Page 1

แบบฟอร์ มการเขียนโครงการ สมัชชาสยามอารยะ ชื่อโครงการ…………………………………………. ประจาปี 25….….. กลุม่ ………………….……..…สหภาพ....................................... 1. หลักการและเหตุผล ………………………………………………………………………………..……………………… ………………………………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………………………………….………………………… 2. วัตถุประสงค์ (1-3) 2.1 ………………………………………………………….………………………………………. 2.2 ..………………………………………….…………….……………………………………….. 2.3 ………………………………………………………..………………………………………… 3. ประเภทโครงการ  โครงการที่ดาเนินเป็ นประจาทุกปี  โครงการต่อเนื่อง……………ปี ตังแต่ ้ 255……………-255………….  โครงการใหม่ 4. รูปแบบการดาเนินงานโครงการ  จัดการประชุม  กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (EVENT)  อบรม สัมมนา

 ค่ายกิจกรรม  ผลิตสื่อ เวป สิ่งพิมพ์ อื่นๆ  อื่นๆ.....................................................

5. เป้าหมายโครงการ  สมาชิกร่วมโครงการ จานวน................คน  ประชาชน ผู้สนใจทัว่ ไป จานวน.................คน  อื่นๆ................................................................

1


6. กลุม่ เป้าหมาย / ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย 6.1 กลุม่ เป้าหมาย : ....................................................................................... ................... 6.2 ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย : ...................................................................................... .............. 7. วันเวลาและสถานที่ ................................................................................................................ .............................. 8. ขันตอนการด ้ าเนินการ 8.1 …………..……………………….…………………………………………………………….. 8.2 ……………………….…………..…………………………………………………………….. 9. ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ………..…………………………………………………………….. 10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)…….…………………………………………โทรศัพท์……………………. 11. ที่ปรึกษา / โทรศัพท์…………………………………………………………………………………….… 12. ประมาณการหารายได้ (ถ้ ามี) 12.1 ……………………………………………………………………………………………… 12.2 ……………………………………………………………………………………………… 13. งบประมาณรายจ่าย(ถ้ ามี) 13.1 ด้ าน…………………………………จานวน……………………………….บาท 13.2 ด้ าน…………………………………จานวน…………………………….…บาท 14. ประโยชน์คาดว่าที่จะได้ รับ 14.1 …..…………………………………………………………………………………………. 14.2 ……………………………………………………………………………………………… 15. . ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ .................................................... (......../......./........) ( ) ตาแหน่ง....................................... 2

ProjectDocument01  
ProjectDocument01