Page 1


การวิเคราะห์และวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (The FCB Planning Grid) ผลิตภัณฑ์ Notebook

เสนอ อาจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ

จัดทำโดย นายกวิน

กาศเจริญ

รหัสนักศึกษา 551810004

นายจักรกริช

แจวตระกูล

รหัสนักศึกษา 551810014

นางสาวฐิตาภา

ดิษฐ์แก้ว

รหัสนักศึกษา 551810036

นางสาวณัฐชยา

สีใต้

รหัสนักศึกษา 551810043

นางสาวนัจมีย์

เศรษฐมาลินี

รหัสนักศึกษา 551810068

นายเสฏฐวุฒิ

ใจบุญ

รหัสนักศึกษา 551810146

นางสาวอาภากร

สุวลีรัตน์

รหัสนักศึกษา 551810164

กระบวนวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (851350) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คำนำ รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นประกอบการเรียนการสอนในกระบวนวิชา การเขียนเพื่อการ ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (851350) เพื่อศึกษาในการวิเคราะห์และวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ Notebook (The FCB Planning Grid) ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดของ Notebook ในปัจจุบัน และแนวโน้มทางการตลาดในอนาคต การวิเคราะห์และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ Notebook โดยใช้ปัจจัยด้านราคาและคุณภาพ ประกอบกับการใช้ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ใน สายตาผู้บริโภค และความคุ้มค่าต่อการใช้งานเมื่อเทียบกับราคา ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ Notebook จำนวน 14 ยี่ห้อ มาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อทำการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์รวมถึงการ ประเมินแนวโน้มทางการตลาดในอนาคต และได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์ มาประกอบการวิเคราะห์อีกด้วย คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ โน้ตบุ๊กเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ที่เกี่ยวเนื่องต่อไป คณะผู้จัดทำ


สารบัญ เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการตลาดของ Notebook

1

ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์และวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ Notebook

5

การวิเคราะห์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ Notebook ในตลาดโดยรวม - ตลาด Notebook ยี่ห้อ Acer - ตลาด Notebook ยี่ห้อ Apple - ตลาด Notebook ยี่ห้อ Asus - ตลาด Notebook ยี่ห้อ BenQ - ตลาด Notebook ยี่ห้อ Dell - ตลาด Notebook ยี่ห้อ Fujitsu - ตลาด Notebook ยี่ห้อ HP - ตลาด Notebook ยี่ห้อ Lenovo - ตลาด Notebook ยี่ห้อ MSI - ตลาด Notebook ยี่ห้อ Samsung - ตลาด Notebook ยี่ห้อ Sony (Vaio) - ตลาด Notebook ยี่ห้อ SVOA - ตลาด Notebook ยี่ห้อ Toshiba

8 9 16 23 30 36 44 50 57 64 70 76 82 89

ภาคผนวก


1

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการตลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ข้อมูลเบื้องต้น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคือคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำพกพาไปยังสถานที่ต่างๆได้สะดวกเพราะมีขนาด เล็กและน้ำหนักเบา โดยใช้งานจากแบตเตอรี่และชาร์ตปลั๊กไฟโดยตรงได้ ประสิทธิภาพของโน้ตบุ๊กโดยทั่วไป นั้นเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบปกติ ในขณะที่ราคาของโน้ตบุ๊กจะสูงกว่า โดยส่วนที่แตกต่างกับ คอมพิวเตอร์ทั่วไปคือ จอภาพจะเป็นลักษณะจอแอลซีดีและมีทัชแพดที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของลูก ศรบริเวณหน้าจอ โน้ตบุ๊กตัวแรกของโลกที่ถูกบันทึกนั้นเป็นเพียงการเขียนหรือจินตนาการคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้ เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1970 หรือราวๆ พ.ศ. 2513 โดย Alan Kay ที่ Xerox PARC ซึ่งตั้งชื่อว่า “Dynabook”

Dynabook ต่อมาในปีพ.ศ. 2516 IBM ได้คิดค้นโครงการที่ใช้ Palm Processor โดยคำว่า Palm มาจากคำว่า Put All Logic In Microcode และถูกพัฒนาต่อในปีพ.ศ. 2518 เกิด I.B.M.5100 เป็นคอมพิวเตอร์พกพาโดย CPU เพียง 8 bit ซึ่งเป็นจุดเริ่มที่สำคัญและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดโน้ตบุ๊กตัวแรกที่พอจะมี Function การใช้งานที่ครบสมบูรณ์คือ Osborne 1 ผลิตโดย Adam Osborne วางขายปี ค.ศ.1981 โดยราคาใน ตอนนั้นอยู่ที่ 1,795 ดอลลาร์ใช้ CPU Zilog Z80 หนัก 10.7 กิโลกรัม แบตเตอรี่อายุสั้นมาก หน้าจอแบบ CRT ขนาด 5 นิ้ว ใช้ระบบปฏิบัติการ CP/M (Control Program for Microcomputers) สามารถใช้ Software ได้ หลายตัว CBasic/MBasic ของ Microsoft, Dbase II, Purchase Ledger และสำหรับพิมพ์งาน Wordstar ตัวนี้ ได้รับการยอมรับเป็นโน๊ตบุ๊กตัวแรกของโลก แต่ไม่ประสบผลสำเร็จด้านการค้า เนื่องจากน้ำหนักที่หนักและ แบตเตอรี่ที่มีอายุสั้น


2

Osborne 1 ต่อมาเกิด Epson HX-20 ใช้จอแบบ LCD มีแบตเตอรี่แบบชาร์ตได้ หนักแค่ 1.6 กิโลกรัม

ในปี 1982 เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดนมี laptop ตัวแรกชื่อ Grid Compass 1100 ใช้ใน NASA และวงการทหาร ผลิตโดย Bill Moggridge ใช้ระบบปฏิบัติการ Grid-OS สามารถต่อสาย Modem ได้ ราคา อยู่ที่ 8000 ดอลลาร์ ปี 1990 มีการผลิต CPU ที่รองรับการใช้งาน และเกิด Intel SpeedStep and AMD PowerNow เกิด ความสามารถรองรับการเขียนด้วยลายนิ้วมือ จอมีความสวยงามขึ้น ปี 1993 มีการนำ Function ต่างๆ ของ Desktop มาลงให้ครบ เช่น CD และการเชื่อมต่อต่างๆ สำหรับการพัฒนาในปัจจุบันได้นำทุกอย่างที่คิดว่าใส่รวมกันและคาดว่าในอนาคตว่ากันว่าอุปกรณ์ 1 ตัวจะสามารถเป็นทุกอย่างได้ทั้ง GPS Projector เครื่องพิมพ์ เครื่องมือสื่อสาร TV Blu-ray และจะเล็กลง เรื่อยๆ


3

ที่มา : http://www.siamnotebook.net/index.php/notebook-buying-guide/40-notebook-history/52notebook-history

สภาพตลาดและการแข่งขัน การแข่งขันในตลาดไอที โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งเป็นตลาดที่สินค้าและราคาแทบ จะหาความแตกต่างได้ยากนัก ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้บางรายจึงหันมาให้ความสำคัญกับการบริการหลัง การขาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์นั้นๆโดยผู้บริโภคแต่ละรายจะ เลือกซื้อโน้ตบุ๊กตามความต้องการในการใช้งาน ปี 2552 : Gartner ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทวิจัยข้อมูล IT ได้กล่าวไว้ว่ายอดขายหรือยอดจำหน่ายรวม ของโน้ตบุ๊กในไตรมาสที่1 ที่ผ่านมานั้นได้เติบโตขึ้นถึง 43.4% มียอดขายโน้ตบุ๊กเป็นจำนวนถึง 49.4 ล้าน เครื่อง ซึ่งสูงสุดในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา สำหรับส่วนแบ่งการตลาดของโน้ตบุ๊ก HP มาเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 19.2% Acer อยู่ที่ 18.5% ตามมาด้วย Dell เป็นอันดับสาม ด้วยส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ 11.5% ต่อมา Toshiba 9.3% และ Asus 8.8% ปี 2554-2555 : ผลการสำรวจมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และการสื่อสาร ปี 2554 และ ประมาณการปี 2555 จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับฝ่ายวิจัย นโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ ประกอบการ Key Player ในตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 20 บริษัท และตลาดสื่อสาร 32 บริษัท พบว่าภาพ รวมมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2554 มีมูลค่า 93,589 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 2.9% จากปี 2553 และประมาณการว่าจะเพิ่มเป็น 112,705 ล้านบาท ในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเติบโต 20.4% โดยตลาด โน้ตบุ๊กในปี 54 มีมูลค่าตลาด 36,360 ล้านบาทโดยมีการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคือ เชิงปริมาณเติบโต ร้อยละ 6.9 และเชิงมูลค่าเติบโตร้อยละ 6.5 ส่วนในปี 2555 ตลาดมีการเติบโตถึงร้อยละ 11.4

ปี 2556 : เนื่องจากสถานการณ์ตลาดของโน้ตบุ๊กได้ซบเซาลง หลังจากที่แท็บเลตและสมาร์ทโฟนเข้า มามีบทบาทมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตโน้ตบุ๊กหลายรายหันมาให้ความสนใจกับตลาดโน้ตบุ๊กไฮบริด โน้ตบุ๊กไฮบริดคือโน้ตบุ๊กที่สามารถสัมผัสจอภาพได้ และยังสามารถปรับการใช้งานแบบ Tablet ไม่ ว่าจะเป็นการหมุนจอภาพ หรือการสไลด์จอภาพได้ โดยโน้ตบุ๊กเครื่องแรกที่ประกาศว่าเป็น Hybrid Tablet คือ Lenovo IdeaPad Yoga ที่เปิดตัวในงาน CES เมื่อต้นปี 2555 จนทำให้หลายแบรนด์ได้ไอเดียในการทำ Notebook Hybrid Tablet ของแบรนด์ตัวเอง


4

“ฐานเศรษฐกิจ” ได้ให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ตลาดโน้ตบุ๊กในปัจจุบันว่า ตลาดโน้ตบุ๊กในไตรมาสแรก ที่ผ่านมาไม่เติบโตขึ้นและยังคาดว่าแนวโน้มตลาดโน้ตบุ๊กโดยรวมทั้งปีจะไม่มีการเติบโตขึ้นเช่นกัน โดยคาด ว่าตัวเลขซื้อขายจะอยู่ราว 2 ล้านเครื่อง ขณะที่ปีที่ผ่านมาตลาดจะลดตัวลงประมาณ 7% ทั้งนี้เป็นผลจาก กระแสความต้องการแท็บเลตและสมาร์ทโฟนในตลาด ส่งผลให้ผู้ผลิตโน้ตบุ๊กต้องหาพื้นที่ยืนในตลาด เนื่องจากที่ผ่านมามีจุดขายเพียงมิติเดียวคือ เบาบาง โดยจุดขายใกล้เคียงกับแท็บเลต แต่แท็บเลตราคาถูกกว่า ขณะที่ในตลาดแท็บเลตที่มีการขายจำนวนมากๆ นั้นมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งเพียงไม่กี่แบรนด์ ซึ่งแบรนด์ไอที ต้องหาเซ็กเมนต์ใหม่เพื่อให้มีพื้นที่ยืนในตลาด ซึ่งจุดแข็งของผู้ผลิตโน้ตบุ๊ก การวิจัย และพัฒนาดีไซน์ ออกแบบโน้ตบุ๊กให้มีรูปแบบการใช้งานเป็นแท็บเลต หรือ ไฮบริด ทั้งสไลด์ หรือ หมุนพับ รวมถึงดีไซน์ชิ้น ส่วนประกอบฝาพับให้รองรับกับการใช้งานทัชสกีน โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นคุณค่า ที่ทำให้ผู้บริโภคยอมจ่าย เงินเพิ่มเพื่อซื้อโน้ตบุ๊ก ไฮบริด


5

การวิเคราะห์และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก FCB Grid for analyzing Consumer – product Relationships


6


7


8

สรุป FCB-Grid Notebook เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีความทุ่มเททางการตลาด สูง ผู้ใช้เหตุผลและหาข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์มีความเกี่ยวพันสูง และไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อเป็นประจำ เพราะมีราคาสูง ดังนั้นเราจึงกำหนดให้ ตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ใน FCB-Grid จุดที่ผู้บริโภคใช้เหตุผลและหา ข้อมูล (Think) ในการซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความเกี่ยวพันทางการตลาดสูง หรือเรียกว่า high – involvement

การแบ่งกลุ่ม Positioning - Grid การแบ่งกลุ่มตามราคาสินค้า ราคาระดับสูง

การแบ่งกลุ่มตามคุณภาพสินค้า พิจารณาจาก คุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ , ฐานการผลิต , ราคา , ภาพลักษณ์ใน สายตาผู้บริโภค ความทนทานของสินค้าเมื่อเทียบกับราคา


9

ACER 1. FCB Grid Think

Feel

involvement

HIGH

Learn>Feel>Do

Feel>Learn>Do

LOW

Do > Learn > Feel

Do > Feel > Learn


10

Positioning Grid High Quality

High Price

Low Price

Low Quality


11

2.ข้ อมูลพืน้ ฐานทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์ : ACER ตราสั ญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต : บริ ษทั เอเซอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทในเครือของ ACER   

