Page 1

Studentundersøkelse 2014 Studentsamskipnaden i Agder Bokhandel

ŠTNS 2014


Oppsummering  Som i 2011 er det fortsatt over 80% av studentene som oppgir at de benytter Sørbok for å skaffe seg

 

faglitteratur. I årets måling er det imidlertid også over 50% som oppgir at de handler fag- og pensumlitteratur på internett. Dette er en økning fra 2011 da 33% oppga det samme. Når vi ser på andelen av bøkene studentene kjøper hos henholdsvis Sørbok og på internett, er det ingen tvil om at Sørboks markedsposisjon er svekket. Mens 40% av studentene i 2011 oppga at de handlet mellom 90 og 100% av bøkene sine hos Sørbok, oppgir 17% det samme i 2014. På direkte spørsmål oppgir 36% at de handler mer på nettet enn for ett år siden. Det er derfor rimelig å anta at det er en voksende «handelslekkasje» i forhold til internett. Kjennskapen til at SiA er ansvarlig for driften av Sørbok er fortsatt høy, og på samme nivå som i 2011. samtidig er det 35% av studentene som vet at et eventuelt overskudd fra Sørbok benyttes til annen studentvelferd. Også dette er på samme nivå som i foregående undersøkelse. Tilfredsheten med Sørbok går noe tilbake sammenliknet med målingen i 2011, og er nå tilbake til samme nivå som i målingen i 2008, på 73 poeng. Tilfredsheten svekkes noe på flere av attributtene knyttet til bokhandelen, men det er primært i forhold til tilfredsheten med prisene på norske og utenlandske fagbøker at det avdekkes en nedgang på attributtnivå som kan forklare nedgangen i tilfredsheten totalt. Det er tydelig at negative prisopplevelser/-inntrykk medvirker til to ting. For det første større bevissthet blant studentene i forhold til hvor de faktisk kjøper bøkene sine, men også i forhold til selve brukeropplevelsen, der toppvurderingene sitter noe lenger inne enn i foregående måling. Hovedutfordringen til Sørbok er i så måte primært knyttet til den negative prisoppfatningen som synes å bre seg blant studentene/brukerne, både for å øke tilfredsheten med bokhandelen og for å begrense handelslekkasjen mot internett. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng vil være å samarbeide tett med lærestedene, slik at man sikrer at man har alle pensumbøker tilgjengelig til studiestart, at man ser på mulighetene for å lage pensumpakker med rabatt og i enda større grad arbeider for å øke kjennskapen til/kunnskapen om at overskudd fra Sørbok bidrar til annen studentvelferd.

©TNS 2014

2


Brukerandeler ved de forskjellige høyskolene. (Prosent og N) Som i 2011 er det 94% av studentene som er tilknyttet SiA som benytter bokhandelstilbudet.  Som tidligere er det en klar sammenheng 0

20

40

60

80

mellom hvor studentene studerer og brukerandelen hos Sørbok.

100 94

Alle 94

97 UiA 97

Som i 2011 er det blant UiA-studentene at brukerandelen er høyest, med 97%.

Ved de øvrige høyskolene er brukerandelen klart lavere og varierende i forhold til 2011. Merk at antallet besvarelser ved de ulike høyskolene er lavt.

59

NLA - Mediehøyskolen 63 59 Ansgarskolen 91

70 BI 22

©TNS 2014

201 4

3


Kjennskap til at SiA drifter Sørbok Uforandret kjennskapen til at det er SiA som driver. 2014 (n=2353) Alle spurte 2014 2011

82 82

Kvinne Mann

83 83

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

78 86 85

Det er som tidligere også en klar sammenheng mellom antall tilbud som benyttes og kjennskap til at SiA drifter Sørbok.

I motsetning til i 2011 er det ikke lenger noen like klar sammenheng mellom studieansiennitet og kjennskap.

82 87 66 66 85

Kristiansand Grimstad

81 87

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

©TNS 2014

Som i de to foregående målingene er kjennskapen til at SiA står for driften av Sørbok høyere i Grimstad enn i Kristiansand.

74 69

UiA Kristiansand UiA Grimstad Mediehøyskolen Ansgarskolen BI

Bruker ingen tilbud Bruker 1 tilbud 2 3 4 Bruker 5 eller flere tilbud

74 85 84 86 50

64 76

85 89 95

4


Hvordan man oftest anskaffer faglitteratur (inntil 3 svar) Faglitteratur handles fortsatt oftest hos Sørbok. Andelen som handler på Internett øker. Hvilke måter anskaffer du oftest faglitteratur på? Kryss av inntil 3 måter (n=2370/2654) Prosent.

