Page 1

Ă…RSBERETNING 2004

Studentsamskipnaden i Agder SiA Catering AS Studentenes Kulturhus AS

studentiagder.no


INNHOLD Styrets beretning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter

3 7 8 9 10 11


RESULTATREGNSKAP STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER 2004 2003

KONSERNET Noter

35 191 406 36 458 772 14 367 604 1 813 049 6 058 665 6 905 216 100 794 712

32 344 745 31 138 908 12 068 196 0 5 194 878 3 239 415 83 986 141

Salgsinntekter Leieinntekter Offentlige tilskudd Inntektsføring av statstilskudd Semesteravgift Andre driftsinntekter Sum inntekter

7 371 773 34 071 772 0 0 13 227 786 17 080 435 4 336 504 13 488 811 195 359 89 772 441

6 978 774 31 510 480 0 0 11 824 228 12 815 045 3 056 339 8 519 011 95 613 74 799 491

Vareforbruk Personalkostnader Administrasjonsbidrag Intern leie Lokalkostnader Andre driftskostnader Sosiale og kulturelle tiltak Avskrivninger Tap på krav Sum driftskostnader

11 022 271

9 186 651

309 641 7 173 375 -6 863 734

526 562 7 326 698 -6 800 136

4 158 537

2 386 515

0

0

4 158 537

2 386 515

Resultat før ekstraord. poster

0 0

425 000 -425 000

Ekstraordinære kostnader Resultat av ekstraord. poster

4 158 537

1 961 515

Årsresultat

780 000 3 378 537

0 1 961 515

Disponering av resultatet: Til barnehageformål Overføres til fri egenkapital

4 158 537

1 961 515

Sum disponeringer

1 7 2

8 12

3 6

Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter

9

Resultat før skatt Skattekostnad

13

14

2004

2003

45 343 437 36 570 722 14 615 921 1 813 049 6 058 665 8 554 858 112 956 652

41 542 898 31 232 908 12 272 362 0 5 194 878 4 200 362 94 443 407

12 245 798 37 974 236 0 0 13 851 184 20 236 794 4 336 504 13 560 347 206 191 102 411 054

11 358 255 34 931 700 0 0 12 238 642 15 262 551 3 016 839 8 585 427 95 613 85 489 028

10 545 598

8 954 380

310 799 7 173 375 -6 862 576

528 774 7 327 046 -6 798 272

3 683 022

2 156 108

0

9 660

3 683 022

2 165 768

0 0

425 000 -425 000

3 683 022

1 740 768


BALANSE STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER 2004 2003

0 340 901 191 25 000 19 939 405 110 000 1 360 975 597

0 286 610 147 62 229 839 17 758 662 110 000 1 366 708 649

447 067 200 364 4 266 975 33 773 273 38 687 679

278 125 -112 663 2 596 304 48 884 863 51 646 629

399 663 277

418 355 278

Noter EIENDELER Utsatt skattefordel Bygninger/tomter Anlegg under utførelse Biler og inventar Aksjer i datterselskap Andre aksjer Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Kasse og bank Sum omløpsmidler

13 6 6 6 6, 10 6, 10

8

5

Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Statstilskudd bygg Bundne tilskudd Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Overkursfond Bundet egenkapital Fri egenkapital Sum egenkapital