Gateway Packard Bell Emachines

รุ่ นทีจ่ าหน่ าย    

TravelMate Aspire Extensa Ferrari - โน้ตบุก๊ ที่ติดตรำสัญลักษณ์ของบริ ษทั เฟอร์ รำรี

ราคา : อยูใ่ นช่วงรำคำ 10,900 – 59,900


12

ส่ วนประสมการตลาด (4P’s) 1. ผลิตภัณฑ์ ( Product ) - เป็ นแบรนด์จำกต่ำงประเทศ แต่ผลิตภัณฑ์ผลิตภำยในประเทศ - นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีสเปคสู งแต่รำคำถูกว่ำยีห่ ้ออื่น - มีสำขำอยูม่ ำกกว่ำ 100 ประเทศ มีพนักงำนมำกกว่ำ 39,000 คน และ มีรำยได้มำกกว่ำ 12,900 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐประเทศทัว่ โลก - ผลิตภัณฑ์มีควำมหลำกหลำยเหมำะกับหลำยลักษณะกำรใช้งำน 2. รำคำ ( Price ) ACER นำเสนอผลิตภัณฑ์ในรำคำระดับสู ง จนถึง ต่ำ เหมำะกับผูใ้ ช้ทุกรู ปแบบกำรใช้งำน 3. ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย ( Place ) มีศูนย์บริ กำรในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้ น 13 แห่ง และสิ นค้ำกระจำยอยูต่ ำมร้ำนจำหน่ำยอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ทวั่ ไป 4. กำรส่ งเสริ มกำรตลำด ( Promotion ) - มีกำรรับซ่อมบำรุ งผลิตภัณฑ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ตลอดช่วงอำยุกำรใช้งำน - มีบริ กำรเอเซอร์ เซอร์ วสิ ซึ่งเปิ ดให้บริ กำรนอกสถำนที่ (Onsite Service) ภำยใน 4 ชัว่ โมง และ กำรรับประกันเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ หำย - ได้เพิม่ บริ กำรแบบ Onsite กำรให้บริ กำรตลอด 7 วัน 24 ชัว่ โมง มีเครื่ องสำรองให้ใช้งำน ทดแทน - มีกำรเปิ ดศูนย์เซอร์ วสิ แคมปั สขึ้นภำยในสถำนกำรศึกษำและองค์กรต่ำงๆ


13

กลุ่มเป้ าหมายภาพรวม ACER มีกลุ่มเป้ ำหมำยได้หลำยกลุ่ม ทั้งนักเรี ยนนักศึกษำ บุคคลทัว่ ไป พนักงำนบริ ษทั จนถึงใช้ใน องค์กร เนื่องจำกมีควำมหลำกหลำยของกลุ่มผลิตภัณฑ์จึงตอบแรกกำรใช้งำนรู ปแบบต่ำงๆได้หลำกหลำย

กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ สามารถวิเคราะห์ ได้ ดังนี้ - จุดเด่นหรื อข้อเสนอที่ไม่เหมือนใคร ( Unique Selling Proposition : USP) มีนวัตกรรมที่ล้ ำหน้ำไปกว่ำแบรนด์อื่น หำกผลิตภัณฑ์กลุ่มคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ ได้นวัต กรรมใหม่ๆ ACER ก็จะก้ำวไปอีกขั้นแล้ว เรื่ อง Spec ต่อรำคำ สเปกสู งแต่รำคำต่ำเมื่อเทียบกับยีห่ อ้ อื่น รู ปทรงดูสวยงำม จึงมียอดขำย เป็ นอันดับ 1 ในไทย หำกใช้กำรซื้ อแบบเทียบ Spec แล้วซื้ อตัวที่ถูกกว่ำจะได้แบรนด์ ACER http://webboard.yenta4.com/topic/516421 - ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ( Brand Image / Brand Identity / Brand Personality) ACER เป็ นแบรนด์จำกประเทศไต้หวัน ที่ตอ้ งกำรทำกำรตลำดให้เป็ นที่หนึ่งอยูเ่ สมอ และ รักษำตำแหน่งทำงกำรตลำดไว้ - การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ ( Positioning ) อยูใ่ นตำแหน่ง High Quality – high price - สื่ อทีใ่ ช้ ในการโฆษณา ( Media Channels ) TVC กำรโฆษณำผ่ำน www.acer.co.th กำรเปิ ดตัวสิ นค้ำรุ่ นใหม่ Print ad Bill board


14

ตัวอย่ างสื่อโฆษณา


15

สรุปเหตุผลทั้งหมดทีท่ าให้ ผลิตภัณฑ์ นอี้ ยู่ใน FCB grid และ Positioning Grid นี้ ACER เป็ นผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นตำแหน่ง High Quality – High Price เนื่องจำกเป็ นสิ นค้ำที่ คุณภำพดีและมีรำคำแพง จึงต้องมีกำรหำข้อมูล ใช้เหตุผลในกำรเลือกซื้ อ และเป็ นหนึ่งในผูน้ ำ ด้ำนคอมพิวเตอร์โน้ตบุก้ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลำกหลำยปรเภทเหมำะกับกำรใช้งำนหลำกหลำย รู ปแบบ และมีนวัตกรรมที่ออกมำใหม่เสมอ มีกำรนำเสนอโฆษณำผ่ำนหลำกหลำยวิธี อีกทั้งมี ภำพลักษณ์แบรนด์ที่ค่อนข้ำงดี เป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไป


16

Apple 1.FCB Grid THINK

FEEL

Involvement

HIGH

Learn > Feel > Do

Feel > Learn > Do

Do > Learn > Feel

Do > Feel > Learn

LOW


17

Positioning Grid

High Quality

Low Price

High Price

Low Quality


18

2.ข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์ : Apple

ผู้ผลิต

: บริษัท Apple Inc. หรือในชื่อเดิม บริษัท Apple Computer Inc.

รุ่นที่จัดจำหน่าย - MacBook Air - MacBook Pro

ราคา

: MacBook Air อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ 31,900 – 41,900 บาท MacBook Pro อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ 37,900 – 86,900 บาท


19

ส่วนประสมการตลาด (4P's) 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) - ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักทั่วโลก - เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยศูนย์จัดจำหน่ายรายย่อยอย่าง iSudio - ผลิตภัณฑ์มีหลายรุ่นตามความต้องการในการใช้งาน - หน้าจอแสดงผลมีให้เลือก 2 ขนาด 13 นิ้ว และ 15 นิ้ว และจอปกติและแสดงผลแบบ Retina Display - ตัวเครื่องออกแบบได้อย่างเรียบหรู สวยงาม

2.ราคา (Price) ราคาสินค้าอยู่ในระดับสูง หรือ Premium

3.ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) สินค้าถูกจัดจำหน่ายอยู่ในศูนย์จัดจำหน่ายรายย่อย iSudio ซึ่งกระจายตัวอยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วประเทศ รวม ถึงศูนย์การจัดจำหน่าย U Store ซึ่งกระจายตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเช่นกัน

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) สิทธิพิเศษให้กับนักศึกษา ลดราคาสินค้า MacBook Air และ MacBook Pro ทุกรุ่นทันทีเมื่อซื้อในร้าน U Store ทั่ว ทุกมหาวิทยาลัย จากราคาเดิมลดลงสูงสุดถึง 16,200 บาท


20

กลุ่มเป้าหมายภาพรวม

Apple เน้นกลุ่มเป้าหมายสำหรับนักศึกษาไปจนถึงวัยทำงานที่มีความต้องการในการใช้งานเกี่ยวข้องกับการ ออกแบบ Graphic รวมถึงการตัดต่อวิดิโอ การตัดต่อเสียง เพื่อให้ได้คุณภาพดีที่สุด

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นหรือข้อเสนอที่ไม่เหมือนใคร (Unique Selling Proposition : USP) เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใช้ ระบบปฏิบัติการอย่าง Macintosh ที่มีความทันสมัยเหนือกว่าคู่แข่งขัน ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เนื่องจาก Apple เป็นตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก และมีผู้ให้ ความน่าเชื่อถือ รวมถึงเป็น Brand Royalty ของตราสินค้า Apple จำนวนมาก การวางตำแหน่งสินค้า (Positioning) อยู่ในตำแหน่ง High Quality – High Price

สื่อที่ใช้ในการโฆษณา (Media Channels) - การจัดการแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าแก่สื่อมวลชน (Press Conference) - การโฆษณาผ่านโทรทัศน์ของ MacBook Air


21

ตัวอย่างสื่อที่ใช้


22

สรุปเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ใน FCB Grid และ Positioning Grid นี้ Apple เน้นกลุ่มเป้าหมายสำหรับนักศึกษาไปจนถึงวัยทำงานที่มีความต้องการในการใช้งานเกี่ยวข้องกับการ ออกแบบผ่านโปรแกรมต่างจำพวก Adobe รวมถึงการตัดต่อวิดิโอ การตัดต่อเสียง เพื่อให้ได้คุณภาพดีที่สุด และด้วย นวัตกรรมที่ทันสมัยรวมถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือและมีผู้ที่รู้จักไปทั่วโลก ทำให้ผลิตภัณฑ์จึงมี ความทุ่มเททางการตลาดสูง และด้วยผลิตภัณฑ์นี้มีราคาสูง ผู้บริโภคจึงต้องเรียนรู้เพื่อหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์นี้ให้ดี ก่อนการตัดสินใจซื้อ Apple จัดเป็นตราสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่อยู่ในกลุ่ม High Quality – High Price เพราะเป็น คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการอย่าง Macintosh ที่มีความเสถียรภาพในการใช้งาน และมีความทันสมัยที่ สามารถสร้างผลงานการออกแบบต่างๆให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดได้ รวมถึง Apple เป็นตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อีกด้วย


23

Asus 1.FCB Grid Think

Feel

Involvement

HIGH

Learn > Feel > Do

Feel > Learn > Do

LOW

Do > Learn > Feel

Do > Feel > Learn


24

Positioning Grid High Quality

Low Price

High Price

Low Quality


25

2.ข้ อมูลพืน้ ฐานทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์ : ASUS

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ำย : ASUSTeK

COMPUTER INC.

รุ่นที่จดั จำหน่ำย

: ASUS N Series : ASUS U Series : ASUS K Series : ASUS G Series : ASUS X Series : ASUS A Series

ราคา : อยูใ่ นช่วงรำคำตังแต่ ้ 9,900 - 99,900 บำท


26

3.

การตลาด (4P’s) 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) - ผลิตภัณฑ์มีหลำยรุ่ น ที่สำมำรถทำให้ ผ้ บ ู ริโภคเลือกได้ ตำมควำมต้ องกำร

- ASUS ออกแบบโดยคำนึงถึงกำรใช้ งำนของผู้บริโภคแทนที่ผ้ ผู ลิตต้ องกำร - ASUS เป็ นผู้นำนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และคุณภำพที่ดีเยี่ยมเข้ ำสูไ่ ลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ ได้ อย่ำง แท้ จริ ง - ผลิตภัณฑ์ของ ASUS ได้ รับรำงวัลในปี 2011 จำนวน 3,886 รำงวัล ในระดับนำนำชำติ 2.ราคา (Price) - รำคำสินค้ ำมีหลำยระดับ อยูใ่ นเกณฑ์น่ำสนใจ รำคำไม่สงู เกินไป - นำเสนอผลิตภัณฑ์ในรำคำระดับปำนกลำง เหมำะกับผู้ใช้ ทกุ รูปแบบ 3.ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) - ศูนย์บริกำรและตัวแทนจำหน่ำย ASUS 62 สาขา ทัว่ ประเทศ - สินค้ ำจัดจำหน่ำยตำมร้ ำนขำยคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป ทังตำมห้ ้ ำงสรรพสินค้ ำชันน ้ ำและตัวแทน จำหน่ำยคอมพิวเตอร์ 4.การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) - ทำงบริ ษัท ASUS มักจะรับประกันทุกชิ ้นส่วนทุกรุ่น 2 ปี เต็ม สำหรับลูกค้ ำ หลังจำกกำรซื ้อขำย สินค้ ำ - ทำงบริ ษัท ASUS กำลังจะมีโปรโมชัน่ พิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ Notebook ในต้ นปี 2014 ทศ

