Page 1

‫ﺋﺎﺑﻮوری‬ ‫ر‪‬ﻜ‪‬وﺗﯽ‪٢٠٠٩/٨/١٨/‬‬

‫ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﮕ‪‬ی دادﻧﻮوﺳﯽ ﺳﯚران‬ ‫ﺋﺎﮔﺎداری‬ ‫داواﻛﺎر )ﺳـــﻠﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﺳﻤﺎن( داوای ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﺋ‪‬م ﺋﺎﻣ‪‬ﺮاﻧ‪‬ی ﻛﺮدووە‪،‬‬ ‫ﻛ‪‬ﻟ‪‬ﻛﺎرﮔ‪‬ی)ﭘﯿﺮەﺑﺎو( ﺑﯚ دروﺳـــﺘﻜﺮدﻧﯽ ﻋ‪‬رەﺑﺎﻧ‪ ‬و ﺗﺎﻧﻜ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﺳـــﯚران‪ /‬ﺳ‪‬ر‬ ‫ر‪‬ـــﮕﺎی رواﻧﺪز‪/‬داﻣ‪‬زراﻧﺪن وە ﺋﺎﻛﺎرەﻛﺎﻧﯿﺎن ﻟ‪ ‬ﺧﻮارەوە دﯾﺎری ﻛﺮاوون ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﯾﺮەوی ﺗﯚﻣـــﺎری ﺋﺎﻣ‪‬ﺮی ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯽ ژﻣﺎرە )‪ (٦٥‬ﻟ‪ ‬ﺳـــﺎ‪‬ﯽ )‪ (١٩٥٢‬ﺑ‪‬وی‬ ‫دەﻛ‪‬ﯾﻨ‪‬وە ھ‪‬ر ﻛ‪‬ﺳﯽ ﺧﯚی ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧﺪﯾﺪار ﯾﺎن ﺧﺎوەﻧﯽ ھ‪‬رﯾ‪‬ك ﻟ‪‬م ﺋﺎﻣ‪‬ﺮاﻧ‪‬ی‬ ‫ﺧﻮارەوە دادەﻧﯽ ﻟ‪ ‬ﻣﺎوەی )‪ (١٥‬ﭘﺎزدە رۆژ ﺳ‪‬رداﻧﯽ ﺋ‪‬م ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﮕ‪‬ﯾ‪ ‬ﺑﻜﺎت ﺑ‪‬‬ ‫ﭘ‪‬ﭽ‪‬واﻧ‪‬وە ﺑ‪‬ﻧﺎوی داواﻛﺎر ﺗﯚﻣﺎر دەﻛﺮ‪‬ﺖ وە ﺑﺮواﻧﺎﻣ‪‬ی ﭘﯽ دەدر‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫دادﻧﻮﺳﯽ ﺳﯚران‬ ‫ﺳﺘﺎر ﻋﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫‪ _١‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮ‪‬ﻜـــﯽ ﺑ‪‬ﯾﻨﯽ ﺋﺎﺳـــﻦ زﻧﺠﯿﺮە )‪ (zbn‬دروﺳـــﺘﻜﺮاوی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺮﺧ‪‬ﻛ‪‬ی‬ ‫)‪(٤٠٠٠٠٠٠‬ﭼﻮار ﻣﻠﯿﯚن دﯾﻨﺎر ‪kw7،515،0/867/y132s‬‬ ‫‪ _٢‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮ‪‬ﻜﯽ ﭘﺮ‪‬ﺲ‪ /‬ارﺑﯿﻞ ﻣﻮدﯾﻞ‪ ٢٠٠٧‬ﺟﯚری )‪(١٦١٧‬دروﺳﺘﻜﺮاوی ارﺑﯿﻞ‬ ‫ﻧﺮﺧ‪‬ﻛ‪‬ی )‪(١٢٠٠٠٠٠٠‬دوازدە ﻣﻠﯿﯚن دﯾﻨﺎر ﺑﯚ ﺧﺮﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﭘﻠ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫‪ _٣‬دەزﮔﺎی ﭘـــﺮﻛﺎل‪ /‬ﻣﺤ‪‬ﻟـــﯽ ژﻣﺎرە)ﻧﯿ‪‬ﺗـــﯽ( ﻛﺎرەﺑـــﺎی ﻧﺮﺧ‪‬ﻛـــ‪‬ی‬ ‫)‪(١٠٠٠٠٠٠٠‬دەﻣﻠﯿﯚن دﯾﻨﺎر ﺑﯚ ﺑﺮﯾﻨ‪‬وەی ﭘﻠ‪‬ﺖ ﺑ‪ ‬ﺑﺎزﻧ‪‬ی‪.‬‬ ‫‪ _٤‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮ‪‬ﻜـــﯽ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎزﻧ‪‬ی ﻣﺤ‪‬ﻟـــﯽ‪ /‬ارﺑﯿﻞ ﺑﯽ ژﻣﺎرە‪ /‬ﻛﺎرەﺑﺎﯾﯽ )‪(٢٠٠٨‬‬ ‫ﻧﺮﺧ‪‬ﻛ‪‬ی )‪(١٢٠٠٠٠٠٠‬دواﻧﺰە ﻣﻠﯿﯚن دﯾﻨﺎر ﺑﯚ ﻗ‪‬وﺳﻜﺮدﻧﯽ ﭘﻠ‪‬ﺖ‪.‬‬

‫‪ _٥‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮ‪‬ﻜـــﯽ ﺧﻮارﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﺑـــﯚری ﻟ‪‬ﮔ‪‬ل ﻣﺎﺗﯚری ﻛﺎرەﺑﺎی‪/‬‬ ‫ﻛﺎرەﺑﺎﯾﯽ دروﺳـــﺘﻜﺮاوی ارﺑﯿﻞ‪ /‬ﻣﺤ‪‬ﻟﯽ ﻧﺮﺧ‪‬ﻛ‪‬ی )‪(٧٠٠٠٠٠٠‬ﺣ‪‬وت‬ ‫ﻣﻠﯿﯚن دﯾﻨﺎر ‪0530tile1972/m/220/k80‬‬ ‫‪ _٦‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮ‪‬ﻜﯽ ﻗ‪‬س‪ /‬ﺗﻮرﻛﯽ ﻣﯚدﯾﻞ )‪ (٢٠٠٤‬دەﺳـــﺘﯽ ﻧﺮﺧ‪‬ﻛ‪‬ی‬ ‫)‪(٨٠٠٠٠٠٠‬ھ‪‬ﺷﺖ ﻣﻠﯿﯚن دﯾﻨﺎر زﻧﺠﯿﺮە ‪s/129 type/kms1060x1،5‬‬

‫‪ _٧‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮ‪‬ﻜﯽ ﺷﺎﻧﺴـــﯽ ﻋﺎرەﺑﺎﻧـــ‪ /‬ﻛﺎرەﺑﺎﯾﯽ ﺑﯽ ژﻣﺎرە ﻣﯚدﯾﻞ ‪ ٢٠٠٨‬اﺗﯚری‬ ‫ژﻣﺎرە‪ /‬ارﺑﯿﻞ ﻣﺤ‪‬ﻟﯽ ﻧﺮﺧ‪‬ﻛ‪‬ی )‪(١٢٠٠٠٠٠٠‬دواﻧﺰە ﻣﻠﯿﯚن دﯾﻨﺎر ‪.‬‬ ‫‪ _٨‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮی زەﺧﺘﯽ ﺋﺎﺳﻦ ﻟ‪‬ﮔ‪‬ل ﻣﺎﺗﯚرەﻛﯽ ﻛﺎرەﺑﺎﯾﯽ ﻧﺮﺧ‪‬ﻛ‪‬ی )‪(١٠٠٠٠٠٠٠‬دە‬ ‫ﻣﻠﯿﯚن دﯾﻨﺎر ﻣﺤ‪‬ﻟﯽ ‪ ٢٠٠٨‬ﻛﺎرەﺑﺎﯾﯽ زﻧﺠﯿﺮە ‪٨،٨٨٨٢‬‬

‫‪_٩‬ﺋﺎﻣ‪‬ـــﺮی ﻟﺤﯿﻢ ﻛـــﺮدن ﻋ‪‬ﺮاﻗﯽ ﻟ‪ ‬ﺟﯚرە ﺷـــﻤﻌﻮن ﻧﺮﺧ‪‬ﻛ‪‬ی‬ ‫)‪(٤٠٠٠٠٠٠‬ﭼﻮار ﻣﻠﯿﯚن دﯾﻨﺎرە ﻣﯚدﯾﻞ ‪arcweld 10503002bx1425‬‬

‫‪ _١٠‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮی ﻛ‪‬ﺗ‪‬ر دروﺳـــﺘﻜﺮاوی ﺳـــﯿﻨﯽ ‪ ٢٥٠‬وات ﻣﯚدﯾﻞ ‪٣٢٢٥/٥٠/٣٨‬‬ ‫ﻧﺮﺧ‪‬ﻛ‪‬ی )‪(٥٠٠٠٠٠‬ﭘ‪‬ﻨﺞ ﺳ‪‬د دﯾﻨﺎرە ﻛﺎرەﺑﺎﯾﯽ ‪.‬‬ ‫‪ _١١‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮی ﻛﯚﻣﭙﺮ‪‬ﺴ‪‬ر ﻟ‪ ‬ﺟﯚری ﺳﯿﻨﯽ ﻧﺮﺧ‪‬ﻛ‪‬ی )‪ (٣٠٠٠٠٠٠‬ﺳﯽ ﻣﻠﯿﯚن‬ ‫دﯾﻨﺎر‪.‬‬

‫‪ _١٢‬ﻣﯚﻟﯿـــﺪەی ﻛﺎرەﺑﺎﯾﯽ ﺋ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ﻧﺮﺧ‪‬ﻛـــ‪‬ی )‪ (١٠٠٠٠٠٠٠‬دە‬ ‫ﻣﻠﯿﯚن ‪3046ln/37/5kw/dntzag‬‬

‫‪...............................................‬‬ ‫ژﻣﺎرە‪/٨٠/‬ب‪٢٠٠٩/‬‬ ‫دادﮔﺎی ﺑﺎری ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﯚﻣﺎن‬ ‫رۆژ‪٢٠٠٩/٨/٢/‬‬ ‫ﺑﯚ‪ /‬ﺟﺎردان‬ ‫داواﻛﺎر )ﻋﻮﻻ ﺣﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻗﺎدر( داوای ژﻣﺎرە)‪/٨٠‬ب‪ (٢٠٠٩/‬ی ﻟ‪ ‬دادﮔﺎﻛ‪‬ﻣﺎن‬ ‫ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدووە ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬ر راﺳـــﺖ ﮔﺮی ﺑﺎری ﺷﺎرﺳـــﺘﺎﻧﯿ‪‬ﺗﯽ ﭼﯚﻣﺎن ﺳـــ‪‬رەڕای‬ ‫ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﺒ‪‬رﯾ‪‬ﺗﯿ‪‬ﻛـــ‪‬ی ﺗﯿﺎﯾﺪا داوای ﮔﯚرﯾﻨﯽ ﻧﺎوی )ﺧﯚی( دەﻛﺎت ﻟ‪) ‬ﻋﻮﻻ( ﺑﯚ‬ ‫)ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ( ﺟﺎ ھ‪‬ر ﻛ‪‬ﺳـــ‪‬ﻚ ﻧﺎرەزاﯾﯽ ھ‪‬ﯾ‪ ‬ﺑﺎ ﭘ‪‬ﺸـــﻜ‪‬ش دادﮔﺎﻛ‪‬ﻣﺎﻧﯽ ﺑﻜﺎت‬ ‫ﻟـــ‪ ‬ﻣﺎوەی )‪(١٠‬دە رۆژ ﻟ‪ ‬ﺑ‪‬وﻛﺮدﻧـــ‪‬وەی ﺋ‪‬م ﺋﺎﮔﺎدارﯾ‪ ‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﻧﺎ دادﺑﯿﻨﯽ ﻟﯽ‬ ‫دەﻛﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫دادوەر‬ ‫ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﯿﺪ رۆژﺑ‪‬ﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ژﻣﺎرە‪٤٣٠/‬‬ ‫ر‪‬ﻜ‪‬وت ‪٢٠٠٩/ ٨/ ٢٠/‬‬

