิดไม่หยุด

ทุ ก วั น นี้ คุ ณ ต๊ อ งมี แ ผนการท� ำ งาน สร้างสรรค์อื่นๆ อีกมากมาย ทั้งของเล่น เกม รวมทั้งหนังสือส�ำหรับเด็ก ความคิด ที่บรรเจิดอยู่ตลอดเวลานี้ เกิดขึ้นจากการ คิ ด แล้ ว คิ ด อี ก และค้ น หาแรงบั น ดาลใจ อย่างไม่หยุดยั้ง “เราไม่เคยมีค�ำว่า ‘คิดงานไม่ออก’ แต่จะคิดว่าท�ำอย่างไรให้งานที่คิดเอาไว้

มันส�ำเร็จ ทั้งการออกไปพบปะผู้คน การ เดินทาง การอ่านหนังสือ หรืออะไรก็ตาม ที่ ท� ำ ให้ เ รามี ป ระสบการณ์ สิ่ ง เหล่ า นี้ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ท�ำให้เกิดไอเดีย ใหม่ๆ มากมาย” คุณต๊องทิ้งท้ายด้วย เทคนิคง่ายๆ ใช้แก้ปัญหาเวลาคิดไม่ตก นับเป็นโมงยามที่น่ายินดีที่เราได้รู้จัก คนธรรมดาๆ ทว่ามีแนวคิดสร้างสรรค์ที่ กว้างใหญ่ แถมมีจิตใจที่ดีงามเพิ่มขึ้นมา อีกหนึ่งคน เพราะผู้หญิงธรรมดาๆ คนนี้ ได้ใช้ทั้งมันสมองและหัวใจของเธอ “คิด เผื่อ” ไปยังกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งหลายให้มีโอกาสได้ใช้ได้เล่นอะไรๆ ที่ คนส่วนใหญ่มองเป็นของปกติทวั่ ไปได้บา้ ง

แม้ว่าคนกลุ่มนั้นจะเป็นเพียงคน กลุม่ เล็กๆ ในสังคม ทีอ่ าจไม่มโี อกาส ได้ตอบแทนน�้ำใจของเธอเลยด้วยซ�้ำ แต่ นั่ น ก็ ค งไม่ ใ ช่ ป ั ญ หาใหญ่ อ ะไร เพราะเรามองว่ า เธอเองมี สิ่ ง ที่ ดี พร้อมมูลอยู่แล้ว นั่นก็คือ ขนาด พื้นที่ของหัวใจที่กว้างใหญ่มากกว่า ขนาดร่างกายไปเหลือคณาแล้ว 63


Talk to Doctor

“ผมร่วง” สัญญาณโรคร้าย ที่ไม่ควรมองข้าม เรื่อง : แพทย์หญิงสุขมาส สุวรรณวลัยกร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

“ดิฉันไม่เคยคิดว่า ปัญหาผมร่วงผมบางจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงอย่างดิฉัน เลยค่ะ เพราะเท่าทีท่ ราบมา ปัญหาเรือ่ งเส้นผมมักจะเป็นผูช้ ายทีจ่ ะพบเจอกัน ตอนแรกๆ ก็ ไม่ได้สนใจอะไร เพราะมันก็คงเป็นธรรมชาติที่ผมเราต้อง หลุดร่วงในแต่ละวันอยู่แล้ว ประกอบกับช่วงหลังๆ งานค่อนข้างเยอะมาก เลยไม่ได้ ใส่ใจอะไรค่ะ แต่ที่มาพบคุณหมอวันนี้ก็เพราะว่าช่วงหลังเริ่มมีเหงื่อ ออกมากตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า แถมมีอาการคันตามตัวตามผิวหนังเพิ่มขึ้น มาด้วย เลยเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า ดิฉันก�ำลังเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะคุณหมอ” 64


หญิงสาวผู้นี้เริ่มเล่าถึงสิ่งที่เธอก�ำลัง ประสบอยูเ่ พือ่ ปรึกษากับดิฉนั เธอเป็นผูห้ ญิง วัย 35 ปีที่หน้าตาคมข�ำ ดูสง่าสมกับที่ เป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทุกอย่างคงจะเพอร์เฟ็คท์กว่านี้ ถ้าเธอ ไม่ต้องเจอกับปัญหาผมร่วงและอาการคัน ตามผิวหนังทีท่ ำ� ให้เธอต้องคอยลูบคอยเกา จนเริ่มจะเสียบุคลิก และอาการดังกล่าวก็ เริ่มจะดึงความมั่นใจของเธอให้ถดถอยลง ดิฉันจึงซักถามถึงประวัติและอาการ ในช่วงที่ผ่านมา เธอเล่าว่าช่วงหลังมานี้ เธอมี ง านที่ ต ้ อ งสะสางเป็ น จ� ำ นวนมาก ท�ำให้เธอทัง้ เครียดและท�ำงานหนักในเวลา เดียวกัน แรกๆ เธอไม่ได้เอะใจอะไร แค่ คิดว่าคงเป็นผลพวงมาจากสาเหตุดงั กล่าว และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ แต่ช่วงหลัง เริ่ ม มี เ พื่ อ นร่ ว มงานสั ง เกตถึ ง เส้ น ผมที่ บางลงจนผิดสังเกต ประกอบกับในบางครัง้ เวลาที่เธอสางผม เส้นผมก็ร่วงติดมือเธอ มามากผิดปกติ ดิฉนั จึงถามต่อไปว่า เธอมีอาการอืน่ ๆ นอกจากทีเ่ ล่ามาอีกไหม เธอหยุดคิดสักพัก แล้วตอบว่า ช่วงหลังเธอมีอาการเหนือ่ ยง่าย ท� ำ อะไรนิ ด หน่ อ ยก็ เ ริ่ ม เหนื่ อ ยทั้ ง ๆ ที่ เมื่อก่อนไม่เคย และน�้ำหนักตัวเริ่มลดลง ฟังได้ความดังนั้น ดิฉันจึงส่งเธอไป เจาะเลือด เพือ่ ตรวจหาความผิดปกติอนื่ ๆ ซึ่งก็เป็นไปตามคาด เพราะผลเลือดของ เธอระบุว่า เธอมีความผิดปกติของต่อม ไทรอยด์ ชนิดไฮเปอร์ไทรอยด์

สามารถรักษาได้ และให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคนี้ เพิ่มเติมว่า โดยปกติแล้วความผิดปกติ ของต่ อ มไทรอยด์ จ ะพบได้ 2 รู ป แบบ ได้แก่ ต่อมไทรอยด์ท�ำงานน้อยกว่าปกติ (Hypothyroidism) ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้ บ่อยกว่าอีกแบบ สาเหตุเกิดจากไทรอยด์ อักเสบแบบ Hashimoto’s Thyroiditis อันเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง (Autoimmune Disorder) ชนิดหนึ่ง ซึ่งในตอนแรกจะ ส่งผลให้ตอ่ มไทรอยด์ทำ� งานมากกว่าปกติ แต่หลังจากนัน้ ก็จะท�ำให้ทำ� งานต�ำ่ กว่าปกติ เพราะต่อมไทรอยด์ถูกท�ำลาย เป็นผล ให้ ฮ อร์ โ มนต่ อ มไทรอยด์ ถู ก ผลิ ต มาใช้ ไม่เพียงพอ โดยโรคต่อมไทรอยด์อักเสบ Hashimoto นี้ พบได้มากที่สุดในสตรี วัยกลางคน และยังมีแนวโน้มทีจ่ ะติดต่อกัน ทางสายเลือดได้อีกด้วย ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ ต่อมไทรอยด์ ท�ำงานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) เกิ ด จากเนื้ อ เยื่ อ ไทรอยด์ ที่ ท� ำ งานมาก ผิดปกติ ท�ำให้มกี ารสร้างฮอร์โมนของต่อม ไทรอยด์ขึ้นมามาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของ หลายโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลว

ต่อมไทรอยด์ท�ำงานมาก ผิดปกติ (Hyperthyroidism) ท�ำให้มีการสร้างฮอร์โมน ของต่อมไทรอยด์ขึ้นมามาก ซึง่ อาจเป็นสาเหตุของหลายโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลว แบบเลือดคั่ง โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวานเต็มขั้น และอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรค คอพอกตาโปน

อะไรคื อ ความผิ ด ปกติ ข องต่ อ ม ไทรอยด์ เมื่ อ ได้ ยิ น ดั ง นั้ น เธอก็ แ สดงสี ห น้ า ตกใจ เพราะไม่คิดว่าจะเป็นโรคร้ายแรง เกินไปกว่าโรคผิวหนังธรรมดา เพื่อคลาย ความกังวลของเธอ ดิฉันจึงบอกว่าโรคนี้

65


แบบเลือดคัง่ โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวาน กลุ่ม Beta Blocker เพื่อควบคุมอัตรา เต็มขัน้ และอาจเสีย่ งต่อการเป็นโรคคอพอก การเต้นของหัวใจ ตาโปน • การรักษาด้วยยากลุม่ Beta Blocker เพือ่ ลดอาการใจสัน่ มือสั่น รักษาอย่างไร • การกลืนแร่ไอโอดีน Radioactive “แล้วต้องรักษาอย่างไรคะ” นั่นเป็น iodine เนื่องจากต่อมไทรอยด์จะอาศัย ค�ำถามแรกที่เธอถามขึ้นมา หลังจากที่ ไอโอดีนในการสร้างฮอร์โมน เมื่อร่างกาย อธิบายสาเหตุของโรคให้เธอฟัง ดิฉันจึง กลืนแร่ไอโอดีน มันจะเข้าไปทีต่ อ่ มไทรอยด์ อธิบายต่อไปว่า การรักษาท�ำได้ทงั้ การใช้ยา และท�ำลายเนื้อเยื่อของไทรอยด์ แต่อาจ ผ่านการดูแลโดยแพทย์ หากแต่ยังไม่มี มีผลข้างเคียงในอนาคต อาจต้องรับประทาน ยาที่จะไปยับยั้งภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ ฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทน แต่เป้าหมายของการรักษาคือการควบคุม • การผ่าตัด หากไม่สามารถทนต่อ ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ให้อยู่ในระดับปกติ การรับประทานยาและไม่ต้องการกลืนแร่ ร่วมกับการควบคุมอาการทีเ่ กีย่ วข้อง โดย ไอโอดีน อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด อธิบายคร่าวๆ คือ • การรั ก ษาทั้ ง หมดควรจะได้ รั บ ค� ำ • การรักษาด้วยยา Antithyroid เป็น แนะน�ำและการดูแลจากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ยาที่จะป้องกันไม่ให้มีการสร้างฮอร์โมน ด้ า นต่ อ มไทรอยด์ โดยจะต้ อ งติ ด ตาม มากเกินไป ซึ่งโดยทั่วไปต้องทานยาเป็นปี รักษา รับยา และตรวจเลือดเป็นประจ�ำ  เพือ่ ควบคุมระดับฮอร์โมน เมือ่ หยุดยาแล้ว หลั ง จากที่ ดิ ฉั น แนะน� ำ เธอเสร็ จ ส่ ว นใหญ่ ก็ ยั ง มี โ อกาสกลั บ มาเป็ น ได้ ประเมินจากสีหน้าและท่าทางแล้วก็รับรู้ เหมือนเดิม ได้วา่ เธอดูเบาใจลงมาก ก่อนทีจ่ ะส่งตัวเธอ • การให้ยาลดอัตราการเต้นของหัวใจ ไปให้แพทย์เฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญด้าน 66

ต่ อ มไร้ ท ่ อ เป็ น ผู ้ ดู แ ลรั ก ษาอาการ ที่ ส ามารถให้ ค� ำ แนะน� ำ และค� ำ อธิ บ าย อย่างละเอียดกับเธอได้ตอ่ ไป โดยหลังจาก รักษาอาการไทรอยด์แล้ว อาการผมร่วง ของเธอก็จะดีขึ้น อาการคันตามผิวหนัง ก็ จ ะหายไปเช่ น กั น แต่ ข ้ อ ส� ำ คั ญ คื อ จะต้องมีการติดตามอาการเป็นระยะๆ เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลการท� ำ งานของต่ อ ม ไทรอยด์ให้อยู่ในระดับปกติเสมอ

ก่อนจากกัน ดิฉนั ไม่ลมื ทีจ่ ะก�ำชับ เธอไว้วา่ นอกจากความผิดปกติของ ไทรอยด์แล้ว อาการผมร่วงเช่นนี้ ยังสามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติ ด้านอืน่ ๆ ของร่างกายได้ดว้ ยเช่นกัน ฉะนั้ น ไม่ ค วรนิ่ ง นอนใจ หากเกิ ด ความผิดปกติใดๆ ก็ตาม ควรรีบเข้ามา พบแพทย์เพือ่ ตรวจเช็คหาสาเหตุและ รับการรักษาทีถ่ กู ต้อง อย่ามองข้าม สิ่งเล็กๆ ที่อาจดูเหมือนไม่ส�ำคัญ เพราะอะไรๆ ก็อาจเกิดขึน้ ได้ หากคุณ มาเจอเข้าในวันที่สายไป


Wine Curve

ฉีกรสชาติ จำ�เจด้วย “ไวน์ดี จากชิลี” เรื่องและภาพ : De La Nine

ประเทศไทยมี ตั ว เลขการน� ำ เข้ า ไวน์ จ ากชิ ลี อ ยู ่ ใ นล� ำ ดั บ ต้ น ๆ เป็ น รองเพียงออสเตรเลีย อิตาลี และ ฝรั่งเศสเท่านั้น ทิ้งห่างเพื่อนบ้าน อย่ า งอาร์ เ จนติ น าพอสมควร นั่นแสดงให้เห็นว่า “ไวน์ชิลี” ต้องมี อะไรดีแน่นอน

ประเทศชิลนี บั ว่ามีประวัตคิ วามเป็นมา ในเรื่องของไวน์ที่เก่าแก่ที่สุด สามารถ นั บ ย้ อ นหลั ง กลั บ ไปได้ ไ กลถึ ง 450 ปี ประวัติศาสตร์ไวน์ชิลีมีมานานกว่าไวน์ แคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ถึง 300 ปี และ เก่ากว่าไวน์ของออสเตรเลีย 200 ปี ชาว สเปนซึ่งเข้ามายึดครองอเมริกาใต้ได้น�ำ พันธุ์องุ่นจากยุโรปเข้ามาปลูกในดินแดน 68

• คีนโช (Quincho)

แถบนี้ เ ป็ น ครั้ ง แรกในช่ ว งศตวรรษที่ 16 แถบหมู่เกาะแคริบเบียนและอเมริกากลาง หลังจากนั้นได้เคลื่อนย้ายลงไปทางใต้ ซึ่งมี สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะกับ การปลูกองุ่นเพื่อท�ำไวน์มากกว่า ด้วยภูมิอากาศของประเทศชิลีที่เป็นแบบ เมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น มี ฤ ดู ร ้ อ นที่ ย าวนาน มี ความชืน้ ในระดับทีเ่ หมาะสม ท�ำให้องุน่ ไม่เน่า หรือขึ้นรา ขณะที่ฝนในต้นฤดูหนาวก็ท�ำให้ มีหิมะตามยอดเขา อันเป็นแหล่งน�้ำที่คอย หล่อเลี้ยงไร่องุ่นไปตลอดทั้งปี นอกจากนี้ กระแสลมยังพัดพาอากาศเย็นจากชายฝั่ง ภาคใต้เข้ามารักษาอุณหภูมิในแผ่นดินใหญ่ ไม่ให้ร้อนจัดจนเกินไปอีกด้วย แหล่ ง ผลิ ต ไวน์ ที่ ส� ำ คั ญ ของชิ ลี จ ะอยู ่


ระหว่างเทือกเขา 2 แห่ง ได้แก่ เทือกเขา แอนดี ส ทางตะวั น ออกซึ่ ง เป็ น แนว ชายแดนระหว่างชิลีกับอาร์เจนตินา กับ เทือกเขาโคสทัลทางตะวันตก โดยทั้งสอง แห่งมีสภาพทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา ที่ไม่แตกต่างกันมาก การท�ำไร่ไวน์จะ เริ่มตั้งแต่หุบเขาใกล้แม่น�้ำจากเทือกเขา

ยังได้มีการค้นพบองุ่น พันธุ์เก่าแก่โดยบังเอิญ นั่นคือ องุ่นพันธุ์ คาร์เมเนร์ (Carmènére) ซึ่งเป็นองุ่นพันธุ์ฝรั่งเศส

แอนดี ส ไล่ ไ ปทางฝั ่ ง ของมหาสมุ ท ร แปซิ ฟ ิ ก ทางทิ ศ ตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น จุ ด ที่ เทือกเขาทัง้ สองแห่งจะทอดมาบรรจบกัน ณ ทีร่ าบไมโป (Maipo) บริเวณตอนกลางของ ประเทศ นอกจากจะอุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ย ธรรมชาติที่ไหลลงมาจากเทือกเขาทั้งสอง แล้ว ยังมีอากาศที่แจ่มใส แสงแดดจัดใน ช่วงกลางวัน และความสดชืน่ หนาวเย็นใน ช่วงกลางคืน ด้วยความแตกต่างของสภาพ อากาศและอุณหภูมิเช่นนี้เองที่ส่งผลให้ องุ่นมีสีและรสชาติที่โดดเด่น องุ่นส�ำหรับท�ำไวน์ในชิลี เช่น พันธุ์ คาเบอร์ เ นต์ โซวิ น ญอง (Cabernet Sauvignon) ได้สร้างชื่อเสียงให้กับชิลี เป็นอย่างมาก ส่วนพันธุโ์ ซวินญอง บลองค์

(Sauvignon Blanc) นับเป็นดาวรุง่ ดวงใหม่ และพันธุ์พิโนต์นัวร์ (Pinot Noir) ก็เป็น อีกหนึ่งดาราส�ำคัญของอุตสาหกรรมไวน์ ในชิลี นอกจากนี้ ยังได้มกี ารค้นพบองุน่ พันธุ์ เก่าแก่โดยบังเอิญนัน่ คือ องุน่ พันธุค์ าร์เมเนร์ (Carménère) ซึ่งเป็นองุ่นพันธุ์ฝรั่งเศส

ชา โตโร่ (Con Y Toro) และอีกตัวที่ มาแรงมากๆ ซึ่งก�ำลังเป็นที่ต้องการของ ตลาดคือ “คีนโช” (Quincho) ซึง่ ในเมืองไทย มี ข ายแค่ 2 ตั ว เท่ า นั้ น คื อ Quincho Sauvignon Blanc (คีนโช โซวินญอง บลองค์) เป็นไวน์ประเภทดราย มีปริมาณ แอลกอฮอล์ 12.3% น�้ ำ ตาล 1.67% กรดผลไม้ 4.06 กรัมต่อลิตร เหมาะมาก กับอากาศร้อนๆ อย่างในบ้านเรา มีลกั ษณะ เด่ น ตรงที่ มี ก ลิ่ น หอมของมะนาว แต่มี ข้ อ แม้ นิ ด หนึ่ ง คื อ ต้ อ งแช่ ใ ห้ เ ย็ น ๆ แนะน�ำให้แช่ทิ้งไว้ในถังน�้ำแข็งประมาณ 45 นาทีก่อนน�ำมาดื่ม เท่านี้คุณก็จะได้ ไวน์ขาวทีห่ อมอร่อย กลมกล่อม ถ้าได้จบั คู่ กับอาหารทะเลก็จะท�ำให้มื้ออาหารมื้อนั้น เป็นมื้อที่วิเศษมากๆ ตั ว ต่ อ ไปคื อ Quincho Cabernet Sauvignon (คีนโช คาเบอร์เนต์ โซวินญอง) เป็นไวน์แดงทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์ 12.4% น�้ำตาล 2.59% กรดผลไม้ 3.01 กรัม ต่อลิตร ให้รสชาติเข้มข้น ได้เนื้อผลไม้ แบบเต็มๆ ส่วนแทนนินหรือความฝาด ก็ ไ ม่ ม ากจนเกิ น ไป เหมาะกั บ อาหาร ประเภทบาร์บีคิว พิซซ่า หรือสปาเกตตี ก็อร่อยได้เช่นกัน ส�ำหรับท่านทีด่ มื่ ไวน์โลกเก่ามาเยอะแล้ว อยากแนะน�ำให้ฉีกกรอบเดิมๆ มาลิ้มลอง รสชาติ ข องไวน์ โ ลกใหม่ ดู บ ้ า ง ส� ำ หรั บ ท่านที่สนใจอยากทดลองดื่ม ลองส่งอีเมล มาพูดคุยกันได้ที่ ieasywine@gmail. com

เดิมทีเข้าใจกันว่าสูญพันธุไ์ ปแล้วเนือ่ งจาก โรคระบาด เพราะก่อนหน้านี้ที่ชิลีก็เข้าใจ กันว่า มันเป็นองุ่นพันธุ์เมอร์โล (Merlot) จนเมื่อมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาวิเคราะห์ เพื่ อ พั ฒ นาสายพั น ธุ ์ อ งุ ่ น จึ ง ท� ำ ให้ รู ้ ว ่ า แท้ที่จริงมันเป็นพันธุ์เก่าแก่ที่หลงเหลือ อยู่แค่ในชิลีเท่านั้น การเลื อ กดื่ ม ไวน์ จ ากชิ ลี นั บ เป็ น อี ก ทางเลือกที่ดีและคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่จ่าย ส�ำหรับแฟนคอลัมน์ Wine Curve ไป แต่ต้องดูด้วยว่าเป็นไวน์ที่มาจากหาง ของน�้ำองุ่นหรือไม่ เพราะมิฉะนั้นก็จะ จ�ำนวน 10 ท่านแรกโดยไม่มีเงื่อนไข กลายเป็นว่า ดื่มแล้วไม่อยากกลืนลงคอ ใดๆ แจ้งแค่เพียงว่า เป็นแฟนพันธุ์แท้ เพราะไม่ได้รสชาติ เนื่องจากน�้ำหนักไวน์ ของคอลัมน์ Wine Curve เท่านั้น เบาเกินไป ส่วนยี่ห้อยอดนิยมในตลาดบน มีหลายยี่ห้อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ดอน 69


Chef at Home

เรื่อง : ชโลทร วรวงศา ภาพ : จิรวัฒน์ มหาทรัพย์ถาวร

Wagyu Steak & Balsamic Salad By เชฟพิม - พิมพากานต์ ลักษณากุลวงษ์

ทั น ที ที่ ไ ด้ ย ่ า งก้ า วเข้ า สู ่ อ าณาเขต ของ “ไร่ฐิตวันต์” อากาศสะอาดบริสุทธิ์ ท่ามกลางแปลงผักเขียวขจีของปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ก็ถาโถมเข้าทักทาย ปอดอย่างยินดี ก่อนทีท่ ายาทสาวสวยของ ไร่ คุณพิม - พิมพากานต์ ลักษณากุลวงษ์ จะเดินตามออกมาต้อนรับแบบไม่ต้องทิ้ง ระยะให้รอนาน เธอแนะน�ำตัวอย่างเป็นกันเอง รวมถึง เล่าให้ฟังว่า นอกจากงานด้านการตลาด ในการดูแลแบรนด์ของครอบครัว ไม่ว่า จะเป็น Fresh Deli และฐิตวันต์ ที่เธอ เป็นผู้ดูแลแล้ว อีกหนึ่งหมวกที่เธอมีใจรัก ไม่แพ้กันก็คือ ร้านอาหารสไตล์โฮมเมด ของไร่ ทีเ่ ธอมีสว่ นช่วยเชฟใหญ่อย่างคุณพ่อ ของเธอในการรังสรรค์เมนูอร่อย เสิร์ฟ ความประทับใจแด่ลูกค้าด้วย และวันนี้

เธอไม่ได้มามือเปล่า แต่พกสูตรเด็ดอย่าง “สเต๊กเนื้อวากิว” มาฝากเราด้วย “เมนูนเี้ ป็นสูตรของคุณพ่อค่ะ เป็นเมนู ยอดนิยมของร้าน มีลกู ค้าประจ�ำแวะเวียน มาลิม้ รสอยูเ่ สมอๆ เพราะติดใจในรสชาติ เราเลื อ กใช้ เ นื้ อ คุ ณ ภาพดี หมั ก เครื่ อ ง แบบจั ด เต็ ม เพื่ อ ให้ ร สชาติ ซึ ม เข้ า เนื้ อ ก่ อ นน� ำ ไปย่ า งอย่ า งใจเย็ น ให้ สุ ก อร่ อ ย ทัว่ ถ้วนทัง้ ชิน้ ยิง่ ได้ทานคูก่ บั สลัดบัลซามิก ที่เก็บสดๆ จากไร่แล้ว ยิ่งขับความอร่อย ให้ เ มนู นี้ น ่ า ประทั บ ใจมากขึ้ น ไปอี ก ค่ ะ วันนีพ้ มิ น�ำสูตรมาฝากให้ทา่ นผูอ้ า่ นลองไป ท�ำทานที่บ้านนะคะ” ส่วนผสมสเต๊ก (ส�ำหรับ 1 ที่) เนื้อวากิว 1 ชิ้น 300 กรัม น�้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ

เกลือ พริกไทยด�ำป่น ออริกาโนเล็กน้อย

½ ช้อนชา 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�ำ 1. หมักเนื้อวากิวกับน�้ำมันมะกอก เกลือ พริกไทยด�ำป่น และออริกาโน นวดให้ ส่วนผสมซึมเข้าเนื้อ พักไว้ 15 นาที 2. อุ่นเตาย่างให้ร้อนประมาณ 250 องศา เซลเซียส น�ำเนื้อมาย่างข้างละประมาณ 3 - 4 นาที เมื่อสุกได้ที่จัดใส่จาน พักไว้ ส่วนผสมสลัด น�้ำมันมะกอก 3 กระเทียมสับละเอียด 1 บัลซามิก ½ น�้ำผึ้ง 2 เกลือ ½ งาขาวคั่ว 2 พริกไทยเล็กน้อย ผักสลัดปลอดสารพิษตามชอบ

ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ถ้วย ช้อนโต๊ะ ช้อนชา ช้อนโต๊ะ

วิธีท�ำ 1. ผสมน�ำ้ มันมะกอก กระเทียมสับ บัลซามิก และน�้ำผึ้งเข้าด้วยกัน ปรุงรสด้วยเกลือ และพริกไทย คนให้เข้ากันอีกครั้งก่อนใส่ งาขาว 2. ล้างผักให้สะอาด จัดใส่จาน ราดน�ำ้ สลัด แล้วเคล้าให้เข้ากัน เสิร์ฟเคียงกับสเต๊ก

70


เรื่อง : ชโลทร วรวงศา ภาพ : อัศวิน นรินท์ชัยรังษี

Ultimate Tiramisu by เชฟปิ่น - ร่มโพธิ์ โพธิสุนทร

เพราะเสน่ ห ์ ป ลายจวั ก ของอาหาร ทุกจาน เปรียบเสมือนงานศิลปะชั้นดีที่ สะท้อนได้ถึงความพิถีพิถันและความคิด สร้างสรรค์ผ่านสองมือนักปรุง ท�ำให้เขา คนนี้ เชฟปิน่ - ร่มโพธิ์ โพธิสนุ ทร เชฟหนุม่ เจ้าของร้านอาหารไทยกลิ่นอายยูโรเปี้ยน โฮมเมด Mazzaro Boutique & Restaurant ซอยเจริญกรุง 42/1 หลงรักในศาสตร์ ของอาหารชนิดถอนตัวไม่ขึ้น ถึงขนาด ผันตัวจากนักออกแบบผลิตภัณฑ์มาท�ำ ร้ า นอาหาร รวมถึง สวมหมวกเชฟด้วย ตัวเองแบบเต็มตัว “ช่ ว งที่ ค ้ น พบตั ว เองแล้ ว ว่ า อยาก จะท�ำอะไร ผมก็ไปเรียนท�ำอาหารอย่าง จริงจังถึงซานฟรานซิสโก ระหว่างที่เรียน ก็มีไปฝึกปรือฝีมือกับร้านอาหารไทยที่นั่น ไปด้วย จากนั้นก็กลับมาเมืองไทย มาเข้า คอร์สเพื่อความแน่นปึ้กที่เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อีกคอร์ส พร้อมๆ กับดูแล ร้านนี้ไปด้วยครับ

