Page 1

Uponor Smatrix Base SI

M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

10 | 2015


EN

Vsebina

CZ DE

1

DK

Avtorske pravice in odpoved............................... 3

2 Uvod....................................................................... 4 2.1 2.2

EE 3

ES

Varnostna navodila............................................................ 4 Pravilno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)........... 4

Uponor Smatrix Base – sistem ožičene regulacije............................................................... 5 3.1 3.2 3.3

Pregled sistema.................................................................. 5 Primer sistema..................................................................... 5 Osnovne komponente sistema Uponor Smatrix Base........................................................ 6 3.4 Pribor....................................................................................12 3.5 Funkcije...............................................................................12

FI 4

FR

Vgradnja sistema Uponor Smatrix Base........... 14 4.1 4.2 4.3

HR

Postopek vgradnje...........................................................14 Priprava na vgradnjo.......................................................14 Primer vgradnje................................................................15

5 Vgradnja Uponor Smatrix Base priključnega modula..................................................................... 17

HU

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

IT LT

5.7

Položaj priključnega modula.......................................17 Pritrditev priključnega modula na steno.................18 Priključitev pomožnega modula (neobvezno)......18 Priključitev zvezdastega modula (neobvezno).....19 Priključitev komponent na priključni modul.........20 Priključitev priključnega modula na omrežje (AC)................................................................24 Test termopogonov........................................................25

6 Vgradnja Uponor Smatrix Base termostatov in tipal.................................................................. 26

LV

6.1 6.2 6.3 6.4

NL

6.5

NO

6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

PL 7

PT

Vgradnja Uponor Smatrix Base timerja............ 35 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

RO RU

8

Namestitev termostatov................................................26 Označevanje termostatov.............................................26 Priključitev termostatov na priključni modul........26 Priključitev zunanjega tipala na termostat (neobvezno).......................................................................28 Namestitev termostata T-148, T-146, T-145 in T-143 na steno..............................................................29 Namestitev termostata T-144 na steno....................30 Prvi zagon digitalnih termostatov.............................30 Prva nastavitev digitalnih termostatov....................31 Registracija termostatov na priključni modul.......32 Registracija sistemskih naprav....................................33 Namestitev timerja..........................................................35 Označevanje timerja.......................................................35 Priključitev timerja na priključni modul...................35 Namestitev timerja na steno........................................36 Prvi zagon timerja............................................................37 Registracija timerja na priključni modul..................38

Zaključek vgradnje............................................. 39

9

Delovanje Uponor Smatrix Base priključnega modula....................................................................40 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Princip delovanja.............................................................40 Normalno delovanje brez programiranja urnika delovanja............................................................................40 Delovanje s programiranim urnikom delovanja...40 Obratovalni način............................................................40 Resetiranje priključnega modula...............................40 Deregistracija kanalov na priključnem modulu....41

10 Delovanje Uponor Smatrix Base analognih termostatov......................................................... 43 10.1 10.2 10.3 10.4

Izgled termostata.............................................................43 Nastavitev temperature.................................................44 Izklop funkcije timerja....................................................45 Tovarniško resetiranje....................................................45

11 Delovanje Uponor Smatrix Base digitalnih termostatov......................................................... 46 11.1 Izgled termostata.............................................................46 11.2 Izgled zaslona....................................................................46 11.3 Upravljalni gumbi............................................................46 11.4 Prvi zagon...........................................................................47 11.5 Nastavitev temperature.................................................48 11.6 Obratovalni način............................................................48 11.7 Krmilni način......................................................................48 11.8 Sprememba krmilnega načina....................................49 11.9 Nastavitve...........................................................................49 11.10 Tovarniška ponastavitev (resetiranje).......................52

12 Delovanje Uponor Smatrix Base timerja........... 53 12.1 Izgled timerja.....................................................................53 12.2 Izgled zaslona....................................................................53 12.3 Upravljalni gumbi............................................................54 12.4 Prvi zagon...........................................................................54 12.5 Obratovalni način............................................................55 12.6 Vsiljen komfortni/ekonomični način.........................55 12.7 Nastavitve...........................................................................55 12.8 Tovarniška ponastavitev (resetiranje).......................57

13 Vzdrževanje......................................................... 58 13.1 13.2 13.3 13.4

Ročno preventivno vzdrževanje.................................58 Avtomatično preventivno vzdrževanje....................58 Korektivno vzdrževanje.................................................58 Kontrola LED diod na priključnem modulu............58

14 Odpravljanje težav.............................................. 60 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5

Odpravljanje težave po vgradnji................................61 Alarmi/problemi pri digitalnih termostatih T-146 in T-148....................................................................61 Alarmi/problemi pri analognemu termostatu T-143.....................................................................................61 Pokličite instalaterja........................................................62 Napotki za instalaterja....................................................62

15 Tehnični podatki................................................. 63 15.1 Tehnični podatki...............................................................63 15.2 Tehnične informacije......................................................64 15.3 Izgled priključnega modula.........................................64 15.4 Sheme ožičenja.................................................................65 15.5 Dimenzije............................................................................66

SE SI

16 Poročilo o vgradnji/montaži.............................. 68

SK 2

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

1

Avtorske pravice in odpoved

CZ DE

Uponor je pripravil ta montažna in obratovalna navodila ter vso vključeno vsebino izključno za informacijske namene. Vsebine priročnika (vključno z grafikami, logoti, ikonami, teksti in slikami) so avtorsko zaščitene z zakoni in pogodbenimi predpisi o avtorski zaščiti po vsem svetu. Pri vaši uporabi priročnika se strinjate z izpolnjevanjem vseh zakonov s področja avtorskih pravic po vsem svetu. Spreminjanje ali uporaba kakršne koli vsebine priročnika za druge namene je kršitev Uponorjevih avtorskih pravic, zaščitne znamke in ostalih lastninskih pravic. Predpostavka za priročnik je, da so bili varnostni ukrepi popolnoma izpolnjeni in nadalje, da Uponor Smatrix Base, vključno z vsemi elementi, ki so del tega sistema, ki ga pokriva priročnik: •

je izbran, načrtovan in vgrajen ter dan v obratovanje s strani pooblaščenega in kvalificiranega projektanta in instalaterja v skladu s trenutnim (v času montaže/vgradnje) montažnimi navodili, preskrbljenimi s strani Uponorja, kot tudi v skladu z ustreznimi gradbenimi in instalacijskimi pravili in drugimi zahtevami in navodili; ni bil (začasno ali trajno) izpostavljen temperaturam, tlakom in/ali napetosti, ki so presegale dovoljene omejitve natisnjene na izdelkih ali v navodilih, dobavljenimi s strani Uponorja;

ostane na svoji originalni vgrajeni lokaciji in ni popravljen, zamenjan ali posegan, brez predhodnega pisnega soglasja Uponorja;

je priključen na dovode pitne vode ali kompatibilne vodovodne, ogrevalne in/ali hladilne izdelke odobrene ali specificirane s strani Uponorja;

Medtem, ko je Uponor napel vse moči, da je priročnik natančen, Uponor ne garantira ali jamči natančnost informacij, ki jih priročnik vsebuje. Uponor si pridržuje pravico do sprememb podrobnih opisov in značilnosti opisanih tu notri ali opustitve proizvodnje opisanega sistema Uponor Smatrix Base kadar koli brez predhodne najave ali obveznosti. Priročnik je pripravljen „kot je“, brez kakršnih koli jamstev, bodisi izraženih ali vsebovanih. Informacije morajo biti neodvisno potrjene pred njihovo uporabo v vsakem primeru.

DK EE ES FI

V največjem obsegu dovoljenosti, Uponor zavrača vsa jamstva, izražena ali vsebovana, vključno, toda brez omejitev, vsebovanih jamstev za zmožnost prodaje, sposobnost za posebne namene in ne-prekršitev.

FR

Ta izjava se brez omejitev nanaša na natančnost, zanesljivost ali pravilnost priročnika.

HR

Pod nobenimi pogoji ne more biti Uponor odgovoren za kakršno koli indirektno, posebno, slučajno ali posledično škodo ali izgubo, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe materialov ali informacij v priročniku, ali kakršno koli reklamacijo pripisano na napake, opustitve ali drugih nenatančnosti v priročniku, tudi če je bil Uponor obveščen o možnostih takšnih poškodb.

HU IT LT

Ta izjava in vse določbe v priročniku ne omejujejo kakršnih koli pravic potrošnikov.

LV NL NO

ni priključen na ali uporabljen z ne-Uponorjevimi proizvodi, deli ali elementi razen za tiste, ki so odobreni ali specificirani s strani Uponorja;

PL

ne kaže sledi nepooblaščenih sprememb, neustreznega ravnanja, nezadostnega vzdrževanja, neprimernega skladiščenja, zanemarjenosti ali naključnih poškodb pred vgradnjo in dajanjem v obratovanje.

PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

3


EN

2 Uvod

CZ DE

Pričujoča montažna in obratovalna navodila opisujejo način vgradnje in opis delovanja posameznih komponent sistema.

DK

Napajanje

O pozorilo !

Uponorjev sistem uporablja 50 Hz, 230 V AC električno napajanje. V primeru nevarnosti takoj prekinite napajanje.

2.1 Varnostna navodila

EE

Opozorila, uporabljena v tem priročniku

ES

Spodnja simbola sta v priročniku uporabljena za naznanjanje posebnih varnostnih ukrepov med vgradnjo in obratovanjem katere koli Uponorjeve komponente:

FI

Tehnične omejitve

P ozor !

Da se izognete motnjam v delovanju zagotovite, da so instalacijski/podatkovni kabli odmaknjeni od napajalnih kablov, ki imajo napetost večjo od 50 V.

O pozorilo !

Nevarnost poškodbe. Neupoštevanje opozoril lahko povzroči poškodbo ali poškoduje sestavne dele.

FR HR

P ozor !

Neupoštevanje opozoril lahko povzroči motnje v delovanju.

HU

Varnostni ukrepi Pri vgradnji in obratovanju Uponorjevih komponent upoštevajte sledeča navodila:

IT LT LV NL

Preberite in sledite navodilom v priročniku za montažo in obratovanje.

Montažo mora izvesti kvalificirana oseba v skladu z lokalno zakonodajo.

Prepovedano je spreminjanje ali modificiranje, ki ni v skladu s tem priročnikom.

Pred začetkom ožičevanja morajo biti vsa napajanja izklopljena.

Za čiščenje Uponorjevih komponent ne uporabljajte vode.

Uponorjevih komponent ne izpostavljajte gorljivim param ali plinom.

NO PL

Uponor ne more prevzeti nobene odgovornosti za poškodbe in okvare, ki so posledica neupoštevanja teh navodil.

PT

2.2

Pravilno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) O pomba !

Uporabno v EU in ostalih evropskih državah, ki ločeno zbirajo odpadke.

Ta oznaka, ki je prikazana na izdelku ali na pripadajoči literaturi, kaže na to, da se izdelka, na koncu njegove življenjske dobe, ne sme odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov vas prosimo, da ločujte odpadke in jih odgovorno reciklirate, da promovirate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Gospodinjski uporabniki se obrnite na trgovino, kjer ste izdelek kupili, ali na lokalno vladno pisarno, kjer si pridobite podatke o tem, kje in kako se lahko ti izdelki predajo v okolju prijazno recikliranje. Poslovni uporabniki se obrnite na dobavitelja in preverite pogoje iz nakupne pogodbe. Ta izdelek se ne sme mešati z drugimi komercialnimi odpadki.

RO RU SE SI SK 4

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

3

Uponor Smatrix Base – sistem ožičene regulacije

CZ DE

Uponor Smatrix Base je upravljalni sistem za sisteme talnega ogrevanja in hlajenja. Udobje, prijaznost do uporabnika in regulacija temperature za vsak posamezen prostor, je možno kombinirati skozi različne komponente.

3.1

DK EE

Pregled sistema ES

Sistem Uponor Smatrix Base vsebuje priključni modul, termostate, termopogone in, po želji, tudi timer. Priključni modul upravlja delovanje termopogonov takrat, ko sobni termostat zazna zahtevo po ogrevanju ali hlajenju.

FI

Sistem Uponor Smatrix Base se krmili s pomočjo različnih vrst termostatov. Sobni termostati so načrtovani za maksimalno udobje in komunicirajo s priključnim modulom preko ožičenega komunikacijskega protokola. V isti instalaciji je možno mešati različne vrste sobnih termostatov.

3.2

FR HR HU

Primer sistema

Slika spodaj prikazuje sistem Uponor Smatrix Base z več različnimi vgradnimi možnostmi in termostati.

B

A

D

C

E

F

Pozicija

Opis

A

Uponor Smatrix Base programabilni digitalni termostat z vgrajenim tipalom rosišča (RH) T-148 (digitalni termostat T-148)

B

Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146 (digitalni termostat T-146) skupaj s talnim tipalom

C

Uponor Smatrix Base standardni termostat T-145 (standardni termostat T-145)

D

Uponor Smatrix Base javni termostat T-143 (javni termostat T-143)

E

Uponor Smatrix Base priključni modul X-145 (priključni modul X-145)

F

Zunanja priključna škatla (doza) za obtočne črpalke (samo shematični prikaz na sliki, izdelek dostopen na trgu)

IT LT LV NL NO PL

O pomba !

Talno tipalo se lahko priključi na termostat T-143, T-146 in T-148. Omejitev temperature tal se lahko izvede le s termostatoma T-146 ali T-148.

PT RO

Na primer, omejitev maksimalne temperature tal lahko zaščiti občutljivo talno oblogo pred izpostavljanjem previsoki temperaturi, kjer so velike potrebe po ogrevanju. Omejitev minimalne temperature tal pa omogoča ohranjanje površine s keramičnimi ploščicami tudi v primeru, kjer generalno ni potrebe po dovajanju toplote v prostor.

RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

5


EN

3.3

Osnovne komponente sistema Uponor Smatrix Base

CZ DE

A

E

F

G

H

I

J

K

DK

B EE

C ES Pozicija Uponorjeva oznaka A

FI

B

FR

C

HR HU

D E

IT LT

F

LV

G

NL H

NO

I

PL

J K

PT RO

Uponor Smatrix transformator A-1XX (transformator A-1XX) Uponor Smatrix Base priključni modul X-145 (priključni modul X-145) Uponor Smatrix Base pomožni modul M-140 (pomožni modul M-140) Uponor Smatrix Base zaključni pokrov Uponor Smatrix Base zvezdasti modul M-141 (zvezdasti modul M-141) Uponor Smatrix Base timer I-143 (timer I-143) Uponor Smatrix Base programabilni digitalni termostat z vgrajenim tipalom rosišča (RH) T-148 Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146 Uponor Smatrix Base standardni termostat T-145/T-145 POD Uponor Smatrix Base javni termostat T-143 Uponor Smatrix Base podometni termostat T-144 (podometni termostat T-144)

P riključni

Opis Transformatorski modul

SE

Pomožni modul

24 V

Zaključni pokrov

24 V 24 V

Zvezdasti modul

P ozor !

S priključnim modulom so kompatibilni le Uponorjevi 24 V termopogoni.

Timer

Programabilni digitalni termostat s tipalom relativne vlažnosti Digitalni termostat

Standardni termostat z ali brez tiskanih oznak na gumbu Termostat za javne prostore Podometni termostat

modul

Priključni modul je običajno lociran v bližini razdelilcev. Na priključni modul je možno vgraditi do šest termostatov in do osem termopogonov.

SI

Spodnja slika prikazuje priključni modul s transformatorskim modulom in termopogoni.

Priključni modul

Priključni modul upravlja delovanje termopogonov, ki vplivajo na pretok dovodne vode, za spremembo notranje temperature v prostoru na podlagi informacij, ki jih dobi od registriranih termostatov in na podlagi sistemskih nastavitev.

RU

D

Uponor Smatrix Base priključni modul X-145 Glavne karakteristike: •

Integrirana funkcija dinamičnega upravljanja z energijo (npr. avtomatsko balansiranje).

Elektronsko krmiljenje termopogonov.

Maksimalno število termopogonov je osem (24 V).

Dvostranska komunikacija z do šestimi sobnimi termostati.

Osnovna funkcija ogrevanja/hlajenja se izvede preko preklopnega stikala (suhi kontakt) ali javnega termostata.

Ločena releja za krmiljenje obtočne črpalke in kotla.

Preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke.

Osnovno krmiljenje relativne vlažnosti.

Znižana notranja temperatura z nastavitvijo nižje nočne temperature (za vse prostore z uporabo timerja, javnega termostata T-143 ali standardnega termostata T-145, za posamezen prostor z uporabo digitalnega termostata T-148).

SK 6

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN T ermostati

Možnosti: •

Priključni modul se lahko razširi s pomočjo pomožnega modula, s katerim je dodano šest kanalov in šest vhodov za termopogone.

Priključni modul se lahko razširi s pomočjo zvezdastega modula, s katerim so dodani dodatni bus konektorji sistema. Lahko se priključi na priključni modul ali pomožni modul in se običajno uporablja pri zvezdasti topologiji.

Podometna ali nadometna vgradnja (na DIN nosilec/letev ali s pomočjo priloženih vijakov).

Prosta postavitev in usmerjenost pri namestitvi priključnega modula.

Termostati komunicirajo s priključnim modulom preko ožičenega komunikacijskega protokola in se uporabljajo vsak zase ali tudi v kombinaciji z ostalimi.

CZ

V sistemu se lahko uporabljajo sledeči Uponor Smatrix termostati:

DE

• • • • •

Uponor Smatrix Base standardni termostat T-145 Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146 Uponor Smatrix Base programabilni termostat +RH T-148 Uponor Smatrix Base podometni termostat T-144 Uponor Smatrix Base javni termostat T-143

EE

O pomba !

Temperatura obdajujočih površin, kot tudi temperatura zraka v prostoru, vplivata na delovanje termostata.

Sestavni deli priključnega modula Spodnja slika prikazuje priključni modul in njegove sestavne dele.

DK

ES FI

Uponor Smatrix Base standardni termostat T-145 Nastavitev temperature na termostatu se izvede z uporabo vrtljivega gumba. Pozicija 21 °C je označena na gumbu.

FR

Standardni termostat je na voljo tudi z natisnjenimi oznakami na vrtljivem gumbu (T-145 POD).

HR

Glavne karakteristike:

B

A D E

Želena temperatura se nastavi s pomočjo velikega vrtljivega gumba.

Temperaturno nastavitveno območje je med 5°C in 35°C (nastavitev najvišje in najnižje temperature se lahko omeji tudi z drugimi sistemskimi nastavitvami).

IT

Natisnjena skala na vrtljivem gumbu (samo pri termostatu z oznako T-145 POD).

LT

LED dioda v desnem spodnjem kotu prikaže, za približno 60 sekund, potrebo po ogrevanju ali hlajenju.

C Pozicija Opis A

Uponor Smatrix Base priključni modul X-145

B

Zaključni pokrov

C

Transformator

D

DIN letev/nosilec

E

Montažni material

HU

LV

S pomočjo konfiguracijskih stikal, ki se nahajajo na zadnji strani, se omogoči ali onemogoči urnik ekonomičnega/komfortnega delovanja.

NL

Sestavni deli termostata: Spodnja slika prikazuje termostat in njegove sestavne dele.

NO PL

A

B

C

PT

D

RO

Pozicija Opis A

Uponor Smatrix Base standardni termostat T-145

B

Stenski nosilec

C

Priključne sponke, konektorji

D

Montažni material

RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

7


EN CZ DE DK EE ES FI FR

Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146

Glavne karakteristike:

Na zaslonu termostata je prikazana temperatura okolice ali nastavljena temperatura. Nastavitev temperature se izvede z uporabo gumbov – in + na sprednji strani.