‫ژﻣﺎرە )‪٢٠٠٩/٨/٢٣ (٦٠٣‬‬

‫ﺳ‪‬رۆﻛﺎﯾ‪‬ﺗﯽ ﺷﺎرەواﻧﯽ ﺳﯚران ژﻣﺎرە‪٧٣٩٥/‬‬ ‫ر‪‬ﻜ‪‬وت‪٢٠٠٩/٨/١٨ /‬‬ ‫ﻣﻮﻟﻜﺎﯾ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎداری‬ ‫ﺋـــﺎﮔﺎداری ﺧﺎوەن ﻛﺎرﺗﯽ ﺷـــﺎرەواﻧﯽ ﺑـــ‪ ‬ژﻣﺎرەی زەوی‬ ‫)‪ (٣٢٨‬ﻟ‪ ‬ﺑﻠﻮﻛﯽ ) ‪ ( ٢٨‬ﻛ‪‬ﺑ‪ ‬ﻧﺎوەﻛﺎﻧﯽ ) ﻋﯿﺴـــﯽ ﻋﺰﯾﺰ‬ ‫ﺳـــﻠﺘﺎن ( ﺑـــ‪ ‬رووﺑـــ‪‬ری )‪٣٠٠‬م‪ ( ٢‬دەﻛ‪‬ﯾـــﻦ ﻛ‪‬ﻟ‪ ‬رۆژی‬ ‫دەرﭼﻮوﻧـــﯽ ﺋـــ‪‬م ﺋﺎﮔﺎدارﯾ‪ ‬ﺗﺎﻛﻮو ﻣﺎوەی ) ‪ ٣٠‬ﺳـــﯽ رۆژ‬ ‫( ﺳـــ‪‬رداﻧﯽ ﺷـــﺎرەواﻧﯿﻤﺎن ﺑﻜ‪‬ﯾﺖ‪ ،‬ﺑﯚ ﺋ‪‬ﻧﺠﺎم داﻧﯽ ﻛﺎری‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴـــﺖ‪ ،‬ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﭽ‪‬واﻧ‪ ‬ﻣﺎﻓﯽ ﻧﺎﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺖ ﺑ‪‬ﺳ‪‬ر ﭘﺎرﭼ‪ ‬زەوی‬ ‫ﺳ‪‬رەوە‪.‬‬ ‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨـــﯽ ‪ :‬ﺗ‪‬واوی ﭘﺎرەی ﺑ‪‬وﻛﺮدﻧـــ‪‬وەی ﺋ‪‬م ﺋﺎﮔﺎدارﯾ‪‬‬ ‫دەﻛ‪‬و‪‬ﺘ‪ ‬ﺋ‪‬ﺳﺘﯚی داواﻛﺎر‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻋﺎن‬ ‫ﺳ‪‬رۆﻛﯽ ﺷﺎرەواﻧﯽ ﺳﯚران‬ ‫‪..............................................‬‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮوﺑ‪‬رەی ﺳﯚران‬ ‫ﺟﺎرداﻧﯽ دواواﻛﺎری ﺳ‪‬رﻟ‪‬ﻧﻮی ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﺧﺎﻧﻮوﺑ‪‬رە‬ ‫ﺑ‪‬ﭘ‪‬ﯽ ﺋ‪‬و داواﻛﺎرﯾ‪‬ی ﻟ‪ ‬ر‪‬ﻜ‪‬وﺗﯽ ‪ ٢٠٠٩/٦/١٥‬ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ش‬ ‫ﺑ‪ ‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯿ‪‬ﻛ‪‬ﻣﺎن ﻛﺮاوە ﺑﯚ ﺳـــ‪‬رﻟ‪‬ﻧﻮی ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺗـــ‪‬واوی‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮوﺑ‪‬رەی زﻧﺠﯿـــﺮە )‪ (١٠٠٨‬ﮔ‪‬رەك )ﻗ‪‬زی‬ ‫رواﻧـــﺪز( ﺑ‪‬ﻧﺎوی)ﺑﮫﺎر ﻛﺎﻛ‪ ‬ﺳـــﺎﻟﺢ( ﻛ‪‬ﻟ‪ ‬ژ‪‬ﺮ دەﺳـــﺘﯿ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺑﯚﻣﺎوەی ﯾﺎﺳـــﺎﯾﯽ وەك ﺧﺎوەﻧﯽ و ﻣ‪‬ﺑ‪‬ﺳـــﺘﯽ ﭼ‪‬ﺳﭙﺎﻧﺪﻧﯽ‬ ‫ﺧﺎوەﻧﺪارﯾ‪‬ﺗ‪‬ﻛـــ‪‬ی ﺑﯚ ﺋ‪‬وەی ﺑ‪‬ﭘ‪‬ﯽ ﯾﺎﺳـــﺎی ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮوﺑـــ‪‬رەی ژﻣـــﺎرە ) ‪ ( ٤٣‬ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ) ‪ ( ١٩٧١‬ﺗﯚﻣـــﺎر‬ ‫ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﺮﯾﺎرﻣﺎﻧﺪا داواﻛﺎرﯾ‪‬ﻛ‪ ‬ﺑﻼوﺑﻜﺮ‪‬ﺘ‪‬وە‪ ،‬ﺟﺎ ھ‪‬ر ﻛ‪‬ﺳﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧـــﺪی ھ‪‬ﺑﯽ ﯾـــﺎ ﻣﺎﻓ‪‬ﻜﯽ دﯾﺎری ﻛﺮاوی ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬ر ھ‪‬ﺑﯽ‬ ‫ﻟ‪‬ﻣﺎوەی ) ‪ ( ٣٠‬ﺳـــﯽ رۆژ ﻟـــ‪ ‬رۆژی دوای ﺑﻼوﻛﺮدﻧ‪‬وەﻛ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬ﻟﮕ‪‬و ﻗ‪‬واﻟ‪‬ی ﺧﯚی ﭘ‪‬ﺸـــﻜ‪‬ش ﺑ‪ ‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯿ‪‬ﻛ‪‬ﻣﺎن‬ ‫ﺑـــﻜﺎت و ﻟ‪ ‬ﻛﺎﺗﮋﻣ‪‬ﺮی ) ‪( ١٠‬ی ﺑ‪‬ﯾﺎﻧﯽ رۆژی دوای ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺎوەی ﺋ‪‬و ﺑﻼوﻛﺮدﻧ‪‬وەﯾ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮوﺑ‪‬رەﻛ‪ ‬ﺋﺎﻣﺎدەﺑ‪‬ﺖ‬ ‫ﺑﯚ ﺳـــ‪‬ﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﺎﻓ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ﻟ‪‬ﻛﺎﺗـــﯽ ﺋ‪‬ﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﺋ‪‬و ﻧﯚرﯾﻨ‪‬‬ ‫ﻛ‪‬ﻟ‪‬و رۆژی ﺑﯚ ﺋ‪‬م ﻣ‪‬ﺑ‪‬ﺳﺘ‪ ‬ﺋ‪‬ﻧﺠﺎم دەدری ‪.‬‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬ر‬ ‫ﺧﺴﺮۆ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫‪........................................‬‬ ‫ﺑ‪‬ر‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮوﺑ‪‬رەی ﺳﯚران‬ ‫ﺑﺮﯾﺎری ﭼ‪‬ﺳﭙﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﺎوەﻧﺪارﯾﯿ‪‬ﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮﺑ‪‬رە‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺑ‪ ‬ﻛﯚﻧﻮوﺳـــﯽ ﭼ‪‬ﺳﭙﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﺎوەﻧﺪارﯾﯿ‪‬ﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒ‪‬ت‬ ‫ﺑ‪ ‬ﻣﻮﻟﻜﯽ زﻧﺠﯿﺮە )‪ (٢٧٥‬ﻟـــ‪ ‬ﮔ‪‬رەﻛﯽ )ﻗ‪‬ی رواﻧﺪز( ﻟ‪‬‬ ‫ر‪‬ﻜ‪‬وﺗﯽ ‪ ٢٠٠٩/٧/١٣‬وە دەرﺋ‪‬ﻧﺠﺎﻣﯽ ﺋ‪‬و ﻟ‪‬ﻜﯚﻟﯿﻨ‪‬وەی ﻟ‪‬ﯽ‬ ‫ﻛﺮاوە و ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﯽ ﺋ‪‬و دەﺳـــ‪‬ﻻﺗ‪‬ی ﻣﺎددە ) ‪ ( ٤٨‬ی ﯾﺎﺳﺎی‬ ‫ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮوﺑ‪‬رە ژﻣﺎرە ) ‪ ( ٤٣‬ی ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ‪١٩٧١ /‬ی‬ ‫ھ‪‬ﻣﻮارﻛﺮاو ﭘ‪‬ـــﯽ داوم ﺑﺮﯾـــﺎرم دا ﺧﺎوەﻧﺪارﯾﯿ‪‬ﺗﯽ ﺗ‪‬واوی‬ ‫ﻣﻮﻟﻜـــﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو ﺑـــ‪ ‬ﻧﺎوی )ﻣﺤﻤـــﻮد ﻛﺎك اﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد(‬ ‫ﭼ‪‬ﺳـــﭙﯽ و ﺋ‪‬م ﺑﺮﯾﺎرەش ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﯽ ﻣﺎددە ) ‪ ( ٤٩‬ی ﯾﺎﺳﺎی‬ ‫ﻧﺎوﺑﺮاو ﺑﯚ ﻣﺎوەی ) ‪ ( ٣٠‬ﺳﯽ رۆژ ﺑﻼوﺑﻜﺮ‪‬ﺘ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﺳ‪‬رۆﻛﯽ ﻟﯿﮋﻧ‪‬ی ﭼ‪‬ﺳﭙﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﺎوەﻧﺪارﯾﯿ‪‬ﺗﯽ‬ ‫دادوەرﯾﯽ ﺑ‪‬راﯾﯽ‪/‬ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﺖ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪ‬

‫ﺋ‪‬ﻧﺠﻮوﻣ‪‬ﻧﯽ دادوەری‬ ‫دادﮔﺎی ﺑ‪‬راﯾﯽ ﺑ‪‬ردەڕەش‬

‫ژﻣﺎرە ‪/١٣١‬ب‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ر‪‬ﻜ‪‬وت ‪٢٠٠٩/٨/١٨‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺟﺎڕدان‬ ‫داواﻛﺎر ‪ /‬اﺳـــﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯿﻜﺎﺋﯿﻞ ﺣﺴـــﯿﻦ ‪ /‬داﻧﯿﺸـــﺘﻮی ﻧﺎﺣﯿ‪‬ی دارەﺗﻮو ‪ /‬ﻗ‪‬زای‬ ‫ﺑـــ‪‬ردەڕەش‪ ،‬داوای ژﻣـــﺎرە ‪/١٣١‬ب‪ ٢٠٠٩/‬ﻟ‪ ‬دادﮔﺎﻛ‪‬ﻣﺎﻧﯽ ﺗﯚﻣﺎر ﻛﺮدووە ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬ر‬ ‫داواﻟ‪‬ﻜﺮاو ‪ /‬ﺋ‪‬ﻣﯿﻨﺪاری ﻧﺎﺳﻨﺎﻣ‪ ‬و ﺑﺎری ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ردەڕەش‪ ،‬و ﺗ‪‬ﯿﺪا داوا دەﻛﺎت‬ ‫ﻧﺎوی ﻣﻨﺪا‪‬ﻛﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ﺘ‪ ‬ﮔﯚڕﯾﻦ و ﺑﻜﺮ‪‬ﺘ‪) ‬ﺣﺴﯿﻦ( ﻟ‪ ‬ﺟﯿﺎﺗﯽ )ﻧﯿﭽﯿﺮوان(‪ ،‬و )ﻓﺎﮔﻤﻪ(‬ ‫ﻟ‪ ‬ﺟﯿﺎﺗﯽ )ﯾﻤﻦ( و ) زھﺮە ( ﻟ‪ ‬ﺟﯿﺎﺗﯽ )دﯾﻠﻤﺎن(‪ ،‬ﺟﺎ ھ‪‬رﻛ‪‬ﺳـــ‪‬ﻚ ﻧﺎڕەزاﯾﯽ ھ‪‬ﯾ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬ر داوای داواﻛﺎری ﺳ‪‬رەوە ﺑﺎ ﺳ‪‬رداﻧﯽ ﺋ‪‬م دادﮔﺎﯾ‪ ‬ﺑﻜﺎت ﻟ‪ ‬ﻣﺎوەی )‪ (١٠‬رۆژ‬ ‫ﻟ‪ ‬ﺑ‪‬وﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﺋ‪‬م ﺟﺎڕداﻧ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﭽ‪‬واﻧ‪‬وە دادﺑﯿﻨﯽ ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮە دەﭼ‪‬ﺖ ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﯽ ﯾﺎﺳﺎ‬ ‫ﺑﯚ زاﻧﯿﻦ رۆژﯾﭗ دادﺑﯿﻨﯽ دەﻛ‪‬و‪‬ﺘ‪(٢٠٠٩/٩/١) ‬‬ ‫دادوەر‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن زﯾﺒﺎری‬ ‫ﺣﻜﻮوﻣ‪‬ﺗﯽ ھ‪‬ر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ‪ /‬ﻋ‪‬اق‬ ‫وەزارەﺗﯽ داد‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﮕ‪‬ﻛﺎﻧﯽ داد‬ ‫ر‪‬ﻜ‪‬وت‪٢٠٠٩/٨/٢٠:‬‬ ‫ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﮕ‪‬ی دادﻧﻮوﺳﯽ ﯾ‪‬ﻛ‪‬ﻣﯽ ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎداری‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳـــﺎﻣﺎن ﻣﺤﻤـــﺪ دوای ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﺋ‪‬و ﺋﺎﻣ‪‬ﺮاﻧ‪‬ی ﻛـــﺮدووە ﻛ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﮔ‪‬ڕەﻛﯽ‬ ‫رووﻧﺎﻛﯽ داﻣ‪‬زراون و ﺋﺎﻛﺎرەﻛﺎﻧﯿﺎن ﻟ‪ ‬ﺧﻮارەوە دﯾﺎرﯾﻜﺮاوە ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﯽ ﭘ‪‬ﯾ‪‬ەوی ﺗﯚﻣﺎری‬ ‫ﺋﺎﻣ‪‬ﺮی ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯽ ژﻣﺎرە ‪ ٦٥‬ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ‪ ١٩٥٢‬ﺑ‪‬وی دەﻛ‪‬ﯾﻨ‪‬وە‪ ،‬ھ‪‬رﻛ‪‬ﺳـــ‪ ‬ﺧﯚی ﺑ‪‬‬ ‫ﭘ‪‬ﯾﻮاﻧﺪﯾﺪار ﯾﺎن ﺧﺎوەﻧﯽ ھ‪‬ر ﯾ‪‬ﻛ‪‬ﻚ ﻟ‪‬و دادەﻧ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﻣﺎوەی )‪ (١٥‬رۆژ ﺳـــ‪‬رداﻧﯽ ﺋ‪‬م‬ ‫دەزﮔﺎﯾـــ‪ ‬ﺑﻜﺎت ‪ .‬ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﭽ‪‬واﻧ‪‬وە ﺑ‪ ‬ﻧﺎوی داواﻛﺎرەوە ﺗﯚﻣﺎر دەﻛﺮ‪‬ﺖ و ﺑ‪‬واﻧﺎﻣ‪‬ی ﭘ‪‬‬ ‫دەدر‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻣ‪‬ﺮەﻛﺎن‪:‬‬