“เมนูทผี่ มหยิบมาฝากในวันนี้ เป็นเมนู ขนมหวานที่ผมได้สูตรมาจากเพื่อนชาว ต่างชาติอีกที เห็นว่ารสชาติดี ผมเลยน�ำ มาพัฒนาต่อยอด ด้วยส่วนผสมชั้นเยี่ยม และคุ ม รสชาติ ใ ห้ ไ ม่ ห วานเลี่ ย นเกิ น ไป จนทุกวันนี้ Ultimate Tiramisu กลายเป็น เมนูซิกเนเจอร์ของร้านไปเป็นที่เรียบร้อย แล้วครับ” ส่วนผสม (ส�ำหรับ 6 ที่) ไข่ไก่ 1 มาสคาร์โปนชีส 250 ขนมเลดี้ฟิงเกอร์ 12 น�้ำตาลไอซิ่ง 50 วิปปิ้งครีม 125 กาแฟเอสเปรสโซเข้มข้น 2 เหล้าอะมาเร็ตโต้ 1 ผงโกโก้ส�ำหรับโรยหน้า

ฟอง กรัม ชิ้น กรัม กรัม ถ้วย แก้วช็อต

วิธีท�ำ 1. ตอกไข่ แยกไข่ขาวไข่แดงใส่ชาม พักไว้ 2. ตีไข่ขาวจนนุม่ เบาและตัง้ ยอด เทใส่ชาม พักไว้ 3. ตีไข่แดงกับน�ำ้ ตาลไอซิง่ ให้เข้ากัน พักไว้ 4. ตีวิปปิ้งครีม จนครีมเซตตัว 5. น�ำส่วนผสมในข้อ 2 - 4 มาตะล่อมให้ เข้ากัน พักไว้ 6. ตีมาสคาร์โปนชีสให้ละเอียด แล้วน�ำไป คนให้เข้ากันกับส่วนผสมในข้อ 5 พักไว้ 7. ผสมกาแฟเอสเปรสโซกับเหล้าอะมาเร็ตโต้ ให้เข้ากัน น�ำขนมเลดี้ฟิงเกอร์ลงไปชุบ ให้ทั่วทีละชิ้น ก่อนสะเด็ดน�้ำพอหมาด 8. เรียงขนมเลดี้ฟิงเกอร์ใส่ถ้วยแก้วหรือ โหลแก้ว จากนั้นเทส่วนผสมครีมข้อ 6 ลง ไปหนึ่ ง ชั้ น แล้ ว วางขนมเลดี้ ฟ ิ ง เกอร์ ทับอีกชัน้ เทครีมลงไปเกลีย่ ให้เรียบ น�ำไป แช่เย็น โรยหน้าด้วยผงโกโก้ก่อนเสิร์ฟ 71


Dining Out

ควงแม่ “หนีกรุง”

แล้ว 12 สิงหาคมปีนี้จะเปลี่ยนไป เพราะ Dining Out ฉบับนี้ เราอยากชวนคุณ ให้ควงแม่ “หนีกรุง” หลีกหนีรถติดแสนจ�ำเจ ออกไปสู่บรรยากาศบริสุทธิ์ เคล้ารสชาติอิ่มเอมท้องกันนอกกรุงบ้าง กับ 4 ร้าน 4 รสชาติความอร่อย ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เพื่อคุณและคุณแม่โดยเฉพาะ

ระเบียงทะเล บางปู จ�ำเริญใจกับมื้ออร่อยวิวทะเล เรื่อง : kin - kin ภาพ : ฝ่ายภาพอมรินทร์พริ้นติ้ง

04 05 01

02 03

หากจะถามถึงสถานทีย่ อดนิยมในการ พักพิงอิงใจ แถมเจริญอาหารนอกกรุง อีกที่หนึ่ง เชื่อว่า “บางปู” น่าจะติดหนึ่งใน โผได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ด้วยบรรยากาศ ชายฝั่งทะเลที่มีลมโกรกเย็นสบาย แถม มีวิวสวยประกอบฉากอย่างนกนางนวล นับพันตัวที่อพยพหนีหนาวมาอวดตัวอยู่ บริ เ วณสถานตากอากาศบางปู แ ห่ ง นี้ ก็ น ่ า จะท� ำ ให้ ใ ครหลายคนตั ด สิ น ใจพา 72

01 บรรยากาศริมทะเลช่วงพลบค�่ำ 02 แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว 03 หอยชักตีนลวก 04 ห่อหมกทะเล 05 ย่องเข้าครัวไปดูจานเด็ด “ปูทะเลผัดซอสไข่เค็ม”

คุณแม่มาฝากท้องแถวนีไ้ ด้ไม่ยาก และหนึง่ ในร้านยอดนิยมที่การันตีความประทับใจ ของถิน่ นี้ คงจะไม่มใี ครเกินร้าน “ระเบียงทะเล” ไปได้อีกแล้ว แล้วถ้ามาถึงบางปูแต่ไม่สั่งปู…เห็นที คงจะไม่ได้ เมนูเด็ดมัดใจที่อยากแนะน�ำ กั น จานแรกนี้ เ ป็ น เมนู ที่ ไ ม่ ว ่ า ลู ก ค้ า โต๊ ะ ไหนก็ ต ้ อ งสั่ ง อย่ า ง ปูทะเลผัดซอส ไข่เค็ม ปรุงจากปูทะเลสมุทรปราการที่ ขึ้นชื่อเรื่องความหอมหวาน เมื่อน�ำมาผัด เข้ า กั บ ซอสไข่ เ ค็ ม แสนเข้ ม ข้ น สู ต รลั บ เฉพาะของร้านนี้แล้ว ข้าวสวยจานเดียว คงจะไม่พอ แถมถ้าลูกค้าคนไหนติดใจใน

ซอสไข่เค็มนี้แล้ว ทางร้านยังมีซอสชนิดนี้ บรรจุขวดขายให้ลูกค้าซื้อไปเสกสรรเมนู ทานเองที่บ้านต่อได้ด้วย จากนั้นไปต่อกัน ที่จานที่สอง ห่อหมกทะเล ที่เชฟร้านนี้ บอกว่า “ไม่เด็ดจริงไม่แนะน�ำ” ด้วยเครือ่ งแกง เข้มข้นบวกกับมะพร้าวอ่อนเคี้ยวอร่อย ก็ยิ่งท�ำให้เมนูนี้ลงตัวได้ใจไปเต็มๆ จัดจานต่อมาด้วย หอยชักตีนลวก ที่ทางร้านพิถีพิถันสั่งวัตถุดิบสดๆ ตรงมา จากทะเลอันดามัน ที่ทั้งสดอร่อย ให้เนื้อ หนึบหนับ หอมหวาน ทานคูก่ บั น�ำ้ จิม้ ทีเด็ด ของร้าน รับรองอร่อยติดใจ ตามมาติดๆ กับจานทีส่ ามอย่าง กุง้ แม่นำ�้ ทอดราดซอส มะขาม ทีป่ รุงด้วยเทคนิคพิเศษคือ ทอดกุง้ ในน�้ำมันร้อนๆ ในระยะเวลาที่พอเหมาะ เพือ่ รักษาความหวานกรอบของกุง้ ไว้ไม่ให้ ตกหล่ น ราดด้ ว ยซอสรสเปรี้ ย วอย่ า ง ซอสมะขาม กรุบกรอบเปรี้ยวปรี๊ดแบบ ไม่ซ�้ำใคร ตบท้ายกันด้วย แกงส้มไข่ปลา เรียวเซียว เมนู นี้ มี ดี ที่ ไ ข่ ป ลาเรี ยวเซีย ว เม็ดโต หวานมัน น�ำมาแกงเข้ากับหน่อไม้ดอง ตามสู ต รคนชายฝั ่ ง ซดสะเด็ ด เต็ ม ค� ำ เกลี้ยงหม้อ ระเบียงทะเล บางปู ตกแต่งตัวร้าน ด้ ว ยเรื อ นไม้   เน้ น โทนสี ข าวสไตล์ เมดิเตอร์เรเนียน มีมุมอร่อยให้เลือกนั่ง ทั้งแบบอินดอร์และเอ๊าต์ดอร์ แต่ถ้าคุณ ไปรั บ ประทานมื้ อ เย็ น มุ ม สวยของร้ า น ที่อยากแนะน�ำคือ ระเบียงชั้นสอง ซึ่งเป็น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินของฝั่งทะเล อ่ า วไทยที่ ส วยงามที่ สุ ด …แล้ ว คุ ณ แม่ จะจดจ�ำมื้อวิเศษนี้ไปอีกนานแสนนาน ระเบียงทะเล สาขาบางปู 721/71 หมู่ 14 ต�ำบลท้ายบ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2709-1825 (กรุณาโทร.จองโต๊ะล่วงหน้า) เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 - 23.00 น.


01

ต้ น น�้ ำ บางปะอิ น สวรรค์ของคนรักกุ้งแม่น�้ำ

03 02

เรื่อง : kin - kin ภาพ : ฝ่ายภาพอมรินทร์พริ้นติ้ง

หนึ่งในร้านขวัญใจคนรัก “กุ้งแม่น�้ำ” ของใครหลายคนที่อยู่ไม่ ใกล้ ไม่ไกลจาก กรุงเทพฯ อย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยความเอร็ดอร่อยอันเลื่องลือไปไกล ท�ำให้รา้ น “ต้นน�ำ้ บางปะอิน” โด่งดัง จนได้รบั ประกาศนี ย บั ต รชวนชิ ม มากมาย แต่ ถึงจะไม่เห็นใบประกาศ จ�ำนวนลูกค้าที่มา ฝากท้องอย่างแน่นขนัดทั้งวัน ก็พอจะ การันตีความอร่อยได้อย่างชัดเจนในตัว อยู่แล้ว ที่นี่เน้นเสิร์ฟความประทับใจด้วยการ คัดสรรกุ้งแม่น�้ำตัวโตและสดที่มีน�้ำหนัก กว่า 3 - 5 ขีด มาเอาใจลูกค้าให้ได้ชมุ่ มันกุง้ กันไปทั้งลิ้นกับเมนูพระเอกของร้านอย่าง กุง้ แม่นำ�้ เผา กุง้ แม่นำ้ ขนาดใหญ่ยกั ษ์ผา่ ครึง่ ซีกเผาด้วยเตาถ่าน ได้มันกุ้งสีเหลืองสวย ส่งกลิ่นหอมล้นจาน เสิร์ฟพร้อมน�้ำจิ้ม รสเด็ดกระชากใจ ทานคูก่ บั ข้าวสวยร้อนๆ คลุกมันกุ้งไปกับข้าวเคล้าความหอมมัน ได้เต็มๆ ค�ำ ต่อด้วย ปลาน�้ำเงินทอด กระเทียม ปลาน�้ำจืดชนิดเดียวกันกับปลา เนื้ออ่อน เนื้อมีรสหวาน น�ำมาทอดกรอบ

คูก่ บั กระเทียม เคีย้ วอร่อยเกินห้ามใจ หรือ ถ้าไม่ชอบแบบทอดกระเทียม จะสั่งแบบ ย่างซีอิ๊วก็ได้ปลาเนื้อแน่น หอมอร่อยกับ ซีอิ๊วเลิศรสได้ไม่แพ้กนั ทานคู่กบั ห่อหมก เนื้อปลาช่อน ที่หอมเข้มข้นกับเครื่องแกง กะทิครบรส แต่ถ้ายังไม่จุใจ จัดไปอีกหนึ่งจานกับ ปลากรายทอดกระเทียม จะสัง่ มาทานเล่น หรือทานจริงก็อร่อยทัง้ นัน้ ชิมมาหลายจาน หยุดเบรกมาซด โป๊ะแตก ที่ใส่เครื่องทะเล มามากมายทั้งกุ้งทะเล ปลาหมึกสดกรอบ ปูม้าเนื้อใส และหอยแมลงภู่ ปรุงรสต้มย�ำ แบบน�ำ้ ใส โรยหน้าด้วยใบกะเพรา ซดแล้ว ชื่นใจดีจริง ต้ น น�้ ำ บางปะอิ น ตั้ ง อยู ่ ไ ม่ ไ กลจาก พระราชวังบางปะอิน มีที่นั่งให้เลือกอร่อย หลายอารมณ์ทั้งแบบแพริมน�้ำรับลมเย็น ข้างวิวแม่น�้ำเจ้าพระยา หรือจะขยับไปนั่ง ในร้านก็อิ่มอร่อยได้เสมอกัน ถ้ามีโอกาส ได้มาไหว้พระที่อยุธยา แล้วไม่ได้แวะมา ฝากท้องที่ร้านนี้ ก็คงพูดได้ ไม่เต็มปากว่า มาเที่ยวอยุธยาแล้วกระมัง

04 05

01 กุ้งแม่น�้ำเผาตัวโต เมนูพระเอกของร้าน 02 เสิร์ฟความอร่อยด้วยกุ้งสดๆ 03 ภายในร้านโปร่งโล่ง ลมพัดเย็นสบาย 04 ปลากรายทอดกระเทียม 05 หลากหลายเมนูที่สั่งมาแบบจัดเต็ม

ต้นน�้ำบางปะอิน 26 หมู่ 6 ใกล้กับพระราชวังบางปะอิน ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3526-1006, 0-3526-2398 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. 73


นั่งชิลล์ วิวทะเลที่

“มุมอร่อย นาเกลือ” เรื่อง : kin - kin ภาพ : ฝ่ายภาพอมรินทร์พริ้นติ้ง

ลมทะเลพัดโชย เย้ายั่วไปกับเสียงคลื่น กระทบฝั ่ ง มองออกไปจะเห็ น ภาพเรื อ หาปลาขนาดย่ อ มๆ อยู ่ ท ่ า มกลางหมู ่ น ก น า ง น ว ล ที่ ก� ำ ลั ง โ ผ บิ น ถ ล า ล ม บรรยากาศแสนดี แ บบนี้ ห ากมาพร้ อ ม มื้ออาหารแสนอร่อยและเคียงข้างด้วย คนส�ำคัญอย่างคุณแม่และครอบครัวแล้ว ความสุขไหนเลยจะเทียบเท่า และในพัทยา คงไม่ มี ร ้ า นอาหารไหนจะให้ สิ่ ง เหล่ า นี้ แก่คณ ุ ได้ครบเท่า “มุมอร่อย สาขานาเกลือ” ที่ ติ ด ท� ำ เนี ย บร้ า นตกแต่ ง สวย อาหาร อร่อยของเมืองพัทยาไปเรียบร้อยแล้ว  ข้อได้เปรียบของร้านแห่งนี้ที่แตกต่าง จากร้านอื่นๆ เห็นจะเป็นบรรยากาศและ มุมสวยของร้านทีต่ งั้ อยูต่ ดิ กับทะเล เสียงคลืน่ ของทะเลเป็นตัวช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร ได้เป็นอย่างดี เริ่มต้นกันที่จานแรกกับ ปลากะพงทอดราดซีอิ๊ว ที่ทอดจนกรอบ ครบรสเค็มหวานก�ำลังดี แถมมีนำ�้ จิม้ ซีฟดู้ มาช่วยเพิ่มสีสัน หรือถ้าไม่ชอบราดซีอิ๊ว จะสั่ ง แบบทอดน�้ ำ ปลาก็ อ ร่ อ ยคั บ แก้ ว ไม่ แ พ้ กั น กั บ ปลากะพงทอดน�้ ำ ปลา ปลากะพงไซส์ใหญ่ทอดกรอบเหลืองอร่าม จับคู่มากับน�้ำย�ำมะม่วงเปรี้ยวแซบโดนใจ ถัดมาเป็น แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว เมนู 01 ชิลล์ๆ กับมื้ออาหารริมทะเล 02 ภาพเรือหาปลา วิวที่คุ้นเคยของนาเกลือ 03 กั้งกระดานทอดกระเทียม 04 ย�ำปูม้า 05 แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว 74

01

แนะน�ำทีห่ ากไม่ได้สงั่ ต้องถือว่าพลาดจริงๆ ด้วยไข่ปลาเรียวเซียวเม็ดใส เคี้ยวแล้ว หนึบอร่อย ชุ่มไปทัง้ ลิ้น บวกกับน�้ำแกงส้ม รสจัดจ้านที่ซดเท่าไรก็วางช้อนไม่ลงเสียที ส่ ว นใครที่ ช อบทานย� ำ ก็ ไ ม่ ค วรพลาด ย�ำปูม้า ที่ขนปูม้าตัวใหญ่เนื้อหวานเย็นฉ�่ำ ย�ำเข้ากับมะม่วง พูดได้คำ� เดียวว่า “แซบมาก” แต่ ถ ้ า ยั ง ไม่ ห น� ำ ใจ ไปต่ อ กั น อี ก จาน ด้วย กั้งกระดานทอดกระเทียม กั้งทอด ที่กรอบนอกนุ่มในกับเนื้อแน่นๆ เต็มค�ำ ร้านมุมอร่อย สาขานาเกลือ มีพื้นที่ คอยเอาใจลู ก ค้ า ทั้ ง แบบอิ น ดอร์ แ ละ เอ๊าต์ดอร์ ให้เลือก ถ้าชอบรับลมชิลล์ๆ ก็ต้องเอ๊าต์ดอร์ แต่ถ้าอยากได้ความเป็น ส่วนตัวไม่วนุ่ วาย แบบอินดอร์กต็ อบโจทย์ ได้ดี หากวันที่ 12 สิงหาคมปีนี้ได้มีโอกาส ควงคุณแม่มาพัทยา ก็คงไม่มีเหตุผลไหน ที่ จ ะท� ำ ให้ คุ ณ ไม่ แ วะทานอาหารเคล้ า บรรยากาศดีๆ ที่ร้านนี้ มุมอร่อย สาขานาเกลือ นาเกลือซอย 4 (ด้านหลังสถานีตำ� รวจบางละมุง) ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3822-3252, 08-4546-7999 เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.30 - 23.00 น.

02 03

04

05


02 03

01

T-time by ตั้งเซ่งจั้ว ละเลียดขนม คู่ถ้วยชา เรื่อง : kin - kin ภาพ : ฝ่ายภาพอมรินทร์พริน้ ติง้ และตัง้ เซ่งจัว้

จากตึกแถวเก่าสองห้อง ถูกจับมา ปรั บ ปรุ ง ใหม่ ใ ห้ ก ลายเป็ น พื้ น ที่ เ พื่ อ คน รั ก ขนมและคนรั ก ชาในชื่ อ ว่ า “T-time by ตั้ ง เซ่ ง จั้ ว ” ร้ า นคาเฟ่ น ้ อ งใหม่ ที่ ออกแบบในสไตล์จีน มีทั้งตู้ โชว์ โต๊ะกลม หินอ่อน ให้บรรยากาศเหมือนนั่งจิบชา อยู่ย่านเยาวราช ภายในร้านออกแบบให้ มีฝา้ เพดานสูงโปร่ง แบ่งพืน้ ทีส่ ร้างความสุข ให้ลูกค้าเป็นสัดส่วน มีทั้งมุมเครื่องดื่มไอศกรีม ส่วนขายขนมเปี๊ยะและของฝาก หากขึ้ น ไปที่ ชั้ น ลอย จะได้ เ จอกั บ พื้ น ที่ สบายๆ เป็นส่วนตัว หรือจะเดินต่อไปที่ ชัน้ สอง จะเป็นพืน้ ทีไ่ ว้สำ� หรับจัดนิทรรศการ บอกเล่าความเป็นมาของขนมเปี๊ยะชื่อดัง ร้านนี้ ในขณะที่ชั้นสามก็เป็นอีกมุมไฮไลท์ ของร้ า น ด้ ว ยพื้ น ที่ นั่ ง เล่ น สบายสไตล์ เอ๊าต์ดอร์ ร่มรื่นด้วยสวนผนังแนวตั้ง ให้ความรูส้ กึ สดชืน่ จนอยากนัง่ เล่นทีม่ มุ นี้ ทั้งวัน พักผ่อนใจจนอิ่มหน�ำแล้ว ก็ถึงเวลา เลื อ กซื้ อ ขนมและของฝากกลั บ บ้ า นกั น

04

01 บรรยากาศภายในของ T-time by ตั้งเซ่งจั้ว คาเฟ่ขนมและเครื่องดื่ม 02 ขนมเปี๊ยะคลาสสิก ยอดมงกุฎของร้าน 03 ขนมหน้าแตก 04 ขนมกลีบบัว

เริ่ ม ต้ น กั น ที่ เ มนู ต� ำ นานของร้ า นอย่ า ง ขนมเปี ๊ ย ะคลาสสิ ก เป็ น ขนมที่ คุ ณ ปู ่ ผู้ก่อตั้งได้สูตรมาจากเมืองจีน ซึ่งถือว่า เป็นขนมยอดมงกุฎของตระกูลเลยทีเดียว ความหอมอร่อยของขนมเปี๊ยะอยู่ที่ความ ลงตัวของไส้ถั่ว-ฟักที่ถูกจัดวางอยู่อย่าง ละชั้น กับเปลือกบางร่วนที่ละลายในปาก หากได้ ท านพร้ อ มน�้ ำ ชาจี น ชั้ น ดี แ ล้ ว จะท�ำให้มื้อว่างมื้อนี้ประทับใจคุณไม่รู้ลืม เมนู ถัดมาคือ ขนมหน้าแตก ที่ท�ำจาก อัลมอนด์บด ถ้ า ใครนึ ก ภาพไม่ อ อกว่ า หน้าตาเป็นอย่างไร ก็ให้นึกถึงตรงกลาง ระหว่างคุกกีแ้ ข็งกับคุกกีน้ มิ่ ให้รสชาติทมี่ ี เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว แบบจี น บวกด้ ว ย กลิน่ หอมอ่อนๆ จากงาคัว่ ทานคูก่ บั กาแฟ อร่อยกลมกล่อมได้ที่ ส� ำ หรั บ ใครที่ ช อบมี ข นมไว้ ท านเล่ น เพลินๆ ระหว่างขับรถ อยากแนะน�ำเป็น ขนมเปี๊ยะลู ก เล็ ก ไส้ ถั่ ว ที่ ท านง่ า ยด้ ว ย ขนาดพอดีค�ำ หอมอร่อยกับไส้ถั่วสูตร พิเศษที่ไม่เหมือนใคร อิ่มอร่อยเต็มๆ ค�ำ

และเมนูสดุ ท้ายพลาดไม่ได้กบั ขนมกลีบบัว ทีม่ หี น้าตาละม้ายคล้ายดอกบัวตูม สอดไส้ อร่ อ ยที่ ท� ำ จากเม็ ด มะม่ ว งหิ ม พานต์ บ ด ให้ ทั้ ง รสชาติ ห อม มั น และเค็ ม เป็ น ขนมที่ทานง่าย เหมาะส�ำหรับผู้ที่เริ่มต้น รับประทานตระกูลขนมเปี๊ยะ หากได้ มี โ อกาสผ่ า นมาแถวแปดริ้ ว จังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ก็อย่าลืมมาแวะ จิ บ ชาชิ ม ขนมกั น ก่ อ นกลั บ บ้ า น แล้ ว มือ้ ว่างมือ้ นีจ้ ะท�ำให้คณ ุ และคุณแม่เปรมอุรา ประทับใจไม่รู้ลืม T-time by ตั้งเซ่งจั้ว 208-210 ถนนฉะเชิงเทรา - บางปะกง ต�ำบล หน้าเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (อยู่ใกล้กับสถานีขนส่งฉะเชิงเทรา) โทร. 0-3851-5444 เปิดบริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. (หยุดวันจันทร์) 75


เสริมฮวงจุ้ย

“กระจกเงา”

กับศาสตร์ฮวงจุย้ เรื่อง : อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ฐิติวัฒนากร กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

กระจกเงา หนึ่งในอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการสะท้อนภาพ ของวัตถุได้อย่างชัดเจน นอกจากเราจะใช้กระจกในการ ส่องหน้าตาแล้ว กระจกเงายังถูกน�ำมาใช้ ในการตกแต่ง สถานที่ รวมไปถึงน�ำมาใช้ ในการแก้ - เสริม - เติมฮวงจุย้ ได้อีกด้วย กระจกเงาหากใช้เป็นก็จะก่อให้เกิด ประโยชน์ แต่หากใช้ไม่เป็นก็อาจก่อให้ เกิดโทษได้เช่นกัน ยกตัวอย่างง่ายๆ หาก น� ำ คนที่ เ ป็ น โรคเครียดมาอยู่ในห้อ งที่มี กระจกเงารายรอบทุกทิศ เชื่อได้เลยว่า แค่เพียงไม่นาน อาการเครียดของเขาก็จะ ทวีคูณขึ้นเป็นแน่ ดังนั้น ค�ำว่า “ใช้เป็น หรือใช้ไม่เป็น” ก็หมายถึงจุดที่เราติดตั้ง กระจกเงานั่นเอง ตามศาสตร์ของฮวงจุ้ย เราจะเปรียบ กระจกเงาเป็นธาตุน�้ำ บางสถานทีห่ ากติด กระจกเงาไว้มากจะช่วยเสริมโชคลาภได้ เช่น ร้านขายทองรูปพรรณ ที่เรามักคุ้นตา ด้วยสีแดง ซึ่งอันที่จริงแล้วสีแดงจัดเป็น ธาตุ ไ ฟที่ ไ ม่ ถู ก กั บ ธาตุ น�้ ำ และธาตุ ท อง แต่ในทางฮวงจุ้ยของร้านขายทองกลับส่ง ผลดี เพราะการค้ า ขายทองรู ป พรรณ ทองแท่ ง เมื่ อ น� ำ มาหลอมผ่ า นไฟ ก็ จ ะ สามารถน� ำ มาท� ำ เป็ น ทองรู ป พรรณได้ 76

ท� ำ ให้ ท องรู ป พรรณที่ ไ ด้ ย ่ อ มมี มู ล ค่ า ที่ สูงขึ้น เท่ากับเป็นการเพิ่มมูลค่า ส่วนกระจกเงาทีเ่ ป็นธาตุนำ�้ นัน้ เท่ากับ เป็นธาตุแม่ของธาตุทอง เพราะตามหลักการ ฮวงจุ้ยเราถือว่าธาตุน�้ำให้ก�ำเนิดธาตุทอง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ความเป็ น จริ ง ในแง่ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ใ ช้ เ หตุ แ ละผล คือ การติดกระจกเงาไว้รอบร้าน ก็จะช่วย ให้เจ้าของร้านที่อยู่หลังตู้กระจกสามารถ เห็ น พฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ได้ ร อบด้ า น ช่วยในการสอดส่ายสังเกตเหล่าอาชญากร ที่ อ าจแฝงตั ว มาเป็ น ลู ก ค้ า ได้ นั บ เป็ น ภูมิปัญญาชาวบ้านง่ายๆ แต่ใช้ได้จริง

ของคนโบราณที่ ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น เหตุ ในยุคสมัยทีก่ ล้องวงจรปิด (CCTV) ยังไม่ได้ ถือก�ำเนิดขึ้น ทว่ า การติ ด ตั้ ง กระจกเงาใช่ ว ่ า จะ จัดวางอย่างไรก็ได้เสมอไป ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยก็ดี ศาสตร์มายิก (ไสยศาสตร์) ก็ดี ศาสตร์ด้านจิตก็ดี ศาสตร์ทางธรรมชาติ ก็ ดี ถื อ ว่ า กระจกเงามี ผ ลต่ อ ชี วิ ต และ จิ ต วิ ญ ญาณของมนุ ษ ย์ เ ป็ น อย่ า งมาก รวมถึงการได้มาซึ่งโชคลาภ สุขภาพกาย และสุขภาพใจที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ จากการติดตัง้ กระจกเงาด้วยเช่นกัน ดังนัน้ เราจึงควรจะรูห้ ลักในการติดตัง้ กระจกเงา