KONSERNET 2004 2003

44 968 340 901 191 25 000 20 183 235 0 1 361 154 395

44 968 286 610 147 62 229 839 17 890 545 0 1 366 775 500

561 017 707 492 2 897 772 34 964 266 39 130 546

378 676 322 571 547 977 50 142 516 51 391 740

400 284 942

418 167 240

15 000 000 14 406 391

15 000 000 14 406 391

250 000 81 917 688 6 500 000 23 550 100 141 624 179

250 000 81 917 688 6 500 000 19 867 078 137 941 157

19 432 990 80 165 459 306 996 279 937 80 793 527 675 255 894

19 264 772 75 313 889 525 000 300 000 82 636 459 120 0

136 976 295 750 000 238 776 040

162 168 824 900 000 259 014 241

15 000 000 14 406 391

15 000 000 14 406 391

250 000 81 917 688 6 500 000 24 709 514 142 783 593

250 000 81 917 688 6 500 000 20 550 977 138 625 056

19 432 990 80 165 459 306 996 279 937 80 793 527 675 255 894

19 264 772 75 313 889 125 000 300 000 82 636 459 120 400 000

136 976 295 750 000 238 776 040

162 168 824 900 000 259 014 241

3 468 538 2 664 206 11 970 900 18 103 644

6 511 536 2 480 001 11 724 444 20 715 981

Leverandørgjeld Skattetrekk og off. avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

3 460 452 2 878 675 13 545 597 19 884 723

6 663 819 2 634 525 11 913 498 21 211 842

399 663 277

418 355 278

Sum egenkapital og gjeld

400 284 942

418 167 239

Avsetning for forpliktelser Vedlikeholdsfond Statstilskudd studentboliger Investeringsfond for studentaktivitetene Personalutvikling Netto pensjonsforpliktelse AFP-forpliktelse Andre avsetn. for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Forsk.bet. husleie fra Sør Bok Sum langsiktig gjeld

Kristiansand, 15.04.2005

1, 11 11 11 11 11 11

7 3 4 4

9


KONTANTSTRØMANALYSE STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER 2004 2003

KONSERNET 2004 2003 Kontantstrøm fra drift Resultat Skattekostnad Inntektsføring av forsk.bet. leie fra Sør Bok Inntektsføring av statstilskudd Forskjell mellom kostn.ført og utført vedlikehold Endring i fremtidige pensjonsforpliktelser Endring i avsetn. til pers.utvikling Endring i avsetn. til inv.fond studentorg. Endring i andre avsetn. for forpliktelser Ordinære avskrivninger Kostnadsført restverdi solgte anleggsmidler Inntektsføring av tilskudd Kostnadsført tilskudd til Østsia-prosjektet

3 683 022 -150 000 -1 813 049 168 221 66 712 -20 063 181 996 -144 106 13 560 347 2 120 397 -265 019 -

1 731 108 -150 000 618 175 -13 018 300 000 125 000 8 585 427 746 454 -183 330 315 004

1 798 307 013 -1 195 132 4 404 089 224 511 469 385 16 480 472

Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre kortsiktige fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i skattetrekk og offentlige avgifter Endring i annen kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra drift

-182 341 -384 921 -2 349 795 -3 203 367 244 150 1 632 099 13 144 283

-52 509 251 529 -356 286 4 480 994 287 635 630 671 17 316 854

-275 280 -186 663 -8 975 031 -26 800 -119 210 -247 804 -816 829 -499 682 -8 083 -11 155 381

-799 736 -57 002 438 -13 020 -1 707 006 -40 360 -1 498 081 -833 343 -419 018 -58 877 -62 371 878

Kontantstrøm fra investeringer Investert i Spicheren Investert i Hokus Pokus barnehage Investert i Gimle studentby Investert i Kafé Kampus Gimlemoen Investert i Østsia Investert på Luftslottet Investert i Gimlemoen 32 Investert i bredbånd til boligene Fristasjonsinvesteringer i studentkaféene Investert i biler Andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringer

-275 280 -186 663 -8 975 031 -153 483 -26 800 -119 210 -247 804 -816 829 -499 682 -8 083 -11 308 865

-799 736 -57 002 438 -13 020 -1 707 006 -299 956 -40 360 -1 498 081 -833 343 -419 018 -58 877 -62 671 834

-25 192 529 8 664 004 -1 999 385 817 418 696 825 -17 013 669

47 774 023 4 202 961 -924 500 804 994 700 000 328 682 52 886 160

Kontantstrøm fra finansiering Netto endring i pantelån Tilskudd fra Kulturdept. til Spicheren Tilskudd fra UFD til boligbygging Tilbakebet. av UFD-tilskudd Fristasjonstilskudd fra HiA Investeringstilskudd fra Sørbok til Luftslottet Investeringstilskudd fra Sørbok til Spicheren Annen kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm fra finansiering

-25 192 529 8 664 004 -1 999 385 817 418 696 825 -17 013 669

47 774 023 4 202 961 -924 500 804 994 300 000 700 000 328 682 53 186 160

-15 111 590 48 884 863

6 994 754 41 890 109

Netto endring av likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr. 01.01.

