Page 1

เดพเต‡.. เดพเต‡.. เต€ เด‚ เดพเด‚ เดฟเต†? เดพเดฟเต†เดพ เด’ เต€ เต† !เดพ" #เดฟเต†$เต†# %& 'เดฟ เต‡เดพ(เด‚ ฦฌเดพ เดฟ*เดพเดฟ+เดฟ#เดฟ,. %เดฟเด‚ เต€-เดฟ เดเต†/ เด‚ 01 2เดฟ+เดพ เดพ3เดฟ4 เดพ/. เด…เดฟ4 เด…%&เดพ6เดพเดฟเต†7เดพ8เดฟ,เดพ9เด‚. เดŽ#เดพ4 เดพเดพ เด‡เดฟเต†< => เด‚. เดฟ>&เดพ%'เดฟเต†? => เดพ. เต‡@, เดพ3 Bเต€ !เดพ0 เดŽ# เดฟ7เดฟ ฦฌC- DEเดพ7เดฟ เดพเดฟ+เดฟเดฟเต‡! เดฟ7CFเด‚ *GCF.

เดฟ7CFเด‚

เดฟ4

เด’ EHเดฟ เต†< เดฟ>&เดพ%CFเด‚ Iเดพ 'เดฟเต†? เด’ เต‡*0+ เด‚ เด‡,เดพเต† เต‡#!เดพเด‚.

เด‡*JเดพK 7เดพL!เดพ0! เต†K4M เดฟ0Nเดพ!เดฟ7เดฟ เดฟเต†# เด‚ เต†K4M เดŽ $เดพMเดพ9O @ เดพเดฟ!เดพเต†, เต‡ เต† เดพ3เดฟ9Oเดฟเต‡! 7/เดฟ เดพ7เดฟ8-Kเดฟเดพเดพ> %Qเดพเดฟเต†7เต‡Rเดพเต†... เด…9Sเดฟ เด‚ 0TเดฟU # 0+-, เด†เต†เดฟเดฟ+/เดฟ7เดพ9O =7เดพ%เด‚... Wเดฟ4

เดฟXY#

EHเดฟ

เต‡Z

=[# เดพ7เดฟ\เต†<?

=> เด‚ เต†K4Mเดพ7]เต†เดพ, เด…เดฟเต†< เดฟ>&เดพ%'เดฟเต†? เด‚ ^เด‚ => เดฟ,เดพ']เต†เดพ 'เต†K4M 2เดฟUเต†เดพ เดพ3เดฟ ' =เต‡>เดฟ!' เดŽ# เต‡เดพ0` เต†U. เดŽ#เดพ4 เดฟ>&%aเดพ7เดฟ เต† เดฟb เดฟ<c# KเดฟBเดพเดฟเต†? เดพE'เดฟ4 ฦฌCd!เดฟ %เดพ2Eเดพเต‡เดพ? เด… EeZfเดพเต†<

#เดฟ4

เดพเด‚

เดพMเดฟ

เต‡gเดพเต‡Gเดพ

เดŽ Rเดฟ!เดพ9เด‚


เดฟเดฟ+/เดฟ74 เดพ0` เดพCเดพ9เด‚ hเดพ'L เต€i เดฟ>&%-- เต‡เดพG เต†*hเดพเดฟเดฟc7เดพ เต‡ เดŽ# j=เต€เด‚ เต‡เดพ<เดฟ เต†< เดพ0>เด‚ #เดฟG เด…2เดฟเดพ7เดฟGเดฟ,. เต‡@, เต‡-'เดฟ4 เดพO 01 2เดฟc# เต€เดฟ เด… ' เดพ'เดพ k 4 =*เดพ'เดฟเดพ7. j=เต€เด‚ เต‡เดพ<เดฟ เดพ0>aเดพ7เดฟ เดพ3 เดฟ7Cdcเด‚ เต‡ เดฟG Nเต†#เดพ ]#. /เดฟ%0l เดพ3 เด“g เด‡E เต†< เดพ Sn9%เดฟ+ เดพd เด…เต†< เด‰เต‡6เดพHเดพเดฟเต† เด…/เดฟpเดฟเดฟ!เด‚ (Know your customer-kyc) . เด’ EHเดฟ! เดพ3เดฟ4 เด…!เต— ]<Cเต†3เดฟ เดพ%เต‡เดพ0G เตˆ%% เต‡gเดพเต‡Gเดพ เด‚ เดฟเดฟ+/เดฟ7 เต‡ เต†< 0ย‚เด‚ เดฟ0Nเดพ. เด‚ เดฟเดฟเต†+ !เดพ =เต‡Eเดฟ+ ยƒ% เต€g เต‡ O เดฟเดฟเต†+ !เดฟ เต‡gเดพเต‡Gเดพ เดฟ+ เดพย„ย…cเด‚ เดฟ0Nเด‚. เดพBE' เดฟ2&เด‚% =0' C- เด…9Sเดฟ เด‚ k<เดฟเต†!เดพเดฟเดฟc8. เด†dเดพ/เดพGเด‚, 0+, Yย†4Rเดฟ<เดพ - เดŽ,เดพเด‚ 0TเดฟU เต†เดพเดฟเดฟc8. เดˆ เด…I7เดฟ4 เดพ3 ยˆเต†/ เด…/เดฟpเดฟเดฟ!เด‚. เดพเดฟเต†เดพย‰O

เต‡gเดพเต‡GเดพยŠ

=%Hเดฟ7เดฟ,.

เดเดพ7เดพ(เด‚ Y/U Sเดฟ%เด‚ W เดพเดฟG เด’ %โ—ŒLเต€ เดŽเต†? #เดฟเต†'เดฟ. เด…0! SB A/C 4 เดฟ# เต† !เด‚. เต†K0^ 2เดฟ+ #เดฟ เดฟ4c# EHเดฟเต‡7เดพเต†<# เต‡เดพเต† เด‡0c #เดฟ(เด‚ Bเดพย‘ย’7เดพ7เดฟ. ฦฌเดพ" เดพL, เดŽ,เดพ Bเต€ !เดพเด‚ เต†#. gเดพ'เดฟ เต†#7เดพเต†#โ—Œโ—Œ เดŽCเต† เดฟเดฟ+/เดฟ เด‚ เดŽ# เต‡*เดพSE'เดฟ เดพย„ย…! 8 เด…0. เดพย„ย…!เดฟเต† %เดพเดฟ'ย‚เต†เดพ /+ gเดพ'เดฟ เด‚ #เดฟ4 เดฟXY# EHเดฟเต†7 เด‚ เดฟเดฟ+/เดฟ7เดพ เด’ เดพ0ย“aเดฟ,. "เตˆย”เด‚ aเต†เดพย†เดฟเต† O >เต€6เดพย‘C-เดพ เดฟ>&เดพ%เดฟ7เดพ7 ย•เต€เด‚ เต€เต†7 %เด‚Nเดฟ+เดฟ<เต‡'เดพ-เด‚ /7!เต†Rเต‡<. เต‡@, เด‡เดฟเต†< เตˆ ย–' เตˆย”/เต†เดพ /+เดฟ เด’Rเด‚ เดพaเด‚. เต€Gเดฟเต† Mเดพ0เต†!3เดฟ(เด‚ gเดพ'เดฟ เด…/เดฟ7เดพเต† เดพย„ย…cเดพ7เดฟ เดˆ เต‡Z'เดฟ


