Page 1

Studentundersøkelse 2014 Studentsamskipnaden i Agder Studentkulturhus

ŠTNS 2014


Oppsummering 

Innsikt

Som i de foregående målingene er kjennskapen til at SiA drifter de ulike kulturhusene høy ide ‘lokale markedene’, det vil si blant studentene som naturlig sokner til de enkelte. Når 9 av 10 studenter i Kristiansand kjenner til at SiA drifter Østsia og 8 av 10 kjenner til at de drifter Pir 6. Mer enn 8 av 10 studenter i Grimstad kjenner til at SiA drifter Bluebox. Blant studentene ved høyskolene, og da spesielt ved Ansgarskolen og Mediehøyskolen, er kjennskapen til at SiA drifter de ulike kulturhusene gjennomgående lavere enn blant UiAstudenter. Som tidligere er det en sammenheng mellom studieansiennitet og antall SiA-tilbud man benytter på den ene siden og kjennskap til at SiA er ansvarlig for kulturhusdriften på den andre. Bruken av studenthusene øker igjen noe etter en nedgang i foregående måling. Det er fortsatt de yngste studentene som i størst grad benytter kulturhusene. Blant studentene i Kristiansand har det skjedd et skifte i forhold til hvilke t kulturhus som benyttes mest. Mens Pir 6 ble benyttet av flest i målingen i 2011, er det i denne målingen Østsia som har den høyeste brukerandelen, med 28%, mot 18% som oppgir at de bruker Pir 6 mest. Besøksfrekvense til kulturhusene endres lite sammenliknet med målingen i 2011. om lag halvparten av brukerne oppgir at de besøker kulturhusene sjelden eller unntaksvis. 35% oppgir at de besøker tilbudet månedlig. Blant de som bruker kulturhusene er det en tendens til at de ferskeste studentene benytter tilbudet noe oftere enn de mer erfarne. Det er også en klar tendens til at mannlige brukere benytter tilbudet oftere enn kvinnelige. Det er bare helt unntaksvis at studentene opplever at kulturhusene er et dårlig tilbud til studentene. 2 av 3 oppgir at de opplever at dette er et godt tilbud. Studenter ved UiA er gjennomgående mer positive enn studentene ved høyskolene. Tilfredsheten med kulturhusene øker sammenliknet med foregående målinger, og hele 85% av brukerne oppgir at de i ulik grad er fornøyd med tilbudet. Som tidligere er det en klar sammenheng mellom besøksfrekvens og tilfredshet, og det er helt tydelig at tilbudene har stor appell til et relativt fast klientell. Tilfredsheten med kulturhusene øker som en konsekvens av en mer eller mindre generell positiv utvikling på alle de ulike attributtene knyttet til kulturhusene. Spesielt i forhold til vurderingen av tilbudet på dagtid, øker tilfredsheten kraftig.

©TNS 2014

2


Oppsummering 

Innsikt

Tilfredsheten med Østsia nærmer seg nå 70 poeng, og er det kulturhuset som har den største fremgangen i forhold til de ulike enkeltattributtene. Spesielt i forhold til vurderingen av tilbudet på dagtid og konserttilbudet. Det er nok imidlertid økende tilfredshet med prisene både på konserter og i baren som er de sterkeste driverne av økende tilfredshet med tilbudet totalt. I forhold til disse to attributtene finner vi en fremgang blant brukerne av alle de tre kulturhusene. Blant brukerne av Pir 6 er det også spesielt i forhold til konserttilbudet og tilbudet på dagtid at det avdekkes fremgang, men også i forhold til tilfredsheten med sport på storskjerm versus det tidligere tilbudet om fotballpub at fremgangen er stor. Bluebox er det kulturhuset som har minst fremgang i den totale tilfredsheten, likevel er det også her fremgang på mange attributter. Både Quiz-aften og tilbudet på dagtid vurderes mer positivt enn i foregående måling. På totalnivå oppgir om lag hver fjerde bruker av kulturhustilbudet at det er viktigst å forbedre konserttilbudet eller bedre informasjon om aktivitetene. 16% mener det er viktigst å forbedre prisnivået i baren, mens 11% mener det er viktigst å forbedre prisene på konserter. Det er de samme fire forholdene som trekkes frem som de viktigste forbedringsområdene også ved de enkelte kulturhusene, om enn i litt ulik rekkefølge. Når det gjelder søk etter informasjon om hva som skjer ved kulturhusene, har Facebook i løpet av de siste 3 årene tatt en helt dominerende stilling som informasjonskanal. Når 3 av 4 oppgir at de henter informasjon på Facebook, mot under halvparten i foregående måling. Fortsatt er det om lag 50% av studentene som finner informasjon om kulturhusene på plakater eller gjennom venner og bekjente. Den eneste kanalen som ser ut til å ha fått vesentlig mindre betydning, er kulturhusenes egne hjemmesider. Mens nær 2 av 10 oppga at de hentet informasjon på hjemmesidene i 2011, har denne andelen sunket til om lag 10 % i 2014. Som tidligere er det om lag 7% av studentene som oppgir at de er medarbeidere ved et av kulturhusene. Som i foregående måling er det spesielt muligheten til å få nye venner og å etablere sosiale relasjoner som motiverer de fleste. Hovedutfordringen for kulturhusene, dersom man ønsker høyere besøkstall, synes å være å utvide tilbudet til å omfatte flere ulike aktiviteter og kanskje ha et bredere spekter av konserter og liknende, som i større grad appellerer til at bredere lag av studentmassen besøker tilbudene oftere. Per i dag synes det som om man har en relativt liten gruppe som bruker tilbudene ofte, mens det store flertallet kun sporadisk er innom.