ท า า

ะา

ท ประเทศ


27

กลุ่มเป้าหมายภาพรวม ASUS เ

ลูกค้ ำเป ทัง้

วัยเรี ยน ไปจนถึง ทา า หรื อทุกๆวัย ที่ออกแบบรุ่นต่ำงๆได้

ตำมควำมต้ องกำรในกำรใช้ งำนของกลุม่ เป้ำหมำย มีกำรออกแบบให้ มีโซลูชนั่ ที่มีคณ ุ ภำพเยี่ยม ซึง่ ผู้บริโภค จะได้ รับควำมพึงพอใจอีกด้ วย การวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ จุดเด่ นหรือข้ อเสนอที่ไม่ เหมือนใคร (Unique Selling Proposition : USP) - มีกำรออกแบบเมนบอร์ ดได้ ดีกว่ำแบรนด์ชนิดอื่น โดยได้ รับรำงวัลชนะเลิศในกำรออกแบบ เมนบอร์ ดระดับโลก - ASUS ได้ รับเกียรติในกำรนำเสนอนวัตกรรมใหม่เป็ นเจ้ ำแรกของโลก ได้ แก่ กำรนำเสนอ นวัตกรรมที่เป็ นที่ยอมรับไปทัว่ โลกคือ Eee PC ™ กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่รักษำสิ่งแวดล้ อมและนำ กลับมำใช้ ใหม่ได้ เช่น หนังแท้ และไม้ ไผ่ ในโน้ ตบุ๊ค และนอกจำกนี ้ยังนำเสนอนวัตกรรมที่ประหยัดพลังงำน คือ เทคโนโลยี Super Hybrid ในโน้ ตบุ๊ค และในเมนบอร์ ด ถือได้ ว่ำเป็ นนวัตกรรมที่เป็ นกุญแจสำคัญ นำไปสูค่ วำมสำเร็จของ ASUS ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า (Brand Image) ASUS เป็ นบริษัทที่อยู่ 1 ใน 3 ของโลกที่เป็ นผู้ผลิตโน้ ตบุ๊ก ที่มียอดขำยมำกที่สดุ ในตลำด และยัง ได้ รับรำงวัลชนะเลิศด้ ำนกำรออกแบบเมนบอร์ ด นอกจำกนี ้ยังเป็ นผู้นำในกำรนำเสนอนวัตกรรมแห่งยุคดิ จิตลั อย่ำงต่อเนื่อง ASUS ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อให้ เข้ ำสูด่ จิ ิตลั โฮมยุคใหม่ ออฟฟิ ศ และส่วน บุคคล โดยครอบคลุมในผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย การวางตาแหน่ งสินค้ า (Positioning) อยูใ่ นตำแหน่ง High Quality – High Price


28

สื่อที่ใช้ ในการโฆษณา (Media Channels) - กำรจัดแถลงข่ำวเปิ ดตัวสินค้ ำบำงรุ่น แก่สื่อมวลชน - โฆษณำผ่ำนทำง http://www.asus.com/th - Print ad - TVC

ตัวอย่ างสื่อที่ใช้


29

สรุ ปเหตุผลทัง้ หมดที่ทาให้ ผลิตภัณฑ์ นีอ้ ยู่ใน FCB Grid และ Positioning Grid นี ้ ASUS เป็ นบริษัทที่อยู่ 1 ใน 3 ของโลกที่เป็ นผู้ผลิตโน้ ตบุ๊ก ที่มียอดขำยมำกที่สดุ ในตลำด และยัง ได้ รับรำงวัลชนะเลิศด้ ำนกำรออกแบบเมนบอร์ ด นอกจำกนี ้ยังเป็ นผู้นำในกำรนำเสนอนวัตกรรมแห่งยุคดิ จิตลั อย่ำงต่อเนื่อง ASUS ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อให้ เข้ ำสูด่ จิ ิตลั โฮมยุคใหม่ ออฟฟิ ศ และส่วน บุคคล โดยครอบคลุมในผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย มีกำรออกแบบเมนบอร์ ดได้ ดีกว่ำแบรนด์ชนิดอื่น และเป็ น ผู้นำเสนอนวัตกรรมใหม่เป็ นเจ้ ำแรกของโลก ASUS เป ราส าประเ ท

เ ร

High Quality – High Price

เพรำะเป็ นผู้นำนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ มีคณ ุ ภำพที่ดีเยี่ยมเข้ ำสูไ่ ลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ ได้ อย่ำงแท้ จริง และ ออกแบบโดยคำนึงถึงกำรใช้ งำนของผู้บริ โภคแทนที่ผ้ ผู ลิตต้ องกำร นำเสนอผลิตภัณฑ์ในรำคำระดับปำน กลำง เหมำะกับผู้ใช้ ทกุ รูปแบบ


30

BenQ 1.FCB Grid Think

Feel

Involvement

HIGH

Learn > Feel > Do

Feel > Learn > Do

LOW

Do > Learn > Feel

Do > Feel > Learn


31

Positioning Grid High Quality

Low Price

High Price

Low Quality


32

ข้ อมูลพืน้ ฐานทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์ : BenQ

ผู้ผลิตและจัดจาหน่ าย บริ ษทั เบ็นคิว (ประเทศไทย) จำกัด

รุ่นทีจ่ ัดจาหน่ าย  Joybook

ราคา อยูใ่ นช่วงรำคำตั้งแต่ 13,900 – 24,900บำท


33

ส่ วนประสมการตลาด (4P’s) 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) - เนื่องจำกตลำดโน้ตบุก๊ คอมพิวเตอร์ ได้มีกำรเติบโตมำกขึ้นเรื่ อยๆทำให้ BenQได้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์โน้ตบุก๊ รุ่ น BenQJoybook โดยจุดเด่นอยูท่ ี่ดีไซน์ที่เป็ นเอกลักษณ์และมี ประสิ ทธิภำพสู ง - ตัวเครื่ องโน้ตบุก๊ ของ BenQผลิตจำกอะลูมิเนียมทำให้มีควำมทนทำนมำกกว่ำพลำสติก - โน้ตบุก๊ BenQรุ่ น S33 มีให้เลือกถึง 2 สี ดว้ ยกัน ระหว่ำงสี ดำและสี ขำว ซึ่ งฝำหลังลง ลวดลำยคล้ำยลำยหิ นอ่อน

2. ราคา (Price) กลุ่มลูกค้ำของ BenQเป็ นกลุ่มลูกค้ำคนรุ่ นใหม่ที่มีกำลังซื้ อปำนกลำงถึงสู ง ทำให้รำคำของ สิ นค้ำอยูใ่ นระดับปำนกลำง

3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) BenQได้วำงแผนกำรตลำดเชิ งรุ กโดยมุ่งเน้นกำรทำกำรตลำดแบบ Direct to Customers ผ่ำนกิจกรรม Event Marketing และ Online Marketing ที่เข้ำถึงลูกค้ำกลุ่มเป้ ำหมำยอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ นอกจำกนี้ยงั ทำ CRM กับกลุ่มลูกค้ำที่เป็ น BenQ Users โดยปั จจุบนั มีกลุ่ม BenQ Club อยูป่ ระมำณ 3,000 คน

4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) - BenQจัดโปรโมชัน่ ร่ วมกับ TT&T และ Intel


34

กลุ่มเป้ าหมายภาพรวม โน้ตบุก๊ แต่ละรุ่ นที่ BenQได้ผลิตออกมำนั้นกลุ่มเป้ ำหมำยจะแตกต่ำงกันออกไป เช่น BenQJoybook รุ่ น S42คุณพัทธกร พรศิริธิเวช ผูจ้ ดั กำรอำวุโสฝ่ ำยพัฒนำธุ รกิจโน้ตบุก๊ ของ บริ ษทั เบ็นคิว (ประเทศไทย) จำกัดได้กล่ำวว่ำกลุ่มเป้ ำหมำยของรุ่ นนี้ ต้องกำรจับกลุ่มลูกค้ำคนรุ่ นใหม่ที่มีกำลังซื้ อปำนกลำงถึงสู ง ที่ ต้องกำรโน้ตบุก๊ ระดับ Premium ประสิ ทธิภำพสู งที่ครบเครื่ องด้วย Multimedia และที่สำคัญดีไซน์สวยงำม แตกต่ำง ในขณะที่ BenQJoybook S33 และ S33ออกแบบมำสำหรับกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่เน้นกำรใช้งำนทั้ง Work และ Play เป็ นต้น

การวิเคราะห์ กลุ่มเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ จุดเด่ นหรือข้ อเสนอทีไ่ ม่ เหมือนใคร (Unique Selling Proposition : USP) - BenQได้วำงกลยุทธ์ที่แตกต่ำงที่ทำให้ BenQประสบผลสำเร็ จเป็ นอย่ำงดี กลยุทธ์น้ นั คือกำร ผสมผสำนระหว่ำงดีไซน์และนวัตกรรม

สื่ อทีใ่ ช้ ในการโฆษณา (Media Channels) - โฆษณำผ่ำน www.benq.co.th/product/notebook

ตัวอย่ างสื่ อทีใ่ ช้


35

สรุปเหตุผลทั้งหมดทีท่ าให้ ผลิตภัณฑ์ นีอ้ ยู่ใน FCB Grid และ Positioning Grid นี้ แม้วำ่ BenQจะออกแบบผลิตภัณฑ์โน้ตบุก๊ มำเพียงรุ่ นเดียวนัน่ คือ BenQJoybookแต่ยงั มีรุ่นย่อยลง ไปอีก ซึ่ งแต่ละรุ่ นย่อยนั้นได้เน้นกลุ่มเป้ ำหมำยและกำรใช้งำนที่แตกต่ำง ทำให้ผบู ้ ริ โภคที่ตอ้ งกำรซื้ อ โน้ตบุก๊ BenQจำเป็ นต้องศึกษำข้อมูลอย่ำงละเอียดเสี ยก่อน BenQจัดเป็ นตรำสิ นค้ำประเภทคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ ที่อยูใ่ นกลุ่ม High Quality – High Price เพรำะ เป็ นผูน้ ำด้ำนกำรผลิตสิ นค้ำที่มีท้ งั ดีไซน์และคุณภำพ อีกทั้งยังได้ชื่อว่ำเป็ น TOP Brands ในตลำดโน้ตบุก๊ หลังจำกประสบควำมสำเร็ จจำกกลยุทธ์ผสมผสำนดีไซน์กบั นวัตกรรมล่ำสุ ดในกับลูกค้ำมำโดยตลอด


36

Dell 1.FCB Grid Think

Feel

Involvement

HIGH

Learn > Feel > Do

Feel > Learn > Do

LOW

Do > Learn > Feel

Do > Feel > Learn


37

Positioning Grid High Quality

Low Price

High Price

Low Quality


38

ข้ อมูลพืน้ ฐานทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตและจัดจาหน่ าย บริ ษทั เดลล์คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด

รุ่นทีจ่ ัดจาหน่ าย  Dell Inspiron  Dell Vostro  Dell Precision  Dell Latitude  Dell XPS

ราคา Dell Inspironอยูใ่ นช่วงรำคำตั้งแต่ 9,900 – 48,900 บำท Dell Vostroอยูใ่ นช่วงรำคำตั้งแต่ 17,000 – 32,000 บำท Dell Precision อยูใ่ นช่วงรำคำตั้งแต่ 62,900 – 82,900 บำท Dell Latitude อยูใ่ นช่วงรำคำตั้งแต่24,900 – 49,900 บำท Dell XPS อยูใ่ นช่วงรำคำตั้งแต่ 30,990 – 59,900 บำท


39

ส่ วนประสมการตลาด (4P’s) 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) - Dell ได้ออกแบบ พัฒนำ ผลิต และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่มีกำรปรับแต่งให้เหมำะสมต่อ ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่มเป้ ำหมำย - มีกำรผลิตผลิตภัณฑ์ให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อ - ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ำ เช่น Inspironเป็ นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ สำหรับผูใ้ ช้ตำม บ้ำนVostroเป็ นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ สำหรับผูใ้ ช้ตำมบ้ำนหรื อธุ รกิจขนำดเล็กและขนำด ย่อมอยูใ่ นระดับเดียวกับ Inspiron ต่อมำ Lattitudeเป็ นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ สำหรับผูใ้ ช้ สำนักงำนPrecision เป็ นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ ประสิ ทธิภำพสู ง และXPS เป็ นคอมพิวเตอร์ สำหรับนักพัฒนำ - ผลิตภัณฑ์มีควำมทนทำนและมีกำรบริ กำร Onsite Service (บริ กำรถึงบ้ำนหรื อสำนักงำน ในวันถัดไป)

2. ราคา (Price) รำคำสิ นค้ำมีหลำยระดับ โดยวัตถุประสงค์หลักของ Dell คือกำรผลิตในรำคำที่ต่ำและทำ กำไรให้กบั ลูกค้ำ

3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ในอดีต Dell ได้ปฏิวตั ิวงกำรธุ รกิจคอมพิวเตอร์ ดว้ ยโมเดลจัดจำหน่ำยตรง โดยที่ผบู ้ ริ โภค สำมำรถซื้ อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ ที่ผลิตตำมสั่งและจัดส่ งถึงที่ได้ Dell ทำกำรติดต่อกับลูกค้ำ ปลำยทำงโดยตรงและไม่ตอ้ งผ่ำนผูค้ ำ้ คนกลำง แต่ในปี 2002 Dell ได้เริ่ มทำกำรจัดจำหน่ำย ผ่ำนผูค้ ำ้ คนกลำงและเริ่ มต้นติดต่อสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ผูค้ ำ้ คนกลำงทำให้ยอดขำยของ Dell ผ่ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยใหม่เพิ่มขึ้น

4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) - Dell ทุกรุ่ น รับประกันซ่ อมตรงถึงที่ในอีก 1 วันทำกำร สู งสุ ด 2 ปี เต็ม - สมำชิก YOURS Dell Card ได้รับสิ ทธิ พิเศษมำกมำย เช่น ชิงบัตรชมภำพยนตร์ รับส่ วนลด 40% สำหรับกำรจองห้องพักพร้อมอำหำรเช้ำ เป็ นต้น