ในบ้านว่า ทีใ่ ดบ้างทีไ่ ม่ควรติดกระจกเงาไว้ ผู้อ ยู่อ าศั ย ในบ้ านหลั งดั งกล่ าวเป็ น โรค เพราะอาจก่อให้เกิดผลเสียได้ ดังต่อไปนี้ ประสาทอ่อนๆ รู้สึกวิตกกังวลโดยไม่มี สาเหตุ วิตกในเหตุที่ไม่ควรวิตก ร้ายที่สุด กระจกเงาตรงกับประตูใหญ่ของบ้าน อาจเลยเถิดจนกลายเป็นโรคหัวใจหรือ ในกรณี ที่ เ ป็ น ร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร โรคความดันโลหิตได้ หรือห้างสรรพสินค้านั้น ถือเป็นข้อยกเว้น สามารถท�ำได้ ส่วนนี้จะมีผลเสียเฉพาะ กระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอน ในศาสตร์ฮวงจุ้ยถือเป็นสิ่งอัปมงคล บ้านพักอาศัยเท่านั้น โดยในทางฮวงจุ้ย กล่าวไว้ว่า กระจกเงาบานใหญ่ตรงประตู ทีค่ วรหลีกเลีย่ ง เพราะจะส่งผลถึงสัมพันธบ้านจะสะท้อนสิง่ ดีๆ ออกจากบ้าน รวมถึง ภาพภายในครอบครัว เกิดเหตุขัดข้อง โอกาสดีๆ โชคลาภเงินทอง จะถูกสะท้อน หมองใจ บาดหมางกั น ในครอบครั ว เรื่องราวภายในบ้านจะถูกน�ำไปนินทาต่อ ออกไปทั้งหมด ในแง่ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์นั้น นอกบ้าน หากติดกระจกเงาไว้เหนือหัวเตียง อาจกล่ า วได้ ว ่ า เมื่ อ เรามองเข้ า ไปใน จะมีผลเสียต่อคูส่ ามีภรรยา อาจถึงขัน้ แยก กระจกเงา เราก็จะได้เห็นว่า ด้านหลังมี ห้องหรือหย่าร้างกันได้ หากติดไว้ปลาย บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีตามเราเข้ามาด้วย เตียงจะมีเรือ่ งระหองระแหงและจะมีผลต่อ หรื อ เปล่ า แต่ ข ้ อ เสี ย คื อ ทุ ก ครั้ ง ที่ เ รา สุขภาพ การนอนหลับไม่ดี สะดุ้งตื่น หรือ เดินเข้าบ้าน เราอาจตกใจกับภาพสะท้อน หลับๆ ตืน่ ๆ ตลอดทัง้ คืน ฝันร้าย ฟุง้ ซ่าน ของตัวเราเอง แม้บางท่านจะเริ่มคุ้นเคย รวมถึงกระจกเงาที่สะท้อนภาพเตียงนอน แล้วก็ตาม แต่ในทางจิตประสาท เราจะ ก็มีผลเช่นเดียวกันกับกระจกเงาที่ติดไว้ รู้สึกสะดุดกับภาพสะท้อนนั้นทุกครั้งไป ปลายเตี ย ง โดยเฉพาะหากกระจกเงา ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นานวันเข้าอาจท�ำให้ สะท้อนกับแสงอาทิตย์แล้วตกลงบนทีน่ อน

พอดี จะยิ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ

กระจกเงาหลั ง โต๊ ะ ท� ำ งานหรื อ โต๊ ะ เก็บเงิน

จะส่งผลเสียต่อธุรกิจ ท�ำให้การค้า ถดถอย เกิ ด อุ ป สรรค ผู ้ ที่ นั่ ง ท� ำ งาน ขาดสมาธิ มีอารมณ์หงุดหงิด เกิดโรคภัย ไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคเครียด ความดันโลหิต และโรคจิตประสาท มีความรู้สึกเหมือน มีคนคอยจับตามองการท�ำงานอยู่ตลอด เวลา ท�ำให้รู้สึกกดดัน ความลับทางธุรกิจ ถู ก ล่ ว งรู ้ การเงิ น เกิ ด ความผิ ด พลาด เงินทองอาจถูกโจรกรรม

กระจกเงากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ไม่ควรจัดวางให้สะท้อนกัน โดยเฉพาะ กระจกเงาทีต่ ดิ ไว้ดา้ นหลังของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ในทางหลักฮวงจุย้ ถือได้วา่ เป็นสิง่ ต้องห้าม ยกเว้นตามวัดหรือศาลเจ้า สามารถกระท�ำ ได้ แต่หากเป็นบ้านเรือนไม่ควรกระท�ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะหากสั ง เกตให้ ดี จะเห็นว่า ระหว่างที่เราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยู่นั้น กระจกเงาก็ จ ะสะท้ อ นภาพเรา เข้าไปด้วย เปรียบเสมือนเราก�ำลังไหว้ ตัวเราเอง และบางครั้งกระจกเงายังอาจ สะท้อนภาพที่ไม่เหมาะสมจากด้านหลัง ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย เช่น อาจจะสะท้อน ภาพเท้ า ไม้ ก วาด ถั ง ขยะ หรื อ สิ่ ง ไม่ เ หมาะสมต่ า งๆ ซึ่ ง อาจท� ำ ให้ เ กิ ด ความอัปมงคลต่อบ้านหลังนั้นได้

เชื่ อ ว่ า ท่ า นผู ้ อ ่ า นจะได้ พิ นิ จ พิเคราะห์ตาม เพือ่ จะได้เห็นถึงผลเสีย ของการติดกระจกแบบผิดหลักฮวงจุย้ และเพื่อจะได้ระมัดระวังในการจัดวาง กระจกเงาภายในบ้านด้วย 77


78

Living with Style


เพิ่มอารมณ์สวยให้บ้านด้วย

“กระเบื้อง”

เรื่อง : ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์ ภาพ : ฝ่ายภาพนิตยสาร room และนิตยสารบ้านและสวน

“กระเบื้อง” หนึ่งในวัสดุส�ำคัญที่ทุกบ้านจะต้องมี กระเบื้องนั้น มีมากมายหลายประเภทให้เลือก การจะตกแต่งบ้านให้สวยดังใจนั้น การเลือกกระเบื้องตามใจเราอย่างเดียวเห็นจะไม่เพียงพอ หากแต่ ถ้าเรารู้จักธรรมชาติและคุณสมบัติของกระเบื้องด้วยแล้ว เราก็จะ สามารถเลือกกระเบื้องให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น การเลือกซือ้ กระเบือ้ งนัน้ โดยปกติเรามักจะดูจากลักษณะของ การใช้งาน ยกตัวอย่าง กระเบื้องปูผนังเรามักจะเลือกกระเบื้อง ที่มีความบางและเบา มีผิวหน้าที่มันวาว เพื่อให้ดูสวยงามและ ท�ำความสะอาดง่าย ขนาดที่ใช้ก็จะขึ้นอยู่กับแบบของห้องนั้นๆ และจะไม่นิยมน�ำกระเบื้องปูผนังไปปูพื้น เพราะความแข็งแรง ของกระเบือ้ งปูผนังจะน้อยกว่ากระเบือ้ งปูพนื้ ส่วนกระเบือ้ งปูพนื้ จะมี ค วามหนาที่ ม ากกว่ า กระเบื้ อ งปู ผ นั ง เพื่ อ รองรั บ น�้ ำ หนั ก ที่มากกว่า เพราะต้องปูติดกับพื้นบ้าน ผิวหน้าจะเคลือบด้าน เล็กน้อย เพื่อป้องกันการลื่นไถลเวลาเดิน และที่ส�ำคัญสามารถ ใช้ ปู ไ ด้ ทั้ ง พื้ น และผนั ง นอกจากกระเบื้ อ งเหล่ า นี้ แ ล้ ว ยั ง มี กระเบื้องอีกมากมายหลายชนิดหลายพื้นผิวให้เลือก เราลองไป ท�ำความรู้จักกับกระเบื้องชนิดต่างๆ กัน เพื่อที่คุณจะได้มีไอเดีย ในการตกแต่งบ้านให้สวยงามยิ่งขึ้น

• กระเบื้องเซรามิก

กระเบื้องเซรามิก

กระเบื้องชนิดนี้มาจากวัสดุแผ่นบางที่ ท�ำมาจากดินและสารอนินทรีย์อื่นๆ เป็น วั ต ถุ ดิ บ ในการขึ้ น รู ป จากนั้ น จึ ง น� ำ ไป ผ่ า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต การเคลื อ บสี และเผาที่อุณหภูมิสูง ให้ได้ลักษณะของ เนื้อกระเบื้องตามลักษณะของการใช้งาน ด้วยกระบวนการผลิตเช่นนีจ้ งึ ท�ำให้กระเบือ้ ง เซรามิกมีความแข็งแกร่งทนทาน น�้ำหนัก เบา และยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง อีกทั้ง คุ ณ ลั ก ษณะและรู ป ลอนที่ ดู ค ล้ า ยกั บ กระเบื้องคอนกรีต ท�ำให้เมื่อมองเผินๆ อาจแยกแยะได้ยาก แต่หากสังเกตให้ดี จะพบว่า กระเบือ้ งเซรามิกนัน้ มีผวิ ทีม่ นั เงา และมีสีสดกว่ากระเบื้องคอนกรีตอยู่มาก การเลือกกระเบือ้ งเซรามิกนัน้ นอกจาก จะเลื อ กลวดลายตามความชอบแล้ ว ยั ง มี ข ้ อ ควรค� ำ นึ ง ในการเลื อ กกระเบื้ อ ง เซรามิกที่ควรรู้ไว้เช่นกัน ได้แก่ 79


01 กระเบื้องเนื้อพอร์ซเลน 02 กระเบื้องแกรนิตโต้

01

•  เลือกใช้ให้ถูกประเภทงาน กล่าวคือ กระเบื้องกรุผนัง จะมีความบางกว่า และไม่สามารถน�ำมาปูพื้นได้ แต่กระเบื้อง ที่ใช้ปูพื้นสามารถใช้ได้ทั้งงานพื้นและงานผนัง โดยการแยกแยะ ชนิดให้ดูที่ด้านหลังของแผ่นกระเบื้องนั้นๆ •  ขอบกระเบื้องมีหลายแบบ อาทิ ขอบเรียบปกติ (จ�ำเป็น จะต้องปูเว้นร่องยาแนวเอาไว้ 2 - 5 มิลลิเมตร) ขอบไม่เรียบตรง (ด้วยความทีถ่ กู ออกแบบให้มคี วามโค้ง ไม่เรียบตรง จึงต้องปูเว้น ร่องยาแนวให้กว้างกว่าปกติ) ขอบเอียงหรือมน (ให้ปเู ว้นร่องยาแนว ตามปกติ แต่ด้วยลักษณะธรรมชาติของขอบที่เอียงหรือมนนี้ จะท�ำให้เราเห็นรอยต่อกระเบื้องที่กว้างกว่าปกติ จึงเหมาะกับ การตกแต่งบ้านสไตล์คันทรีหรือร่วมสมัยมากกว่าสไตล์อื่น) ขอบตกหรือเจียขอบ (ส�ำหรับปูให้ชิดกัน ให้เว้นร่องไว้ประมาณ 1 - 2 มิลลิเมตร จะช่วยท�ำให้พื้นดูเรียบมากขึ้น)

กระเบื้องเนื้อพอร์ซเลน

เป็นกระเบื้องที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการขูดขีดได้ มากกว่ากระเบื้องเซรามิกทั่วๆ ไป และมีน�้ำหนักมากกว่า โดย กระเบื้องชนิดนี้ผ่านการเผาจนหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน มีหลาย พื้นผิวทั้งแบบผิวด้านและผิวมันเคลือบเงา สามารถน�ำไปใช้ได้ ทัง้ ปูผนังและปูพื้น หากท่านแยกความแตกต่างระหว่างกระเบือ้ ง ชนิดนี้กับกระเบื้องเซรามิกไม่ออก มีวิธีแยกง่ายๆ คือ ให้ลอง 80

02

หยดน�้ำที่ด้านหลังของกระเบื้อง ถ้าเป็นกระเบื้องเนื้อพอร์ซเลน น�ำ้ จะซึมได้ชา้ กว่ากระเบือ้ งเซรามิก รวมถึงเวลาเคาะจะมีเสียงดัง กังวานกว่า ซึ่งกระเบื้องประเภทนี้เหมาะกับงานปรับปรุงบ้าน ใช้ปูได้ทั้งพื้นและผนังด้วยปูนกาว

กระเบื้องแกรนิตโต้

จัดอยู่ในกลุ่มกระเบื้องเนื้อพอร์ซเลนชนิดหนึ่ง แต่กระเบื้อง ชนิดนี้ได้หินเข้ามาเป็นส่วนผสม จึงท�ำให้ได้เนื้อที่แข็งแรงดั่งหิน มีขนาดใหญ่ประมาณ 50 - 120 เซนติเมตร ในการปูควรเว้นร่อง เอาไว้ 1 - 2 มิลลิเมตร จึงจะเห็นรอยต่อน้อยที่สุด ข้อสังเกต ของกระเบื้องชนิดนี้ มีสีที่เรียกว่า Full Body คือเป็นสีเดียว ทัง้ พืน้ ผิวและเนือ้ วัสดุ เวลาตัดจึงเห็นขอบกลมกลืนเป็นสีเดียวกัน การใช้งานกระเบื้องชนิดนี้เหมาะกับงานที่ต้องการความ เรียบร้อยและต่อเนื่องกันทั้งผืน อีกทั้งการปูกระเบื้องที่มีขนาด


03 กระเบื้องดินเผา 04 กระเบื้องเขียนลาย

• กระเบื้องไวนิล

04 03

ใหญ่เช่นนี้ ควรเลือกใช้ช่างที่มีความช�ำนาญเป็นพิเศษหรือ กระเบื้องเขียนลาย เป็นกลุ่มกระเบื้องเซรามิกที่ท�ำลวดลายให้ พวกช่างปูหินอ่อน เนื่องจากเนื้อกระเบื้องจะแข็งมาก เพื่อให้ได้ เป็นแบบโบราณด้วยมือ กระเบื้องจะมีสีสันและ งานที่สวยและเรียบร้อย ลวดลายทีส่ วยงาม มี 2 ขนาด คือ ขนาด 4 x 4 นิว้ กระเบื้องดินเผา และขนาด 6 x 6 นิว้ ใช้ในงานตกแต่งได้หลากหลาย กระเบื้องชนิดนี้มี 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ ชนิดแผ่นเรียบและ ทั้งกรุผนัง ลูกตั้ง เคาน์เตอร์ บันได หรือใช้ปูพื้น ชนิดมีลวดลายนูน ซึ่งแบบหลังนี้เราจะนิยมใช้ในการกรุผนัง สลับลายกับกระเบื้องชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มลูกเล่น โดยธรรมชาติแล้วกระเบื้องชนิดนี้จะมีขนาดและสีสันที่ต่างกัน ให้พื้นผิวก็สามารถท�ำได้ เล็กน้อย การปูควรเว้นร่องยาแนว 6 - 8 มิลลิเมตร เพื่อช่วย ปรับระยะกระเบื้องที่ไม่เท่ากัน และด้วยความที่กระเบื้องชนิดนี้ กระเบื้องไวนิล ข้อดีของกระเบือ้ งชนิดนีค้ อื ติดตัง้ ง่าย น�ำ้ หนักเบา มีลวดลาย มักจะดูดความชื้นค่อนข้างมาก ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน เชื้อราก็คือ ให้น�ำกระเบื้องไปชุบน�้ำยากันเชื้อราหนึ่งครั้ง ทิ้งไว้ ให้เลือกมากมาย ทั้งแบบม้วนซึ่งจะมีรอยต่อระหว่างแผ่นน้อย ให้แห้งหมาดๆ แล้วค่อยน�ำไปแช่ในน�ำ้ สะอาด 5 - 10 นาทีกอ่ นน�ำ แบบแผ่นที่ใช้กาวติดตั้ง และแบบแผ่นที่ด้านหลังมีกาวในตัว ไปปูจริง จากนั้น เมื่อปูเสร็จแล้วให้ทาน�้ำยากันเชื้อราอีกครั้ง ปัจจุบันกระเบื้องชนิดนี้กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของบ้านพัก แล้วเคลือบด้วยน�ำ้ ยาซิลโิ คนหรือน�ำ้ ยาเคลือบผิว เพือ่ ช่วยปกป้อง อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบ้านที่มีการปรับปรุงหรือต่อเติม กระเบื้องจากความชื้นอีกชั้นหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อส่วนดังกล่าว ที่ต้องใช้วัสดุน�้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว เป็นพื้นที่ภายนอกบ้าน 81


05 กระเบื้องแอนจีโล 06 กระเบื้องซีกรีตลายโบราณ

กระเบื้องแอนจีโล

05 06

เป็นกระเบื้องตกแต่งที่ท�ำจากวัสดุผสมหลายชนิด ไม่ว่า จะเป็นหินอ่อน แร่แคลไซต์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสีฝุ่น หล่อด้วยแม่พิมพ์ซิลิโคน โดยมากแล้วมักจะเป็นงานท�ำมือ จึงมี ลวดลายทีม่ เี อกลักษณ์สวยงาม สามารถน�ำไปปูได้ทงั้ พืน้ และผนัง แต่เนื่องจากกระเบื้องชนิดนี้มีน�้ำหนักมาก จึงควรใช้กาวซีเมนต์ และปูแบบเว้นร่องไว้ 1.5 - 2 มิลลิเมตร การดูแลรักษาก็คล้ายกับ การดูแลงานหินอ่อน ที่ส�ำคัญและควรระวังคือ ไม่ควรใช้น�้ำยา ที่มีส่วนผสมทินเนอร์และสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด

กระเบื้องซีกรีตลายโบราณ

กระเบื้ อ งชนิ ด นี้ เ ป็ น กระเบื้ อ งซี เ มนต์ อั ด แรงที่ มี ล วดลาย สวยงามสไตล์กอธิคที่ผสมผสานกับสีสันจากยุควิกตอเรีย งาน กระเบื้องในลักษณะนี้จะพบได้มากในบ้านสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมทางตะวันตก มี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร และขนาดพิเศษส�ำหรับเดินขอบ ในตอนทีป่ เู สร็จใหม่ๆ ผิวหน้าอาจมีฝา้ ขาว แต่เมือ่ เช็ดถูเป็นประจ�ำ ฝ้าขาวจะหายไปและจะค่อยๆ สดใสมากขึ้น การแก้ไขควรใช้วิธี ลงขี้ผึ้งขัดพื้น (จ�ำพวกพาราฟินหรือบีแว็กซ์) เป็นครั้งคราว จะช่วยให้ดูเงางามขึ้นและยังช่วยป้องกันคราบฝังลึกได้อีกด้วย แต่ข้อควรระวังคือ ไม่ควรใช้สารเคลือบพื้นถาวรอย่างพวกน�้ำยา เคลือบพื้นพอลิยูรีเทนและขี้ผึ้งอะคริลิก รวมถึงไม่ควรล้างด้วย น�้ำกรดเจือจางและน�้ำยาท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดพื้น

รู ้ จั ก กระเบื้ อ งแต่ ล ะชนิ ด รวมถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข อง กระเบือ้ งแต่ละตัวกันมากขึน้ แล้ว ทีนกี้ เ็ หลือแค่ใส่ความคิด สร้างสรรค์ของคุณลงไปในการออกแบบแล้วแมทช์กับ กระเบื้องที่เหมาะสม เท่านี้ บ้านในฝันก็สวยขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ผ่านกระเบื้อง 82


Better Pix

Table Shoot ช็อตสวยๆ จากโต๊ะอาหาร เรื่องและภาพ : พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร

ตอนนี้หลายๆ ท่านคงสังเกตเห็นว่า ตามร้านอาหารทั่วไป ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก่อนที่ทุกท่านจะเริ่มรับประทานของอร่อย ตรงหน้ า ก็ เ ป็ น อั น ต้ อ งหยิ บ กล้ อ งขึ้ น มาถ่ า ยรู ป อาหารก่ อ น ทัง้ กล้องเล็ก กล้องใหญ่ กล้องโทรศัพท์มอื ถือ ถ่ายกันสนุกสนาน และยั ง ถื อ เป็ น การเก็ บ เกี่ ย วความทรงจ� ำ ในการเดิ น ทางที่ ดี อีกทางหนึ่ง เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าหลายๆ ครั้ง ไฮไลท์ของ การเดินทางก็มักจะอยู่ที่อาหาร

การถ่ายภาพอาหารที่อยู่ตรงหน้า จะ ว่าง่ายก็ไม่งา่ ยเสียทีเดียว เพราะอย่างน้อย ที่สุดก็ต้องท�ำให้ดูน่าทาน ดังนั้นสิ่งส�ำคัญ สิง่ แรกเลยก็คอื เลนส์ ซึง่ ต้องเข้าไปถ่ายภาพ ในระยะใกล้ได้ โดยมากจะเป็นเลนส์ช่วง กลางๆ อย่าง 50 มม. หรือ 70 มม. ภาพ 01 นี้ ผมถ่ายด้วยความแปลกใจ ที่ เ ห็ น อาหารญี่ ปุ ่ น มี พ ริ ก เป็นส่วนผสม ผมใช้เลนส์ 50 มม. ถ่ายเข้าใกล้อาหาร มากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท� ำ ได้ สิ่ ง ที่ ผ ม เ น ้ น ก็ คื อ พ ริ ก เพราะภาพนีเ้ ป็นการบันทึก ประสบการณ์ใหม่ของผม ที่ มี ต ่ อ อาหารและการ เดินทาง ดังนั้น การปรับ รู รั บ แสงจึ ง ปรั บ ไปที่   2.8 เพราะจะได้ช่วงความชัดที่ ไม่มาก และเน้นโฟกัสไปที่ พริ ก เพื่ อ ให้ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของภาพ โดยมากภาพใน ลั ก ษณะนี้ มั ก ถ่ า ยกั น ใน ร้านอาหารที่มีแสงไม่มาก 01 Lens 50 mm., F2.8/125, ISO 800

84


และใช้กล้องมือถือถ่าย (เพราะคงไม่มี ใครลงทุนกางขาตั้งกล้องกลางร้านอาหาร แน่ ๆ ) และการใช้ แ ฟลชจะท� ำ ให้ แ สง แข็งกระด้าง แถมยังลบบรรยากาศของ แสงสีในร้านไปจนหมด การใช้ความไวแสง สู ง จึ ง เป็ น เรื่ อ งจ� ำ เป็ น แต่ ก็ ไ ม่ ค วรจะ มากเกินกว่า ISO1000 เพราะจะท�ำให้เกิด นอยซ์ ควรใช้สัก 800 จะก�ำลังดี ท�ำให้ เราได้ความไวชัตเตอร์พอดีกับการจะถือ กล้องถ่ายภาพ ในทางกลับกัน หากไปเจอร้านทีม่ แี สง ธรรมชาติปนเข้ามาด้วย ก็จะยิง่ ช่วยให้การ ถ่ า ยภาพง่ า ยขึ้ น ไปอี ก เพราะแสงที่ ไ ด้ จะนุม่ และสม�ำ่ เสมอ แสงนุม่ ๆ ก็เหมือนกับ แสงที่ผ่านการกรอง คล้ายกับแสงอาทิตย์ ที่มีเมฆบังมากๆ หรือแสงที่ผ่านผ้าม่าน หน้าต่างเข้ามาในห้อง แบบนีเ้ ราจะเรียกว่า แสงใน Shade ซึ่งแสงแบบนี้ท�ำให้เรา ถ่ า ยภาพได้ ง ่ า ยขึ้ น จะถ่ า ยอะไรก็ ดู ดี ไปหมด ภาพ 02 นี้ เป็นภาพสลัดกุง้ ผมถ่ายใน ระเบียงของร้านเล็กๆ ริมทะเล วันนั้นผม นั่งอยู่ในร่มโดยมีแสงจากข้างนอกสะท้อน เข้ามา ท�ำให้แสงในบริเวณนัน้ เท่ากันหมด ช่วยให้ถ่ายภาพได้ง่าย เมื่อได้แสงที่ท�ำให้ ถ่ายภาพได้ง่ายแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ จะถ่ายอย่างไรให้ดนู า่ สนใจ เพราะอาหาร บนโต๊ะเป็นอาหารที่เราสั่งมาทานเอง ไม่ เหมือนภาพอาหารตามนิตยสารทีล่ ว้ นผ่าน การตกแต่งมากมาย ดังนั้น เราต้องมอง หาจุดเด่นของสิ่งที่เราจะถ่ายให้ได้ อย่าง ภาพสลั ด กุ ้ ง จานนี้ เราจะเน้ น ที่ ตั ว กุ ้ ง โดยใช้เลนส์เทเลโฟโต้ชว่ ง 70 มม. เป็นช่วง ทีร่ ูรับแสงกว้างที่สุด ท�ำให้ฉากหลังเบลอ เพื่อลดความรกรุงรังของฉากหลังไป

02

02 Lens 75 mm., F2.8/125, ISO 800 03-04 Lens 90 mm., F2.8/125, ISO 800

04 03

อย่างที่หลายท่านทราบกันดีว่า การ ถ่ายภาพอาหารเป็นเรื่องใกล้ตัวที่น่าสนุก ยิง่ ถ้าใครมีคนข้างเคียงชอบท�ำอาหารหรือ ท�ำขนม อยากให้ลองฝึกถ่ายภาพชุดการ ท�ำอาหารดู อย่างเช่นภาพชุดนี้ที่ผมได้ มีโอกาสไปชิมขนมปังฝีมือเพื่อน ก็เลยถือ โอกาสถ่ายภาพมาจัดเป็นชุดเสียเลย

ส่ ว นขั้ น ตอนการถ่ า ยภาพก็ ไ ม่ ย าก ภาพชุ ด นี้ ผ มเลื อ กใช้ เ ลนส์ เ ทเลโฟโต้ 90 มม. เริม่ ด้วยการน�ำของทีจ่ ะถ่ายมาวาง ไว้ที่โต๊ะข้างหน้าต่าง แล้วลองดูทิศทาง ของแสง ถ้ารู้สึกว่าแสงที่เข้ามามันแรง ก็ให้ใช้ผา้ ม่านกรองแสงช่วย อย่างภาพ 03 นี้ ผมถ่ า ยภาพโดยเจาะไปที่ ข นมปั ง ที่ ดู กรอบฟู ส่วนในภาพ 04 ก็ถ่ายเพื่อโชว์ว่า เนื้อขนมปังน่ากินขนาดไหน 85


05

05 Lens 90 mm., F2.8/125, ISO 800

และเพื่ อ เพิ่ ม อารมณ์ ใ ห้ ภ าพดู มีชีวิตชีวามากกว่านี้ ผมก็เลยเอา น�้ำผึ้งมาราดเพิ่มอย่างในภาพ 05 พร้ อ มทั้ ง จั ด เอาขวดน�้ ำ ผึ้ ง มาเป็ น ฉากหลังเพื่อให้ภาพไม่โล่ง ภาพนี้ อาจต้องตักราดกันหลายที เพื่อให้ ได้จังหวะที่ต้องการ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อ สร้างความน่าสนใจให้กับภาพ จากที่ เป็นเพียงขนมปังธรรมดาๆ เมื่อมา จัดองค์ประกอบเพิ่มเข้าไปเล็กน้อย ก็ ท�ำ ให้ ภ าพที่ ได้ น ่ าประทั บ ใจยิ่ ง ขึ้ น ถือเป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่น่าสนุกและ สามารถท�ำร่วมกับเพื่อนๆ และคน ในครอบครัวได้

FoodPix แอพพลิเคชั่นของคนรักอาหาร ถ้าคุณเป็นอีกหนึง่ คนทีร่ กั ในการถ่ายภาพอาหาร ชนิดทีว่ า่ ต้องถ่ายทุกครั้งก่อนลงมือทานแล้วล่ะก็ นี่ก็คงเป็นอีกหนึ่ง แอพพลิเคชั่นสุดอินเทรนด์ที่คุณไม่ควรพลาด กับ FoodPix แอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับแต่งภาพอาหารโดยเฉพาะ สามารถท�ำได้ ทั้งถ่ายรูปและตกแต่งภาพให้เมนูสุดโปรดของคุณสวยดูดี มีสีสัน น่าทาน รวมทั้งยังสามารถแชร์ภาพมื้ออร่อยของคุณ ลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ให้เพื่อนๆ ได้ชมกันอย่างทั่วถึง ทัง้ ใน Facebook, Twitter, Instagram และอืน่ ๆ อีกมากมาย 86


Compact Camera Tips

เวลาถ่ายภาพในร้านอาหาร กล้องตัวเล็กมักจะได้เปรียบกว่ากล้องตัวใหญ่ ข้อแรกก็คือ มีขนาดเล็ก จึงท�ำให้มันไม่เป็นจุดสนใจมาก ไม่เกะกะ พกพา ง่าย หยิบขึ้นมาถ่ายสะดวก แต่จุดอ่อนจะอยู่ที่ตัวรับภาพซึ่งมีขนาดเล็ก จึงมี ช่วงความชัดที่มาก การจะถ่ายภาพให้ชัดเฉพาะส่วนนั้นจึงค่อนข้างยาก ยิ่ง เป็นอาหารจานใหญ่ก็จะยิ่งถ่ายล�ำบากมากขึ้น เพราะต้องซูมออกมาในมุม กว้าง ท�ำให้ภาพมักจะชัดเท่ากันไปหมด ด้วยเงือ่ นไขเช่นนี้ จึงท�ำให้เราต้องใส่ ความสร้างสรรค์ลงไปเพิ่ม โดยการเล่นกับความเป็นมุมกว้างของมันแทน