8kെ<? അെ,3ി4 e/$O //ാെ3ി(ം? ാെ- 7—ാ0˜ gാ'ി # ാിെRGാ4 *ിേRാ- ƬCFെ< pിY<ി ം. ി<ാ<ാ7]ൊ /ാ< ിMാ4ോ(ം @െ<ാ ാെ78 ി,. ഏാ7ാ(ം Y/U േ െ' %ം%ാ'ി9 േ>Zം അ0 എ ിc #ി ം ീ!ി. K™ി9ോ7ി #ി4 ിെ# േZം ഇCെ 7ാ!ി7ാെ8 /b. േ@, ഇെ< ി>&ാ%'ിെ? 6ാ‘ാേL! ി>&ാ%'ിെ ി, േ@, ി>&ാ%'ിെ? 6ാ‘ാ7ി ഉേ7ാ‘ിc# ഈ േZം േRാ›ം ി2&ം% =0' Cdcം ഉേ7ാ‘ിc8 എ# ാEം /8k<ാ... െ`ി!4 ോേ-œdെRെ< *ി ആLി-ി ി<c# ീോ‘ിേ-ാ< 0S 2ി! എ# േ`ാž0ാ /7ാ–. ിേ>ാ2 Š =7ാ%ാ എ#ാ ാം / #െ3ി(ം ാLിാC-ി4 *ി ƬŸോ‘ി- ഈ േZം 2ി+ %◌LീFെ< ാ0`ി 7/ി => ാc8ോ(ം. %ൗ Eം =S0>ിRി! എ#ാെ3ി െ#, ിcി<ി+ േBാി!ി<7ി #ി4 ിXY# EHി െ< അ†-a- േ ാ!ി ിാ-ിാാ എL േ0!ാaം? KിBാ 2ി+0! ാ3ി<ാ< ാ<ിെ,െ#ാ8ം /7ാ ാി,. േ@, ാ3 ി7Cd ാി!െR<ാ ാ2EIാ. /? അ!ൗ ഒ†ിെ ^ ിേ@Cd! ി> ¡#]ൊ അ]ം ി>&ാ%'ിെ ിാ എ# െMാ ാEം. gാ'ി അ!ൗ ]<¢# %7' ാ3 ി7Cd ാി+ി8. ി#ീ<ാ േZ'ി4 ാMം 'ി7. ഏാ7ാ(ം gാ'ി െ< ഇേRാ†െ' ി>&ാ%9%ി+◌◌ ഒ %◌Lീc #ി ാം ീ!ി7 ി>&ാ%െ' K ി!ാി, എ8 ാSി!ാം. അ EeZ9 #ിേ,ാ ം ാിേ!ി #. േBാി DEാ7ി െ*£ എ# എ ിcം ആ>&%ി!ാം.


เดŽ#เดพ4, เดŽ เดฟc เด‚ เด…เดฟเต†<7เดฟ# eZ เดพ7เดฟเต†#3เดฟ, เด…9เดพเดพa# เดฟยคKเดพ7Iเต†7c/เดฟเต‡+เดพ0' EเดพYเต†R เต‡เดพY8.

%Sเดพ*เดพ!ยฅd

เดŽย›เต‡

%Sเดพ*เดพเต†'c/เดฟ+ เด’ Y/เดฟเต†Rย›เดฟ เต†# jยฆ$ /pเต‡Rเดพd %เต‡ Kยง0lเด‚ ฦฌเดพ เดฟ%เดฟU. เด…d เต‡Bเดพเดฟ เต†*ย”# Iเดพ 'เดฟเต†? เต‡เดพ-เดฟ%เดฟเต†7c/เดฟ+ เด…/เดฟ เต‡,เดพ เดŽ8k<เดฟ kGเดฟเต‡+0'เต‡Rเดพ- เดŽCเต† เต†7# EHเด‚.

เดเดพ7เดพ(เด‚ เดˆ เดฟZ7เด‚ ยคเดฟ4 เดฟ<8. jยฆ$ /p]เต‡เดพเต† เต‡เดพ-เดฟ%เดฟ เด…9%เดฟ+ เด’ เต†เดพU Y/เดฟเต†Rย›เดพ" =7เดพ%เต†เดพ8เดฟ,. เต‡@, เดพcเต†kGเดฟ เต‡7เดพBเดฟRเดฟcเต‡Wเดพd เดŽเต†? ยจ /เดฟเต‡7cเด‚. เต€ เดŽ# เดฟ7เดฟ4 เดŽเต†? *เดฟ เต‡เดพ7 ^ ย†เดฟcเดพ. %Sเดพ*เดพเต‡'c/เดฟ+ /7เดพ" ฦฌเดพ เดพเดพ? เด†เดพ เดŽ#เดฟ เด‰'เด‚ เต†'เดฟเต†7#เดฟเดฟ!เต†G..เด…เต‡Rเดพd เดŽเดพ %Sเดพ*เดพเด‚? %ยฉK'เดฟเต†? เดพยชRเดพ<เดฟ 9%เดฟUO %Sเดพ*เดพ เดฟ*เดพ'เดฟยƒเต†<7เดพเต‡เดพ เดŽเต†? <Rโ—Œ? เด‰'เด‚ เดฟGเดพ' Yเต‡/ เต‡*เดพSECd..เด…เต†,3เดฟ4 เด…ยง0ยซเดพ7 เด‰'C- ... เด]เด‚ เต†*เต†#$# EHเดฟ7เดฟเต‡!เดพ. %ยฉK'เดฟเต‡!,. เด’ EHเดฟ เดŽ# เดฟ7เดฟ4 เด’เดพd! >เดฟเต†78 เต‡เดพ8# เดพEC- เต†Mเดพเดพd! >เดฟ7เดพเต†#เดฟ,. เต†เดพ] %ยฉK'เดฟ9 #เดฟ >เดฟเต†7# ยฌเดฟ@เดพ6เดฟ=เดพ7--เดพ %Sเดพ*เดพเด‚. EHเดฟเต†7 %เด‚Nเดฟ+ เด… >เดฟ7เดพ7เดฟเต†!เดพ--เต†#เดฟ,. เต‡Rเดพย›เด‚

%Sเดพ*เดพเต‡เดพ2'เดฟเต†?

%เด‚@0

เต€7เดพ7เดฟเดฟ!เต†8เด‚


>เดพยญE. เด‡

8

Oเดฟ4

เต†ยซเต‡, Bเดพเดฟ...]<Cเดฟ %เด‚@เดฟเต‡!เดพเต†#

เต€เดพ(เด‚

-F

#

เด‡7เดฟ

เด’เต‡Gเต†/ เต†*เดพยฎd เต€7เดพ EHเดพ7เดฟ /b

เต€เดพ(เด‚.... %Sเดพ*เดพเต†' เต†ยฏ8.

60'เดพเดฟเต† เด…เด‚ย‘เต€เดฟc#เดฟ<เต‡'เดพ-เด‚ เด… เดพ เดŽเต†? 3เดพ-เดฟ. เด† เด…0ย˜'เดฟ %ยฉK'เดฟ9 #เดฟ %Sเดพ*เดพเด‚ เต†เดพย‰ <c#Fเดพ. เดŽ#เดพ เดŽ เดฟ! เด† jยฆ$!F. เด…เต‡เดพเต†<เดพ' *เดฟเต‡Rเดพd 7เดพLเต†*เต‡hเดฟ เต‡#!เดพเด‚. 6@เด‚ ย†เดฟc เด‚ %เด‚%เดพเดฟ+เดฟเดฟ!เดพย–เต†เดพเต†! . เด…เต‡Rเดพd *เดฟเต†<เต†73เดฟ(เด‚ #เดฟ4 %Sเดพ*เดพ'เดฟ ย‚/'เดพ ฦฌเดพ". เด… EeZ9 #เดฟ4 =E@เต†R #]เต‡เดพ(เด‚ เต†เต†M8 เดฟ*เดพเดฟc#เต†< #เดฟ... เด†เดพ เด… E"? HNเดฟ,เดพ'เต†เดพเต†! เด… EeZ เดพเต†# เดฟ*เดพเต† เดฟ!เดฟ,. เดŽ#เดพ4 เดŽ,เดพ eZ9เด‚ %&เต†# เดฟ*เดพเต‡เดพ? เด…]เดฟ,. เด’เดพเต‡-เดพ -- เด… Rเด‚ เด… E" เดŽ# เดฟ*เดพเต†' เด‡,เดพเดพc8. เดˆ เด’I7เดฟ4 Y/Uเต‡0c #เดฟ เต†/เดฟ+ เต†เต†ยซเดพ'เดฟ7เดพ7เดฟเดฟ!เดฟเต‡, ฦฌเดพ"? ... `เดฟยฐเดฟc ยญเดฟc# %7'เดพ-=เดฟ7เต†RG / 7เดพเต†เต‡#เดพ<...

jยฆ'

เดพเดฟเต†7c/เดฟ+

'ฦฌเดพ Fเต†< เดฟเดฟ4 เต‡เดพ(เด‚ %0>เดฟ!เดฟ, ,Eเดพเด‚ ย†เดฟ เด‚ เต†...' เดฟ#เต€เต†<เดพเดฟ!4 เด… เดพLเด‚ เดฟB เดพ7 Y#เดฟ" เต†*เดฟเดฟเดฟcเต‡Wเดพ- เด… เต†- ยฑเด‚เดฟ!เต†# เต‡เดพ#เดฟเต†78เด‚ เดŽ#เดพ4 เดฟเดพK'เดฟ9 เต‡W เด…เต†- เด‰ เต†+เดพ4 -3เต†R<เดฟเต‡,เต†78เด‚ เด…]เต†เดพ เด† เต‡เดพ#เดฟเต† <เดฟ+0'เดฟเต†78เด‚ เด… /b. เด“เต‡เดพ =เดพ>Eaเด‚ เด…เต†? *เดฟd >เดฟ7เต‡,เต†7# เดŽเต‡#เดพ< เต‡*เดพSเดฟU เต†เดพย‰เดฟ8.


