Page 1

¢ ¢ ·¤è ¿æñ·¤âè »éL¤mæÚUæ ·¤×ðÅUè ÂÚU ÚUæÁSÍæÙ ×ð ¢ ÅU·¤ÚUæß ©U. Âý. Ñ ·ñ¤×ÚÔU âð ãUæð ÚUãUè ×ç˜æØæð °·¤ ¥SÂÌæÜ ×ð ¢ ×ÚÔUð v® ãUÁæÚU Õ“æðU ÖæÁÂæ ·ð¤ ¥æ»ð ÙèÌèàæ Øæð ¢ ÙÌ×SÌ·¤?

ÍæÙ ×¢ç¼ ð ×ð´ ÚU × ×¢ç¼ ð´ Íæ ÚU Ø Ùð? æ

àæé·ý¤ßæÚU

⢃æ, ÖæÁÂæ ¥æñÚU »ÇU·¤ÚUè

8 veJebyej, 2012

` 10/-

Áéãè ·¤æ ¹Ì


àæé·ý¤ßæÚU efveÙeefcele mlebYe

Á„¢ŒË ∑§Ê üÊcΔU ‚◊ÊøÊ⁄U ‚ÊåÃÊÁ„∑§

hee"keâveecee ..................... heuešJeej ......................... mebheeokeâerÙe ........................ yelejme ............................ jepÙeveecee ........................ Keeveheeve .......................... peje nš kesâ ...................... efJe%eeve-lekeâveeueepeer ............. meebmke=âeflekeâ nueÛeue ..............

Je<e& : 5, Debkeâ : 27, 08 veJebyej, 2012

ß‚ ’Ê⁄U

12

04 06 07 08 30 66 67 68 70

jepÙeeW mes hebpeeye : Deye jepemLeeve ceW ieg®Éeje keâcesšer .... 34 GØe. : kewâcejs keâjWies cebef$eÙeeW keâer Ûeewkeâmeer ......... 36 efMe#eCe mebmLeeveeW hej YetceeefheâÙeeDeeW keâe keâypee .. 38 ceØe. : Fme yeej jespeieej hej peesj ............ 40 jepemLeeve : nej kesâ [j mes meerš yeoueves ... 42 efnØe : ueÌ[eF& JeerjYeõ Deewj Oetceue keâer ........ 44

efJeMes<e efjkeäMes keâer lekeâveerkeâ yeoueer, efjkeäMee ÛeeuekeâeW ... LeeveeW ceW cebefoj Ùee cebefoj ceW Leeves .............. iejeryeeW hej efJeòe ceb$eer keâe Yejesmee .............. ‘ceefn<eemegj efoJeme’ keäÙeeW veneR? ................. yekeâjs keâer veneR, veece keâer keâercele ............. efleyyeefleÙeeW kesâ Deefnbmekeâ ØeeflejesOe mes ........... ome npeej yeÛÛes cej Ûegkesâ nQ .................. šerJeer kesâ heox keâes GvneWves [^eFbie yees[& ......... jpele ieghlee keâes efceueer mepee ................... efJeJeeoeW mes efIejs jns megveerue oe ................ osn hej DeefOekeâej efkeâmekeâe ....................

20 21 23 26 27 28 46 48 50 51 52

•Êfl⁄UáÊ ∑§ÕÊ — ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ë πÊ‹ ÃÊ ’„ÈUà ◊Ê≈UË „ÒU– ©U‚ ¬⁄U Éʬ‹Ê¥-ÉÊÊ≈UÊ‹Ê¥ ∑§Ê ◊Ò‹ Ÿ„UË¥ ΔU„U⁄UÃÊ, ◊ª⁄U ŸÒÁÃ∑§ÃÊ •ÊÒ⁄U øÊ‹øÁ⁄UòÊ-ø„U⁄U ∑§Ê ¡Ê¬ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë ÷Ê¡¬Ê ∑§Ë ∑§◊Ë¡ ÷Ë ÃÊ íÿÊŒÊ ‚»§Œ Ÿ„UË¥ „ÒU– ¬Ê≈U˸ ∑§Ê ‚¥ÁfläÊÊŸ ’Œ‹flÊ∑§⁄U ‹ªÊÃÊ⁄U ŒÍ‚⁄UË ’Ê⁄U •äÿˇÊ ’ŸŸ ∑§Ê Ãà¬⁄U ÁŸÁß ª«U∑§⁄UË ‚¥ªËŸ •Ê⁄UÊ¬Ê¥ ∑§Ë ø¬≈U ◊¥ „Ò¥U ◊ª⁄U ‹ªÃÊ „ÒU Á∑§ Ÿ ÃÊ ©UŸ ¬⁄U ∑§Ê߸ •‚⁄U „ÈU•Ê „UÒ, Ÿ ÷Ê¡¬Ê ¬⁄U •ÊÒ⁄U Ÿ ©U‚∑§Ë ‚⁄U¬⁄USà •Ê⁄U∞‚∞‚ ¬⁄U! ¬Í⁄‘U Œ‡Ê ∑§Ê ‚¥S∑§Ê⁄UÊ¥ •ÊÒ⁄U ŸÒÁÃ∑§ÃÊ ∑§Ê ¬ÊΔU ¬…U∏ÊŸ flÊ‹Ê ⁄UÊC˛˛UËÿ Sflÿ¥ ‚fl∑§ ‚¥ÉÊ ÷Ë ª«U∑§⁄UË ∑§ ŒÊ◊Ÿ ¬⁄U ‹ª ŒÊªÊ¥ ∑§Ê Ÿ¡⁄U•¥ŒÊ¡ ∑§⁄U ⁄U„UÊ „ÒU– ßU‚ ’Ê⁄U ∑§Ë •Êfl⁄UáÊ ∑§ÕÊ ◊¥ ÷Ê¡¬Ê, ª«U∑§⁄UË •ÊÒ⁄U ‚¥ÉÊ ∑§ ßU‚Ë Á⁄U‡Ã ¬⁄U–

Áfl‡Ê·

10

¬˝‚¥ªfl‡Ê

64

¡È„Ë Ÿ πà Á‹UπÊ

24

meeefnlÙe keâefJelee Š ..................................... keâneveer Š ....................................... JÙebiÙe Š ....................................... hegmlekeâ meceer#ee Š ...........................

32

53 54 58 60

Á’„UÊ⁄U

÷Ê¡¬Ê ∑§ •Êª ŸÃ◊SÃ∑§ ÄÿÊ¥ „ÈU∞ ŸËÃˇÊ? ÄÿÊ ¡ŒÿÍ ’Ò∑§»È§≈U ¬⁄U ø‹Ë ªß¸U „ÒU?

◊¥ÁòÊ◊¥«U‹ ◊¥ »§⁄U’Œ‹ ‚ •ÊÁπ⁄U ÄÿÊ ◊∑§‚Œ ¬Í⁄UÊ Á∑§ÿÊ ◊Ÿ◊Ê„UŸ Á‚¥„U Ÿ?

ßU‚ Œ‡Ê ◊¥ ¬Í¡Ê ⁄UÊ◊ ∑§Ë „UË Ÿ„UË¥ „UÊÃË, ⁄UÊflUáÊ ∑§Ê ¬Í¡Ÿ flÊ‹ ÷Ë ’„ÈUà „Ò¥U–

62

πÊ‚ ◊È‹UÊ∑§ÊÃ

““‚ÈÁ◊òÊÊŸ¥ŒŸ ¬¥Ã ∑§Ê ÄÿÊ ‹ŸÊ-ŒŸÊ ÕÊ ⁄‘UÁ«UÿÊ ‚?”” ¡Ë.«UË. ‡ÊÈÄ‹ ‚ ‡Ê⁄UŒ ŒûÊ ∑§Ë πÊ‚ ◊È‹Ê∑§ÊÖ 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


àæé·ý¤ßæÚU Je<e& : 5 Debkeâ : 27

cegõkeâ, ØekeâeMekeâ Je mecetn mebheeokeâ pÙeesefle vejeÙeve mebheeokeâ efJe<Ceg veeiej Jeefj‰ menÙeesieer mebheeokeâ DeMeeskeâ kegâceej jF&me Denceo ‘ueeueer’ Jeefj‰ efJeMes<e mebJeeooelee vejsvõ kegâceej Jecee& njer Mebkeâj Mecee& ceOegkeâj efceße ØecegKe mebJeeooelee hetpee cesnjes$ee cegKÙe Ghemebheeokeâ meieerj efkeâjceeveer mJeleb$e efceße mebJeeooelee JeerjWõ Mecee&, ueefuele heeb[s Øetheâ jer[j jeefpelejece efleJeejer keâuee he#e ØeHegâuue heUmeguesosmeeF& keâuee menÙeesieer Deefveue kegâceej, le®Ce mesceJeeue efceefLeuesMe kegâceej Heâesšes«eeheâj jefJe efiejesše Øees[keäMeve oerhekeâ jmleewieer Jesye ef[heeš&ceWš Deveble heeueerJeeue mekeg&âuesMeve Sce.[er. Mecee&- 08860609298 kesâ.kesâ. heeC[sÙe- 08860609250 0120-4710777 Gòej ØeosMe - 09936589323 efyenej/PeejKeb[ - 9470464720 efJe%eeheve ÙeMeJeble kegâceej - 08860609213 Meceerce Denceo - 08860081696 ye=pesMe jbpeve - 08860081695 jekesâMe kegâceej (jebÛeer)- 09430358130 %eeveMebkeâj heeb[s (metjle) - 09426146999 DeefJeveeMe kegâceej (keâesuekeâelee) - 08981022180 efovesMe Pee (cegbyeF&) - 09323952854 email- marketing@pnn.net.in nceejs jepÙe-ØeefleefveefOe %eevesvõ Megkeäue (ueKeveT) cees. 8874208860 heâes] 0522-3203141 ßeerheeue MeòeâeJele (peÙehegj) heâes] 0141-5111194 cegkesâMe jepehetle (Ûeb[erieÌ{) heâes] 0172-2712024 nMe&ue [er heb[Ÿee (Denceoeyeeo) heâes] 079-30124754 DeeMeer<e Ûeewyes (Yeesheeue) heâes] 07566338002 DevegjeOee ef$eJesoer (Yeesheeue-Meg›eâJeej) heâes. 09893867566 mecejWõ Mecee& (jeÙehegj) heâes] 07566664990 mebpeÙe ØeYeekeâj (cegbyeF&) heâes] 022-42643333 mebpeerJe kegâceej (hešvee) cees. : 09570996977 cegkesâMe mejkeâej (yeWieueg®) heâes] 08022245075 yeÇpesMe jeÙe (jebÛeer) cees. : 09570996974 heg®<eesòece kegâceej efmebn (keâesuekeâelee) cees. : 09830326257 peÙesMe meesveer (metjle) cees. : 08980035386 mebheeokeâerÙe keâeÙee&ueÙe meer-125, meskeäšj-19 veesS[e, ieewleceyegæveiej (GØe) heâesve Š 0120- 4710700 hewâkeäme - 0120- 4710728 email-shukrawar@pnn.net.in website-shukrawar.net

ØekeâeMekeâ Je cegõkeâ pÙeesefle vejeÙeve Éeje heume& vÙetpe vesšJeke&â Øee.efue. kesâ efueS Sce.heer. efØebšme&, yeer220, Hesâme-2, veesS[e-201301 (Gòej ØeosMe) mes cegefõle Je 705, cebpet<ee efyeefu[bie, 57 vesn¤ huesme, veJebyej, 2012 Meg›eâJeej veF& efouueer08 -110019 mes ØekeâeefMele RNI NO.DELHIN/2008/24781 DL(S)-18/3324/2011-13

¬ÊΔ∑§ŸÊ◊Ê jeWiešs KeÌ[s nes ieS 25 Deòetâyej kesâ Debkeâ ceW efkeâjCe Meenerve keâe DeeuesKe ‘cegPeceW Mece& nw, hegefueme ceW keäÙeeW veneR?’ heÌ{ves kesâ yeeo jeWiešs KeÌ[s nes ieS~ efpeme osMe kesâ Øepeeleb$e keâer mejenvee efJeÕe ceW nes jner nes, Gmeer osMe ceW ceeveJelee keâe Deheceeve keâjves Jeeues DelÙeeÛeejeW kesâ yeejs ceW heÌ{keâj efmej Mece& mes Pegkeâ peelee nw~ - efceefuebo ØeYeekeâj, ueeletj

peeefleÙeeW kesâ Deeies yeewves 25 Deòetâyej kesâ Debkeâ ceW efyenej mes jleeRõveeLe keâer efjheesš& ‘hegefueme kesâ Ûetuns-Ûeewkesâ lekeâ peeefleJeeo’ heÌ{er~ Ùen kesâJeue efyenej keâer JÙeLee veneR nw, yeefukeâ hetje osMe Fme Deeie mes Pegueme jne nw~ osMe ceW peeefleÙeeW kesâ Deeies meYeer yeewves nQ~ Deepe peye peeefleJeeo meòee Øeeefhle keâe ØecegKe meeOeve yeve ieÙee nw, leye Fmekesâ Keelces keâer keâuhevee keâjvee Yeer yeskeâej nw~ - jepeerJe MesKej, vejefmebnieÌ{

leerKeer efjheesš& 25 Deòetâyej kesâ Debkeâ ceW mJeleb$e efceße keâer DeeJejCe keâLee ‘yeueelkeâejer Kegueer nJee ceW meebme uesves ueies’ yesno meejieefYe&le Deewj iebYeerj nw~ nj jespe 50 mes pÙeeoe yeueelkeâejeW keâe meecevee keâjles Fme osMe cesb DehejeOeer Dekeämej nbmeles-nbmeles yeÛe peeÙee keâjlee nw~ {erueer kÙekemLee kesâ yeerÛe Ûeghe jnves keâes yeeOÙe nesleer nw Deewjle Deewj Deiej ken yeesue os lees meceepe kesâ yeerÛe oesyeeje yeueelkeâej keâer efMekeâej nesleer nw~ meceÙe keâer OeÌ[keâveeW ves Yeues ner mebkeeo keâes hebKe os efoS neW uesefkeâve vÙeeefÙekeâ Øeef›eâÙee DeYeer Yeer "njer ner nw~ yengle efoveeW yeeo Fme cegös hej Skeâ leerKeer efjheesš& heÌ{ves keâes efceueer uesefkeâve Fme yee@keäme keâe celeueye cegPes mecePe cesb veneR DeeÙee efkeâ ‘16 meeue mes henues Meeoer keâesF& heehe venerb nw~’ - Jeefle&keâe veboe keâer Hesâmeyegkeâ mes

ceiej vepeefjÙee veneR yeouee 25 Deòetâyej kesâ Debkeâ ceW mJeleb$e efceße keâer DeeJejCe keâLee ‘yeueelkeâejer Kegueer nJee ceW meebme uesves ueies’ kesâ efJeÛeejeW mes mencele ntb~

¬ÊΔU∑§Ëÿ

ueeskeâleb$e cej jne nw Deepe efHeâj mepee nw efpeuee keâeÙee&ueÙe HeâefjÙeeoer nw, keâeiepeeW keâe {sj nw veerueer-heerueer yeòeer Jeeues ieeefÌ[ÙeeW keâe DeeJeeieceve nw Keekeâer Jeoea Jeeues Yeer nQ Deewj meHesâoheesMeeW keâer Yeer YeerÌ[ nw peceerve Yeer Jener nw Deewj Oethe Yeer Ieveer nw uesekf eâve ceewmece keâe efcepeepe kegâÚ Depeerye nw hes[Ì eW keâer [eefueÙeeW hej Deepe keâesF& Meesj veneR nw uesefkeâve efHeâpeeDeeW ceW kegâÚ Depeerye-meer DeeJeepe ietbpe jner nw Ùes kewâmeer ÛeerKeW nQ- yeÛeeDees-yeÛeeDees keâer uesefkeâve efkeâmeer keâes megveeF& keäÙeeW veneR osleeR nJee ceW kegâÚ Depeerye-meer cenkeâ nw peueves keâer uesefkeâve Deemeceeve lees meeHeâ nw Dejs, Ùes keäÙee! peceerve hej ceeb-yesšer efpeboe peue jner nQ Dejs, FvnW keâesF& yeÛeelee keäÙeeW veneR, keâesF& Deeie yegPeelee keäÙeeW veneR Dejs, Ùes YeerÌ[ Meeble keäÙeeW nw Dejs, Ùes Fbmeeveer efoue helLej keäÙeeW yevee ngDee nw Jele&ceeve ceW DeewjleeW ves lejkeäkeâer pe¤j keâer nw uesefkeâve meceepe keâe vepeefjÙee yeoueves ceW nce veekeâeceÙeeye jns nQ~ keâesF& Devenesveer nesves hej ceefnuee keâes ceeveefmekeâ heerÌ[e mes iegpejvee heÌ[lee nw, peyeefkeâ heg®<e kegâÚ Yeer keâjves kesâ yeeJepeto meceepe ceW Fppele kesâ meeLe peerlee nw~ Ùen YesoYeeJe peye lekeâ veneR efcešsiee, leye lekeâ ceefnueeDeeW keâes Gvekeâe Jeeefpeye nkeâ veneR efceue heeSiee~ - hegveerlee efmebn, veF& efouueer

efkeâleves Ieesšeues! 18 Deòetâyej kesâ Debkeâ keâe mebheeokeâerÙe ‘legcnW meueece’ heÌ{e~ mebheeokeâ cenesoÙe ves "erkeâ ner efueKee nw efkeâ osMe ceW Fleves Ieesšeues nes jns nQ efkeâ Deiej ‘Meg›eâJeej’ keâe ‘Ieesšeuee efJeMes<eebkeâ’ Yeer ØekeâeefMele keâj efoÙee peeS lees Yeer meejs yeÌ[s Ieesšeues GmeceW keâJej veneR nes heeSbies~ FmeceW oefueleeW kesâ meeLe nes jns

Dejs, Ùes Keekeâer Jeoea Jeeues Deeies keäÙeeW veneR yeÌ{les Ss nJee let Yeer Deepe Meeble nw Deewj Ùes yeeoue Yeer Deepe veneR yejme jns Dejs, Ùes npeejeW keâer YeerÌ[ Jeeuee keâÛenjer heefjmej Deepe metvee-metvee keäÙeeW ueie jne nw Dejs, keâesF& Jekeâerue, cegbMeer, hesMekeâej, jenieerj keâesF& Yeer veneR pees Fve peueleer ceefnueeDeeW keâes yeÛeeS Dejs, [erSce meenye keâneb ieS? GvnW Fvekeâer ÛeerKe-hegkeâej keäÙeeW veneR megveeF& osleer? keäÙee meYeer keâer mebJesoveeSb cej ieF& nQ Ùee efHeâj efoue helLej yeve ieS nQ? ueielee nw efkeâ FbmeeefveÙele cej ieF& nw veneR-veneR, Fme osMe keâe ueeskeâleb$e cej ieÙee nw (Ùen keâefJelee efJeiele 11 Deòetâyej keâes keâevehegj kesâ [erSce keâeÙee&ueÙe kesâ meeceves oes ceefnueeDeeW (ceeb-yesšer) Éeje MeemeveØeMeemeve Éeje Gvekeâer efMekeâeÙele hej megveJeeF& veneR efkeâS peeves kesâ efJejesOe ceW Deelceoen keâjsves keâer Iešvee hej DeeOeeefjle nw)~ - kesâSce YeeF&, keâevehegj

Yes o YeeJe Deew j DevÙe peveleb $ e ef J ejes O eer IešveeDeeW keâe Kegueemee Yeer efkeâÙee ieÙee nw~ - osMeyebOeg, veF& efouueer

Ieesšeuee efJeMes<eebkeâ pe™jer 18 Deòetâyej kesâ Debkeâ keâe mebheeokeâerÙe ‘legcnW meueece’ ceW keâne ieÙee nw efkeâ Deiej ‘Meg›eâJeej Ieesšeuee efJeMes<eebkeâ’ ØekeâeefMele efkeâÙee peeS, leye Yeer meejs yeÌ[s Ieesšeues ØekeâeefMele veneR nes heeSbies uesefkeâve ceQ Ûeenlee ntb efkeâ ‘Meg›eâJeej Ieesšeuee efJeMes<eebkeâ’ pe¤j ØekeâeefMele nes~ Ùen Skeâ Ssefleneefmekeâ Debkeâ nesiee~ - efJepeÙe kegâceej keâhetj, DeueerieÌ{

keäÙee nw osMeoesn? 27 efmelebyej kesâ Debkeâ ceW mJeleb$e efceße keâer efjheesš& ‘Demeerce keâer efiejHeäleejer mes G"er efÛeveieejer’ heÌ{keâj Ssmee ueiee pewmes nce

Fme heef$ekeâe ceW Úhes efkeâmeer Yeer efJe%eeheve ceW efkeâS ieS oeJeeW kesâ efueS ØekeâeMekeâ efpeccesoej veneR nw~


5

Deepeeo Yeejle ceW veneR, yeefukeâ iegueece Yeejle ceW jn jns nQ~ nceejs ngkeäcejeve peye keâjesÌ[eWDejyeeW ®heÙes kesâ Ieesšeues keâjles nQ, leye Jen osMeõesn veneR neslee nw uesekf eâve Skeâ keâueekeâej Deheves yeÇMe Ùee keâuece mes kegâÚ jÛe os lees Jen osMeõesn nes peelee nw~ Deiej osMeõesn keâer heefjYee<ee Ùener nw lees efHeâj Fmes yeoueves keâer pe¤jle nw~ - hejer ÛelegJexoer, $e+ef<ekesâMe

hÙeeme Deewj yeÌ{ ieF& 18 Deòetâyej kesâ Debkeâ ceW Demeerce Ûe›eâJeleea keâe uesKe ‘peerevf eÙeme Les efkeâMeesj kegâceej’ heÌ{ves kesâ yeeo hÙeeme yegPeves keâer yepeeÙe Deewj pÙeeoe yeÌ{ ieF&~ efkeâMeesj kegâceej efnboer efHeâuce heeÕe& ieeÙeve kesâ Deueyesues SJeb Deheves Deboepe kesâ Skeâcee$e ieeÙekeâ Les Deewj ncesMee jnWies~ Skeâ meceÙe Ssmee Yeer Lee efkeâ GvneWves heeÕe& ieeÙeve keâer Oeeje keâes ceesÌ[keâj jKe efoÙee Lee~ Skeâ cepesoej leLÙe yeleeTb efkeâ Meg®Deeleer oewj keâer efpeve efHeâuceeW ceW efkeâMeesj kegâceej ves DeefYeveÙe efkeâÙee, GmeceW mes Ûeej efHeâuceeW ceW Gvekesâ efueS heeÕe& ieeÙeve ceesncceo jHeâer ves efkeâÙee Lee~ Gve efHeâuceeW kesâ veece nQ, ‘jeefieveer’, ‘Menpeeoe’, ‘yeeieer’ Deewj ‘Mejejle~’ mebheeokeâerÙe ‘legcnW meueece’ heÌ{keâj Ùen yeele mecePe ceW veneR DeeF& efkeâ oes ceefnueeDeeW keâes vÙeeÙe efouee ve mekeâves Jeeuee meceepe Deewj osMe kesâ keâCe&Oeej efkeâme cegnb mes yeÌ[-s yeÌ[s oeJes Deewj lejkeäkeâer keâe iegCeieeve keâjles nQ? - MÙeece kegâceej jeF&, meuegJee

PekeâPeesj efoÙee Ùetb lees ‘Meg›eâJeej’ ceW ØekeâeefMele mebheeokeâerÙe ncesMee keâÛeesšves Jeeues nesles nQ uesefkeâve 18 Deòetâyej kesâ Debkeâ ceW ØekeâeefMele mebheeokeâerÙe

‘legcnW meueece’ ves PekeâPeesj keâj jKe efoÙee~ efpeve oefueleeW keâer neuele megOeejves kesâ yeÌ[-s yeÌ[s oeJes efkeâS peeles nQ, Gvekeâer JeemleefJekeâlee Fme mebheeokeâerÙe ceW ope& nw~ Fmes heÌ{keâj Dee›eâesMe Ghepelee nw Deewj DeebKeW Yeer vece nes peeleer nQ~ - DeefKeuesKe kegâceej, keâesše

oece keâce keäÙeeW veneR keâj mekeâles?

18 Deòetâyej kesâ Debkeâ ceW DejefJebo ceesnve keâer DeeJejCe keâLee ‘ceesoer keâe meÛe Deewj iegpejele keâe’ heÌ{ves hej Ùener %eele ngDee efkeâ efJehe#eer heeefš&ÙeeW kesâ meeLe ceeref[Ùee Yeer ceesoer kesâ heerÚs heÌ [ e ng D ee nw ~ ceer e f [ Ùee ceW cees o er keâer vekeâejelcekeâ ÚefJe Øemlegle keâer pee jner nw~ iegpejele ceW ngS obieeW hej Skeâhe#eerÙe efjheesešf iË e nesleer nw, neueebefkeâ ceesoer keâes nj Ûegveewleer mes efvehešvee Deelee nw~

25 Deòetâyej kesâ Debkeâ keâe mebheeokeâerÙe ‘lees Ùes nQ nceejs veslee’ ceW nceejs osMe kesâ ceeveveerÙeeW keâe efiejlee ngDee Ûeefj$e Gpeeiej neslee nw~ peye vesle=lJe ner Flevee efve<ke=â° Deewj iewjefpeccesoej nes lees osMe Ûeueevee yengle otj keâer yeele nw~ nceejs ceeveveerÙeeW keâe Ûeefj$e kesâJeue keâeiepeeW ceW ‘Gòece’ nw~ megYee<e ieelee[s keâe uesKe ‘ØekeâeMekeâeW kesâ efKeueeHeâ KeÌ[s nQ DeOÙeehekeâ’ ceW meeLe&keâ yenme keâer ieF& nw~ ØekeâeMekeâeW keâes Ùen mecePevee ÛeeefnS efkeâ efkeâleeyeeW keâer Heâesšeskeâe@heer keâjeves mes nceejer DeeJeMÙekeâlee hetjer nesleer nw, nce GvnW yesÛeles veneR nQ~ pe¤jlecebo JÙeefòeâ peye efkeâleeye Kejeroves ceW DemeceLe& neslee nw, leYeer Jen Heâešeskeâe@heer keâjelee nw~ Deiej ØekeâeMekeâeW keâes Heâešeskeâe@heer keâjeves Jeeues efJeÅeeefLe&ÙeeW mes Flevee ner [j ueielee nw lees Jes efkeâleeyeeW kesâ oece keâce mes keâce keäÙeeW veneR jKeles nQ? ØekeâeMekeâeW keâes mecePevee nesiee efkeâ hegmlekeWâ %eeve keâe meeOeve nQ, FvnW JÙeeheej keâe meeOeve yeveeves mes GvnW yeÛevee ÛeeefnS~

- megveerue Ûeewneve, yeoeÙetb

-mkebâo kegâceej ceewÙe&, nefjÉej

ceesoer keâer DeebOeer ceW

Ùen iegmmee Meeble veneR nesiee

18 Deòetâyej kesâ Debkeâ ceW DejefJebo ceesnve keâer DeeJejCe keâLee ‘ceesoer keâe meÛe Deewj iegpejele keâe’ kesâ Debleie&le vejWõ ceesoer hej heebÛe-Ún uesKe ØekeâeefMele ngS nQ~ FvnW heÌ{ves kesâ yeeo ceQ Ùener keântbiee efkeâ ‘yeÌ[s-yeÌ[s hesÌ[ efiejWies ceesoer keâer DeebOeer ceW~’

25 Deòetâyej kesâ Debkeâ keâe mebheeokeâerÙe ‘lees Ùes nQ nceejs veslee’ heÌ{keâj Ùener ueiee efkeâ efJeÕe kesâ meyemes yeÌ[s ueeskeâleb$e hej Jele&ceeve jepeveereflekeâ JÙeJemLee Skeâ yeovegcee oeie nw~ Deepe keâer jepeveereflekeâ JÙeJemLee ceW pevelee keâer Yeeieeroejer efmeHe&â Jeesš [eueves lekeâ jn ieF& nw~ ieebOeer, vesn¤ Deewj MeeŒeer pewmeer efcemeeueW nesves kesâ yeeJepeto ‘vewelf ekeâlee’ YeejleerÙe jepeveerelf e mes ieeÙeye nw~ efmLeefle Ùeneb lekeâ Dee ieF& nw efkeâ Dehevee Ûesnje heekeâ-meeHeâ meeefyele keâjves ceW jepeveslee mebJewOeeefvekeâ mebmLeeDeeW keâes Yeer keâ"Iejs ceW KeÌ[e keâjves ceW Ûetkeâ veneR jns nQ~ vejWõ kegâceej Jecee&/ueefuele heeb[s keâe uesKe ‘Deye ie[keâjerpeer kesâpejerJeeue kesâ efveMeeves hej’ heÌ{keâj ueiee efkeâ Fve vesleeDeeW kesâ yeerÛe je°^efnle kesâ cegöeW hej keâYeer Yeer SkeâjeÙe veneR yeve heeleer nw, peyeefkeâ Yeü°eÛeej kesâ cegös hej Ùes Skeâ-otmejs keâer heer" Kegpeueeles ngS efoKe peeles nQ~ Fve vesleeDeeW keâes Ùen mecePeves ceW Deye osj veneR keâjveer ÛeeefnS efkeâ DejefJebo kesâpejerJeeue ves Deece Deeoceer kesâ efpeme iegmmes keâes DeeJeepe oer nw, Jen Deye Meeble nesves Jeeueer veneR nw~ Deye JÙeJemLee heefjJele&ve neskeâj ner jnsiee~

- ßeerefveJeeme Mecee&, jsJeeÌ[er

DeÛÚe ueiee 11 Deòetâyej kesâ Debkeâ ceW ‘peje nš kesâ’ kesâ Debleie&le ‘DeewheefveJesefMekeâ pegceues veehemebo nQ je°^heefle keâes’ DeÛÚe ueiee~ peye nceejs osMe ceW ueeskeâleebef$ekeâ JÙeJemLee nw, leye efyeÇefšMe heefjheešer keâe efveJee&n keäÙeeW nes jne nw? ØeCeJe cegKepeea ves Skeâ Meg®Deele keâer nw, efpemes nj neue ceW Deeies yeÌ{eves keâer pe¤jle nw~

meÛÛes DeheâmejeW keâes meueece

Deehe Deheveer hee"keâerÙe Øeefleef›eâÙee shukrawar@pnn.net.in kesâ peefjS Yeer Yespe mekeâles nQ~

¬È⁄US∑Χà ¬òÊ

ceesoer kesâ efKeueeheâ ceeref[Ùee

- ØeJeerCe, ojYebiee

Deehe hesâmeyegkeâ hej Deheveer Øeefleef›eâÙee Yeer os mekeâles nQ, efpemekeâe ØekeâeMeve Fme mlebYe ceW efkeâÙee pee mekeâlee nw~ ke=âheÙee Dehevee veece Deewj helee pe™j oW~

hegjmke=âle he$eeW keâes jepekeâceue ØekeâeMeve, veF& efouueer keâer Deesj mes Ún meew ®heÙes cetuÙe keâer hegmlekeWâ Øeoeve keâer peeSbieer~

11 Deòetâyej kesâ Debkeâ ceW vejWõ kegâceej Jecee& keâer DeeJejCe keâLee ‘DeeFSSme keâYeer Iej hej veneR yew"les’ heÌÌ{ves kesâ yeeo ceeuetce ngDee efkeâ YeejleerÙe ØeMeemeefvekeâ mesJee ceW DeYeer Yeer Ssmes Deef O ekeâejer nQ , pees Deheveer ceeve Deew j ceÙee&oeDeeW keâe efpeccesoejer mes heeue keâj jns nQ~ - megjWõ kegâceej DeOeevee, cesj"

- cegkegbâo ØekeâeMe efceße, efMeJenj

heefjCeece YeÙeeJen nes mekeâles nQ 27 efmelebyej kesâ Debkeâ ceW ‘jepÙeveecee’ ceW PeejKeb[ mes jepeerJe keâer efjheesš& ‘vekeämeueer mebie"veeW keâer neFšskeâ Yeefle&Ùeeb’ mes jepÙe kesâ vekeämeefueÙeeW Éeje efvekeâeues ieS Gme efJe%eeheve kesâ yeejs ceW peevekeâejer efceueer, efpemeceW ÙegJekeâ-ÙegJeefleÙeeW keâes mebie"ve ceW pegÌ[keâj jespeieej Øeehle keâjves kesâ efueS keâF& efpeueeW ceW heesmšj efÛehekeâeS ieS Les~ ojesiee Yeleea ceW DemeHeâue ngS DeYÙeefLe&ÙeeW ves Yeer jebÛeer ceW DeveMeve keâj jns DeYÙeefLe&ÙeeW keâer ceebieW hetjer ve nesves hej vekeämeueer mebie"veeW ceW yeneue nesves keâer Oecekeâer oer Leer~ Fmemes henues pesheerSmemeer efveÙegefòeâ ceW ngS Ieesšeues kesâ yeeo Skeâ ÙegJekeâ ves Fmeer lejn keâer Oecekeâer oer Leer~ Ssmes ceeceueeW kesâ meeceves Deeves kesâ yeeo Ùen yeele mhe° nes peeleer nw efkeâ mejkeâejer Yeefle&ÙeeW ceW keâneR-ve-keâneR ieÌ[yeÌ[er nesleer nw~ hewmes Ùee jmetKe kesâ yeue hej ueesie veewkeâefjÙeeb ues GÌ[les nQ, peyeefkeâ JeemleefJekeâ nkeâoej cegbn leebkeâles jn peeles nQ, FmeefueS Iej JeeueeW, efjMlesoejeW Deewj efce$eeW kesâ leeveeW mes nleeMe-efvejeMe ÙegJee ieuele jemleeW hej Deheves keâoce yeÌ{e jns nQ~ mejkeâejeW keâes ÙegJeeDeeW keâer Fme cepeyetjer keâes mecePevee ÛeeefnS~ Ùeefo Jeòeâ jnles Ssmes neueeleeW hej keâeyet hee efueÙee peeS lees DeÛÚe neslee nw Jejvee Fmekesâ heefjCeece YeÙeeJen nes mekeâles nQ~ - peJeenj ueeue , efmebnYetce

08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


¬ ‹ ≈U flÊ ⁄U ¿U¬Ã-¿U¬Ã ‚¢‚Œ ∑§Ê Ãà∑§Ê‹U èÊ¢ª ∑§⁄UŸ ∑§Ë ◊Ê¢ª cegbyeF& ceW DeCCee npeejs leLee Gvekeâer MeerIeÇ Ieesef<ele nesves Jeeueer šerce ceW Meeefceue nesves Jeeues hetJe& mesveeOÙe#e Jeer.kesâ. efmebn ves ceewpetoe mebmeo keâes Yebie keâj legjlb e Deece ÛegveeJe keâjeves keâer ceebie keâer nw~ GvneWves keâne nw efkeâ Fme mejkeâej keâes pevelee keâer keâesF& hejJeen veneR nw~ Fmekesâ oewjeve Deceerj-iejerye keâer KeeF& yeÌ{ jner nw~ Ùen mejkeâej osMe keâes Ûeueeves ceW DemeceLe& nw, Dele: legjble ÛegveeJe keâer pe™jle nw~

’Ê‹Ë ◊¥ ¬È⁄UÊŸÊ Á„¥UŒÍ ◊¥ÁŒ⁄U

Ãâÿ hesâmeyegkeâ Fmlesceeue keâjves kesâ ceeceues ceW Yeejle, Decesefjkeâe Deewj yeÇepeerue kesâ yeeo leermejs vebyej hej nw~

c

•‹∑§ÊÿŒÊ ∑§Ë ’È∑§Ê¸ Á’˝ª«U kegâKÙeele Deelebkeâer iegš DeuekeâeÙeoe ves heef§eceer osMeeW kesâ efKeueeheâ Deheveer ieefleefJeefOeÙeeb lespe keâj oer nQ~ heef§eceer veeieefjkeâeW keâe DehenjCe keâe heâjceeve peejer keâjves kesâ yeeo Deye Fme Deelebkeâer ieg š ves ‘yeg k eâe& ef y eÇ i es [ ' veece mes ceef n uee Deelebekf eâÙeeW keâe Skeâ omlee yeveeÙee nw~ Ùen yegkeâe& efyeÇies[ DeuekeâeÙeoe kesâ Deeuee vesleeDeeW kesâ efveoxMe hej keâece keâes Debpeece osieer~ Fme ‘yegkeâe& efyeÇies[ keâer ceefnueeDeeW keâes ceMeerve ieve, jekesâš ueebÛej, efmvehej jeFheâue Ûeueeves keâe ØeefMe#eCe ef o Ùee ieÙee nw ~ ceevee pee jne nw ef k eâ DeuekeâeÙeoe ves Fve ceefnueeDeeW keâer Yeleea ÛesÛesvÙee mes keâer nw~ ceefnueeDeeW hej heg®<eeW keâer leguevee ceW keâce mebons efkeâÙee peelee nw, FmeefueS DeuekeâeÙeoe ves ceefnueeDeeW keâe meneje efueÙee nw~ Deye Fve ceefnueeDeeW keâes Iegmehew" keâjves Deewj mewvÙe ef"keâeveeW, FceejleeW hej nceuee keâjves keâe ØeefMe#eCe efoÙee pee jne nw~ Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

üÊË◊Èπ◊

Oejleer hej lesue, keâesÙeues, heeveer Deewj Megæ nJee Deeefo keâer JeekeâF& keâceer nw ceiej efpeleveer keâceer efJeJeskeâ keâer nw, Gleveer keâceer FveceW mes efkeâmeer keâer Yeer veneR nw~ keâewefMekeâ yemeg, DeLe&MeeŒeer

c

hegjelelJeefJeoeW ves Fb[esvesefMeÙeeF& Éerhe yeeueer ceW Deye lekeâ kesâ meyemes yeÌ[s Deewj ØeeÛeerve efnob t cebeof j keâes Keespeves keâe oeJee efkeâÙee nw~ 14JeeR Meleeyoer keâe Ùen cebefoj cepeotjeW keâes oWheemeej kesâ hetJe& ceW peeueeb šW^iegueer efmLele efnbot efMe#ee keWâõ kesâ heeme KegoeF& ceW efceuee~ KegoeF& ceW Skeâ 11 ceeršj uebyee YeJeve efceuee nw, pees efkeâ Ûeewkeâesj nw~ Ùen hetJeea peeJee ceW efceues efnob t cebeof jeW pewmee nw~ yeeueer ceW efceuee Ùen Deye lekeâ keâe meyemes yeÌ[e efnbot cebefoj nw~ Fmemes henues pÙeebÙeej Menj ceW 1986 ceW efceuee Jeemee cebeof j 11 ceeršj uebyee Deewj 10 ceeršj ÛeewÌ[eF& Jeeuee Lee~

efJepeÙe ceeuÙee, efkebâieefheâMej SÙejueeFbme kesâ cegefKeÙee

mecceeve

mepee

 MesKej peesMeer : keâLeekeâejGhevÙeemekeâej MesKej peesMeer keâes ßeerueeue Megkeäue Fheäkeâes meeefnlÙe mecceeve mes veJeepee ieÙee~

 ef m eef u JeÙees yeueg&mkeâesveer : Fšueer kesâ hetJe& ØeOeeveceb$eer efmeefuJeÙees yeueg&mkeâesveer keâes keâj Ûeesjer kesâ Skeâ ceeceues ceW Deoeuele ves Ûeej meeue pesue keâer mepee megveeF& nw~

Yeejle ceW Deceerjer efÚheevee ner meyemes yeÌ[er Dekeäueceboer keâe keâece nw~ Fme os M e ceW Keeoer henveves Jeeuee Dejyeheef l e ves l ee, Skeâ yeÌ [ s GÅeesieheefle kesâ cegkeâeyeues yesnlej nw~

efJepeslee mesyesefmšÙeve

Jesšsue : js[ yegue šerce kesâ mesyesefmšÙeve Jesšsue ves ueieeleej otmejer yeej YeejleerÙe «eeb Øeer jsme peerle ueer nw~


ÁflcáÊÈ ŸÊª⁄UU

‚¢¬ÊŒ∑§Ëÿ

“„ÒÁ‚ÿÔ ÄÿÊ ÁŒπÊÃ „Ê? Yeer Deb«espeer kesâ oes DeKeyeejeW ceW hetjs Skeâ hespe keâe efJe%eeheve osKee pees efkeâ Skeâ Ssmeer yengcebefpeuee Fceejle kesâ yeejs ceW Lee efpemeceW heäuewš efmehe&â Gvekesâ efueS Deejef#ele nQ pees Deceerj ner veneR yeefukeâ yesno Deceerj nQ, ‘meghej-efjÛe’ nQ~ efJe%eeheve Deb«espeer ceW pees keânlee nw Gmekeâe DeeMeÙe Ùen nw efkeâ Deiej legce ‘meghej-efjÛe’ nes lees efheâj ÙeneR jnes, keâneb FOej-GOej yeskeâej heÌ[s ngS nes~ Ùeeveer yesno Deceerj kesâ ™he ceW Deheveer nwefmeÙele peleeves kesâ efueS Deehekeâe Fme efyeefu[bie ceW jnvee efJe%eeheveoelee keâer vepej ceW DeefveJeeÙe&-mee nw Deewj pees ‘meghej efjÛe’ veneR nQ, Jes lees Kewj Fmekesâ yeejs ceW meesÛeW ner veneR! GOej osMe kesâ keâevetve ceb$eer mes efJeosMe ceb$eer yeve Ûegkesâ meueceeve KegMeeao ves DejefJebo kesâpejerJeeue keâes heâ®&Keeyeeo mes Jeeefheme ve ueewšves keâer Oecekeâer osves kesâ yeeo Deheves keâes yeeo ceW ‘megOeejles’ ngS keâne nw efkeâ ‘kesâpejerJeeue keâe keâo Flevee yeÌ[e veneR nw efkeâ ceQ Gve hej OÙeeve otb~’ DejefJebo kesâpejerJeeue ves peye meesefveÙee ieebOeer Deewj ceveceesnve efmebn keâes Kegueer yenme keâer Ûegveewleer oer lees Gve oesveeW ves lees Fme hej kegâÚ veneR keâne ceiej efoefiJepeÙe efmebn ves kesâpejerJeeue keâes Gvekeâer nwefmeÙele yeleeles ngS keâne efkeâ DejefJebo keâe Jen keâo keâneb efkeâ Jes Fvemes yenme keâjW~ yenme keâjvee nes lees cegPemes keâjW~ peJeeye ceW kesâpejerJeeue meenye keânles nQ efkeâ efoefiJepeÙe efmebn mes ceQ veneR, kegâceej efJeÕeeme ner yenme keâjves kesâ efueS keâeheâer nQ Ùeeveer ceQ GvnW Deheveer yejeyejer keâe veneR ceevelee~ efheâj efoefiJepeÙe efmebn Fmekesâ peJeeye ceW keânles nQ efkeâ Gvekeâer lejheâ mes Deiej kegâceej efJeÕeeme yenme keâjWies lees efheâj cesjer lejheâ mes (DeCCee npeejs meceLe&keâ leLee leye lekeâ kesâpejerJeeue mes veejepe Ûeue jner) SVeer keâesFueer yenme keâjWieer~ Ùeeveer nceejs meceepe ceW Deepekeâue nj keâesF&, otmejs keâes Gmekeâer nwefmeÙele, Gmekeâe keâo yeleeves ceW efYeÌ[e ngDee nw~ Deceerj, iejeryeeW keâes; keâce iejerye, pÙeeoe iejeryeeW keâes; Deheâmej, keâce&ÛeeefjÙeeW keâes; ceeefuekeâ veewkeâjeW keâes; yeÌ[er keâejJeeues Úesšer keâejJeeueeW keâes; mketâšj Ûeueeves Jeeues meeFefkeâue Ûeueeves JeeueeW keâes; leLeekeâefLele TbÛeer peeefle Jeeues leLeekeâefLele veerÛeer peeefle JeeueeW keâes; ceo& DeewjleeW keâes~ nceejs osMe ceW nce Skeâ-otmejs keâes Gvekeâer nwefmeÙele yeleeves kesâ Kesue ceW Fleves pÙeeoe ceMeietue jnles nQ efkeâ nceW Fmemes ner Dekeämej hegâme&le veneR efceueleer~ kegâÚ ueesieeW kesâ lees efove-jele, megyen-Meece otmejeW keâes Gvekeâer nwefmeÙele yeleeves ceW ner iegpej peeles nQ~ Deieues efove efheâj mes Jes vene-Oeeskeâj Ùee efmehe&â še@Ùeuesš peekeâj ner Fmeer keâece ceW Ssmes pegš peeles nQ efkeâ Keevee-heervee Yeer Yetue peeles nQ~ efpeme nwemf eÙele keâer yeele meueceeve KegMeeao, efoefiJepeÙe efmebn keâj jns nQ Jen lees ueeskeâleb$e ceW Deeveer-peeveer nw Deewj keâesF& keWâõerÙe ceb$eer Ùee keâeb«esme keâe cenemeefÛeJe nes peeves mes Flevee yeÌ[e Yeer veneR nes peelee efkeâ otmejeW keâes Gvekeâer nwemf eÙele yeleelee efheâjs~ keWâõerÙe ceb$eer keâer nwemf eÙele Yeer efkeâmeer keâes Yeer ØeeLeefcekeâ ™he mes Fme osMe kesâ yesno ceecetueer mes ceecetueer ueesie ner osles nQ pees efkeâ GvnW meebmeo kesâ ™he ceW efpeleeles nQ Deewj yengle meejs celeoelee JÙeefòeâ keâes veneR yeefukeâ Gmekeâer heešea keâes efpeleeles nQ Deewj keâF& yeej Ùen peerle Fleves keâce celeeW mes nesleer nw Ùee keâce celeoeve kesâ keâejCe nesleer nw efkeâ Fmes F&ceeveoejer mes peerle Yeer veneR ceevee pee mekeâlee~ no mes no Ùen DeewheÛeeefjkeâ, keâevetveer peerle nw~ Deewj efheâj otmejeW keâes Gvekeâer nwefmeÙele yeleeves Jeeues Kego Yeer Ùen DeÛÚer lejn peeveles nQ efkeâ ÛegveeJe kesâ meceÙe Gvekeâer nwemf eÙele efkeâme lejn OetuekeâerÛeÌ[ ceW meve peeleer nw lees Yeer keâF& yeej peerle neefmeue veneR nes heeleer~ Ùes leLeekeâefLele nwemf eÙele Jeeues ueesie ÛegveeJe kesâ oewjeve ve peeves efkeâleves ‘iewj-nwemf eÙeleoejeW’ kesâ meeceves Pegkeâles nQ, Gvekesâ hewj Útles nQ, GvnW ØeCeece keâjles nQ~ Flevee ner veneR ve peeves efkeâleves cebeof jeW-ceefmpeoeW-yeeyeeDeeWpÙeesefleef<eÙeeW-leebef$ekeâeW-iegb[eW-yeoceeMeeW-hewmesJeeueeW-peeefle-Oece& kesâ "skesâoejeW Deeefo kesâ ÛejCeeW ceW yeej-yeej efiejles nQ, efIeefIeÙeeles nQ, leye Yeer peerleves keâer keâesF& ieejbšer veneR nesleer~ lees leLeekeâefLele nwemf eÙeleJeeueeW keâer Demeueer nwemf eÙele lees ÛegveeJe kesâ oewjeve ner helee Ûeueleer nw~ efheâj Fme lejn neefmeue keâer ieF& nwemf eÙele hej Ssmee veepe keâjves keâe Yeer keäÙee celeueye nw?

ueesieeW keâes keäÙee Ùeeo veneR nw efkeâ Ùes nwefmeÙeleoej ueesie ner kewâmes yeeyee jeceosJe kesâ mJeeiele ceW nJeeF& Deñs hej neefpej ngS Les Deewj kewâmes FvneR DeCCee npeejs-DejefJebo kesâpejerJeeue kesâ Deeies-heerÚs keâYeer Ietce jns Les Deewj mebmeo ceW ØemleeJe heeme keâjkesâ FvnW KegMe keâjves keâer keâeseMf eMe keâj jns Les? FmeefueS nwefmeÙele-JewefmeÙele keâer yeele keâjves mes keâesF& heâeÙeoe veneR nw Deewj keâesF& nwefmeÙele jepeveerefle ceW lees keâce-mes-keâce mLeeÙeer veneR nesleer~ yengle mes keWâõerÙe ceb$eer Les, yeÌ[syeÌ[s veewkeâjMeen Les, Gvekesâ peceeves ceW efpevekeâer letleer yeesueleer Leer ceiej Deepe Jes efouueer ceW keâneb jnles nQ Deewj keâneb veneR, Fmekeâer Keyej Yeer Deiej jKeles neWies lees efmehe&â oes-Ûeej ueesie~ Jes Yeer Deye veneR jKeles neWies, pees efkeâ keâYeer efove-jele Gvekesâ Deeies-heerÚs ÚeÙee keâer lejn Ietceles Les, efpevekeâer megyen Fve ceb$eerpeer kesâ oMe&ve yeiewj nesleer veneR Leer~ keâF& yeej lees Ssmee Yeer neslee nw efkeâ Ssmee keâesF& YetlehetJe& keâYeer mJeie&Jeemeer nes peelee nw lees ueesie hetÚles nQ efkeâ DeÛÚe keäÙee, Ùes DeYeer lekeâ efpeboe Les, nce lees mecePe jnss Les efkeâ Ùes ve peeves keâye kesâ efveyeš Ûegkesâ nQ! lees nwemf eÙele keâe lees peer Demeueer neue Ùes nw~ neue lees Fmemes Yeer yegje nw ceiej nce Fmekesâ efJemleej ceW peekeâj IeveIeesj efvejeMee keâe ØeÛeej-Øemeej veneR keâjWies~ nce lees keânvee efmehe&â Flevee Ûeenles nQ efkeâ Dekeämej nwefmeÙeleoej lees Jes efvekeâueles nQ efpevekeâer efkeâ Deheves meceÙe ceW keâesF& nwemf eÙele veneR nesleer~ yegæ peye lekeâ efmeæeLe& Les Deewj jepecenue ceW jnles Les lees Gvekeâer nwemf eÙele keäÙee Leer? Fefleneme ceW Ssmes yengle mes jepee-jepekegâceej DeeS Deewj peeves keâneb Ûeues ieS Deewj Fefleneme lekeâ ceW FveceW mes keâFÙeeW keâe efpe›eâ lekeâ veneR efceuelee~ efmeæeLe& keâe Yeer Ssmes ner keâneR veece Deelee lees Deelee Jejvee nes mekeâlee nw Jen Yeer veneR Yeer Deelee, Yeues ner Jes Deheves peceeves ceW yeÌ[s nwemf eÙeleoej jns nesles~ efmeæeLe& peye jepecenue mes yeenj Ûeues ieS, peye Gvekeâer nwemf eÙele nceejs peceeves kesâ Fve keWâõerÙe cebe$f eÙeeW leLee YetlehetJe& cegKÙecebe$f eÙeeW mes yengle-yengle keâce nes Ûegkeâer Leer, leye Jes yegæ yeves Deewj Deepe osMe keâe keâewvemee je°^heefle, ØeOeeveceb$eer, keWâõerÙe ceb$eer Deeefo-Deeefo keân mekeâles nQ efkeâ Jes yegæ mes Yeer yeÌ[s nQ! Skeâ efkeâmmee MeeÙeo megkeâjele mes pegÌ[e ngDee nw efkeâ Jes efkeâmeer iegheâe ceW yew"s Les Deewj meceüeš Gvemes efceueves ieÙee lees GvneWves keâne efkeâ peje meeceves mes nš peeDees, Oethe Deeves oes~ keâyeerj keâer Deheves peceeves ceW keäÙee DeeefLe&keâ-meeceeefpekeâ nwefmeÙele Leer uesefkeâve Gvemes yeÌ[er nwefmeÙele Deepe efkeâleveeW keâer nw peesefkeâ Deepe Fleves Flejeles-meervee leeves Ietce jns nQ? nwefmeÙele keâer ner yeele keâjW lees cenelcee ieebOeer keâer Jen nwemf eÙele keâneb Leer, efpemekeâer yeele Deepekeâue nceejs ceb$eer Deeefo efkeâÙee keâjles nQ yeefukeâ pees nwemf eÙele Leer Yeer, Jen Mejerj hej Skeâ cee$e Oeesleer henvekeâj GvneWves iebJee oer Leer ceiej Deepe efkeâmeceW efnccele nw pees keâns efkeâ Gvekeâer nwefmeÙele cenelcee ieebOeer mes yeÌ[er nw? ØesceÛebo peye 1936 ceW cejs Les lees Gvekesâ Debeflece mebmkeâej ceW Yeeie uesves Jeeues Ûebo ueesie ner Les uesefkeâve Deepe efkeâleves Gve pewmeer nwefmeÙeleJeeues ueesie nQ? lees nwefmeÙele Ùen nesleer nw, Jen veneR nesleer, pees efkeâ keWâõerÙe ceb$eer Ùee ØeOeeveceb$eer yeve peeves kesâ keâejCe kegâÚ Je<eeX kesâ efueS yeve peeleer nw Deewj efheâj Dekeämej ceefšÙeecesš nes peeleer nw~ ØeOeeveceb$eer yengle ngS nQ Deewj neWies Yeer DeYeer yengle mes uesefkeâve pees nwefmeÙele peJeenj ueeue vesn™ keâer Leer, Jen efkeâmekeâer yeeo ceW jner? Decesefjkeâe ceW je°^heefle Yeer yengle ngS Deewj yengle mes neWies Yeer DeYeer uesefkeâve DeyeÇence efuebkeâve pewmeer nwemf eÙele efkeâleveeW keâer jner? efkeâleves GoenjCe efieveeSb pees ‘meghej efjÛeeW’, cebe$f eÙeeW Deeefo keâes Gvekeâer nwefmeÙele keâe Demeueer DeeF&vee efoKee mekeWâ? helee veneR nceejs meceepe ceW Flevee Denbkeâej, Flevee Ieceb[ keäÙeeW Deewj kewâmes hevehe jne nw! Dejs peye Fme mebhetCe& yeÇÿeeb[ ceW nceejer he=LJeer keâer ner keâesF& nwefmeÙele veneR nw lees nceejerDeehekeâer nwefmeÙele keäÙee nw? Deemeceeve ceW Thej mes Oejleer hej osKeW lees efkeâmeer keâer nwefmeÙele ner keäÙee, Gvekeâer nmleer lekeâ keâe helee veneR Ûeuelee! lees Ùes keäÙee nwemf eÙele-nwemf eÙele ueiee jKee nw YeeF&, Deye Ùes meye yebo keâjes~ ueeskeâleb$e ceW nwefmeÙele pevelee keâer nesleer nw Deewj efkeâmeer keâer veneR, neueebefkeâ Gmeer keâer meyemes pÙeeoe Ghes#ee nesleer nw~ uesefkeâve Ùen meye Yeer keâye lekeâ Ûeuesiee? 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


ÕÌÚUâ

8

Ãâÿ

JÙebiÙe efÛe$e : meescejepe efmebnosJe 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

ogefveÙee ceW mleve keQâmej kesâ keâejCe nesves Jeeueer ceewleeW ceW 12 ØeefleMele ceewle Yeejle ceW nesleer nw~ mleve keQâmej kesâ keâejCe ogefveÙee Yej ceW nesves Jeeueer kegâue 4,58,652 ceewleeW ceW Decesefjkeâe Deewj ™me kesâ yeeo Yeejle keâe mLeeve Deelee nw~ efkeâmeer Yeer neue ceW Jeneb meYee keâjves keâer Fpeepele veneR efceues~ yenjneue Deye KegMeeao hejsMeeve nQ~ GvneWves keânvee Meg¤ keâj efoÙee nw ef k eâ kes â pejer J eeue Heâ®Kee& y eeo keâe meebØeoeefÙekeâ meewneo& efyeieeÌ[vee Ûeenles nQ~ KegMeeao kesâ yeÙeeve hej Øeefleef›eâÙee JÙeòeâ keâjles ngS kesâpejerJeeue keâer šerce ves keâne efkeâ GvneWves keâYeer keâer meebØeoeefÙekeâ meewneo& efyeieeÌ[ves keâer yeele veneR keâer, yeefukeâ Kego KegMeeao Deheves keâes efIejlee ngS osKekeâj Fme lejn keâer yeeleeW keâes ØeÛeeefjle keâj jns nQ, leeefkeâ efpeuee ØeMeemeve GvnW Menj ceW Iegmeves ve os~ megvee nw efkeâ kesâpejerJeeue keâer meYee ceW Jes efJekebâueeie Yeer neefpej jnWies, efpevnW KegMeeao keâer SvepeerDees ueeYeeefvJele keâj Ûegkeâer nw uesefkeâve GvnW keâesF& ueeYe veneR efceuee~ otmejer lejHeâ kesâpejerJeeue

πȇÊ˸Œ ∑§Ê «U⁄U

ve Ùes-veÙes yeves efJeosMe ceb$eer meueceeve

KegMeeao meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlee& DejefJebo kesâpejerJeeue mes hebiee ueskeâj yegjer lejn mes Hebâme ieS nQ~ KegMeeao ves yeebn ÛeÌ{eles ngS keâne Lee efkeâ ‘Deiej kesâpejerJeeue ceW oce nw lees Jes Heâ®Kee&yeeo (KegMeeao keâe ie=nveiej) Deekeâj osKe ueW... Jes Dee lees peeSbies uesefkeâve Jeeheme veneR pee heeSbies~’ kesâpejerJeeue ves KegMeeao keâer Ûegveewleer mJeerkeâej keâjles ngS 1 veJebyej keâes Heâ®Kee&yeeo peeves keâer Iees<eCee keâj [eueer nw~ Gvekesâ keâeÙe&keâlee&DeeW ves Jeneb keâe Skeâ cewoeve Yeer yegkeâ keâje efueÙee nw, peyeefkeâ KegMeeao ves efpeuee ØeMeemeve ceW SÌ[er-Ûeesšer keâe peesj ueiee efoÙee Lee efkeâ kesâpejerJeeue Sb[ kebâheveer keâes

efheÚues cebieueJeej keâes hetJe& keWâõerÙe ceb$eer

’Œ‹U Á‹Uÿ èʪflÊŸ! Skeâ nQ megOeebMeg efceòeue~ ueesie FvnW šWš

Jeeues efceòeue meenye kesâ veece mes pÙeeoe peeveles nQ~ jepeveeLe efmebn peye Yeepehee kesâ DeOÙe#e ngDee keâjles Les, leye Fve efceòeue meenye keâes hetJeexòej jepÙeeW keâe ÛegveeJe ØeYeej meeQhe efoÙee Lee~ jepeveeLe efmebn kesâ Fme hewâmeues keâes ueskeâj heešea kesâ lelkeâeueerve cenemeefÛeJe De®Ce pesšueer YeÌ[keâ G"s Les, uesefkeâve efheÚues kegâÚ meceÙe hejÚeFË keâer lejn Gvekesâ heerÚs-heerÚs šWš Jeeues efceòeue meenye Ietceles ngS efoKeles nQ~ oesveeW keâes ieueyeefnÙeeb keâjles ngS osKeves Jeeuee nj MeKme Ùener hetÚlee nw efkeâ keäÙee šWš Jeeues efceòeue meenye ves Deheves YeieJeeve yeoue efueÙes nQ? Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

Deewj efnceeÛeue ØeosMe kesâ YeeJeer cegKÙeceb$eer yeveves keâer keâesefMeMe ceW ueies JeerjYeõ efmebn ves šerJeer JeeueeW keâes OecekeâeÙee ‘‘legcnW Deewj keâesF& keâece veneR nw? ceQ legcneje kewâceje lees[Ì otbiee~’’ Kewj yeeo ceW Gvekeâe efoceeie Meeble ngDee Deewj GvneWves meMele& ceeHeâer ceebieer ‘‘Deiej efkeâmeer keâer YeeJevee Deenle ngF& nes lees ceQ #ecee ceebielee ntb~’’ efouueer ceW Yeer heešea kesâ ØeJeòeâe meboerhe oeref#ele ves FvneR MeyoeW keâes oesnjeÙee~ he$ekeâejeW keâe keânvee nw efkeâ DeeS efove Fme lejn keâer njkeâleW leceece heeefš&ÙeeW kesâ ueesie keâjles nQ Deewj efHeâj ceeHeâer Yeer meMele& ceebieles nQ~ keäÙeeW, meMele& keäÙeeW? Deehe efkeâmeer keâes

Dee

‡Ê⁄UÊ’-Áfl⁄U„

pekeâue megMeemeveer cebef$eÙeeW, meebmeoeW SJeb efJeOeeÙekeâeW kesâ nuekeâ metKe jns nQ, keäÙeeWefkeâ Gvekesâ ceefoje-Heeve ceW Yeer<eCe DeJejesOe nes jne nw~ ojDemeue kegâÚ meceÙe mes 1-DeCes ceeie& keâer jepeveerelf e jele keâes ner iejceeleer nw~ megMeemeve yeeyet efouueer keâer efmeÙeemele keâer lepe& Hej

keâes YeejleerÙe efkeâmeeve ÙetefveÙeve kesâ ueesieeW ves megj#ee GheueyOe keâjeves keâe JeÛeve efoÙee nw~ kesâpejerJeeue kesâ meeLe YeeefkeâÙet kesâ KeÌ[s nesves kesâ yeeo keâeb«esme kesâ mLeeveerÙe keâöeJejeW ves Yeer Deheves keâoce heerÚs KeeRÛe efueS nQ, keäÙeeWefkeâ GvnW [j nw efkeâ Deiej Gvekesâ keâeÙe&keâlee&DeeW ves Glheele ceÛeeÙee lees Gve hej YeeefkeâÙet kesâ efkeâmeeve ueeef"Ùeeb yejmee oWies Deewj yeele yeÌ{ peeSieer~ Gòej ØeosMe kesâ keâeb«esmeer vesleeDeeW ves Yeer KegMeeao keâes Deye mebÙece yejleves keâer meueen oer nw uesekf eâve KegMeeao nQ efkeâ efkeâmeer keâer ceeveves keâes jepeer ner veneR nQ~ Jes efkeâmeer Yeer neue ceW Heâ®Kee&yeeo ceW kesâpejerJeeue keâer meYee veneR nesves osvee Ûeenles, keäÙeeWekf eâ GvnW helee nw efkeâ Deiej meYee ngF& lees 2014 kesâ ueeskeâmeYee ÛegveeJe ceW Gmekeâe Demej Gvekesâ Thej pe™j heÌ[is ee~

•ª⁄U •ÊÒ⁄U ◊ª⁄U ∑§ ’ªÒ⁄U ◊Ê¢ª ◊Ê»§Ë Fme lejn ieefjÙeeÙes, OecekeâeÙeW Deewj efHeâj keânW efkeâ ‘‘Deiej...?’’ FmeceW ‘Deiej’ keâneb mes Dee ieÙee? Fme lejn keâer yeeleeW mes ceeref[ÙeeJeeueeW keâer YeeJeveeSb efveef§ele ¤he mes Deenle nesleer nQ, keâewve nesiee, pees Fme lejn keâer yeeleeW mes Deenle veneR nesiee? henues Deehe Deheceeve keâjWies efkeâmeer keâe Deewj efHeâj keânWies efkeâ ‘‘Deiej...?’’ lees Deiej-ceiej ueieevee ÚesefÌ[S~ ceeHeâer veneR ceebievee nw lees cele ceebeif eS ceiej ‘Deiej’ mes keâece cele ÛeueeFS Deewj ceeHeâer ceebievee nw lees ‘Deiej’ kesâ efyevee ceeHeâer ceebefieS~ DeHeves JepeerjeW Deewj meebmeoeW-efJeOeeÙekeâeW keâes osj jele ceW leueye keâjles nQ, efuenepee megje kesâ DeYÙemle ceb$eer-efJeOeeÙekeâ meMebekf eâle jnles nQ efkeâ efkeâmeer efove Ssmee ve nes efkeâ megøeerce keâceeb[j kesâ ojyeej mes yegueeJee Dee peeS Deewj Jes veMes keâer neuele ceW [esueles ngS Jeneb HengbÛes leLee Deieueer megyen DeHeves Heo mes ner neLe Oees yew"W~ Skeâ ÙegJee ceb$eer ves ceefoje-heeve kesâ Meewkeâerve

Skeâ yegpegie& Jepeerj mes HetÚe efkeâ ‘YeeF&peer, ueielee nw efkeâ DeHeves MenbMeen cenesoÙe nce ueesieeW keâe Mejeye Heervee ÚesÌ[Jee ner oWies~ Heerves yew"Jes efkeâS efkeâ yeejn yepes jele keâes, Skeâ yepes jele keâes Heâesve~ Ssmeve cebef$eieerjer mes nce yeepe DeeS~’ GOej Demes& mes efceefvemšj yeveves keâer škeâškeâer ueieeS otmejs veewpeJeeve efJeOeeÙekeâ keâer efšHHeCeer Leer efkeâ ‘nceje Yeer Ùener neue nw~’


10

‚¢Œèʸ jF&me Denceo ‘ueeueer’ õ keâer mejkeâej keâe DeeefKejer yeej Ûesnje yeoueves keâer keâesefMeMe ceW ØeOeeveceb$eer ceveceesnve efmebn ves Deheves cebef$eceb[ue keâe efJemleej lees keâj efoÙee uesefkeâve Fme hesâjyeoue keâes ueskeâj veS meJeeue KeÌ[s nesves Yeer Meg¤ nes ieS nQ~ yengØeleeref#ele hesâjyeoue keâes mejkeâej keâer ÚefJe megOeejves Deewj 2014 kesâ Deece ÛegveeJe keâer lewÙeeefjÙeeW kesâ ceösvepej G"eS ieS keâoce kesâ yeleewj osKee pee jne Lee uesefkeâve Fmemes Deye YeefJe<Ùe ceW mejkeâej Deewj keâeb«esme keâer hejsMeeefveÙeeb yeÌ{ves keâer DeeMebkeâeSb peleeF& peeves ueieerr nQ~ ÙegJee, DevegYeJeer Deewj F&ceeveoejkeâle&JÙeefve‰ ueesieeW keâes cebef$eceb[ue ceW peien osves kesâ mejkeâej kesâ oeJes hej efJehe#e ves lees nceuee lespe keâj ner efoÙee nw, Kego keâeb«esme kesâ Yeerlej Yeer Demeblees<e kesâ mJej cegKej nesves ueies nQ~ Yeü°eÛeej keâes ueskeâj keWâõ mejkeâej hej ueieeleej nuuee yeesue jns DejefJebo kesâpejerJeeue ves keâeb«esme Deewj mejkeâej keâes veS efmejs mes Iesjvee Meg¤ keâj efoÙee~ Jes Deejeshe ueiee jns nQ efkeâ ceb$eeueÙe kesâ yeoueeJeeW ceW Gve ueesieeW keâes DenefceÙele oer ieF& nw, efpeve hej Yeü°eÛeej kesâ mebieerve Deejeshe nQ~ Ssmee keâjkesâ mejkeâej ves Yeü°eÛeej hej Deheves Ûesnjs mes Kego ner vekeâeye Gleej efoÙee nw~ JeneR ÙegJeeDeeW keâes ØeefleefveefOelJe osves kesâ mejkeâej kesâ oeJes Yeer keâF& JepeneW mes meJeeueeW kesâ Iesjs ceW nQ~ peÙeheeue jsñer keâes hesš^esefueÙece ceb$eeueÙe mes nševee Yeer mejkeâej kesâ efueS ieues keâer heâebme yeve mekeâlee nw~ Deejeshe ueie jns nQ efkeâ Ssmee Skeâ keâe@jheesjsš Iejeves keâes KegMe keâjves kesâ efueS efkeâÙee ieÙee nw Deewj jsñer ceveceesnve efmebn kesâ Fme keâoce mes veejepe nQ~ Deejeshe ueie jns nQ efkeâ jsñer keâes iewme keâer keâerceleeW kesâ cemeues hej efjueeÙebme Fb[mš^erpe kesâ ceeefuekeâ cegkesâMe Debyeeveer mes hebiee uesves kesâ keâejCe ceb$eeueÙe mes nšeÙee ieÙee nw~ DeeefLe&keâ megOeejeW keâer efoMee ceW GÅeesieeW keâes yeÌ{eJee osves cesW pegšer mejkeâej veneR Ûeenleer Leer efkeâ yeÌ[s GÅeesieheefleÙeeW mes Gmekesâ efjMles Kejeye neW, Yeues ner Fme keâejCe Deece pevelee keâer pesye mes DejyeeW ®heÙes Ûeues peeSb~ Ùener Jepen nw efkeâ Gmeves DeÛÚe keâece keâj jns jsñer keâes hesš^esefueÙece ceb$eeueÙe mes nše keâj Fmekeâe efpeccee Jeerjhhee ceesFueer keâes meeQhe efoÙee nw~ ojDemeue 2011 ceW hesš^esefueÙece ceb$eeueÙe keâe keâeÙe&Yeej mebYeeueves kesâ yeeo mes ner jsñer Deheves ceb$eeueÙe hej efjueeÙebme kesâ yeÌ{les ØeYeeJe keâes keâce keâjves ceW pegš ieS Les~ Jes Øeeke=âeflekeâ iewme keâer keâerceleeW ceW yeÌ{eslejer keâer efjueeÙebme keâer ceebie keâe efJejesOe lees keâj ner jns Les, iewme Glheeove ceW keâceer kesâ efueS efjueeÙebme keâes efpeccesoej "njeles ngS Gme hej mejkeâejer Kepeeves keâes 45 npeej keâjesÌ[ ®heÙes keâe vegkeâmeeve hengbÛeeves keâe Deejeshe Yeer ueiee jns Les~ GvneWves efjueeÙebme Éeje iewme Glheeove ceW nes jns Ieešs kesâ oeJes keâer peebÛe meerSpeer keâes meeQhe oer Leer, efpememes cegkesâMe Debyeeveer KegMe veneR Les~ efjueeÙebme keâe keânvee Lee efkeâ kesâpeer yesefmeve mes Gmekesâ Éeje Glheeefole

∑¥§

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

◊¢ÁòÊ◊¢«‹ ÿ„ ¬Á⁄fløŸ øÈŸÊflË Ÿ iewme keâe cetuÙe DeefOekeâ efoÙee peeS, efpemekesâ efueS jsñer jepeer veneR Les~ Jes ceb$eer mecetn Éeje DeØewue 2014 lekeâ iewme kesâ YeeJe ve yeÌ{eves kesâ hewâmeues keâe nJeeuee os jns Les~ peye ceb$eer ves yeele veneR megveer lees efjueeÙebme ves iewme keâe Glheeove Iešekeâj ueieYeie DeeOee keâj efoÙee~ yenjneue Fme ceeceues keâes ueskeâj Ûeue jne iegheÛeghe škeâjeJe Deye meeceves Dee Ûegkeâe nw~ 2006 ceW ceefCeMebkeâj DeÙÙej keâes hesše^ es uf eÙece ceb$eeueÙe mes nševes kesâ Jekeäle Yeer Ùen keâne ieÙee Lee efkeâ mejkeâej Deheves Dence ceb$eeueÙeeW ceW GÅeesie meceLe&keâ cebef$eÙeeW keâes jKevee Ûeenleer nw~ Deye ØeOeeveceb$eer kesâ Fme leepee hewâmeues ves Gvekeâer ÚefJe Oetefceue keâj oer nw~ yenjneue, ØeOeeveceb$eer ves 16 veS ÛesnjeW mecesle efpeve 22 cebef$eÙeeW keâes Deheveer šerce ceW Meeefceue keâj Deheves kegâveyes keâe efJemleej efkeâÙee nw, Gmes ueskeâj Yeer pÙeeoe Glmeenpevekeâ yeeleW veneR keâner pee jner nQ~ keâne pee jne nw efkeâ Ùen efJemleej jepeveereflekeâ Deewj ÛegveeJeer Âef°keâesCe mes Yeer Demeblegefuele nw~ Fme hesâjyeoue ceW Gòej Yeejle kesâ jepÙeeW keâes efJeMes<e lejpeern veneR oer ieF& nw~ efyenej, PeejKeb[, ceneje°^ pewmes jepÙeeW keâer lees Fme yeej hetjer lejn DeveosKeer ngF& nw~ Gòej ØeosMe keâes ØeefleefveefOelJe kesâ veece hej meueceeve KegMeeao Deewj ßeerØekeâeMe peeÙemeJeeue

pewmes vesleeDeeW keâes šerce ceW yejkeâjej jKee ieÙee nw, efpeve hej neue kesâ efoveeW ceW Yeü°eÛeej kesâ iebYeerj Deejeshe ueies nQ~ KegMeeao keâes lees lejkeäkeâer osles ngS efJeosMe ceb$eer lekeâ yevee efoÙee ieÙee nw, peyeefkeâ keâesÙeuee Ieesšeues ceW DeejesheeW keâe meecevee keâj jns Deewj Dekeämej efJeJeeoemheo yeÙeeve oskeâj- Keemekeâj efheÚues efoveeW ceefnueeDeeW keâes ueskeâj Deheceevepevekeâ efšhheCeer keâj- heešea keâer efkeâjefkeâjer keâjeves Jeeues peeÙemeJeeue keâes cebef$eceb[ue ceW pÙeeW keâe lÙeeW yejkeâjej jKee ieÙee nw~ mebYeeJeveeSb peleeF& pee jner LeeR efkeâ heešea keâer ÚerÚeuesoj keâjeves Jeeues Ssmes vesleeDeeW keâes cebef$eceb[ue hesâjyeoue ceW meyekeâ efmeKeeÙee pee mekeâlee nw uesefkeâve ob[ efoÙee ieÙee jsñer pewmes vesleeDeeW keâes, efpevekeâer F&ceeveoejer leLee heejoefMe&lee hej keâYeer meJeeefueÙee efveMeeve veneR ueiee~ ÙetheerS mejkeâej kesâ Deye lekeâ kesâ leermejs Deewj meyemes yeÌ[s hesâjyeoue kesâ yeeo cebef$eceb[ue ceW cebef$eÙeeW keâer mebKÙee yeÌ{keâj 67 mes 78 pe¤j nes ieF& nw uesefkeâve meJeeue Ùen nw efkeâ keäÙee Fme keâoce mes keWâõ mejkeâej 2014 keâer Deheveer efheâuce keâes ÛegveeJeer yee@keäme Dee@efheâme hej efnš keâje heeSieer? hesâjyeoue ceW meele kewâefyevesš, oes mJeleb$e ØeYeej Jeeues jepÙeceb$eer Deewj 13 jepÙecebef$eÙeeW keâes mejkeâej ceW Meeefceue efkeâÙee ieÙee nw~ FveceW meyemes pÙeeoe lejpeern


11

metjle veF&, meerjle Jener Š cebef$eceb[ue hesâjyeoue ceW mejkeâej keâer ÚefJe megOeejves mes pÙeeoe ÛegveeJeer meceerkeâjCe keâe KÙeeue jKee ieÙee