‫‪.١‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮی دارﺷـــﺘﻨﯽ ﭘﯿﺘﯽ )ﺗﯽ( ﺋ‪‬ﻟﻤﻨﯿﯚم ﺗﻮرﻛﯽ ژﻣﺎرە )‪ (٤٩٨٢‬ﻛﺎر‬ ‫دەﻛﺎت ﺑ‪ ‬ﻣﺎﺗﯚڕی ﻛﺎرەﺑﺎﯾﯽ ﺗﻮﻧﺎی ﻛﺎرەﺑﺎﯾﯽ )‪(k.w 1.5‬‬ ‫‪ . ٢‬دوو داﻧـــ‪ ‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮی ﻛ‪‬ﺗـــ‪‬ری ﺑ‪‬ﯾﻨﯽ ﺋ‪‬ﻟ‪‬ﻣﻨﯿـــﯚم ﺗﻮرﻛﯽ ژﻣﺎرەﯾﺎن‬ ‫)‪ (A648‬و)‪ ( A649‬ﻛﺎر دەﻛ‪‬ن ﺑ‪ ‬دوو ﻣﺎﺗﯚری ﻛﺎرەﺑﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﺎن )‪k.w‬‬ ‫‪.(1.5‬‬ ‫‪ . ٣‬ﺋﺎﻣ‪‬ـــﺮی ﻛ‪‬ﺗ‪‬ری ﺑ‪‬ﯾﻨﯽ زاوﯾ‪‬ی ﺋ‪‬ﻟ‪‬ﻣﻨﯿﯚم ﺗﻮرﻛﯽ ژﻣﺎرە )‪(٢٨٠٥‬‬ ‫ﻛﺎر دەﻛﺎت ﺑ‪ ‬ﻣﺎﺗﯚڕی ﻛﺎرەﺑﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎی )*‪(k.w 0.75‬‬ ‫‪ .٤‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮی ﺑ‪‬رھ‪‬ﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻛﺎرەﺑﺎی ﺋ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ژﻣﺎرە )‪ (A655‬ﻛﺎردەﻛﺎت ﺑ‪‬‬ ‫ﻣ‪‬ﺷﯿﻨﯽ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯽ و ﮔﺎز ﺗﻮاﻧﺎی ﻛﺎرەﺑﺎ )*‪(K.V.A25‬‬ ‫‪ .٥‬ﺋﺎﻣ‪‬ﺮی ﭘﺰ‪‬ﺴﯽ ﺧﻮار ﻛﺮدﻧﯽ ﭘﻠ‪‬ﺖ ﺧﯚﻣﺎ‪‬ﯽ ژﻣﺎرە )‪ (١١٢١‬ﺑ‪ ‬دەﺳﺖ ﻛﺎردەﻛﺎت‪.‬‬

‫دادﮔﺎی ﺑ‪‬رای ﻣ‪‬ﺮﮔ‪‬ﺳﻮور‬ ‫ژﻣﺎرە‪/٣٠٩/‬ب‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ر‪‬ﻜ‪‬وت ‪٢٠٠٩/٨/١٧/‬‬ ‫داواﻛﺎر)ﺣﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺣﺴ‪‬ﻦ(داوای ژﻣﺎرە‪/٣٠٩‬ب‪/٢٠٠٩/‬ﻟ‪‬م دادﮔﺎﯾ‪ ‬ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدووە ﻟ‪‬‬ ‫ﺳ‪‬ر راﺳـــﺘﮕﺮی ﺗﯚﻣﺎری ﺑﺎری ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟ‪ ‬ﻣ‪‬ﺮﮔ‪‬ﺳﯚر ﺳـــ‪‬رەرای ﻛﺎرەﻛ‪‬ی ﺗ‪‬ﯿﺪا‬ ‫داوای ﮔﯚرﯾﻨﯽ ﻧﺎوی ﻛﻮرەﻧﺎﻛﺎﻣ‪‬ﻛ‪‬ی دەﻛﺎﺗﻠ‪) ‬ھﯿﭭﯽ(ﺑﯚ)ﺣﺴ‪‬ﻦ(ﺟﺎھ‪‬رﻛ‪‬ﺳـــﯽ ﻻری‬ ‫ھ‪‬ﺑ‪‬ﺖ ﻟ‪‬م ﺑﺎرەوە ﺑﺎﻟ‪‬ﻣﺎوەی )‪(١٠‬دە رۆژی ﺳـــ‪‬رداﻧﯽ ﺋ‪‬م دادﮔﺎﯾ‪ ‬ﺑﻜﺎت ﻟ‪ ‬رۆژی‬ ‫ﺑﻼوﺑﻮوﻧـــ‪‬وەی ﺋ‪‬م ﺋﺎﮔﺎدارﯾـــ‪ ‬ﺋ‪‬ﮔﯿﻨﺎدادﮔﺎﺑﺮﯾﺎری ﺧـــﯚی دەردەﻛﺎت ﺑ‪‬ﭘ‪‬ﯿﯽ ﺑﺎری‬ ‫ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ژﻣﺎرە )‪(٦٥‬ی ﺳﺎﻟﯽ )‪(١٩٧٣‬ی ھ‪‬ﻣﻮارﻛﺮاو ‪.‬‬ ‫دادوەر‬ ‫زرارﻣﺤﻤﻮدﻣﺮادﺧﺎن‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن‬ ‫ﻟﯿﮋﻧ‪‬ی ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن‬ ‫ﺋﺎﮔﺎداری‬ ‫ب‪/‬ﻛ‪‬ﻣﻜﺮدﻧـــ‪‬وەی ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ ‪ /‬ژﻣﺎرە )‪ (١٥٥‬ﺗﺎﯾﺒ‪‬ﺗ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﮔ‪‬ﺷـــ‪‬ﭘ‪‬ﺪاﻧﯽ‬ ‫ھ‪‬ر‪‬ﻤ‪‬ﻛﺎن ﺑﯚ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ /٢٠٠٩‬ﺑﯚ ﺟﺎری دووەم‬ ‫ﭘﺎر‪‬ـــﺰﮔﺎی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ‪/‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ﺗ‪‬ﻧـــﺪەرەﻛﺎن‪ /‬ﻟ‪‬ﮋﻧ‪‬ی ﻛﺮدﻧ‪‬وەی‬ ‫ﺗ‪‬ﻧـــﺪەرەﻛﺎن ﻛ‪‬م ﻛﺮدﻧـــ‪‬وەی ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ ﭘـــﺮۆژەی )دروﺳـــﺘﻜﺮدﻧﯽ ﭼ‪‬ﻧﺪ‬ ‫ﺷ‪‬ﻗﺎﻣ‪‬ﻚ ﻟ‪ ‬ﮔ‪‬ڕەﻛﯽ ﺑﺮاﯾ‪‬ﺗﯽ( ﻛ‪) ‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ﺷﺎرەواﻧﯽ ﺳ‪ (‬ﭘ‪‬‬ ‫ی ھ‪‬ﺪەﺳﺘ‪‬ﺖ ‪ .‬ﺟﺎ ھ‪‬ر ﺑ‪‬ﻨﺪەر و ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﯾ‪‬ك ﺋﺎرەزووی ﺑ‪‬ﺷﺪارﺑﻮوﻧﯽ‬ ‫ھ‪‬ﯾ‪ ‬ﺑﺎ ﺳ‪‬ر ﻟ‪ ‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ژﻣ‪‬ﺮﯾﺎرﯾﻤﺎن ﺑﺪەن ﺑ‪ ‬ﻣ‪‬ﺑ‪‬ﺳﺘﯽ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ‬ ‫و‪‬ﻨ‪‬ﯾـــ‪‬ك ﻟ‪ ‬ﺗ‪‬ﻧﺪەر و ﻣ‪‬رﺟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ﻨﺪەراﯾ‪‬ﺗﯽ ﭘﺮۆژەی ﺳـــ‪‬رەوە ﺑ‪‬‬ ‫ﻣ‪‬رﺟ‪‬ﻚ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋ‪‬و ﺗ‪‬ﻧﺪەراﻧـــ‪ ‬دەﺑ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﻧﺎو زەرﻓ‪‬ﻜﯽ ﻣﯚرﻛﺮاو داﺑ‪‬‬ ‫وە ﻧﺎوﻧﯿﺸـــﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ﻨﺪەر ﯾﺎ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر ﻧﻮﺳﺮاو ﺑ‪‬ﺖ وە ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ش ﺑ‪‬‬ ‫ﺳـــﻜﺮﺗ‪‬ﺮی ﻟ‪‬ﮋﻧ‪‬ی ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن ﻟ‪ ‬دﯾﻮاﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ ‪/‬‬ ‫ﻛﺎرﮔ‪‬ـــﺮی ﺧﯚﺟ‪‬ﯿ‪‬ﺗﯽ ﺑﻜﺮێ وە دوا ﻛﺎﺗﯿﺶ ﺑﯚ وەرﮔﺮﺗﻨ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن‬ ‫ﻛﺎﺗﮋﻣ‪‬ﺮ )‪(١٢‬ــــﯽ ﻧﯿﻮەڕۆ رۆژی )ﭘ‪‬ﻨﺞ ﺷـــ‪‬ﻣﻤ‪(‬ر‪‬ﻜ‪‬وﺗﯽ ‪٢٠٠٩/٨/٢٧‬‬ ‫دەﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫وە ﻣـــ‪‬رج ﻧﯿ‪ ‬ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﮕ‪‬ﻛ‪‬ﻣﺎن ﺑ‪ ‬ﻧﺰﻣﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮﺧﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەر رازی ﺑ‪‬ﺖ‪،‬وە‬ ‫ﻛﺮ‪‬ﯽ ﺑ‪‬وﻛﺮدﻧ‪‬وەی راﮔ‪‬ﯾﺎﻧﺪن دەﻛ‪‬و‪‬ﺘ‪ ‬ﺋ‪‬ﺳـــﺘﯚی ﺋ‪‬و ﻛ‪‬ﺳ‪‬ی ﻛ‪ ‬ﻛ‪‬م‬ ‫ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر دەﮔﯿﺮﺳ‪‬ﺘ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﻣ‪‬رﺟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەر‪:‬‬ ‫‪ – ١‬ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﻟ‪ ‬ھ‪‬ر ﭘﯚﻟﯿﻨ‪‬ﻚ ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬ھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻣ‪‬ﺗ‪‬ی ﺳـــ‪‬رەﺗﺎﯾﯽ ﺑ‪ ‬ﺑـــ‪‬ی )‪ (٤،٠٠٠،٠٠٠‬ﭼﻮارﻣﻠﯿﯚن‬ ‫دﯾﻨﺎر ﺑ‪‬ﺷ‪‬ﻮەی ﭼ‪‬ﻛﯽ ﭘ‪‬ﺳ‪‬ﻧﺪ ﻛﺮاو ﯾﺎن ﺧﻄﺎﺏ ﺿﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ – ٣‬ﻓﺮۆﺷﺘﻨﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەر )‪ (٣٠،٠٠٠‬ﺳﯽ ھ‪‬زار دﯾﻨﺎر‪.‬‬