©TNS 2014

3


Kjennskap til at SiA drifter Østsia i Kristiansand

Svak negativ tendes i forhold til kjennskapen til at det er SiA som drifter Østsia i Kristiansand Alle 2014 2011

N= 2330

78 80

Kvinne Mann

N= 1529 N= 776

79 76

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

N= 273 N= 1324 N= 309 N= 144 N= 251

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 1542 N= 615 N= 66 N= 59 N= 47

UiA Kristiansand UiA Grimstad Mindre høyskole

N= 1542 N= 615 N= 172

Kristiansand Grimstad

N= 1715 N= 615

Bruker ingen tilbud Bruker 1 tilbud Bruker 2 tilbud Bruker 3 tilbud Bruker 4 tilbud Bruker 5 eller flere tilbud

©TNS 2014

N= 46 N= 110 N= 622 N= 796 N= 550 N= 206

73 82 81 69 63 68

N= 518 N= 559 N= 568 N= 667

UiA Kristiansand UiA Grimstad NLA - Mediehøyskolen Ansgarskolen BI

78 83 82 87

Over tid er det en klar tendens til at det er færre og færre studenter som er klar over at det er SiA som drifter Østsia studentkulturhus i Kristiansand. Som tidligere, og også i forhold til de øvrige kulturhusene, er det en sammenheng mellom studieansiennitet og antall SiA-tilbud man benytter på den ene siden og kjennskap til at SiA er ansvarlig for kulturhusdriften på den andre. Merk at i forhold til alder, så er sammenhengen negativ.

60 61 51

2014

77 87 60 62

2011 2008

78 80 82

85 60

2006

84

43 58 70 83 84 89

4


Kjennskap til at SiA drifter Pir 6 i Kristiansand Som i 2011 er kjennskapen til at SiA drifter Pir 6 lavere enn tilsvarende for Østsia. Alle 2014 2011

N= 2324

71 75

Kvinne Mann

N= 1525 N= 774

71 70

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

N= 272 N= 1320 N= 305 N= 143 N= 255

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 1534 N= 616 N= 66 N= 60 N= 47

UiA Kristiansand UiA Grimstad Mindre høyskole

N= 1534 N= 616 N= 173

Kristiansand Grimstad

N= 1708 N= 616

Bruker ingen tilbud Bruker 1 tilbud Bruker 2 tilbud Bruker 3 tilbud Bruker 4 tilbud Bruker 5 eller flere tilbud

©TNS 2014

63 76 71 62 52 59

N= 518 N= 555 N= 568 N= 665

UiA Kristiansand UiA Grimstad NLA - Mediehøyskolen Ansgarskolen BI

N= 46 N= 110 N= 624 N= 795 N= 545 N= 204

Også kjennskapen til at SiA drifter Pir 6 går tilbake sammenliknet med målingen i 2011. Som tidligere er det en sammenheng mellom kjennskap på den enesiden og studieansiennitet og antall SiA tilbud man benytter på den andre.

70 76 75 79 55 58 42

2014

66 79

2011

55 54

71 75

2008

76 55

2006

37 45 60 75 79 86

5


Kjennskap til at SiA drifter Bluebox i Grimstad 2 av 3 studenter kjenner til at SiA drifter Bluebox i Grimstad. Alle 2014 2011

N= 2324

Kvinne Mann

N= 1523 N= 776

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

N= 273 N= 1315 N= 309 N= 141 N= 257

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

55

N= 1528 N= 623 N= 65 N= 60 N= 47

UiA Kristiansand UiA Grimstad Mindre høyskole

N= 1528 N= 623 N= 172

Kristiansand Grimstad

N= 1701 N= 623

©TNS 2014

66 68 62 71 66 59 51 58

N= 518 N= 553 N= 567 N= 668

UiA Kristiansand UiA Grimstad NLA - Mediehøyskolen Ansgarskolen BI

Bruker ingen tilbud Bruker 1 tilbud Bruker 2 tilbud Bruker 3 tilbud Bruker 4 tilbud Bruker 5 eller flere tilbud

Kjennskapen til at SiA driver kulturhuset Bluebox øker totalt sett, selv om en litt lavere andel av studentene i Grimstad oppgir kjennskap enn i foregående måling. Det er med andre ord økt kjennskap blant studentene i Kristiansand som trekker den totale kjennskapen opp, og da spesielt kjennskapen ved UiA Kristiansand.

66

N= 46 N= 110 N= 625 N= 794 N= 546 N= 203

67 70 69 62 83 35 38

2014

49 62 83 40

2011

66 55

2008 (Luftslottet)

75

60 83

2006 (Luftslottet)

65

37 39 58 69 74 81

6


Hvilke kulturhus benyttes? Andelen som bruker kulturhusene øker noe, sammenliknet med målingen i 2011.

 Andelen som oppgir at de bruker et av

Hvilke av følgende kulturhus bruker du mest? (n=2363) Prosent.