81 83

Kjøpt hos Sørbok 53

Kjøpt i Internettbokhandel

33

81% av studentene i Agder oppgir at de benytter Sørbok som en av tre kilder til faglitteratur. Dette er en marginal nedgang fra 2011, da 83% av studentene oppga det samme. Det er i denne målingen spesielt andelen som handler i Internettbokhandel som øker. En tilsvarende tendens har vi også sett både i Vestfold og i Tromsø det siste året. Som tidligere bruker studenter i Grimstad i større grad nettet til å skaffe seg faglitteratur.

36 39

Kjøpt brukt av andre 27

Lånt på bibliotektet

Kjøpt i Internettbokhandel

35 18 21

Lastet ned faglitteratur fra nettet

5

Kjøpt sammen med andre studenter

3 5

Kopiert bøkene selv

2 3

10

©TNS 2014

59 37 33 28

Lånt på bibliotektet

9

Kjøpt i annen vanlig bokhandel

51

Kjøpt brukt av andre

6

Fått/kjøpt kopier av foreleser/institutt

82 79

Kjøpt hos Sørbok

2014

2011

Lastet ned faglitteratur fra nettet Fått/kjøpt kopier av foreleser/institutt Kjøpt i annen vanlig bokhandel Kjøpt sammen med andre studenter

Kopiert bøkene selv

22 15

26 6 7 5 4 3 4 1 3

Kristiansand Grimstad

5


Andel av bøker handlet hos ulike aktører (%) Fortsatt en sterk markedsposisjon for Sørbok, men primært hos UiAstudentene

Mens 2 av 3 studenter i 2011 oppga at de handlet mer enn 50% av bøkene sine hos Sørbok, er tilsvarende andel 47% i 2014. Dette betyr at Sørbok sin markedsposisjon er noe svekket, sammenliknet med foregående måling. Den viktigste forskjellen er at det er færre studenter som kjøper så godt som alle bøkene sine hos Sørbok.

Bakgrunnsmaterialet viser som tidligere at Sørbok har en sterkere markedsposisjon på UiA enn på høyskolene.

2014 91-100% 81-90%

71-80% 61-70% 51-60% 41-50% 31-40% 21-30%

11-20% 1 - 10% 0%

1

17

4

1 2 2

2011

9

5

91-100%

3 3

81-90%

3 2

7 7

71-80%

6 5

61-70%

7 5 3 6 5 3 6 6 3 8 7 5 10 9 11 16 8

©TNS 2014

17

Andel pensumbøker hos Sørbok Andel pensumbøker på Internett Andel pensum hos andre aktører

51-60% 41-50% 31-40% 21-30%

11-20% 1 - 10%

29 27 42

0%

40 10

7 3 1 5 2 1 5 3 2 4 3 2 5 3 3 4 4 3 6 6

Andel pensumbøker hos Sørbok Andel pensumbøker på Internett Andel pensum hos andre aktører

9 7

7

40

15 30

60

6


Endring av kjøpsadferd faglitteratur (%) Andelen som oppgir at de handler mer på Internett enn for et år siden, øker ytterligere. Kjøper du mer faglitteratur ( pensum og andre fagbøker) på Internett nå enn  I 2011 oppga 26% at de handler en litt større du gjorde for ett år siden? (n=2356) Prosent. eller en mye større andel av pensumbøkene 18 Ja, jeg kjøper en mye større andel på internett nå enn tidli

på nettet. I 2008 oppga 18% det samme. I

22 24

årets måling øker denne andelen til 36% 33

16

høyskolene er lav.

16 18

Ja, jeg kjøper en litt større andel på Internett enn tidlige

Merk at basen av studenter ved de ulike

10

21 9 58

Ja, kjøper en mye større andel på Internett enn tidligere

54 Nei, uendret

61

43

Ja, kjøper en litt større andel på Internett enn tidligere

60 6 4 3

16

©TNS 2014

2014 2011

8

2008

17 13 10 57

8 Nei, jeg kjøper en mindre andel på internett enn tidligere

19 13

UiA Kristiansand UiA Grimstad Mediehøyskolen Ansgarskolen BI

Nei, uendret

69 77

Ja, kjøper en mindre andel på Internett enn tidligere

7 5 5

7


Total tilfredshet med Sørbok Tilfredshet med Sørbok 2006 - 2014: 12 Tilfredsheten går tilbake til samme nivå 19 Svært fornøyd 6 14 16 som i 2008. 49

Svært misfornøyd 1

76 72 72 72

2014

1 1 2 1

2011

2008

0 1 0

2006

74 71 78

74 71 70

©TNS 2014

Mediehøyskolen

UiA Grimstad

UiA Kristiansand

Sørbok utsalg Ansgarskolen

Sørbok nettbutikk

Sørbok Campus Kristiansand Sørbok Campus Grimstad

7 eller flere

5 - 6 semester

3 - 4 semester

1 - 2 semester

Over 35 år

31 - 35 år

26 - 30 år

21 - 25 år

18 - 20 år

Mann

Kvinne

2006

2008

2011

2014

59

64

69

BI

2

For øvrig finner nedgangen sted i alle undergrupper.