%Sเดพ*เดพยฅเต†Uเต†เดพย‰-- เต‡ เดพG'เดฟ4 ฦฌเดพ เต†? *เดฟเต‡-เดพเต†<เดพRเด‚ เดฟ8. เด…เต‡-เดพ -- =7เต‡เดพ, ยฒเดพ% เต†*ยณ เดเต†3เดฟ(เด‚ Y#เดฟ" เต†*เดฟ เต‡เดพ7เดฟ#เต‡เดพ เด’8เด‚ เด… => เดพ7เดฟ#เดฟ,. เด…เต†เดพเต†! เด…เต† %เด‚NเดฟU >เดฟ เดพ7เดฟ8. เดŽ#เดพ4 %0>เดฟc#]เดพLเด‚ เต†Mเดพ7เดฟ8. เด…Cเต† Yเต‡/ เดพd ย†เดฟpเต‡Rเดพ- เด’เดฟ!, 'ฦฌเดพ เต†- เด‰เต†U' เดŽ# เด…" เด…EเดพยดเดพSเต‡'เดพเต†< /b. เด…] >เดฟเต‡7เดพ เต†เต‡Mเดพ เดŽ8 kเดพเดฟ เต‡*เดพSเดฟเต‡+cเต‡เดพ เดŽ8 67# เด…" เด†ยดเดพSเด‚ เดฟ<เดพเต† เต†# /b. 'เดพเดพเต†เต†#เดพ8เด‚ เด‡#

เด†

เดŽ เดฟc jยฆ'

เต‡เดพ#เดฟ7เดฟ,'. เดˆ

เต‡เดพ'เดฟ,.

%Sเดพ*เดพเต†'c/เดฟ+ เดŽเต‡Rเดพd เด…เต‡เดพ*เดฟcเต‡Wเดพย›เด‚, เด…เต†? *เดฟd =7'เดฟเต†? เด‰fเดพSเดพI7เดฟ4 เดพ/เดฟ/เดฟpโ—Œ เด“0$เต‡เดพY8. เด…โ—Œ, %ยฉK'เดฟเต†? เดพยชRเดพ<เดฟ4 เดฟ# เด’ EHเดฟ เดŽ# เดฟ7เดฟ(-เดพ//เดพ7เดฟเต†## เดฟ>&%เดฟ!เดพ เดฟยตเต†R 8. %ยฉK'เดฟ9 #เดฟเต‡! เด‡Cเต† 7เดพ7เดฟเดฟ!เด‚ %Sเดพ*เดพเด‚ เดพเดฟเต‡!เต†# /7เดพ" เด†0เต†!3เดฟ(เดพaเต‡เดพ? ^--0! เด‰ยถเดพ เดŽ8 /7เดพเด‚. ยทMเดพย‰d ยŸเดพ7 เดฟ7C- เต†#7เดพ >เดฟ เดŽ# >ยญเดฟc#เดฟ เดŽ0ย˜เดพยธ--? เด“เต‡เดพ %ยฉK'เดฟ(เด‚, C-เดฟ(เด‚, เต‡ย‘เดพLC-เดฟ(เต†,เดพเด‚ %Sเดพ*เดพ'เดฟเต†? เดพd EEยนเดพ. เดŽ#เดพ4 EHเดฟ เต†< เต‡ เดพ เดฟ, เด…/เดฟ, *เดฟd ]<Cเดฟ เด’เต‡Gเต†/ เดพECd %ยฉKaเด‚ aเด‚ เดฟยบ7เดฟ+ %Sเดพ*เดพ'เดฟเต†? เด…เดฟ0ยŸเต†- /เดฟ<!เดพย–โ—Œโ—Œ. 6ยป< %เด‚เด‚@เด‚ 4Y# เด…เดพ>CFเด‚ เต‡Rเดพย›เด‚ 'เดฟเต†? เด‚ เต‡ย‘เดพLCFเต‡< เด‚ %ยฉK'เดฟเต‡? เด‚


ยซเดฟ4 %Sเดพ*เดพ เดฟTเดพa8โ—Œโ—Œ. เด…]เต†เดพย‰เต†#, เด’ B เดพ2เดฟE เดพยผ'เดฟ(เด‚ %&ยฝ*เดฟd!โ—Œโ—Œ kGเดฟ<+ เดฟ-เดฟFเต†< เด…I7เดพยธ--.

Yb ย‚Fเต†< ยตเด‚ เต€c/เดฟpเดฟ ยง'เต‡Rเดพd G<ยŠ เต‡เดพ7เดพ7เดฟ8 ฦฌCd. เด‰+! เต†เดพGเดพ!ยพเดฟเต† ย†เดฟ7เดฟยƒเต†< <cเต‡Wเดพd เต†เต†G# ย† เต†ย”เต†# เดฟ*เดพเดฟ+เดฟ#เดฟ,. เดŽ#เดพ4, เตˆhเดฟ เต†F$--เดฟ เต†เดพ7เดฟ เด’ เด…! เด‚ เด…ยซ9เด‚ Y#เดฟ/Cเดฟ เด“<เดฟ8. Eเดพ/ เด…0cเต‡ เต† เดฟเดฟ+เต‡Rเดพเต‡ย†cเด‚ ย† เต€ยธ]<Cเดฟ. เด†เดฟRย†Cเต‡-เดพเต†<... ฦฌCd เด…เต†< Y<เดฟเดฟ เดฟเต‡! 7/เดฟ เดฟ8. *เดพM<เดฟ+เดฟG ฦฌCFเต†< #เดฟเต‡, ยฟ. ย† เด‡เต‡Rเดพd เดพย–เต†# เต‡เดพ#( ฦฌCd!. เต‡@, เด…! ยซ9เด‚ ฦฌCเต†- เด…เต‡'! @เดฟU. <เดฟU เดฟ#เต‡Rเดพd , เด’ เดฟ\ย– ย†เดฟ เด‚ เดˆ ย† เต‡เดพเดพเต† # เด…0 /b. ย† #]เด‚ เด…] เดพ/เดพเต† c# %7aเต†เดพเต†! DEเดพ7เดฟ ยคเดฟเดพc# เดพเดพI เดฟเต€@0! ย‰/เดฟ Y<เดฟเดพ. /เดฟเต†7เต†#เดพเต†! / # เด…เดฟเดฟเต‡>Zเดพ7เดฟเต‡RเดพYเด‚. -เดพเดฟ7เดฟ4 -เดฟยฅเต‡U เดฟ9!เดฟ7 6เดฟ'เดฟ. *เดพ'/. เด‡เดฟ!เดพ9O %เด‚เดฟ2เดพ Cเต†-เดพ8เดฟ,. เด…เดฟYFเด‚ เดฟเต‡เดพ7 e4Rเดพ7 เด… เดฟ0'เดฟ7เดฟ. เด’ /เดฟ7เดฟ4 -3Gเดฟ(. เด…เดฟ9 -เดฟ4 เต†F$Oเดฟ เต†+เดฟเดฟc8. เดฟ$เด‚ เต†F$Oเดฟ เต†#..เด’เดฟ<' เด‰Cเดฟ7 เต€"% kGเดฟ7เดฟGเดฟ. เด…เดฟเต†< เดฟ'เดฟเดฟ# เต†F$Oเดฟ เต†< เต‡เด‚ เดพ<เดฟ7 เด‡ เด‚ เต€c7เดพ เด…ร€เต‡0. เดŽร] 7ยคเดฟ9 -เดฟ4 =เดพ7O เดพGเดฟ(ร‚T), เด…เต†< ย‰ เต†*ย–!Fเด‚ 60'เดพ!fเดพเด‚. เด…เดฟ4 เด’เดพFเต†< ยฉ87ยจเดพ  เด‡ย‚/เต†' /เดฟ7เดฟ


അ!¯ം അ«9ൊRാ. ി$േ0െ 'ിെ!ാി8. †Wാ ി8.

അ0 ീ"%ിെ? ൊി-p അെ< ി(d /e‰ം

ആ /ി7ാ7ി8 അ R. അ Rി -ി4 േ* . േ*ി(ം െF$Oി െ#. അേ#Sി%ം അ ‚ 'ി+ാെ# ോ#ി7ി,. ഓ<ിെ? ം ി+- േ< ം ˆീിെ? ം ാLCd േUി9!ി -Gി ിÃി െ+ി. ീ"% ൊി-െp c# 6@'ി ാാം. ഉ+Äിെ? %7ാ7ി. ഇ 6@'ി ാോ എ# േ*ാSE'ി അ ിേZ2ാ0˜'ി െGി+ ി'ി ാെ# ഓ0െR 'ി. ഒ ©7ി4 Yേ#ാ-ം ീ"%ി" ൊിd. e/' അIി /c# ¸Rാ7ിെ#3ി4 ആ /ിcOി ഇ-ംÅ< ോ#ിU. ി¬ി¬ZÁ േ ാാ2Eാ7 െ< ആE േ ാിെ ഒ 6ാ‘ം ഓ0 8. ൊÆാാ7ി —ാ ാ7"

#

േ[Sി െ<

Y<ിിേ!

