Page 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

PÀ£ÀßqÀ PÀÆl, «zÁågÀtå ±ÁSÉ, E°£ÁAiÀiï http://www.KannadaKutaIllinois.com

F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è K£ÉäzÉ? ¹ÜgÀ ²¶ðPÉUÀ¼ÀÄ

ªÁ¸ÀAw UËqÀ ®PÀët «ÄlÆÖgï

CzsÀåPÀëgÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ... ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ 2004 Committees UÀ°©° ¥ÀzÀ§AzsÀ ¥ÀzÀgÀAUÀ

2 2003 Dasa Day Pictures 3 2003 Deepavali Pictures 5 2004 Open Forum Pictures ¢£Éñï PÁzÀªÀÄÄ¢Ý 67 2004 Bowling Event Pictures CuÁÚ¥ÀÅgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï 76 Kannada Kuta Charitable Fund – 2003 Report Kannada Kuta General Fund – 2003 Report 101

68 70 74 75 100

PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ

JA. Dgï. ®Që÷äzÉë £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°Ì 9 PÀ¼É ¸À¸ÀåUÀ¼À eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀæt £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ avÀÛ 14 N UÀt¥Á PÁAiÉÆà vÀAzÉ ªÉÊ. Dgï. ªÉÆúÀ£ï f. «. gÉÃtÄPÁ 19 ªÀi˯ÁåzsÁjvÀ fêÀ£À f. C±ÀévÀÖ£ÁgÁAiÀÄt PÉ. ªÉAPÀl¥Àà LvÁAqÀºÀ½î 20 ªÀÄAf£À gÁd CuÁÚ¥ÀÅgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï 23 CªÉÄÃjPÀ UÁzÉUÀ¼ÀÄ ºÉZï. J¸ï. dAiÀĸÁé«Ä §£Áßr d£ÁzsÀð£À ¨sÀlÖ 28 PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀë(tÂ) DV £ÉÆÃqÀÄ! ªÉÆÃPÀëUÀÄAqÀA dAiÀÄgÁªÀiï PÉ. wæªÉÃt J¸ï. gÁªï 28 MAzÉà gÀÆ¥Á¬Ä §£Áßr d£ÁzsÀð£À ¨sÀlÖ avÀÛ JA. f. ¥Àæ¸Ázï 30 M®«£À ªÀÄ£ÀªÉÃ, ºÀUÉAiÀiÁqÀ¢gÀÄ! ¥ÀgÀzÉò JA. f. ¥Àæ¸Ázï ±ÁgÀzÁ ¨ÉÊAiÀÄtÚ 32 ®Që÷ä PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀ¸ÀAvÀ®Që÷ä dAiÀÄgÁªÀÄ ¦Ãnà – næÃ? 32 zÉñÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÁUÀgÀzÀ CAvÀgÀ CªÉÄjPÀ£ÀßqÀ UÁzÉUÀ¼ÀÄ ¨sÉÊgÀ« PÉA¥ÉÃUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ………….. J£ï. PÀȵÀÚ¸Áé«Ä ªÉÊ. Dgï. ªÉÆúÀ£ï 35 vÀÄAvÀÄgÀÄ……..EzÀÄ ¤ÃgÀ ºÁqÀÄ PÉ. wæªÉÃt J¸ï. gÁªï 38 atÚgÀ VÃvÉUÀ¼ÀÄ gÀvÀß ¥Ánïï UÀgÀwAi À Ä ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß G½¹ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? J.J¸ï.J£ï. ºÉ¨Áâgï GªÀÄ ¥ÀzÀQ 40 ©. «. PÉ¢¯ÁAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ - £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ CªÀgÀ ‘ªÀÄjÃaPÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ’ 64 ¤ÃgÀªÀ zsÁå£ÀªÀzsÀÄ ºÉà H«Äð¼ÁzÉë §tÚzÀ PÀ£ÀßqÀPÀ F ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄzÀ®è zÉñÀPÁ® «¨sÁUÀ ªÀÄ£ÀzÀ gÁdåzÉƽgÀzÀÄ PÀ£ÀßqÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è …………… AiÀiÁgÀÄ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ?? C½¹ §gÉzÀ PÀªÀ£À ¹QÌ ©zÀÝ ºÀ¶ð vÀAqÀ £ÁªÉAiÀÄ ¥ÀAiÀÄt

42 44 46 48 50 51 53 53 54 58 60 62 63

English Section Living Life’s Simple Pleasures Tranquilville Blessed We Are

Vijaya Bhat Chitra C. Sridar Ramprasad Mittur

Youth Topic 1 Is there a difference between religion and culture? If so, what?