13

Pir 6

20 21

Østsia

2014 2011

18

Bluebox

13 48

Ingen

Pir 6

52

4 2

15

8

18 Østsia

15

20

7 6

Bluebox 6

kulturhusene, øker svakt sammenliknet med foregående måling. Som tidligere er det spesielt de yngre studentene som i størst grad oppgir at de bruker. Når vi ser på studentene i henholdsvis Grimstad og Kristiansand, er øker andelen av studentene i Grimstad som oppgir at de bruker Bluebox. I Kristiansand er andelen som bruker mer stabil, men det er en høyere andel som oppgir at de bruker Østsia, på bekostning av Pir 6. 18

26 Pir 6

28

18 - 20 år

25

Østsia

21 - 25 år 26 - 30 år

11

24 20 19

31 - 35 år Over 35 år

32 Ingen

©TNS 2014

24 1 3

39

54

78

Bluebox

Ingen 85

19 1 1 2 1

Kristiansand 2014

Kristiansand 2011 Grimstad 2014 Grimstad 2011

63 57 53 55 34 39

7


Besøksfrekvens generelt i undergrupper Som i 2011 oppgir om lag halvparten av brukerne besøker et kulturhusene månedlig eller oftere.

 Studentene i Grimstad bruker som

Hvor ofte går du på kulturhusene? (N= 1225) Prosent

Alle Kvinne Mann

6 4 10 10

18 - 20 år 6 21 - 25 år 7 26 - 30 år 5 9 31 - 35 år Over 35 år 3 3 1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

13

7 7 7 5

UiA Kristiansand 6 8 UiA Grimstad NLA - Mediehøyskolen 0 Ansgarskolen 0 BI 0 8

UiA Kristiansand 6 8 UiA Grimstad Mindre høyskole 02

35

46

35 18

16 12 16

34 41

22

37 46 48 44

25

21

13 15 30 33 17 13 15 28

38

35 31

16 13 12 11

51

tidligere kulturhusene oftere enn studentene i Kristiansand. Det er også en tendens til at mannlige studenter og studenter som er tidlig i studieløpet oftere benytter tilbudet.

74 36 35 33 34

41 45 48 50

35

47 42

35

Flere ganger per uke

70 67 75 35

47 42

35

6 3 4 3 13 14

Ukentlig

8 9

70 Månedlig

Kristiansand Grimstad

5 8

12

35 15

35

35 Pir 6 2 10 14 35 Østsia 8 8 14 34 Bluebox Flere ganger per uke Ukentlig Månedlig

©TNS 2014

14 19

48 42

35 32 46 48 46 46

Sjelden/unntaksvis

53 44 44

Sjelden/unntaksvis

Aldri

3

2014 2011 2008 2006

27 23

8


Besøksfrekvens generelt i undergrupper – Pir 6 53% av brukerne av Pir6 oppgir at de benytter tilbudet sjelden eller unntaksvis.

 Merk at basen i en del undergrupper er

Hvor ofte går du på kulturhusene? (N= 315) Prosent

Alle 2 10

35

Kvinne 1 5 Mann

36

4

34

18 - 20 år 0 10 30

31 - 35 år 0

25

Flere ganger per uke

Ukentlig

37

Månedlig

N= 103

N= 76

67 38

N= 6

N= 76

63

22

0

N= 6

49

7 eller flere 2 10

©TNS 2014

33 67

1 - 2 semester 1 14

5 5

N= 24

54

33

3 - 4 semester 1 11

N= 205

59

67

Over 35 år 0

N= 72

40

29

N= 122

45

50

26 - 30 år 0 17

5 - 6 semester

N= 188

58

17

21 - 25 år 3 8

N= 315

53

lav. Blant brukerne av Pir 6 er det tydelig at tilbudet har størst appell blant de med mellom 3 og 6 semester studieansiennitet.

50

N= 58

Sjelden/unntaksvis

N=

9


Besøksfrekvens generelt i undergrupper – Østsia Tilbudet ved Østsia har tydeligvis størst appell blant de yngste brukerne.

 Merk at basen i en del undergrupper er

Hvor ofte går du på kulturhusene? (N= 480) Prosent

Alle

Kvinne

8

5

Mann

14

35

12

35

13

6

21 - 25 år

8

13

26 - 30 år

6

14

31 - 35 år

10

Over 35 år

6 6

21

20

8

16

5 - 6 semester

8

14

Flere ganger per uke

10

Ukentlig

33

N= 48

N= 10

60

30

N= 17

41

39 36 34

Månedlig

N= 337 N= 63

65

17

4 11

N= 167

51

24

3 - 4 semester

34

42

29

12

©TNS 2014

40 36

1 - 2 semester

7 eller flere

35

N= 311

49

18

18 - 20 år

N= 480

44

lav. De yngste og ferskeste brukerne bruker tilbudet hyppigst.

37 42 51

N= 90 N= 115 N= 116 N= 158

Sjelden/unntaksvis

N=

10


Besøksfrekvens generelt i undergrupper – Bluebox Tilbudet ved Bluebox har tydeligvis størst appell blant de yngste studentene.

 Merk at basen i enkelte undergrupper er

Hvor ofte går du på kulturhusene? (N= 430) Prosent

Alle

Kvinne

8

14

34

6 10

Mann

12

18 - 20 år

14

35

18

7

14

26 - 30 år

7

17

13

33

6

32 36 34 31

9

3 - 4 semester

10

5 - 6 semester

7

14

7 eller flere

8

13

©TNS 2014

N= 199

35

N= 65

43

N= 267

42

N= 59

N= 98

12

37

41

N= 123

37

42

N= 125

Ukentlig

29

31

Månedlig

N= 16

44

18

N= 16

88

1 - 2 semester

Flere ganger per uke

37

50

Over 35 år 0 13

N= 430

N= 224

50

19

21 - 25 år

31 - 35 år

44

lav. Mens halvparten av de kvinnelige brukerne oppgir at de bare sjelden eller unntaksvis er innom Bluebox, er tilsvarende andel blant de mannlige brukerne 37%. Det er også en klart høyere andel av de mannlige brukerne som er innom ofte.