»§⁄’º‹ ŸÒÿÊ ∑§Ê ¬Ê⁄ ‹ªÊ∞ªÊ? DeebOeÇ ØeosMe keâes efceueer nw~ jepÙecebef$eÙeeW kesâ mlej hej heef§ece yebieeue keâes Yeer lejpeern efceueer nw~ DeebOeÇ mes 6 ceb$eer Deewj heef§ece yebieeue mes leerve jepÙecebe$f eÙeeW keâes ØeOeeveceb$eer ceveceesnve efmebn ves Deheveer šerce ceW Meeefceue efkeâÙee nw~ Fmekesâ heerÚs DeebOeÇ ØeosMe ceW DeemeVe efJeOeevemeYee ÛegveeJe leLee efJeõesner veslee peieveceesnve jsñer mes efceue jner peyejomle Ûegveewleer keâe meecevee keâjvee nw~ GOej heef§ece yebieeue ceW cecelee yevepeea keâes meyekeâ efmeKeevee ner MeeÙeo keâeb«esme kesâ meesÛe keâe efnmmee jne nw keäÙeeWefkeâ FmeceW cecelee kesâ oes Oegj efJejesefOeÙeeW DeOeerj jbpeve ÛeewOejer leLee oerhee oemecegbMeer keâes peien oer ieF& nw~ yeeJepeto Fmekesâ, mebosn peleeS pee jns nQ efkeâ Fve oesveeW jepÙeeW ceW keâeb«esme YeefJe<Ùe ceW keâesF& keâefjMcee keâj heeSieer~ peieve ceesnve jsñer keâer ueeskeâefØeÙelee kesâ Deeies Deye DeebOeÇ ØeosMe ceW efÛejbpeerJeer pewmes efheâuce mšej keâer ueeskeâefØeÙelee keâes Yegveevee Yeer yengle Deemeeve veneR nesiee~ Jewmes lesuebieevee cemeues hej JeeoeefKeueeheâer keâe Deejeshe Pesue jner mejkeâej ves Fme #es$e mes oes ueesieeW keâes cebef$eceb[ue ceW Meeefceue efkeâÙee nw uesefkeâve yeleeÙee peelee nw efkeâ Deye Jeneb keâer pevelee Fmemes mebleg° veneR nesves Jeeueerr~ Gmekeâer FÛÚe peuo mes peuo Deueie lesuebieevee jepÙe kesâ meheves keâes meekeâej nesles osKevee nw~ lesuebieevee keâe Jeeoe hetje keâjkesâ

ner Jen Fme #es$e kesâ ueesieeW keâe efoue peerle mekeâleer nw ceiej Fmemes Mes<e DeebOeÇ ceW Gmekesâ DeefmlelJe hej Keleje pÙeeoe yeÌ{ mekeâlee nw~ keâeb«esme oef#eCe Yeejle kesâ Fme Fkeâueewles jepÙe ceW Deheves oce hej mejkeâej Ûeuee jner nw, Jeneb Jen Deheveer Øeefle‰e yeveeS jKevee Ûeenleer nw, efpemes JeeFSmeDeej jsñer keâer ceewle kesâ yeeo Gvekesâ yesšs peieveceesnve mes Yeejer Keleje hesMe Dee jne nw~ meeryeerDeeF kesâ peefjS peieve keâer keâcej leesÌ[ves keâer keâesefMeMe kesâ veekeâece jnves kesâ yeeo Deye keâeb«esme veF& jCeveerefle kesâ menejs Gvemes efveyešvee Ûeen jner nw~ leYeer keâheg Deewj jsñer, oesveeW mecegoeÙeeW keâes cebef$eceb[ue ceW peien oer ieF& nw~ henues mes Fme jepÙe mes leerve cebef$eÙeeW kesâ jnles ngS Yeer efJemleej ceW Ún-Ún cebef$eÙeeW keâes cebef$eceb[ue ceW Meeefceue keâjvee Gmekeâer Fmeer jCeveerefle keâe efnmmee nw~ ojDemeue Fme jepÙe ceW yesnlej ØeoMe&ve ves keâeb«esme keâes 2004 Deewj 2009 ceW keWâõ keâer meòee lekeâ hengbÛeeves ceW Dence Yetefcekeâe Deoe keâer Leer, efuenepee Jen Gme ØeoMe&ve keâes Deieues ueeskeâmeYee ÛegveeJe ceW Yeer oesnjevee Ûeen jner nw, pees yeoueer heefjefmLeefleÙeeW ceW Deye keâleF& Deemeeve veneR jn ieÙee nw~ Jeneb keâer efmLeefleÙeeW ceW peceerveDeemeceeve keâe heâke&â Dee Ûegkeâe nw~

heef§ece yebieeue ceW cecelee keâes meyekeâ efmeKeeves keâer iejpe mes leerve-leerve jepÙecebef$eÙeeW keâes mejkeâej ceW Meeefceue efkeâÙee ieÙee nw, efpemes efšhheCeerkeâej efmeÙeemeer efuenepe mes iewjpe¤jer ceeve jns nQ~ Fvekeâe ceevevee nw efkeâ yebieeue ceW keâeb«esme DeYeer Fme nwefmeÙele ceW veneR nw efkeâ cecelee Deewj JeeceoueeW keâes Skeâyeejieer ueebIe keâj Deeies yeÌ{ mekesâ~ Jewmes Fme ceeceues ceW Yeer keâeb«esme ves heefjhekeäJelee keâe heefjÛeÙe veneR efoÙee~ Deepe heef§ece yebieeue mes Skeâ Yeer kewâefyevesš ceb$eer veneR nw yeefukeâ heef§ece yebieeue mes ner keäÙee, hetJeea Yeejle kesâ 13 jepÙeeW mes Skeâ Yeer keWâõerÙe ceb$eer veneR nw, efpemeceW efyenej, heef§ece yebieeue, PeejKeb[, Dees[erMee, Demece leLee GòejhetJe& kesâ meele jepÙe Meeefceue nQ, peneb mes efheÚues ueeskeâmeYee ÛegveeJeeW ceW keâeb«esme keâes kegâue 142 meeršW efceueer LeeR~ ceneje°^ kesâ keâeyeervee ceb$eer efJeueemejeJe osMecegKe keâer ce=lÙeg leLee cegkegâue Jeemeefvekeâ kesâ cebef$eceb[ue mes Fmleerhesâ kesâ yeeo Gcceero keâer pee jner Leer efkeâ Fme jepÙe mes efkeâmeer keâes keWâõerÙe cebef$eceb[ue ceW efueÙee peeSiee, pees veneR efkeâÙee ieÙee~ ceneje°^ ceW efMeJemesvee, Yeepehee Deewj cevemes mes ueieeleej keâeb«esme keâes Ûegveewleer efceue jner nw uesefkeâve Fme ceeceues ceW keâeb«esme ves otjÂef° veneR efoKeeF&&~ keâF& jepÙeeW keâes DenefceÙele ve efceueves mes Demeblees<e yeÌ{ jne nw~ efoefiJepeÙe efmebn ves lees hesâjyeoue kesâ heâewjve yeeo ner Fme hej Ùen keânles ngS efvejeMee pelee oer efkeâ ‘‘ceOÙe ØeosMe keâes ØeefleefveefOelJe veneR efceueves mes GvnW efvejeMee ngF& nw~’’ efpeme lejn hesâjyeoue mes henues Skeâ kesâ yeeo Skeâ cebef$eÙeeW kesâ Fmleerhesâ Dee jns Les, Gmemes Gcceero peieer Leer efkeâ ÚefJe megOeejves ceW ueieer keâeb«esme Fme yeej keâesF& yeÌ[e Deewj DeØelÙeeefMele hewâmeuee ues mekeâleer nw uesefkeâve Ssmee kegâÚ vepej veneR DeeÙee~ Ietce-efheâjkeâj Jener Ûesnjs FOej mes GOej nes ieS~ ÙegJee-ÙegJee keâer jš ueieeves Jeeueer mejkeâej ves Fme ceesÛex hej Yeer kegâÚ Keeme veneR efkeâÙee peyeefkeâ mebYeeJevee peleeF& pee jner Leer efkeâ ÙegJee heerÌ{err keâes DeefOekeâ ØeMeemeefvekeâ efpeccesoeefjÙeeb efceue mekeâleer nQ~ Fmemes Gueš Ûebo hegjeves ÙegJee cebef$eÙeeW keâes ner Skeâ ceb$eeueÙe mes otmejs ceb$eeueÙe Ùee efheâj SkeâeOe heeÙeoeve TbÛes hej efye"e efoÙee ieÙee~ veS kesâ veece hej cenpe ceveer<e efleJeejer ner cebef$eceb[ue ceW peien yevee heeS~ ‘jengue ØeYeeJe’ kesâ veece hej meefÛeve heeFueš, pÙeeseflejeefolÙe efmebefOeÙee, efpeleWõ efmebn pewmes Ûesnjs ner lejpeern heeles vepej Dee jns nQ, efpevnW henues Yeer lejpeern efceueleer jner nw~ Øeoerhe ceebPeer, ceervee#eer vešjepeve, pÙeesefle efceOee& pewmes jengue kesâ keâjeryeer efmehenmeeueej DeYeer Yeer cebef$eceb[ue mes yeenj ner nQ~ yenjneue keâeb«esme mebie"ve ceW Yeejer yeoueeJe efkeâleves Yeejer meeefyele nesles nQ, Fme hej ueesieeW keâer efveieen peeves ueieer nw~ 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


12

•Ê fl⁄UáÊ ∑§ÕÊ ÷Ê¡¬Ê

∑§◊Ë¡ ©UŸ∑§Ë ÷Ë ‚»§º Ÿ„UË¥

keâeb«esme lees Ieesšeuee-hetÇheâ nw ner; veweflekeâlee keâe, Ûeeue-Ûeefj$e-Ûesnjs keâe DeefleMeÙe ceb$epeehe keâjves Jeeueer Yeepehee Yeer ueielee nw Fmeer jen hej efve:Mebkeâ neskeâj Ûeue heÌ[er nw~ ‘heešea efJeo S ef[heâjWme’, ‘heešea efJeoeGš ef[heâjWme’ yeve ieF& nw~ Deewj Yeepehee ner veneR, Fme heešea keâe cegKÙe œeesle mecePee peeves Jeeuee DeejSmeSme Yeer keâce-mes-keâce Yeepehee DeOÙe#e efveefleve ie[keâjer kesâ ceeceues ceW Kego keâes Deueie veneR efoKee hee jne nw DeMeeskeâ kegâceej DeeefKej efJeJeeoeW kesâ Oeveer Yeepehee DeOÙe#e efveefleve ie[keâjer efheÚues MeefveJeej keâes efHeâj mes Deheves MeeÙeo Skeâ hemeboeroe Meieue Ùeeveer Yee<eCe osves ceW pegš ieS (Jewmes Deye lees Gvekesâ otmejs MeieueeW keâe Yeer kegâÚ pÙeeoe ner Kegueemee nes ieÙee nw)~ GvneWves efnceeÛeue ØeosMe keâe ÛegveeJeer oewje keâjves kesâ yeeo Deheves Menj veeiehegj ceW keâjerye Skeâ npeej ueesieeW keâer YeerÌ[ Deheves mJeeiele ceW pegšeF& Deewj Deieuee ueeskeâmeYee ÛegveeJe ueÌ[ves keâe mebkesâle os efoÙee~ ÛegveeJe ØeÛeej meYeeDeeW ceW Yee<eCe osvee Yeuee efkeâme jepeveslee keâes hemebo veneR nesiee, Keemekeâj peye Jees Skeâ je°^eÙr e oue keâe DeOÙe#e nes? ÛegveeJeer ceenewue kesâ Ûeueles ßeesleeDeeW keâer peceer-peceeF& YeerÌ[ efceue peeleer nw~ mees, Yeü°eÛeej kesâ leceece efJeJeeoeW kesâ yeerÛe he$ekeâejeW mes yeÛeles-yeÛeeles ie[keâjer efJeOeevemeYeeDeeW ÛegveeJeeW kesâ ØeÛeej kesâ efueS efnceeÛeue ØeosMe henbgÛe ieS~ Meg›eâJeej keâer jele lekeâ heešea DeOÙe#e kesâ leewj hej Gvekeâe YeefJe<Ùe DeOej ceW ueškeâe ngDee ueie jne Lee, Deewj DeYeer Yeer Ssmee ueie jne nw efkeâ Jes GOeej keâe cegkegâš henves, peyejomleer DeelceefJeÕeeme keâe ØeoMe&ve keâjles Ietce jns nQ leeefkeâ ueesie mecePeW efkeâ Jes heekeâ-meeheâ nQ Deewj DeejesheeW Deeefo mes Ieyejeles veneR nQ~ ‘Fbef[Ùee DeieWmš keâjhMeve’ kesâ veslee DejefJebo kesâpejerJeeue kesâ efJemHeâesškeâ KegueemeeW keâer leeshe keâe cegbn peye keâeb«esmeer vesleeDeeW keâer Deesj mes cegÌ[ keâj Yeepehee DeOÙe#e keâer Deesj cegÌ[e leye mes Gvekesâ YeefJe<Ùe hej meJeeefueÙee efveMeeve ueieves Meg¤ ngS lees efHeâj Ùen efmeueefmeuee Lecee veneR~ efHeâj leceece DeKeyeejeW, meceeÛeej ÛewveueeW ves ie[keâjer keâer heesue Keesueves keâer yeeie[esj Leece ueer Deewj Fme veslee keâer nkeâerkeâle keâe Skeâ-Skeâ jsMee meeceves uee keâj jKe efoÙee~ efJepeÙe oMeceer hej veeiehegj ceW je°^erÙe mJeÙebmesJekeâ mebIe (DeejSmeSme) kesâ Jeeef<e&keâ meceejesn ceW Yeeie uesves kesâ yeeo Meg›eâJeej keâer Meece efouueer ueewšs ie[keâjer meerOes Yeepehee kesâ Meer<e& vesleeDeeW kesâ meeLe yew"keâ ceW henbÛg es Deewj yeleeÙee peelee nw efkeâ GvneWves DeejesheeW kesâ ceösvepej FmleerHesâ keâer hesMekeâMe

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012


13

keâer Leer ceiej Kego keâes efveoex<e yeleeÙee Lee~ Yeepehee vesle=lJe ves Gvekeâer meHeâeF& ceeve lees veneR ueer nw ceiej efHeâueneue efnceeÛeue peeves keâer njer Peb[er os oer Deewj MeeÙeo efomebyej ceW Gvekeâe henuee keâeÙe&keâeue hetje nesves lekeâ GvnW heo hej yeveeS jKeves keâer ieejbšer Yeer~ veslee efkeâmeer Yeer heešea keâe nes, mehesâo-keâeueer šesheer, kegâlee&heeÙepeecee henvelee nes Ùee ve henvelee nes, Gmekesâ ieeue Mece& mes ueeue nes peeSb, Ssmee keâYeer veneR neslee~ Kego Jen Yeü°eÛeej kesâ DeejesheeW mes efIej Ûegkeâe nes, leye Yeer Yeü°eÛeej kesâ efKeueeheâ yeesueles ngS Jen veneR Lekeâlee~ Skeâ lejheâ efnceeÛeue ceW keâeb«esme kesâ Jeefj‰lece veslee JeerjYeõ efmebn Yeü°eÛeej kesâ efJejesOe keâer yeele keâj jns Les lees otmejer Deesj ie[keâjer~ oesveeW ner Fme meceÙe DeeefLe&keâ ieÌ[yeef[Ì ÙeeW kesâ DeejesheeW mes efIejs ngS nQ~ uesekf eâve FveceW mes Skeâ keâes efmehe&â keâeb«esme keâe Yeü°eÛeej oerKe jne Lee, lees

otmejs keâes efmehe&â Yeepehee keâe~ ie[keâjer keâes keâeb«esme keâe meer[yuÙetpeer, štpeer, keâesÙeueeiesš meye kegâÚ Ùeeo DeeÙee ceiej ve lees GvnW Yeepehee kesâ leceece ceneØeeCeeW Éeje efkeâS ieS Ieesšeues Ùeeo DeeS, ve Deheves Thej ueies Deejeshe Ùeeo DeeS~ Deheves Thej DeejesheeW keâe peJeeye osves mes lees Deepekeâue Jes Ssmes yeÛe jns nQ pewmes keâesF& pebieue ceW Mesj Ùee meebhe mes yeÛe-yeÛekeâj Ûeuelee nw~ yenjneue keâeb«esme lees Kewj Ieesšeuee-hethÇ eâ nw ner, vewelf ekeâlee keâe, Ûeeue-Ûeefj$e-Ûesnjs keâe DeefleMeÙe ceb$epeehe keâjves Jeeueer Yeepehee Yeer ueielee nw Fmeer jen hej efve:Mebkeâ neskeâj Ûeue heÌ[er nw~ ‘heešea efJeo S ef[heâjWme’, ‘heešea efJeoeGš ef[heâjWme’ yeve ieF& nw~ Deewj Yeepehee ner veneR, Fme heešea keâe cegKÙe œeesle mecePee peeves Jeeuee je°^eÙr e mJeÙeb mesJekeâ mebIe Yeer keâce-mes-keâce ie[keâjer kesâ ceeceues ceW Deheves keâes Deueie veneR efoKee hee jne

pÙeeoe veweflekeâlee keâe meejs Yeejle keâes hee" heÌ{eves Jeeues DeejSmeSme keâes~ mebIe keâes keâF& yeej Deheves yeÙeeve yeoueves heÌ[s~ oMenjs hej Deheves Jeeef<e&keâ Yee<eCe ceW ebIe ØecegKe ceesnve YeeieJele ves keâne efkeâ ie[keâjer keâe ceeceuee ‘‘Yeepehee keâe Deebleefjkeâ ceeceuee’’ nw~ peye Ùen Yeepehee keâe Deebleefjkeâ ceeceuee nw Deewj Fmemes mebIe keâe keâesF& uesvee-osvee veneR nw lees mebIe ØecegKe keâes ie[keâjer kesâ yeejs ceW ngS KegueemeeW kesâ yeejs ceW veweflekeâ Âef° mes Deheveer jeÙe lees jKeveer ÛeeefnS Leer uesefkeâve GvneWves Deheves menÙeesieer JewÅe mes Deeies yeele keâjves kesâ efueS keân efoÙee~ GvneWves ceeceuee heueš efoÙee, ‘‘Ùen lees ceeref[Ùee š^eÙeue nw~ helee veneR Deejeshe leLÙeelcekeâ ™he mes mener nQ Ùee veneR nQ Gmekeâer hege°f nesveer yeekeâer nw?’’ uesekf eâve ie[keâjer-mebIe mebyebOeeW keâe Kegueemee Flevee pÙeeoe nes Ûegkeâe Lee efkeâ Deble lekeâ Deeles-Deeles mebIe kesâ GheØecegKe YewÙeepeer peesMeer keâes ie[keâjer

ª«U∑§⁄UË ∑§ ∑§Ê⁄UÊ’Ê⁄UË ¬¥ø 

Yeepehee DeOÙe#e efveefleve ie[keâjer keâer kebâheveer hetefle& mecetn hej Deejeshe nw efkeâ Gmeves efyepeueer Hewâkeäšjer ueieeves kesâ efueS efkeâmeeveeW mes 30,000 ®. Øeefle SkeâÌ[ kesâ efnmeeye mes 180 SkeâÌ[ peceerve Kejeroer~ GmeceW mes 125 SkeâÌ[ peceerve keâe GheÙeesie hetefle& mecetn ves efkeâÙee, yeekeâer yeÛeer peceerve Ún ueeKe ®. Øeefle SkeâÌ[ keâer oj hej DeeFef[Ùeue Svepeea keâes yesÛeer~ 

ie[keâjer keâer keâbheveer keâes efceues Heâb[ kesâ œeesle mebefoiOe nQ~ hetefle& «eghe ceW hewmee ueieeves Jeeueer kebâheefveÙeeW keâer mebKÙee 18 nw uesekf eâve Fvekeâer mebKÙee 100 mes Thej nesves keâer DeeMebkeâe nw~ Meg®Deeleer peebÛe ceW helee Ûeuee nw efkeâ hetefle& «eghe ceW hewmee ueieeves keeueer pÙeeoelej kebâheefveÙeeW kesâ heles Heâpeer& heeS ieS nQ~ Fve kebâheefveÙeeW kesâ [eFjskeäšj kesâ heo hej ie[keâjer kesâ [^eFJej, DekeâeGbššW Deewj keâjeryeer ueesie keâeef y epe nQ ~ ie[keâjer keâe [^ e Fkej cevees n j ceeOeJejeJe heebmes Deewj DekeâeGbšWš keâeke[t heeb[gjbie pee[s hetelf e& «eghe keâer keâbheefveÙeeW ceW [eFjskeäšj nesves kesâ meeLe ner keâF& Deewj keâbheefveÙeeW ceW Yeer [eFjskeäšj keâe Deesnoe mebYeeue Ûegkesâ Les~

 jefpemš^ej Dee@Heâ keâbheveerpe kesâ heeme pecee omleekespe mes Ùen Kegueemee ngDee nw efkeâ ie[keâjer ves hetefle& ]«eghe ceW efvekesMe keâjves keeueer 20 mes pÙeeoe keâbheefveÙeeW keâes yeiewj efkeâmeer Mele& kesâ keâpe& efoÙee nw~ Fve kebâheefveÙeeW kesâ heeme hetefle& «eghe kesâ ueeKeeW MesÙeme& nQ~ 

hetelf e& mecetn keâes efpeme DeeFef[Ùeue jes[ efyeu[me& (DeeFDeejyeer) keâbheveer mes 164 keâjesÌ[ ®] keâe keâpe& efceuee Lee, Deye Gmekesâ Øeceesšj YeeFÙeesb ke efhelee kesâ kÙeekemeeefÙekeâ efjMles Deeheme cesb GuePes ngS yeleeS pee jns nQ~

÷ʪflà ©UflÊø

ª«U∑§⁄UË ∑§Ê ◊Ê◊‹Ê ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê •Ê¢ÃÁ⁄U∑§ ◊Ê◊‹Ê „ÒU

nw~ MeeÙeo Fmekeâe keâejCe Ùen nw efkeâ meejer ogefveÙee peeveleer nw ceiej mebIe efheâj Yeer veneR ceevelee nw efkeâ ie[keâjer Gmekesâ ner Deheves Deeoceer nQ~Gmeer kesâ Ûeueles Jen efouueer ceW yew"s leceece vesleeDeeW keâes ojefkeâveej keâjles ngS Yeepehee kesâ DeOÙe#e yeve ieS Les Deewj Ùen mebIe keâer efpeo Leer efkeâ GvnW oesyeeje Yeer DeOÙe#e yeveeÙee peeS Deewj MeeÙeo Deieues ueeskeâmeYee ÛegveeJe ceW Yeepehee kesâ ØeOeeveceb$eer heo kesâ ØelÙeeMeer kesâ ™he ceW Yeer hesMe efkeâÙee peeS~ mebIe kesâ ie[keâjer ceesn kesâ keâejCe Yeepehee keâes Dehevee mebefJeOeeve lekeâ yeouevee heÌ[e, leeefkeâ GvnW oesyeeje Fme heo hej yew"eÙee pee mekesâ~ mebÙeesie mes leYeer Mejo heJeej kesâ Yeleerpes Deewj ceneje°^ kesâ hetJe& GhecegKÙeceb$eer Depeerle heJeej kesâ efmebÛeeF& IeesšeueeW keâe ceeceuee GÚuee Deewj ie[keâjer meenye Yeer DeÛeevekeâ Gmekeâer Ûehesš ceW Dee ieS Deewj efheâj lees Deeles ner Ûeues ieS~ Fme efmeueefmeues keâe nheäleeW Deble veneR ngDee~ Fme efmLeefle ves Yeepehee keâes efpelevee MeefceËoe efkeâÙee, Gmemes

mes Deheveer otjer meeefyele keâjveer heÌ[er leeefkeâ mebIe hej pÙeeoe keâerÛeÌ[ ve GÚues~ YewÙeepeer peesMeer ves keâne efkeâ ‘‘mebIe keâe veece peyejomleer kegâÚ vesleeDeeW kesâ keâe@jheesjšs ceeceueeW ceW Iemeerše pee jne nw~ nj keâesF& peevelee nw efkeâ mebIe keâe Fve DeejesheeW mes keâesF& uesvee-osvee veneR nw~’’ yenjneue mebIe pees Yeer meeJe&peefvekeâ meheâeF& os, Ùen yeele meyekesâ meeceves heeveer keâer lejn meeheâ nw efkeâ meye kegâÚ kesâ yeeJepeto mebIe hetjer lejn mes DeYeer Yeer ie[keâjer kesâ meeLe nw Deewj peye mebIe meeLe nw lees Yeepehee keâer Yeer cepeyetjer nw efkeâ Jen ie[keâjer keâe meeLe os~ Ùener keâejCe nw efkeâ ie[keâjer efnceeÛeue kesâ yeeo iegpejele kesâ efJeOeevemeYee ÛegveeJeeW ceW meYeeDeeW ceW peeves keâe Fjeoe jKeles nQ~ Ùen Deueie yeele nw efkeâ Yeepehee mes Gmekeâe efkeâlevee Yeuee nesiee Ùee efkeâlevee yegje~ yegje nes ve nes, ceiej Yeuee nesves mes lees MeeÙeo jne~ Yeü°eÛeej kesâ cegös hej Yeepehee keâe kegâue jskeâe@[& Yeer heekeâ08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


14

•Ê fl⁄UáÊ ∑§ÕÊ ues ner FOej kegâDeeb, GOej KeeF& keâer ueÌ[eF& ceW GuePes Yeepehee kesâ veslee Deheves je°^eÙr e DeOÙe#e efveefleve ie[keâjer keâe cepeyetleer mes yeÛeeJe keâj jns neW, uesekf eâve keâevetveer ¤he mes ie[keâjer keâer cegeMf keâueW yeÌ{leer pee jner nQ~ Gvekeâer kebâheveer hetelf e& heeJej SW[ Megiej efueefcešs[ kesâ efJeòeerÙe œeesleeW hej meJeeefueÙee efveMeeve ueie ieS nQ~ DeeÙekeâj efJeYeeie kesâ yeeo kebâheveer ceeceueeW kesâ ceb$eeueÙe ves Yeer ie[keâjer keâer kebâheveer peebÛe Meg¤ keâj oer nw~ ie[keâjer keâer keâbheveer keâes Oeve keâneb mes, kewâmes efceuee Fmekeâe helee ueieeves ceW peebÛe SpeWefmeÙeeb pegš ieF& nQð meeLe ner Gve keâbheefveÙeeW keâer Yeer meIeve heÌ[Ì leeue keâer pee jner nw, efpevneWves hetelf e& «eghe ceW hewmee ueieeÙee nw~ efHeâueneue Fve kebâheefveÙeeW keâer mebKÙee 18 nw uesefkeâve Ùen mebKÙee 100 mes Thej nesves keâer DeeMebkeâe nw~ Meg®Deeleer peebÛe ceW pees yeele meeceves DeeF& nw, Jen Ùener nw efkeâ hetefle& «eghe ceW hewmee ueieeves keeueer pÙeeoelej kebâheefveÙeeb Heâpeer& nQ~ Fve kebâheefveÙeeW kesâ efveosMekeâ heo hej ie[keâjer kesâ [^eFJej, oerJeeve (DekeâeGbššW ) Deewj DevÙe keâjeryeer ueesie keâeefyepe nQ~ ie[keâjer kesâ [^eFkej ceveesnj ceeOeJejeJe heevemes Deewj DekeâeGbšWš keâeke[t heeb[gjbie pee[s hetefle& «eghe keâer keâbheefveÙeeW ceW [eFjskeäšj nesves kesâ meeLe ner ›eâceMeŠ iÙeejn Deewj 16 keâbheefveÙeeW kesâ [eFjskeäšj yeveeS ieS~ heevemes keâes Skeâ ner efove Ùeeveer 24 pegueeF&, 2009 keâes Skeâ meeLe meele kebâheefveÙeeW keâe [eFjskeäšj yevee efoÙee ieÙee~ Fmeer lejn Skeâ ner efove Ùeeveer 15 HeâjJejer, 2011 keâes Gmes Ûeej kebâheefveÙeeW kesâ efveosMekeâ heo mes nše efoÙee ieÙee~ Jen DeYeer Yeer leerve kebâheefveÙeeW keâe [eFjskeäšj nw~ Skeâ ner Deeoceer Deewj Jen Yeer ceeuetceer [^eFJej iÙeejn kebâheefveÙeeW keâe [eFjskeäšj nes, Ùen Depetyee nw~ ceiej [^eFJej keâes Yeer heerÚs ÚesÌ[e ie[keâjer kesâ oerJeeve ves~ Jen 16 kebâheefveÙeeW keâe efveosMekeâ Lee~ oerJeeve Yeer Skeâ ner efove ceW meele kebâheefveÙeeW keâe efveosMekeâ yevee efoÙee ieÙee~ mejkeâejer peevekeâejer kesâ cegleeefyekeâ, ie[keâjer keâe DekeâeGbšWš keâeke[t hetefle& «eghe kesâ Deueekee ‘Dekeâesuee’ keâer Megiej Sb[ heekej keâbheveer ceW Yeer [eFjskeäšj heo hej keâeefyepe jne nw~ ie[keâjer keâe [^eFkej ceveesnj heevemes Yeer ‘Yeb[eje’ keâer Megiej Sb[ hee@kej keâbheveer ceW [eFjskeäšj kesâ heo hej lewveele jne nw~ Fvekesâ Deueekee hetelf e& «eghe kesâ oes Deewj keâce&Ûeejer meeiej Deewj efveMeeble keâes Yeer Fve keâbheefveÙeeW ceW [eFjskeäšj kesâ leewj hej efoKeeÙee ieÙee nw~ ojDemeue hetefle& «eghe ceW efvekesMe keâjves keeueer pÙeeoelej keâbheefveÙeeb efmeHe&â keâeiepeer nQ~ cemeueve, hetefle& «eghe ceW efvekesMe keâjves keeueer efvekesMekeâ keâbheefveÙeeW (efkeâbie efyeu[kesue ØeeFkesš efueefcešs[, vÙet Spe Fbøeâekesue ØeeFkesš efueefcešs[, efvecee&Ce Fbøeâešskeâ, S[keWš DeeFšer mee@uÙetMebme Deewj Heâemš efyeu[kesue) ves efouueer kesâ cegveerjkeâe ieebJe keâe helee efoÙee nw~ peye ceere[f Ùeekeâefce&ÙeeW ves Fme heles keâer heÌ[leeue keâer lees ceeuetce Ûeuee efkeâ Ùeneb efkeâmeer keâbheveer keâe oHeälej veneR nw, neueebefkeâ cekeâeve yeuekeeve efmebn šeskeâme veece kesâ Skeâ meppeve keâe nw, efpevekesâ keâeiepeele kesâ menejs Fve kebâheefveÙeeW ves ieesjKeOebOee efkeâÙee~ šeskeâme ves Fme ceeceues ceW Heâpeerk& eeÌ[s keâe ceeceuee ope& keâjeÙee nw~ šeskeâme kesâ cegleeefyekeâ, GvnW efheÚues leerve meeue mes DeeÙekeâj efJeYeeie mes efÛeefªÙeeb Dee jner nQ, efpevnW Jes

÷

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

ª«U∑§⁄UË ∑§ ª«∏U’«∏U¤ÊÊ‹§ Deyelekeâ vepejDeboepe keâjles jns nQ~ hetefle& «eghe ceW efvekesMe keâjves keeueer oes DevÙe keâbheefveÙeeW (Heâemš efyeu[kesue Deewj efkeâbie efyeu[kesue) kesâ efouueer kesâ heles Yeer ieuele efvekeâues nQ~ hetelf e& mecetn keâer heebÛe MesÙejnesu[me& keâbheefveÙeeW keâe helee cegyb eF& DebOesjer-kegâuee& jes[ kesâ muece SefjÙee keâe nw, peyeefkeâ Ûeej keâbheefveÙeeW keâe helee PegiieerkeeefmeÙeeW kesâ efueS yeveeF& pee jner Skeâ efyeefu[bie keâe efoÙee ieÙee nw~ Fmeer lejn keâesuekeâelee kesâ Gve ef"keâeveeW hej Yeer ceeref[Ùeekeâceea hengbÛes, peneb ie[keâjer keâer keâbheefveÙeeW ceW efvekesMe keâjves keeueer keâbheefveÙeesb keâe helee efoÙee ieÙee uesekf eâve Ùeneb kesâ heles Yeer Heâpeea efvekeâues~ keâesuekeâelee kesâ 4, Fšejer ieesjÛee jes[ kesâ Heäuewš vebyej-21 kesâ heles hej Ùes keâbheefveÙeeb (Debefkeâlee Fbøeâemš^keäÛej efueefce[sš, jesuej ceušer š^[s heÇeFkesš efueefcešs[, meveeskej Fbøeâemš^keäÛej ØeeFkesš efueefcešs[, efkeÅee efyeu[keâe@ve heÇeFkesš efueefcešs[) hebpeerke=âle nQ, efpevnesvb es ie[keâjer keâer kebâheveer ceW efvekesMe efkeâÙee Lee uesefkeâve Fme heles hej Skeâ Iej efceuee, efpemekeâer neuele keâes osKekeâj mecePee pee mekeâlee Lee efkeâ Ùeneb Ûeej-heebÛe ueesie pe¤j jn mekeâles nQ uesekf eâve Ûeej-Ûeej kebâheefveÙeeW kesâ oHeälej veneR nes mekeâles nQ~ Iej JeeueeW ves keâne efkeâ GvnW efkeâmeer kebâheveer kesâ yeejs ceW kegâÚ Yeer peevekeâejer veneR nw~ Iej JeeueeW keâe Deejeshe nw efkeâ Gvekesâ hewve keâe[& keâe ieuele Fmlesceeue efkeâÙee ieÙee nw~ keâesuekeâelee ceW ner DeÕeceer mesume Sb[ ceekexâefšbie keâbheveer kesâ hebpeerke=âle heles (19/2, yesnuee ceeÙeeyeemeer jes[) hej Keespeyeerve keâer ieF& lees Ùeneb Yeer keâesF& keâbheveer veneR efceueer~ yenjneue hetelf e& «eghe ceW Fme HeâpeeaJeeÌ[s ceW keâeuee Oeve meHesâo keâjves (ceveer ueeb[efjbie) keâer DeeMebkeâe kesâ ceösvepej ØeJele&ve efveosMeeueÙe (F&[er) Éeje Yeer peuoer ner peebÛe Meg¤ keâjves keâer mebYeeJevee nw~ ojDemeue ie[keâjer

ves Gve keâbheefveÙeeW keâes pece keâj keâpe& efoÙee, efpevneWves Gvekesâ hetelf e& mecetn ceW efvekesMe efkeâÙee~ jefpemš^ej Dee@Heâ keâbheveerpe kesâ heeme pecee omleekespe mes Ùen Kegueemee ngDee nw efkeâ ie[keâjer ves hetefle& ceW efvekesMe keâjves keeueer keâF& keâbheefveÙeeW keâes yeiewj efkeâmeer Mele& kesâ keâpe& efoÙee~ cegyb eF& kesâ Ieeškeâeshej (hetJe&) ceW hebpeerke=âle keâbheveer ‘Dehe[sš cekeXâšeFue’ kesâ heeme hetefle& «eghe kesâ 29 ueeKe MesÙej nQ~ Fme keâbheveer keâes 2009-10 ceW 80 ueeKe ®heÙes mes pÙeeoe keâe efyevee efkeâmeer Mele& kesâ keâpe& efceuee Lee, efpemeceW mes keâjerye 15 ueeKe ®heÙes ie[keâjer ves efoS Les~ Fmeer lejn cegbyeF& kesâ ceuee[ (hetJe&) ceW hebpeerke=âle keâbheveer ‘efjpeWmeer FefkeäJeefHeâve’ kesâ heeme hetefle& «eghe kesâ 43 ueeKe MesÙej nQ~ 2008-09 ceW ie[keâjer ves Fme keâbheveer keâes Yeer 26 ueeKe ®heÙes efyevee efkeâmeer Mele& kesâ efoÙee Lee, efpemeceW mes 10 ueeKe ®heÙes Deieues meeue ueewše efoS ieS uesefkeâve keâjesÌ[eW kesâ Ieešs ceW Ûeue jner hetefle& «eghe ves 2011 ceW ‘efjpeWmeer FefkeäJeefHeâve’ keâes 95 ueeKe ®heÙes keâe $e+Ce efoÙee~ ceevee pee jne nw efkeâ ‘efjpeWmeer FefkeäJeefHeâve’ ves ie[keâjer kesâ hewmeeW mes ner hetefle& mecetn kesâ MesÙej Kejeros~ Jewmes hetefle& mecetn keâes efpeme DeeFef[Ùeue jes[ efyeu[me& (DeeFDeejyeer) keâbheveer mes 164 keâjesÌ[ ®heÙes keâe keâpe& efceuee Lee, Deye Gmekesâ Øeceesšj YeeFÙeeW ke efhelee kesâ kÙeekemeeefÙekeâ efjMles Deeheme cesb GuePes ngS yeleeS pee jns nQ~ keâYeer Skeâ meeLe kÙekemeeÙe keâjves keeues Ùes efhelee-heg$e ie[keâjer efkekeeo kesâ yeeo Skeâ-otmejs mes Deueie kÙekemeeÙe keâjves keâe oekee keâj jns nQ~ keâne pee jne nw efkeâ 1977 cesb oòee$esÙe cenemekeâj Éeje Meg™ keâer ieF& veF& keâbheveer keâe veece DeeFef[Ùeue jes[ efyeu[me& Lee uesefkeâve 1998 cesb cegbyeF&-hegCes SkeämeØesme-kes keâe "skeâe neefmeue keâjves kesâ efueS Gvekesâ yeÌ[s heg$e keerjõbs cenemekeâj ves Fmeer keâbheveer keâe veece yeouekeâj


15

DeeFef[Ùeue jes[ efyeu[me& ØeeFJesš efueefcešs[ keâj efoÙee~ 2008 cesb MesÙej yeepeej cesb metÛeeryeæ nesves mes henues keâbheveer keâe veece yeouekeâj DeeFef[Ùeue jes[ efyeu[me& Fbøeâemš^keäÛej [skeueheme& efueefcešs[ nes ieÙee~ DeeFDeejyeer Fbøeâemš^keäÛej Deepe keâjerye 3200 keâjesÌ[ ®heÙes keâer keâbheveer nw, pees meÌ[keâ efvecee&Ce kesâ yeÌ[s-yeÌ[s "skesâ uesleer nw~ ie[keâjer peye ceneje°^ mejkeâej ceW ueeskeâefvecee&Ce ceb$eer Les, leye Fme kebâheveer keâes keâF& yeÌ[s-yeÌ[s "skesâ efceues Les, neueebefkeâ ie[keâjer efkekeeo KeÌ[e nesves kesâ yeeo mes keerjsbõ cenemekeâj ceeref[Ùee JeeueeW keâes Ùen mecePeeves ceW ueies nQ efkeâ hetelf e& mecetn keâes $e+Ce Gvekesâ efhelee oòee$esÙe cenemekeâj keâer kebâheveer iueesyeue mesHeäšer efkepeve mes Øeehle ngDee Lee, pees Gvekeâer keâbheveer DeeFDeejyeer Fbøeâe ceW Skeâ iewjkeâeÙe&keâejer efveosMekeâ jns nQ~ Jewmes hetefle& «eghe mecetn hej peceerve Ieesšeues kesâ Deejeshe Yeer Ûemheeb nQ~ Fbef[Ùee DeieWmš keâjhMeve kesâ veslee DejefJebo kesâpejerJeeue ves Deejeshe ueieeÙee nw efkeâ efkeâmeeveeW mes yeebOe kesâ efueS DeefOe«eefnle keâer ieF& keâjerye 100 SkeâÌ[ peceerve ceneje°^ mejkeâej ves ie[keâjer keâes iewjkeâevetveer lejerkesâ mes os oer~ hetefle& mecetn kesâ yeejs ceW Ùen Yeer keâne peelee nw efkeâ Gmeves efyepeueer keâejKeevee ueieeves kesâ efueS efkeâmeeveeW mes 30 npeej ®heÙes Øeefle SkeâÌ[ kesâ efnmeeye mes 180 SkeâÌ[ peceerve Kejeroer uesekf eâve 125 SkeâÌ[ peceerve keâe GheÙeesie hetelf e& mecetn ves efkeâÙee, peyeefkeâ yeekeâer yeÛeer peceerve keâes Ún ueeKe ®heÙes Øeefle SkeâÌ[ keâer oj hej DeeFef[Ùeue Svepeea keâes yesÛe oer~ Jewmes ie[keâjer keâe yeÌ{-ÛeÌ{keâj yeÛeeJe keâj jns je°^eÙr e keâeb«esme heešea (Svemeerheer) kesâ DeOÙe#e Mejo heJeej Yeer Gvekesâ keâejesyeejer efnmmesoej nQ~ hekeej ves 2010-11 kesâ efueS Deheveer mebheefòe keâe pees yÙeewje ØeOeeveceb$eer keâeÙee&ueÙe ceW efoÙee nw, Gmekesâ Devegmeej 31 ceeÛe&, 2011 keâes DeeFDeejyeer keâbheveer ceW Gvekesâ 1000 MesÙej Les~ Fvekeâe cetuÙe Gme meceÙe 1,61,550 ®heÙes Lee~ neue ner ceW Fbe[f Ùee DeieWmš keâjhMeve keâer keâeÙe&keâlee& Debpeueer oceeefveÙee ves oekee efkeâÙee Lee efkeâ efmebÛeeF& Ieesšeues kesâ mebyebOe cesb peye GvneWves ie[keâjer mes hekeej kesâ efKeueeHeâ Deejesheesb keâer ÛeÛee& keâer Leer, leye ie[keâjer ves pekeeye efoÙee efkeâ ken Fme ceeceues keâes veneR G"e mekeâles, keäÙeeWefkeâ hekeej Ûeej keâece nceejs Yeer keâjles nQ Deewj nce Ûeej keâece Gvekesâ keâjles nQ~ nceejs Gvekesâ meeLe JÙeeheeefjkeâ efjMles nQ~ yenjneue, DeYeer Fme ceeceues keâer meerefcele peevekeâejer ner meeceves DeeF& nw uesefkeâve peye ie[keâjer Deewj Gvekesâ menÙeesefieÙeeW Éeje efkeâS ieS ieesjKeOebOes keâe hetje meÛe meeceves DeeSiee, leye nes mekeâlee nw efkeâ ueesieeW kesâ efoceeie megvve heÌ[ peeSb~ yenjneue ie[keâjer DeYeer Yeer Ùen efoKeeves ceW legues nQ efkeâ Gvekesâ newmeues DeYeer Yeer yeguebo nQ~ efnceeÛeue ØeosMe keâer ÛegveeJeer mejieceea kesâ yeeo meesceJeej keâes ie[keâjer veeiehegj hengÛb es, peneb Yeepehee mebIe kesâ keâjerye 1000 keâeÙe&keâlee& Gvekeâe newmeuee yeÌ{eves hengbÛes~ ie[keâjer ves FMeeje efkeâÙee nw efkeâ Jen Fve DeejesheeW mes yeshejJeen jnles ngS Deieuee ueeskeâmeYee ÛegveeJe Yeer ueÌ[iW es Deewj Deoeuele peekeâj Deheves veece hej ueies keâeues Oeyyes keâes Oeesves keâer keâesefMeMe keâjWies~ ueefuele heeb[s

∑§ÀÿÊáÊ-©UflÊø

““◊Ò¥Ÿ •¬Ÿ ¡ËflŸ ∑§Ê ’«∏UÊ Á„US‚Ê ‚¢ÉÊ ◊¥ Á’ÃÊÿÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ◊Ò¥ ∑§„U ‚∑§ÃÊ „Í¢U Á∑§ øÈUŸÊflÊ¥ ∑§ ºÊÒ⁄UÊŸ ÷Ê¡¬Ê ◊¥ Á≈U∑§≈U ’¢≈UflÊ⁄‘U ‚ ∑Ò§Á’Ÿ≈U ◊¢ÁòÊÿÊ¥ ∑§ øÿŸ Ã∑§, ∑§fl‹ ‚¢ÉÊ ∑§Ë „UË ø‹ÃË „ÒU””

meeHeâ veneR efoKelee~ ie[keâjer mes henues Skeâ Deewj heešea DeOÙe#e yebiee¤ ue#ceCe keâes lees hetjer ogefveÙee šerJeer hej veesšeW keâer ieefñÙeeb uesles osKe ner Ûegkeâer nw~ Yeepehee kesâ vesle=lJe ceW Ûeueer keWâõ keâer jepeie mejkeâej kesâ oewjeve ngS leeyetle Ieesšeues mes ueskeâj j#ee meewoeW ceW Ieesšeues Deewj mebIe kesâ keâF& mebie"veeW keâes keâewÌ[er kesâ ceesue ceW peceerve DeeJebšve kesâ IeesšeueeW keâer Ùeeo DeYeer MeeÙeo OegbOeueer veneR heÌ[er nw~ Deepe efpeve jepÙeeW ceW Yeepehee keâer mejkeâejW nQ, GveceW mes keâF& Yeü°eÛeej mes cegkeäle veneR nQ~ ‘efJekeâeme heg®<e’ kesâ leewj hej efJeKÙeele ceeves pee jns vejWõ ceesoer Yeer Yeü°eÛeej kesâ DeejesheeW mes cegkeäle veneR ceeves peeles nQ~ Gvekesâ efKeueeHeâ De[eveer, šeše mejerKes GÅeesieheefleÙeeW keâes peceerve DeeJebšve ceW ieÌ[yeÌ[er mes ueskeâj Deheves oes cebef$eÙeeW- heg®<eesòece meesuebkeâer Deewj DeeveboeryeeF& hešsue kesâ efKeueeHeâ Yeü°eÛeej kesâ DeejesheeW keâes ueskeâj cegkeâocee Ûeueeves kesâ Deoeueleer DeeosMe kesâ yeeJepeto Gmekeâer cebpetjer ve osves kesâ Deejeshe ueie Ûegkesâ nQ~ ceesoer ves Deheves Ùeneb ueeskeâeÙegkeäle keâer efveÙegekf eäle ceW veew Je<eeX mes DeÌ[ib ee ueiee jKee nw~ meJeeue G"lee nw efkeâ keäÙeeW? keâvee&škeâ ceW Yeepehee kesâ efJeKÙeele meebmeo jsñer yebOegDeeW kesâ Keveve Ieesšeues Deewj GvnW Yeepehee vesle=lJe keâer Deesj mes efceues mebj#eCe keâer keâneveer nes Ùee YeepeheeF& cegKÙeceb$eer yeer.Sme. ÙesöerÙegjhhee kesâ peceerve Ieesšeues neW, Ùes Yeejle ceW Yeü°eÛeej kesâ DelÙeble kegâKÙeele efkeâmmes yeve Ûegkesâ nQ~ ceOÙe ØeosMe ceW Yeepehee Meemeve kesâ oewjeve efheÚues kegâÚ Je<eeX ceW DeeFSSme DeefOekeâeefjÙeeW mes ueskeâj ÛehejeefmeÙeeW lekeâ kesâ Ùeneb mes efpeme lejn Deketâle mebheefòeÙeeb yejeceo ngF& nQ Jes lees Deheveer keâneveer keânles ner nQ, vejsiee kesâ keâes<e ceW Ieheues mes ueskeâj Yeepehee mes peg[Ì s efoueerhe metÙe&JebMeer,

megOeerj Mecee& mejerKes kegâÚ JÙeefkeäleÙeeW keâes "skesâ osves Deewj Gvekesâ keâejesyeej leLee peeÙeoeo ceW Ûebo Je<eeX ceW Yeejer yeÌ{eslejer kesâ ceeceues Yeer GYejs nQ~ GOej ÚòeermeieÌ{ ceW Yeepehee mejkeâej ceW Yeü°eÛeej hej ueeskeâeÙegkeäle Sue.meer. Yeeot keâjerye [sÌ{ meew he=‰ keâer efjheesš& peejer keâj Ûegkesâ nQ~ ie[keâjer kesâ efce$e DepeÙe mebÛesleer keâes keâesÙeuee yuee@keâ DeeJebšve kesâ Ieesšeues mes mejkeâej keâes 1052 keâjesÌ[ ®. kesâ Ieešs keâe Devegceeve ueieeÙee nw~ Deewj lees Deewj, ÚòeermeieÌ{ keâer jceve efmebn mejkeâej Éeje ‘heef$ekeâe’ veecekeâ DeKeyeej kesâ he$ekeâejeW keâes Oecekeâeves kesâ ceeceues Yeer GÚue Ûegkesâ nQ~ peeefnj nw efkeâ Yeü°eÛeej kesâ meJeeue hej Yeepehee MeeÙeo ner Deheveer keâceerpe pÙeeoe meHesâo nesves keâe oeJee keâj mekeâleer nw~ uesekf eâve Yeepehee keâes ueskeâj meyemes yegevf eÙeeoer meJeeue mebIe mes Gmekesâ mebyebOeeW keâes ueskeâj G"les jns nQ, Jen Yeer mebIe kesâ efnboglJeJeeoer, ØeeÙe: oefkeâÙeevetmeer yeleeS peeves Jeeues efJeÛeejeW kesâ keâejCe~ ieewjleueye nw efkeâ mebIe Yeepehee keâes Kego mes Deueie Skeâ mJeleb$e meebmke=âeflekeâ mebie"ve yeleelee jnlee nw, pewmes ie[keâjer kesâ ceeceues ner osKeW lees mebIe ØecegKe ves efJepeÙee oMeceer hej ngS meceejesn ceW Skeâ meJeeue kesâ peJeeye ceW mhe° keâj efoÙee efkeâ Jen ‘‘Yeepehee keâe Deebleefjkeâ ceeceuee nw’’~ uesefkeâve nkeâerkeâle Ùener nw efkeâ Yeepehee kesâ leceece veslee, Ûeens Jen Deheves Deehe ceW heešea mes Yeer Thej ceeves peeves Jeeues ceesoer ner keäÙeeW ve neW, mebIe cegKÙeeueÙe ceW neefpejer ueieeves pe¤j henbÛg eles jns nQ~ Yeepehee kesâ veslee mebIe kesâ Øeefle Deheves pegÌ[eJe keâe ØeeÙe: ieJe& mes efpe›eâ Yeer keâjles jns nQ~ cemeueve, Je<eeX henues Yeepehee veslee Deewj hetJe& ØeOeeveceb$eer Dešue efyenejer JeepehesÙeer ves keâne Lee, ‘‘je°^erÙe mJeÙebmesJekeâ mebIe keâesF& jepeveereflekeâ mebie"ve 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


16

•Ê fl⁄UáÊ ∑§ÕÊ ““ª«U∑§⁄UË Ÿ ¬Ê≈U˸ •äÿˇÊ „UÊÃ „ÈU∞ √ÿʬÊ⁄UË ’ŸŸ ∑§Ë ∑§ÊÁ‡Ê‡Ê ∑§Ë””- ªÊÁfl¢ºÊøÊÿ¸ Yeepehee DeOÙe#e efveefleve ie[keâjer kesâ efKeueeHeâ ‘Fbef[Ùee DeieWmš keâjhMeve’ kesâ KegueemeeW keâes Deehekeâes keäÙee ceere[ f Ùee keâe ner Kesue ceeveles nQ? Gve DeejesheeW ceW Deehekeâes efkeâlevee leLÙe vepej Deelee nw? - osefKeS, leLÙe Fme hej efveYe&j nw efkeâ Deehe Fme efJe<eÙe keâes efkeâme lejn uesles nQ~ Fme hetjs ceeceues kesâ Ûeej henuet nQ- JÙeeheeefjkeâ henuet, veweflekeâ henuet, jepeveereflekeâ henuet Deewj keâevetveer henuet~ JÙeeheeefjkeâ henuet mes osKeW lees Ùen Skeâoce ¤Ì{ Ûeerpe nw, JÙeeheej keâe pees Deepe mJe¤he nw GmeceW Ùener meye Ûeue jne nw~ keâevetveer henuet keâevetve osKesiee~ vewelf ekeâ Âef° mes lees Ùen ieuele nw ner~ jepeveerelf ekeâ Âef° mes osKeW lees Ùen meye YeejleerÙe pevelee heešea kesâ Yeerlej kesâ meòee mebIe<e& keâe veleerpee nw~ kesâJeue jepeveereflekeâ Âef° mes osKeves kesâ keâejCe ner ueeueke=â<Ce Dee[JeeCeer mejerKes veslee ie[keâjer kesâ meceLe&ve ceW meeceves DeeS nQ~ Ùen ieuele nw~ ceQ Fmes vewelf ekeâ Âef° mes osKelee nb~t ie[keâjer JÙeeheejer veneR, heešea kesâ DeOÙe#e nQ~ Jes JÙeeheejer ner yeves jnles leye lees "erkeâ Lee, uesekf eâve heešea kesâ DeOÙe#e nesles ngS JÙeeheejer Yeer yeveves keâer keâesefMeMe ceW heešea keâes Yeer GvneWves vegkeâmeeve henbgÛeeÙee Deewj Deheves JÙeeheej keâes Yeer~ je°^eÙr e mJeÙebmesJekeâ mebIe keâer pees Yetefcekeâe Fme ceeceues ceW jner nw Jen Gmekesâ Fve oeJeeW kesâ efJehejerle ueieleer nw efkeâ Jen Skeâ De-jepeveereflekeâ mebie"ve nw~ - mebIe keâe mJeYeeJe nw efkeâ Jen jepeveereflekeâ ceeceueeW ceW veneR heÌ[lee~ mebIe kesâ meeceevÙe mJeÙebmesJekeâ veweflekeâ heefjJesMe Jeeues nQ, FmeefueS Jes ogKeer nQ~ uesefkeâve mebIe keâer keâeÙe&Mewueer mes lees Ùener ueielee nw efkeâ Jen Yeepehee kesâ meòee mebIe<e& ceW Dehevee JeÛe&mJe Ûeenlee nw~ - mebIe veweflekeâ he#e keâe Dee«en keâjlee nw~ DeYeer

oMenjs kesâ DeJemej hej Jeneb mes pees kegâÚ keâne ieÙee, Jen Fmeer henuet keâes jsKeebefkeâle keâjlee nw~ mebIe megPeeJe-meueen oslee nw Deewj Ùen keân keâj ÚesÌ[ oslee nw efkeâ efveCe&Ùe Yeepehee keâjs~ peveceeveme ceW Ùen efvejhes#elee Debefkeâle veneR nes heeleer~ mebIe kesâ veslee Yeepehee vesleeDeeW kesâ meeLe ceb$eCee keâjles nQ lees peveceeveme mecePe veneR heelee, Gmes ueielee nw efkeâ keâneR Ùen ceer"e-ceer"e ieye ieye, keâÌ[Jee-keâÌ[Jee Let Let lees veneR nw~ uesekf eâve mebIe heešea kesâ meòee mebIe<e& ceW keâleF& veneR nw~ Jen Deece OeejCee mes Ùee ceeref[Ùee mes DeØeYeeefJele neskeâj keâece keâjlee nw~ Ùen pe¤j nw efkeâ pevelee mes mebheke&â ceW keâceer jn peeleer nw efpememes Devegòeefjle ØeMve efoceeie ceW jn peeles nQ~ Yeepehee kesâ DeOÙe#eeW keâer efveÙegekf eäle ceW mebIe keâer

Yetefcekeâe keâer ÛeÛee& lees Deece nw ner~ mebIe kesâ vesle=lJe kesâ heeme efpeme lejn Yeepehee kesâ leceece yeÌ[s veslee heešea kesâ mebkeâš kesâ oewjeve Dee-Dee keâj ceb$eCeeSb keâjles jnles nQ Gmemes lees Ùener ueielee nw efkeâ mebIe Fme meòee mebIe<e& ceW Yetefcekeâe efveYeelee nw~ - osefKeS, pewmes vejWõ ceesoer mebIe kesâ keâeÙee&ueÙe ceW ieS~ GvnW mebIe kesâ vesleeDeeW ves jepeveerefle ceW veweflekeâlee Deewj MegefÛelee kesâ yeejs ceW ner megPeeJe efoS neWies~ ÛegveeJe kewâmes peerlevee nw, Fme yeejs ceW lees GvneWves Ùener keâne nesiee efkeâ Ùen nce veneR peeveles~ keäÙee Deehekeâes veneR ueielee efkeâ Fme meyeceW heejoefMe&lee keâer keâceer nw? - peve meeceevÙe keâer OeejCeeDeeW kesâ Øeefle mebIe mebJesoveMeerue nw~ Jen ÙeLeeLe& Deewj ÚefJe kesâ Deblej keâes heešves keâer keâesefMeMe keâjlee nw~ Ùeeveer Deehekeâe keânvee nw efkeâ ÙeLeeLe& kegâÚ Deewj nw Deewj Deece OeejCee Ùee ÚefJe pees nw Jees ieuele nw~ - ÙeLeeLe& keâes Øemlegle keâjves kesâ efueS mebIe ves ØeÛeej efJeYeeie yeveeÙee nw leeefkeâ ÙeLeeLe& Deewj ÚefJe keâer KeeF& keâes heeše pee mekesâ~ Ùen Gmekeâer DemeHeâuelee nw~ veeiehegj ceW keâeb«esme kesâ Skeâ veslee ves mebIe ceW Yeü°eÛeej kesâ Deejeshe ueieeS nQ, Gvekeâe keânvee nw efkeâ efheÚues kegâÚ Je<eeX ceW mebIe ceW keâF& efvecee&Ce ngS nQ~ mebIe keâes oer peeves Jeeueer ieg® oef#eCee keâes ueskeâj Yeer meJeeue G"eS ieS nQ~ - ieg® oef#eCee keâe efnmeeye mejkeâej keâes ceeuetce nw~ oes keâjesÌ[ ueesie efveOee&efjle efove ieg® oef#eCee osles nQ~ ceeweuf ekeâ JÙeJemLee nw~ Deye keâeb«esme kesâ ueesieeW kesâ yeejs ceW keäÙee keâne peeS~ Goeòelee lees ieebOeer peer kesâ meeLe ner Ûeueer ieF&~ Ùes Deejeshe heešeayeepeer kesâ lenle ner nQ~ DeMeeskeâ kegâceej

veneR nw~ Ùen meebmke=âeflekeâ Deewj meeceeefpekeâ mebie"ve nw Deewj ceQ veneR ceevelee efkeâ keâesF& Fmemes peg[Ì lee nw lees Fme hej Deeheefòe nesveer ÛeeefnS~’’ mebIe Yeepehee kesâ jepeveereflekeâ ceeceueeW mes Yeer Kego keâes Deueie-Leueie yeleelee jne nw uesefkeâve Fme oeJes keâer nkeâerkeâle hetJe& Yeepehee veslee keâuÙeeCe efmebn, efpevekeâer efHeâj mes heešea ceW Jeehemeer keâer ÛeÛee& nw, kesâ Fme yeÙeeve mes peeefnj nes peeleer nw, ‘‘ceQves Deheves peerJeve keâe yeÌ[e efnmmee mebIe ceW efyeleeÙee nw Deewj ceQ keân mekeâlee nbt efkeâ ÛegveeJeeW kesâ oewjeve Yeepehee ceW efškeâš yebšJeejs mes kewâefyevesš cebef$eÙeeW kesâ ÛeÙeve lekeâ, kesâJeue mebIe keâer ner Ûeueleer nw~ jepeveereflekeâ ieefleefJeefOe

Deewj efkeâmes keânles nQ?’’ yenjneue, mebIe keâe mebmke=âefle mes keäÙee mebyebOe nw, Ùen Skeâ Keespe keâe efJe<eÙe nw~ Gmekesâ Éeje Yeepehee ceW heesef<ele mebmke=âefle keâe neue Ùen nw efkeâ ceOÙe ØeosMe mejkeâej kesâ Deepe efpeleves Yeer meebmke=âeflekeâ mebmLeeve nQ, Jes meye mebIe ØeYeeefJele uesKekeâeW kesâ efnmmes ceW pee jns nQ efpevekeâer Deheveer Deepe lekeâ keâesF& uesKekeâerÙe-meebmke=âeflekeâ henÛeeve veneR nw~ leceece heer"eW hej yew"s uesKekeâeW keâes uesKekeâerÙe ogefveÙee ceW MeeÙeo ner keâesF& peevelee nw~ neue Ùen nw efkeâ Yeepehee mes menevegYetefle jKeves Jeeues ceiej mebIe mes otj jns uesKekeâeW lekeâ keâes Yeepehee mejkeâej

Dehevee veneR ceeveleer~ yenjneue, peneb lekeâ ie[keâjer keâe ceeceuee nw, mejkeâejer peebÛe SpeWefmeÙeeb Gvekesâ keâejesyeej keâer peebÛe-heÌ[leeue ceW pegš ieF& nQ~ uesefkeâve mebIe kesâ FMeejs hej efpeve Yeepehee DeOÙe#e keâes otmejer yeej Yeer DeOÙe#e yeveeS jKeves kesâ efueS heešea kesâ mebeJf eOeeve ceW mebMeesOeve efkeâÙee ieÙee Lee, GvnW otmeje keâeÙe&keâeue efceue mekesâiee Ùee veneR, Ùen DeefveMÛeÙe kesâ DebOesjs ceW Ûeuee ieÙee nw~ Jewmes, Ùen ceevevee ÛeeefnS efkeâ Yeepehee-mebIe Fleves mecePeoej lees nQ ner efkeâ GvnW otmeje keâeÙe&keâeue lees Deye veneR ner oWies~

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

efJeÛeejkeâ Deewj meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlee& kesâ.Sve. ieesefJeboeÛeeÙe&


17

jF&me Denceo ‘ueeueer’ Úues efoveeW šdJeeršj hej Deheves ØeMebmekeâeW keâer mebKÙee kesâ 10 ueeKe lekeâ hengbÛeves hej iegpejele kesâ cegKÙeceb$eer vejWõ ceesoer ves ØeMebmekeâeW keâe Megef›eâÙee Deoe keâjles ngS keâne Lee efkeâ ‘Ùes cenpe mebKÙee Yej veneR nQ yeefukeâ Ùen Deehekesâ hÙeej Deewj ueieeJe keâes peeefnj keâjlee nw~’ šdJeeršj hej Gvekesâ ØeMebmekeâeW keâer yeÌ[er leeoeo keâes Dekeämej Gvekesâ meceLe&keâ Gvekeâer ueeskeâefØeÙelee mes peesÌ[ keâj Yeer efoKeeles jns nQ~ oeJes efkeâS peeless jns nQ efkeâ cegKÙeceb$eer keâer ueeskeâefØeÙelee cenpe iegpejele lekeâ meerefcele veneR nw yeefukeâ osMe-ogefveÙee ceW Gvekesâ {sjeW keâõoeve nQ~ Fme ‘ueeskeâefØeÙelee’ kesâ meeLe efJekeâeme kesâ ceesoer kesâ oeJeeW keâes Yeer DeeOeej yeveekeâj GvnW Yeepehee keâe ØeOeeveceb$eer heo keâe oeJesoej Yeer meeefyele keâjves kesâ ØeÙeeme efkeâS peeless nQ~ ‘efJekeâeme’ kesâ ceesoer kesâ oeJeeW hej lees efheÚues kegâÚ meceÙe mes mebons kesâ yeeoue ceb[jeves ner ueies nQ ceiej Deye Gvekeâer Fme ueeskeâefØeÙelee hej Yeer meJeeefueÙee efveMeeve ueieves Meg¤ nes ieS nQ~ uebove keâer Skeâ kebâheveer ves oeJee efkeâÙee nw efkeâ šdJeeršj hej ceesoer efpeve 10 ueeKe ueesieeW keâes Deheves ØeMebmekeâ yeleewj efoKee jns nQ, ojDemeue GveceW ueieYeie DeeOes heâpeea nQ~ Fme kebâheveer ves FbpeerefveÙejeW kesâ Skeâ mecetn Éeje lewÙeej keâer ieF& ‘mšsšme heerheue’ veecekeâ lekeâveerkeâ kesâ peefjS Ùen helee ueieeÙee nw efkeâ ceesoer Deewj Gvekesâ meceLe&keâ efpeve DeebkeâÌ[eW kesâ menejs Gvekeâer ueeskeâefØeÙelee keâe ef{{b esje heerš jns nQ, Jes nkeâerkeâle ceW Skeâ Yeüce kesâ DeueeJee Deewj kegâÚ veneR nw~ ‘mšsšme heerheue’ keâe keâece Fbšjvesš hej peeueer šdJeeršj DekeâeGbšeW keâe helee ueieevee nw~ Fmekesâ cegleeefyekeâ šdJeeršj hej ceesoer kesâ 46 ØeefleMele ØeMebmekeâ vekeâueer nQ~ yeÛes ngS ØeMebmekeâeW ceW Yeer 41 heâermeoer ueesie Ssmes nQ, pees keâYeer yeleewj ‘heâe@ueesDej’ Gvekesâ efšdJešj DekeâeGbš mes peg[Ì s Les uesekf eâve efheâj oesyeeje šdJeeršj hej vepej ner veneR DeeS~

Á¬

◊ÊºË ∑§Ë »§¡Ë¸ ‹Ê∑§Á¬˝ÿÃÊ leYeer ceesoer kesâ efJejesOeer Deye Gve hej DeebkeâÌ[eW keâer nsjehesâjer kesâ menejs Kego keâes ueeskeâefØeÙe meeefyele keâjves kesâ Deejeshe ueiee jns nQ~ iegpejele keâeb«esme meefÛeJe cenWõpeer DeesmeJeeue keânles nQ, ‘‘ceesoer lees DeebkeâÌ[s mes Kesueves ceW Meg¤ mes cenejLeer jns nQ~ efJekeâeme kesâ Deheves oeJes keâes Yeer Jes DeebkeâÌ[eW keâer yeepeeriejer kesâ peefjS ner meÛe meeefyele keâjves keâer keâeseMf eMe keâjles jns nQ peyeefkeâ peceerve hej Ùen efJekeâeme keâneR vepej veneR Deelee~ ojDemeue vejWõ ceesoer kesâ efJekeâeme keâer heesšueer hetjer lejn mes DeebkeâÌ[eW kesâ Pet" mes Yejer nw~ Deye lees šdJeeršj hej Gvekesâ ØeMebmekeâeW keâer leeoeo lekeâ ceW DeebkeâÌ[eW kesâ Kesue keâe ieÌ[yeÌ[Peeuee hekeâÌ[ ceW Dee Ûegkeâe nw~ Ssmes ceW GvnW Deheves Pet" kesâ efueS ueesieeW mes ceeheâer ceebieveer ÛeeefnS, efpevnW Jes heâpeea DeebkeâÌ[eW kesâ menejs yejieueeles jns nQ~’’ ieewjleueye nw efkeâ ceesoer ves 2009 ceW Dehevee šdJeeršj DekeâeGbš yeveeÙee Lee~ 2010 ceW yeleeÙee ieÙee Lee efkeâ Gvekesâ Skeâ ueeKe ØeMebmekeâ nes ieS nQ~ efheÚues meeue veJebyej ceW Ùen DeebkeâÌ[e 4 ueeKe keâes heej keâjlee ngDee yeleeÙee ieÙee Lee uesekf eâve efheÚues kegâÚ cenerveeW ceW Gvekesâ ØeMebmekeâeW keâer mebKÙee DeØelÙeeefMele leewj hej yeÌ{keâj 10 ueeKe kesâ DeebkeâÌ[s keâes heej keâj ieF&~ Fmes osKeles ngS ner uebove kesâ mšsšme heerheue ves Ùen helee ueieeves keâer keâesefMeMe keâer efkeâ DeeefKej DeÛeevekeâ Gvekesâ ØeMebmekeâeW keâer leeoeo Fleves keâce meceÙe ceW Fleveer lespeer mes yeÌ{ kewâmes ieF&? Gme peebÛe keâe veleerpee Ùen DeeÙee efkeâ ceesoer kesâ ØeMebmekeâeW keâer DeeOeer mebKÙee heâpeea ueesieeW keâer nw~ ceesoer efheÚues kegâÚ Je<eeX mes meesMeue vesšJeefkeËâie meeFšdme hej keâeheâer meef›eâÙe jns nQ~ yeleeÙee peelee nw efkeâ Gvekeâer Fme meef›eâÙelee kesâ heerÚs Ùener meesÛe jner nw efkeâ Fmemes GvnW Deheves efJekeâeme kesâ oeJeeW keâes hegKlee keâjves Deewj Deheveer ueeskeâefØeÙelee kesâ yeÌ[s-yeÌ[s oeJes hesMe keâjves

ceW ceoo efceuesieer~ Gvekesâ efJejesOeer keânles nQ efkeâ ueeskeâefØeÙelee keâe newJJee KeÌ[e keâj Jes Ùener keâece keâjves keâer keâeseMf eMe keâj jns Les uesefkeâve Deye Fme hej Yeer «enCe ueie ieÙee nw~ keâne peelee nw efkeâ Dehevee Demej hewâueeves kesâ efueS keâF& nefmleÙeeb Deewj keâF& yeÌ[er-yeÌ[er kebâheefveÙeeb Yeer Dekeämej Deheves vekeâueer ØeMebmekeâeW keâer mebKÙee keâe Fmlesceeue keâjleer nQ~ efuenepee ØeMebmekeâeW keâer peeueerr mebKÙee KeÌ[er keâjves kesâ efueS ceesoer Ùee Gvekesâ pevemebheke&â ØeyebOekeâeW Éeje Yeer DeÛÚe-Keemee hewmee KeÛe& efkeâS peeves keâe mebons peleeÙee pee jne nw~ efJeefole nw efkeâ keâF& kebâheefveÙeeb meesMeue vesšJeefkeËâie meeFšdme hej heâpeea ØeMebmekeâ yeveeves kesâ efueS Øeefle ØeMebmekeâ 10 hewmes mes ueskeâj 50 hewmes oj lekeâ ceW hesMekeâMe keâjleer nQ~ Jewmes Fve meeFšeW hej vesleeDeeW Deeefo kesâ kegâÚ-ve-kegâÚ ØeMebmekeâ Dekeämej vekeâueer ner nesles nQ uesefkeâve ceesoer kesâ ceeceues ceW Fleveer yeÌ[er mebKÙee ceW heâpeea ØeMebmekeâeW mes mebosn keâe oeÙeje yeÌ{lee pee jne nw~ efheâueneue ceesoer ves Fme hej keâesF& efšhheCeer veneR keâer nw uesekf eâve Yeepehee ceW Gvekesâ meceLe&keâ vesleeDeeW ves pe¤j keâne nw efkeâ ceesoer kesâ efJekeâeme keâer osMe-ogefveÙee ceW leejerheâ Ùetb ner veneR nesleer, Ùen Gvekeâer ueeskeâefØeÙelee keâe ner veleerpee nw~ JeneR keâeb«esme kesâ veslee leejerheâ Deewj ceesoer keâer ueeskeâefØeÙelee oesveeW keâes ner DeebkeâÌ[eW keâer yeepeeriejer yelee jns nQ~ GOej Keyej Ùen Yeer nw efkeâ ceesoer keâer neue ner keâer efJeJeskeâevebo ÙegJee Ùee$ee kesâ efueS pegšer Yeejer YeerÌ[ kesâ heerÚs efpeuee ØeMeemeve leLee hegefueme keâer meef›eâÙelee Leer, pees efkeâ ceesoer kesâ efveoxMe hej meef›eâÙe Lee~ Jeefj‰ he$ekeâej njerMe Kejs kesâ cegleeefyekeâ ceesoer keâer jwefueÙeeW kesâ efueS efpeuee mlej kesâ DeefOekeâeefjÙeeW keâes yeÌ[er leeoeo ceW YeerÌ[ pegševes kesâ keâece hej ueiee efoÙee ieÙee Lee leeefkeâ Ùen Yeüce hewoe nes efkeâ Deye Yeer Gvekesâ ØeMebmekeâeW keâer leeoeo yeÌ[er nw~ 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