എ'ി േ ാ!ി7 അÇെR 8.

' അിെ< ി<!ാേ ാ ഇി!ാേ ാ ഉ-- %ാാ ം എ8/7ാ" ഒ8ംെ# ഇ,. /ി!െ' /7ി4 ാLം Y/+ ഉ!‚, ിി+ി ി<!ാ . ാLCFെ< kG'ി4 ഒ -െ ി7 ഓാLaം ഒ ോG ം. ാ7ിG അ0 ഉ 'ി--,ാെ ഒ ]‰ ]ിോ( അിെ<െ7¢ം ി,. എ#ാ4 ഉെ3ി െ# , ഈ 673ാ7 p' ഇ0! eŠാെ ോ#ാ? Wി-ി എിെ<? ' അ!ാEം Y<ിിെ?

േ*ാSി+േRാd ോി4

7//ി"ൊി

േ[Sി ിേ,

/b

kGി7ിGിി!#

?


7/เดฟเต†? เต†เดพเดฟ เต€ 'เดฟ!เดพ เดพเต‡เดพ เดพLเดฟ7เดฟ4? ย—เดพ เดพ7 เดพEเด‚ ยคเดฟเดพเดพเต† เต‡*เดพSเดฟU. เต‡[Sเดฟ,

เด…7เดพFเต†<

เดฟc/a

*เดฟเดฟU.

' เด…เดฟ , เดพย…Bเดฟ ! 7ย–เต†เดพเดฟ!$ 7/เดฟ YGเดฟd เดฟ<cเด‚, ฦฌCFเด‚ เด…] เต‡$เดพเดฟ7เดฟเต‡Gเดพเดพ เดฟ<c#. เดฟเต†,, Y/p เด…ร€8เต†เดพเดฟ kGเดฟ7เดฟGเดฟเดฟc#? -เต† jเดพ 7//เดฟ"เต†เดพเดฟ7เดฟ, ย‰ Wเดฟ-เดฟ e+เดพ(เด‚ เด‡L เด‚ jเด‚ เดฟ7เดฟ,. เดพL,, ฦฌCdเต†!เดฟ #เดพ Wเดฟ-เดฟ เดฟ#โ—Œ? /ร„' เดเดพ เด…W 0Zเด‚ เต†Wย›เดฟ7 เด‚ย‘เดพ-เดฟ เต‡ เดพเดฟเต† ย—เดพเดพLCเต†เด‡เต‡Rเดพย›เด‚ ร#เดฟ4 เดพยธ8. เต‡ เดพเดฟเต†,8 เดพLเด‚. เด…! เต†< ยฉ87ยจเดพ" เต‡cGเดฟ ยฉ!-เต†7เดพเดฟRเดฟ+, Gยธd เต†เดพGเดฟ, เดฟ/เด‚ Cเดฟ, 7เดฟ<$เด‚ เดฟpเดฟ$<Cเดฟ7 Z0GเดฟGเดฟ8. -เดฟRเดพG'เดฟเต†? /เดฟเต‡เดพ(เด‚ เด…เดฟเต†<ยขเด‚ เดฟ,. เด‡ เด‰+ยŠ ย†เดฟ!เดพ" เด’8เด‚ เต†เดพ !เดพ7เดฟเดฟcเต‡เดพ? เด‡ , เดฟSEเดพ6Eเดพ%เด‚ เต†เดพ !เดพ" เด‡0!เดพYเต‡เดพ? เด…! เด… Rเดฟ4 เต€ 'เดฟ+ G"*เดพ7 เด‰เดพ!เดฟ 8 ฦฌCd!. เด…เดฟเต†เดพเต‡เดพKเดฟ เด…9เด‚. เด…0 0Zเดพ. เต†F$Oเดฟ เด‚ เต€"jเด‚ =2เดพ เด‚. เดŠเดพเดพ7]เต†เดพ GเดฟBเดพเดฟ-0ย‘ เด†9kECdเต†!เดพ8เด‚ เด…0K,. เดพยณเดพRfเดพเดพ7เดฟ เดฟย† เดพGเดฟ เดฟ# เต†เดพเตˆ<!เดพ - 7/เดฟ #เดพ. เดฟเดฟ0! Bเดพเดฟ7เดฟ,. เด…0 เด‰+ยŠ เดŠยธ ย†เดฟ!เดพ/เดฟเต†,# ย†เต‡เดพ0# <cเต‡Wเดพ- เดฟ*7เต†RG 7เดพ-เดฟ7เดพ /pโ—Œ. เตˆเดฟ เดพLเดพ 6@เด‚ เต†ยฏ#. เดพ!เดฟ เต†3เดฟ4 เดพเดฟเต† ย†เดฟ+ เดพLC- ย›เดฟ เดฟ9!เดฟเต†ยฏเด‚. เดฟเต†#, เดพ<$เด‚ /Wเดฟ(เด‚... <เด‚ เดพCเดพ" เต‡เดพเดพ/เดฟ,. เด‰--]เต†เดพย‰ Bเต€เดฟcเด‚. เต†*ย–เดฟ< DZเดฟ!เดพ0! เด…<เดฟIเดพ %เต—Eเต‡'เดพเต†< Bเต€เดฟ!เดพ9O เด…Iเต‡เดพ(เดฟ, เต‡Rเดพย›เด‚.


เด† Bเต€เดฟเต€เดฟ เด…เดฟเต†< เดŽ,เดพ0c--]เต†เดพเดพเด‚ G< เด†SEเต†' EKเดพ เดฟH ยฐเดพเดพ7เดฟ เดพ/เดฟ7]เด‚. เต‡@, เด† ยฉ8 7ยจเดพ" ยคเดฟ เดฟ8 เดพ7เดพเต† เดฟXY8. เต€/เดฟ7 YRเดพ7เดฟG, เด†Kเดพเดฟ,เดพเต†

-เดฟRเดพG'เดฟเต†? เดŽLเต†7L

/เดฟเต‡เดพ(เดฟ,เดพเต†, YbCd

เต‡ 'เดฟ ....

ย†เดฟp เด“!เดพ'เดพ. ร‰4เต‡G7เดฟ ยง!Fเต†< เดพเด‚. เด…เดฟ เต†' เดพ<Cd ยซ ยง!เต†-เต†!เดพ เดฟ/pเดฟ8. เต†เดฟยง!Fเต†< เด’ เดพ<เต‡'เดพ< เต‡*0# เต†เดพUY<เดฟ4. //' เดฟ# เต†เดพUเต†รYGเดฟ เดฟZ!-3เดพ7เดฟ *เดฟเดฟc8. เด…Fเต†< เด‰ Rเดฟ4 ยทย– ]#(F. ]8Fเด‚ เดฟเต‡เดพ7เดฟเดฟc8. เดฟpเดฟ'เต€เดพ/เดพ7 เด† เด‰ R รŠเต†< เต€Gเดฟ เด’เดฟ!(เดพเดฟ,. เด… !-7เดฟ4 เตˆ!$เดฟcเต‡เดพ(เด‚ เดŽ เต‡'!เดฟ,. Mเต†' เด…77เดฟ(เด‚ เด’ ย‚. เด…]เด‚ เดฟpเดฟ!เต€/เดฟ7 ยทย– ]#เต‡เดพ k<เดฟ7 เต†#... Y เด‚เดพ7เดฟ Bเต€เดฟc#เต†< เดพEเด‚ เด‡Cเต† 7เดพaเต‡Wเดพd เต†aYGเดฟFเต†< เดพEเด‚ *เดฟยฏย‚/เดพ. 7 เดพGเดฟเต† เด†Sเดฟเดพ%เดฟ เต‡เดพ- เดฟ-เดฟยƒเต†< เต†ย–เต† เด’# <8เต‡เดพ7เดพ4 เดฟ . ร‹เดฟ Bเต€เดฟ'เดฟเต†? เต†Mเดพ เดฟย‚ เดพเดพ". เด’ Gร เต†เดพGเดฟ7เดพ, เต†*ย–เดพเต†7เดพ# Y$เดฟGเดพ รŠเต†< YbC- เดฟเต†# เด† YRเดพ7เดฟ<เดฟ,. เต†-เดพG เด‡<เต€c เดฟ,. -เดฟRเดพGCFเต†< เดพEaเด‚ เด‡]เต‡เดพเต† เต†#. -เต†เดพเต†! เดเต†3เดฟ(เด‚ ยฉ7เดฟเต‡! เดพ^เด‚. เต‡ เดพ เต†-เดพ8เดฟ,เดพ' เด‰ ย‚dcเด‚ -เดฟRเดพGCdcเด‚ , เด†Kเดพ'เดฟ9เด‚ รŠเต†< YbCdc เดพLเดพเต‡เดพ เด…เดพ>เด‚ ? เดŽ,เดพเด‚ ]Eเดพเต†# เดฟ*เดพเดฟcเต‡Wเดพd เด‡,เดพ'0! เดŽรŒ 4เดพ เดพaเต†# *เดฟเดฟU เต‡เดพY8.