40

กลุ่มเป้ าหมายภาพรวม ในอดีต Dell ได้เน้นกลุ่มลูกค้ำที่เป็ นองค์กรต่ำงๆ แต่ในช่วงหลัง Dell ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และ หันมำให้ควำมสนใจต่อลูกค้ำที่เป็ นผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปมำกขึ้นและได้ให้ควำมสำคัญต่อกำร ออกแบบหรื อ design ของตัวโน้ตบุก๊

การวิเคราะห์ กลุ่มเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ การวางตาแหน่ งสิ นค้ า (Positioning)Dell ได้ใช้วธิ ี กำรขำยโน้ตบุก๊ ที่ไม่เหมือนใคร โดยเรี ยนวิธีกำร นี้วำ่ make-to-order คือกำรผลิตตำมคำสั่งซื้ อ ในขณะที่บริ ษทั โน้ตบุก๊ รำยอื่นใช้วธิ ี ที่เรี ยกว่ำ make-to-stock

สื่ อทีใ่ ช้ ในการโฆษณา (Media Channels) - กำรทำสื่ อโฆษณำลง Youtube - โบรชัวร์ YOURS Inspiron Series, VOSTRO 5460


41

ตัวอย่ างสื่ อทีใ่ ช้


42


43

สรุปเหตุผลทั้งหมดทีท่ าให้ ผลิตภัณฑ์ นีอ้ ยู่ใน FCB Grid และ Positioning Grid นี้ ในตอนแรก Dell ได้เน้นกลุ่มเป้ ำหมำยไปที่องค์กรต่ำงๆ แต่ต่อมำได้หนั มำให้ควำมสำคัญต่อ ผูบ้ ริ โภคทัว่ ๆไป และได้ผลิตโน้ตบุก๊ ที่มีกำรออกแบบหรื อ design ที่เหมำะสมต่อผูบ้ ริ โภค รวมไปถึง Spec และรู ปแบบของกำรใช้งำนที่หลำกหลำยในแต่ละรุ่ นของโน้ตบุก๊ ทำให้ผบู ้ ริ โภคจำเป็ นต้องเรี ยนรู ้ขอ้ มูลของ Spec กำรใช้งำนเสี ยก่อนเพื่อให้ตรงต่อควำมต้องกำร Dell จัดเป็ นตรำสิ นค้ำประเภทคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ ที่อยูใ่ นกลุ่ม High Quality – High Price เพรำะ เป็ นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ ที่มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดถึง 10% ประจำไตรมำสที่สองของปี 2011 และยังเป็ นที่ รู ้จกั และได้รับควำมนิยมอยูใ่ นปั จจุบนั


44

Fujitsu 1.FCB Grid

Think

Feel

Involvement

HIGH

Learn > Feel > Do

Feel > Learn > Do

LOW

Do > Learn > Feel

Do > Feel > Learn


45

Positioning Grid High Quality

Low Price

High Price

Low Quality


46

2. ข้ อมูลพืน้ ฐานทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์ Fujitsu ตราสั ญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต บริ ษทั ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส รุ่ นทีจ่ าหน่ าย Lifebook S Series Lifebook USeries Lifebook E Series Lifebook A Series Lifebook L Series Lifebook C Series Lifebook P Series

ราคา 14,900-89,900 บาท


47

ส่ วนประสมการตลาด(4P) Price โน้ตบุค๊ ของ Fujitsu จะมีราคาที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับสิ นค้าของยีห่ ้ออื่น เนื่องจากสิ นค้ามีคุณภาพที่สูง ราคาจึงสู งตามไปด้วย

Place Fujitsu เป็ นบริ ษทั จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีตวั แทนจาหน่ายในประเทศไทยทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถใช้เลือก ซื้ อและใช้บริ การได้ product โน้ตบุก๊ ของ Fujitsu มีรุ่นหลากหลายตามการใช้งาน และในรุ่ นที่มีระดับสู ง เมื่อเทียบกับสิ นค้ากับยีห่ อ้ อื่น จะมีความโดดเด่นกว่าในเรื่ องของวัสดุ อุปกรณ์ promotion ทางบริ ษทั ของ fujitsu ไม่ได้มี โปรโมชัน่ พิเศษสาหรับผลิตภัณฑ์ Notebook

กลุ่มเป้าหมาย ผูท้ ี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ fujitsu ส่ วนใหญ่เป็ น นักธุ รกิจในระดับสู งจนถึงระดับกลาง เนื่องจากที่ราคาของ โน้ตบุก๊ นั้นสู งเหมาะสาหรับผูบ้ ริ โภคที่มีกาลังในการซื้ อ การวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ จุดเด่ นหรือข้ อเสนอทีไ่ ม่ เหมือนใคร (Unique Selling Proposition : USP) โน้ตบุก๊ ของ fujitsu ใช้วสั ดุที่ความทนทาน และมีรายละเอียดที่มากจึงเหมาะกับผูใ้ ช้งาน และจุดเด่นที่ สาคัญคือคุณภาพศูนย์บริ การของ fujitsu ที่ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค


48

ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ า (Brand Image) fujitsu เป็ นบริ ษทั จากญี่ปุ่น ด้วยโน้ตบุก๊ ที่มีคุณภาพสู งทาให้กลุ่มผูใ้ ช้งานอยูใ่ นกลุ่มของผูท้ ี่มกั าลังซื้ อ ทา ให้ภาพลักษณ์ของ fujitsu ออกมาในลักษณะ ดีไซน์ เรี ยบ หรู สะอาด การวางตาแหน่ งสิ นค้ า (Positioning) อยูใ่ นตาแหน่ง High Quality – High Price สื่ อทีใ่ ช้ ในการโฆษณา (Media Channels) TVC การทาสื่ อลงผ่าน Youtube การเปิ ดตัวสิ นค้ารุ่ นใหม่ๆ ต่อสื่ อมวลชน

ตัวอย่างสื่ อทีใ่ ช้


49

สรุ ปเหตุผลทั้งหมดที่ทาให้ ผลิตภัณฑ์ นีอ้ ยู่ใน FCB Grid และ Positioning Grid Fujitsu เน้นการตลาดไปทางนักธุ รกิจเป็ นส่ วนใหญ่ จึงทาให้สินค้ามีราคาที่เหมาะสมกับนักธุ รกิจ ทาให้ การเลือกซื้ อจึงจาเป็ นที่จะต้องจะเรี ยนรู ้หาข้อมูลให้ดี เสี ยก่อนตัดสิ นใจซื้ อ Fujitsu จัดเป็ นตราสิ นค้าประเภทคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ ที่อยูใ่ นกลุ่ม High Quality – High Price เพราะเป็ น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ มีเหมาะสมกับนักธุ รกิจตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป และด้วยตัวสิ นค้าที่เรี ยบ หรู สะอาด และสิ นค้า มีคุณภาพสู ง จึงทาให้มีราคาที่สูงตามไปด้วย


50

Hewlett-Packard (HP)

1.FCB Grid THINK

FEEL

Involvement

HIGH

Learn > Feel > Do

Feel > Learn > Do

Do > Learn > Feel

Do > Feel > Learn

LOW


51

Positioning Grid High Quality

Low Price

High Price

Low Quality


52

2.ข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์ : Hewlett-Packard (HP)

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย : บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard Company) รุ่นที่จัดจำหน่าย - HP ENVY - HP Pavilion Versatile Performance - HP G Series - HP Pavilion Thin and Light - HP Mini - HP TouchSmart - Compaq Presario

ราคา

: อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ 9,490 – 80,900 บาท


53

ส่วนประสมการตลาด (4P's) 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) - ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ระดับโลก - ส่วนแบ่งการตลาดมียอดขายเป็นอันดับ 1 ของโลก - ผลิตภัณฑ์มีหลายรุ่นตามความต้องการในการใช้งาน - หน้าจอแสดงผลมีให้เลือก 2 รูปแบบ หน้าจอปกติและหน้าจอแบบสัมผัส - ผลิตภัณฑ์โดดเด่นในเรื่องเสียง และลำโพงในรุ่นราคาสูง

2.ราคา (Price) ราคาสินค้าอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับสูง โดยรุ่นที่ทำตลาดระดับบน คือ รุ่น HP Pavilion และรุ่นที่ทำการ ตลาดระดับล่าง คือ Compaq

3.ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) มีศูนย์บริการและจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศไทย

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) - เมื่อซื้อ HP ENVY 4 ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (วันนี้ - 1 มกราคม 2556) อัพเดตเป็น Windows 8 Pro ในราคา เพียง 499 บาท


54

กลุ่มเป้าหมายภาพรวม

HP ได้วางตำแหน่ง หรือแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ไว้ 2 กลุ่ม คือ - Consumer Notebook โดยการวางขายตามท้องตลาดทั่วไป - Commercial Notebook ในกลุ่มนี้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก คือ บริษัท องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ โดยกลุ่มตลาดลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มนี้ ยังถูกแบ่งย่อยลงไปอีกเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลุกค้ามากขึ้น

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นหรือข้อเสนอที่ไม่เหมือนใคร (Unique Selling Proposition : USP) เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มี จอแสดงผลในการใช้สัมผัสสั่งการทำงานได้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เนื่องจาก HP เป็นตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 1 ของโลก จึงเป็นที่รู้จักและเป็นที่คุ้นเคยแก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ไปทั่วโลก การวางตำแหน่งสินค้า (Positioning) อยู่ในตำแหน่ง High Quality – High Price

สื่อที่ใช้ในการโฆษณา (Media Channels)

- โบรชัวร์ HP ENVY 4 TouchSmart - การโฆษณาผ่านโทรทัศน์ของ HP ENVY 4 - การทำสื่อลงผ่าน Youtube


55

ตัวอย่างสื่อที่ใช้


56

สรุปเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ใน FCB Grid และ Positioning Grid นี้ HP เน้นกลุ่มเป้าหมายไปทั้งผู้บริโภคที่ซื้อทั่วไปตามท้องตลาด และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้า หมายโดยกว้าง HP จึงมีหลากหลายรูปแบบการใช้งาน และหลากหลายราคาทำให้ผู้เลือกซื้อได้อย่างเหมาะสม แต่ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี้ยังคงมีราคาที่สูงอยู่ การเลือกซื้อของผู้บริโภคจึงต้องการที่จะเรียนรู้หาข้อมูลให้ดี เสียก่อนตัดสินใจซื้อ HP จัดเป็นตราสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่อยู่ในกลุ่ม High Quality – High Price เพราะเป็น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ได้รับคำนิยมเป็นจำนวนมาก และได้ส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุด รวมทั้งระบบจอแสดงผลที่ีรูป แบบการใช้งานเป็นการสัมผัส ทำให้ดูทันสมัย


57

Lenovo 1.FCB Grid

Involvement

Think

Learn > Feel > Do

Do > Learn > Feel

Feel

Feel > Learn > Do

Do > Feel > Learn Involvement


58

Positioning Grid

High Quality

Low Price

High Price

Low Quality


59

ข้ อมูลพืน้ ฐานทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์ : Lenovo

ผู้ผลิต บริ ษทั เลอโนโว กรุ๊ ป จำกัด

รุ่นทีจ่ าหน่ าย T SERIES HELIX X SERIES W SERIES U SERIES L SERIES THINKPAD E SERIES S SERIES YOGA SERIES FLEX SERIES Y SERIES Z SERIES U SERIES G SERIES TWIST L SERIES

ราคา 9,900-87,900 บำท


60

ส่ วนประสมการตลาด(4P) Price Lenovo นั้นรำคำอยูใ่ นเกณฑ์น่ำสนใจ รำคำไม่สูงเกินไป สำหรับคนที่ตอ้ งกำรเครื่ องที่ดี เครื่ องที่มี ประสิ ทธิ ภำพก็มีสิ้นค้ำในตลำดบน อย่ำงเช่นคอมพิวเตอร์ Lenovo ก็มีรุ่น Thinkpad ซึ่งเป็ นโมเดลเดิมของ IBM สำหรับคนที่ตอ้ งกำรเครื่ องประสิ ทธิภำพดี ควำมคงทนสู ง

Place Lenovo เป็ นบริ ษทั สัญชำติจีน ทำให้กำรเข้ำถึงผูบ้ ริ โภคง่ำยกว่ำ อีกทั้งช่องทำงจัดจำหน่ำยมีมำกฐำนกำร ผลิตยังอยูใ่ นจีนอีกด้วย ทำให้ง่ำยต่อกำรผลิตและขนส่ งขึ้นไปอีก

Product ตลำดในจีน Brand Lenovo อำจครองใจผูใ้ ช้ได้ ระดับหนึ่ง เพรำะเป็ น Brand สัญชำติจีน และนอกจำกนี้ คนใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็ นระบบปฏิบตั ิกำร Windows ก็มำกกว่ำมำกเป็ นทุนอยูแ่ ล้ว ทำให้โอกำสของ Lenovo มีสูง และ Lenovo ก็ยงั มี Lenovo Thinkpad ที่เป็ นตลำดระดับสู ง Lenovo ได้เปรี ยบในกำร แข่งขันในจีน คือ ระบบปฏิบตั ิกำรที่เป็ นระบบเปิ ด ทำให้นกั พัฒนำสำมำรถพัฒนำโปรแกรมที่เหมำะสมกับผู ้ ใช้ในจีนได้มำกกว่ำ ซึ่ง จุดนี้ อำจเป็ นประตูไปสู่ ชยั ชนะของ Lenovo ในจีนได้

