Page 101

ESPAI EMPRESA Rehabilitació

 eparació estructural, el R sistema Propam Repar Techno

fet de dotar a la plaça d’una estructura metàl·lica per fer el cobriment complet,la remodelació completa de la façana interior i de les graderies i per descomptat una profunda rehabilitació estructural que garanteixi la durabilitat de l’estructura. L’estructura a reparar presentava les següents patologies en general: • Falta generalitzada de recobriments en gran part de l’estructura vista de formigó. • Esquerdes i fissures en els cantells dels pilars de façana. • Problemes de corrosió en el formigó sota les graderies com a conseqüència de la presència d’importants filtracions d’aigua. • Formigó deteriorat per falta de manteniment en les juntes. • Deteriorament generalitzat del formigó superficial.

Després de l’estudi realitzat pels tècnics responsables d’obra es va determinar que el nivell de danys que presentava l’estructura, fins i tot sent molt estesos no afectaven al nivell de seguretat de la mateixa, podent-se realitzar una reparació generalitzada de l’estructura que li retornés a aquesta les seves característiques mecàniques i de durabilitat. Després d’estudiar profundament la situació de l’estructura per part dels tècnics de Propamsa, es va proposar a la direcció facultativa de l’obra i a l’empresa constructora, la realització de la reparació estructural mitjançant la utilització d’un sistema de reparació estructural de nova generació d’aplicació en un sol pas, el sistema Propam Repar Techno.

El sistema de reparació tradicional del projecte tenia en compte les actuacions següents: •• Repicat del formigó en mal estat. •• Neteja de la superfície i de l’acer amb doll de sorra. •• Passivació de l’armadura •• Aplicació de pont d’unió. •• Aplicació de morter de reparació tipus R4. •• Protecció superficial anticorrosiva mitjançant revestiment migratori. •• Aplicació de revestiment superficial anticarbonatació. L’execució dels treballs de rehabilitació amb el sistema Propam Repar Techno, presentava en aquesta obra importants avantatges davant dels sistemes tradicionals de reparació estructural que van fer que tant la direcció d’obra com l’empresa constructora es decantessin per aquesta solució tècnica. Atès que l’estructura presentava infinitat de petites i mitges reparacions repartides per una gran superfície, el poder emprendre aquestes reparacions en “un sol pas”, proporcionava importants avantatges com són: •• Molta major rapidesa en l’execució de les reparacions, amb una millora molt significativa en el termini d’execució dels treballs, millorant i ampliant els terminis

L’INFORMATIU DEL CAATEEB Desembre 2016

101

Inf350  
Inf350