49

N= 80

Sjelden/unntaksvis

N=

11


Oppfatning av kulturhusene som tilbud til studentene 2 av 3 brukere opplever at kulturhusene er et godt tilbud til studentene.  Merk at spørsmålet kun er stilt til

Synes du kulturhusene er et godt, middels eller dårlig tilbud til studentene? (N= 1210) Prosent

Alle 1 Kvinne 1 Mann 2 18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

1 1 2 0 0

1 - 2 semester 1 3 - 4 semester 5 - 6 semester 2 7 eller flere 1 UiA Kristiansand UiA Grimstad NLA - Mediehøyskolen Ansgarskolen BI

1 2 4 0 8

32

67

N= 1210

30 36

70 63

N= 713 N= 485

26 32 42 38 32

74 67 56 63 68

N= 184 N= 801 N= 144 N= 32 N= 37

29 30 34 37

70 70 64 62

N= 286 N= 310 N= 312 N= 297

32 31

68 67

N= 749 N= 409 N= 23 N= 16 N= 12

44

UiA Kristiansand 1 UiA Grimstad 2 Mindre høyskole 4

32 31

Kristiansand 1 Grimstad 2

33 31

Pir 6 1 Østsia 1 Bluebox 2

©TNS 2014

52 50

49

35 32 30 Dårlig tilbud

56 68 67

43 42

47

66 67 65 67 68 Middels tilbud

N= 749 N= 409 N= 51

brukerne av tilbudet i denne undersøkelsen. Det gjelder generelt at det er helt unntaksvis at brukerne oppfatter tilbudet som dårlig. Imidlertid er det enkelte undergrupper som i større grad oppfatter kulturhusene som et middels tilbud til studentene.

Godt tilbud

44 55 32 36

Middels tilbud

N= 801 N= 409 N= 311 N= 478 N= 421 Godt tilbud

67 62

Dårlig tilbud

46 41 1 2 4 3

2014 2011 2008 2006

12


Total tilfredshet med kulturhusene 85% av brukerne er fornøyde

Tilfredshet med SiAs kulturhus: 9 6 Svært fornøyd 5 5 36 5 33 33 40 4 44 40 12 3 14 17 2 2 3 4 0 1 Svært misfornøyd 1 2

Tilfredsheten med kulturhusene totalt sett øker marginalt. Det er som tidligere en klar sammenheng mellom bruksfrekvens på den ene siden og tilfredshet på den andre. Tilfredsheten er også klart høyere blant studenter som jobber ved ett av kulturhusene. For øvrig er det relativt små forskjeller i forhold til ulike aldersgrupper, studieannsienitet og hvilket kultur hus man bruker oftest.

Hvor fornøyd er du totalt sett med kulturhuset du bruker mest?(n =1153) Skalagj.snitt

85

67 64 63 63

67 67

69 67 66 67

68 66 62

68 66

72

67 69 66

73

67 63

2014 2011 2008

79 66

56

N= 1065

Jobber ikke ved kulturhus

N= 83

N= 770 Godt tilbud

Jobber ved kulturhus

N= 363 Middels tilbud

N= 505 Sjelden/unntaksvis

N= 13

N= 411 Månedlig

Dårlig tilbud

N= 156 Ukentlig

N= 407 Bluebox

N= 76

N= 457 Østsia

Flere ganger per uke

N= 289

N= 397 UiA Grimstad

Pir 6

N= 713

UiA Kristiansand

N= 397

N= 282 7 eller flere

Grimstad

N= 290 5 - 6 semester

N= 756

N= 764 21 - 25 år

Kristiansand

N= 178 18 - 20 år

N= 42

N= 460 Mann

©TNS 2014

Mindre høyskole

N= 683 Kvinne

2006

2008

2011

Alle 2014

N= 1153

37

13


Studentenes tilfredshet med kulturhusene 80

75

71

70

67 65

65 63

62

62

63

64

64

62

61

60

55

54

50

45

40 1998

2000

SiO

2001

OAS

©TNS 2014

2002

SiB

2003

2004

SiT

2005

SiS

2006

SiTø

2007

SiA

2008

2009

SOPP

2010

SIV

2011

SfS

2012

2013

SiÅs

2014

SiF

14


Tilfredshet med kvalitetsområder studenthus 2008 - 2014 Svakt økning i tilfredsheten med kulturhusene, både totalt og i forhold  Det avdekkes økende tilfredshet med de til de ulike attributtene. aller fleste attributtene knyttet til

Skalagjennomsnitt

Total tilfredshet Vennlighet/hjelpsomhet Pubquiz/quiz-aften

Andre arrangementer Prisene i baren/på drikkevarer Trivselen i lokalet Prisene på konserter Konserttilbudet Informasjon om aktivitetene Tilbudet på dagtid

Fotballpub/sport på storskjerm

©TNS 2014

67 64 63 77 76 72 75 74 71 70 67 66 68 64 63 69 2014 64 2011 61 2008 67 63 63 67 61 64 63 56 59 67 56 55 61 53 50

kulturhustilbudet samlet sett. 

Spesielt i forhold til opplevelsen av

tilbudet/kafédriften på dagtid er tilfredsheten økende.