‫ژﻣﺎرە‪٤٢٩/‬‬ ‫ر‪‬ﻜ‪‬وت ‪٢٠٠٩/ ٨/٢٠/‬‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن‬ ‫ﻟﯿﮋﻧ‪‬ی ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن‬ ‫ﺋﺎﮔﺎداری‬ ‫ب‪/‬ﻛ‪‬ﻣﻜﺮدﻧ‪‬وەی ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ ‪ /‬ژﻣﺎرە )‪ / (١٥٤‬ﺑﯚ ﺟﺎری دووەم‬ ‫ﭘﺎر‪‬ــــﺰﮔﺎی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ‪/‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗــــﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن‪ /‬ﻟ‪‬ﮋﻧــــ‪‬ی ﻛﺮدﻧ‪‬وەی‬ ‫ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن ﻛ‪‬م ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ ﭘﺮۆژەی )دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ )‪ (٢‬دوو ﺋﺎﻣ‪‬ﺮی‬ ‫ﺑ‪‬رزﻛــــ‪‬رەوە )ﻣﺼﻌــﺪ( ﻟ‪‬ﮔــــ‪‬ڵ ھ‪‬ﻧﺪ‪‬ﻚ ﮔﯚڕاﻧﻜﺎری ﻟ‪ ‬ژووری ﭘﺮﺳــــﮕ‪‬‬ ‫ﻟ‪ ‬ﻧ‪‬ﺧﯚﺷــــﺨﺎﻧ‪‬ی ھ‪‬وﻟ‪‬ــــﺮی( ﻛ‪) ‬ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﮕ‪‬ی ﺗ‪‬ﻧﺪروﺳــــﺘﯽ ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ( ﭘ‪‬ﯽ‬ ‫ھ‪‬ﺪەﺳــــﺘ‪‬ﺖ ‪ .‬ﺟﺎ ھ‪‬ر ﺑ‪‬ﻨﺪەر و ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﯾ‪‬ك ﺋﺎرەزووی ﺑ‪‬ﺷــــﺪارﺑﻮوﻧﯽ‬ ‫ھ‪‬ﯾ‪ ‬ﺑﺎ ﺳ‪‬ر ﻟ‪ ‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ژﻣ‪‬ﺮﯾﺎرﯾﻤﺎن ﺑﺪەن ﺑ‪ ‬ﻣ‪‬ﺑ‪‬ﺳﺘﯽ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ‬ ‫و‪‬ﻨ‪‬ﯾــــ‪‬ك ﻟ‪ ‬ﺗ‪‬ﻧــــﺪەر و ﻣ‪‬رﺟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ﻨﺪەراﯾ‪‬ﺗﯽ ﭘﺮۆژەی ﺳــــ‪‬رەوە ﺑ‪‬‬ ‫ﻣ‪‬رﺟ‪‬ــــﻚ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋ‪‬و ﺗ‪‬ﻧﺪەراﻧ‪ ‬دەﺑ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﻧــــﺎو زەرﻓ‪‬ﻜﯽ ﻣﯚرﻛﺮاو داﺑ‪‬‬ ‫وە ﻧﺎوﻧﯿﺸــــﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ﻨﺪەر ﯾﺎ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﻟ‪‬ﺳــــ‪‬ر ﻧﻮﺳﺮاو ﺑ‪‬ﺖ وە ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ش ﺑ‪‬‬ ‫ﺳــــﻜﺮﺗ‪‬ﺮی ﻟ‪‬ﮋﻧ‪‬ی ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن ﻟــــ‪ ‬دﯾﻮاﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ ‪/‬‬ ‫ﻛﺎرﮔ‪‬ــــﺮی ﺧﯚﺟ‪‬ﯿ‪‬ﺗﯽ ﺑﻜﺮێ وە دوا ﻛﺎﺗﯿــــﺶ ﺑﯚ وەرﮔﺮﺗﻨ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن‬ ‫ﻛﺎﺗﮋﻣ‪‬ــــﺮ )‪(١٢‬ـﯽ ﻧﯿــــﻮەڕۆ رۆژی )ﭘ‪‬ﻨﺞ ﺷــــ‪‬ﻣﻤ‪(‬ر‪‬ﻜ‪‬وﺗﯽ ‪٢٠٠٩/٨/٢٧‬‬ ‫دەﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫وە ﻣــــ‪‬رج ﻧﯿ‪ ‬ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﮕ‪‬ﻛ‪‬ﻣﺎن ﺑ‪ ‬ﻧﺰﻣﺘﺮﯾــــﻦ ﻧﺮﺧﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەر رازی ﺑ‪‬ﺖ‪،‬وە‬ ‫ﻛﺮ‪‬ﯽ ﺑ‪‬وﻛﺮدﻧ‪‬وەی راﮔ‪‬ﯾﺎﻧﺪن دەﻛ‪‬و‪‬ﺘ‪ ‬ﺋ‪‬ﺳــــﺘﯚی ﺋ‪‬و ﻛ‪‬ﺳــــ‪‬ی ﻛ‪ ‬ﻛ‪‬م‬ ‫ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر دەﮔﯿﺮﺳ‪‬ﺘ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﻣ‪‬رﺟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەر‪:‬‬ ‫‪ – ١‬ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﻟ‪ ‬ﭘﻠ‪ (٩) ‬ﻛ‪‬ﻣﺘﺮ ﻧ‪‬ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬ھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻣ‪‬ﺗ‪‬ی ﺳ‪‬رەﺗﺎﯾﯽ ﺑ‪ ‬ﺑ‪‬ی )‪ (٣،١٧٠،٠٠٠‬ﺳ‪ ‬ﻣﻠﯿﯚن و ﺳ‪‬د‬ ‫و ﺣ‪‬ﻓﺘﺎ ھ‪‬زار دﯾﻨﺎر ﺑ‪‬ﺷ‪‬ﻮەی ﭼ‪‬ﻛﯽ ﭘ‪‬ﺳ‪‬ﻧﺪ ﻛﺮاو ﯾﺎن ﺧﻄﺎﺏ ﺿﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ – ٣‬ﻓﺮۆﺷﺘﻨﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەر )‪ (٤٥،٠٠٠‬ﭼﻞ و ﭘ‪‬ﻨﺞ ھ‪‬زار دﯾﻨﺎر‪.‬‬

‫ﻧ‪‬وزاد ھﺎدی ﻣ‪‬وﻟﻮود‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ و‬ ‫ﺳ‪‬رۆﻛﯽ ﻟﯿﮋﻧ‪‬ی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ‬

‫ﻧ‪‬وزاد ھﺎدی ﻣ‪‬وﻟﻮود‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ و‬ ‫ﺳ‪‬رۆﻛﯽ ﻟﯿﮋﻧ‪‬ی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ‬

‫ھ‪‬ر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ‪ /‬ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﺋ‪‬ﻧﺠﻮﻣ‪‬ﻧﯽ دادوەری‬ ‫دادﮔﺎی ﺑﺎری ﻛ‪‬ﺳ‪‬ﺘﯽ ﻟ‪ ‬راﻧﯿ‪‬‬

‫ژﻣﺎرە‪/١٥٥ :‬ش‪٢٠٠٩/‬‬ ‫رۆژ‪ ٢٠٠٩/٨/١٢ :‬ز‬ ‫ﺑ‪‬راﻣﺒ‪‬ر‪ / / :‬ك‬

‫ﺋﺎﮔﺎداری‬ ‫ﺑﯚ داواﻟ‪‬ﻜﺮاو‪ :‬ﻛﻮﯾﺴـــﺘﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳـــﻤﺎﻋﯿﻞ ‪ /‬راﻧﯿ‪ / ‬رزﮔﺎری ‪/‬‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﻧﯿﺸ‪‬ﺟ‪‬ﺒﻮوﻧﺖ ﻧﺎ دﯾﺎرە‬ ‫ﻟ‪‬ﺑ‪‬ر رۆﺷﻨﺎﯾﯽ داوای ژﻣﺎرە ) ‪/١٥٥‬ش‪ ( ٢٠٠٩ /‬ﻛ‪ ‬ﻟ‪‬م دادﮔﺎﯾ‪‬‬ ‫ﺗﯚﻣﺎر ﻛـــﺮاوە ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن داواﻛﺎر ) ﻧﺎزەﻧﯿﻦ اﺳـــﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﭽﺮ ( ﻟ‪‬رۆژی‬ ‫‪ ٢٠٠٩/٥/١٣‬دادﮔﺎ ﻟ‪‬رۆژی ‪ ٢٠٠٩/٨/٩‬ﺑﺮﯾﺎر‪‬ﻜﯽ ﻧﺎ ﺋﺎﻣﺎدەﯾﯽ دەرﻛﺮد‬ ‫ﻛ‪ ‬ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺑﺮﯾﺎر دراوە ﺑ‪ ‬ﻻﺑﺮدﻧﯽ رەﭼ‪‬ﻛﯽ ﻧﺎزەﻧﯿﻦ اﺳـــﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﭽﺮ‬ ‫ﻟ‪‬ﻧﻮ‪‬ﻨـــﯽ ژن و ﻣ‪‬ﺮداﯾ‪‬ﺗﯽ اﺳـــﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﭽﺮ رﭼﺎ و ھﻤﯿﻦ ﺳـــﯿﻮەدﯾﻦ‬ ‫ﺳﯿﻮەدﯾﻦ و ﭼ‪‬ﺳـــﭙﺎﻧﺪن و ﮔﯿﺮاﻧ‪‬وەی رەﭼ‪‬ﻛﯽ ﻧﺎزەﻧﯿﻦ ﺑﯚ ﻧﻮ‪‬ﻨﯽ‬ ‫ژن و ﻣ‪‬ﺮداﯾ‪‬ﺗـــﯽ ھ‪‬رﯾـــ‪‬ك ﻟ‪ ‬ﻛﯚﭼﻜﺮدوان ﻣﻌﺮوف اﺳـــﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﭽﺮ‬ ‫ﺧﺪﯾﺠ‪ ‬ﺟﻨﯿﺪ رﭼﺎ‪ ،‬وە ﻟ‪‬ﺑ‪‬ر ﺋ‪‬وەی ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﻧﯿﺸ‪‬ﺟ‪‬ﺒﻮوﻧﺖ ﻧﺎ‬ ‫دﯾﺎرە ﻟ‪‬ﻛﺎﺗﯽ ﺋ‪‬ﺴـــﺘﺎدا ﺑﯚﯾ‪ ‬دادﮔﺎ ﺑﺮﯾﺎرﯾﺪا ﺑ‪ ‬ﺋﺎﮔﺎدار ﻛﺮدﻧ‪‬وەت ﺑ‪‬م‬ ‫ﺑﺮﯾﺎرە ﺑ‪‬ھﯚی دوو رۆژﻧﺎﻣ‪‬ی رۆژاﻧ‪‬ی ﻧﺎوﺧﯚوە ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ھ‪‬ﻟﻨ‪‬ﺳـــﺘﯿﺖ‬ ‫ﺑ‪‬ﺗﺎﻧ‪‬ﮔﺮﺗـــﻦ و ﭘ‪‬ﺪاﭼﻮوﻧـــ‪‬وەی ﺋ‪‬م ﺑﺮﯾﺎرە ﻟ‪‬ﻣﺎوەی ﯾﺎﺳـــﺎﯾﯿﺪا ﺋ‪‬وا‬ ‫ﺑﺮﯾﺎرەﻛ‪ ‬ﭘﻠ‪‬ی ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ وەردەﮔﺮ‪‬ﺖ ﺑ‪‬ﭘ‪‬ﯽ ﯾﺎﺳﺎ‪.‬‬ ‫دادوەر‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن ﻓﺘﺎح ﺣﺴﻦ‬