18

•Ê fl⁄UáÊ ∑§ÕÊ ‹ÊÁ„UÿÊ •ÊÒ⁄U ∑Χ¬‹ÊŸË ¡Ò‚ »§∑§Ë⁄U ŸÃÊ •’ ∑§„UÊ¢ „Ò¥U? ves DeejesheeW keâer efve<he#e peebÛe keâer yeele keâner nw uesefkeâve meJeeue Ùen nw efkeâ efve<he#e peebÛe keâewve keâjsiee? mejkeâej hej lees ueesieeW keâes Yejesmee nw veneR FmeefueS keâceerMeve Dee@Heâ efveefleve ie[keâjer kesâ Yeepehee DeOÙe#e yeveves keâer Skeâ Deueie FvekeäJeeÙejer Sskeäš kesâ lenle Skeâ mJeleb$e DeeÙeesie efkeâmeer vÙeeÙeeOeerMe keâer DeOÙe#elee ceW he=‰Yetefce nw, Fme yeele keâes YegueeÙee veneR pee mekeâlee~ Yeepehee yeves, pees ceeceues keâer efve<he#e peebÛe keâjs~ cesje ceevevee nw efkeâ ie[keâjer keâes veweflekeâlee kesâ lekeâepes keâes osKeles ngS peebÛe nesves pewmeer yeÌ[er heešea keâe DeOÙe#e yeveves keâer Gvekeâer otj-otj lekeâ keâesF& mebYeeJevee veneR Leer~ mebIe ØecegKe ceesnve YeeieJele Deewj lekeâ Dehevee lÙeeiehe$e heešea keâes meeQhe osvee ÛeeefnS uesefkeâve GvneWves neue ner ceW heešea kesâ Yeepehee veslee ueeueke=â<Ce Dee[JeeCeer kesâ yeerÛe ngF& yeeleÛeerle kesâ ueesieeW kesâ meeceves keâne nw efkeâ Ùen nceuee cesjs Thej veneR yeefukeâ Yeepehee kesâ Thej nw yeeo GvnW Dee[JeeCeer keâer meueen hej ner DeOÙe#e yeveeÙee ieÙee efpemekesâ efKeueeHeâ ceQ ueÌ[eF& ueÌ[Òbiee~ neue ner ceW oes jepÙeeW ceW efJeOeevemeYee ÛegveeJe nes Lee~ ie[keâjer mebIe keâer he=‰Yetefce mes DeeS nQ Deewj veeiehegj kesâ nQ, Ùen Gvekesâ efueS jns nQ Deewj cegPes ueielee nw efkeâ keâeb«esme Fve cegöeW keâes ueskeâj iegpejele Deewj efnceeÛeue ceW mekeâejelcekeâ henuet Lee~ ojDemeue mebIe keâer mecePe Leer efkeâ Yeepehee ceW pees vesle=lJe efheÚues ceesoer Deewj Oetceue hej Fve DeejesheeW keâes Ûemheeb keâjsieer~ uesefkeâve efheÚues kegâÚ Jeòeâ mes 45 Je<eeX mes efveCee&Ùekeâ Lee (Dešue-Dee[JeeCeer) Gmekeâe meceÙe Deye Kelce nes Ûegkeâe~ Ùen mhe° nes ieÙee nw efkeâ jepÙeeW ceW pees vesle=lJe nw Gmevess je°^erÙe vesle=lJe keâes efvejLe&keâ efuenepee veF& heerÌ{er keâes vesle=lJe meeQhee peevee ÛeeefnS~ ie[keâjer Yeer mJeÙeb Ùen yeele meeefyele keâj efoÙee nw~ Gòej ØeosMe, heef§ece yebieeue, hebpeeye, leefceuevee[g Deewj efyenej pewmes jepÙeeW ceW jepÙemlejerÙe vesle=lJe ner Keemee ØeYeeJe jKelee nw Dele: cegPes veneR ueielee oesnjeles jns nQ efkeâ veF& heerÌ{er ner heešea keâes meòee ceW hengbÛeeSieer~ peye Jes DeOÙe#e yevekeâj henueer yeej efouueer DeeS Deewj Øesme kesâ ueesieeW mes efceues lees efkeâ vejsvõ ceesoer hej iegpejele ceW Deewj Øescekegâceej Oetceue hej efnceeÛeue ØeosMe ceW Deheveer heešea kesâ DeOÙe#e hej ueies DeejesheeW mes keâesF& Heâke&â Gvekeâe heefjÛeÙe Skeâ meHeâue GÅeesieheefle kesâ ¤he ceW heÌ[siee uesefkeâve Skeâ yeele lees efyeukegâue meeHeâ nw efkeâ pÙeeoe efoÙee ieÙee Lee Deewj Yeepehee kesâ veS DeOÙe#e Yeepehee kesâ veslee efpeme lejn mes keâeb«esme mejkeâej kesâ kesâ leewj hej keâce~ cegPes Ùen yesno Dešheše ueiee Yeü°eÛeej kesâ efKeueeHeâ ueÌ[eF& ueÌ[ jns nQ Ùee cegös Lee~ ojDemeue YeejleerÙe peveceeveme ceW Skeâ meeOeejCeG"e jns nQ Gvekeâe celeoeleeDeeW hej keâesF& ØeYeeJe meer OeejCee nw efkeâ keâesF& Yeer GÅeesieheefle efyevee veneR nw~ efpeme lejn mes Jeerheer efmebn ves jepeerJe ieebOeer ieuele keâece efkeâS meHeâue veneR nes mekeâlee~ Yeepehee kesâ efKeueeHeâ Yeü°eÛeej keâe cegöe G"eÙee Lee Deewj kesâ ueesie GvnW Skeâ meHeâue GÅeesieheefle meeefyele DeeÛeeÙe& pesyeer ke=âheueeveer Deewj jececeveesnj ueesefnÙee keâjves ceW ner ueies jns~ mJeÙeb ie[keâjer ves keâF& yeej ves vesn¤ kesâ efKeueeHeâ ueÌ[eF& ueÌ[er Leer, Jewmeer Oeej heešea keâeÙe&keâlee&DeeW keâes Deheveer meHeâuelee kesâ efkeâmmes Fvekesâ heeme veneR nw~ Jes Heâkeâerj Les Deewj jepee keâes yeleeS Deewj Jes yejeyej Ùen Yeer keânles jns efkeâ Fmeer Ûegveewleer osles Les~ Deepe meÛÛeeF& Ùen nw efkeâ Yeepehee lejn mes Jes Yeepehee keâes Yeer Meer<e& hej ues peeSbies~ vesleeDeeW kesâ oeceve hej Yeer Yeü°eÛeej kesâ oeie ueies nQ Gve hej ueies neefueÙee DeejesheeW kesâ yeeo Dee[JeeCeer pees meeHeâ efoKeeF& osles nQ~ ves efpeme lejn mes Deheveer yeele keâner nw Gmes Gvekesâ Yeü°eÛeej Deepe Deece Deeoceer kesâ efueS cegöe yeÛeeJe kesâ leewj hej ve osKee peeS yeefukeâ GmeceW nw, vesleeDeeW kesâ efueS lees Ùen Skeâ nefLeÙeej nw~ Skeâ jepeveereflekeâ vemeernle efÚheer nw efkeâ Fme lejn peye Jes DeOÙe#e yevekeâj henueer yeej efouueer Deepe mebIe kesâ efpeuee mlejerÙe Deewj ceb[uemlejerÙe kesâ DeejesheeW kesâ yeeo Deehe cenlJehetCe& efpeccesoejer vesleeDeeW kesâ Thej Yeer Yeü°eÛeej kesâ Deejeshe ueieles nQ veneR mebYeeue mekeâles~ mebIe ves Yeer DeewheÛeeefjkeâ ¤he DeeS lees Gvekeâe heefjÛeÙe Skeâ meHeâue efkeâ ÛegveeJeeW kesâ Jeòeâ Jes efškeâš efJelejCe ceW yeÌ[er mes Gvekeâe yeÛeeJe veneR efkeâÙee yeefukeâ keâne nw efkeâ GÅeesieheefle kesâ ¤he ceW pÙeeoe efoÙee ieÙee Lee Yetefcekeâe efveYeeles nQ, "erkeâ Gmeer lejn pewmes meerheerSce Fme ceeceues ceW mJeÙeb Yeepehee veslee ner Hewâmeuee Deewj Yeepehee kesâ veS DeOÙe#e kesâ leewj hej ceW meeršt meerheerDeeF ceW Sškeâ Deewj keâeb«esme ceW Fbškeâ keâjWies~ Deheveer Yetefcekeâe efveYeeleer nw~ Deye lees meeOeg-meble Yeer cesje Ùen cele yengle henues mes jne nw efkeâ keâce~ YeejleerÙe peveceeveme ceW Skeâ meeOeejCeefškeâš efoueJeeves keâe keâece keâjves ueies nQ~ mebhetCee&vebo je°^erÙe mJeÙebmesJekeâ mebIe keâer Yeepehee ceW Jener Yetefcekeâe meer OeejCee nw efkeâ keâesF& Yeer GÅeesieheefle efyevee mejmJeleer ves efoefiJepeÙe efmebn mes keâF& ueesieeW keâes nw pees 1920 mes 1947 lekeâ keâeb«esme ceW ieebOeer ieuele keâece efkeâS meHeâue veneR nes mekeâlee~ keâeb«esme mes efškeâš efoueJeeS~ ueesieeW ceW Ùen OeejCee peer keâer Leer~ Jes pees Hewâmeuee keâjles Les Gmes ner yew" ieF& nw efkeâ Ùes ueesie hewmee ueskeâj Deheveer menceefle Debeflece ceevee peelee Lee~ Deepe Yeer mebIe kesâ mejmebÛeeuekeâ Deewj men keâeÙe&Jeen Yeepehee vesleeDeeW mes yeeleÛeerle ceW leÙe keâjles nQ efkeâ osles nw~ efHeâueneue Ùen keânvee yengle peuoyeepeer nesieer efkeâ efveefleve ie[keâjer legjble keâewve DeOÙe#e yevesiee? ie[keâjer kesâ Thej ueies DeejesheeW kesâ yeeo yeÌ[er ogefJeOee KeÌ[er nes lÙeeiehe$e os oWies~ Ssmee veneR ueielee efkeâ Yeepehee ceW keâesF& keâeÙe&keâejer DeOÙe#e heo mebYeeuesiee~ cegPes ueielee nw mebIe Ssmee keâleF& veneR Ûeensiee~ mebIe jengue ieebOeer Deewj ieF& nw~ ie[keâjer mebIe kesâ ner ØeefleefveefOe Les, Gvekesâ efueS mebIe kesâ keânves hej Yeepehee kesâ efØeÙebkeâe ieebOeer kesâ vesle=lJe kesâ meeceves veF& heerÌ{err keâes ner Ùen efpeccesoejer osiee, ve efkeâ mebefJeOeeve ceW mebMeesOeve efkeâÙee ieÙee~ Deye mebIe ceW DebleÉËÉ Ûeue jne nw~ cesje ceevevee nw efkeâmeer yegpegie& keâes~ Yeepehee ceW veF& heerÌ{err kesâ vesleeDeeW keâe oewj Deye Meg¤ nes ieÙee nw~ efkeâ mebIe ie[keâjer keâe yeÛeeJe veneR keâj jne~ mewæebeflekeâ leewj hej Gmeves keâne nw efkeâ Deye efomebyej ceW heešea keâes Dehevee veÙee DeOÙe#e Ûegvevee nw, peuoer ner meyekegâÚ meeceves DeejesheeW keâer peebÛe pe¤j nesveer ÛeeefnS~ efJepeÙeeoMeceer hej ceesnve YeeieJele keâe veeiehegj neWiee~ mes Deewj YewÙee peer peesMeer keâe iegpejele mes pees yeÙeeve DeeÙee nw Jen yengle mhe° nw~ mebIe (uesKekeâ Jeefj‰ he$ekeâej nwW~ vejsvõ kegâceej Jecee& kesâ meeLe yeeleÛeerle hej DeeOeeefjle)

jeceyeneogj jeÙe

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012


20

Ÿß¸ ¬„U‹

Á⁄UćÊ ∑§Ë Ã∑§ŸË∑§ ’º‹Ë, Á⁄UćÊÊøÊ‹∑§Ê¥ ∑§Ë Ã∑§ºË⁄U Ÿ„UË¥ Ùen efjkeäMee hejbhejeiele meeFefkeâue efjkeäMes kesâ ‘DeecevekeerÙe Ûesnjs’ keâes yeouekeâj ‘ceevekeerÙe Ûesnje’ meeceves ueeSiee jepesvõ jefke uueer keâer cegKÙeceb$eer Meeruee oeref#ele ves neue ner ceW ‘Mekegâve’ veece mes Skeâ veS efjkeäMes keâs cee@[ue keâe GodIeešve efkeâÙee~ GvneWves Fmes DeeßeÙeefkenerve ueesieeW kesâ efueS mejkeâej keâer Deesj mes leesnHeâe keâne~ Fme lekeâveerkeâ keâe efkekeâeme meWš mšerHeâve keâe@uespe efouueer kesâ Úe$eeW kesâ Skeâ mecetn ves efkeâÙee nw~ Fmekeâe Fmlesceeue efjkeäMee Ûeeuekeâ meesves kesâ efueS Yeer keâj mekeWâies keäÙeeWefkeâ efjkeäMes keâe yewkeâ keâkej Deewj meerš Heâwuekeâj Ún Heâgš uebyeer nes peeleer nw pees Skeâ kÙeefòeâ kesâ meesves kesâ efueS heÙee&hle nw~ Fmekesâ Deueekee FmeceW ceÛÚjoeveer, jesMeveer kesâ efueS yeuye, hebKee, SHeâSce jse[f Ùees, ceesyeeFue Ûeepe& pewmeer megefkeOee Yeer oer ieF& nw~ meeceeve jKeves kesâ efueS efkeMes<e peien keâer kÙekemLee Yeer nw~ 50 ®heÙes keâer FSceDeeF& oskeâj Deewj 15,000 ®heÙes cetuÙe kesâ Fme efjkeäMes keâes efjkeäMee Ûeeuekeâ Kejero Yeer mekeâlee nw~ cegKÙeceb$eer ves keâne efkeâ Fme efjkeäMes keâes Kejeroves kesâ efueS mejkeâej keâer Deesj mes FÛÚgkeâ iejeryeeW kesâ efueS memleer oj hej keâpe& Deewj ueeFmeWme osves keâer kÙekemLee Yeer keâer peeSieer~ %eelekÙe nes efkeâ ßeerceleer oere#f ele ves 10 pegueeF&, 2000 keâes veÙes ef[peeFve kesâ šdÙetyeuej meeFefkeâue efjkeäMes keâer Meg®Deele keâer Leer~ je<š^erÙe ieebOeer mebieÇneueÙe, efouueer kesâ heefjmej ceW DeeFšer[erheer vÙetÙee@ke&â Éeje efkekeâefmele efjkeäMes keâe GodIeešve

Áº

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

keâjles ngS lelkeâeueerve cegKÙeceb$eer ves keâne Lee efkeâ cegPes efkeMkeeme nw efkeâ veS ef[peeFve kesâ Ùes efjkeäMes yengle meHeâue neWies keäÙeeWefkeâ Fmekeâe ™hejbie yengle Deekeâ<e&keâ nw~ GvneWves Ùen Yeer keâne Lee efkeâ ceQ efjkeäMee ÛeeuekeâeW Deewj ceeefuekeâeW keâes Yejesmee efoueeleer ntb efkeâ GvnW efjkeäMee uesves ceW efkeâmeer Yeer lejn keâer keâesF& hejsMeeveer veneR nesieer~ ßeerceleer oeref#ele ves mkeÙeb veÙes efjkeäMes hej mekeej neskeâj Gmekeâe Deevebo efueÙee Lee~ Ùen veÙee efjkeäMee hegjeves efjkeäMes mes 25 efkeâuees keâce kepeve keâe nw keäÙeeWefkeâ FmeceW uekeâÌ[er keâer yee@[er kesâ mLeeve hej šdÙetyeuej heeFhe keâe Fmlesceeue efkeâÙee ieÙee nw leLee mekeeefjÙeeW kesâ yew"ves keâer meerš hueeefmškeâ kesâ leebleeW mes yegvekeâj yeveeF& ieF& nw~ Fme efjkeäMes ceW oes efieÙej, Deeies ueeFš, heerÚs keâe š^wefHeâkeâ osKeves kesâ efueS ohe&Ce keâer megefkeOee nw~ Fme efjkeäMes keâer keâercele 3500 ®heÙes nw~ Fme efjkeäMes keâes DeeFšer[erheer vÙetÙee@ke&â Skeb SDeeFšer[er efouueer vess ÙetSmeS[ keâer ceoo mes efkekeâefmele efkeâÙee nw~ 1 Dekeä l et y ej 2008 keâes meer S meDeeFDeej Deew j meerSceF&Deej Éeje efkekeâefmele ‘meesuej Fuesefkeäš^keâ efjkeäMee’ veecekeâ efjkeäMes keâer Meg®Deele cegKÙeceb$eer Meeruee oeref#ele Deewj keWâõerÙe ceb$eer keâefheue efmeyyeue ves efouueer kesâ Ûeeboveer Ûeewkeâ ceW efkeâÙee Lee~ ceeuetce nes efkeâ efouueer GÛÛe vÙeeÙeeueÙe ves Ûeeboveer Ûeewkeâ kÙeeheej ceb[ue Éeje oeÙej Skeâ peveefnle ÙeeefÛekeâe kesâ DeeOeej hej efjkeäMes kesâ Ûeueves hej jeskeâ ueiee oer nw, efpemekeâer kepen mes ueeueefkeâuee mes Heâlesnhegjer ceefmpeo lekeâ kesâ cegKÙe ceeie&

hej meeFefkeâue efjkeäMee Ûeueves hej heeyeboer nw~ Ûeeboveer Ûeewkeâ kÙeeheej ceb[ue keâes ÚesÌ[keâj hegjeveer efouueer kesâ DevÙe kÙeeheej ceb[ueeW ves vÙeeÙeeueÙe kesâ Fme Heâwmeues keâe efkejesOe efkeâÙee Lee~ cegKÙeceb$eer ves leye oesnjer Tpee& (hew[ue Deewj yewš^er) Éeje mebÛeeefuele efjkeäMes keâe ueeskeâehe&Ce keâjles ngS keâne Lee efkeâ Ùen efjkeäMee Ûeeboveer Ûeewkeâ keâes peece Deewj heÇot<eCe keâer mecemÙee mes cegòeâ keâjves ceW ceoo keâjsiee~ Fme efjkeäMes keâe keâesF& keâeye&ve HeâgšefheÇbš veneR nw Deewj uekeâÌ[er-keâesÙeues Deeefo keâe GheÙeesie Yeer venerb keâjlee nw~ Fme efjkeäMes ceW SHeâ Sce jse[f Ùees Deewj ceesyeeFue Ûeepe& keâjves keâer megeJf eOee Yeer ceewpeto nw~ Fmekeâer keâercele 7000 ®heÙes nw~ Fme efjkeäMes ceW ueies yewš^er keâes Ûeepe& keâjves kesâ efueS Ûeeboveer Ûeewkeâ cesš^es mšsMeve hej yewš^er Ûeepe& keâjves keâe heÇyebOe efkeâÙee ieÙee nw peneb 45 ®heÙes Megukeâ oskeâj yewš^er Ûeepe& keâer pee mekesâieer~ Skeâ yeej yewš^er Ûeepe& keâjves kesâ yeeo 70 efkeâueesceeršj efjkeäMes keâes ÛeueeÙee pee mekeâlee nw~ Fme efjkeäMes mes efjkeäMee Ûeeuekeâ keâce Meejerefjkeâ ßece keâjkesâ 4000 ®heÙes cenerves keâer Deeceoveer keâj mekesâiee~ ‘meesuej Fuesekf eäšk^ eâ efjkeäMee’ hejbhejeiele meeFefkeâue efjkeäMes kesâ ‘DeecevekeerÙe Ûesnje’ keâes yeouekeâj ‘ceevekeerÙe Ûesnje’ meeceves ueeSiee~ 4 DeheÇwue, 2012 keâes ceeveveerÙe cegKÙeceb$eer ßeerceleer Meeruee oeref#ele ves ‘Fkeâes keâwye’ keâe MegYeejbYe efkeâÙee~ Fkeâeskewâye yewšjer Ûeeefuele efjkeäMee nw pees Dee@šesefjkeäMee keâer lejn nQef[ue leLee efieÙej kesâ Éeje mebÛeeefuele neslee nw~ Fmekeâer ieefle Yeer lespe nw~ cegKÙeceb$eer ves mkeÙeb Fkeâes keâwye Ûeuee keâj jepeOeeveerkeeefmeÙeeW keâes leesnHeâe kesâ leewj hej Yebsš efkeâÙee Lee~ Deepekeâue efouueer kesâ keâF& FueekeâeW ceW F&–efjkeäMee Ûeuelee ngDee oerKe jne nw~ Oeerjs–Oeerjs Fmekeâer mebKÙee yeÌ{ jner nw~ Fmekesâ heÇÛeej–heÇmeej kesâ efueS yeÌ[s- yeÌ[s efke%eeheve Yeer ueieeÙes ieÙes nQ~ FvneWves efouueer veiej efveiece ceW ueeFmeWme kesâ efueS Yeer mebheke&â efkeâÙee uesefkeâve efveiece ves ueeFmeWme osves mes Fbkeâej keâj efoÙee~ efveiece ves keâne efkeâ F&–efjkeäMes ceW ceesšj ueieer ngF& nw~ FmeefueS Fmes efjkeäMes keâer ßesCeer ceW veneR jKee pee mekeâlee nw~ otmejer Deesj efouueer heefjkenve efkeYeeie keâe keânvee nw efkeâ Fmes ceesšj keenve keâer ßesCeer ceW venerb jKee pee mekeâlee nw keäÙeeWekf eâ Ùen Gmekesâ ceeveob[ hej Keje venerb Glejlee nw~ FmeefueS F&–efjkeäMee efyevee ueeFmeWme Deewj efveÙece keâeÙeos kesâ yeiewj efouueer kesâ nj #es$e ceW Ûeue jns nQ, keneb Yeer peneb meeFefkeâue efjkeäMes hej hetjer heeyeboer nw pewmes uegefšÙeve efouueer, efpemes jepeeDeeW keâer efouueer Yeer keânles nQ~ DeeefKej keäÙee kepen nw efkeâ efouueer keâer cegKÙeceb$eer ves Deheves Deye lekeâ kesâ keâeÙe&keâeue ceW keâF& yeej keâF& cee@[ue kesâ efjkeäMes keâer Meg®Deele keâer~ kegâÚ efoveeW lekeâ Ùes efjkeäMes Ûeues Deewj efHeâj kes meÌ[keâeW mes ieeÙeye nes ieÙes~ Fmekeâer kepen keäÙee nw? ojDemeue Fmekesâ heerÚs meeFefkeâue efjkeäMes mes pegÌ[s veerefle Deewj efveÙece nQ efpemekesâ DeeOeej hej Yeejle kesâ meYeer MenjeW kesâ mLeeveerÙe efvekeâeÙe efjkeäMes keâe mebÛeeueve Deewj heÇyebOeve keâjles nQ~ Fme efveÙece kesâ DeeOeej hej Skeâ kÙeefòeâ Skeâ ner efjkeäMee keâe ceeefuekeâ nes mekeâlee nw~ Skeâ mes pÙeeoe efjkeäMes jKevee Ùee Kejerovee keâevetveer DehejeOe nw~ Ssmes efjkeäMes keâes mejkeâej pehle keâj leesÌ[ osleer nw~ efmeHe&â efkekeâueebie Deewj efkeOekee ner efjkeäMee jKe mekeâles nQ~ Fme lejn efkeâjeÙes hej efjkeäMee osvee Deewj uesvee oesveeW ner iewjkeâevetveer nw~ nj Menj ceW efkeâleves efjkeäMes ÛeuesieW Fmekeâer Yeer mebKÙee keâe


◊Ⱥ˜ºÊ efveOee&jCe mLeeveerÙe efvekeâeÙe ner keâjleer nw~ leÙe mebKÙee mes pÙeeoe efjkeäMee Ûeue veneR mekeâles nQ~ meeFefkeâue efjkeäMee Deewj ne@keâme& kesâ efueS 2001 ceWs keWâõ keâer mejkeâej ves ueeFmeWme hejefceš jepe keâes meceehle keâjves kesâ efueS veerelf e keâer Iees<eCee keâer Leer ceiej efouueer mejkeâej veerelf e keâes ueeiet keâjves ceW vee-vegkegâj keâjleer jner~ veerefle keâes ueeiet keâjves kesâ efueS mebIe<e& Deewj oyeeke yeveeves keâer keâesefMeMe keâF& mebie"veeW Deewj ÙetefveÙeveeW ves keâer~ uesefkeâve efheâj Yeer mejkeâej kesâ keâeveeW hej pebt veneR jWieer~ ceeveg<eer veecekeâ mebie"ve ves efouueer GÛÛe vÙeeÙeueÙe ceW Skeâ ÙeeefÛekeâe oeÙej keâer~ efouueer GÛÛe vÙeeÙeueÙe veW 10 Heâjkejer 2010 keâes Heâwmeuee megveeles ngS keâne efkeâ ‘‘efjkeäMee ÛeeuekeâeW keâes peerefkekeâesheepe&ve keâe hetje nkeâ nw Deewj efjkeäMee keâer mebKÙee keâes efveefMÛele keâjvee Deewj GvnW leesÌ[vee efjkeäMee Ûeeuekeâes kesâ DeefOekeâejeW keâe nveve nw~’’ vÙeeÙeeueÙe ves keâne efkeâ mejkeâej Skeâ efkeMes<e%eeW keâer meefceefle yeveeÙes pees meeFefkeâue efjkeäMee kesâ efueS cegkeâcceue veerelf e yeveeSb leLee meceÙe– meceÙe hej Fmekeâer heÇieefle mes vÙeeÙeeueÙe keâes Dekeiele keâjeÙes~ Fme Hewâmeues kesâ efKeueeHeâ efouueer veiej efveiece GÛÛe vÙeeÙeeueÙe ieF&~ GÛÛelece vÙeeÙeeueÙe ves efouueer veiej efveiece keâer Gme oueerue keâes Keeefjpe keâj efoÙee efpemeceW Gmeves keâne Lee efkeâ ‘‘meÌ[keâ peece mes yeÛeves kesâ efueS efjkeäMes keâer mebKÙee keâe efveOee&jCe Deewj Gmes hekeâÌ[s peeves hej leesÌ[e peevee pe™jer nw~’’ GÛÛelece vÙeeÙeueÙe ves Deheves Heâwmeues ceW keâne efkeâ ‘‘nce Deehekeâes iejerye efkejesOeer ceeveefmekeâlee keâes mecePeles nw~ efpeme lejn meeFefkeâue efjkeäMes keâes hekeâÌ[keâj leesÌ[ osles nes keäÙee Ssmee ner kÙekenej keâej ÛeeuekeâeW kesâ meeLe keâjesies?’’ GÛÛelej vÙeeÙeeueÙe keâe Ùen Skeâ Ssefleneefmekeâ Heâwmeuee nw~ Fmekesâ efueS ieef"le meefceefle meceieÇ veerefle yeveekeâj mejkeâej keâes meeQhe Ûegkeâer nw uesefkeâve mejkeâej DeYeer Yeer Fmes ueeiet vener keâjves kesâ efueS jemles {t{Ìb jner nw~ Mekegâve kesâ ceeOÙece mes efjkeäMee ÛeeuekeâeW keâes megketâve keâwmes efceuesiee? peye meÌ[keâeW hej efjkeäMee Ûeueeves, KeÌ[e keâjves Deewj heeke&â keâjves keâer {ebÛeeiele megekf eOeeSb veneR nQ leye efjkeäMee ÛeeuekeâeW keâer efpeboieer efmeHe&â efjkeäMee ef[peeFve yeoueves mes keâwmes yeouesieer? Skeâ lejHeâ efouueer ceW heÇefleefove heebÛe meew keâejW meÌ[keâeW hej Deeleer nQ~ Ùener keâejW mejkeâej keâer meefyme[er Ùegòeâ [erpeue, hesš^esue Deewj meerSvepeer keâe oesnve keâjles ngS meÌ[keâeW hej peece Deewj heÇot<eCe hewâueeleer nQ~ meÌ[keâ ogIe&šveeDeeW ceW ueeKeeW IejeW keâer jesMeveer yegPeeleer nQ~ mejkeâej FvneR keâejeW kesâ efueS meÌ[keWâ, heäueeFDeeskej Deewj ceušermšesjer heeefkeËâie keâer megefkeOee osleer nw~ Gme hej efkeâmeer Yeer lejn keâe jeskeâ-šeskeâ veneR nw Deewj Ùen meye vÙeeÙeeueÙe kesâ efšhheCeer kesâ yeekepeto peejer nw~ otmejer lejHeâ vÙeeÙeeueÙe efjkeäMeeW kesâ he#e ceW efveCe&Ùe os Ûegkeâer nw~ jepevewelf ekeâ vesle=lke veÙes-veÙes efjkeäMes keâe cee@[ue ueebÛe keâj jne nw efHeâj Yeer efjkeäMes keâer efmLeefle yesnlej keäÙeeW veneR nes jner nw? MeeÙeo jepeveerelf ekeâ FÛÚeMeefòeâ keâer keâceer Deewj iejeryeeW kesâ he#e ceW KeÌ[s nesves keâer F&ceeveoej henue keâe DeYeeke ner efjkeäMes keâer lekeâoerj yeoue heeves ceW veekeâece nw~ Ùener kepen nw efkeâ efjkeäMes keâer lekeâveerkeâ lees yeoue jner nw uesefkeâve lekeâoerj veneR~ (uesKekeâ meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlee& Deewj heefjkenve kesâ cegös hej meef›eâÙe nQ~)

ÕÊŸÊ¥ ◊¥ ◊¢Áº⁄U ÿÊ ◊¢Áº⁄U ◊¥ ÕÊŸ? mebefJeOeeve Deewj keâevetve keâes ueeiet keâjeves Jeeueer SpeWefmeÙeeb ner efkeâme lejn mebefJeOeeve keâer Oece&efvejhes#e hejbheje keâes Oelee yeleeleer nQ, Fmekeâe Kegueemee metÛevee DeefOekeâej keâevetve kesâ Fmlesceeue kesâ lenle ngDee nw efkeâjCe Meenerve mesJee ceW, ßeerceeve lenmeerueoej, osJeieÌ{, ueeskeâ metÛevee DeefOekeâejer Øeefle : efpeuee hegeuf eme DeOeer#ekeâ (Deefleefjkeäle), jepemecebo, jepemLeeve efJe<eÙe : metÛee Ûeenves keâer yeeJele cenesoÙe, ØeMve mebKÙee 1: Deehekesâ efpeues kesâ meYeer Leevee ÛeewefkeâÙeeW ceW keâneb-keâneb cebefoj, ieg®Éeje, ceefmpeo, ojieen Deewj ÛeÛe& Deeefo yeves ngS nQ, Fmekeâer peevekeâejer oW~ Ùen metÛevee Yeer GheueyOe keâjeSb efkeâ efkeâme Leevee heefjmej ceW Gkeäle Oeeefce&keâ mLeeve efkeâmeves yeveeÙee, keâye yevee, efkeâme DeefOekeâejer kesâ meceÙe yevee, heâesšes meefnle metÛevee GheueyOe keâjeSb~ ØeMve mebKÙee 2: ceQ Yeer Deheves efhelee keâer Ùeeo ceW Gkeäle keâeÙee&ueÙe heefjmej ceW Skeâ cebefoj yeveevee Ûeenlee ntb~ Fmekesâ efueS cegPes efkeâme DeefOekeâejer mes Devegceefle uesveer heÌ[is eer, Gvekeâe veece, helee, mebheke&â metÛevee cegnwÙee keâjeSb~ ØeMve mebKÙee 3: ke=âheÙee Ùen Yeer yeleeSb efkeâ keäÙee keâevetve kesâ Devegmeej mejkeâejer heefjmej ceW hetpee mLeue keâe efvecee&Ce keâj mekeâles nQ keäÙee? Ùeefo neb, lees efkeâme keâevetve kesâ Debleie&le Deewj Deiej veneR lees efkeâme keâevetve kesâ lenle? Deehekeâe Keercee jece keâšeefjÙee ieebJe: meebieesJeeme, Leevee: osJeieÌ{, efpeuee: jepemecebo, jepemLeeve Keercee jece jepemLeeve ceW vejsiee cepeotjeW kesâ meeLe keâece keâjves Jeeues Skeâ meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlee& nQ~ Deheves keâece kesâ efmeueefmeues ceW GvnW Dekeämej Leevee, keâesš&-keâÛenjer kesâ Ûekeäkeâj ueieeves heÌ[les nQ~ Ssmes ner efkeâmeer Skeâ Deewj efheâj efkeâmeer otmejs Leeves ceW peeves kesâ oewjeve GvneWves Jeneb cebefoj yeves osKes~ Keercee jece keâevetve kesâ efJeMes<e%e veneR nQ uesefkeâve mebefJeOeeve ceW Debefkeâle Oece&efvejhes#e cetuÙeeW Deewj ueeskeâleb$e kesâ mejsekeâejeW mes Jes Jeeefkeâheâ nQ~ Deheveer Fmeer efÛeblee Deewj efpe%eemee kesâ ceösvepej GvneWves metÛevee DeefOekeâej keâevetve kesâ lenle jepemecebo kesâ efpeuee hegeuf eme DeOeer#ekeâ kesâ Ùeneb DeeJesove efkeâÙee, efpemekesâ cegKÙe DebMe nce Thej heÌ{ Ûegkesâ nQ~ Keercee kesâ meJeeueeW ceW keâF& Deewj Devekeâns meJeeue Yeer Meeefceue nQ~ LeeveeW ceW, mejkeâejer DemheleeueeW ceW, keâneR-keâneR

Leeves ceW cebefoj Š jepemecebo ceW hegefueme Leevee Keceveesj efmLele cebefoj

keâesš&-keâÛenefjÙeeW ceW Yeer efkeâmeer-ve-efkeâmeer YeieJeeve keâer efceóer Ùee helLej keâer yeveer cetjle Jeneb yeves cebefojeW ceW efoKe peevee Deece yeele nw~ hetÚes, lees keâesF& veneR yeleelee efkeâ Ùes cebeof j efkeâmeves KeÌ[s efkeâS~ Leevesoej mes ueskeâj [e@keäšj Deewj vÙeeÙeeOeerMe mes ueskeâj Jekeâerue lekeâ Fve cebeof jeW kesâ meeceves ceeLee šskeâ keâj Deeies yeÌ{les nQ~ Jes meejs Deejesheer, efpevneWves DehejeOe veneR efkeâS, Deewj Jes meejs cegpeefjce efpeveceW DehejeOe keâevetve keâer vepejeW ceW meeefyele nes Ûegkeâe nw- Ùeneb mes ceVele ceebies yeiewj Deeies veneR yeÌ{les~ uesefkeâve Keercee jece kesâ efueS mejkeâejer Øeefle‰eveeW ceW Oece&mLeueeW keâe efvecee&Ce Deewj hetpee mLeueeW kesâ ™he ceW Gvekeâe GheÙeesie DeÛebYes keâer yeele FmeefueS yeveer efkeâ Yeejle keâe mebefJeOeeve Oece&efvejhes#e cetuÙeeW keâer yeele keâjlee nw Deewj otmejs, Deepe lekeâ yeves efkeâmeer Yeer keâevetve ceW Ùen JÙeJemLee venerb nw efkeâ mejkeâejer FceejleeW kesâ heefjmej ceW hetpee-mLeue yeveeS pee mekeWâ~ jepemecebo hegeuf eme DeOeer#ekeâ keâer lejheâ mes Keercee jece keâes efceues peJeeye ceW keâne ieÙee efkeâ DeeJesove-he$e ceW Ûeener ieF& metÛevee heâesšes meefnle lewÙeej keâjves kesâ efueS 1054 ®. Keercee jece keâes metÛevee DeefOekeâejer kesâ oheälej ceW pecee keâjeves neWies~ Keercee jece ves Ùen Megukeâ pecee keâje efoÙee~ keâF& efoveeW keâer 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej

21


22

◊Ⱥ˜ºÊ

Leeves ceW cebefoj Š jepemecebo ceW hegefueme Leevee Deecesš efmLele cebefoj

Leeves ceW cebefoj Š jepemecebo ceW hegefueme Leevee kegâJeeefjÙee efmLele cebefoj

Leeves ceW cebefoj Š jepemecebo ceW hegefueme Ûeewkeâer efjÚsÌ[ efmLele cebefoj

Yeeie-oewÌ[ Deewj DeheâmejeW keâer vee-vegkegâj mes efveyešves kesâ yeeo pees peJeeye DeeÙee, Jen Fme Øekeâej nw :

JÙeefkeäle efJeMes<e keâer ßesCeer ceW ner DeeSiee~ efheâj Gmekeâer Oeeefce&keâ YeeJeveeDeeW keâe mecceeve keâjves kesâ veece hej LeeveeW ceW cebefojeW keâe efvecee&Ce efkeâme lejn efkeâÙee pee mekeâlee nw? Jewmes Ùen peevevee Yeer efoueÛemhe nesiee efkeâ leepee peveieCevee kesâ Devegmeej jepemLeeve ceW Oeeefce&keâ mLeueeW keâer mebKÙee je°^erÙe Deewmele mes DeefOekeâ nw~ jepemLeeve ceW 1000 IejeW kesâ heerÚs 14 Oeeefce&keâ mLeue nQ, peyeefkeâ mketâue 8 Deewj Demheleeue 2 nQ~ Ùeeveer mketâueeW Deewj DemheleeueeW keâer kegâue mebKÙee mes Yeer pÙeeoe Oeeefce&keâ mLeue nQ~ nj Skeâ Demheleeue kesâ heerÚs meele cebefoj-ceefmpeo nQ~ kegâÚ efove henues ceQ Skeâ leLÙeevJes<eer šerce keâer meomÙe kesâ ™he ceW Demece ieF& Leer~ peesjneš mes Deeies efMeyemeeiej efpeues kesâ efveleeF&hegKegjer ieebJe kesâ Leeves ceW Iegmeles ner nvegceeve keâe yeÌ[e cebefoj efoKeeF& efoÙee~ Leevee FbÛeepe& mes hetÚves hej helee Ûeuee efkeâ megyen-megyen YeieJeeve kesâ oMe&ve keâjves mes efove DeÛÚe yeerlelee nw uesefkeâve Gme efove nceejer keâeheâer hetÚleeÚ kesâ yeeo Jes veejepe nes ieS~ Jes GKeÌ[ keâj yeesues, ‘‘Deehe ueesie Yeer yeeue keâe Keeue efvekeâeueles nQ~ ceQ lees meyekeâes meeLe ueskeâj Ûeuelee nt,b hewmee Yeer pÙeeoe veneR Keelee, efheâj Yeer meye cesjs heerÚs heÌ[s jnles nQ~’’ Gvekeâer DeeJeepe šshe hej nw, megve keâj nbmeer Deeleer nwMeeÙeo Deepe cebefoj ceW GvneWves ÛeÌ{eJee veneR ÛeÌ{eÙee~ cebefojeW mes pegÌ[e Skeâ Deewj jesÛekeâ ceeceuee keâvee&škeâ kesâ hetJe& cegKÙeceb$eer yeer.Sme. ÙeseföÙegjhhee Deewj metÛevee DeefOekeâej keâevetve kesâ Fmlesceeue keâe nw~ 2009 ceW ÙeseföÙegjhhee Yeepehee kesâ veS cegKÙeceb$eer yeves Les~ DeKeyeejeW ceW ueieeleej Gvekesâ Fme Ùee Gme cebefoj ceW peekeâj OevÙeJeeo osves Deewj YeieJeeve mes DeeMeerJee&o uesves keâer KeyejW Úheleer jnleer LeeR~ yebieuet™ kesâ Skeâ he$ekeâeefjlee mebmLeeve kesâ oes Úe$eeW heer. ke=â<Cecetefle& Deewj heJeve

kegâceej ves jepÙe kesâ cegKÙe meefÛeJe kesâ heeme metÛevee DeefOekeâej keâevetve kesâ lenle DeeJesove efoÙee~ Jes peevevee Ûeenles Les efkeâ cegKÙeceb$eer yeveves kesâ Ún cenerves kesâ Deboj cegKÙeceb$eer efkeâleves hetpeemLeueeW keâe oewje keâjves ieS Deewj GveceW mejkeâejer Kepeeves keâe efkeâlevee hewmee KeÛe& ngDee? cenerveeW, Fme Ùee Gme yeneves mes Fve Úe$eeW keâes peevekeâeefjÙeeb osves ceW šeuecešesue keâer peeleer jner~ oes ope&ve mes pÙeeoe yeej GvnW metÛevee DeefOekeâejer kesâ oheälej kesâ Ûekeäkeâj keâešves heÌ[s, oesyeeje-efleyeeje Deheerue keâjves kesâ yeeo GvnW pees peevekeâejer efceueer, Jen ÛeeQkeâe osves Jeeueer Leer~ 30 ceF& mes 15 veJebyej 2009 lekeâ ÙeseföÙegjhhee ves Dee" yeej DeeefOekeâeefjkeâ leewj hej (DeKeyeejeW kesâ Devegmeej 23 yeej) hetpeemLeueeW keâer Ùee$ee keâer Deewj Gvekeâer Ùee$eeDeeW hej mejkeâejer Kepeeves keâe 11 ueeKe ®. KeÛe& ngS~ Ùen Deepe lekeâ jnmÙe nw efkeâ kesâjue kesâ jepe jepesMJejer cebefoj ceW GvneWves pees veew meeue keâer Gceü kesâ neLeer keâer YeWš ÛeÌ{eF& Leer, efpemekeâer keâercele 35 ueeKe ®. Leer, Jen jkeâce efkeâme Keeles mes ieF& Leer? Ssmeer efkeâleveer ner yeeveefieÙeeb nQ pees Fme yeele keâer ieJeen nQ efkeâ mebeJf eOeeve Deewj keâevetve keâes ueeiet keâjeves Jeeueer SpeWemf eÙeeb ner efkeâme lejn mebeJf eOeeve keâer Oece&evf ejhes#e hejbheje keâes Oelee yeleeleer DeeF& nQ~ cepes keâer yeele Ùes nw efkeâ Fve njkeâleeW keâe Kegueemee Yeer Skeâ keâevetve keâe Fmlesceeue keâjkesâ ner efkeâÙee ieÙee nw~ Ùeneb Ùen Ùeeo keâjvee cegveeefmeye nesiee efkeâ 2005 ceW Dekeäletyej ceen ceW ner metÛevee DeefOekeâej keâe keâevetve ueeiet ngDee Lee~ Deepe mebMeesOeveeW keâer DeeÌ[ ceW keWâõ mejkeâej Fme keâevetve keâes efveef<›eâÙe yeveeves keâer keâesefMeMe ceW ueieer nw~ uesefkeâve metÛevee DeefOekeâej Deeboesueve keâer Meg®Deele keâjves Jeeueer meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlee& De®Cee je@Ùe keânleer nQ, ‘‘nce Ssmee veneR nesves oWies~’’ mebheke&â : 09818065092

Deehekesâ Éeje Ûeener ieF& metÛevee keâe efJeJejCe Fme Øekeâej nw : ØeMve- ef y eb o g meb K Ùee-1: ef p euee jepemeceb o ceW efvecveefueefKele hegefueme LeeveeW/ÛeewefkeâÙeeW ceW cebefoj yeves ngS nQ : hegefueme Leevee Keceveesj, Deecesš, kegâJeeefjÙee, kesâueJeeÌ[e, osJeieÌ{, Yeerce Deewj hegeuf eme Ûeewkeâer efjÚs[Ì ~ ieg®Éeje, ceefmpeo, ojieen Deewj ÛeÛe& keâneR Yeer yeves ngS veneR nQ~ cebeof j keâye yevee, efkeâmeves yeveeÙee Deewj efkeâme DeefOekeâejer kesâ meceÙe yevee, Fmekeâe keâesF& efjkeâe@[& GheueyOe veneR nw~ ØeMve- efyebog mebKÙee-2: Deehe Éeje Debefkeâle ØeMve JÙeefkeäleiele metÛevee mes mebyebefOele nw~ Gkeäle hegefueme LeeveeW ceW yeves cebefoj keâce&ÛeeefjÙeeW keâer Oeeefce&keâ YeeJeveeDeeW kesâ ceösvepej yeveeS ieS neWies~ efkeâmeer JÙeefkeäle efJeMes<e keâes mejkeâejer peceerve hej cebeof j yeveeves keâer Fpeepele veneR oer pee mekeâleer nw~ ØeMve- efyebog mebKÙee-3: cebeof j yeveeves kesâ keâevetveer ØeeJeOeeve mes mebyebefOele metÛevee Deehekeâes GheueyOe veneR keâjeF& pee mekeâleer keäÙeeWekf eâ Fme lejn keâer keâevetve keâer hegmlekeâ keâeÙee&ueÙe ceW GheueyOe veneR nw~ -Deefleefjkeäle hegefueme DeOeer#ekeâ Je ueeskeâ metÛevee DeefOekeâejer, jepemecebo Fve GòejeW ceW ner kegâÚ veS ØeMve efÚhes nQ~ keäÙee Skeâ mejkeâejer keâce&Ûeejer keâer Oeeefce&keâ YeeJeveeSb Gmekeâe JÙeefkeäleiele ceeceuee veneR nesvee ÛeeefnS? mebefJeOeeve Deewj keâevetve ner veneR, meYeer Oece&«ebLe Yeer Ùener keânles nQ efkeâ Oece& JÙeefkeäleiele DeemLee keâe efJe<eÙe nw Deewj Fme efuenepe mes mejkeâejer keâce&Ûeejer Yeer Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012


¬˝‚¢ªfl‡Ê

ª⁄UË’Ê¥ ¬⁄U ’…∏UÊ Áflàà ◊¢òÊË ∑§Ê ÷⁄UÊ‚Ê njer Mebkeâj Mecee& Me kesâ efJeòe ceb$eer heer.efÛeobyejce ves neue ner ceW keâne nw efkeâ iejerye keâpe& Deoe keâjves kesâ ceeceues ceW ‘yegj’s veneR nQ~ Jes keâpe& Deoe keâjves kesâ ceeceues ceW F&ceeveoej Je veweflekeâ nesles nQ~ yeQkeâeW Deewj efJeòeerÙe mebmLeeveeW keâes Gvekeâer DeeJeMÙekeâlee kesâ Devegmeej GvnW keâpe& pe™j osvee ÛeeefnS~ yeQkeâeW Deewj efJeòeerÙe mebmLeeveeW kesâ DeOÙe#eeW kesâ Skeâ meccesueve ceW yeesueles ngS GvneWves keâne efkeâ Fmekesâ efJehejerle keâe@jheesjsš Je yeÌ[s JÙeeheeefjkeâ Iejeves npeejeW keâjesÌ[ keâe keâpe& ueskeâj Jeeheme veneR keâjles~ keâpe& keâer DeoeÙeieer kesâ efueS Fve yeÌ[s IejeveeW kesâ heerÚs oewÌ[vee heÌ[lee nw peyeefkeâ Úesšs Je iejerye ueesie keâpe& DeoeÙeieer kesâ efueS yeQkeâeW kesâ heerÚs oewÌ[les nQ~ iejeryeeW kesâ keâpe& keâer DeoeÙeieer kesâ ceeceueeW ceW yeQkeâeW keâes yengle keâce vegkeâmeeve Jenve keâjvee heÌ[lee nw keäÙeeWefkeâ Gvekesâ keâpe& keâer DeoeÙeieer keâer oj 85 mes 90 ØeefleMele lekeâ nw~ Fmekeâe keâejCe nw efkeâ Gvekeâer keâpe& kesâ yeoues jKeer peeves Jeeueer mebheefòeÙeeW,peceeveleeW Je ØeefleYetefleÙeeW keâes yeQkeâ peyle lekeâ keâj ueslee nw Deewj Gvekesâ efKeueeheâ Jemetueer keâer keâevetveer keâej&JeeF& Yeer keâer peeleer nw peyeefkeâ keâe@jheesjšs Je yeÌ[s IejeveeW kesâ efKeueeheâ meeceevÙeleŠ keâesF& keâej&JeeF& veneR keâer peeleer nw~ Deewj yeQkeâ Je efJeòeerÙe mebmLeeve Gvekesâ npeejeW keâjesÌ[ kesâ keâpe& keâes Skeâ meceÙe meercee yeeo ‘yes[ [syš’ (ve Jemetue nesves Jeeuee keâpe&) ceW [euekeâj meceehle keâj osles nQ~ ke=âef<e keâer Glheeokeâlee yeÌ{eves Je metKee«emle #es$eeW ceW jenle osves kesâ efueS efkeâmeeveeW keâes keâpe& keâer meercee yeÌÌ{eves keâer DeeJeMÙekeâlee cenmetme keâer pee jner nw, ÙeÅeefhe ke=âef<e #es$e ceW keâpe& Jemetueer keâer oj keâeheâer keâce nw uesefkeâve keâe@jheesjsš Je yeÌ[s JÙeeheeefjkeâ IejeveeW keâer keâpe& DeoeÙeieer keâer efmLeefle yengle yegjer nw~ efkebâieefheâMej kebâheveer keâes mšsš yeQkeâ Dee@heâ Fbef[Ùee ves 1,500 keâjesÌ[ ®heÙes keâpe& kesâ ™he ceW os jKes nQ uesefkeâve Gmekeâer DeoeÙeieer veneR nes jner nw~ kebâheveer yebo nesves kesâ keâieej hej nw~ ceeefuekeâeW keâes efÛeblee veneR nw efpeleveer yeQkeâ keâes nw~ yeQkeâ kesâ ØeyebOe efveosMekeâ Sme efJeÕeeveeLeve ves Deheves keâpe& keâes Jemetueves kesâ efueS GvnW Deewj keâpe& osves keâer hesMekeâMe keâj oer nw~ Fme kebâheveer hej mšsš yeQkeâ Dee@heâ Fbef[Ùee kesâ DeueeJee DevÙe 11 yeQkeâeW meefnle kegâue 7,000 keâjesÌ[ ®heÙes keâe keâpe& nw~ Fmekesâ DeueeJee [skeäkeâve ›eâe@efvekeâue «eghe ves Yeer mejkeâejer yeQkeâeW keâe 5,000 keâjes[Ì ®heÙes keâe keâpe& Deoe veneR efkeâÙee nw Deewj yeQkeâ Jemetue Yeer veneR keâj hee jns nQ~ hegCes kesâ Skeâ DeejšerDeeF keâeÙe&keâlee& DeesceØekeâeMe Mecee& keâes efueefKele ™he mes metÛevee kesâ DeefOekeâej DeefOeefveÙece kesâ Debleie&le yeleeÙee ieÙee nw efkeâ efomebyej 2011 lekeâ 26 je°^eÙr eke=âle yeQkeâeW Éeje efoÙee ieÙee Skeâ ueeKe keâjes[Ì ®heÙes keâe keâpe& Jemetue veneR nes hee jne nw pees efkeâ osMe kesâ j#ee yepeš kesâ DeeOes kesâ yejeyej nw~ FmeceW 78 ØeefleMele keâpe& yeÌ[s DeewÅeeseif ekeâ IejeveeW, efyeu[jeW, cese[f keâue Je yeÌ[s efMe#ee mebmLeeveeW keâes efoÙee ieÙee nw, efpevneWves keâpe& DeoeÙeieer veneR keâer nw~ FmeceW 49.23

º

26 je°^erÙeke=âle yeQkeâeW keâe Skeâ ueeKe keâjesÌ[ ®heÙes keâe keâpe& Jemetue veneR nes hee jne nw~ Ùen jkeâce osMe kesâ j#ee yepeš kesâ DeeOes kesâ yejeyej nw ØeefleMele keâpe&, efmehe&â 969 KeelesoejeW mes Jemetue efkeâÙee peevee nw, SveheerS (vee@ve hehe&âefceËie Demesš) keâe Meeveoej veece efoÙee ieÙee nw leeefkeâ Deece pevelee keâes helee veneR Ûeues efkeâ Ùen hewmee yeÌ[s IejeveeW ves yeQkeâeW keâe [gyee efoÙee nw Deewj FmeceW mes 22 ØeefleMele kesâ Deeves keâer Gcceero Yeer veneR nw~ Fmekesâ DeueeJee Úesšs keâpe&oejeW kesâ heerÚs yeQkeâ kesâ Jemetueer DeefOekeâejer Ûekeäkeâj ueieeles nQ Deewj Gvekeâer ØeefleYetefleÙeeW Je mebheefòeÙeeW keâes peyle keâj uesles nQ uesefkeâve Fve yeÌ[s keâpe&oejeW keâe yeQkeâ kegâÚ Yeer veneR efyeieeÌ[ heeles~ Úesšs keâpe&oejeW mes efvepeer yeQkeâeW kesâ iebg[eW mes peyejve Jemetueer keâjJeeF& peeleer nw~ Gvekeâer keâej Je DevÙe Jeenve G"Jee uesles nQ Deewj peyejve Iej hej keâypee lekeâ keâjJee uesves keâer keâF& IešveeSb Iešer nQ~ ceõeme GÛÛe vÙeeÙeeueÙe ves DeYeer 22 Deòetâyej keâes yeQkeâeW Éeje iewj-keâevetveer {bie mes Jemetueer keâjJeeves keâes ieuele yeleeÙee nw Deewj yeQkeâeW mes keâevetveer ™he mes keâpe& Jemetueer efveÙeceeW kesâ Devegmeej ner keâjves keâes keâne nw~ GheueyOe DeebkeâÌ[eW kesâ Devegmeej mšsš yeQkeâ Dee@heâ Fbef[Ùee kesâ heeme 17.88 ueeKe Keeles yekeâeÙeeoejeW kesâ nQ efpevneWves 32534 keâjes[Ì ®heÙes keâe keâpe& efueÙee pees efkeâ [tye Ûegkeâe nw~ Fvecebs kegâue 370 yekeâeÙeeoejeW kesâ heeme ome npeej keâjesÌ[ ®heÙes keâe keâpe& nw pees kegâue yekeâeÙeeoejeW keâe 33 ØeefleMele nw~ yeQkeâ kesâ GheceneØeyebOekeâ ieewlece yevepeea ves Fve 370 yekeâeÙeeoejeW kesâ veece yeleeves mes Fbkeâej keâj efoÙee nw Deewj keâne nw efkeâ Ùen Kegueemee metÛevee kesâ DeefOekeâej kesâ oeÙejs ceW veneR Deelee~ meWšu^ e yeQkeâ Dee@heâ Fbe[f Ùee ves Skeâ Fmheele JÙeeheejer keâes levepeeefveÙee ceW Skeâ JÙeeheejer keâes ceeue keâer mehueeF& keâjves kesâ

efueS 400 keâjesÌ[ keâe keâpe& efoÙee uesefkeâve Gme JÙeeheejer kesâ Yegieleeve ve keâjves kesâ keâejCe yeQkeâ keâe Ùen hewmee [tye Ûegkeâe nw~ yeQkeâ Yeer Fve yekeâeÙeeoejeW keâes yeÛeeles nQ~ Skeâ yeQkeâ keâe keâpe& ve Gleejkeâj Jes yekeâeÙeeoej otmejs yeQkeâ mes keâpe& ues uesles nQ~ mšsš yeQkeâ Dee@heâ Fbef[Ùee kesâ keâF& yeÌ[s yekeâeÙeeoej nQ efpevnW hebpeeye vesMeveue yeQkeâ ves keâpe& os efoÙee~ hebpeeye vesMeveue yeQkeâ kesâ heeme 9632 keâjes[Ì ®heÙes keâe keâpe& SveheerS nes Ûegkeâe nw~ Ùetevf eÙeve yeQkeâ Dee@heâ Fbe[f Ùee kesâ 2913 keâjes[Ì keâe keâpe& [tye Ûegkeâe nw, efpemeceW 1006.94 keâjesÌ[ Ùeeveer 38 ØeefleMele keâpe& keâer jkeâce kesâJeue 93 keâpe&oejeW kesâ heeme nw efpemeceW meele osMeeW kesâ veeceer JÙeeheeefjkeâ Iejeves Meeefceue nQ uesekf eâve yeQkeâ ves Gvekesâ veece lekeâ yeleeves mes cevee keâj efoÙee nw~ Skeâ je°^eÙr eke=âle yeQkeâ kesâ hetJe& DeOÙe#e ves Dehevee veece ve yeleeves keâer Mele& hej Kegueemee efkeâÙee nw efkeâ yeÌ[s IejeveeW mes yeQkeâ kesâJeue efJeòeerÙe JÙeJenej keâjlee nw Deewj Gvemes yÙeepe ueslee jnlee nw~ Gvekeâe keâpe& keâYeer keâce veneR neslee~ Gvekesâ JÙeeheej kesâ meeLe ner Gvekesâ keâpe& keâer jkeâce Yeer yeÌÌ{leer jnleer nw~ osMe ceW yebo heÌ[er Oeeiee Je keâheÌ[e efceueebs cebs yeQkeâesW Je efJeòeerÙe mebmLeeveeW keâe ueieYeie 32,000 keâjesÌ[ ®heÙee [tye Ûegkeâe nw uesefkeâve Gvekesâ ceeefuekeâeW keâe yeQkeâ Deepe lekeâ kegâÚ efyeieeÌ[ veneR heeÙee nw~ yeQkeâ GvnW Deewj keâejKeeves ueieeves kesâ efueS Deewj keâpe& os jns nQ~ yeÌ[s keâpe&oejeW mes yemetueer kesâ efueS keâevetve Yeer ueÛeerues nQ~ efyepeueer, šsueerheâesve, SkeämeeFpe [Ÿetšer, DeeÙekeâj Je yeQkeâeW kesâ keâpe& kesâ meYeer yekeâeÙeeoejeW keâes Jemetueer ve nesves hej 14 efove kesâ efueS pesue Yespeves keâe keâevetveer ØeeJeOeeve nw uesefkeâve Deepe lekeâ efkeâmeer Yeer DeewÅeesefiekeâ Iejeves kesâ ceeceues ceW Skeâ-oes DeheJeeoeW keâes ÚesÌ[keâj pesue veneR Yespee ieÙee, peyeefkeâ Úesšs keâpe&oejeW keâes nj efpeues ceW pesue Yespee peelee nw~ Úesšs Je iejerye ueesieeW keâes efoS keâpe& ceW kesâJeue 15 ØeefleMele keâpe& Jemetue veneR nes heelee, FmeefueS GvnW iejerye ueesieeW keâes keâpe& osves keâer meueen oer ieF& nw~ 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej

23


24

¬˝‚¢ªfl‡Ê vejsvõ kegâceej Jecee&/Jeerjsvõ Mecee& ngle keâce ueesieeW keâes ceeuetce nesiee efkeâ PeejKeb[ cegefòeâ ceesÛee& kesâ DeOÙe#e efMeyet meesjsve jeJeCe kesâ heg l eues keâs onve keâeÙe& › eâce ceW Meeef c eue veneR nesles~ Jes jeJeCe keâes KeueveeÙekeâ veneR yeefukeâ veeÙekeâ Deewj Øekeâeb[ hebe[f le ceeveles nQ~ oef#eCe Yeejle ceW lees jeJeCe keâer hetpee kesâ yeejs ceW meye peeveles nQ~ DeebOeÇ ØeosMe kesâ keâekeâervee[e Fueekesâ ceW jeJeCe keâe ØeeÛeerve cebeof j nw, peneb ceÚgDeejs jeJeCe keâer hetpee keâjles nQ~ uesekf eâve Gòej Yeejle kesâ keâF& MenjeW ceW Yeer Deye ueesie jeJeCe keâes cenelcee ceeve keâj hetpe jns nQ~ yeerles 24 Dekeäletyej keâes peneb osMeYej ceW peien-peien oMenjs keâe lÙeesnej ceveeÙee ieÙee Deewj jeJeCe kesâ YeercekeâeÙe hegleueeW keâe onve efkeâÙee ieÙee, JeneR osMe ceW keâF& peien Ssmeer Yeer nQ, peneb efnbot mecegoeÙe kesâ ueesieeW Éeje jeJeCe kesâ hegleuess keâe onve veneR efkeâÙee peelee, yeefukeâ Gme efove keâes Jes ueesie jeJeCe keâer Meneole kesâ leewj hej Ùeeo keâjles nQ~ hebpeeye kesâ peeuebOej Menj ceW Jeeuceerefkeâ mecegoeÙe kesâ ueesieeW ves jeJeCe keâes yengle ßeæe kesâ meeLe Ùeeo efkeâÙee~ ueesieeW ves Gmekeâer ØeMebmee ceW ieerle ieeS Deewj Gmekesâ Ûeeefjef$ekeâ DeÛÚeFÙeeW kesâ yeejs ceW ueesieeW keâes yeleeÙee~ hebpeeye ceW Jeeuceerer kf eâ mecegoeÙe peešJeeW kesâ yeeo meyemes yeÌ[er oefuele peeefle nw~ Fme mecegoeÙe kesâ oMe&ve jlve jeJeCe keânles nQ, ‘‘Jeeuceerekf eâ jeceeÙeCe ceW jeJeCe kesâ hegCÙe Ûeefj$e keâes $e+ef<e Jeeuceerefkeâ ves yengle megboj {bie mes Øemlegle efkeâÙee nw~ peeuebOej ceW Jeeuceerefkeâ mecegoeÙe kesâ ueesieeW ves jeJeCe keâe Skeâ cebeof j Yeer mLeeefhele keâj jKee nw, peneb jespe hetpee-DeÛe&vee nesleer nw~’’ Meg®Deele ceW Fme cebefoj ceW yengle keâce ueesie hetpee keâjves Deeles Les uesefkeâve Oeerjs-Oeerjs ueesieeW kesâ yeerÛe jeJeCe keâer cenòee kesâ yeejs ceW ØeÛeej efkeâÙee ieÙee lees Ùeneb Deeves JeeueeW keâer mebKÙee ceW FpeeHeâe neslee ieÙee~ Fme cebeof j ceW ceefnueeSb Yeer yeÌ[er leeoeo ceW hetpee-hee" keâjves Deeleer nQ~ peeuebOej ceW Jeeuceerekf eâ mecegoeÙe Éeje cenelcee jeJeCe ÙetLe Hesâ[jsMeve keâer mLeehevee Yeer keâer ieF& nw~ Ùen mebmLee jeJeCe keâer ‘cenevelee’ Deewj ‘iegCeeW’ kesâ yeejs ceW ØeÛeej keâe keâece keâjleer nw Deewj peien-peien ØeJeÛeveeW keâe DeeÙeespeve keâjeleer nw~ hebpeeye kesâ keâF& MenjeW ceW Jeeuceerefkeâ mecegoeÙe kesâ ueesie Deye jeJeCe kesâ onve keâe efJejesOe keâjles nQ~ cenelcee jeJeCe ÙetLe Hesâ[jsMeve kesâ DeOÙe#e jefJe yeeueer keânles nQ efkeâ Jes jeJeCe kesâ hegleues kesâ onve kesâ efJejesOe ceW ueesieeW keâes peeie™keâ keâjWies~ Fme mebyebOe ceW GvneWves ØeOeeveceb$eer keâes Skeâ %eeheve Yeer Yespee nw~ GvneWves keâne efkeâ Deiej nceejer ceebieeW hej OÙeeve veneR efoÙee ieÙee lees nce hegleueeW keâe onve jeskeâves kesâ efueS keâevetve keâe meneje Yeer ueWies~ hebpeeye kesâ keâF& MenjeW ceW jeJeCe hetpee kesâ keâeÙe&›eâceeW keâe DeeÙeespeve Jeeuceerefkeâ mecegoeÙe Éeje keâjeÙee pee jne nw~ jepemLeeve kesâ peesOehegj ceW Yeer jeJeCe kesâ hegleues keâe onve veneR efkeâÙee peelee~ Fme Menj ceW Deepe Yeer Ssmes ueesie jnles nQ, pees Deheves keâes jeJeCe keâe JebMepe yeleeles nQ~ peesOehegj Menj ceW jeJeCe keâe Meeveoej cebefoj nw, peneb megyen-Meece oesveeW Jeòeâ hetjs OetceOeece mes hetpee nesleer nw~ jeJeCe keâe JebMepe keânves Jeeues mecegoeÙe kesâ ueesie Fme Menj ceW heere{Ìf ÙeeW mes jn jns nQ~ oMenjs kesâ efove Jes jeJeCe kesâ cebeof j ceW hetpeehee"

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

keâjles nQ Deewj Gmekesâ heewjeefCekeâ cenlJe kesâ yeejs ceW ueesieeW keâes yeleeles nQ~ peesOehegj kesâ DepeÙe osJe keânles nQ efkeâ ‘‘peesOehegj kesâ heeme ceb[esj ceW jeJeCe keâer memegjeue nw~ Gmekeâer helveer ceboesojer ceb[esj keâer ner jnves Jeeueer Leer~ jeJeCe ceboesojer kesâ efJeJeen mLeue hej Deepe Yeer jeJeCe keâer ÛeJejer veece mes Úlejer ceewpeto nw~’’ peesOehegj kesâ Ûeeboheesue Fueekesâ ceW jeJeCe keâe cebeof j ceewpeto osMe ceW keâF& peieneW hej ßeæe mes nesleer nw jeJeCe keâer hetpee efJeefoMee, peeuebOej, keâevehegj, Gppewve, cebomeewj Deewj efÚboJeeÌ[e ceW nwb jeJeCe kesâ cebefoj Peecegcees veslee efMeyet meesjsve Yeer veneR keâjles jeJeCe kesâ hegleues keâe onve

⁄UÊfláÊ ∑§Ê ¬Í¡Ÿ flÊ‹ jece veneR jeJeCe Š Thej jeJeCe keâer hetpee keâjles Yeòeâ Deewj veerÛes jeJeCe kesâ efhelee efJeßeJee Éeje efyemejKe ceW yeveeÙee ieÙee cebefoj

cenble jeceoeme

nw~ jeJeCe kesâ JebMepe nj meeue yeÌ[er ßeæe mes Gmekeâe ßeeæ keâjles nQ~ Ùeneb kesâ ueesie jeJeCe keâes hejce mebmkeâejJeeve Deewj Øekeâeb[ hebef[le yeleeles nQ~ peesOehegj ceW peesOee Deewj ßeerceeueer meceepe Yeer jeJeCe kesâ hegleueeW kesâ onve ceW Meeefceue veneR neslee~ jepemLeeve kesâ ner GoÙehegj ceW Pee[esue ceW jeJeCe keâe cebefoj nw~ ceevÙelee nw efkeâ YeieJeeve efMeJe ves mJeÙeb Ùeneb jeJeCe keâer veeefYe ceW Dece=lekegbâ[ mLeeefhele efkeâÙee Lee~ jepemLeeve kesâ ner DeueJej efpeues ceW heeMJe&veeLe ceW jeJeCe keâe cebeof j nw peneb jeJeCe keâer hetpee nesleer nw~ keâne peelee nw efkeâ mJeÙeb jeJeCe ves Fme cebeof j ceW Deheves

neLeeW mes heeMJe&veeLe cetefle& yevee keâj mLeeefhele keâer Leer~ ceOÙe ØeosMe kesâ Fboewj ceW lees jeJeCe YeòeâeW ves efceuekeâj uebkesâMe efce$e ceb[ue yevee jKee nw, peneb ieepes-yeepes kesâ meeLe jeJeCe keâer DeejeOevee keâer peeleer nw~ uebkesâMe efce$e ceb[ue Éeje Fboewj kesâ hejosMeerhegje ceW jeJeCe keâe cebefoj Yeer mLeeefhele efkeâÙee ieÙee nw peneb jeJeCe Yeòeâ Gvekeâer DeejeOevee keâjles nQ~ ceOÙe ØeosMe kesâ ner efJeefoMee ceW jeJeCe«eece nw, peneb 9JeeR Deewj 14JeeR meoer keâer jeJeCe keâer Skeâ efJeMeeue Øeeflecee nw pees uesšer ngF& DeJemLee ceW nw~ Fme cebefoj ceW jespe jeJeCe keâer hetpee


25

mLeeefhele nw~ keâne peelee nw efkeâ osMe ceW De°keâessCe efMeJeefuebie yengle ogue&Ye nw~ Fme cebefoj keâe peerCees&æej peye Meg™ efkeâÙee ieÙee lees ieebJeJeeueeW ves efMeJeefuebie keâes Keesovee Meg™ efkeâÙee uesefkeâve heÛÛeerme Heâerš keâer KegoeF& kesâ Ghejeble Yeer efMeJeefuebie kesâ DeesjÚesj keâe helee veneR Ûeuee, leye Gmeer mLeeve hej ueesieeW ves hetpeehee" keâjvee Meg™ keâj efoÙee~ Fme cebefoj keâer osKejsKe keâe efpeccee efveceexner DeKeeÌ[e Úesšer ÚeJeveer DeÙeesOÙee (Hewâpeeyeeo) kesâ cenble jeceoeme keâjles nQ~ cenble jeceoeme keânles nQ efkeâ efyemejKe keâYeer $e+ef<e efJeßeJee keâer pevceYetefce Leer~ Ùen cebefoj Gvekeâe Deeßece Lee~ cebefoj kesâ heeme ner Gme Jeòeâ Ùecegvee veoer iegpejleer Leer~ efJeßeJee keâer henueer helveer YeejÉepe $e+ef<e keâer heg$eer Leer, efpevemes kegâyesj hewoe ngS Deewj otmejer helveer kewâkeâmeer mes jeJeCe, kegbâYekeâjCe, efJeYeer<eCe Deewj Methe&CeKee hewoe ngF& Leer~ jeJeCe Yeer Deheves efhelee kesâ meceeve ner hejce efMeJeYeòeâ Lee~ ceevee peelee nw efkeâ Fme Deeßece ceW jeJeCe Éeje mLeeefhele efkeâS ieS mewkeâÌ[eW efMeJeefuebie Les, pees cebefoj kesâ peerCee&sæej kesâ Jeòeâ KegoeF& ceW efceues Les~ keâjerye 60 meeue henues ieebJe JeeueeW ves efceuekeâj Fme efMeJecebeof j kesâ peerCee&æ s ej keâe keâece Meg™ efkeâÙee

Lee~ KegoeF& kesâ oewjeve Úesšs-Úesšs metÙe& kesâ Deekeâej kesâ efmekeäkesâ Yeer efvekeâues Les~ cenble jeceoeme yeleeles nQ efkeâ hetJe& ØeOeeveceb$eer ÛebõMesKej Skeâ yeej Fme cebefoj ceW oMe&ve keâjves DeeS Les pees Ùeneb jKee Skeâ ØeeÛeerve MebKe ueskeâj ieS Les, Jen MebKe Deece MebKe veneR Lee yeefukeâ efJeMeeue Deekeâej keâe Lee ~ keânles nQ efkeâ efpemes jeJeCe Éeje yepeeÙee peelee Lee~ ieebJe Jeeues keânles nQ ÛebõMesKej kesâ ØeOeeveceb$eer yeveves keâer FÛÚe Fmeer efMeJe cebeof j ceW hetjer ngF& Leer~ mehee meebmeo mJe] HetâueveosJeer (hetJe& omÙegmegbojer) ves Yeer Fme cebefoj ceW Deekeâj hetpee keâer Leer~ Hetâueve osJeer ves cebefoj keâer ÛeejoerJeejer Deewj cegKÙeÉej keâe efvecee&Ce keâjJeeÙee Lee~ Fme cebefoj keâer ØeeÛeervelee kesâ yeejs ceW ØeceeCe kesâ ™he ceW Ùen keâne peelee nw efkeâ jeJeCe Éeje jefÛele ceb$eeJeueer ceW Yeer Fmekeâe GuuesKe nw~ ieewleceyegæveiej kesâ MeemekeâerÙe iepeš ceW Yeer efyemejKe keâer ØeeÛeervelee keâe GuuesKe nw, efpemeceW keâne ieÙee nw efkeâ henues Fme ieebJe keâe veece efJeÕesje Lee pees yeeo ceW efyemejKe nes ieÙee~ 50 meeue kesâ oewjeve Ùeneb ve keâYeer jeceueeruee ngF& Deewj ve ner keâYeer jeJeCe peueeÙee ieÙee nw~ ieebJe Jeeues oMenjs keâe lÙeesnej ceveeles nQ, uesefkeâve jeJeCe kesâ yeejs ceW keâesF& Yeer ieuele yeele veneR keâjles nQ~

‹ ÷Ë ’„ÈUà „Ò¥U nesleer nw Deewj ‘jeJeCe yeeyee veceŠ’ keâe peehe neslee nw~ cebomeewj kesâ Keevehegj ceW Yeer jeJeCe keâer efJeMeeue Øeeflecee nw efpemekeâe Sself eneefmekeâ cenlJe nw~ Fme ieebJe ceW Yeer jeJeCe keâes hetpee peelee nw~ cebomeewj ceW veeceosJe mecegoeÙe kesâ ueesie jeJeCe keâes Dehevee oeceeo ceeveles nQ Deewj Gmekesâ hegleues keâe onve veneR keâjles~ jepÙe kesâ efheheueoe, censÕej Deewj DecejJeeÌ[e (efÚboJeeÌ[e) ceW jeJeCe kesâ efJeefYeVe mJe™heeW keâes ueesie hetpeles nQ Deewj Gmekesâ hegleuee onve ceW efnmmee veneR uesles~ Gòej ØeosMe kesâ yeoeÙebt Menj kesâ meentkeâeje ceesnuues ceW Yeer jeJeCe keâe Skeâ yeÌ[e cebefoj nw peneb jeJeCe keâer efJeMeeue cetelf e& keâer jespe hetpee-DeÛe&vee keâer peeleer nw~ Gòej ØeosMe kesâ keâevehegj Menj ceW efMeJeeuee Fueekesâ ceW uebkeâeheefle jeJeCe keâe ØeeÛeerve oMeeveve cebefoj nw~ keâne peelee nw efkeâ 1890 ceW Fme cebeof j keâer mLeehevee keâer ieF& Leer~ Fme cebefoj ceW oMenjs kesâ efove hetjer ßeæe kesâ meeLe jeJeCe keâer cetefle& keâe ëe=bieej efkeâÙee peelee nw, efHeâj hetpee-DeÛe&vee nesleer nw~ uebkeâeheefle mes ceve keâer cegjeoW ceebieves Jeeues npeejeW ßeæeueg oMenjs kesâ efove cebeof j Deeles nQ~ Fme cebeof j keâe ØeYeej 125 meeue mes Skeâ ner heefjJeej kesâ heeme nw~ efouueer mes mešs ieewleceyegæveiej kesâ efyemejKe ieebJe kesâ ueesieeW ves oMenje lees ceveeÙee uesekf eâve jeJeCe kesâ hegleues keâe onve veneR efkeâÙee~ Ùen jeJeCe keâe ieebJe nw~ Fmeer ieebJe ceW Gvekesâ efhelee efJeßeJee $e+ef<e keâe efveJeeme Lee~ efJeßeJee $e+ef<e YeieJeeve efMeJe kesâ hejce Yeòeâ Les~ keâne peelee nw efkeâ $eslee Ùegie ceW efyemejKe ceW efJeßeJee $e+ef<e ves Skeâ efMeJecebefoj mLeeefhele efkeâÙee Lee~ Fmeer cebeof j ceW Jes jespe efMeJe keâer DeejeOevee keâjles Les~ jeJeCe kesâ efhelee Éeje mLeeefhele ceevee peeves JeeueÙee Ùen cebefoj Deepe Yeer Fme ieebJe ceW nw, efpemeceW De°keâesCe kesâ Deekeâej keâe mJeÙebYet efMeJeefuebie 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


26

¬˝‚¢ªfl‡Ê

“◊Á„·Ê‚È⁄ Áºfl‚” ÄÿÊ¥ Ÿ„Ë¥? meebmke=âeflekeâ JeÛe&mJeJeeo keâes leesÌ[ves kesâ efueS pesSveÙet keQâheme ceW yengpeve mecegoeÙe kesâ Úe$e mebie"ve efheÚues oes Je<eeX mes ‘ceefn<eemegj efoJeme’ ceveeves ueies nQ, JeneRr otmejer Deesj efnbotJeeoer Úe$e mebie"ve Fmes F&meeFÙele mes Øesefjle Deewj heesef<ele yeleeles nQ mJeleb$e efceße ue keâer hee"Ÿe hegmlekeâeW ceW nceW heÌ{eÙee peelee nw efkeâ DemegjeW kesâ osJelee ceefn<eemegj keâe JeOe keâjkesâ osJeer ogiee& ves efJepeÙe Øeehle efkeâÙee Deewj Fmeer Gheue#Ùe ceW oMenje ceveeÙee peelee nw~ FvneR efceLekeâeW ceW Ùen Yeer JeefCe&le nw efkeâ ceefn<eemegj kesâ DelÙeeÛeejeW mes osJeleeieCe $eeefnceece keâj G"ss Les Deewj ogiee& ves GvnW cegefòeâ efoueeves kesâ GösMÙe mes Gvekeâe JeOe efkeâÙee Lee~ oMenjs kesâ DeeÙeespeve keâe Skeâ Deewj keâejCe Fve efceLekeâeW ceW Ùen Yeer yeleeÙee peelee nw efkeâ jece ves jeJeCe keâe JeOe efkeâÙee Lee Deewj 14 Je<e& keâe JeveJeeme hetje keâj DeÙeesOÙee Jeehemeer keâer Deewj Ùener Jepen nw efkeâ oMenjs kesâ DeJemej hej jeJeCe, cesIeveeo Deewj kegbâYekeâCe& kesâ hegleueeW keâe onve Yeer efkeâÙee peelee nw~ uesefkeâve efceLekeâeW kesâ Fme hee" keâes LeesÌ[e yeouekeâj heÌ{ves keâe Jeòeâ Deye Dee ieÙee nw, keäÙeeWefkeâ osMe kesâ keâF& efnmmeeW ceW jeJeCe keâer hetpee nesves ueieer nw~ ieewjleueye nw efkeâ osMe kesâ keâF& efnmmeeW ceW Deye Demegj cesuee Deewj jeJeCeeslmeJe ceveeÙee peelee nw~ osMe kesâ meyemes Øeefmeæ efMe#eCe mebmLeeve peJeenj ueeue vesn™ efJeÕeefJeÅeeueÙe (pesSveÙet) keQâheme ceW Yeer yengpeve mecegoeÙe kesâ Úe$eeW ves Fmes Deheveer henÛeeve Deewj meebmke=âeflekeâ JeÛe&mJeJeeo keâes leesÌ[ves keâer ueÌ[eF& ceevekeâj ueieeleej otmejs Je<e& Yeer ‘ceefn<eemegj Meneole efoJeme’ ceveeves keâe hewâmeuee peejer jKee nw~ efheÚues meeue pesSveÙet keQâheme ceW YeejleerÙe pevelee heešea