15


Tilfredshet med kvalitetsområder Østsia 2008 - 2014 Økende tilfredshet blant brukerne av Østsia 

Østsia, noe som i stor grad er drevet av

Skalagjennomsnitt

Total tilfredshet

73

Vennlighet/hjelpsomhet Prisene i baren/på drikkevarer Andre arrangementer Prisene på konserter Trivselen i lokalet Tilbudet på dagtid Konserttilbudet Informasjon om aktivitetene Fotballpub/sport på storskjerm

©TNS 2014

en per positiv opplevelse av

69 65 61

Pubquiz/Quiz-aften

56 54

Tilfredsheten totalt øker blant brukerne av

konserttilbudet og tilbudet på dagtid. 79 82

79 75 70 72 66 64 72 65 65 71 2014 63 2011 63 2008 71 63 62 70

68 56 59 63 53 58 54 51 55

16


Tilfredshet med kvalitetsområder Pir 6 2011 – 2014 Omgjøring fra fotballpub til sport på storskjerm blir godt mottatt blant brukerne av Pir 6

 Økende tilfredshet med Pir 6 totalt sett.  Det avdekkes økende tilfredshet med en

Skalagjennomsnitt

67 63

Total tilfredshet

Prisene i baren/på drikkevarene

71 69

Andre arrangementer

70 66

Prisene på konsertene

70 67

Trivselen i lokalet

69 66

Informasjon om aktivitetene

©TNS 2014

2014 2011

61 66 71

Pubquiz/Quiz-aften

Tilbudet/kafédriften på dagtid

på storskjerm.

69

Konserttilbudet

Fotballpub/sport på storskjerm

rekke kvalitetsområder, og da spesielt sport

76 76

Vennlighet/hjelpsomhet

65 47 62 51 61 54

17


Tilfredshet med kvalitetsområder Bluebox/Luftslottet Tilfredsheten med kulturhuset i Grimstad er fortsatt stabil 

relativt stabil. Imidlertid er det økende

Skalagjennomsnitt

Pubquiz/Quiz-aften Andre arrangementer Trivselen i lokalet Tilbudet/kafédriften på dagtid Informasjon om aktivitetene Konserttilbudet

Prisene i baren/på drikkevarer Prisene på konserter

©TNS 2014

76 76 76 73

Vennlighet/hjelpsomhet

Fotballpub/sport på storskjerm

tilfredshet kafédriften på dagtid.

66 64 65

Total tilfredshet

37

66 67 69 69 67 68 63 61 66 59 57 66 63 65 64 65 72 64 62 62 56 61 61 59 62

Tilfredsheten med Bluebox totalt er

Også i forhold til opplevelsen av trivselen i lokalene er det en positiv tendens.

Bluebox 2014 Bluebox 2011 Luftslottet 2008

18


Hvilke områder som er viktigst å forbedre - Alle I årets måling er det konserttilbudet brukerne i størst grad ønsker å forbedre. 24% oppgir at dette er det viktigste å forbedre. 22% mener det er viktigst å gi bedre informasjon om aktivitetene. Prosent

Hva mener du det er viktig å forbedre? (n=1000) Prosent.

Konserttilbudet

24

Prisnivået i baren

16

Informasjon om aktivitetene

17

22

Prisnivået på konsertene

18

8

Sport på storskjerm

4

Kafedriften på dagtid

12 4

6

Andre arrangementer

4

Quiz - aften

4 2 3

©TNS 2014

10

11

22

7

10

21

7 7

47 46 44

38

29 25

5

4

9 10

16

8 12

14

11

Trivselen i lokalet (farger, interiør osv.)

Personalets vennlighet/hjelpsomhet

16

Viktigst Nest viktigst Minst viktig

16 12

19


Hvilke områder som er viktigst å forbedre – Østsia

Som i 2011 er brukerne av Østsia mest opptatt av å få bedre informasjon om aktivitetene, et forbedret konserttilbud og gunstigere priser i baren. Prosent

Informasjon om aktivitetene

23

Konserttilbudet

23

Prisnivået i baren 8

Trivselen i lokalet (farger, interiør osv.)

9

Sport på storskjerm

6

Kafedriften på dagtid

7 4

Quiz - aften

15

11

14

24

11

23

6 11

6

4

9

Personalets 23 vennlighet/hjelpsomhet

7

12

©TNS 2014

10

12 5

6

11

18

6

11

16

14

Prisnivået på konsertene

Andre arrangementer

14

20

49 45

40 35

32

Viktigst Nest viktigst Minst viktig

19

20


Hvilke områder som er viktigst å forbedre – Pir 6

De tre forbedringsområdene som nevnes oftest er de samme som i 2011, men rekkefølgen er litt ulik. I 2014 oppgir 27% at det er viktigste med bedre informasjon om aktivitetene ved studenthuset. Prosent

Informasjon om aktivitetene

27

Prisnivået i baren

17

Konserttilbudet 7 4

Trivselen i lokalet (farger, interiør osv.)

7 12

5 4

11

3 6 3 3

©TNS 2014

9 6

6

49 49

43

34

26 7

12

Andre arrangementer 2 7

Personalets vennlighet/hjelpsomhet

10

16

7 15

14 17

7

Kafedriften på dagtid

Quiz - aften

17

24

Prisnivået på konsertene Sport på storskjerm

15

26

22 20

Viktigst Nest viktigst Minst viktig

18

12

21


Hvilke områder som er viktigst å forbedre – Bluebox

Hver fjerde Bluebox-bruker mener det er viktigst å forbedre konserttilbudet ved studenthuset. Om lag en av fem ønsker bedre priser i baren. Prosent

Konserttilbudet

24

Prisnivået i baren

16

19

Prisnivået på konsertene

17

Informasjon om aktivitetene

15

Trivselen i lokalet (farger, interiør osv.)