06

ภาพ 06 นี้ ผมใช้ช่วงซูมที่กว้างสุด ของเลนส์และถ่ายภาพในระยะที่ใกล้ที่สุด คื อ ที่ ไ อศกรี ม ถ้ ว ยแรก โดยผมปรั บ ใช้ รูรับแสงที่กว้างที่สุด จากการปรับกล้อง ให้เป็นโหมด A ซึ่งเป็นโหมดที่เราต้อง ตั้งรูรับแสงเอง ที่ต้องใช้โหมดนี้ก็เพราะ เราต้องก�ำหนดค่ารูรับแสงให้ได้ภาพที่ชัด แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น ถ้าไปใช้โหมด อัตโนมัติ กล้องมักจะเลือกรูรับแสงที่แคบ เพือ่ ให้ภาพชัดเท่ากันทัง้ ภาพ แต่ในกรณีนี้ เราไม่ได้ตอ้ งการเช่นนัน้ และข้อควรค�ำนึง อี ก ประการคื อ ควรเปิ ด ใช้ ร ะบบกั น สั่นสะเทือน เพราะเรามักจะได้ถ่ายภาพ ลักษณะนี้ในที่แสงน้อยเป็นส่วนใหญ่

07 07 iPhone 4

การถ่ายภาพอาหารในลักษณะนี้ เป็น เรื่องของการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ มากกว่าเรื่องของเทคนิค ทั้งจังหวะของ สิ่งต่างๆ ในจาน ส่วนองค์ประกอบของ อาหารก็มีส่วนช่วยให้ภาพออกมาดูดีได้ เช่นกัน ซึ่งถ้าทุกองค์ประกอบได้รับการ จัดวางอย่างสมดุลแล้ว เราก็จะได้ภาพทีด่ ี สมใจอยาก แต่ก็อย่ามัวแต่ถ่ายภาพกัน จนลืมรสชาติอร่อยในจานกันนะครับ

06 Leica C Lux 2 ISO Auto, Is on

87


Did You Know

เรื่อง : ชวิศ เชษฐชัยยันต์

Repap กระดาษคิดนอกกรอบ

เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอ กระดาษอะไรจะท�ำมาจาก “หิน” ได้ ถ้าไม่เชื่อ สายตาตัวเอง โปรดอ่านซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพราะมันเป็นเรือ่ งจริง! โดยเจ้ากระดาษ พิสดารนี้มีชื่อว่า Repap เป็นนวัตกรรมกระดาษรักษ์โลกชนิดใหม่ที่สกัดจาก แคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนที่เราเรียกกันอันเป็นของเสียจากอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ในขั้นตอนการผลิตไม่ต้องใช้น�้ำ ไม่ต้องใช้ส่วนผสมของเยื่อไม้ ไม่ต้องพึ่ง สารฟอกขาวให้ยงุ่ ยาก ทนต่อความชืน้ และการฉีกขาด แถมยังให้สมั ผัสทีน่ มุ่ นวล กว่ากระดาษธรรมดา ทีส่ ำ� คัญคือ ถ้าเขียนผิดก็สามารถใช้ผา้ เช็ดออกแทนได้เลย ไม่ต้องง้อยางลบแถมใช้ซ�้ำได้ไม่รู้จบ อะไรจะเยี่ยมขนาดนี้

ท�ำไมไม่บ้าจี้เวลาจั๊กจี้ตัวเอง

ฟันปลอมถอยไป เพราะฟันเรางอกใหม่ได้

อีกไม่นานเกินรอ เราๆ ท่านๆ ก็จะไม่ตอ้ งพึง่ ฟันปลอม กันอีกต่อไป เรื่องนี้คงต้องยกความดีความชอบให้กับ วิทยาลัยแพทย์คิงส์คอลเลจ ลอนดอน แห่งอังกฤษ ที่ได้ จัดตั้งบริษัทโอดอนติสเพื่อศึกษาวิจัยงานนี้กันอย่างจริงจัง โดยหลังจากที่ทดลองปลูกฟันใหม่ให้กับหนูทดลองส�ำเร็จ มาแล้ว ด้วยการใช้เทคโนโลยีสเตมเซลล์หรือแม่เซลล์ใน การเพาะฟันซีใ่ หม่ขนึ้ มา แล้วจึงค่อยน�ำไปปลูกทีข่ ากรรไกร ใต้เหงือกตรงต�ำแหน่งที่ฟันซี่เก่าเคยขึ้นอยู่ ศาสตราจารย์ ปอล ชาร์ป ผู้คิดค้นเทคนิคนี้เล่าว่า ฟันที่ปลูกใหม่จะโต เต็มตัวภายในเวลา 2 เดือนเท่านั้น ก่อนน�ำไปปลูกถ่ายได้ ซึง่ ตอนนีก้ ารวิจยั ก็ใกล้เสร็จสิน้ พร้อมใช้จริงเต็มแก่ คาดว่า เมื่ อ ถึ ง เวลานั้ น เทคโนโลยี นี้ จ ะต้ อ งแพร่ ห ลายอย่ า ง แน่นอน ระหว่างนีก้ ช็ ว่ ยถนอมสุขภาพฟันกันไปก่อนนะจ๊ะ 88

เชื่อว่าครั้งหนึ่งคุณต้องเคยเอานิ้วจิ้มเอว เพื่อลองจั๊กจี้ ตัวเองดูสักครั้ง แต่ท�ำไมจี้เท่าไรก็ไม่ยักเกิดอาการบ้าจี้เท่า เวลาทีโ่ ดนคนอืน่ จี้ สาเหตุกเ็ พราะเวลาทีเ่ ราจีต้ วั เอง สมองเรา จะรูล้ ว่ งหน้าก่อนแล้วว่าก�ำลังจะท�ำอะไร มันจึงระงับปฏิกริ ยิ า ตอบสนองไว้ก่อนล่วงหน้า ในขณะเดียวกัน เวลาที่มีคนอื่น มาจีโ้ ดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั สมองจะสัง่ ระงับปฏิกริ ยิ านีไ้ ม่ทนั ท�ำให้ เกิดอาการสะดุ้งขึ้น นอกจากบริเวณเอวที่มักจะจั๊กจี้กันแล้ว ที่ฝ่าเท้า ปลายนิ้ว และรักแร้ ก็ยังเกิดอาการจั๊กจี้ได้เช่นกัน โดยสาเหตุของอาการนีถ้ อื ว่าเป็นเครือ่ งป้องกันทางธรรมชาติ ของมนุษย์เรา เพราะมนุษย์ในยุคโบราณต้องเดินด้วยเท้าเปล่า ธรรมชาติจงึ สร้างให้เท้าไวต่อความรูส้ กึ เพือ่ ช่วยป้องกันหาก เผลอไปเหยียบสิ่งอันตรายเข้านั่นเอง


ชุดไอ้แมงมุมช่วยคนตาบอด

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์หัวใสจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา หยิบเอาแรงบันดาลใจจากสไปเดอร์แมน มา ผลิตเป็นชุดอัจฉริยะที่ชื่อว่า “สไปเดอร์เซนส์” เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการทางสายตา ผู้สวมใส่จะรู้สึกไวต่อสิ่งอันตรายที่อาจ เกิดขึ้น โดยบริเวณแขนเสื้อมีวิทยาการที่ช่วยให้ผู้ใส่สามารถ รับรู้และตอบโต้ปฏิกิริยาคลื่นความถี่สูงจากสิ่งของได้ และยัง ป้องกันความร้อนได้สูงถึง 360 องศาเซลเซียสอีกด้วย จาก การทดสอบด้วยการขว้างสิ่งของใส่ผู้ทดลองที่ถูกผ้าปิดตาอยู่ พบว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทดลองสามารถรับรู้ได้ว่าก�ำลังมี บางอย่างใกล้เข้ามา และสามารถตอบโต้กลับได้อย่างแม่นย�ำ โดยขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ก�ำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ขั้นสุดท้าย ซึ่งต่อไปถ้าสามารถผลิตใช้ได้อย่างแพร่หลาย คงช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้มากทีเดียว

ทะเลลึกแค่ไหนก็ไปได้ด้วย “หุ่นยนต์แมงกะพรุน”

โยนาส ทาเดซเซ วิศวกรเครื่องกลแห่งเวอร์จิเนียเทค ได้พัฒนาขีดความสามารถในการส�ำรวจโลกใต้ทะเลลึก ของมนุษย์ให้กว้างไกลขึน้ ไปอีกด้วยเจ้า “โรโบเจลลี” หุน่ ยนต์ แมงกะพรุน รูปร่างทรงกลม ล�ำตัวเป็นเมทัลอัลลอย ฉาบด้วยผงไททาเนียมสีดำ� มีกลไกการเคลือ่ นไหวโดยการ ใช้น�้ำทะเลเป็นตัวขับเคลื่อน กระพือขึ้นลงดันน�้ำเข้าออก เพื่อแหวกว่ายไปในท้องทะเลคล้ายกับแมงกะพรุนจริงๆ อี ก ฟั ง ก์ ชั่ น พิ เ ศษของหุ ่ น ยนต์ ตั ว นี้ คื อ สามารถเติ ม เชื้อเพลิงได้เอง เพราะก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจนที่ มันใช้เป็นเชือ้ เพลิงมีอยูใ่ นน�ำ้ ทะเลอยูแ่ ล้ว มันจึงท�ำงานได้ ตลอดเวลาแทบไม่ต้องน�ำกลับขึ้นมาเติมเชื้อเพลิงเลย นับเป็นอีกหนึ่งความส�ำเร็จของการสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ ใต้น�้ำตัวแรกๆ เลยก็ว่าได้

การลาออกที่แสนครีเอทด้วย “ขนมเค้กลาออก”

คริส โฮล์มส์ เจ้าหน้าทีส่ นามบินชาวอังกฤษคนหนึง่ ตัดสินใจลาออกจากงานเพือ่ เดินตามความฝันของตัวเอง ความบรรเจิดของภารกิจนีอ้ ยูท่ ใี่ บลาออก เพราะมันคือ “ขนมเค้กลาออก” ที่เขาท�ำขึ้นเป็นพิเศษ โดยบนหน้าขนมเค้กมีขอ้ ความขอลาออกว่า “วันนีเ้ ป็นวันเกิดครบรอบ 31 ปีของ ผม และผมเพิ่งได้เป็นพ่อคน ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าชีวิตมีค่าเพียงใด การใช้ชีวิตเพื่อ ท�ำบางสิ่งให้ตนเองและผู้อื่นได้มีความสุขมันส�ำคัญขนาดไหน ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขอ ลาออก เพื่ออุทิศเวลาแรงกายแรงใจให้แก่ครอบครัวและธุรกิจร้านขนมเค้กที่ก�ำลัง เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผมขออวยพรให้เพื่อนร่วมงานทุกคนจงมีแต่ความสุข และถ้า เค้กชิ้นนี้ถูกปาก สามารถสั่งเพิ่มได้ที่ www.mrcake.co.uk” แหม...ช่างคิดแถมยัง ขายของเก่งอีกนะพ่อคุณ 89


HOT Events

3 - 7 กรกฎาคม 2556 Health Cuisine & Beauty Festival 2013 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โอกาสดีเพื่อให้ของขวัญแก่สุขภาพของคุณมาถึงแล้ว กับงาน Health Cuisine & Beauty Festival 2013 โอกาสดีๆ ทีท่ า่ นจะได้เดินชิมของชอบและช็อปแบบชิลล์ๆ ในงานแฟร์ ใหญ่กลางปีทรี่ วบรวมทัง้ อาหาร สินค้าและเครือ่ งส�ำอางแนว 1 - 17 กรกฎาคม 2556 Gion Matsuri (เทศกาลกิอง มัตสุริ) สุขภาพแบบจัดเต็ม ยกขบวนมาลดราคาให้คนรักสุขภาพกรี๊ดกร๊าดกันเสียงหลง พร้อมทั้งพบกับความสนุกมีสาระกับกิจกรรมมากมายจากกองบรรณาธิการนิตยสาร ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น สุขภาพและความงามชั้นน�ำที่จะมาแนะน�ำความรู้ดีๆ ฝากให้ท่านก่อนกลับบ้าน เทศกาลบันเทิงของชาวเมืองเกียวโตที่ บอกได้ค�ำเดียวว่า ถ้าพลาดงานนี้คงเสียใจไปอีกนาน จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีชว่ งเดือนกรกฎาคม วันนี้ - 31 สิงหาคม 2556 ซึง่ เป็นเทศกาลเก่าแก่ทจี่ ดั มากว่า 1,412 ปี ที่สานดีไซน์ มาแล้ว เดิมทีจดั ขึน้ เพือ่ บูชาเทพเจ้าให้ชว่ ย ณ The Shop@TCDC ขับไล่ปีศาจซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคระบาด แต่ เ มื่ อ กาลเวลาเปลี่ ย นไป ปั จ จุ บั น จึ ง ร่วมชมนิทรรศการดีไซน์น�้ำดี จากผลงานการสร้างสรรค์ กลายมาเป็นเทศกาลสังสรรค์ที่มีทั้งการ ออกแบบบรรยากาศร้าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ทีส่ านดีไซน์” จัดโดย บรรเลงเพลงพื้นเมืองเพื่อสร้างความสนุก โต้โผใหญ่อย่าง The Shop@TCDC ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 2 การออกร้านเก๋ไก๋มากมาย มีประเพณีการ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ คณะ จัดขบวนแห่เพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งของ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมา เหล่าพ่อค้าต่างๆ ที่เรียกว่า Yama-boko ปลดปล่อยความคิด น�ำเสนอเทคนิค ทักษะการสาน ด้วย Junko เพื่อให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยว รูปแบบใหม่สุดแพรวพราวร่วมสมัย ไร้เส้นกั้นจินตนาการ ได้ ผ ่ อ นคลายกั น แบบสบายๆ ใครที่ มี มาร่ ว มชมและเปิ ด จิ น ตนาการ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ว งการ โอกาสได้ไปเทีย่ วญีป่ นุ่ ช่วงเดือนนี้ ก็นา่ แวะ นักออกแบบไทยมีก�ำลังใจ ลุกขึ้นขับเคลื่อนงานออกแบบ ไปเที่ยวดูสักครั้ง ของไทยให้มีคุณภาพระดับสากลต่อไป

1 - 31 สิงหาคม 2556 มหัศจรรย์กุ้งเดินขบวน

ณ อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

90

ในฐานะคนไทย ไม่ควรพลาดไปเยี่ยมชมความเป็น Unseen in Thailand ให้ครบ หนึ่งในความมหัศจรรย์ของไทยที่อยากแนะน�ำให้ออกไปดูกันในเดือน สิงหาคมนีค้ อื “กุง้ เดินขบวน” หนึง่ ในวิถมี หัศจรรย์ของธรรมชาติทคี่ วรค่าแก่การไปชม สักครั้ง โดยปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่พวกมันจะมีพฤติกรรมเยือนถิ่นก�ำเนิด แหล่งต้นน�้ำล�ำโดมใหญ่ในเทือกเขาพนมดงรักทุกๆ ปี และด้วยความที่ต้องฝ่า กระแสน�ำ้ ทีเ่ ชีย่ วกรากเป็นระยะทางไกลๆ พวกมันจึงแก้ปญ ั หาด้วยการยกพลขึน้ บก ที่บริเวณน�้ำตกแก่งล�ำดวนเสียเลย จนกลายเป็นปรากฏการณ์ให้มวลมนุษย์ได้ดูชม กันนั่นเอง


2 - 14 สิงหาคม 2556 Thailand 2013 World Stamp

ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานเดียวในรอบ 130 ปีแห่งการครบรอบของแสตมป์ไทยและกิจการไปรษณียไ์ ทย ภายในงานท่าน จะได้พบกับกิจกรรมดีๆ มากมายตลอดงาน ทัง้ การจัดแสดงและการประกวดตราไปรษณียากรของไทย และตราไปรษณียากรระหว่างประเทศกว่า 2,500 รายการ วัตถุประสงค์กเ็ พือ่ ส่งเสริมและยกระดับการ สะสมตราไปรษณียากรให้แพร่หลายออกไป ทัง้ ยังเป็นการเชิดชูชนิ้ งานศิลปะของไทย ตัง้ แต่ชา่ งพืน้ บ้าน สูช่ า่ งหลวงและช่างร่วมสมัย เพือ่ เผยแพร่ความงดงามของงานช่างศิลป์ไทยให้เป็นทีป่ ระจักษ์ไปทัว่ โลก

15 - 18 สิงหาคม 2556 เที่ยวทั่วไทย...ไปทั่วโลก ครั้งที่ 13 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว พูดได้ค�ำเดียวว่า “ไม่ควรพลาดงานนี้ ด้วยประการทั้งปวงจริงๆ” เพราะงานเที่ยวทั่วไทย...ไปทั่วโลก ครั้งที่ 13 นี้ ได้รวบรวม เอาแพ็คเกจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จากบริษัททัวร์และผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเทีย่ วทัง้ รายเล็กรายใหญ่มากมายมารวมไว้ในงานเดียว เพือ่ ให้คณ ุ ได้จบั จ่ายแพ็คเกจ สุดคุ้มโดยตรงในราคาพิเศษแบบไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหน้าไหนทั้งนั้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกจิ กรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติทนี่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจจากสมาคม ท่องเที่ยวต่างประเทศไว้ให้ชมกันตลอดทั้งงาน

สัปดาห์สุดท้าย ของเดือนสิงหาคม 2556 La Tomatina

ณ เมืองบุนโยล ประเทศสเปน หนึ่งในเทศกาลสนุกๆ แปลกแหวกแนวของประเทศสเปนที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำ ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมของทุกปี นั่นก็คือ “เทศกาลปามะเขือเทศ” หรือ La Tomatina อันเป็นงานฉลองตามประเพณีของเมืองบุนโยล โดยจะมีการจัดศึก ปามะเขือเทศในวันพุธของสัปดาห์นั้นๆ เพื่อเชิญชวนให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยว เข้ามาร่วมบรรยากาศสนุกสนานกันแบบถึงแก่น ส่วนการเล่นก็ไม่ใช่วา่ จะปาได้สมุ่ สีส่ มุ่ ห้า เขาได้มีการตั้งกฎกติกาไว้ว่า “ห้ามปาของแข็งใส่กัน ห้ามฉีกทึ้งเสื้อกัน ต้องทุบ มะเขือเทศให้น่วมก่อนปา และเมื่อได้ยินเสียงประทัดจะต้องหยุดปามะเขือเทศทันที” ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความสนุกให้อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยนั่นเอง

24 - 25 สิงหาคม 2556 Bhumibol Dam International Mountain Bike Championship 2013 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

ส� ำ หรั บ พลพรรครั ก สองล้ อ เดือ นนี้ มีกิจกรรมมาให้ได้ตั้งก๊วนออกรอบแล้ว กับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ ไปบนเส้นทางสวยๆ วิวงามๆ ของเขื่อน ภูมิพล งานนี้ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะคนรักเสือ ภูเขาเท่านั้น เพราะยังมีทั้งการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาทางไกล การแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาประเภทครอบครัว การ แข่งขันจักรยานเสือท่องเที่ยว และการ แข่งขันจักรยานเสือภูเขาสมัครเล่น ใครอยู่ รุ่นไหน ไซส์ไหน ถ้าสนใจก็อย่าลืมชวน ก๊วนไปบริหารน่อง ฟอกปอดกับกิจกรรม ดีๆ กัน 91


Entertainment

GRAMMY - HAPPY - FACE - TIVAL ตอน PARTY REUNION CONCERT

31 สิงหาคม 2556 (อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี) เส้นทางความสุขสายเสียงเพลงตลอด 30 ปีที่ GMM GRAMMY มอบให้แก่แฟนเพลงเสมอมาก�ำลังกลับมาอีกครั้ง ยกพลมาด้วย เหล่าศิลปินมากมายทั้งจากอดีตถึงปัจจุบัน กับบทเพลงที่ทุกคน เคยร้องเคยเต้นจากทุกยุคทุกสมัย อาทิ เหลวไหล, ไม่รักก็บ้า, เพิ่งเข้าใจ, อย่ากลับไป, OK นะคะ, ไม่รักได้ไง, หมวยนี่คะ, L.O.V.E, ฝันไปหรือเปล่า, ฮูลาฮูล่า และเพลงฮิตอีกมากมาย ทีพ่ ร้อมใจกันหวนกลับมาสร้างความสนุก ความสุข ให้หายคิดถึง กันอีกครั้ง ฉลองเพื่อแฟนพันธุ์แท้ของ GMM GRAMMY

The Lone Ranger

Genres: Action / Adventure เข้าฉาย 4 กรกฎาคม 2556 กรกฎาคมนี้เชิญพบกับการผจญภัยสุดตื่นเต้นที่เคล้าไปด้วยแอ็คชั่น สุดมันของนักรบพื้นเมืองอเมริกัน (จอห์นนี่ เดปป์) และชายใต้หน้ากาก ผู้ผดุงกฎหมาย (อาร์มี่ แฮมเมอร์) ที่จะมาสร้างต�ำนานทวงคืนความ ยุ ติ ธ รรมในมหากาพย์ ก ารผจญภั ย สุดตืน่ เต้นแสนประหลาดใจและเต็มไปด้วย อารมณ์ขัน กับคู่หูวีรบุรุษที่ต่างกันสุดขั้ว แต่ต้องมาร่วมมือกันปราบอธรรม ขจัด ความโลภและกลโกงให้สิ้นซาก

Japandroids Live in Bangkok

Monsters University

Genres: Animation / Comedy เข้าฉาย 8 สิงหาคม 2556 ถู ก ใจคอการ์ ตู น ไทยกั บ ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่ น ภาคย้อนอดีตของเหล่าสัตว์ประหลาดจากบริษทั รับจ้าง หลอน Monsters, Inc. ทีส่ ร้างเสียงหัวเราะมานักต่อนัก รอบนีพ้ วกเขาจะพาเล่าย้อนไปถึงชีวติ สมัยมหาวิทยาลัย ของคู่เกลอ ไมค์ วาซอว์สกี้ และเจมส์ พี. ซัลลิแวน ถึงช่วงชีวติ ก่อนทีท่ งั้ คูจ่ ะมาเป็นเพือ่ นซีก้ นั ให้แฟนคลับ ได้ เ ห็ น ถึ ง ชี วิ ต สุ ด มั น สไตล์ วั ย รุ ่ น แล้ ว คุ ณ จะรู ้ ว ่ า เพราะอะไรคนทีเ่ คยเกลียดขีห้ น้ากันแทบตาย อยูๆ่ ถึงได้ กลับกลายมาเป็นเพื่อนซี้ย�้ำปึ้กกันได้ถึงขนาดนี้

14 สิงหาคม 2556 (Route 66: RCA) Japandroids วงดูโอร็อกจากแวนคูเวอร์ ที่ประกอบด้วย 2 สมาชิก Brian King และ David Prowse กับคอนเซ็ปต์ดนตรี สุดคูล คือใช้เครื่องดนตรีเพียง 2 ชิ้น (กีต้าร์และกลองชุด) แต่ทําเสียงให้ออกมาเหมือนกับวงที่ต้องใช้คนเล่นถึง 5 คน นั่นจึงท�ำให้ พวกเขากลายเป็นวงร็อกที่เป็นที่โจษจันถึงการแสดงที่มีความสดใหม่และโดดเด่น ถึงขนาดที่สื่อมวลชนทุกแขนงและแฟนคลับ จากทุกประเทศ ต่างพากันชื่นชมเป็นอย่างมากว่าพวกเขาทั้งสนุกและทรงพลัง ยากที่จะหาวงไหนมาเปรียบได้จริงๆ 92


Lula Best of Featuring

Genres: Pop จะดีแค่ไหน ถ้าได้ฟงั นักร้อง สาวเสี ย งใสอย่ า ง “ลุ ล า” มา ร้องเพลงแบบ Featuring คู่กับ เหล่าศิลปินชือ่ ดังมากมายในสอง สไตล์สองอารมณ์ ทัง้ แบบ Chilling เพลงเบาๆ ฟั ง ก่ อ นนอนให้ ฝั น หวานไปทั้ ง คื น และแบบ Groovy ทีจ่ ะชวนให้คณ ุ ลุกขึน้ มาโยกย้ายส่ายสะโพกกันได้เต็มที่ อาทิ ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นไปไม่ได้ feat. Singular, เรือ่ งบนเตียง feat. Nueng Narongvit, ทะเลสีด�ำ feat. Tar Paradox และอื่นๆ อีกมากทีล่ ลุ าและเพือ่ นพ้องศิลปินสอดเสียงส่งประสานมาเพือ่ คุณ

Stamp Special Package E.P. 1&2

Genres: Pop กลั บ มาทวงความคิ ด ถึ ง ของ แฟนคลับกันอีกครั้งด้วยอัลบั้มที่ น่าเก็บสะสมชุดนี้ กับหนุ่มหน้าตี๋ เสียงอบอุน่ คนนี้ แสตมป์ - อภิวชั ร์ เอื้อถาวรสุข กับบทเพลงรักที่ยังตราตรึงใจอยู่ทุกครั้งที่ได้ฟัง รอบนีเ้ ขากลับมาพร้อมอัลบัม้ แพ็คเกจสุดพิเศษทีค่ ดั มาเฉพาะเพลง ในดวงใจจากทั้งอัลบั้มอีพี “Million Ways to Write Part I” จ�ำนวน 6 เพลง และจากอัลบัม้ อีพ ี “เพลงทีน่ านมาแล้วไม่ได้ฟงั ” อีก 8 เพลง รวมทัง้ หมด 14 เพลง ไม่วา่ จะเป็น ความคิด, คนทีค่ ณ ุ ก็รู้ว่าใคร, ทฤษฎีสีชมพู, แอนิเมชั่น, เพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟัง และอีกหลายบทเพลงที่ฟังเมื่อไรก็ร้องตามได้ทุกครั้ง

Various Artists: Music from Baz Luhrmann’S Film The Great Gatsby

Genres: Soundtracks เชือ่ ว่าหลายคนคงได้ชมภาพยนตร์ดๆี เรือ่ งนีก้ นั บ้างแล้ว ภาพยนตร์ น�ำ้ ดีทดี่ ดั แปลงมาจากนวนิยายชือ่ ดัง การันตีความน่าสนใจด้วยพระเอก ตลอดกาลอย่างลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไล่ล่า ความฝันของชาวอเมริกันในยุคที่ดนตรีแจ๊สยังคงรุ่งเรือง และส�ำหรับ ใครที่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้และต้องการเก็บความทรงจ�ำเอาไว้ เขาก็มี อัลบั้มประกอบภาพยนตร์ The Great Gatsby ที่มีศิลปินชั้นน�ำมาร่วม ขับร้องกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Lana Del Rey, Will.I.Am, Gotye, Florence + The Machine และ Emeli Sandé ใครชอบก็ไปหาซือ้ มาฟัง มาเก็บกันได้

Demi Lovato: Demi

Genres: Pop, Rock ถ้า จะนั บ นั ก ร้ องหญิ งที่ ก� ำ ลั งอยู ่ ใ นกระแสและเป็ น ขวั ญใจของวั ย รุ ่ น ไปทั่ว โลก คงต้องมีชื่อของเธอคนนี้ Demi Lovato ที่มาพร้อมอัลบั้มที่ 4 กับซิงเกิ้ลแรกที่เปิดตัว แรงได้ใจ Heart Attack กระแสดีฉุดอย่างไรก็ไม่อยู่ ไต่ขึ้นถึงอันดับ 1 ไปแล้วกว่า 19 ประเทศทั่วโลก ในบ้านเราก็ดังไม่แพ้กัน ก�ำลังไต่ชาร์ตติดอันดับ Top 5 อย่าง เหนียวแน่น เธอเล่าว่า อัลบัม้ นีเ้ ป็นอัลบัม้ ทีเ่ ธอภูมใิ จเป็นอย่างมาก เพราะเธอได้มโี อกาส โชว์ความสามารถของเธออย่างเต็มที่ ด้วยการร่วมแต่งเพลงเกือบทุกเพลงในอัลบั้ม ทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้ น่าสนับสนุนจริงเชียว 93


เรื่อง : Seputo

Techno for Life

Folio - Stow Your Stash

Glide - Clip and Clean แม้ว่าการหั่นผักชี ซอยหัวหอม ปอกกระเทียม จะดูเป็น เรื่องง่ายๆ ส�ำหรับการท�ำอาหาร แต่ก็มีบ่อยครั้งที่การรูด เศษผักหรือกระเทียมอาจน�ำมาซึง่ การบาดเจ็บได้ ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีผู้คิดค้นเครื่องมือส�ำหรับแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ ด้วยมีดหั่นอเนกประสงค์ที่เราเห็นนี้ จะช่วยให้การปรุง อาหารของทุกท่านสะดวกสบายขึ้น เนื่องจากมีคลิปที่ติด กับใบมีดซึ่งสามารถรูดเศษทุกอย่างออกไปได้ โดยที่เรา ไม่ต้องเสี่ยงใช้นิ้วของเรารูดอีกต่อไป ใช้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น แถมปลอดภัยกว่ากันเยอะ (http://bonjourlife.com/glideknife-cleaner/)