ฦฌCdเต†!เดพ ฦฌCdเต†!เดพ /เดฟ เต‡เด‚ เตˆ เด‰เตˆเดพ"


Y/U เดพd Wเดพ kเดพเดฟ cเด‚ เด’ /เดฟ เต‡เต‡ เดŽ8 เต‡*เดพSเดฟ+. เด’ เต‡เดพ<เดฟ7เดฟเต‡เต†/ <!เดฟ เด“gเต€% เต€เด‚ <cเต‡Wเดพย†เดพ7เดฟ8 เด† เต‡*เดพSEเด‚. เต€0+7เดพ เด‚ เต‡เด‚. ฦฌCd เต†ยฅCd! เด’ /เดฟ เต‡เด‚. =เต‡Eเดฟ+ Yเดฟ7เดฟเต‡เต†/ Bเต€ !เดพ0 %Lเต€-เดพ7]เต†เดพ k<เดฟ... เต‡@

เด†

/ เด‚?

เดพเต‡ Bเต†?เดฟเต‡ เดพเต‡<เดพ, เด…เต‡เดพ

เด†เต‡เดพ<

B /4

/ เด‚?

เดพเต‡ Bเต‡/เดพเต‡<เดพ ร„เดฟ7เต‡ เดพเต‡<เดพ?

เดŽเดพ7เดพ(เด‚ เด… RO %K=0'เต‡เดพ k<เดฟ เต†U. เด†0cเด‚ เดŽเดฟ6เดฟ=เดพ7เต‡เดพ 0!เต‡เดพ เด‡,. ฦฌCd เต†*ย–R!เดพเดพ7 เต€-เดพ7]เต†เดพเดพ 0!'เดฟ =%Hเดฟ7เดฟ,เดพ'. เด…เต†,3เดฟ4 เดพเดพเด‚... =%เดพ2เดฟ เดฟ0#

เดพเดพ%'เดฟ4

เดฟ# เด†ย–เดพ%'เดฟเต‡c70'เดฟ7เต‡Rเดพ- *เดฟ0! เดฟ<เดฟ+เดฟ,.

เด“..ฦฌเดพเต† เดพเต†! เด…Wเต‡'ย†เต†' Sเดฟ%เด‚ เต‡Bเดพเดฟc 8. (เด…รเด‚ Yยเต‡Wเดพเต†<..)เด‡เต‡Rเดพย†เต†' เต†Wเดฟเต‡Oเต†< 6เดพย‘Eเด‚ เต‡ เดพ!เต‡.... เด’#เดพ%เด‚ k<เดฟ เด’ยŠโ—Œโ—Œโ—Œโ—Œโ—Œโ—Œโ—Œ เต†? Ypเดฟเต‡ เดพเต†<เดพRเดฟเดฟ!เดพเต†# เดพE'เดฟ4 เด†ยธCFเต†< รŽเด‚ ฦฌC- เต‡. -เต† %*เดฟเดพ7 เดพยชRเดพ -... เด’ %โ—ŒLเต€ %3เต€0ยซเดพ7 >เดพเต€เดฟ เดพMC-เดฟยƒเต†<7เดพ เด“เต‡เดพ เดพ%aเด‚ <8 เต‡เดพY#. เด‡#เต†' เด…I7เดพ7เดฟเดฟ!เดฟ, เดพเต†-...เด†0'เดพ' เดฟ2 เด…%&Iเต‡-เดพเต†<7เดพ เด…d เต‡Bเดพเดฟ เต†*ย”#. ยฑM4, 7ย–เต‡S , เต‡S , เด“!เดพ เด‚, เด…เดฟ Hรเดพเด‚ เด‡Cเต† เต‡เดพY8..เด’Rเด‚ ร‚'เดฟเต†7c/เดฟUO *เดฟ..


เด†เดพ>เด‚ เด‡<เดฟb เต€(เด‚ >เดฟ....ฦฌCd %เต€Mเดฟ เต†#7เดฟเดฟ!เด‚. ย‘06เดพเต†' เดพEC- / เด‚ เต‡. เด†0' เดฟเดพ!เดพ0...ย‘06เดพ7 เต‡เดพย‘CFO0... เดฟ0'เดฟเต† เต‡Wเดพ- เด’8 เดฟรเดฟ!เดพ ฦฌCdเต†!เดพเดฟ<aเดฟ,. เด“gเต€%เดฟเดฟเดฟcเต‡Wเดพย†เดพ เดพ%/ #เต†3เดฟ4, เด…เต†,3เดฟ เด…เดฟHรเดพเด‚ ยฉเด‚ เดพ` เดพเต‡Mเดฟ เต‡Wเดพd ฦฌC- Yย†ยขเด‚. เดพย‘เดฟ4 เดฟ7 เดพยŠ^เต† ' e/' เต‡<เดพ7Mเดฟเต‡c <c#เดฟเต†? ย‘เดฟเต‡<... เด“gเต€% เด…I เด‡เดพเต†3เดฟ4 e/เต‡'!เดฟ/Cเดฟ7เดพ(O ย— / เต‡7 เต‡. เด… 'เดฟเต†< เด’ ร‘ เดฟ เต†Gเดฟ<'เดฟเต† !เต€เต‡เดพgเต€%เดฟ4 เต‡เดพ7เดพ. Yเต†/7เดพL เต†*7เต†'เดฟ7]เต†เดพ เต†# เต‡<เดพ7เต†Mเดฟ เต‡เดพเดพเต† @7เดฟ,. เด…เต‡ &Zเดฟ+เต‡Rเดพd เดMaเด‚ เดพย†เต†' เดฟ7เดฟ เด’ ยฉยŠ เต†เดพGเดฟเต†Rเดพ-เดฟp เดพMFเต†< %เต‡- เด‚ <c# เด‡<เด‚. เด‡8เด‚ %Qเดพเดฟ7เดพ7 เต€! ยฉL>3 เดพMเต†3เดฟ4 , เต‡KเดพGเดฟ 7เต‡/เดฟ เด‚. (เด’-เดฟEเดพ/ เต‡<เดฟเต‡! เต‡เต†/ เดพEเด‚) เด…เต†,3เดฟ4 เต†/7เดฟ4เต‡ %เต‡MZ เดฟเต‡เดพ % ยˆเดพ?เดฟเต‡เดพ เต‡เดพเด‚. เดˆ %เต—ECd เต†# ย‘C-เดฟเต‡ เด‰ร’. ยฉL>3 <เดฟ+0$. ]เต†! ]เต†! เต‡เดพย‘เดฟ7เดพเด‚. เดฟ!เดพย–เด‚ เต€d 7เดพL!เดฟเต†< เต†Oเด‚ Y<เดฟ!เดพ/เดฟ,. เดพเด‚ เดˆ >3 เต†#...เต‡-'เดฟ4 Yเดฟ7เดฟเต‡เต†/ เต€-เดพ7เดฟเดฟเต‡!, เต‡Bเดพเดฟเต‡!เดพ เด…,เดพเต†เต‡7เดพ e/'เดฟ/เต‡Cเดฟ#เต†< เดŽยซเด‚ k<เดฟ เต†เดพเดฟเดฟ!เต‡Wเดพd, เด…Fเต†< =เดพย—เดฟ เด†>EC- เดฟ/เต‡Mเดพ เดŽรŒ %เด‚เดฟ2เดพ เดพ cO ? รŠเต†< เด†เต‡เดพย‘Eยฝเดฟ เต€7เดพ7เดฟเดฟเต‡! เดŽรŒเต†เดพเดพ เด‡'เด‚ เดพECd เดพเดพเต† เต‡เดพY#เต†# เด…ร‡เต†R เต‡เดพY8.