S∑ͧ

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

mes pegÌ[s Úe$e mebie"ve DeefKeue YeejleerÙe efJeÅeeLeea heefj<eod (SyeerJeerheer) kesâ leceece efJejesOeeW kesâ yeeJepeto Dee@ue Fbef[Ùee yewkeâJe[& mšt[šW md e heâesjce (SDeeFyeerSmeSheâ) ves ‘ceefn<eemegj Meneole efoJeme’ ceveeÙee Lee~ Fmekeâer Jepen efieveeles ngS SDeeFyeerSmeSheâ kesâ je°^erÙe DeOÙe#e efpeleWõ ÙeeoJe keâe keânvee nw, ‘‘heef$ekeâe ‘heâe@jJe[& Øesme’ ceW efheÚues meeue Øeefmeæ keâLeekeâej Øescekegâceej ceefCe kesâ efueKes uesKe ‘efkeâmekeâer hetpee keâj jns nQ yengpeve?’’ heÌ{ves kesâ yeeo nceueesieeW ves Fme ceeceues ceW yengle efmej KeheeÙee, leye pee keâjkesâ ceefn<eemegj Meneole efoJeme ceveeves keâe hewâmeuee nceves efkeâÙee nw~’ ogiee&, jece, ke=â<Ce Ùee ceefn<eemegj Deewj jeJeCe Deeefo keâes lees osMe efceLekeâerÙe Ûeefj$e ceevelee nw, leye efheâj Deehe ueesie efceLekeâeW ceW keâner ieF& yeele keâes ueskeâj yenme keäÙeeW ÚsÌ[s ngS nQ, Fmekesâ peJeeye ceW efpeleWõ keâe keânvee nw, ‘‘efceLekeâ mebmke=âefle keâe efnmmee nQ~ efceLekeâ nceejer meesÛe keâes efveOee&efjle keâjles nQ~ osMe keâe Skeâ yeewefækeâ leyekeâe ncesMee meebmke=âeflekeâ škeâjenšeW mes yeÛeves keâer keâeseMf eMe keâjlee nw~ Jen efmehe&â jepeveerelf ekeâ Deewj DeeefLe&keâ cegöeW hej yeele keâjlee nw~ nce Fmes meebmke=âeflekeâ henÛeeve keâer ueÌ[eF& ceeveles nQ~ efceLekeâeW keâe hegvehee&" nesvee pe™jer nw~’’ ÚòeermeieÌ{, PeejKeb[ Deewj heef§ece yebieeue keâer Demegj ØepeeefleÙeeW kesâ ueesie Kego keâes ceefn<eemegj Deewj jeJeCe keâe JebMepe ceeveles nQ~ Ùener Jepen nw efkeâ yengpeve meceepe kesâ ueesie ceefn<eemegj keâes osJelee ceeves peeves kesâ heerÚs leke&â Yeer osles nQ~

Demegj Øepeeefle kesâ ueesieebs keâe ceevevee nw efkeâ keâYeer yebieeue (DeefJeYeeefpele) keâer TJe&j Yetefce ceW DemegjeW (DeeefoJeeefmeÙeeW) kesâ jepee ceefn<eemegj keâe keâypee jne nesiee Deewj Gvekeâer Yetefce hej keâypee peceeves kesâ efueS DeieÌ[er peeefle keâer ØeefleefveefOe ogiee& veece keâer ceefnuee keâes ceefn<eemegj keâer nlÙee keâjves kesâ efueS Deeies keâj efoÙee nesiee~ ceefn<eemegj yengle Øeleeheer JÙeefòeâ jne nesiee, keäÙeeWefkeâ Gmes ceejves ceW hetjs veew efove ueie ieS Les~ DemegjeW keâer ceevÙelee kesâ Devegmeej, osJeleeDeeW keâer peien ceefn<eemegj keâer hetpee ve nesves ueie peeS, Fmeer [j mes ogiee& Éeje OeesKes mes ceefn<eemegj keâer nlÙee keâje oer ieF&~ Demegj Øepeeefle DeefJeYeeefpele yebieeue keâe jepee ceefn<eemegj keâes efkeâme DeeOeej hej ceeveleer nw, Fme meJeeue kesâ peJeeye ceW Øescekegâceej ceefCe keânles nQ, ‘‘ceefn<e keâe celeueye YeQmee neslee nw~ Ùes Fueekesâ YewmeeW kesâ efueS Devegketâue nQ~ Ùeneb Deepe Yeer Demegj Øepeeefle keâe jnJeeme nw~’’ efnbotJeeoer Úe$e mebie"ve De] Yee] efJeÅeeLeea heefj<eo kesâ pesSveÙet keQâheme FkeâeF& kesâ cenemeefÛeJe meboerhe kegâceej efmebn keâe Deejeshe nw efkeâ Ùen DeeÙeespeve F&meeFÙele mes Øesejf le Skeâ heef$ekeâe Éeje ØeeÙeesefpele nw~ Fmekesâ peJeeye ceW heâe@jJe[& Øesme kesâ ØeyebOe mebheeokeâ Øeceeso jbpeve keâe keânvee nw efkeâ nceejer heef$ekeâe ceW MeesOe hej DeeOeeefjle meece«eer ØekeâeefMele nesleer nw~ heef$ekeâe keâe F&meeFÙele mes keâesF& uesveeosvee veneR nw~ neb, Ùen pe™j nw efkeâ Fme heef$ekeâe kesâ ØeOeeve mebheeokeâ F&meeF& nQ, uesefkeâve Fmemes heef$ekeâe keâe keâesF& celeueye veneRr nw~ heef$ekeâe ceW Úheer meece«eer kesâ DeeOeej hej keâewve keäÙee DeeÙeespeve keâjlee nw, Fmemes nceeje keâesF& uesveeosvee veneR nw~ Ùen efJeJeeo "erkeâ veneR nw~ pesSveÙet keQâheme kesâ kegâÚ Úe$eeW keâe Ùen Yeer ceevevee nw efkeâ Fmemes keQâheme ceW DeieÌ[e Deewj efheÚÌ[e keâe efJeJeeo ienje mekeâlee nw~ Fme yeejs ceW ceefCe peer ves keâne, ‘‘FmeceW DeieÌ[s Deewj efheÚÌ[s keâer ueÌ[eF& keâe keâesF& mebyebOe veneR nw~ cesje ceevevee nw efkeâ efceLekeâeW keâe hegvehee&" nesvee pe™jer nw keäÙeeWekf eâ osJeleeDeeW ves DemegjeW keâe meneje ueskeâj ncesMee Ùegæ peerles nQ Deewj GvnW Deepe Yeer Ie=Cee keâer Jemleg Ùee Øeleerkeâ mecePee peelee nw~’’ otmejer Deesj ‘heâe@jJe[& Øesme’ heef$ekeâe ceW Úhes Deheves uesKe ceW keâefJe-uesKekeâ DeefÕeveer kegâceej hebkeâpe yeleeles nQ efkeâ PeejKeb[ Deewj ÚòeermeieÌ{ kesâ DeueeJee heef§ece yebieeue kesâ lejeF& Jeeues Fueekesâ ceW Yeer Demegj mecegoeÙe kesâ kegâÚ ueesie jnles nQ~ Jeneb kesâ Demegj mecegoeÙe kesâ yeÛÛes efceóer mes yeves Mesj kesâ efKeueewveeW mes lees Kesueles nQ, uesefkeâve Gvekesâ efmej keâeš keâj~ Jes Ssmee FmeefueS keâjles nQ keäÙeeWefkeâ Fmekesâ heerÚs Gvekeâe Ùen efJeÕeeme nw efkeâ Mesj Gme ogiee& keâer meJeejer nw, efpemeves Gvekesâ hegjKeeW keâe vejmebnej efkeâÙee Lee~ pesSveÙet keQâheme ceW meebmke=âeflekeâ henÛeeve keâer ueÌ[eF& mes keäÙee efvekeâuekeâj yeenj DeeSiee, Ùen lees YeefJe<Ùe ceW ner helee Ûeue heeSiee~ meÛe lees Ùes nw efkeâ Jele&ceeve meceÙe ceW Demegj Øepeeefle kesâ ueesie Deheveer henÛeeve Keesves keâer keâieej hej hengÛb e Ûegkesâ nQ~ keWâõ Deewj jepÙe mejkeâejeW keâer veerefleÙeeW keâer Jepen mes Fvekeâer mebKÙee Ieškeâj keâneR 305 lees keâneR 7,793 jn ieF& nw~ ceefCe peer keânles nQ, ‘‘DemegjeW kesâ jepee ceefn<eemegj kesâ Meneole efoJeme ceveeves kesâ heerÚs Fve ØepeeefleÙeeW keâes yeÛeeves keâe GösMÙe Yeer nw~’’


¬˝‚¢ªfl‡Ê meieerj efkeâjceeveer n®Ke Keeve Deewj meueceeve Keeve keâer keâercele yee@ueerJeg[ kesâ yeepeej ceW lees meyemes pÙeeoe nw ner, Fme meeue ‘kegâjyeeveer’ kesâ yeepeej ceW Yeer Gvekeâer keâercele ves veÙee keâerefle&ceeve mLeeefhele efkeâÙee nw~ ‘Meen®Ke Keeve’ keâer keâercele meeÌ{s leerve ueeKe ueieer lees ‘meueceeve’ keâer meJee leerve ueeKe! ojDemeue Meen®Ke, meueceeve Deewj mewheâ Fme yeepeej ceW veF& Yetefcekeâe ceW Leskegâjyeeveer kesâ yekeâjeW keâer Yetefcekeâe ceW~ Ùeneb Gvekeâer Yetefcekeâe efmehe&â Fleveer Leer efkeâ kegâÚ Ketyemetjle Deewj lebog®mle yekeâjeW hej Fve efmeleejeW keâe veece Ûemheeb keâj efoÙee ieÙee Lee~ efpeve ‘Keeme’ yekeâjeW keâer keâercele kegâjyeeveer kesâ yeepeej ceW pÙeeoe mes pÙeeoe 40-50 npeej ®heÙes nes mekeâleer Leer, Meen®Ke Deewj meueceeve veecekeâjCe nesles ner Gvekeâer keâercele meJee leerve-meeÌ{s leerve ueeKe ®heÙes nes ieF&~ efheâuceer efmeleejeW kesâ veeceeW hej yekeâjero keâer kegâjyeeveer kesâ

‡ÊÊ

’∑§⁄ ∑§Ë Ÿ„Ë¢, ŸÊ◊ ∑§Ë ∑§Ë◊à efpeve ‘Keeme’ yekeâjeW keâer keâercele kegâjyeeveer kesâ yeepeej ceW pÙeeoe mes pÙeeoe 40-50 npeej ®heÙes nes mekeâleer Leer, Meen®Ke Deewj meueceeve veecekeâjCe nesles ner Gvekeâer keâercele meJee leerve-meeÌ{s leerve ueeKe ®heÙes nes ieF& yekeâjeW kesâ veece jKeves keâe efmeueefmeuee efheÚues kegâÚ meeueeW mes Meg™ ngDee nw~ Deye yekeâjeW kesâ efJe›esâleeDeeW keâes Deboepee nes ieÙee nw efkeâ efkeâme efmeleejs keâe veece jKeves hej efkeâleveer keâercele yeÌ{eF& pee mekeâleer nw~ neb, Ùen yeele pe™j nw efkeâ Fve yekeâjeW ceW JeekeâF& ‘nerjes’ yeveves keâer meueeefnÙele nesleer nw, Ùeeveer Ùes yekeâjs Deece yekeâjeW mes yesMekeâ Deueie Deewj efvejeues nesles nQ~ FvnW Keeme ueeÌ[-hÙeej mes heeuee peelee nw~ Fvekesâ heeueve-hees<eCe hej keâeheâer hewmee KeÛe& efkeâÙee peelee nw~ Ùen heâecet&uee kesâJeue efouueer kesâ yekeâje yeepeej ceW ner efnš veneR nes jne nw, yeefukeâ hešvee, Yeesheeue, nwojeyeeo, keâesuekeâelee Deewj yeQieuet™ pewmes DevÙe yeÌ[s MenjeW ceW Yeer Ùener heâecet&uee DeheveeÙee pee jne nw~ Fme meeue hešvee ceW ‘meueceeve Keeve’ 75,000 ceW lees ‘Meen®Ke’ 60,000 ceW efyekesâ~ Yeesheeue ceW mewheâ Deueer Keeve keâes meueceeve Deewj Meen®Ke mes Yeer pÙeeoe keâercele FmeefueS efceueer, keäÙeeWefkeâ Yeesheeue Gvekesâ efhelee cebmetj Deueer Keeve hešewoer keâer veefveneue nw~ yekeâjero kesâ yeepeej ceW Skeâ Deewj heâecet&uee keâeheâer efnš ngDee nw- yekeâjs keâer heer" Ùee ceeLes hej ‘Deuueen’, ‘cegncceo’ Ùee ‘786’ efueKee nesvee~ Ùes Meyo hewoeÙeMeer leewj hej nesles nQ Ùee FvnW ke=âef$ece ™he mes efueKee peelee nw, Ùen MeesOe keâe efJe<eÙe nes mekeâlee nw ceiej oeJee Fvekesâ Demeueer nesves keâe ner efkeâÙee peelee nw~ Fme Øekeâej kesâ yekeâjeW keâer yeesueer yeepeej ceW keâeheâer yeÌ{-ÛeÌ{keâj ueieleer nw~ ojDemeue yekeâjero Ùeeveer F&ogue-Depene kesâ ceewkesâ hej yekeâjs keâer kegâjyeeveer keâjvee efJeMegæ ™he mes Skeâ

Oeeefce&keâ mebmkeâej nw, pees hewiebyej FyeÇenerce keâer kegâyee&veer keâer Ùeeo leepee keâjves kesâ efueS efkeâÙee peelee nw~ peeefnj nw efkeâ meueceeve-Meen®Ke pewmes efheâuceer efmeleejeW keâe Fme cepenyeer mebmkeâej mes keâesF& uesvee-osvee veneR nw~ Ùener keâejCe nw efkeâ Ùen cegöe Fme yeej yekeâjero keâer veceepe kesâ oewjeve FceeceeW kesâ Kegleyes (Yee<eCe) keâe efJe<eÙe yevee~ efouueer kesâ keâF& FceeceeW ves Ùen heâleJee peejer efkeâÙee efkeâ Gve yekeâjeW keâer kegâyee&veer keâjvee peeÙepe veneR, efpevnW efheâuceer efmeleejeW kesâ veeceeW mes ØeYeeefJele neskeâj TbÛes oeceeW hej Kejeroe ieÙee nes~ Ssmee veneR nw efkeâ efheâuceer efmeleejeW kesâ veece Ùee heefJe$e veeceeW keâer ‘Úehe’ Jeeues yekeâjeW keâer keâercele ner pÙeeoe nesleer nw, kegâÚ ueesie yekeâjs keâer vemue Deewj iegCeJeòee osKekeâj Yeer TbÛeer keâercele osves kesâ efueS lewÙeej jnles nQ~ cebgyeF& keâer efYeb[er yeepeej yekeâje ceb[er ceW ceOÙe ØeosMe mes ueeÙee ieÙee ceeueJeer vemue keâe 200 efkeâuees«eece keâe yekeâje Ûeej ueeKe ®heÙes ceW efyekeâe, peyeefkeâ Gmekeâe ceeefuekeâ Gmekeâer keâercele Ún ueeKe ceebie jne Lee~ Fmeer yeepeej ceW keâMceejer vemue keâe yekeâje leerve ueeKe ceW leLee Deheâieeefvemleeve Deewj legkeâea vemue kesâ yekeâjs oes-oes ueeKe ceW efyekesâ~ Gòej ØeosMe ceW FšeJee, cewvehegjer Deewj heâlesnhegj mes yeveejme kesâ yesefveÙee yeeie heeke&â keâer yekeâje ceb[er ceW ueeS ieS meew-meJee meew efkeâuees«eece Jepeve kesâ yekeâjs meJee-meJee ueeKe ceW efyekesâ~ Deueyeòee ceOÙe ØeosMe Deewj ceneje°^ keâer yekeâje cebef[ÙeeW ceW š^ebmeheesš& YeeÌ[s ceW ngF& Je=efæ keâs keâejCe DeefOekeâlej yekeâje JÙeeheejer cegveeheâe ve nesves keâe jesvee jesles osKes ieS~

efouueer keâer peecee ceefmpeo, meeruecehegj Deewj DeesKeuee keâer yekeâje cebef[ÙeeW ceW 20-25 efkeâuees«eece Deewmele Jepeve Jeeues yekeâjeW keâer keâercele 10 mes 15 npeej ®heÙes kesâ yeerÛe jner~ jepemLeeve, Gòej ØeosMe Deewj efnceeÛeue ØeosMe mes cesJeeleer, yejyejer, hebpeeyeer, leesleehejer, efmejesner Deewj efnceeÛeueer vemue kesâ keâjerye 15,000 yekeâjs Øeefleefove Ùeneb keâer cebef[ÙeeW ceW Glejs~ Fme oewjeve heebÛe npeej mes pÙeeoe yekeâje JÙeeheejer Fme keâejesyeej ceW meef›eâÙe jns~ Skeâ Deboepes kesâ cegleeefyekeâ cegbyeF& ceW Fme meeue oes ueeKe mes pÙeeoe Deewj efouueer ceW keâjerye {eF& ueeKe yekeâjeW keâer efye›eâer ngF&~ efoueÛemhe yeele Ùen nw efkeâ Fme yeej ‘DeesSueSkeäme [e@š Fve’ pewmeer keâF& meeFšeW hej yekeâjeW keâer Dee@veueeFve Mee@efhebie Yeer Ketye ngF&~ peyeuehegj keâe ‘Mesjs-peyeuehegj’ 70 npeej ®heÙes ceW efyekeâe, peyeefkeâ Yeesheeue kesâ meJee meew efkeâuees«eece kesâ oes yekeâjeW keâer [sÌ{-[sÌ{ ueeKe ®heÙes ceW Dee@ve ueeFve efye›eâer ngF&~ yekeâjs keâer heer" hej ‘Deuueen’ efueKee nesves kesâ keâejCe efouueer keâs Skeâ yekeâjs keâer keâercele 11 ueeKe ®heÙes ceebieer ieF& Leer, efpemekeâe Debeflece efove lekeâ keâesF& «eenkeâ veneR efceue mekeâe~ JesyemeeFš hej Fme yekeâjs keâer Ketyeer Fve MeyoeW ceW yeÙeeve keâer ieF& Leer Š ‘Fme yekeâjs keâes Deuueen leDeeuee ves Kego Deheves veece mes mepeekeâj Fme mejpeceerve hej Gleeje nw~ Fmekeâer heer" hej Deuueen ves Kego Deheves neLe mes Deuueen efueKee nw~ Ùen Keeme yekeâje efpeme Iej ceW Yeer kegâyee&ve nesiee, Jen Iej Deuueen keâer jnceleeW Deewj yejkeâleeW mes Yej peeSiee~ Deeceerve!’ 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej

27


•¢Ã⁄U⁄UÊc≈˛UËÿ 28

øeoerHe kegâceej

ÁÃé’ÁÃÿÊ¥ ∑§ •Á„¢U‚∑§ ¬˝ÁÃ⁄UÊœ ‚ ¬⁄‘U‡ÊÊŸ øËŸ Decesefjkeâer øeYeeJe kesâ jnles Ûeerve ‘efveJee&efmele mejkeâej’ kesâ meeLe keâesF& meeLe&keâ mecePeewlee veneR keâjves Jeeuee~ Heef§eceer osMeeW keâe Kesue Kelce nes peeves keâer efmLeefle ceW efleyyeefleÙeeW kesâ kegâÚ-kegâÚ ceeefHeâkeâ mecePeewles keâe jemlee MeeÙeo Kegue peeS efveÙee keâer meyemes yeÌ[er Heâewpe, mewkeâÌ[eW HejceeCeg nefLeÙeejeW Deewj npeejeW efcemeeFueeW keâe ceeefuekeâ Deewj GieÇ neve je°^Jeeo keâer HejbHeje keâes menspe keâj Ûeueves Jeeuee Ûeerve Fve efoveeW Deefnbmekeâ øeeflejesOe keâer ueieeleej IešveeDeeW mes HejsMeeve nw~ Ûeerveer Meemeve kesâ efJejesOe ceW efmeHe&â Skeâ meHleen kesâ Yeerlej meele efleyyeleer Deelceoen keâj Ûegkesâ nQ~ efleyyele mecemÙee kesâ meceeOeeve kesâ meYeer efJeÛeejeW Deewj megPeeJeeW keâes Keeefjpe keâj Ûegkeâer Ûeerve mejkeâej ves Fme Deefnmb ekeâ øeeflejesOe kesâ efKeueeHeâ DeHejeefOeÙeeW mes efveHešves Jeeues lejerkesâ DeHeveeS nQ~ veesefšme efvekeâeues ieS nQ efkeâ Deelceoen YeÌ[keâeves JeeueeW kesâ yeejs ceW megjeie osves Hej 8010 [e@uej keâe Fveece efoÙee peeSiee~ DeYeer lekeâ nes Ûegkeâer IešveeDeeW kesâ HeerÚs efpevekeâe neLe nw, Gvekeâer Hekeäkeâer peevekeâejer osves JeeueeW keâes 32 npeej [e@uej keâe Fveece efceuesiee~ efleyyeleer œeesleeW kesâ cegleeefyekeâ HeâjJejer 2009 ceW Demeblees<e YeÌ[keâves kesâ yeeo Deye lekeâ keâjerye 60 mJeleb$eleeøesceer efleyyeleer Deelceyeefueoeve keâj Ûegkesâ nQ~ Fve Ûeej meeueeW ceW Ûeerve ves efleyyele ceW mewvÙe Meefkeäle yeÌ{eves Deewj cegKÙele: keWâõerÙe meòee kesâ efnle ceW DeeefLe&keâ efJekeâeme kesâ DeueeJee Ssmee keâesF& keâece venerb efkeâÙee nw, efpememes efleyyeleer pevelee kesâ efoueeW mes efvejeMee efvekeâue mekesâ~ Devegceeve ueieeÙee pee mekeâlee nw efkeâ Deeves Jeeues efoveeW ceW Demeblees<e Deewj YeÌ[kesâiee~ keâesF& Yeer jepÙemeòee DeHeves nkeâ ceW leÙe keâj Ûegkeâe jemlee mJesÛÚe mes venerb Úes[Ì leer~ efleyyele ceW oceve yeerepf ebie kesâ ngkeäcejeveeW keâe megeJf eÛeeefjle Hewâmeuee nw~ Deblejje°^erÙe efmLeefleÙeeb Ssmeer nQ efkeâ DeelceoeneW mes KegMe nesves Jeeues Yeer Kegue keâj efJejesOe venerb keâjves Jeeues~ ÙetjesHe Deewj Decesefjkeâe DeeefLe&keâ mebkeâš mes ieÇmle nQ~ Ûeerve keâer pejemeer pegefcyeMe Yeer Decesefjkeâe keâer DeeefLe&keâ HejsMeeveer yeÌ{e osieer~ Deblejje°^erÙe cegõe keâes<e Deewj efJeÕe yeQkeâ Deøeâerkeâer osMeeW keâer efpeleveer ceoo keâjles nQ, Gmemes pÙeeoe Ûeerve Dekesâues keâjlee nw~ SefMeÙee Deewj uewešf ve Decesejf keâe ceW keâesF& yeesueves Jeeuee venerb nw~ Jewmes Yeer efkeâmeer keâcepeesj osMe ceW ner mebÙegkeäle je°^ Iees<eCeeHe$e, ceeveJeeefOekeâejeW Ùee ceeveJeerÙe meneÙelee kesâ veece Hej yeenjer oKeue neslee nw~ Demeblees<e yeves jnves keâe Skeâ keâejCe Ùen Yeer nes mekeâlee nw efkeâ efleyyeefleÙeeW kesâ Oece& ieg® oueeF& ueecee ves Deelceoen keâes GefÛele yeleeÙee nw, peyeefkeâ DeYeer lekeâ efleyyele keâer efveJee&efmele mejkeâej Deelceoen ve keâjves keâer DeHeerue keâjleer jner nw~ Sveyeermeer keâes efoS ieS FbšjJÙet ceW Oece& ieg® ves keâne, ‘‘ceQ efveef§ele ¤He mes keân mekeâlee ntb efkeâ yeewæ Oece& Deewj DeHeveer

ºÈ

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

pevelee kesâ efnle keâer Göele øesjCee mes efkeâÙee peeves Jeeuee yeefueoeve GefÛele nw uesefkeâve Deiej ›eâesOe Deewj veHeâjle mes Ùen keâece neslee nw, lees GefÛele venerb nw~ FmeefueS leÙe keâj Heevee cegefMkeâue nw~ uesefkeâve Ùen JeemleJe ceW ogKeo nw~’’ efleyyeefleÙeeW kesâ efoue ceW Demeblees<e keâer Deeie FmeefueS Yeer OeOekeâleer jnsieer efkeâ Jes megotj YeefJe<Ùe ceW DeHeves peeleerÙe Deewj meebmke=âeflekeâ efJeveeMe keâer DeefveJeeÙe&lee keâes osKe jns nQ~ Oece&ieg® kesâ Devegmeej efleyyele keâer jepeOeeveer unemee keâer ueieYeie leerve ueeKe Deeyeeoer ceW oes efleneF& neve Ùeeveer Ûeerveer nes Ûegkesâ nQ~ DeeefLe&keâ efJekeâeme keâer øeef›eâÙee ceW neve peeefle keâer mebKÙee ueieeleej yeÌ{leer jner nw~ keâne pee mekeâlee nw efkeâ pevemeebKÙekeâerÙe mJe¤He yeoueves kesâ efueS neveeW keâes uee-ueekeâj yemeeÙee pee jne nw~ oememJeeceer meecebleeW mes cegefkeäle kesâ yeeo efleyyele keâe DeeefLe&keâ efJekeâeme yesMekeâ lespe ieefle mes ngDee nw uesefkeâve Fmemes HeâeÙeoe efleyyeefleÙeeW keâe keâce, neveeW keâe pÙeeoe nes jne nw~ efleyyele kesâ ceeveJe mebmeeOeve efJekeâeme Hej OÙeeve keâce efoÙee ieÙee nw~ keânves keâes lees efleyyeleer Yee<ee Hej jeskeâ venerb nw, uesefkeâve Ûeerveer Yee<ee kesâ meJe&JÙeeHeer JeÛe&mJe kesâ keâejCe Jen DeHeves DeeHe Deøeemebeif ekeâ nesleer pee jner nw~ Ûeerve keâer keâcÙegevf emš Heešer& Hetpb eerJeeoer efJekeâeme keâe efJekeâuHe Ûegveves kesâ yeeJepeto Oeeefce&keâ mJeleb$elee venerb os jner nw~ Deye Deiej efleyyeleer DeHeveer je°^erÙe HenÛeeve keâe Skeâ efveCee&Ùekeâ DeJeÙeJe, yeewæ Oece& ÚesÌ[ oW lees efHeâj Jes DeHeves DeJeMÙebYeeJeer efJeveeMe keâe ceeie& mJeÙeb Ûegve ueWies~ Ûeerve keâer Yeeweflekeâ øeieefle ceW otmejs opes& keâe Yeeieeroej yeveves kesâ efueS Yeer yeewæ Oece& mes otjer jKeveer HeÌ[sieer~ oes GoenjCeeW mes Fme yeele keâes mecePee pee mekeâlee nw efkeâ yeerepf ebie keâer meòee efleyyele ceW neve JeÛe&mJe keâer mLeeHevee kesâ ceeceues ceW Deef[ie keäÙeeW nw? efpeve cebieesueeW ves keâYeer Hetjs Ûeerve Deewj efleyyele Hej DeHevee meeceÇepÙe mLeeefHele efkeâÙee Lee, Deepe Jes Debo™veer cebieesefueÙee ceW DeuHemebKÙekeâ nes Ûegkesâ nQ~ Oeerjs-Oeerjs neveeW ves GvnW Deelcemeele keâj efueÙee nw~ Debo™veer cebieesefueÙee kesâ cebieesueeW keâer MeefKmeÙele yeenjer cebieesefueÙee kesâ cebieesueeW keâer Dehes#ee keâeHeâer no lekeâ yeoue Ûegkeâer nw~ DeelcemeeleerkeâjCe Fme no lekeâ efkeâÙee ieÙee nw efkeâ cebieesueeW keâer efJejemele Yeer DeHevee ueer ieF& nw~ Deleerle ceW Yeejle Hej ngS cebieesue nceueeW keâes ceeDees lmeslegbie ves Ûeerve keâe nceuee ceeve efueÙee Lee~ otmeje GoenjCe efmebefpeÙeebie keâe nw, efpemes Jeneb kesâ ueieYeie oes keâjesÌ[ GFiegj cegmeueceeve HetJeer& legefke&âmleeve keânles

nQ Deewj efpemekeâer Deepeeoer kesâ efueS Jes yejmeeW mes mebIe<e&jle nQ~ efleyyele keâer lejn efmebefpeÙeebie keâe Yeer lespe efJekeâeme ngDee nw~ uesefkeâve unemee keâer lejn jepeOeeveer G®cegkeâer ceW GFiegj DeuHemebKÙekeâ nesves kesâ keâieej Hej nQ~ Jeneb efnbmee nesleer jnleer nw~ GFiegj mketâue Ûeue jns nQ Deewj Dejyeer efueefHe ceW GFiegj Yee<ee kesâ kegâÚ DeKeyeej Yeer efvekeâue jns nQ uesefkeâve Gmekesâ DeeOeej Hej GFiegj pevelee Deeies venerb yeÌ{ mekeâleer~ 60 meeue kesâ neve-keâcÙegefvemš øeÛeej kesâ yeeJepeto Ûeerve keâer keâcÙegefvemš Heešer& efmebepf eÙeebie ceW Mele-øeefleMele GFiegj MeeKee Yeer venerb KeÌ[er keâj HeeF& nw~ uesefveve Deewj mleeefueve ves GHeje°^erÙeleeDeeW keâe pees efmeæeble øeefleHeeefole efkeâÙee Lee, Gmekeâer ve=Mebme nlÙee kesâ GoenjCe efleyyele, efmebefpeÙeeie Deewj Debo™veer cebieesefueÙee nQ~ efleyyele keâer Deepeeoer keâe kesâme keâcepeesj nw~ Debo™veer Ûeerve Gmes ÚesÌ[siee veneR, Gmeer lejn pewmes Decesefjkeâe cesefkeämekeâes mes nefLeÙeeS ieS Fueekesâ Ùee nJeeF& ÉerHe Ùee HÙegšes& efjkeâes venerb Úes[Ì ves Jeeuee~ efleyyele ves lees mewkeâÌ[eW meeue lekeâ Ûeerve keâer Deæ& øeYegmeòee Ùee JeÛe&mJe keâes Jeepeeyles mes mJeerkeâej efkeâÙee nw~ Ûeerve keâer mesvee keâes keâF& yeej efleyyele ves DeHeveer j#ee kesâ efueS Deecebe$f ele efkeâÙee nw~ oueeF& ueecee ves 1950 ceW efleyyele ceW Ûeerveer mesvee kesâ øeJesMe kesâ yeeo Ûeerve kesâ meeLe peye 17 met$eer mecePeewlee efkeâÙee Lee, leYeer efleyyeleer mJeleb$elee keâe kesâme Kelce nes ieÙee Lee, uesekf eâve Deiej mewvÙe yeue ner Fefleneme keâer Oeeje keâes jeskeâves ceW me#ece neslee lees efHeÚues npeej meeueeW ceW ogefveÙee keâe vekeäMee yeej-yeej yevelee Deewj efyeieÌ[lee venerb~ neefueÙee Fefleneme ceW jepÙe meòee kesâ efJeKeb[ve keâer oes yeÌ[er efcemeeueW nQ meesefJeÙele mebIe Deewj ÙegieesmueeefJeÙee~ Ùes oesveeW yengje°^erÙe jepÙe Les~ DeefOekeâlej meesefJeÙele peveleb$eeW ves mueeJe meòee keâes efoue mes venerb mJeerkeâej efkeâÙee Deewj meele oMekeâ keâe keâcÙegefvemš Meemeve GvnW KeerbÛes jKeves keâer ÛegbyekeâerÙe Meefkeäle venerb Hewoe keâj HeeÙee~ Gmeer lejn meye& yengue ÙegieesmueeefJeÙee keâes DevÙe je°^erÙeleeDeeW ves mJeerkeâej venerb efkeâÙee~ Ûeerve keâe ceeceuee efyeukegâue Deueie nw~ neve peeefle


29

ŒÈÁŸÿÊ èÊ⁄U ∑§Ë

’‹Êà∑§Ê⁄U ‚ ¬ÒºÊ ’ìÊÊ “÷ªflÊŸ ∑§Ë ºŸ „ÒU”?

keâe 95 øeefleMele yengcele Ûeerve keâer keWâõerÙe meòee Deewj Yeewieesefuekeâ DeKeb[lee keâes Deštš Deewj efleyyele ceW øeYegmeòee keâes yeveeS jKeves Hej Skeâcele nw~ Oece&Meeuee Deewj Decesefjkeâe ceW jnves Jeeues efleyyeleer Jele&ceeve oueeF& ueecee kesâ yeeo Yeer Deepeeoer keâer ueew peueeS jKeW Deewj yeueMeeueer jepÙe meòeeDeeW kesâ štšves keâer DeøelÙeeefMele efmLeefleÙeeb GlHeVe neW, leYeer efleyyele keâer mJeleb$elee keâuHeveerÙe nes mekeâleer nw~ leye lekeâ Skeâ efmLeefle mebYeJe nes mekeâleer nw~ efvejblej Decesefjkeâer nmle#esHe efleyyeefleÙeeW keâer yeoneueer kesâ efueS yengle lekeâ efpeccesoej nw~ Decesefjkeâe ves 17 met$eer mecePeewles keâes Yebie keâjves Deewj efleyyele mes efvekeâue Yeeieves kesâ efueS oueeF& ueecee Hej oyeeJe [euee Lee~ Jen keâcÙegefvemš efJejesOeer Meerle Ùegæ kesâ oewjeve efleyyele keâe nefLeÙeej keâer lejn Fmlesceeue keâjvee Ûeenlee Lee~ meerDeeFS ves KecHee efJeõesenf ÙeeW keâes nefLeÙeejyebo efkeâÙee Lee uesefkeâve efleyyele keâer mJeleb$elee keâe keâYeer Kegue keâj meceLe&ve Yeer venerb efkeâÙee~ Deepe Yeer efveJee&efmele mejkeâej Hej Decesefjkeâer meeÙee ceb[je jne nw~ ‘øeOeeveceb$eer’ ueesyemeebie meebies mes ueskeâj meyekeâe Decesefjkeâer keâveskeäMeve nw~ keâF& øecegKe vesleeDeeW kesâ HeefjJeej Decesejf keâe ceW jn jns nQ~ efleyyele ÙetLe keâebieÇms e kesâ DeOÙe#e lesJeebie efjieefpeve efkeâleves Decesefjkeâer nQ Deewj efleyyele kesâ efueS efkeâlevee meceefHe&le nw, Ùen keâne venerb pee mekeâlee Lee~ Je<eeX Decesefjkeâe ceW jn keâj HeÌ{eF& keâjves Jeeues efleyyeleer Decesefjkeâer vepeefjS mes Yeer øeYeeefJele nesles neWies, Ûeerve keâer efveieeneW mes Ùen yeÛelee venerb nesiee~ Decesefjkeâer øeYeeJe kesâ jnles Ûeerve ‘efveJee&efmele mejkeâej’ kesâ meeLe keâesF& meeLe&keâ mecePeewlee venerb keâjves Jeeuee~ Heef§eceer osMeeW keâe Kesue Kelce nes peeves keâer efmLeefle ceW efleyyeefleÙeeW kesâ kegâÚ-kegâÚ ceeefHeâkeâ mecePeewles keâe jemlee MeeÙeo Kegue peeS~ efleyyele 19Jeerb Meleeyoer mes ner Deblejje°^erÙe ogjefYemebefOeÙeeW ceW Hebâmee ngDee nw~ Deblejje°^erÙe HeefjefmLeefleÙeeW ceW yeoueeJe kesâ Fblepeej keâe efJekeâuHe efleyyeefleÙeeW kesâ meeceves venerb nw~ mebheke&â : 09810994447

ceefnueeDeeW keâer yesFppeleer kesâ ceeceues ceW efkeâme osMe kesâ veslee meyemes Deeies nQ, Jen Yeer YeieJeeve kesâ veece Hej? Decesejf keâe kesâ, efpemekeâer mejkeâejW ueeskeâleb$e Deewj meYÙelee kesâ øemeej kesâ efueS ogefveÙee Yej ceW HeâewpeW Gleejleer jner nQ~ Fve efoveeW Decesefjkeâe ceW je°^Heefle ÛegveeJe kesâ meeLe ner meervesš keâer meeršeW kesâ efueS Yeer øeÛeej Ûeue jne nw~ Fbef[Ùeevee jepÙe mes efjHeefyuekeâve Heešer& kesâ GcceeroJeej efjÛe[& cees[k& eâ ves Jeeo-efJeJeeo kesâ oewjeve keâne efkeâ yeueelkeâej kesâ veleerpeleve keâesF& ceefnuee ieYe&Jeleer nes peeleer nw, lees Gmes YeieJeeve keâer FÛÚe ceevevee ÛeeefnS~ Gvemes HetÚe ieÙee

Lee efkeâ Deiej yeueelkeâej Ùee jkeäle mebyebOeer mes menJeeme kesâ HeefjCeecemJe¤He keâesF& ceefnuee ieYe&Jeleer nes peeS lees keäÙee DeeHe Gme efmLeefle ceW ieYe&Heele keâer efnceeÙele keâjWies~ GvneWves keâne, ‘‘ceQves cenmetme efkeâÙee efkeâ peerJeve F&ÕejerÙe GHenej nw~ ceQ ceevelee ntb efkeâ Deiej yeueelkeâej pewmeer YeÙeeJen efmLeefleÙeeW ceW Yeer peerJeve keâer Meg®Deele nesleer nw, lees Gmes Yeer YeieJeeve keâer FÛÚe ceevevee ÛeeefnS~’’ efjÛe[& ves MeesjMejeyes kesâ yeeJepeto ceeHeâer ceebieves mes Fvekeâej keâj efoÙee nw Deewj Fmemes Gvekeâer ÛegveeJeer mebYeeJeveeDeeW Hej Yeer yegje Demej venerb HeÌ[e nw~ uesekf eâve Gvnerb keâer Heešer& kesâ, efcemetjer jepÙe mes meervesš kesâ GcceeroJeej še@[ Sefkeâve ves DeHeves keâLeve Hej ceeHeâer ceebie ueer nw~ še@[ ves Skeâ šerJeer FbšjJÙet ceW keâne Lee efkeâ [e@keäšjeW mes yeeleÛeerle kesâ yeeo cesjer jeÙe yeveer nw efkeâ ‘keâevetveer yeueelkeâej’ kesâ oewjeve ceefnueeDeeW kesâ Mejerj kegâÚ Fme lejn meef›eâÙe nes peeles nQ efkeâ ieYe&OeejCe keâer ef›eâÙee DeJe®æ nes peeleer nw~ ieYe& OeejCe nes Yeer peeS lees Gmekeâer mepee yeueelkeâejer keâes efceueveer ÛeeefnS~ ceefnuee mebie"veeW Deewj Gvekesâ efJejesefOeÙeeW ves ueleeÌ[ ueieeF& lees GvneWves Ùen keân keâj ceeHeâer ceebieer efkeâ cegPes DeHeves keâLeve Hej ogKe nw~ DeeefKej ceQ oes yesefšÙeeW keâe yeeHe ntb~

êÿÊ¢◊Ê⁄U ◊¥ ’ÊÒh-◊ÈÁS‹◊ ≈U∑§⁄UÊfl

HeÌ[esmeer osMe cÙeebceej kesâ meerceeJeleer& jKeeFve jepÙe ceW cegemf uece efJejesOeer efnbmee efHeâj Meg¤ nes ieF& nw~ efnbmee keâe vesle=lJe keâj jns nQ yeewæ efYe#eg, efpevekeâe Oece& nw ‘Deefnmb ee HejceesOece&:’~ Dekeäletyej kesâ DeeefKejer nHeäles ceW jKeeFve ceW jesenf ib Ùee kesâ veece mes ceMentj, cegmeueceeveeW Hej nceues Meg¤ nes ieS~ yeewæ-cegefmuece efnbmee ceW 130 mes DeefOekeâ ceejs pee Ûegkesâ nQ~ npeejeW Iej Hetâb keâ [eues ieS

nQ~ peeve-ceeue keâe pÙeeoe vegkeâmeeve cegmeueceeveeW keâe ngDee nw~ jKeeFve Ùeeveer Dejekeâeve ceW meoer& keâe ceewmece Meg¤ nes Ûegkeâe nw~ Ssmes ceW npeejeW yesIej cegmeueceeve Ùee lees efMeefJejeW ceW jn jns nQ Ùee veeJeeW ceW yew" keâj yeebiueeosMe Ùee keânerb Deewj Yeeieves keâer keâesefMeMe keâj jns nQ~ cegefmuece osMeeW kesâ mebie"ve DeesDeeFmeer ves jenle HengbÛeeves keâer HesMekeâMe keâer, efpemes je°^Heefle Leerve meerve keâer mejkeâej ves mJeerkeâej Yeer keâj efueÙee Lee uesefkeâve efYe#egDeeW ves Fmekeâe Ùen keâj efJejesOe efkeâÙee efkeâ ‘yeebiueeosMeer DeelebkeâJeeefoÙeeW’ keâes efkeâmeer jenle keâer pe¤jle venerb nw~ Dejekeâeve ceW keâjerye 1200 meeue mes jn jns cegmeueceeveeW keâes efYe#eg cÙeebceej keâe veeieefjkeâ ner venerb ceeveles~ otmejer Deesj yeewæ Úe$e mketâueeW ceW vemueer DeueieeJe kesâ efueS keâevetve keâer ceebie keâj jns nQ~ Gvekeâe keânvee nw efkeâ Jes cegmeueceeveeW kesâ meeLe Skeâ keâ#ee ceW ve lees yew" mekeâles nQ, ve Gvekesâ meeLe Skeâ Úe$eeJeeme ceW jnvee Hemebo nw~ mebÙegkeäle je°^ cenemeefÛeJe yeeve keâer cetve ves cegmeueceeveeW kesâ efKeueeHeâ efnbmee Deewj YesoYeeJe jeskeâves keâer DeHeerue keâer nw~ ßeeruebkeâe keâer lejn cÙeebceej ceW Yeer yeewæ vemueJeeo yegjer lejn peÌ[W pecee Ûegkeâe nw~ vemueJeeo mes yeewæ mesvee Yeer venerb yeÛeer nesieer FmeerefueS DeeMebkeâe peleeF& pee jner nw efkeâ keânerb mesvee mejkeâej kesâ DeeosMe ceeveves mes cevee ve keâj os~ yeewæeW keâe meceLe&ve Kees osves kesâ [j mes ueeskeâleebef$ekeâ Deeboesueve keâer veslee Deebie meeve met keâer Yeer ÛegHHeer meeOes ngS nQ~ yeebiueeosMe ves DeHeveer mecegõer meercee meerue keâj oer nw~ jesefnbiÙee mecemÙee Deblejje°^erÙe ¤He ues Ûegkeâer nw~ MejCeeefLe&ÙeeW ceW Deue keâeÙeoe keâe Demej Hewâueves keâer KeyejW Dee jner nQ~ efHeÚues efoveeW cegyb eF& ceW ngF& efnmb ee ceW Skeâ jesefnbiÙee GieÇJeeoer keâe veece DeeÙee Lee~ 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


30

⁄UÊíÿŸÊ◊Ê ◊äÿ ¬˝º‡Ê

⁄UÊ◊ŸË ∑§ Á‹∞ Ÿ‹π«∏UÊ ◊¥ ÿôÊ ceOÙe øeosMe kesâ MeepeeHegj efpeues mes 60 efkeâueesceeršj otj efmLele lenmeerue veueKes[Ì e ceW Decesejf keâer je<š^Heefle Heo kesâ efjHeefyuekeâve Heešer& kesâ GcceeroJeej efceš jesceveer keâer peerle kesâ efueS Dee" ef o veeW lekeâ Ùe%e, peeHe Deew j leb $ e Deveg<"eve keâjeS peeves mes nj efkeâmeer keâes DeeMÛeÙe& Deewj keâewletnue nesvee mJeeYeeefJekeâ nw~ Ùen Deveg<"eve 16 Dekeäštyej keâes MeejosÙe veJejeef$e mes veueKesÌ[e kesâ Heerleebyeje efmeæHeer" ceeb yeieueecegKeer cebefoj Heefjmej ceW øeejbYe ngDee Lee efpemekeâer HetCee&ngefle 23 Dekeäletyej keâes efJeefOe-efJeOeeveHetJe&keâ keâer ieF&~ osJeeme efveJeemeer og<Ùeble JÙeeme kesâ ceeie&oMe&ve ceW DeeÙeesefpele Fme Deveg<"eve ceW

16 HegjesefnleeW ves Yeeie efueÙee~ osMe ceW ceeb yeieueecegKeer kesâ leerve cenlJeHetCe& cebefoj yeleeS peeles nQ~ pees ceOÙe øeosMe kesâ oefleÙee Deewj veueKesÌ[e leLee efnceeÛeue øeosMe kesâ keâebieÌ[e ceW efmLele nQ~ Ùeneb Ûew$e leLee MeejosÙe veJejeef$e HeJe& Hej Ùe%e, peHe Deewj leebef$ekeâ Deveg<"eve

nesles jnles nQ, uesefkeâve MeeÙeo Ùen Henuee ceewkeâe jne peye Decesefjkeâer je<š^Heefle Heo kesâ GcceeroJeej keâer peerle kesâ efueS Ùeneb Ùe%e Deveg<"eve meefnle DevÙe leebef$ekeâ ef›eâÙeeSb mebHevve keâjeF& ieFË~ øecegKe Ùe%eeÛeeÙe& og<Ùeble JÙeeme ves yeleeÙee

2001 Deewj 2008 kesâ HebÛeeÙele ÛegveeJeeW kesâ veleerpeeW Hej Deiej vepej [eueW lees HeeSbies efkeâ 2001 kesâ ÛegveeJe ceW keâebieÇsme keâes 90 Heâermeoer HebÛeeÙele meeršeW Hej meHeâuelee Deefpe&le ngF& Leer, Jenebbr 2008 kesâ ÛegveeJe ceW Gmes cee$e 47.87 Heâermeoer meeršW ner øeeHle ngF~Ë DeieHe Deewj lelkeâeueerve SÙet[erSHeâ ves Gmes keâÌ[er Ûegveewleer oer Leer~ YeepeHee keâes ÛeewLes mLeeve Hej ner meblees<e keâjvee HeÌ[e~ Fmeer DeebkeâÌ[s ves keâebieÇms e keâer efÛeblee Deewj yeÌ{e oer nw~ cegKÙeceb$eer ves Jewmes #es$eeW ceW efJeMes<e OÙeeve osves keâer yeele keâner nw- peneb efHeÚues efJeOeevemeYee ÛegveeJe ceW Heešer& keâer efmLeefle keâcepeesj efoKeer Leer~ jepÙe kesâ ueKeerceHegj, Deeceieg[er, MeesefCeleHegj, yebieeF&ieebJe, Oesceepeer, ef[yeÇtieÌ{ leLee veieebJe

ceW keâebieÇsme efJeMes<e DeefYeÙeeve kesâ lenle DeHeves peveeOeej keâes yeÌ{eves kesâ efueS keâcej keâme Ûegkeâer nw~ cegKÙeceb$eer Ûeenles nQ efkeâ jepÙe kesâ ieÇeceerCe FueekeâeW ceW Deece uees i eeW keâes mejkeâejer ÙeespeveeDeeW keâe Hetje ueeYe efceue jne nw Ùee vener,b Fmekeâe Deekeâueve efkeâÙee peevee ÛeeefnS~ Deiej GvnW Fmekeâe ueeYe venerb efceue jne nw lees Fme yeele keâer Hekeäkeâer JÙeJemLee keâer peeS, leeefkeâ Jes mejkeâejer ÙeespeveeDeeW mes ueeYeeefvJele nes mekeWâ~ HebÛeeÙele ÛegveeJe kesâ yeeo jepÙe ceW ueeskeâmeYee ÛegveeJe keâer Yeer Deenš megveeF& osves ueiesieer~ keâebieÇms e venerb Ûeenleer efkeâmeer Jepen mes Gmekesâ Jeesš yeQkeâ ceW efJeHe#eer Heeefš&Ùeeb meWOe ueieeS~ Fme yeerÛe DeieHe ves Yeer HebÛeeÙele Deewj ueeskeâmeYee ÛegveeJeeW keâes ueskeâj DeHeveer lewÙeeefjÙeeb Meg™ keâj oer nw~ DeieHe kesâ DeOÙe#e øeHegâuue kegâceej cenble ves Heešer& kesâ mLeeHevee efoJeme Hej DeeÙeesefpele keâeÙe&›eâce ceW Ssueeve efkeâÙee efkeâ Gvekeâer Heešer& HebÛeeÙele Deewj ueeskeâmeYee ÛegveeJe Dekes â ues ueÌ [ s i eer ~ YeepeHee Deew j SDeeF&Ùet[erSHeâ ves Yeer keâne nw efkeâ Deeieeceer efoveeW ceW pees Yeer ÛegveeJe neWies, Heešer& Dekesâues celeoeleeDeeW kesâ yeerÛe peeSieer~ kegâue efceueekeâj osKee peeS lees øecegKe efJeHe#eer HeeefšÙ& eeb HebÛeeÙele ÛegveeJe kesâ efueS Dekesâues ner øeefleÉbeÉf lee kesâ cet[ ceW efoKe jner nQ~ efkeâme Heešer& keâes efkeâleveer meHeâuelee efceuesieer, DeYeer mes Ùen YeefJe<ÙeJeeCeer keâjvee "errkeâ venerb nesiee~ De®Ce kegâceej Pee

•‚◊

¬¢øÊÿà øÈŸÊfl ∑§ Á‹∞ ‚Á∑˝§ÿ „ÈU߸ ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¢ 2013 kesâ Meg®Deele ceW jepÙe ceW nesves Jeeues HebÛeeÙele ÛegveeJe keâes ueskeâj keâebieÇms e Heešer& DeYeer mes lewÙeejer ceW pegš ieF& nw~ cegKÙeceb$eer le®Ce ieesieesF& ves Heešer& vesleeDeeW Deewj keâeÙe&keâlee&DeeW keâes DeHeves-DeHeves efveJee&Ûeve #es$eeW ceW peekeâj Heešer& keâer peerle megefveefMÛele keâjves kesâ efueS efveos&Me peejer efkeâÙee nw~ cegKÙeceb$eer le®Ce ieesieesF& efHeÚues kegâÚ cenerveeW mes jepÙe ceW IegmeHew", yeeÌ{ Deewj ieQ[eW keâer nlÙee keâes ueskeâj efJeHe#eer oueeW kesâ Dee›eâecekeâ jJewS mes Deebleefjkeâ ™He mes efÛebeflele nQ~ Flevee ner venerb, øeosMe keâebieÇsme kesâ Deboj Deewj mejkeâej ceW Meeefceue kegâÚ cebe$f eÙeeW kesâ yeerÛe Yeer meye kegâÚ "erkeâ-"ekeâ venerb Ûeue jne nw~ Fvnerb JepeneW mes cegKÙeceb$eer Deeieeceer HebÛeeÙele ÛegveeJe keâes ueskeâj DeYeer mes keâebieÇsme Heešer& keâes Skeâpegš keâjves ceW ueie ieS nQ~ HebÛeeÙele ÛegveeJe efkeâmeer Yeer Heešer& keâer mebie"veelcekeâ efmLeefle keâes Deebkeâves keâe Hewceevee ceeves peeles nQ~ efHeÚues HebÛeeÙele ÛegveeJe ceW keâebieÇsme keâer efmLeefle DeÛÚer venerb Leer, efHeâj Yeer Gmes efJeOeevemeYee ÛegveeJe ceW Gcceero mes keânerb DeefOekeâ meeršW øeeHle ngF~Ë keâeb«esme Heešer& Ûeenleer nw efkeâ neue ner ceW [ercee nmeeJe #es$e keâes ueskeâj pees Meebefle mecePeewles ngS nQ Gmekeâe ueeYe Gmes Deeieeceer HebÛeeÙele ÛegveeJe ceW efceues~ Je<e& Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

efkeâ Ùen Ùe%e iegpejele kesâ cetue efveJeemeer Deewj efJeiele yeerme Je<ees&b mes Decesefjkeâe kesâ cesceefHeâme Menj ceW jn jns keâuuet YeeF& Hešsue ves keâjeÙee Lee~ Hešsue kesâ Decesefjkeâe kesâ Deveskeâ MenjeW ceW ceesšsue nQ Deewj Jes efjheefyuekeâve heešea kesâ keâšdšj meceLe&keâ nQ~ Fme Ùe%e kesâ Ùepeceeve ßeer Hešsue ner Les uesefkeâve Jes mJeÙeb ceewpeto venerb ng S ~ GvneW v es Ùe%e keâjeves keâer ef J eef O e efJeOeeveHetJe&keâ šsueerHeâesve kesâ peefjS mebkeâuHe efueÙee Lee~ [e@. JÙeeme ves yeleeÙee efkeâ jesceveer keâer Heâesšes keâes Ùe%e keâer Jesoer kesâ mece#e jKekeâj Ùen Deveg<"eve efkeâÙee ieÙee~ Fme Ùe%e ceW keâjerye 16 efkeâuees osMeer Ieer Deewj meew efkeâuees meefceOee keâe GHeÙeesie keâjves keâer Keyej nw~ Ùe%e Dee" efoveeW lekeâ øeefleefove megyen 8.30 mes 10 yepes lekeâ leLee jeef$e keâes 9 mes 11 yepes lekeâ Ûeuee~ Heb. JÙeeme ves Fme Ùe%e ceW DeeS KeÛe& Deewj GvnW efceueer oef#eCee hej Ûeghheer meeOe ueer nw~ vejWõ ieewÌ[

„UÁ⁄UÿÊáÊÊ

’«∏UË ⁄ÒUÁ‹ÿÊ¥ ∑§Ê ’«∏UÊ π‹ jepÙe ceW keâebieÇsme keâer YetHesvõ efmebn ngñe kesâ vesle=lJe Jeeueer mejkeâej keâe leerve Je<e& keâe keâeÙe&keâeue Hetje nes peeves kesâ HeMÛeele øeosMe ceW jepeveereflekeâ Heeefš&ÙeeW Éeje yeÌ[er jwefueÙeeW keâer Iees<eCee mes jepÙe ceW jepeveereflekeâ ieefleefJeefOeÙeeW ceW lespeer Dee ieF& nw~ meYeer jepeveerelf ekeâ HeeefšÙ& eeW kesâ veslee Je keâeÙe&keâlee& jwefueÙeeW keâes ueskeâj peve mebHeke&â DeefYeÙeeve Ûeuee jns nQ~ jepÙe keâer cegKÙe efJeHe#eer Heešer& Fvesuees DeHeves HetJe& øeOeeveceb$eer Je mJeieer&Ùe ÛeewOejer osJeerueeue kesâ pevceefove hej Skeâ veJebyej keâes oef#eCe nefjÙeeCee kesâ jepeveerelf ekeâ keWâõ jsJeeÌ[er ceW jwueer DeeÙeesefpele keâjves pee jner nw~ Fme jwueer kesâ ceeOÙece mes Fvesuees jepÙe keâer meòee™Ì{ keâebieÇms e Heešer& Hej jepeveerelf ekeâ oyeeJe keâer lewÙeejer ceW nw~ Jenerb meeLe-meeLe Heešer& keâe ue#Ùe iewj mlej Deewj iewj YeepeHee Heeefš&ÙeeW kesâ leermejs ceesÛex Hej nw~ Jenerb meòee™Ì{ keâebieÇsme Heešer& 4 veJebyej keâes efouueer kesâ jeceueeruee cewoeve ceW jwueer keâjves pee jner nw~ jwueer keâe DeeÙeespeve ÙetHeerS Éeje SHeâ[erDeeF kesâ meceLe&ve ceW efkeâÙee pee jne nw~ keâebieÇms e neFkeâceeve Éeje jwueer ceW Yeer[Ì pegševes keâer cenlJeHetCe& efpeccesoejer øeosMe kesâ cegKÙeceb$eer YetHesvõ efmebn ngñe Hej [eueer nw~ Fme jwueer kesâ ceeOÙece mes keâeb«esme efJeHe#e kesâ DeejesHeeW keâe


31

©UàÃ⁄UÊπ¢«U

Á’ŸÊ ¬¢Í¿U flÊ‹Ê øÍ„UÊ πÃ⁄‘U ◊¥ GòejeKeb[ Ùeefo DeHeves øeeke=âeflekeâ meeQoÙe& kesâ efueS HenÛeevee peelee nw lees DeveesKes peerJe peblegDeeW kesâ efueS Yeer~ Deeceleewj Hej IejeW Deewj KesleeW ceW vegkeâmeeve HenbgÛeeves Jeeues Ûetns kesâ yeejs ceW lees meYeer peeveles nQ , ues e f k eâve GÛÛe efnceeueÙeer #es$eeW ceW Skeâ Ssmee Ûetne Yeer nw, efpememes FbmeeveeW keâes lees vegkeâmeeve venerb neslee uesefkeâve FbmeeveeW kesâ GÛÛe efnceeueÙeer #es$eeW ceW omlekeâ osves mes Deewj lemkeâjeW Éeje DelÙeefOekeâ peÌ[er yetešf ÙeeW keâe oesnve keâjves mes Ùen DeveesKee peerJe mebkeâš ceW nw~ efyevee HetbÚ kesâ Fme Ûetns keâer KeeefmeÙele nw efkeâ Ùen Deveepe kesâ oeveeW kesâ yepeeÙe GÛÛe efnceeueÙeer #es$eeW ceW efceueves Jeeues Deew<eOeerÙe heewOeeW Deewj peÌ[er-yetešf ÙeeW keâes Keelee

nw~ mLeeveerÙe Yee<ee ceW Fme Ûetns keâer HetbÚ ve nesves keâer Jepen mes Fmes ™b[e Deewj KejieesMe pewmes efoKeves keâer Jepen mes Ûetne KejieesMe kesâ veece mes Yeer peevee peelee nw~ Fme Ûetns keâe veece jes[Wš Deewj Jew%eeefvekeâ veece Deeskeâesšesvee jesÙeueer nw~ meeceevÙele: FbmeeveeW keâer vepejeW mes

¬Á‡ø◊ ’¢ªÊ‹

Á’ŸÊ ¬…∏UÊ∞ flß ‹ ⁄U„U „Ò ¢ Á‡ÊˇÊ∑§ cegbnleesÌ[ peJeeye osvee Ûeenleer nw~ JeneR otmejer Deesj nefjÙeeCee peveefnle keâebiesmÇ e DeHeves HeebÛeJeW mLeeHevee efoJeme Hej oes efomebyej keâes efmejmee ceW jwueer DeeÙeesefpele keâj jner nw~ Fme jwueer ceW npekeâeb vesleeDeeW kesâ DeueeJee menÙeesieer YeepeHee kes â je°^ e r Ù e DeOÙe#e ef v eef l eve ie[keâjer , ueeskeâmeYee ceW efJeHe#e keâer veslee meg<ecee mJejepe, HetJe& GHeøeOeeveceb$eer ueeueke=â<Ce Dee[JeeCeer Yeeie ueWies~ jwueer ceW Yeejer YeerÌ[ pegšekeâj npekeâeb DeHeves DeeHe keâes jepÙe ceW keâebieÇsme keâe jepeveereflekeâ efJekeâuHe meeefyele keâjvee Ûeenleer nw~ efmejmee efpeuee Fvesuees keâe ieÌ{ ceevee peelee nw~ FmeefueS npekeâeb ves meerOes efmejmee ceW jwueer jKekeâj Fvesuees Hej jepeveereflekeâ oyeeJe yeveeves keâer jCeveerefle DeHeveeF& nw~ Heešer& YeepeHee kesâ meeLe DeHeves ie"yebOeve keâes ueskeâj Fvesuees Éeje G"eS pee jns meJeeueeW Hej efJejece ueieevee Ûeenleer nw~ jwueer keâes ueskeâj HetJe& GHe cegKÙeceb$eer Ûebõceesnve leLee npekeâeb-YeepeHee ie"yebOeve kesâ ÛesÙejcewve Oece&Heeue ceefuekeâ, jepÙe keâe oewje keâj jns nQ~ jepeveerelf ekeâ oueeW keâer Fve jweuf eÙeeW ves jepÙe keâe jepeveereflekeâ leeHeceeve yeÌ{e efoÙee nw~ efJeveeso kegâne[

Heef§ece yebieeue kesâ veefoÙee efpeues kesâ mejkeâejer meneÙelee-øeeHle ueÌ[efkeâÙeeW kesâ oes mketâueeW ceW keâesF& Úe$ee venerb nw, uesekf eâve Ùeneb keâeÙe&jle 14 DeOÙeeHekeâ Deewj DevÙe keâce&Ûeejer Deejece mes Jesleve ues jns nQ~ Fve mketâueeW kesâ veece nQ- Gcee MeefMe efvecvelej Deewj GÛÛe yeeefuekeâe efJeÅeeueÙe Je leejkeâ oeme ef M e#ee meove pet e f v eÙej neFmketâue heâe@j ieume&~ Ùeneb kesâ DeOÙeeHekeâ

yeÛekeâj jnves Jeeuee Ùen DeveesKee Ûetne 2100 mes 3600 ceeršj keâer TbÛeeF& Jeeues efnmmeeW ceW ner HeeÙee peelee nw~ Yetjs jbie kesâ HetbÚjefnle Fme Ûetns keâer uebyeeF& 15 mes 18 mesceer lekeâ Deewj Fmekeâer TbÛeeF& 5 mes 6 mesceer lekeâ nesleer nw~ Meerlekeâeue Deewj yeHe&âyeejer kesâ oewjeve Ùen DeHevee Yeespeve Henues ner DeHeves ef y eue ceW Fkeâúe keâj ueslee nw~ peÌ[er yetefšÙeeW keâes ie"jer keâer lejn mšesj keâj ™b[e meceÙe-meceÙe Hej DeHeves Yeespeve keâes OetHe ceW ueekeâj megKeelee Yeer jnlee nw, pees efkeâ Fmekesâ yesno mebJesoveMeerue nesves keâer hegef° keâjlee nw~ Fme DeveesKes Ûetns Hej keâeHeâer DevegmebOeeve keâj Ûegkesâ ieÌ{Jeeue efJeÕeefJeÅeeueÙe kesâ pebleg efJe%eeve efJeYeeie kesâ pesvesešf keâ efJeMes<e%e

øees . SmeSve. yeng i eg C ee Fme Ûet n s keâe Denceoeyeeo mes [erSveS Hejer#eCe keâjJee Ûegkesâ nQ~ Jes yeleeles nQ efkeâ Ùen Ûetne meeceevÙele: Deew<eOeerÙe HeeoHeeW, peÌ[er-yetefšÙeeW Deewj metKeer Ieeme ner Keelee nw~ Ùen Ûetne 15 ef[ieüer mes pÙeeoe leeHeceeve menve venerb keâj Heeves kesâ Ûeueles meefoÙ& eeW ceW Yeer yengle veerÛes Jeeues efnmmeeW ceW venerb Deelee nw~ Ùen yeHe&â efiejves mes Henues ner peÌ[er-yetefšÙeeW Deewj Deew<eOeerÙe HeeoHeeW keâes DeHeves efyeue ceW ie"jer yevee keâj pecee keâj ueslee nw~ meceÙe-meceÙe Hej Ùen DeHeves Yeespeve keâes OetHe ceW ueekeâj megKeelee nw Deewj OetHe {ueves mes Henues ner JeeHeme DeHeves efyeue ceW Gmes ueskeâj Ûeuee peelee nw~ Fmekesâ øeeke=âeflekeâ DeeJeemeeW kesâ DeemeHeeme nes jns JewOe-DeJewOe peÌ[er yetefšÙeeW Deewj Deew<eOeerÙe HeeoHeeW kesâ DelÙeefOekeâ oesnve ves Fmekesâ efJeueghle nesves keâe Keleje yeÌ{e efoÙee nw~ ieewjJe veewef[Ùeeue

Deewj DevÙe keâce&Ûeejer DeKeyeej Ùee Heef$ekeâeSb HeÌ{ keâj Ùee ieHeMeHe keâj meceÙe iegpeejles nQ~ kegâÚ mLeeveerÙe ueesieeW keâe keânvee nw efkeâ ueÌ[efkeâÙeeb mketâue ceW HeÌ{ves kesâ efueS venebbr peevee Ûeenleerb nQ~ Fme cemeues hej ueesieeW keâe keânvee nw efkeâ Jes Deheves yeÛÛeeW keâes yeebiuee ceeOÙece kesâ mketâueeW ceW HeÌ{evee venerb Ûeenles nQ~ efMe#ee efJeYeeie keâer Fmes Goemeervelee ner keâefnS efkeâ GvneWves Deepelekeâ keâesF& meJex#eCe veneR keâjeÙee nw efkeâ mketâueeW ceW ueÌ[efkeâÙeeb keäÙeeW venerb HeÌ{ves Deeleer nQb?r otmejer Deesj veefoÙee kesâ efpeuee mketâue efvejer#ekeâ efJeÕepeerle oeme keânles nQ efkeâ ceQves DeHeves GÛÛeeefOekeâeefjÙeeW keâes Fve oesveeW

mketâueeW kesâ efMe#ekeâeW kesâ leyeeoues kesâ yeejs ceW yelee efoÙee nw~ ceQ THej kesâ DeeosMe keâe Fblepeej keâj jne ntb~ efJeÕeeme ves yeleeÙee efkeâ Úe$e venerb nesves keâer Jepen mes Fve mketâueeW keâer ceevÙelee jö keâj oer ieF& nw~ DeeefKej Ùen HeefjefmLeefle kewâmes Hewoe ngF&? Fme Hej Jes yeleeles nQ efkeâ oesveeW mketâueeW ceW Dee"Jeerb keâ#ee lekeâ ner HeÌ{eF& nesves keâer Jepen mes DeefYeYeeJekeâeW kesâ efueS Deeies keâer HeÌ{eF& kesâ efueS otmejs mketâueeW ceW oeefKeuee uesvee keâeHeâer cegefMkeâue neslee nw, FmeefueS Jes meye GÛÛe-ceeOÙeefcekeâ mketâueeW ceW Ûeues ieS~ DeeOeejYetle megefJeOeeDeeW Jeeues Fve mketâueeW ceW ve ner keâesF& Úe$ee nw Deewj ve ner keâesF& øeyebOeve meefceefle~ Gcee MeefMe mketâue keâer øeOeeveeOÙeeefHekeâe oerefHekeâe Iees<e keânleer nQ efkeâ Úe$eeDeeW keâer leeoeo meeue-oj-meeue Iešles-Iešles MetvÙe lekeâ HengbÛe ieF&~ Úe$eeDeeW kesâ ve nesves mes nce ueesie ogKeer nQ~ nceves mebyebeOf ele ef J eYeeie mes DeHeves leyeeoues keâe DevegjesOe efkeâÙee nw~ JeneR otmejer Deesj leejkeâ oeme ef M e#ee meove keâer øeOeeveeOÙeeefHekeâe ßeeJeCeer cegKepeer& yeleeleer nQ efkeâ efHeâueneue mketâue ceW HeebÛe efMe#ekeâ nQ~ Je<e& 1973 ceW mLeeefHele Fme mketâue ceW DeeefKejer yeneueer 2006 ceW ngF& Leer, peye Yetieesue kesâ Skeâ efMe#ekeâ keâer efveÙegekf eäle ngF& Leer~ Mebkeâj peeueeve 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


32

Á’„UÊ⁄U ÷Ê¡¬Ê ∑§ •Êª ŸÃ◊SÃ∑§ ÄÿÊ¥ ŸËÃˇÊ? meYeer heâesšes : njoerhe efmebn

jleervõ veeLe joerÙe veJeje$e kesâ DeejbYe nesles ner veerleerMe kegâceej ves DeHeves pevelee ojyeej ceW pÙeeW ner Ùen cegveeoer keâer efkeâ YeepeHee kesâ meeLe Gvekeâe efkeâmeer Yeer lejn keâe celeYeso venerb nw Deewj ueeskeâmeYee ceW Jes efceuekeâj ueÌ[iW es, lÙeeW ner efmeÙeemeer Hebef[leeW ves lees Ùeneb lekeâ keân [euee efkeâ veerleerMe keâes Deye Deeše-oeue keâe YeeJe Helee ueie ieÙee nw~ Fme Iees<eCee kesâ meeLe ner veerleerMe kegâceej kesâ Jes øeJekeälee pees efkeâ YeepeHee Hej Hegâb Heâkeâej ceej jns Les, peeves keâneb efyeuee ieS~ lees keäÙee Ùen ceeve efueÙee peeS efkeâ peoÙet yewkeâHegâš Hej Ûeueer ieF& nw? ojDemeue ÙetHeerS keâer ‘peve efJejesOeer’ veerefleÙeeW kesâ efKeueeHeâ cecelee yevepeer& ves keWâõ mejkeâej mes le=Cecetue keâebieüsme keâe meceLe&ve pewmes ner KeerÛb ee, veerleerMe keâer keâesšjer kesâ meomÙeeW ves GvnW meueen oer efkeâ Ùener mener ceewkeâe nw YeepeHee mes efHeb[ Úg[Ì ekeâj ‘Hebpes’ keâes HekeâÌ[ves keâe~ GOej veerleerMe mes ueueve efmebn keâer oesmleer keâer KeyejW efmeÙeemeer efHeâpeeb ceW Deueie ner lewj jner Leer~b ueueve keâYeer veerleerMe kesâ ve efmeHe&â uebieesefšÙee Ùeej ngDee keâjles Les yeefukeâ ‘[erHewâkeäšes meerSce’ keâer HeoJeer Yeer GvnW efceueer ngF& Leer~ ueueve ves Yeer veerleerMe kegâceej keâes ÙetHeerS kesâ meeLe nesves keâe HeâeÙeoe efieveeS~ Yejesmescebo met$eeW kesâ Devegmeej Fmeer yeerÛe ueeskeâmeYee ceW peoÙet kesâ kegâue yeerme meomÙeeW ceW mes leerve-Ûeej ner veerleerMe kesâ mebie peeves keâes lewÙeej ngS, yeefukeâ Mejo ÙeeoJe keâes Yeer veerleerMe keâe Ùen Kesue Hemebo venerb Lee~ yeleeÙee peelee nw efkeâ Mejo ÙeeoJe Fme cegös Hej veerleerMe kegâceej mes oes-oes neLe keâjves keâe ceve Yeer yevee Ûegkesâ Les~ Fmekesâ efJeHejerle efJeOeeve meYee ceW peoÙet kesâ 118 vegceeFboeW ceW mes oes-efleneF& veerleerMe kesâ megj ceW megj efceueeles jns Deewj Deepe keâer leejerKe ceW Yeer Gvekesâ meeLe nQ~ Fmeer oewjeve keâebieüsme ves veerleerMe keâes mebosMe efYepeJeeÙee efkeâ efJeueÙe mes keâce GvnW kegâÚ Yeer cebpetj vener~b Fmekesâ DeueeJee mebeJf eOeeve kesâ 91JeW

mebMeesOeve ves Yeer veerleerMe keâer yeepeerieerjer keâer nJee efvekeâeue oer~ Fme mebMeesOeve ceW mHe<š øeeJeOeve nw efkeâ Deiej efJeOeevemeYee Ùee ueeskeâmeYee kesâ leerve-ÛeewLeeF& øeefleefveefOeÙeeW ceW mes Skeâ Yeer keâce oue keâes leesÌ[les nQ, lees Gvekeâer meomÙelee meceeHle nes peeSieer~ Ùen Yeer JÙeJemLee Gkeäle mebMeesOeve ceW nw efkeâ Ùeefo leerve-ÛeewLeeF& vegceeFbos DeHeveer JeemleefJekeâ Heešer& keâes efJeIeefšle keâjles nQ, leye GvnW Dehevee oue yeveeves Ùee efkeâmeer otmejs oue ceW efJeueÙe keâjvee DeefveJeeÙe& nesiee~ pees Skeâ efleneF& øeefleefveefOe yeÛe peeSbies, GvnW ner JeemleefJekeâ oue keâer ceevÙelee øeeHle nesieer~ Fmeer Ûe›eâJÙetn ceW veerleerMe Hebâme ieS~ Ûe›eâJÙetn leesÌ[ves keâer keâce keâesefMeMe GvneWves venerb keâer~ Fmekesâ efueS veerleerMe kegâceej ves DeHeves efmeÙeemeer Me$eg Je efHeâueJekeäle mecelee Heešer& kesâ je<š^eÙr e DeOÙe#e HetJe& meebmeo

[e@. meerHeer "ekegâj, øeosMe DeOÙe#e YeepeHee

JeefMe<" veejeÙeCe efmebn, øeosMe DeOÙe#e, peoÙet

‘nce efkeâmeer mes keâce veneR nQ’

‘nce oesveeW lees Heeš&vej nQ’

veer l eer M e keä Ù eeW YeepeHee mes DeÛeevekeâ øesce keâjves ueies nQ? yeerÛe ceW DeeHeves keâne Lee efkeâ nce ÛeeueermeeW meerš Hej lewÙeejer keâj jns nQ? cesjs keânves keâe DeLe& Ùen Lee efkeâ ÛeeueermeeW Hej cesjs kewâ[j lewÙeej jnWies leYeer lees nce peoÙet kesâ GcceeroJeej keâes Yeer peer-peeve mes efJepeÙeer yeveeSbies~ 1996 mes nceejs kewâ[j, nceejer Heešer& ves veerleerMe keâes veslee ceeve efueÙee nw peyeefkeâ Gme Jekeäle Gvekesâ Heeme kesâJeue 6 efJeOeeÙekeâ Les~

ÛeÛee& nw ef k eâ peoÙet ves YeepeHee kes â mece#e Deelcemecehe&Ce keâj efoÙee nw? Ùen yekeâJeeme nw~ nce oesveeW 16 meeue Hegjeves Heeš&vej nQ~ Ùen yeele oeriej nw efkeâ keâYeer efkeâmeer cegös Hej YeepeHee mes nceeje celeYes o nes peelee nw ~ Deelcemecehe&Ce keäÙeeW keâjWies? oesveeW keâer leekeâle mes ner lees Sve[erS keâer ngketâcele Ùeneb nw efpemekesâ ueer[j veerleerMe kegâceej nQ~ nceW efkeâmeer meJes& keâer peevekeâejer veneR nw~

‡ÊÊ

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

lees keäÙee Ùen ceeve efueÙee peeS efkeâ peoÙet yewkeâHegâš Hej Ûeueer ieF& nw?