เบื่อบ้างไหม กับการนั่งแกะสายหูฟังที่ชอบพันกันจนยุ่งเหยิง ครั้นเวลาจะหยิบใช้ทีก็ต้องเสียเวลาไปกับการนั่งแกะมันทุกครั้ง จากที่เป็นตัวช่วย กลับกลายเป็นตัวสร้างความยุ่งยากให้เรา ไปเสียนี่ แล้วถ้ายิ่งเก็บสายไม่ถูกวิธี หูฟังก็อาจเกิดความเสียหาย ได้อีก ปัญหายุ่งยากเหล่านี้ก�ำลังจะหมดไปด้วยตัวช่วยใหม่ ส� ำ หรั บ สาวกสมาร์ ท โฟนโดยเฉพาะ กั บ เคสอั จ ฉริ ย ะตั ว นี้ ที่ช่วยเก็บหูฟังให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไว้ที่ตัวเคสเลย แถมยัง สามารถใส่บตั รต่างๆ ทีเ่ ราต้องใช้งานเป็นประจ�ำลงไปได้อกี ด้วย ประโยชน์ครบครันแบบนี้ เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวเลย (http://www.quirky.com/products/456)

Slimline - Hang, Fold, Dry ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งอาศั ย อยู ่ ใ นคอนโดขนาดกะทั ด รั ด ที่ ห ้ อ งหั บ อาจมี พื้ น ที่ จ� ำ กั ด เมือ่ ถึงเวลาซักล้าง จะหันซ้ายหันขวา จะตากจะแขวนอะไรก็ดจู ะไม่สะดวกนัก วันนีเ้ รา มีทางออกมาเสนอ ด้วยราวตากผ้าทุกหนทุกแห่งตัวนี้ ที่พกพาสรรพคุณแสนกะทัดรัด มาเอาใจคุณผู้ใช้ทุกท่าน ติดตั้งก็ง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่กินพื้นที่ แถมยังสามารถ โยกย้ายไปตากไปแขวนที่ไหนก็ได้ตามแต่ความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นระเบียง ห้องหรือแม้กระทั่งในห้องน�้ำ ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อลบล้างข้อจ�ำกัดในเรื่องพื้นที่ได้ อย่างลงตัว ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ร�ำคาญใจในเรื่องนี้อยู่ ทางออกอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว (http://www.quirky.com/products/108) 94


App for Life

Podcast Category: Lifestyle Compatible with: iOS, Android หากหลายๆ รายการโปรดทางทีวีของคุณเป็นรายการที่ออกอากาศเฉพาะในต่างประเทศ ในเรื่องของช่องทางและเวลาในการรับชมก็มักจะเป็นปัญหาที่ผู้ชมอย่างเราไม่สามารถจัดการได้ ตอนนี้ จึ ง มี แ อพพลิ เ คชั่ น ที่ ร วบรวมรายการต่ า งๆ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศมาเพื่ อ แก้ ป ั ญ หานี้ โดยเฉพาะ เจ้าแอพพลิเคชัน่ ทีว่ า่ นีก้ ค็ อื Podcast ทีจ่ ะคอยรวบรวมรายการจากทัว่ โลกทีเ่ ข้าร่วมกับ Podcast (ปัจจุบนั รายการในต่างประเทศมีเกือบทุกรายการ) มาไว้ในแอพพลิเคชัน่ เดียว โดยทุกครัง้ ที่ รายการนั้นๆ ถ่ายทอดสด Podcast ก็จะท�ำการบันทึกเอาไว้ เพื่อให้ผู้ชมสามารถมาเปิดย้อนชม ได้ ใ นภายหลั ง จะเปิ ด กี่ ค รั้ ง จะเปิ ด ตอนไหนก็ ไ ด้ ทั้ ง นั้ น Podcast นี้ มี ร ายการบรรจุ ใ ห้ เลือกสรรครบทุกประเภท ที่ส�ำคัญคือฟรีอีกต่างหาก

Longdo Traffic Category: Traffic Checking Compatible with: iOS, Android

Stamp Category: Collecting Privilege Compatible with: iOS, Android

หนึง่ ในปัญหาใหญ่ทคี่ นกรุงเทพฯ จะต้อง พบเจอคงหนี ไ ม่ พ ้ น เรื่ อ งของการจราจร ซึ่ ง ดู จ ะเป็ น ปั ญ หาที่ ท� ำ ให้ ห ลายคนหั ว เสี ย ในทุกๆ ครัง้ ทีเ่ ดินทางออกจากบ้าน จะดีกว่า ไหม ถ้าเรารู้ทางหนีทีไล่ก่อนล่วงหน้า Longdo จึงช่วยสนองให้ด้วยการสร้าง แอพพลิเคชัน่ นีข้ นึ้ เพือ่ ให้ทกุ ท่านได้ตรวจเช็ค การจราจรก่อนออกจากบ้านว่า เส้นทางไหน วิง่ ดีหรือเส้นทางไหนทีค่ วรหลีกเลีย่ ง นอกจากนี้ ในทุกๆ วัน ระบบจะมีการแจ้งให้เราทราบว่า ในวันดังกล่าวจะมีการชุมนุมหรือมีการจัด อีเว้นต์อะไรทีไ่ หนหรือไม่ และทีแ่ จ๋วไปกว่านัน้ ก็คือ ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปดูภาพสดๆ ของถนนเส้นทีต่ อ้ งการเดินทางได้ทนั ที เห็นชัด ทะลุปรุโปร่งขนาดนี้ เพราะแอพพลิเคชั่น นี้เป็นฝีมือ “ไทยท�ำให้ไทยใช้” รับรองเลยว่า รายละเอี ย ดทุ ก เส้ น ทางจราจรแจ่ ม กว่ า แอพพลิเคชั่นจากต่างประเทศแน่นอน

เชือ่ ว่าใน 100 คนนัน้ จะต้องมีเกิน 90 คน แน่ๆ ทีภ่ ายในกระเป๋าสตางค์มบี ตั รสะสมแต้ม ของร้านค้าหรือแบรนด์ต่างๆ หนาเป็นปึก อยู ่ ใ นนั้ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ ค งหนี ไ ม่ พ ้ น เรื่องกระเป๋าสตางค์หนักบ้าง กระเป๋าสตางค์ แสนแพงของท่ า นต้ อ งบวมจนเสี ย รู ป บ้ า ง แต่ถึงอย่างไร เราก็จ�ำเป็นที่จะต้องพกติดไว้ เผื่อการใช้งาน ด้วยข้อจ�ำกัดโลกแตกเช่นนี้ จึงท�ำให้มีผู้คิดค้นแอพพลิเคชั่น Stamp ขึ้น เพือ่ แก้ปญ ั หาเหล่านีใ้ ห้หมดไป ซึง่ แอพพลิเคชัน่ นี้ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มกั บ ร้ า นค้ า และแบรนด์ ต ่ า งๆ ไว้อย่างมากมาย โดยทุกครั้งทีม่ กี ารซือ้ สินค้า ลูกค้าจะได้รับการแสตมป์ผ่านแอพพลิเคชั่น เมื่อถึงเวลาที่แสตมป์ครบเมื่อไร ระบบก็จะ แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติให้ลูกค้าทราบเพื่อใช้ ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษได้ทันท่วงที เพียงแค่นี้ ก็ช่วยให้กระเป๋าสตางค์ของทุกท่านเบาลง ได้อีกโขเลย 95


Trend

เรื่องและภาพ : DerHippo

• X=ACT (สอบถามราคาที่ร้าน)

A Little Vacation

• Calvin Klein หน้าปัดสีด�ำและสีเงินซิลเวอร์ 8,900 - 11,100.-

ผ่านพ้นวันหยุดมาก็นานแล้ว แต่หวั ใจก็ยงั โหยหา ต้องการวันหยุดเล็กๆ อีกสักนิด ว่าแล้วก็จัดการ แพ็คกระเป๋าเตรียมไว้หลังรถ รอสบโอกาสในวันที่ จังหวะเหมาะๆ จะได้หกั พวงมาลัยแล่นรถออกไปได้เลย พร้อมกับเสือ้ ผ้าน้อยชิน้ เบาๆ ตามประสาผูช้ ายโมเดิรน์ คลาสสิก ออกไปเก็บเกี่ยวความสุขตรงหน้าแบบ พอดีๆ ในวันพักผ่อน 2 - 3 วัน

• Dockers (สอบถามราคาที่ร้าน)

• Ermenegildo Zegna (สอบถามราคาที่ร้าน)

• Louis Vuitton (สอบถามราคาที่ร้าน) • Dolce & Gabbana (สอบถามราคาที่ร้าน)

96

• Aigner Heritage Collection (สอบถามราคาที่ร้าน)


• Vickteerut 4,500.-

• House of Holland Sunglasses Cagefighter 8,900.• Vickteerut 7,500.-

Cut Cut Cut ธี ม ของคุ ณ ผู ้ ห ญิ ง รอบนี้ เ รี ย กได้ ว ่ า เหมาะกั บ อากาศที่ร้อนจัดของบ้านเราเสียจริง ดีไซน์ส่วนใหญ่ จะเป็นแบบเปิดเล็กน้อยให้พอระบายความร้อนแรง ของคุณสาวๆ กันได้บา้ ง ไม่วา่ จะเป็นดีไซน์ตรงช่วงเอว ให้พอเห็นความเซ็กซี่ของส่วนเว้า เปิดหลังให้เห็น แผ่นหลังที่กว้างและเนียน หรือแบบเปิดช่วงไหล่ ที่มาช่วยเสริมเสน่ห์ให้คุณๆ เพิ่มขึ้นไปอีก แต่ถ้าใคร เขินอายก็แค่หาเสื้อคลุมมาใส่เพิ่มนิดหน่อย ก็เป็น ตัวช่วยก�ำบังสายตาได้แล้ว • Diesel Black Gold

• Vickteerut 6,500.-

• Balenciaga (สอบถามราคาที่ร้าน)

• Nicholas Kirkwood (สอบถามราคาที่ร้าน)

• Alexander Wang

• Alexander Wang (สอบถามราคาที่ร้าน)

97


Book Shelf

กินแหลกอร่อย 500 ร้านเด็ด

ส�ำนักพิมพ์โปรวิชั่น ราคา 255 บาท กรุ ณ าเคลี ย ร์ ก ระเพาะให้ ว ่ า งก่ อ นอ่ า น หนั ง สื อ เล่ ม นี้ แล้ ว ออกไปจั ด เต็ ม ตะลุ ย กินแหลกกับ 500 ร้านอร่อยทั่วกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ครบทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะเป็นเยาวราช ดุสิต สยาม สุขุมวิท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตลิ่งชัน วงเวียนใหญ่ สีลม รัชดาภิเษก และอื่นๆ อีก มากมาย ที่จะชวนท่านตบเท้าออกไปประสานเป็นเสียงเดียวกันว่า แซบอีหลีหอเจี๊ยะ-Yummy-สุโค่ย-หร่อยจังฮู้ เรียกได้ว่าอร่อยครบทุกสัญชาติอาหาร พกคัมภีร์ความอร่อยเล่มนี้ไว้เล่มเดียวรับรองว่าเอาอยู่

อิฐ (ปกใหม่)

ส�ำนักพิมพ์ KOOB ราคา 260 บาท หนึง่ ในงานเขียนเล่มแรกๆ ของ “นิว้ กลม” ที่เคยอยู่ในคอลัมน์ E=iq2 ของนิตยสาร a day ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความคิด สร้างสรรค์ นับเป็นงานเขียนเชิงทดลอง ที่แปลกแหวกแนว น�ำเสนอกลวิธีส�ำหรับ ขุดไอเดียสร้างสรรค์ขึ้นมาใช้ประโยชน์ หลายคนอ่านแล้วบอกว่าไอเดียกระฉูด ตั้งแต่บทแรก อย่าบอกว่าไกลตัว เพราะ ไม่วา่ คุณจะเป็นใคร อยูใ่ นแวดวงไหนก็ตาม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ก็ ยั ง จ� ำ เป็ น เสมอ เพราะอย่างน้อยก็ช่วยให้โลกใบเดิมใบนี้ ไม่นา่ เบือ่ จนเกินไปนัก ถ้าตอนนีส้ มองใคร ก�ำลังตีบตัน ก็ลองหยิบ “อิฐ” ก้อนนีข้ นึ้ มา ขัดไอเดียกันสักที แล้วคุณจะรู้ว่าไอเดีย สร้างสรรค์ดๆี สามารถบันดาลอะไรให้คณ ุ ได้ทั้งนั้น 98

ฆาตกรรมความฝัน

ส�ำนักพิมพ์ Post Books ราคา 165 บาท กับค�ำถามที่ว่า “ความฝัน” มีความหมาย กับคุณมากแค่ไหน บางคนบอกว่าความฝันคือ การเปลี่ ย นแปลงของคลื่ น ไฟฟ้ า ในสมอง บางคนก็กล่าวว่ามันเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนความรูส้ กึ ความต้องการลึกๆ ทีฝ่ งั อยูใ่ น จิตใต้สำ� นึกของคนเรา บางคนก็มองว่าความฝันเป็นจุดเริม่ ต้นของแรงบันดาลใจ แต่จะเกิดอะไรขึ้น หากมีใครคนหนึ่งที่เริ่มไม่คิดเช่นนั้น และยังคิดก�ำจัด ความฝั น นั้ น เสี ย เรื่ อ งสั้ น จากนั ก เขี ย นคุ ณ ภาพ “ปานศั ก ดิ์ นาแสวง” ทีถ่ า่ ยทอดเรือ่ งเล่าผ่านการมองโลกแห่งความฝันและความจริง ตกผลึกผสาน เข้ากับมุมมองที่หลากหลาย ด้วยลีลาการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อ่านเพื่อค้นหาเบื้องลึกของความรู้สึกและจิตใจที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพฝัน และคุณจะรู้ว่า แท้จริงแล้ว ความฝันมีความหมายกับคุณมากแค่ไหน


ประโยคย้อนแสง

ส�ำนักพิมพ์ Workpoint ราคา 220 บาท “ทัศนคติ” หนึ่งในสิ่งพื้นฐาน ที่บ่งบอกตัวตนของใครสักคนได้ดี ไม่แพ้เครื่องมือชนิดไหนๆ เพราะ การมีทัศนคติที่ดีผ่านการขัดเกลา ความคิดและปัญญา จะช่วยให้เรา มีระดับจิตใจที่สูงขึ้น แถมยังช่วย ให้ เ ราสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาชี วิ ต ได้อย่างไม่นา่ เชือ่ ในทางตรงกันข้าม ทัศนคติตัวเดียวกันนี้ก็อาจท�ำลาย และท�ำร้ายคุณได้อย่างไม่นา่ เชือ่ เช่นกัน หากมุมมองทีค่ ณ ุ มีตอ่ มัน อยู่ในขั้วลบ มาร่วมเดินทางย้อนแสงไปกับนักเขียนในดวงใจ ของใครหลายคน “ประภาส ชลศรานนท์” กับผลงานเล่มล่าสุด ที่รวบรวมแง่คิดดีๆ ที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน

Quirkology เปลี่ยนมุมคิด... ด้วยจิตวิทยาภาคพิสดาร

ส�ำนักพิมพ์ WeLearn ราคา 240 บาท คุณเคยคิดข้องใจในความเชื่อ หรือพฤติกรรมต่อสิง่ ต่างๆ ทีส่ ะสม มาตลอดชี วิ ต ของคุ ณ หรื อ ไม่ ว่ามันทั้งหลายมีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วความเชื่อที่ว่านั้น แท้จริงแล้วมันถูกต้องอย่างที่คิดตลอดมา หรือเปล่า “ริชาร์ด ไวส์แมน” นักจิตวิทยาชาวอังกฤษชือ่ ดังจะพา คุณไปเจาะลึกถึงที่มาของความคิดสุดพิสดารในหัว เพื่อเปิดโปง ว่าแท้จริงแล้วมันเกิดจากอะไร เช่น ส่วนสูงส่งผลต่อเงินเดือน ของคุณอย่างไร ท�ำไมจึงเกิดเรือ่ งบังเอิญทัง้ ๆ ทีไ่ ม่นา่ จะเป็นไปได้ ท�ำไมเด็กอายุ 4 ขวบหรือแม้แต่ลงิ สามารถเล่นหุน้ ได้กำ� ไรมากกว่า นักเล่นหุน้ มืออาชีพ และอีกหลายความเชือ่ ทีอ่ าจเปลีย่ นความคิด และพฤติกรรมของคุณไปตลอดกาลทันทีที่คุณอ่านจบ

ควงกล้องท่องโลก

ส�ำนักพิมพ์ไซเบอร์พริ้นท์ ราคา 900 บาท ด้วยพระอัจฉริยภาพและความสนพระทัยในการถ่ายภาพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีเ่ รามักเห็นกันอย่างคุน้ ชินเวลาทีพ่ ระองค์เสด็จฯ ไปทรง งานทั้งในและต่างประเทศ ก็จะทรงมีกล้องติดพระองค์ เพื่อบันทึกสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรเสมอมา ทั้งสถานที่ ศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ผูค้ น สิง่ ของ และสัตว์ชนิดต่างๆ และนั บ เป็ น โอกาสดี ข องปวงชนชาวไทยที่ มี ห นั ง สื อ รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ครั้งที่พระองค์ เสด็จพระราชด�ำเนินไปในทีต่ า่ งๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2554 2555 ด้วยภาพประกอบขนาดใหญ่ สวยงาม ชวนติดตาม และควรค่าแก่การน�ำไปศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

99


คิดยังไง

ให้ไอเดียกระฉูด เรื่อง : พงษ์อมร ต้นสายเพ็ชร ภาพ : วิภัทร พันธุ์นราวิกิจ

“ใครว่ า ครี เ อที ฟ มี ไ อเดี ย ได้ คนเดียว” นักสร้างแบรนด์ท่านหนึ่ง ทีเ่ รามีโอกาสได้พบ พูดประโยคทีว่ า่ นี้ ด้ ว ยน�้ ำ เสี ย งขึ ง ขั ง เพราะสิ่ ง ที่ เ ขา เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์การเป็น นั ก สร้ า งแบรนด์ แ ละวางกลยุ ท ธ์ อั น ดั บ ต้ น ๆ ของเมื อ งไทย และ คร�่ำหวอดอยู่ในวงการนี้มานานกว่า 30 ปี ท�ำให้เขาตกผลึกว่า ไอเดีย สร้ า งสรรค์ ไ ม่ ไ ด้ มี แ ค่ เ พี ย งผู ้ ค น ในอาชี พ ครี เ อที ฟ หรื อ นั ก โฆษณา เท่านั้น

นีค่ อื สิง่ ที่ “ดลชัย บุณยะรัตเวช” อยากให้ ทุกคนลองท้าทายตัวเอง โดยเปลีย่ นความคิด ในการท�ำงานและด�ำเนินธุรกิจ ด้วยวิธกี าร เล่าผ่านตัวหนังสือในพ็อกเก็ตบุ๊กที่ชื่อว่า “คิดยังไงให้ไอเดียกระฉูด” “ตลอด 30 กว่าปีที่ท�ำงานด้านนี้มา ผมได้ ร วบรวมช่ ว งเวลาต่ า งๆ ในชี วิ ต ทั้งจากการฟังคนสอนและจากการอ่าน หนั ง สื อ ต่ า งๆ ท� ำ ให้ ผ มได้ เ จอกั บ วิ ธี แก้ ป ั ญ หาความคิ ด ตื้ อ สมองตั น ที่ ผ ม น�ำมาปรับใช้ในชีวิต” 100

คุณดลชัยได้สอดแทรกเรือ่ งสนุกๆ เข้าไป ออกมาเป็นแนวคิด 25 ข้อทีส่ ามารถน�ำไป ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้ ไม่เจาะจงแค่ในงานโฆษณาเท่านั้น “เพราะผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีไอเดีย ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจอะไรก็ต้องมีไอเดีย อย่าบอกว่าไอเดียเป็นเรือ่ งของฝ่ายโฆษณา เท่านั้น...มันไม่จริงเลย” คุณดลชัยเล่าถึง ที่มาได้อย่างน่าสนใจ นักสร้างแบรนด์หนุ่มใหญ่ยังเล่าให้เรา ฟังต่ออีกว่า “สิ่งที่หนังสือเล่มนี้มอบให้แก่ผู้อ่านคือ แรงบันดาลใจทีว่ า่ ใครๆ ก็มไี อเดียได้ ไม่ตอ้ ง เสี ย ความมั่ น ใจอี ก แล้ ว ” หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จะปลุกปัน่ ความรูส้ กึ หรือทัศนคติ พร้อมทัง้ ให้ข้อคิดหรือหลักง่ายๆ ที่สามารถน�ำไป ประยุกต์ใช้ในช่วงเวลาที่ต้องคิดหาไอเดีย และน� ำ ไปปฏิ บั ติ ต ามได้ แ บบไม่ ย าก จนเกินไป “ต่อให้คณ ุ ไม่ใช่ครีเอทีฟหรือนักโฆษณา คุณก็ต้องมีไอเดีย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คน ส่วนใหญ่ในสังคมเข้าใจกันผิด ไม่ว่าคุณ จะเป็นแม่บ้าน เด็ก ครู พ่อค้าแม่ค้า หรือ

อาชีพใดก็ตาม ทุกคนสามารถมีไอเดีย ได้หมด คุณแค่ไม่รู้เท่านั้นเองว่าจะท�ำให้ มันออกมาอย่างไร ผมเคยเจอคนท�ำงาน เป็นพนักงานบัญชีบอกว่า โอ๊ย...ไม่เอา หรอก หนูไม่คิดหรอก ให้คนอื่นเขาคิดไป แต่ผมกลับมองว่า ท�ำไมล่ะ...คนท�ำบัญชี ก็มีไอเดียได้ เช่น วิธีการท�ำบัญชีให้เร็วขึ้น รัดกุมขึ้น “หรือถ้าคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วตั้ง ชื่อร้านว่า ก๋วยเตี๋ยวเรือยอชท์ ก็จะช่วย ให้จุดยืนของธุรกิจคุณแตกต่าง แต่เมื่อ คุณเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือยอชท์ปั๊บ สินค้าของ คุณก็ต้องเป็นเรือยอชท์ด้วยนะ ไม่ใช่เป็น ก๋วยเตีย๋ วเรือทัว่ ไป ต้องมีอะไรทีพ่ เิ ศษกว่า เพราะเมื่อไอเดียสร้างจุดยืนให้ธุรกิจแล้ว มันจะกลายเป็นเข็มทิศน�ำทางให้คุณรู้ว่า จะปฏิบัติอย่างไรต่อ นี่แหละคือไอเดีย ตั้งต้นของหนังสือเล่มนี้” เชื่ออย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้น่าจะ สร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ยนทัศนคติเดิมๆ ให้ แ ก่ ผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า นได้ อ ย่ า งแน่ น อน แล้วคุณล่ะ...พร้อมที่จะออกไอเดียคมๆ กับเขาบ้างหรือยัง


Collection Room

“ปืนพกสั้น”

ของรักสุดหวงของคนรักปืน เรื่อง : Mr. Collector

“ปืน” หลายคนอาจมองว่ามันคือ อาวุธ เป็นสิง่ ท�ำลายล้าง บ้างก็มองว่า เป็นสิง่ ใช้ปอ้ งกันตัว ปกป้องทรัพย์สนิ และก็ยังมีคนอีกพวกหนึ่งที่มองว่า เป็น “ของสะสม” เห็นได้จากปัจจุบัน ที่ ห ลายคนเริ่ ม นิ ย มเก็ บ สะสมปื น และกระสุ น กั น มากขึ้ น โดยข้ อ มู ล จากเว็บไซต์ Ammo.net ได้ยืนยัน ถึงสิง่ ทีก่ ำ� ลังบอกเราว่า การสะสมปืน 102

ก�ำลังเริ่มเป็นที่นิยม เพราะหากย้อน กลับไปดูราคาของปืนตัง้ แต่ปี 1999 2011 นั้น จะพบว่าราคาเพิ่มสูงขึ้น ถึงร้อยละ 224 สาเหตุก็เพราะว่า มู ล ค่ า ของปื น นั้ น ได้ ไ ต่ ร ะดั บ ขึ้ น ไป ตามกาลเวลา ผลลัพธ์กค็ อื ถ้าคุณ สะสมปืนในรูปของสินทรัพย์สะสมแล้ว คุณจะสามารถเอาชนะเงินเฟ้อในช่วง เดียวกันนั้นได้อย่างมหาศาล


Collection Room ฉบับนี้อยากจะ เชิญชวนทุกท่านไปบุกรังปืนกันดูว่า มีปืน รุ่นไหนจากค่ายไหนบ้าง ที่หากได้หามา เก็บสะสมกันไว้แล้ว ในอนาคตข้างหน้า จะไม่ทำ� ให้คณ ุ ต้อง “ผิดหวัง” อย่างแน่นอน

Colt ต�ำนานปืนที่ดีที่สุดของอเมริกา

ขึ้นชื่อว่า “Colt” ก็เชื่อว่านักนิยมปืน ทัว่ โลกต้องรูจ้ กั เป็นอย่างดี ในฐานะผูผ้ ลิต ปืนสั้นที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ ยุคที่ปืนยังเป็นแบบกระสุนดินด�ำมาจนถึง ปัจจุบัน หนึ่งในปืนที่อยากแนะน�ำกันเป็น กระบอกแรกนีไ้ ด้รบั ฉายาว่าเป็น “ปืนพกสัน้ ที่ ดี ที่ สุ ด ในอเมริ ก า” และยั ง ครองใจ คนรักปืนทัว่ โลก นัน่ คือ Colt Government 1911 ซึ่ง Colt ผลิตปืนให้กับทหารสหรัฐฯ เพื่อใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี 1911 ท�ำให้ปืนรุ่นนี้ถูกเรียกทั้งในชื่อ M1911 หรือ Government Model ซึ่ง Colt ได้ จดสิทธิบตั รปืนกึง่ อัตโนมัตไิ ว้วา่ “ห้ามลอก เลียนแบบ” จึงท�ำให้ค�ำว่า 1911 เป็นชื่อ ของแบบแผนปืนกึ่งอัตโนมัติของ Colt โดยเฉพาะ แต่เมือ่ ถึงช่วงปี 1985 สิทธิบตั ร คุม้ ครองแบบแผนปืน 1911 ของ Colt ก็ได้

สิ้ น สุ ด ลง ท� ำ ให้ ห ลายบริ ษั ท เริ่มหันมาผลิตปืนแบบ 1911 ตามกันเป็นจ�ำนวนมาก ปืนรุ่น Colt M1911 เป็น ปื น ที่ ก องทั พ สหรั ฐ ฯ เคยใช้ เป็ น ปื น ประจ� ำ การและใช้ ใ น สงครามโลก ใช้ ก ระสุ น .45 ACP ซึ่งมีมวลของหัวกระสุนที่ มากและมีหน้าตัดกระสุนทีใ่ หญ่ ท�ำให้สามารถหยุดคู่ต่อสู้ไม่ให้ เข้าถึงตัวทหารสหรัฐฯ ในระยะ ประชิดได้ดีมาก อีกทั้งเป็นปืน ทีม่ ขี นาดเหมาะสม รูปทรงแบน พกพาง่าย ยิงซ�้ำได้รวดเร็ว ทั้งหมดนี้ จึงท�ำให้ Colt M1911 ได้เป็นหนึง่ ในปืนพก ของกองทัพสหรัฐฯ หลังจากนั้น Colt ก็ได้มีการพัฒนา ปืนอีกหนึง่ โมเดล เป็นการเก็บจุดบกพร่อง ของ Colt M1911 ที่ได้จากการส�ำรวจ ความคิดเห็นของทหารสหรัฐฯ ที่น�ำไปใช้ ซึ่ ง ในภายหลั ง ปื น โมเดลใหม่ นี้ ก็ ไ ด้ เ ข้ า ประจ�ำการแทน Colt M1911 และได้รหัส ใหม่ว่า “Colt M1911A1” ซึ่งเป็นหนึ่งใน รุน่ ยอดนิยมทีน่ กั สะสมมักตามหากัน ถือว่า เป็นปืนที่ประจ�ำการนาน ทีส่ ดุ ในโลกตัวหนึง่ เพราะ กิ น เวลายาวนานตั้ ง แต่ ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 - 2 จึ ง กลายเป็ น ของสะสม ที่ มี ร าคาสู ง และตามหา ยากมากตัวหนึง่ เลยทีเดียว