ാÓി9െ-c/ി+ *ി †ിp Sി%ം, kാി അFെ< ഓgീ%ി4 <# %ം6ം അÍം *ിേ7ാെ< അിRിc7ാ7ി8. ാEം െÁ=> ാ7]ൊ‰െ# / േWാd അd!Íം *(. W അ-ി# %ീMി4 ഇേRാ- ഒ eZ ാിിc#. ഒ K0'ാ Sി%ം ിെ7ാ8ി,ാി#േRാ- അ ി‚െ-ാെ! Â'ി7ാ!ാെ8 െU. ആ>E--]ം ഇ,ാ']ൊെ! /7ിേ! ി+ി #ി ി<7ിേ!ാ ാQ ാÓി9Fം ീ. %K=0'ാെ -ി7ി!ാ ിGി7 അ%ം അ9ം kാം ാ†ാ!ി7ി,. ഈ eZfാ ഇൊ8ം ിGിേ,? ഇിൊിL അÇaം ാ> ം? ഒ ീ െ< Bിീ'ി4 ഏാ R'ി7Àൊ,െ3ി(ം ഓോ ാ%aം അEാ>Eാ7 Ôിെ എി ാിL ™േ7ാെ< ൊ‰ <c#. ാÓി ി,ാ' ാം ൈBിാ7ി 7ൗl ം അ¹ി+ ാാ. ആ0'ം ¹ീ =Dി7ാ. ƬCFെ< ഓgീ%ിാ7ാ(ം ¹ീ-ിിിc#ി ' അാ.7ിോ ിRിോ ഇൊെ! ാaം. േRാ›ം ം ആീK%Eാ7ാ ഇ ൊ‰ <!ാ/. K%Eാ7ി െ# ƬC-ിിെ? ി ി7ം <'ാ–. ആ0െ!3ി(ം െെG# ാം െMി 8ോ7ാ ഒ ം !ം ാ+ിാ. ി8 ിി7ാ" േ ി,ാെ േBാിെ*”#ി ി<7ിാ7ിിcം േ-ാ< ഒ9ാSaം േ*ാSി!ാെ O <8 . ^ j ിേ-ാ< േ*ാSിc െ#. ആെ<െ73ി(ം ിRിോ ാ‘ിോ ി7ിാaം. ഇെ,3ി4 e/$ോ7ി ാCിെ!ാ !ാ9ം hാ/ാYം.


เด…fเดพ -เดฟ7เดพ!เดฟ7เต‡Rเดพ เดฟC- เดฟ# *เดฟเดฟเต‡+เดพ? , ย–<เดฟ เต†เดพ !เดพ7เดฟเต‡#เดพ? เดŽเต†? เต€%เต‡'เดพเต†< -- เต‡*เดพSE'เดฟ เต†Mเดพ ย–<เดฟ7เดพ เดฟGเดฟ7. เด‡ เดฟ เต†ยฅCd เต‡<เดพ7Mเดฟเต‡! เต‡เดพYเต‡Wเดพ- เตˆhเดฟ เดพร“เดฟ9เต‡เดพ เดŽ8 เต‡ เดพ!เดฟ7เดฟเต‡G เดฟร• เดŽ#เดพเต‡L เด†ยธCd เดพ>7เดพ7เดฟGเดพเต†3เดฟ(เด‚ /p. เด…เดฟเต† เดพ เดพ. ยฉ8 เดพ(เดพ%เด‚ Wเดพ เต‡ยฒเดพ%//เดฟ4 เต†--เด‚ เต‡เดพเดพเต† เต†Gเดฟ เดฟ#. เต†%ร“Mเดฟ<เดพ3 เดฟ/pเดฟเดฟcเต‡เดพ ? เดเดพ7เดพ(เด‚ เดฟ!เดพเต† เดฟ-เดฟ+ เต‡ เดพ!เดฟU. เด…7เดพd เต‡ยฒเดพ%Mเดฟ เดฟ8-- Yย†เดฟ เดฟ# เด…Qเดพ/ ยถเดฟ!เดพ' เดพร“เดฟ9-เดพเต† '. เดˆ เดฟ เด‡ เดฟ เต†*hเต†# เดพ!เต€]เด‚ เต†เดพ $ เต†ยฅCd!. เด…# kเดพเดฟ7<!เด‚ /p ฦฌC-เดฟCเต† เต†# เต‡ยฒเดพ%Mเดฟเดฟ<เดพ/เดฟเต†,#เดพ. เด†เต† ยฉ8 เต€B Cเต†- เด…เดฟเต†< ยฟ. เด…เดฟเต‡ !เดพเต‡-เต†/ e/$ เดฟ8 # เต€d เต‡<เดพ7M เด‰เต‡7เดพย‘เดฟ!เดพย–. เด… 'เดฟเต†< เต†Mเดพ เด“gเต€%เดฟเต† เต‡<เดพ7Mเดฟ 7/เดฟ7เต‡Rเดพ- เด…เดฟ เต†'เดพ เต‡เดพ0ร–. ' เดพร“เดฟ9Fเด‚ เด…ย›!เดพ7 ]เดฟFเด‚ ^เด‚ เต‡ยฒเดพ%Mเดฟ4 เดฟเต‡@เดฟ!' . เต€d k (O เด“gเต€%. เต‡ยฒเดพ%M เด‰เต‡7เดพย‘เดฟ!เดพ" ^#เดฟ,. Yย†เดฟ4 <ยคเด‚. เต‡ยฒเดพ%Mเดพ7]เต†เดพ %เดพ2เดพ เดฟ!เดพเต† เดฟGเดฟ,. เดฟเต‡>เดฟ เด‰/Rเดฟ+ เด†เต†-เต†เดพย‰#เต‡Rเดพd => เด‚ เดพร“เดฟ เต†#. เดพร“เดฟ9d เต‡ยฒเดพ%Mเดฟเดฟ<เต†# เต‡เดพ0เต†`ย›เดฟเต†+ เดฟเต†# เด‡ เดŽเดฟเต†< เด‡<เต†# / 8เดฟ,. เด…เดฟ9-%เด‚เดฟ2เดพ เต†Cเดพ!เดฟ7เดฟเดฟ,. เด‡ เด’ Iเดพ 'เดฟเต†? เดพLเด‚ => ,. 7เดพL!เดพเดฟFเต†< เดพEaเด‚ เด‡]เต‡เดพเต† เต†#. เดŽ,เดพ7เดฟ<$เด‚ เต€ เดฟZ7C-เดฟ4 เดฟเดฟเดฟR เด†>7Cd!เดพ =%Hเดฟ. DEเดพ7เดฟ 8เต†เดพเดฟเดฟc# เด†0'เดพ' เต€ เดพเดฟเต† เด“gเต€%เดฟเต†'เดฟ7เดพ4 เต€Gเดฟเต†$เด‚ เต† เดพร“เดฟ" เดพเต‡Mเต†#เดพเต‡เดพ? เด…]เดพc# เด†เต‡เดพย‘E=> C- เดŽL (เดพ. เดŽ#เดพ4