yeüÿevebo ceb[ue keâes Yeer DeHeves otleeW kesâ ceeOÙece mes Heševes keâe øeÙeeme efkeâÙee efkebâleg ceb[ue ves Gvekeâer Skeâ ve megveer~ veerleerMe ves yejmeeW Henues mecelee Heešer& keâe efJeueÙe peoÙet ceW efkeâÙee Lee, lees yeüÿeevebo ceb[ue DeHeves ueeJeueMkeâj kesâ meeLe Gmeer ceW jn ieS Les~ efuenepee, ÛegveeJe DeeÙeesie ves Gvekeâer mecelee kesâ DeefmlelJe keâes yejkeâjej jKee Lee~ keâneveer Ùenerb Kelce venerb nesleer~ Fme jepeveerelf ekeâ oebJe-HeWÛe kesâ ojefceÙeeve Ssmee venerb efkeâ YeepeHee ÛegHe yew"er jner~ YeepeHee ves Yeer Yeerlej ner Yeerlej veerleerMe keâes HešKeveer osves Jeemles keâcej keâme jKeer Leer, megMeerue ceesoer SJeb Gvekesâ ÛesueeW keâes Úes[Ì keâj~ YeepeHee ves Yeer ceve yevee efueÙee Lee efkeâ Heeveer efmej kesâ GâHej mes yenves ueiesiee lees Jes Sve[erS efJeOeeÙekeâ oue keâer yew"keâ yegueeSbies Deewj veerleerMe keâes efJeMJeeme cele neefmeue keâjves nsleg oyeeJe yeveeSbies~ Yevekeâ veerleerMe keâes ueie ieF& Leer~ meveo jns efkeâ 1979 ceW lelkeâeueerve pevelee Heešer& efJeOeeÙekeâ oue keâer ceerefšbie ceW cegKÙeceb$eer keâHet&jer "ekegâj efJeMJeeme cele pegše venerb mekesâ Les, efuenepee GvnW FmleerHeâe osvee HeÌ[e Lee~ Gvekeâer peien jecemegob j oeme veslee Ûegves ieS Les~ DeYeer leerve efveo&ueerÙe efJeOeeÙekeâeW kesâ meceLe&ve kesâ meeLe YeepeHee kesâ Heeme 94 efJeOeeÙekeâ nQ~ meeLe ner peoÙet kesâ Yeer keâF& efJe#egyOe efJeOeeÙekeâ Fme Men-ceele kesâ Kesue Hej efieæ o=ef<š [eues ngS Les efkeâ veerleerMe kegâceej kesâ mLeeve Hej Jes efkeâmeer otmejs keâes DeHevee ueer[j ceeve ueWies~ met$e yeleeles nQ efkeâ veerleerMe kesâ ‘øeeFJesš meJes&’ mes Gpeeiej ngDee nw efkeâ metyes keâer 15-16 Heâermeoer DeieÌ[er peeefleÙeeW (Yetefcenej, jepeHetle, yeüeÿeCe, keâeÙemLe) kesâ Deefleefjkeäle JewMÙeeW kesâ 6-7 øeefleMele cele YeepeHee kesâ efueS DeebKe cetob keâj ieesueyebo nQ Ùeeveer efkeâ 22-23 ØeefleMele Jeesš pees efkeâ 2009 kesâ mebmeoerÙe ÛegveeJe leLee 2010 kesâ efJeOeevemeYee efveJee&Ûeve ceW Sve[erS kesâ He#e ceW ieS Les, Jes Deueie nesves Hej efmeHe&â YeepeHee kesâ jn peeSbies~ Fmekesâ meeLe ner FOej YeepeHee ves IeveIeesj meomÙelee DeefYeÙeeve Ûeueekeâj ieebJe-ieebJe, keâmyes-keâmyes ceW DeHeves kewâ[j peyejomle {bie mes KeÌ[s keâj efueS nQ efpeveceW nj efyejeojer kesâ ueesie Meeefceue nQ~ peoÙet kesâ Keeles ceW DeYeer kegâceer-& keâesÙejer kesâ 10-11 Heâermeoer, ceneoefuele kesâ 18 øeefleMele Deewj Deefle efHeÚÌ[eW kesâ 30 Heâermeoer cele nQ~ ceesecf eve nQ lees 16 Heâermeoer Hej Jes jepeo, JeeceHebLeer, keâebieüms e, peoÙet ceW efJeYeeefpele nQ~ yesMekeâ 14 Heâermeoer ÙeeoJe ueeuet kesâ meeLe Debieo kesâ HeebJe keâer lejn peces ngS nQ~ DelÙeble efHeÚÌ[s JeesšjeW ceW Yeer YeepeHee ves DeHeveer Hew" neue ner ceW yeveeF& nw~ efheÚues Jeesšj 30 øeefleMele nQ FmeerefueS cegpeheäHeâjHegj kesâ peoÙet meebmeo kewâHšve peÙeveejeÙeCe efve<eeo ves veerleerMe kegâceej keâes nesefMeÙeej efkeâÙee nw efkeâ YeepeHee Gvekesâ Deefle efHeÚÌ[s JeesšjeW keâes lespeer mes DeHevee jner nw~ Fve meYeer mes Flej ‘DeefOekeâej-Ùee$ee’ kesâ oewjeve veerleerMe kegâceej kesâ nesMe efJeefYevve efpeueeW kesâ oewjs Hej leye HeâeKlee nes ieS, peye peien-peien Gvekeâer Yeejer cegKeeueHeâle ngF&~ FvneR leceece efmLeefleÙeeW keâes YeebHeles ngS veerleerMe Deye iegpejele ceW ÛegveeJe øeÛeej keâjves venerb pee jns nQ~


34

¬¢¡Ê’ ceveespe vewÙÙej peeye-jepemLeeve ceW škeâjeJe kesâ Deemeej vepej Dee jns nQ~ oesveeW HeÌ[esmeer metyes Henueer yeej venerb škeâje jns nQ~ Heeveer keâes ueskeâj oesveeW HeÌ[esefmeÙeeW keâer pebie lees peiepeeefnj nw ceiej Deye škeâjeJe ieg®Éeje keâcesšer keâes ueskeâj nw~ jepemLeeve ceW oes ope&ve Ssefleneefmekeâ ieg®Éejs nQ~ Fve meYeer ieg®ÉejeW keâe jKejKeeJe efHeâueneue SmepeerHeermeer Ùeeveer efMejesceefCe ieg®Éeje øeyebOekeâ keâcesšer kesâ efpecces nw~ Deye jepemLeeve kesâ efmeKe Ûeenles nQ efkeâ Fve ieg®ÉejeW kesâ jKejKeeJe keâe efpeccee GvnW efoÙee peeS~ jepemLeeve keâer kegâue Deeyeeoer keâe 2.5 Heâermeoer efnmmee efmeKe nQ~ Hebpeeye keâe Dekeâeueer oue jepemLeeve kesâ efmeKeeW keâer Deueie ieg®Éeje keâcesšer keâer ceebie keâe efJejesOe keâj jne nw~ jepemLeeve ceW Deieues meeue efJeOeevemeYee kesâ ÛegveeJe nesves pee jns nQ~ ÛegveeJe kesâ ceösvepej DeMeeskeâ ienueesle mejkeâej ves jepemLeeve kesâ efmeKeeW mes Deueie ieg®Éeje keâcesšer keâe cemeewoe lewÙeej keâjves keâes keâne nw~ ienueesle mejkeâej keâer oueerue nw efkeâ jepÙe kesâ efmeKeeW keâer uebyes meceÙe mes Deueie keâcesšer keâer ceebie jner nw~ efuenepee Deye Fme ceebie keâes Hetje keâjves keâe meceÙe Dee ieÙee nw~ mejkeâej keâes efJeOeevemeYee ÛegveeJe kesâ Ssve ceewkesâ hej ner Fme ceebie keâer Ùeeo keäÙeeW DeeF&, Ùes Skeâ yeÌ[e meJeeue nw~ jepemLeeve ceW Deueie ieg®Éeje keâcesšer keâer ceebie keâj jns njoerHe efmebn ef[yeef[yee keâe oeJee nw efkeâ ienueesle mejkeâej ves mJeeÙeòe keâcesšer kesâ efueS yeekeâeÙeoe Skeâ meJes& keâjJeeÙee nw~ meJes& kesâ yeeo ner cegKÙeceb$eer DeMeeskeâ ienueesle ves metyes kesâ efmeKeeW mes Deueie keâcesšer kesâ efueS cemeewoe lewÙeej keâjves keâes keâne nw~ Hebpeeye kesâ Dekeâeueer oue keâes Fmemes Slejepe nw~ cegKÙeceb$eer øekeâeMe efmebn yeeoue keâe keânvee nw efkeâ keâebieÇsme peeveyetPe keâj efmeKeeW kesâ Oeeefce&keâ ceeceues ceW oKeue os jner nw~ yeeoue kesâ cegleeefyekeâ efmeKe ieg®Éeje Sskeäš 1925 mes Ùen meeHeâ nw efkeâ cegukeâ Yej kesâ meYeer ieg®ÉejeW kesâ jKejKeeJe keâe efpeccee efmehe&â SmepeerHeermeer keâe nw~ cegKÙeceb$eer kesâ meueenkeâej njÛejCe efmebn yeQme keâe Yeer keânvee nw efkeâ Ùen cegöe øeOeeveceb$eer [e@keäšj ceveceesnve efmebn kesâ mece#e G"eÙee peeSiee~ GOej, efouueer efmeKe ieg®Éeje øeyebOekeâ keâcesšer kesâ HetJe& DeOÙe#e njefJeboj efmebn mejvee jepemLeeve kesâ efmeKeeW keâer Jekeâeuele keâj jns nQ~ Gvekeâe keânvee nw efkeâ efmeHe&â jepemLeeve ner venerb Gòej øeosMe, ceneje°^ Deewj efyenej ceW Yeer ieg®ÉejeW kesâ jKejKeeJe kesâ efueS Deueie mes mJeeÙeòe keâcesefšÙeeW keâe ie"ve nesvee ÛeeefnS~ Dekeâeueer oue mejvee keâer Fme oueerue keâes efmejs mes Keeefjpe keâj jne nw~ Gvekeâe keânvee nw efkeâ Ùes efmeKeeW keâes leesÌ[ves keâer keâJeeÙeo nw~ Dekeâeueer oue keâes Fme keâJeeÙeo mes ‘yeebšes Deewj jepe keâjes’ keâer yet Dee jner nw~ Dekeâeueer oue kesâ cenemeefÛeJe Deewj ueeskeâmeYee kesâ HetJe& meebmeo øees. øesce efmebn Ûebotceepeje ‘Meg›eâJeej’ mes DeHeveer øeefleef›eâÙee ceW keânles nQ, ‘‘keâebieÇsme nejs ngS pegDeejer keâer ceeefHeâkeâ neLe-HeebJe ceej jner nw~

¢

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

•’ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ◊¥ ªÈL§mÊ⁄UÊ ∑§◊≈UË ¬⁄U ≈U∑§⁄UÊfl jepemLeeve kesâ cegKÙeceb$eer DeMeeskeâ ienueesle ves metyes kesâ efmeKeeW mes Deueie keâcesšer kesâ efueS cemeewoe lewÙeej keâjves keâes keâne nw, peyeefkeâ hebpeeye kesâ cegKÙeceb$eer øekeâeMe efmebn yeeoue keâe keânvee nw efkeâ keâebieÇsme peeveyetPe keâj efmeKeeW kesâ Oeeefce&keâ ceeceues ceW oKeue os jner nw keâebieÇsme kesâ efHeÚueiiet cegieeueles ceW nQ~ Jekeäle Fbmeeve keâes keâeHeâer kegâÚ efmeKee oslee nw ceiej DeHeâmeesme keâebieÇsme Ùee Gmekesâ efnceeÙeefleÙeeW ves Jekeäle mes keâesF& meyekeâ venerb meerKee nw~’’ øees. Ûebotceepeje keâer øeefleef›eâÙee Hej Ûegškeâer uesles ngS njefJeboj efmebn mejvee keânles nQ, ‘‘Jekeäle keâer ceebie ceW yeeoue Deewj Gvekesâ efnceeÙeleer DeÌ[biee [eue jns nQ~’’ efouueer keâe GoenjCe meeceves nw~ efouueer efMejesceefCe ieg®Éeje ØeyebOekeâ meefceefle kesâ Jepeto ceW Deeves kesâ yeeo efmeKe efmeæebleeW ceW Deece efmeKeer keâer ®efÛe yeÌ{er nw~ Deepe Hebpeeye keâes ner osKe ueerefpeS~ Hebpeeye ceW Heeflele efmeKeeW keâer mebKÙee ceW ueieeleej FpeeHeâe nes jne nw~ Fmekesâ cegkeâeyeues efouueer keâer efmeKe mebiele ceW Dece=le mebÛeej keâe yeesueyeeuee nw~ mejvee ves DeejesHe ueieeÙee nw efkeâ yeeoue mejkeâej Deewj SmepeerHeermeer kesâ Ûeueles Hebpeeye ceW efmeKeer ceÙee&oe Deewj efmeæebleeW keâes pees "sme HengbÛeer nw Gmekeâer efcemeeue otmejer venerb efceueleer nw~ ieewjleueye nw efkeâ nefjÙeeCee ceW Yeer efHeÚues meeue Deueie ieg®Éeje keâcesšer keâe cegöe G"e Lee uesefkeâve efmelebyej 2011 ceW ngS efMejesceefCe ieg®Éeje øeyebOekeâ keâcesšer kesâ Deece ÛegveeJe ceW nefjÙeeCee kesâ efmeKeeW ves Fme cegös Hej leJeppees ve osles ngS SmepeerHeermeer ceW DeHeveer DeemLee

peleeF& Leer~ SmepeerHeermeer kesâ Deece ÛegveeJe ceW yeeoue meceefLe&le GcceeroJeejeW ves Dekeâeueer oue kesâ efJejesefOeÙeeW keâe metHeÌ[e meeHeâ keâj efoÙee Lee~ efmeKe ceÙee&oe Deewj efmeæeble kesâ HeebÛe leKle nQ~ ßeer Dekeâeue leKle meeefnye, leKle ßeer kesâmeieÌ{ meeefnye, leKle ßeer oceocee meeefnye, leKle ßeer Hešvee meeefnye Deewj leKle ßeer npetj meeefnye~ Fve meYeer leKleeW keâe mebÛeeueve SmepeerHeermeer keâjleer nw~ Ùes øeLee 1925 mes peejer nw~ neueebefkeâ 41 meeue Henues efouueer efmeKe ieg®Éeje Sskeäš kesâ Jepeto ceW Deeves kesâ yeeo jepeOeeveer ceW Deueie mes ieg®Éeje øeyebOekeâ keâcesšer nw~ ogefveÙee keâe Ssmee MeeÙeo ner keâesF& keâesvee nes, peneb efmeKe venerb nQ Deewj ieg®Éeje ve nes Ùes nes, ner venerb mekeâlee~ Ùeneb Ùes yeleevee pe™jer nw efkeâ Heeefkeâmleeve ceW Yeer ieg®Éeje øeyebOekeâ keâcesšer nw~ Heeefkeâmleeve ceW keâF& Ssefleneefmekeâ ieg®Éejs nQ~ ieg®Éeje keâcesefšÙeeb ve efmeHe&â ieg®ÉejeW keâe mebÛeeueve keâjleer nQ yeefukeâ mketâue-keâeuespeeW, DemHeleeueeW, ef[mHeWmeefjÙeeW kesâ meeLe-meeLe Gve mebmLeeveeW keâe mebÛeeueve Yeer keâjleer nQ peneb efmeKe efmeæebleeW Deewj ceÙee&oeDeeW mes Deece ueesieeW keâes JeeefkeâHeâ keâjJeeÙee peelee nw~ meYeer keâcesefšÙeeW keâe DeHeveeDeHevee Deueie-Deueie yepeš nw~


36

©UàÃ⁄U ¬˝º‡Ê GHesvõ Megkeäue òej øeosMe ceW meceepeeJeeoer Heešer& keâer mejkeâej yeveves kesâ yeeo meHee keâeÙe&keâlee&DeeW keâes ueiee efkeâ Deye Gvekesâ efove efHeâjves Jeeues nQ~ mejkeâej kesâ ceb$eer Deewj DeHeâmej Gvekesâ keâece keâes cevee venerb keâjWies uesefkeâve meHee keâeÙe&keâlee&DeeW keâer Ùen Yetue Leer, GvnW meHee mejkeâej kesâ cebef$eÙeeW ves keâesF& Ieeme venerb [eueer~ nej keâj GvneWves DeHevee ogKeÌ[e cegueeÙece efmebn ÙeeoJe kesâ meeceves yeÙeeve efkeâÙee Deewj yeleeÙee efkeâ nceejer mejkeâej ceW Yeer yemeHee kesâ oueeueeW keâes ceb$eer Deewj DeHeâmej yejeyej lejpeern os jns nQ~ neueele Ùes nQ efkeâ DeefleefLeie=neW mes ueskeâj otmejs mejkeâejer iesmš neGmeeW lekeâ ceW yemeHee kesâ ueesieeW keâe keâypee nw~ meHee kesâ ceb$eer ceeue yešesjves ceW ueies nQ~ Kego cegKÙeceb$eer DeefKeuesMe ÙeeoJe ves Yeer keâF& yeej Fme yeele keâes osKee nw efkeâ Gvekesâ ceb$eer noeW mes yeenj peekeâj keâece keâj jns nQ~ meHee mejkeâej kesâ Jeefj… ceb$eer Deepece Keeb ves peye Fme yeejs ceW DeefKeuesMe ÙeeoJe mes efMekeâeÙele keâer Leer efkeâ yemeHee kesâ oueeue keâF& cebef$eÙeeW kesâ DeeJeemeeW Deewj oHeälejeW ceW yesKeewHeâ peekeâj keâece

©U

∑Ò§◊⁄‘U ‚ ◊¢ÁòÊÿÊ¥ ∑§Ë øÊÒ∑§‚Ë Gòej øeosMe mejkeâej ves DeHeves cebef$eÙeeW Hej leermejer DeebKe keâer vepej jKeves kesâ yeeo Deye yeÌ[s DeefOekeâeefjÙeeW kesâ IejeW Deewj oHeälejeW keâes Yeer meermeeršerJeer kewâcejs kesâ oeÙejs ceW ueeves keâe ceve yeveeÙee nw keâjJee jns nQ~ Deepece Keeb ves Kego cegKÙeceb$eer keâes megPeeJe efoÙee efkeâ cebef$eÙeeW kesâ IejeW Deewj oHeälejeW Hej meermeeršerJeer kewâcejs ueiee efoS peeSb leeefkeâ mebefioOe ÚefJe Jeeues vesleeDeeW keâer HenÛeeve keâer pee mekesâ~ cegKÙeceb$eer ves Heâewjve meYeer cebef$eÙeeW kesâ IejeW Deewj oHeälejeW Hej meermeeršerJeer kewâcejs ueieeves keâer cebpetjer os [eueer~ mejkeâej kesâ Fme Heâjceeve kesâ yeeo keâF& ceb$eer meebmele ceW Hebâmes efoKeeF& os jns nQ~ kewâefyevesš ceb$eer jeceieesefJebo ÛeewOejer keânles nQ efkeâ ‘‘Ùen JeemleJe ceW yengle otjoMeer& Hewâmeuee nw, Fmemes Meemeve keâer HeejoefMe&lee meeceves DeeSieer Deewj cebef$eÙeeW kesâ IejeW Deewj oHeälejeW Hej YeÇ°eÛeej keâe øemleeJe ues peeves JeeueeW keâes meyekeâ efceuesiee~ Deepe meejer ogefveÙee neFšskeâ nes jner nw lees meHee mejkeâej keâer Meemeve JÙeJemLee Yeer neFšskeâ nes jner nw~ FmeceW npe& keäÙee nw?’’ jeceieeseJf ebo ÛeewOejer keâes lees Fme Hewâmeues mes keâesF& HejsMeeveer venerb nw uesefkeâve DeefKeuesMe mejkeâej kesâ keâF& cebef$eÙeeW ves Fme leermejer DeebKe mes yeÛeves kesâ GHeeÙe Yeer Keespe efueÙes nQ~ GvneWves kewâcejs DeHeves Iej kesâ cegKÙe ojJeepes Hej venerb ueieJeeS nQ yeefukeâ GvnW Jeneb ueieJeeÙee nw peneb Jes ueesieeW mes cegueekeâele keâjles nQ~ Ssmes ceW GvnW Gve ueesieeW mes yeeleÛeerle keâjves ceW keâesF& HejsMeeveer venerb nw pees Gvemes [^eFbie™ce ceW yew" keâj yeele keâjles nQ~ mejkeâej kesâ Skeâ Jeefj… DeefOekeâejer yeleeles nQ efkeâ 49

cebef$eÙeeW kesâ IejeW Deewj oHeälejeW Hej kewâcejs ueieeves kesâ keâece efkeâÙee pee jne nw~ Skeâ keâes"er Hej kewâceje ueieeves keâe KeÛee& HeÛeeme npeej mes HeebÛe ueeKe ®. lekeâ DeeSiee~ kewâcejeW keâer efveiejeveer kesâ efueS Skeâ kebâš^esue ™ce yeveeÙee ieÙee nw, peneb efjkeâe@ef[Ëie nesieer~ cegKÙeceb$eer meefÛeJeeueÙe ceW Skeâ meWš^ueeFp[ efjkeâe@ef[Ë&ie ™ce yeveeÙee ieÙee nw peneb meYeer kewâcejeW keâer cee@veeršefjbie nesieer~ cegKÙeceb$eer meceÙe-meceÙe Hej Fme efjkeâe@ef[Ëie keâes oWKeWies~ mejkeâej kesâ Fme Hewâmeues kesâ yeeo keâF& cebef$eÙeeW ves keâne nw efkeâ Fmemes Gvekeâer efvepelee Yebie nesieer Deewj JÙeefkeäleiele ¤He mes pees ueesie Gvemes efceueves Deeles nQ GvnW Yeer mebeif oOe mecePe efueÙee peeSiee~ pÙeeoelej cebe$f eÙeeW keâes Ùen Ùeespevee npece venerb nes jner nw, efuenepee GvneWves kewâcejeW keâes Ssmeer peieneW Hej ueieJeeÙee nw peneb Gvekeâe pÙeeoe Deevee-peevee venerb nw~ Keeme ueesieeW mes Jes Dekesâues ceW efvepeer peieneW Hej efceueles nQ, mejkeâejer Heäuewš Ùee keâes"er ceW venerb~ efHeâj Yeer Jes [js ngS lees nQ ner~ cebef$eÙeeW keâer veejepeieer Hej yesefmekeâ efMe#ee ceb$eer jeceieesefJebo ÛeewOejer keânles nQ, ‘‘meeJe&peefvekeâ peerJeve ceW pees JÙeefkeäle nesles nQ Gvekeâer keâesF& Ûeerpe efvepeer venerb nesleer~ pevemesJee keâjveer nw lees efHeâj efvepelee keäÙee nesleer nw? efvepelee yes[¤ce ceW nw, peneb kewâceje venerb ueiee nw~’’ DeefKeuesMe mejkeâej ceW ÛeewOejer pewmes ceb$eer yengle keâce nQ

meermeeršerJeer kewâcejeW mes cebef$eÙeeW kesâ IejeW hej ueieves Jeeuee oueeueeW keâe peceeJeÌ[e keâce nesiee Deewj Meemeve keâer heejoefMe&lee pevelee kesâ meeceves DeeSieer~ - jeceieesefJebo ÛeewOejer, ceb$eer, Gòej ØeosMe Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

efpevekeâer F&ceeveoejer Hej keâesF& meJeeue KeÌ[e venerb efkeâÙee pee mekeâlee~ ÛeewOejer keânles nQ efkeâ meHee mejkeâej osMe ceW Skeâ vepeerj mLeeefHele keâjvee Ûeenleer nw, efuenepee meYeer cebef$eÙeeW keâes FmeceW menÙeesie osvee ÛeeefnS~ GOej ogiee& øemeeo ÙeeoJe pewmes vesleeDeeW keâe keânvee nw efkeâ kewâcejeW keâer keäÙee pe¤jle nw~ Fve Hej yesceleueye Hewmee KeÛe& nesiee~ keâF& cebe$f eÙeeW kesâ efjMlesoej Deewj Ùeneb lekeâ keâer Gvekeâer HeeflveÙeeb Yeer uesves-osves kesâ keâece keâes Debpeece osles yeleeS peeless nQ~ neue ner ceW meHee øecegKe cegueeÙece efmebn ÙeeoJe ves Yeer keâF& cebe$f eÙeeW kesâ DeeÛejCe Hej Debiegueer G"eF& Leer~ GvneWves cebe$f eÙeeW keâes megOejves keâer vemeernle osles ngS keâne efkeâ Deiej Jes venerb megOejs lees GvnW ceb$eer Heo mes neLe Oeesvee HeÌ[ mekeâlee nw~ mejkeâej kesâ Fme Hewâmeues kesâ yeeo cegKÙeceb$eer ves keâne efkeâ Fmemes meHee keâeÙe&keâlee&DeeW keâes Deye efMekeâeÙele venerb nesieer efkeâ ceb$eer Gvemes venerb efceueles Deewj Gvekeâer GHes#ee keâjles nQ~ Jeefj… veewkeâjMeen keânles nQ efkeâ keâF& cebef$eÙeeW kesâ Heeme cenlJeHetCe& efJeYeeie nQ, Gvekeâer megj#ee JÙeJemLee Yeer yengle pe¤jer nw, efuenepee meermeeršerJeer ueiee efoS ieS nQ~ ceevee pee jne nw DeefKeuesMe ÙeeoJe Fme DeeosMe keâes ueeskeâmeYee ÛegveeJeeW ceW Yegveeves keâer Ùeespevee Yeer yevee jns nQ~ ueesieeW keâe keânvee nw efkeâ Jes HeejoMeer& Meemeve keâe Jeeoe pevelee mes keâj Ûegkesâ nQ~ pevelee kesâ yeerÛe peekeâj Jes keânWies efkeâ GvneWves DeHeves cebef$eÙeeW Hej efveiejeveer kesâ efueS Yeer meermeeršerJeer ueieJee efoS nQ, peyeefkeâ yemeHee mejkeâej ceW KeguesDeece uetš nesleer Leer~ Deye osKevee Ùen nw efkeâ mejkeâej kesâ Fme keâoce keâe DeefKeuesMe ÙeeoJe kesâ cebe$f eÙeeW kesâ Ûeefj$e Hej keäÙee Demej HeÌ[lee nw? DeefKeuesMe ÙeeoJe mJeÙeb Meemeve kesâ veS ceeHeob[ mLeeefHele keâjvee Ûeenles nQ~


38

©UàÃ⁄U ¬˝º‡Ê Á‡ÊˇÊÊ ‚¢SÕÊŸÊ ¢ ¬⁄U ÷Í◊ÊÁ»§ÿÊ•Ê¥ ∑§Ê ∑§é¡Ê Dekesâues ueKeveT ceW øeeFcejer mketâueeW keâer 40 øeefleMele mes DeefOekeâ Yetefce Deewj YeJeve Hej YetceeefHeâÙeeDeeW keâe keâypee nw~ Deye lees Fbšj keâe@uespeeW Deewj DevÙe Mew#eefCekeâ øeefle<"eveeW Hej Yeer YetceeefHeâÙeeDeeW keâer vepej nw he$ekeâejeW hej nceuee Š vešJej ieesÙeue kesâ meceLe&keâ he$ekeâejeW Deewj ÚeÙeekeâejeW hej nceuee keâjles ngS

GHesvõ Megkeäue meHee megøeercees keâebMeerjece ves oefueleeW kesâ efnle ceW Skeâ veeje efoÙee Lee- ‘pees peceerve mejkeâejer nw, Jen peceerve nceejer nw~' ceeÙeeJeleer keâer efHeÚueer mejkeâej ceW Hetjs HeebÛe meeue lekeâ Fmeer veejs keâes Deheves {bie mes Debpeece efoÙee ieÙee~ DeefKeuesMe mejkeâej ceW Yeer Gmeer hejbheje keâe heeueve neslee ngDee efoKeeF& os jne nw~ yeleeles nQ efkeâ Dekesâues ueKeveT ceW øeeFcejer mketâueeW keâer 40 øeefleMele mes DeefOekeâ Yetecf e Deewj YeJeve Hej YetceeefHeâÙeeDeeW keâe keâypee nw~ Deye lees Fbšj keâe@uespeeW Deewj DevÙe Mew#eefCekeâ øeefle<"eveeW Hej Yeer YetceeefHeâÙeeDeeW keâer vepejW nQ~ Fmeer 23 Dekeäletyej keâes vešJej ieesÙeue Deewj Gvekesâ meeefLeÙeeW Éeje Skeâ je<š^erÙe owefvekeâ kesâ HeâesšeieüeHeâj DeeMeglees<e iegHle keâes yebOekeâ yeveekeâj Gmekeâer pecekeâj keâer ieF& OegveeF& Fmekeâe meyemes leepee efkebâleg Skeâ Deewj efcemeeue nw~ FmeerefueS Fme øekeâjCe ceW jepÙe ceb$eer keâe opee& HeeS Keeoer ieüeceesÅeesie kesâ GHeeOÙe#e vešJej ieesÙeue keâer yeKee&mleieer mes Yeer keâesF& Keeme Demej HeÌ[ves keâer mebYeeJevee efoKeeF& veneR osleer~ Øes#ekeâeW kesâ Devegmeej Fmekeâe Deeieepe DeefKeuesMe mejkeâej ceW DeeHejeefOekeâ efjkeâe@[& kesâ ueieYeie oes ope&ve keâeyeervee cebe$f eÙeeW keâes Meeefceue keâjles meceÙe ner nes ieÙee Lee~ Fmeer kesâ Ûeueles cegueeÙece efmebn ÙeeoJe keâer efHeÚueer mejkeâej ceW ngS ueieYeie 50 npeej keâjes[Ì ®heÙes KeeÅeevve Ieesšeues kesâ yeeo DeefKeuesMe mejkeâej ceW Yeer Deye lekeâ keâF& npeej keâjesÌ[ ®heÙes keâe KeeÅeevve Ieesšeuee ngDee nw, Ssmeer KeyejW nQ~

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

øeosMe keâebieüsme DeOÙe#e efvece&ue Ke$eer keâe DeejesHe nw efkeâ efHeÚues efoveeW yeejeyebkeâer efpeues kesâ oefjÙeeyeeo #es$e kesâ ieüece meYee Hetjs [ueF& ceW jepÙe ceb$eer jepeerJe kegâceej efmebn kesâ mebj#eCe ceW kegâÚ ueesieeW ves ceewpetoe ieüece øeOeeve efMeJeMebkeâj ieesmJeeceer keâes Heerše Lee~ HeerefÌ[le keâe Iej peueeves kesâ yeeo Gušs Gmeer kesâ efKeueeHeâ cegkeâocee Yeer ope& keâje keâj Gmes pesue YespeJee efoÙee~ neue ner ceW Skeâ meer.Sce.Dees. kesâ DeHenjCe Deewj Gvekeâer efHešeF& kesâ DeejesHe ceW jepÙe ceb$eer efJeveeso kegâceej efmebn keâer yeKee&mleieer kesâ yeeo Fmeer 23 Dekeäletyej keâes Skeâ je<š^erÙe owefvekeâ kesâ HeâesšesieüeHeâj keâes yebOekeâ yeveekeâj Heeršves, Gmekeâe kewâceje lees[Ì ves Deewj Ûesve Úerveves kesâ DeejesHe ceW jepÙe ceb$eer mlej kesâ Keeoer ieüeceesÅeesie Heefj<eo kesâ GHeeOÙe#e vešJej ieesÙeue keâer Yeer yeKee&mleieer ngF& nw~ Fme efmLeefle ceW cegKÙeceb$eer DeefKeuesMe ÙeeoJe keâes DeHeveer mejkeâej keâer ÚefJe hej DeebÛe ve Deeves osves kesâ efueS ‘keâjes Ùee cejes' keâer lepe& Hej meenefmekeâ Hewâmeuee keâjvee HeÌ[ jne nw~ yeleeles nQ efkeâ cegKÙeceb$eer keâer Devegceefle kesâ efyevee ner Skeâ keâeyeervee ceb$eer ves ieesÙeue keâes jepÙe mlej kesâ ceb$eer keâe opee& os efoÙee Lee~ vešJej ueeue JeejeCemeer kesâ YesuetHegj efmLele peJeenj veiej keâe jnves Jeeuee nw~ ueieYeie Ûeej meeue Henues Fmekeâe nye&ue GlHeeo mes pegÌ[s DeHeves keâejesyeej kesâ efmeueefmeues ceW ueKeveT Deevee ngDee Lee~ Ùeneb yeleeles nQ efkeâ Gmekeâe Gmekeâe ienje peg[Ì eJe øee@Hešer& keâe OebOee keâjves Jeeues Skeâ ÛeefÛe&le efyeu[j jepeveslee mes ngDee~ keâne peelee nw efkeâ Deye Fve oesveeW keâe ueKeveT, keâeveHegj, Fueeneyeeo, veesS[e Deeefo DeeOes ope&ve mes Yeer DeefOekeâ efpeueeW ceW meePee keâejesyeej Ûeue jne nw~ otmejer Deesj, efyeu[j mes jepeveslee Deewj Deye keâeyeervee ceb$eer yeves

‘ceeveveerÙe' Deye lekeâ keâF& HeeefšÙ& eeW keâe cegKeewše ueiee Ûegkesâ nQ~ Ùen Fvekeâe Ûejce ogmmeenme ner keâne pee mekeâlee nw efkeâ FvneWves cegKÙeceb$eer keâer Devegceefle Deewj meHee cegefKeÙee keâer peevekeâejer kesâ efyevee DeHeves yesno Depeerpe Deewj jepeveerelf ekeâ He=<"Yetecf e mes jefnle efyeu[j vešJej ieesÙeue keâes øeosMe kesâ Keeoer ieüeceesÅeesie yees[& keâe GHeeOÙe#e yevee keâj Gmes jepÙe ceb$eer mlej keâe opee& os efoÙee~ keânles nQ efkeâ Fmekeâer peevekeâejer nes peeves kesâ yeeo Yeer cegKÙeceb$eer keâe Fme ceeceues keâes yengle nukesâ {bie mes uesves keâer Jepen mes ner Ùen keâeb[ nes ieÙee~ yeleeÙee peelee nw efkeâ mejkeâej kesâ Ssmes jJewÙes kesâ keâejCe vešJej ieesÙeue kesâ newmeues Fleves yeguebo nes ieS Les efkeâ ueeueyeòeer Heeves kes â ef m eHe& â keg â Ú ner meceÙe yeeo Jen DemeueneOeeefjÙeeW kesâ meeLe Jeeuceerefkeâ ceeie& efmLele DeÙeesOÙee neGme HengbÛee~ Fme YeJeve ceW Demes& mes jnves Jeeues DeefOekeâebMe efkeâjeÙesoejeW keâes Oecekeâer oskeâj Gvemes Fmeves cekeâeve Keeueer keâjJeeÙee~ DeHeveer Fmeer cegefnce kesâ otmejs ÛejCe ceW ieesÙeue ves mejkeâejer meneÙelee øeeHle keâceue petefveÙej neF&mketâue keâer Yeer peceerve Hej keâypee keâjves kesâ yeeo Gmes OJemle keâj efjneÙeMeer efyeefu[bie yeveJeevee Meg¤ keâj efoÙee~ Fmeer keâer Heâesšes KeerbÛeves ieS Gkeäle HeâesšesieüeHeâj keâes mewkeâÌ[eW ceere[f Ùeekeâefce&ÙeeW kesâ Skeâpegš nesves kesâ keâejCe ner Gmekesâ Ûebiegue mes cegkeäle keâjeÙee pee mekeâe~ otmejer Deesj, vešJej ieesÙeue ves Fve DeejesHeeW keâes efmejs mes vekeâej efoÙee nw~ meHesâoHeesMeeW keâe mebj#eCe Heeves kesâ keâejCe YetceeefHeâÙee kesâ newmeues yeguebo yeleeS peeles nQ~ FmeerefueS iegpejele kesâ Hegefueme ceneefveosMekeâ DeefKeuesMe Ûebo Yeeie&Je keâer ueKeveT efmLele keâes"er Hej Yeer Fvekeâe keâypee nes ieÙee nw~ Fme ceeceues ceW cegkeâocee ope& keâjeves kesâ DeueeJee Deewj kegâÚ Yeer venerb efkeâÙee pee mekeâe nw~ Ùener venerb, ueKeveT ceW yesefmekeâ efMe#ee Heefj<eo Éeje mebÛeeefuele 40 øe.Me. mketâueeW keâer peceerve Hej DeJewOe keâypee keâj GvnW yesÛe osves keâer KeyejW Yeer nQ~ cemeueve, Deceerveeyeeo efmLele øeeLeefcekeâ efJeÅeeueÙe Deewj GÛÛe øeeLeefcekeâ efJeÅeeueÙe Skeâ ner Heefjmej ceW ÛeueeÙes pee jns nQ~ Fve efJeÅeeueÙeeW kesâ Heeme keânves keâes 15 mes Yeer DeefOekeâ keâcejs nQ~ uesefkeâve, DeOÙeeHeve keâe keâeÙe& efmeHe&â oes ner keâcejeW ceW nes Heelee nw~ yeekeâer keâcejeW Hej efkeâmeer oyebie ves DeHevee keâypee pecee jKee nw~ Fme efJeÅeeueÙe keâer kegâÚ peceerve yesÛe Yeer oer ieF& nw~ vejner yeepeej, ceef[ÙeebJe, YejJeeje, yemleewueer Deeefo kesâ øeeLeefcekeâ efJeÅeeueÙe Yeer Fmekeâer kegâÚ efcemeeueW nQ~ Fve ceeceueeW ceW vešJej keâer mebefueHlelee nw DeLeJee venerb, Ùen GÛÛe mlejerÙe peebÛe keâe efJe<eÙe nw~


40

◊äÿ ¬˝º‡Ê

ß‚ ’Ê⁄U ÁŒÿÊ ⁄UÊ¡ªÊ⁄U ¬⁄U ¡Ê⁄U metÛevee lekeâveerkeâ, heÙe&šve, efMe#ee, KeeÅe ØemebmkeâjCe, mJeemLÙe, Hetâ[ øeesmesefmebie, ke=âef<e pewmes #es$eeW ceW efJeMes<e ¤He mes OÙeeve efoÙee pee jne nw~ øeosMe ceW Deieues kegâÚ Je<eesË ceW efveJesMe meccesueveeW mes Hewoe nesves Jeeues jespeieejeW keâer mebKÙee Skeâ ueeKe mes THej nesves keâe Devegceeve nw meesceoòe Meem$eer oewj ceW leerve efoJemeerÙe ‘iueesyeue FvJesmšme& ceerš’ ves Skeâ yeej efHeâj mes Ùen Gcceero peieeF& nw efkeâ jepÙe ceW GÅeesieerkeâjCe keâer jHeäleej lespe nes mekesâieer~ Jewmes keâebieÇsme ves Fmes efMeJejepe efmebn Ûeewneve mejkeâej keâe ÛegveeJeer {keâesmeuee keâne nw uesefkeâve cegKÙeceb$eer keâe ceevevee nw efkeâ efveJesMekeâeW kesâ meccesueve mes lejkeäkeâer kesâ veS jemles KegueWies Deewj jespeieej kesâ DeJemej yeÌ{Wies~ efHeÚÌ[s jepÙeeW ceW Megceej ceOÙe øeosMe ceW DeewÅeesefiekeâ efveJesMe kesâ veece Hej efHeÚues kegâÚ Je<eesË Henues lekeâ efyeÌ[uee HeefjJeej meyemes yeÌ[s efveJesMekeâeW ceW ceevee peelee Lee~ 1980 kesâ oMekeâ ceW cegKÙeceb$eer Depeg&ve efmebn kesâ keâeÙe&keâeue ceW øeosMe ceW DeewÅeeseif ekeâ #es$e yeveeS ieS~ Fmeer meceÙe Fboewj Dee@šes Deewj Deew<eefOe #es$e ceW leLee YeesHeeue FbpeerefveÙeefjbie ceW Deeies yeÌ{e~ efHeÚues oes oMekeâeW ceW efJebOÙe Deewj cenekeâewMeue ves DeewÅeesefiekeâ efJekeâeme keâer efoMee ceW keâF& meerefÌ{Ùeeb ÛeÌ{er nQ~ Ùeneb DeYeer osMe keâer veeceÛeerve kebâHeefveÙeeb keâeÙe&jle nQ~ 2006 mes øeosMe mejkeâej ves øeosMe ceW efveJesMe keâes Deekeâef<e&le keâjves kesâ efueS efveJesMe meccesueveeW keâe efmeueefmeuee Meg¤ efkeâÙee Deewj leye mes ueskeâj Deye lekeâ kegâue 7.48 ueeKe keâjesÌ[ ®HeÙes kesâ 487 keâjej efkeâS ieS nQ uesekf eâve efmeHe&â 1.50 ueeKe keâjes[Ì ®. kesâ ner SceDeesÙet Hej Deeies keâeÙe& Meg¤ ngDee nw~ otmejer Deesj, 1.36 ueeKe keâjesÌ[ ®. kesâ 111 keâjejeW keâes efvejmle Yeer efkeâÙee ieÙee nw~

ߢ

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

GÅeesie mes peg[Ì s keâejesyeeefjÙeeW kesâ cegleeefyekeâ yeÌ[er mebKÙee ceW keâjej efvejmle nesves keâe keâejCe JewefMJekeâ ceboer Deewj cenbieeF& Yeer nw~ HeeJej, ceeFefvebie Deewj Fvøeâemš^keäÛej kesâ yeeo Fme yeej mejkeâej keâe peesj jespeieej hej nw~ Fme yeejs ceW yeele keâjves Hej GÅeesie efJeYeeie kesâ Skeâ Jeefj<" DeefOekeâejer ves keâne efkeâ efveJesMe meccesueveeW Hej ieewj keâjW lees HeeSbies efkeâ øeosMe ceW Meg¤ ceW øeosMe ceW keâesÙeuee Deewj Keefvepe mebHeoe kesâ o=e<f šiele HeeJej, ceeFefvebie, šskeämešeFue pewmes #es$eeW Hej ner kebâHeefveÙeeW keâe Heâeskeâme jne nw uesefkeâve Fme yeej mejkeâej keâe OÙeeve jespeieej Hej nw~ FmeefueS metÛevee lekeâveerkeâ, heÙe&šve, efMe#ee, KeeÅe

DeewÅeesefiekeâ #es$eeW Hej mejkeâej KeÛe& keâjsieer 3 npeej keâjesÌ[ ®. cegKÙeceb$eer efMeJejepe efmebn Ûeewneve keâe keânvee nw efkeâ øeosMe ceW ke=âef<e kesâ meeLe-meeLe GÅeesieeW keâes Yeer yeÌ{eJee osves kesâ efueS jepÙe mejkeâej keâefšyeæ nw~ veS-Hegjeves DeewÅeesefiekeâ #es$eeW ceW DeeOeejYetle megefJeOeeDeeW kesâ efJekeâeme kesâ efueS 3000 keâjesÌ[ ®. KeÛe& efkeâS peeSbies~ efHeÚues Je<eeX ceW 80 npeej efkeâueesceeršj meÌ[keâeW keâe efvecee&Ce efkeâÙee ieÙee nw~ øeosMe kesâ meYeer ieebJeeW keâes 2013 lekeâ meÌ[keâeW mes peesÌ[ efoÙee peeSiee~ GvneWves yeleeÙee efkeâ GÅeesieeW keâes 24 Iebšs efyepeueer oer pee jner nw~

ØemebmkeâjCe, mJeemLÙe, Hetâ[ øeesmesefmebie, ke=âef<e pewmes #es$eeW ceW efJeMes<e ¤He mes OÙeeve efoÙee pee jne nw~ øeosMe ceW Deieues kegâÚ Je<eesË ceW efveJesMe meccesueveeW mes Hewoe nesves Jeeues jespeieejeW keâer mebKÙee Skeâ ueeKe mes THej nesieer~ otmejer Deesj keâÌ[Jeer nkeâerkeâle Ùen Yeer nw efkeâ SceDeesÙet lespeer mes efveJesMe ceW venerb yeoue jns nQ~ 111 efvejmle nesves Jeeues keâjejeW ceW Keveve #es$e kesâ 33,000 keâjesÌ[ ®] kesâ 40 keâjej Deewj efyepeueer #es$e kesâ 96,000 npeej keâjes[Ì ®. kesâ keâjej Yeer Meeefceue nQ neueebekf eâ JeweMf Jekeâ efveJesMe meccesueve keâes osKeles ngS efHeÚues meele cenerveeW mes keâesF& keâjej efvejmle venerb ngDee nw~ Henueer ‘iueesyeue FvJesmšceWš ceerš’ 2007 ceW Fboewj ceW ngF& Leer~ Fme meccesueve ceW efjueeÙebme, S[erS ieÇgHe, Smmeej, efnb[eukeâes pewmeer yeÌ[er kebâHeefveÙeeW ves yeÌ[er mebKÙee ceW efveJesMe keâe Jeeoe efkeâÙee Lee uesekf eâve FveceW mes pÙeeoelej kebâHeefveÙeeb Deye Yeer cebpetjer Deewj efmeefJeue Jeke&â mes Deeies venerb yeÌ{ HeeF& nQ~ Fme yeejs ceW yeele keâjves Hej FvJesmšceWš ceerš kesâ Heeš&vej keâvHesâ[jsMeve Dee@Heâ Fbef[Ùeve Fb[mš^erpe kesâ øeosMe DeOÙe#e jeOee MejCe ieesmJeeceer ves keâne, ‘‘keâesF& Yeer GÅeesie ßeefcekeâeW keâer GheueyOelee, keâÛÛes ceeue, yeepeej leLee {ebÛeeiele megeJf eOeeDeeW keâes osKekeâj Deelee nw~ FveceW mes oes ÛeerpeW efceueves Hej ner kebâHeefveÙeeb keâece Meg™ keâjleer nQ~ ceQ Hegjeves SceDeesÙet kesâ yeejs ceW lees venerb keân mekeâlee uesefkeâve Fme yeej pees kebâHeefveÙeeb DeeF& nQ Jes pÙeeoe iebYeerj neWieer~ øeosMe kesâ neueele lespeer mes yeoues nQ~ veewkeâjMeen Yeer Deye meceLe&ve ceW Deeies Dee jns nQ~ mejkeâej ves efJeefYeVe veerefleÙeeW kesâ peefjS meYeer GÅeesieeW keâe OÙeeve jKee nw~’’ GÅeesie efJeYeeie kesâ Devegmeej, oes ueeKe SkeâÌ[ keâe Yetefce yeQkeâ yeveeves keâer lewÙeejer nw~ Fmekesâ efueS nj efpeues ceW Keeueer Deewj pe¤jer peceerve kesâ DeefOeieÇnCe keâer øeef›eâÙee peejer nw~ mejkeâej efveJesMekeâeW Hej øeosMe keâer 17 npeej SkeâÌ[ mes DeefOekeâ peceerve osves keâes lewÙeej nw~ øeosMe kesâ ÛeHHes-ÛeHHes keâe Fmekeâe Keekeâe lewÙeej keâj efueÙee ieÙee nw~ keâF& peceerve DeefOeieÇnerle keâj ueer ieF& nQ Deewj kegâÚ kesâ efueS øeef›eâÙee peejer nw~ š^eÙeHesâkeâ (š^[s SW[ FvJesmšceWš HesâefmeefuešsMeve keâe@jHeesjsMeve efue.) keâe oeJee nw efkeâ YeesHeeue, iJeeefueÙej Deewj jerJee ceW 530 SkeâÌ[ peceerve lees Ssmeer nw, efpemes Fme efveJesMe meccesueve kesâ oewjeve ner efoÙee pee mekeâlee nw~ Deefleefjkeäle cegKÙe meefÛeJe Heer.kesâ. oeMe GÅeesieeW kesâ efueS peceerve keâer mecemÙee Kelce keâjves kesâ efueS GÅeesie efJekeâeme keâevetve keâer lewÙeejer keâer pee jner nw~ Fmekesâ peefjS nce efJekeâeme øeeefOekeâjCeeW keâer lepe& Hej peceerve DeefOeieÇnerle keâjkesâ DeewÅeeseif ekeâ #es$e efJekeâefmele keâj mekeWâies~ FmeceW peceerve ceeefuekeâeW keâes keâF& iegvee DeefOekeâ oece efceueWies~ cegbyeF& lekeâ FvJesmšme& meefceš keâes iueesyeue mlej Hej ueeves kesâ efueS cegKÙeceb$eer ves Deeuee DeHeâmejeW kesâ meeLe osMe-efJeosMe kesâ oewjs Yeer efkeâS~ yeÌ[s efveJesMekeâeW Jeeues osMe, pewmes Decesejf keâe, peeHeeve, keâesejf Ùee keâer GvneWves Ùee$ee keâer~ øeosMe keâer KetefyeÙeeb yeleeves kesâ meeLe efveJesMekeâeW keâes megefJeOeeSb cegnwÙee keâjeves keâe efJeMJeeme efoueeÙee~ yeÌ[s DeewÅeesefiekeâ IejeveeW mes cegueekeâele keâj GvnW efveJesMe keâe vÙeeslee efoÙee~ veF& efouueer, cegbyeF&, yebieuet¤ pewmes MenjeW ves efveJesMekeâeW keâes uegYeeves ceW keâesF& keâmej venerb Úes[Ì er~ Henueer yeej osMeer ueIeg DeewÅeeseif ekeâ FkeâeFÙeeW keâes Yeer efJeMJeeme ceW efueÙee~


42

⁄UÊ¡SÕÊŸ meYeer Heâesšes: Deefcele efmejesefnÙee

Meebefle OeejerJeeue

[e@. ÛebõYeeve

yeer[er keâuuee

vejHele efmebn jepeJeer

YeJeeveer efmebn jepeeJele

„Ê⁄ ∑§ «⁄ ‚ ‚Ë≈ ’º‹ ⁄U„ „Ò ¢ ÁºÇª¡ jepemLeeve ceW keâF& yeÌ[s efoiiepeeW keâes Deieues efJeOeevemeYee ÛegveeJe ceW nej keâe [j meleeves ueiee nw, FmeefueS Jes Deheveer meerš megjef#ele keâjves kesâ efueS otmejs efJeOeevemeYee #es$e keâer leueeMe ceW DeYeer mes pegš ieS nQ DeJeOesMe DekeâesefoÙee osMe efJeOeevemeYee ÛegveeJe ceW DeYeer meJee meeue keâe meceÙe yeekeâer nw, uesefkeâve veslee DeYeer mes ceenewue Je efškeâš keâes DeHeves He#e ceW keâjves kesâ efueS jCeveerefle yevee jns nQ~ FveceW Jele&ceeve cebef$eÙeeW kesâ meeLe ner HetJe& ceb$eer, HetJe& øeosMeeOÙe#e Je veS øeosMeeOÙe#e Yeer Meeefceue nQ~ Fve vesleeDeeW ves veS ÛegveeJeer #es$eeW ceW DeHeves jepeveereflekeâ mebHeke&â kesâ peefjS keâece keâjvee Meg¤ keâj efoÙee nw Deewj DeHeves efJeÕemle keâeÙe&keâlee&DeeW keâes Yeer mebosMe os efoÙee nw leeefkeâ Jes Gvekesâ efueS jepeveereflekeâ peceerve lewÙeej keâjW~ kegâÚ veslee lees DeHeves mlej Hej ner Jeneb meJex#eCe Yeer keâje jns nQ leeefkeâ GvnW #es$e keâe Hetje jepeveereflekeâ meceerkeâjCe ceeuetce nes mekesâ~ jepÙe ceW Ssmes vesleeDeeW keâer uebyeer Hesânefjmle nw pees DeHevee ÛegveeJeer #es$e yeouevee Ûeenles nQ~ Henues keâebieÇsme keâer yeele keâjW lees øeosMeeOÙe#e [e@. ÛebõYeeve meerš yeoueves keâer lewÙeejer ceW nQ~ 2003 kesâ efJeOeevemeYee ÛegveeJeeW ceW GvnW veeLet efmebn iegpe&j ves šes[ejeÙe efmebn Je 2008 ceW efveo&ueerÙe jCeJeerj HenueJeeve ves ceeueHegje meerš mes njeÙee Lee~ Jes Deieuee ÛegveeJe PeesšJeeÌ[e, Ûet¤ Ùee ceC[eJee mes ueÌ[vee Ûeenles nQ uesefkeâve meJeeue Ùen nw efkeâ keäÙee FveceW mes efkeâme meerš mes GvnW efškeâš efceuesiee? Ûet¤ ceW lees cekeâyetue ceC[sefueÙee Je ceC[eJee ceW jerše ÛeewOejer keâebieÇsme mes efJeOeeÙekeâ nbw, peyeefkeâ PeesšJeeÌ[e ceW ueeueÛebo keâšeefjÙee ÛegveeJe nej ieS Les~ leerveeW ner meeršeW Hej peešeW keâe yeenguÙe nw~ HetJe& øeosMeeOÙe#e Je jepÙe efJeòe DeeÙeesie kesâ DeOÙe#e yeer[er keâuuee Yeer Fme yeej meerš yeoueves keâer efHeâjekeâ ceW nQ~ Jes efHeÚuee efJeOeevemeYee ÛegveeJe yeerkeâevesj Heef§ece meerš mes ueÌ[s Les uesefkeâve GvnW keâjerye 18 npeej Jeesš mes nejs Les~ Deye Gvekeâer vepej Deecesj Je Heâueewoer

¬˝

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

meeršeW Hej nw~ keâebiesÇme ceW Deecesj mes DeYeer iebieemeneÙe Mecee& Je Heâueewoer mes DeesceøekeâeMe peesMeer efJeOeeÙekeâ nQ~ Fve oesveeW meeršeW Hej yeÇeÿeCe celeoeleeDeeW keâer mebKÙee pÙeeoe nw~ ienueesle mejkeâej kesâ meyemes DevegYeJeer cebef$eÙeeW ceW mes Skeâ Meebefle OeejerJeeue Yeer DeHeves efueS veÙee #es$e leueeMe jns nQ~ Jes DeYeer keâesše Gòej mes efJeOeeÙekeâ nQ~ Gvekeâer efveieen ueeÌ[Hegje Hej efškeâer ngF& nw, peneb mes efHeÚuee ÛegveeJe veF&cegöerve iegñÒ YeepeHee kesâ YeJeeveer jepeeJele mes keâeHeâer keâce Deblej mes nejs Les~ ÛeÛee& nw efkeâ OeejerJeeue ueeÌ[Hegje mes ÛegveeJe ueÌ[ mekeâles nQ~ DeeJeemeve ceb[ue kesâ DeOÙe#e Je keâebieÇsme kesâ HetJe& keâeÙe&keâejer DeOÙe#e Hejmejece ceesjefoÙee Ûeekeâmet Je yeie¤ Hej vepej ieÌ[eS ngS nQ~ MesKeeJeešer kesâ ner Skeâ Deewj efoiiepe veslee veejeÙeCe efmebn Yeer meerš yeoueves keâer lewÙeejer keâj jns nQ~ HetJe& øeosMeeOÙe#e Deewj efkeâmeeve DeeÙeesie kesâ DeOÙe#e veejeÙeCe efmebn efHeÚuee ÛegveeJe oebleejeceieÌ{ ceW meerHeerDeeF (Sce) kesâ Deceje jece mes nej ieS Les~ efmebn keâer efveieen Fme yeej Gvekesâ Hegjeves Ûesues ieeseJf ebo [esšemeje kesâ #es$e ue#ceCeieÌ{ Hej nw~ MesKeeJeešer mes ner leeuuegkeâ jKeves Jeeues jepekegâceej Mecee& kesâ yeejs ceW Yeer ÛeÛee& nw efkeâ Jes DeHeveer meerš yeouevee Ûeenles nQ~ yemeHee mes ÛegveeJe peerlekeâj keâebieÇsme ceW Meeefceue ngS efÛeefkeâlmee jepÙeceb$eer Mecee& efHeÚueer yeej veJeueieÌ{ mes ÛegveeJe ueÌ[s Les~ Jes Deye yeÇeÿeCe yeenguÙe Jeeueer peÙeHegj efpeues keâer Deecesj efJeOeevemeYee meerš Hej vepej [eues ngS nQ~ ienueesle mejkeâej ceW efMe#ee jepÙeceb$eer vemeerce DeKlej FbmeeHeâ DeYeer Heg<keâj mes efJeOeeÙekeâ nQ~ Jes Depecesj kesâ cemetoe mes Yeer ÛegveeJe ueÌ[ mekeâleer nQ~ keâebieÇsme keâer efoiiepe veslee je°^erÙe ceefnuee DeeÙeesie keâer DeOÙe#e cecelee Mecee& meerš lees venerb yeoue jner nQ, uesefkeâve Jes Deye

DeHeves yesšs mece=æ Mecee& keâes Deeies keâjves keâer lewÙeejer ceW nQ~ Deye YeepeHee kesâ vesleeDeeW ceW meerš yeoueves keâer FÛÚe jKeves Jeeuee meyemes yeÌ[e veece nw jepeWõ je"ewÌ[ keâe~ je"ewÌ[ DeYeer Ûet¤ efpeues keâer leejeveiej efJeOeevemeYee meerš mes efJeOeeÙekeâ nQ~ oeefjÙee SvekeâeGbšj ceW Gvekeâe veece Deeves kesâ yeeo #es$e kesâ peeš celeoelee DeYeer Yeer Gvemes veejepe yeleeS pee jns nQ~ je"ewÌ[ keâer vepejW oes meeršeW Hej nQ~ Jes yeerkeâevesj Menj Ùee peÙeHegj keâer efJeÅeeOej veiej meeršeW Hej nQ~ efHeÚues efJeOeevemeYee ÛegveeJe ceW keâesše keâer ueeÌ[Hegje meerš mes nejles-nejles yeÛes YeJeeveer efmebn jepeeJele Fme yeej Skeâ Deesj keâesše oef#eCe keâes efJekeâuHe kesâ ¤He ceW osKe jns nQ, lees otmejer Deesj HeerHeuoe keâer Deesj peeves Hej Yeer efJeÛeej keâj jns nQ~ yeejeb efpeues keâer Deš¤ efJeOeevemeYee meerš Hej nej keâe meecevee keâj Ûegkesâ HetJe& ceb$eer ceove efoueeJej jeceiebpeceb[er mes ÛegveeJe ueÌ[vee Ûeenles nQ~ Deš¤ ceW Gvekeâer ÚefJe DeYeer Yeer "erkeâ venerb nw~ YeepeHee kesâ ner øe¥eo iegbpeue keâes iegpe&j Deej#eCe Deeboesueve kesâ meceÙe JemegbOeje jepes keâer Kegueer efKeueeHeâle Deye lekeâ Yeejer HeÌ[ jner nw~ Heefjmeerceve ves Gvemes Gvekeâer jeceiebpeceb[er meerš Úerve ueer Deewj efnC[ewueer mes Jes efveo&ueerÙe øelÙeeMeer kesâ ¤He ceW peerle venerb HeeS~ og<Ùeble kesâ ÛegveeJe peerleves kesâ yeeo jepes ves iegbpeue keâes cegÌ[keâj venerb osKee~ iegbpeue lees yeerleer yeeleW Yetuekeâj veF& Meg™Deele keâjves keâes lewÙeej nQ, uesefkeâve JemegbOeje Fmekesâ efueS lewÙeej venerb nes jner nQ~ YeefJe<Ùe ceW Ùeefo iegbpeue keâe JemegbOeje mes mecePeewlee nes Yeer peelee nw lees meyemes yeÌ[er efokeäkeâle Ùen hesMe DeeSieer efkeâ Jes ÛegveeJe keâneb mes ueÌ[Wies~ efnC[ewueer mes Jele&ceeve efJeOeeÙekeâ øeYegueeue mewveer keâe efškeâš keâšvee cegefMkeâue nw Deewj keâesše oef#eCe mes iegbpeue keâe peerlevee~


44

Á„U◊Êø‹ ¬˝º‡Ê oerHekeâ kegâceej Jebyej keâe cenervee Meg™ nesves Jeeuee nw uesekf eâve efove efheâj Yeer keâeHeâer iejce nw~ ÛegveeJeer ceenewue ves efove keâer ieceer& keâes Deewj Yeer yeÌ{e efoÙee nw~ GOej, Jeefj… YeepeHee veslee meg<ecee mJejepe, keâebieÇms e DeOÙe#e meesevf eÙee ieebOeer Deewj yengpeve meceepe Heešer& megHeÇercees ceeÙeeJeleer kesâ oewjeW ves ÛegveeJeer ienceeienceer keâes Deewj nJee os oer nw~ Ùen Deueie yeele nw efkeâ Meece nesles ner ueesie mJesšj, peefme&ÙeeW ceW efoKeeF& osves ueieles nQ~ meyemes DeefOekeâ ieceer& ÛegveeJe DeeÙeesie keâer meKleer kesâ keâejCe efoKeeF& os jner nw~ efnceeÛeue HeÇosMe keâer jepeveerefle kesâ ØecegKe peevekeâej efJeveeso YeeJegkeâ keânles nQ, ‘‘ØeosMe kesâ ueesieeW keâes Henueer yeej Helee Ûeuee nw efkeâ ÛegveeJe DeeÙeesie neslee keäÙee nw~’’ efnceeÛeue ØeosMe kesâ ØecegKe HeÙe&šve veiej ceveeueer ceW iele Je<e& kesâ cegkeâeyeues mewueeveer Yeer yengle keâce nQ uesefkeâve Menj kesâ keâejesyeeefjÙeeW keâes Fme yeele keâer lemeuueer nw efkeâ ÛegveeJe ves GvnW keâece os efoÙee nw~ Jewmes mesye keâer DeÛÚer Heâmeue mes efkeâmeeve

Ÿ

Á„U◊Êø‹ ◊¥ ‹«∏UÊ߸ flË⁄U÷Œ˝ •ÊÒ⁄U œÍ◊‹ ∑§Ë „ÒU keâeHeâer KegMe nQ Deewj ÛegveeJe kesâ Debeflece oewj ceW IejeW mes yeenj Dee ieS nQ~ iece& ÛeeÙe kesâ oewjeW kesâ meeLe ÛegveeJeer ÛeÛee&Sb peesj HekeâÌ[ves ueieer nQ~ TbÛes Deewj megotj HeneÌ[eW Jeeues Fme jepÙe ceW ÛegveeJeer Heefjo=MÙe keâes mecePevee yengle peefšue nw~ THej mes peye celeoeleeDeeW kesâ cegbn mes Ùen efšHHeCeer megveves keâes efceueleer nw efkeâ ceewkesâ Hej leÙe keâjWies, efkeâmekeâes osvee nw Jeesš lees Ùen keâece Deewj Yeer cegefMkeâue nes peelee nw~ uesefkeâve keâebieÌ[e, efMeceuee, ceveeueer Deewj ceb[er ceW Ietceves kesâ yeeo Skeâ yeele meeHeâ nes peeleer nw efkeâ jepÙe ceW Hetjer ÛegveeJeer ueÌ[eF& cegöeefJenerve nw~ keâner-b keânerb meÌ[keâ yeveeves Deewj meÌ[keâeW keâer yeoneueer pewmes cegös ØeYeeJeer efoKeles nQ~ #es$eJeeo Deewj peeefleJeeo kesâ cegös keâner-b keânerb ceecetueer leewj hej Deewj Jen Yeer ØelÙeeefMeÙeeW kesâ yeerÛe meerefcele nQ~ ÛegveeJeer mebIe<e& keânerb Yeer oueeW Ùee GcceeroJeejeW ceW venerb nw~ cegkeâeyeuee meerOes-meerOes JeerjYeõ efmebn yeveece Øesce efmebn Oetceue ceW nw~ ceveeueer mes 3 efkeâueesceeršj otj ieIesjveer ieebJe kesâ mesye keâer Kesleer Deewj JÙeJemeeÙe keâjves Jeeues 50 Je<eer&Ùe cesnj Ûebo keâer efšHHeCeer Yeer Ùener mebosMe osleer nw, ‘‘YeeF&meenye Deye YeÇ°eÛeej keâesF& cegöe ner venerb nw~ Fme nceece ceW meye vebies nQ~ Deewj efHeâj keâeb«esme YeepeHee keâesF& venerb peevelee~ nce Ùee lees Oetceue keâes peeveles nQ Ùee efHeâj JeerjYeõ keâes~ Skeâ-otmejs kesâ efKeueeHeâ efpeme lejn mes Skeâ kesâ yeeo Skeâ YeepeHee Deewj keâebieÇsme efoiiepeeW kesâ efKeueeHeâ YeÇ°eÛeej kesâ cegös Gpeeiej nes jns nQ, veslee Yeer DeHeveer ÛegveeJeer meYeeDeeW ceW Fmes cegöe venerb yevee jns nQ- efouueer mes Deeves Jeeues yeÌ[s vesleeDeeW Deewj Oetceue Deewj JeerjYeõ keâer yeele ÚesÌ[ oW lees~’’ keâebieÌ[e ceW oMenjs mes oes efove Henues Meg™ ngF& jewvekeâ yeepeejeW ceW DeYeer Yeer keâeÙece nw~ keâebieÌ[e kesâ 48 Je<eerÙ& e efMe#ekeâ meleerMe Ûebõ keânles nQ, efkeâ cespej cevekeâesefšÙee kesâ Deeves mes keâebieÇms e keâer Heleueer neuele ceW megOeej ngDee nw~ efnceeÛeue ØeosMe Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

JeerjYeõ yeieeJele kesâ yeeo keâeHeâer Dee›eâecekeâ neskeâj GYejs nQ~ Gvekesâ efueS Ùen DeeefKejer ÛegveeJe nw uesefkeâve keâewue efmebn keâer veejepeieer keâebieÇsme Hej Yeejer HeÌ[ jner nw ceW heebÛe ueeKe Heâewpeer HeefjJeej nQ~ Ùes Ùeneb keâer jepeveerefle keâes yengle ØeYeeefJele keâjles nQ~ FmeceW keâesF& oes jeÙe venerb nw efkeâ JeerjYeõ kesâ Oegj efJejesOeer jns cespej efJepeÙe efmebn cevekeâesefšÙee keâebieÇsme kesâ efueS ve kesâJeue Skeâ yeÌ[e jepeHetle Ûesnje meeefyele ngS nQ yeefukeâ Skeäme meefJe&me cewve ueerie kesâ DeOÙe#e nesves kesâ veeles heebÛe ueeKe Heâewpeer HeefjJeejeW Hej Gvekeâer JÙeeHekeâ HekeâÌ[ nw~ 2007 ceW cevekeâesefšÙee ves ner JeerjYeõ kesâ efKeueeHeâ Skeâ efJeJeeoemHeo meer[er yeepeej ceW Gleejer Leer, uesefkeâve Deye Jen JeerjYeõ kesâ ØeÙeemeeW mes ner keâebieÇsme ceW JeeHeme DeeS nQ~ keâebieÌ[e ceW keâebieÇms e keâe ØeÛeej keâjves DeeF& ceefnuee keâebieÇms e keâer je°^eÙr e cenemeefÛeJe DeeMee Mecee& ØeosMe ceW keâebieÇms e keâer peerle kesâ Øeefle keâeHeâer DeeÕemle efoKeleer nQ uesefkeâve Gvekesâ yeieue ceW ner KeÌ[s keâebieÇms e kesâ keâeÙe&keâlee& jekesâMe Mecee& keânles nQ, ‘‘cew[ce Flevee Deemeeve venerb nw, efpelevee efoKe jne nw~ YeepeHee JeeueeW keâe FueskeäMeve cewvespeceWš nceejs mes keâF& iegCee yesnlej nw~’’ FmeceW keâesF& oes jeÙe Yeer venerb nw~ YeepeHee keâe ÛegveeJeer vesšJeke&â veerÛes-THej meye peien nw~ nefjÙeeCee, Hebpeeye, peccet Deewj ef o uueer mes meb I e Heef j Jeej kes â lekeâjer y eve 3000 keâer ØeYeeJeMeeueer šerce kesâ keâeÙe&keâlee& nj efJeOeevemeYee #es$e ceW [sje [eues ngS nQ~ jepÙe Yej ceW oesveeW ner oueeW keâebieÇsme Deewj YeepeHee kesâ lekeâjeryeve Skeâ-Skeâ ope&ve yeeieer ØelÙeeMeer nQ~

yeeefieÙeeW Éeje KeÌ[er keâer ieF& cegmeeryele YeepeHee Deewj keâebieÇsme oesveeW kesâ ner keâeyet ceW venerb Dee jner nw~ keâebieÌ[e ceW YeepeHee kesâ veejepe meebmeo jepeve megMeeble keâer Helveer megOee megMeeble yeeieer ØelÙeeMeer kesâ ¤He ceW ÛegveeJe cewoeve ceW nQ~ efyeueemeHegj mes keâebieÇms e ØelÙeeMeer yeyej "ekegâj kesâ efJejesOe ceW ØeosMe keâebieÇsme keâcesšer kesâ meomÙe efpeleWõ Ûebosue keâeHeâer HejsMeeveer keâe keâejCe yeves ngS nQ~ peneb-peneb yeeieer nQ, Jeneb keâeHeâer nuekeâeW ceW cegkeâeyeuee ef$ekeâesCeerÙe yevelee efoKeeF& os jne nw~ veS Heefjmeerceve kesâ lenle Ùeneb Henueer yeej efJeOeevemeYee ÛegveeJe nes jns nQ~ HeefjCeecele: JeerjYeõ Deewj Oetceue kesâ ÛegveeJe #es$e Yeer yeoue ieS nQ~ jepeveerelf ekeâ efJeMues<ekeâ efJeveeso YeeJegkeâ kesâ cegleeefyekeâ JeerjYeõ yeieeJele kesâ yeeo keâeHeâer Dee›eâecekeâ neskeâj GYejs nQ~ Gvekesâ efueS Ùen DeeefKejer ÛegveeJe nw~ Fmes OÙeeve ceW jKe GvneWves Deewj Gvekesâ meceLe&keâeW ves DeHevee meye kegâÚ PeeWkeâ efoÙee nw uesefkeâve keâewue efmebn keâer veejepeieer keâebieÇsme Hej jepÙe Yej ceW Yeejer HeÌ[ jner nw~ YeepeHee mes Deueie neskeâj efnceeÛeue ØeosMe ueeskeâMeefkeäle Heešer& yeveeves Jeeues ceW Yeer censÕej efmebn YeepeHee kesâ meeLe-meeLe keâF& peien keâebieÇsme keâes Yeer vegkeâmeeve HenbÛg ee jns nQ~ efHeâueneue YeepeHee keâer Deesj mes Ùen ØeÛeej efkeâÙee pee jne nw efkeâ Jen keâebieÇsme kesâ Hebâ[ mes ÛegveeJe cewoeve ceW nQ, uesefkeâve peevekeâejeW keâe ceevevee nw efkeâ Jen Deiej keânerb mes Skeâ Yeer meerš ues DeeS lees mejkeâej yeveeves ceW efpemekeâe HeueÌ[e Yeejer nesiee, Gmeer kesâ He#e ceW Jes Ietce peeSbies~ jepeve megMeeble keâer veejepeieer YeepeHee ceW letHeâeve keâe keâece keâj jner nw~ neb, YeepeHee kesâ veejepe Meeblee kegâceej, HetJe& DeOÙe#e peÙejece Deewj peiele ØekeâeMe veñe keâes ceveeves ceW meHeâue nesves kesâ yeeo Oetceue DeHeveer peerle kesâ Øeefle keâeHeâer DeeÕemle efoKeles nQ~ veiejeWše yegDee ceW keâebieÇsme kesâ peerSme yeeueer, [uenewpeer mes DeeMee kegâceejer Yeer yeeefieÙeeW mes petPe jner nQ~


46

◊Ⱥ˜ºÊ ß‚ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ º‚ „U¡Ê⁄U ’ìÊ ◊ÊÒà ∑§Ë ŸË¢Œ ‚Ê øÈ∑§ „Ò ¢ ceOegkeâj efceße jeW lejheâ yepeyepeeleer ieboieer, Jee[eX ceW ceÛeer Deheâjeleheâjer kesâ Deeuece ceW Skeâ heuebie hej keâneR oes lees keâneR leerve mes Ûeej keâjenles yeerceej yeÛÛes Deewj Gvekesâ meeceves mštue hej yew"s hejsMeeve leerceejoej~ Jes keâYeer [e@keäšj keâe keâesš KeeRÛe-KeeRÛe keâj Deheves yeÛÛes keâes Skeâ Peuekeâ osKeves kesâ efueS Gvemes efieÌ[efieÌ[eles vepej Deeles nQ, lees keâYeer Deheves yeerceej yeÛÛes keâes peuo ner [e@keäšj keâes yegueekeâj ueeves keâes keânles ngS vepej Deeles nQ~ Skeâ Deesj Ûeej-heebÛe [e@keäšjeW keâer Skeâ šerce efkeâmeer Ûeeue pewmeer peien ceW FcejpeWmeer Jee[& mes DeeS Skeâ yeÛÛes kesâ Fueepe ceW peer-peeve mes pegšs ngS nQ lees otmejer lejheâ oes yeÛÛes iebYeerj neuele ceW Deheves Fueepe keâe Fblepeej keâj jns nQ~ Ùen vepeeje nw efouueer keâs Gme keâueeJeleer mejve yeeue Demheleeue keâe, peneb yeerles heebÛe meeueeW ceW ome npeej mes pÙeeoe yeÛÛeeW keâer ceewle nes Ûegkeâer nw~ keâueeJeleer Demheleeue kesâ mebyebOe ceW Ùen mevemeveerKespe Kegueemee jepenbme yebmeue Éeje leye meeceves DeeÙee, peye GvneWves metÛevee kesâ DeefOekeâej kesâ lenle Ùen peevekeâejer pegšeF&~ yebmeue ves DeejšerDeeF kesâ peefjS yeerles heebÛe meeue ceW efouueer kesâ mejkeâejer DemheleeueeW ceW ceejs ieS yeÛÛeeW keâe DeebkeâÌ[e ceebiee Lee~ mejkeâejer DeebkeâÌ[eW kesâ Devegmeej Dekesâues keâueeJeleer mejve Demheleeue ceW 10,081 yeÛÛeeW keâer ceewle ngF& nw~ mejkeâejer DemheleeueeW keâer nkeâerkeâle keâes yeÙeeb keâjlee Ùen DeebkeâÌ[e yeleelee nw efkeâ Fme Demheleeue ceW Øeefleefove Deewmeleve 6 yeÛÛeeW keâer ceewle ngF& nw~ Fme Demheleeue ceW meyemes pÙeeoe 2,713 ceewleW 2008 ceW ngFË, peyeefkeâ Fme meeue peveJejer mes pegueeF& lekeâ Deye 943 yeÛÛes oce leesÌ[ Ûegkesâ nQ~ DeejšerDeeF kesâ Kegueemes ceW 25 ceW mes 9 JeWešf uesšj kesâ Kejeye nesves keâer yeele meeceves DeeF& nw, efpeveceW mes 5 JeWefšuesšj Dekesâues DeeFmeerÙet kesâ nQ, peneb Deefle iebYeerj neuele Jeeues yeÛÛeeW keâes jKee peelee nw~ yeÌ[s hewceeves hej ngF& yeÛÛeeW keâer ceewleeW kesâ heerÚs mebmeeOeveeW keâer keâceer nw Ùee efheâj [e@keäšjeW Éeje yejleer ieF& ueehejJeener, Fmekesâ yeejs ceW keâesF& kegâÚ yeesueves keâes jepeer veneR nw~ ‘Meg›eâJeej’ ves peye keâueeJeleer mejve Demheleeue kesâ Jeefj‰ DeefOekeâeefjÙeeW, [e@keäšjeW Deewj keâce&ÛeeefjÙeeW mes keâejCe peevevee Ûeene lees efkeâmeer ves lees ceewve meeOe efueÙee Deewj efkeâmeer ves otmejs mes peJeeye heeves kesâ efueS keâneR Deewj Yespe efoÙee~ Demheleeue kesâ yeeue jesie efÛeefkeâlmee efJeYeeie keâer efveosMekeâ SJeb efJeYeeieeOÙe#e ves lees Fme mebyebOe ceW ‘Thej mes’ kegâÚ Yeer ve yeesueves kesâ DeeosMe keâe efpe›eâ keâjles ngS Demheleeue kesâ efveosMekeâ Delegue cegjejer mes yeele keâjves keâer meueen oer, uesefkeâve Jeneb Yeer Gvekesâ meefÛeJe ves Fme yeeyele keâesF& peevekeâejer yepeeÙe Delegue cegjejer mes ceebieves kesâ mJeemLÙe ceb$eeueÙe mes neefmeue keâjves keâer yeele keâner~ efveosMekeâ kesâ meefÛeJe keâe keânvee Lee efkeâ nceW pees peevekeâejer osveer Leer nceves mJeemLÙe ceb$eeueÙe keâes os oer nw~ yenjneue keWâõerÙe mJeemLÙe ceb$eeueÙe ves Yeer Fmemes heuuee PeeÌ[ efueÙee nw~ keWâõerÙe mJeemLÙe ceb$eer iegueece veyeer Deepeeo ves peneb ‘Fme ceeceues keâer peebÛe efouueer mejkeâej keâes keâjJeeveer ÛeeefnS’, keânles ngS keâVeer keâeš ueer, JeneR keâeb«esme