นิยมชมชอบไม่แพ้กัน ด้วยความคลาสสิก สวยงามทีน่ า่ หลงใหลของมัน ไม่วา่ จะผ่าน ไปกี่ ยุ ค กี่ ส มั ย ก็ ยั งดึ งดู ด ให้ ผู ้ ค นตามล่า หามันมาเก็บไว้อยูเ่ สมอๆ และถ้ากล่าวถึง ต้นต�ำรับของปืนลูกโม่ที่อยากแนะน�ำกัน คงจะไม่มีใครกินเจ้า “Smith & Wesson M60” ไปได้อีกแล้ว รุ่นนี้จะมีตัวโครงปืน เป็นสเตนเลส ท�ำให้มีน�้ำหนักเบา ดูแล รักษาง่าย จุดเด่นคือ มีนกยิงได้ทงั้ ดับเบิลซิงเกิ้ล เวลายิงก็จะได้เปรียบปืนออโต้ ตรงที่ใช้งานได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นล�ำ หากเจอลูกด้านก็สามารถสับนกต่อได้เลย โดยไม่ต้องชักลูกทิ้ง การใช้งานโดยรวม ของปืนรุน่ นีน้ บั ว่าดีมากระดับหนึง่ และหาก คุณเป็นสุภาพสตรีที่มีขนาดฝ่ามือเล็กแต่ สนใจอยากมีไว้สะสมหรือไว้ใช้ป้องกันตัว ปกป้ อ งทรั พ ย์ สิ น ให้ ล องเลื อ กขนาด ล�ำกล้อง 2 นิ้ว เพื่อใช้เป็นปืนพกซ่อน พกง่าย กะทัดรัด Smith & Wesson Smith & Wesson M60 ถือว่าเป็น ลูกโม่พิมพ์นิยม “รุ่นพิมพ์นิยม” ที่มีคุณค่าน่าสะสมของ นอกจากปืนกึง่ อัตโนมัติ Smith & Wesson เลยทีเดียว จัดเป็น แล้ ว “ปื น ลู ก โม่ ” ก็ ยั ง รุ่นที่มีสภาพคล่องสูง ซื้อง่ายขายคล่อง เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นักเล่น หรือหากจะเก็บไว้เป็นมรดกก็ได้ราคา 103


Glock ผูน้ ำ� ปืนพอลิเมอร์ของโลก

เป็ น ปื น พกมาตรฐานที่ ผ ลิ ต ขึ้ น โดยบริษทั Glock จากประเทศออสเตรีย โครงสร้างของปืน Glock ท�ำจากพอลิเมอร์ ส่วนที่เป็นล�ำเลื่อนและล�ำกล้องท�ำด้วย เหล็ ก กล้ า สิ่ ง ที่ ป ื น Glock แตกต่ า ง จากปืนค่ายอื่นคือ ไม่มี Safe แต่ความ พิเศษของปืน Glock นั้นกลับอยู่ตรงที่ ระบบการจุ ด ชนวนที่ เ ป็ น แบบเข็ ม แทง ชนวนชนิดพุ่งกระแทก ไม่ใช้นกสับ และ อีกข้อได้เปรียบของ Glock ก็คือเรื่อง “ราคา” ทีค่ อ่ นข้างเป็นมิตรกับผูซ้ อื้ อยูม่ าก หากเทียบกับปืนจากค่ายอื่นๆ ด้ ว ยปณิ ธ านของ Gaston Glock ผูก้ อ่ ตัง้ ทีห่ มายจะผลิตปืน Glock ส่งให้กบั กองทั พ เขาจึ ง มุ ่ งมั่นพัฒนามาตรฐาน อย่างไม่ลดละ ส่งผลให้บริษัทสามารถ ส่งปืน Glock17 ให้แก่กองทัพออสเตรียได้ ในปี 1983 ถือเป็นปืนชุดแรกที่ถูกส่งมอบ ให้กบั กองทัพออสเตรีย นับเป็นก้าวส�ำคัญ ที่ท�ำให้ Glock ขึ้นต�ำแหน่งผู้น�ำในด้าน การผลิตปืนพกโครงพอลิเมอร์อันดับ 1 ของโลกในที่สุด ส่วนปืนจากค่ายนีท้ อี่ ยากแนะน�ำให้หา มาเก็บกันก็คอื “Glock19” ซึง่ มีคณ ุ สมบัติ เหมือน Glock17 หลายประการ หากเเต่ ความเเตกต่างที่นับเป็นข้อดีส�ำหรับรุ่นนี้ ก็คอื น�ำ้ หนักทีเ่ บาขึน้ เเรงสะท้อนทีน่ มุ่ ลึก ขึ้ น กว่ า รุ ่ น ก่ อ น ท� ำ ให้ ผู ้ ใ ช้ ส ามารถคุ ม 104

ทิศทางในการยิงได้งา่ ยขึน้ และต้องกล่าวว่าเป็นปืนที่ คนไทยต่างให้ความสนใจ กันมาก ด้วยเหตุผลด้าน สรีระทีต่ อบโจทย์มอื ของคนไทย ได้มากกว่า นัน่ คือเรือ่ งของ “ด้ า มจั บ ” ที่ จั บ ถนั ด กว่ารุ่นก่อน เนื่องจาก ตัวด้ามจับมีรอยหยัก ท�ำให้จบั ได้ถนัดนุ่มนวล และสมดุลมากขึ้น

Beretta พระเอกไซส์มินิ

ส�ำหรับปืนกระบอกสุดท้ายที่อยากน�ำ มาแนะน�ำกันนี้ เป็นสัญชาติอิตาลีที่มีชื่อ ว่า “Beretta 21A” หรือทีน่ กั เล่นปืนทัว่ ไป นิยมเรียกกันว่ารุน่ Bobcat นัน่ เอง ปืนรุน่ นี้ เป็นปืนเล็กส�ำหรับพกซ่อนที่ใช้งานได้ดี สะดวก เอกลักษณ์ของปืนรุ่นนี้อยู่ที่กลไก ในการใส่กระสุนซึ่งใช้วิธีกระดกล�ำกล้อง ขึ้นเพื่อบรรจุกระสุนนัดแรกเข้ารังเพลิง โดยตรง ไม่ต้องดึงล�ำเลื่อนเพื่อขึ้นล�ำ Beretta 21A มีให้เลือกสองแบบ ได้แก่ แบบเหล็กด�ำและเหล็กสเตนเลส โดยถ้า เป็ น รุ ่ น สเตนเลสนั้ น จะท� ำ เฉพาะขนาด .22LR ซึง่ ถ้าคุณอยากใช้กระสุน .25 จะต้อง ใช้แบบเหล็กด�ำแทน แต่ตัวโครงปืนของ

ทั้ ง สองแบบจะเป็ น อะลู มิ เ นี ย มอั ล ลอย เหมือนกัน ด้ ว ยข้ อ ดี ห ลากหลายประการนี้ เ อง ที่ยังคงท�ำให้ Beretta 21A มีจุดขาย เฉพาะตั ว ที่ ชั ด เจน และมี ก ลไกที่ ส ร้ า ง ความถูกอกถูกใจให้ลูกค้าได้ดีพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าสุภาพสตรี เพราะ ปืนกระบอกเล็กเช่นนีจ้ ะมีลำ� เลือ่ นเบา ต้อง ท�ำสปริงที่ค่อนข้างแข็ง ตัวล�ำเลื่อนจึงเล็ก ท�ำให้มีพื้นที่ให้จับได้ไม่มาก เวลาขึ้นล�ำ มักจะไม่ค่อยสะดวก แต่ด้วยการใช้กลไก กระดกล�ำกล้องเพือ่ ใส่กระสุนเข้า รังเพลิงโดยตรงดังกล่าว จึงช่วย ลดภาระในการดึงล�ำเลื่อนของ ผู้ใช้ลงได้มาก เมื่อต้องการยิง เหนี่ยวไกแบบดับเบิลก็สามารถ ท�ำได้ในทันที อีกทั้งยังมีระบบ ความปลอดภั ย ครบครั น ด้ ว ย ข้ อ เด่ น เช่ น นี้ เ องจึ ง ช่ ว ยให้ Beretta ยังคงครองใจคนรักปืน ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นไม่แพ้ปืน ค่ายไหน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณ

จะมี ป ื น ดี ร ะดั บ เทพ ที่ ทั้ ง แพงหรื อ หายากขนาดไหนมาไว้ ในครอบครอง สิ่งส�ำคัญที่สุดไม่ ใช่เรื่องของราคา หรือปืนรุ่น Limited Edition ใดๆ หากแต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ผู ้ ค รอบครองปื น ทุกคนพึงมีนนั่ ก็คอื “สติ” เพราะหาก มีเหตุการณ์ ใดเกิดขึ้นและไปกระทบ ต่ออารมณ์และความรู้สึกของท่าน แล้ ว จากของสะสมแสนรั ก อาจ กลายสภาพไปเป็นเพชฌฆาตแสน เลือดเย็นแทนก็เป็นได้ หากเรามีสติ ที่ตั้งมั่นไม่มากพอ อยากฝากไว้ ให้ ทุกท่านสะสมและใช้งานปืนทุกกระบอก อย่างมีสตินะครับ


Teenager Hits

Inspired by Nature

เมื่อไอเดียบรรจบกับธรรมชาติ เรื่อง : All Finger

ปัจจุบันสังคมก�ำลังถูกท�ำให้อุดมไปด้วยความเป็นเมือง ชนิดทีเ่ รียกว่ามากเกินความจ�ำเป็น เห็นได้ชดั อย่างกรุงเทพฯ ที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ต้องเจอกับความอึดอัด ตึกสูง คั บ ฟ้ า ขึ้ น ทุ ก ที ๆ ครั้ น จะแหวกม่ า นมามองเมฆก็ แ ทบจะ ควานหาธรรมชาติกันไม่เจอ นั่นคงเป็นเหตุผลเริ่มต้นที่ท�ำให้ใคร บางคนที่มีความคิดซุกซน เริ่มหยิบจับ ธรรมชาติ ม าบรรจุ ไ ว้ ใ นสิ่ ง ของต่ า งๆ อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ก็ เ พื่ อ ความสบายตา ละมุนละไมทางจิตใจ ที่ได้ท�ำให้บางส่วน ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ มี โ อกาสอยู ่ ใ กล้ กั บ ธรรมชาติบ้าง หากมองเพียงผิวเผิน ต้นไม้ ใบหญ้า หรือโขดหิน ก็อาจเป็นเพียงวัสดุธรรมชาติ ธรรมดาๆ ที่ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจ แต่ใคร จะรู้ว่าด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ของ มนุษย์ ก็สามารถหยิบจับวัสดุเหล่านี้มา ดัดแปลงเป็นไอเดียใส่ลงในสิง่ ของเพือ่ เพิม่ ความน่ารัก จนท�ำให้วยั รุน่ หลายต่อหลายคน ต่างหลงใหลและตกหลุมรักสไตล์ดงั กล่าว เป็นอย่างมากในตอนนี้  เห็นได้จากรูปภาพที่พวกเขาท�ำการ แชร์และส่งต่อถึงกันในขณะนี้ ส่วนใหญ่ จะเป็นเรือ่ งของไอเดียล้วนๆ และหนีไม่พน้ สิ่ ง ละอั น พั น ละน้ อ ยที่ มี ไ อเดี ย มาจาก ธรรมชาติ เช่น forrest แบรนด์มินิมัลของ คนมีหัวคิด ที่ฉลาดในการหยิบจับความ เขี ย วขจี ข องใบไม้ ใ บหญ้ า มาปรุ ง ใส่ ใ น นาฬิกาข้อมือที่มีสรรพคุณบอกได้ทั้งเวลา

แถมยังพักสายตาจากเรือ่ งเครียดๆ ได้ทกุ ชั่วขณะที่มอง หรือจะเป็น Pana Objects อี ก หนึ่ ง แบรนด์ เ ล็ ก ๆ ที่ ห ยิ บ เอาไม้ ม า ดัดแปลงท�ำเป็นของใช้กุ๊กกิ๊ก เก๋ไก๋ ขโมย หัวใจวัยรุ่นเล็กใหญ่ไปทั่วหน้า และยังมี อีกหลายแบรนด์ทเี่ ริม่ น�ำวัสดุทางธรรมชาติ ต่างๆ มาตกแต่งใส่ไอเดียจนกลายเป็น กระแสอย่างรวดเร็ว

แค่ความคิดสนุกๆ บวกกับไอเดีย ของธรรมชาติที่ช่วยหนุนน�ำ ก็ท�ำให้ สิ่ ง ของต่ า งๆ รอบตั ว ดู น ่ า ใช้ ขึ้ น เป็นกอง ท�ำให้แต่ละวันไม่ต้องเจอ กับอะไรที่น่าเบื่อเหมือนเคย และกว่า จะรู้ตัวอีกที คุณเองก็อาจต้องมนต์ “ธรรมชาติ” แบบถอนตัวถอนหัวใจ ไม่ขึ้นแล้วก็ได้

หากใครก�ำลังอินกับ แฟชั่นแนวธรรมชาติ ลองเข้าไปที่ Facebook เสิร์ชค�ำว่า forrest เพื่อ เข้าไปเติมแต่งสีเขียวให้ หัวใจด้วยใบหญ้า หรือ หากใครชื่นชอบงานไม้ ก็เข้าไปที่ Pana Objects ได้เลย 105


คุยนอกจอ

“นักประดิษฐ์พันล้าน”

มุ่งสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือแค่พื้นที่ล่ารางวัล เรื่อง : Commentator

หนึ่งในปัญหาส�ำคัญของคนในยุคนี้คือ ปัญหา เรื่องปากท้อง ค่าแรงต�่ำ ค่าครองชีพสูง ท�ำให้ รายได้ ป ระจ� ำ ในแต่ ล ะเดื อ นเริ่ ม ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การด�ำรงชีพในแต่ละวัน ท�ำให้เราเริ่มเห็นผู้คน ท�ำอาชีพเสริมกันมากขึ้น บ้างก็ตัดสินใจลาออก จากงานประจ�ำเพื่อออกมาผจญภัยในโลกของ คนท�ำธุรกิจส่วนตัว เพือ่ ตอบโจทย์ชวี ติ กันมากขึน้ ท�ำให้เราเริ่มเห็นเหล่า รายการโทรทั ศ น์ ป ระเภท ควิซโชว์ส่งเสริมความสร้างสรรค์ ส่งเสริมไอเดียทางธุรกิจกันหนาตาขึน้ โดยรายการ ด้ ว ยคอนเซ็ ป ต์ ข องรายการที่ เ ปิ ด ที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาคุยกันในรอบนี้ก็จัดอยู่ โอกาสให้ผู้ที่มีใจรักในการประดิษฐ์และ ในกลุม่ นี้ ซึง่ รูปแบบรายการเน้นการสร้างสรรค์ดว้ ย มี หั ว คิ ด สร้ า งสรรค์ ได้ มี พื้ น ที่ ใ นการ ปล่อยของ โดยในแต่ละสัปดาห์ผเู้ ข้าแข่งขัน สิ่งที่เรียกว่า “ความคิดสร้างสรรค์  + นวัตกรรม” จะต้ อ งน� ำ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ม าเสนอแนวคิ ด ก่ อ เกิ ด เป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ มุ ่ ง สู ่ เ ส้ น ทางพั น ล้ า น และสาธิตวิธีการใช้งาน โดยจะมีผู้ด�ำเนิน ต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการไหนไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ รายการและผู้ร่วมรายการคอยสังเกตและ ทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว จากนั้น “นักประดิษฐ์พันล้าน”

จะมีกรรมการประจ�ำรายการสองคนคอย ซักถาม วิจารณ์ และแนะน�ำ ก่อนที่จะ ตัดสินใจว่า “จะซือ้ หรือไม่ซอื้ ” สิง่ ประดิษฐ์ ชิน้ นัน้ ซึง่ ผลการตัดสินจะต้องให้กรรมการ ทั้งคู่ซื้อสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนั้น ผู้เข้าแข่งขันถึง จะได้ชอื่ ว่าเป็นนักประดิษฐ์พนั ล้านประจ�ำ รายการ และได้ รั บ ใบประกาศนี ย บั ต ร ซึ่ ง มี ล ายเซ็ น ของกรรมการทั้ ง สองท่ า น ช่วยการันตีความขลัง

106


ด้วยรูปแบบของรายการนับว่าสร้างสรรค์ และให้ประโยชน์แก่กลุม่ คนทีต่ อ้ งการพืน้ ที่ ในการน�ำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ที่อาจพัฒนา ไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ อันเป็น รากฐานส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของสังคมต่อไปในอนาคต

กรรมการ “เขาหาว่าผมเก่งแค่ทฤษฎี”

มาถึ ง เรื่ อ งของกรรมการกั น บ้ า ง กรรมการตั ด สิ น ประจ� ำ รายการนี้ คื อ คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ�ำกัด (มหาชน) และอาจารย์ ธั น ยวั ช ร์ ไชยตระกู ล ชั ย ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการตลาดและเจ้าของ ฉายา “ขาโหด” เป็นกรรมการตัดสินประจ�ำ รายการ กับหลายเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์ หนึ่งในกรรมการว่า “เก่งแค่ทฤษฎี” อาจ ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจจริง ก็เป็นอีกมุมที่คอรายการโทรทัศน์มักจะ ใช้ในการตัง้ ข้อสังเกตเรือ่ งค�ำวิพากษ์วจิ ารณ์ ของเขาว่ า จะ “ใช้ ไ ด้ ใ นโลกแห่ ง ความ เป็นจริง” แค่ไหน ในขณะที่ ยั ง มี อี ก หลายเสี ย งที่ ยั ง คง ชื่ น ชอบสไตล์ ก ารวิ จ ารณ์ แ ละมองว่ า ในคณะกรรมการก็น่าจะมีทั้งบุคคลที่ท�ำ ธุรกิจจริงๆ กับบุคคลที่ “แน่น” ในเนื้อหา

เพื่อที่จะสามารถให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ คนดูได้ด้วย เพราะต้องไม่ลืมว่าผู้ชมทาง บ้านกลุ่มหนึ่งที่สนใจรายการในลักษณะนี้ เป็นกลุม่ นักเรียน นักศึกษา กลุม่ คนรุน่ ใหม่ ที่การวิพากษ์ในเชิงทฤษฎียังจ�ำเป็นต่อ พวกเขา เรื่ อ งนี้ ก็ ค งจะแล้ ว แต่ มุ ม มอง ของผูช้ มแต่ละคนไป แต่กค็ งไม่แปลกอะไร ถ้าในหนึ่งรายการจะมีส่วนผสมที่ครบรส มากกว่าอะไรๆ ที่เป็นแบบเดียวกันไป เสียหมด เพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็น่า จะดู “อร่อย” กว่า…มิใช่หรือ

มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ หรือแค่ล่ารางวัล

ด้วยรูปแบบรายการที่ออกมาสอดรับ กับความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคน ด้วย เจเนอเรชั่นที่เปลี่ยนไป เด็กในยุคหลังๆ เริ่ ม อยากเป็ น นายของตั ว เองมากขึ้ น ไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร จึงต่างสรรหา ธุรกิจใหม่ๆ ไอเดียแจ๋วๆ ออกมาป้อนตลาด ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ร ายการลั ก ษณะนี้ เกิ ด ขึ้ น มากในช่ ว งหลายปี ใ ห้ ห ลั ง มานี้ จึงยิง่ ท�ำให้ไอเดียสร้างสรรค์เริม่ ฟุง้ กระจาย ไปทั่วหัวระแหง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดี

ค�ำถามต่อมาก็คือ รายการลักษณะนี้ จะมีส่วนช่วยต่อยอดเศรษฐกิจไทยได้จริง แค่ไหน อย่างผู้ที่ชนะเลิศในแต่ละครั้ง จะมี สั ก กี่ ค นที่ น� ำ เอาผลงานที่ คิ ด ค้ น ได้ ไ ป ต่อยอดในรูปของธุรกิจกันจริงๆ จังๆ หรือ เป็นแค่เพียงเกมล่าเงินรางวัลของกลุ่มคน หัวใสเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อว่ามีกลุ่มที่น�ำไป ต่อยอดจริงจัง แต่เรือ่ งทีว่ า่ จะทรหดอดทน พอที่ จ ะยื น ระยะเพื่ อ พิ สู จ น์ แ นวคิ ด ของ ตัวเองได้นานขนาดไหนนั้น คงเป็นเรื่องที่ ยากจะคาดเดา เพราะเราก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ หากไม่มีแรงผลักดันสนับสนุนจากกลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว ธุรกิจสร้างสรรค์ ก็มักจะโตล�ำบาก เพราะขาดทั้งพื้นที่และ ทุนในการพัฒนา

หวังใจว่าในอนาคต รายการ ลั ก ษณะนี้ จ ะยั ง คงมี เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่อยๆ ต่อไป เพื่อที่ทีวีไทยจะได้ มีสาระทัดเทียมบ้านอื่นเมืองอื่น กับเขาเสียที 107


Tell Tales

เกือบฝนพร้อมฟ้า เรื่อง : ประภาส ชลศรานนท์

เป็นวันอาทิตย์ทฝี่ นยังไม่มที ที า่ ว่า เร่งผลิตธูปเทียนทุกวัน และเขาก็มวี นั หยุด จากบ้าน พัชจะรีบมา เข้าห้องน�้ำล้างมือ จะหยุดเม็ดเลย เพียงวันอาทิตย์วันเดียว เปิดก๊อกผิด ไปเปิดเอาก๊อกน�้ำฝักบัว น�้ำก็ สุธีตัดสินใจก้าวเท้าออกจากชายคา ตึกเฮอร์คิวลิสอัฐบริขาร หลังจากที่เขาใช้ อาศัยยืนหลบฝนมาเกือบชั่วโมงแล้ว เขาเร่งฝีเท้าที่กึ่งเดินกึ่งวิ่งให้เร็วขึ้น สุธีเป็นคนที่ชอบกึ่งเดินกึ่งวิ่งมาตั้งแต่เด็ก ผู้เฒ่าผู้ใหญ่แถวบ้านเกิดบอกสุธีว่า เขา กึ่งเดินกึ่งวิ่งเหมือนพ่อ พ่อของเขาตาย ในสนามรบตั้งแต่สุธียังแบเบาะอยู่ แม่จะ เล่าให้สุธีฟังอย่างมีความสุขเสมอว่า สมัย พ่อยังหนุม่ พ่อกึง่ เดินกึง่ วิง่ ได้อย่างสง่างาม มาก เมื่อตอนที่พ่อรู้จักแม่ตอนแรกๆ พ่อ จะกึง่ เดินกึง่ วิง่ มาหาทุกวัน ไม่วา่ ระยะทาง จะไกลแค่ไหน และถึงจะแต่งงานกันแล้ว พ่อก็ยังออกมากึ่งเดินเล่นกึ่งวิ่งเล่นทุกเช้า โดยจูงลูกหมาตัวเล็กๆ ตัวหนึ่งมาด้วย แต่ในที่สุดพ่อก็ต้องเลิกไป เพราะหมามัน กึ่งเดินกึ่งวิ่งไม่เป็น หมามันเดินก็เดิน วิ่ง ก็วิ่ง ไม่วุ่นวายเหมือนคน สุธีก�ำลังคิดถึงแม่ เขาไม่ได้พบแม่มา สองปีแล้วกระมัง ตั้งแต่เขาย้ายที่ท�ำงาน มากรุงเทพฯ ความจริงกรุงเทพฯ กับภูเก็ต ก็ไม่ไกลกันนัก แต่ด้วยหน้าที่การงานและ ความรัก ท�ำให้เขาไม่สามารถปลีกเวลา ไปได้ เ ลย สุ ธี ท� ำ งานอยู ่ แ ผนกธู ป เที ย น ของบริษัทเฮอร์คิวลิสอัฐบริขาร ซึ่งก�ำลัง

108

คือวันนี้ ฝนเม็ดสุดท้ายหยดลงมา เมือ่ สุธมี าถึง หน้าประตูสวนสาธารณะ คนที่สุธีนัดพบ ตอนเวลาเที่ยงตรงก็ยืนกางร่มรออยู่แล้ว “พัช” สุธที กั ทายหล่อนเป็นค�ำแรก เขา รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นพัชราเปียกฝน เพียงครึ่งตัวเท่านั้น และก็เป็นการเปียก ครึง่ ตัวทีไ่ ม่เหมือนคนอืน่ ทีม่ กั จะเปียกครึง่ ตัวล่างหรือไม่ก็ครึ่งตัวบน แต่พัชราคนรัก ของเขากลับเปียกครึ่งซ้าย ไม่ว่าจะเป็น ผมเผ้าหรือล�ำตัวเปียกเพียงแค่ครึ่งเดียว แขนขาก็เปียกข้างเดียว เขาเลยเลิกคิว้ เป็น เชิงถาม พัชราไม่ตอบ เพราะไม่รวู้ า่ สุธถี าม อะไร ก็แค่เลิกคิว้ ถามว่า อะไร ใครจะไปรูไ้ ด้ อาจจะถามเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซีย หรือไม่ก็การเติบโตของสปอร์ของเห็ดก็ได้ พัชราต่อว่าอย่างน่ารัก “ธี…คุณนัดพัช กี่โมงคะ” “เที่ยงตรง…ขอโทษนะครับ” “คุณคงกึ่งเดินกึ่งวิ่งมาละสิ ท�ำไมไม่ ขึ้นรถมาคะ” “พัชต้องเข้าใจผม ผมบอกพัชกีห่ นแล้ว ว่ า ผมท� ำ ตามศั ก ดิ์ ศ รี ข องตระกู ล เออ ว่าแต่พชั เถอะ ท�ำไมเปียกฝนข้างเดียวล่ะ” “ไม่ใช่ฝนหรอกธี…เมื่อกี้ตอนจะออก

เลยพุง่ ออกมา เลยเปียกครึง่ ตัว ทีนพี้ อเห็น ฝนตก พัชก็เลยสวมรอยกางร่มเดินออก มา คนเขาคงนึกว่าเปียกฝนทั้งนั้นแหละ” “จะไปกันหรือยัง” เขาถามค�ำถามที่ เตรียมมาตั้งแต่เมื่อคืน พัชรามองหน้าเขาเหมือนจะขอความ มั่นใจ พัชราเรียนจบพยาบาลมาสองปีแล้ว แม้จะได้ทำ� งานทันทีทเี่ รียนจบ แต่เธอเองก็ ยอมรับว่าเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นอย่าง มาก อาจจะด้วยความทีเ่ ธอเป็นเด็กก�ำพร้า จากภาพภายนอก ใครๆ ก็มกั จะคิดว่าเธอ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นสูง แต่จะมีกี่คน ทีร่ วู้ า่ ตลอดระยะเวลาห้าปีทเี่ ธอคบกับสุธี เธอให้เขาเป็นช้างเท้าหน้ากับทุกเหตุการณ์ อย่างไม่น่าเชื่อ หากมีเวลา สุธจี ะต้องคอยมาอยูใ่ กล้ๆ พัชราตลอด ไม่ว่าเธอจะท�ำอะไร เธอมัก จะต้องขอความมัน่ ใจจากเขา ไม่นา่ เชือ่ ว่า แค่จะฉีดยาคนไข้ พัชราก็จะต้องคอยถาม สุธวี า่ “ดีไหม…ฉีดดีไหม” หลายครัง้ ทีเดียว ที่หมอผ่าตัดต้องไล่สุธีออกจากห้องผ่าตัด เพราะนางพยาบาลคอยถามสุธีว่า “ส่งมีด ให้หมอดีไหม” “เช็ดเลือดดีหรือยัง” ประโยคที่ ค นรั ก กั น ชอบพู ด กั น ว่ า


“ชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้เลย” เห็นจะใช้กับ พัชราได้อย่างคุ้มค่าที่สุด เพราะเธออาจ จะต้ อ งอดข้ า วตายหรื อ ไม่ ก็ อ ่ อ นเพลี ย เพราะอดนอน ในตอนที่ไม่มีใครมายืนยัน ว่ากินข้าวดี นอนดี ความรักของทัง้ สองแม้จะดูประหลาดๆ แต่สุธีก็ยอมรับว่า ทุกครั้งที่อยู่กับพัชรา ตัวเขาเองก็มีความสุขดี แม้จะต้องคอย ตอบค�ำถามของพัชราตลอดว่ามีความสุข ดีไหมก็ตาม แล้ ว วั น คื น ของความหวานชื่ น ก็ เปลี่ยนไป เหมื อ นมี เ สี ย งฟ้ า ร้ อ งดั ง ขึ้ น ขณะที่ ท้ อ งฟ้ า ก็ แ จ่ ม ใสดี ถั ด จากวั น ที่ ทั้ ง สอง ตกลงจะแต่งงานกันไม่กี่วัน สุธีก็ได้รับ หมายเรี ย กเกณฑ์ ท หาร สุ ธี ไ ม่ เ คยเห็ น ผู้หญิงคนไหนมีความรักยิ่งใหญ่เหมือน พัชรา เพียงเธอรู้ข่าวว่าสุธีจะไปเกณฑ์ ทหาร เธอก็ขอไปเกณฑ์ด้วย ร้อนถึงต้อง เรียกใครต่อใครมาอธิบายให้ฟัง พอท�ำให้ เธอสงบใจลงได้บ้าง โชคไม่ดีที่สุธีไม่ผ่านการเกณฑ์ ด้วย วันนั้นเขาทายาหม่องเพลินไปหน่อย เลย ทาไปทั้งตัว ตัวแดงอย่างกับพริก ใครเขา จะไปรับ เขาโล่ ง ใจได้ ไ ม่ ถึ ง อาทิ ต ย์ ดี เสี ย ง ฟ้าร้อง สุธีรู้สึกสังหรณ์มาตลอดว่า อีก

สักเดีย๋ วก็คงมีฟา้ ผ่าลงมา แล้วมันก็เกิดขึน้ จริงๆ สิง่ หนึง่ ทีส่ ธุ ที ำ� พลาดไปก็คอื เขาไม่เคย พาพัชราไปกราบแม่ที่ภูเก็ตเลย เพียงแต่ เขียนเล่าในจดหมายให้แม่ฟัง แต่ก็ไม่เห็น ท่านออกความเห็นอะไร แล้วเมื่อวานนี้เอง ที่บุรุษไปรษณีย์ที่ ชอบเรียกตัวเองว่า ไมเคิล แฟรงค์ ก็น�ำ จดหมายของแม่มาส่ง ในจดหมายเขียนเพียงข้อความสั้นๆ ว่า ให้รีบกลับภูเก็ตด่วน แม่ต้องการให้มา พบเพื่อนของพ่อ ซึ่งไม่ได้พบกันมาหลาย สิบปีแล้ว เพื่อนพ่อคนนี้กึ่งเดินกึ่งวิ่งได้ สง่างามไม่แพ้พ่อ และลูกสาวของท่านก็ กึ่งเดินกึ่งวิ่งได้สง่าสมเป็นผู้หญิงเชื้อสาย กิป๊ เพอแฮด้วย แม่ได้หมัน้ หมายไว้ให้แล้ว... ตอนที่สุธีอ่านจดหมายให้พัชราฟัง เธอ ก็ร้องไห้โฮออกมา หลังจากถามเขาก่อน ว่า “ร้องไห้ดีไหม” แม้ว่าสุธีจะยืนยันว่าจะไปภูเก็ตเพียง 2 - 3 วัน แล้วจะรีบกลับ แต่พัชราไม่ยอม เพราะเธอทนไม่ได้แน่ เธอบอกกับเขาว่า เธอกลัวอดข้าว กลัวอดนอน และถึงสุธี ยืนยันว่าจะเขียนความมั่นใจใส่กระดาษ ไว้ให้เลือกว่า กินข้าวดี...นอนดี...แต่เธอก็ ไม่ยอม เธออ้างว่าอาจจะมีเหตุการณ์ทนี่ กึ ไม่ถึงเกิดขึ้น และในกระดาษก็ไม่มีความ

มั่นใจอันนั้น จะให้เธอท�ำอย่างไร ในที่ สุ ด การตั ด สิ น ปั ญ หาความรั ก แบบตื้นๆ ก็เกิดขึ้น นั่นคือฆ่าตัวตาย ตัวสุธีเองก็ไม่ได้มีความกลัวอะไรอยู่ แล้ว เชื้อสายกิ๊ปเพอแฮของเขาเข้มข้นอยู่ ในสายเลือด ชาวกิป๊ เพอแฮไม่เคยกลัวตาย ส่วนพัชรานั้น แค่สุธีบอกว่าดีก็เพียงพอ แล้ ว ...และวั น นี้ เ ขาทั้ ง สองก็ นั ด กั น มา เพื่อฆ่าตัวตาย “จะไปกันหรือยัง” สุธีจับมือเธอไว้เพื่อ ย�้ำอีกครั้ง “เลือกวิธีไหนคะ” เธอเลิกคิ้วถาม “กระโดดสะพานพุทธฯ” สุธียักไหล่ ยืนยัน “ดีไหม...” พัชรามองตาเขา “ดี” เขากลั้นหายใจตอบ “ไม่ไกลไปเหรอคะ” พัชราเอียงหน้า ถาม “จริงสิ” สุธีงอขาข้างหนึ่ง แขนไพล่ไป อยู่ตรงก้น “ตอนนี้รถติดมากด้วยค่ะ” พัชราชูมือ ข้ า งหนึ่ ง ขึ้ น อี ก ข้ า งหนึ่ ง จบดิ น แล้ ว งอ ขึ้นมา ย่อเข่าลง พยายามจะอุ้มตัวเอง ทั้ ง สองคนชั ก รู ้ สึ ก ว่ า มี อิ ริ ย าบถ ระหว่างพูดมากเกินไปแล้ว แต่มันเป็น ธรรมเนียมของเรื่องสั้นหรือนิยาย ที่มักจะ ท�ำอะไรตอนพูดตลอดเวลา แต่สธุ กี บั พัชรา 109


ไม่รู้จะท�ำอะไร ก็เลยเอาเสียท่าพิลึกพิลั่น ขนาดนั้น พอเริ่มรู้สึกตัวก็เลยหยุด “ไปสะพานพุทธฯ รถติดมากเลยตอนนี้ เปลี่ ย นวิ ธี ดี ก ว่ า ” สุ ธี ท� ำ ท่ า จะยั ก คิ้ ว แล้วนึกได้ “ท�ำไมเราไม่ใช้ปืนล่ะคะ” “ดีเหมือนกัน ไม่ต้องไปไหนไกล” “ธี...มีปืนหรือเปล่าคะ” สุธีส่ายหน้า “ไปซื้อเอาก็แล้วกัน พัชมี เงินเท่าไหร่ล่ะ ผมไม่มีเหลือเลย เพิ่งจ่าย ค่าไฟไป” พั ช ราเปิ ด กระเป๋ า ส� ำ รวจเงิ น ตั ว เอง ก็ได้ธนบัตรใบละยี่สิบบาทเปียกๆ 3 ใบ “พอไหมคะ” “ปื น บ้ า นป้ า เธอสิ ห กสิ บ บาท เอ... หกสิบบาทท�ำอะไรได้บ้างนะ” “กินก๋วยเตี๋ยวไหมคะ และยังเหลือ พอที่จะทานไอศกรีมได้อีก” “เดี๋ ย ว...กิ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วแล้ ว มั น ตาย ยังไงพัช” “นั่นสิ” พัชราอมยิ้ม เสียงเบาลง “แต่ มันอร่อยนี่” “พัช...” “คะ...” “พัชรักผมไหม” แทนค�ำตอบ เธอกระชับกอดเขาแน่น “พัช...ถ้าพัชรักผม” น�ำ้ ตาลูกผูช้ ายเริม่ ไหล “ขอร้องอย่าท�ำตลก ไม่ว่ามันจะตลก 110

หรือไม่กต็ าม ตอนนีเ้ ราก�ำลังพิสจู น์ความรัก ว่าสูงส่งยิ่งใหญ่ขนาดไหน สัญญากับผม สิ พั ช ว่ า จะไม่ ท� ำ ตลกอี ก มั น ไม่ ซ�้ ำ เราก�ำลังฆ่าตัวตายนะ อย่าไร้สาระอีกนะ” สุธีพูดอย่างกับว่าตัวเองมีสาระนัก “ค่ะ” พัชราซบหน้าเข้ากับอกอุ่นของ เขา กลิน่ ยาหม่องยังไม่หมดจากตัวเขาเลย จนป่านนี้ “แต่พัชไม่ชอบค�ำว่าฆ่าตัวตาย มันฟังดูน่ากลัวจัง” “เปลี่ยนก็ได้นี่ อัตวินิบาตกรรม” “ก็ยังน่ากลัวอยู่ค่ะ” “จะเอาน่ า รั ก หรื อ ตุ ้ ม หมู เ ป็ น ไง น่ารักดี” “ดีเหมือนกัน ตกลงเราจะตุ้มหมูโดย วิธีไหนล่ะคะ เราคงตุ้มหมูด้วยปืนไม่ได้ เพราะเราไม่มีเงินซื้อ” “ตุ้มหมูด้วยมีดดีไหมพัช มีดราคาถูก กว่าปืน” “ดีเหมือนกันค่ะ” “ไปหาซื้อมีดกันเถอะ” เขาจูงมือเธอ ออกเดิน “เดี๋ยวก่อนค่ะ พัชว่าพัชไม่กล้าเอามีด แทงตัวเองแน่ๆ เลย” “งั้นฟันตัวเองก็ได้” “ก็เหมือนกันแหละค่ะธี” “ถ้าพัชไม่กล้าแทงตัวเอง ผมเอามีด แทงให้ก็ได้ พอตายแล้วพัชก็เอามีดแทง ผมให้ตายบ้าง ดีเหมือนกัน โลกจะต้อง

ร�ำ่ ลือในความรักของเรา เพราะเราช่วยกัน ฆ่าตัวตาย” “…ช่วยกันตุ้มหมูค่ะ” เธอยิ้มทั้งน�้ำตา น�ำ้ ตาเธอไหลออกมาตอนไหนก็ไม่รู้ แต่เธอ ก็ยิ้มทั้งน�้ำตา เพราะการยิ้มทั้งน�้ำตานั้น ดีกว่ายิ้มธรรมดาเป็นไหนๆ หนังเรื่องไหน ก็นิยมท�ำกันทั้งนั้น “ไปกันเถอะ” สุธีออกเดิน “ธีคะ พัชลืมบอกคุณไปว่า พัชเห็น เลือดไม่ได้” “อะไรกัน พัชเป็นนางพยาบาล เห็น เลือดคนไข้มานักต่อนัก แต่กลับบอกว่า เห็นเลือดไม่ได้” “ธีไม่เข้าใจ คือ ธีมเี ลือดกรุป๊ บี พัชเห็น เลือดกรุ๊ปบีไม่ได้ จะท�ำให้ทรมานมาก ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารผ่ าตั ด พั ช ต้ องรู ้ ก ่อ นว่า คนไข้เลือดกรุป๊ อะไร ถ้าเป็นกรุป๊ บี พัชต้อง ขอเปลี่ยนเวร” “พัช…ผมรักพัช” “ค่ะ…พัชก็รักคุณ” “พั ช …พั ช จ� ำ ผิ ด ผมเลื อ ดกรุ ๊ ป เอ ต่างหาก” “…เอ้อ นัน่ แหละ กรุป๊ เอด้วย พัชก็ทน ไม่ได้ เห็นได้แต่กรุ๊ปโอ” “โอย จะบ้าตาย” “บ้าตายก็ไม่เอานะคะ พัชว่าไม่น่าดู หรอก เราหาทางตุ้มหมูอย่างอื่นเถอะ” “ตกลงๆ ตกลงจ้ะ เราจะไม่ตุ้มหมู


ด้วยมีด แล้วเราจะตุ้มหมูด้วยอะไรดี ถึง จะไม่มีเลือด” “เอาอย่างนี้ดีไหมคะ ชกหน้าตัวเอง จนกว่าจะตาย” สุธถี งึ กับกุมขมับ ถ้าเขาเผอิญเห็นด้วย กับความคิดเธอ แล้วมันจะเป็นอย่างไรนี่ มี ค นพบศพหนุ ่ ม สาวคู ่ ห นึ่ ง หน้ า บวมฉึ่ ง มั น โรแมนติ ก ตรงไหน สุ ธี ย ่ อ ตั ว ลงนั่ ง กับพื้นหญ้า เธอหันมาเป็นเชิงถามว่านั่ง ดีไหม เมือ่ เขาพยักหน้าเธอจึงนัง่ ตามลงมา ความเงียบปกคลุมไปชัว่ ครู่ สุธใี ช้ความคิด เขาจะฆ่าตัวตายโดยวิธีไหนดี แม้เวลาจะผ่านไปเพียงไม่กี่นาที แต่ มันดูเนิ่นนานเหลือเกินส�ำหรับเขา ความ สั บ สนที่ วิ่ ง เล่ น ไปมาอยู่ในสมองของสุธี ยังคงวิ่งไม่หยุด ครึ่งตัวที่เปียกของพัชรา แห้งแล้ว และสุธีก�ำลังคิดถึงแม่ แม่จะ ร้องไห้กี่วัน เมื่อรู้ว่าลูกชายคนเดียวของ ท่านตาย ลูกชายคนเดียวที่หวังจะให้สืบ สกุล ลูกชายคนเดียวทีจ่ ะได้เป็นกิป๊ เพอแฮ ที่สมบูรณ์แบบเหมือนพ่อ แต่เขาไม่มีวัน ที่จะเปลี่ยนใจหรอก เชื้อสายของตระกูล ท�ำให้เขาเข้มแข็ง และยืนยันที่จะท�ำเรื่อง ไร้สาระครั้งนี้ เขาคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปถึง บุรุษไปรษณีย์ที่ชอบเรียกตัวเองว่า ไมเคิล แฟรงค์ ด้วย ชีวติ บุรษุ ไปรษณียค์ นนัน้ ดูนา่ อิจฉาจัง วันๆ ไม่เห็นต้องท�ำอะไร คอย เรียกตัวเองว่า ไมเคิล แฟรงค์ ก็มคี วามสุข

แล้ว เขาคิดถึงบริษัทเฮอร์คิวลิสอัฐบริขาร ที่เขาท�ำงานอยู่ คิดถึงฝนที่ตกกระหน�่ำ ตอนสายถึงเที่ยง…ปกติสุธีเป็นคนชอบ ฝนมาก เขามั ก จะมี ค วามสุ ข ทุ ก ครั้ ง ที่ ฝนตก เพียงวันนี้เท่านั้นที่เขาอารมณ์เสีย นิดหน่อย ที่ฝนตกลงมาตอนที่เขามีนัด ท�ำให้ต้องมาติดฝนอยู่เป็นชั่วโมง ใช่แล้ว ข้าวเช้ายังไม่ตกถึงท้องเลย และตอนนี้ เขาเพิ่งนึกได้ว่าเขาหิว นาฬิกาบนข้อมือสุธีบอกเวลา 3 โมง แล้ว เขาหันไปจะบอกเธอให้ลกุ ขึน้ แต่ไม่มี พัชรานั่งอยู่ตรงนั้น เธอหายไปแล้ว สุธีลุกขึ้น หน้าซีดเผือด กวาดสายตา ไปทั่วบริเวณสวนสาธารณะ “พัช” เขาตะโกนสุดเสียง “พัช” แล้วก็ต้องลดเสียงลง เมื่อเห็นพัชรา ยืนซื้อไอศกรีมจากรถเข็นอยู่และก�ำลังวิ่ง มาหาเขา “ธี จะเอารสอะไรคะ ช็อกโกแลตไหม จะไปซื้อให้” “พั ช ผมเลื อ กวิ ธี โ ดดสะพานพุ ท ธฯ รถติดก็ช่างปะไร เรากึ่งเดินกึ่งวิ่งไปก็ได้” “สตรอว์ เ บอร์ รี่ ข องเขาก็ น ่ า กิ น นะ” พัชราพูดพลางเลียไอศกรีมพลาง …………….. เขาและเธอยื น อยู ่ ก ลางสะพานเมื่ อ เวลา 2 ทุ่มครึ่ง มือข้างหนึ่งของทั้งสอง เกาะกุมกันอยู่ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งต้อง

เกาะราวสะพานไว้เพราะกลัวตก “ธี…” “ครับ” “จะสาบานอะไรไหม” “ไม่ดกี ว่า…ผมหิว พัชจะสาบานอะไรล่ะ” เธอส่ า ยหน้ า “แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา ตอนกลางคืนสวยมาก…ดูเรือพวกนั้นสิธี ธีสาบานก่อนเถอะ” “ถ้าชาติหน้ามีจริง ขอให้พัชเกิดมา เป็นกิ๊ปเพอแฮอย่างผม” “พั ช ขอสาบานให้ คุ ณ มี เ ลื อ ดกรุ ๊ ป โอ ในชาติหน้า” หล่อนยิ้มทั้งน�้ำตาอีก “พัช…ขอให้ผมได้ยิ้มทั้งน�้ำตาบ้างสิ อยากลองดูว่าเป็นยังไง” พัชราเอามือป้ายน�้ำตาจากใบหน้าเธอ มาป้ายที่ตาของเขา สุธียิ้มแฉ่ง เธอกอด เขาแน่น…

คืนนัน้ ฝนตกหนัก ถ้าใครดันอุตริ ไปพายเรือเล่นในแม่น�้ำเจ้าพระยา ก็ คงจะเห็นภาพหญิงชายคู่หนึ่งลอย ละลิ่วจากสะพานมาตามสายฝน ลง สูแ่ ม่นำ�้ เจ้าพระยา ด้วยใบหน้ายิม้ แฉ่ง

111


112

Think White


“หลับ” ไม่ใช่เรื่องของการจัดการ เรื่อง : คุณหญิงจำ�นงศรี หาญเจนลักษณ์

นักวิจัยพบว่า ประชากรอเมริกันไม่ต�่ำกว่า 10 ใน 100 ต้องทุกข์ทรมานด้วยอาการ “นอนไม่หลับ” (Insomnia) แบบเรื้อรัง สถิติข้างต้นนี้ไม่รวมพวก “นอนไม่หลับ” ประเภท เป็นระยะๆ และประเภทชั่วคราว ซึ่งชนิดหลังนี้มีสาเหตุจากความเจ็บป่วย การปรับเวลา หลังเดินทาง ความเศร้าโศกจากการสูญเสีย หรือความวิตกกังวลจากปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อไม่มีสิ่งภายนอกมาดึงแบ่งความ สนใจในความมืดยามดึก ความคิดคนเรา ก็มักจะงอกเถา แตกเครือ และพองขยาย จนใหญ่เกินจริงจนคับจอ ท�ำให้หลับไม่ลง พิ ษ สงของมั น บั น ดาลให้ ศิ ล ปิ น ญี่ ปุ ่ น นายหนึง่ เขียนภาพทีเ่ ขาตัง้ ชือ่ ว่า “Sleepless Nights” เป็นภาพหน้าเด็กสาวที่สวยใส ทว่าตาเบิ่งค้าง สองมุมปากมีเขี้ยวแข็งๆ สั้นๆ โผล่ออกมาขบริมฝีปากล่างอย่าง ขึ้งเคียด สื่อความรู้สึกข้นเครียดของคนที่ ถูกกักขังในข่ายประสาทที่ตื่นโพลงอย่าง หาทางออกไม่ได้ คนนอนยากมีเพื่อนร่วมทุกข์มากมาย ข้ า พเจ้ า รู ้ จั ก บางคนที่ ห ลั บ ยากจนเป็ น ปัญหาใหญ่ในการใช้ชีวิต กว่าจะหลับก็ เกือบรุ่ง ตื่นก็ร่วมเที่ยง เวลาที่จะท�ำอะไร มิอะไรได้หายไปเสี้ยวใหญ่ ถ้าจ�ำเป็นต้อง ตืน่ เช้าหน่อย ก็มนึ หัวมัวซัว และวิตกกังวล ว่าคืนนี้จะไม่หลับอีก แล้วก็ไม่หลับจริงๆ เพราะกังวลนั่นแหละ ใครรู้ตัวว่ามีปัญหาเรื้อรังรุนแรงระดับ เป็นภัยกับสุขภาพและชีวิตครอบครัว ควร จะปรึกษาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้

แต่ใครที่หลับยากเป็นครั้งเป็นคราว น่าจะลองตกกระไดพลอยโจนหาก�ำไรทาง ปัญญา ถอยใจออกมาย้อนดูความคิดของ ตัวเอง อาจจะตั้งหลักที่การรู้สึกกายของ ตัวเองทีน่ อนอยู่ หรือรูล้ มหายใจทีเ่ ข้า - ออก อย่างสบายๆ ไม่จดจ่อนัก เมื่อดูความคิด จะเห็นว่ามันเกี่ยวพันเสมอกับ “ตัวฉัน” และ “ของฉัน” ซึ่งเป็นรากฐานของความ กลัว ความอยาก ความต้องการจัดการ ทุกอย่างให้เป็นอย่างที่ตัวฉันอยากให้เป็น จะเห็นว่า “ฉัน” อยากหลับ อยากพัก อยากผ่อน แต่ “ตัวฉัน” และ “ของฉัน” นัน้ กลับเป็นต้นตอความคิดเรื่องราวที่ท�ำให้ “ฉัน” ไม่หลับ การถอยออกมาเป็นผู้ดูท�ำให้ความคิด ไม่ เ ตลิ ด ไกลหรื อ ม้ ว นลึ ก นั ก ถอยใจ ออกมาดูเมื่อใด มันก็หยุด หยุดบ่อยเข้า ก็…หลับน่ะสิ ต้องไม่ลืมว่าหลับง่ายหลับยากไม่ใช่ แค่ เ รื่ อ งของใจ แต่ เ ป็ น เรื่ อ งของกาย อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง ถ้าออกก�ำลังกายให้ เหนือ่ ยในช่วงกลางวัน ตกกลางคืนร่างกาย ก็จะต้องการพักโดยธรรมชาติ เจ้า “ตัวฉัน”

“ของฉั น ” มั น ก็ จ ะหมดเรี่ ย วหมดแรง กวนกระแสคิดไปชั่วคืน น่ า สั ง เกตว่ า คนที่ มี ร ะเบี ย บ เนี้ ย บ ช่างจัดการ ส่วนใหญ่จะหลับยากกว่าคน ประเภท “อะไรก็ได้” ฉะนั้นน่าจะหันมา ใช้เทคนิค “ช่างมัน” ดู เช่น ถ้ากลัวจะ นอนไม่หลับ ก็ทำ� ใจซะว่า ช่างมัน ไม่หลับ ก็ไม่หลับ ถ้ากลัวต่อไปอีกว่าหากไม่หลับ พรุ่งนี้จะตื่นไม่ทันท�ำโน่นท�ำนี่ ก็…เอ้า… ถ้าเป็นโน่นนี่ที่ไม่ส�ำคัญนักก็ช่างมัน ถ้า ส�ำคัญมากจริงๆ ก็ตงั้ นาฬิกาปลุก ถ้ากลัว ไม่จบว่ารุง่ ขึน้ หัวคิดจะมัวซัว ก็เอาสิ จะดูวา่ มันจะสักแค่ไหนเชียว ถ้าวิตกว่าจะหลับ ไม่ครบเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมง ก็เลิกก�ำหนด กฎเกณฑ์มันเสีย ข้าพเจ้ารู้จักคนหลับยากที่อาจหาญ ปฏิบตั กิ าร “ช่างมัน” ปรากฏว่าหลับเมือ่ ไร ไม่รตู้ วั หลับน้อยชัว่ โมงก็ยงั พอสดใส เรือ่ ง หลับจึงไม่ใช่ประเด็นในชีวิตอีกต่อไป

ทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะการหลับไม่ ใช่ เป็นเรือ่ งของการจัดการ แต่เป็นเรือ่ ง ของการปล่อยวางการจัดการ

113


Mind & Spirit

ต่อความร้าย เรื่อง : ว.วชิรเมธี

ด้วยความรัก

ค�ำถาม: ดิฉันมีลูกสาวคนเดียว ปัจจุบันอายุ 8 ขวบ 3 เดือน แต่ก่อนลูกเป็นคนดีน่ารักมาก แต่พอ เข้าเทอมสองชั้น ป.3 ลูกกลายเป็นเด็กไม่ค่อย มีความรับผิดชอบ แถมนับวันเธอยิ่งก้าวร้าว มากขึ้นเรื่อยๆ กรีดร้อง เถียงและท�ำร้ายคนอื่น เมื่อแม่ตี (หลังจากพูดดีๆ แล้วไม่ได้ผล) เธอ จะโต้ตอบกลับด้วยการตีแม่ และช่วงหลังมีการ ท�ำร้ายตัวเอง หาว่าแม่ไม่รักตัวแล้ว แต่พอแม่ เสียใจร้องไห้ เธอก็หยุดดูแม่แล้วเข้ามากอด หยิบ กระดาษมาเช็ดน�้ำตา แล้วบอกว่า “ไม่เป็นไรนะ” ดิฉันพยายามแก้ ไขโดยพูดดีๆ หากิจกรรมอื่น ให้ท�ำ แต่พอถึงเวลาที่ถูกขัดใจ เช่น ไม่ให้ดูทีวี หรือให้ ไปอาบน�้ำ แปรงฟัน จะเกิดปฏิกิริยาทันที อยากเรียนถามท่านว่า จะปฏิบัติอย่างไรกับ ลูกดีคะ อยากให้เขาเป็นเด็กดีเหมือนเดิม เคย อยากพบจิ ต แพทย์ แต่ ส ามี ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ วิธีการนี้ ดิฉันจึงเครียดมาก วูบหนึ่งเคยคิด อยากฆ่าตัวตายมาแล้ว แต่ก็เหมือนหนีปัญหา แถมยังจะสร้างปัญหาให้คนอืน่ ต่อไปอีก เลยต้อง หยุดไปค่ะ ค�ำตอบ:

ตอนที่ยังไม่มีลูก เราก็อ้อนวอนขอให้ มีลูก แต่พอมีลูกแล้ว ถ้าลูกได้ดั่งใจก็สุข ถ้าไม่ได้ดงั่ ใจก็ทกุ ข์ ลูกจึงเป็น “บ่วง” อย่าง หนึ่งในบรรดาสามบ่วงของชีวิตที่ปรากฏ อยู่ในโคลงโลกนิติ ซึ่งกวีท่านเขียนไว้ว่า

114

“มีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยว พันคอ ทรัพย์ผูกบาทาคลอ หน่วงไว้ ภรรยาเยี่ยงบ่วงปอ รึงรัด มือนา สามบ่วงใครพ้นได้ จึ่งพ้นสงสาร” การจะเลีย้ งลูกให้เป็นคนดีนนั้ จึงไม่ใช่ งานง่ายๆ ผู้เขียนเคยพูดอยู่บ่อยๆ ว่า “งานเลี้ ย งลู ก ของมารดา ส� ำ คั ญ ยิ่งกว่างานปั้นพระของศิลปิน” เพราะเมื่อศิลปินปั้นพระเสร็จแล้ว ต่อ ให้งามแค่ไหน ก็จบแค่นนั้ พระพุทธปฏิมา แสนงามนั้นจะไม่สามารถพัฒนาต่อไป ได้อกี แต่สำ� หรับเด็กๆ แล้ว ถ้าปัน้ เขาให้ดี เขาจะมีพัฒนาการต่อไปได้อีกมากมาย เช่น ตอนเด็กเขาอาจเป็นลูกรักของเรา ต่อมาเขาอาจกลายเป็นนักเรียนนอก เป็น ดอกเตอร์ เป็นนักปราชญ์ เป็นนักการเมือง เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นคนของโลก หรือ เป็นพระอรหันต์ก็ยังได้ ลูกของเรามีพฒ ั นาการอย่างนีเ้ อง งาน เลีย้ งลูกจึงเป็นงานทีท่ า้ ทายสติปญ ั ญาของ พ่อแม่เป็นอย่างมาก หากอยากเลี้ยงลูก ให้ดี พ่อแม่ก็ต้องมีคุณสมบัติของการเป็น พ่อแม่ทดี่ ใี ห้ได้เสียก่อน คุณสมบัตพิ นื้ ฐาน ของพ่อแม่มีอยู่ 5 ประการ


1. สอนให้หนีห่างจากความชั่ว 2. ฝึกให้ตั้งอยู่ในความดี 3. วางรากฐานแห่งชีวีด้วยการศึกษา 4. ช่วยพิจารณาเมื่อจะเลือกคู่ชีวิต 5. มอบสมบัตใิ ห้เป็นกรรมสิทธิ์ เมือ่ ถึง เวลาอันสมควร นอกจากนั้นก็ต้องวาง “ทัศนคติ” ใน การเลี้ยงลูกให้ถูกต้องเสียก่อน ทัศนคติ ที่ว่านี้ก็คือ “พ่อแม่ควรมองว่า ตัวเอง เป็นพระโพธิสัตว์ ส่วนลูกเป็นเวไนยสัตว์ ที่มารอขอให้เรา ‘โปรด’ สอนหรือพัฒนา เขา” ถ้าวางทัศนคติเอาไว้อย่างนี้ พ่อแม่ จะมีทา่ ทีในการเลีย้ งลูกทีเ่ ปีย่ มด้วยเมตตา กรุณา ไม่ท้อไม่ถอยในการเลี้ยงดูลูก แต่ ถ้ามีทัศนคติในเชิงลบต่อลูก เช่น มองว่า ลูกคนนีเ้ ป็น “เจ้ากรรมนายเวร” กับตัวเอง มองอย่างนี้เมื่อไร ก็จะไม่มีความสุขกับ การเลี้ยง กับการอยู่ร่วมกับลูก และคอย