‫ووﻧﺒﻮون‬ ‫ﭘ‪‬ﻨﺞ ھ‪‬وﯾ‪ ‬وﻧﺒﻮوە ﺑ‪ ‬ﻧﺎوی )ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ( ﻟ‪‬‬ ‫ﻧﺎو ﺟﺰداﻧ‪‬ﻜﯽ زەرد داﯾ‪ ‬ﺟﺎ ھ‪‬ر ﻛ‪‬ﺳـــ‪‬ﻚ دۆزﯾﻮﯾ‪‬ﺗﯿ‪‬وە‬ ‫ﺑﺎ ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧﺪی ﺑﻜﺎت ﺑ‪ ‬ژﻣﺎرە ﻣﯚﺑﺎﯾﻠﯽ )‪(٠٧٥٠٤٦٢٢٧٤٨‬‬


‫‪12‬‬

‫ﺋﺎﺑﻮوری‬

‫ژﻣﺎرە )‪٢٠٠٩/٨/٢٠ (٦٠٢‬‬

‫ﻟ‪ ‬ﭼـﻮار ﺳـﺎ‪‬ـﯽ ڕاﺑـﺮدوو ﭘـ‪‬ۆژەﻛـﺎﻧـﯽ )ﻛـﯚﯾـﻜ‬

‫)ﻛﯚﯾﻜﺎ( ﻛﻮرﺗﻜـــﺮاوەی‬ ‫‪ (operation Agency (KOICA‬واﺗـــﺎ ﺋﺎژاﻧﺴـــﯽ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮدەو‪‬ﺗﯿﯽ ھﺎوﻛﺎرﯾﯽ ﻛﯚرﯾﺎ‪ .‬ﺋ‪‬م ﺋﺎژاﻧﺴ‪ ‬ﺳ‪‬ر‬ ‫ﺑ‪ ‬ﻛﯚﻣﺎری ﻛﯚرﯾﺎی ﺑﺎﺷﻮورە و ﻟ‪ ‬زۆرﺑ‪‬ی و‪‬ﺗﺎن‬ ‫ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕ‪‬ﯾﺎن ھ‪‬ﯾ‪ .‬ﻟ‪ ‬ﻧﺎوەڕاﺳﺘﯽ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪،٢٠٠٤‬‬ ‫ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ﺣﻜﻮوﻣ‪‬ﺗﯽ ھ‪‬ر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑ‪‬ﺗﺎﯾﺒ‪‬ت‬ ‫ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ وەزارەﺗﯽ ﯾﺎرﻣ‪‬ﺗﯿﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾ‪‬ﺗﯽ و ھﺎوﻛﺎری‬ ‫ڕ‪‬ﻜﻜ‪‬وﺗﻦ ﺑ‪ ‬ﺷـــ‪‬ﻮەﯾ‪‬ﻛﯽ ﻓ‪‬رﻣﯽ ﻟ‪ ‬ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫ﻧﻮوﺳـــﯿﻨﮕ‪‬ﯾﺎن ﻛﺮاﯾ‪‬وە و ﻟ‪‬و ﻛﺎﺗ‪‬وە ﺗﺎ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ‪،‬‬ ‫ﭼﺎﻻﻛﯿﯿ‪‬ﻛﺎﻧﯿـــﺎن ﺑ‪‬ردەواﻣ‪ .‬ﺗﺎﯾﺒ‪‬ﺗﻤ‪‬ﻧﺪ‪‬ﺘﯽ ﺋ‪‬م‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴـــ‪ ‬ﻟ‪‬وەداﯾ‪ ،‬ﻛ‪ ‬دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ ﻛﺎرەﻛﺎﻧﯿﺎن‪،‬‬ ‫ڕاﺳـــﺘ‪‬وﺧﯚ ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬ر ﺧ‪‬ﻜﯽ ﻧﺎوﭼ‪‬ﻛـــ‪ ‬ڕەﻧﮓ‬ ‫دەداﺗ‪‬وە‪.‬‬

‫‪Korea International Co-‬‬

‫ﭼﺎﻻﻛﯿﯿ‪‬ﻛﺎﻧﯽ )ﻛﯚﯾﻜﺎ(‬ ‫‪.١‬ﺋ‪‬ﻧﺠﺎﻣﺪاﻧـــﯽ ﭘـــ‪‬ۆژەی ﺟﯚراوﺟـــﯚر ﺑـــﯚ‬ ‫داﻣﻮدەﺳـــﺘﮕ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ﺣﻜﻮوﻣ‪‬ﺗـــﯽ ھ‪‬ر‪‬ﻤـــﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳـــﺘﺎن‪ ،‬ﻛ‪ ‬ﭘـــ‪‬ۆژەﻛﺎن زﯾﺎﺗـــﺮ ﺗﺎﯾﺒ‪‬ﺗﻦ ﺑ‪‬‬ ‫ﻛ‪‬رﺗـــﯽ ﭘـــ‪‬روەردە و ﺗ‪‬ﻧﺪروﺳـــﺘﯽ و ﻛﺎرەﺑﺎ و‬ ‫ﺋﺎو و ﺋﺎوەڕۆ و ڕ‪‬ﻜﺨﺴـــﺘﻨﯽ ﺳﯿﺴـــﺘﻤﯽ ھﺎﺗﻮﭼﯚ‬ ‫و ﭘ‪‬رەﭘ‪‬ﺪاﻧﯽ ﺳـــ‪‬رﭼﺎوەی ﻣﺮۆﯾـــﯽ و ھﺘﺪ‪،...‬‬ ‫ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ‪ ‬دروﺳـــﺘﻜﺮدﻧﯽ ﭼ‪‬ﻧﺪ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪‬ﯾ‪‬ﻛﯽ‬ ‫ﺳ‪‬ردەﻣﯿﯿﺎﻧ‪ ‬و ﺳ‪‬ﻧﺘ‪‬ری )زﻣﺎن( ﻟ‪ ‬زاﻧﻜﯚﻛﺎن و‬ ‫ﺗﺎﻗﯿﮕ‪‬ﯾ‪‬ﻛﯽ ﭘ‪‬ﺸـــﻜ‪‬وﺗﻮو ﺑﯚ ﻛﯚﻧﺘ‪‬ۆ‪‬ﯽ ﺟﯚری و‬ ‫ژووری ﻓﺮﯾﺎﻛ‪‬وﺗﻦ ﻟ‪ ‬ﻧ‪‬ﺧﯚﺷﺨﺎﻧ‪‬ﻛﺎن و ﭘ‪‬ۆژەی‬ ‫ھﺎﯾﺪرۆﭘـــﺎوەر و ﭼ‪‬ﻧﺪﯾﻦ ﭘ‪‬ۆژەی دﯾﻜ‪ .‬ﺗ‪‬ﭽﻮوی‬ ‫ﮔﺸـــﺘﯿﯽ ﺑﯚ ﺋ‪‬م ﭘ‪‬ۆژاﻧ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻮو ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻧﺰﯾﻜ‪‬ی‬ ‫)‪ (٨٠‬ﻣﻠﯿﯚن دۆﻻر دەﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫‪.٢‬ھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﭘﺴﭙﯚڕ و ﺷﺎرەزا ﻟ‪ ‬ﺑﻮاری ﺟﯿﺎوازی‬ ‫ﻛﺎرﮔ‪‬ی‪ ،‬ﺑـــﯚ ڕاو‪‬ﮋﻛﺎرﯾﻜﺮدﻧﯽ ﺋـــ‪‬و ﻻﯾ‪‬ﻧﺎﻧ‪‬ی‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﯿﺎن ﺑ‪ ‬ڕاو‪‬ﮋﻛﺎری ھ‪‬ﯾ‪ ،‬ﺑ‪ ‬ﺗﺎﯾﺒ‪‬ﺗﯽ ﻟ‪‬‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪.٢٠٠٥‬‬ ‫‪.٣‬ﺋ‪‬ﻧﺠﺎﻣﺪاﻧـــﯽ ﺧﻮﻟﯽ ڕاھ‪‬ﻨﺎﻧـــﯽ ﺟﯚراوﺟﯚر‬ ‫ﻟـــ‪ ‬ﺑـــﻮاری ﺟﯿـــﺎوازدا ﺑـــﯚ ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﺒ‪‬راﻧـــﯽ‬ ‫داﻣﻮدەﺳﺘﮕ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ﺣﻜﻮوﻣ‪‬ﺗﯽ ھ‪‬ر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‪.‬‬