75 72 71 74 76

6 4 4 5

3

Tilfredsheten med Sørboks nettbutikk er klart høyere i årets måling, men basen for dette tallet er svært lavt (N=10).

74 71

32 22 30 27

4

Ansgarskolen

Den totale tilfredsheten med Sørbok går igjen tilbake, etter en økning i foregående måling, og ligger nå på samme nivå som i målingen i 2008. Tilfredsheten ligger fortsatt på et bra nivå, og det er så godt som ingen direkte misfornøyde brukere.

73 77 73 75

53 48 51

5

8


Bruk av ulike utsalgssteder(%) Sørbok på campus i Kristiansand er fortsatt det utsalget som desidert flest benytter. Merk imidlertid at det er en økende andel som oppgir at de oftest benytter utsalget i Grimstad. Hvilket av Sørboks utsalg bruker du oftest? (n=2369/2627) Prosent.

‘handelslekkasje’ mellom studiestedene. De aller

68

Sørbok Campus Kristiansand

 Bakgrunnsmaterialet viser at det er liten

73

fleste studentene oppgir som tidligere at de benytter det utsalget som er nærmest

studiestedet.

26

Sørbok Campus Grimstad

20

 Mens 1% oppga at de benyttet Sørboks utsalg på nettet oftest i 2011, utgjør tilsvarende andel i

Sørbok nettbutikk

Sørbok utsalg Ansgarskolen

Bruker ikke Sørbok

2014 bare 0,4%.

1 1 1

2014

2011

6 6

©TNS 2014

9


Tilfredshet med kvalitetsområder Sørbok totalt 2008 - 2014 Marginalt laver tilfredshet med en del områder trekker den totale tilfredsheten ned. Lavere tilfredshet med prisene. Skalagjennomsnitt

73 77 73

TOTAL TILFREDSHET

Til tross for at tilfredsheten på svært mange områder er veldig høy, går den totale tilfredsheten med Sørbok noe ned. Også på attributtnivå er det i mange tilfeller noe

Beliggenheten Utvalg studiemateriell Vennlighet/hjelpsomhet

Åpningstidene Bokhandelfaglig kompetanse Funksj. i lokalene Utvalg faglitteratur generelt Utvalg pensumlitt. Utvalg annen litteratur

Pris norske fagbøker Pris utenlandske fagbøker

©TNS 2014

59

52

59 60

51 55 56

89 90 89 84 84 83 82 84 81 79 81 81 78 81 2014 76 76 2011 78 76 2008 74 76 71 70 74 66 68 69

lavere tilfredshet enn i målingen i 2011. 

Størst nedgang i tilfredsheten avdekkes i forhold til prisene på norske og utenlandske fagbøker. Tilsvarende bilde har vi tidligere sett både i Tromsø og spesielt i Vestfold.

Pris utenlandske fagbøker (n=1238): 6 Svært fornøyd

7 11 19 21

5

26 27

4

24 22

3

16 13

2

1 Svært misfornøyd

8 7 2014

2011

10


40

©TNS 2014

76 75

72 70 69

60

70 82 82 82

74

53

50 50

Pris utenl. fagb.

SiA Totalt

Pris norske fagb.

79 81

Kompetanse

85

Vennlighet

82

Utvalg studiemateriell

73 74

Utvalg annen litteratur

71 76

Utvalg faglitteratur generelt

77

Utvalg pensumlitt.

80

Funksj. i lokalene

74

Åpningstidene

90

Beliggenheten

70

TOTAL TILFREDSHET

Studentenes tilfredshet med kvalitetsområder per utsalg Grimstad Kristiansand

90 89 88 84 81

78

72

68

64 60

52 52 49 51

11


40

©TNS 2014

80 78

74

70 70

67 69

59 68

50 48

40 Pris utenl. fagb.

SiA Totalt

Pris norske fagb.

84

Kompetanse

83

Vennlighet

63 76

Utvalg studiemateriell

76

Utvalg annen litteratur

75

Utvalg faglitteratur generelt

73 79

Utvalg pensumlitt.