Promotion Advertising Lenovo แล้วไม่มีควำมโดดเด่น ในกำรโฆษณำเลย แต่สำหรับในจีนนั้น Lenovo มีกำรโฆษณำ มำก


61

กลุ่มเป้ าหมาย นักศึกษำและกลุ่มวัยทำงำน เพรำะจำกที่สินค้ำของ lenovo นั้นมีรำคำที่หลำกหลำยตำมผูใ้ ช้งำนซึ่ ง ครอบคลุมตั้งแต่ นักศึกษำ กลุ่มวัยทำงำนที่มีกำลังซื้ อ และด้วยนวัตกรรมต่ำงๆ จึงทำให้กำรใช้งำนแตกต่ำงกัน ตำม จุดประสงค์ของผูใ้ ช้งำน

การวิเคราะห์ กลุ่มเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ จุดเด่ นหรือข้ อเสนอทีไ่ ม่ เหมือนใคร (Unique Selling Proposition : USP) เป็ น Notebook ที่เน้นควำมทนทำน โดยเฉพำะรุ่ น ThinkPad เหมำะสำหรับใช้พิมพ์

ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า (Brand Image) lenovo เป็ นแบรนด์จำกประเทศจีนซึ่ งรวมกับบริ ษทั IBM ที่เป็ นผูค้ ิดค้นคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล(PC)เป็ น เจ้ำแรก ทำให้มีควำมน่ำเชื่ อถือ และ lenovo ยังเป็ นผูผ้ ลิตคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลเป็ นอันดับต้นๆของโลกด้วย

การวางตาแหน่ งสิ นค้า (Positioning) อยูใ่ นตำแหน่ง High Quality – High Price

สื่ อทีใ่ ช้ ในการโฆษณา ( Media Channels ) - กำรจัดกำรแถลงข่ำวเปิ ดตัวสิ นค้ำแก่สื่อมวลชน (Press Conference) - กำรโฆษณำผ่ำนhttp://www.lenovo.com - tvc - print ads


62

ตัวอย่ างสื่ อ


63

สรุปเหตุผลทั้งหมดทีท่ าให้ ผลิตภัณฑ์ นีอ้ ยู่ใน FCB Grid และ Positioning Grid นี้ เน้นกลุ่มเป้ ำหมำย ตั้งแต่นกั ศึกษำจนไปถึงกลุ่มวัยทำงำน ด้วยกำรใช้งำนที่หลำกหลำยเป็ นเฉพำะทำงทำให้ มีสินค้ำหลำกหลำยรุ่ นและรำคำก็หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสมที่ผใู ้ ช้ และด้วยข้อดีของ Lenovo ที่มีควำมทนทำนทำให้สินค้ำของ Lenovo มีอำยุกำรใช้งำนที่มำกทำให้ผบู้ ริ โภคจึงต้อง เรี ยนรู ้เพื่อหำข้อมูลของผลิตภัณฑ์น้ ีให้ดีก่อนกำรตัดสิ นใจซื้ อ Lenovo จัดเป็ นตรำสิ นค้ำประเภทคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ ที่อยูใ่ นกลุ่มHigh Quality – High Priceเพรำะด้วย คุณภำพของสเปกของคอมพิวเตอร์ ที่หลำกหลำยเหมำะสมกับผูใ้ ช้งำนทำให้ผใู ้ ช้งำนใช้สินค้ำได้อย่ำงมี ประสิ ทธิภำพ และ Lenovo ยังเป็ นตรำสิ นค้ำที่น่ำเชื่อถือมำกขึ้นจำกกำรที่รวมกับบริ ษทั IBM ที่ผลิตคอมพิวเตอร์ เป็ นบริ ษทั แรกอีกด้วย


64

MSI 1.FCB Grid


65

Positioning Grid


66

2.ข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์ MSI ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต MSI Technologies ( Thailand ) Co.,LTd.

รุ่นที่จัดจาหน่าย MSI G-Series Notebook MSI S-Series Notebook MSI U-Series Notebook

ราคา 10,900 - 59,900 บาท


67

ส่วนประสมทางการตลาด ( 4P’s) 1.ผลิตภัณฑ์ ( Product ) คุณภาพและดีไซน์ที่ล้าที่สุดในุุตสาหรรรมไุที ผลิตภัณฑ์ได้มีรารคิดค้นและรารวิจัยเพืุ่ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจนรลายเป็นแบรนด์ ชันน้าขุงโลรด้านุุตสาหรรรมไุที มีรารสร้างผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปรับรารดูแลสิ่งแวดลุ้ม ผลิตภัณฑ์ที่เน้นฟังร์ชั่นส้าหรับรารเล่นเรมส์คุมพิวเตุร์และคุมพิวเตุร์รราฟฟิค

2.ราคา ( Price ) ราคาสินค้าุยู่ในระดับสูงเนืุ่งจารมีประสิทธิภาพในรารท้างานด้านรราฟฟิคที่โดดเด่น

3.ช่องทางการจัดจาหน่าย ( Place ) สินค้าจัดจ้าหน่ายตามร้านขายคุมพิวเตุร์ทั่วไป ทังตามห้างสรรพสินค้าชันน้าและ ตัวแทนจ้าหน่ายคุมพิวเตุร์

4.กิจกรรมพิเศษ ( Promotion ) ทางบริษัทขุง MSI ไม่ได้มี โปรโมชั่นพิเศษส้าหรับผลิตภัณฑ์ Notebook


68

กลุ่มเป้าหมายภาพรวม MSI เน้นรลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ใช้ที่ตุ้งรารใช้เพืุ่รารท้างานด้านรราฟฟิคและรารเล่น เรมส์คุมพิวเตุร์

จุดเด่นหรือข้อเสนอที่ไม่เหมือนใคร ( Unique Selling Propostion : USP) บริษัท MSI จะเน้นรารใช้งานเพืุ่รารเล่นเรมส์ขุงผู้ใช้งานเป็นหลัร

ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ( Brand Image ) MSI เป็นแบรนด์ที่ตุ้งรารท้าตลาดด้านุุตสาหรรรมไุทีครบวงจรและเป็นบริษัทที่มี นวัตรรรมด้านรารุุรแบบและดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมรับความตุ้งรารขุงผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคที่ตุ้งรารผลิตภัณฑ์ที่รุงรับรารใช้งานที่เน้นด้านรราฟฟิคและเรมส์ คุมพิวเตุร์

การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ( Position ) ุยู่ในต้าแหน่ง High Quality – High Price

สื่อที่ใช้ในการโฆษณา ( Media Channels ) รารโฆษณาผ่าน http://th.msi.com/index.php รารแจรใบปลิว

ตัวอย่างสื่อโฆษณา


69

สรุปผลทั้งหมดที่ทาให้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ใน FCB Grid และ Positioning Grid MSI เน้นรลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ใช้ที่ตุ้งรารใช้เพืุ่รารท้างานด้านรราฟฟิคและรารเล่น เรมส์คุมพิวเตุร์ที่ตุ้งใช้รารแสดงผลและรารรุงรับความจุขุงตัวเครืุ่งเพืุ่ให้ความสมจริงใน รารเล่นเรมส์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีหลารหลายรุ่นเพืุ่รารตุบสนุงรารใช้งานขุงผู้บริโภค และมี รารคิดค้นและวิจัยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในุุตสาหรรรมไุที มีรารุุรแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้น ด้านรารดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะรับรารใช้งาน รวมถึงรารพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปรับรารดูแล สิ่งแวดลุ้ม ผลิตภัณฑ์จึงจัดุยู่ในต้าแหน่ง High Quality – High Price


70

SAMSUNG 1.FCB Grid


71

Positioning Grid


72

2.ข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์ SAMSUNG ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต บริษัท ซัมซุง ( ประเทศไทย ) จากัด

รุ่นที่จัดจาหน่าย ATIV Series 3 Series 5 Series 7 NP

ราคา 11,900 - 45,900 บาท


73

ส่วนประสมทางการตลาด ( 4P’s) 1.ผลิตภัณฑ์ ( Product ) ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายรุ่นให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ตามความต้องการโดยจะขึ้นอยู่กับความ ต้องการในการใช้งานของผู้บริโภค การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย เรียบง่ายและมีดีไซน์ที่โดดเด่นโดยมีการ ประสานงานกับดีไซน์เนอร์ชื่อดังจนได้รับรางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานเพื่อการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพและทนทาน ผลิตภัณฑ์เป็นจอ LCD ที่มีความคมชัดของการแสดงภาพ ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและได้รับความไว้วางใจจากการตลาดระดับ โลก (#1 Best Laptop Brand) [ที่มา: PC Advisor UK Awards 2009]

2.ราคา ( Price ) ราคาสินค้าอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงขึ้นอยู่กับความสามารถในการทางานของแต่ ละรุ่น

3.ช่องทางการจัดจาหน่าย ( Place ) สินค้าจัดจาหน่ายตามร้านขายคอมพิวเตอร์ทั่วไป ทั้งตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาและ ศูนย์บริการของบริษัท Samsung

4.กิจกรรมพิเศษ ( Promotion ) ทางบริษัทของSamsung ไม่ได้มี โปรโมชั่นพิเศษสาหรับผลิตภัณฑ์ Notebook


74

กลุ่มเป้าหมายภาพรวม Samsung เน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ใช้ที่ต้องการใช้เพื่อการทางานที่มีความสะดวกในการ ใช้งานสาหรับ Windows 8 เป็นการใช้งานที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

จุดเด่นหรือข้อเสนอที่ไม่เหมือนใคร ( Unique Selling Propostion : USP) บริษัท ซัมซุง จะเน้นการบริการหลังการขายสาหรับผู้บริโภคและประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน

ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ( Brand Image ) ซัมซุงเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านการ บริการหลังการขายและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานจากผู้บริโภคทั่วโลก

การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ( Position ) อยู่ในตาแหน่ง Medium Quality – Low Price

สื่อที่ใช้ในการโฆษณา ( Media Channels ) TVC การโฆษณาผ่าน www.samsung.com การเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ๆ ต่อสื่อมวลชน

ตัวอย่างสื่อโฆษณา


75

สรุปผลทั้งหมดที่ทาให้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ใน FCB Grid และ Positioning Grid Samsung เน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ใช้ที่ต้องการใช้เพื่อการทางานที่มีความสะดวกในการ ใช้งานสาหรับ Windows 8 เป็นการใช้งานที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มี หลากหลายรุ่นเพื่อการตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภค มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นด้านการ ดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร จนได้รับรางวัลด้านการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ และมีการ บริการหลังการขายสาหรับผู้บริโภคโดยการมีศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศซึ่งเป็นการตอบสนอง ต่อผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ผลิตภัณฑ์จึงจัดอยู่ในตาแหน่ง Medium Quality – Low Price


76

SONY VAIO 1. FCB Grid Think

Feel

involvement

HIGH

Learn > Feel > Do

Feel > Learn > Do

LOW

Do > Learn > Feel

Do > Feel > Learn


77

Positioning Grid

High Quality

High Price

Low Price

Low Quality


78

: SONY VAIO

:

: Vaio Fit : Vaio Duo : Vaio Z series : Vaio E series : Vaio T series : Vaio Pro

:

-109900


79

P's) 1.

(Product)

2.

(Price) Premium

3.

(Place)

- online - sony store 4.

(Promotion)


80

sony vaio i

(Unique Selling Proposition : USP) vaio i e er i e

(Brand Image) high en

(Positioning) High Quality – High Price

(Media Channels) - print ad

e

ii er i e


81

sony vaio

i

i – i Price


82

SVOA 1.FCB Grid Think

Feel

Involvement

HIGH

Learn > Feel > Do

Feel > Learn > Do

LOW

Do > Learn > Feel

Do > Feel > Learn


83

Positioning Grid High Quality

Low Price

High Price

Low Quality


84

ข้ อมูลพืน้ ฐานทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์ : SVOA

ผู้ผลิตและจัดจาหน่ าย : บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด ( มหำชน ) รุ่นที่จัดจาหน่ าย : SVOA Pandora : SVOA AMD : SVOA ELECTRA : SVOA Hermes : SVOA APOLLO : SVOA CUPID : SVOA Cleo : SVOA Hasee : SVOA Iris ราคา : อยูใ่ นช่วงรำคำตังแต่ ้ 14,500 - 39,900 บำท


85

3.