‫ﻣ‪‬رﺟ‪ ‬ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘ‪‬ﻛﺎن ﺑﯚ ﻛﺎﻧﺪﯾﺪﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﺒ‪‬ران‬ ‫دواﺑـــ‪‬دوای داﺑ‪‬ﺷـــﻜﺮدﻧﯽ ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ڕاھ‪‬ﻨﺎن‬ ‫ﺑ‪‬ﺳ‪‬ر وەزارەت و داﻣﻮدەﺳﺘﮕﺎﻛﺎﻧﺪا‪ ،‬ﺑ‪ ‬ﻧﻮوﺳﺮاوی‬ ‫ﻓ‪‬رﻣـــﯽ‪ ،‬ﻻﯾ‪‬ﻧ‪‬ﻛﺎن ﺋـــﺎﮔﺎدار دەﻛﺮاﻧ‪‬وە‪ ،‬ﻛ‪ ‬ﻟ‪‬و‬ ‫ﻧﻮوﺳـــﺮاوەدا ﭼ‪‬ﻧﺪ ﺧﺎ‪‬ﻜﯽ ﮔﺮﻧﮓ دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎن‬ ‫دەﻛﺮا‪ ،‬وەك‪) :‬ﺗ‪‬ﻣ‪‬ن‪ ،‬ﺷـــﺎرەزاﺑﻮون ﻟ‪ ‬زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی و ﭘ‪‬ﺸـــﺘﺮ ﻟ‪ ‬ڕ‪‬ﮕ‪‬ی ‪ KOICA‬ﺳ‪‬ﻓ‪‬ری‬ ‫دەرەﻧﺠﺎﻣ‪‬ﻛﺎن‬ ‫ﺑﯚ و‪‬ﺗﯽ ﻛﯚرﯾﺎ ﻧ‪‬ﻛﺮدﺑ‪‬ـــﺖ و ھ‪‬روەھﺎ ﻟ‪ ‬دوای‬ ‫ﺑ‪‬ﺷﺪارﺑﻮوان‬ ‫ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر‬ ‫ﺧﻮﻻﻧ‪،‬‬ ‫ﺋ‪‬م‬ ‫دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ‬ ‫ﮔ‪‬ڕاﻧ‪‬وەی ﺑﯚ ﻛﻮردﺳـــﺘﺎن‪ ،‬ڕاﭘﯚرﺗ‪‬ﻚ ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ش‬ ‫ژﻣﺎرەی ﺳﻮدﻣ‪‬ﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮﻟ‬ ‫ڕەﻧﮕﯽ داوەﺗ‪‬وە و ﺑـــ‪ ‬ﺟﯚر‪‬ﻚ‪ ،‬ھ‪‬ر ﯾ‪‬ﻛ‪‬ﻚ ﻟ‪‬‬ ‫ﺑ‪ ‬وەزارەﺗ‪‬ﻛ‪‬ی ﺑﻜﺎت (‪.‬‬ ‫ﻻﯾ‪‬ن ﺧﯚﯾـــ‪‬وە ھ‪‬و‪‬ﯿﺪاوە ﻛﺎرﯾﮕ‪‬رﯾﯽ ﭘﯚزەﺗﯿﭭﯽ‬ ‫ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬ر ﺧ‪‬ﻜﺎﻧـــﯽ دەوروﺑ‪‬ری ھ‪‬ﺑ‪‬ـــﺖ و ﺋ‪‬و‬ ‫ﺷﯿﻜﺮدﻧ‪‬وەی ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ڕاھ‪‬ﻨﺎن‬ ‫ﺑﯿﻨﯿﻮﯾ‪‬ﺗﯽ‪،‬‬ ‫و‬ ‫ﺑﻮوە‬ ‫ﻓ‪‬ﺮی‬ ‫و‪‬ﺗ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬و‬ ‫زاﻧﯿﺎرﯾﯿﺎﻧ‪‬ی‬ ‫داﺗﺎ‬ ‫دەﻛ‪‬و‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﺋ‪‬وەی ﻟ‪‬م ڕاﭘﯚرﺗـــ‪‬دا ﺑ‪‬دﯾﺎر‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ ،٢٠٠٦‬زۆرﺗﺮﯾﻦ ژﻣﺎرە ﻟ‪‬م ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ‬ ‫و زاﻧﯿﺎرﯾـــﯽ ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ڕاھ‪‬ﻨﺎﻧ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﺷـــ‪‬ﻮەﯾ‪‬ﻛﯽ ﺑﯚﯾـــﺎن ﺑﮕﻮاز‪‬ﺘـــ‪‬وە و ﺋ‪‬ﻣﺎﻧ‪‬ﯾـــﺶ ھ‪‬ﻣﻮوی ﻟ‪‬‬ ‫ﻛﯚﯾﻜﺎ ﺳﻮودﻣ‪‬ﻧﺪ ﺑﻮوﻧ‪‬‬ ‫ﮔﺸﺘﯽ‪ ،‬واﺗﺎ ڕووﺧﺴـــﺎری ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎﻧﻦ‪ ،‬ﺑ‪‬م ﻟ‪‬وە ڕاﭘﯚرﺗ‪‬ﻛﺎﻧﯿﺎﻧﺪا ﻛ‪ ‬دوای ﮔ‪‬ڕاﻧ‪‬وەﯾﺎن ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ش‬ ‫ﻟ‪ ‬ﺧﺸﺘ‪‬ی دووەم‪ ،‬ﺑﯚﻣﺎن دەر دەﻛ‪‬و‪‬ﺖ ﻛ‪‬‬ ‫ﮔﺮﻧﮕﺘﺮ ﻧﺎوەرۆﻛﯽ ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎﻧ‪ .‬ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ڕاھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺑ‪ ‬وەزارەﺗ‪‬ﻛ‪‬ﯾﺎن ﻛﺮدووە‪ ،‬ھﺎﺗﻮوە‪ .‬ﺑ‪‬ﺷﺪارﺑﻮوان ڕ‪‬ﮋەی ﺳـــ‪‬دی‪ ،‬ژﻣﺎرەی ﺳﻮودﻣ‪‬ﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎن‬ ‫ﺋ‪‬م ﺋﺎژاﻧﺴـــ‪ ،‬ﺟﯿﺎوازﯾﯿ‪‬ﻛـــﯽ زۆری ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ھ‪‬ر ﺷـــﺎرەزاﯾﯿﺎن ﻟ‪ ‬ﻛﻮﻟﺘﻮور‪‬ﻜﯽ دﯾﻜ‪ ‬ﭘ‪‬ﯾﺪا ﻛﺮدووە ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﯽ ﺳـــﺎ‪‬ﻛﺎن دﯾـــﺎری دەﻛﺎت‪ .‬ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ‪،‬‬ ‫ﺧﻮﻟ‪‬ﻜﯽ ڕاھ‪‬ﻨﺎن و ﻣ‪‬ﺷﻘﻜﺮدﻧﯽ دﯾﻜ‪ ‬ھ‪‬ﯾ‪ ،‬ﺋ‪‬م و ﺋ‪‬ﻣ‪‬ﯾـــﺶ وای ﻛـــﺮدووە ﻛـــ‪ ‬ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧـــ‪‬وەی ﻟـــ‪ ‬ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻛـــﯚی )‪ (٢٤٥‬ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﺒ‪‬ر ﻟ‪‬‬ ‫ﺟﯿﺎوازﯾﯿ‪‬ﯾﺶ‪ ،‬ﻟ‪‬وە ﺳـــ‪‬رﭼﺎوە دەﮔﺮ‪‬ﺖ ﻛ‪ ‬ﺋ‪‬و ﺑ‪‬ﺷـــﺪارﺑﻮوان ﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﺑ‪‬ـــﺖ و ﺑﺘﻮاﻧﻦ ﻟ‪ ‬ڕووی ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ڕاھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ‪ KOICA‬ﺳﻮودﻣ‪‬ﻧﺪﺑﻮوﻧ‪ ‬ﻛ‪‬‬ ‫ﺧﻮﻻﻧ‪ ،‬ﭘ‪‬ۆﮔﺮاﻣ‪‬ﻜﯽ ﺳـــﻨﻮورداری ﺗﺎﯾﺒ‪‬ﺗﯽ ﻧﯿﯿ‪ ‬ﻓﯿﻜﺮی و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯿﺎن ﺑﯚ ﭘ‪‬ﺸﺨﺴﺘﻨﯽ و‪‬ﺗ‪‬ﻛ‪‬ﯾﺎن‪ ،‬دەﻛﺎﺗـــ‪(٪٣١) ‬ـﯽ ڕ‪‬ﮋەی ھ‪‬ر ﭼﻮار ﺳـــﺎ‪‬ﻛ‪.‬‬ ‫ﺑـــﯚ ﺋ‪‬وەی ﺑ‪‬ﺷـــﺪارﺑﻮوان ﺑﯿﺨﻮ‪‬ﻨﻦ و ﻓ‪‬ﺮی ﺑﺒﻦ ﻣﺎﻣ‪ ‬ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ﺧ‪‬ﻜ‪‬ﻜﯽ ﺟﯿﺎوازدا ﺑﻜ‪‬ن‪.‬‬

‫ﺳ‪‬رۆﻛﺎﯾ‪‬ﺗﯽ ھ‪‬ر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬

‫ﺳ‪‬رۆﻛﺎﯾ‪‬ﺗﯽ ﺋ‪‬ﻧﺠﻮﻣ‪‬ﻧﯽ وەزﯾﺮان‬

‫ﺳ‪‬رۆﻛﺎﯾ‪‬ﺗﯽ ﺋ‪‬ﻧﺠﻮﻣ‪‬ﻧﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ‬

‫وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوﺧﯚ‬ ‫وەزارەﺗﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪروﺳﺘﯽ‬

‫وەزارەﺗﯽ ﻛﺎر و ﻛﺎروﺑﺎری ﻛﯚﻣ‪‬ﯾ‪‬ﺗﯽ‬

‫وەزارەﺗﯽ ﯾﺎرﻣ‪‬ﺗﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾ‪‬ﺗﯽ و ھﺎوﻛﺎری‬ ‫وەزارەﺗﯽ ﮔﻮاﺳﺘﻨ‪‬وە‬

‫وەزارەﺗﯽ داراﯾﯽ‬

‫وەزارەﺗﯽ ﺋﺎوەداﻧﻜﺮدﻧ‪‬وە و ﻧﯿﺸﺘ‪‬ﺟ‪‬ﻜﺮدن‬

‫وەزارەﺗﯽ ﻛﺎروﺑﺎری ﺷ‪‬ھﯿﺪان و ﺋ‪‬ﻧﻔﺎﻟﻜﺮاوان‬

‫وەزارەﺗﯽ ﻛﺸﺘﻮﻛﺎڵ‬ ‫وەزارەﺗﯽ ﭘﻼﻧﺪاﻧﺎن‬

‫وەزارەﺗﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫وەزارەﺗﯽ ﻛﺎرەﺑﺎ‬

‫وەزارەﺗﯽ ﺷﺎرەواﻧﯽ‬

‫وەزارەﺗﯽ ﭘ‪‬روەردە‬ ‫وەزارەﺗﯽ ﮔ‪‬ﺷﺘﻮﮔﻮزار‬

‫وەزارەﺗﯽ داد‬

‫وەزارەﺗﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﯽ ﺑﺎ‪ ‬و ﺗﻮ‪‬ﮋﯾﻨ‪‬وەی زاﻧﺴﺘﯽ‬

‫وەزارەﺗﯽ ﭘﯿﺸ‪‬ﺳﺎزی‬

‫وەزارەﺗﯽ ژﯾﻨﮕ‪‬‬

‫وەزارەﺗﯽ ﺳ‪‬رﭼﺎوەﻛﺎﻧﯽ ﺋﺎو‬ ‫وەزارەﺗﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ‬ ‫وەزارەﺗﯽ ﮔ‪‬ﯾﺎﻧﺪن‬ ‫وەزراەﺗﯽ ﺳ‪‬رﭼﺎوە ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿ‪‬ﻛﺎن‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ‬ ‫وەزارەﺗﯽ وەرزش و ﻻوان‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی دھﯚك‬

‫ﻓ‪‬ۆﻛ‪‬ﺧﺎﻧ‪‬ی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ‬

‫دﯾﻮاﻧﯽ ﭼﺎود‪‬ﺮی داراﯾﯽ‬ ‫دەﺳﺘ‪‬ری وەﺑ‪‬رھ‪‬ﻨﺎن‬ ‫ﻓ‪‬ۆﻛ‪‬ﺧﺎﻧ‪‬ی ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬

‫ھ‪‬ﺰی زەﯾﺘﻮن‬ ‫ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﮕ‪‬ی ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧﺪﯾﯿ‪‬ﻛﺎﻧﯽ دەرەوە‬

‫ﻛﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﺋ‪‬م ﺋﺎژاﻧﺴ‪ ‬ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ﺣﻜﻮوﻣ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ھ‪‬ر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫ﻟ‪ ‬ﻧﺎوەڕاﺳـــﺘﯽ ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕ‪‬ی‬ ‫)ﻛﯚﯾﻜﺎ( ﻟ‪ ‬ﻛﻮردﺳـــﺘﺎن ﻛﺮاﯾـــ‪‬وە و ﭘ‪‬ﻮەﻧﺪﯾﯽ‬ ‫ڕاﺳـــﺘ‪‬وﺧﯚﯾﺎن ﻟ‪‬ﮔـــ‪‬ڵ وەزارەﺗـــﯽ ﯾﺎرﻣ‪‬ﺗﯿـــﯽ‬ ‫ﻣﺮۆﭬﺎﯾ‪‬ﺗـــﯽ و ھـــﺎوﻛﺎری‪ ،‬ﻛ‪ ‬ﯾ‪‬ﻛ‪‬ـــﻚ ﺑﻮو ﻟ‪‬‬ ‫)وەزارەﺗ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ﻛﺎﺑﯿﻨـــ‪‬ی ﭼﻮارەﻣﯽ ﺣﻜﻮوﻣ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ھ‪‬ر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳـــﺘﺎن( ﺑﻮو دەﺳـــﺖ ﭘ‪ ‬ﻛﺮد‪ ،‬ﻛ‪‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻣ‪‬ﯾﺶ ﻟ‪‬ﺑـــ‪‬ر ﻧ‪‬ﺑﻮوﻧـــﯽ ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯿﯿ‪‬ﻛﯽ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒـــ‪‬ت ﺑـــﯚ ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﺧﻮﻟـــ‪‬ﻛﺎن‪ .‬ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ‬ ‫ﻧﺰﯾﻜﺒﻮوﻧ‪‬وەی ھ‪‬ر ﺧﻮﻟ‪‬ﻚ‪ ،‬ﻻﯾ‪‬ﻧ‪ ‬ﭘ‪‬ﻮەﻧﺪﯾﺪارەﻛﺎن‬ ‫ﺋـــﺎﮔﺎدار ﻛﺮاوﻧ‪‬ﺗ‪‬وە و ﺧﻮﻟـــ‪‬ﻛﺎن ڕ‪‬ﻚ ﺧﺮاون‪.‬‬ ‫ﭘ‪‬ﻮەﻧﺪﯾﯽ )ﻛﯚﯾﻜﺎ( ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوﺑﺮاو‪ ،‬ﺗﺎ‬ ‫ﻧﺎوەڕاﺳﺘﯽ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ ٢٠٠٦‬ﺑ‪‬ردەوام ﺑﻮو‪.‬‬ ‫ھ‪‬روەھـــﺎ ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ دەﺳـــﺘﺒ‪‬ﻛﺎرﺑﻮوﻧﯽ ﻛﺎﺑﯿﻨ‪‬ی‬ ‫)ﭘ‪‬ﻨﺠ‪‬ﻣﯽ ﺣﻜﻮوﻣ‪‬ﺗﯽ ھ‪‬ر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳـــﺘﺎن( و‬ ‫داﻣ‪‬زراﻧﺪﻧـــﯽ وەزارەﺗﯽ ﭘﻼﻧﺪاﻧـــﺎن‪ ،‬ﭘ‪‬ﻮەﻧﺪﯾﯽ‬ ‫)ﻛﯚﯾﻜﺎ( ﺑ‪ ‬ﺷ‪‬ﻮەﯾ‪‬ﻛﯽ ڕاﺳﺘ‪‬وﺧﯚ ﮔﻮازراﯾ‪‬وە ﺑﯚ‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯿﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ ھﺎوﻛﺎری و ھ‪‬ﻣﺎھ‪‬ﻧﮕﯿﯽ‬ ‫ﭘ‪‬رەﭘ‪‬ﺪاﻧﯽ ﺋ‪‬م وەزارەﺗـــ‪ .‬ﻟ‪ ‬ﻧﯿﻮەی دووەﻣﯽ‬ ‫ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ‪ ٢٠٠٦‬و ﺑـــﯚ ﻟ‪‬دەﺳـــﺘﻨ‪‬داﻧﯽ ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎن‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯿﯿ‪‬ﺗ‪‬ﻛـــ‪ ‬ھ‪‬ر ﺑ‪ ‬ھ‪‬ﻣﺎن ﺷـــ‪‬ﻮەی وەزارەﺗﯽ‬ ‫ﯾﺎرﻣ‪‬ﺗﯿﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾ‪‬ﺗﯽ و ھـــﺎوﻛﺎری ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮە ﭼﻮو‪،‬‬