Saneal Rajanahally Shikha Bhat Sahadev Gowda Laxmi Shastry Aditya Jayaram Shobha Topgi Anisha Bhat Anita Rao

79 81 81

The Notions of… Mythologies Salute To Life Explosion!

Preeti Shivakumar Ramprasad Mittur Narendra Lingegowda

82 85 86

Youth Section

Culture & Religion –Two … Wonderland and The Race My Message to the Youth…

87 87 88 88 89 92 94 96

Youth Topic 2 How do you balance your Indian culture and religion in an American environment? Favorite Visting Place in India If I Was in Charge of the World Math Puzzle & Double Puzzle

Suma Setty Kedar K. Rao Megana Ballal Nishita Kumar Sahadev Gowda

90 91 93 95 57, 97

¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸À«Äw: ®PÀë÷ät «ÄlÆÖgï, ¨sÁ£ÀĪÀÄw §¸ÀªÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ ZÀAzÀæ E-Mail: Editor@KannadaKutaIllinois.com Views expressed in the articles of this magazine are those of the respective authors and they do not necessarily reflect the views of the Sangama editors or of Vidyaranya Kannada Kuta.

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

CzsÀåPÀëgÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ... PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ DwäÃAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ, 2004 £Éà PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ¤ªÉÄä®èjUÀÆ GUÁ¢AiÀÄ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. F ªÀµÀð d£ÀªÀj wAUÀ½¤AzÀ®Æ Kannada Kuta Constitutional Amendments Committee AiÀÄ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÆ F ¢£ÀzÀ GUÁ¢ ºÀ§â DZÀj¸ÀÄvÁÛ F ªÀµÀðzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©¸ÀÄwÛzÉÝêÉAzÀÄ ºÉýzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ¢Ã¥ÁªÀ½ ¥ÉÇæÃUÁæªÀiï ¢£À General Body Meeting £À°è £ÀqÉzÀ discussions ¥ÀæPÁgÀ charitable, election and audit PÀ«ÄnUÀ½UÉ guidelines PÉÆqÀ®Ä Constitutional Amendments Committee AiÀÄ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. D PÀ«ÄnAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ §AzÀ suggestions UÀ¼À §UÉÎ discuss ªÀiÁqÀ®Ä ¥sɧæªÀj wAUÀ½£À°è Open Forum K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. EzÀgÀ°è §ºÀ¼À ªÀÄA¢ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÀgÀÄ. Constitutional Amendments Committee AiÀĪÀgÀÄ EzÀ£É߯Áè ¸ÀAUÀ滹 £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÀ«ÄnAiÀĪÀjUÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÀºÀ guidelines ¸ÉÃj¹ CªÉÄAqï ªÀiÁrgÀĪÀ Vidyaranya Kannada Kuta Constitution and Bylaws £ÀÄß J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ PÀ½¹zÉݪÀÅ. CzÀ£ÀÄß accept ªÀiÁqÀ®Ä F ¢£ÀzÀ General Body AiÀÄ°è ªÀÄAr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÉÆÃzÀ ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀjUÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ PÉÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÉÛêÉ. FUÁUÀ¯Éà ªÀiÁZïð wAUÀ½£À°è £ÀªÀÄä AiÀÄÆvï PÀ«ÄnAiÀĪÀgÀÄ ¨Ë°AUï EªÉAmï ElÄÖPÉÆArzÀÝgÀÄ.