øÊ

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

Deewmeleve Øeefleefove 6 yeÛÛeeW keâer ceewle ngF&

Demheleeue ceW 25 ceW mes 9 JeWefšuesšj Kejeye

kesâ ØeJeòeâe meboerhe oeref#ele Fmekesâ efueS meerOes-meerOes Demheleeue ØeMeemeve keâes efpeccesoej "nje jns nQ~ ieewjleueye nw efkeâ keWâõ Deewj jepÙe oesveeW peien keâeb«esme keâer mejkeâej nw uesefkeâve oesveeW ner Fme ceeceues ceW ieWo Skeâ-otmejs kesâ heeues ceW heWâkeâles vepej Dee jns nQ~ Skeâ lejheâ peneb Demheleeue ØeMeemeve Deewj mJeemLÙe ceb$eeueÙe efouueer kesâ mejkeâejer DemheleeueeW keâer yeoneueer Deewj yeoFblepeeceer hej kegâÚ Yeer yeesueves keâes lewÙeej veneR nw, JeneR metÛevee kesâ DeefOekeâej kesâ lenle peevekeâejer neefmeue keâjves Jeeues jepenbme yebmeue yeÛÛeeW keâer ceewleeW kesâ heerÚs keâejCeeW keâes helee ueieeves kesâ efueS efouueer neFkeâesš& ceW ÙeeefÛekeâe oeÙej keâjves pee jns nQ~ yeÛÛeeW keâer yeÌ[er hewceeves hej ngF& ceewleeW keâes ueskeâj je°^erÙe ceeveJeeefOekeâej DeeÙeesie ceW Yeer efMekeâeÙele ope& keâjeF& ieF& nw~ ceeceues keâer iebYeerjlee keâes osKeles ngS DeeÙeesie ves Skeâ šerce keâe ie"ve keâjkesâ peebÛe Meg™ Yeer keâj oer nw~ JeneR yeeue mebj#eCe DeeÙeesie ves keâueeJeleer mejve yeeue Demheleeue kesâ cesef[keâue megheefjbšW[Wš Deewj mJeemLÙe SJeb heefjJeej keâuÙeeCe efJeYeeie kesâ meefÛeJe keâes veesefšme Yespekeâj peJeeye-leueye efkeâÙee nw~ yeeue DeeÙeesie ves yeÛÛeeW keâer ceewle kesâ heerÚs keâejCe keâer peevekeâejer kesâ meeLe-meeLe Demheleeue ceW yegefveÙeeoer megefJeOeeDeeW kesâ yeejs peevekeâejer Yeer ceebieer nw~ yeÛÛeeW keâer ceewle kesâ heerÚs kesâ keâejCeeW kesâ yeejs ceW Yeues ner mejkeâejer cenkeâcee kegâÚ yeesueves keâes jepeer ve nes, uesefkeâve Demheleeue keâer yeoFblepeeceer keâes ueskeâj yeÛÛeeW kesâ heefjpeveeW keâe iegmmee pecekeâj hetâš jne nw~ Gvekeâe keânvee nw efkeâ osMe ceW yeÛÛeeW kesâ meyemes yeÌ[s Demheleeue ceW megeJf eOeeDeeW keâe šesše nw Deewj Ùeneb Gvekesâ yeÛÛeeW keâer mesnle kesâ meeLe efKeueJeeÌ[ efkeâÙee pee jne nw~ keâF& yeej iegpeeefjMe keâjves kesâ yeeJepeto ve lees efyemlej keâer Ûeeoj yeoueer peeleer nw Deewj ve ner meeheâ-meheâeF& keâe KÙeeue jKee peelee nw~ Deeieje mes Deheves yeÛÛes Oeerjpe kesâ hesš keâer efleuueer keâe Fueepe keâjeves DeeS heefjpeveeW keâer efMekeâeÙele nw efkeâ Demheleeue kesâ MeewÛeeueÙeeW ceW Fme keâoj ieboieer nw efkeâ Jeneb peeves hej mJemLe JÙeefòeâ Yeer yeerceej nes peeS~ yeerme efoveeW mes Oeerjpe keâe Fueepe

yeeue DeeÙeesie ves Demheleeue keâes veesefšme Yespee

keâje jns Gmekesâ efhelee yeleeles nQ efkeâ Gvekesâ yesšs keâer heuebie hej Skeâ veneR yeefukeâ leerve-leerve yeerceej yeÛÛeeW keâe Fueepe Ûeue jne nw, efpemekesâ Ûeueles Gvekesâ yeÛÛes keâes FvhesâkeäMeve keâe Keleje yevee ngDee nw~ ieewjleueye nw efkeâ yeerles efoveeW Skeâ MeesOe ceW meeceves DeeÙee nw efkeâ Demheleeue ceW Yeleea efkeâS peeves Jeeues nj ome yeÛÛeeW ceW mes Skeâ yeÛÛee meb›eâceCe keâe efMekeâej nes peelee nw, efpemeceW cet$e mebyebOeer meb›eâceCe Deewj mepe&jer Jeeues mLeeve hej meb›eâceCe nesves kesâ ceeceues Yeer nQ~ Demheleeue kesâ pevejue Jee[& ceW ceÛeer Deheâje-leheâjer kesâ yeerÛe Deeuece Ùen Lee efkeâ ve efmehe&â Skeâ efyemlej hej Ûeej-Ûeej yeÛÛes efuešeS ieS Les, yeefukeâ cejerpe yeÛÛeeW kesâ efyemlej kesâ yeerÛe keâer otjer Yeer yeecegeMf keâue Ûeej mes Ún FbÛe kesâ yeerÛe Leer~ veleerpeve leerceejoej Yeer Deeves-peeves kesâ jemles ceW keâneR KeÌ[s neskeâj lees keâneR mštue hej yew"keâj Deheves yeÛÛeeW keâe KÙeeue jKe jns Les~ peyeefkeâ yeekeâer heefjpeve Demheleeue kesâ yeenj Kegues Deemeceeve ceW yeÛÛeeW keâer Kew e f j Ùele kes â ef u eS og D eeSb keâjles vepej DeeS~ Deeheelekeâeueerve efJeYeeie kesâ keâce&Ûeejer kesâ Devegmeej Demheleeue ceW Øeefleefove npeejeW keâer mebKÙee ceW ueesie Deheves yeerceej yeÛÛeeW keâes leye ueskeâj Deeles nQ peye Gvekeâer neuele DelÙeefOekeâ veepegkeâ nes peeleer nw Deewj otmejs Demheleeue peJeeye os osles nQ~ yeoneueer Deewj yeoFblepeeceer kesâ efMekeâej Fve mejkeâejer DemheleeueeW keâes peneb Kego Fueepe keâer pe™jle nw, JeneR leceece DemegefJeOeeDeeW kesâ yeeo Yeer yeÛÛeeW kesâ heefjpeveeW keâer Debeflece Deeme [e@keäšjeW hej efškeâer nesleer nw~ Gvekeâe keânvee nw efkeâ Ùeneb hej [e@keäšj yengle DeÛÚs nQ Deewj Jen yeÌ[er leeoeo ceW Yeleea nesves Jeeues yeerceej yeÛÛeeW keâes Dehevee hetje meceÙe osves keâe ØeÙeeme keâjles nQ, uesekf eâve efpeme mebKÙee ceW cejerpe Yeleea nesles nQ, Gvekeâes osKeves kesâ efueS MeeÙeo Deewj DeefOekeâ [e@keäšjeW keâer pe™jle nw~ ieewjleueye nw efkeâ yeÛÛeeW kesâ efueS osMe kesâ meyemes yeÌ[s Demheleeue ceW efJeefYeVe jepÙeeW mes yeÌ[er mebKÙee ceW ueesie Fueepe kesâ efueS hengbÛeles nQ, peyeefkeâ Demheleeue keâer neuele yeleeleer nw efkeâ Gmes cejerpeeW mes henues Kego Fueepe keâer pe™jle nw~


48

S◊⁄UáÊ ≈UËflË ∑§U ¬Œ¸ ∑§Ê ©ã„ÊŸ ¢  «˛UÊߢª ’Ê«¸U ’ŸÊ ÁŒÿÊ pemeheeue Yeóer Skeâ yengDeeÙeeceer JÙeefòeâ Je yengcegKeer ØeefleYee kesâ Oeveer Les~ Jes nceejs osMe kesâ Ssmes keâešt&vekeâej Les, efpevneWves DeKeyeejer keâešt&vekeâejer ÚesÌ[keâj hetjer meheâuelee kesâ meeLe šerJeer Je efmevescee kesâ #es$e ceW Deheveer Oeekeâ peceeF& Leer cesje ceevevee nw efkeâ ojDemeue pemeheeue Yeóer ves efmehe&â Ùes efkeâÙee efkeâ keâeiepe kesâ kewâveJeme keâes ÚesÌ[keâj šerJeer kesâ heox hej keâešt&ve yeveeves Meg™ keâj efoS~ keâuece Deewj ketâÛeer keâer yepeeÙe pemeheeue Yeóer veneR jns~ Ùen ogKeo meceeÛeej cegPes efceuee šdJeeršj GvneWves kewâcejs keâes Dehevee Oeejoej nefLeÙeej yeveeÙee~ šerJeer kesâ heox keâes GvneWves Dehevee [^eFbieyees[& hej~ ojDemeue Deepekeâue ‘šdJeeršj’ hej šerJeer Deewj jse[f Ùees mes henues yeveeÙee~ Deveskeâ keâešt&efvemšeW ves henues Yeer keâešt&vekeâejer keâer ogefveÙee mes ‘Dee@ef[Ùees-efJepegDeue’ metÛeveeSb efceue peeleer nQ~ pemeheeue Yeóer mes keâF& Je<eeX hegjevee heefjÛeÙe efJeOee keâes Dehevee ceeOÙece yeveeÙee nw~ ceneve efheâucekeâej hesâefueveer henues keâeštv& ekeâej ner Les, efheâj Lee~ Jes Skeâ yesnlejerve keâueekeâej, efce$e Deewj Fbmeeve Les~ ceQ GvnW leye efheâuceeW ceW GvneWves Deheveer jÛeveelcekeâlee keâe peeot efyeKesje~ nceejs Deheves yeemeg Ûešpeea Yeer henues mes peevelee Lee peye Jes Ûeb[erieÌ{ kesâ ‘o efš^yÙetve’ ceW nj jespe henues ‘efyuešdpe’ DeKeyeej ceW keâešt&ve yeveeÙee keâjles Les~ ceQves kegâÚ meceÙe hetJe& Skeâ šerJeer keâeÙe&›eâce kesâ efueS ieguepeej meenye keâe mee#eelkeâej efueÙee Lee~ GvneWves yeemeg oe keâer efheâuceeW kesâ Mee@šdme keâes heVes hej ‘hee@kesâš keâešt&ve’ yeveeÙee keâjles Les~ DeKeyeejeW kesâ henues heVes hej Skeâ keâe@uece keâe Úesše-mee ‘hee@kesâš keâešt&ve’ Deye Oeerjs-Oeerjs ieeÙeye neslee pee jne nw, Skeâ keâešt&vekeâej Éeje yeveeS ieS øesâcme keâer JÙeeKÙee oer Leer~ Gvekeâe ceevevee nw efkeâ yeemegoe keâer hej 80 kesâ oMekeâ ceW peye Yeóer ‘efš^yÙetve’ ceW keâešt&ve yeveeÙee keâjles Les, leye Fme pesyeer keâešt&ve efheâuceeW kesâ meerve Skeâ keâewefcekeâ efmš^he kesâ øesâce keâer lejn nesles Les~ pemeheeue Yeóer kesâ yeveeS šerJeer keâeÙe&›eâceeW ceW Yeer Deehekeâes Jees ner KeeefmeÙele efoKesieer~ pewmes keâer letleer yeesuee keâjleer Leer~ yengle mes ueesieeW keâes Ùes ceeuetce Yeer veneR nesiee efkeâ Yeóer keâYeer keâešte& vf emš ngDee keâjles Les~ ceQ Yeóer kesâ keâešt&ve ueieYeie jespeevee ner osKee keâjlee Lee~ cegPes Jees Meece Deepe Skeâ keâešt&vekeâej ves Skeâ-Skeâ øesâce keâes Deheves neLe mes Gkesâje nes~ ‘Guše-heguše’ ceW kegâÚ #eCeeW Yeer Ùeeo nw~ 80 kesâ oMekeâ ceW Jes ‘Guše-heguše’ mes ceMentj nes Ûegkesâ Les~ efouueer keâer Skeâ mebmLee ceW Deheveer yeele keân osvee pemeheeue Yeóer kesâ Yeerlej efÚhes keâeš&tefvemš kesâ ner yeme keâer yeele Leer~ ves Yeóer, DeMeeskeâ Ûe›eâOej Je cesje mecceeve efheâj GvnW peje Deejece mes Deheveer yeele (o SefMeÙeve Spe mes meeYeej) efkeâÙee~ nceW Skeâ-Skeâ Mee@ue DeesÌ{eF& keânves keâe DeJemej efceuee ‘heäuee@he Mees’ ieF&~ veeefjÙeue Yeer efceuee~ Skeâ-Skeâ ceW-pees efkeâ yengle efnš ngDee~ yebOeg, Deehe Ùeneb ieuele Dee ieS~ Deehekeâer ceelee keâer Ûeewkeâer Yeer YeWš keâer ieF&~ Jen efheâj lees Yeóer hetjer lejn Fmeer pe™jle mJeie& ceW veneR, efnbogmleeve ceW nw~ ceelee keâer Ûeewkeâer nceejer ceeleepeer kesâ cebeof j efJeOee ceW jce ieS~ GvneWves keâF& efheâuceeW ceW Deepe Yeer mLeeefhele nw~ peye-peye Gmes ceW Yeer keâece efkeâÙee~ GvneWves keâjerye 20 osKetbiee, cegPes pemeheeue Yeóer Ùeeo efnob er efheâuceeW ceW keâece efkeâÙee~ ‘heâvee’, DeeSbies~ ‘ceewmece’ Deewj ‘nceeje efoue Deehekesâ Gvekeâer Deheveer Skeâ Deueie mejue heeme nw’, pewmeer efheâuceeW ceW Deueie[^eFbie mšeFue Leer, neueebekf eâ Gvekesâ efÛe$e Deueie lejn keâer YetefcekeâeSb GvneWves yengle ‘DeeGšmšQe[f ib e’ veneR nesles Les, hej Deoe keâeR~ pÙeeoelej efnboer efheâuceeW ceW Gvekesâ keâeštv& eeW keâer peeve Gvekesâ efJeÛeej Ùee peje hetânÌ[ efkeâmce keâe nemÙe neslee nw, heeJej keâš ‘DeeFef[Ùeepe’ nesles Les~ ojDemeue cesje JÙebiÙe lees ve kesâ yejeyej~ Ssmes ceW Yeóer ceevevee nw efkeâ Skeâ keâešt&ve ceW efÛe$e mes keâes jÛeveelcekeâ meb l eg e f ° ef h eâuceer keâneR yeng l e pÙeeoe keâer c ele Gmekes â YetefcekeâeDeeW ceW efceueves keâer mebYeeJevee ‘DeeFef[Ùee’ keâer nesleer nw~ Ùeefo Skeâ Deefle keâce ner Leer~ FmeerefueS Jes ueieeleej meeOeejCe-mes efÛe$e kesâ meeLe Yeer Skeâ Kego Deheveer efm›eâhš efueKekeâj Deheveer yesnlejerve efJeÛeej nes lees Jen keâešt&ve nj neuele ceW DelÙeble ØeYeeJeer meeefyele nesiee~ cesje ceevevee efheâuceW Je šerJeer keâeÙe&›eâce yeveeles jns~ hebpeeyeer ceW GvneWves Deveskeâ efheâuceW yeveeF& Deewj Gvekeâer nw efkeâ Skeâ keâešt&ve leye ØeYeeJeer Je meheâue neslee nw peye GmeceW Skeâ leerKeer jepeveereflekeâ efšhheCeer DeeefKejer efheâuce ‘heeJej keâš’ Yeer hebpeeyeer Leer, pees efkeâ efyepeueer mecemÙee hej DeeOeeefjle Leer~ Ùes nesleer nw~ pemeheeue Yeóer kesâ keâešt&veeW keâer Ùener KeeefmeÙele Leer~ Gvekesâ Skeâ keâešt&ve ceW ve efmehe&â efheâuce Fme meceÙe efmevescee ne@ueeW ceW Ûeue jner nw~ pemeheeue Skeâ yengDeeÙeeceer JÙeefòeâ Je yengcegKeer ØeefleYee kesâ Oeveer Les~ Jes Kego Deheveer efm›eâhš, jepeveerelf ekeâ efJeMues<eCe yengle hewvesheve kesâ meeLe neslee Lee yeefukeâ GvneWves nj Gme efJe<eÙe keâes Deheves keâešt&veeW kesâ peefjS G"eÙee efpemekeâe Deece Deeoceer keâer jespeceje& keâer efpeboieer kesâ meeLe mejeskeâej [eÙeuee@ie efueKeles Les~ efheâuce keâes Jes Kego ner ‘efceme[eÙejskeäš’ keâjles Les, Deewj Kego Ssefkeäšbie nw~ meÌ[keâ, efyepeueer, heeveer, cenbieeF&, mJeemLÙe mesJeeSb, [ekeâ JÙeJemLee, šsueerheâesve, Yeü°eÛeej, Yeer keâjles Les~ Gvekeâer helveer meefJelee Je heg$e pemejepe Yeer Gvekesâ keâeÙe&›eâceeW Je efheâuceeW ceW Ssefkeäšbie IetmeKeesjer, "skesâoejer, yesF&ceeveer, ÛegveeJeer JeeÙeos... Ùeeveer efkeâ nj Jees cegöe efpememes Deehekeâe Deewj keâjles jns nQ~pemeheeue nceejs osMe kesâ Ssmes keâeštv& ekeâej nQ efpevneWves DeKeyeejer keâeštv& ekeâejer Úes[Ì keâj cesje peerJeve ØeYeeefJele neslee nes pemeheeue Yeóer nj Gme efJe<eÙe hej Deheveer keâuece Skeâ Ùeesæe hetjer meheâuelee kesâ meeLe šerJeer Je efmevescee kesâ #es$e ceW Deheveer Oeekeâ peceeF&~ cegPes veneR helee Lee efkeâ Jes ‘efšdJešj’ hej Yeer Les~ cegPes Gvekeâer ce=lÙeg kesâ yeeo ner helee Ûeuee efkeâ Jes efšdJešj hej Les~ keâesF& keâer lejn ueskeâj KeÌ[s nesles Les~ 80 keâe oMekeâ otjoMe&ve keâe mJeCe&keâeue Lee~ ‘Ùes pees nw efpeboieer’, ‘jpeveer’ Deewj ‘vegkeäkeâÌ[’ yeele veneR~ ceQ Gvekeâer ce=lÙeg kesâ he§eele ner mener Deye GvnW efšJd ešj hej heâe@uees keâj jne nt~b MeeÙeo pewmes OeejeJeeefnkeâeW keâe oewj Lee~ Ssmes ceW Yeóer ves peye Deheves Ûegšerues ‘Guše heguše’ keâes hesMe Thej keâneR Gme otmejer ogefveÙee mes Jes keâYeer keâesF& iegoiegoeves Jeeues Ûegšerues šdJeerš YespeW~ cesjer ßeæebpeefue~ oesmle, nce legcnW keâYeer veneR YetueWies~ efkeâÙee Lee lees Jen legjble Ûeue heÌ[e~ oMe&keâeW ves Gve Úesšs-Úesšs šgkeâÌ[eW ceW Dehevee Dekeäme heeÙee~ ‘Guše-heguše’ kesâ yeeo Yeóer ves keâYeer heerÚs cegÌ[keâj veneR osKee~ Jes DeKeyeejer keâešt&vekeâejer keâer (uesKekeâ Øeefmeæ keâešt&efvemš nQ Deewj Deb«espeer DeKeyeej ‘o SefMeÙeve Spe’ mes pegÌ[s nQ~ ogefveÙee keâes DeueefJeoe keân keâj šerJeer kesâ heox hej Ûeues ieS~ mebheke&â Š 9810124024

megOeerj lewuebie

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012


•Õ¸-ˇÊòÊ§ 50

DejefJebo ceesnve

⁄U¡Ã ªÈåÃÊ ∑§Ê Á◊‹Ë ‚Åà ‚¡Ê ∑§ ’„UÊŸ

DeHeves Ùeneb efyepevesme meer›esâš keâes yeÛeeves keâer Jekeâeuele lees keâer peeves ueieer nw Hej DeeefLe&keâ DeHejeOeeW ceW ‘peerjes še@uejWme’ keâer Jekeâeuele keâesF& veneR keâjlee cesejf keâer DeLe&JÙeJemLee kesâ HeebÛe mlebYeeW ceW Skeâ ceeves peeves Jeeues ieesu[cewve meekeäme kesâ øecegKe Heo lekeâ HengbÛes jpele iegHlee efJeosMe ceW YeejleerÙe øeefleYee kesâ Heâueves-Hetâueves Deewj meHeâue nesves kesâ kegâÚ yesnlejerve GoenjCeeW ceW ceeves peeles jns nQ~ DeHeves oce Deewj øeefleYee kesâ yeue Hej GvneWves 40 meeue uebyes ke@âefjDej ceW pees kegâÚ neefmeue efkeâÙee Lee, Jen Skeâ Peškesâ ceW Deewj Skeâ ner ieueleer mes jeKe nes ieÙee~ meeue Yej mes Jes Deewj Gvekesâ cenbies Jekeâerue Gvekeâes yeÛeeves ceW ueies Les Hej Decesejf keâer keâevetve Deewj Jeneb keâer vÙeeÙe-øeCeeueer keâer meKleer kesâ Ûeueles kegâÚ keâece ve DeeÙee Deewj GvnW yeerles ieg®Jeej keâes mepee megvee oer ieF&~ GvnW oes meeue keâer kewâo, Skeâ meeue lekeâ Hegeuf eme efveiejeveer ceW yeenj jnves Deewj HeÛeeme ueeKe [e@uej Ùeeveer keâjerye 27 keâjesÌ[ ®HeÙes keâe pegcee&vee osvee nesiee~ ceevee peelee nw efkeâ jpele iegHlee Éeje oer ieF& Skeâ FvemeeF[j metÛevee mes iewueesve veecekeâ kebâHeveer keâes- efpemekesâ øecegKe jepe jepejlvece Gvekesâ efce$e nQ- 8,40,000 [e@uej keâe ueeYe ngDee Lee~ 23 efmelebyej 2008 keâes ieesu[cewve meekeäme kesâ efveosMekeâ ceb[ue keâer yew"keâ kesâ henues jpele Deewj jepejlvece keâer YeWš Deewj yeeleÛeerle ngF& Leer~ yew"keâ kesâ yeeo jpele kesâ meneÙekeâ ves jepejlvece keâes Heâesve efkeâÙee~ Fmeer metÛevee kesâ DeeOeej Hej GvneWves lelkeâeue meewos efkeâS, pees efkeâ GvnW Yeejer cegveeHeâe os ieS~ Decesefjkeâe Ùee HetbpeerJeeoer ogefveÙee kesâ efueS FvemeeF[j š^es [f ib e keâesF& veF& Ûeerpe veneR nw~ nw lees Ùen DeHeves Ùeneb kesâ efueS Yeer Deece Ûeerpe, Hej yeepeej Jeeueer DeLe&JÙeJemLee Fmekeâe yengle yegje ceeveleer nw~ kebâHeefveÙeeW ceW jnles Deewj Hewâmeues keâjles ngS DeeHe yengle meejer Ssmeer metÛeveeSb meyemes Henues Heeles Ùee yeveeles nQ

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

efpevekeâe kebâHeveer kesâ MesÙejeW Hej DeÛÚe Ùee yegje Demej heÌ[lee nw~ Ùeefo DeeHe Gme metÛevee kesâ DeeOeej Hej Kego Ùee DeHeves veeles -efjMlesoejeW, oesmleeW-menÙeesefieÙeeW keâes ueeYe efoueeles nQ lees Ùen Deece efveJesMekeâ kesâ nkeâ Hej [ekeâe ceevee peelee nw~ FmeerefueS FvemeeF[j š^sef[bie keâes keâevetveer ¤He mes Yeer iegveen ceevee peelee nw~ jpele Jeeues Hewâmeues kesâ yeeo Ùen efcemeeue keâeHeâer meceÙe lekeâ oer peeSieer~ Ùen Yeer keâne peeSiee efkeâ Decesejf keâer keâevetve efkeâmeer keâes Yeer veneR yeKMelee~ GuuesKeveerÙe nw efkeâ jpele kesâ efKeueeHeâ cegkeâocee ueÌ[ves Deewj peerleves Jeeuee Yeer YeejleerÙe cetue keâe Jekeâerue øeerle Yejeje ner Lee, efpemekeâe peerle keâe efjkeâe@[& ueieYeie meew Heâermeoer nw~ Hej nceejer ®efÛe ve lees oes YeejleerÙeeW keâer ueÌ[eF& kesâ Ûeueles nw, ve ner jpele iegHlee kesâ GlLeeve-Heleve kesâ Ûeueles~ ojDemeue Ùen ceeceuee yeepeej DeLe&JÙeJemLee kesâ efkeâmeer keâeÙeos-keâevetve ceW jnkeâj keâece keâjves keâe øeceeCe HesMe keâjlee nw~ DeeefLe&keâ GoejerkeâjCe Deewj HetbpeerJeeoer DeLe&JÙeJmLee keâe nceeje DevegYeJe Megæ uetš Deewj yesceeefveÙeeW kesâ efkeâmmeeW mes Yeje heÌ[e nw~ efHeâj nceejer DeLe&JÙeJemLee ceW keâeHeâer yeoueeJe Ùee megOeej ngS nQ Hej keâe@jHeesjsš keâevetveeW ceW Jener Hegjevee efnmeeye yevee ngDee nw FmeefueS Yeer nce Fme ceeceues keâes pÙeeoe ieewj mes osKe Deewj peeve jns Les~ efpeme Heâesve kesâ šsHe nesves mes Ùen ceeceuee HekeâÌ[ ceW DeeÙee, Gmekeâer DeHeves Ùeneb Fpeepele ner veneR nw~ DeHeves Ùeneb lees DeeefLe&keâ DeHejeOeeW ceW Heâesve keâe@ue kesâ efJeJejCe efvekeâueJeeves kesâ efueS Yeer keâeHeâer HeeHeÌ[ yesueves heÌ[les nQ, šsHe keâjevee lees DemebYeJe nw~ Deewj peye Skeâ mes Skeâ DeHejeOe nes jns nQ Deewj keâesF& cegbn Keesueves Jeeuee veneR nw lees efmeHe&â FvemeeF[j š^sef[bie kesâ ceeceues ceW ner efkeâme lejn meKleer nes

mekeâleer nw~ DeYeer Yeer Heeefš&efmeHesšjer veesšdme mes MesÙej yeepeej ceW Kesuevee Deewj efkeâme ceo ceW efveJesMe Dee jne nw Ùen yeleeves keâe ‘ieej’ keâe øeeJeOeeve DeHeves Ùeneb ieoj ceÛee oslee nw~ Ssmee veneR nw efkeâ DeHeves Ùeneb Fme lejn kesâ DeHejeOe veneR nesles Deewj nceejer keâevetve-JÙeJemLee Gmemes efveyešves keâer keâeseMf eMe veneR keâjleer~ neb Flevee pe¤j nes peelee nw efkeâ keâF& mlej Hej DeHeerue Jeeueer JÙeJemLee DeHejeefOeÙeeW keâes HekeâÌ[ves keâer peien ÚesÌ[ves keâer JÙeJemLee ner meeefyele nesleer nw~ efHeâj meyetle neefmeue keâjvee Yeer cegefMkeâue keâece nw keäÙeeWefkeâ keâevetve GmeceW ceoo veneR keâjlee~ DeHeves Ùeneb efyepevesme meer›esâš keâes lees yeÛeeves keâer Jekeâeuele keâer peeves ueieer nw Hej DeeefLe&keâ DeHejeOeeW ceW ‘peerjes še@uejWme’ keâer Jekeâeuele keâesF& veneR keâjlee~ Ùener keâejCe nw efkeâ osMe kesâ meyemes yeÌ[s GÅeesie efjueeÙebme Fb[mš^erpe kesâ efKeueeHeâ Yeer 500 keâjesÌ[ ®. keâe FvemeeF[j š^sef[bie keâe ceeceuee keâye mes ueškeâe HeÌ[e nw~ Fme yeerÛe efjueeÙebme ves Fmes yeenj meguePeeves keâer oes yeej Depeer& oer uesefkeâve mesyeer ves Fmekeâer Fpeepele veneR oer~ efHeÚues efoveeW mewš (meskeäÙegefjšerpe DeHesuesš efš^yÙetveue) ves JeeuesÛee FbpeerefveÙeefjbie kesâ DeOÙe#e Deefveue njerMe kesâ efKeueeHeâ FvemeeF[j š^sef[bie keâe Hewâmeuee Gueš efoÙee~ Ssmeer ner jenle pesHeer SmeesefmeSšdme kesâ øeceesšj ceveespe ieewj kesâ efKeueeHeâ mesyeer kesâ Hewâmeues ceW Yeer ngDee~ Hej efHejeefce[ meeFceerje kesâ efveosMekeâeW ves 2009 kesâ ceeceues ceW DeHeves efKeueeHeâ DeeS mesyeer kesâ Hewâmeues efKeueeHeâ peye mewš ceW DeHeerue keâer lees Gmeves Fmes Keeefjpe keâj efoÙee~ ceeceues ceW kebâHeveer kesâ efveosMekeâ Sve. veejeÙeCeve mecesle iÙeejn ueesieeW keâes oes<eer HeeÙee ieÙee~ Fve Hej FvemeeF[j š^sef[bie kesâ meeLe ner keâF& Deewj ieÌ[yeefÌ[ÙeeW kesâ DeejesHe Les~ DeYeer kegâÚ efoveeW HetJe& ner mesyeer ves Heesueeefjme mee@HeäšJesÙej kesâ DeOÙe#e men øeyebOe efveosMekeâ De®Ce pewve keâes FvemeeF[j š^sef[bie kesâ DeejesHe ceW ner efmekeäÙegefjšerpe yeepeej mes oes meeue kesâ efueS øeefleyebefOele keâj efoÙee nw~ Fmeer øekeâej jwveyekeämeer uewyeesjsšjerpe kesâ HetJe& efveosMekeâ Jeer.kesâ. keâewue Deewj Gvekeâer Helveer keâes Yeer oes<eer keâjej efoÙee ieÙee Lee~ Gve Hej mesyeer ves mee" ueeKe ®. keâe pegcee&vee LeesHee Lee~ efieveves yew"Wies lees Ssmes Deewj Yeer ceeceues meeceves DeeSbies~ Hej Ùen GuuesKe keâjvee pe¤jer nw efkeâ DeHeves Ùeneb ceeceuee meeceves Deeves kesâ yeeo mepee lekeâ HengÛb eves keâe DevegHeele Decesejf keâe Deewj efJekeâefmele osMeeW mes keâeHeâer keâce nw~ otmejs DeHeves Ùeneb mepee yeÌ[er Deewj Yeejer veneR nesleer peyeefkeâ mepee Ssmeer nesveer ÛeeefnS efkeâ otmejs DeHejeOe keâjves mes [jW~ jpele iegHlee keâer mepee kesâ Deekeâej-øekeâej Deewj Decesejf keâer DeLe&JÙeJemLee ceW Gvekesâ Ùeesieoeve keâer ÛeÛee& keâer pee Ûegkeâer nw~ Jes meceepe keâuÙeeCe keâe keâece Yeer Ketye keâjles Les Deewj Gvekesâ yeÛeeJe ceW Ùen oueerue Yeer oer ieF& Leer~ Deewj Fmekeâer lees ÛeÛee& ner veneR ngF& efkeâ iegHlee kesâ meeLe 60 DevÙe DeefOekeâeefjÙeeW keâes Yeer mepee oer ieF& nw~ meeHeâ nw efkeâ mepee jpele iegHlee Hej ner veneR, Gvekeâer kebâHeveer Hej Yeer Yeejer HeÌ[er nw~ keâeMe nce Ùen meye Yeer meerKeles~ mebheke&â : 09811826111


S◊ÎÁà HeÌ[e Lee~ veboerieÇece vejmebnej Hej megveerue oe kesâ yeÙeeve keâes ueskeâj lees Keemee efJeJeeo ngDee Lee~ leye megveerue oe ves keâne Lee efkeâ veboerieÇece ceW Hegefueme HeâeÙeefEjie ceW pees efkeâmeeve ceejs ieS, Gvekeâe DeeJesie ieuele Lee~ leceece efJejesOeeW Deewj efJeJeeoeW kesâ yeeJepeto heefMÛece yebieeue ceW Gvekeâer ueeskeâeføeÙelee ceW keâesF& keâceer veneR DeeF&~ 25 Dekeäletyej 2012 keâes keâesuekeâelee ceW Gvekeâer Debeflece Ùee$ee ceW Keeme mes ueskeâj Deece ueesieeW keâer GceÌ[er YeerÌ[ Fmekeâe øeceeCe nw~ megveerue oe kesâ DemebKÙe øeMebmekeâeW ceW efm$eÙeeW keâer mebKÙee Yeer keâce ve Leer~ keânles nQ efkeâ kegâÚ kesâ meeLe Gvekesâ Ieefve… mebHeke&â Yeer jns~ DeYeer neue ceW lemeueercee vemejerve Deewj ®efkeäceCeer YeeÙee veeÙej ves lees Gvekesâ Ûeefj$e Hej meeJe&peefvekeâ leewj Hej DeejesHe Yeer ueieeS Les~ efJeJeeoeW keâes ueskeâj megveerue oe keâer Helveer mes Dekeämej keâne-megveer Yeer nes peeleer Leer~ neue kesâ efoveeW ceW Fve meyemes yesHejJeen megveerue oe keânles, ‘`ceQves mJeeefle kesâ meeLe 45 Je<eeX lekeâ megboj JewJeeefnkeâ peerJeve efpeÙee~’’ FOej keâF& efoveeW mes megveerue oe DemJemLe Ûeue jns Les~ efueKeles meceÙe Gvekesâ neLe keâebHeves ueieles Les~ Debeflece efoveeW ceW megveerue oe efkeâmeer yeÛÛes keâer lejn mJeeefle oer Hej efveYe&j nes ieS Les~ mJeeefle oer ves Yeer Gvekeâer osKeYeeue ceW keâesF& keâceer

ÁflflʺÊ¥ ‚ ÁÉÊ⁄‘U ⁄U„U ’Ê¢Ç‹Ê ∑§ “‚Ȭ⁄U S≈UÊ⁄U” ‹π∑§ ‚ÈŸË‹ ºÊ yeebiuee Hee"keâeW ceW efpeleveer ueeskeâeføeÙelee Gvekeâer jner, Jen Gvekesâ efkeâmeer mecekeâeueerve yeebiuee uesKekeâ keâes vemeerye ve ngF&~ Jes uebyes meceÙe mes yeebiuee meeefnlÙe kesâ megHej mšej Les ke=âHeeMebkeâj Ûeewyes veerue iebieesHeeOÙeeÙe (7 efmelebyej 1934-23 Dekeäletyej 2012) kesâ meeLe efJeJeeo keâe peerJeveYej keâe veelee jne~ cejves kesâ yeeo Yeer efJeJeeo Leceves keâe veece veneRrb ues jne~ GvneWves cejCeesHejeble osnoeve keâer Iees<eCee keâer Leer efkebâleg Gvekeâer Helveer mJeeefle iebieesHeeOÙeeÙe Je yesšs MeewefYekeâ ves osnoeve keâer peien Gvekeâe osn-oen keâjeÙee~ Fme meboYe& ceW Gvekesâ heg$e MeeweYf ekeâ ves yeleeÙee efkeâ Gves efhelee ves osn-oeve keâer FÛÚe peleeF& pe™j Leer uesevf ekeâ Jen keâesF& Øeyeue FÛÚe veneR Leer~ Gvekesâ ceve ceW Ùen efJeÛeej cee$e DeeÙee Lee~ MeeweYf ekeâ ves keâne efkeâ Ûeteb kf eâ efhelee peer veeefmlekeâ Les, FmeefueS Gvekeâer FÛÚe keâe mecceeve keâjles ngS keâesF& ßeeæ Ùee keâce&keâeb[ veneR efkeâÙee pee jne nw~ megveerue oe keâer jÛeveeDeeW keâes ueskeâj Yeer keâF& yeej efJeJeeo ngS nQ~ `øeLece Deeuees' GHevÙeeme ceW keâeueer keâer cetefle& kesâ efueS ‘ceeieer’ Meyo keâe Fmlesceeue keâjves Hej yengle efJeJeeo ngDee Lee~ Skeâ DevÙe GHevÙeeme `DeelceøekeâeMe' Hej efJeJeeo nesves kesâ keâejCe Gme Hej efHeâuce yeveeves keâe efJeÛeej melÙeefpele jeÙe keâes lÙeeievee

‚È

veneRrb jKeer Leer~ FOej megveerue oe keâes Fme yeele keâer yengle HeerÌ[e Leer efkeâ Gvekeâe Skeâcee$e FbpeerefveÙej yesše MeewefYekeâ Gvemes yengle otj (yeesmšve, Decesefjkeâe ceW) jnlee nw~ efHeÚues kegâÚ efoveeW mes megveerue oe DeVe Yeer veneR ieÇnCe keâj Hee jns Les~ Jes Fleves keâcepeesj nes ieS Les efkeâ 23 Dekeäletyej 2012 keâes leÌ[kesâ oes yepes DeHeves keâesuekeâelee DeeJeeme kesâ yeeLe™ce mes Deeles meceÙe Jes HeâMe& Hej DeHevee HeebJe veneRrb jKe Hee jns Les, Heâuele: efiej HeÌ[~s GvnW efoue keâe oewje HeÌ[e Deewj Fme lejn yeebiuee meeefnlÙe ceW Skeâ Ùegie keâe Deble nes ieÙee~ Skeâ meceÙe HejbHejeYebpekeâ keâer HenÛeeve ueskeâj GYejs 200 efkeâleeyeeW kesâ Skeâeble œe°e megveerue oe keâer Henueer keâefJelee `Skeâefš efÛeªer' mee" meeue Henues `osMe' ceW ÚHeer Leer~ Gvekesâ Henues keâeJÙe mebieÇn `Skeâe SJeb keâÙeskeâpeve' mes ueskeâj Fmeer Je<e& øekeâeefMele veS mebieÇn `yeeuetkeâveej celeve De-meeceevÙe' lekeâ keâer Ùee$ee Hej vepej [eueW lees HeeSbies efkeâ øesce-Oece& kesâ øeefle megveerue oe meoe DeefJeÛeue jns~ GvneWves yengle Henues efueKee Lee : `efmeHe&â keâefJelee kesâ efueS Ùen pevce, efmeHe&â keâefJelee kesâ efueS~’ efveefKeuesMe Deewj veerje ëe=bKeuee keâer Gvekeâer keâefJeleeSb yengle HeÌ{er, mejener ieFË~

keâefJe kesâ ¤He ceW megøeefleef…le nesves kesâ yeeo megveerue oe ves DeÛeevekeâ GHevÙeeme efueKevee Meg¤ efkeâÙee Lee~ Henuee GHevÙeeme `DeelceøekeâeMe' 1965 ceW ÚHeles ner ÛeÛee& ceW Dee ieÙee~ Gmekesâ yeeo lees nj meeue Jes SkeâeefOekeâ GHevÙeeme efueKeles jns~ megveerue oe kesâ GHevÙeeme meceieÇ kesâ iÙeejn Keb[ efvekeâue Ûegkesâ nQ~ efyeÇefšMe Meemevekeâeue kesâ YeejleerÙe Fefleneme Hej DeeOeeefjle Gvekesâ GHevÙeeme ‘mesF& MeesceesÙe’ (Jen meceÙe) keâes 1985 ceW meeefnlÙe Dekeâeoceer Hegjmkeâej efceuee Lee~ Gmekeâe meYeer YeejleerÙe Yee<eeDeeW ceW DevegJeeo ngDee Deewj DeYeer Yeer Jen Hegmlekeâ yeebiuee ceW yesmšmesuej yeveer ngF& nw~ osMe-efJeYeepeve keâer $eemeoer megveerue oe kesâ GHevÙeemeeW leLee Gvekeâer keâneefveÙeeW ceW DelÙeble cegKej nw~ Gvekeâer DeelcekeâLee `DeOes&keâ peerJeve' mes Helee Ûeuelee nw efkeâ efJeYeepeve kesâ keâejCe peye MejCeeLeer& yevekeâj Jes keâesuekeâelee DeeS lees Ùeneb efkeâlevee keâef"ve DeeefLe&keâ mebIe<e& GvnW keâjvee HeÌ[e Lee~ iejeryeer Deewj oeefjõdÙe keâe pees keâe®efCekeâ efÛe$eCe GvneWves `ceneHe=LJeer' Deewj `iejceYeele' ceW efkeâÙee nw, Jen Gvekeâe Yeesiee ngDee ÙeLeeLe& Lee~ megveerue oe ves yebieeue kesâ jeceke=â<Ce Hejcenbme, efJeJeskeâevebo, jJeerbõveeLe mejerKes Deveskeâ ceneHeg®<eeW keâes DeHeveer keâLeeke=âefleÙeeW ceW Hee$e yeveeÙee nw~ jJeerbõveeLe kesâ øesce peerJeve Hej DeeOeeefjle `jevet Deewj Yeevet' veecekeâ GHevÙeeme Yeer yeebiuee ceW yengÛeefÛe&le ngDee~ Gvekesâ GHevÙeemeeW Hej melÙeefpele jeÙe, leHeve efmevne, efHeveekeâer ÛeewOejer, ieewlece Iees<e mejerKes efHeâucekeâejeW ves efHeâuceW Yeer yeveeFË~ DeHeCee& mesve ves megveerue oe keâer keâefJelee `mce=eflej Menj' keâes DeHeveer efHeâuce `Fefle ce=Ceeefueveer' ceW efHeâuceeÙee~ megveerue oe kesâ Skeâ DevÙe GHevÙeeme `efceœe jnmÙe' Hej me=efpele cegKepeer& efHeâuce yevee jns nQ~ megveerue oe ves keâefleHeÙe Je=òeefÛe$eeW leLee veeškeâeW ceW DeefYeveÙe Yeer efkeâÙee~ megveerue oe ves yeÛÛeeW kesâ efueS Yeer øeÛegj efueKee nw~ yeÛÛeeW kesâ efueS keâekeâe yeeyet ëe=bKeuee kesâ lenle GvneWves 1974 ceW `Deevebocesuee' ceW GHevÙeeme efueKevee Meg¤ efkeâÙee Deewj 35 GHevÙeeme efueKes~ GvneWves Deveskeâ Ùee$ee mebmcejCe leLee efveyebOe Yeer efueKes nQ~ ceewefuekeâ uesKeve kesâ DeueeJee GvneWves efJeefYeVe osMeeW keâer cenlJeHetCe& keâefJeleeDeeW keâe yeebiuee ceW DevegJeeo Yeer efkeâÙee Deewj Yee<ee mesleg yebOeve keâe cenlJeHetCe& keâece efkeâÙee Lee~ `osMe' keâe mebÙegkeäle mebHeeokeâ jnles ngS efnob er mecesle keâF& YeejleerÙe Yee<eeDeeW keâer jÛeveeSb Yeer Ùeoe-keâoe `osMe' ceW GvneWves Deveteof le keâj ÚeHeer~b Fme DeefKeue YeejleerÙe o=e°f keâer yeoewuele ner megveerue oe meeefnlÙe Dekeâeoceer kesâ GHeeOÙe#e Deewj efHeâj DeOÙe#e yeves Deewj YeejleerÙe Yee<eeDeeW ceW efvekeâšlee keâeÙece keâjves keâer yengeJf eOe keâesefMeMe keâer~ nj YeejleerÙe Yee<ee ceW ßes… efMeMeg meeefnlÙe kesâ efueS meeefnlÙe Dekeâeoceer efMeMeg meeefnlÙe mecceeve osves keâer Meg®Deele megveerue oe ves ner keâer~ 1953 mes Jes keâefJelee Heef$ekeâe `ke=âefleJeeme' efvekeâeue jns Les, pees efHeÚues Ún oMekeâeW mes Skeâ Deeboesueve yeve ieÙee Lee~ yebieeue kesâ øeefleef…le Deevebo Hegjmkeâej (oes yeej), meeefnlÙe Dekeâeoceer Hegjmkeâej Deewj mejmJeleer mecceeve mecesle keâF& HegjmkeâejeW mes mecceeefvele megveerue oe keâes meyemes yeÌ[e Hegjmkeâej yeebiuee Hee"keâeW ves efoÙee~ yeebiuee Hee"keâeW ceW efpeleveer ueeskeâeføeÙelee Gvekeâer jner, Jen Gvekesâ efkeâmeer mecekeâeueerve yeebiuee uesKekeâ keâes vemeerye ve ngF&~ meÛe keâne peeS lees Jes uebyes meceÙe mes yeebiuee meeefnlÙe kesâ megHej mšej Les~ 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej

51


52

‚flÊ‹U

º„U ¬⁄U Á∑§‚∑§Ê•Áœ∑§Ê⁄U? yeebiuee kesâ megØeefmeæ keâefJe megveerue iebieesheeOÙeeÙe kesâ osnoeve keâer FÛÚe kesâ yeeJepeto Gvekesâ heefjJeej ves Gvekeâe Debeflece mebmkeâej keâj efoÙee~ Fmemes osn hej efkeâmekeâe DeefOekeâej nw, Fmes ueskeâj G" jns meJeeueeW keâer heÌ[leeue keâjves hej nceW helee Ûeuee efkeâ Fme jen kesâ nce yengle ner efheÚÌ[s jener nQ mJeleb$e efceße iuee kesâ meyemes ueeskeâefØeÙe keâefJe-keâLeekeâej Deewj meeefnlÙe Dekeâeoceer kesâ DeOÙe#e megveerue iebieesheeOÙeeÙe ves 23 Deòetâyej keâes ogefveÙee mes Debeflece efJeoeF& ueer~ GvneWves ce=lÙeeshejeble osnoeve keâer FÛÚe peleeF& Leer, uesekf eâve Gvekesâ heefjJeej kesâ ueesieeW ves Gvekeâe Debelf ece mebmkeâej keâj efoÙee~ keâefJe kesâ FbpeerefveÙej yesšs ves Fmes heefjJeej keâe efvepeer hewâmeuee yeleeÙee~ JeneR otmejer Deesj keâefJe iebieesheeOÙeeÙe kesâ heefjJeej Éeje efueS ieS Debeflece mebmkeâej kesâ hewâmeues mes keâF& mebJesoveMeerue ueesie LeesÌ[e Deenle cenmetme keâj jns nwb~ Fme cemeues hej efnboer meeefnlÙe kesâ Jeefj‰ DeeueesÛekeâ efJeÕeveeLe ef$ehee"er keâe keânvee nw efkeâ efkeâmeer keâe Debeflece mebmkeâej Skeâ mebJesoveMeerue Deewj heeefjJeeefjkeâ cemeuee nw, uesekf eâve osnoeve keâer FÛÚe keâefJe-uesKekeâ keâer mebJesoveMeerue JÙeefòeâlJe keâes oMee&lee nw~ Dekeämej heefjJeej kesâ ueesie efoJebiele JÙeefòeâ keâer FÛÚe keâe Deeoj keâjles nQ~ ceiej efkeâmeer JÙeefòeâ kesâ cejves kesâ yeeo Gmekesâ Debeflece ef›eâÙee keâe ceeceuee Ûetbefkeâ Oece& mes Yeer pegÌ[e neslee nw, FmeefueS Fme hej kegâÚ keânvee Kelejveekeâ nw~ ef$ehee"er peer hegjeveer Iešvee keâer Ùeeo efoueeles ngS keânles nQ, ‘‘Fmcele ÛegieleeF& kesâ ce=lÙeeshejeble Gvekeâer FÛÚe keâe mecceeve keâjves keâes ueskeâj yengle meejs ØeieefleMeerue cegmueceeveeW ves Yeer Fmekeâe efJejesOe efkeâÙee Lee~’’ ieewjleueye nw efkeâ Got& keâer ceMentj efkeâmmeeiees Fmcele ÛegieleeF& ves ce=lÙeeshejeble oen-mebmkeâej keâer FÛÚe peleeF& Leer~ Yeepehee kesâ Jeefj‰ veslee efmekebâoj yeKle ves Yeer oen-mebmkeâej keâer FÛÚe peleeF& Leer Deewj oesveeW keâe oen-mebmkeâej keâjeÙee Yeer ieÙee Lee~ megveerue iebieesheeOÙeeÙe kesâ osnoeve keâer FÛÚe Deewj Gvekesâ heefjJeej Éeje oen-mebmkeâej keâjves keâe hewâmeuee Ssmeer keâesF& henueer Iešvee veneR nw~ ‘Meg›eâJeej’ ves Debieoeve, ves$eoeve Deewj osnoeve mes pegÌ[er keâF& mebmLeeDeeW kesâ DeefOekeâeefjÙeeW mes peye Fme yeejs ceW yeeleÛeerle keâer lees helee Ûeuee efkeâ osnoeve Ùee Debieoeve keâes ueskeâj YeejleerÙe meceepe ceW keâF& mecemÙeeSb nQ~ ves$eoeve mes pegÌ[er Skeâ mebmLee kesâ Skeâ DeefOekeâejer ves yeleeÙee efkeâ hegvepe&vce ceW efJeÕeeme jKeves Jeeues ueesieeW keâes Ùen ueielee nw efkeâ cejves kesâ yeeo Deiej keâesF& Debie oeve keâj efoÙee lees otmejs pevce ceW Jes Gme Debie kesâ yeiewj ner hewoe nesbies, peyeefkeâ otmejer Deesj MeeŒeeW ceW lejn-lejn oeve keâjves keâer ceefncee ieeF& ieF& nw~ keâF& meew meeue mes nceejs Ùeneb oOeerefÛe cegefve kesâ efkeâmmes megves-megveeS peeles nQ, efpevneWves

’Ê¢

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

Deheveer nefñÙeeb oevekeâj oer LeeR uesefkeâve Fme ceeceues ceW nce DeYeer Yeer yengle heerÚs nQ~ osnjeotve kesâ cees#e osnoeve meefceefle kesâ meefÛeJe efJepeÙe jeCee ves yeleeÙee efkeâ Decesejf keâe keâer kegâue Deeyeeoer keâe ueieYeie 22-23 heâermeoer ueesie osnoeve Ùee efkeâmeer-ve-efkeâmeer Debie kesâ oeve kesâ efueS Kego keâes hebpeerke=âle keâje Ûegkesâ nQ, uesefkeâve Yeejle Fme ceeceues ceW yengle heerÚs nw~ Ùener Jepen nw efkeâ Ùeneb nj meeue ceW cee$e 3,500 ueesieeW keâe iegoe& ØelÙeejesheCe nes heelee nw, peyeefkeâ ùoÙe MeuÙe-efÛeefkeâlmee kesâ efueS Skeâ meceÙe ceW keâce-mes-keâce 30-35 ueesie Øeleer#ee metÛeer ceW nesles nQ~ meÛe lees Ùen nw efkeâ Yeejle ceW meeueevee 80,000 ueesieeW keâes ueerJej Deewj ueieYeie Fleves ner ueesieeW keâes ùoÙe ØelÙeejesheCe keâer ojkeâej nesleer nw~ Yeejle ceW osnoeve keâes ueskeâj peeie™keâlee kesâ meJeeue hej efMeMeg efÛeefkeâlmekeâ [e@] efJeveÙe kegâceej efceße keânles nQ, ‘‘osnoeve lees Úese[Ìf S, jòeâoeve keâjves keâes ueskeâj Yeer Jes Depeeryeseiejerye leke&â hesMe keâjles nQ~ jòeâoeve keâes ueskeâj oevekeâlee&DeeW keâes ueielee nw efkeâ GvnW keâcepeesjer Dee peeSieer~’’ mebmeo ves ceeveJe Debie ØelÙeejesheCe DeefOeefveÙece keâes 1994 ceW mJeerke=âefle oer Leer~ DevegÛÚso 252 (1) kesâ lenle kegâÚ jepÙeeW ieesJee, efnceeÛeue ØeosMe Deewj ceneje°^ keâer efJeOeevemeYee ves Debieoeve DeefOeefveÙece keâes mJeerke=âefle oer nw, neueebefkeâ DeYeer Yeer osMe keâer DeefOekeâebMe jepÙe mejkeâejeW ves Fmekesâ yeejs ceW jòeer Yej Yeer efÛeblee veneR efoKeeF& nw~ efJeefOe efJeMes<e%eeW keâe ceevevee nw efkeâ Debieoeve keâes ueskeâj mebmeo keâesF& je°^JÙeeheer keâevetve veneR yevee mekeâleer nw, keäÙeeWekf eâ mJeemLÙe jepÙe mes pegÌ[e ceeceuee nw~ meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlee& keâceuesMe kegâceej keâe ceevevee nw efkeâ mejkeâej SÛeDeeFJeer Deeefo pewmes jesieeW hej yengle KeÛe& keâjleer nw~ mejkeâej keâes Debieoeve kesâ yeejs ceW Deye peeie™keâlee DeefYeÙeeve Ûeueevee ÛeeefnS~ Debieoeve kesâ JÙeeJeneefjkeâ henuegDeeW kesâ yeejs ceW peye Fme mebJeeooelee ves oOeerefÛe osnoeve mebmLee kesâ meefÛeJe megOeerj ieghlee mes hetÚe lees Gvekeâe peJeeye Lee, ‘‘osnoeve veweflekeâ Deewj meeceeefpekeâ efpeccesoejer keâe cemeuee nw~ FmeceW Deiej keâesF& osnoeve keâjlee nw Deewj Gmekesâ ce=lÙeeshejeble Gvekesâ heefjJeej kesâ ueesie Fmemes heerÚs nš peeles nQ Ùee nceW metÛevee veneR osles nQ lees kegâÚ veneR efkeâÙee pee mekeâlee~’’ keäÙee Deehe ueesie keâesF& Ssmee GheeÙe keâjles nQ efpememes osnoeve keâjves JeeueeW kesâ ce=lÙeg kesâ yeeo Gvekeâer Debeflece FÛÚe keâe Gvekesâ heefjpeve mecceeve keâj mekeWâ, Fmekesâ peJeeye ceW megOeerj keânles nQ, ‘‘osnoeve kesâ efueS nce ueesie Gme JÙeefòeâ keâer menceefle JemeerÙele hej uesles nQ~ Fmekesâ

DeueeJee Deiej Jes MeeoerMegoe neW lees Gvekesâ heefle Ùee helveer, yeeefueie yesšs Ùee yesšer mes Deewj Deiej Meeoer veneR ngF& nes lees ceeb Ùee efheleepeer mes menceefle uesles nQ~ Fmekesâ DeueeJee Skeâ DevÙe JÙeefòeâ pewmes efkeâmeer efjMlesoej Ùee oesmle keâer menceefle Yeer pe™jer nesleer nw~ nce Ssmee FmeefueS keâjles nQ keäÙeeWefkeâ Debieoeve keâjves Jeeues JÙeefòeâ keâer ce=lÙeg keâer metÛevee lees Gvekesâ heefjpeve ner os mekeâles nQ~’ ieewjleueye nw efkeâ Debieoeve keâjves kesâ efueS JemeerÙele Ùee hebpeerkeâjCe DeeJesove hej menceefle kesâ efueS nmlee#ej keâjves JeeueeW keâer mebKÙee leÙe veneR nw~ Ùen mebmLee kesâ Deheves efJeJeskeâ hej efveYe&j keâjlee nw efkeâ GvnW efkeâleves ueesieeW keâer menceefle ÛeeefnS~ oOeereÛf e osnoeve meefceefle Debieoeve keâjves Jeeues kesâ DeueeJee oes DevÙe ueesieeW mes JemeerÙele hej nmlee#ej keâjJeeleer nQ, peyeefkeâ DeefKeue YeejleerÙe DeeÙegeJf e&%eeve meb m Leeve (Scme) kes â lenle Dee@ i ex v e ef j ef š ^ J eue yeQ k eâ Dee@iexveeFpesMeve (DeesDeejyeerDees) oes Ùee Gmemes pÙeeoe ueesieeW keâer menceefle kesâ yeleewj nmlee#ej keâjJeeleer nw~ JeneR otmejer Deesj cees#e osnoeve meefceefle Debieoeve keâjves Jeeues kesâ DeueeJee Ûeej ueesieeW keâer menceefle kesâ leewj hej nmlee#ej keâjJeeleer nw~ efJeefYeVe mebmLeeveeW Éeje GheueyOe keâjeS ieS DeebkeâÌ[s Fme yeele keâer ieJeener osles nQ efkeâ Yeejle ceW osnoeve Ùee Debieoeve keâes ueskeâj Deece ueesieeW ceW peeie™keâlee keâer Keeme keâceer nw~ Scme kesâ DeesDeejyeerDees ceW 17,000 ueesieeW ves osnoeve, ves$eoeve Deewj Debieoeve kesâ efueS Dehevee hebpeerkeâjCe keâjeÙee ngDee nw~ JeneR oOeerefÛe osnoeve meefceefle 3,000 ueesieeW keâes Deye lekeâ hebpeerke=âle keâje heeves ceW meheâue nes heeF& nw~ 1998 ceW meesmeeÙešer Sskeäš kesâ lenle hebpeerke=âle ngF& oOeerefÛe osnoeve meefceefle ves 14 meeue kesâ oewjeve Ûeej meew peesÌ[s DeebKe oeve ceW neefmeue keâer nw~ Deye lekeâ 69 ueesieeW keâe hetje Mejerj GvnW osnoeve kesâ efueS efceue heeÙee nw, efpemes


53

∑§ÁflÃÊ

megveerue iebieesheeOÙeeÙe keâer keâefJelee

yekeâgue iebOe mejerKee KeÌ[e ntb ceQ heJe&le efMeKej hej Dekesâues Je=#e keâer lejn meYeer otj KeÌ[s nQÙen ieesOetueer, cesIe, Goeme metÙee&mle~ ceQ peevelee ntb- keâesF& cegPes veneR yegueeSiee~ he=LJeer keâer meejer nJee pet"ve keâer lejn cegPes cenmetme nesleer nw~ Fme ÂMÙe kesâ meejs osJelee DemeneÙe nes heÌ[s nQ~ yeme mše@he hej ceQ Dekesâuee KeÌ[e ntb pewmes heJe&le efMeKej nes~

DeeefKejer meheâj Š yeebiuee kesâ megØeefmeæ keâefJe Deewj meeefnlÙekeâej kesâ Debeflece mebmkeâej kesâ ceewkesâ hej pegšer YeerÌ[

cejerpeeW keâer ceoo kesâ efueS mejkeâejer Deewj efvepeer DemheleeueeW lekeâ hengbÛeeÙee ieÙee nw~ keäÙee osnoeve Ùee Debieoeve keâjves JeeueeW keâer ce=lÙeeshejeble Gvekesâ heefjJeejpeveeW Éeje Gvekesâ Jeeos keâes veneR efveYeeves hej keâesF& keâevetveer keâej&JeeF& keâer pee mekeâleer nw, Fmekesâ peJeeye ceW meJeexÛÛe vÙeeÙeeueÙe kesâ Jekeâerue oerhekeâ efmebn keâe keânvee nw, ‘osnoeve Skeâ JÙeefòeâiele cemeuee nw~ ce=lÙeg kesâ yeeo Gmekesâ osn keâe keäÙee efkeâÙee peeS, Ùen Gmekesâ heefjJeej keâer FÛÚe hej efveYe&j keâjlee nw~ ce=lekeâ kesâ osnoeve Ùee Debieoeve keâer FÛÚe keâes Gmekesâ heefjJeej keâes ceeveves kesâ efueS yeeOÙe veneR efkeâÙee pee mekeâlee nw~ keâevetve ceW Fmekesâ efueS keâesF& ØeeJeOeeve veneR nw~ Jewmes Yeer heefjJeej ceW efkeâmeer keâer ceewle kesâ meceÙe ceelece keâer efmLeefle nesleer nw, Ssmes meceÙe efkeâmeer hej oyeeJe yeveevee "erkeâ veneR neslee nw~’ hejbleg megveerue iebieesheeOÙeeÙe kesâ ceeceues ceW Jeefj‰ keâneveerkeâej mJeÙebØekeâeMe keâe ceevevee nw efkeâ Gvekesâ heefjJeej kesâ ueesieeW keâes Gvekeâer osnoeve keâer FÛÚe keâe mecceeve pe™j keâjvee ÛeeefnS Lee~ ieebJe, keâmyeeW ceW peeefle, meceepe Deewj mebmkeâej kesâ oyeeJe ceW ueesie Ssmee keâjW lees Ùen mecePe ceW Deelee nw, uesefkeâve heÌ{s-efueKes ueesie Yeer Ssmee keâjves ueieW lees Ùen "erkeâ veneR nw~ megveerue iebieesheeOÙeeÙe kesâ osnoeve keâer FÛÚe keâe mecceeve veneR efkeâS peeves kesâ yeejs ceW DeeueesÛekeâ efJeÕeveeLe ef$ehee"er keânles nQ efkeâ MeeÙeo Debeflece mebmkeâej kesâ heÛeÌ[eW mes otj jnves kesâ efueS ner ieeefueye ves Ketye keâne Lee - ‘jKe ueer cesjs Kegoe ves cesjer yeskeâmeer keâer Mece&, cegPekeâes oÙeejs ieewj ves ceeje Jeleve mes otj~’

ce=le oesmleeW keâe Ûesnje yeerÛe-yeerÛe ceW yengle Ùeeo Deelee nw pewmes ceQ keâYeer Jeeoe veneR efveYee heeÙee nw Gvekeâe {sj meejer efkeâmleW GOeej keâer veneR Ûegkeâe heeÙee ntb Gvekeâe ‘nceueesie he=LJeer keâer meejer osveoeefjÙeeb Ûegkeâe DeeS nQ YeeF&’, GvneWves keâne ‘Ùeneb lekeâ efkeâ Øesefcekeâe keâer hegveefJe&Jeen keâer meevebo mecceefle lekeâ, legce, Deepe Dekesâues keäÙeeW nes? legcnejer ØesÙemeer Deepe Yeer Øeleer#ee ceW KeÌ[er nw, peeDees~ ceQ, Fme kegâyesuee ceW Ûesnjs hej ieesOetueer ueiee keâj Gme ØesÙemeer kesâ heeme peeTbiee? "b[s neLeeW keâe hemeervee YeewneW hej, ueueeš hej, nes"eW hej ueieekeâj ceQ Gmes efkeâlevee henÛeeve heeTbiee DeLeJee Mejerj mes ueppee Keesue keâj meerves kesâ Deboj Ie=Cee Yej uetbiee vee, Deye otj mes meye pewmes keâ®Ce Deeueme keâer lejn ueielee nw yekegâue iebOe mejerKee ] ] ]~ (yekegâue - heerues jbie keâe Skeâ megiebefOele hetâue, pees yebOeglJe keâe Øeleerkeâ nw~)~ DevegJeeokeâ efveMeeble kesâ Devegmeej Ùen keâefJelee mebYeJele: keâefJe Debeflece ØekeâeefMele keâefJelee nw~

08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


54

∑§„UÊŸË ªÊ¢fl ¬⁄U ∑§ÁflÃÊ

‚Ê¢

osJesvoü efmebn

Fveeje-kegâFÙeeb Deye jne veneR~ Skeâ ÛeebHeekeâue keâe meneje Lee~ Ûewle Deeles-Deeles Gmekeâe Heeveer veerÛes Yeeie peelee Lee~ Yej ieceea lees keâefnS efkeâ efveveeve nes peelee Lee~

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

Pe DeYeer Glejer venerb Leer, ceiej metjpe veerÛes ueškeâ ieÙee Lee~ iepeeveve yeeyet HeebÛe neLe keâer uee"er šskeâles keâes"jer mes efvekeâues~ nQ[uetce keâer Oeesleer, Hetjer yeebn keâe kegâlee&, HewjeW ceW ÛeHHeue- Ùener yeevee Lee Gvekeâe~ uebyeer, ogyeueer keâeÙee~ Jes osnefjÙeeb Glej veerÛes DeeÙes Deewj yeerÛe ogDeej Hej Ssmes KeÌ[s nes ieS pewmes meesÛe jns neW, efkeâOej peeSb? Gvekeâe Úesše yesše ievvees ieeÙe keâer Heueeveer ceW Lee~ Jen Jeneb mes Gvekeâes osKe jne Lee~ ‘‘keâneb pee jns nQ yeeyetpeer?’’ Gmeves Heueeveer mes ner HetÚe~ ‘‘ceve DekegâÚe ieÙee keâes"jer ceW HeÌ[s-HeÌ[s js! meesÛes, peje-mee Ietce-efHeâj Deeles nQ~’’ ‘‘Deye Ûekeäkeâe (metjpe) [tyeves kesâ meceÙe pee jns nQ {veceveeves kesâ efueS!’’ ‘‘Ûekeäkeâe [tyeves ceW DeYeer osj nw~ leye lekeâ ueewš DeeSbies~ uee"er nw ve, venerb {veceveeSbies~’’ ‘‘uee"er lees Gme efove Yeer Leer, efHeâj kewâmes efiejs Les yeieerÛee ceW?’’ ‘‘Jen lees Keblee šHeves ceW leueceuee ieS~’’ ‘‘osefKeS yeeyetpeer’’, ievvees Heueeveer mes yeenj efvekeâue DeeÙee, ‘‘DeeHekeâer Gcej ngF& efÚnòej meeue~ ieesÌ[-neLe ceW Jen Henues Jeeueer leekeâle jner venerb~ Deye pees ÛeeefnSiee efkeâ Jener...~’’ ‘‘Jen meye nce venerb yetPeles nQ?’’ iepeeveve yeeyet yeerÛe ceW ner kegâÌ{keâj yeesues, ‘‘ceiej peye lekeâ osn Ûeueleer nw, Ûeueles jnWies~ KeefšÙee HekeâÌ[ ueWies leye osKee peeSiee~’’ ‘‘Ùener lees DeeHeceW Ssye nw~ yeele efkeâmeer keâer ceeveles venerb nQ~ efkeâmeer efove keânerb efiej-HeÌ[ peeFSiee yeme nes ieÙee~’’ ‘‘kegâÚ venerb nesiee~ Deewj nesiee lees nesiee~ Ssmeer osn keâes peesiekeâj keäÙee nesiee? Yeues HebÛekeâe" HeÌ[ peeSiee~ Fme ieonyesj ceW keâes"jer kesâ Deboj yebo jnves mes yesÛewveer nesleer nw~...pÙeeoe otj venerb peeSbies~...’’ yeesueles ngS yeÌ{ ieÙes~ ievvees Gvekeâes peeles osKelee kegâÌ{e ngDee-mee KeÌ[e jne~ Jes meÌ[keâ Hej Dee ieÙes~ keâÛÛeer meÌ[keâ kesâ Gme Heej Kesle Deewj yeieerÛes Les~ peneb lekeâ vepej peeleer, Keguee-Keguee, nje-Yeje~ yebo keâes"jer mes Gme efJeješ ceW Deekeâj Gvekeâe ceve Yeer Kegueves ueiee~ Jes øeHegâefuuele nes, kegâÚ-kegâÚ meesÛelesiegveles, Oeerjs-Oeerjs Deeies yeÌ{s~ iepeeveve yeeyet mesJee-cegkeäle nesves kesâ yeeo ieebJe ner ueewš DeeÙes Les~ ceiej Jen ieebJe efpemekeâes ÚesÌ[keâj ieÙes Les, Deye Lee keâneb! Jen lees efyeukegâue yeoue ieÙee Lee~ Deen, kewâmee Lee Jen ieebJe! Skeâ keâmeer ngF& cegªer~ vener,b ceOegÚòee~ Kesleer Leer jeveer ceOegcekeäKeer~ Gmekesâ ÛeejeW Deesj iegbLeer meYeer peeefleÙeeb~ Kesleer efkeâmeeve keâjles Les~ efkeâmeeve keâF& peeefleÙeeW kesâ Les~ Mes<e peeefleÙeeb Kesleer-efkeâmeeveer ceW meneÙekeâ keâer Yetefcekeâe efveYeeleerb~ ueesnej Deewpeej yeveeles~ keâceej nue-HeeueesnWiee, yewueieeÌ{er kesâ HeefnÙes, Fveej kesâ pecceš Deeefo~ Oeesyeer keâHeÌ[s Oeesles~ lesueer lesue osles~ kegâcnej efceóer kesâ yele&ve Deewj [esce metHe-[efueÙee-ceewveer-PeebHeer~ yeüeÿeCe Ùepeceeveer keâjles, veeT yeeue-oeÌ{er yeveeles~ yeÛeer peeefleÙeeb KesleeW ceW cepetjer keâjleerb~ meyekeâes GHepe ceW mes ‘yeesPee’ Deewj ‘yeve’ kesâ ¤He ceW DebMe efceuelee~ meyekeâe YejCe-Hees<eCe neslee Lee~ meye Skeâ meceeve lees venerb Les, ceiej Demeceevelee Yeer yengle ve Leer~ ieebJe Deye GpeÌ[ Ûegkeâe nw~ ueesnej, keâceej, lesueer, yeefveÙee, cejÌ{, veeT šesues ueeHelee nQ~ [esceemeer Keeueer nw~ nejer Yeer venerb nQ~ ceesefceve šesuee ieeÙeye nw~ iegDeejšesueer ome Deevee Keeueer nes Ûegkeâer nw~...Jes efJe£ue YeeJe mes uegHle nes

Ûegkesâ Gve šesueeW keâes Ùeeo keâj jns Les efkeâ Yeerlej Skeâ øeMve Ûecekeâe, cejÌ{ šesuee kesâ ueesie keâewve-meer peeefle kesâ Les? kewâmee DeÛebYee nw efkeâ efÚÙeemeer meeue keâer Gceü ceW Henueer yeej Gvekesâ ceve ceW Ùen efpe%eemee peieer!... ‘‘efkeâme meesÛe ceW [tyes nQ ieepees YeeÙe?’’ menmee Skeâ DeeJeepe Gvekesâ keâeve mes škeâjeF&~ Jes ef""kesâ~ osKee, efmeÙeejece Les~ meÌ[keâ efkeâveejs yeves DeHeves Iej kesâ Deeies ceÛeeve Hej yew"s Les~ ‘‘DeeFS, megmlee ueerefpeS oes Heue!’’ efmeÙeejece ves Deeceb$eCe HeWâkeâe~ iepeeveve yeeyet meÌ[keâ mes Glej DeeÙes~ ceÛeeve Hej yew"~s uee"er ceÛeeve mes efškeâe oer~ ‘‘nce DeYeer meesÛeles Dee jns Les efmeÙeejece YeeÙe efkeâ DeHeves ieebJe ceW Skeâ cejÌ{ šesuee Lee ve, Jes ueesie Yeer veece kesâ Deeies ceb[ue ner efueKeles Les, ceiej Oeevegkeâ lees venerb Les?’’ ‘‘venerb, Oeevegkeâ venerb Les~ Oeevegkeâšesueer lees Deye Yeer nw ner~’’ ‘‘efHeâj keâewve peele Les Jes ueesie?’’ ‘‘Ùen lees nce Yeer venerb peeveles nQ ieepees YeeÙe! Gme peceeves ceW peele-Heeble keâer Fleveer Keeso-yeero keâneb nesleer Leer~ meye yejve kesâ ueesie efceue-peguekeâj, Skeâ meceepe yeveekeâj jnles Les~’’ ‘‘neb, Deye lees ve Jen meceepe jne, ve meeceeefpekeâlee~ Keb[-Keb[ neskeâj efyeKej ieÙee meye~...efkeâleveer mego{Ì= Leer Gme meceÙe ieebJe keâer DeLe&JÙeJemLee!...osKelesosKeles meye yeyee&o nes ieÙee~...’’ iepeeveve yeeyet mJeiele YeeJe mes yegoyegoe jns Les, ‘‘Deepeeoer kesâ yeeo peeefle-Oece& kesâ PeieÌ{s Deewj lespe nes ieS~...’’ ‘‘Ùen meye ngDee kewâmes ieepees YeeÙe?’’ ‘‘Ùen efJe<e-yeerpe ieesjeW ves yeesÙee Lee efmeÙeejece YeeÙe, nceW HeâesÌ[keâj jepe keâjves kesâ efueS~ GvneWves ner nceejer DeLe&JÙeJemLee keâes Yeer OJemle efkeâÙee~...ieesjeW kesâ peeves kesâ yeeo Jener keâece osmeer efHeâjbieer keâj jns nQ~ GvneWves ve lees GpeÌ[s ieebJe keâes efHeâj mes yemeeves keâe Glepeesie efkeâÙee, ve mebøeoeÙeJeeo-peeefleJeeo keâes efvecetu& e keâjves kesâ GHeeÙe, Deewj ve Keeo-Heeveer ner [euee Gme efJe<e-Je=#e ceW~ Deepe Jen Flevee Hewâue ieÙee nw efkeâ Hetjs osMe keâes ÚeHe efueÙee~...’’ ‘‘Debiejspe meefnÙes ve keânles Les ieepees YeeÙe efkeâ DeYeer legce ueesie Deepeeoer Heeves kesâ ÙeesiÙe venerb ngS nes, venerb Ûeuee mekeâesies osMe!’’ ‘‘Debiejspe keäÙee keânWies!’’ iepeeveve yeeyet mejes<e yeesues, ‘‘Fme Oejleer Hej meyemes keâceerveer keâewce DebiejspeeW keâer ner nw~ uegšsjeW Deewj njeceKeesjeW keâer keâewce~ Gvnerb kesâ ceejs nQ nce~...’’ Jes ÛegHe nes ieS~ DeHeves ›eâesOe keâes keâeyet ceW keâjles Deeies yeesues, ‘‘Deepeeoer ceW keâesF& oes<e venerb nw efmeÙeejece YeeF&~ Deepeeoer efkeâleveer HÙeejer Deewj vÙeejer nesleer nw, Fmekeâe Deboepee Fmeer mes ueieeFS ve efkeâ peeve lekeâ kegâyee&ve keâj osles nQ ueeKeeW-ueeKe ueesie~...Demeue ceW, Deepeeoer keâes nceejs veslee mebYeeue ve mekesâ~ efpeveceW yetlee Lee mebYeeueves keâe, Jes yeieueer ceej ieS~ Kewj, nšeFS Fme yeele keâes~ Deewj meye megveeFS!’’ ‘‘nce keäÙee megveeSb, nce lees kegâFÙeeb kesâ ces{keâ nQ~’’ ‘‘DeÛÚe Ùen yeleeFS, Deye Fme Gcej ceW Deekeâj kewâmee yegPeelee nw?’’ ‘‘Deye yegPeevee keäÙee nw, Deye lees ieevee nw- ‘‘uesyeFÙee Ssuew ns nce le peFyew memegjefjÙee!’’ efmeÙeejece ves memJej iee efoÙee~ oesveeW nbme HeÌ[s~ ‘‘yeÌ[er nbmeer Hetâš jner nw!’’ leYeer uee"er KešKešeles, uebie ceejles GOej ner Dee jns veejo ves šeskeâe~ ‘‘ueerefpeS, Dee ieÙes veejo YeieJeeve!’’ efmeÙeejece nbmeles-nbmeles yeesues, ‘‘Deye Fvemes leerveeW ueeskeâ kesâ neueÛeeue megefveS!’’ ‘‘keäÙee yeesues efmeÙeejece YeeÙe?’’ veejo ves HetÚe~ ‘‘kegâÚ venerb, DeYeer ieepees YeeÙe ncemes ieebJe-meceepe keâe neue HetÚ jns Les lees nceves keâne, nce lees kegâFÙeeb kesâ yebsie nQ~...DeeHe lees kegbâef[Ùee kesâ yebsie nQ veejo


55

jsKeebkeâve : meescejepe efmebnosJe

YeeÙe, Deye DeeHe ner megveeFS kegâÚ~’’ veejo peer Peyejer cetbÚeW ceW cegmkegâjeS~ Jes uebieÌ[s Hewj keâes uee"er ceW ueHesškeâj ceÛeeve kesâ Deeies KeÌ[s nes ieS~ Gvekeâe Ùener mJeYeeJe Lee~ peuoer keânerb yew"les venerb Les~ ve ner DeefOekeâ osj efškeâles Les~ ÛeueeÙeceeve jnles Les~ KeyejW yešesjvee Deewj meye lekeâ HengÛb eevee Gvekeâe meeceeefpekeâ keâece Lee~ Gvekeâe veece veejo Fmeer mes HeÌ[e Lee~ ‘‘megveeves ueeÙekeâ Jewmee kegâÚ keâneb nw DeYeer~’’ veejo yeesues, ‘‘jele Jeeuee keâeb[ lees DeeHeueesie Yeer megveyes efkeâÙes neWies~...’’ ‘‘kewâmee keâeb[? keäÙee ngDee jele ceW?’’ efmeÙeejece DeÛekeâÛeeS, ‘‘nce lees kegâÚ venerb peeveles nQ~’’ ‘‘Oeòesjer keâer! Flevee nuuee-nbieecee ngDee, DeeHe kegâÚ peeveyes venerb efkeâS~’’ ‘‘ngDee keäÙee?’’ ‘‘Dejs Jen pees nw ve yeeueieesefJeve...efMeJeeuee šesuee Jeeuee...Gmekeâe Úesškeâe yesše lees HeâeFšj ve nes ieÙee nw~...’’ ‘‘neb, keäÙee lees veece nw Úewje keâe...~’’ ‘‘veieervecee~ Jen ogDeej Hej DeHeves HeâeFšj Heešea kesâ oesmleeW kesâ meeLe yew"keâj oe¤-Heešer& Ûeuee jne Lee~ yeeueieesefJeve Heueeveer ceW HeÌ[s Les~ GOej ieeÙe Deewj yeeÚer meebPe mes ner ogneves kesâ efueS ngkeâÌ[ jner Leer~ yeeueieesefJeve ves Heueeveer mes ner Skeâ-oes yeej nebkeâ oer, ceiej Gmeves ceefšÙee efoÙee~ DeeefKej yegÌ{Jee mes jne venerb ieÙee lees uee"er šskeâlee ogDeej Hej ÛeÌ{e Deewj yesšs mes yeesuee- ‘‘ieeÙeyeeÚer ngkeâÌ[ jner nw Skeâ meebPe mes, Gmekeâes ogn ve uees leye Heerles jnvee peye lekeâ ceve nesiee~...’’ ‘‘yeme Glevee ner yeesuevee Gmekesâ efueS keâeue yeve ieÙee~’’ Úewjyee G"e~ yeeHe kesâ neLe mes uee"er KeerbÛeer Deewj Gmeer mes ues uee"er, os uee"er Yegóe [biee efoÙee~ Ùen lees keâefnÙes efkeâ Gmekesâ Gmeer HeâeFšj meyeves peekeâj Gmekeâes HekeâÌ[e venerb lees keäÙee peeves yeeueieesefJeve keâes megjOeece ner HengbÛee oslee~...Jewmes Yeer yegÌ{Jee yeÛesiee venerb~ jele mes ner Heueeveer ceW HeÌÌ[e keânj jne nw~ oJee-oe¤ Yeer venerb keâjeÙee!...’’ ‘‘Yeues cej peeSiee!’’ efmeÙeejece yeesues, ‘‘Ssmes peerves mes cejvee Yeuee~’’ ‘‘jece-jece!’’ iepeeveve yeeyet kesâ cegnb mes Deen Hetâšer, ‘‘Gmekeâes keâesF& kegâÚ keânves Jeeuee venerb nw nes?’’ ‘‘keâewve keânsiee?’’ veejo yeesues, ‘‘Deye ieebJe ceW efkeâmeer keâes keâesF& yeesueves-šeskeâves Jeeuee nw?...keâneb efkeâmeer ves šeskeâe veeiees KeueerHeâe keâes~ efove-jele jcepevecee kesâ Iej ceW Iegmee jnlee nw~ Jeneb oe¤-cegiee& Ûeuelee nw~ Gmekeâer cemeesceele kesâ meeLe meye jmeueeruee keâjlee nw~ jecepevece keâe YeeÙe-yeeHe-ieesefleÙee keâesF& Yeer kegâÚ yeesuelee nw?...efkeâlevee megefveSiee, Iej-Iej keâe Ùener efkeâmmee nw~...’’ keânles ngS veejo ves uee"er ceW efueHeše Hewj ÚgÌ[eÙee Deewj Ûeue efoÙes~ ceÛeeve Hej ÛegHHeer Hemej ieF&~ ‘‘megve ve efueS ieebJe keâe neueÛeeue ieepees YeeÙe!’’ efmeÙeejece yeesues~ ‘‘neb Ketye DeIee ieS!’’ ‘‘vejkeâ yeve ieÙee ieebJe!’’ ‘‘vejkeâ venerb Dejepekeâ~...Deye ieebJe keâe YeieJeeve ner ceeefuekeâ nw~...’’ leYeer Skeâ ueÌ[keâe oewÌ[lee ngDee meÌ[keâ mes Gleje Deewj Deebieve keâer Deesj peeves ueiee~ ‘‘Dejs yeeyet megve!’’ iepeeveve yeeyet ves Gmekeâes DeeJeepe oer~ ueÌ[keâe "cekeâe~ Heueškeâj osKee Deewj ceÛeeve kesâ Heeme Dee ieÙee~ ‘‘Ùen lees efyemeveeLe keâe yesše nw ve?’’ iepeeveve yeeyet ves efmeÙeejece mes HetÚe~ ‘‘neb~’’ ‘‘cegbn"eve mes ner ueielee nw~...keäÙee veece nw yesše legcneje?’’ ‘‘øemetve~’’ ‘‘Jeen, yeÌ[e DeÛÚe veece nw! øemetve ceeves peeveles nes?’’