-15 178 250 50 142 516

7 831 179 42 311 337

33 773 273

48 884 863

Likviditetsbeholdning pr. 31.12.

34 964 266

50 142 516

4 158 537 -150 000 -1 813 049 168 221 66 712 -20 063 181 996 -144 106 13 488 811 2 120 397 -235 019 -

1 961 515 -150 000 618 175 -13 018 300 000 125 000 8 519 011 746 454 -153 334 315 004

-168 942 -313 027 -1 670 671 -3 042 998 184 205 246 456 13 057 460


NOTER TIL REGNSKAPET REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser (Lov om årsregnskap m.v. av 17.07.98 nr. 53) og god regnskapsskikk.. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Studentsamskipnaden i Agder og datterselskapene SiA Catering AS og Studentenes Kulturhus AS. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Inntektsføring Inntektsføring av barnehageplasser, husleie og kredittsalg skjer på realisasjonsstidspunktet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende kriterier er lagt til grunn ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger. Anleggsmidlene avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Anlegg under utførelse avskrives først fra det tidspunkt de er ferdigstilt. Omløpsmidler Varelager er vurdert til kostpris. Fordringer er oppført til pålydende. Langsiktig gjeld Neste års avdrag på pantelån er ført opp under kortsiktig gjeld med 2,3 mill. kroner

NOTE 1

OFFENTLIGE TILSKUDD

Statlig driftstilskudd til studentsamskipnaden Tilskudd fra UFD til drift av studentbarnehager Tilskudd fra BFD til drift av barnehage Andre offentlige tilskudd SUM ORDINÆRE DRIFTSTILSKUDD Tilskudd til studentboliger fra UFD Tilskudd til idrettsbygg fra KD Tilbakebetaling av statstilsk. til studentboliger

SIA 2004 1 836 000 1 702 456 10 829 148 14 367 604 8 664 004 -1 999 385

2003 1 720 773 2 002 525 8 254 902 89 997 12 068 196 4 202 961 -924 500

KONSERN 2004 2003 1 836 000 1 720 773 1 702 456 2 002 525 10 829 148 8 254 902 248 317 294 163 14 615 921 12 272 362 8 664 004 4 202 961 -1 999 385 -924 500

SUM OFFENTLIGE TILS SUM OFFENTLIGE TILSKUDD

21 032 223

15 346 657

21 280 540

15 550 823

Ordinære driftstilskudd inntektsføres i resultatregnskapet. Tilskudd til studentboliger oppføres i balansen som langsiktig forpliktelse. Dette er tilskudd som må tilbakebetales dersom byggene selges eller dersom prosjektene ikke gjennomføres. Tilskuddene inntektsføres over byggenes økonomiske levetid (jfr. note 7). Statstilskuddet oppført under egenkapital er spillemidler mottatt i forbindelse med bygging av Spicheren treningssenter. I henhold til avtale om fristasjon disponerer SiA og stiftelsen Sørbok 5.479 m2 brutto i lokalene til Høgskolen i Agder. Fristasjonavtalen omfatter vederlagsfri disponering av lokaler til bokhandel, kantine, SiAs kontorer, driftstilskudd til investeringer og vedlikehold i kantinene, samt driftstilskudd til kulturhuset Østsia. Verdien av fristasjonavtalen er beregnet til kr. 9 824 840,- i 2004.