¥ÀÅl 2

CzÀgÀ°è §ºÀ¼À ªÀÄA¢ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀݪÀgÀÆ ¨sÁUÀªÀ»¹ CzÀÄ §ºÀ¼À ZÀ£ÁßV £ÀqɬÄvÀÄ. ºÁUÀÆ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ CªÀjAzÀ MAzÀÄ ¸ÉàµÀ¯ï ¥ÉÇæÃUÁæªÀÄ£ÀÄß DUÀµïÖ wAUÀ½£À°è £ÀqɸÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÉÝêÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɸÀ®Ä ¤ÃªÀÅ vÀÄA§Ä ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¸ÀºÀPÀj¹ ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛãÉ. F ªÀµÀðzÀ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä £À£ÀUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ £À£Àß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¸ÀAUÀªÀÄ PÀ«ÄnAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÁ£ÀĪÀÄw §¸ÀªÀgÁeï, ²æà gÁªÀÄ ZÀAzÀæ, ªÀÄvÀÄÛ ²æà ®PÀë÷ät «ÄlÆÖgï CªÀgÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀAaPÉ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¹PÉÆAqÀÄ §ºÀ¼À GvÀÛªÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è F ¸ÁjAiÀÄ GUÁ¢ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÁÌV CªÀjUÉ £À£Àß C£ÀAvÀ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ. eÉÆvÉUÉ F GUÁ¢ ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀAaPÉ EµÀÄÖ GvÀÛªÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä PÁgÀtgÁzÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁ»gÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÉ®èjUÀÆ £À£Àß C£ÀAvÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ. ¤ÃªÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀºÀPÀj¹ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀÄwÛÃgÉAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¤ªÉÄä®èjUÀÆ GUÁ¢AiÀÄ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

- ªÁ¸ÀAw UËqÀ

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀºÀÈzÀ¬Ä PÀ£ÀßqÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ "vÁgÀt £ÁªÀÄ" ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀAaPÉ 25£Éà ªÀµÀðzÀ ªÉÄÊ°UÀ®è£ÀÄß vÀ®Ä¦ ¨É½îºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛgÀĸÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÉÄä®èjUÀÆ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ. 1980gÀ°è, qÁ. ¸ÀÄzsÁ gÁªï CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ qÁ. n. J£ï. PÀȵÀÚgÁdÄgÀªÀgÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀézÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁV, ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ¢AzÁV, ¸ÀAUÀªÀÄ F ªÀĺÀvÀéªÁzÀ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÉ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è PÉÊ §gÀºÀzÀ°è §gÉzÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAUÀªÀÄ, EwÛÃa£À vÁAwæPÀ C©üªÀÈ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ §gÀºÀ °¦¬ÄAzÁV ¸ÀAUÀªÀÄzÀ ¸ÉƧUÀÄ ªÀtðgÀAfvÀªÁVzÉ. ¸ÀAUÀªÀÄ F ºÀAvÀ vÀ®Ä¥À®Ä PÁgÀtgÁzÀ ªÀiÁf ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÀÆ, ¯ÉÃRPÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ©qÀÄ«®èzÀ ¥Á²ÑªÀiÁvÀå fêÀ£ÀzÀ®Æè ©qÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹ ¨É¼É¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÉÃRPÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. "ZÉÊvÀæ ±ÀÄzÀÝ ¥ÁqÀå«Ä" CxÀªÁ GUÁ¢ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¸ÀȶÖPÀvÀð §æºÀä, ¸ÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀ JAzÀÄ £ÀA§¯ÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀĺÁ UÀtÂvÀ vÀdÕ ¨sÁ¸ÀÌgÁZÁAiÀÄðgÀ UÀtPÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ, GUÁ¢ ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀzÀ, ºÉƸÀ wAUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ«£À ¥ÁægÀA¨sÀzÀ F ¢£À, J®è PÀ£ÀßrUÀgÀÆ ¨ÉêÀÅ ¨É®è ¸À«zÀÄ ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀ ¢£À. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ, "§tÚzÀ PÀ£ÀßqÀPÀ, d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è “ªÁå®AmÉÊ£ï” ¢£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀi˯ÁåzsÁjvÀ fêÀ£À,