แต่จะคิดว่าลูกเกิดมาเพื่อรังควานตัวเอง อยู่ร�่ำไป ประการต่อมา การเลี้ยงลูกนั้น พ่อแม่ ต้องพร้อมเสมอที่จะ “เรียนรู้ร่วมกันไปกับ ลูก” ถ้าหากใช้วิธีหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ก็อย่า เพิง่ สรุปว่าลูกเป็นคนทีใ่ ช้ไม่ได้ แต่ตอ้ งเปิด ใจลองเรียนรูว้ ธิ ใี หม่ๆ ต่อไป อย่าลืมว่าลูก ของเราแต่ละคนนั้นมีความถนัดส่วนตัว ไม่เหมือนกัน เขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ หรื อ อุ ป นิ สั ย อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เสมอ พ่อแม่จะต้องคอยสังเกตว่าลูกของเราคนนี้ มี “จริต” (อัธยาศัยพื้นฐาน) อย่างไร แล้วค่อยๆ จัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้อง กับเขา ต้องไม่ลมื ว่า ถ้าลูกมีจริตไปในทาง โทสะ แล้วพ่อแม่ใช้วิธีรุนแรง ผลก็คือ ลูกจะตอบโต้อย่างรุนแรงเช่นกัน ถ้าลูก เป็นจริตโลภะ คือโลภอยากได้ไม่หยุด พ่ อ แม่ ค อยป้ อ นตลอด ลู ก ก็ จ ะเสี ย คน การจะรูว้ า่ ลูกมีจริตอย่างไรก็ตอ้ งคอยสังเกต อย่างใกล้ชดิ อย่าด่วนสรุปง่ายๆ ว่าวิธสี อน อย่างหนึ่งจะใช้ได้กับเด็กทุกคนเสมอไป ด้วยเหตุนั้น สิ่งที่พ่อแม่ควรจะมีให้ได้ก็คือ ต้องมีอปุ นิสยั ของความเป็นครูอยูใ่ นตัวเอง ล�ำพังความรักยังไม่พอ ต้องมีความรู้ด้วย ประการสุดท้าย การเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ลูกเห็นในลักษณะ “สอนให้จ�ำ ท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส” ก็นับว่าเป็นสิ่ง จ�ำเป็นมาก การสอนลูกไม่ได้หมายความแคบๆ แค่ “พร�่ำสอน” หากแต่ควรหมายถึงการ

ใช้ชีวิตทั้งชีวิตให้เขาดู ให้เขาเห็น ให้เขา สัมผัสด้วย พ่อแม่ต้องไม่ลืมว่าตัวเองคือ โทรทัศน์วงจรปิดทีล่ กู เฝ้าดูอยูต่ ลอดเวลา สิ่งที่พ่อแม่คิด พูด ท�ำ จะส่งผลอย่างใด อย่างหนึง่ ต่อลูกเสมอ ดังนัน้ จึงควรสังเกต ตัวเองว่า มีพฤติกรรมในตัวเราเรื่องไหน บ้างที่ไป “ตกค้าง” อยู่ในตัวลูก หากสังเกตให้ดีก็จะพบว่า ลูกของเรา ก็คือเงาสะท้อนบางด้านของพ่อแม่ด้วย เช่นกัน ด้วยเหตุนั้น ในขณะที่พยายาม จะ “สอนลูก” ก็จงอย่าลืมที่จะให้ลูกได้ “สอน” ตัวเองด้วย ส่ ว นค� ำ แนะน� ำ นอกจากนี้ คุ ณ แม่ สามารถหาศึกษาเพิ่มเติมได้จากซีดีธรรม บรรยายชื่อ “กล่อม เกลี้ยง เลี้ยง ดู” ของ ผู้เขียน โดยติดต่อขอรับฟรีได้ที่สถาบัน วิมุตตยาลัย หรือโหลดมาฟังฟรีได้จาก เว็บไซต์ dhammatoday.com

อย่าลืมว่า งานเลี้ยงลูกไม่ง่าย เหมือนงานเพาะถั่วงอกขาย ดังนั้น ขอให้คุณแม่อดทน ใจเย็น รอคอย และปฏิ บั ติ ต ่ อ ลู ก ด้ ว ยท่ า ที แ ห่ ง รั ก และกรุณาอยู่เสมอ ด้วยความรัก ด้วยความเข้าใจ และด้วยการวาง ทัศนคติที่ถูกต้อง วันหนึ่งข้างหน้า เชื่อว่าคุณแม่ต้องสามารถสอนลูก ให้เป็นคนดีได้อย่างแน่นอน

115


ไพ่ผ่อง ส่องชีวิต

ค� ำ ท� ำ นายระหว่ า งเดื อ น

กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 เรื่อง : อาจารย์บอย

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์

ท่านที่เกิดวันจันทร์

ท่านที่เกิดวันอังคาร

ท่านที่เกิดวันพุธ

ไพ่ผอ่ งส่องชีว้ า่ จะมีสงิ่ ดีๆ เข้ามาในชีวิต มีมิตรภาพใหม่ ทีพ่ ร้อมจะช่วยเหลือ มีความคิด ที่ จ ะขยั บ ขยาย ท� ำ ให้ มี ก าร เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มี เกณฑ์เดินทางไกล การงาน ดู เ หมื อ นจะนิ่ ง ไป เรื่อยๆ แต่งานพิเศษที่ก�ำลัง ทยอยเข้ า มาอาจท� ำ ให้ ต ้ อ ง จัดสรรเวลาตามความส�ำคัญ การเงิน มีเกณฑ์ได้เงินพิเศษ จากการเก็ ง ก� ำ ไร แต่ ก็ มี โครงการที่จะต้องใช้เงินลงทุน เป็นจ�ำนวนมาก สุ ข ภาพ มี อ าการเส้ น ขาตึ ง ปวดหลัง ปวดเอว

ไพ่ผ่องส่องชี้ว่า จะมีภาระ ของคนอื่ น ที่ ผ ลั ก มาให้ อ ย่ า ง ไม่อาจจะปฏิเสธได้ ด้วยความ ใจดี มี เ มตตา จะท� ำ ให้ ต ้ อ ง เหนื่อยยาก หากปฏิเสธเป็น จะสุขสบายขึ้น การงาน มีมากมาย หากแต่ เจ้านายก็มองไม่เห็น ท�ำอะไร ไปยั ง ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ขอให้อดทน อย่าเพิ่งลาออก งานใหม่ยังไม่เห็นวี่แวว การเงิน อาจจะต้องประหยัด มากยิ่งขึ้น รายจ่ายเกินรายรับ สุขภาพ อาจจะปวดมึนศีรษะ ปล่อยวางบ้าง อาการจะดีขึ้น

ไพ่ผ่องส่องชี้ว่า มีเกณฑ์ เดิ น ทางเป็ น ประจ� ำ รวมถึ ง ความคิ ด ที่ จ ะลงหลั ก ปั ก ฐาน มี เ กณฑ์ ดี ใ นเรื่ อ งที่ อ ยู ่ อ าศั ย รวมถึงหากต้องการถอยรถใหม่ ก็ได้ไม่ยาก การงาน โดยรวมช่วงนีง้ านงอก แต่งอกในทางที่ดี มีการขยับ ขยาย มี โ อกาสดี ๆ เข้ า มา มากมาย งานดูเหมือนวุ่นวาย แต่ก็ผ่านได้ด้วยดี การเงิน อาจต้องมีการใช้จ่าย เงิ น ก้ อ นโตเพื่ อ สิ่ ง ใหญ่ สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ มุ ่ ง หวั ง ไว้ รายได้ มี เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย และ ยังมีดวงลาภลอย สุขภาพ อ่ อ นล้ า ทางสายตา แนะน� ำ ให้ พั ก สายตาเป็ น ระยะๆ

ไพ่ ผ ่ อ งส่ อ งชี้ ว ่ า อาจจะ ต้ อ งระมั ด ระวั ง ตั ว ไว้ บ ้ า ง เพราะมีดวงอุบัติเหตุและดวง เลือดตกยางออก ควรท�ำบุญ ให้เจ้ากรรมนายเวร และอยูด่ ว้ ย ความไม่ประมาท การงาน อาจเกิดศัตรูเนือ่ งจาก ค�ำพูด แต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่อง แย่ๆ เพราะยังมีเรือ่ งดี ในเรือ่ ง ของต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน อาจมีการขยับขึ้น การเงิน ต้องใช้จ่ายเพื่อบุตร และบริวาร พูดง่ายๆ ก็เพื่อ คนรอบข้ า งแทบทั้ ง สิ้ น โดย ส่วนตัวแล้วไม่มีรายการจ่าย พิเศษแต่อย่างใด สุขภาพ โดยรวมยังแข็งแรงดี

116

ไพ่ผ่อง หรือไพ่ตอง เป็นการพนันที่ได้รับความนิยมมากในอดีต ไพ่ผ่องไทยเลียนแบบมาจากไพ่ผ่องจีน การพยากรณ์ด้วยศาสตร์ไพ่ผ่องมองชีวิต โดยอาจารย์บอย ได้รับการถ่ายทอดมาทางความฝัน โดยอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้นิมิตถึงวิธีการและการทำ�นาย จากนั้นก็จะมาช่วยผ่านทางญาณสัมผัส ในระหว่างการทำ�นาย


ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

ท่านที่เกิดวันศุกร์

ท่านที่เกิดวันเสาร์

ไพ่ผอ่ งส่องชีว้ า่ ท่านอาจจะอึดอัดกับ สถานการณ์รอบๆ ตัว แนะน�ำให้อดทน ท่าน อยูร่ ะหว่างกลางของสองฝ่าย ไม่ควรเลือก ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะท้ายที่สุดก็ต้อง รวมตัวกันในวันข้างหน้า การงาน อาจจะพูดได้วา่ ขึน้ หลังเสือแล้วลง ไม่ได้ ท่านก�ำลังถูกวางตัวให้รบั งานส�ำคัญ และทีแ่ น่ๆ จะยอมแพ้ไม่ได้ ต้องชนะเท่านัน้ การเงิน ไม่มีรายจ่ายพิเศษใดๆ แถมยัง โชคดี หากชอบเก็งก�ำไร ได้เวลาช้อน แล้วปล่อย สุขภาพ แค่เพียงมีลมแน่นท้อง จุกเสียด

ไพ่ผ่องส่องชี้ว่า มีอาการใจลอยเป็น ระยะๆ เพราะก�ำลังคิดถึงใครที่จากกันไป นานแล้ว ความเป็นอยู่โดยรวมยังคงเป็น แบบเดิมๆ ยกเว้นช่วงที่สังสรรค์ การงาน โดยรวมควรระมั ด ระวั ง เรื่ อ ง เอกสารทีฝ่ ากใครไว้ เพราะคนรับฝากจะลืม งานที่เตรียมการไว้จะเกิดปัญหา ท�ำให้ ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน การเงิน อาจจะหมดไปกับการสังสรรค์ ในหมู่เพื่อนฝูง ญาติมิตร แต่ก็ยังไม่ถึง กับติดลบ มีดวงท�ำเงินตกหล่นสูญหาย ต้องระวัง สุขภาพ แข็งแรงดี มีเพียงอาการเจ็บคอ เล็กๆ น้อยๆ

ไพ่ผ่องส่องชี้ว่า จะต้องเดินทางและ จะมีอุปสรรค การเดินทางเพื่อเจรจาใดๆ ไม่ประสบความส�ำเร็จ อาจจะต้องเดินทาง ซ�้ำ ความลับบางเรื่องอาจจะถูกเปิดเผย แต่เป็นเรื่องเก่าที่ไม่มีผลเสียแต่อย่างใด การงาน ได้ รั บ สั ญ ญาณจากผู ้ ใ หญ่ ใ ห้ เตรียมเนื้อเตรียมตัว รอรับต�ำแหน่งงาน ดีๆ แต่ก็ไม่ควรประมาท หากต้องเจรจา หรือวิ่งเต้นก็ยังคงต้องท�ำต่อเพื่อผู้ใหญ่จะ ได้ไม่ลืม การเงิ น อาจจะต้ อ งหมดไปกั บ การ ซ่อมแซม เป็นรายจ่ายที่คาดไม่ถึง รายได้ พิเศษช่วงนี้อาจจะเงียบๆ สุขภาพ ยังคงมีปัญหากรดไหลย้อน

117


Merit Room

“กล่อง” ของท่าน อย่าลงถังเลยครับ

“คุณใช้เวลาร่วมกับกล่องเครือ่ งดืม่ ในแต่ละปีนนั้ พวกกล่องเครือ่ งดืม่ (ยูเอชที ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็นชัน้ วางซีดี ที่ซื้อมาเป็นเวลาเท่าไร” และพาสเจอไรซ์) กว่า 3,000 ล้านใบ ทีร่ องแก้ว กระเป๋าใส่ของ แม้กระทั่งน�ำไป

บางคนตอบ 1 นาที 2 นาที 5 นาที “แหม...ซื้อปุ๊บ ดูดปั๊บ แป๊บเดียวก็หมด แล้ว” “แล้วหลังจากนั้นล่ะ” “ก็ทิ้งสิครับ จะเก็บไว้ท�ำไมให้เกะกะ เอ๊ะ...พี่นี่ก็ถามแปลกๆ” นับเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เสียดายมากๆ เพราะ คาดการณ์ ว ่ า คงมี น ้ อ ยคนนั ก ที่ จ ะรู ้ ว ่ า

118

ต้ อ งถู ก ทิ้ ง ลงถั ง ขยะไปโดยที่ ไ ม่ มี ใ คร เห็นถึงคุณค่า และทีน่ า่ เสียดายยิง่ ไปกว่านัน้ คือ คงมี อีกน้อยคนเช่นกัน (คาดว่าน่าจะน้อยกว่า จ�ำนวนคนที่ไม่รู้ในข้อแรก) ที่อาจไม่รู้ว่า หากน� ำ พวกมั น มาผ่ า นกระบวนการ รี ไ ซเคิ ล แล้ ว มั น ก็ เ หมื อ นได้ ชี วิ ต ใหม่ และกลายเป็นสิ่งของต่างๆ ได้มากมาย ทั้ ง สมุ ด โต๊ ะ ไม้ เก้ า อี้ ไ ม้ กระเป๋ า ถังเก็บของ นาฬิกา และอาจเป็นสิ่งของ อีกสารพัดที่ ณ ตอนนี้เราเองก็อาจยัง นึกไม่ถึง การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มนั้นมีหลาย ทางเลือก แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ การแยก เยือ่ กระดาษเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่ และการ ผลิตออกมาเป็นแผ่นไม้กระดาน (Green Board) นั่นเอง โดยกล่องเครื่องดื่มที่ผ่าน การรี ไ ซเคิ ล แล้ ว จะมี คุ ณ สมบั ติ เ หมื อ น Green Board นั่นก็คือ ผลิตจากวัสดุ เหลือใช้ มีพื้นผิวและลวดลายเฉพาะตัว กันน�ำ้ -กันปลวกได้ ไม่เป็นผุยผง สามารถใช้ เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้ สามารถ เลื่อย-ตัด-ดัด-ติดกาว-เจาะ-ยึดด้วยตะปู ได้เหมือนแผ่นไม้ทั่วไป และที่ส�ำคัญคือ ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ ไม่เหมือน อย่างพวกไม้ MDF นอกจากนี้ กล่องเครือ่ งดืม่ ยังสามารถน�ำไปท�ำเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก

ท�ำเป็นแผ่นหลังคาเขียวเพื่อผู้ประสบภัย ทางธรรมชาติทั่วสารทิศที่ต้องการความ ช่วยเหลือ ส่วนขั้นตอนการเก็บกล่องพลาสติก ก็ไม่ยากเย็น เริ่มด้วยการเปิดกล่องออก น�ำไปกลั้วน�้ำ แกะมุมกล่อง และสุดท้าย คือบีบให้แบน แค่นี้กล่องเหล่านี้ก็พร้อม น�ำกลับไปแปลงสภาพ เพื่อใช้งานซ�้ำได้ อีกรอบแล้ว

งานนี้ต้องบอกว่ายิงปืนนัดเดียว ได้ น กถึ ง สามตั ว รวด นั่ น คื อ น� ำ ของเหลื อ ใช้ ม าแปรสภาพใหม่ ช่ ว ยลดปริ ม าณขยะบนโลก - ใช้ ไอเดียสร้างสรรค์ต่อยอดประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นธุรกิจย่อมๆ ได้อีกด้วย ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่รับบริจาคได้ที่ • มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 1873 ถนนราชด�ำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2256-4427-8 • บริษทั เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด 1042 ซอยสุขมุ วิท 66/1 ถนนสุขมุ วิท พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2704-3000  • บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) Call Center 1756


Thai Zone

สร้างคำ�ให้เป็นภาพด้วย

“โวหาร” เรื่อง : ชนาภา สุวงศ์

การขยายถ้ อ ยค� ำ ให้ ส วยงาม ถือเป็นเสน่ห์ ในการเขียนของแต่ละ ภาษา เช่นเดียวกับภาษาไทย เหล่ากวี โบราณมักงัดชั้นเชิงความสามารถ ทางการประพั น ธ์ ใ นการรั ง สรรค์ ถ้ อ ยค� ำ งดงามออกมาสร้ า งภาพ เหนือจินตนาการ เพือ่ สร้างอรรถรส ให้แก่ผอู้ า่ น ซึง่ เราเรียกถ้อยค�ำเหล่านี้ ว่า “โวหาร”

โวหารที่ ว ่ า นี้ มี ห ลายประเภท ทั้ ง บรรยายโวหาร ทีเ่ ป็นการบอกเล่าเรือ่ งราว ต่ า งๆ อย่ า งละเอี ย ด อธิ บ ายโวหาร เป็นการอธิบายเรื่องที่สงสัยให้กระจ่างขึ้น พรรณนาโวหาร เป็นการสื่ออารมณ์และ โน้มน้าวให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตาม อุปมา โวหาร เป็นการกล่าวเปรียบเทียบให้เห็น ภาพชั ด เจนขึ้ น สาธกโวหาร เป็ น การ ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย เทศนาโวหาร เป็นโวหารที่มุ่งอบรมสั่งสอน หรือจะใช้ โวหารภาพพจน์ ซึ่งเป็นโวหารที่ผ่านการ กลั่ น กรองความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องกวี ในการเรียบเรียงถ้อยค�ำให้มพี ลังและสัมผัส กับอารมณ์ของผู้อ่านได้มากกว่าที่จะใช้ ถ้อยค�ำอย่างตรงไปตรงมา เราลองมาดูกนั ว่ามีอะไรบ้าง อุ ป มา เป็ น การใช้ ค� ำ ที่ แ สดงการ เปรียบเทียบเพื่อเน้นให้เห็นว่าเหมือนหรือ ต่างกันอย่างไร เช่น ค�ำว่า เหมือน เสมือน ดัง ราวคล้าย เหมือนดั่ง ประดุจ ประหนึ่ง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น “เงียบราวกับป่าช้า” “มี ค วามรู ้ เ หมื อ นมี ท รั พ ย์ อ ยู ่ นั บ แสน” “ไพเราะกังวานปานเสียงนกร้อง”

อุปลักษณ์ คือการเปรียบเทียบด้วย การกล่าวว่ าสิ่ งหนึ่ งเป็ น อี ก สิ่ งหนึ่ งแบบ ไม่ได้กล่าวตรงๆ ใช้การกล่าวเป็นนัยให้ เข้าใจเอง โดยใช้เพียงค�ำว่า “เป็น” หรือ “คือ” ตัวอย่างเช่น “ลูกคือดวงใจของพ่อแม่” “ใบมีดโกนอาบน�้ำผึ้ง” “เลือดในอกแท้ๆ ยังทิ้งได้” “เธอคือดอกฟ้าแต่ฉันนั้นคือ หมาวัด” บุคลาธิษฐาน เป็นการสมมุติให้สิ่งที่ ไม่มีชีวิตให้มีสติปัญญา อารมณ์ หรือ มี ท ่ า ทางเหมื อ นมนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ ผู ้ อ ่ า น รู ้ สึ ก ว่ า สิ่ ง ที่ ก� ำ ลั ง พู ด ถึ ง นั้ น มี ชี วิ ต ชี ว า ตัวอย่างเช่น “ตั๊กแตนโยงโย่ผูกโบว์ทัด ดอกจ� ำ ปา” “พระจั น ทร์ ยิ้ ม ทั ก ทายกั บ หมู่ดาวบนท้องฟ้า” “เสียงรถไฟหวีดร้อง ครวญครางมาแต่ไกล” อติพจน์ เป็นการสื่อสารที่ใช้ในกรณี ต้ อ งการกล่ า วเกิ น จริ ง ย�้ ำ ความหมาย โดยไม่เน้นความเป็นจริง เพื่อให้ผู้รับสาร เกิดความซาบซึ้งและประทับใจมากกว่า ความเป็นเหตุเป็นผล ตัวอย่างเช่น “ร้อน ตับจะแตก” “พวกเราจะสู้จนเลือดหยด สุดท้าย” “เหนื่อยสายตัวแทบขาด” “แม้จะ เอาช้างมาฉุดฉันก็ไม่ไป” นามนั ย คื อ การใช้ ค� ำ หรื อ วลี ซึ่ ง บ่งบอกถึงคุณสมบัตทิ เี่ ป็นจุดเด่น มากล่าว แทนค�ำที่ใช้เรียกสิ่งนั้นโดยตรง เพื่อไม่ให้ เกิดความซ�้ำซาก ตัวอย่างเช่น “เขาเป็น กระต่ายทีห่ มายจันทร์” (กระต่ายแทนชาย หนุ่มฐานะต�่ำต้อย ส่วนจันทร์แทนผู้หญิง ที่มีฐานะสูงส่ง) “คนไทยไม่ยอมให้ใคร

มาท�ำลายขวานทองได้” (ขวานทองแทน ประเทศไทย) ปฏิ พ จน์   เป็ น การใช้ ถ ้ อ ยค� ำ ที่ มี ความหมายตรงกันข้าม มากล่าวร่วมกัน อย่างกลมกลืน ตัวอย่างเช่น “รักยาวให้บนั่ รักสั้นให้ต่อ” “เสียน้อยเสียยาก เสียมาก เสียง่าย” “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” “ผู้ดี เดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน” สัทพจน์ คือการใช้ถ้อยค�ำเลียนเสียง ธรรมชาติ ให้ผู้รับสารรู้สึกเหมือนก�ำลัง ได้ยินเสียงของสิ่งนั้นจริงๆ ตัวอย่างเช่น “เปรี้ยงๆ ดังเสียงฟ้าฟาด” “เสียงคลื่น ซ่าซัดสาดที่หาดทราย” “เสียงปืนดัง ปัง! ปั ง ! ขึ้ น สองนั ด ” “ไผ่ ซ ออ้ อ เอี ย ดเบี ย ด ออด” “เสียงลิงค่างบ่างชะนีวะหวีดโหวย” สัญลักษณ์ เป็นการเปรียบเทียบสิง่ ใด สิ่งหนึ่งโดยใช้ค�ำอื่นแทน ซึ่งเป็นค�ำที่ใช้ กั น มานานจนเป็ น ที่ เ ข้ า ใจ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่นิยมใช้ ตัวอย่างเช่น “สีขาว” หมายถึง ความบริสทุ ธิ์ “ดอกกุหลาบสีแดง” หมายถึง ความรัก “สุนัขจิ้งจอก” หมายถึง คน เจ้าเล่ห์ “ผึ้งหรือมด” หมายถึง ความขยัน อดทน

การรูจ้ กั เลือกใช้โวหารทีห่ ลากหลาย มาใส่ไว้ ในเรือ่ งเดียว ท�ำให้ผลงานนัน้ ยิง่ มีคณ ุ ค่ามากขึน้ นับเป็นการส่งต่อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องกวี ที่ ถู ก กลั่ น กรองออกมาเป็ น ถ้ อ ยค� ำ อั น วิจิตรงดงามไปยังผู้อ่านให้ ได้ซาบซึ้ง ในอรรถรสของบทความนั้ น อย่ า ง สมบูรณ์ 119


Delight Quiz

ค�ำถามร่วมสนุกฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2556 ค�ำถาม: โปรดท�ำเครื่องหมายกากบาท ( x ) หน้าค�ำตอบที่ถูกต้อง 1. หุน้ กูบ้ ริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ชุดทีอ่ อกจ�ำหน่าย 2. เบอร์โทรศัพท์ 0-2586-2222 คือเบอร์โทร.ติดต่อของหน่วยงานใด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 มีชื่อรุ่นว่าอะไร และจะมีอายุครบ ที่ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าวัสดุก่อสร้างของเอสซีจี ก�ำหนดไถ่ถอนเมื่อไร HOME MART รุ่น SCC174A ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 เมษายน 2560 SCG Debenture Club รุ่น SCC164A ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 เมษายน 2559 CPAC รุ่น SCC154A ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 เมษายน 2558 3. เอลิเซอร์ (Elixir) เป็นนวัตกรรมวัสดุพอลิเมอร์ชนิดพิเศษทีเ่ อสซีจี เคมิคอลส์ คิดค้นขึ้น เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง ปนเปื้อน เหมาะส�ำหรับน�ำไปผลิตสินค้าชนิดใดโดยเฉพาะ กระดาษ ถังเก็บน�้ำ ปูนซีเมนต์

ผู้ โชคดีจะได้รับกระเป๋าผ้าดอยตุงสีสดใสใบใหญ่จ�ำนวน 10 รางวัล ซึ่งจะจัดส่งตรงถึงท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในนิตยสาร SCG Delight ฉบับเดือนกันยายน - ตุลาคม 2556 ขอสงวนสิทธิ์การตอบค�ำถามเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้เอสซีจีเท่านั้น • กรุณากรอกชือ่ - ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อสะดวกให้ชดั เจน และส่งค�ำตอบของท่านมายัง แผนกบริหารความสัมพันธ์หุ้นกู้ ส�ำนักงานการเงิน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เฉลยค�ำถาม SCG Delight ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556 1. 5,200 ล้านบาท 2. เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด 3. อาคารเขียว

120

30 รายชื่อผู้โชคดี จะได้รับสมุดใส่ใบหุ้นกู้หน้าปกผ้าไทย จ�ำนวน 30 รางวัล 1. คุณพูนสุข ปุ่นนิน 2. คุณสะตะพงษ์ ขอประเสริฐ 3. คุณอมรรัตน์ คงสิทธิ์ธนกร 4. คุณไมตรี วิวิธอ�ำพน 5. คุณอรพิน แซ่ย่อง 6. คุณกรรณิกา จิรวิวัฒนา 7. คุณพรอินทร์ แม้นมาลัย 8. คุณสิริรัตน์ สุพานิชย์วิทย์ 9. คุณจรัส ทศพรวิชัย 10. คุณพูนศรี อภินันท์

11. คุณสุนิตยา ฉัตรคุปต์ 12. คุณนิวัติ ลิตติรานนท์ 13. คุณสมพล โพธิ์ผ่าน 14. คุณพิชญ์นัน ประทีปสว่างวงศ์ 15. คุณนงลักษณ์ กฤตลักษณ์ 16. คุณวารินทร์ ตันตินวะชัย 17. คณะบุคคลวาหย่งประ โดยนางหย่ง ตันตินนท์ 18. คุณผกาวรรณ ตั้งวิริยะไพบูลย์ 19. คุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ 20. คุณวัชรินทร์ ศิริวัฒนา

21. คุณพาฬรัตน์ ตั้งวิริยะไพบูลย์ 22. คุณอารีย์วรรณ ลีลานันทกิจ 23. คุณรัชนี ลิ้มปัญญากุล 24. คุณศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ 25. คุณพิศมัย กิตติลักษณวงศ์ 26. คุณฐิติ กฤตลักษณ์ 27. คุณอัมพร คงสิทธิ์ธนกร 28. คุณยุวดี เสมาเมือง 29. คุณธีรฉัตร ยงกฤตมุข 30. คุณรัตน์มณี มุ่งเอื้อม

SCG Delight Magazine Jul-Aug 2013  

SCG Delight Magazine Jul-Aug 2013

Advertisement