การตลาด (4P’s) 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) - เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศในวงการอุตสาหกรรมไอทีของไทย - ผลิตภัณฑ์มีหลายรุ่ น ที่สามารถทาให้ผบ ู ้ ริ โภคเลือกได้ตามความต้องการ

- มีการครอบคลุมถึงการประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายใต้สัญลักษณ์คุณภาพ “SVOA” - SVOA ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ให้เข้าไปมีส่วนร่ วมในเรื่ องการศึกษาระบบไอ ทีของกระทรวงต่างๆ ทาให้ SVOA รู ้สึกถึงความภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งในการยกระดับประสิ ทธิ ภาพการ ทางานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการวางระบบ IT Literature ให้กบั ภาคการศึกษาในระดับต่างๆ ทัว่ ประเทศ -

มีคุณภาพการผลิตและบริ การภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

2.ราคา (Price) - SVOA มีการจัดหาและจัดจาหน่ายชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ในราคาที่เหมาะสม ทาให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของตลาดคอมพิวเตอร์ ได้เป็ นอย่างดี โดยถือหลัก “น้ าใจนักกีฬา” สามารถเป็ นคู่คา้ กับทั้งตัวเองและผูอ้ ื่นได้และเพื่อให้เกิดบริ การที่ครบวงจรธุ รกิจ โดยคานึงถึงความยืดหยุน่ ทางด้านการเงิน - ราคาสิ นค้ามีหลายระดับ อยูใ่ นเกณฑ์น่าสนใจ ราคาไม่สูงเกินไป 3.ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) - ทางด้าน SVOA ได้มีการจัดตั้งบริ ษทั ลีซ อิท จากัด เพื่อนาเสนอบริ การลิสซิ่ ง และแฟคตอริ่ ง ตอบสนองต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทัว่ ไป รวมถึงตัวแทน จาหน่ายและผูบ้ ริ โภค -

ยคอมพิวเตอร์ SVOA ที่ได้รับการแต่งตั้ง 91 ข

- สิ นค้าจัดจาหน่ายตามร้านขายคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป ทั้งตามห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาและตัวแทน จาหน่ายคอมพิวเตอร์


86

4.การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) - ทางบริ ษทั SVOA มักจะรับประกันทุกชิ้นส่ วนทุกรุ่ น 3 ปี เต็ม สาหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนบัตร รับประกันในเว็บไซต์ของบริ ษทั หลังจากการซื้ อขายสิ นค้า - อุ่นใจกับบริ การหลังการขายแบบ Onsite Service 1 ปี เต็มและซ่อมเครื่ องนอกสถานที่ที่ใกล้กบั ศูนย์บริ การ SVOA 12 สาขา ทัว่ ประเทศ - ในปัจจุบนั ทางบริ ษทั SVOA ย

มีโปรโมชัน่ พิเศษสาหรับผลิตภัณฑ์ Notebook

กลุ่มเป้าหมายภาพรวม SVOA เป็ นแบรนด์ของไทยที่

ลูกค้ ำ

ทัง้

ที่ออกแบบได้

ตำมควำมต้ องกำรในกำรใช้ งำนของกลุม่ เป้ำหมำย มีจดุ ประสงค์ผลิตเพื่อคนไทย คุณภำพและกำรบริ กำร ต้ องดีที่สดุ การวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ จุดเด่ นหรือข้ อเสนอที่ไม่ เหมือนใคร (Unique Selling Proposition : USP) SVOA ได้ รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนรำชกำร ให้ เข้ ำไปมีสว่ นร่วมในเรื่ องกำรศึกษำระบบไอที ของกระทรวงต่ำงๆ จึงมีควำมน่ำเชื่อถือสำหรับองค์กรต่ำงๆและกลุม่ วัยทำงำนที่ต้องกำรสินค้ ำเป็ นอย่ำง มำก ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า (Brand Image) SVOA เป็ นแบรนด์ของไทย และเป็ นหนึง่ ในผู้นำของตลำดคอมพิวเตอร์ ภำยในประเทศ โดยมี บทบำทต่อกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำวงกำรอุตสำหกรรมไอทีของไทยมำโดยตลอด ไม่วำ่ จะเป็ น หน่วยงำนรำชกำร ธนำคำร กลุม่ โทรคมนำคม ตลอดจนกลุม่ ค้ ำปลีก ตัวแทนจำหน่ำย และลูกค้ ำทัว่ ไป มี กำรเสริมสร้ ำงธุรกิจเติบโตได้ อย่ำงมัน่ คง เป็ นทำงเลือกให้ กบั ผู้บริ โภคสินค้ ำไอทีอย่ำงคุ้มค่ำและเกิด ประโยชน์สงู สุดบนพื ้นฐำนที่วำ่ “ควำมสำเร็จของลูกค้ ำคือควำมสำเร็จของเรำ”


87

การวางตาแหน่ งสินค้ า (Positioning) อยูใ่ นตำแหน่ง High Quality – High Price สื่อที่ใช้ ในการโฆษณา (Media Channels) - E-Catalog - กำรจัดแถลงข่ำวเปิ ดตัวสินค้ ำบำงรุ่น แก่สื่อมวลชน - โฆษณำผ่ำนทำง http://www.svoa.co.th ตัวอย่ างสื่อที่ใช้


88

สรุ ปเหตุผลทัง้ หมดที่ทาให้ ผลิตภัณฑ์ นีอ้ ยู่ใน FCB Grid และ Positioning Grid นี ้ SVOA เป็ นแบรนด์ของไทย และเป็ นหนึง่ ในผู้นำของตลำดคอมพิวเตอร์ ภำยในประเทศที่

ลูกค้ ำ

ทัง้

ที่ออกแบบได้ ตำมควำมต้ องกำรในกำรใช้ งำนของ

กลุม่ เป้ำหมำย มีจดุ ประสงค์ผลิตเพื่อคนไทย แถมยังได้ รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนรำชกำร ให้ เข้ ำไปมี ส่วนร่วมในเรื่ องกำรศึกษำระบบไอทีของกระทรวงต่ำงๆ จึงมีควำมน่ำเชื่อถือสำหรับองค์กรต่ำงๆและกลุม่ วัยทำงำนที่ต้องกำรซื ้อสินค้ ำเป็ นอย่ำงมำก SVOA เพรำะ

High Quality – High Price

มีคณ ุ ภำพกำรผลิตและบริ กำรภำยใต้ มำตรฐำน ISO มีกำรครอบคลุมถึงกำรประกอบเครื่ อง

คอมพิวเตอร์ ภำยใต้ สญ ั ลักษณ์คณ ุ ภำพ “SVOA” มีกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน รำคำที่เหมำะสม และยังเป็ นตรำสินค้ ำที่มีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ ้นจำกหน่วยงำนรำชกำร และองค์กรต่ำงๆที่ เป็ นลูกค้ ำอีกด้ วย


89

TOSHIBA 1. FCB Grid Think

Feel

involvement

HIGH

Learn>Feel>Do

Feel>Learn>Do

LOW

Do > Learn > Feel

Do > Feel > Learn


90

Positioning Grid High Quality

High Price

Low Price

Low Quality


91

ข้ อมูลพืน้ ฐานทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์ : TOSHIBA ตราสั ญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต :บริ ษทั โตชิบา ไทยแลนด์ จากัด รุ่ นทีจ่ าหน่ าย - Qosmio - Portégé - Satellite - Satellite Pro - Libretto ราคา : อยูใ่ นช่วงราคา 9,900 - 89,900


92

ส่ วนประสมการตลาด (4P’s) 1. ผลิตภัณฑ์ ( Product ) - ผลิตจากบริ ษทั ผูน้ านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีช้ นั สู งระดับโลก มีบริ ษทั สาขาและมี บริ ษทั ในเครื อกว่า 247 บริ ษทั ทัว่ โลก - นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทน เสถียรภาพ - ผลิตภัณฑ์มีต้ งั แต่การเจาะตลาดลูกค้าระดับสู งถึงระดับล่าง - วัสดุที่ใช้มีความคงทน 2. ราคา ( Price ) 9,900 - 89,900 3. ช่องทางการจัดจาหน่าย ( Place ) สิ นค้ากระจายอยูต่ ามร้านจาหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ตามห้างสรรพสิ นค้า 4. กิจกรรมพิเศษ ( Promotion ) ไม่มีกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย


93

กลุ่มเป้าหมายภาพรวม โตชิบามุ่งเน้นการผลิตโน้ตบุ๊กที่เชื่อมโยงเครื อข่ายการทางานคล่องตัวทุกที่ทุกเวลา ได้แก่ โน้ตบุก๊ เพื่อใช้งานในบ้าน โน้ตบุ๊กเพื่อใช้งานในที่ทางาน และโน้ตบุก๊ เพื่อใช้งานขณะเดินทาง โดยอาศัย ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมที่ส่ังสมมายาวนาน และมุ่งมัน่ พัฒนาและ สร้างสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย

กลุ่มเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ สามารถวิเคราะห์ ได้ ดงั นี้ - จุดเด่ นหรือข้ อเสนอทีไ่ ม่ เหมือนใคร ( Unique Selling Proposition : USP) เน้นเรื่ องความทนทาน และความเสถียรของ Software มีการรับประกันเครื่ องที่ดี เคลมได้เร็ ว - ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ( Brand Image / Brand Identity / Brand Personality) สิ นค้าอยูใ่ นระดับ High end - การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ ( Positioning ) อยูใ่ นตาแหน่ง High Quality – High price - สื่ อทีใ่ ช้ ในการโฆษณา ( Media Channels ) Bill board Print ad การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ www.toshiba-asia.co.th


94

ตัวอย่ างสื่อโฆษณา


95

สรุปเหตุผลทั้งหมดทีท่ าให้ ผลิตภัณฑ์ นีอ้ ยู่ใน FCB Grid และ Positioning Grid นี้ Toshiba เป็ นผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นตาแหน่ง High Quality – High Price เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ ดี มีการสร้างมาตรฐานใหม่ในตลาด ปฏิวตั ิการทางานที่คล่องตัวและประสิ ทธิ ภาพสู งของโน้ตบุก๊ อย่าง ต่อเนื่อง


ภาคผนวก


ค่ายคอมพ์เดินหน้าลุยตลาดโน้ตบุ๊กงัดสารพัดกลยุทธ์จับลูกค้า เชื่อได้ว่า ถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ โน้ตบุ๊ก คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะปัจจุบันโน้ตบุ๊กได้กลาย เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับหลายๆ คน ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ประกอบกับผู้ผลิตหลาย รายได้แข่งขันกันลดราคาและเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ เป็นว่าเล่น ทำให้หลายคนเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊กได้ไม่ยากนักจนทำให้ ในปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของผู้ผลิตหลายรายยังเติบโตสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ส่วนในปีนี้ ด้วยขนาดของตลาดโน้ตบุ๊กที่คาดกันว่า จะมีมากกว่า 9 แสนเครื่อง ที่ยังไม่นับรวมนโยบาย ประชานิยมของรัฐบาลใหม่ที่เริ่มหาลู่ทางจะซื้อโน๊ตบุ๊ตล็อตใหญ่ๆ ผ่านหลายๆ โครงการแล้ว แน่นอนว่า ผู้ผลิตทุก ค่ายย่อมต้องการเข้ามาช่วงชิงตลาด ดังนั้น วันนี้ เราจะหันไปดูกันว่า ในปีนี้ ผู้ผลิตโน้ตบุ๊กอินเตอร์แบรนด์รายใหญ่ ในตลาดที่มีส่วนแบ่งรวมกันเกือบ 100% แล้ว จะมีกลยุทธ์ในการทำตลาดอย่างไรและผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อะไร บ้าง นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงค์วุฒิ ผู้จัดการอาวุธโสฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า เอ เซอร์มีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในปีที่ผ่านมา แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวและผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง เพราะยัง สามารถครองแชมป์ผู้นำตลาดคอมพิวเตอร์รวมได้ต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตมากกว่า 30% ส่วนเฉพาะโน้ตบุ๊กมี ส่วนแบ่งตลาด 40% คิดเป็นอัตราการเติบโต 60% ขณะที่เดสก์ท็อป จอแอลซีดี โปรเจคเตอร์และเซิร์ฟเวอร์มีอัตรา การเติบโต 20%, 50%, 110% และ 33% ตามลำดับ “เมื่อปีที่แล้วตลาดไอทีโดยรวมมีการชะลอตัวทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชนและผู้บริโภคโดยทั่วไป แต่เอเซอร์ยัง สามารถเติบโตได้ถึง 30% ส่วนในปีนี้ เริ่มมีสัญญาณที่ดีหลังจากมีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาล คาดว่า จะมีงบ ประมาณจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลโดยตรงต่อความมั่นใจของผู้บริโภคในการจับจ่ายสินค้ามากขึ้น” ผู้ จัดการอาวุธโสฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ กล่าว และว่า ปีนี้เอเซอร์จะใช้เงินมากกว่า 400 ล้านบาท ดำเนิน กิจกรรมด้านการตลาด นายนิธิพัทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้เอเซอร์จะทุ่มงบการตลาดมากกว่า 400 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นตลาดผ่าน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งเตรียมทีมงานและคู่ค้าเพื่อเจาะตลาดในภาค เอกชนและหน่วยงานรัฐบาลที่คาดว่า จะมีงบประมาณเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการเน้นจุดแข็งเรื่องการให้บริการหลัง การขาย ที่ต้องสามารถตอบ สนองได้ตามข้อกำหนดของลูกค้าองค์กรและภาคธนาคาร สำหรับแนวทางการทำการตลาดในปีนี้ ผู้จัดการอาวุธโสฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ เปิดเผยว่า จะแบ่ง กลุ่มการตลาดใหม่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โน้๊ตบุ๊คและเดสก์ทอปในตระกูลแอส ไปร์ 2) กลุ่มองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม ได้แก่ โน้ตบุ๊กทราเวลเมท เดสก์ทอปในตระกูล เวอร์ริตอน เซิร์ฟเวอร์และสตอเรจ และ 3) กลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีแสดงผลและการต่อพ่วง ได้แก่ โปรเจ็คเตอร์และจอ แอลซีดี