vÀÄAvÀÄgÀÄ……EzÀÄ ¤ÃgÀ ºÁqÀÄ, PÀ¼É ¸À¸ÀåUÀ¼À eÉÊ«PÀ ¤AvÀæt........ ªÀÄÄAvÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ J¯Áè NzÀÄUÀgÀ C©ügÀÄaUÉ vÀPÀ̪ÀÄlÖzÁÝVzÉ JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉAiÀÄÄ ¸ÀAUÀªÀÄzÀ°è ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÉÄä®èjUÀÆ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ. AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀĪÀÄlÖzÁÝV, CªÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ¥ÀÇtðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁVzÉ. 1950gÀ GvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è gÀ¸À IĶ PÀĪÉA¥ÀÅgÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DUÁUÉÎ §gÀÄwÛÛzÀÝgÀÄ. EA¢UÀÆ CzÀgÀ £É£À¥ÀÅ CZÀÑ ºÀ¹gÁV G½¢zÉ. F ªÀgÀĵÀ, F gÁµÀÖçPÀ«AiÀÄ d£Àä ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÁßZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÁªÉ®ègÀÆ zsÀ£ÀågÀÄ. £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÀgÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀ®èzÉ, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀ ²æêÀÄw ªÁ¸ÀAw UËqÀjUÉ £Á£ÀÄ D¨sÁj. F ¨Áj ¤jÃPÉëUÀÆ «ÄÃj ¤ªÉÄä®èjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

PÀ¼ÀÄ»¹zÀ

F GUÁ¢ ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀAaPÉUÉ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ ºÁUÀÆ G¢ÝªÉÄUÀ½UÉ £À£Àß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀªÀÅ, ¤ªÉÄä®ègÀ D±É DPÁAPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹ GvÀÛªÀÄ DAiÀÄÄgÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ vÀÄA©gÀ° JAzÀÄ §AiÀĸÀÄvÉÛãÉ.

- ®PÀë÷ät «ÄlÆÖgï

Lakshmana Mittur

Bhaanumathi Basavaraj

®PÀë÷ät «ÄlÆÖgï

¨sÁ£ÀĪÀÄw §¸ÀªÀgÁeï

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß

Rama Chandra

gÁªÀÄ ZÀAzÀæ ¥ÀÅl 3


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Happy Ugadi from Nagendar Sripada and Family

1022 S. La Grange Road, La Grange, IL 60525 Tel: (708) 482-4747 • Fax: (708) 482-4888 Sirs6113@aol.com

Happy Ugadi 2004 ~from

Email: shree1@comcast.net

¥ÀÅl 4

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

2004 Committees Exceutive Committee

Vasanthi Gowda

Vijaya Bhat

Narendra Lingegowda

President

Vice President

Secretary

B. Indushekar

Renu Nagaraj

Sunitha Prabhakar

Joint Secretary

Treasurer

Joint Treasurer

Bhavani Moodabagil

Smitha Somashekar

Jyothi Shankar

Jagadeesh Gowda

Aravind Birthi

Dinesh Kadamuddi Website Manager

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 5


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Youth Committee

Megana Ballal

Ruthvik Basavaraj

Shikha Bhat

Shobha Topgi

Suma Setty

Saneal Rajanahally

Aditi Acharya

Seema Amble

Anita Rao

Rakesh Doshetty

Dasa Day Committee

Asha Murthy

¥ÀÅl 6

Geetha Bhat

Anand Kadaba

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Internal Audit Committee

Ramesh Malekal

Basavaraju Nanjundappa

Chandru Aroor

Election Committee

Sudha Rao

Jayanthi Mittur

Prakash Hemavathi

Charitable Fund Committee

Lakshmaih Setty

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

Madhava Rao

Purushotham Acharya

¥ÀÅl 7


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ, PÉ. «. ¥ÀÅlÖ¥Àà (PÀĪÉA¥ÀÅ) PÀĪÉA¥ÀÅ d£Àä ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ r¸ÉA§gï 29, 2003 – r¸ÉA§gï 29, 2004 ¥ÀÅl 8