=ร‚'เดฟ

%7'เดฟ9

เต‡>Zเด‚

*เดฟ

eZfเดพ,

เด“gเต€%


SE>เดพ7เดพ!เดฟ7เดฟเต†? เต†-เดฟเดพ7เดฟ ยฉ-เดฟ(เด‚ เดพยธ# YRเดฟเต†-c/เดฟU /7เดพ" เด†0cเดพa8เดฟ,. เดพร“เดฟ" เดพ!^Fเต†< e/' เด… เต†< ร‰ย‘CFเด‚ เด‰เต‡7เดพย‘เดฟเต‡! เดฟ2aเด‚ เดฟ>Sเต€เดฟ+ เต†เดพ c8. %EC-เดฟ4 Zเดฟเดฟเต†+ c#]เด‚ ^เด‚ เดพเดฟ+ เดŽCเต† เต‡7เดพ<เดพเด‚, *เดพ<เดพเด‚, เตˆ%!เดฟd *เดฟGเดพเด‚ เดŽเต†#เดพเต†! เดพเดฟU 8. เดŽ#เดพ4 เด‰เต‡7เดพย‘เดฟ+เต‡>Zเด‚ เดŽรŒ เต†*hเต†8O เดพE'เดฟ เด†เด‚ เด…L เต‡เดพ2เดฟ-,. เดพ!^Fเต†< e/' To dispose เดŽ# เด’ ยฉ7เดฟ4 เต†เดพ c8. Wrap in cover/paper and throw into dust bin. Do Not Flush. เต†เดพเดฟp เต‡ยˆ เดพ%!Mเดฟ เด‡ 7เดพเต‡เดพ 7ย—เดพ0ย˜'เดฟ เต‡. เด… เต†Mเดพ7 เต€เดฟ7เดพเต†# เต‡เดพย†เดฟเต‡!เดพ< เต†`เดฟ!4 เต‡เดพเต‡-Bเดฟเต† เต€เต‡เดพย‘ เดฟ6เดพย‘'เดฟเต† เต†=เดพg%/เดพ7 เต‡`เดพ.Sเต€B เด‚เดพ% / 8. Do not Flush เด…, เต‡. g-Z เต†*ย” เต†#7เดพโ—Œ. เดฟ!เดพย–เด‚ เดพร“เดฟ9d เต‡เดพG เต†เดพย‰ เดฟ0เดฟ+7เดพ. เด…<เดฟ7เดฟเต† เด’ เดพ-เดฟเดพLเดพ รคเดพยˆเดฟ. เด…เดพ => เด‚ รฅยตเดฟc#]เด‚. เด‰เต‡7เดพย‘เดฟ+ เต‡>Zเด‚ รคเดพยˆเดฟ เด’ย†เดฟเดพ!เดฟ เดฟ+เดฟ*เต€เดฟ7 เต‡>Zเด‚ เต†Oเต†เดพย†เดฟc. รคเดพยˆเดฟ 6เดพย‘เด‚ ย›เดฟเต†7 ' เต‡ยˆ เดพ%!Mเดฟเต‡cเด‚. เด‡Cเต† 7,เดพเต† เต‡ยˆ เดพ%!Mเดฟเต‡!เดฟ<เดพเต† เดพ<เดฟ,. เดพยžเต€เดฟ7Fเต†< =0' เด‚ -เต†เต†Rเต†G# ร‹0ย‘Nเด‚ เดฟRเดฟc เด‚ เด“เต‡เดพ เดฟเดฟZaเด‚ เด…ยธ!d เต†Y#] ยฉเด‚ k เด†เต‡เดพย‘E=> C- ^O0ck<เดฟ เด‰เดพa เดพ เต†*ย”#เต†# เต‡`เดพ.Sเต€B เด‚เดพ%. เดพร“เดฟ9dc เด‚ ]เดฟ เด‰เต‡7เดพย‘เดฟc#เดพเต†3เดฟ(เด‚ เด†เด‚ เดพเดพ' เดพ/เดพ เดฟ<เดฟ+ ยฉ7เดฟเดฟG ]เดฟ เด‰cเด‚. 7ย—เดพ0ย˜'เดฟ เต‡ เต†7เดฟ' เด‰ยข7เดพ. เด…Cเต† !เดพ" Mเดฟ7เดฟเต†,3เดฟ เด‡ยนเดฟ7เดฟG เด‰เต‡7เดพย‘เดฟ!เด‚. เต†เดพย†เดฟเต† c# เต€เต†7 %เด‚Nเดฟ+ เด†0'เดพเด‚ ยญเดฟ เดพ. k<เดพเต† K%E%&6เดพเด‚ k<เดฟ7เดพ7เดพเต‡เดพ? เด†>Eเดพ7 %เต—ECd เด’!เดฟ7เดฟเต†,3เดฟ เด…<เดฟIเดพ เด†>E'เดฟ9 เต‡เดฟ เต€d %เด‚ เต†*เต‡hเดฟ # เดพเด‚ เดฟรฆ',.


เดฟ>รงเดพ!เต†RGเต†< @เด‚

เด… 'เดฟเต†< เด’ เดพ3 เต†รจ7เดฟ เดฟเด‚ย‘เดฟ เต†3 เต‡!เดฟ 8. ยฉ8 Sเดฟ%เต†' EเดพWเดฟ4 เต‡-'เดฟเต† เดฟเดฟ2 Bเดฟ,-เดฟ4 เดฟ8O R'เดฟ เดพ(เต‡0. เด…เดฟ4 Yเดฟ เด‚ เต†ยฅCd. ยฒ0c เด…%เดฟยˆ? เดพเต‡ B เต† O 25 9เด‚ 58 9เด‚ เด‡<7เดฟ(Oเดพ7เดฟ8 ฦฌC-. เดฟZ7เด‚ ยˆ0 /เดฟเต‡Z"ZเดฟRโ—Œ เดพเต‡ Bเต†?โ—Œ. เด’#เดพเด‚ ยฒเดพ%เดฟ4 เด‡'เดฟ7]เต‡เดพเต† เต†# ฦฌC-เดฟ8. เด’ >' เต†ยฅCd. ย–>' เด†ยธCd. ยฉ#เดพเด‚ Sเดฟ%เด‚ เด…%เดพ เดฟcเต‡Wเดพย›เด‚ *เดฟG7เดพ7เดฟ ฦฌCd เด…]เต†# เด†0'เดฟU. เด”เต‡SEเดพย‘เดฟเดพ7เดฟ เดฟ*7เต†R<(Fเดพ7เดฟเด‚ เด†SEเต†' ย‰ Sเดฟ%aเด‚ %เด‚ เต‡ เดพcเต‡เดพ(เด‚ เต†*hเดพ'เดพ7เดฟ8. เดพ3เดฟ(เด‚ เด‡0 เด‡Cเต† เต†7เดพเต†!'เต†#7เดพเต‡เดพ? เด‰เต‡6เดพHเดพ

เดŽ#

เด’M

0ย“เต‡

ฦฌCdcยฟ-

เด†เดฟ9เด‚ เต†ยซเดฟ9เด‚ =เต‡Eเด‚ เต‡%เต‡-เดพ รญเต‡เดพ ฦฌCFเต†< Iเดพ C-เดฟเดฟ,. เด‡<0#เดฟเดฟc8. รญเดฟเดพเต†3เดฟ4 เต‡เดพ(เด‚. เต‡@, เด’ ยฒเดพ% เต† เดพยˆเดพdBเดฟ7?

/เดฟ7เดฟเต‡c

<cเต‡Wเดพd เด…เต‡เดพ

เดŽรŒเต†เดพ

ย†7 67เต‡เดพ?

`เดฟยฐเดฟ ยฒเดพj4 เด‡<0#เดฟ8 >เต€เดฟ+]เต†เดพเดพเดพเด‚ เดŽ เดฟ!โ—Œโ—Œ เด‡เดฟ เต†' รฎเดพเด‚ เดฟ<เดฟ เดพเต† เต‡เดพY#. เต‡เดพ/<เดฟc# ยฒเดพj-เดฟ ยงBEเด‚ เต†Gเดฟ!-เดฟc เด‚ เด‚ Y/เดฟเดพ Cd เดพ% เต†*ยณ "เดฟเต†$ เด‚ เด…เต†เดพ เดฟ7 Y/เดฟเดพ เดพ7เดฟ เดฟเดฟเต†+$ เด‚ เต†*ยณเดฟ8. เด…เต‡Rเดพเต†ย†เดพ8เด‚


ฦฌCd เดฟSEเดพ0ย˜เดฟ- เต€เต†7เต‡#เดพ eZเต† เต‡#เดพ เต‡0เดฟเดฟU เดฟ,. เดเดพ7เดพ(เด‚ เดŽเต†# เด†ยดเดพSเดฟRเดฟ+ เดพEเด‚ เต‡ 0Yเดฟ เต†ยฅC-เดพเต‡,เดพ เดŽ#เดพ7เดฟ8. เต‡@, เดŽรŒเต†*hเดพ" ? เดเดพ7เดพ(เด‚ ฦฌCd เต‡*เดฟ เดฟเดฟpเดฟ8. เดŽ#เดพ4 เด’@เด‚ เดฟเต‡? eZ@เต†' =เดฟ เดฟ2เต€เดฟ+ %เด‚%เดพเดฟ!เดพ" เต‡Rเดพย›เด‚ เด‚ 8. เด’เต‡#เดพ เต‡เดพ เดพเด‚YยธCเดฟเต†-เดพย†เดฟ+เดพ เด]เดพEเต†'c/เดฟ+ %เด‚%เดพเดฟ!เดพ9เด‚ เด…0 hเดพ0. เต‡@, เต†ร >เต‡เดพ? เต€Fเต†< เด‡<7เดฟ4 เดฟ# เด…6เดฟ=เดพ7เด‚ /7เดพ เดพZ เต‡ เดพcเต‡Wเดพ- เต†รยฅ- ย› เดˆ OFเต†< เต‡ 7เดพaเด‚. เดพเด‚ Sเดฟ%'เดฟเต†? %NEเต† เด…] ]<08. เด†เดฟเต‡ !เดพd >W-เด‚ Y/, ฦฌCd!. เด…เต‡!เดพd เต‡Bเดพเดฟ%7เด‚ k เต‡#เดพ Y/ เต‡#เดพ เด‡, ฦฌCd!. เต‡@, เด’ เด…6เดฟ=เดพ7เด‚ /7เดพ" เด†>Eเต†R เต‡Wเดพd เต€6เดพย‘เด‚ เดฟ>รงเด‚. เดฟSEเดพ%W#เด‚ B CFเดพ7เดฟ เด… 'เดฟ<ย†#เดพ เดŽ,เดพเด‚. เต‡@, เด‡เดฟเต†< เต— เด‚ เดพLเด‚. เดพเด‚ Sเดฟ%เด‚ เดพLเดฟ เดฟ>เต€ 'เดฟ เดฟ<7เดฟ เด…โ—Œเด‚ เดพเดฟเดพ<เดฟ เดพ7เดฟ8. ฦฌCFเต†< เดฟZ7เด‚ เด‡<7เต‡!เดพ0!เต‡..ยˆ0 /เดฟเต‡Z"ZเดฟR เดพเต‡ Bเต†?โ—Œ. เด†ร@$ เดฟ# เดฟเดฟJเดฟ เด‚ เดฟ เด‚ เดพเต†เดพเต†! 8. เดŽเดฟ0>เด‚ เดฟ>รงเด‚. เด“gเต€%เดฟ(เดพ7 เด’ เดพ>เต†73เดฟ(เด‚ /ร„...เด…ย—เดฟเดฟ7เดพเต†7'เดฟ7 เดพZ เต‡=เดพรฏเดพKเดฟRเดฟU. ฦฌCd เด… Cเดฟ7เดฟ,. เด‡' ฦฌเดพ9เด‚ เด… CเดพRเดพ/7เดพ7เดฟ8. เต€ย‰เด‚ เต‡=เดพรฏเดพKเดฟRเดฟU. ย†7<เดฟ เต†รยฅ- เดŽเต†? เต‡ 0!. เดพZ เดŽเต†# เดฟ-เดฟU. เต‡%เดพ/เดฟ %เดพ0..#เต‡Rเดพd ฦฌเดพ เดพLเด‚ %เด‚%เดพเดฟc8. เด‡' เต‡/เดพเต†3เดฟ(เด‚ เต‡# รฐ...