“ในปีนี้เอเซอร์ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 35 %หรือ คิดเป็นเงินประมาณ 19,600 ล้านบาท และครองความเป็น อันดับ 1 ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โน้ตบุ๊ก เดสท็อป แอลซีดีและโปรเจคเตอร์” นายนิธิพัทธ์ เปิดเผยเพิ่มเติม ด้าน นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เบ็นคิว ประเทศไทย จำกัด ให้ ข้อมูลภาพ รวมของตลาดโน้ตบุ๊กใน 4-5 ปี ที่ผ่านมาว่า มีอัตราการเติบโตปีละ 15% และคาดว่า จะมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเบนคิวนั้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยภาวะทางการเมืองไม่มีผลก ระทบกับยอดขายแต่อย่างใด เพราะอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยปัจจุบันขึ้นมาติดอันดับ 4 ของกลุ่มโน้ตบุ๊กในตลาด คอนซูมเมอร์ ด้วยอัตราการเติบโต 70% ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เบ็นคิว ให้ข้อมูลต่อว่า ในปีนี้ เบ็นคิวตั้งเป้าจะขายโน้ตบุ๊กให้ได้ถึง 900,000 ตัว โดยเป้าหมายดังกล่าว ตั้งขึ้นบนพื้นฐานการเติบโตเป็นเท่าตัวในปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นโน้ตบุ๊ก 40% แอล ซีดีมอนิเตอร์ 40%และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในแบรนด์อีก 20% ด้วยกลยุทธ์การผสานนวัตกรรม เทคโนโลยีและการ ออกแบบที่มีดีไซน์โดดเด่นเป็นจุดขาย โดยเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ดังนั้น ราคาจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่ ต้องตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการหลากหลายได้ ถามถึงปัจจัยที่จะทำให้เป้าหมายของเบ็นคิวเป็นจริง นายธีรวุธ ให้คำตอบว่า จะมาจากกลยุทธ์กระตุ้นตลาด โน้ตบุ๊กในปี 2551 คือ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงด้วยเทรนด์ของโน้ตบุ๊กปีนี้ ที่จะเน้นการออกแบบเป็นแฟชั่นเพื่อ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าที่มีการออกแบบและคุณภาพ รวมทั้งการให้บริการหลังการขายที่ดีและ เสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย โดยในปีนี้ ผู้บริโภคจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ของเบ็นคิวตามจุดขายต่างๆ มากขึ้น “พร้อมกันนี้ เบ็นคิวจะเน้นเจาะกลุ่มตลาดในภาคอีสานมากขึ้นเนื่องจากตลาดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยังมี ความต้องการสูง การแข่งขันทางด้านการตลาดน้อย พร้อมจัดทำโรดโชว์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่วนตลาดโน้ตบุ๊ก แบบโลว์คอสต์นั้น ในปี 51 ยังไม่มีความเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร แต่ทางการตลาดโน้ตบุ๊กแบบโลว์คอสต์ของเบ็นคิว ในปี 51 จะมีอยู่ประมาณ 4 – 5 รุ่น ที่ราคาไม่ถึง 20,000 บาท” ผู้บริหาร บริษัท เบ็นคิว ให้คำตอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้าน การตลาดเพิ่มเติม ในขณะที่ นายปวิณ วรพฤกษ์ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์และการตลาด กลุ่มธุรกิจเพอร์ซัลแนล ซิสเต็มส์ หรือ พีเอสจี บริษัท ฮิวเลตต์ แพ็คการ์ด ประเทศไทย จำกัด หรือ เอชพี กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจโน้ตบุ๊กของเอชพีในปี 2550 ว่า มียอดจำหน่าย 740,000 เครื่อง ส่วนในปี 2551 คาดว่า จะมียอดจำหน่ายถึง 800,000 เครื่อง เนื่องจากปัจจุบัน โน้ตบุ๊กกำลังกลายเป็นกระแสนิยมที่เข้ามาแทนที่พีซีมากขึ้น โดยเห็นได้จากอัตราการเติบโตของโน้ตบุ๊กในภาพรวม ทั่วโลก “ทุกประเทศโน้ตบุ๊กมีการเติบโตอย่างมาก เทียบเป็นสัดส่วนพีซี 4 เครื่อง จะมีโน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง ในส่วน ประเทศไทยก็เช่นกันการใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กรที่มีพีซี 2 เครื่อง จะมีโน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง โดยพบว่า ในบาง ประเทศจะมีสัดส่วนพีซีกับโน้ตบุ๊ก 1 ต่อ 1 สำหรับปี 51 นั้น เทรนด์ที่มาแรงของตลาดโน้ตบุ๊กจะมีแฟชั่นเข้ามา เกี่ยวข้อง” ผู้บริหาร เอชพี ที่ดูแลสินค้าประเภทโน้ตบุ๊ก กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจโน้มบุ๊คเพิ่มเติม


นายปวิณ กล่าวถึงกลยุทธ์การทำตลาดกลุ่มโน้ตบุ๊กของเอชพีในปีนี้ ว่า เอชพีแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มลูกค้าตามบ้านและเน้นเทคโนโลยีที่เป็นแฟชั่น 2) กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีที่เน้นความง่ายต่อการใช้งาน 3) กลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่เน้นความคงทนและสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน โดยจะเน้นจุดเด่นใน ตัวผลิตภัณฑ์ทั้งรูปทรงภายนอก ความสวยงาม การใช้งานจริง ความปลอดภัยและไม่ซับซ้อน “เอชพีเป็นผู้นำอันดับในตลาดโลก ในส่วนของประเทศไทยเป้าหมายเราไม่ได้มองว่า ต้องเป็นผู้นำอันดับ 1 แต่เอชพีให้ความสำคัญการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ความหลากหลายของสินค้าในการนำเสนอ โดยเชื่อว่า ราคาเป็น เพียงปัจจัยหนึ่งของการตัดสินใจซื้อ แต่ปัจจุบันคนไม่ได้มองที่ราคาอย่างเดียว แต่จะมองที่คุณประโยชน์ ฟังก์ชั่นการ ใช้งานเด่นๆ แต่ขณะเดียวกันเมื่อมองในเรื่องราคาแล้วเอชพีก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิด” ผู้บริหาร เอชพี กล่าวทิ้งท้าย ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นกลยุทธ์การทำตลาดโน้ตบุ๊กในปี 2551 ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์บางส่วน คือ บริษัท เอเซอร์ เบ็นคิวและเอชพี ที่ทุกรายต่างต้องการช่วงชิงส่วนแบ่งจากตลาดให้ได้มากที่สุดด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่สารพัด จะงัดออกมาเอาใจผู้บริโภค ดังนั้น ต่อจากนี้ ไปคงเป็นเรื่องของผู้บริโภคแล้วว่า จะตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊ก รุ่นไหนและจากผู้ผลิตรายใดเพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานที่แท้จริงและประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากที่สุด

แหล่งข้อมูล : http://www.bcoms.net/article/detail.asp?id=577


เอชพีบุกตลาดโน้ตบุ๊กองค์กร ตั้งเป้าครองแชมป์อันดับ 1 บุกตลาดโน้ตบุ๊ก

เอชพีบุกตลาดโน้ตบุ๊กองค์กร ตั้งเป้าครองแชมป์อันดับ 1 บุกตลาดโน้ตบุ๊ก องค์กรตั้งเป้าครองแชมป์อันดับ 1 เอชพีมั่นใจตลาดโน้ตบุ๊กไทยโตต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวโน้ตบุ๊กเพื่อธุรกิจรุ่นใหม่ เจาะตลาดองค์กรเป็นหลัก โชว์จุด เด่นปลอดภัย เชื่อถือได้ ใช้งานง่าย พร้อมอุปกรณ์เสริมครบครัน ตั้งเป้าปีนี้เป็นที่ 1 ทุกตลาด นายปวิณ วรพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจเพอร์ซัลแนล ซิสเต็มส์ บริษัทฮิวเลตต์ -แพค การ์ด (ประเทศไทย) กล่าวว่า เอชพีเชื่อว่าตลาดโน้ตบุ๊กในไทยปีนี้ ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างเนื่อง ทั้งตลาดลูกค้า องค์กร และตลาดผู้บริโภค คิดเป็นสัดส่วนเท่าๆกัน โดยในส่วนของตลาดองค์กรจะมีอัตราการเติบโตจากภาครัฐบาล และสถาบันการศึกษาเป็นหลัก เอชพีจึงได้เปิดตัว HP Compaq 8200, 6200, 6100 และ4200 Series สายผลิตภัณฑ์ โน้ตบุ๊กสำหรับธุรกิจรุ่นใหม่ล่าสุด โดยหวังเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นหลัก ทั้งนี้ เอชพีมองว่าสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าองค์กร คือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า มูลค่าเครื่องโน้ตบุ๊กมากนัก ทำให้จุดเด่นของสายผลิตโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่นี้ ประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ 1.ปลอดภัย ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติใหม่เข้ามาใน HP ProtectTools เพื่อเพิ่มความความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น อาทิ Credential Manager, Embedded Security Chip และตัวอ่านสมาร์ทการ์ด 2.เชื่อถือได้ โดยการออกแบบให้มีความทนทานในการใช้งาน รับแรงกระแทกหรือกระเทือนได้มากยิ่งขึ้น ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 3.ใช้งานง่าย ที่นอกจากจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยตอบสนองได้ทุกรูปแบบการใช้ งาน ไม่ว่าจะเป็น แท่นวางคอมพิวเตอร์, แบตเตอรี, Air Auto Adapter เป็นต้น โดยทั้งสามแนวคิดหลักนี้ จะเป็นกลยุทธ์ในการทำตลาดโน้ตบุ๊กสำหรับลูกค้าองค์กรของเอชพีเป็นหลัก ภายในปีนี้ เน้นที่กลุ่มภาครัฐ และธุรกิจการเงิน เพราะต้องการความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลสูง ขณะที่เรื่อง ของราคาจะไม่ใช่ปัจจัยหลัก เพราะเอชพีมองว่านอกจากตลาดจะมีการเติบโตขึ้นแล้ว ผู้บริโภคก็มีความเข้าใจในเรื่อง


เทคโนโลยีมากขึ้นด้วยเช่นกัน การตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนจึงเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการและเป็นปัจจัย สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อมากกว่า ดังนั้นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่นี้จึงมีราคาเหมือนรุ่นที่ผ่านๆมา เริ่มต้นที่ 49,900 บาท ขึ้นไป ด้านการจัดจำหน่ายยังคงผ่านทางช่องทางเดิม แต่จะมีการทำกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้ นายปวิณ กล่าวว่า “จากตัวเลขล่าสุดของทางไอดีซีพบว่า ในไตรมาสที่ 3ของ ปีที่ผ่านมา เอชพีเป็นที่ 1 ในตลาดโน้ตบุ๊กองค์กร ด้วยส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 26% และเป็นที่ 2 รองจากเอเซอร์ ในตลาดรวมโน้ตบุ๊กทั้งหมด เป้าหมายของเอชพีในปีนี้ จึงตั้งใจที่จะขึ้นเป็นที่ 1 ในทุกตลาดให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการเป็น ที่ 1 ไม่ได้หมายถึงเรื่องตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึงการเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยคาดว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มอีกประมาณ 15-20 ซีรี่ยส์ด้วยกันในปีนี้” อย่างไรก็ตาม เอชพีไม่ได้เน้นที่ตลาดองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะรุกตลาดผู้บริโภคไปพร้อมๆกัน โดย ในเร็วๆนี้จะมีการทำตลาดแนวใหม่ Branding Campaign หรือการทำตลาดตราสินค้า ผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โรดโชว์ และอีเวนท์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเอชพีให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้จะเน้นที่ 2 แนวคิดหลัก คือ Digitat