LED osvetlitev ozadja, zatemnitev po 10-ih sekundah neaktivnosti.

Prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita.

Prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu.

Glavne karakteristike:

Prikaz verzije programske opreme ob zagonu.

LED osvetlitev ozadja, zatemnitev po 10-ih sekundah neaktivnosti.

Prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita.

Čarovnik za nastavitev ure in datuma, ko se termostat prvič zažene ali po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev (resetiranju).

Prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu.

Možnost nastavljanja ure.

Prikaz verzije programske opreme ob zagonu.

Temperaturno nastavitveno območje je med 5°C in 35°C (nastavitev najvišje in najnižje temperature se lahko omeji tudi z drugimi sistemskimi nastavitvami).

Temperaturno nastavitveno območje je med 5°C in 35°C (nastavitev najvišje in najnižje temperature se lahko omeji tudi z drugimi sistemskimi nastavitvami).

Krmiljenje temperature v prostoru z uporabo dodatnih zunanjih temperaturnih tipal.

Krmiljenje temperature v prostoru z uporabo dodatnih zunanjih temperaturnih tipal.

Prikaže vrednosti dodatnih temperaturnih tipal, če so tipala priključena in če je krmiljenje temperature v danem prostoru aktivirano.

Prikaže vrednosti dodatnih temperaturnih tipal, če so tipala priključena in če je krmiljenje temperature v danem prostoru aktivirano.

Programiranje urnika preklopa med komfortnim in ekonomičnim načinom delovanja z nastavljivo vrednostjo znižane ekonomične temperature v prostoru.

Ko je termostat nastavljen na delovanje po programu (urniku), ostali termostati ali timerji ne morejo spreminjati delovanja.

Prikaz omejitve relativne vlažnosti.

Načrtovanje urnikov, prednastavljeni in poljubni urniki delovanja.

Znižana notranja temperatura na osnovi posameznega prostora z nastavitvijo nočnega znižanja.

HR

Preklop med komfortnim in ekonomičnim načinom delovanja se izvede preko dodatnega timerja.

HU

Možnost nastavitve vrednosti znižane ekonomične temperature.

Sestavni deli termostata:

IT

Spodnja slika prikazuje termostat in njegove sestavne dele.

LT

C LV

A

NL NO

B

E

Sestavni deli termostata: Spodnja slika prikazuje termostat in njegove sestavne dele.

D C

Pozicija Opis

PL PT

A

Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146

B

Stenski nosilec

C

Namizni nosilec

D

Priključne sponke, konektorji

E

Montažni material

Uponor Smatrix Base programabilni termostat +RH T-148

RO

Na zaslonu termostata je prikazana temperatura okolice, nastavljena temperatura ali relativna vlažnost in ura. Nastavitev temperature se izvede z uporabo gumbov – in + na sprednji strani. Ostali nastavitvi sta programiranje urnika delovanja in posamična nastavitev znižane nočne temperature (na osnovi prostora po prostoru).

RU SE SI

A

B

E

D

Pozicija Opis A

Uponor Smatrix Base programabilni termostat +RH T-148

B

Stenski nosilec

C

Namizni nosilec

D

Priključne sponke, konektorji

E

Montažni material

Uponor priporoča uporabo tega termostata v sistemih, kateri so brez timerja. To pa zaradi tega, ker se lahko naknadno pojavi potreba po programiranju urnika delovanja in prioritet.

SK 8

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN Uponor Smatrix Base podometni termostat T-144

Uponor Smatrix Base javni termostat T-143

Nastavitev temperature na termostatu se izvede z uporabo vrtljivega gumba. Pozicija 21°C je označena na gumbu.

Termostat je namenjen za javne prostore kar pomeni, da je nastavitveni gumb skrit. Za nastavitev temperature se mora termostat odstraniti s stenskega nosilca. Ko se termostat odstrani, se sproži alarm.

Glavne karakteristike: •

Podometna vgradnja, posebej načrtovan za vgradnjo v podometno dozo.

Želena temperatura se nastavi s pomočjo velikega vrtljivega gumba.

Natisnjena skala na vrtljivem gumbu.

Temperaturno nastavitveno območje je med 5 °C in 35 °C (nastavitev najvišje in najnižje temperature se lahko omeji tudi z drugimi sistemskimi nastavitvami).

S pomočjo konfiguracijskega stikala, ki se nahaja pod vrtljivim gumbom (le-tega se mora odstraniti, če se želi spreminjati nastavitve), se omogoči ali onemogoči urnik ekonomičnega/ komfortnega delovanja za posamezen prostor.

Spodnja slika prikazuje termostat in njegove sestavne dele.

A

B

Pozicija Opis A

Uponor Smatrix Base podometni termostat T-144

B

Montažni material

DE

Termostat se lahko registrira kot sistemska naprava z omogočanjem dodatnih funkcij. V primeru takšnega delovanja, je notranje temperaturno tipalo onemogočeno.

DK EE

Glavne karakteristike: •

Nastavitev želene temperature se opravi na potenciometru, ki se nahaja na zadnji strani termostata.

ES

Temperaturno nastavitveno območje je med 5°C in 35°C (nastavitev najvišje in najnižje temperature se lahko omeji tudi z drugimi sistemskimi nastavitvami).

FI

Če se termostat odstrani s stenskega nosilca, se prikaže alarm na priključnem modulu (za detekcijo nepooblaščenega vdora).

FR

Suhi vhodni kontakt za preklop načina delovanja med ogrevanjem in hlajenjem, če je termostat registriran kot sistemska naprava.

HR

Suhi vhodni kontakt za vsiljen ekonomičen način delovanja, če je termostat registriran kot sistemska naprava.

Konfiguracijska stikala za izbiro med funkcijami ali vrsto tipala.

S pomočjo konfiguracijskih stikal, ki so na zadnji strani termostata, se omogoči ali onemogoči urnik ekonomičnega/komfortnega delovanja za prostor.

Možnost uporabe različnih okvirjev.

Sestavni deli termostata:

CZ

HU IT LT LV

Sestavni deli termostata: Spodnja slika prikazuje termostat in njegove sestavne dele.

B

NO

D

C A

NL

PL

E

Pozicija Opis A

Uponor Smatrix Base javni termostat T-143

B

Stenski nosilec

C

Priključne sponke, konektorji

D

Montažni material

PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

9


EN CZ

T imer

P omožni

Uponor Smatrix Base timer I-143 (samo za sistem Base)

Uponor Smatrix Base pomožni modul M-140

DK

Timer omogoča krmiljenje sistema z urniki delovanja, nastavitvami ekonomičnega/komfortnega načina delovanja ter počitniškega načina delovanja, ipd. Nastavitve se izvedejo s pomočjo gumbov – in + na sprednji strani.

EE

Timer prikazuje uro, datum in trenutno izbrani urnik delovanja.

DE

Glavne karakteristike: •

ES FI FR

Simbol za timer na sprednji strani, da se timer loči od ostalih elementov (termostatov).

Prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita.

Prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu.

Prikaz verzije programske opreme ob zagonu.

Čarovnik za nastavitev ure in datuma, ko se termostat prvič zažene ali po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev (resetiranju).

Možnost nastavljanja ure.

Nastavitev ekonomičnega načina delovanja za analogne termostate. Digitalni termostati uporabljajo svojo lastno znižano temperaturo. Termostat T-148 zahteva nastavitev svojega programa na Off (izklop).

Načrtovanje urnikov, prednastavljeni in poljubni urniki delovanja.

Možna nastavitev počitniškega načina delovanja.

Omogoča avtomatsko balansiranje sistema.

HR HU IT LT LV

LED osvetlitev ozadja, zatemnitev po 10-ih sekundah neaktivnosti.

C

PL

A

B

Glavne karakteristike: •

Enostavna vgradnja na obstoječi priključni modul (plug-in), brez potrebe po dodatnem ožičenju.

Možnost registracije do šestih dodatnih termopogonov (24V).

Elektronsko krmiljenje termopogonov.

Preizkusni test ventilov (termopogonov). Na priključni modul je možno priključiti le en pomožni modul.

Sestavni deli pomožnega modula: Spodnja slika prikazuje pomožni modul in njegove sestavne dele.

B A

C

Pozicija Opis

Spodnja slika prikazuje timer in njegove sestavne dele.

NO

S pomožnim modulom se doda šest kanalov in izhodov za termopogone na obstoječi Uponor Smatrix Base priključni modul.

O pomba !

Sestavni deli timerja:

NL

modul

A

Uponor Smatrix Base pomožni modul M-140

B

DIN letev/nosilec

C

Montažni material

E D

Pozicija Opis

PT RO RU

A

Uponor Smatrix Base timer I-143

B

Stenski nosilec

C

Namizni nosilec

D

Priključne sponke, konektorji

E

Montažni material

SE SI SK 10

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN Z vezdasti

U ponorjevi

modul

Uponor Smatrix Base zvezdasti modul M-141 Zvezdasti modul omogoča vgradnjo termostatov po principu centralizirane zvezdaste topologije/ povezave (namesto standardne bus topologije/ povezave). Glavne karakteristike: •

Vgradnja ožičenja od posameznega termostata do centralne enote (zvezdasta povezava) namesto bus povezave. Ožičenje se izvede od vsakega posameznega termostata do centralne enote (zvezdasta povezava), kar pripomore k fleksibilnem pristopu pri ožičevanju sistema.

Zahteva za uporabo Uponor Smatrix Base priključnega modula.

K sistemu je dodano osem dodatnih bus priključnih konektorjev.

Dovoljeni so samo dovodni signali od termostatov.

Lahko se vgradi direktno na priključni modul ali pomožni modul; možna je tudi povezava preko komunikacijskega kabla z omejitvijo enega zvezdastega modula na priključni modul (ena sponka).

O pomba !

Na priključni modul je možno priključiti le en zvezdasti modul.

Sestavni deli zvezdastega modula: Spodnja slika prikazuje zvezdasti modul in njegove sestavne dele.

termopogoni

Uponorjevi termopogoni so nameščeni na termostatske nastavke na razdelilcu in obratujejo s pomočjo ON/OFF signalov ali s pomočjo modulacije pulznih dolžin (PWM).

CZ DE

On/off krmiljenje Pri vgradnji sistema z on/off krmiljenjem se zahteva ročno balansiranje sistema.

DK

Ko termostat zazna, da je izmerjena temperatura nižja (pri ogrevanju) ali višja (pri hlajenju) od nastavljene vrednosti, se ustvari zahteva za spremembo temperature v prostoru, katera se pošlje priključnemu modulu. Priključni modul bo odprl termopogone v skladu s trenutnim načinom delovanja in ostalimi nastavitvami. Ko se doseže nastavljena temperatura, se ta informacija pošlje nazaj na priključni modul in termopogoni se zaprejo. Okno indikatorja na termopogonu prikazuje, z belo površino, koliko je termopogon odprt. Če je okno indikatorja popolnoma obarvano v belo to pomeni, da je termopogon popolnoma odprt. Če pa v oknu indikatorja ni sledi o beli barvi to pomeni, da je termopogon popolnoma zaprt.

EE ES FI FR HR

Čas odpiranja in zapiranja termopogona je 1 minuta.

HU PWM krmiljenje PWM krmiljenje se uporablja v primeru, ko je funkcija avtomatskega balansiranja aktivirana.

IT

Pri vgradnji sistema s PWM krmiljenjem se sistem balansira avtomatsko.

LT

Za več informacij si oglejte poglavje 3.5 Funkcije -> Avtomatsko balansiranje.

A

LV

B

NL

B

NO

A

C

Pozicija Opis A

Uponor Smatrix Base zvezdasti modul M-141

B

DIN letev/nosilec

C

Montažni material

A

Termopogon je zaprl zanko – okno indikatorja je brez bele barve

B

Termopogon je odprl zanko – okno indikatorja je bele barve

PL PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

11


EN CZ

3.4 Pribor

3.5 Funkcije

Uponor nudi široko paleto dodatnih elementov (pribor), ki se lahko uporabljajo skupaj s standardnimi elementi.

Sistem Uponor Smatrix Base se uporablja za krmiljenje talnega ogrevanja in/ali hlajenja v hiši.

DE

A

DK

C

B

EE

D

ES

E

G

FI

F

FR

Termostati, ki so registrirani na priključni modul, se uporabljajo za krmiljenje termopogonov, ki so nameščeni na termostatskih nastavkih na razdelilcu. Ko termostat zazna, da je izmerjena temperatura nižja (pri ogrevanju) ali višja (pri hlajenju) od nastavljene vrednosti, se ustvari zahteva za spremembo temperature v prostoru, katera se pošlje priključnemu modulu. Priključni modul bo odprl termopogone v skladu s trenutnim načinom delovanja in ostalimi nastavitvami. To bo upravljalo pretok v zankah talnega ogrevanja, ki se nahajajo v prostoru, in prilagodilo temperaturo. Ko se doseže nastavljena temperatura, se ta informacija pošlje nazaj na priključni modul in s tem je zahteva izpolnjena.

N ačini

O pomba !

HR

Nekateri od teh elementov so lahko že vključeni v sistem.

HU

Oznaka Komponenta

Opis

A

Vijaki

Montažni material za termostate T-143, T-145, T-146. T-148 in timer I-143

B

Uponor Smatrix stenski okvir T-X A-1XX

Stenski okvir je namenjen za prekritje večje površine na steni, kot jo ima standardni stenski okvir. Uporabno pri vgradnji termostatov T-143, T-145, T-148 in timerja I-143

IT LT

(stenski okvir T-X A-1XX)

LV C

NL

Uponor Smatrix zunanje tipalo S-113

Zunanje tipalo za uporabo skupaj s termostatoma T-143 in T-148

(zunanje tipalo S-113)

NO

D

PL

Uponor Smatrix talno/daljinsko tipalo S-114

E

Uponor rele ogrevanje/ hlajenje

Rele za povezavo zunanjega napetostnega signala od vira ogrevanja/hlajenja, kot je to npr. toplotna črpalka, do vhoda na priključnem modulu

F

DIN letev/ nosilec

DIN letev/nosilec za uporabo skupaj z Uponor Smatrix Base priključnim modulom

G

Uponor Smatrix Bus kabel za uporabo skupaj s bus kabel A-145 termostati

RO RU SE

komfortni

(K omfort )

in

Če je na priključni modul priključen tudi timer, potem je možno uravnavati nastavljeno temperaturo posameznih načinov delovanja med tremi temperaturami. Obstoječi načini delovanja so komfortni, ekonomični in počitniški. Glejte primer komfortnega in ekonomičnega delovanja spodaj. Ogrevanje timer 1 Komfort ECO ponoči 0 h 00

dopoldan 6 h 00

popoldan

12 h 00

18 h 00

ponoči 24 h 00

Diagram prikazuje, da sistem zagotavlja ogrevanje v komfortnem načinu delovanja dopoldan in proti večeru, medtem ko sistem vstopi v ekonomičen način delovanja ponoči in v sredini dneva, ko je hiša praktično prazna.

A vtomatsko Talno/daljinsko tipalo za uporabo skupaj s termostati T-143, T-146 in T-148

(talno/daljinsko tipalo S-114)

PT

– (ECO)

delovanja

ekonomični

balansiranje

Uponor Smatrix Base priključni modul lahko upravlja izhode za termopogon ali s signali on/off ali z modeliranjem pulznih dolžin (PWM) kar privede do avtomatskega balansiranja. Avtomatsko balansiranje je funkcija, kjer sistem izračunava dejansko potrebo po ogrevanju za vsak posamezen prostor in prilagodi moč posamezne zanke glede na njeno dolžino. To pomeni, da bo, npr. krajša zanka vključena le 20 % časa, dočim daljša zanka pa 60%. Avtomatsko balansiranje deluje skozi vse letne čase in skozi spreminjajoče se vzorce življenjskega sloga in uporabe v gospodinjstvu, zato odpade potreba po ročnem balansiranju. Na ta način je temperatura po površini tal bolj enakomerna, odzivni čas je krajši ter poraba energije je manjša v primerjavi s katerim koli standardnim on/ off sistemom.

SI SK 12

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN N izka

histereza temperature

Uponor uporablja nizko histerezo temperature za najboljše delovanje sistema. Uporablja se za visoko natančnost pri krmiljenju, predvsem pri odločanju kdaj začeti in kdaj končati ogrevanje in hlajenje, ki temelji na podatkih od tipal in nastavljenih vrednosti.

I zravnava

med ogrevanjem / hlajenjem

Uponor uporablja izravnalno temperaturo za prilagoditev nastavljene vrednosti, ko se sistem preklopi med ogrevanjem in hlajenjem. S tem se izboljša učinkovitost sistema in zmanjša se potreba po ročnem popravku nastavljene vrednosti, ko gre za preklapljanje med ogrevanjem in hlajenjem. Privzeta vrednost je 2 °C in se uporablja za dvig nastavljene vrednosti, ko se sistem preklopi na hlajenje. Ko se sistem preklopi nazaj na ogrevanje, se ta vrednost uporablja za znižanje nastavljene vrednosti.

F unkcija

I zguba

ogrevanja

Če je povezava s termostatom izgubljena, potem odgovarjujoča zanka ne more biti krmiljena z uporabo izmerjene temperature zraka. V tem primeru priključni modul aktivira varnostno funkcijo za prizadeto zanko. Pri takšnem načinu termopogoni delujejo v nastavljenih intervalih.

CZ DE

Ta varnostna funkcija je aktivna toliko časa, dokler se termostat ponovno ne poveže s priključnim modulom.

S istemska

DK EE

ura

Za lažje načrtovanje in za različne nastavitve timerja priključni modul prejme pravilno uro in datum od enega izmed vhodnih naprav (timer, programabilni termostat, itd.). Ura se lahko nastavi tako, da je preklop med poletnim in zimskim časom samodejen.

ES FI FR

relativne vlažnosti

Da se izognete problemu kondenzacije pri sistemu hlajenja, je priporočljivo meriti relativno vlažnost (RH) v prostorih. Relativna vlažnost se lahko meri z enim ali več termostati (s tipalom RH).

HR HU

Hlajenje se izklopi za celoten sistem v primeru, ko relativna vlažnost doseže vrednost 80 % v enem od termostatov (če je vgrajenih več termostatov z RH tipalom).

IT

Hlajenje se bo ponovno vklopilo, ko bo relativna vlažnost padla pod vrednost 76 %.

U pravljanje

LT

termopogonov

Upravljanje termopogonov preprečuje, da je, ob istem času, odprtih preveč termopogonov z namenom, da se zmanjša največja potrebna moč. Največji električni tok se lahko zmanjša z odlogom odpiranja nekaterih termopogonov, saj se pri odpiranju porabi največ električnega toka.

LV

Istočasno se tako lahko odpre do osem termopogonov v do šestih prostorih. Ostali termopogoni so v čakalni vrsti in se odpirajo po vrstnem redu.

NO

U pravljanje

NL

PL

obtočne črpalke

Vsak priključni modul v sistemu ima črpalčni rele, na katerega se lahko priklopi ena obtočna črpalka. V primeru, da je v prostoru kakršna koli potreba po ogrevanju/hlajenju, se bo obtočna črpalka vklopila.

PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

13


EN

4

CZ

Vgradnja sistema Uponor Smatrix Base

DE

4.1 DK

Postopek vgradnje

4.2

Pred začetkom vgradnje:

S istem U ponor S matrix B ase

Da se zagotovijo najboljši možni rezultati vgradnje Uponor priporoča, da sledite spodaj opisanim postopkom.