‫ﺑ‪‬م ﻟ‪ ‬ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ‪ ،٢٠٠٧‬ﭘﻼﻧﯽ ﺗ‪‬واوی ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎن‬ ‫ﻟ‪ ‬ﺋﺎژاﻧﺴـــﯽ ﻧﺎوﺑﺮاو وەرﮔﯿﺮا و ھ‪‬ر ﻟ‪ ‬ﺳ‪‬رەﺗﺎی‬ ‫ﺳﺎ‪‬وە‪ ،‬ھ‪‬ﻣﻮو ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎن‪ ،‬ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﯽ ﺗﺎﯾﺒ‪‬ﺗﻤ‪‬ﻧﺪ‪‬ﺘﯿﯽ‬ ‫ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎن و ﭘ‪‬ﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑ‪ ‬ﻻﯾ‪‬ﻧ‪‬ﻛﺎن‪ ،‬داﺑ‪‬ﺷﻜﺮاﻧ‪‬‬ ‫ﺳـــ‪‬ر وەزارەت و داﻣﻮدەﺳـــﺘﮕ‪ ‬ﺣﻜﻮﻣﯿﯿـــ‪‬‬ ‫ﭘ‪‬ﻮەﻧﺪﯾﺪارەﻛﺎن و ھ‪‬ر ھ‪‬ﻣﺎن ﺋﺎﻟﯿﯿ‪‬ت ﺑﯚ ﺳﺎ‪‬ﯽ‬ ‫‪٢٠٠٨‬ـﯿﺶ ﭘ‪‬ەو ﻛﺮاﯾ‪‬وە‪.‬‬

‫و ﭘﺎﺷـــﺎن ﺗﺎﻗﯿﻜﺮدﻧ‪‬وەی ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر ﺑﻜ‪‬ن‪ ،‬ﺑ‪‬ﻜﻮو‬ ‫ﺧﻮﻟـــ‪‬ﻛﺎن زۆر ﻟ‪‬وە ﺑ‪‬رزﺗـــﺮ و ﺑ‪‬ﭘ‪‬ﺰﺗﺮن ﻛ‪ ‬وا‬ ‫ﺑ‪ ‬ﺳﺎدەﯾﯽ ﺳ‪‬ﯾﺮﯾﺎن ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﻣ‪‬ﺑ‪‬ﺳﺘﯽ ﻛﯚرﯾﺎی‬ ‫ﺑﺎﺷﻮور ﻟ‪‬م ﺧﻮﻻﻧ‪ ،‬ﺋ‪‬وەﯾ‪ ‬ﻛ‪ ‬ﺑﯚ ﺑ‪‬ﺷﺪارﺑﻮوان‬ ‫ﺑ‪‬رﭼﺎوڕووﻧﯿﯿ‪‬ك دروﺳـــﺖ ﺑـــﻜﺎت و ﺋ‪‬زﻣﻮوﻧﯽ‬ ‫و‪‬ﺗ‪‬ﻛ‪‬ﯾـــﺎن ﺑـــﯚ ﺋ‪‬ﻤ‪‬ی ﻛﻮرد ﻧﯿﺸـــﺎن ﺑﺪەن و‬ ‫ﭘ‪‬ﻤﺎن ﺑ‪‬ﻦ ﻛ‪ ‬ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬ﻟـــ‪ ‬ﻣﺎوەﯾ‪‬ﻛﯽ زۆر ﻛﻮرﺗﺪا‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﻤﺎن ﺑﮕ‪‬ﯾﻨ‪ ‬ﺋ‪‬و ﺋﺎﺳﺘ‪ .‬ﺋ‪‬وەی وەﻛﻮو واﻧ‪،‬‬ ‫ﺑﯚ ﺑ‪‬ﺷﺪارﺑﻮوان دەﮔﻮﺗﺮ‪‬ﺘ‪‬وە‪ ،‬ﺗ‪‬ﻧﯿﺎ ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬وﺗﻨﯽ‬ ‫ﺋـــ‪‬م و‪‬ﺗ‪‬ﯾ‪ ‬ﻟـــ‪ ‬ڕووی ﺋﺎﺑـــﻮوری و ڕاﻣﯿﺎری و‬ ‫ﺗ‪‬ﻛﻨ‪‬ﻟﯚژﯾـــﺎی ﻛﯚﻣ‪‬ﯾ‪‬ﺗـــﯽ و ﻛﻮﻟﺘـــﻮوری و ‪..‬‬ ‫ھﺘﺪ‪ .‬ﺟﮕ‪ ‬ﻟ‪‬و واﻧﺎﻧ‪ ،‬ﺑ‪‬ﺷـــﺪارﺑﻮوان ﻟ‪ ‬ﻣﺎوەی‬ ‫ﻣﺎﻧ‪‬وەﯾﺎن ﻟ‪ ‬ﻛﯚرﯾﺎ‪ ،‬ﺳـــ‪‬رداﻧﯽ ﭼ‪‬ﻧﺪﯾﻦ ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ‬ ‫ﮔﺮﻧﮕﯽ ﻣ‪‬ﮋووﯾﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺑﻨﻜ‪‬ی ﺗ‪‬ﻛﻨ‪‬ﻟﯚژﯾﺎی‬ ‫زاﻧﯿﺎری و ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ دﯾﻜ‪ ‬دەﻛ‪‬ن‪.‬‬

‫ﺳﻮودﻣ‪‬ﻧﺪاﻧﯽ ﻻﯾ‪‬ﻧ‪‬ﻛﺎن ﻧﯿﺸﺎن دەدات ﻟ‪ ‬ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ڕاھ‪‬ﻨﺎن ﻟ‪ ‬ﺳ‪‬رەﺗﺎی داﻣ‪‬زراﻧﺪﻧﯽ ‪ KOICA‬ـﻮە ﺗﺎ ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪.٢٠٠٨‬‬


‫ﺋﺎﺑﻮوری‬

‫‪13‬‬

‫ژﻣﺎرە )‪٢٠٠٩/٨/٢٣ (٦٠٣‬‬

‫ﻜـﺎ(‪ ،‬ﻧـﺰﯾـﻜـ‪‬ی )‪ (٨٠‬ﻣـﻠـﯿـﯚن دۆﻻری ﺗـ‪‬ـﭽـﻮوە‬

‫ﻟ‪‬ﻛﺎن ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﯽ ﭼﻮار ﺳﺎڵ‬ ‫ﻟـــ‪‬وەدا ﺑﯚﻣﺎن دەر دەﻛ‪‬و‪‬ﺖ ﻛ‪ ‬ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ‪،٢٠٠٦‬‬ ‫زۆرﺗﺮﯾـــﻦ ژﻣﺎرە ﻟ‪‬م ﺧﻮﻻﻧ‪ ‬ﺳـــﻮودﻣ‪‬ﻧﺪ ﺑﻮوﻧ‪،‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻣ‪‬ﯾـــﺶ ﺑ‪ ‬ھـــﯚی زۆرﯾﯽ ژﻣـــﺎرەی ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ڕاھ‪‬ﻨﺎﻧـــﯽ داﺑﯿﻨﻜـــﺮاو ﻟ‪‬و ﺳـــﺎ‪‬دا و دەرەﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑ‪‬ﺷـــﺪارﺑﻮوﻧﯽ ژﻣﺎرەﯾ‪‬ﻛﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﻟ‪ ‬ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﺒ‪‬ران‬ ‫ﻟ‪ ‬ﺧﻮﻟ‪‬ﻛﺎن دا‪.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻟﻮﻗﻤﺎن ﻣﺴﺘ‪‬ﻓﺎ‬ ‫‪Loqman_hmed@yahoo.com‬‬ ‫‪٠٧٥٠٤٧٠١٨٥٧‬‬

‫ژﻣﺎرە‪٤١٥/‬‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن ر‪‬ﻜ‪‬وت ‪٢٠٠٩/ ٨/ ١٨/‬‬ ‫ﻟﯿﮋﻧ‪‬ی ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن‬ ‫ﺋﺎﮔﺎداری‬ ‫ب‪/‬ﻛ‪‬ﻣﻜﺮدﻧــــ‪‬وەی ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ ‪ /‬ژﻣــــﺎرە )‪ (١٥٢‬ﺗﺎﯾﺒ‪‬ﺗ‪ ‬ﺑ‪‬‬ ‫ﮔ‪‬ﺷ‪‬ﭘ‪‬ﺪاﻧﯽ ھ‪‬ر‪‬ﻤ‪‬ﻛﺎن ﺑﯚ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪٢٠٠٩‬‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ‪/‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن‪ /‬ﻟ‪‬ﮋﻧ‪‬ی‬ ‫ﻛﺮدﻧــــ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧــــﺪەرەﻛﺎن ﻛ‪‬م ﻛﺮدﻧــــ‪‬وەی ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ ﭘﺮۆژەی‬ ‫)دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ ڕ‪‬ﮕ‪‬ی ﮔﻮﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ )ڕاﯾﺎت – رەﺷ‪‬ھ‪‬رﻣ‪- ‬‬ ‫ﺋﺎﻻﻧ‪ (‬ﺑ‪ ‬در‪‬ﮋی )‪ (٤,٧‬ﻛﻢ ﻟ‪ ‬ﻧﺎﺣﯿ‪‬ی )ﺣﺎﺟﯽ ﺋﯚﻣ‪‬ران(‪/‬‬ ‫)ﻗ‪‬زای ﭼﯚﻣــــﺎن( ﻛــــ‪) ‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗــــﯽ ﭼﺎﻛﻜﺮدﻧ‪‬وەو‬ ‫ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ڕ‪‬ﮕﺎوﺑﺎﻧﯽ ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ( ﭘ‪ ‬ی ھ‪‬ﺪەﺳﺘ‪‬ﺖ ‪ .‬ﺟﺎ ھ‪‬ر‬ ‫ﺑ‪‬ﻨﺪەر و ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﯾ‪‬ك ﺋﺎرەزووی ﺑ‪‬ﺷــــﺪارﺑﻮوﻧﯽ ھ‪‬ﯾ‪ ‬ﺑﺎ‬ ‫ﺳــــ‪‬ر ﻟ‪ ‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ژﻣ‪‬ﺮﯾﺎرﯾﻤﺎن ﺑﺪەن ﺑ‪ ‬ﻣ‪‬ﺑ‪‬ﺳــــﺘﯽ‬ ‫وەرﮔﺮﺗﻨﯽ و‪‬ﻨ‪‬ﯾ‪‬ك ﻟ‪ ‬ﺗ‪‬ﻧﺪەر و ﻣ‪‬رﺟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ﻨﺪەراﯾ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﭘﺮۆژەی ﺳــــ‪‬رەوە ﺑ‪ ‬ﻣ‪‬رﺟ‪‬ﻚ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋــــ‪‬و ﺗ‪‬ﻧﺪەراﻧ‪‬‬ ‫دەﺑ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﻧﺎو زەرﻓ‪‬ﻜﯽ ﻣﯚرﻛﺮاو داﺑ‪ ‬وە ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ﻨﺪەر‬ ‫ﯾﺎ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر ﻧﻮﺳﺮاو ﺑ‪‬ﺖ وە ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ش ﺑ‪ ‬ﺳﻜﺮﺗ‪‬ﺮی‬ ‫ﻟ‪‬ﮋﻧــــ‪‬ی ﻛﺮدﻧــــ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧــــﺪەرەﻛﺎن ﻟ‪ ‬دﯾﻮاﻧــــﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی‬ ‫ھ‪‬وﻟ‪‬ــــﺮ ‪ /‬ﻛﺎرﮔ‪‬ﺮی ﺧﯚﺟ‪‬ﯿ‪‬ﺗﯽ ﺑﻜــــﺮێ وە دوا ﻛﺎﺗﯿﺶ ﺑﯚ‬ ‫وەرﮔﺮﺗﻨ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧــــﺪەرەﻛﺎن ﻛﺎﺗﮋﻣ‪‬ﺮ )‪(١٢‬ـﯽ ﻧﯿﻮەڕۆ رۆژی‬ ‫)ﭼﻮارﺷ‪‬ﻣﻤ‪(‬ر‪‬ﻜ‪‬وﺗﯽ ‪ ٢٠٠٩/٨/٢٦‬دەﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫وە ﻣــــ‪‬رج ﻧﯿــــ‪ ‬ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﮕ‪‬ﻛ‪‬ﻣــــﺎن ﺑ‪ ‬ﻧﺰﻣﺘﺮﯾــــﻦ ﻧﺮﺧﯽ‬ ‫ﺗ‪‬ﻧــــﺪەر رازی ﺑ‪‬ــــﺖ‪،‬وە ﻛﺮ‪‬ــــﯽ ﺑ‪‬وﻛﺮدﻧــــ‪‬وەی راﮔ‪‬ﯾﺎﻧﺪن‬ ‫دەﻛ‪‬و‪‬ﺘ‪ ‬ﺋ‪‬ﺳــــﺘﯚی ﺋ‪‬و ﻛ‪‬ﺳ‪‬ی ﻛ‪ ‬ﻛ‪‬م ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر‬ ‫دەﮔﯿﺮﺳ‪‬ﺘ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﻣ‪‬رﺟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەر‪:‬‬ ‫‪ – ١‬ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﻟ‪ ‬ﭘﻠ‪ (٥) ‬ﻛ‪‬ﻣﺘﺮ ﻧ‪‬ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬ھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻣ‪‬ﺗ‪‬ی ﺳ‪‬رەﺗﺎﯾﯽ ﺑ‪ ‬ﺑ‪‬ی )‪(٢١،٠٠٠،٠٠٠‬‬ ‫ﺑﯿﺴــــﺖ وﯾ‪‬ك ﻣﻠﯿﯚن دﯾﻨﺎر ﺑ‪‬ﺷ‪‬ﻮەی ﭼ‪‬ﻛﯽ ﭘ‪‬ﺳ‪‬ﻧﺪ ﻛﺮاو‬ ‫ﯾﺎن ﺧﻄﺎﺏ ﺿﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ – ٣‬ﻓﺮۆﺷــــﺘﻨﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەر )‪ (١٥٠،٠٠٠‬ﺳ‪‬د وﭘ‪‬ﻧﺠﺎ ھ‪‬زار‬ ‫دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫ﻧ‪‬وزاد ھﺎدی ﻣ‪‬وﻟﻮود‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ و‬ ‫ﺳ‪‬رۆﻛﯽ ﻟﯿﮋﻧ‪‬ی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ‬