NOTE 2

SEMESTERAVGIFT

HØYSKOLE

Våren 2004

Innbetalt semesteravgift Høsten 2004 Totalt 2004

Våren 2003

Innbetalt semesteravgift Høsten 2003 Totalt 2003

Høgskolen i Agder Gimlekollen Mediahøgskole Folkeuniversitetet BI Agder Ansgar Teologiske Høgskole

2 509 202 61 425 43 550 65 840 40 950

3 040 723 69 375 98 650 70 500 58 450

5 549 925 130 800 142 200 136 340 99 400

2 256 590 44 330 81 220 62 500 -

2 536 330 55 250 35 690 61 500 61 468

4 792 920 99 580 116 910 124 000 61 468

SUM

2 720 967

3 337 698

6 058 665

2 444 640

2 750 238

5 194 878

325 8 372

375 8 901

310 7 886

325 8 462

Semesteravgift Antall studenter

Gj.snitt 8 636

Gj.snitt 8 174

Semesteravgiften økte med kr. 50,- fra vår- til høstsemesteret. Dette skyldes at HiA-studentene meldte seg inn i Studentenes Landsforbund (StL), der medlemskontingenten på kr. 50,- tas inn over semesteravgiften. For de skolene som ikke er medlem i StL blir denne kontingenten tilbakeført til studentrådet ved den aktuelle skole.

NOTE 3

STUDENTSOSIALE TILTAK 2004

TILSKUDD

Vest

Øst

SUM

Vest

2003 Øst

SUM

Legeordning 495 475 101 456 596 931 377 209 117 199 494 408 Psykolog 146 774 146 774 101 870 101 870 Direkte tilskudd 845 298 235 525 1 080 823 687 628 285 230 972 858 Avsatt til investeringsfond 233 383 77 794 311 177 Leie av lokaler 26 380 130 918 157 298 27 124 111 272 138 396 Studentforsikring 39 380 13 127 52 506 45 942 15 314 61 256 Fadderordning 54 750 18 250 73 000 Studentprest 31 249 10 416 41 665 9 000 3 000 12 000 Internasjonalt kontor 30 000 30 000 30 000 30 000 Tilskudd til Studentenes Kulturhus AS 315 004 39 500 354 504 Studiestart 365 817 156 779 522 595 299 316 99 772 399 089 Kultopia ("Hair") 919 099 919 099 195 041 195 041 Kontingent til Studentenes Landsforbund* 291 413 97 138 388 550 Tilbakeført sem.avg. til studentrådene 30 650 30 650 Annet 43 827 14 609 58 436 167 938 55 979 223 917 SUM 3 498 743 837 761 4 336 504 2 310 822 745 516 3 056 339 *Total kontingent til Studentenes Landsforbund var i 2004 kr. 788 550. 400 000 av kontingenten ble ikke kostnadsført, men ført mot gjeldskontoen "Avsetning til studentsosiale tiltak" i balansen.


NOTE 4

SPESIFIKASJON AV FREMTIDIGE PENSJONSFORPLIKTELSER

Pensjoner og pensjonsforpliktelser behandles regnskapsmessig som en ytelsesplan i henhold til norsk regnskapsstandard (NRS) for pensjonskostnader. Selskapets pensjonsordning omfatter 75 personer, hvorav 71 er yrkesaktive og 4 er (uføre-)pensjonister. Fremtidige pensjonsytelser er avhengige av antall opptjeningsår, lønnsnivå og størrelsen på ytelsene gjennom folketrygden. Pensjonsforpliktelsene er dekket gjennom Vital Forsikring ASA.

Standard aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn for beregningene:

- Diskonteringsrente - Forventet avkastning - Lønnsregulering - G-regulering - Pensjonsregulering - Frivillig avgang ansatte under 40 år - Frivillig avgang ansatte over 40 år

2004 6,0 % 7,0 % 3,3 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % 0,0 %

2003 6,0 % 7,0 % 3,3 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % 0,0 %

KOLLEKTIV PENSJON Endring i pensjonsforpliktelsen er regnskapsført i resultatregnskapet. ÅRETS PENSJONSKOSTNAD Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidler Amortisering Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad

SIA / KONSERN 2004 2003 1 010 607 509 062 -462 364 73 463 53 565 1 184 333

915 358 462 839 -396 352 142 003 40 943 1 164 791

PENSJONSORDNINGENS FINANSIELLE STILLING

2004

2003

Påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av forventet lønnsvekst Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. lønnsvekst Verdi av pensjonsmidler Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse Uamortisert estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift Abeidsgiveravgift (14,1%)