78 80

Funksj. i lokalene

80

Åpningstidene

90

Beliggenheten

60

TOTAL TILFREDSHET

Studentenes tilfredshet med kvalitetsområder per utsalg Internett (N=10) Ansgarskolen (N=14)

90 89

87

82 82

78

76 71 68

64 60

50

52 51

46

12


Referansetall – Bokhandel

85

Både SiV og SiA sin bokhandel sliter med markedsposisjonen til bokhandelen. 81

81

80

79 77

76 75

75 73

73

72

75

75

74 73 72

76 75 74

75 74

73

73

70

70

70 69

68

73

72 71

70

77

71 70

68

68

67

68

67

66

66

65

64

63

60

55

1998

2000

SiO

2001

OAS

©TNS 2014

2002

SiB

2003

SiT

2004

2005

SiS

2006

SiTø

2007

SiA

2008

2009

SOPP

2010

SIV

2011

SfS

2012

2013

SiÅs

2014

SiF

13


Hvilke områder som er viktigst å forbedre – Alle (% ) Prisene og utvalget av pensumlitteratur oppfattes fortsatt som viktigst å forbedre. En økende andel legger vekt på prisene på norske bøker. Hvilket av de 11 forholdene du vurderte ved Sørbok mener du det er viktigst å forbedre? (n=1911) Prosent.

utenlandske bøker som det viktigste å forbedre ved

2014 Pris norske fagbøker

42

Andelene som trekker fram prisene på norske og Sørbok, øker igjen.

19

61

For de øvrige attributtene er det kun mindre endringer i andelene som trekker de enkelte fram som

Pris utenlandske fagbøker Utvalg pensumlitt. Åpningstidene

9 21

29

38

forbedringsområder.

12 33

2011

8 8 16

Pris norske fagbøker Funksj. i lokalene

6 6 12

35

Pris utenlandske fagbøker 10 Utvalg pensumlitt.

Utvalg faglitteratur generelt 4 7 11 Vennlighet/hjelpsomhet 35 8

20

26

21

56

35

11 32

Åpningstidene

9 7 16

Funksj. i lokalene

8 7 14

Utvalg faglitteratur generelt 5 8 14

Utvalg annen litteratur 35 7

Utvalg annen litteratur 3 7 10

Utvalg studiemateriell 14 5 Beliggenheten 22 4

Viktigst Nest viktigst

Vennlighet/hjelpsomhet 24 7 Utvalg studiemateriell 25 7

Viktigst Nest viktigst

Beliggenheten 31 4

Bokhandelfaglig kompetanse 13 4

©TNS 2014

Bokhandelfaglig kompetanse 13 4

14


Hvilke områder som er viktigst å forbedre – Kristiansand (% ) Prisene på pensumlitteratur oppfattes som klart viktigst å forbedre Hvilket av de 11 forholdene du vurderte ved Sørbok mener du det er viktigst å forbedre? (n=1384) Prosent.

Som tidligere er det flest som har innsigelser mot priser og til dels utvalg av pensumlitteratur.

Merk at andelen som er kritiske til funksjonaliteten i lokalene fortsetter å gå ned.

Det er fortsatt svært få som har innsigelser i forhold til service og kompetanse i utsalget.

2014 Pris norske fagbøker

Pris utenlandske fagbøker Utvalg pensumlitt. Åpningstidene

43 7

29

19

62

36

21 12 33

2011

9 10 19

Pris norske fagbøker

36

Pris utenlandske fagbøker 10

Funksj. i lokalene 6 5 11

Utvalg pensumlitt. Utvalg faglitteratur generelt 4 7 11

Åpningstidene Funksj. i lokalene

Vennlighet/hjelpsomhet 45 9

20

25

21

56

35

11 32

10 8 18 7 7 14

Utvalg faglitteratur generelt 5 8 13

Utvalg annen litteratur 35 7

Utvalg annen litteratur 3 7 10

Vennlighet/hjelpsomhet 35 8

Utvalg studiemateriell 13 4 Viktigst Bokhandelfaglig kompetanse 13 4 Beliggenheten 22 4

©TNS 2014

Nest viktigst

Utvalg studiemateriell 24 6 Beliggenheten 32 4

Viktigst Nest viktigst

Bokhandelfaglig kompetanse 13 4

15


Hvilke områder som er viktigst å forbedre – Grimstad (% ) Også blant brukerne av utsalget i Grimstad er det en økende andel som oppgir at det er viktigst eller nest viktigst å forbedre prisene Hvilket av de 11 forholdene du vurderte ved Sørbok mener du det er viktigst å forbedre? (n=507) Prosent.