‫ژﻣﺎرە‪٤١٦/‬‬ ‫ر‪‬ﻜ‪‬وت ‪٢٠٠٩/ ٨/ ١٨/‬‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن‬ ‫ﻟﯿﮋﻧ‪‬ی ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن‬

‫ﺋﺎﮔﺎداری‬ ‫ب‪/‬ﻛ‪‬ﻣﻜﺮدﻧ‪‬وەی ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ ‪ /‬ژﻣﺎرە )‪(١١٥٣‬‬ ‫ﭘﺎر‪‬ـــﺰﮔﺎی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ‪/‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن‪ /‬ﻟ‪‬ﮋﻧ‪‬ی ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧـــﺪەرەﻛﺎن ﻛ‪‬م ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ ﺋ‪‬م ﭘ‪‬ۆژاﻧ‪‬ی‬ ‫ﺧﻮارەوە ڕادەﮔ‪‬ﯾ‪‬ﻧ‪‬ﺖ‪ ،‬ﻛ‪) ‬ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﮕ‪‬ی ﺗ‪‬ﻧﺪروﺳـــﺘﯽ ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ( ﭘ‪ ‬ی ھ‪‬ﺪەﺳـــﺘ‪‬ﺖ ‪ .‬ﺟﺎ ھـــ‪‬ر ﺑ‪‬ﻨﺪەر و ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﯾ‪‬ك‬ ‫ﺋﺎرەزووی ﺑ‪‬ﺷـــﺪارﺑﻮوﻧﯽ ھ‪‬ﯾ‪ ‬ﻛ‪) ‬ﺗﯚﻣﺎر ﻛﺮاوﺑ‪‬ﺖ ﻟ‪ ‬وەزراەﺗﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪروﺳﺘﯽ ھ‪‬ر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﯾﺎن وەزارەﺗﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪروﺳﺘﯽ‬ ‫ﻋ‪‬ﺮاﻗﯽ ﻓﯿﺪراڵ( ﺑﺎ ﺳـــ‪‬ر ﻟ‪ ‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯽ ژﻣ‪‬ﺮﯾﺎرﯾﻤﺎن ﺑﺪەن ﺑ‪ ‬ﻣ‪‬ﺑ‪‬ﺳـــﺘﯽ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ و‪‬ﻨ‪‬ﯾ‪‬ك ﻟ‪ ‬ﺗ‪‬ﻧﺪەر و ﻣ‪‬رﺟ‪‬ﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ﻨﺪەراﯾ‪‬ﺗﯽ ﭘﺮۆژەی ﺳـــ‪‬رەوە ﺑ‪ ‬ﻣ‪‬رﺟ‪‬ﻚ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋ‪‬و ﺗ‪‬ﻧﺪەراﻧ‪ ‬دەﺑ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﻧﺎو زەرﻓ‪‬ﻜﯽ ﻣﯚرﻛﺮاو داﺑ‪ ‬وە ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ﻨﺪەر ﯾﺎ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬ر ﻧﻮﺳـــﺮاو ﺑ‪‬ﺖ وە ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ش ﺑ‪ ‬ﺳﻜﺮﺗ‪‬ﺮی ﻟ‪‬ﮋﻧ‪‬ی ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن ﻟ‪ ‬دﯾﻮاﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی‬ ‫ھ‪‬وﻟ‪‬ـــﺮ ‪ /‬ﻛﺎرﮔ‪‬ﺮی ﺧﯚﺟ‪‬ﯿ‪‬ﺗﯽ ﺑﻜﺮێ وە دوا ﻛﺎﺗﯿﺶ ﺑﯚ وەرﮔﺮﺗﻨ‪‬وەی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎن ﻛﺎﺗﮋﻣ‪‬ﺮ )‪(١٢‬ـﯽ ﻧﯿﻮەڕۆ رۆژی )ﭘ‪‬ﻨﺞ‬ ‫ﺷ‪‬ﻣﻤ‪ (‬ر‪‬ﻜ‪‬وﺗﯽ ‪ ٢٠٠٩/٨/٢٧‬دەﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫وە ﻣ‪‬رج ﻧﯿ‪ ‬ﻓ‪‬رﻣﺎﻧﮕ‪‬ﻛ‪‬ﻣﺎن ﺑ‪ ‬ﻧﺰﻣﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮﺧﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەر رازی ﺑ‪‬ﺖ‪،‬وە ﻛﺮ‪‬ﯽ ﺑ‪‬وﻛﺮدﻧ‪‬وەی راﮔ‪‬ﯾﺎﻧﺪن دەﻛ‪‬و‪‬ﺘ‪ ‬ﺋ‪‬ﺳﺘﯚی‬ ‫ﺋ‪‬و ﻛ‪‬ﺳ‪‬ی ﻛ‪ ‬ﻛ‪‬م ﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر دەﮔﯿﺮﺳ‪‬ﺘ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﻧﺎوی ﭘ‪‬ۆژە‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ – ١‬ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺑ‪‬ﺷ‪‬ﻚ ﻟ‪ ‬ژووری ﺗﯿﺸﻚ ﺑﯚ ﺑ‪‬ﺷﯽ) ‪(CT. scan‬‬ ‫ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺑ‪‬ﺷ‪‬ﻚ ﻟ‪ ‬ژووری ﺗﺎﻗﯿﮕ‪‬ی ﻧ‪‬ﺧﯚﺷﺨﺎﻧ‪‬ی ڕاﭘ‪‬ڕﯾﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ژوور ﺑﯚ ژووری ﺗﯿﺸﻚ ) ‪ (CT. scan‬ﻟ‪ ‬ﻧ‪‬ﺧﯚﺷﺨﺎﻧ‪‬ی ﻓﺮﯾﺎﻛ‪‬وﺗﻦ‪.‬‬‫‪ – ٣‬ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺑﺎﻟ‪‬ﺧﺎﻧ‪‬ی ﺑ‪‬ﺷﯽ ﮔﯚرەر)ﺑ‪‬داﻟ‪ (‬ﺑﯚ ﺑﺎﻟ‪‬ﺧﺎﻧ‪‬ی‬

‫)‬

‫‪MRI‬‬

‫(‬

‫ﻟ‪ ‬ﮔ‪‬ڵ دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ )‪ (٢‬دوو ژوور‬

‫ﺳ‪‬رۆﻛﺎﯾ‪‬ﺗﯽ ﺷﺎرەواﻧﯽ ﺳﯚران‬ ‫ﻣﻮﻟﻜﺎﯾ‪‬ﺗﯽ‬

‫‪٢٠,٠٠٠‬‬

‫ﻟ‪ ‬ﻧ‪‬ﺧﯚﺷﺨﺎﻧ‪‬ی ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮی ﻓ‪‬ﺮﻛﺎری‪.‬‬

‫‪ – ٤‬دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ ﺑ‪‬ﺷﯽ ﺗﯿﺸﻚ ﻟ‪ ‬ﮔﻮﻧﺪی ﻗ‪‬ﺳﺮێ‪/‬ﭼﯚﻣﺎن‪.‬‬

‫ﺋﺎﮔﺎداری‬

‫ﻧﺮﺧﯽ ﺗ‪‬ﻧﺪەر‬ ‫ــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥,٠٠٠‬‬

‫ﺑﺎرﻣﺘ‪‬‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫‪٢,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪١,٠٠٠,٠٠٠٠‬‬ ‫‪٣,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٢,٠٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﻧ‪‬وزاد ھﺎدی ﻣ‪‬وﻟﻮود‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ھ‪‬وﻟ‪‬ﺮ و‬ ‫ﺳ‪‬رۆﻛﯽ ﻟﯿﮋﻧ‪‬ی ﺗ‪‬ﻧﺪەرەﻛﺎﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ‬ ‫ژﻣﺎرە‪٧٢٦٦/‬‬ ‫ر‪‬ﻜ‪‬وت‪٢٠٠٩/٨/١٦ /‬‬

‫ﺋﺎﮔﺎداری ﺧﺎوەن ﻛﺎرﺗﯽ ﻛﯚﻧﯽ ﺷـــﺎرەواﻧﯽ ﺑ‪ ‬ژﻣﺎرەی زەوی ) ‪ ( ٧١٥‬ﻟ‪ ‬ﺑﻠﻮﻛﯽ ) ‪ ( ١٤‬ﻛ‪‬ﺑ‪ ‬ﻧﺎوەﻛﺎﻧﯽ ) ﺣﺴـــﻜﻮ ﻋﯿﺴـــﯽ‬ ‫ﺑﮫﺎﺀاﻟﺪﯾـــﻦ( ﺑـــ‪ ‬رووﺑـــ‪‬ری )‪٢٥٠‬م‪ ( ٢‬دەﻛ‪‬ﯾﻦ ﻛ‪‬ﻟ‪ ‬رۆژی دەرﭼﻮوﻧﯽ ﺋـــ‪‬م ﺋﺎﮔﺎدارﯾ‪ ‬ﺗﺎﻛﻮو ﻣﺎوەی ) ‪١٥‬ﭘﺎزدە رۆژ( ﺳـــ‪‬رداﻧﯽ‬ ‫ﺷﺎرەواﻧﯿﻤﺎن ﺑﻜ‪‬ﯾﺖ‪ ،‬ﺑﯚ ﺋ‪‬ﻧﺠﺎم داﻧﯽ ﻛﺎری ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯽ ‪ :‬ﺗ‪‬واوی ﭘﺎرەی ﺑ‪‬وﻛﺮدﻧ‪‬وەی ﺋ‪‬م ﺋﺎﮔﺎدارﯾ‪ ‬دەﻛ‪‬و‪‬ﺘ‪ ‬ﺋ‪‬ﺳﺘﯚی داواﻛﺎر‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻋﺎن‬ ‫ﺳ‪‬رۆﻛﯽ ﺷﺎرەواﻧﯽ ﺳﯚران‬

http://www.hewleronline.com/pdf/603/13  

http://www.hewleronline.com/pdf/603/13.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you