‘‘neb, Hetâue~’’ ‘‘Dejs legce lees yengle nesefMeÙeej nes! efkeâme keäueeme ceW HeÌ{les nes?’’ ‘‘HebÛece ceW~’’ ‘‘yengle DeÛÚe!...Heeveer efHeueeDeesies?’’ ueÌ[keâe Iej keâer Deesj Ûeue efoÙee~ Jen Skeâ ueesše ueskeâj ueewše~ ‘‘Dejs efieueeme venerb ueeS!’’ efmeÙeejece yeesues~ ‘‘ÚesefÌ[S efieueeme-efleueeme~ ncekeâes ueesšs mes ner DeÛÚe ueielee nw Heeveer Heervee~’’ ‘‘"erkeâ keânles nQ, efieueeme mes DeIeeb venerb Yejlee nw~’’ ueÌ[keâe veuekesâ keâer Deesj yeÌ{e~ Gmekeâer šesšer štšer ngF& Leer Deewj Heeveer yen jne Lee~ ieebJe ceW peueeHetefle& keâer JÙeJemLee DeYeer neue ner ceW ngF& Leer~ iepeeveve yeeyet ves yenles Heeveer keâes osKee Deewj Demenpe nes DeeÙes~ ‘‘mejkeâejer Heeveer Dee peeves mes lees yeÌ[e Deejece nes ieÙee nesiee efmeÙeejece YeeÙe?’’ GvneWves HetÚe~ ‘‘Deejece efkeâ Deejece pewmee ngDee nw~ Fveeje-kegâFÙeeb Deye jne venerb~ Skeâ ÛeebHeekeâue keâe meneje Lee~ Ûewle Deeles-Deeles Gmekeâe Heeveer veerÛes Yeeie peelee Lee~ Yej ieceer& lees keâefnS efkeâ efveveeve nes peelee Lee~ Skeâ ueesše ÛegDeeves ceW Ûeej ngceÛÛee osvee HeÌ[lee~ Deewj veeoeW-IewueeW keâes Yejves ceW lees keâme efHeÚÌ[ peelee Lee~...’’ ‘‘leye Yeer Heeveer yen-yenkeâj yeyee&o nes jne nw Deewj DeeHe yew"s osKeles nQ!’’ ‘‘neb, šesšer štš ieF& nw~’’ efmeÙeejece Ssmes yeesues pewmes Jen kegâÚ yeele ve nes~ ‘‘štš ieF& nw lees ueieyee ve ueerefpeS~ jespe lees keâesF&-ve-keâesF& peelee nesiee Iej mes yeepeej~’’ ‘‘venerb, mees lees Deye ieebJe keâer ogkeâeve ceW Yeer efceueleer nw~’’ ueÌ[keâe Heeveer ueskeâj Dee ieÙee Lee~ iepeeveve yeeyet ves Gmekesâ neLe mes ueesše efueÙee Deewj Hetje Heeveer IešIeše ieS~ ‘‘Den... kewâmee ceer"e peue nw!’’ Jes yeÛÛes keâes osKeles ngS le=Hle YeeJe mes yeesues~

yesše, peeve uees, Heeveer keâe yengle yeÌ[e mebkeâš Deeves Jeeuee nw~...Skeâ yeele Deewj peeve uees, Heeveer keâe keâesF& efJekeâuHe venerb nw~ Heeveer Kelece lees peerJeve Kelece~ FmeefueS Heeveer yejyeeo keâjvee meerOee-meerOee peerJeveIeele nw

08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


56

∑§„UÊŸË jsKeebkeâve : meescejepe efmebnosJe

ueÌ[kesâ ves ueesše uesves kesâ efueS neLe yeÌ{eÙee, ceiej GvneWves efoÙee venerb~ ‘‘veue keâe Heeveer osKe jns nes ve efkeâ yenkeâj yeyee&o nes jne nw?’’ iepeeveve yeeyet ves ueÌ[kesâ mes HetÚe~ ueÌ[kesâ ves efJenbmekeâj cetÌ[er [esuee neceer Yejer~ ‘‘osKees øemetve’’, SkeâeSkeâ Gvekesâ mJej ceW jbie Yej DeeÙee, ‘‘legcnejs pees yeeyee nQ ve, Ùes Ûeewnòej yejme kesâ nes ieS~ ncemes oes meeue Úesšs nQ~ Ùes meesÛeles nQ, nce lees DeHeves efnmmes keâer efpeboieer peer Ûegkesâ, Deye ncekeâes keäÙee’’~ ceiej legcekeâes lees DeYeer yengle efove peervee nw~ Deewj Gmekesâ yeeo Yeer efpeboieer lees Ûeueveer nw, nw efkeâ venerb?...legcekeâes MeeÙeo ceeuetce venerb nesiee yesše, peeve uees, Heeveer keâe yengle yeÌ[e mebkeâš Deeves Jeeuee nw~...Skeâ yeele Deewj peeve uees, Heeveer keâe keâesF& efJekeâuHe venerb nw~ Heeveer Kelece lees peerJeve Kelece~ FmeefueS Heeveer yeyee&o keâjvee meerOeemeerOee peerJeveIeele nw, mecePe ieS?...’’ ueÌ[keâe cetÌ[er PegkeâeS efJenbmelee jne~ ‘‘efkeâme ogkeâeve ceW Fmekeâer šesšer efceueleer nw peeveles nes?’’ GvneWves pesye ceW neLe [eueles ngS HetÚe~ ueÌ[kesâ ves neb ceW cetÌ[er [esueeF&~ ‘‘lees Skeâ Hueeefmškeâ Jeeueer ueskeâj DeeDees lees Yeeiekeâj!’’ GvneWves keâne Deewj Skeâ veesš yeÛÛes keâes Lecee efoÙee~ ‘‘DeeHe Hewmee jefKeS ve’’, efmeÙeejece nÌ[yeÌ[e ieS, ‘‘S ieepees YeeÙe! Deelee nw efyemevee lees cebieekeâj ueieyee osles nQ~’’ ‘‘DeÛÚe "erkeâ nw, nce yew"s ner ve nQ~ efyemeveeLe DeeSiee lees ues ueWies~’’ efHeâj yeÛÛes mes yeesues, ‘‘legce peeDees yesše!’’ ueÌ[keâe oewÌ[ HeÌ[e~ oerÙee-yeeleer keâer Jesuee yeerle Ûegkeâer Leer~ iepeeveve yeeyet cepes mes ceÛeeve Hej yew"s Les~ Ùen Yeer efyemej ieS Les efkeâ Iej Yeer ueewšvee nw~ menmee meÌ[keâ Hej mes ceÛeeve Hej še@Ûe& keâer jesMeveer HeÌ[er~ ‘‘yeeyetpeer!’’ jesMeveer kesâ HeerÚs mes DeeJeepe DeeÙeer~ ‘‘ievvees js!’’ iepeeveve yeeyet nÌ[yeÌ[ekeâj yeesues~ ‘‘ÛeefueS ve!’’ ievvees Jenerb mes yeesuee~ leYeer ueÌ[keâe šesšer ueskeâj Dee ieÙee~ ‘‘DeeDees ve veerÛes!’’ iepeeveve yeeyet ves yesšs mes keâne, ‘‘uees peje Ùen šesšer veue ceW ueiee oes, Heeveer yen jne nw, leye Ûeueles nQ~’’ Gmeer meceÙe efyemeveeLe Yeer Dee ieÙee~ ievvees Deewj efyemeveeLe oesveeW ves efceuekeâj šesšer ueiee oer~ Heeveer yenvee yebo nes ieÙee~ ‘‘Ss efyemees!’’ leYeer efmeÙeejece ves yesšs mes keâne, ‘‘yeÌ{keâe yeeyet keâes Hewmee os oes~ Ùener DeHeves Hewmes mes cebieJeeS nQ šesšer~’’ efyemeveeLe ves øemetve mes šesšer keâe oece HetÚe Deewj iepeeveve yeeyet keâes Hewmee os efoÙee~ iepeeveve yeeyet ves uee"er mebYeeueer Deewj Ûeues~ ievvees Deeies Lee~ ‘‘Skeâ yeele yeesueW yeeyetpeer?’’ megvemeeve ceW Deekeâj ievvees ves cegnb Keesuee~ ‘‘yeesuees ve!’’ ‘‘DeHevee Ùen ieg®JeeF& Jeeuee OebOee Deye yebo keâerefpeS!’’ ‘‘Ûeeueerme meeue lekeâ ueieeleej pees ieg®JeeF& keâer ve ievvees, mees Fmekeâer uele ueie ieF&~ pewmes legcekeâes Kewveer keâer ueie ieF& nw~ legcnejer Ùen uele MeeÙeo Útš Yeer peeÙe, ceiej nceejer Deye Ieeš Hej peekeâj ner Útšsieer~’’ Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

‘‘DeeHe DeHeves ceve ceW meesÛeles neWies yengle yeÌ[e keâece keâj jns nQ ceiej Heer" HeerÚs ueesie nbmeles nQ~’’ ‘‘Ùen mebmeej keâe Hegjevee Ûeueve nw~ ceiej nce yetPeles nQ efkeâ kegâkeâce& venerb keâj jns nQ~’’ ievvees ÛegHe nes ieÙee~ oesveeW ÛegHeÛeeHe Ûeueles jns~ ‘‘yeeueieesefJeve keâe efkeâmmee Jeneb megves!’’ menmee iepeeveve yeeyet yeesues, ‘‘legce peeveles Les?’’ ‘‘Hetje ieebJe peevelee nw~’’ ‘‘ncekeâes venerb yeleeÙes?’’ ‘‘DeeHekeâes yeleeles efkeâ DeeHe ojesiee Les!’’ ‘‘ojesiee keâes yeleeÙes keäÙee?’’ ‘‘ncekeâes keäÙee iejpe HeÌ[er nw yeleeves keâer!’’ ‘‘legcekeâes keâesF& iejpe venerb nw?’’ ‘‘venerb~’’ efHeâj ÛegHHeer~ oesveeW ogDeej Hej HengbÛe ieS~ ‘‘ÛeeÙe Ùenerb uee oW efkeâ Deebieve ceW peekeâj HeerefpeSiee?’’ ievvees ves HetÚe~ ‘‘venerb, Jenerb Ûeueles nQ~’’ keânkeâj uee"er ievvees keâes LeceeF&~ efHeâj kegâlee& Yeer Gleejkeâj efoÙee~ veerÛes ieesueiebpeer Leer~ ‘‘cecelee keâF& yeej DeeHekeâes Keespekeâj ieF&!’’ Deebieve kesâ jemles ceW ievvees ves yeleeÙee~ Kegues Deebieve ceW Skeâ Keeš HeÌ[er Leer~ iepeeveve yeeyet Gmeer Hej yew"s~ ‘‘cecelee!’’ ievvees ves nebkeâ oer, ‘‘yeeyee Dee ieÙes~’’ Deewj ieeÙe ognves Ûeuee ieÙee~ iepeeveve yeeyet DeeKej Keeš Hej ner uesš ieS~ uesškeâj DeekeâeMe keâes osKeves ueies~ ‘‘keâneb Ûeues ieÙes Les yeeyee?’’ lesjn meeue keâer cecelee ves Keeš mes ueiekeâj HetÚe~ ‘‘Ietceves ieÙes Les~ jemles ceW efmeÙeejece ves Hegkeâej efueÙee lees Gvekesâ ceÛeeve Hej yew" ieS~’’ ‘‘ncekeâes keâece Lee~’’ ‘‘keäÙee?’’ ‘‘ie=n keâeÙe& ceW keâefJelee efueKeves kesâ efueS efoÙee nw-cesje ieebJe~’’

‘‘Fmeer Hej efueKevee nw?’’ ‘‘neb~’’ ‘‘lees efueKees!’’ ‘‘Skeâ ueeFve efueKes nQ~’’ ‘‘ntbÓ! megveeDees~’’ ‘‘efkeâlevee megboj nw cesje ieebJe!’’ cecelee ves megveeÙee~ iepeeveve yeeyet legjle kegâÚ ve yeesue mekesâ~ DeHeves Yeerlej Gme Hebefkeäle keâes GÛeejles jns~ ‘‘megboj nw legcneje ieebJe?’’ GvneWves HetÚe~ ‘‘nw ve megboj leye!’’ ‘‘keäÙee nw megboj?’’ ‘‘DeeHekeâes venerb ueielee nw?’’ ‘‘SW?...venerb, ncekeâes lees venerb ueielee nw~ ncekeâes Deiej ieebJe Hej keâefJelee efueKeveer nes lees nceeje cegKeÌ[e nesiee- GpeÌ[ ieÙee nw cesje ieebJe!...ceiej efueKevee lees legcekeâes ve nw Deewj legcekeâes ieebJe DeÛÚe ueielee nw~ lees pees-pees DeÛÚe ueielee nw Gmekeâes peesÌ[es~ Fmekeâes šskeâ keâer Hebefkeäle yevee uees Deewj Ûeej-Ûeej HebefkeäleÙeeW kesâ yebo lewÙeej keâjes~ HeebÛeJeerb Hebefkeäle ceW ieebJe keâer legkeâ efceueeDees pewmes, ÚebJe, "ebJe, oebJe, HeebJe~...keâye pecee keâjvee nw?’’ ‘‘HejmeeW~’’ ‘‘leye lees meceÙe nw ner~ DeYeer mes keâue lekeâ ceW lewÙeej keâjes~ nce cee$ee-Jee$ee og®mle keâj oWies~’’ leYeer megvewvee ÛeeÙe keâe efieueeme ueskeâj DeeF&~ ‘‘ceceer keâes Yeer Ùen Hebefkeäle DeÛÚer ueieer~’’ cecelee yeesueer~ ‘‘leye lees nes ner ieÙee~ yengcele nes ieÙee legcneje~ legce peerle ieF&~’’ cecelee Deewj megvewvee oesveeW nbmeves ueieerb~ iepeeveve yeeyet megyen keâer ÛeeÙe Heerves Deebieve ceW DeeÙes lees cecelee keâe@Heer ueskeâj neefpej nes ieÙeer~ ‘‘Skeâ yebo jele ceW peesÌ[s nQ yeeyee!’’ Jen uepeeleer ngF& yeesueer~ ‘‘megveeDees!’’ cecelee oyeer DeeJeepe ceW megveeves ueieer : ‘‘efkeâlevee megboj nw cesje ieebJe! KesleeW ceW Hewâueer nefjÙeeueer, yeeieeW keâer nw Úše efvejeueer~ Yeebefle-Yeebefle kesâ Hetâue cenkeâles, efleleueer GÌ[leer efJenie Ûenkeâles~ ieebJe nceeje pÙeeW yejieo keâer ÚebJe!’’ iepeeveve yeeyet DeÛebefYele Les Deewj cegiOe Yeer~ ceiej yeesues Flevee ner, ‘‘Ùen yebo lees "erkeâ nw~ keâce-mes-keâce Skeâ yebo Deewj efueKevee HeÌ[siee~ leye keâefJelee Hetjer nesieer~...Gme yebo ceW keäÙee meye oesieer, meesÛee nw?’’ ‘‘neb~ GmeceW HeesKej, veoer, leerveeW mketâue Deewj efMeJeeuee oWies~...’’ iepeeveve yeeyet kesâ Yeerlej menmee Skeâ meJeeue GÛeje : Deewj ieebJe keâe peerJeve? ceiej Gmekeâes peyeeve Hej Deeves ve efoÙee~ ‘‘"erkeâ nw, Jen Yeer efueKe uees leye osKeWies~’’ Jes yeesues Deewj ÛeeÙe Heerves ueies~ mebheke&â : 080844032701


2012 I e ÀffdWX°¹f ½ffd¿fÊIYe IZY ¶ffQ A¶f

àæé·ý¤ßæÚ âæçãUˆØ ßæçáü·¤è w®vxU BÀf ¶ffSX I e ´fdSX¨f¨ffÊ

»fZJ³f ¸fZÔ AfSXÃf¯f BÀfIZY Àff±f

IYWXf³fe, I d½f°ff, ¹ffÂff d½f½fSX¯f, CX´f³¹ffÀf-AaVf, ½¹fa¦¹f IZY Àff±f We ÀfaÀ¸fSX¯f ªf`Àfe d½f²ff ¸fZÔ ½fdSX¿NX E½fa ¹fb½ff SX¨f³ffIYfSXfZÔ I e °ffªff SX¨f³ffEa Af`SX Àff»f ·fSX I e ¸fWX°½f´fc¯fÊ dIY°ff¶ffZÔ I f »fZJf-ªffZJf

BÀf ¶ffSX IZY »fZJIY WXfZÔ¦fZX Ofg. ³ff¸f½fSX dÀfaWX, d½fV½f³ff±f dÂf´ffNXe, SXfªfZÔýi ¹ffQ½f, ¸f³³fc ·faOXfSXe, ùXQ¹fZVf, IZYQfSX³ff±f dÀfaWX, ´fe. Àfe. ªffZVfe, ¨faýiIYfa°f QZ½f°ff»fZ,³faQ ¨f°fb½fZÊQe, Äff³fSaXªf³f, FY°fbSXfªf, ³fSmXVf Àf¢ÀfZ³ff, I f¸f°ff³ff±f, d½fªf¹f ¸ffZWX³f dÀfaWX, ÀfZ. Sf. ¹ffÂfe, ¸fbSX»fe ¸f³ffZWXSX ´fiÀffQ dÀfaWX, ´fi·ff°f dÂf´ffNXe, À½f¹fa´fiIYfVf, ¸f¸f°ff I fd»f¹ff, ¸fÈQb»ff ¦f¦fÊ, °fb»fÀfe SXf¸f, VfSXQ QØf, AÀf¦fSX ½fªffWX°f, SXfªfZVf ªffZVfe, ¸fWZXVf IYMXfSmX, Àfaªfe½f, AfZ¸f´fiIYfVf ½ff»¸fedIY, ½feSmX³f OaX¦f½ff»f,Äff³f ¨f°fb½fZÊQe, ¸f²fbÀfcQ³f Af³faQ, SXfªfZÔýi Qf³fe, AdJ»fZVf, d½fªf¹f IbY¸ffSX, ¸f³f¸ffZWX³f, ³fSmÔXýi ªf`³f, ´faIYªf dÀfaWX, »fe»ff²fSX ¸faOX»ffZBÊ, Vfb·ff, ½feSmÔXýi ¹ffQ½f, A½f²fZVf ´fie°f, SmXJf A½fÀ±fe, ¸fWbXAf ¸ffªfe, ³fe»ffÃfe dÀfaWX, A¿MX·fbªff Vfb¢»f, Ad³f°ff ·ffSX°fe, d³f¸fÊ»ff ´fb°fb»f, A³ffd¸fIYf, IÈY¿¯f I d»´f°f, WXSmX ´fiIYfVf C´ff²¹ff¹f, ¹f°feÔýi d¸fßf, Àfd½f°ff dÀfaWX, SXdV¸f SmXJf, Ad³f»f ¹ffQ½f, A³fbªf »fb¦fb³f, ¦ff`SXe³ff±f, Àfe¸ff AfªffQ, Af»ffZIY ´fbSXfd¯fIY Af`SX ·fe dIY°f³fZ We ÀffSmX ´fid°fd¿NX°f °f±ff ³f¹fZ »fZJIY-IYd½f

I e¸f°f

75`

²fSXfZWXS ¸fZÔX ¸fbd¢°f¶ffZ²f, ¶f»fSXfªf ÀffWX³fe, ªf¦fQeVf À½ff¸fe³ff±f³f AfdQ I e SX¨f³ffEa

BÀf ¶ffSX SX¨f³ffAfZÔ IZY Àff±f WXfZÔ¦fZ ¶fOÞXe Àfa£¹ff ¸fZÔ ¶f©ffZÔ IZY d¨fÂfÜ ¶f©ffZÔ ÀfZ CX³fIZY CX°IÈY¿MX d¨fÂf Af¸fadÂf°fÜ Àfa´fIÊY IYSmÔX : E¸f.OXe. Vf¸ffÊ-08860609298, IZY. IZY. ´ffaOZX¹f- 08860609250 (´fiÀffSX) ¹fVf½fa°f IbY¸ffSX - 08860609213 (d½fÄff´f³f), VfbIiY½ffSX, Àfe-125, ÀfZ¢MXSX-19, ³ffZEOXf, CXØfSX ´fiQZVf


58

≈U…∏UË Ÿ¡⁄U keâešt&ve : meescejepe efmebnosJe

‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê ¬∑§«∏UŸ ∑§Ë ¬˝ÊÚé‹U◊ mejkeâej keâes HekeâÌ[ves keâer yeÌ[er øee@yuece nw~ Ùeefo Gmes DeHejeOeer efceue peeS lees Jen HekeâÌ[ ues Deewj Gmes HeâšeHeâš obef[le Yeer keâj os uesefkeâve DeHejeOeer nw efkeâ Hegeuf eme mes DeebKe efceÛeewueer Kesueles jnles nQ Deewj HekeâÌ[ ceW Deeles vener~b Skeâ Menj ceW Iešvee nesleer nw Deewj Hetjs jepÙe keâer Hegeuf eme DeHejeefOeÙeeW keâes Keespeleer nw~ npeejeW-ueeKeeW ®HeÙeeW keâe Hesš^esue Hetbâkeâ efoÙee peelee nw, JeeÙejuesme Hej JeeÙejuesme, kebâš^esue ¤ce mes meerOee Hetjve mejcee mebHeke&â, meleke&âlee Deewj Yeeiee-oewÌ[er ceW keâceer venerb uesefkeâve HeefjCeece Jener {ekeâ kesâ leerve Heele~ Keesoles nQ Hetje HeJe&le Deewj ÛegefnÙee Yeer neLe venerb ueieleer, DeHejeefOeÙeeW keâer yeele lees peeves oerefpeS~ Fme yeej Yeer Ùener ngDee~ Kego cegKÙeceb$eer keân jns Les- DeHejeOeer HekeâÌ[s ieS lees GvnW yeKMee venerb peeSiee, yeme Ùen HekeâÌ[ves keâer mecemÙee DeeÌ[s Dee peeleer nw, HekeâÌ[ves keâe ueHeâÌ[e venerb neslee lees nceejer Ûeewkeâme Hegefueme DeHejeefOeÙeeW keâes ÚesÌ[leer venerb Deewj Skeâ ner Heue ceW meerbKeÛeeW kesâ Yeerlej yebo keâj osleer~ Hegefueme keâe ÛeMcee Yeer keâF& yeej YetueYeguewÙee ceW Hebâmee neslee nw, Jen Ûeenles ngS Yeer venerb HekeâÌ[ Heeleer Deewj mecemÙee pÙeeW keâer lÙeeW yeveer jnleer nw~ Gme neuele ceW Yeer HekeâÌ[vee ÚesÌ[ Útvee lekeâ cegefMkeâue neslee nw, FmeefueS Fme neuele ceW Hegefueme DeebKe Hej "erkeâjer jKekeâj FOej-GOej leueeMeves keâe veeškeâ Yeer keâjleer nw, DeeefKej nw lees nceejer YeejleerÙe Hegefueme~ Ûeesj Ûeesjer keâjlee nw Deewj HekeâÌ[e venerb peelee Deewj pees HekeâÌ[e peelee nw Jen Ûeesj venerb neslee uesefkeâve mecemÙee nue keâjves kesâ efueS efkeâmeer keâes lees HekeâÌ[vee nw ner, mees HekeâÌ[ uesleer nw efkeâmeer meppeve-mebmkeâejJeeve, meerOes-meeos, Yeesues-Yeeues yesJeketâHeâ Deeoceer keâes~ mebJesoveeDeeW keâe veeMe Fme meercee lekeâ ngDee nw efkeâ oeefÙelJeeW leLee keâevetve keâer DeveosKeer lees meeceevÙe-meer yeele nes ieF& nw~ ceQ meesÛelee ntb, cetuÙeeW keâer yeele keâjvee Deye yesceeveer nw~ Helee venerb ceQ keâesF& Yeueer yeele keâ¤b Deewj efkeâmeer keâes yegjer ueie peeS leLee HekeâÌ[ ues cegPes ner~ HekeâÌ[s kewâmes? keâesF& cegKÙeceb$eer keâe meeuee, lees keâesF& ceb$eer keâe Yeleerpee, keâesF& Hegefueme Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

DeefOekeâejer keâe efjMlesoej, lees keâesF& DeeFSSme keâe Yeebpee-YewÙee~ Ssmeer efmLeefle ceW HekeâÌ[vee yeÌ[er øee@yuece yeve peelee nw~ pevelee Deeboesueve keâjleer nw efkeâ DeHejeefOeÙeeW keâes HekeâÌ[es uesefkeâve yesÛeejer Hegefueme keâer efJeJeMelee keâes venerb mecePeleer~ Hegefueme keâes Helee meye nw efkeâ DeHejeOeer keâneb efÚHes nQ uesefkeâve øee@yuece HekeâÌ[ves keâer nw Deewj peye øee@yuece nw lees HekeâÌ[vee Deemeeve venerb neslee nw~ Hegefueme keâer Skeâ mecemÙee Ùen Yeer nw efkeâ Jen efjMJele Keeleer nw Deewj Yeü<šeÛeej kesâ meeceves lees Deepe yeÌ[s-yeÌ[eW ves Iegšves šskeâ efoS nQ, yesÛeejer Hegefueme lees keäÙee Ûeerpe nw? Ùeefo Hegeuf eme ves DeHejeOeer mes ®HeÙes Kee efueÙes nQ lees yeleeFS efkeâ Yeuee Gmes HekeâÌ[is eer kewâmes? DeHejeOeer ves HekeâÌ[ves kesâ Hewmes ner venerb efoS nQ, lees ngF& ve Hegefueme keâer øee@yuece Hej øee@yuece~ keâevetve Deewj JÙeJemLee ceW DeHejeefOeÙeeW kesâ yeÛeves kesâ efueS HeÛeeme jemles nQ~ Hegefueme meejs ceeie& megPee osleer nw, Deefieüce yesue keâjJee osieer, HeerefÌ[le kesâ yeÙeeve ieuele ope& keâj uesieer, Fme lejn HekeâÌ[ves keâer øee@yuece mes yeÛeleer jnsieer~ Hegefueme Ùee lees TbIeves kesâ efueS nesleer nw Ùee efveoes&<e keâes ceejves-Heeršves kesâ efueS, DeHejeefOeÙeeW keâes HekeâÌ[ves kesâ efueS venerb, DeHejeOe lees Gmekeâer Men Deewj ueeHejJeener keâe HeefjCeece nw~ Ssmes neueele ceW pees ueesie Hegeuf eme mes vÙeeÙe keâer DeeMee ueieekeâj Ûeue jns nQ, Jes DeHeveer DeebKeW Keesue ueW leLee yeÛe keâj jnW~ ceQ Hegeuf eme keâe yeÌ[e mecceeve keâjlee nt,b pees ueesie ueeFve neefpej nesles nQ Gvekeâe Yeer~ Gvekeâe MeeÙeo keâesF& DeHejeOe neslee nes uesefkeâve ceQ GvnW Yeer meueece "eskeâlee ntb~ Ùen mecceeve Ûeens [j keâj ner nes uesekf eâve keâjlee nt~b Hegeuf eme mes meppeve [jles nQ leLee ogpe&ve meeLe yew"keâj yeer[Ì er Hetâb keâles nQ~ peveceeveme ceW Hegeuf eme keâer pees ÚefJe yeve ieF& nw Gmes efceševes kesâ efueS Hegeuf eme keâes ner kegâÚ keâjvee ÛeeefnS, ceQ lees keäÙee keâj mekeâlee ntb~ ceQ lees Ùener keân mekeâlee ntb efkeâ Jen HekeâÌ[ves keâer øee@yuece mes Gyejs Deewj DeHejeOeer keâes HekeâÌ[ ues Deewj Gmekeâes Fme lejn obef[le keâjs efkeâ Jen DeHejeOe keâjvee Yetue peeS~ DeHeves keâes yesoeie jKes, Yeü<šeÛeej mes yeÛes lees nceejer Hegefueme keâer ÚefJe ceW Ûeej Ûeebo ueie peeS~ efHeâueneue Gmekeâer pees HekeâÌ[ves keâer øee@yuece nw, Gmekeâer Deesj mejkeâej keâes Yeer OÙeeve osvee ÛeeefnS, Hejbleg keânerb Hegefueme ner lees mejkeâej venerb nw~ mebheke&â: 09828024500


àæé·ý¤ßæÚU

59 keâešt&ve : meescejepe efmebnosJe

’ø πÊŸ ‚ √ÿ¥¡Ÿ ’ŸÊŸ ∑§Ê ◊¡’Í⁄U Ùetjeshe ceW peejer DeeefLe&keâ mebkeâš ves Fšueer pewmes efkekeâefmele osMe keâer DeLe&kÙekemLee keâes Yeer Okemle keâj efoÙee nw~ FšueerJeeefmeÙeeW ves Fme mebkeâš mes petPeves keâe Skeâ veÙee lejerkeâe {t{Ìb e nw~ Deye Jes yeÛes ngS Keeves keâes efHeâj mes Fmlesceeue keâjves ueies nQ Deewj Gmemes veF& lejn keâer ÛeerpeW yeveekeâj Kee jns nQ~ Keevee yeveeves Jeeues mebIe keâesefuojsòeer kesâ Skeâ mekex#eCe cesb Ùen Kegueemee ngDee nw efkeâ Fšueer kesâ 59 ØeefleMele ueesie yeÛes ngS heemlee, yeÇ[s Deewj meefypeÙeesb keâes oesyeeje mes Keeves ueeÙekeâ ef[Me yeveekeâj Fmlesceeue keâj jns nQ~ mekex#eCe kesâ cegleeefyekeâ, Fšueer ceW nj meeue 11 Dejye Ùetjes keâer keâercele keâe Skeâ keâjesÌ[ šve Keevee yejyeeo neslee nw~ keâesefuojsòeer kesâ ÛesÙejcewve meefpe&Dees ceeefjveer ves keâne efkeâ Fve efoveeW osMe ceW ‘Sbšer kesmš jsemf eheer’ (yeÛes ngS Keeves mes lewÙeej JÙebpeveeW) keâer Oetce ceÛeer ngF& nw~ Deiej DeeheceW LeesÌ[er-meer Yeer jÛeveelcekeâ #ecelee nw lees Deehe yeerHeâ, Deb[s, yeÇs[ Deewj Ûeerpe keâes efceueekeâj efyeukegâue veF& lejn keâer ef[Me yevee mekeâles nQ~ keâesefuojsòeer kesâ cegleeefyekeâ, Fme meceÙe osMe kesâ 25 ØeefleMele heefjkeej DeeefLe&keâ mebkeâš Pesue jns nQ~ efheÚues meeue keâer leguevee ceW Ssmes heefjJeejeW keâer mebKÙee ceW leerve heÇefleMele FpeeHeâe ngDee nw~

Jeieeake=âle efJe%eeheve jsš 20 MeyoeW lekeâ 150 ®heÙes Deefleefjòeâ Meyo 15 ®heÙes Øeefle Meyo Jeieeake=âle ef[mheues efJe%eeheve meeFpe efJe%eeheve jsš Øeefle hewveue 5x5

1500.00

5 x 10

2500.00

5 x 15

3500.00

10 x 10

4500.00

10 x 20

9500.00

other sizes and rates can be worked out on request payment by cheque or draft only in favor of Pearl News Network pvt.ltd.

Jeieeake=âle efJe%eeheve kesâ efueS mebheke&â keâjW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deepeeo S[, veesS[e 0120-2530165/66 hetvece S[JejšeFefpebie, oefjÙeeiebpe 011-23289996, 23250287 heeJeve S[JejšeFefpebie, ØeMeevle efJenej 9811288839, 9311288839 jeceefveJeeme S[JejšeFefpebie, heâlesnhegjer 9312136780, 9810145472 yÙetšskeäme S[JejšeFefpebie ceeref[Ùee, keâjesueyeeie 011-41451402, 403 oerhekeâ S[JejšeFefpebie, jesefnCeer 09210218355 S[ efyeÇpe S[JejšeFefpebie, Øeerle efJenej 011-42421234 heece FbheâesefMeme, ceLegje/ Deeieje 09412154532 ÛelegJexoer S[JejšeFefpebie, ieesjKehegj 9450434944 Meneye DeveJej yesie, ueKeveT 08957076548 DeJeOesMe DeekeâesefoÙee, peÙehegj 09214016616

Jeieeake=âle efJe%eeheve yegkeâ keâjves kesâ efueS efJe%eeheve SpeWšdme Deecebef$ele nw~ mebheke&â keâjW : Pearls News Network pvt. ltd. C-125, Sec-19, Noida-201301 marketing@pnn.net.in

08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


¬ÈSÃ∑§-‚◊ˡÊÊ

60efveyebOe-meb«en

„Ò⁄UÊŸ •ÊÒ⁄U •Ê∑§Á·¸Ã ∑§⁄UŸ flÊ‹UÊ ‹UπŸ hegmlekeâ : keâ"Iejs ceW ueeskeâleb$e uesefKekeâe : De®bOeleer je@Ùe øekeâeMekeâ : jepekeâceue øekeâeMeve, vesleepeer megYee<e ceeie&, veF& efouueer-2 keâercele : 350 ®heÙes

mJeÙeb øekeâeMe me efkeâleeye ceW øeefmeæ ueseKf ekeâe Deewj meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlee& De®bOeleer je@Ùe kesâ 12 efveyebOe meb k eâef u ele nQ ~ Ùes ef v eyeb O e ef J eef Y eVe meeceefÙekeâ efJe<eÙeeW Hej efueKes ngS nQ Deewj ÙeLeemeceÙe He$eHeef$ekeâeDeeW ceW øekeâeefMele Yeer nes Ûegkesâ nQ~ Fmekesâ DeueeJee ueieYeie 20 He=… keâer Yetefcekeâe Yeer nw efpemeceW uesefKekeâe ves Fve efveyebOeeW keâer He=…Yetefce Hej øekeâeMe [euee nw~ Hegmlekeâ keâe Skeâ efveyebOe ‘efšefñÙeeW keâer DeeJeepe : pevemebnej, Fvekeâej Deewj GlmeJe’ ojDemeue Skeâ Yee<eCe nw, pees peveJejer 2008 keâes Fmleebyegue ceW legkeâer&-Deeceer&efveÙeeF& DeKeyeej ‘Sieesme’ kesâ mebHeeokeâ njeble efokedâ keâer nlÙee keâer Henueer yejmeer kesâ DeJemej Hej efoÙee ieÙee Lee~ Yetefcekeâe ceW uesefKekeâe ves mHe° efkeâÙee nw efkeâ ‘‘Ùes meejs efveyebOe Yeejle ceW efveCee&Ùekeâ DeJemejeW Hej DeefveJeeÙe& meeJe&peefvekeâ nmle#esHe kesâ leewj Hej efueKes ieS nQ- iegpejele ceW cegmeueceeveeW kesâ jepÙe meceefLe&le vejmebnej kesâ oewjeve, 13 efomebyej 2001 keâes mebmeo Hej ngS nceues kesâ DeejesHeer ceesncceo DeHeâpeue keâes Heâebmeer osves keâer leejerKe mes "erkeâ Henues, Decesefjkeâe kesâ HetJe& je°^Heefle pee@pe& yegMe keâer Yeejle Ùee$ee kesâ oewjeve, 2008 keâer ieefce&ÙeeW ceW keâMceerj kesâ peve-efJeHueJe kesâ oewjeve Deewj 26 veJebyej 2008 keâes cegbyeF& ceW ngS Deelebkeâer nceues kesâ yeeo~ Dekeämej Ùes efveyebOe cenpe IešveeDeeW keâer øeefleef›eâÙee ner venerb Les, yeefukeâ øeefleef›eâÙeeDeeW keâer øeefleef›eâÙee Les~’’ pewmee efkeâ Fme keâLeve mes mHe° nw, Ùes efveyebOe efkeâmeer mecemÙee Hej keâesF& megefÛebeflele efJeÛeej mejCeer nesves keâer yepeeÙe Skeâ leelkeâeefuekeâ øeefleef›eâÙee pewmes pÙeeoe nQ, pees efjHeesefšËie Deewj efÛebleve kesâ yeerÛe keâer Ûeerpe nQ~ DevÙe$e Yeer De®bOeleer mJeerkeâej keâj Ûegkeâer nQ efkeâ Gvekeâe DeefOekeâebMe uesKeve DeeJesMe ceW jefÛele nw~ De®bOeleer leelkeâeefuekeâ nmle#esHe keâes DeeJeMÙekeâ Deewj cetuÙeJeeve mecePeleer nQ~ heef§ece ceW Ùener heæefle nw~ Jeneb kesâ yegefæpeerJeer lelkeâeue Øeefleef›eâÙee keâjles nQ Deewj Fme lejn efkeâmeer Yeer Iešvee kesâ he#e ceW Ùee efJejesOe ceW pevecele keâe efvecee&Ce keâjles nQ Fmeereuf eS Jeneb efÛeblekeâ Deewj meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlee& keâer Deueie-Deueie

ß

Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

keâesefšÙeeb veneR nQ~ Fmeer heæefle keâer Devegheeuevee ceW De®bOeleer lelkeâeue IešveemLeue Hej HengbÛe keâj leLÙe mebieÇn keâjleer nQ Deewj Skeâ lejn mes DeHeves Hee"keâeW kesâ efueS Iešvee keâe DeebKeeW osKee neue øemlegle keâjleer nQ~ Fmemes Gueš YeejleerÙe Heæefle ceW efJeÛeej keâe mLeeve Iešvee Ùee ke=âlÙe keâer leelkeâeefuekeâ Gòespevee kesâ "b[e HeÌ[ peeves kesâ GHejeble Deelee nw~ ‘"b[s efoceeie mes meesÛevee’ efJeMegæ YeejleerÙe cegneJeje nw~ veF& Heæefle keâe nesves kesâ keâejCe De®bOeleer keâe uesKeve efnboer Hee"keâeW keâes nwjeve Yeer keâjlee nw Deewj Deekeâef<e&le Yeer~ keâF& ueesieeW keâes lees uesefKekeâe kesâ Heeme Fleves øeeceeefCekeâ leLÙeeW keâe nesvee Deewj meòee kesâ øeefle Gvekeâe ÛegveewleerHetCe& mJej ner Gvekeâe cegjero yevee oslee nw~ OÙeeleJÙe nw efkeâ De®bOeleer keâes Deepe lekeâ DeHeves uesKeve kesâ efueS keâesF& Ûegveewleer Ùee ÛesleeJeveer venerb efceueer~ ve efkeâmeer ves Gvekesâ leLÙeeW keâes Pet"e Ùee keâheesuekeâefuhele keâne ve efkeâmeer ves Gve hej ceeveneefve keâe cegkeâocee ner "eWkeâe~ peyeefkeâ Deepekeâue lees yesÛeejs keâešt&ve yeveeves Jeeues hej Yeer osMeõesn keâe cegkeâocee Ûeueekeâj GvnW pesue keâer nJee efKeuee oer peeleer nw Deewj Fme ceeceues ceW ›eâebeflekeâejer Deewj

DeeJesMe ceW jÛevee Š De®bOeleer je@Ùe

Øeefleef›eâÙeeJeeoer oesveeW Skeâ meceeve nQ~ Gvekesâ efJeÛeej, Keemekeâj keâMceerj mecemÙee mes mebyebefOele Gvekesâ efJeÛeej GvnW keâYeer Yeer cegmeeryele ceW [eue mekeâles Les keäÙeeWefkeâ Jen DelÙeble efveYeer&keâ YeeJe mes YeejleerÙe meMem$e mesveeDeeW keâer njkeâleeW keâer Yelme&vee keâjleer nQ Deewj keâMceerj keâer mJeleb$elee Deewj mJeeÙeòelee keâe meceLe&ve keâjleer nQ~ Fme meyekesâ yeeJepeto

Jen Deepe Yeer Deepeeoer kesâ meeLe Ietce jner nQ Deewj efueKe jner nQ lees Fmekesâ HeerÚs kegâÚ øeleeHe Gvekesâ DebieÇspeer ceW efueKeves keâe Deewj Gvekeâer Deblejje°^erÙe hee"keâ ßesCeer keâe Yeer pe¤j nesiee~ Ùeneb Ùen øeMve GHeefmLele nes peelee nw efkeâ Ùeefo Yeejle keâer mejkeâej De®bOeleer keâes neLe ueieeves mes [jleer nw lees De®bOeleer keâer Fme mJeefpe&le Deewj MueeIeveerÙe meòee keâe kegâÚ ueeYe osMe keâer pevelee keâes Ùee Hee"keâeW keâes efceuee Ùee venerb? MeeÙeo venerb keäÙeeWefkeâ ve lees Jen DeHeves Hee"keâeWøeMebmekeâeW keâes meeLe ueskeâj efkeâmeer Yeer cegös Hej keâesF& Deeboesueve ner KeÌ[e keâj HeeFË, ve keâesF& efJeefMe° pevecele ner efveefce&le keâj HeeFË~ Ûeens Jen vece&oe yeebOe keâe cegöe nes Ùee HejceeCeg mebefOe keâe Ùee vekeämeefueÙeeW keâe~ De®bOeleer keâe Hetje uesKeve meòee He#e keâe efJemebJeeoer mJej cee$e yeve keâj jn ieÙee~ keäÙee Ùen $eemeoer efmeHe&â Fme osMe kesâ DeOeHeÌ{ Ùee DeveHeÌ{ nesves keâer nw Ùee De®bOeleer keâer øeCeeueer ner oes<eHetCe& nw? De®bOeleer DeHeves uesKeve keâer Fme $eemeo HeefjCeefle mes HeefjefÛele nQ, Fmekeâe mebkesâle Jen Yetefcekeâe ceW osleer nQ~ Fmekesâ yeeJepeto Gvekeâer efJeJesÛevee mešerkeâ Deewj megefÛebeflele nw~ cemeueve Gvekeâer Fme efšHheCeer keâes osKee pee mekeâlee nw : ‘‘Deepe øeieefle Deewj efJekeâeme pewmes Meyo DeeefLe&keâ megOeej, HeeyebefoÙeeb nševes Deewj efvepeerkeâjCe kesâ HeÙee&Ùe yeve Ûegkesâ nQ~ mJeleb$elee keâe DeLe& Deepe ‘efJekeâuHe’ yeve Ûegkeâe nw~ Gmekeâe mebyebOe Deye ceeveJeerÙe Ûeslevee mes keâce Deewj ogieËOe veeMekeâeW keâer Deueie-Deueie efkeâmceeW mes DeefOekeâ nes ieÙee nw~’’ Ùee efHeâj Gvekeâe Ùen DeJeueeskeâve : ‘‘DeYeer mes pebieueHeneÌ[ Deewj peue mebmeeOeve uegšsjs yengje°^erÙe efveieceeW Éeje leyeen efkeâS pee jns nQ Deewj FmeceW GvnW jepÙe JÙeJemLee keâe meceLe&ve neefmeue nw, pees yesueieece neskeâj efpeme jemles Hej Ûeue HeÌ[er nw Gmes efmeHe&â ‘HeÙee&JejCeerÙe Ieele’ keâne pee mekeâlee nw~’’ Yeuee Fmemes keâewve Demencele nesiee! uesefkeâve cetue øeMve lees Ùen nw efkeâ DeeefKej Fmekeâe efJekeâuHe keäÙee nw? Deewj Fme Ùe#eøeMve keâe Gòej De®bOeleer kesâ Heeme Yeer venerb nw~ ceQ mecePelee nbt efkeâ Fme meceÙe osMe keâes efJejesOe øeoMe&ve, Deeboesueve Ùee melÙeeieÇn mes pÙeeoe pe¤jle Skeâ DeieÇieeceer Deewj ceewefuekeâ efJeÛeej keâer nw~ ogYee&iÙe mes ieebOeer Deewj ueesefnÙee kesâ yeeo nceejs Ùeneb keâesF& ceewefuekeâ efJeÛeejkeâ venerb ngDee~ nce Deepe Yeer efJeÛeejnervelee keâer oueoue ceW efoMeeneje mes KeÌ[s nQ ! efHeâj Yeer De®bOeleer je@Ùe keâer efÛebleeDeeW Deewj DevegYeJeeW mes Ùen Yeeieeroejer efoueÛemHe nw~ peerleWõ kegâceej keâe DevegJeeo DeÛÚe nw~


61kegâÚ Deewj efkeâleeyeW

keâefJelee-meb«en

∑§ÁflÃÊ•Ê ¢ ◊ ¢ ’øË ∑§ÁflÃÊ hegmlekeâ : ve ueewšs efHeâj keâesF& Fme lejn keâefJe : ceesnve kegâceej [nsefjÙee øekeâeMekeâ : efMeuHeeÙeve, Meenoje, efouueer keâercele : 125 ®heÙes

peeefno Keeve n ceesnve kegâceej [nsefjÙee keâe leermeje keâefJelee mebieÇn nw~ Ùen mebieÇn HetJe& ceW DeeS Gvekesâ keâeJÙe mebieÇneW mes Fme ceeÙeves ceW pegoe nw efkeâ Fmekeâer meejer keâefJeleeSb øesce keâefJeleeSb nQ~ Fve keâefJeleeDeeW ceW nceW øesce kesâ efJeefJeOe ¤He osKeves keâes efceueles nQ~ keâefJe ves yeÌ[er ner meeoieer mes Fve oes ueHeäpeeW kesâ DeuHeâepe

ÿ

ceesnve kegâceej [nsefjÙee keâer keâefJeleeDeeW keâer Skeâ øecegKe efJeMes<elee ueÙeelcekeâlee nw~ ueÙe keâefJelee keâer HebefkeäleÙeeW ceW DebleOee&je keâer lejn yenleer nw~ Jenerb efyebyeeW kesâ ceeHe&âle Yeer Jes DeHeveer keâefJeleeDeeW ceW yeÌ[er ienjer-ienjer yeeleW keân peeles nQ~ [nsefjÙee pewmes keâefJe ùoÙe keâer keâesceuelee mes DeHeveer keâefJeleeSb jÛeles nQ~ Ùener yeele nw efkeâ Gvekeâer keâefJeleeDeeW ceW Deepe Yeer keâefJelee yeÛeer ngF& nw~ keâes Deueie-Deueie lejerkesâ mes HeÌ{ves-iegveves keâer keâesefMeMe keâer nw~ Skeâ Ssmes meceÙe ceW peye øesce kesâ efueS ogefveÙee ceW peien keâce nesleer Ûeueer pee jner nes, leye efpeo kesâ meeLe ueieeleej øesce kesâ ieerle ieevee keâefJe keâer efpepeerefJe<ee keâes efoKeueelee nw~ Meg¤ ceW ner keâefJe keâe meceHe&Ce efkeâleeye kesâ Hetjs cepecetve keâes yeÙeeve keâj oslee nw : `Gvekesâ efueS efpevneWves øesce efkeâÙee Lee Deewj GvnW Yeer, pees YeefJe<Ùe ceW øesce keâjWies~' mebieÇn ceW kegâue 42 keâefJeleeSb mebieÇnerle nQ~ øesce keâe Skeâ He#e Ùeefo efceueve nw, lees otmeje He#e pegoeF&~

øesce kesâ Fve oesveeW He#eeW Hej ogefveÙee Yej kesâ keâefJeÙeeWMeeÙejeW ves pece keâj keâefJelee-MeeÙejer efueKeer nQ~ [nsefjÙee keâer keâefJeleeDeeW ceW efceueve Deewj pegoeF&, oesveeW keâe oo& yeÌ[er ner efMeöle kesâ meeLe yeÙeeve ngDee nw~ øesce keâes `efueKeves' keâer Deekeâeb#ee [nsefjÙee kesâ keâefJe JÙeefkeälelJe keâe kesâbõerÙe mejeskeâej nw~ Gvekesâ Ùeneb øesce keâYeer efpeboieer keâe Guueeme yevekeâj, lees keâYeer Meeskeâieerle yevekeâj Deelee nw~ øesce keâe DeLe& efmeHe&â Heevee ner Heevee venerb, yeefukeâ kegâÚ Keesvee Yeer nw~ Deewj Fme Keesves ceW Yeer kegâÚ Heevee nw~ mebieÇn keâer pÙeeoelej keâefJeleeDeeW ceW kegâjyeeveer keâe Ùen pepyee nceW meeHeâ efoKeueeF& oslee nw~ `legcneje efÛe$e', `cegPes os oes', `legcnejs pevceefove Hej', `nleeMe ve nesvee cesjs meepeve', `legcnejer DeveefYe%elee ceW' Deewj `HengbÛe HeeSiee cesje meHevee' Deeefo Gvekeâer keâefJeleeSb øesce ceW lÙeeie Deewj yeefueoeve keâes ner DeefYeJÙekeäle keâjleer nQ~ [nsefjÙee keâer keâefJeleeDeeW keâer Skeâ øecegKe efJeMes<elee ueÙeelcekeâlee nw~ ueÙe keâefJelee keâer HebefkeäleÙeeW ceW DebleOee&je keâer lejn yenleer nw~ Jenerb efyebyeeW kesâ ceeHe&âle Yeer Jes DeHeveer keâefJeleeDeeW ceW yeÌ[er ienjer-ienjer yeeleW keân peeles nQ~ cemeueve `HejÚeFË' keâefJelee ceW keâefJe keânlee nw : `cewoeveer veoer keâer lejn mebkeâesÛeer Deewj Oeerceer nw, DeYeer Fmekeâer Ûeeue/ jne nesiee keâYeer HeneÌ[ pewmee legcneje ogKe/ Goeme nesleer peye Ùen/ vepej Deeleer jele kesâ nukesâ DebefOeÙeejs ceW efueHešs šerues pewmeer~' Ùee efHeâj `legcneje efoKevee' keâefJelee ceW Jes keânles nQ : `Hej peye Yeer legce efoKeeF& oerb/Deveble keâeceveeDeeW keâer Deeie ceW peueles HesÌ[ keâer lejn efoKeeFË oerb/ Lee peyeefkeâ ceQ Skeâ Heefjboe/ yeveelee lees yeveelee kewâmes legcnejer MeeKeeDeeW ceW DeHevee IeeWmeuee~' mecekeâeueerve keâefJelee keâe DeefOekeâebMele: efnmmee yeewefækeâlee mes Dee›eâeble efoKeueeF& oslee nw~ efoue keâer yepeeÙe keâefJelee ceW Deepe efoceeie pÙeeoe neJeer nw~ ceeveJe ceve keâer met#celeeSb efove-ye-efove keâefJelee mes efJeueesefHele nesleer pee jner nQ Deewj mce=efleÙeeW keâe ueesHe ngDee nw~ Jenerb menpelee Deewj mejuelee pewmes keâefJelee ceW ogue&Ye yeele nes ieF& nw~ Deepe keâefJelee keâner venerb pee jner, yeefukeâ ieÌ{er pee jner nw~ Ùener Jen Jepen nw efkeâ mecekeâeueerve keâefJelee ceW Deepe Deelcee keâe Jen leeHe efoKeueeF& venerb oslee, pees Henues Deece megueYe Lee~ [nsefjÙee pewmes keâefJe ùoÙe keâer keâesceuelee mes DeHeveer keâefJeleeSb jÛeles nQ~ Ùener yeele nw efkeâ Gvekeâer keâefJeleeDeeW ceW Deepe Yeer keâefJelee yeÛeer ngF& nw~

hegmlekeâ : Yeejle ceW meebØeoeefÙekeâ obies Deewj DeelebkeâJeeo, uesKekeâ : Øeleerhe kesâ. ueeefnjer, DevegJeeo : megMeerue ef$eJesoer, ØekeâeMekeâ : jepekeâceue ØekeâeMeve, oefjÙeeiebpe, efouueer-51 keâercele : 550 ®heÙes Úòeerme Je<eeX lekeâ DeeFSSme DeefOekeâejer kesâ ™he ceW efJeefYeVe ØeMeemekeâerÙe efpeccesoeefjÙeeb efveYeeles ngS Øeleerhe kesâ. ueeefnjer ves YeejleerÙe meceepe keâer meebØeoeefÙekeâ mecemÙeeDeeW keâes keâjerye mes osKee nw~ Fme hegmlekeâ ceW GvneWves efnob -t cegemf uece efheâjkeâehejmleer keâes JÙeehekeâ heefjØes#Ùe ceW mecePeves-mecePeeves keâe ØeÙeeme efkeâÙee nw~ GvneWves peyeuehegj (1961), Fboewj (1969), Yeeieuehegj (1989), cegbyeF& (1992-93) Deewj iegpejele (2002) kesâ obieeW keâes efnbot-cegmeueceeve efnbmee kesâ ØekeâjCeeW keâe cetue ‘DeeoMe&’ ceeveles ngS Fme cemeues keâe nue leueeMe keâjves keâer keâesefMeMe keâer nw~ hegmlekeâ Š [e@. ueesefnÙee Deewj Gvekeâe peerJeve oMe&ve, uesKekeâ : kegâceej cegkegâue, ØekeâeMekeâ Š ØeYeele ØekeâeMeve, Deemeheâ Deueer jes[, veF& efouueer-2 keâercele Š 200 ®heÙes Deeceleewj hej [e@. jececeveesnj ueesenf Ùee keâes efheÚÌ[er Deewj oyeerkegâÛeueer peeefleÙeeW keâes Deeies ueeves Jeeues efÛeblekeâ kesâ ™he ceW peevee peelee nw Deewj Gvekesâ efÛeblekeâ kesâ JÙeehekeâ mJe™he keâes vepejDeboepe keâj efoÙee peelee nw~ efJeÕe mejkeâej keâer DeJeOeejCee, ceekeäme& kesâ yeeo DeLe&MeeŒe Deewj SefMeÙeeF& osMeeW ceW ›eâebelf e kesâ DeJe®æ nesves kesâ keâejkeâeW hej ueesenf Ùee keâe efÛebleve keâleF& vepejDeboepe veneR efkeâÙee pee mekeâlee~ Ùen hegmlekeâ ueesenf Ùee kesâ Fmeer yengDeeÙeeceer efÛeblekeâ mJe™he keâes menpe Ye<ee ceW meeceves jKeleer nw~ hegmlekeâ Š cengDee IešJeeefjve Deewj DevÙe keâneefveÙeeb, uesKekeâ Š hebkeâpe megyeerj ØekeâeMekeâ Š meeceefÙekeâ ØekeâeMeve, oefjÙeeiebpe, veF& efouueer-110002 keâercele : 300 ®heÙes Ûegveer ngF& ome keâneefveÙeeW kesâ Fme meb«en ceW DeebKeW Keesue osves Jeeuee meÛe yeÙeeve ngDee nw, pees yeleelee nw efkeâ ‘peneb legce pee jns nes, Jeneb nj Ûeerpe keâer Skeâ efveef§ele keâercele nw Deewj Jen efoS efyevee legce Gmes Øeehle veneR keâj mekeâles~’ hebkeâpe megyeerj keâer keâLee-keâuhevee efpeboieer keâer keâ"esj meÛÛeeFÙeeW keâes mejme Deboepe ceW mheMe& keâjleer nw~ GveceW efMeuhe keâer Ssmeer ÛelegjeF& veneR nw efkeâ keâneveer ner iegce peeS~ uesefkeâve efheâj Yeer Ketye nw Gvekeâe Deboepes-yeÙeeb! 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej


πUÊ‚ ◊È‹Ê∑§Êà 62

DeekeâeMeJeeCeer-otjoMe&ve kesâ efMeKej-heg®<e peer.[er. Megkeäue mes Mejo oòe keâer Keeme cegueekeâele DeeHeves DeeOeer meoer mes pÙeeoe keâe meceÙe DeekeâeMeJeeCeer Deewj otjoMe&ve kesâ meeLe iegpeeje~ nce peevevee ÛeenWies efkeâ DeeHeves jsef[Ùees keâes ner DeHevee ceeOÙece keäÙeeW Ûegvee? 1941 ceW ceQves ieÇps egSMeve efkeâÙee~ "erkeâ Gmeer Jekeäle cesjs efHelee keâer ce=lÙeg nes ieF&~ cesjs YeeF&-yenve Les, ceeb Leer lees Fve meyekeâe oeefÙelJe cesjs THej Dee ieÙee~ Gme Jekeäle meÛe HetÚW lees veewkeâjer keâer leueeMe Leer efkeâ keâesF& Yeer efceue peeS~ YeeiÙeJeMe Gme meceÙe efJe%eeHeve efvekeâuee Deewj ceQves GmeceW SHueeF efkeâÙee~ peye Ûegvee ieÙee lees Dee@ue Fbef[Ùee jsef[Ùees keâe Skeâ meomÙe yeve ieÙee Deewj Gmeer ceW jce ieÙee~ 1942 ceW DeeHeves DeekeâeMeJeeCeer pJeeFve efkeâÙee~ Gme Jekeäle yengle mes meeefneflÙekeâ Deewj yengle mes efoiiepe veece, Ûeens Jees efnboer kesâ neW Ùee Deb i eÇ s p eer kes â , Ùee ef H eâj Got & kes â , Jees DeekeâeMeJeeCeer mes pegÌ[s ngS Les~ DeeHe nceW Gme Jekeäle keâe DevegYeJe yeleeSb, keâewve-keâewve-meer MeefKmeÙeleW DeeHekesâ meeLe keâece keâj jner LeeR~ meÛe HetefÚS lees Gve efoveeW Dee@ue Fbef[Ùee jsef[Ùees kesâ meWšj Skeâ lejn mes mebiece nes ieS Les meeefnlÙekeâejeW, mebieerlekeâejeW, veeškeâkeâejeW kesâ efueS~ GveceW meDeeole nmeve cebšes, jpee cesnob er Deueer, ceerjepeer Deewj Yeer yengle mes ueesie Les~ efieefjpee kegâceej ceeLegj Yeer keâYeer-keâYeer DeeÙee keâjles Les, GHeWõ veeLe DeMkeâ Yeer Les~ efJeÕeefce$e Deeefoue Les~ Fve meyekesâ THej Les vetve ceerce jeefMeo, Henues pees [eFjskeäšj pevejue ngDee keâjles nQ, Gvekeâes Gve efoveeW kebâš^eus ej Dee@Heâ yeÇe@[keâeefmšbie keânles Les~ nce ueesie lees meye Øees«eece

osKee, Jees ncesMee šeFHejeFšj Hej efueKeles Les~ DeeHeves Dee@ue Fbef[Ùee jsef[Ùees pJeeFve efkeâÙee Gme Jekeäle Yeejle iegueece Lee~ Gmekesâ yeeo peye osMe Deepeeo ngDee, leye DeeHekeâes keäÙee ueiee efkeâ DebieÇspeeW kesâ meceÙe efpelevee oyeeJe Lee, keäÙee DeeHekeâes ueiee efkeâ

S[JeeFpej nesves kesâ meeLe-meeLe ueeFš cÙetefpekeâ kesâ ÛeerHeâ S[JeeFpej Les~ neueebefkeâ ceQ GvnW ÛeeÛee keânlee Lee Hej ceQ keâYeer Ùes venerb mecePe HeeÙee efkeâ Jees ueeFš cÙetefpekeâ keâe@vmeš& kewâmes Øees[dÙetme nesles Les~ Ùes meejs pees veece DeeHeves efueÙes, Ùes FmeefueS DeeS Les keäÙeeWekf eâ veÙee-veÙee mJeleb$e ngDee Lee Yeejle~ yeeueke=â<Ce Mecee& veJeerve Les Deewj Ùes meYeer efnob er Jeeues Ûeenles Les efkeâ Ùes pees nceejs ueesie nQ, GoÙe Mebkeâj Yeó nQ Gve meYeer keâes ues DeeÙee peeS lees GvnW ues lees DeeÙee ieÙee uesefkeâve Gve ueesieeW keâe Ùeesieoeve pÙeeoe keâejiej meeefyele venerb nes HeeÙee~ DeeHeves Hetje meb›eâceCe keâeue osKee, peye DeekeâeMeJeeCeer kesâ meeLe otjoMe&ve keâer Yeer mLeeHevee ngF&~ DeeHe Meg®Deeleer oewj mes otjoMe&ve mes pegÌ[s ngS Les~ Gme Jekeäle otjoMe&ve keâe mJe¤He kewâmee Lee? keäÙeeWefkeâ Deepe lekeâ ueesie keânles nQ efkeâ otjoMe&ve keâes DeHeveer efoMee ner venerb ceeuetce Leer efkeâ Gmes mLeeefhele keâjves keâe GösMÙe keäÙee Lee? ceQ Ùes lees venerb keântib ee efkeâ otjoMe&ve keâes DeHeveer efoMee kesâ yeejs ceW venerb Helee Lee~ nce ueesie pees keâece keâj jns Les Gmekeâe kegâÚ lees DeeYeeme Lee ner efkeâ keäÙee nw~ ceQ Skeâ veece uesvee Ûeentbiee peieoerMe Ûebõ ceeLegj keâe~ cesjs KÙeeue ceW GvneWves pees kegâÚ efkeâÙee, otjoMe&ve keâes Skeâ efoMee osves keâe keâece...Gvekeâe veece efueÙee venerb peelee uesefkeâve ceQ keânbtiee efkeâ Gvekeâe yengle yeÌ[e Ùeesieoeve Lee FmeceW~ lees efoMee Ùes Leer efkeâ, pewmee Meg¤ ceW GvneWves efkeâÙee Lee efkeâ ceQ øeesieÇece DeHeves DeeHe yeveeTbiee, nebiekeâebie mes Ùee Decesejf keâe mes yevesyeveeS øeesieÇece venerb ÛeueeTbiee, pees efkeâ pÙeeoelej oef#eCe-

“‚ÈÁ◊òÊÊŸ¢ŒŸ ¬¢Ã ∑§Ê ÄÿÊ ‹UŸÊ-ŒŸÊ ÕÊ ⁄UÁ«UÿÊ ‚?” DeefmemšWš ngDee keâjles Les~ DeeHeves cebšes keâes yengle keâjerye mes osKee nesiee~ cebšes mes pegÌ[er keâesF& Ùeeo Deehekesâ pesnve ceW nes Ùee DeeHe Gvekeâer Hetjer MeefKmeÙele mes cegleeefmmej ngS neW~ cegPes ueieeleej Gvekesâ meeLe jnves keâe ceewkeâe efceuee~ Ùekeâerve ceeefveS efkeâ Ssmeer Gvekeâer Heme&veeefuešer Leer efkeâ meye Gvemes Deekeâef<e&le nesles Les~ Jees Skeâ uesKekeâ Les Deewj YeeJeveeDeeW keâes JÙekeäle keâjves keâe Gvekeâe lejerkeâe efyeukegâue Deueie Lee~ Gme Jekeäle Jeneb DeMkeâ Yeer ceewpeto Les Deewj meyekeâes Helee nw efkeâ Gvekeâer Deewj cebšes keâer Deveyeve jnleer Leer, Fmekeâe efpe›eâ DeMkeâ keâer efkeâleeye ‘cebšes cesje ogMceve’ ceW nw~ šeFHejeFšj keâes ueskeâj Skeâ efkeâmmee Lee, Jees keäÙee Lee ? ceQ lees mecePelee ntb efkeâ Jees oesmle Les uesefkeâve keâebšs kesâ...~ peneb lekeâ cebšes keâer yeele nw, yeele keânves keâe Gvekeâe lejerkeâe pÙeeoe ienje Deewj Hewvee neslee Lee~ DeMkeâ keâes ceQves keâjerye mes peevee~ Jees Fleves Hewves venerb Les yeefukeâ Jees yeele keâes Hewvee mecePekeâj Gmekeâes Fmlesceeue keâjles Les uesekf eâve Jees pÙeeoe Ûeue venerb Heelee Lee~ ceQves cebšes keâes keâYeer neLe mes efueKeles venerb Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

DeeHe Kegueer nJee ceW meebme ues jns nQ? Jees meye kegâÚ yengle ner DeÛeevekeâ ngDee Deewj pees Yeer DeÛÚe keâece keâjves Jeeues Les Jees meye Heeefkeâmleeve Ûeues ieS, Gvekeâer mebKÙee lekeâjeryeve DeeOes mes pÙeeoe Leer~ Gme Jekeäle metÛevee Deewj øemeejCe ceb$eer Les mejoej Hešsue, GvnW ueiee efkeâ Deye Fmekeâer YejHeeF& kewâmes keâer peeS~ lees GvneWves Deewj ueesieeW keâer Yeefle&Ùeeb keâerb~ cegPes ueiee efkeâ Yeefle&Ùeeb yengle peuoyeepeer ceW ngF& LeeR, Gve ueesieeW keâer keâesF& š^sefvebie Yeer venerb Leer~ kegâue efceueekeâj Jeneb pees meerefveÙej ueesie Les, GvnW jsef[Ùees keâer keâesF& peevekeâejer venerb Leer~ uesefkeâve Gme meceÙe yengle yeÌ[s-yeÌ[s veece Yeer DeekeâeMeJeeCeer kesâ meeLe peg[ Ì ,s pewmes megecf e$ee vebove Heble, YeieJeleer ÛejCe Jecee&, FueeÛebõ peesMeer, De%esÙe, efJe<Ceg øeYeekeâj~ peye Ùes ueesie DeekeâeMeJeeCeer kesâ meeLe keâece keâj jns Les, leye Ùen Gmekeâe mJeCe&Ùegie Lee~ Gme meceÙe keâer DeeHekeâer kegâÚ ÙeeoW nQ? Deye cegPes efÛeblee venerb nw efkeâ keâesF& keäÙee keânsiee~ Heble meueenkeâej jn Ûegkesâ nQ DeekeâeMeJeeCeer ceW~ Gvekeâe keäÙee uesveeosvee Lee jse[f Ùees mes, uesekf eâve Jees S[JeeFpej Les~ YeieJeleer yeeyet

hetJeea osMeeW ves efkeâÙee~ DeeHe Kego Yeer kegâÚ veeškeâ Gme Jeòeâ efueKe jns Les pewmes ‘Ssmee Yeer neslee nw’, ‘megyen nesleer nw, Meece nesleer nw’, ‘MesKeefÛeuueer’, ‘peer neb, peer veneR’, ...lees Jees pees meerefjÙeue DeeHeves efueKes Gvekeâe jsmheebme keäÙee Lee Gme Jeòeâ? yengle DeÛÚe Lee~ DeHeves keâece ceW yengle ®efÛe Leer cesjer... keâesF& veÙee mšsMeve Dee jne nw Ùee keâeÙe&›eâce yeveevee... lees cegPes Fve meye keâeceeW ceW yeÌ[e jme Deelee Lee~ DeeHeves DeekeâeMeJeeCeer Deewj otjoMe&ve keâes yengle keâjerye mes osKee Deewj Deepekeâue efpeme lejn mes Yee<ee kesâ meeLe efKeueJeeÌ[ nes jne nw Gmes osKekeâj DeeHekeâes kewâmee ueielee nw? yengle yegje ueielee nw~ DeeHeves DeYeer LeesÌ[er osj Henues keâne Lee efkeâ efoMee keâe %eeve venerb Lee~ efoMee keâe %eeve nes peeves kesâ yeeo Deye ueesie Gmekeâes Yetue ieS~ pewmes-pewmes šsueerefJepeve keâe efJemleej ngDee nw, veS-veS Ûewveue DeeS nQ, otjoMe&ve Gvekeâer vekeâue keâjves ueiee nw~ Fmekeâer Jepen mes Jees DeHeveer ÛeerpeW Yeer Kees yew"e nw~