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

¤ÃgÀªÀ zsÁå£ÀªÀzsÀÄ ºÉà H«Äð¼ÁzÉë ( PÀĪÉA¥ÀÅ gÀªÀgÀ gÁªÀÄAiÀÄt zÀ±Àð£ÀzÀ H«Äð¼ÉAiÀÄ ¥ÁvÀæzÀ «ªÀıÉð )

JA. Dgï. ®Që÷äzÉë - ¤ªÀÈvÀÛ PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀQ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è gÁªÀiÁAiÀÄtªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ §A¢ªÉ. ªÀÄÆ® ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtªÀ£Éßà ¥Àj¥ÀÇtðªÁV C£ÀĸÀj¹ §gÉzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÁzÀgÉ ¥ÁvÀæ¸ÀȶÖAiÀÄ°è C®à¸Àé®à §zÀ¯ÁªÀuÉAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ®PÉÌ zsÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀ jÃwAiÀÄ°è gÀavÀªÁzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÆ®ªÀ£Éßà ¥Àæ²ß¸ÀĪÀAvÉ vÀªÀÄäzÉà DzÀ «²µÀÖ¤®Ä«¤AzÀ gÀavÀªÁVªÉ. C£ÀĸÀgÀuÉ, ªÉÊZÁjPÀzÀȶÖ, ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ, PÁªÀå ¸ÀvÀå»ÃUÉ «²µÀÖ «©ü£Àß zÀȶÖPÉÆãÀUÀ½AzÀ gÀavÀªÁzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀzÀ ¥ÀzÀå UÀzÀå £ÁlPÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è gÁªÀiÁAiÀÄt PÀÈwUÀ¼ÀÄ C¥ÁgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è §A¢ªÉ. ªÀĺÁPÁªÀå, PÁzÀA§j, PÀxÉ, £ÁlPÀ, «ªÀıÉð EvÁå¢ gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è §A¢gÀĪÀ PÀÈwUÀ¼À°è §ºÀĪÀÄnÖUÉ ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄt£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀzÉ DPÀgÀUÀæAxÀªÀ£ÁßV ElÄÖPÉÆAqÀÄ gÀavÀªÁVªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ PÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄvÀªÀÄUÉ PÀAqÀAvÉ §zÀ¯Á¬Ä¹ §gÉzÀ PÀÈwUÀ¼ÁVªÉ. (PÁAqÀ, gÁªÀÄ-¹ÃvÉ-gÁªÀt EvÁå¢). ªÁ°äÃQAiÀÄ ªÀÄÆ®PÁªÀåªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ªÀĺÁPÁªÀå §gÉzÀªÀgÀ°è ªÀiÁ¹Û ºÁUÀÆ PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÀÄ. CªÀgÀ°è PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀÄ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀzÉ vÀªÀÄUÉ ¸ÀÆPÀÛ PÀAqÀAvÉ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÁÝgÉ. DzÀgÉ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtªÀ£ÀÄß DPÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁV ¹éÃPÀj¹zÀÝgÀÆ ªÀÄÆ®PÀÈwAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À UÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¹ vÀªÀÄäzÉà DzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÆ®PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä PÁªÀå gÀa¹zÁÝgÉ. gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è ªÀ¸ÀÄÛ«VAvÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀgÀ ªÀÄ£À¸É¼ÉzÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄUÉ M¼ÀUÁVªÉ. »ÃUÁV ¥ÁvÀæUÀ¼À ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÉÄà C£ÉÃPÀ PÀ«UÀ½UÉ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå¥ÁvÀæUÀ½UÉ ¥ÁæªÀÄÄRå zÉÆgÉwgÀĪÀµÀÄÖ EvÀgÀ CµÉÖà ¥ÀæªÀÄÄRªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÁvÀæUÀ½UÉ zÉÆgÀQ®èªÉA§ ¨sÁªÀ£É EwÛÃa£À §gÀªÀtÂUÉUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÁt¹PÉÆArªÉ. PÀ« gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀoÁPÀÆgÀgÀÄ "PÁªÀåzÀ C£ÁzÀgÀ" JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è H«Äð¼ÉAiÀÄ ¥ÁvÀæPÉÌ DVgÀĪÀ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß wÃPÀë÷Ú«ªÀıÉðUÉ M¼ÀUÁV¹zÁÝgÉ. gÀ«ÃAzÀægÀ F nÃPÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊw°±ÀgÀtUÀÄ¥ÀÛgÀÄ »A¢AiÀÄ°è gÀa¹zÀ `¸ÁPÉÃvÀ' JA§ PÁªÀåzÀ°è «gÀ»tÂAiÀiÁV avÀætUÉÆAqÀ H«Äð¼É gÀ¹PÀgÀ ªÀÄ£ÀPÀ®PÀÄvÁÛ¼É. "OvÀÛgÉÃAiÀÄ «gÀ»tÂ"JAzÉà UÀÄgÀÄw¸À®àqÀĪÀ H«Äð¼É »A¢ ¸Á»vÀåzÀ CªÀÄÆ®å avÀætªÁVzÉ. ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