6 807 189 3 158 807 9 965 996 7 595 719 -2 370 277 2 299 468 70 809 9 984

8 432 627 618 271 9 050 898 6 214 907 -2 835 991 2 763 567 72 424 10 212

80 793

82 636

Netto pensjonsforpliktelse

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Det er forutsatt en uttakstilbøyelighet på 25%. ÅRETS PENSJONSKOSTNAD

SIA / KONSERN 2004 2003

Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidler Amortisering

41 701 20 057 -1 675

36 722 16 831 -2 876

Netto pensjonskostnad

60 083

50 677

PENSJONSORDNINGENS FINANSIELLE STILLING Påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av forventet lønnsvekst Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. lønnsvekst Verdi av pensjonsmidler Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse Uamortisert estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift Abeidsgiveravgift (14,1%) Netto pensjonsforpliktelse

2004

2003

276 099 119 936 396 035 -396 035 -66 432 462 467 65 208

259 801 74 270 334 071 -334 071 -68 313 402 384 56 736

527 675

459 120


NOTE 5

KONTANTBEHOLDNING SIA

KONSERN

2004

2003

2004

2003

Kassebeholdning Bankinnskudd driftskonti Bankinnskudd skattetrekk Bankinnskudd Gimle studentby

121 334 30 477 907 1 341 269 1 832 764

99 130 21 366 858 1 237 043 26 181 833

224 408 31 527 987 1 379 108 1 832 764

238 739 22 450 147 1 271 798 26 181 833

SUM

33 773 273

48 884 863

34 964 266

50 142 516

NOTE 6

VARIGE DRIFTSMIDLER

SIA POST

INVENTAR

TRANSPORTMIDLER

Ansk.kost pr. 01.01.04 Oppskrivninger før 01.01.04 Tilgang i året Avgang i året Investeringstilskudd Årets inntektsføring av investeringstilskudd Akk. ord. avskr. pr. 31.12..04 Herav akk. avskr. på oppskrivninger

35 091 925 5 622 768 9 549 2 322 412 235 019 19 401 627 -

419 018 499 682 -

Bokført verdi pr. 31.12.04

19 216 124

723 282

3 228 541

121 218

ÅRETS ORDINÆRE AVSKR.

TOMTER

BYGG

154 070 -

195 418 -

154 070 -

ANL. UNDER UTFØRELSE

266 298 156 64 483 688 66 540 945 2 110 848 54 464 821 3 385 348

62 229 839 62 204 839

340 747 121

25 000

10 139 053

-

AKSJER

SUM

110 001 -

-

-

110 001 -

364 303 009 64 483 688 72 663 395 64 325 236 2 322 412 74 061 866 3 385 348 360 975 597 13 488 811

KONSERNET POST

INVENTAR

TRANSPORTMIDLER

Ansk.kost pr. 01.01.04 Oppskrivninger før 01.01.04 Tilgang i året Avgang i året Investeringstilskudd Årets inntektsføring av investeringstilskudd Akk. ord. avskr. pr. 31.12..04 Herav akk. avskr. på oppskrivninger Extraord. avskrivning

37 199 634 5 776 251 9 549 2 801 578 265 019 20 969 823 -

419 018 499 682 -

Bokført verdi pr. 31.12.04

19 459 954

723 282

3 300 077

121 218

ÅRETS ORDINÆRE AVSKR.

195 418 -

TOMTER

BYGG

154 070 154 070 -

269 337 913 64 483 688 66 540 945 2 110 848 -

ANL. UNDER UTFØRELSE 62 229 839 62 204 839 -

57 504 578 3 385 348 -

-

340 747 121

25 000

10 139 053

-

AKSJER

SUM

-

Avskrivning på bygg består av ordinære avskrivninger basert på byggenes anskaffelseskost, samt avskrivning av opp- og nedskrivninger av byggenes verdi. Avskrivningen av opp- og nedskrivningene er angitt i tabellen under.