എിെ< ാ".. അ !ി, ആ0cം. ‘Eി,ാെ ീ‰ം =ി ി2ി7ാ7ി. ഒ 7ി(ം എ ിc †ിി,. =%ം‘ി!ാ" അLോ(ം >ി,. എ#ാ(ം ാa െ# >ം. എെ? @!ാെ ഒാെ-െ73ി(ം എ›േ#4Rി!ം. അCെ േ7ാ0$ൊാ ]<Cി7. ' ിCd!/ി ോ eZfാെ..ഇിെ< ƬCd Yി ീF. ി!ാ–ം ാ-ി4 Yി ം ീ-ാ. =േEി+ %K ാ-ി4 ആ എ«ം -െ\ ാ. എ#ിG ാ3 =0'ിc#ിേ,? ' ഇCെ ]<Cി ിെ# എCെ േ7ാ ിാ %ം'ിെ'ി. 'ാ0െ?ി(ം ി7%67ി(ം 33% %ംം. േ1> %&7ം6 Iാ C-ി4 Yി. േ ാ!ിേ!ാó... ിC-ി4 ം / #] േGിഇ ി4 Qാ7േ'ാRീ% േ"Y$ േôC-ാaെ#. c ാാം... ഈ /p0 ീGി *Gി ം േ'ാ ൊRം †ി ം ƬC- ാ 6ിc ം െ*”ം.....' ഇCെ ഏാൊെ!േ7ാ /b ോ7ി. ോെ §ം. % eZfാം ോിU. അൊെ!7C ¤ി4 െേ+ാ...ƬCd അ !-!ാാി,...അCെ %& ം ാ... ആിേ ാ

െ«ിേ ാ

%ൗ Eം?

Bീി 0“ം › േ ാ\...§ േ, ി<േ7!ാd *ം. 7ിിെ േ ാ\..ോ†ിെ7 േ ാ\..ൊWെ േ ാ\..ി<ിേ7 േ ാ\...%ിംKെ' േ ാ\... ിZ7ം ാ േ/ിേRാ7ി. Åേ</ി7 േ"..ƬC- ഒ8ം ി

ാc 0!Cd. eZ ാ ി, എ# Tം.

ആÁ %ൗ Eെ'c/ി+ ഇCെ ാ<ി‚õ#] േGേRാd-ഈ ാാ" ൊOാ' ƬCd െ¥CFെ< e/േ <c#െി ാെ# ാa


ിU-j fാ0!◌ j fാെ െ# Rിെ7 $kെ<? ഈ %ൗ Eി,ാ'െ ©<ി‚Rി+ ^Oെ< ¥Gാെ %ം@ിc ം േം. ഇെÌ Eാ7ം? Yിേ7ാ-ം ോ# െ¥Cെ-...ഇ ി ം Ƭാ" െ# ാ<ി!ോ..അോ ആ 2ം െ+ ീ†<Cോ? ഇfാെ< %0$ ീെG എാ7ാ(ം അ%ാ ം *ി ±G ഉ'CFം ൊ !ാ hാെ/ $ൊിc7ാ7ി8 Ƭാ". അാ 8 ƬCFെ< ാ ം ാ!ാ" ി¾ ി8 # ഇ'ാ'. അ0 ൊGിെ'/ി+ ഒMേ+ാSEം 'എ3ി ിെ# ിC! ƬC-ി,ാെ Bീിöേ<?...' '©÷%ാ7ി ീGീ# ോ#ിG...ഇേLം ാാ7ിG ©Rേø'# ാ/ി ി#ിGി,. ീ എി<Eാ8െ+ാ ൊ7േ!ാ# / ം . െè7ി ിം‘ിേ ാ %&ം ീGിോ...ഇ' ോ#േRാ†േ,..YGEd! pീ, െേOാ,. േKാGù# ©8േ ം...' ിേ#ം

8

എ/ാY-ംാി....

ആ(‚†!ാ" േ%ാ േ*G എ›േ#MേRാ- %Eാ7ിം Ƭാ േ<ിU. ഇേRാd %ം%ാി+ ീെ- ം YMെR $7ാോ @Eം? ീ‰ം ി>çാ!ാ9-½ം. േ@

അേ1Kം

/b

]<Cി7ിCെ 7ാ7ി8.

എെ? ആÁ j¦$!െ- >ാാk... d എി0േ*ി7ാ7ി ഇെ ാാിിc. എി0േ*ി7ിി#ാ ഇ ഒ8k<ി ി>çാ7ിേRാYം . -ാിെ ൈ ി<ിU70േ'. അ0 %&7ം ഉ708 െ# =ീ@ി!ാa# ാ, c #ി4..·Mാ‰-ാ7ി -ിെ *ിGി'ാÃി. Êെ< അ<ി7ാ7 ാLം ‰. Êെ< %േKാSിാെ cെ# ൈി<ിU70'ാം...


เดฟเต†#

เดŽ เดฟเต†!เดพ8เด‚

/7เดพ9เดพ7เดฟ#เดฟ,.

เดฟเต‡M# <Cเดพ" เต‡ เด‚, EเดพWเต‡เดพ เด‚ <$เต‡Wเดพd เต€ @เด‚ เดฟ>รงเดพ7เดฟ#เดฟ,. เต‡เดฟ เด’ =เดฟ เดฟ2เดฟ เดพ7เดฟ#เดฟ,. EเดพW เต‡เดพเด“0`เดฟเต‡ M /b...EเดพWเต‡เดพ 'เดฟ4 เด‡Cเต† เต†7เดพ 3เดพ-เดฟ'เด‚ เด‡] เต† เดพ7เดฟGเดฟเต†,#. เด’ เต€ 0'E'เดฟ %โ—Œโ—Œโ—Œโ—Œโ—ŒLเต€7เดพ7เดฟเดฟเต‡!เดฟ<'โ—Œ เดพLเด‚ เต€7เดพ7เดฟ#เดพ4 เต‡เดพเต†? เดŽ,เดพ7เดฟ<C-เดฟ(เด‚ เต€ เด‚ eZ9เด‚ เดŽ# เต‡0เดฟเดฟ เดพย–เต†# =Eเดพ>เดฟ!เดพ" !เดพaเต‡เดพ? ย6

=เต€@เต‡7เดพเต†<

เดพ'เดฟเดฟ!เดพเด‚.

เดเดพ7เดพ(เด‚ เด† เดพLเดฟ7เดฟ4 ฦฌC- Y/Uเต‡ เต‡Kเดพ%// เดพ7เดฟ เตˆYเต‡เดพ-เด‚ %เด‚%เดพเดฟ+เดฟ8. เต€เต†7เต‡#เดพ eZเต† เต‡#เดพ เด‰O *เดฟk<เดพเต†.....

Myna Umaibhanu's writing  

പിന്‍ മൊഴി - മൈന ഉമൈഭാനു എഴുതുന്നു

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you