»A¢ ¸Á»vÀåzÀ "OvÀÛgÉÃAiÀÄ «gÀ»tÂ"AiÀiÁzÀ H«Äð¼É ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀ PÀgÀÄuÉUÉ ¥ÁvÀæ¼ÁzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ¸Á»vÀåzÀ "zÁQëuÁvÀå vÀ¥À¹é¤" H«Äð¼É NzÀÄUÀgÀ ªÀÄ£ÀßuÉUÉ ¥ÁvÀæ¼ÁVzÁݼÉ. ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è ¥ÀÇtðªÁV «PÀ¹vÀªÁUÀzÀ H«Äð¼ÉAiÀÄ ¥ÁvÀæ PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀ PÀ« ¸ÀºÀd zÀȶÖUÉ '¤ÃgÀªÀ zsÁå£ÀªÀzsÀÄ'ªÁV D ¤ÃgÀªÀvÉAiÀįÉèà vÀ£Àß ¥Àj¥ÀÇtð ªÀåQÛvÀézÀ ¥ÀPÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ CgÀ½ ªÀÄzsÀÄ ¸ÀƹzÀgÀÆ "UÉÆÃZÀgÁwÃvÉ"AiÀiÁVAiÉÄà PÁt¹PÉƼÀÄîvÁÛ¼É. PÀ«ºÀÈzÀAiÀÄzÀ C£ÀÄPÀA¥É, ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw, ªÉÄZÀÄÑUÉUÀ½UÉ ¥ÁvÀæ¼ÁzÀ `H«Äð¼É' UÁV PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀÄ `gÁªÀÄAiÀÄtzÀ±Àð£ÀA' PÁªÀåzÀ° `H«Äð¼É' JA§ ºÉ¸Àj£À 593 ¸Á®ÄUÀ¼À MAzÀÄ RAqÀªÀ£Éßà ¥ÀÇtðªÁV «ÄøÀ¯ÁVnzÁÝgÉ. F 593 ¸Á®ÄUÀ¼À°è H«Äð¼ÉUÉ £ÉÃgÀªÁV ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 33 ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ«zÀÝgÀÆ, G½zÀ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ CgÀªÀÄ£ÉUÉ, CAiÉÆÃzsÉåUÉ MzÀVzÀ zÀÄgÀAvÀ H«Äð¼ÉAiÀÄ F ¢ÃWÀðªÀiË£ÀzÀ UÉÆÃZÀgÁwÃvÀªÁzÀ agÀvÀ¥À¹é¤AiÀÄ §zÀÄQUÉ CªÀ¼À£ÀÄß zÀÆqÀ®Ä ºÉÃUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ J£ÀÄߪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¥ÀÇgÀPÀªÁV §A¢zÉ. ¹ÃvÁ gÁªÀÄ®PÀë÷ätgÀÄ PÁ£À£ÀPÉÌ vÉgÀ½zÀ£ÀAvÀgÀ ªÀĸÀtzÀAwzÀÝ CAiÉÆÃzsÉåAiÀįