Page 1

Resultat KS brukerundersøkelse 13.04.2010, Hokus Pokus barnehage Kristiansand 1 betyr at påstanden stemmer i "svært liten grad" (misfornøyd) og 6 "svært stor grad" , dvs høy skår =" fornøyd bruker" Gjennomsnittlig brukertilfredshet

Indeks brukertilfredshet

ditt barns sosiale utvikling?

5,43

88,53

aktivitetsinnholdet i barnehagen?

5,49

89,85

hvordan barnehagen tilrettelegger for det enkelte barns læring?

5,10

81,94

barnehagens tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter?

4,92

78,42

barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling?

5,24

84,85

de ansattes kompetanse til å gjøre en god jobb med ditt barn?

5,41

88,24

personalets omsorg for barnet?

5,50

90,00

barnehagens mattilbud? (sunn mat, riktig kosthold)

4,85

77,06

barnehagens arbeid som kulturformidler?

5,19

83,79

Allsidig lek og aktiviteter?

5,38

87,65

At det er gøy i barnehagen?

5,51

90,29

Godt samspill med de voksne?

5,46

89,25

Godt vennskap med andre barn?

5,18

83,58

Barnehagens interesse for dine synspunkter?

5,03

80,60

Dine muligheter for medinnflytelse over tilbudet i barnehagen?

4,53

70,51

Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen?

4,93

78,64

Barnehagens samarbeid med hjemmet?

5,12

82,35

Samarbeidsutvalgets arbeid for å sikre foreldrenes medvirkning?

4,27

65,42

Resultat for brukerne

Trivsel

Brukermedvirkning


Behandler barnet med respekt?

5,62

92,35

Behandler deg med respekt?

5,44

88,82

Tar barnet på alvor?

5,54

90,75

Tar deg på alvor?

5,43

88,53

åpningstidspunktet?

5,85

97,01

lukketidspunktet?

5,85

97,01

muligheten for variert oppholdstid (dager pr. uke, timer pr. dag)?

5,51

90,21

informasjon om hvordan ditt barn har det?

4,78

75,59

informasjon om det som skjer i barnehagen?

5,22

84,48

Barnehagens uteområder? (med hensyn til barns utvikling lek og læring)

5,44

88,82

Barnehagens inneområder? (med hensyn til barnets utvikling, lek og læring) Barnehagens fysiske innemiljø? (for eksempel støy/renhold eller annet - kan presiseres nederst på skjemaet)

5,47

89,41

5,18

83,64

Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet går i?

5,47

89,41

Respektfull behandling

Tilgjengelighet

Informasjon

Fysisk miljø

Generellt

Brukertilfredshet hokus pokus kristiansand 2010  
Brukertilfredshet hokus pokus kristiansand 2010