SUM BYGG/ANLEGG

Konto 1101 1102 1103 1104 1106 1107 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119

Avskr. sats 3,9% 5,4% 2,1% 2,4% 2,3% 1,4% 2,5% 2,8% 3,2% 1,5% 2,5% 2,5% 2,3% 1,6% 1,3% 2,4% 2,6%

Oppskrevet/ Nedskrevet 14 565 000 10 223 500 3 825 800 2 877 000 3 790 000 -933 987 680 250 869 700 1 033 700 77 000 9 353 000 9 775 000 5 861 000 665 000 -1 280 000 1 398 500 2 032 900

Avskrivning av opp-/nedskr. 561 738 552 200 81 911 68 930 87 949 17 073 23 965 33 308 1 187 233 491 240 444 133 162 10 489 -16 000 32 911 52 819

64 813 363

2 115 577

369 340 475 64 483 688 72 816 878 64 325 236 2 801 578 265 019 78 669 819 3 385 348 -

1

361 109 427

-

"Anlegg under utførelse" er utredning av sentrumskafé. Gimle studentby er aktivert i 2004 og har derfor endret staus fra "Anlegg under utførelse" til "Inventar" og "Bygg".

BYGG Kristian 4 des gt. 99-103 St. Olavsvei 41-43 Kongsgård Alle 7 Kongsgård Alle 9 Roligheden Lømslandsvei 7 Sersjanten Fenriken Majoren Rekrutten Kadetten (sum Gimlem.) Groos Grøm Løvås 1 Løvås 2 Hauglandsheia Elisabethstua Barnehage

1 -

13 560 347


1969 1972 1983 1988 1994

BOLIG ØST Grøm Groos Løvås 1 Løvås 2 Hauglandsheia

72 71 70 77 51

50 50 50 50 50 50 50 50

50

61 66 52 53 51

100 173 885

1 000 000 1 500 000 5 200 000 4 700 000 8 000 000

7 437 000 5 170 200 3 658 800 10 340 400 5 170 800 4 603 200 3 658 800 3 280 800

43 320 000

5 500 000 1 940 000 5 400 000 2 700 000 17 600 000 1 999 385 924 500 390 000

Antall Opprinnelig år statstilskudd

GRUNNDATA

1 813 049

13 889 21 127 74 286 61 039 156 863

148 740 103 404 73 176 206 808 103 416 92 064 73 176 65 616

866 400

90 164 29 394 103 846 50 943 345 098

Årlig inntektsføring

72 982 077

527 778 845 070 3 714 286 3 784 416 6 588 235

5 228 052 3 634 540 2 572 058 7 269 080 3 634 962 3 235 951 2 572 058 2 306 332

30 453 035

3 426 230 1 116 970 3 426 923 1 681 132 14 494 118 1 999 385 924 500 0

-946 649

-13 889 -21 127 -74 286 -61 039 -156 863

0 0 0 0 0 0 0 0

0

-90 164 -29 394 -103 846 -50 943 -345 098 0 0 0

3 278 461

0 0 0 0 0

721 547 501 619 354 981 1 003 239 501 678 446 608 354 981 318 307

4 202 961

0 0 0 0 0 0 -924 500 0

ÅR 2003 Inntektsføring Statstilskudd Annen (føres mot fri IB endring egenkapital)

5 949 599 4 136 160 2 927 040 8 272 319 4 136 640 3 682 560 2 927 040 2 624 640 0 0 513 889 823 944 3 640 000 3 723 377 6 431 373 0 75 313 889