64

S∑˝§ËŸ ‚

65

efJeveeso Deveghece

KeyejeW

ceW nw efkeâ Depeg&ve jeceHeeue øekeâeMe Pee mes veejepe nQ, FmeefueS efkeâ GvneWves `Ûe›eâJÙetn' kesâ efueS FMee iegHlee kesâ meeLe Keemeleewj Hej efHeâuceeS ieS Gvekesâ `mšerceer ueJe meerve' keâes efHeâuce mes nše efoÙee nw~ Deepe peye leLeekeâefLele FbšjšsveceWš kesâ veece Hej efnboer efmevescee ceW efmeHe&â Deewj efmeHe&â meskeäme yesÛeves keâer keâesefMeMeW meJe&mJeerkeâeÙe& nes Ûegkeâer neW, Ssmes ceW yeeJepeto DeeFšce vebyej kesâ øekeâeMe Pee keâer efmeHe&â FmeefueS øeMebmee keâer pee mekeâleer nw efkeâ meHeâuelee kesâ efueS Jes DeHeves efJe<eÙe Hej Ùekeâerve jKeles nQ~ efnboer efmevescee ceW yeueelkeâej kesâ o=MÙe efoKeles jns nQ, yeueelkeâej `Ûe›eâJÙetn' ceW Yeer nw, uesefkeâve efvemmebkeâesÛe keân mekeâles nQ efkeâ efnboer efmevescee kesâ efueS Ùes yeueelkeâej o=MÙe efkeâmeer Hee" mes keâce venerb~ øekeâeMe Pee ve lees Fmes efJeõtHelee mes efHeâuceeles nQ, ve ner jesÛekeâlee øeoeve keâjles nQ, Ùen Iešvee cee$e Skeâ ogIe&švee keâer lejn oMe&keâeW lekeâ HenbgÛeleer nw~ keân mekeâles nQ efkeâ efnboer efmevescee ceW yeueelkeâej keâe MeeÙeo Ùen Skeâcee$e o=MÙe nesiee, efpemeceW yeueelkeâej nesles venerb efoKeeÙee peelee, yeeJepeto Fmekesâ yeueelkeâej kesâ oo& mes oMe&keâ ¤-ye-¤ nesles nQ~ øekeâeMe Pee efnboer efmevescee kesâ Ssmes efHeâucekeâejeW ceW jns nQ, efpevneWves efmevescee keâer DeHeveer HeefjYee<ee ner venerb ieÌ{er, Gmes ueeskeâeføeÙelee keâer keâmeewšer Hej Yeer mener meeefyele efkeâÙee~ GvneWves peye Yeer efHeâuceW yeveeF&b, efnboer efmevescee kesâ DeeceHeânce efJe<eÙe mes Skeâoce nškeâj yeveeFË~ Deece efnboer efmevescee peneb øesce Deewj HeefjJeej kesâ yeerÛe efJeÛejCe keâjlee jne, øekeâeMe Pee meeceeefpekeâjepeveereflekeâ Ébo kesâ yeerÛe mes DeHeves efueS efJe<eÙe keâe ÛegveeJe keâjles jns nQ~ ncesMee Gvekesâ keâLeevekeâ kesâ cetue ceW keâesF& ve keâesF& cegöe jne nw~ Dee§eÙe& venerb efkeâ efHeâuce Fb[mš^er ceW DeefYeveÙe kesâ 40 meeue efyelee Ûegkesâ DeefceleeYe yeÛÛeve Yeer Gvekesâ meeLe keâece keâjves kesâ yeeo ceeveles nQ efkeâ cegös Hej DeeOeeefjle efHeâuce ceW keâece keâjves keâe Jen Gvekeâer efpeboieer keâe Henuee DeJemej Lee~ `oecegue' mes ueskeâj `Ûe›eâJÙetn' lekeâ ØekeâeMe Pee keâer meYeer efHeâuceeW ceW øesce, HeefjJeej-meeceeefpekeâ peerJeve kesâ cee$e Skeâ DebMe kesâ ¤He ceW efoKelee nw~ `DeHenjCe' ceW DepeÙe osJeieCe Deewj efJeHeeMee yemeg keâer Skeâ øesce keâLee Leer, efpemes efkeâleves ueesie Ùeeo keâj mekeâles nQ~ `Ûe›eâJÙetn' ceW Yeer øesce keâer Skeâ cenerve-meer Oeeje Ûeueleer nw, uesefkeâve øekeâeMe Pee kesâ efueS cegöe cenlJeHetCe& neslee nw, Gvekeâe øesce oMe&keâeW keâes cegös mes efoiYeÇefcele venerb keâj Heelee~ `Ûe›eâJÙetn' ceW cegöe vekeämeueJeeo nw, efpemes øekeâeMe Pee Skeâ ‘Deekeâ<e&keâ DeeJejCe’ ceW øemlegle keâjles nQ~ ‘Deekeâ<e&keâ’ FmeefueS efkeâ efoue Deewj efoceeie keâer pebie YeejleerÙe oMe&keâeW keâes meoe mes Deekeâef<e&le keâjleer jner nw~ DeefceleeYe yeÛÛeve keâer DeefOekeâebMe efHeâuceeW keâer meHeâuelee keâe jepe ner FceesMeve Deewj keâle&JÙe keâe ÉbÉ jne nw~ Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

vekeämeueJeeo hej iebYeerj efJeceMe& keâe ‘Ûe›eâJÙetn’ keâF& meJeeueeW keâs peJeeye Ì{tbÌ{ves keâer keâesefMeMe `Ûe›eâJÙetn' ceW venerb keâer ieF& ceiej efmevescee kesâ ceeOÙece mes vekeämeueJeeo Hej Skeâ iebYeerj efJeceMe& keâer Meg®Deele øekeâeMe Pee ves pe™j keâer nw ‘Ûe›eâJÙetn’ ceW Yeer Ùen ÉbÉ DeHeves Ûejce ¤He ceW oerKelee nw~ oes efJeHejerle mJeYeeJe kesâ efce$e, keâyeerj Deewj Deeefoue~ meblegefuele Deewj cenlJeekeâeb#eer Deeefoue meHeâuelee keâer meerefÌ{Ùeeb ÛeÌ{lee DeeFHeerSme DeefOekeâejer yevelee nw peyeefkeâ keâyeerj DeHeveer DeeFHeerSme keâer š^sefvebie DeOetjer ÚesÌ[, Fueskeäš^e@efvekeäme HeÌ{lee nw~ Jen ceesyeeFue yeveeves keâe keâece Meg™ keâjlee nw Deewj ueieeleej DemeHeâue neslee nw~ vekeämeefueÙeeW kesâ vesšJeke&â kesâ meeceves efvejblej efHeÚÌ[les peeves kesâ yeeo peye Deeefoue keâer øeefle…e Hej DeebÛe Deeleer nw lees keâyeerj Gmekesâ menÙeesie kesâ efueS Deeies Deelee nw~ Jen vekeämeefueÙeeW kesâ vesšJeke&â ceW Meeefceue ner venerb neslee, Gvekeâe efJeÕeeme Yeer peerle ueslee nw~ Deeefoue keâes vekeämeefueÙeeW kesâ vesšJeke&â keâes leesÌ[ves ceW meHeâuelee efceueves ueieleer nw uesefkeâve Fmeer ojefceÙeeve keâyeerj keâes vekeämeefueÙeeW keâer ueÌ[eF& keâer JeemleefJekeâlee Deewj jepÙemeòee kesâ ocevekeâejer mJe¤He keâe yeesOe neslee nw Deewj Jen Hegefueme kesâ meeceves vekeämeefueÙeeW kesâ efueS {eue yeve keâj KeÌ[e nes peelee nw uesefkeâve `Ûe›eâJÙetn' efmeHe&â oesmleer Deewj efJeÕeemeIeele keâer keâneveer venerb keânleer~ keâLeevekeâ kesâ Fme ueeskeâeføeÙe DeeJejCe ceW øekeâeMe

Pee DeHeves cegös keâes kesâbõ ceW jKeles nQ Deewj Hegefueme, jepeveslee, GÅeesieHeefle kesâ ie"peesÌ[ kesâ yejkeäme vekeämeue Deeboesueve keâer F&ceeveoejer Deewj peerJeš keâes jsKeebefkeâle keâjles nQ~ cegefMkeâue Ùen nw efkeâ Fmekesâ meeLe Jes keâesefMeMe efJeMues<eCe keâer Yeer keâjles nQ~ cegefMkeâue Ùenerb nesleer nw~ vekeämeueJeeo YeejleerÙe meceepe kesâ efueS Flevee mebJesoveMeerue cegöe nw efkeâ Fmekeâe efJeMues<eCe ncesMee ner leueJeej keâer Oeej Hej Ûeueves pewmes meblegueve keâer ceebie keâjlee nw~ øepeeleb$e ceW DeHeves DeefOekeâejeW keâer ueÌ[eF& kesâ efueS efnbmekeâ Deeboesueve keâer Jekeâeuele venerb keâer pee mekeâleer, ve ner jepÙemeòee keâer efnbmekeâ Deewj ocevekeâejer veerefleÙeeW keâer keâer pee mekeâleer nw~ uesefkeâve Ùen Yeer meÛe nw efkeâ YeejleerÙe øepeeleebef$ekeâ mebJewOeeefvekeâ JÙeJemLee Deewj vekeämeueJeeo oesveeW ceW mes efkeâmeer Skeâ kesâ ner meeLe nce nes mekeâles nQ~ `Ûe›eâJÙetn' ceW øekeâeMe Pee Skeâ cegefMkeâue meblegueve meeOeves keâer keâesefMeMe keâjles nQ Deewj Deblele: vekeämeueJeeoer Deeboesueve keâes mecePeves ceW ngF& DeejbefYekeâ ieÌ[yeefÌ[Ùeeb yeeo ceW Gvekesâ keâoce [ieceiee osleer nQ~ øekeâeMe Pee efyenej mes jns nQ, Deeboesueve keâes GvneWves keâjerye mes osKee Yeer nw~ Dee§eÙe& neslee nw efkeâ peye

vekeämeueJeeoer Deeboesueve keâes Jes DeeefoJeeefmeÙeeW kesâ Deeboesueve kesâ HeÙee&Ùe kesâ ¤He ceW ceveJeeves keâer keâesefMeMe keâjles nQ~ ve lees meYeer vekeämeueJeeoer DeeefoJeemeer nQ, ve ner meYeer DeeefoJeemeer vekeämeueJeeoer nQ~ `Ûe›eâJÙetn' ceW vekeämeueJeeo keâes DeewÅeesefiekeâerkeâjCe Deewj mespe pewmes cegös kesâ meeLe peesÌ[ keâj osKeves keâer keâesefMeMe keâer ieF& nw~ yeej-yeej Keoeve Hej DeefOekeâej keâer yeeleW nesleer nQ, peye efkeâ vekeämeueJeeo kesâ meeceevÙe efJeÅeeLeer& keâes Yeer Helee nw efkeâ vekeämeueJeeo cetuele: Yetefce mebIe<e& mes pegÌ[e jne nw~ keâleF& Dee§eÙe& efkeâ Hetjer efHeâuce ceW Yetefce mebIe<e& keâer yeele keânerb venerb Deeleer~ keânerb Ssmee lees venerb efkeâ øekeâeMe Pee DeHeves efyenej kesâ oMe&keâeW keâes veejepe venerb keâjvee Ûeenles, efpevekesâ efueS YetefcemebIe<e& meyemes mebJesoveMeerue cegöe jne ner venerb, Deepe Yeer nw, Flevee mebJesoveMeerue efkeâ veerleerMe kegâceej lekeâ keâes Yetefce megOeej keâer yeele keân keâj Gmes legjble JeeHeme ues uesveer HeÌ[leer nw~ ‘Ûe›eâJÙetn’ ceW `veboer Ieeš' Deewj `cenevlee' pewmes veeceeW keâe Fmlesceeue Fmes mecekeâeueerve lees yeveeles nQ, uesefkeâve cegös mes YeÇefcele Yeer keâjles nQ~ efHeâuce ceW yeej-yeej Fme meJeeue keâes G"eÙee peelee nw efkeâ efJekeâeme keâe ueeYe DeeefoJeeefmeÙeeW lekeâ venerb HengÛe jne nw~ Deye peye GÅeesie DeeHe mLeeefHele nesves ner venerb osvee Ûeenles, Fme HetJee&ieÇn kesâ meeLe efkeâ Fmekeâe meeje ueeYe GÅeesieHeefleÙeeW keâes efceuesiee lees DeeefKej kewâmes efJekeâeme nes mekeâlee nw? Hegue DeeHe OJemle keâj oWies, mketâue GÌ[e oWies, DemHeleeue yeveves venerb oWies~ Ùen lees Ssmee ner nw efkeâ keâcejs keâes yebo keâj ueW Deewj efHeâj keânW efkeâ keâesF& nceW jesMeveer keäÙeeW venerb os jne? DeefOekeâej keâer ueÌ[eF& lees leye Jeeefpeye ceeveer pee mekeâleer Leer, peye GÅeesie ueie peeves kesâ yeeo GvnW Gvekeâe ueeYe venerb efceue Heelee~ ieebJe GpeeÌ[ves keâer Jekeâeuele efkeâmeer Yeer keâercele Hej venerb keâer pee mekeâleer, uesefkeâve ieebJe Ùeefo ueesns kesâ Keoeve Hej Ùee lesue kesâ kegâSb Hej yemee nes lees keäÙee efJekeâeme kesâ efueS efpeo keâer yepeeÙe meguen keâe jemlee venerb efvekeâeuee peevee ÛeeefnS? keâF& meJeeue nQ, efpemekeâe peJeeye Ì{tbÌ{ves keâer keâesefMeMe `Ûe›eâJÙetn' venerb keâjleer uesefkeâve DeHeâmeesme efkeâ yeiewj peJeeye Ì{tbÌ{s ner DeefOekeâej kesâ keâefLele efnbmekeâ Deeboesueve keâes peeÙepe "njeves keâer nÌ[yeÌ[er ceW Yeer efoKeleer nw~ efHeâuce ceW cenevlee kesâ yesšs keâe DeHenjCe Yeer efoKeeÙee peelee nw, peyeefkeâ meÛe Ùener nw efkeâ Deepe lekeâ vekeämeue Deeboesueve ves efvepeer leewj Hej ve lees efkeâmeer GÅeesieHeefle keâes efveMeevee yeveeÙee nw, ve ner yeÌ[s peceeRoejeW keâes~ Deeceleewj Hej vekeämeefueÙeeW kesâ efveMeeves Hej GÅeesieHeefleÙeeW, "skesâoejeW kesâ keâeefjvos Deewj Úesšs efkeâmeeve ner jns nQ~ `Ûe›eâJÙetn' Fve meJeeueeW keâe Yeer peJeeye Ì{tbÌ{ves keâer keâesefMeMe venerb keâjleer efkeâ vekeämeue Deeboesueve kesâ veece Hej HewmeWpej š^sveeW keâes GÌ[e keâj mewkeâÌ[eW Ùeeef$eÙeeW keâer peeve ues uesvee efkeâme lejn Deeboesueve keâe efnmmee nes mekeâlee nw~ efHeâuce Ùen Yeer mHe° venerb keâjleer efkeâ vekeämeueJeeefoÙeeW keâes DeeOegefvekeâ nefLeÙeejeW keâer KesHe DeeefKej Dee keâneb mes jner nw, Ùes nefLeÙeej yeepeej ceW lees efyekeâles venerb efkeâ Hewmes mes Kejeros pee mekeWâ~ meyemes yeÌ[er yeele vekeämeueJeeefoÙeeW keâer ceebieW DeeefKej nQ keäÙee, Ùes DeYeer lekeâ lees Decetle& nQ, efHeâuce Yeer Fmes mHe° venerb keâjleer~ Ùes yeele lees mecePe ceW Deeleer nw efkeâ efJekeâeme ceW efnmmesoejer DeeefoJeeefmeÙeeW keâes Yeer efceuevee ÛeeefnS, uesefkeâve meJeeue nw Gme efnmmesoejer keâe DevegHeele keäÙee nesiee, kewâmes nesiee, keäÙee Gmekeâer peJeeyeosner `pevelee Deoeuele' G"eSieer? JeemleJe ceW vekeämeueJeeefoÙeeW keâer Skeâ, Deewj Skeâcee$e ceebie nw jepÙemeòee ceW efnmmesoejer, Fmemes MeeÙeo ner keâesF& Fbkeâej keâj mekesâ~ meJeeue nw øepeeleb$e keâer keâercele Hej keäÙee nce Fmekesâ efueS lewÙeej nQ? keâeMe `Ûe›eâJÙetn' Fmekeâe Yeer peJeeye {tbÌ{ Heeleer~ meblees<e efmeHe&â Flevee nw efkeâ efmevescee kesâ Hejos Hej `ueeue meueece' Deewj `šQiees Ûeeueer&' pewmeer efHeâuceeW keâer peien vekeämeueJeeo Hej Skeâ iebYeerj efJeceMe& keâer Meg®Deele lees øekeâeMe Pee ves keâer~ 

eqheâj štše Meen®Ke keâe efoue Keeve DeYeer heäuee@he efGyejheâuceeWYeerkeâsveneRyeesPheeSe mes LesMeen®Ke efkeâ GvnW Skeâ Deewj

meocee ueie ieÙee nw~ Jen [e@ve yeveves kesâ yeeo ‘pescme yeeb[’ yeveves keâe mehevee mebpeesS ngS Les uesefkeâve Deye Ùen mehevee Yeer otj neslee vepej Dee jne nw~ Fme meheves kesâ hetjs ve nesves keâer yeÌ[er Jepen Ùen nw efkeâ Fme meceÙe pescme yeeb[ keâe efkeâjoej efveYee jns efyeÇefšMe Sskeäšj [sefveÙeue ›esâie keâe Ùen jesue ÚesÌ[ves keâe keâesF& Fjeoe veneR nw~ Meen®Ke ves DeYeer kegâÚ efoveeW henues ner Deheveer ceeF›eâesyueeefiebie meeFš hej efueKee Lee efkeâ Jen pescme yeeb[ keâe jesue keâjvee Ûeenles nQ~ pescme yeeb[ keâe jesue efveYeeves Jeeues ›esâie mes peye Fme yeejs ceW hetÚe ieÙee lees GvneWves yeme Flevee keâne, ‘‘efheâueneue lees Ùen jesue ceQ keâj jne ntb~ Deeies kesâ efueS Meen®Ke keâes yesmš Dee@heâ uekeâ!’’ 

pegner ÛeeJeuee ves he$e efueKee nw ÛeeJeuee ves metÛevee SJeb ØeewÅeesefiekeâer pegner jepÙe ceb$eer efceefuebo osJeÌ[e keâes

ceesyeeFue šeJej jsef[SMeve kesâ mebMeesefOele ceevekeâ leÙe efkeâS peeves kesâ efKeueeheâ DeeueesÛevee keâjles ngS he$e efueKee nw~ GvneWves ceb$eer mes keâne nw efkeâ Ùeefo jsef[SMeve keâe mlej 450 efceueer Jee@š Øeefle Jeie& ceeršj mes DeefOekeâ heeÙee peelee nw lees Deece pevelee keâes Fmekeâe KeeefceÙeepee Yegielevee heÌ[siee Deewj GvnW 4,000 ®heÙes KeeefceÙeepes kesâ leewj hej osves neWies~ ÛeeJeuee ves ceb$eeueÙe mes Ùen Yeer ceebie keâer nw efkeâ Jes yeleeSb efkeâ 450 cesiee Jee@š heÇefle Jeie& ceeršj efkeâS peeves kesâ yeeo Yeer ueesieeW ceW mJeemLÙe keâer mecemÙee nesleer nw lees Ssmes ceW ceesyeeFue šeJej jsef[SMeve mebMeesefOele ceevekeâ keâe keäÙee DeewefÛelÙe nw? 

kegâCeeue keâhetj ves Kejeroe hegMlewveer cekeâeve

efheâuce jbhegiMelewosveeryemebcekeâeveleer mesKejerØeefmoeæefungeÙeeS kegnwâ~Ceeue15 keâhetmeeuej veshenuesDece=lpeyeemejkegkeâeâCeeueDeheveekeâe

heefjJeej cegbyeF& pee jne Lee lees GvneWves Dehevee hegMlewveer cekeâeve yesÛe efoÙee Lee keäÙeeWefkeâ Gme oewjeve kegâCeeue kesâ meYeer efjMlesoej efJeefYeVe MenjeW ceW pee yemes Les~ kegâCeeue keâes Dehevee hegMlewveer cekeâeve Kejeroves keâe efveCe&Ùe Dece=lemej ceW Metefšbie kesâ oewjeve efueÙee~ kegâCeeue Jeneb Deheveer Deeieeceer efheâuce ‘ueJe MeJe šs efÛekesâve Kegjevee’ keâer Metefšbie keâj jns Les peye Jes Deheves Menj Deekeâj pepyeeleer nes ieS~ kegâCeeue keânles nQ efkeâ cesjer Iej mes Deewj Dece=lemej mes yengle meejer ÙeeoW pegÌ[er nQ FmeefueS ceQ Dehevee Iej Jeeheme Ûeenlee nbt~ 

08 veJebyej, 2012 Meg›eâJeej


64

S∑˝§ËŸ ‚

65

efJeveeso Deveghece

KeyejeW

ceW nw efkeâ Depeg&ve jeceHeeue øekeâeMe Pee mes veejepe nQ, FmeefueS efkeâ GvneWves `Ûe›eâJÙetn' kesâ efueS FMee iegHlee kesâ meeLe Keemeleewj Hej efHeâuceeS ieS Gvekesâ `mšerceer ueJe meerve' keâes efHeâuce mes nše efoÙee nw~ Deepe peye leLeekeâefLele FbšjšsveceWš kesâ veece Hej efnboer efmevescee ceW efmeHe&â Deewj efmeHe&â meskeäme yesÛeves keâer keâesefMeMeW meJe&mJeerkeâeÙe& nes Ûegkeâer neW, Ssmes ceW yeeJepeto DeeFšce vebyej kesâ øekeâeMe Pee keâer efmeHe&â FmeefueS øeMebmee keâer pee mekeâleer nw efkeâ meHeâuelee kesâ efueS Jes DeHeves efJe<eÙe Hej Ùekeâerve jKeles nQ~ efnboer efmevescee ceW yeueelkeâej kesâ o=MÙe efoKeles jns nQ, yeueelkeâej `Ûe›eâJÙetn' ceW Yeer nw, uesefkeâve efvemmebkeâesÛe keân mekeâles nQ efkeâ efnboer efmevescee kesâ efueS Ùes yeueelkeâej o=MÙe efkeâmeer Hee" mes keâce venerb~ øekeâeMe Pee ve lees Fmes efJeõtHelee mes efHeâuceeles nQ, ve ner jesÛekeâlee øeoeve keâjles nQ, Ùen Iešvee cee$e Skeâ ogIe&švee keâer lejn oMe&keâeW lekeâ HenbgÛeleer nw~ keân mekeâles nQ efkeâ efnboer efmevescee ceW yeueelkeâej keâe MeeÙeo Ùen Skeâcee$e o=MÙe nesiee, efpemeceW yeueelkeâej nesles venerb efoKeeÙee peelee, yeeJepeto Fmekesâ yeueelkeâej kesâ oo& mes oMe&keâ ¤-ye-¤ nesles nQ~ øekeâeMe Pee efnboer efmevescee kesâ Ssmes efHeâucekeâejeW ceW jns nQ, efpevneWves efmevescee keâer DeHeveer HeefjYee<ee ner venerb ieÌ{er, Gmes ueeskeâeføeÙelee keâer keâmeewšer Hej Yeer mener meeefyele efkeâÙee~ GvneWves peye Yeer efHeâuceW yeveeF&b, efnboer efmevescee kesâ DeeceHeânce efJe<eÙe mes Skeâoce nškeâj yeveeFË~ Deece efnboer efmevescee peneb øesce Deewj HeefjJeej kesâ yeerÛe efJeÛejCe keâjlee jne, øekeâeMe Pee meeceeefpekeâjepeveereflekeâ Ébo kesâ yeerÛe mes DeHeves efueS efJe<eÙe keâe ÛegveeJe keâjles jns nQ~ ncesMee Gvekesâ keâLeevekeâ kesâ cetue ceW keâesF& ve keâesF& cegöe jne nw~ Dee§eÙe& venerb efkeâ efHeâuce Fb[mš^er ceW DeefYeveÙe kesâ 40 meeue efyelee Ûegkesâ DeefceleeYe yeÛÛeve Yeer Gvekesâ meeLe keâece keâjves kesâ yeeo ceeveles nQ efkeâ cegös Hej DeeOeeefjle efHeâuce ceW keâece keâjves keâe Jen Gvekeâer efpeboieer keâe Henuee DeJemej Lee~ `oecegue' mes ueskeâj `Ûe›eâJÙetn' lekeâ ØekeâeMe Pee keâer meYeer efHeâuceeW ceW øesce, HeefjJeej-meeceeefpekeâ peerJeve kesâ cee$e Skeâ DebMe kesâ ¤He ceW efoKelee nw~ `DeHenjCe' ceW DepeÙe osJeieCe Deewj efJeHeeMee yemeg keâer Skeâ øesce keâLee Leer, efpemes efkeâleves ueesie Ùeeo keâj mekeâles nQ~ `Ûe›eâJÙetn' ceW Yeer øesce keâer Skeâ cenerve-meer Oeeje Ûeueleer nw, uesefkeâve øekeâeMe Pee kesâ efueS cegöe cenlJeHetCe& neslee nw, Gvekeâe øesce oMe&keâeW keâes cegös mes efoiYeÇefcele venerb keâj Heelee~ `Ûe›eâJÙetn' ceW cegöe vekeämeueJeeo nw, efpemes øekeâeMe Pee Skeâ ‘Deekeâ<e&keâ DeeJejCe’ ceW øemlegle keâjles nQ~ ‘Deekeâ<e&keâ’ FmeefueS efkeâ efoue Deewj efoceeie keâer pebie YeejleerÙe oMe&keâeW keâes meoe mes Deekeâef<e&le keâjleer jner nw~ DeefceleeYe yeÛÛeve keâer DeefOekeâebMe efHeâuceeW keâer meHeâuelee keâe jepe ner FceesMeve Deewj keâle&JÙe keâe ÉbÉ jne nw~ Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

vekeämeueJeeo hej iebYeerj efJeceMe& keâe ‘Ûe›eâJÙetn’ keâF& meJeeueeW keâs peJeeye Ì{tbÌ{ves keâer keâesefMeMe `Ûe›eâJÙetn' ceW venerb keâer ieF& ceiej efmevescee kesâ ceeOÙece mes vekeämeueJeeo Hej Skeâ iebYeerj efJeceMe& keâer Meg®Deele øekeâeMe Pee ves pe™j keâer nw ‘Ûe›eâJÙetn’ ceW Yeer Ùen ÉbÉ DeHeves Ûejce ¤He ceW oerKelee nw~ oes efJeHejerle mJeYeeJe kesâ efce$e, keâyeerj Deewj Deeefoue~ meblegefuele Deewj cenlJeekeâeb#eer Deeefoue meHeâuelee keâer meerefÌ{Ùeeb ÛeÌ{lee DeeFHeerSme DeefOekeâejer yevelee nw peyeefkeâ keâyeerj DeHeveer DeeFHeerSme keâer š^sefvebie DeOetjer ÚesÌ[, Fueskeäš^e@efvekeäme HeÌ{lee nw~ Jen ceesyeeFue yeveeves keâe keâece Meg™ keâjlee nw Deewj ueieeleej DemeHeâue neslee nw~ vekeämeefueÙeeW kesâ vesšJeke&â kesâ meeceves efvejblej efHeÚÌ[les peeves kesâ yeeo peye Deeefoue keâer øeefle…e Hej DeebÛe Deeleer nw lees keâyeerj Gmekesâ menÙeesie kesâ efueS Deeies Deelee nw~ Jen vekeämeefueÙeeW kesâ vesšJeke&â ceW Meeefceue ner venerb neslee, Gvekeâe efJeÕeeme Yeer peerle ueslee nw~ Deeefoue keâes vekeämeefueÙeeW kesâ vesšJeke&â keâes leesÌ[ves ceW meHeâuelee efceueves ueieleer nw uesefkeâve Fmeer ojefceÙeeve keâyeerj keâes vekeämeefueÙeeW keâer ueÌ[eF& keâer JeemleefJekeâlee Deewj jepÙemeòee kesâ ocevekeâejer mJe¤He keâe yeesOe neslee nw Deewj Jen Hegefueme kesâ meeceves vekeämeefueÙeeW kesâ efueS {eue yeve keâj KeÌ[e nes peelee nw uesefkeâve `Ûe›eâJÙetn' efmeHe&â oesmleer Deewj efJeÕeemeIeele keâer keâneveer venerb keânleer~ keâLeevekeâ kesâ Fme ueeskeâeføeÙe DeeJejCe ceW øekeâeMe

Pee DeHeves cegös keâes kesâbõ ceW jKeles nQ Deewj Hegefueme, jepeveslee, GÅeesieHeefle kesâ ie"peesÌ[ kesâ yejkeäme vekeämeue Deeboesueve keâer F&ceeveoejer Deewj peerJeš keâes jsKeebefkeâle keâjles nQ~ cegefMkeâue Ùen nw efkeâ Fmekesâ meeLe Jes keâesefMeMe efJeMues<eCe keâer Yeer keâjles nQ~ cegefMkeâue Ùenerb nesleer nw~ vekeämeueJeeo YeejleerÙe meceepe kesâ efueS Flevee mebJesoveMeerue cegöe nw efkeâ Fmekeâe efJeMues<eCe ncesMee ner leueJeej keâer Oeej Hej Ûeueves pewmes meblegueve keâer ceebie keâjlee nw~ øepeeleb$e ceW DeHeves DeefOekeâejeW keâer ueÌ[eF& kesâ efueS efnbmekeâ Deeboesueve keâer Jekeâeuele venerb keâer pee mekeâleer, ve ner jepÙemeòee keâer efnbmekeâ Deewj ocevekeâejer veerefleÙeeW keâer keâer pee mekeâleer nw~ uesefkeâve Ùen Yeer meÛe nw efkeâ YeejleerÙe øepeeleebef$ekeâ mebJewOeeefvekeâ JÙeJemLee Deewj vekeämeueJeeo oesveeW ceW mes efkeâmeer Skeâ kesâ ner meeLe nce nes mekeâles nQ~ `Ûe›eâJÙetn' ceW øekeâeMe Pee Skeâ cegefMkeâue meblegueve meeOeves keâer keâesefMeMe keâjles nQ Deewj Deblele: vekeämeueJeeoer Deeboesueve keâes mecePeves ceW ngF& DeejbefYekeâ ieÌ[yeefÌ[Ùeeb yeeo ceW Gvekesâ keâoce [ieceiee osleer nQ~ øekeâeMe Pee efyenej mes jns nQ, Deeboesueve keâes GvneWves keâjerye mes osKee Yeer nw~ Dee§eÙe& neslee nw efkeâ peye

vekeämeueJeeoer Deeboesueve keâes Jes DeeefoJeeefmeÙeeW kesâ Deeboesueve kesâ HeÙee&Ùe kesâ ¤He ceW ceveJeeves keâer keâesefMeMe keâjles nQ~ ve lees meYeer vekeämeueJeeoer DeeefoJeemeer nQ, ve ner meYeer DeeefoJeemeer vekeämeueJeeoer nQ~ `Ûe›eâJÙetn' ceW vekeämeueJeeo keâes DeewÅeesefiekeâerkeâjCe Deewj mespe pewmes cegös kesâ meeLe peesÌ[ keâj osKeves keâer keâesefMeMe keâer ieF& nw~ yeej-yeej Keoeve Hej DeefOekeâej keâer yeeleW nesleer nQ, peye efkeâ vekeämeueJeeo kesâ meeceevÙe efJeÅeeLeer& keâes Yeer Helee nw efkeâ vekeämeueJeeo cetuele: Yetefce mebIe<e& mes pegÌ[e jne nw~ keâleF& Dee§eÙe& efkeâ Hetjer efHeâuce ceW Yetefce mebIe<e& keâer yeele keânerb venerb Deeleer~ keânerb Ssmee lees venerb efkeâ øekeâeMe Pee DeHeves efyenej kesâ oMe&keâeW keâes veejepe venerb keâjvee Ûeenles, efpevekesâ efueS YetefcemebIe<e& meyemes mebJesoveMeerue cegöe jne ner venerb, Deepe Yeer nw, Flevee mebJesoveMeerue efkeâ veerleerMe kegâceej lekeâ keâes Yetefce megOeej keâer yeele keân keâj Gmes legjble JeeHeme ues uesveer HeÌ[leer nw~ ‘Ûe›eâJÙetn’ ceW `veboer Ieeš' Deewj `cenevlee' pewmes veeceeW keâe Fmlesceeue Fmes mecekeâeueerve lees yeveeles nQ, uesefkeâve cegös mes YeÇefcele Yeer keâjles nQ~ efHeâuce ceW yeej-yeej Fme meJeeue keâes G"eÙee peelee nw efkeâ efJekeâeme keâe ueeYe DeeefoJeeefmeÙeeW lekeâ venerb HengÛe jne nw~ Deye peye GÅeesie DeeHe mLeeefHele nesves ner venerb osvee Ûeenles, Fme HetJee&ieÇn kesâ meeLe efkeâ Fmekeâe meeje ueeYe GÅeesieHeefleÙeeW keâes efceuesiee lees DeeefKej kewâmes efJekeâeme nes mekeâlee nw? Hegue DeeHe OJemle keâj oWies, mketâue GÌ[e oWies, DemHeleeue yeveves venerb oWies~ Ùen lees Ssmee ner nw efkeâ keâcejs keâes yebo keâj ueW Deewj efHeâj keânW efkeâ keâesF& nceW jesMeveer keäÙeeW venerb os jne? DeefOekeâej keâer ueÌ[eF& lees leye Jeeefpeye ceeveer pee mekeâleer Leer, peye GÅeesie ueie peeves kesâ yeeo GvnW Gvekeâe ueeYe venerb efceue Heelee~ ieebJe GpeeÌ[ves keâer Jekeâeuele efkeâmeer Yeer keâercele Hej venerb keâer pee mekeâleer, uesefkeâve ieebJe Ùeefo ueesns kesâ Keoeve Hej Ùee lesue kesâ kegâSb Hej yemee nes lees keäÙee efJekeâeme kesâ efueS efpeo keâer yepeeÙe meguen keâe jemlee venerb efvekeâeuee peevee ÛeeefnS? keâF& meJeeue nQ, efpemekeâe peJeeye Ì{tbÌ{ves keâer keâesefMeMe `Ûe›eâJÙetn' venerb keâjleer uesefkeâve DeHeâmeesme efkeâ yeiewj peJeeye Ì{tbÌ{s ner DeefOekeâej kesâ keâefLele efnbmekeâ Deeboesueve keâes peeÙepe "njeves keâer nÌ[yeÌ[er ceW Yeer efoKeleer nw~ efHeâuce ceW cenevlee kesâ yesšs keâe DeHenjCe Yeer efoKeeÙee peelee nw, peyeefkeâ meÛe Ùener nw efkeâ Deepe lekeâ vekeämeue Deeboesueve ves efvepeer leewj Hej ve lees efkeâmeer GÅeesieHeefle keâes efveMeevee yeveeÙee nw, ve ner yeÌ[s peceeRoejeW keâes~ Deeceleewj Hej vekeämeefueÙeeW kesâ efveMeeves Hej GÅeesieHeefleÙeeW, "skesâoejeW kesâ keâeefjvos Deewj Úesšs efkeâmeeve ner jns nQ~ `Ûe›eâJÙetn' Fve meJeeueeW keâe Yeer peJeeye Ì{tbÌ{ves keâer keâesefMeMe venerb keâjleer efkeâ vekeämeue Deeboesueve kesâ veece Hej HewmeWpej š^sveeW keâes GÌ[e keâj mewkeâÌ[eW Ùeeef$eÙeeW keâer peeve ues uesvee efkeâme lejn Deeboesueve keâe efnmmee nes mekeâlee nw~ efHeâuce Ùen Yeer mHe° venerb keâjleer efkeâ vekeämeueJeeefoÙeeW keâes DeeOegefvekeâ nefLeÙeejeW keâer KesHe DeeefKej Dee keâneb mes jner nw, Ùes nefLeÙeej yeepeej ceW lees efyekeâles venerb efkeâ Hewmes mes Kejeros pee mekeWâ~ meyemes yeÌ[er yeele vekeämeueJeeefoÙeeW keâer ceebieW DeeefKej nQ keäÙee, Ùes DeYeer lekeâ lees Decetle& nQ, efHeâuce Yeer Fmes mHe° venerb keâjleer~ Ùes yeele lees mecePe ceW Deeleer nw efkeâ efJekeâeme ceW efnmmesoejer DeeefoJeeefmeÙeeW keâes Yeer efceuevee ÛeeefnS, uesefkeâve meJeeue nw Gme efnmmesoejer keâe DevegHeele keäÙee nesiee, kewâmes nesiee, keäÙee Gmekeâer peJeeyeosner `pevelee Deoeuele' G"eSieer? JeemleJe ceW vekeämeueJeeefoÙeeW keâer Skeâ, Deewj Skeâcee$e ceebie nw jepÙemeòee ceW efnmmesoejer, Fmemes MeeÙeo ner keâesF& Fbkeâej keâj mekesâ~ meJeeue nw øepeeleb$e keâer keâercele Hej keäÙee nce Fmekesâ efueS lewÙeej nQ? keâeMe `Ûe›eâJÙetn' Fmekeâe Yeer peJeeye {tbÌ{ Heeleer~ meblees<e efmeHe&â Flevee nw efkeâ efmevescee kesâ Hejos Hej `ueeue meueece' Deewj `šQiees Ûeeueer&' pewmeer efHeâuceeW keâer peien vekeämeueJeeo Hej Skeâ iebYeerj efJeceMe& keâer Meg®Deele lees øekeâeMe Pee ves keâer~ 

eqheâj štše Meen®Ke keâe efoue Keeve DeYeer heäuee@he efGyejheâuceeWYeerkeâsveneRyeesPheeSe mes LesMeen®Ke efkeâ GvnW Skeâ Deewj

meocee ueie ieÙee nw~ Jen [e@ve yeveves kesâ yeeo ‘pescme yeeb[’ yeveves keâe mehevee mebpeesS ngS Les uesefkeâve Deye Ùen mehevee Yeer otj neslee vepej Dee jne nw~ Fme meheves kesâ hetjs ve nesves keâer yeÌ[er Jepen Ùen nw efkeâ Fme meceÙe pescme yeeb[ keâe efkeâjoej efveYee jns efyeÇefšMe Sskeäšj [sefveÙeue ›esâie keâe Ùen jesue ÚesÌ[ves keâe keâesF& Fjeoe veneR nw~ Meen®Ke ves DeYeer kegâÚ efoveeW henues ner Deheveer ceeF›eâesyueeefiebie meeFš hej efueKee Lee efkeâ Jen pescme yeeb[ keâe jesue keâjvee Ûeenles nQ~ pescme yeeb[ keâe jesue efveYeeves Jeeues ›esâie mes peye Fme yeejs ceW hetÚe ieÙee lees GvneWves yeme Flevee keâne, ‘‘efheâueneue lees Ùen jesue ceQ keâj jne ntb~ Deeies kesâ efueS Meen®Ke keâes yesmš Dee@heâ uekeâ!’’ 

pegner ÛeeJeuee ves he$e efueKee nw ÛeeJeuee ves metÛevee SJeb ØeewÅeesefiekeâer pegner jepÙe ceb$eer efceefuebo osJeÌ[e keâes

ceesyeeFue šeJej jsef[SMeve kesâ mebMeesefOele ceevekeâ leÙe efkeâS peeves kesâ efKeueeheâ DeeueesÛevee keâjles ngS he$e efueKee nw~ GvneWves ceb$eer mes keâne nw efkeâ Ùeefo jsef[SMeve keâe mlej 450 efceueer Jee@š Øeefle Jeie& ceeršj mes DeefOekeâ heeÙee peelee nw lees Deece pevelee keâes Fmekeâe KeeefceÙeepee Yegielevee heÌ[siee Deewj GvnW 4,000 ®heÙes KeeefceÙeepes kesâ leewj hej osves neWies~ ÛeeJeuee ves ceb$eeueÙe mes Ùen Yeer ceebie keâer nw efkeâ Jes yeleeSb efkeâ 450 cesiee Jee@š heÇefle Jeie& ceeršj efkeâS peeves kesâ yeeo Yeer ueesieeW ceW mJeemLÙe keâer mecemÙee nesleer nw lees Ssmes ceW ceesyeeFue šeJej jsef[SMeve mebMeesefOele ceevekeâ keâe keäÙee DeewefÛelÙe nw? 

kegâCeeue keâhetj ves Kejeroe hegMlewveer cekeâeve

efheâuce jbhegiMelewosveeryemebcekeâeveleer mesKejerØeefmoeæefungeÙeeS kegnwâ~Ceeue15 keâhetmeeuej veshenuesDece=lpeyeemejkegkeâeâCeeueDeheveekeâe

heefjJeej cegbyeF& pee jne Lee lees GvneWves Dehevee hegMlewveer cekeâeve yesÛe efoÙee Lee keäÙeeWefkeâ Gme oewjeve kegâCeeue kesâ meYeer efjMlesoej efJeefYeVe MenjeW ceW pee yemes Les~ kegâCeeue keâes Dehevee hegMlewveer cekeâeve Kejeroves keâe efveCe&Ùe Dece=lemej ceW Metefšbie kesâ oewjeve efueÙee~ kegâCeeue Jeneb Deheveer Deeieeceer efheâuce ‘ueJe MeJe šs efÛekesâve Kegjevee’ keâer Metefšbie keâj jns Les peye Jes Deheves Menj Deekeâj pepyeeleer nes ieS~ kegâCeeue keânles nQ efkeâ cesjer Iej mes Deewj Dece=lemej mes yengle meejer ÙeeoW pegÌ[er nQ FmeefueS ceQ Dehevee Iej Jeeheme Ûeenlee nbt~ 

08 veJebyej, 2012 Meg›eâJeej


πÊŸ¬ÊŸ 66

Heg<HesMe Heble

Ùen efJe[byevee ner nw efkeâ Yeejle ceW jnves Jeeues lees nuoer keâes Yetue ieS Hej efJeosefMeÙeeW ves Fmes DeHevee yeveeves ceW keâesF& keâmej venerb ÚesÌ[er

„ÀŒË ∑§Ê ◊„àfl Á‚»¸§ „◊ ¡ÊŸÃ „Ò ¢ uoer kesâ efyevee YeejleerÙe cemeeuesoeve keâer keâuHevee keâjvee Yeer mebYeJe venerb~ oeue nes Ùee meypeer, ceebme nes Ùee cegiee&-ceÚueer, jbiele Deewj mJeeo yeÌ{eves ceW Fmekeâe Ùeesieoeve meeHeâ vepej Deelee nw~ KeeveHeeve ceW ner vener,b HetpeeHee", jmceesejf Jeepe kesâ Deveefievele ceewkeâeW Hej nuoer (nefjõe) keâer Devet"er HetÚ nesleer nw~ Ûebove kesâ meeLe nuoer keâes efceuee keâj Meeoer kesâ DeJemej Hej Jejjepee kesâ Mejerj Hej Gyešve keâe uesHe efkeâÙee peelee nw lees keâvÙeeoeve kesâ meceÙe JeOet kesâ neLe Yeer Ùener Heerues keâjleer nw~ Fme MegYe DeJemej Hej meies-mebyebefOeÙeeW, F°-efce$eeW keâes efveceb$eCe nuoer mes jbies Heerues ÛeeJeueeW kesâ meeLe Yespeves keâer HejbHeje kegâÚ oMekeâ Henues lekeâ yejkeâjej Leer~ Iejsuet osneleer Fueepe ceW štšer nñer peuoer peesÌ[ves ceW ceooieej nuoer keâes Heerme keâj otOe kesâ meeLe efHeueeves Jeeuee vegmKee Keemee

ueeskeâeføeÙe Lee~ efJe[byevee Ùen nw efkeâ Yeejle ceW jnves Jeeues lees nuoer keâes Yetue ieÙes Hej efJeosefMeÙeeW ves Fmes DeHevee yeveeves ceW keâesF& keâmej venerb ÚesÌ[er~ Decesefjkeâe ves nuoer keâer yengcegKeer iegCeJeòee keâes Yegveeves kesâ efueS Fmekeâes HesšWš keâjeves keâe øeÙeeme efkeâÙee pees meceÙe jnles lelkeâeueerve Yeejle mejkeâej kesâ njkeâle ceW Deeves mes veekeâece efkeâÙee pee mekeâe~ nuoer keâer meesnyele ceW veerce leLee yeemeceleer Yeer yeÛe ieÙes~ Deepe Ùen yeele YeueerYeebefle øeceeefCele nes Ûegkeâer nw efkeâ nuoer ceW DeÆgle ke=âefceveeMekeâ, GHeÛeejkeâ lelJe efJeÅeceeve nQ~ Jewmes ÙetjesHe ceW Fmekeâe Fmlesceeue uebyes meceÙe mes KeeÅe HeoeLeeX keâes jbieves kesâ efueS efkeâÙee peelee jne nw~ yeskeâjer kesâ meeceeve leLee oJeeFÙeeW kesâ efvecee&Ce ceW ner Fmes GHeÙeesieer mecePee peelee Lee~ LeeF&ueQ[ keâer `Ùesuees keâjer' keâer peoer& nuoer keâe ner Ùeesieoeve Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012

nw~ oef#eCe HetJeer& SefMeÙeeF& osMeeW leLee Deøeâerkeâe- kewâjsefyeÙeve øeosMe kesâ Yeespeve ceW nuoer keâer øeefle…e mebYeJele: YeejleerÙe øeYeeJe kesâ keâejCe ner nw~ nuoer keâer peÌ[ ceW- pees JeemleJe ceW Yetecf e kesâ ieYe& ceW jnves Jeeuee levee neslee nw- kegâjkegâjefceve veecekeâ jmeeÙeve neslee nw, pees Deekeâ<e&keâ Heerues jbie keâe œeesle nw~ DeHeves Ùeneb nuoer keâe GHeÙeesie cemeeues kesâ ¤He ceW ner pÙeeoe neslee nw- YeejleerÙe jmeesF& ceW meyemes DeefOekeâ cee$ee ceW Kejeros Deewj KeÛe& efkeâS peeves Jeeues `ÛetCe&' nuoer, OeefveÙee SJeb efceÛe& ner nQ~ yebieeue ceW leLee DevÙe$e Yeer ceÚueer Hekeâeves mes Henues nuoer-vecekeâ efÚ[Ì keâ keâj Gmes Deueie jKee peelee nw~ vepeekeâle-veHeâemele Jeeues DeJeOeer keâesjces keâes ÚesÌ[ oW lees DeefOekeâlej meeueve-keâefueÙes ceW Fmekeâe Fmlesceeue neslee nw~ vecekeâerve ner venerb, efce"eFÙeeW ceW Yeer Meewkeâerve Keeves Jeeues ke=âef$ece jemeeÙeefvekeâ `Keeves ÙeesiÙe' jbieeW Hej nuoer keâes ner lejpeern osles jns nQ~ peoe& nes Ùee peuesyeer Fvekeâer jewvekeâ kesâ meeLe nuoer keâe Hegš pegÌ[e jne nw~ neue ceW Keeve-Heeve kesâ Skeâ DebieÇspeer efJeÕekeâesMe ceW Ùen HeÌ{ves keâes efceuee efkeâ keâYeer nuoer keâes iejerye Deeoceer keâer kesâmej keâne peelee Lee~ jbie, mJeeo leLee megiebOe ceW Fmekeâer leguevee kesâmej mes keâer peeleer Leer~ Deepe nce meYeer Hewâkeäšjer ceW kegâšer- efHemeer Henues mes Hewkesâšyebo nuoer kesâ Flevee Deeoer nes Ûegkesâ nQ efkeâ DeefOekeâebMe keâes Fmekeâe mJeeo Ùee ceveceesnkeâ cenkeâ Ùeeo ner venerb jn ieF&~ pees GÌ[veMeerue lesue nuoer keâe peeot peieeles Les Jen Fme DeeOegefvekeâ DeJeleej ceW osj lekeâ yeÛes venerb jnles~ kegâÚ meceÙe Henues nceejs ÙegJee efce$e, HesMes mes `MewHeâ', DeLee&led nesšue ceW Keevee HekeâevesJeeues øe¥eo ves nceW nuoer keâer meypeer efKeueJeeF&~ uenmegve-HÙeepe kesâ meeLe FmeceW njer cešj Yeer [eueer Leer Hej Demeueer cepee keâÛÛeer nuoer keâer ieeb" keâe ner Lee~ Ieer øeÛegj cee$ee ceW Lee Hej mJeeo kegâÚ Ssmee Lee efkeâ neLe ®keâe vener!b yeeo ceW Helee Ûeuee efkeâ jepemLeeve kesâ ceejJeeÌ[ Jeeues YetYeeie ceW Ùen meypeer Keeme ceewkeâeW Hej Deece nw~ leemeerj iece& nesves kesâ keâejCe peeÌ[eW ceW Ùen ueeskeâeføeÙe nw~ Fme JÙebpeve keâe Deevebo uesles nceW ceeb keâe yeveeÙee nuoer keâe cegjyyee yejyeme Ùeeo Dee ieÙee~ yeÌ[er, ÛeHešer meg[ewue keâlejer nuoer keâes Jen yengle cesnvele mes Ùen ¤He osleer Leerb~ Meno ceW mebjef#ele Fme cegjyyes keâes Keebmeer Ùee ieues keâer KejeMe ceW cegHeâero mecePee peelee Lee~ peeÌ[eW ceW pegkeâece mes yeÛeves kesâ efueS Yeer iejce otOe ceW nuoer efveÙeefcele ¤He mes DeewšeF& peeleer Leer~ nuoer keâe DeÛeej Deye ogue&Ye nw Hej keâYeer keâce-pÙeeoe Iej-Iej ceW yeveeÙee peelee Lee~ nceW veewkegâefÛeÙeeleeue kesâ efkeâveejs ‘ceÙetj’ veecekeâ Skeâ {eyes ceW KeeF& oeue YegueeÙes venerb Yetueleer~ HekeâevesJeeues ves nuoer keâer ieeb", OeefveÙes kesâ yeerpe Deewj metKeer ueeue efceÛe& keâes SkeâmeeLe efmeue Hej leepee Heermee Lee~ Keeves mes Henues ner `Deie® megiebOe megneF&' keâe Deeuece Lee~ leYeer mes `nuoer HeeG[j' mes nceW efJejefkeäle nes ieF& nw~ mebheke&â : 09810353999


¡⁄UÊ „≈U ∑§ keâešt&ve : meescejepe efmebnosJe

efMe

Á‡ÊˇÊÊ ´§áÊ •’ Á‚»¸§ vz ÁŒŸ ◊¥ Jeeues Úe$eeW keâer metÛeer yeveeveer nesieer, efpemeceW mes efkeâmeer Úe$e keâe DeeJesove DemJeerke=âle neslee nw lees Fmekeâer peevekeâejer yeQkeâ kesâ Jeefj‰ DeefOekeâeefjÙeeW keâes osveer nesieer~ efJeòe ceb$eer heer. efÛeobyejce Yeer keân Ûegkesâ nQ efkeâ efMe#ee $e+Ce keâer MeleeX keâes Deemeeve efkeâÙee peeS Deewj Fmekesâ DeeJesoveeW hej F&ceeveoejer mes efJeÛeej efkeâÙee peeS~ Jewmes 2011 ceW efMe#ee $e+Ce kesâ Debleie&le 43,074 keâjesÌ[ ®. yeebšves keâe ue#Ùe jKee ieÙee Lee, peyeefkeâ 2012 ceW Ùen ue#Ùe yeÌ{ekeâj 49,069 keâjesÌ[ ®. keâj efoÙee ieÙee nw~

#ee $e+Ce Ûeenvess JeeueeW kesâ efueS KegMeKeyejer nw~ Deye GvnW cee$e 15 efove ceW $e+Ce GheueyOe nes peeSiee~ Úe$eeW keâer yeÌ{leer efMekeâeÙeleeW kesâ ceösvepej ‘Fbe[f Ùeve yeQkeâ SmeesefmeSMeve’ ves meYeer yeQkeâeW keâes efveoxMe efoS nQ efkeâ Jes efMe#ee $e+Ce 15 efove ceW cegnwÙee keâjeSb~ Deye lekeâ yeQkeâ efvejeOeej keâejCeeW mes $e+Ce osves mes Fvekeâej keâjles jns nQ uesekf eâve Deye GvnW efueefKele ceW Ùen yeleevee nesiee efkeâ GvneWves $e+Ce DemJeerke=âle keäÙeeW efkeâÙee~ Fme efveoxMe kesâ lenle yeQkeâeW keâes $e+Ce uesves

•ÊÚ≈UÊÁ⁄UćÊÊ ‚ ÷Ê⁄UÃ-÷˝◊áÊ leerve ceneosMeeW keâer leerve ceefnueeSb Dee@šesejf keäMee mes Yeejle ceW 3500 efkeâueesceeršj keâer Ùee$ee

keâjWieer~ cekeâmeo nw «eeceerCe #es$eeW ceW heerves keâe heeveer GheueyOe keâjeves kesâ efueS Oeve pecee keâjvee~ 1 peveJejer 2013 mes Meg¤ nesves Jeeueer Ùen Ùee$ee Yeejle kesâ heefMÛeceer efnmmes pewmeuecesj mes oef#eCe kesâ keâeseÛf Ûe lekeâ nesieer~ efyeÇšvs e keâer nevvee ueesejf ib e kesâ meboMs e hej Gvekeâer menseuf eÙeeW- Dee@mš^es uf eÙee keâer meeje ÛeQyejuesve Deewj Decesejf keâe keâer efkeâce ef[veeve ves Gvekesâ Fme vÙeesles keâes mJeerkeâej keâj efueÙee~ Fvekeâer Ùee$ee keâes efyeÇefšMe kebâheveer ‘o S[JeWÛeefjmš’ DeeÙeesefpele keâj jner nw~ ueesefjbie ves Ùee$ee mes henues ner Skeâ npeej heeGb[ Skeâef$ele keâj efueÙes nQ, peyeefkeâ Fvekeâe ue#Ùe oes npeej heeGb[ pegševes keâe nw~ Fme hewmes keâes Ùes ceefnueeSb heeveer kesâ efJeMeeue efHeâušj ueieeves Jeeueer SvepeerDees ‘øeQâkeâ Jeešj’ keâes oeve keâj oWieer~ ogevf eÙee Ietceves kesâ Fjeos mes Fve ceefnueeDeeW ves Deheveer mebheefòeÙeeb yesÛe oer nQ~ Deheveer Ùee$ee kesâ oewjeve Ùes pÙeeoe mes pÙeeoe efce$e yeveeSbieer, yuee@ie efueKeWieer Deewj Deheves Heâesšes Fbšjvesš hej [eueWieer~

∑ȧûÊÊ¥ ∑§Ê ÷Ë ‹UªË ߥU‚ÊŸË ’Ë◊ÊÁ⁄ÿÊ¢ DeeOegefvekeâ peerJeveMewueer kesâ keâejCe FbmeeveeW keâes nesves Jeeueer yeerceeefjÙeeb Deye heeuelet peeveJejeW

keâes Yeer nesves ueieer nQ, Keemeleewj mes hebpeeye kesâ kegâòeeW keâes~ Ùeneb kesâ kegâòeeW keâes ceOegcesn, heLejer, iego-x ueerJej Kejeye nesves, Deumej FlÙeeefo yeerceeefjÙeeb nes jner nQ~ ‘ieg® DebieoosJe Jesšvejer’ Deewj ‘Sefveceue meeFbme Ùetevf eJeefme&šer’ keâer efjheesš& ceW Ùen Kegueemee ngDee nw~ efJeMJeefJeÅeeueÙe kesâ mepe&jer efJeYeeie kesâ DeOÙe#e [e@keäšj vejWõ efmebn mewveer kesâ cegleeefyekeâ, kegâòeeW ceW Ùes yeerceeefjÙeeb pebkeâ Hetâ[ Keeves mes nes jner nQ~ ceeefuekeâeW Éeje Deheves kegâòeeW keâes efheppee, Ûee@keâuesš, DeeFme›eâerce FlÙeeefo efKeueevee Deece yeele nes ieF& nw~ cenerves ceW Deewmeleve 20 kegâòeeW keâes šŸetcej keâer efMekeâeÙele nesleer nw~ kegâòes ùoÙeeIeele lekeâ kesâ efMekeâej nes jns nQ, peyeefkeâ ceesšehes Deewj ceOegcesn keâer efMekeâeÙeleW Deece nQ~ efJeefJe kesâ heMeg efÛeefkeâlmee efJeYeeie kesâ DeOÙe#e [e@keäšj yeueefpeboj yebmeue kesâ cegleeefyekeâ, Ùeneb kesâ kegâòes Jeeleevegketâefuele keâcejeW ceW meesles nQ Deewj Gvekeâe Ûeuevee-efHeâjvee Yeer keâce nes ieÙee nw~ heMeg efÛeefkeâlmekeâeW keâe keânvee nw efkeâ jepÙe ceW Deye 50 ceW mes Skeâ kegâòes keâes ceOegcesn nesvee Deece yeele nw, peyeefkeâ henues 200 ceW mes Skeâ kegâòes keâes Ùen yeerceejer nesleer Leer~

os

S∑ͧ‹Ê¥ ◊¥ „UÊÕ äÊÊŸ ∑§Ê ‚◊ÿ

Me kesâ meYeer mketâueeW kesâ efMe#ekeâeW, Úe$eeW Deewj jmeesFÙeeW kesâ efueS meeyegve mes neLe Oeesves keâe meceÙe efveOee&ejf le efkeâÙee pee jne nw~ Fme mebyebOe ceW ceeveJe mebmeeOeve ceb$eeueÙe kesâ mketâue efMe#ee efJeYeeie ves meYeer mketâueeW keâes efÛeªer efueKeer nw~ Fme efÛeªer ceW mketâue ØeMeemekeâeW keâes Ùen megevf eefMÛele keâjves keâes keâne ieÙee nw efkeâ oeshenj kesâ Keevee kesâ oewjeve efMe#ekeâ, Úe$e Deewj jmeesFÙes meeyegve mes neLe OeesS~b Ùen DeefYeÙeeve FmeefueS ÛeueeÙee pee jne nw, keäÙeeWefkeâ yeÛÛeeW ceW ieboieer mes nwpee pewmeer DevÙe yeerceeefjÙeeb yeÌ{ jner nQ~ efJeMJe mJeemLÙe mebie"ve kesâ DeebkeâÌ[eW kesâ cegleeefyekeâ, nwpee kesâ 88 ØeefleMele ceeceues meeHeâ-meHeâeF& keâer keâceer SJeb Øeotef<ele peue keâe Fmlesceeue keâjves keâer Jepen mes nesles nQ~ efMe#ee efJeYeeie keâe ceevevee nw efkeâ Gmekesâ DeefYeÙeeve kesâ yeeo yeÛÛes Deheves owefvekeâ peerJeve ceW Yeer meeHeâ-meHeâeF& keâe OÙeeve jKeWies~ 08 veJebyej, 2012

Meg›eâJeej

67


68

ÁflôÊÊŸ-Ã∑§ŸÊ‹ÊU¡Ë SflÊSâÿ ∑§ Á‹U∞ vÆ,ÆÆÆ ∑§Œ◊ ÷Ë Ÿ„UË¥ ø‹UÃ „Ò¥U ÷Ê⁄UÃËÿ Yeejle kesâ keâe@jheesjšs peiele ceW keâece keâjves

‚ÊŸ ∑§Ê ⁄¢Uª ’Œ‹U Œª¢  flÒôÊÊÁŸ∑§ meesves keâer ocekeâ Deye otmejs jbieeW

kesâ meeLe Yeer osKeves keâes efceue mekesâieer~ peer neb! uebove kesâ Jew%eeefvekeâeW ves henueer yeej ogefveÙee keâer meyemes yesMekeâerceleer OeelegDeeW ceW mes Skeâ meesves keâe jbie yeoueves keâe lejerkeâe Keespe ef v ekeâeuee nw ~ meeGLes c hešve efJeÕeefJeÅeeueÙe kesâ kegâÚ Keespekeâlee&DeeW ves meesvee Oeeleg hej Øeefleef›eâÙee keâjekeâj Gme hej heÌ[ves Jeeueer jesMeveer keâe hejeJele&ve Deye heerues jbie kesâ DeueeJee otmejs jbieeW ceW Yeer keâje heeves ceW meheâuelee neefmeue keâj ueer nw~ peeefnj meer yeele nw efkeâ Fmemes meesves keâe ienvee lewÙeej keâjves ceW efJeefJeOelee Dee peeSieer~

Jeeues JneFš keâe@uej keâce&Ûeejer mJemLe jnves kesâ efueS 10,000 keâoce Yeer veneR Ûeueles nQ~ Yeejle Deewj efJeosMeeW ceW keâece keâjves Jeeues 17,000 keâe@jheesjsš keâce&ÛeeefjÙeeW ves Skeâ meJex#eCe ceW Yeeie efueÙee, efpemeceW heeÙee ieÙee efkeâ 60 heâermeoer keâce&Ûeejer jespeevee ome npeej keâoce veneR Ûeue heeles nQ~ FmeceW meJex#eCe ceW Meeefceue 60 heâermeoer ueesieeW ves Ùen mJeerkeâej efkeâÙee efkeâ Jes mehleen ceW leerve efove Yeer šnue veneR heeles nQ~ Fve ueesieeW ves Ùen Yeer mJeerkeâej efkeâÙee efkeâ Jes 30 efceveš mes Yeer keâce JÙeeÙeece keâj heeles nQ~ [e@keäšjeW keâer meueen Ùen nw efkeâ efkeâmeer Yeer JÙeefòeâ keâes Ûegmle-ogjmle jnves kesâ

efueS jespeevee 10,000 keâoce pe™j Ûeuevee ÛeeefnS, uesekf eâve nkeâerkeâle Ùen nw efkeâ Deewmele Menjer JÙeefòeâ 2,500-3,000 keâoce ner Ûeue heeles nQ~ efJeÕe mJeemLÙe

mebie"ve keâe Yeer keânvee nw efkeâ keâesF& Yeer JÙeefòeâ 30 efceveš lespe keâoceeW kesâ meeLe šnuekeâj, jmmeer ketâokeâj Ùee efheâj lewjves keâe DeYÙeeme keâjkesâ Kego keâes mJemLe jKe mekeâlee nw~

∑Ò¥§‚⁄ ∑§Ê ß‹Ê¡ ~Æ Á◊Ÿ≈U ◊¥! Jew%eeefvekeâeW ves keQâmej kesâ GheÛeej kesâ efueS Skeâ meeFyejveeFheâ jesyeesešf keâ

jsef[Ùeesmepe&jer efmemšce lewÙeej keâj efueÙee nw~ meeFyejveeFheâ heæefle kesâ ceeOÙece mes Øeesmšsš, hesâheâÌ[eW, ceefmle<keâ, ces®ob[, efpeiej, heQef›eâÙeepe leLee iegox meefnle Mejerj ceW keâneR Yeer ceewpeto keQâmej Deewj šŸetcej keâe oo&jefnle Fueepe efkeâÙee pee mekeâsiee~ Fme lekeâveerkeâ mes nesves Jeeues Fueepe kesâ efueS cejerpe keâes SvesmLeerefmeÙee efoS peeves keâer DeeJeMkeâlee Yeer veneR nesleer nw~ Fmekeâe celeueye Ùen ngDee efkeâ Deye yeiewj oo& kesâ keQâmej heere[Ìf leeW keâe Fueepe mebYeJe nes mekesâiee~ Jew%eeefvekeâeW keâe oeJee nw efkeâ Fme lekeâveerkeâ mes Mejerj ceW ceewpeto šŸetcej kesâ efueS oer peeves Jeeueer jsef[SMeve Lewjsheer keâe meeF[ Fhesâkeäš Mejerj kesâ DevÙe DebieeW hej veneR heÌ[lee nw~ Fme lekeâveerkeâ keâer ceoo mes Mejerj kesâ efpeme Debie mes šŸetcej efvekeâeuevee veecegceefkeâve neslee Lee Gmekeâe Fueepe Yeer mebYeJe nes mekesâiee~ IebšeW lekeâ Ûeueves Jeeues keQâmej keâe Dee@hejsMeve Deye cenpe 30-90 efceveš keâer DeuheeJeefOe ceW mebYeJe nes peeSiee~

¡Ë¢‚ ¬„Ÿ∑§⁄U ∑§⁄U ¢ ¬ÿʸfl⁄UáÊ ∑§Ë ‚È⁄UˇÊÊ heÙee&JejCe keâes yeÛeevee Ûeenles nQ lees Deehe peeRme Ùeeveer [sefvece keâheÌ[s henvevee Meg™ keâj

oW~ uebove ceW MeesOekeâlee&DeeW ves ‘meghej keäueervej’ [sefvece lewÙeej efkeâÙee nw, pees keâej ceW ueies kewâšsuesefškeâ keâvJeš&j keâer lekeâveerkeâ hej keâece keâjlee nw~ keâej ceW kewâšsuesefškeâ keâvJeš&j keâes Øeot<eCe keâce keâjves kesâ efueS Fmlesceeue ceW ueeÙee peelee nw~ Fmeer lekeâveerkeâ keâes DeeOeej yeveekeâj ØeeOÙeehekeâ še@veer jsÙeeve Deewj hewâMeve ef[peeFvej nsuesve mšesjs ves kewâšsuesefškeâ peeRme lewÙeej efkeâÙee nw, pees heÙee&JejCe ceW Glmepe&ve keâes keâce keâjves ceW ceoo hengÛb eeSiee~ heÙee&JejCe ceW ceewpeto efššsefveÙece [eÙe-Dee@keämeeF[ veece kesâ Keefvepe ueJeCe kesâ lelJe peye Deehekesâ kewâšsuesefškeâ peeRme hej efiejsbies leye Deehekeâe peeRme nJee Deewj ØekeâeMe kesâ meeLe Øeefleef›eâÙee keâjkesâ neefvekeâejkeâ lelJeeW keâes meceehle keâj osiee~ ÙeeleeÙeele Deewj keâejKeeveeW mes nesves Jeeues Øeot<eCe keâes Ùen peeRme OegueeF& kesâ meeLe Kelce keâj osiee~ Meg›eâJeej

08 veJebyej, 2012


70

‚Ê¢S∑ΧÁÃ∑§ „U‹ø‹ menjmee

keâefJe meccesueve

ØeieefleMeerue uesKekeâ mebIe keâer efpeuee FkeâeF& kesâ keâefJe meccesueve ceW De®CeeYe meewjYe, mJeeleer MeekeâecYejer, cegKleej Deeuece, efkeâmeueÙe ke=â<Ce, DejefJebo veerjpe, DejefJebo ßeerJeemleJe, osJeveejeÙeCe meen, De®Ce hejemej, DeeÙeeÙe& Oeerjpe Deeefo keâefJeÙeeW ves Deheveer jÛeveeSb megveeFË~ keâeÙe&›eâce keâer DeOÙe#elee nefjMebkeâj ßeerJeemleJe ‘MeueYe’ ves keâer, mebÛeeueve jeceÛewlevÙe Oeerjpe ves Deewj OevÙeJeeo %eeefhele efkeâÙee Jebove kegâceej Jecee& ves~ peesOehegj

hešvee

meeceefÙekeâ ØekeâeMeve Éeje ØekeâeefMele ceveer<ee kegâueßes‰ kesâ ‘iebOeJe& ieeLee’, peÙeßeer jeÙe kesâ ‘legcnW Út uetb peje’, hebkeâpe megyeerj kesâ ‘cengDee IešJeeefjve Deewj DevÙe keâneefveÙeeb’, DepeÙe veeJeefjÙee kesâ ‘Ùeme mej’ leLee Øesce YeejÉepe kesâ ‘Fblepeej heebÛeJeW meheves keâe’ keâneveer meb«eneW leLee Mejo efmebn kesâ ‘keâmyeeF& efmeceesve’, keâefJelee kesâ ‘cesje helee keâesF& Deewj nw’, jpeveer ieghle kesâ ‘kegâuepecee yeerme’, meefjlee Mecee& kesâ ‘peerves kesâ efueS’ Deewj jekesâMe kegâceej efmebn kesâ ‘ngue heneefÌ[Ùee’ GhevÙeemeeW keâe efJeceesÛeve Jeefj‰ DeeueesÛekeâ [e@] veeceJej efmebn ves efkeâÙee~ Fme DeJemej hej ÛeÛee& ceW jepeWõ ÙeeoJe, cew$esÙeer heg<hee leLee Deeueeskeâ cesnlee ves Yeeie efueÙee~ Fboewj

meccesueve

mecceeve

YeejleerÙe peve veešŸe mebIe (Fhše), ceOÙe ØeosMe keâe Dee"Jeeb jepÙe meccesueve efheÚues efoveeW Fboewj ceW mebheVe ngDee~ Fme meccesueve ceW efJeÛeej iees‰er, efÛe$e ØeoMe&veer, peveieerle jwueer, hegmlekeâ efJeceesÛeve, JesyemeeFš ueebÛe, keâeJÙe hee", veešŸe cebÛeve pewmes keâeÙe&›eâce Øemlegle efkeâS ieS~ meccesueve ceW hesjerve oepeer, censMe keâšejs, jCeJeerj efmebn, vetj penerj, nefjDeesce jepeesejf Ùee, efpeleWõ jIegJebMeer, kegâceej Debyegpe, ceveer<e ßeerJeemleJe, Jemeble efMeb$es, efnceebMeg jeÙe, keâerefle& pewve, DeMeeskeâ efceße, F&Õej oesmle, yemeble ef$ehee"er, efJeveerle efleJeejer, jepesMe ßeerJeemleJe, Deevebo ceesnve ceeLegj, MewueWõ Mewueer Deeefo ceewpeto Les~ peebpeieerj

efnboer kesâ Øeefleef‰le keâefJe ue#ceerMbekeâj JeepehesÙeer keâes efheÚues efoveeW henuee ‘meeefnlÙe heefjceue’ mecceeve Øeoeve efkeâÙee ieÙee~ Fmekesâ lenle GvnW 51000 ®heÙes keâer OevejeefMe, ØeMeefmle-he$e SJeb Mee@ue YeWš efkeâÙee ieÙee~ Ùen hegjmkeâej iewcesš heâeGb[sMeve veecekeâ iewjmejkeâejer mebmLee Éeje Fmeer Je<e& mes Meg¤ efkeâÙee ieÙee nw~ Fme ceewkesâ hej keâefJe meccesueve ceW GoÙe Øelejehe efmebn, efkeâMeve mejespe, yeeuemJe¤he jener, OevebpeÙe efmebn, DeÕeIees<e, De®Ce Yeejleer, efJepeÙeheeue efmebn, cecelee efkeâjCe Deeefo ves Deheveer keâefJeleeSb megveeFË~ Meg›eâJeej

efJeceesÛeve

cegbyeF&

mecceeve

mecceeve

keâuee-mebmke=âefle kesâ #es$e ceW GuuesKeveerÙe Ùeesieoeve kesâ efueS efyenej Fhše kesâ meefÛeJe Deefveue kegâceej ßeerJeemleJe Deewj efÛeefkeâlmee kesâ #es$e ceW Ùeesieoeve nsleg Øeefmeæ nesefceÙeeshewefLekeâ efÛeefkeâlmekeâ [e@] ÙeleeRõ veeLe efmebn keâes efheÚues efoveeW ‘Yeejle jlve ueeue yeneogj MeeŒeer mecceeve’ mes mecceeefvele efkeâÙee ieÙee~ Skeâ meceejesn ceW FvnW efyenej efJeOeeve heefj<eo kesâ meYeeheefle DeJeOesMe veejeÙeCe efmebn ves mecceeve Øeoeve efkeâÙee~

keâeJÙeiees‰er

meeefnlÙe mebiece Éeje DeeÙeesepf ele keâeJÙeiees‰er ceW nyeerye kewâheâer, ceoveceesnve heefjnej, Yeevegefce$e, mewÙeo cegveJJej Deueer, OevesMe efÉJesoer, ceveMeen veeÙekeâ, Suemeer jeJeleeveer, keâewMeueveeLe GheeOÙeeÙe, MewueWõ {{e, jece efmebn je"ew[Ì , efJepeWõ efmebn heefjnej Deeefo ves Deheveer jÛeveeSb heÌ{eR~ efouueer

efouueer

08 veJebyej, 2012

nsceble heâeGb[sMeve keâe ‘efJepeÙe Jecee& keâLee mecceeve’ Fme Je<e& ÛeefÛe&le uesefKekeâe ceOeg keâebkeâefjÙee keâes Gvekeâer hegmlekeâ ‘mespe hej mebmke=âle’ kesâ efueS Deewj ‘nsceble mce=elf e keâefJelee mecceeve’ ÙegJee keâJeefÙe$eer ueervee ceunes$ee jeJe keâes Gvekeâer hegmlekeâ ‘cesjer Ùee$ee keâe pe¤jer meeceeve’ kesâ efueS efoÙee peeSiee~ hegjmkeâej 5 peveJejer keâes cegbyeF& ceW DeeÙeesefpele Skeâ meceejesn ceW efoS peeSbies~ veeiehegj

JÙeeKÙeeve

jÛevee efMeefJej

Meerue meeefnlÙe heefj<eo Éeje DeeÙeesefpele oes efoJemeerÙe jÛevee efMeefJej ceW ueieYeie oes meew jÛeveekeâejeW ves efnmmee efueÙee~ keâeÙe&›eâce ceW efJepeÙe je"ewj Je jceekeâeble meesveer keâer ke=âefleÙeeW keâe ueeskeâehe&Ce, keâefJe meccesueve Je JÙeeKÙeeve keâe DeeÙeespeve ngDee~ mebÛeeueve meleerMe kegâceej ef m eb n ves ef k eâÙee~ Fme ceew k es â hej jef J e ßeerJeemleJe, megYeõe je"ewj, MÙeece keâMÙehe yesÛewve, F&Õejer ÙeeoJe, heeuesÕej Mecee&, jecejeJe Jeecevekeâj, jIegJeerj De«eJeeue heefLekeâ, ueeskeâveeLe ÙeeoJe, meblees<e ØeOeeve Deeefo ceewpeto Les~

ueesenf Ùee DeOÙeÙeve keWâõ ves efJe<Ceg ØeYeekeâj keâer pevceMeleeyoer hej ‘efnboer meeefnlÙe ceW efJe<Ceg ØeYeekeâj keâe Ùeesieoeve’ efJe<eÙe hej JÙeeKÙeeve keâe DeeÙeespeve efkeâÙee ieÙee~ FmeceW Jebovee Keg M eueeveer , yeeueke= â <Ce cenepeve, DeesceØekeâeMe efceßee Deeefo ves Deheves efJeÛeej jKes~ mebÛeeueve šerkeâejece meent ‘Deepeeo’ leLee DeeYeej ØeoMe&ve Deefveue Ûebosue ves efkeâÙee~ Fme ceewkesâ hej efJe<Ceg ØeYeekeâj kesâ heg$e Deefcele kegâceej, heg$eJeOet ce=oguee ØeYeekeâj Je njerMe G[Ùeeuekeâj ceewpeto Les~

JeOee&

JÙeeKÙeeve

cenelcee ieeb O eer Deb l ejje°^ e r Ù e ef n b o er efJeÕeefJeÅeeueÙe kesâ meeefnlÙe efJeÅeeheer" Éeje efheÚues efoveeW efJeMes<e JÙeeKÙeeve meceejesn keâe DeeÙeespeve efkeâÙee ieÙee~ cegKÙe Jeòeâe keâLeekeâej mebpeerJe ves jÛevee Øeef›eâÙee kesâ efJeefYeVe ÛejCeeW hej ØekeâeMe [euee~ Fme ceewkesâ hej kesâkesâ efmebn, jeceJeerj efmebn, jeceevegpe DemLeevee, DeMesekeâ veeLe ef$ehee"er, jekesâMe efceße, megveerue kegâceej ‘megceve’, jepesMe ÙeeoJe Deeefo ceewpeto Les~ hegjer

hegjmkeâej

je°^erÙe efnboer Dekeâeoceer kesâ jpele peÙebleer meceejesn ceW DeeFmeskeäš Je Jeveceeueer me=peve heer" keâes menœeeefyo jepeYee<ee Meeru[ mecceeve leLee jepeYee<ee heef$ekeâe Meeru[ mecceeve mes mecceeefvele efkeâÙee ieÙee~ Fme ceewkesâ hej jlveekeâj heeb[sÙe, efJeveÙe GheeOÙeeÙe, ceesnve meieesefjÙee, jJeeRõ pewve, mJeosMe Yeejleer, JeeF&peer ue#ceerØemeeo, ØemeVe kegâceej heešmeeCeer, keâÖÒ ÛejCe uesvkeâe Deeefo ceewpeto Les~


Shukarwar  

News Weekly

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you