7

Sport på storskjerm

33

Andre arrangementer

6

Kafedriften på dagtid

5

Personalets 2 4 vennlighet/hjelpsomhet

13

8

9 7

11

52 51

45

35

29 24

9 10

6

13

18

19

Quiz - aften 2 3 5

©TNS 2014

20

11

4

12

23 19

Viktigst Nest viktigst Minst viktig

12 10

22


Informasjon om arrangementer – Alle Facebook står i 2014 frem som den aller viktigste kommunikasjonskanalen overfor brukerne av kulturhusene. Hvor henter du informasjon om arrangementene på kulturhusene? (n=2165) Prosent.

Mens om lag halvparten oppga at de hentet informasjon om kulturhusene på Facebook i 2011, er det nær 2 av 3 som oppgir det samme i 2014.

Bruken av kulturhusenes hjemmesider går noe tilbake.

Nedenfor er andre informasjonskilder nevnt:

Prosent

72

Facebook

46 54 53

Plakater

51

Vennner og bekjente

46

20 20

Flyers

• • •

11

Hjemmesidene

17 5 6

Annonser

4 4

Annet Andre nettsteder

2 1

SMS

1 1

©TNS 2014

• •

• •

2014 2011 • • •

BLIR MED VENNER AV OG TIL. BLUEBOX ER UTROLIG DÅRLIG PÅ PR. SATSER FOR MYE PÅ FB. BRANSJEFOLK (JOBBER SOM BARTENDER SELV) DE ANSATTE

• • FLATSKJERMER I VRIMLEHALLEN FOLK POSTER DEM PÅ FACEBOOK OG • • DA KAN MAN IKKE UNNGÅ Å FÅ DEM • MED SEG. • FRONTER • FØLGER ALLTID MED PÅ HVA SOM • SKJER I TRASHPOP- SYNES DET ER • VELDIG GODT KONSERTTILBUD I KRISTIANSAND, NOE SOM OGSÅ VAR • GLEDELIG DA JEG FLYTTET FRA OSLO • • TIL KRISTIANSAND.. • I KANTINA • INFOSKJERM OG TAVLER PÅ PIR6 • INFOSKJERMER UIA •

INGEN HAR INFORMERT OM NOE SOM HELST, DET ER VELDIG LEIT OG ENSOMT Å BO SÅ NÆRT OG IKKE VÆRE MED PÅ SLIKE POSITIVE TING. DET ER VELDIG TRIST ! JOBBER DER JOBBER SOM FRIVILLIG DER. JUNGELTELEGRAFEN LETER IKKE ETTER INFORMASJON MEDSTUDENTER SKJERMENE PÅ SKOLEN SPØR I BAREN STAND STANDS STANDS STANDUPKRISTIANSAND.NO TILFELDIG TILFELDIGHETER UNIKUM UNIKUMNETT.NO VELDIG TILFELDIG MEST FACEBOOK JEG SER DET PÅ...

23


Informasjon om arrangementer – Brukere vs ikke-brukere Som tidligere er det en klar tendens til at brukerne har et mye bredere spekter av informasjonskanaler som de benytter for ü finne informasjon om aktiviteter. Prosent 84

Facebook

62 66 65

Plakater

62 62

Vennner og bekjente 25 24

Flyers

4 5

Andre nettsteder

1 1

SMS

1 1

Annet

2 2

Bruker SiA kulturhus 2014 Bruker SiA kulturhus 2011

41 37

Vennner og bekjente

32 13 16 10 13 6 7

Annonser Andre nettsteder SMS Annet

ŠTNS 2014

38

Plakater

Hjemmesidene

22

Annonser

31

Flyers

11

Hjemmesidene

57

Facebook

2 2

Bruker ikke kulturhus 2014 Bruker ikke kulturhus 2011

1 1 7 5

24


Informasjon om arrangementer per kulturhus - 2014 Facebook

72

Plakater

Annet 90

Plakater

57

Vennner…

53

Flyers

SMS Annet

3

Pir 6 2014

0 3

©TNS 2014

83

Plakater

70

Vennner…

Annonser

4

Andre…

Facebook

66

22

Hjemmesi…

14

Annonser

1

Flyers

25

Hjemmesi…

Østsia 2014

SMS

4

Facebook

4

Andre… 1

Alle spurte 2014

1

Annet

12

Annonser

5

Andre… 2 SMS

27

Hjemmesi…

11

Annonser

64

Flyers

20

Hjemmesi…

69

Vennner…

51

Flyers

81

Plakater

54

Vennner…

Facebook

8 3

Andre… SMS

2

Annet

2

Bluebox 2014

25


Andelen som arbeider ved et av kulturhusene Andelen som oppgir at de jobber på et av kulturhusene er stabil gjennom hele måleperioden.

 Det i noe større grad ferske studenter som

Er du medarbeider på ett av kulturhusene? (N= 1222) Prosent

Alle

7

93

N= 1222

Kvinne Mann

6 9

94 91

N= 722 N= 491

18 21 26 31 Over

20 25 30 35 35

år 7 år 7 år 6 år 12 år 0

er medarbeidere. Til sammen er det 7% av brukerne som oppgir at de også er jobber ved kulturhusene, 4% ved Bluebox, 1% ved Pir 6 og 2% ved Østsia.