34 655 996

3 336 066 1 087 576 3 323 077 1 630 189 14 149 020 1 999 385 0 0

75 313 889

513 889 823 944 3 640 000 3 723 377 6 431 373

5 949 599 4 136 160 2 927 040 8 272 319 4 136 640 3 682 560 2 927 040 2 624 640

34 655 996

3 336 066 1 087 576 3 323 077 1 630 189 14 149 020 1 999 385 0 0

-1 813 049

-13 889 -21 127 -74 286 -61 039 -156 863

-148 740 -103 404 -73 176 -206 808 -103 416 -92 064 -73 176 -65 616

-866 400

-90 164 -29 394 -103 846 -50 943 -345 098 0 0 0

Statstilskudd Statstilskudd Inntektsføring UB IB

6 664 619

0 0 0 0 0

1 487 401 1 034 040 731 760 2 068 081 1 034 160 920 640 731 760 656 160

8 664 004

0 0 0 0 -1 999 385 0 0

Annen endring

ÅR 2004

80 165 459

7 288 260 5 066 796 3 585 624 10 133 592 5 067 384 4 511 136 3 585 624 3 215 184 0 0 500 000 802 817 3 565 714 3 662 338 6 274 509

42 453 600

3 245 902 1 058 182 3 219 231 1 579 245 13 803 922 0 0 0

Statstilskudd UB

Tilskuddet til Gimle studentby ble utbetalt i tre omganger. Inntektsføringen av dette starter først i 2004, da byggene var innflyttingsklare.

Da dette er en ny ordning f.o.m. regnskapsåret 2004, er sammenligningstallene for 2003 omarbeidet tilsvarende. Statstilskudd til studentboliger ble tidligere klassifisert som egenkapital, men er i regnskapet for 2004 reklassifisert til langsiktig gjeld. Statstilskuddet skal inntektsføres lineært over det aktuelle byggets levetid. Da dette er en grunnleggende regnskapsreform med tilbakevirkende kraft, er inntektsføringen av statstilskuddet fra byggets første driftsår frem til 31.12.03, ført direkte mot fri egenkapital. For regnskapsåret 2004 fremkommer inntektsføringen i resultatet.

Sum

2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054

2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

2041 2043 2053 2065 2045

2054

2041 2041 2036 2036 2045

2004

1980 1975 1984 1983 1994

Første driftsår

Ferdig inntektsført år

INNTEKTSFØRING AV STATSTILSKUDD TIL BOLIGER

Gimle studentby byggetrinn 1: Pasifisten Korporalen Brigaderen Gardisten Løytnanten Kapteinen Obersten Generalen

BOLIG VEST Kristian IV`s gate 101-103 St Olavsvei 41-43 Kongsgård Allè 7 Kongsgård Allè 9 Roligheden Lømslandsvei 7 Fritz Jensensgate Marviksveien 53

BYGG

NOTE 7


NOTE 8

VARELAGER SIA

KOSTNADSSTED

2004

Studenkafé Vest Studenkafé Øst Spicheren treningssenter Studentenes Kulturhus SUM

NOTE 9

KONSERN 2003

292 101 58 766 96 200 447 067

149 545 82 333 46 247 278 125

2004

2003

292 101 58 766 96 200 113 950 561 017

149 545 82 333 46 247 100 551 378 676

GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER SIA

KONSERN

KOSTNADSSTED

2004

Husbanklån +Bank Byggelån

41 676 295 97 600 000 -

13 293 824 103 875 000 50 000 000

41 676 295 97 600 000 -

13 293 824 103 875 000 50 000 000

Neste års avdrag

-2 300 000

-5 000 000

-2 300 000

-5 000 000

136 976 295

162 168 824

136 976 295

162 168 824

SUM

2003

2004

2003

RENTER

SKYLDIG IB

BETALT 2004

SKYLDIG UB

KOSTNAD

Rentekostnad

1 114 858

7 039 374

1 248 859

7 173 375

NOTE 10

AKSJER

Selskap Datterselskaper: SiA Catering AS Studentenes Kulturhus AS Andre aksjer: Student Skandinavia AS SUM