Sammenliknet med undersøkelsen i 2011 er det en svak økning i andelene som mener det er viktigst eller nest viktigst å forbedre prisene til Sørbok.

Samtidig er det om lag 1 av 3 som oppgir at Sørbok i Grimstad bør gjøre noe med utvalget av pensumlitteratur. Dette er uforandret sammenliknet med foregående måling.

2014 Pris norske fagbøker Pris utenlandske fagbøker Utvalg pensumlitt. Funksj. i lokalene

38 13 22

20

30

58

42

12 34

2011

7 7 14 Pris norske fagbøker

Utvalg faglitteratur generelt 5 8 13

33

Pris utenlandske fagbøker 10

Utvalg pensumlitt.

Åpningstidene 44 9

22

27

24

56

38

10 34

Utvalg faglitteratur generelt 6 10 16 Utvalg studiemateriell 26 8

Funksj. i lokalene

8 5 14

Utvalg annen litteratur 4 7 12

Utvalg annen litteratur 34 7

Utvalg studiemateriell 3 6 9 Beliggenheten 42 6 Vennlighet/hjelpsomhet 24 5

Viktigst Nest viktigst

Åpningstidene 44 8 Bokhandelfaglig kompetanse 14 6

Vennlighet/hjelpsomhet 13 5 Bokhandelfaglig kompetanse 13 4

©TNS 2014

Viktigst Nest viktigst

Beliggenheten 31 4

16


Hvilke områder som er viktigst å forbedre – Ansgarskolen (% ) Merk at det som i foregående måling er svært få som har uttalt seg om forbedringsområder i forhold til utsalget ved Ansgarskolen og Sørboks nettutsalg Hvilket av de 11 forholdene du vurderte ved Sørbok mener du det er viktigst å forbedre? (n=12/N=8) Prosent.

Ansgarskolen 2014 Pris norske fagbøker

Pris utenlandske fagbøker Utvalg annen litteratur

42

25

Funksj. i lokalene Utvalg faglitteratur generelt

8 17

Pris norske fagbøker

13

57

70

50 38

14 52

25

Utvalg pensumlitt.

17

8 8 17

25

14 39

Funksj. i lokalene 0 14 14

80 8

Utvalg faglitteratur generelt 80 8

Utvalg studiemateriell 08 8

©TNS 2014

25

67

Pris utenlandske fagbøker

Utvalg pensumlitt. 0 17 Beliggenheten

25

Nettbutikk 2014

Viktigst Nest viktigst

13 0 13 Viktigst Nest viktigst

Vennlighet/hjelpsomhet

13 0 13

17


Kjennskap til hvordan overskudd fra Sørbok benyttes Svak økning i andelen som oppgir at de vet at et eventuelt overskudd fra Sørbok tilbakeføres til annen studentvelferd. Visste du at overskudd fra Sørbok benyttes til å bedre velferdstilbudet for studenter tilknyttet SiA? (n=2360/2639) Prosent.

annen studentvelferd øker svakt på totalnivå.

35

Ja

Kjennskapen til at eventuelt overskudd fra Sørbok tilbakeføres til

2014 2011 2008 2006

33 16 14

undergrupper hvor endringene er vesentlige mellom de to målingene. 

Som i 2011 viser bakgrunnsmaterialet at kjennskapen til at overskudd fra Sørbok tilbakeføres ikke påvirker oppfatningen av det

65

Sørbokutsalget som benyttes oftest.

67

Nei

I de ulike undergruppene er utviklingen noe variert, men det er ingen

84

86

Merk at N er lav i de gruppene som omfatter studenter fra høyskolene og gruppene av brukere av utsalget ved Ansgarskolen og nettbutikken. 38 36

33

31 28

24

43

38

Lav N

33

22

18 17 18

©TNS 2014

Sørbok Campus Kristiansand Sørbok Campus Grimstad

7 eller flere

5 - 6 semester

3 - 4 semester

1 - 2 semester

BI

Ansgarskolen

Mediehøyskolen

UiA Grimstad

UiA Kristiansand

Over 35 år

31 - 35 år

26 - 30 år

21 - 25 år

18 - 20 år

Mann

Kvinne

13 15

Bruker ikke Sørbok

33

Lav N

39

Sørbok utsalg Ansgarskolen

39 38

Sørbok nettbutikk

40 25

Alle spurte

Andelen som kjenner til at overskudd benyttes til annen studentvelferd

35

18

Studentbokhandel 2014  
Studentbokhandel 2014