แหล่งข้อมูล : http://www.l3nr.org/posts/197819


5 เหตุผลที่ PC ดีกว่า Notebook พร้อม 3 เหตุผลที่ด้อยกว่า

1. สเปกต่อราคาคุ้มค่ากว่า อันนี้เห็นกันได้ชัดเจนมากๆ หากเรากำเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์ซักเครื่องแล้วล่ะก็ โดยสมมุติว่ามีงบประมาณ ไม่เกิน 30,000 บาทและต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เพื่อไว้ใช้ทำงานและเล่นเกมกราฟิก หนักๆ แน่นอนว่า Notebook ที่เราจะได้ก็จะเป็นขนาดหน้าจอ 14 นิ้ว หรือ 15 นิ้ว ที่สเปกภายในเป็นชิปประมวลผล Intel Core i5 ไม่ก็ i7 มาพร้อมกับกราฟิกการ์ดระดับกลางๆ ที่ในความแรงในการทำงานพอตัว ที่โดยรวมก็ถือว่าน่า พอใจระดับหนึ่ง (รุ่นตัวอย่าง ASUS N46JV-V3020H ราคา 29,900 บาท) แต่ถ้ากรณีที่เราเลือกเป็น PC ล่ะก็ เราได้ชิปประมวลผล AMD FX ระดับ 8 คอร์ พร้อมด้วยหน่วยความจำ แรมขนาด 8GB จาก G.SKILL SNIPER รวมไปถึงในส่วนของการฟิกการ์ดก็จะเป็น INNOVISION GTX660Ti ที่ ต้องบอกว่าประสิทธิภาพการทำงานเหมือนเทียบกับ Notebook ที่ราคาใกล้กันนั้น ต่างกันเท่าตัวทีเดียว นอกเหนือ จากนี้ยังมาพร้อมเคสสุดเท่จาก ZALMAN และ PSU คุณภาพอย่าง RAIDMAX อีกด้วย ที่สำคัญยังได้มอนิเตอร์ ขนาด 24 นิ้ว ความละเอียด Full HD ไปใช้งานสะใจกันได้เลย (สเปก PC ตัวอย่าง ราคา 29,980 บาท) ซึ่งจากการเปรียบเทียบตรงนี้แสดงได้ถึงความคุ้มค่าของ PC ที่มีมากกว่า Notebook แบบใครๆ ก็สัมผัสได้ 2. อัพเกรดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ง่ายกว่า ในการถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในของ PC อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ว่าเราสามารถทำได้ง่ายกว่า มาก หากเทียบกับ Notebook ของแต่ละรุ่นในตลาดแล้ว นั้นก็เป็นเพราะว่า PC ได้ถูกออกแบบมาให้เราสามารถ อัพเกรดอุปกรณ์ภายในได้ด้วยตนเอง อย่างกรณีที่ที่หากว่าฮาร์ดดิสก์ภายในความจุไม่มากพอ เราก็สามารถซื้อ ฮาร์ดดิสก์มาเพิ่มเติมได้ ซึ่งเคส PC ส่วนมากจะเพิ่มฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุดถึง 5 ลูกด้วยกัน หรือถ้าต้องการความเร็วใน การทำงานที่สูงขึ้น จะเปลี่ยนไปใช้ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ก็สามารถทำได้เช่นกัน


หรืออย่างกรณีถ้าเราต้องการชิปประมวลผลซีพียูหรือกราฟิกการ์ดที่แรงขึ้น ก็สามารถซื้อรุ่นใหม่ที่แรงกว่า ประสิทธิภาพดีกว่ามากใช้งานได้ทันที โดยในส่วนของเดิมก็สามารถนำไปขายต่อในตลาดมือสองได้อย่างสบายๆ ซึ่ง ก็ถือได้ว่าในการอัพเกรดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในของ PC ดีกว่า Notebook แน่นอน เพราะโน๊ตบุ๊กอย่างมากที่เรา อัพเกรดได้ก็คือ แรมและฮาร์ดดิสกืเท่านั้น 3. ซ่อมบำรุงได้ง่ายกว่า สืบเนื่องจากเหตุผลก่อนหน้าที่ PC สามารถถอดอุปกรณ์ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ได้ง่ายกว่า Notebook มาก ทำให้ เราสามารถถอดชิ้นส่วนออกมาทำความสะอาดได้ง่าย เป่าลมหรือปัดฝุ่นได้ง่ายกว่า แน่นอนว่าส่งผลให้ระบบระบาย อากาศภายในของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้ดี รวมไปถึงจะทำให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าการที่เราไม่ทำความ สะอาดเลย เพราะว่าถ้าหากเราไม่ถอดอุปกรณ์ภายในมาทำความสะอาดบ้าง ก็อาจจะทำให้อุปกรณ์ทำงานหนักเกิด ความร้อนสะสม จนส่งผลให้ชิ้นส่วนมีความเสียหายที่สุดก็เป็นไปได้ 4. อายุการใช้งานนานและประกันยาวนานกว่า ด้วยความที่อุปกรณ์ภายในของ PC มีการออกแบบให้มีขนาดใหญ่ ทั้งในส่วนของแผงวงจร พัลมระบาย ความร้อน หรือฮีทซิงค์ระบายความร้อนต่างๆ อีกถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายกว่า Notebook ทั่วไป แน่นอนว่า ทำให้ฮาร์ดแวร์สึกหรอหรือเสื่อมสภาพได้น้อยกว่าเช่นกัน หรือถ้าเกิดกรณีเสียขึ้นมาเราก็สามารถถอดชิ้นส่วนที่เสียนำไปเคลมที่ศูนย์บริการได้สะดวก กว่าการที่เราจะยก Notebook ไปทั้งเครื่อง ที่สำคัญประกันชิ้นส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มีระยะรับประกันที่ยาวนานกว่า โดยเริ่มต้นที่ 1 ปี ไปจนถึง 3 ปี 5 ปี หรือตลอดการใช้งานก็มีครับ 5. รีดประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่า เหตุที่คอมพิวเตอร์ PC นั้น สามารถอัพเกรดและปรับแต่งได้ง่ายกว่า Notebook ทำให้เราสามารถรีิดประสิทธิภาพ การทำงานของ PC ออกมาได้มากกว่าเช่นกัน เพราะเราสามารถ Overclock ชิปประมวลผลและกราฟิกการ์ดได้อย่าง อิสระ ไม่ต้องห่วงในเรื่องของความร้อนสะสมจนอุปกรณ์ภายในอื่นๆ เสียหาย รวมไปถึงกรณีที่เราต้องการ ประสิทธิภาพสูงสุด ก็สามารถติดตั้งชุดระบายความร้อนระดับสูงเพิ่มเติมได้ โดยไม่ทำให้การทำงานของเครื่องได้รับ ผลกระทบแต่อย่างใด พร้อมกันนั้นก็ขอนำเสนอเหตุผลที่ PC ด้อยกว่า Notebook โดยแบ่งออกเป็น 3 ข้อ 1. พกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้ แน่นอนว่าเป็นเหตุผลแรกๆ ทีเดียว สำหรับข้อดีของ Notebook ในเรื่องของการพกพาไปใช้งานนนอกสถาน ที่ เพราะตัวเครื่องโน๊ตบุ๊กเองนั้นได้ออกแบบให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามขนาดหน้าจอ รวมไป ถึงได้มีการติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ภายในตัวเครื่อง ทำให้ในการใช้งาน Notebook นั้น เราไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ อแดปเตอร์ของตัวเครื่องเสมอไป เรียกได้ว่าไม่ต้องง้อปลั๊กไฟอย่างที่ PC ขาดไม่ได้เลย


โดยระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ Notebook แต่ละเครื่องนั้นก็อยู่กับสเปกภายในของรุ่นนั้นๆ ซึ่งถ้า เป็น Notebook ที่มาพร้อมสเปกสุดแรง Intel Core i7 และกราฟิกการ์ด NVIDIA GrForce GTX Series ก็รับร้องได้ว่า แบตเตอรี่นั้นจะสามารถใช้งานได้ไม่นาน เพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งถ้าใครอยากใช้งาน Notebook แบตเตอรี่อยู่ได้ นานๆ คงต้องหาดูเป็น Notebook ดีไซน์บางๆ มาพร้อมสเปกชิปประมวลผลและกราฟิกการ์ดแบบประหยัดพลังงาน มาแทน ที่ก็จะทำให้ Notebook เครื่องนั้น ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึงระดับ 8-9 ชั่วโมงด้วยกัน 2. ใช้พลังงานประหยัดกว่า ด้วยความที่ว่า Notebook นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งานพกพาเป็นหลัก พร้อมกันนั้นยังต้องพึงพาพลังงาน จากแบตเตอรี่ในบางช่วงเวลา ทำให้อุปกรณ์อาร์ดแวร์ภายในนั้นกินพลังงานไม่มากเท่ากัน PC ซึ่งส่วนมากแล้ว Notebook ปกติทั่วไปจะใช้พลังงานเพียง 30 – 50 Watt เท่านั้น หรืออย่างมากที่สุดก็จะอยู่ที่ประมาณ 100 Watt ซึ่ง เรียกได้ว่าต่างจากการกินพลังงานของ PC เป็นอย่างมาก เพราะ PC ปกติทั่วไปก็ใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ 400 – 500 Watt แล้ว ยิ่งถ้าเป็นในส่วนของ PC สเปกแรงๆ แล้วล่ะก็ เกรงว่าจะทะลุ 1000 Watt ด้วยซ้ำไป เรียกได้ว่าถ้าใครอยู่หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์แล้วล่ะก็ ค่าไฟปลายเดือนมาเรียกเก็บทีนี้แทบจะร้องไห้เลย (หน่วยค่าไฟแพงกว่าแบบคำนวณตามบ้านมาก) เพราะเปรียบเหมือนเราเสียบใช้งานเตารีดเท่ากับการที่เราเปิดคอม ไว้ตลอดเวลานั่นเอง ส่วนถ้าใครอยู่บ้านก็เจ็บลงมาน้อยหน่อย แต่ก็แอบรู้สึกได้เล็กๆ ครับ เมื่อเทียบกับ Notebook ที่ เราแทบจะไม่รู้สึกถึงค่าไฟที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ 3. ประหยัดพื้นที่มากกว่า อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญกับการที่ Notebook ดีกว่า PC ก็คือขนาดตัวเครื่องที่เล็กและเป็นชิ้นเดียว ทั้งตัวเครื่อง หน้าจอ คีย์บอร์ด ทัชแพด เวลาจัดวางที่ไหนก็จะไม่กินพื้นที่มากนัก อีกทั้งยังไม่มีสายโยงยางไปมา ต่างกับ PC ที่ต้อง ใช้พื้นที่ในการจัดว่าค่อนข้างมาก ต้องใช้โต๊ะที่ออกแบบมาเพื่อใช้วาง PC จึงจะมีความเหมาะสมมากที่สุด รวมถึงก็ จะมีสายเชื่อมต่อไปมามากมาย ทั้งสามารถไฟ สายเมาส์คีย์บอร์ด สายสัญญาณต่างๆ เป็นต้น เรียกได้ว่าเทียบการใช้ งาน Notebook กับ PC ในเรื่องของพื้นที่นั้น Notebook ประหยัดพื้นที่กว่าเยอะมาก แถมจะเอาเป็นเล่นไปใช้งานบน เตียงนอนก็สามารถทำได้ทันที

แหล่งข้อมูล : http://notebookspec.com/pc-notebook/194878


ยอดขาย Tablet มีสิทธิ์แซงหน้า Notebook ในปี 2016

นับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่า มีแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆ เปิดตัวขึ้นมามากมายราวกับดอกเห็ด โดย เฉพาะในระยะหลังนี้ กระแสของแท็บเล็ต เริ่มตื่นตัวมากขึ้น จากการเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ จาก 2 ค่ายยักษ์ใหญ่ ทั้ง ไมโครซอฟท์ (Microsoft) กับ Microsolf Surface และ Google กับ Google Nexus 7 โดยในสหรัฐอเมริกานั้น ตลาด แท็บเล็ตโตขึ้นกว่า 10% ซึ่งถือว่า เติบโตเร็วกว่าตลาดสมาร์ทโฟนเสียอีกครับ บริษัทวิเคราะห์อุตสาหกรรมชื่อดังอย่าง NPD ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า การที่ตลาดแท็บเล็ตโตขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ถือว่า ไม่ใช่เรื่องฟลุ๊คอะไร เนื่องจากมีหลายกลไกที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เช่นนี้ ซึ่งทาง NPD มองว่า มีความเป็นไป ได้ที่ ยอดขายแท็บเล็ต จะโตเร็วกว่า ยอดขายโน้ตบุ๊ก โดยเฉพาะในปี 2016 แท็บเล็ตจะสามารถเข้าครองตลาดโน้ตบุ๊ก ได้อย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำไม Google กับ ไมโครซอฟท์ (Microsoft) จึงพยายามผลักดันแท็บเล็ตแบรนด์ตัว เองออกมาทำตลาด


จากการพยากรณ์ของ NPD เผยให้เห็นว่า ตลาดโน้ตบุ๊ก PC นั้น จะเติบโตราวๆ 85% ในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่ก็ ไม่สามารถโตเร็วได้เทียบเท่าแท็บเล็ต ที่คาดว่า น่าจะขายเครื่องได้มากกว่าถึง 4 เท่า หรือราวๆ 416 ล้านเครื่องต่อปี

นอกจากนี้ NPD ยังมองว่า ยอดขายแท็บเล็ตในประเทศกำลังพัฒนานั้น จะอยู่ที่ประมาณ 60% ของประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะจำนวนประชากรที่มากกว่านั่นเอง ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น NPD บอกว่า แท็บเล็ตราคา ประหยัด ถือว่ามีอิทธิพลต่อตลาดแท็บเล็ตมากเลยทีเดียว

แหล่งข้อมูล : http://www.techmoblog.com/NPD-Tablets-to-outsell-notebooks-by-2016


ตารางแสดงผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ตาแหน่ งในการวางผลิตภัณฑ์

ACER

Apple

ASUS

Ben Q

Dell


Fujitsu

HP

Lenovo

MSI

SAMSUNG


Sony (VAIO)

SVOA TOSHIBA


ภาพการจัดจาหน่าย โน้ตบุ๊กตามห้างสรรพสินค้า และ งานจัดจาหน่ายแสดงสินค้า


ACER


ASUS


Ben Q


DELL


Fujitsu


HP


Lenovo


Apple

Macbook


MSI

MSI


Sumsung

Samsung


SVOA


TOSHIBA


VAIO


FCB Grid - Notebook  

การวิเคราะห์และวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (The FCB Planning Grid) ผลิตภัณฑ์ Notebook ประกอบการเรียนรู้วิชา 851350 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you