93 93 94 88 100

N= N= N= N= N=

184 809 147 33 39

91 91 93 96

N= N= N= N=

291 313 316 299

UiA Kristiansand 5 UiA Grimstad 11 NLA - Mediehøyskolen 4 Ansgarskolen 0 BI 0

95 89 96 100 100

N= N= N= N= N=

753 417 23 16 12

UiA Kristiansand 5 UiA Grimstad 11 Mindre høyskole 2

95 89 98

N= 753 N= 417 N= 51

5 11

95 89

N= 805 N= 417

Pir 6

1

Pir 6 4 Østsia 6 Bluebox 10

96 94 90

N= 312 N= 481 N= 429

Østsia

2

1 - 2 semester 9 3 - 4 semester 9 5 - 6 semester 7 7 eller flere 4

Kristiansand Grimstad

Ja, er medarbeider

©TNS 2014

Nei, jeg jobber ikke ved noen av kulturhusene.

93 94 92 95

Nei

7 6 7 5

Ja

Bluebox

Jeg jobber ikke ved noen av…

2014 2008

2011 2006

4

93

26


Frivillighetsarbeid i studentsosiale aktiviteter Et klart flertall vektlegger muligheten til å få nye venner som grunn til å arbeide som frivillig. Dersom du skal være med /jobbe frivillig i studentsosiale aktiviteter. Hva er viktigst for deg? (n=2174) Prosent.

72 64

Nye venner/sosiale relasjoner 31 24

Goder som billige billetter/fester

Som i 2011 er det en klar tendens til at de studentene som allerede jobber ved de ulike studenthusene ser flere fordeler ved å jobbe der enn de som ikke jobber på noen

20 15

Noe å gjøre på fritiden

av husene. Den samme tendensen finner vi også i år i forhold til alder, der de yngste studentene i klart større

54 46

Erfaring/ser bra ut på CV

Annet, spesifiser her

2014

4 4

2011

grad ser flere fordeler ved å jobbe som frivillig enn de eldre. Uavhengig av undergruppe er det muligheten til å få nye venner/etablere sosiale relasjoner som er den viktigste

Nye venner/sosiale relasjoner 66 61

30 40 37 23

Goder som billige billetter/fester

driveren i forhold til å jobbe ved kulturhusene. Erfaring/ser bra ut på CV

49

Noe å gjøre på fritiden Annet

©TNS 2014

10 20 18

0 0 10 3 6

65 60 67 59

39 53

89 80 93 76

Jobber ved Bluebox Jobber ved Pir 6 Jobber ved Østsia

Jeg jobber ikke ved noen av kulturhusene. Bruker ikke kulturhus

27


Frivillighetsarbeid i studentsosiale aktiviteter Andre årsaker til å delta/ikke delta • • • • • • • • • • • • • • • • •

ALT MAN KAN LÆRE INNEN DRIFT, SCENE OG FRIVILLIGHETSJOBB AT TILTAKET ER MENINGSFYLT, OG ALLER HELST HAR EN KLART GRØNN PROFIL. AT VI/BLÆSEN HAR ET GODT SAMARBEID MED SIA :) BETALING BETYDNINGSFULLT BIDRA MED NOE TIL STUDENTMILJØET BIDRA TIL ET GODT STUDENTMILJØ I BYEN BIDRA TIL GODE TILBUD FOR STUDENTER

BLI KVITT ORGANISERT EKSTREMFYLL BRA MAT ET GODT MILJØ Å JOBBE I EVENTUELLE GRATIS KURS. FLEKSIBLE OG LITE INTENSIVE ARBEIDSDAGER. (NÅR ULØNNET) FOKUS PÅ NOE ANNET ENN ALKOHOL FOR Å HJELPE FOR Å REKRUTERE FRIVILLIGE REKLAMERES DET FOR BILLIG ALKOHOL - TÅPELIG FRIVILLIG ARBEID PÅ BAR BETYR LITE PÅ EN CV. GODE VENNER FÅR DU PÅ ARRANGEMENTENE, BILLIGERE BILLETTER BURDE ALLE STUDENTER FÅ OG DET ER NOK Å GJØRE PÅ FRITIDEN. JEG VILLE IKKE JOBBET HER UTEN LØNN

©TNS 2014

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GJØRE EN FORSKJELL GODT MILJØ

GØY Å SKAPE NOE BRA! HAR BARE EN TENDENS Å HAVNE I FRIVILLIGE AKTIVITETER. HAR BARN. SKAL IKKE JOBBE FRIVILIG NA. HAR IKKE TENKT PÅ DET HAR IKKE TID Å JOBBE SOM FRIVILLIG HJELPE ANDRE SOM TRENGER DET INNFLYTELSE INTERESSE FOR TYPE ARRANGEMENT. INTERESSEFELT JEG HAR IKKE TID TIL NOE SLIKT. JOBBET PÅ BLUEBOX I TO ÅR. SLUTTET PGA. AT JEG TRENGER TIDEN KRISTNE AKTIVITETER. IKKE ALKOHOL KUNNE BIDRA KUNNE SETTE MER FOKUS PÅ AKTIVITERER FOR OSS SOMER OVER 50ÅR. LIKER DENNE TYPEN ARBEID VELDIG GODT LÆRERIKT LØNN MENING MENINGSFULT ARBEID MULGHETER FOR BARNEPASS. MÅLSETTINGEN MED AKTIVITETEN NOE JEG BRENNER FOR