NOTE 11

Ant. aksjer

Eierandel

Verdi

Ansk. kost

100 100

100,00 % 100,00 %

110 000 0

110 000 0

8,07 %

1 110 001

1 054 627 1 164 627

1 052 601

EGENKAPITAL

SIA Statstilskudd bygg Egenkap. 31.12.03

15 000 000

Bundne tilskudd 14 406 391

Vurderingsforskjeller 250 000

Overkursfond 81 917 688

Bundet egenkapital 6 500 000

* Årets resultat Egenkap. 30.12.04

15 000 000

14 406 391

250 000

81 917 688

6 500 000

Fri egenkapital

SUM

20 550 976

138 625 055

4 158 537

4 158 537

24 709 514

142 783 593

KONSERNET Statstilskudd bygg Egenkap. 31.12.03

15 000 000

Bundne tilskudd 14 406 391

Vurderingsforskjeller 250 000

Overkursfond 81 917 688

Bundet egenkapital 6 500 000

* Årets resultat Egenkap. 30.12.04

15 000 000

14 406 391

250 000

81 917 688

6 500 000

Fri egenkapital

SUM

19 867 078

137 941 157

3 683 022

3 683 022

23 550 100

141 624 179


NOTE 12

PERSONALKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG GODTGJØRELSER

Personalkostnader 2004

SIA 2003

KONSERNET 2004 2003

Lønn Avgiftspliktige honorarer Feriepenger Styrehonorar Sluttvederlagsordningen OU-fond Arbeidsgiveravgift Pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Ulykkes-/yrkesskadeforsikring Sivilarbeider Refusjon vedr. arbeid Kurs/konferanser Annet

28 310 470 28 604 3 274 217 141 650 55 305 72 071 4 641 087 917 659 673 782 154 200 -6 475 972 737 753 1 540 946

26 090 051 24 000 2 940 126 286 750 48 600 63 415 4 299 544 972 971 479 439 114 268 11 700 -5 224 209 404 733 999 091

29 109 826 88 296 3 371 116 141 650 55 305 72 071 4 777 744 921 267 687 088 159 666 39 540 -6 505 472 838 869 4 217 270

26 816 373 33 532 3 016 306 286 750 48 600 63 415 4 401 502 972 971 488 016 115 002 39 000 -5 250 720 446 504 3 454 448

Sum personalkostnad

34 071 772

31 510 480

37 974 236

34 931 700

Hvert år settes det opp en beregning av hvor stor andel av SiAs totale personalkostnader som har gått med til avgiftspliktig produksjon i SiA Catering AS. I 2004 utgjorde dette kr. 2.490.056. I SiA er dett bokført under "Refusjon vedr. arbeid", mens det i konsernet er bokført under "Annet".

Antall ansatte Pr. 31.12.2004 var det 174 ansatte i SiA. Da er både de fast og midlertidig ansatte tatt med. Til sammen utgjorde dette 101,1 årsverk. I konsernet var det 175 ansatte som utgjorde 102,1 årsverk. Ytelse til ledende personer SiA: Styrehonorar er kostnadsført med kr. 141.650 i 2004. Lønn til administrerende direktør utgjorde kr. 586.166, mens andel kollektiv pensjonsordning utgjorde kr. 11.660. Honorar til revisor er bokført med totalt kr. 100.505, herav utgjør kr. 64.902 revisjon og kr. 35.603 konsulentbistand. KONSERN: Revisjonshonorar er kostnadsført med kr. 82.193 og konsulenttjeneter med kr. 45.034.

NOTE 13

UTSATT SKATTEFORDEL

Det er kun datterselskapene i konsernet som er skattepliktige. SiA-Catering 2003 Spesifikasjon av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Inntekt

2004 -183 815 -183 815

Spesifikasjon av årets skattekostnad Endring utsatt skattefordel Ordinær skattekostnad Skattesats 31.12.

51 400 51 400 28,0 %

Utsatt skatt/skattefordel: Skattemessig fremførbart underskudd som utlignes Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel

382 600 382 600 44 968

566 400 566 400 44 968

Fjorårets bokførte utsatt skattefordel er uendret i 2004. Fordelen antas ikke å kunne føres opp til høyere beløp da en ikke venter å kunne benytte disse i fremtiden.

NOTE 14

EKSTRAORDINÆRE POSTER SIA 2004

Avsetning til personalutvikling Avsetning til investeringsfond for Studentorganisasjonen Sum

2003

KONSERNET 2004 2003

-

300 000

-

300 000

-

125 000 425 000

-

125 000 425 000

Årsmelding 2004  

SiAs årsberetning for 2004