EE

Faza

ES

HR HU

Stran

1

Priprava na vgradnjo

14

2

Vgradnja Uponor Smatrix Base priključnega modula

17

3

Priključitev pomožnega modula (neobvezno)

18

4

Priključitev zvezdastega modula (neobvezno)

19

5

Vgradnja Uponor Smatrix Base termostatov in tipal

26

6

Vgradnja Uponor Smatrix Base timerja

35

7

Zaključek vgradnje

39

FI FR

Postopek

Priprava na vgradnjo

Preverite vsebino paketa s seznamom zapakiranih elementov. Za identifikacijo posameznih komponent si oglejte tudi poglavje 3.3 Uponor Smatrix Base komponente.

Preverite, ali je potrebno vgraditi zunanje tipalo skupaj s kompatibilnim termostatom.

Skrbno preučite shemo ožičenja, ki se nahaja na koncu teh navodil ali na notranji strani pokrova priključnega modula.

IT LT LV NL NO

Za določitev najboljšega položaja komponent sistema Uponor Smatrix Base, sledite naslednjim priporočilom:

PL

Zagotovite, da je priključni modul vgrajen v bližino razdelilca. Vsak razdelilec mora imeti svoj priključni modul.

PT

Zagotovite, da bo priključni modul vgrajen v bližini 230 V AC vtičnice ali, če to zahtevajo lokalni predpisi, da bo vgrajen v bližini priključne doze, ki je priključena na glavno napajanje.

Zagotovite, da so vgrajene komponente sistema Uponor Smatrix Base zaščitene pred tekočo in kapljajočo vodo.

RO RU SE SI SK 14

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

4.3

Primer vgradnje CZ

I-143

DE S

#01

DK M-141

T-146 T-148

T-143

T-146 T-148

T-145

EE

A B + -

8x

T-145

ES FI

T

T

#01

#03

Opcija Option A+B A+B

X-145

01

T

01a

#06

Opcija Option A+B+C A+B

3x S

T

02a

02b

T

#08

M-140

3x

03

04

05

03

04

05

#12

FR

Opcija Option A+B A+B

A B + -

02 01b

T

HR

A B + -

T-143 06

07

08

09

10

11

HU

12 S

IT

#03 - #05 Opcija Option B+C B+C

LT LV

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

NL NO Opcija OptionAA

Opcija OptionBB

Opcija OptionCC

PL PT RO RU

Glejte tudi shemo ožičenja, ki se nahaja na koncu teh navodil.

SE

O pozorilo !

Samo Uponorjevi 24 V termopogoni so kompatibilni s priključnim modulom.

SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

15


EN S istem U ponor S matrix B ase

Na shemi (stran 15) je prikazan primer vgradnje Uponor Smatrix Base priključnega modula (6-kanalni) skupaj z dodatnim Uponor Smatrix Base pomožnim modulom (6-kanalni), katera uporabljata sistemske naprave (S) in termostate (T).

CZ DE

Vgrajeni sistem bo deloval na standardni način. To pomeni, da termostati regulirajo temperaturo v vsakem prostoru glede na njihove nastavitve.

DK

Povezave

EE

Sistem temelji na bus komunikacijskem protokolu (zahteva registracijo unikatne ID številke termostata na priključnem modulu). Povezava termostatov s priključnim modulom je lahko direktna, zvezdasto zaporedna ali zaporedna. To omogoča zaporedne (serijske) in vzporedne povezave, zaradi česar je ožičenje in priključitev termostatov in sistemskih naprav veliko lažje, kot če bi morali povezovati en termostat na en priključni konektor.

ES FI FR

S tem komunikacijskim protokolom se lahko široka paleta predstavljenih povezovalnih možnosti kombinira na kakršen koli način, ki bi bil najprimernejši za vaš sistem.

HR HU

Termostati in termopogoni

IT LT

Termostat #01 krmili termopogone na kanalih 01a, 01b, 02a in 02b s pomočjo opcije.

Termostat #03 krmili termopogone na kanalih 03 in 05 s pomočjo opcije.

Termostat #06 krmili termopogone na kanalih 06 in 07.

Termostat #08 krmili termopogone na kanalih od 08 do 11 s pomočjo opcije.

Termostat #12 krmili termopogon na kanalu 12.

LV

Sistemske naprave

NL

NO PL

Timer skrbi za preklop med komfortnim in ekonomičnim načinom delovanja za vse razpoložljive termostate, ki so aktivirani za razpored delovanja (razen digitalnega termostata T-148). Javni termostat T-143 z različnimi funkcijami (opciji B in C).

O pomba !

PT

Če se javni termostat T-143, ki ima več funkcij, registrira kot sistemska naprava, potem termostat deluje samo kot daljinska enota. Termostat ne meri temperature prostora, v katerem je lociran.

RO RU

Opcija A

SE

Zunanje temperaturno tipalo.

Tipalo temperature tal.

Opcija B •

Tipalo zunanje temperature.

Opcija C •

Zunanje temperaturno tipalo za preklop ogrevanje/hlajenje.

Preklopno stikalo ogrevanje/hlajenje.

Preklopno stikalo komfortni/ekonomični način delovanja.

Razpored obratovanja (urniki) Programabilni urniki obratovanja lahko, v času ogrevanja in/ali hlajenja, preklopijo med komfortnim načinom delovanja in ekonomičnim načinom delovanja. Glejte spodnji primer. Ogrevanje timer 1 Komfort ECO ponoči 0 h 00

dopoldan 6 h 00

popoldan

12 h 00

ponoči

18 h 00

24 h 00

Ostali prostori lahko, v odvisnosti od nastavitve sistema, simultano preklopijo med komfortnim in ekonomičnim načinom delovanja, v skladu z njihovimi lastnimi programiranimi razporedi delovanja. To zahteva eno ali več stvari od naslednjih: •

Uponor Smatrix Base timer I-143 Programiran urnik delovanja na timerju se uporablja za celoten sistem. Če se želi, da timer krmili tudi digitalni termostat T-148, potem je potrebno zagotoviti, da je na termostatu program nastavljen na Off.

Uponor Smatrix Base programabilni termostat +RH T-148 Termostat krmili svoj lasten prostor z omejitvami, ki so omenjene zgoraj glede vmesnika in timerja. Urnik 2

Komfort ECO ponoči 0 h 00

dopoldan 6 h 00

popoldan

12 h 00

18 h 00

ponoči 24 h 00

Četudi obstaja programiran urnik delovanja za celoten sistem, lahko nekateri prostori obratujejo brez kakršnega koli urnika. Ti prostori bodo obratovali v stalnem komfortnem načinu in niso pod vplivom programiranja ostalih prostorov. Stikalo za preklop ogrevanje/hlajenje Stikalo za preklop med ogrevanjem in hlajenjem je ročno upravljano preko javnega termostata ali preko zunanjega signala. Uporablja se za preklop delovanja priključnega modula med načinom ogrevanja in hlajenja.

SI SK 16

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

5 Vgradnja Uponor Smatrix Base priključnega modula

CZ DE

5.1

Položaj priključnega modula

Za pozicioniranje priključnega modula si oglejte poglavje 4.2 Priprava na vgradnjo, ter uporabite naslednje smernice: •

Pozicionirajte priključni modul nad razdelilec. Preverite lokacijo 230 V AC vtičnice.

Preverite, ali se pokrov priključnega modula lahko enostavno odstrani.

Preverite, ali so konektorji in stikala enostavno dostopni.

M odularna

Prigraditev/demontaža komponent Komponente se lahko sestavijo ali pa iztaknejo brez potrebe po odstranitvi pokrova (A) ali z vstavitvijo na točno določeno mesto, ko so pokrovi odstranjeni (B).

DK EE ES FI

A

namestitev

Priključni modul je zasnovan tako, da je nanj možno namestiti dodatne module. To pomeni, da so vsi glavni deli snemljivi in da se lahko postavijo ločeno (odvisno od postavitve je možno, da so za to potrebna dodatna ožičenja).

FR HR HU

B

IT O pozorilo !

Transformatorski modul je težak in lahko izpade iz ležišča, če se priključni modul drži obrnjen na glavo brez montiranega pokrova.

LT LV

P ozor !

Pomožni modul mora biti vgrajen tako, da je vstavljen na točno določeno mesto, saj priključne sponke štrlijo ven iz modula.

NL NO

O pomba !

Pred vgradnjo transformatorja mora biti ožičenje, med transformatorjem in priključnim modulom, iztaknjeno.

PL PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

17


EN

5.2 CZ

Pritrditev priključnega modula na steno

Priključni modul je dobavljen skupaj z vijaki, zidnimi vložki in DIN letvijo/nosilcem.

DE

DIN

V ijaki

in zidni vložki

Spodnja slika prikazuje lokacije montažnih lukenj priključnega modula in kako ga pritrditi na steno s pomočjo vijakov in zidnih vložkov.

letev / nosilec ( priporočeno )

110

S pomočjo vijakov in zidnih vložkov pritrdite DIN letev/nosilec na steno.

DK

mm

Spodnja slika prikazuje, kako pritrditi priključni modul na DIN letev/nosilec. 80 mm

EE ES FI FR

5.3

A

HR

B

Priključitev pomožnega modula (neobvezno)

P rigraditev

pomožnega modula

Spodnja slika prikazuje, kako priključiti pomožni modul na priključni modul.

HU

A

IT

B

LT

2

1 1

LV P ozor !

NL

Prepričajte se, da priključni modul ne bo zdrsnil ali izpadel z DIN letve/nosilca, če ga vgradite v kakršnem koli drugačnem položaju kot horizontalno.

NO

O pomba !

Na priključni modul se sme prigraditi samo en pomožni modul.

PL PT RO RU SE SI SK 18

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN O dstranitev

pomožnega modula

Spodnja slika prikazuje, kako odstraniti pomožni modul s priključnega modula. 1.2

mm m 8m

5.4

Priključitev zvezdastega modula (neobvezno)

CZ

Zvezdasti modul se lahko priključi na priključni modul ali z vstavitvijo modula na točno določeno mesto ali pa s pomočjo povezovalnega kabla.

DE

O pomba !

DK

Na priključni modul se sme prigraditi samo en zvezdasti modul.

P rigraditev

1

EE

zvezdastega modula

Spodnja slika prikazuje, kako vstaviti zvezdasti modul direktno v priključni modul ali v pomožni modul.

ES FI FR

2

HR HU K abelska 1. Vstavite široki izvijač v režo med pomožnim modulom in drugo enoto in obrnite izvijač, da se naredi razmak med obema enotama. Ponovite postopek še za drugo stran.

povezava

IT

Spodnja slika prikazuje, kako povezati zvezdasti modul s priključnim modulom z uporabo povezovalnega kabla.

LT

2. Odstranite pomožni modul. Pri tem pazite, da ne zakrivite priključnih sponk.

LV NL NO PL

- + BA

AB + -

PT RO

Opomba! Takšna metoda povezave uporablja dve dodatni priključni mesti v sistemu.

RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

19


EN O dstranitev

zvezdastega modula

Spodnja slika prikazuje, kako odstraniti zvezdasti modul s priključnega modula.

CZ

1.2

DE

mm m

8m

5.5

Priključitev komponent na priključni modul

Oglejte si diagram ožičenja, ki ga najdete na koncu teh navodil. Spodnja slika prikazuje izgled notranjosti priključnega modula.

A

B C

G E

H L

DK EE

1

ES

D I

G

F K

G

FI FR

2

HR

F J Pozicija Opis

HU IT 1. Vstavite široki izvijač v režo med zvezdastim modulom in drugo enoto in obrnite izvijač, da se naredi razmak med obema enotama. Ponovite postopek še za drugo stran.

LT

2. Odstranite zvezdasti modul. Pri tem pazite, da ne zakrivite priključnih sponk.

LV NL NO PL

A

Transformator, napajalni modul 230 V AC 50 Hz

B

Varovalka (T5 F3.15AL 250 V)

C

Opcijski izhodi in vhodi za upravljanje obtočne črpalke in kotla 230 V priključek od transformatorja

D

Gumbi za registracijo kanalov

E

LED diode za kanale od 01 do 06

F

Hitri konektorji za termopogone

G

Bus priključni konektorji

H

LED dioda napajanja

I

Uponor Smatrix Base pomožni modul M-140 (neobvezno)

J

LED diode za kanale od 07 do 12

K

Uponor Smatrix Base zvezdasti modul M-141 (neobvezno)

L

Zaključni pokrov

PT RO RU SE SI SK 20

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN P riključitev termopogonov na priključni modul Vsak termostat lahko krmili enega ali več kanalov. Za poenostavitev montaže in vzdrževanja Uponor priporoča, da se termopogoni, ki so krmiljeni z istim termostatom, priključijo na kanale v zaporedju.

P riključitev

termostatov na priključni modul

Termostati so priključeni na priključni modul preko ožičenega bus komunikacijskega protokola.

CZ

Za vgradnjo termostatov si oglejte poglavje 6 Uponor Smatrix Base termostati.

DE

Priključite termopogone na priključni modul kot sledi. Spodnjo sliko uporabite kot vizualni pripomoček k pisnim navodilom.

P riključitev

1. Napeljite kable termopogonov skozi kabelske vhode na spodnji strani ohišja priključnega modula. Glejte shemo spodaj.

Če sistem vsebuje tudi napravo, ki proizvaja hlajenje, lahko priključni modul preklopi med ogrevanjem in hlajenjem s pomočjo inputa ogrevanja/hlajenja.

inputa ogrevanje / hlajenje na

priključni modul ( neobvezno )

DK EE

Input ogrevanja/hlajenja je priključen, bodisi na priključnem modulu ali javnem termostatu, na suhi kontakt, ki deluje, bodisi kot pomožni krmilni sistem ali dvo-položajni rele. •

Ko je rele odprt, je sistem v načinu ogrevanja.

Ko je rele zaprt, je sistem v načinu hlajenja.

ES FI

Preklopno stikalo za ogrevanje/hlajenje je lahko priključeno in krmiljeno na dva načina, v odvisnosti od sistema.

FR

Povežite input bodisi na priključni modul bodisi na javni termostat, ki je registriran kot sistemska naprava. Za preklop med načinom obratovanja se uporablja preklopno stikalo na steni ali toplotna črpalka.

1 2. S tankim izvijačem pritisnite (brez obračanja) na beli gumb hitrega konektorja. 3. Vstavite žico v hitri konektor. 4. Odstranite izvijač.

HR HU

O pozorilo !

IT

Da bi se izognili poškodbam opreme, ne spuščajte napetosti skozi input ogrevanja/ hlajenja na priključnem modulu.

LT

Za nadaljnje informacije si oglejte dokumentacijo o releju ogrevanja/hlajenja.

LV

O pomba !

Na razdelilcu opremite zanke z imeni prostorov in določite, na katere kanale se bodo priključili termopogoni.

NL NO PL PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

21


EN CZ DE

Za priklop inputa ogrevanja/hlajenja na priključni modul:

Za priklop inputa ogrevanja/hlajenja na javni termostat:

Spodnja slika prikazuje komponente sistema ogrevanja/hlajenja, ki so priključene na priključni modul.

Spodnja slika prikazuje komponente sistema ogrevanja/hlajenja, ki so priključene na javni termostat T-143. ON

DIP

1 2 3 4

DK

20

5

35

+ - B A

EE GPI

1. Zagotovite, da je napajanje, tako termostata kot tudi releja ogrevanja/hlajenja, izklopljeno.

ES

2. Priključite kabel inputa ogrevanja/hlajenja na vhodni konektor termostata.

FI

3. Nastavite konfiguracijsko stikalo na 1=Off, 2=Off, 3=On in 4=On. Za več informacij si oglejte poglavje 6.4 Priključitev zunanjega tipala na termostat -> Uponor Smatrix Base javni termostat T-143.

FR

4. Registrirajte termostat na priključni modul kot preklopno stikalo med ogrevanjem in hlajenjem (od kontakta), sistemska naprava kanal 4. Za več informacij si oglejte poglavje 6.10 Registracija sistemskih naprav.

HR GPI

HU

S tem je preklopno stikalo ogrevanje/hlajenje vgrajeno in registrirano.

IT LT O pozorilo !

LV

Električna dela, ki se opravljajo za varovanim pokrovom 230 V AC predelka, se morajo izvajati pod nadzorom usposobljenega električarja.

NL NO

1. Preučite shemo ožičenja, ki se nahaja na koncu teh navodil ali pod pokrovom priključnega modula, da locirate položaj konektorjev.

PL

2. Zagotovite, da je napajanje, tako priključnega modula kot tudi releja ogrevanja/hlajenja, izklopljeno. 3. Odstranite vijak in odprite pokrov predelka priključnega modula.

PT

4. Speljite kabel inputa ogrevanja/hlajenja skozi kabelski vhod. 5. Priključite kabel inputa ogrevanja/hlajenja na priključni modul na sponko z oznako GPI ali na sponko z oznako IN, če je priključena toplotna črpalka.

RO RU

S tem je preklopno stikalo ogrevanja/hlajenja vgrajeno in aktivirano.

SE SI SK 22

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN P riključitev ( neobvezno )

upravljanja obtočne črpalke

Priključni modul lahko upravlja obtočno črpalko na način, da jo ustavi, ko ni nobene potrebe po ogrevanju ali hlajenju.

CZ DE

PUMP

O pomba !

Pred priključitvijo črpalke skrbno preglejte dokumentacijo dobavitelja črpalke, kot tudi relevantne Uponorjeve sheme ožičenja.

Priključni modul ne zagotavlja napajanja za obtočno črpalko.

Konektor za obtočno črpalko na priključnem modulu omogoča samo suhi kontakt za vklop ali izklop napajanja do obtočne črpalke.

Električni tokokrog obtočne črpalke mora biti zaščiten z varovalko maksimalnega razreda 8 A.

Obtočna črpalka se lahko priključi na priključni modul. Spodnja slika prikazuje, kako se priključi obtočna črpalka na priključni modul.

DK EE O pozorilo !

ES

Električna dela, ki se opravljajo za varovanim pokrovom 230 V AC predelka, se morajo izvajati pod nadzorom usposobljenega električarja.

FI

1. Preučite shemo ožičenja, ki se nahaja na koncu teh navodil ali pod pokrovom priključnega modula, da locirate položaj konektorjev.

FR

2. Zagotovite, da je napajanje, tako priključnega modula kot tudi obtočne črpalke, izklopljeno.

HR

3. Odstranite vijak in odprite pokrov predelka priključnega modula.

HU

4. Speljite kabel do/od obtočne črpalke skozi kabelski vhod. 5. Priključite žico L (napajanje) do/od obtočne črpalke preko sponke z oznako PUMP (črpalka).

IT

Opomba! V priključnem modulu ni napajanja za obtočno črpalko. Sponka za obtočno črpalko v priključnem modulu omogoča samo suhi kontakt za vklop ali izklop napajanja do obtočne črpalke.

LT LV

6. Zavarujte kabel obtočne črpalke s kabelsko objemko. Za priklop obtočne črpalke na priključni modul:

NL

7. Zaprite pokrov in ga fiksirajte s privitjem vijaka.

NO PL PT

PUMP

RO RU SE SI SK U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

23


EN P rikl jučitev

kotla

( neobvezno )

Priključni modul vsebuje kotlovski rele, ki se lahko uporablja za pošiljanje signala za vklop vira ogrevanja ali pa za odprtje 2-potnega motornega conskega ventila, ki je lociran na dovodu razdelilca talnega ogrevanja. Če se rele uporablja za vklop (napajanje) conskega ventila, potem se morajo breznapetostni prosti kontakti na conskem ventilu uporabiti za vklop vira ogrevanja.

CZ DE DK

Alternativno se lahko kotlovski rele uporabi za pošiljanje signalne zahteve na električno delujoč krmilnik temperature vode. Dodatni kontakti na krmilniku temperature vode se morajo uporabiti za vklop vira ogrevanja.

EE

Za priključitev kotla na priključni modul:

1. Preučite shemo ožičenja, ki se nahaja na koncu

teh navodil ali pod pokrovom priključnega modula, da locirate položaj konektorjev. 2. Zagotovite, da je napajanje, tako priključnega modula kot tudi kotla, izklopljeno. 3. Odstranite vijak in odprite pokrov predelka priključnega modula. 4. Speljite kabel do/od kotla skozi kabelski vhod. 5. Priključite žico L (napajanje) do/od kotla preko sponke z oznako BOILER.

O pomba !

Kotel se lahko priključi na priključni modul.

ES

V priključnem modulu ni napajanja za kotel. Sponka za kotel v priključnem modulu omogoča samo suhi kontakt za vklop ali izklop napajanja do kotla.

Spodnja slika prikazuje kako priključiti kotel na priključni modul.

FI

6. Zavarujte kabel kotla s kabelsko objemko.

FR

7. Zaprite pokrov in ga fiksirajte s privitjem vijaka.

HR

BOILER

5.6

Priključitev priključnega modula na omrežje (AC)

Za zaključek vgradnje priključnega modula:

HU

1. Preverite, če je ožičenje končano in izvedeno pravilno:

IT BOILER

LT

• Termopogon • Preklopno stikalo ogrevanje/hlajenje • Obtočna črpalka 2. Zagotovite, da je 230 V AC predelek priključnega modula zaprt in pritrjen s pritrdilnim vijakom. 3. Priključite priključni kabel v 230 V AC stensko vtičnico ali, če je to zahtevano s strani lokalnih predpisov, v priključno dozo.

LV NL NO O pozorilo !

PL

Električna dela, ki se opravljajo za varovanim pokrovom 230 V AC predelka, se morajo izvajati pod nadzorom usposobljenega električarja.

PT

O pomba !

Takšna povezava zahteva suhi kontakt, ki se ga zaznava kot vhodni signal za kotel.

RO RU SE SI SK 24

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

5.7 Test termopogonov

Za testiranje termopogonov:

Pri testiranju sistema je možno opraviti ročno odprtje in zaprtje termopogonov, ki so že registrirani na posamezne kanale. Testiranje termopogonov običajno traja približno 10 minut. Po zaključku testiranja termopogonov se delovanje modula avtomatično povrne v nastavljeno delovanje.

1. Zaženite vsiljen način delovanja s pritiskom na gumb >, medtem, ko sistem obratuje v nastavljenem načinu delovanja. Za informacijo, kako se vrniti v nastavljen način delovanja, si oglejte poglavje 9.4 Obratovalni način > Izhod v obratovalni način.

CZ

1

2. Za izbiro kanala uporabite gumba < ali > (testirajo se lahko le registrirani kanali). Na izbranem kanalu se prikaže utripajoča LED dioda v rdeči barvi.

DK

2

3

4 10 10 min min

DE

EE

3. Pritisnite gumb OK, da se aktivira vsiljen način obratovanja za izbrani kanal. LED dioda na izbranem kanalu zasveti v rdeči barvi, kar pomeni, da je priključni modul odprl termopogon na izbranem kanalu, in da se sistem povrne v obratovalni način. Če LED dioda še vedno utripa, potem ta kanal ne more biti izbran za vsiljeno delovanje. Če LED dioda ne sveti v rdeči barvi, potem je lahko vzrok v sistemu upravljanja termopogonov, ki zakasni odpiranje termopogonov, če se istočasno odpira več kot 8 kanalov. V nasprotnem primeru preverite poglavje z napakami.

ES FI FR HR

4. Počakajte 10 minut ali ponovno zaženite vsiljen način delovanja, izberite aktiviran kanal in pritisnite gumb OK, da se zaključi s testiranjem termopogonov.

O pomba !

Aktiviran vsiljen način delovanja za kanal je prikazan z LED diodo, ko je le-ta v vsiljenem načinu.

HU IT

Vsiljen način delovanja se lahko kadar koli prekine s ponovnim vnosom vsiljenega načina delovanja, izbiro aktivnega kanala in pritiskom na gumb OK.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

25


EN

6 Vgradnja Uponor Smatrix Base termostatov in tipal

CZ DE

Na sistem se lahko priključijo naslednji termostati:

DK EE ES

Uponor Smatrix Base standardni termostat T-145

Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146

Uponor Smatrix Base programabilni termostat +RH T-148

Uponor Smatrix Base podometni termostat T-144

Uponor Smatrix Base javni termostat T-143

6.1

Namestitev termostatov

Za pozicioniranje termostatov, poleg vgradnih navodil (glejte poglavje 4.2 Priprava na vgradnjo), upoštevajte še sledeča navodila:

FI FR

1. Izberite notranjo steno, položaj približno 1,5 – 1,8 m nad tlemi. 2. Zagotovite, da termostat ne podleže direktnemu sončnemu obsevanju.

HR

3. Zagotovite, da se termostat ne bo pregreval skozi steno zaradi sonca.

HU

4. Zagotovite, da je termostat stran od vira ogrevanja, npr. stran od TV, elektronskih naprav, kamina, luči, itd.

IT

5. Zagotovite, da je termostat stran od vira vlage in vodnih brizgov (IP20).

LT LV

1.5–1.8 m

NL NO

6.2

Označevanje termostatov

Označite termostate, kjer je to potrebno, s številkami kanalov, katere krmilijo, npr. #02, #03, … V sistemu, kjer je prisotnih več priključnih modulov, dodajte še ID (identifikacijsko) številko priključnega modula, npr. 1.02, 1.03, 2.02 ali 2.03. Če se termostat lahko priključi na zunanje tipalo, dodajte informacijo o vrsti tipala (kjer je to primerno). Kombiniranje termostatov in tipal, ki so na voljo: •

Temperatura v prostoru

Temperatura v prostoru in temperatura na površini tal

Temperatura v prostoru in zunanja temperatura

Temperatura daljinskega (oddaljenega) tipala

6.3

Priključitev termostatov na priključni modul

Sistem temelji na bus komunikacijskem protokolu (zahteva registracijo unikatne ID številke termostata na priključnem modulu). Povezava termostatov s priključnim modulom je lahko direktna, zvezdasto zaporedna ali zaporedna. To omogoča zaporedne (serijske) in vzporedne povezave, zaradi česar je ožičenje in priključitev termostatov in sistemskih naprav veliko lažje, kot če bi morali povezovati en termostat na en priključni konektor. S tem komunikacijskim protokolom se lahko široka paleta predstavljenih povezovalnih možnosti kombinira na kakršen koli način, ki bi bil najprimernejši za vaš sistem.

Z aporedna

vezava

PL

Na spodnjem primeru so termostati povezani zaporedno. Na ta način povezava s priključnim modulom (ali pomožnim modulom) poteka le preko enega kabla.

PT

Takšen način povezovanja pripomore k zmanjšanju porabe kabla v sistemu.

RO RU SE SI SK 26

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN D irektna

povezava na priključni modul in

pomožni modul

Vsak termostat je, na spodnjem primeru, priključen na priključni modul in pomožni modul (če je na voljo) s svojim kablom.

P riključitev

komunikacijskega kabla na

priključni modul in / ali pomožni modul

CZ DE

2

DK

3

EE

3

P ovezava

na prigrajen zvezdasti modul

ES

1

1

Zvezdasti modul je prigrajen na priključni modul in pomožni modul (če je na voljo) kot razširitev priključnih konektorjev v sistemu. Vsak termostat je, na spodnjem primeru, priključen direktno na priključni modul, pomožni modul (če je na voljo) in zvezdasti modul.

FI A B + - A B + - A B + -

FR HR

Za priključitev komunikacijskega kabla na priključni modul: 1. Speljite kable skozi kabelske vhode na zgornji strani ohišja priključnega modula.

HU

2. Vstavite štiri žice (nepolarizirane) v konektor na priključnem modulu.

IT

3. Z izvijačem privijte vijak v konektorjih, da pritrdite žice.

P ovezava

na zvezdasti modul , ki je kabelsko

povezan s priključnim modulom

Zvezdasti modul je povezan s priključnim modulom in/ali pomožnim modulom (če je na voljo) s kablom, uporabljujoč dve dodatni priključni mesti. Vsak termostat je, na spodnjem primeru, priključen direktno na zvezdasti modul, razen dveh, ki sta povezana zaporedno.

P riključitev

LT

kabla na zvezdasti modul

LV

1

NL 1

NO

2

PL A B + - A B + -

3

PT RO

Za priključitev komunikacijskega kabla na zvezdasti modul:

RU

1. Speljite kable skozi kabelske vhode na zgornji strani ohišja priključnega modula.

SE

2. Vstavite štiri žice (nepolarizirane) v konektor na priključnem modulu.

SI

3. Z izvijačem privijte vijak v konektorjih, da pritrdite žice.

SK U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

27


EN priključitev komunikacijskega kabla na termostat

CZ

T-148, T-146, T-145

in

T-143

6.4

Priključitev zunanjega tipala na termostat (neobvezno)

Za dodatno funkcionalnost je na termostate (razen termostata T-145 in T-144) možno priklopiti zunanje tipalo.

DE 1

O pomba !

DK

Za natančno temperaturo: pritrdite zunanje tipalo na severno stran zgradbe, kjer je malo možnosti, da bo izpostavljeno direktnemu soncu. Ne postavljajte jih v bližino vrat, oken ali zračnikov.

EE 3

ES

A B + -

2

Priključite tipalo na enojno spojko, ki se nahaja na zadnji strani termostata, kot je to prikazano na spodnji sliki.

FI FR

1

Za priključitev komunikacijskega kabla na termostat T-148, T-146, T-145 in T-143: 1. Vstavite štiri žice v snemljive sponke (z oznakami A, B, + in -) na termostatu.

HR

2. Z izvijačem privijte vijak v sponkah, da pritrdite žice.

HU

2

3. Vstavite sponke na zatiče na termostatu.

P riključitev komunikacijskega termostatu T-144

IT

3

kabla na

LT

1. Vstavite žici od kabla tipala (nepolarizirano) v konektor.

LV

A B + NL

2. Z izvijačem privijte vijaka v sponkah, da pritrdite žici. 3. Vstavite konektor na zatiče na termostatu.

U ponor T-146

NO 2

PL

1

smatrix base digitalni termostat

Zunanje temperaturno tipalo se lahko uporablja ali za merjenje temperature tal, ali za zunanjo temperaturo ali pa za daljinsko temperaturo. S pomočjo programa na termostatu izberite način krmiljenja, ki odgovarja uporabljeni vrsti tipala in termostata. Za več informacij si oglejte poglavje 11 Delovanje Uponor Smatrix Base digitalnega termostata.

PT Za priključitev komunikacijskega kabla na termostat T-144

RO

1. Vstavite štiri žice v sponke (z oznakami A, B, + in -) na termostatu. 2. Z izvijačem privijte vijak v sponkah, da pritrdite žice.

RU SE

U ponor smatrix +RH T-148

base programabilni termostat

Zunanje temperaturno tipalo se lahko uporablja ali za merjenje temperature tal, ali za zunanjo temperaturo ali pa za daljinsko temperaturo. S pomočjo programa na termostatu izberite način krmiljenja, ki odgovarja uporabljeni vrsti tipala in termostata. Za več informacij si oglejte poglavje 11 Delovanje Uponor Smatrix Base digitalnega termostata.

SI SK 28

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN U ponor

smatrix base javni termostat

T-143

Zunanje temperaturno tipalo se lahko uporablja ali za merjenje temperature tal, merjenje zunanje temperature, kot preklopno stikalo med ogrevanjem in hlajenjem ali za preklop med komfortnim in ekonomičnim načinom delovanja. Za izbiro načina krmiljenja, ki odgovarja uporabljeni vrsti tipala in termostata, uporabite konfiguracijska (DIP) stikala.

O pozorilo !

Termostat mora biti nastavljen na eno od funkcij, ki so na voljo, v nasprotnem primeru registracija termostata ni možna.

6.5

CZ DE

Namestitev termostata T-148, T-146, T-145 in T-143 na steno

DK

Termostati so dobavljeni v paketu, ki vsebuje vijake, zidne vložke in stenski nosilec, in s katerimi lahko namestite termostat na steno na več načinov.

ON

EE

DIP

ES

1 2 3 4

FI

Konfiguracijsko stikalo 1

2

3

4

Uporabljen kot navadni sobni termostat

Off

Off

Off

Off

Uporabljen kot navadni sobni termostat skupaj s temperaturnim tipalom

On

Funkcija*

Uporabljen kot navadni sobni termostat ali kot sistemska naprava, skupaj s tipalom zunanje temperature

Off

Off

Spodnja slika prikazuje lokacijo montažnih lukenj in kako se termostat namesti na stenski nosilec.

HR

mm

HU

Off 1

2

IT Off

On

Off

Off

LT

Off

Off

Off

On

Uporaba daljinskega (oddaljenega) tipala

Off

On

Off

On

*

FR

stenskega nosilca ( priporočeno )

60

Uporabljen kot sistemska naprava, kjer se vhodni signal uporabi za preklop iz komfortnega v ekonomični način delovanja**

Uporabljen kot sistemska naprava, kjer se vhodni signal uporabi za preklop načina obratovanja iz ogrevanja v hlajenje in obratno***

U poraba

3

V ijaki

LV

2

Off

Off

On

NL

in zidni vložki

Spodnja slika prikazuje kako namestiti termostat na stenski nosilec z uporabo vijakov in zidnih vložkov.

NO

1

On 5

PL

3

Če registrirate termostat kot sistemsko napravo, potem termostat ne bo več deloval kot standardni sobni termostat

PT

** Zaprto = ekonomični način (ECO)

RO

*** Zaprto = hlajenje

O pozorilo !

4

Stikalo mora biti nastavljeno preden se registrirajo termostati.

RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

29


EN

6.6 CZ

Namestitev termostata T-144 na steno

Spodnja slika prikazuje lokacije lukenj in kako namestiti termostat.

DE

60

DK

mm

1

N astavitev

ure ( samo pri

T-148)

Pri prvem zagonu termostat, ali po resetiranju nastavitev, program zahteva nastavitev ure in datuma. Ta nastavitev je zahtevana, da se lahko nastavi urnik delovanja tega termostata. Za spremembo vrednosti pritisnite gumba + ali – in pritisnite gumb OK, da se nova vrednost nastavi in da se prikaže naslednja vrednost.

EE 2

1

ES 3 4

FI 5

Za namestitev termostata T-144 na steno:

FR

1. Vstavite spodnji del termostata v zidno dozo in ga pritrdite z vijakoma. Zagotovite, da so komunikacijski kabli povezani.

HR

2. Namestite in držite stenski okvir na mestu. 3. Pritrdite stenski okvir z dvema vijakoma.

HU

4. Namestite transparenten LED obroč. 5. Namestite gumb.

IT

6.7

O pomba !

Če se v osmih (8) sekundah ne pritisne nobenega gumba, potem se trenutna vrednost shrani in program izstopi iz krmilnega načina obratovanja.

1. Nastavite uro.

Prvi zagon digitalnih termostatov

Pred prvim zagonom in pred registriranjem termostat zahteva nekaj osnovnih nastavitev.

LT

Za več informacij si oglejte poglavje 11 Delovanje Uponor Smatrix Base digitalnih termostatov.

LV

V erzija

2. Nastavite minute. programske opreme

Med vklopom se pokaže trenutna verzija programske opreme.

NL

T-146

NO

T-148 3. Nastavite način izgleda časa (12ur ali 24ur).

PL PT 4. Nastavite dan v tednu (1=ponedeljek, 7=nedelja).

RO RU SE SI SK 30

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN 5. Nastavite dan v mesecu.

N astavitev

temperature

Termostati so dobavljeni s tovariško nastavitvijo 21 °C.

CZ

Spodnja slika prikazuje kako spremeniti nastavljeno temperaturo na termostatu.

DE 6. Nastavite mesec.

DK EE

7. Nastavite leto.

Za spremembo nastavljene temperature na termostatu trenutnega načina delovanja:

ES

1. Enkrat pritisnite gumb – ali +.

FI

Na zaslonu se prikaže utripajoča trenutno nastavljena temperatura.

T-146

T-148

FR

8. Pritisnite gumb OK in se vrnite nazaj v obratovalni način.

HR

Datum in ura se lahko nastavita tudi preko nastavitvenega menija.

6.8

Prva nastavitev digitalnih termostatov

I zberite

krmilni način delovanja termostata

Če je na termostat priključeno zunanje tipalo, se mora izbrati primeren krmilni način delovanja, da se zagotovi dodatna funkcionalnost tipala.

HU 2. Pritisnite gumb – ali + z namenom spremembe nastavljene vrednosti. Temperatura se bo spreminjala po korakih velikosti 0,5 °C.

IT

Ko je nova vrednost nastavljena, se zaslon povrne na obratovalni način že po nekaj sekundah, in prikaže trenutno temperaturo v prostoru.

LT LV

O pomba !

Če se v osmih (8) sekundah ne pritisne nobenega gumba (v podmeniju), se program povrne nazaj v nastavitveni meni. V približno šestdesetih (60) sekundah se nato povrne v način obratovanja.

NL NO

1. Pritisnite in držite gumb OK, dokler se ne prikaže ikona za nastavitev in se ne prikažejo številke menija v zgornjem desnem kotu zaslona (približno tri sekunde).

PL

2. Za spremembo številke menija na 04, uporabite gumba – ali + in pritisnite gumb OK.

PT

3. Prikaže se trenutna nastavitev krmilnega načina delovanja (RT, RFT, RS ali RO).

RO

4. Za spremembo krmilnega načina delovanja uporabite gumba + ali – in pritisnite gumb OK.

RT = Temperatura v prostoru RFT = Temperatura v prostoru z zunanjim talnim tipalom RS = Daljinsko tipalo (oddaljeno) RO = Temperatura v prostoru z daljinskim zunanjim tipalom

RU SE

5. Pritisnite in držite gumb OK za približno tri (3) sekunde za povrnitev v nastavitveni meni.

SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

31


EN

6.9 CZ

Registracija termostatov na priključni modul

R egistracija

5 T-146 T-148

ob prvem zagonu

T-145

Ob prvem zagonu priključnega modula se avtomatično zažene obratovalni način, kateri je standardni način delovanja. Pojdite na korak 1.

DE DK

R egistracija ,

5s

če je sistem v obratovalnem

načinu

5s

Obratovalni način je standardni način delovanja priključnega modula, ko sistem obratuje v skladu z nastavljenimi parametri. Pojdite na korak 1.

EE ES

R egistracija ,

T-143

če je sistem v vsiljenem načinu

Izstopite iz obratovalnega načina, poglejte poglavje 9.4 Obratovalni način > Izstop iz obratovalnega načina, nato pojdite na korak 1.

FI

5s

R egistracija

FR

Spodnja slika prikazuje način, kako registrirati različne sobne termostate, ki so priključeni na priključni modul.

HR

1

T-144

2

5s

HU

7

IT

3s

LT

3s

LV

3

4

2

Za registracijo termostatov na priključni modul:

3

1. Pritisnite in držite gumb OK na priključnem modulu, dokler LED dioda na kanalu 1 (ali na prvem neregistriranem kanalu) ne začne utripati v rdeči barvi.

NL NO

2. Za prehod na želen kanal uporabite gumba < in > (rdeča LED dioda utripa).

PL

3. Za izbiro kanala za registracijo pritisnite gumb OK. LED dioda za izbrani kanal začne utripati v zeleni barvi.

PT

4. Ponovite korake od 2 do 3 dokler niso registrirani vsi kanali, na katere so povezani termostati (LED diode utripajo v zeleni barvi).

RO

Opomba! Priporoča se, da se istočasno registrirajo vsi kanali za termostate.

RU SE SI SK 32

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN 5. Termostat T-143

6.10 Registracija sistemskih naprav

Na priključni modul so lahko, poleg termostatov, priključene tudi sistemske naprave.

5.1 Previdno pritisnite in držite registracijski gumb na termostatu dokler LED dioda, ki se nahaja nad registracijskim gumbom na termostatu, ne začne utripati v zeleni barvi. LED dioda na izbranem kanalu priključnega modula zasveti zeleno in s tem je registracija zaključena.

Termostat T-144

5.1 Z uporabo koničastega predmeta previdno pritisnite in držite registracijski gumb na termostatu dokler LED dioda, ki se nahaja nad vrtljivim gumbom, ne začne utripati. LED dioda na izbranem kanalu priključnega modula zasveti zeleno in s tem je registracija zaključena.

Termostat T-145

5.1 Previdno pritisnite in držite registracijski gumb na termostatu dokler LED dioda, ki se nahaja na sprednji strani termostata ne začne utripati. LED dioda na izbranem kanalu priključnega modula zasveti zeleno in s tem je registracija zaključena.

Termostata T-146 in T-148

5.1 Pritisnite in držite oba gumba – in + na termostatu dokler se ne prikaže tekst CnF (konfiguracija) ter dokler se ne prikaže komunikacijska ikona na zaslonu. LED dioda na izbranem kanalu priključnega modula zasveti zeleno in s tem je registracija zaključena.

6. Ponovite korake od 2 do 5 dokler niso registrirani vsi uporabljeni termostati.

CZ

Sistemske naprave, ki so na voljo: •

Timer, za postopek vgradnje si oglejte poglavje 7 Vgradnja Uponor Smatrix Base timerja

Javni termostat z različnimi funkcijami

DE DK

Spodnja slika prikazuje kako registrirati sistemske naprave na priključni modul.

1

EE

2

ES FI

3s FR

3

HR HU IT

4

LT

5

7. Za zaključek registracije in prehod v obratovalni način pritisnite in držite gumb OK na priključnem modulu, dokler se LED dioda ne ugasne.

LV

Za deregistracijo že registriranih termostatov si oglejte poglavje 9.6 Deregistracija kanalov na priključnem modulu.

NL NO

6 T-143

PL PT

5s

RO

7

4

8

RU SE

6 3s

SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

33


EN O pomba ! CZ

Pred registracijo sistemske naprave mora biti registriran vsaj en termostat.

DE

O pomba !

Če registrirate javni termostat T-143 kot sistemsko napravo z različnimi funkcijami, termostat deluje le kot oddaljena enota. Termostat ne regulira temperature v prostoru, v katerem je lociran.

DK EE

O pozorilo ! ES

Konfiguracijska stikala na javnem termostatu T-143 morajo biti nastavljena pred registracijo termostata.

FI

O pozorilo !

6. Javni termostat kot sistemska naprava

6.1 Previdno pritisnite in držite registracijski gumb na termostatu dokler LED dioda, ki se nahaja nad registracijskim gumbom na termostatu, ne začne utripati v zeleni barvi. LED dioda na izbranem kanalu priključnega modula zasveti zeleno in s tem je registracija zaključena.

7. Ponovite korake od 4 do 6 dokler niso registrirane vse sistemske naprave. 8. Za zaključek registracije in prehod v obratovalni način pritisnite in držite gumb OK na priključnem modulu, dokler se LED dioda ne ugasne. Za deregistracijo že registriranih tipal in preklopnih stikal si oglejte poglavje 9.6 Deregistracija kanalov na priključnem modulu.

Prepričajte se, da je priključni modul v obratovalnem načinu. Za informacijo, kako izstopiti iz obratovalnega načina, si oglejte poglavje 9.4 Obratovalni način > Izstop iz obratovalnega načina.

FR HR

Za registracijo sistemske naprave na priključni modul: 1. Pritisnite in držite gumb OK na priključnem modulu, dokler ena izmed LED diod na kanalih ne začne utripati.

HU IT

2. Za prehod na LED diodo napajanja (nahaja se na desni strani nad registracijskimi gumbi) uporabite gumba < in > (rdeča LED dioda utripa).

LT

3. Za izbiro registracije sistemske naprave pritisnite gumb OK. LED dioda napajanja začne utripati v skladu z vzorcem: dolg utrip, kratka pavza, dolg utrip. LED dioda na kanalu 1 začne utripati v rdeči barvi.

LV

4. Za prehod na želen sistemski kanal uporabite gumba < ali >, seznam si oglejte spodaj.

NL

1 = Timer Za več informacij si oglejte poglavje 7 Vgradnja Uponor Smatrix Base timerja.

2 = Ni v uporabi

3 = Javni termostat z zunanjim tipalom

4 = J avni termostat s preklopnim stikalom med ogrevanjem in hlajenjem (od kontakta)

PT

5 = J avni termostat s preklopnim stikalom med komfortnim in ekonomičnim načinom obratovanja (od kontakta)

RO

5. Pritisnite gumb OK za izbiro sistemske naprave. LED dioda na izbranem kanalu začne utripati v zeleni barvi.

NO PL

RU SE SI SK 34

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

7

Vgradnja Uponor Smatrix Base timerja

CZ DE

Na sistem se lahko priključi naslednji timer: •

Uponor Smatrix Base timer I-143

P riključitev

komunikacijskega kabla na

priključni modul in / ali pomožni modul

DK

O pomba !

Na en priključni modul je možno priključiti le en timer.

EE

O pomba !

2

Timer se lahko registrira le na Uponor Smatrix Base priključni modul.

7.1

Namestitev timerja

Za pozicioniranje timerja si oglejte poglavje 4.2 Priprava na vgradnjo.

7.2

FI

3

1

FR 1

Označevanje timerja

Označite timer, kjer je to potrebno, s številko kanala, na katerem je registriran, npr. #01. V sistemu, kjer je prisotnih več priključnih modulov, dodajte še ID (identifikacijsko) številko priključnega modula, npr. 1.01 ali 2.01.

7.3

ES

3

Priključitev timerja na priključni modul

Sistem temelji na bus komunikacijskem protokolu, ki izkorišča možnost zaporedne povezave, direktne povezave ali povezave zvezdaste topologije. To omogoča zaporedne (serijske) in vzporedne povezave, zaradi česar je ožičenje in priključitev termostatov in sistemskih naprav (npr. timer) veliko lažje, kot če bi morali povezovati en termostat na en priključni konektor.

HR

A B + - A B + - A B + -

HU Za priključitev komunikacijskega kabla na priključni modul:

IT

1. Speljite kabel skozi kabelske vhode na zgornji strani ohišja priključnega modula.

LT

2. Vstavite štiri žice (nepolarizirano) v konektor na priključnem modulu. 3. Z izvijačem privijte vijak v konektorjih, da pritrdite žice.

LV NL

S tem komunikacijskim protokolom se lahko široka paleta predstavljenih povezovalnih možnosti kombinira na kakršen koli način, ki bi bil najprimernejši za vaš sistem.

NO PL

Za več informacij v zvezi z različnimi metodami povezovanja si oglejte poglavje 6.3 Priključitev termostatov na priključni modul.

PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

35


EN P riključitev

komunikacijskega kabla na timer

7.4

Namestitev timerja na steno

Timer je dobavljen v paketu, ki vsebuje vijake, zidne vložke in stenski okvir, ki predstavlja več možnosti namestitve timerja na steno.

CZ DE

1

DK EE

3

ES

2

A B + -

U poraba

stenskega okvirja ( priporočeno )

Spodnja slika prikazuje lokacijo montažnih lukenj in kako se timer namesti na stenski okvir.

FI

60

Za priključitev komunikacijskega kabla na timer:

FR

1. Vstavite štiri žice v snemljive konektorje (z oznakami A, B, + in -) na timerju.

mm

1

2

2. Z izvijačem privijte vijake v konektorjih, da pritrdite žice.

HR

3. Vstavite konektorje na zatiče na timerju.

HU

P riključitev

kabla na zvezdasti modul

Za priključitev komunikacijskega kabla na zvezdasti modul:

IT

1. Speljite kabel skozi kabelske vhode na zgornji strani ohišja pomožnega modula. 2. Vstavite štiri žice (nepolarizirano) v konektor na električni kartici.

LT

3. Z izvijačem privijte vijake v konektorjih, da pritrdite žice.

LV

3

V ijaki

in zidni vložki

Spodnja slika prikazuje kako namestiti timer na stenski okvir z uporabo vijakov in zidnih vložkov. 2

1

5

NL

3

NO PL

4

PT RO RU SE SI SK 36

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

7.5

Prvi zagon timerja

3. Nastavite način izgleda časa (12ur ali 24ur).

Pred prvim zagonom in pred registracijo, timer zahteva nekaj osnovnih nastavitev.

CZ

Za več informacij si oglejte poglavje 12 Delovanje Uponor Smatrix Base timerja.

V erzija

programske opreme

Med vklopom se prikaže trenutna verzija programske opreme.

DE 4. Nastavite dan v tednu (1=ponedeljek, 7=nedelja)

DK

I-143

EE ES

5. Nastavite dan v mesecu.

N astavitev

FI

ure

Pri prvem zagonu timerja, ali po resetiranju nastavitev, program zahteva nastavitev ure in datuma. Za spremembo vrednosti pritisnite gumba + ali – in pritisnite gumb OK, da se nova vrednost nastavi in da se prikaže naslednja vrednost.

FR 6. Nastavite mesec.

HR HU IT

7. Nastavite leto.

LT LV 8. Pritisnite gumb OK in se vrnite nazaj v obratovalni način.

O pomba !

Če se v osmih (8) sekundah ne pritisne nobenega gumba, potem se trenutna vrednost shrani in program izstopi iz krmilnega načina obratovanja.

NL

Datum in ura se lahko nastavita tudi preko nastavitvenega menija.

NO PL

1. Nastavite uro.

PT RO 2. Nastavite minute.

RU SE SI SK U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

37


EN

7.6 CZ

Registracija timerja na priključni modul

Spodnja slika prikazuje način, kako registrirati timer na povezan priključni modul.

DE

1

2

DK

3s

2. Za prehod na LED diodo napajanja (nahaja se na desni strani nad registracijskimi gumbi) uporabite gumba < in > (rdeča LED dioda utripa).

4. Pritisnite gumb OK za izbiro sistemske naprave na kanalu 1. LED dioda na kanalu 1 začne utripati v zeleni barvi. 5. Pritisnite in držite oba gumba – in + na termostatu dokler se ne prikaže tekst CNF (konfiguracija) ter dokler se ne prikaže komunikacijska ikona na zaslonu. LED dioda na izbranem kanalu priključnega modula zasveti zeleno in s tem je registracija zaključena.

3

FI

1. Pritisnite in držite gumb OK na priključnem modulu, dokler ena izmed LED diod na kanalih ne začne utripati.

3. Za izbiro registracije sistemske naprave pritisnite gumb OK. LED dioda napajanja začne utripati v skladu z vzorcem: dolg utrip, kratka pavza, dolg utrip. LED dioda na kanalu 1 začne utripati v rdeči barvi.

EE ES

Za registracijo timerja na priključni modul:

FR HR

6. Za zaključek registracije in prehod v obratovalni način pritisnite in držite gumb OK na priključnem modulu, dokler se LED dioda ne ugasne.

HU

Za deregistracijo že registriranih tipal in preklopnih stikal si oglejte poglavje 9.6 Deregistracija kanalov na priključnem modulu.

4

5

IT LT LV

5s NL

6

NO PL

3s

PT

O pomba !

Pred registracijo timerja mora biti registriran vsaj en termostat.

RO O pozorilo !

Prepričajte se, da je priključni modul v obratovalnem načinu. Za informacijo, kako izstopiti iz obratovalnega načina, si oglejte poglavje 9.4 Obratovalni način > Izstop iz obratovalnega načina.

RU SE SI SK 38

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

8

Zaključek vgradnje

CZ DE

Naredite kompletno kontrolo postopka vgradnje:

3

1. Preverite, ali termostati delujejo pravilno. 2. Nastavite termostate in timer na določene obratovalne nastavitve.

DK

5

3. Zaprite pokrove priključnega modula.

EE

4. Namestite termostate in timer na steno. 5. Natisnite in izpolnite „Zapisnik o vgradnji“, ki se nahaja na koncu teh navodil. 6. Posredujte navodila in informacije o sistemu končnemu uporabniku.

ES FI

1 1 2 4

FR

6

HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

39


EN

9 Delovanje Uponor Smatrix Base priključnega modula

CZ DE

Uponor Smatrix Base krmili vgrajene instalacije talnega ogrevanja/hlajenja v skladu s zahtevami uporabnika. Temperature so nastavljene s termostati, ki so locirani v vsakem posameznem prostoru.

DK EE

9.1

Princip delovanja

Ko termostat zazna, da je izmerjena temperatura nižja (pri ogrevanju) ali višja (pri hlajenju) od nastavljene vrednosti, se ustvari zahteva za spremembo temperature v prostoru, katera se pošlje priključnemu modulu. Priključni modul bo odprl termopogone v skladu s trenutnim načinom obratovanja in ostalimi nastavitvami. Ko se doseže nastavljena temperatura, se ta informacija pošlje nazaj na priključni modul in termopogoni se zaprejo.

ES FI FR

9.2

HR

Normalno delovanje brez programiranja urnika delovanja

Ko sistem obratuje v normalnem načinu:

HU

Pri ogrevanju (Heating mode) so termopogoni odprti, ko so temperature v prostorih nižje od nastavljenih vrednosti.

Pri hlajenju (Cooling mode) so termopogoni odprti, ko so temperature v prostorih višje od nastavljenih vrednosti.

IT LT

Če vas zanimajo informacije o delovanju analognih termostatov si oglejte poglavje 10 Delovanje Uponor Smatrix Base analognih termostatov.

LV NL

Če vas zanimajo informacije o delovanju digitalnih termostatov si oglejte poglavje 11 Delovanje Uponor Smatrix Base digitalnih termostatov.

NO

9.3

PL

S pomočjo 7-dnevnega programa se lahko nastavi urnik delovanja oz. preklopa med ekonomičnim načinom obratovanja in komfortnim načinom obratovanja za izbrane prostore. Na ta način se poenostavi vgradnja in prihrani se pri energiji.

PT

Delovanje s programiranim urnikom delovanja

9.4

Obratovalni način

Med normalnim delovanjem je priključni modul v obratovalnem načinu.

I zhod

v obratovalni način

9.5

Resetiranje priključnega modula

Če je priključni modul registriran ali v vsiljenem načinu obratovanja, potem za izhod v obratovalni način pritisnite gumb OK, dokler se LED dioda ne ugasne (približno 5 sekund).

V primeru, da se pojavijo problemi z netočno registracijo kanala, resetirajte priključni modul. Naslednja slika prikazuje lokacijo gumba za resetiranje na priključnem modulu. Za resetiranje priključnega modula: 1. Prepričajte se, da je priključni modul v obratovalnem načinu. Če je priključni modul registriran ali v vsiljenem načinu obratovanja, potem za izhod v obratovalni način pritisnite gumb OK, dokler se LED dioda ne ugasne (približno 5 sekund). 2. Istočasno pritisnite gumbe <, OK in > in jih držite, dokler vse LED diode (izjema je LED dioda napajanja) ne ugasnejo (približno 10 sekund).

Uporabo programiranih urnikov zahteva uporabo vsaj sledečih elementov:

RO RU

Uponor Smatrix Base programabilni termostat +RH T-148

Uponor Smatrix Base timer T-143

Če vas zanimajo informacije o delovanju digitalnih termostatov si oglejte poglavje 11 Delovanje Uponor Smatrix Base digitalnih termostatov.

SE

3. Po opravljenem resetiranju je potrebna vgradnja in registracija.

Če vas zanimajo informacije o delovanju timerja si oglejte poglavje 12 Delovanje Uponor Smatrix Base timerja.

SI SK 40

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

9.6

Deregistracija kanalov na priključnem modulu

D eregistracija

enega kanala

Če je kanal nepravilno registriran ali če se mora registracija termopogonov še enkrat opraviti, je možno s priključnega modula odstraniti trenutno registracijo.

1

D eregistracija

vseh kanalov

Če je eden ali več kanalov nepravilno registriranih, je možno s priključnega modula odstraniti vse registracije istočasno.

CZ

1

DE

2

DK

2 EE

10 s

ES FI

O pozorilo !

Prepričajte se, da je priključni modul v obratovalnem načinu. Za informacijo, kako izstopiti iz obratovalnega načina, si oglejte poglavje 9.4 Obratovalni način > Izstop iz obratovalnega načina.

3 3s O pozorilo !

Prepričajte se, da je priključni modul v obratovalnem načinu. Za informacijo, kako izstopiti iz obratovalnega načina, si oglejte poglavje 9.4 Obratovalni način > Izstop iz obratovalnega načina.

FR

Za deregistracijo vseh kanalov:

HR

1. 1. Pritisnite in držite gumb OK na priključnem modulu, dokler LED dioda na kanalu 1 ne začne utripati rdeče/zeleno, ali dokler prvi neregistriran kanal ne začne utripati z rdečo barvo.

HU

2. Istočasno pritisnite gumba < in > in ju držite, dokler vse LED diode (izjema je LED dioda napajanja) ne ugasnejo (približno 10 sekund). LED dioda napajanja utripa v rdeči barvi.

IT LT

Za deregistracijo kanala: 1. Pritisnite in držite gumb OK na priključnem modulu, dokler LED dioda na kanalu 1 ne začne utripati rdeče/zeleno, ali dokler prvi neregistriran kanal ne začne utripati z rdečo barvo.

LV NL

2. Za prehod na želen kanal (LED dioda utripa v rdeči barvi) za deregistracijo, uporabite gumba < in >. V primeru, da je kanal registriran, LED dioda utripa v zeleni barvi.

NO

3. Istočasno pritisnite gumba < in > in ju držite, dokler LED dioda izbranega kanala ne začne utripati v rdeči barvi (po približno 3 sekundah).

PL PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

41


EN D eregistracija

sistemske naprave

Če je kanal nepravilno registriran na sistemsko napravo, je možno s priključnega modula odstraniti trenutno registracijo, kot je to prikazano na spodnji sliki.

CZ DE

1

2

DK EE

4. Za prehod na želen sistemski kanal uporabite gumba < ali > (seznam si oglejte spodaj). V primeru, da je kanal registriran, LED dioda utripa v zeleni barvi.

1 = Timer (samo Base)

2 = Ni v uporabi

3 = Javni termostat z zunanjim tipalom

4 = Javni termostat s preklopnim stikalom med ogrevanjem in hlajenjem (od kontakta)

5 = Javni termostat s preklopnim stikalom med komfortnim in ekonomičnim načinom obratovanja (od kontakta)

5. Istočasno pritisnite gumba < in > in ju držite, dokler LED dioda izbranega kanala ne začne utripati v rdeči barvi (po približno 5 sekundah).

ES FI

3

FR HR HU

4

5

IT LT LV

5s

NL O pozorilo !

Prepričajte se, da je priključni modul v obratovalnem načinu. Za informacijo, kako izstopiti iz obratovalnega načina, si oglejte poglavje 9.4 Obratovalni način > Izstop iz obratovalnega načina.

NO PL

Za deregistracijo sistemske naprave:

PT

1. Pritisnite in držite gumb OK na priključnem modulu, dokler ena izmed LED diod na kanalih ne začne utripati.

RO

2. Za prehod na LED diodo napajanja (nahaja se na desni strani nad registracijskimi gumbi) uporabite gumba < in > (rdeča LED dioda utripa).

RU

3. Za izbiro registracije sistemske naprave pritisnite gumb OK. LED dioda napajanja začne utripati v skladu z vzorcem: dolg utrip, kratka pavza, dolg utrip. LED dioda na kanalu 1 začne utripati v rdeči barvi ali v rdeči in zeleni barvi, če je sistemska naprava registrirana na ta kanal.

SE SI SK 42

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

10 Delovanje Uponor Smatrix Base analognih termostatov

CZ DE

Pri Uponor Smatrix Base sistemu se lahko uporabljata dve vrsti termostatov, analogni in digitalni.

P odometni

termostat

T-144

Spodnja slika prikazuje sestavne dele termostata.

DK

A B

Analogni termostati: •

Uponor Smatrix Base standardni termostat T-145

Uponor Smatrix Base podometni termostat T-144

Uponor Smatrix Base javni termostat T-143

EE ES

Analogni termostati regulirajo temperaturo s pomočjo vrtenja gumba (T-145) ali s pomočjo potenciometra (T-143).

FI

10.1 Izgled termostata S tandardni

termostat

FR

E

T-145

Med normalnim delovanjem se v primeru, da je izkazana potreba po ogrevanju ali hlajenju, na termostatu zasveti diskretna LED dioda za približno 60 sekund.

C

HR

D

HU

Spodnja slika prikazuje sestavne dele termostata.

A

C

D E

IT LT LV

A

NL

Pozicija Opis

B

F

Pozicija Opis A

Vrtljivi gumb za nastavitev želene temperature

B

LED dioda za prikaz potrebe po ogrevanju/ hlajenju

C

Vodilo gumba

D

Gumb za registracijo

E

Preklopno stikalo za odklop timerja

F

Konektor za komunikacijski kabel

A

Vrtljivi gumb za nastavitev želene temperature

B

LED dioda za prikaz potrebe po ogrevanju/ hlajenju

C

Gumb za registracijo

D

Preklopno stikalo za odklop timerja

E

Konektor za komunikacijski kabel

NO PL PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

43


EN J avni

termostat

T-143

Termostat vsebuje tudi stikalo, ki pošlje opozorilo (alarm) sistemu, ko se termostat odstrani s stene. Alarm je poslan po komunikacijskih kablih in povzroči, da LED diodi za napajanje in za izbrani kanal na priključnem modulu utripata.

CZ DE

Med normalnim delovanjem se v primeru, da je izkazana potreba po ogrevanju ali hlajenju, na termostatu zasveti diskretna LED dioda za približno 60 sekund.

DK

Spodnja slika prikazuje sestavne dele termostata.

EE

10.2 Nastavitev temperature Temperatura se spremeni z nastavitvijo želene temperature na termostatu. Nastavljene vrednosti so lahko med 5 in 35 °C.

S tandardni

termostat

T-145

Za nastavitev temperature uporabite vrtljivi gumb na termostatu. Spodnja slika prikazuje kako nastaviti želeno temperaturo na termostatu.

G B C E ES FI FR Za spremembo nastavljene temperature na termostatu:

HR

F

HU

D A

Za višjo temperature obrnite gumb v smeri urinega kazalca.

Za nižjo temperaturo obrnite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca.

Pozicija Opis

IT

A

LT LV NL

Potenciometer za nastavitev želene temperature

B

Gumb za registracijo

C

Preklopno stikalo za odklop timerja

D

Konektor za zunanje tipalo (nepolarizirano)

E

Konfiguracijska (DIP) stikala

F

Konektor za komunikacijski kabel

G

LED dioda za prikaz potrebe po ogrevanju/ hlajenju

P odometni

termostat

T-144

Za nastavitev temperature uporabite vrtljivi gumb na termostatu. Ob vsakokratnem zasuku gumba, se zasveti LED dioda. Po približno 10-ih sekundah neaktivnosti gumba, se LED dioda ugasne. Spodnja slika prikazuje kako nastaviti želeno temperaturo na termostatu.

NO PL PT

Za spremembo nastavljene temperature na termostatu:

RO RU

Za višjo temperature obrnite gumb v smeri urinega kazalca.

Za nižjo temperaturo obrnite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca.

SE SI SK 44

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN J avni

termostat

T-143

Spodnja slika prikazuje kako nastaviti želeno temperaturo na termostatu.

2

P odometni

termostat

T-144

Spodnja slika prikazuje kako izklopiti funkcijo timerja na termostatu.

CZ

2

3

DE 20

5

35

DK

1 3

EE

1 Za nastavitev izklopa funkcije timerja na stikalu:

Za spremembo nastavljene temperature na termostatu: 1. Na spodnji strani termostata dvignite ohišje. 2. Odstranite ohišje termostata s stenskega okvirja. 3. Na potenciometru nastavite želeno temperaturo.

2. Preklopite stikalo na komfortni način

.

10.4 Tovarniško resetiranje

10.3 Izklop funkcije timerja

S tovarniškim resetiranjem se vse vrednosti ponastavijo na privzete vrednosti.

T ermostata T-143

in

FR HR

O pomba !

Ne resetirajte sistema, če to res ni nujno potrebno.

T-145

HU

O pomba !

Spodnja slika prikazuje kako izklopiti funkcijo timerja na termostatu.

2

FI

3. Namestite vrtljivi gumb nazaj na termostat.

4. Namestite ohišje termostata nazaj na stenski okvir.

Analogni termostati imajo stikalo, ki omogoča izklop funkcije timerja (ekonomični način) za kanale, ki jih krmili termostat. Stikalo je tovarniško nastavljeno na komfortni/ekonomični način delovanja.

ES

1. Odstranite vrtljivi gumb s pomočjo majhnega izvijača.

IT

Tovarniško resetiranje odstrani podatke o registraciji termostatov.

2

3

LT

3

LV

1

NL

1

Za nastavitev izklopa funkcije timerja na stikalu:

4

NO

1. Na spodnji strani termostata dvignite ohišje. 2. Odstranite ohišje termostata s stenskega okvirja. 3. Preklopite stikalo na komfortni način

PL

.

4. Namestite ohišje termostata nazaj na stenski okvir.

T-143

T-145 PT

Za tovarniško resetiranje analognega termostata: 1. Na spodnji strani termostata dvignite ohišje.

RO

2. Odstranite ohišje termostata s stenskega okvirja. 3. Previdno pritisnite in držite gumb za registracijo na termostatu, dokler LED dioda ne začne utripati.

RU

4. Dvakrat premaknite stikalo za izklop funkcije timerja (začetni položaj stikala ni pomemben).

SE

5. Termostat je sedaj resetiran na tovarniške nastavitve.

SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

45


EN

11 Delovanje Uponor Smatrix Base digitalnih termostatov

CZ DE

Pri Uponor Smatrix Base sistemu se lahko uporabljata dve vrsti termostatov, analogni in digitalni.

DK

T-148

J M H A I G E

Digitalni termostati imajo zaslon, na katerem so izpisane informacije za uporabnika, ter gumbe za nastavljanje.

EE

K

Digitalni termostati:

ES FI

F D B

Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146

Uponor Smatrix Base programabilni termostat +RH T-148

C L

11.1 Izgled termostata Spodnja slika prikazuje sestavne dele termostata.

FR

A

Poz.

Ikona

A

HR

Opis Samo pri T-146 Sporočilno polje, ki uporablja tri alfa numerične znake

T-146

HU IT

T-148

Odčitana temperatura z – ali + predznakom, dva digitalna znaka, decimalna vejica in znak, ki kaže 0 ali 5.

LT Samo pri T-148

B

LV

D

C

Odčitana relativna vlažnost, dva digitalna znaka. Označeno z znakom „%“.

Pozicija Opis

NL NO

A

Zaslon

B

Gumbi

C

Konektor za zunanje tipalo (nepolarizirano)

D

Konektor za komunikacijski kabel

B Znak izpraznjenosti baterije

Enota temperature, ki je prikazana, ko skupina A prikaže temperaturo

PL

11.2 Izgled zaslona

PT

Spodnja slika prikazuje vse možne simbole in znake, ki se lahko pojavijo na zaslonu:

T-146

H I

SE

E

SI

A

Indikator komunikacije Indikator notranje temperature Indikator temperature daljinskega tipala (RS način)

D C B

G

D E

F

RO RU

C

Tekst Err in utripajoča ikona tipala nakazujeta na napako tipala Indikator notranje temperature skupaj s tipalom temperature tal Tekst Err in utripajoča ikona tipala nakazujeta na napako tipala Indikator temperature tal Tekst Err in utripajoča ikona tipala nakazujeta na napako tipala

SK 46

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN Poz.

Ikona

Opis

11.3 Upravljalni gumbi

Indikator zunanje temperature

Spodnja slika prikazuje gumbe, ki se uporabljajo za upravljanje digitalnih termostatov.

Tekst Err in utripajoča ikona tipala nakazujeta na napako tipala

CZ DE

Samo pri T-148 Dosežena omejena relativna vlažnost F

DK

Nastavitveni meni Številke nastavitvenega menija

G

Potreba po ogrevanju

A

C

Potreba po hlajenju H I

Ekonomični način delovanja

J Samo pri T-148 ; Digitalna ura

FI Poz.

Opis

A

Gumba + in – se uporabljata za:

B

• •

C

Gumb OK se uporablja za: •

Samo pri T-148

• •

Ime parametra v nastavitvenem meniju

L

ES

Komfortni način delovanja

Utripajoča ikona na termostatu T-146 nakazuje, da je aktivirano počitniško delovanje sistema

K

EE

B

FR

Nastavitev želene temperature Spreminjanje parametrov v nastavitvenem meniju

HR

Prehod med trenutnim statusom podatka in vrednostjo razpoložljivih tipal, ki so povezani na termostat Vstop in izhod iz nastavitvenega menija Potrditev nastavitve

HU IT

Samo pri T-148

11.4 Prvi zagon

Indikator prikazuje AM ali PM, ko je termostat nastavljen na 12-urni način prikazovanja ure

Pri prvem zagonu (vklopu) se na zaslonu, za približno tri sekunde, prikaže oznaka verzije programske opreme. Nato termostat preide v obratovalni način.

LT

Brez dodatnega prikaza, ko je termostat nastavljen na 24-urni način prikazovanja ure

Ko se termostat prvič zažene (vklopi) ali po tovarniškem resetiranju, program zahteva vnos ure in datuma (samo pri T-148).

LV

Samo pri T-148 Izbran/aktiviran dan v tednu 1 = ponedeljek 7 = nedelja

V erzija

Samo pri T-148

Primeri:

Izbran čas ali urni indikatorji, za ekonomičen način delovanja, med 0:00 in 24:00

NL

programske opreme

Ko se termostat priključi na napajanje, se na zaslonu izpiše trenutna verzija programske opreme.

T-146

NO PL

T-148

Polovička = 30 minut

PT

Poln = 1 ura M

Počitniški način delovanja

N astavitev

ure in datuma ( samo pri

RO

T-148)

Ko se termostat prvič zažene (vklopi) ali po tovarniškem resetiranju, program zahteva vnos ure in datuma.

RU

Za spremembo vrednosti pritisnite gumba + ali – in pritisnite gumb OK, da se nova vrednost nastavi in da se prikaže naslednja vrednost.

SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

47


EN O pomba !

Če se v osmih (8) sekundah ne pritisne nobenega gumba, potem se trenutna vrednost shrani in program se povrne v obratovalni način.

CZ DE

1. Nastavite uro.

DK

11.5 Nastavitev temperature Temperaturo se spreminja z nastavljanjem želene temperature na termostatu. Za spremembo nastavitve želene temperature uporabite gumbe. Ob vsakokratnem pritisku na gumb, se osvetli zaslon. Po približno 10-ih sekundah neaktivnosti, se zaslon zatemni. Spodnja slika prikazuje, kako nastaviti želeno temperaturo na termostatu.

EE 2. Nastavite minute.

ES FI FR

3. Nastavite način izgleda časa (12ur ali 24ur).

Za spremembo nastavljene želene temperature trenutnega načina obratovanja: 1. Pritisnite (enkrat) gumb – ali +.

HR

HU

Trenutno nastavljena želena temperatura na zaslonu utripa.

T-146

T-148

4. Nastavite dan v tednu (1=ponedeljek, 7=nedelja).

IT LT 5. Nastavite dan v mesecu.

LV

2. Za nastavitev nove želene temperature pritisnite gumba – ali + . Vsak pritisk gumba bo spremenil temperaturo za 0,5 °C.

NL

Ko je želena temperatura nastavljena, se zaslon, po nekaj sekundah, povrne v obratovalni način in pokaže temperaturo v prostoru.

11.6 Obratovalni način

NO

6. Nastavite mesec.

Med normalnim delovanjem je termostat v obratovalnem načinu delovanja.

PL

Ko je termostat v obratovalnem načinu, so na zaslonu prikazani specifični krmilni podatki.

PT

11.7 Krmilni način 7. Nastavite leto.

RO

Termostat ima štiri različne krmilne načine delovanja, kateri se nastavijo v nastavitvenem meniju. Krmilni načini: • RT = Temperatura v prostoru

RU

• RFT = Temperatura v prostoru z zunanjim talnim tipalom

SE

8. Pritisnite gumb OK in se vrnite nazaj v obratovalni način. Datum in ura se lahko nastavita tudi preko nastavitvenega menija.

SI

• RS = Daljinsko tipalo • RO = Temperatura v prostoru z daljinskim zunanjim tipalom

Za več informacij si oglejte poglavje 11.9 Nastavitve.

SK 48

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN Ko je termostat v krmilnem načinu delovanja, so lahko na zaslonu prikazane različne vrste informacij. Digitalni termostat T-148 pa dodatno prikazuje še uro ter nastavljen urnik delovanja.

11.9 Nastavitve V tem meniju se nastavijo vse nastavitve v zvezi z delovanjem termostata.

Za premik med posameznimi informacijami uporabite gumb OK.

RT,

O pomba !

DE

Dokler je na digitalnemu termostatu T-148 aktiven (ni nastavljen na Off) urnik delovanja (program 00), potem nobena druga naprava (timer) nima dovoljenja za spremembo komfortnega oz. ekonomičnega načina delovanja v tem prostoru.

temperatura v prostoru

1. Temperatura v prostoru (privzeto). 2. Relativna vlažnost (samo pri T-148).

RFT,

CZ

temperatura tal

DK EE

1. Temperatura v prostoru (privzeto). 2. Relativna vlažnost (samo pri T-148).

O pomba !

RS,

daljinska temperatura

1. Temperatura v prostoru (privzeto). 2. Relativna vlažnost (samo pri T-148).

RO,

daljinska zunanja temperatura

1. Temperatura v prostoru (privzeto). 2. Relativna vlažnost (samo pri T-148). 3. Zunanja temperatura.

11.8 Sprememba krmilnega načina Če je na termostat priključeno zunanje tipalo, se mora izbrati primeren krmilni način delovanja, da se zagotovi dodatno funkcionalnost tipala.

O pomba !

Če se v osmih (8) sekundah ne pritisne nobenega gumba (v podmeniju), se trenutne vrednosti shranijo in program se povrne nazaj v nastavitveni meni. V približno 60-ih sekundah se nato program povrne v obratovalni način.

1. Pritisnite in držite gumb OK približno tri (3) sekunde. 2. Nastavitvena ikona in številke menija so prikazane v zgornjem desnem kotu zaslona. 3. Za spremembo številke menija na 04 uporabite gumba – ali + ter pritisnite gumb OK. 4. Prikaže se trenutna nastavitev krmilnega načina delovanja (RT, RFT, RS ali RO). 5. Za spremembo krmilnega načina delovanja uporabite gumba – in + ter pritisnite gumb OK.

RT = Temperatura v prostoru

RFT = Temperatura v prostoru z zunanjim talnim tipalom

RS = Daljinsko tipalo

RO = Temperatura v prostoru z daljinskim zunanjim tipalom

.

Za izhod v nastavitveni meni pritisnite in držite gumb OK za približno tri (3) sekunde.

ES

Če se v osmih (8) sekundah ne pritisne nobenega gumba (v podmeniju), se trenutne vrednosti shranijo in program se povrne nazaj v nastavitveni meni. V približno 60-ih sekundah se nato program povrne v obratovalni način.

3. Temperatura tal.

FI FR

Za vstop v nastavitveni meni: 1. Pritisnite in držite gumb OK približno tri (3) sekunde.

HR

2. Nastavitvena ikona in številke menija so prikazane v zgornjem desnem kotu zaslona.

HU

3. Za spremembo številke menija (glejte spodnji seznam) uporabite gumba – ali + ter pritisnite gumb OK.

IT

00 = Program (samo pri T-148) 02 = Sprememba ogrevanje/hlajenje* 03 = Ekonomični način (znižana temperatura) 04 = Krmilni način 05 = Najvišja dovoljena temperatura tal 06 = Najnižja dovoljena temperatura tal 07 = Hlajenje dovoljeno 08 = Enota na zaslonu 10 = Ura in datum (samo pri T-148)

LT LV NL

* Ta meni ni viden, če je termostat registriran na priključni modul. 4. Spremenite parametre v podmeniju.

NO

5. Pritisnite in držite gumb OK za približno tri sekunde za izhod iz nastavitvenega menija.

00 P rogram ( samo

pri

PL

T-148)

V tem meniju se lahko nastavi do sedem različnih programov/urnikov za komfortni/ekonomični način delovanja. Programi od 1 do 6 so že programirani, 7 program pa je možno programirati po želji.

PT

Program Off (privzeto):

RO

Prostor je nastavljen na komfortni način delovanja. Če je v sistemu prisoten timer, bodo termostati upoštevali urnik delovanja, ki je bil programiran na timerju, vendar pa se za velikost temperaturnega znižanja (ECO mode setback temperature) upošteva podatek iz termostata.

RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

49


EN Program P1:

Program P5:

Program P2:

Program P6:

CZ DE DK EE ES FI FR HR HU Program P3:

IT

Za spremembo teh nastavitev: 1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati. 2. Za izbiro programa uporabite gumba – ali + .

LT

Izberite med: P1-P6, U ali Off.

Program U

LV

2.1 Trenutni dan začne utripati.

Izberite enega izmed dveh načinov programiranja urnika:

NL

Dnevno: Programira vsak dan posebej.

Tedensko: Programira celotni teden (vse dni).

Program P4:

NO PL PT

Programiranje vsakega dne posebej:

2.1.1 Za izbiro dnevnega programiranja uporabite gumba – ali +.

2.1.2 Pritisnite in držite gumb OK, dokler se ne prikažejo ure.

2.1.3 Ure začnejo utripati. Za nastavitev komfortnega/ekonomičnega intervala uporabite gumba – ali + . Ikoni na zaslonu prikazujeta kateri način je aktiviran:

= Komfortni način

RO

= Ekonomični način Pritisnite gumb OK za potrditev vsake nastavitve razen takrat, ko oznaka, na spodnjem delu zaslona, ne doseže konec dneva. S tem bo potrjen nastavljen interval.

RU SE SI SK 50

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

2.1.4 Ko je dan popolnoma programiran, se program povrne v nastavitveni meni.

2.1.5 Ponovite korake od 1, če je potrebno programirati več dni.

Programiranje celotnega tedna:

2.1.1 Pritisnite in držite gumb OK, dokler se ne prikažejo ure.

2.1.2 Ure začnejo utripati. Za nastavitev komfortnega/ekonomičnega intervala uporabite gumba – ali + . Ikoni na zaslonu prikazujeta kateri način je aktiviran:

= Komfortni način = Ekonomični način Pritisnite gumb OK za potrditev vsake nastavitve razen takrat, ko oznaka, na spodnjem delu zaslona, ne doseže konec dneva. S tem bo potrjen nastavljen interval.

2.1.3 Ko je dan popolnoma programiran, začne utripati ikona naslednjega dne. Pojavi se tekst Copy Yes (Kopiraj Da) – Yes utripa. 2.1.4 Za kopiranje nastavitev trenutnega dneva v naslednji dan pritisnite Yes. Za programiranje novega urnika za naslednji dan izberite No.

2.1.5 Ponovite korake od 2.1.2 do 2.1.4 dokler niso programirani vsi dnevi.

2.1.6 Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

02 S prememba

ogrevanje / hlajenje

Ta meni ni viden, če je termostat registriran na priključni modul. Preklop med ogrevanjem/hlajenjem bo krmiljen preko fizičnega preklopnega stikala, če je le-ta vgrajen.

03 E konomični

način ( znižana temperatura )

V tem meniju se da nastaviti vrednost znižanega temperaturnega delovanja, kadarkoli je kanal v ekonomičnem načinu obratovanja.

Pri ogrevanju je razlika med normalno/komfortno temperaturo in znižano/ekonomično temperaturo negativna, pri hlajenju pa pozitivna. Tako se pri ogrevanju nastavljena temperatura zniža, pri hlajenju pa zviša.

04 K rmilni

način

V tem meniju se da nastaviti način krmiljenja termostata.

CZ

Če je na termostat priključeno zunanje tipalo, se mora izbrati primeren krmilni način delovanja, da se zagotovi dodatno funkcionalnost tipala.

DE

Prikaže se trenutna nastavitev krmilnega načina delovanja (RT, RFT, RS ali RO).

DK

Za spremembo nastavitev: 1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati.

EE

2. Za spremembo krmilnega načina delovanja uporabite gumba – in + ter pritisnite gumb OK.

RT = Temperatura v prostoru

RFT = Temperatura v prostoru z zunanjim talnim tipalom

RS = Daljinsko tipalo

RO = Temperatura v prostoru z daljinskim zunanjim tipalom

ES FI FR

3. Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

05 N ajvišja

HR dovoljena temperatura tal

V tem meniju se nastavi najvišja dovoljena temperatura tal.

HU

Ta meni je viden samo v primeru, če je aktiviran krmilni način RFT v nastavitvenem meniju 04.

IT

Za spremembo nastavitev: 1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati.

LT

2. Za spremembo parametra uporabite gumba – ali +.

Privzeta vrednost: 26 °C Nastavitveno območje: 20 - 35 °C, 0,5 °C porast

LV

O pomba !

NL

Ta parameter se ne more nastaviti nižje kot je nastavljena vrednost v nastavitvenem meniju 06 Najnižja dovoljena temperatura tal (Low floor).

NO

3. Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

PL PT

Če je vrednost znižanega temperaturnega delovanja nastavljena na 0, se pri preklopu iz komfortnega v ekonomično delovanje na termostatu ne bo nič spremenilo (temperatura bo ostala enaka).

RO

Za spremembo nastavitev:

RU

1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati. 2. Za spremembo parametra uporabite gumba – ali +.

SE

Privzeta vrednost: 4 °C Nastavitveno območje: 0 – 11 °C, 0,5 °C porast

SI

3. Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

SK U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

51


EN 06 N ajnižja

dovoljena temperatura tal

CZ

V tem meniju se nastavi najnižja dovoljena temperatura tal.

DE

Ta meni je viden samo v primeru, če je aktiviran krmilni način RFT v nastavitvenem meniju 04. Za spremembo nastavitev: 1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati.

DK

2. Za spremembo parametra uporabite gumba – ali +.

EE

Privzeta vrednost: 20 °C Nastavitveno območje: 10 - 30 °C, 0,5 °C porast

O pomba !

ES

Če se ta parameter nastavi pod 16 °C, potem bo začela utripati ikona hlajenja kar pomeni, da je nevarnost kondenzacije v sistemu.

FI

O pomba !

FR

Ta parameter se ne more nastaviti višje kot je nastavljena vrednost v nastavitvenem meniju 05 Najvišja dovoljena temperatura tal (High floor).

HR

3. Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

HU

07 H lajenje

dovoljeno

V tem meniju se nastavi, ali je hlajenje dovoljeno ali ne.

IT

Za spremembo nastavitev: 1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati.

LT

2. Za premik med Yes in No uporabite gumba – in +. Yes = prikaže ikono potrebe po hlajenju No = skrije ikone potrebe po hlajenju

LV

NL

3. Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

08 E nota

na zaslonu

10 U ra

in datum ( samo pri

T-148)

V tem meniju se nastavi ura in datum. Nastavitev se potrebuje pri programiranju urnika delovanja termostata. Uporabite gumba – in + za spremembo vrednosti. Pritisnite gumb OK za nastavitev vrednosti in premik na naslednjo vrednost. Za spremembo nastavitev: 1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati. 2. Nastavite uro. 3. Nastavite minute. 4. Nastavite prikaz ure: 12-urni ali 24-urni. 5. Nastavite dan v tednu (1 = ponedeljek, 7 = nedelja). 6. Nastavite dan v mesecu. 7. Nastavite mesec. 8. Nastavite leto. 9. Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

11.10 Tovarniška ponastavitev (resetiranje) S tovarniškim resetiranjem se vse vrednosti ponastavijo na privzete vrednosti.

O pomba !

Ne resetirajte termostata, če to res ni nujno potrebno.

O pomba !

Tovarniško resetiranje odstrani podatke o registraciji s termostatov.

1. Pritisnite in držite gumbe -, + in OK za približno pet (5) sekund, dokler se zaslon ne zatemni. 2. Termostat je sedaj ponastavljen na tovarniško privzete vrednosti.

V tem meniju se nastavi enota temperature.

NO

Za spremembo nastavitev: 1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati.

PL

2. Za premik med stopinjami Celzija in stopinjami Fahrenheita uporabite gumba – in +. DEg = Stopinje Celzija FAr = Stopinje Fahrenheita

PT

RO

3. Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

RU SE SI SK 52

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

12 Delovanje Uponor Smatrix Base timerja

CZ DE

Timer (samo Base) omogoča opcijo preklopa izbranih prostorov med komfortnim in ekonomičnim načinom obratovanja z uporabo 7-dnevnega programa. Ima zaslon, na katerem so izpisane informacije za uporabnika, ter gumbe za nastavljanje.

Poz. A

Popis

DK

Sporočilno polje, ki uporablja tri alfa numerične znake Parameter v nastavitvenem meniju

EE

B Znak izpraznjenosti baterije

Timerji: •

Ikona

ES

C

Uponor Smatrix Base timer I-143

Enota temperature, ki je prikazana, ko skupina A prikaže temperaturo

12.1 Izgled timerja Spodnja slika prikazuje sestavne dele timerja.

D

A

E F

FI

Indikator komunikacije

FR

Počitniški način Nastavitveni meni

HR

Številke nastavitvenega menija G

HU

Potreba po ogrevanju Potreba po hlajenju

H I

B

C

Komfortni način delovanja

LT

Ekonomični način delovanja

J

Pozicija Opis

LV

Digitalna ura

A

Zaslon

B

Gumbi

C

Konektor za komunikacijski kabel

E I J MG A F D B

K

NO

Indikator prikazuje AM ali PM, ko je termostat nastavljen na 12-urni način prikazovanja ure

Spodnja slika prikazuje vse možne simbole in znake, ki se lahko pojavijo na zaslonu:

H

NL

Ime parametra v nastavitvenem meniju

12.2 Izgled zaslona

I-143

IT

K

PL

Brez dodatnega prikaza, ko je termostat nastavljen na 24-urni način prikazovanja ure Izbran/aktiviran dan v tednu

PT

1 = ponedeljek L

C

RO

7 = nedelja Izbran čas ali urni indikatorji, za ekonomičen način delovanja, med 0:00 in 24:00

RU

Polovička = 30 minut

L

M

Poln = 1 ura Ročna nastavitev. Na primer vsiljen komfortni ali ekonomični način delovanja.

SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

53


EN

12.3 Upravljalni gumbi

O pomba !

Spodnja slika prikazuje gumbe, ki se uporabljajo za upravljanje digitalnih termostatov.

CZ DE

Če se v osmih (8) sekundah ne pritisne nobenega gumba, potem se trenutna vrednost shrani in program se povrne v obratovalni način.

1. Nastavite uro.

DK EE

A

B C

ES

2. Nastavite minute.

FI Poz.

FR

Opis

A

Gumba + in – se uporabljata za:

B

•    Razveljavitev komfortnega in ekonomičnega načina delovanja* •    Spreminjanje parametrov v nastavitvenem meniju

C

Gumb OK se uporablja za:

HR HU

•    Prehod med uro in statusom programa* •    Vstop in izhod iz nastavitvenega menija** •    Potrditev nastavitve •    Preklic počitniškega načina**

IT

3. Nastavite način izgleda časa (12ur ali 24ur).

4. Nastavite dan v tednu (1=ponedeljek, 7=nedelja)

* Ne velja v počitniškem načinu delovanja

LT

** Pritisnite in držite, ko je sistem v obratovalnem načinu

LV

12.4 Prvi zagon

5. Nastavite dan v mesecu.

Pri prvem zagonu (vklopu) se na zaslonu, za približno tri sekunde, prikaže oznaka verzije programske opreme. Nato timer preide v obratovalni način.

NL

Ko se timer prvič zažene (vklopi) ali po tovarniškem resetiranju, program zahteva vnos ure in datuma.

NO

6. Nastavite mesec.

V erzija

programske opreme

Ko se timer priključi na napajanje, se na zaslonu izpiše trenutna verzija programske opreme.

PL

Primer:

PT

I-143 7. Nastavite leto.

RO RU N astavitev

ure in datuma

SE

Ko se timer prvič zažene (vklopi) ali po tovarniškem resetiranju, program zahteva vnos ure in datuma.

SI

Za spremembo vrednosti pritisnite gumba + ali – in pritisnite gumb OK, da se nova vrednost nastavi in da se prikaže naslednja vrednost.

8. Pritisnite gumb OK in se vrnite nazaj v obratovalni način.. Datum in ura se lahko nastavita tudi preko nastavitvenega menija. Za več informacij si oglejte poglavje 12.7 Nastavitve.

SK 54

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

12.5 Obratovalni način

4. Spremenite parametre v podmenijih.

Timer lahko na zaslonu prikaže naslednje informacije:

5. Pritisnite in držite gumb OK približno tri (3) sekunde, da se povrnete v nastavitveni meni.

Uro

00 P rogram

Aktiviran komfortni/ekonomični način delovanja

Počitniški način delovanja

Za premik med posameznimi informacijami uporabite gumb OK.

CZ DE

V tem meniju se lahko nastavi do sedem različnih programov/urnikov za komfortni/ekonomični način delovanja. Programi od 1 do 6 so že programirani, 7 program pa je možno programirati po želji.

DK

Program Off (privzeto):

12.6 Vsiljen komfortni/ekonomični način

Krmiljeni prostori so nastavljeni na komfortni način delovanja.

Komfortni ali ekonomični način delovanja lahko začasno vsili sistemu preklop načina delovanja, v odvisnosti od trenutnega načina delovanja. Vsiljen način delovanja bo aktiviran dokler ne bo ročno deaktiviran ali dokler programiran urnik delovanja ne bo preklopil načina delovanja.

Program P1:

EE ES FI FR

Za aktiviranje vsiljenega načina: 1. Pritisnite kateri koli gumb za aktivacijo zaslona na timerju.

HR

2. Uporabite gumba – ali + dokler se ne prikaže ikona za komfortni ali ekonomični način delovanja skupaj z ikono za ročno nastavitev.

= Ročna nastavitev

= Komfortni način

= Ekonomični način

HU Program P2:

IT

3. Pritisnite gumb OK za potrditev spremembe. Prikazan je vsiljen program ter preostali čas.

LT

4. Ponovno pritisnite gumb OK, ali počakajte nekaj sekund, da se povrnete nazaj na obratovalni način.

LV

12.7 Nastavitve V tem meniju se nastavijo vse nastavitve v zvezi z delovanjem timerja.

O pomba !

Če se v osmih (8) sekundah ne pritisne nobenega gumba (v podmeniju), se trenutne vrednosti shranijo in program se povrne nazaj v nastavitveni meni. V približno 60-ih sekundah se nato program povrne v obratovalni način.

NL NO

Program P3:

PL PT

Za vstop v nastavitveni meni: 1. Pritisnite in držite gumb OK približno tri (3) sekunde.

RO

2. Nastavitvena ikona in številke menija 00 so prikazane v zgornjem desnem kotu zaslona.

RU

3. Za spremembo številke menija (glejte spodnji seznam) uporabite gumba – ali + ter pritisnite gumb OK.

SE

00 = Program (samo pri T-148) 01 = Počitniški način 02 = Aktivacija avtomatskega balansiranja 03 = Ekonomični način (znižana temperatura) 08 = Enota na zaslonu 10 = Ura in datum

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

SI SK 55


EN Program P4:

CZ

2.1.3 Ure začnejo utripati. Za nastavitev komfortnega/ekonomičnega intervala uporabite gumba – ali+ . Ikoni na zaslonu prikazujeta kateri način je aktiviran:

= Komfortni način

DE

= Ekonomični način Pritisnite gumb OK za potrditev vsake nastavitve razen takrat, ko oznaka, na spodnjem delu zaslona, ne doseže konec dneva. S tem bo potrjen nastavljen interval.

DK EE ES

Program P5:

FI FR HR

2.1.4 Ko je dan popolnoma programiran, se program povrne v nastavitveni meni.

2.1.5 Ponovite korake od 1, če je potrebno programirati več dni.

Programiranje celotnega tedna:

1.1.2 Pritisnite in držite gumb OK, dokler se ne prikažejo ure.

2.1.2 Ure začnejo utripati. Za nastavitev komfortnega/ekonomičnega intervala uporabite gumba – ali +. Ikoni na zaslonu prikazujeta kateri način je aktiviran:

= Komfortni način = Ekonomični način

HU Program P6:

IT LT LV NL NO

Za spremembo teh nastavitev:

Pritisnite gumb OK za potrditev vsake nastavitve razen takrat, ko oznaka, na spodnjem delu zaslona, ne doseže konec dneva. S tem bo potrjen nastavljen interval.

2.1.3 Ko je dan popolnoma programiran, začne utripati ikona naslednjega dne. Pojavi se tekst Copy Yes (Kopiraj Da) – Yes utripa.

2.1.4 Za kopiranje nastavitev trenutnega dneva v naslednji dan pritisnite Yes. Za programiranje novega urnika za naslednji dan izberite No.

2.1.5 Ponovite korake od 2.1.2 do 2.1.4 dokler niso programirani vsi dnevi.

2.1.6 Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati.

PL

2. Za izbiro programa uporabite gumba – ali +.

PT RO RU SE SI

Izberite med: P1–P6, U ali Off.

Program U

2.1 Trenutni dan začne utripati.

Izberite enega izmed dveh načinov programiranja urnika:

Dnevno: Programira vsak dan posebej.

Tedensko: Programira celotni teden (vse dni).

Programiranje vsakega dne posebej:

2.1.1 Za izbiro dnevnega programiranja uporabite gumba – ali +.

2.1.2 Pritisnite in držite gumb OK, dokler se ne prikažejo ure.

SK 56

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN 01 P očitniški

način

V tem meniju se da v naprej nastaviti obdobje, ko se prostori ne uporabljajo (npr. med dopustom). Ko je takšen način aktiviran, timer poskuša znižati porabo energije z nastavitvijo drugačne temperature sistema. Za spremembo nastavitev: 1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati. 2. Za nastavitev števila dni odsotnosti uporabite gumba – ali +.

Privzeta vrednost: 0d (d=dan) Nastavitveno območje: 1 – 44d (dni)

3. Pritisnite gumb OK za potrditev števila dni. Temperaturna nastavitev začne utripati. 4. Za nastavitev želene temperature, med predhodno nastavljenimi dnevi odsotnosti, uporabite gumba – ali +.

Privzeta vrednost: 17 °C Nastavitveno območje: 5 – 35 °C, 0,5 °C porast

5. Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

02 A ktivacija

avtomatskega balansiranja

V tem meniju se lahko aktivira avtomatsko balansiranje sistema. Za spremembo nastavitev: 1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati. 2. Za aktiviranje/deaktiviranje uporabite gumba – ali +.

ON = Aktivirano (privzeta vrednost) OFF = Deaktivirano

3. Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

03 E konomični

način ( znižana temperatura )

V tem meniju se da nastaviti vrednost znižanega temperaturnega delovanja za analogne termostate. Pri ogrevanju je razlika med normalno/komfortno temperaturo in znižano/ekonomično temperaturo negativna, pri hlajenju pa pozitivna. Tako se pri ogrevanju nastavljena temperatura zniža, pri hlajenju pa zviša. Za spremembo nastavitev: 1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati. 2. Za spremembo parametra uporabite gumba – ali +.

Privzeta vrednost: 4 °C Nastavitveno območje: 0 – 11 °C, 0,5 °C porast

08 E nota

na zaslonu

V tem meniju se nastavi enota temperature.

CZ

Za spremembo nastavitev: 1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati.

DE

2. Za premik med stopinjami Celzija in stopinjami Fahrenheita uporabite gumba – in +.

DEg – Stopinje Celzija FAr – Stopinje Fahrenheita

DK

3. Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

10 U ra

in datum ( samo pri

EE

T-148)

V tem meniju se nastavi ura in datum. Nastavitev se potrebuje pri programiranju urnika delovanja termostata.

ES

Uporabite gumba – in + za spremembo vrednosti. Pritisnite gumb OK za nastavitev vrednosti in premik na naslednjo vrednost.

FI

Za spremembo nastavitev:

FR

1. Pritisnite gumb OK, parameter začne utripati. 2. Nastavite uro.

HR

3. Nastavite minute. 4. Nastavite prikaz ure: 12-urni ali 24-urni.

HU

5. Nastavite dan v tednu (1 = ponedeljek, 7 = nedelja). 6. Nastavite dan v mesecu.

IT

7. Nastavite mesec. 8. Nastavite leto. 9. Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

LT

12.8 Tovarniška ponastavitev (resetiranje)

LV

S tovarniškim resetiranjem se vse vrednosti ponastavijo na privzete vrednosti.

NL

O pomba !

Ne resetirajte timerja, če to res ni nujno potrebno.

NO

O pomba !

PL

Tovarniško resetiranje odstrani podatke o registraciji s timerja.

PT

1. Pritisnite in držite gumbe -, + in OK za približno pet (5) sekund, dokler se zaslon ne zatemni. 2. Termostat je sedaj ponastavljen na tovarniško privzete vrednosti.

RO

3. Pritisnite gumb OK za potrditev sprememb. Program se povrne v nastavitveni meni.

RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

57


EN

13 Vzdrževanje

CZ DE DK EE ES

Vzdrževanje Uponor Smatrix Base vključuje naslednje:

13.3 Korektivno vzdrževanje

Ročno preventivno vzdrževanje

A lternativno

Avtomatično preventivno vzdrževanje

Korektivno vzdrževanje

Kontrolo LED diod na priključnem modulu

13.1 Ročno preventivno vzdrževanje Sistem Uponor Smatrix Base ne potrebuje preventivnega vzdrževanja razen čiščenja:

FI

1. Za čiščenje komponent uporabite suho in mehko krpo.

FR

O pozorilo !

Za čiščenje komponent sistema Uponor Smatrix Base ne uporabljajte detergentov.

HR

13.2 Avtomatično preventivno vzdrževanje

HU

Sistem Uponor Smatrix Base je opremljen z avtomatično preizkusno funkcijo. Ta funkcija ima nalogo opraviti preizkus delovanja obtočne črpalke in termopogonov, da se prepreči morebitno nedelovanje vsled dolgotrajne neaktivnosti.

IT LT

Ta preizkus se opravlja vsakih 6 dni ±24 ur, naključno:

LV NL NO PL

Preizkus delovanja obtočne črpalke se izvede le v primeru, če obtočna črpalka ni bila aktivna od zadnjega izvajanja preizkusa. Obtočna črpalka se, med preizkusom, aktivira za 3 minute.

Preizkus termopogonov se izvede le v primeru, če termopogoni niso bili aktivni od zadnjega izvajanja preizkusa. Preizkus termopogonov vsebuje vajo popolnega odprtja in zaprtja termopogona.

obratovanje

Če je termostat v kratkem stiku ali da ni zaznan, potem priključni modul izvaja alternativni način za ohranjanje temperature v prostoru (ogrevanje ali hlajenje), dokler problem ni rešen.

R esetiranje

priključnega modula

Če priključni modul ne deluje, kot je za pričakovati, na primer da se »obesi«, potem lahko problem rešimo na sledeč način: 1. Izključite in ponovno vključite priključni modul na AC napajanje.

13.4 Kontrola LED diod na priključnem modulu Priporoča se, da občasno prekontrolirate LED diode na priključnem modulu. V primeru, da LED dioda napajanja nepretrgoma utripa to pomeni, da gre za generalne alarme. Snemite pokrov priključnega modula in preverite, kateri kanali prikazujejo alarme. Če kanal prikazuje alarm, preverite funkcionalnost in baterije registriranih termostatov. LED dioda napajanja na priključnem modulu, med normalnim obratovanjem, vseskozi gori. Vse LED diode na kanalih so ugasnjene v primeru, ko ni napajanja ali ko ni aktivnosti termopogona. LED diode na kanalih se prižgejo, ko so ustrezni termopogoni aktivirani ali začnejo utripati, ko termopogoni čakajo na aktivacijo. Istočasno se lahko odpira do osem termopogonov v šestih prostorih. V primeru, da je vgrajen pomožni modul, potem LED dioda sedmega in nadaljnjih termopogonov utripajo, ko čakajo da se predhodni termopogoni popolnoma odprejo. Spodnja slika prikazuje pozicije LED diod priključnega modula.

B

PT

A

RO RU SE Pozicija Opis

SI

A

LED dioda napajanja

B

LED diode kanalov

SK 58

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN Spodnja tabela prikazuje status LED diod priključnega modula: LED dioda

Status

Napajanja

LED dioda napajanja vseskozi gori. Če LED dioda napajanja utripa, to nakazuje na probleme kot so:

CZ DE

• Izguba komunikacije od termostata za več kot 1 uro

DK

• Izguba komunikacije od timerja za več kot 1 uro Kanala, ko je sistem v obratovalnem načinu

EE

• Rdeča LED dioda sveti – termopogoni so aktivirani • Rdeča LED dioda utripa – napaka komunikacije termostata

ES

• Rdeča lučka utripa – alarm vdora (javni termostat T-143)

FI

• Rdeča lučka ugasnjena – brez potrebe po ogrevanju ali hlajenju Kanala, ko je sistem v fazi registracije

FR

• Rdeča LED dioda sveti – termostat registriran, vendar z napako komunikacije

HR

• Zelena LED dioda sveti – termostat registriran, komunikacija v redu • Rdeča LED dioda utripa – prikaz izbire kanala za registracijo

Kanala med vsiljenim načinom

HU

• Zelena LED dioda utripa – kanal je bil izbran za registracijo

IT

• LED dioda ugasnjena – kanal ni izbran za registriranje niti ni registriran

LT

• Rdeča LED dioda sveti – termopogoni so aktivirani

LV

• Rdeča LED dioda utripa – prikaz izbire kanala za registracijo • LED dioda ugasnjena – kanal ni izbran za registriranje niti ni registriran

NL NO PL PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

59


EN

14 Odpravljanje težav

CZ DE

V naslednji tabeli so prikazani problemi in alarmi, ki se lahko pojavijo z Uponor Smatrix Base sistemom, ter njihove rešitve. Najbolj običajen vzrok za problem so lahko napačno vgrajene zanke ali pomešani termostati.

DK

Problem Neenakomerna temperatura tal

EE ES FI FR

Prostor je prehladen (ali pretopel v načinu hlajenja)

HR

Znaki Temperatura tal se spreminja, pri načinu ogrevanja, nenormalno (od hladne do tople površine tal) Sobni termostat ne uravnava temperature v prostoru v skladu z nastavljeno vrednostjo. Poleg tega se termopogoni odpirajo/zapirajo v fiksnem časovnem intervalu. Sobni termostat ne uravnava temperature v prostoru v skladu z nastavljeno vrednostjo.

Pritisnite gumb – ali + za prikaz nastavljene želene temperature na termostatu

Možen vzrok Dovodna temperatura vode je previsoka

Rešitve Preverite kotel ali mešalni ventil.

Zaradi izgube komunikacije s termostatom, je aktivirano alternativno obratovanje.

Preverite povezavo s termostatom.

Termostat je nameščen v bližino toplotnega vira ali je pod vplivom direktne sončne svetlobe. Termostat je nameščen v napačnem prostoru Nastavitve na termostatu so prenizke

Preverite položaj termostata, če je v skladu z montažnimi navodili. Če je potrebno, ga prestavite. Preverite lokacijo termostata in jo po potrebi spremenite. Spremenite želeno temperaturo.; Za zaščito sistema pred posledicami nerazumljivih temperaturnih nastavitev uporabite minimalno in maksimalno omejitev za temperaturo tal (velja samo v primeru, ko je vgrajeno talno tipalo). Spremenite lokacijo termostata.

HU Prikazana temperatura na termostatu se spremeni, če termostat premaknete Preglejte poročilo o vgradnji in preverite označenost priključnega modula in termostata (pod pokrovom) Beli indikator ni viden v oknu indikatorja na termopogonu

Termostat naj bi bil pod vplivom zunanjega vira toplote Termostati posameznih prostorov so Postavite termostat v pravi prostor ali nepravilno registrirani spremenite registracijo termostata na priključnem modulu. Termopogon se ne odpre Zamenjate termopogon.

Prostor je pretopel (ali prehladen v načinu hlajenja)

Odgovarjujoča zanka je topla tudi, če dalj časa ni nobenih potreb po ogrevanju

Termopogon ne zapre

Tla so hladna

Temperatura v prostoru je v redu, vendar so tla hladna

Brez zahteve po ogrevanju s strani sistema talnega ogrevanja

Počitniški način

Prostor je ogrevan s pomočjo drugega vira toplote Na zaslonu timerja je prikazana ikona Ekonomični način

IT LT LV

Če je povezava prekinjena, jo (kabel) ponovno priključite.

Pokličite instalaterja. Pokličite instalaterja. Preverite, če je termopogon pravilno nameščen. Zamenjajte termopogon.

NL NO

Vsi prostori si hladni (ali topli v načinu hlajenja)

PL PT

Ekonomični način za vse prostore na timerju ali digitalnemu termostatu T-148 Preverite informacije hladilnega Sistem je v načinu hlajenja agregata (kotla) in obratovalni način (ogrevanja) termostatov

Moteč šum obtočne črpalke na isti dan v tednu in ob isti uri Ni komunikacije Napaka komunikacije

RO RU

Prekličite počitniški način. Spremenite ekonomični profil ali določite drugi profil za prostor/sistem Potreben je pravilni signal s strani zunanje naprave. Spremenite čas preizkusnega testa obtočne črpalke.

Izgubljena registracija

Pokličite instalaterja.

SE SI SK 60

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

14.1 Odpravljanje težave po vgradnji Problem

Znaki

Možen vzrok

Rešitve

Sistem se ne zažene

LED dioda napajanja na priključnem modulu je ugasnjena

Na priključnem modulu ni AC napajanja

1. Preverite, ali je priključni modul priključen na AC napajanje

CZ DE

2. Preverite ožičenje v 230 V predelku 3. Preverite, ali je 230V napetost v priključni vtičnici.

Napaka na termostatu

V priključni vtičnici je 230V napetost, ni je pa v 230V predelku

Uničena varovalka na priključnem modulu ali poškodovan napajalni kabel

1. Zamenjajte varovalko in/ali napajalni kabel.

Trenutna LED dioda v priključnem modulu neprekinjeno utripa

Kabel ni priključen ali žica je prekinjena/poškodovana

Preverite ožičenje.

DK EE ES

14.2 Alarmi/problemi pri digitalnih termostatih T-146 in T-148

FI

V primeru, da priključni modul ne dobi signala od termostata več kot 1 uro, se sproži alarm. Tabela spodaj prikazuje probleme, ki se lahko pojavijo pri digitalnih termostatih T-146 in T-148.

FR Znaki Zaslon je izključen

Možen vzrok Kabel ni priključen ali poškodovana žica

Rešitve Preverite ožičenje.

Ob pritisku na gumb – ali +, se na zaslonu ne prikaže ikona komunikacije

Kabel ni priključen ali poškodovana žica

Preverite ožičenje.

Termostat je okvarjen

je Ikona za relativno vlažnost prikazana na zaslonu (samo pri T-148)

Dosežena je mejna vrednost za relativno vlažnost

Prisilite termostat da odda signal s spremembo nastavljene temperature. Znižajte stopnjo vlažnosti s povečanjem prezračevanja ali nastavljene temperature.

Ikona za tipalo temperature tal utripa

Temperaturno tipalo je okvarjeno

Preverite priključek talnega tipala.

Temperaturno tipalo je okvarjeno

Odklopite tipalo temperature tal in ga preverite z ohmmetrom. Vrednost mora biti blizu 10 kOhmov. Preverite priključek zunanjega tipala.

Temperaturno tipalo je okvarjeno

Odklopite zunanje tipalo in ga preverite z ohmmetrom. Vrednost mora biti blizu 10 kOhmov. Pokličite instalaterja ali zamenjajte termostat.

Ikona za zunanje tipalo

Ikona za notranje tipalo

utripa

utripa

HR HU IT LT LV

Odklopite daljinsko temperaturno tipalo (če je priključeno) in ga preverite z ohmmetrom. Vrednost mora biti blizu 10 kOhmov.

NL NO

14.3 Alarmi/problemi pri analognemu termostatu T-143 V primeru, da priključni modul ne dobi signala od termostata več kot 1 uro, se sproži alarm.

PL

Tabela spodaj prikazuje problem, ki se lahko pojavi pri analognem termostatu T-143. Znaki LED dioda kanala na priključnem modulu utripa

Možen vzrok Javni termostat T-143 je odstranjen s stene

PT

Rešitve Preverite nastavitve termostata in ga namestite nazaj na steno.

RO RU SE SI SK U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

61


EN

14.4 Pokličite instalaterja CZ

Podatki o instalaterju, ki je vgradil sistem, se nahajajo v poročilu o vgradnji, ki je del tega priročnika. Pred kontaktiranjem instalaterja pripravite sledeče stvari:

DE

Poročilo o vgradnji

Risbe talnega ogrevanja (če so na voljo)

Seznam alarmov, vključno z datumom in časom

DK

14.5 Napotki za instalaterja EE

Za ugotovitev, ali je problem povzročen s strani dovodnega sistema ali sistema regulacije, odvijte vse termopogone z razdelilca, ki se nanašajo na problematičen prostor, počakajte nekaj minut in prekontrolirajte, ali dovodna cev v zanke talnega ogrevanja postaja bolj topla.

ES FI

Če cev ne postane bolj topla, potem je problem v ogrevalnem sistemu. Če zanke postanejo bolj tople, potem je vzrok v sistemu regulacije.

FR

Napaka v dovodnem sistemu se lahko nakaže v razdelilcu, če je razdelilec hladen. Preverite kotel in obtočno črpalko.

HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SI SK 62

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

15 Tehnični podatki

CZ DE

15.1 Tehnični podatki DK

Splošno IP Maksimalna relativna vlažnost prostora

IP20 (IP: stopnja nedostopnosti do aktivnih delov izdelka in nedostopnosti za vodo) 85 % pri 20 °C

EE

Termostat in timer CE oznaka ERP (samo pri termostat) Preizkusi nizke napetosti EMC (elektro magnetne združljivostne zahteve) preizkusi Napajanje Napetost Obratovalna temperatura Temperatura skladiščenja Priključni konektorji (samo za termostate)

ES IV EN 60730-1* in EN 60730-2-9*** EN 60730-1 Od priključnega modula 4.5 V do 5.5 V 0 °C do +45 °C -10 °C do +70 °C 0,5 mm² do 2,5 mm²

FI FR HR

Priključni modul CE oznaka ERP Preizkusi nizke napetosti EMC (elektro magnetne združljivostne zahteve) preizkusi Napajanje Notranja varovalka Obratovalna temperatura Temperatura skladiščenja Maksimalna poraba Izhodna releja za obtočno črpalko in kotel Vhod za osnovne namene (GPI) Izhodi za ventil Priključek napajanja Priključni konektorji za napajanje, obtočno črpalko, GPI in kotel Priključni konektorji za bus komunikacijo Priključni konektorji za izhode za termopogon *)

EN 60730-1 Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne zahteve. **) EN 60730-2-1 Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-1. del: Posebne zahteve za električne krmilne naprave za električne gospodinjske naprave. ***) EN 60730-2-9 Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-9. del: Posebne zahteve za temperaturne regulatorje.

IV EN 60730-1* in EN 60730-2-1*** EN 60730-1 230 V AC +10/-15%, 50 Hz ali 60 Hz F3.15AL 250 V, 5x20 3.15A hitro odzivna 0 °C do +45 °C -20 °C do +70 °C 40 W 230 V AC +10/-15%, 250 V AC 8 A maksimalno Samo suhi kontakt 24 V AC, 0.2 A povprečje, 0.4 A vrhunec (peak) 1 m kabla z evro vtikačem (razen za VB) Do 4,0 mm² trde, ali 2,5 mm² fleksibilne s kabelsko sponko 0,5 mm² do 2,5 mm² 0,2 mm² do 1,5 mm² Uporabno po vsej Evropi

HU IT LT LV NL NO

0682

Izjava o skladnosti: Skladno z našo odgovornostjo izjavljamo, da izdelki, ki so omenjeni v teh navodilih, zadovoljujejo vse pomembne zahteve, ki so povezane z direktivo R&TTE 1999/5/CE izdano v marcu 1999.

PL PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

63


EN

15.2 Tehnične informacije CZ

Kabli

Standardna dolžina kabla

Maksimalna dolžina kabla

0,75 m

20 m

Priključni modul: 0,2 mm² do 1,5 mm²

5m

5m

0,6 mm²

5m

5m

0,75 mm²

-

5m

Pleten par

2m

20 m

Priključni modul: Do 4,0 mm² trde, ali 2,5 mm² fleksibilne s kabelsko sponko

Kabel od priključnega modula do termopogona Kabel zunanjega tipala do termostata

DE DK

Kabel talnega tipala do termostata Kabel tipala zunanje temperature do termostata Kabel od preklopnega releja do GPI vhoda na priključnem modulu

EE

Presek žice

Rele: 1,0 mm² do 4,0 mm²

ES

15.3 Izgled priključnega modula

A

FI

B

C

G E

H

I

G

K

G

L

FR HR HU

D IT

F

F J

Pozicija Opis A

Transformator, 230 V AC 50 Hz napajalni modul

LT

B

Varovalka (T5 F3.15AL 250 V)

C

Opcijski izhodi in vhodi (za upravljanje obtočne črpalke in kotla kot tudi za priklop toplotne črpalke)

LV

D

Gumbi za registracijo kanalov

E

LED diode za kanale od 01 do 06

F

Hitre sponke za priklop termopogonov

NL NO PL

G

Bus priključni konektorji

H

LED dioda napajanja

I

Uponor Smatrix Base pomožni modul M-140 (neobvezno)

J

LED diode za kanale od 07 do 12

K

Uponor Smatrix Base zvezdasti modul M-141 (neobvezno)

L

Zaključni pokrov

PT RO RU SE SI SK 64

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN

15.4 Sheme ožičenja U ponor S matrix B ase

CZ

priključni modul

DE DK

AB + - AB + - AB + -

EE ES FI FR HR P omožni

modul

AB + - AB + - AB + -

HU IT LT LV NL

Z vezdasti

modul

NO A B + A B + -

A B + A B + -

A B + A B + -

PL

A B + A B + -

PT RO RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

65


EN

15.5 Dimenzije P riključni

DE

X-145

modul ( s transformatorjem in zaključnim pokrovom )

72,5 mm

DK

55 mm

336 mm 84 mm

245 mm 110 mm

80 mm

EE

110 mm

CZ

ES P riključni

modul ( s pomožnim modulom , transformatorjem in zaključnim pokrovom )

FI X-145 FR

476 mm 84 mm 72,5 mm

55 mm

245 mm

140 mm

110 mm

110 mm

HU IT

P riključni X-145

LT

110 mm

80 mm

HR

modul ( s pomožnim modulom , transformatorjem , zvezdastim modulom in zaključnim pokrovom ) 616 mm 84 mm 72,5 mm

245 mm 110 mm

55 mm 140 mm 110 mm

140 mm 110 mm

80 mm

NL

110 mm

LV

NO PL PT RO RU SE SI SK 66

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN T ermostati T-148 T-146

CZ

80 mm 60 mm

26,5 mm

80 mm

DE DK EE T-145

80 mm 60 mm

ES

26,5 mm

80 mm

FI FR

T-144

HR

81,5 mm 60 mm

42 mm

HU

55 mm

81,5 mm

IT LT LV T-143

80 mm 60 mm

26,5 mm

NL 80 mm

NO PL

T imer I-143

PT

80 mm 60 mm

26,5 mm

RO 80 mm

RU SE SI SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

67


EN

16 Poročilo o vgradnji/montaži

CZ DE DK EE ES

24 V

FI

24 V

T-148

FR HR

T-146

T-145

T-144

T-143

Kanali

Sistemske naprave

24 V

Prostori

HU IT

Priključni modul

LT LV NL

Pomožni modul NO PL Timer

PT

Talno tipalo Zunanje tipalo

RO

Daljinsko tipalo

RU

Tipalo preklopa ogrevanje/hlajenje Preklopno stikalo ogrevanje/hlajenje

SE SI

Preklopno stikalo ekonomični/ komfortni način obratovanja

SK

Obtočna črpalka 68

Da Ne

Zvezdasti modul

Da Ne

U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A


EN CZ DE DK EE ES FI FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SI SK U P O N O R S M AT R I X B A S E · M O N TA Ž N A I N O B R AT O VA L N A N AV O D I L A

69


Izdal: Uponor AB, Virsbo, Švedska 1068124 10_2015_SI

Titan d.d. www.uponor.si

Uponor si pridržuje pravico do sprememb teh navodil brez predhodne najave, na račun politike stalnih izboljšav in razvoja.

Iom smatrix base si  

https://www.uponor.si/-/media/country-specific/slovenia/download-centre-new/technical-guidelines/smatrix/iom_smatrix_base_si.pdf?v=cd23af95-...

Iom smatrix base si  

https://www.uponor.si/-/media/country-specific/slovenia/download-centre-new/technical-guidelines/smatrix/iom_smatrix_base_si.pdf?v=cd23af95-...