• • • • •

• • • • • • • • • • • • •

NOE SOM BIDRAR POSITIVT TIL SAMFUNNET OPPHOLDER MEG IKKE PÅ CAMPUS TIL VANLIG, KUN SKOLEDAGER ORGANISASJONSARBEID PENGER PÅVIRKE TIL AT DET BLIR MINDRE ALKOHOLSERVERING OG MER "ORDENTLIGE" AKTIVITETER SOM EN IKKE TRENGER NOE "INNABORDS" FOR Å BEDRIVE. SATSE PÅ ET INKLUDERENDE MILJØ SOM TOBARNSMOR ER DET IKKE INTERESSANT STUDERER DELTID SÅ IKKE AKTUELT TIDEN UAKTUELT, HAR FAMILIE UAKTUELT, HAR FAMILIE UTFORDRINGER OG INTERESSANTE ARBEIDSOPPGAVER VET IKKE VIKTIG Å BIDRA/SAMVITTIGHET VIP FESTER, BILLIGERE PRISER I BAREN VÆRE BEHJELPELIG ØNSKER IKKE Å DELTA SOM FRIVILLIG Å HA EN PLASS HVOR MAN KAN UTVIKLE SEG PROFFESJONELT DESSVERRE ER IKKE ØSTSIA/PIR6 EN SLIK PLASS GRUNNET LEDELSEN, SÅ JEG JOBBER DER IKKE LENGRE. Å VÆRE MED PÅ TING MAN KAN BÅDE GI OG FÅ TILBAKE , KUNNSKAP OG GLEDE..

28


Totaloppfatning av andre kulturtilbud – Studiestartfestivalen Blant de som har besøkt studiestartfestivalen er tilfredsheten med arrangementet som tidligere på et relativt høyt nivå. Totaloppfatning av Studiefestivalen:

Har du besøkt noen av arrangementene under Studiefestivalen, og i så fall hvor fornøyd var du med arrangementet/ene? (n=1653)

Tilfredsheten med Studiestartfestivalen går marginalt tilbake sammenliknet med målingen i 2011.

4

1 Svært misfornøyd

2011 2008

N= 267

N= 409

N= 366

N= 608

Pir 6

Østsia

Bluebox

Ingen

63

N= 460

71 71 70

Grimstad

N= 1193

2014

4 3 2 2 1 2

68 67

Kristiansand

N= 81

60

Mindre høyskole

N= 460 UiA Grimstad

N= 26 BI

N= 1111

N= 19

UiA Kristiansand

N= 460

N= 36

69 67

55

UiA Grimstad NLA Mediehøyskolen Ansgarskolen

59

65

N= 1111

N= 414 7 eller flere

69 67

UiA Kristiansand

N= 435

N= 75 Over 35 år

5 - 6 semester

N= 58 31 - 35 år

N= 432

N= 200 26 - 30 år

3 - 4 semester

N= 1085 21 - 25 år

N= 367

N= 223 18 - 20 år

©TNS 2014

68 68 69 66

1 - 2 semester

N= 585 Mann

N= 420 2008

71 68 65 65 68

N= 1056

N= 1833 2011

65

Kvinne

N= 1653 Alle 2014

70

12 10 9

3 2

68 71 70

37 39 39 31 30 34

5

Som i 2011 er det en tendens til at festivalen i noe større grad appellerer til studentene ved UiA enn til studentene ved høyskolene.

%

14 18 14

6 Svært fornøyd

29


Totaloppfatning av andre kulturtilbud- UGA Tilfredsheten med UGA er klart lavere enn tilfredsheten med studiestartfestivalen Totaloppfatning av UGA: Hvor fornøyd var du med arrangementet/ene under UGA? (n=330)

6 Svært fornøyd 5

Om lag halvparten av studentene i Grimstad har besvart spørsmålet. De aller fleste er middels fornøyde med en svak positiv tendens. Det ser imidlertid ut til at arrangementet i liten grad har lyktes med å skape entusiasme blant studentene i Grimstad.

26

4

37

3

18

2

8

1 Svært misfornøyd 69

©TNS 2014

N= 18

N= 87

N= 88

N= 85

N= 66

Over 35 år

1 - 2 semester

3 - 4 semester

5 - 6 semester

7 eller flere

64

N= 11

58

31 - 35 år

63

N= 55

59

26 - 30 år

66

N= 184

58

21 - 25 år

61

N= 55

60

2

18 - 20 år

N= 160 Mann

59

N= 163

64

Kvinne

Alle

N= 330

61

%

9

30


Totaloppfatning av andre kulturtilbud- Sørlys Tilfredsheten med Sørlys i Kristiansand er også lavere enn tilfredsheten med studiestartfestivalen Totaloppfatning av Sørlys: 6 Svært fornøyd 5

30

4

34

3

18

2

54

N= 44

N= 24 NLA Mediehøyskolen

60

Mindre høyskole

N= 591 UiA Kristiansand

58

N= 13

N= 141 7 eller flere

N= 7

N= 151

51

57

Ansgarskolen

60

5 - 6 semester

N= 25 Over 35 år

59

N= 168

N= 14

31 - 35 år

58

3 - 4 semester

N= 54 26 - 30 år

59

N= 173

N= 430 21 - 25 år

©TNS 2014

63

1 - 2 semester

N= 108 18 - 20 år

64

N= 202

61

Mann

61

N= 430

58

Kvinne

65

N= 635

58

Alle

60

4

BI

1 Svært misfornøyd

8

N= 591

70% av de som har besøkt Sørlys er fornøyde, men det er en relativt lav andel som er svært fornøyd. Dette holder snittskåren nede. Det er relativt liten forskjell i tilfredsheten i ulike undergrupper.

60

%

6

UiA Kristiansand

Hvor fornøyd var du med arrangementet/ene under Sørlys? (n=635)

31

Studentkulturhus 2014  
Studentkulturhus 2014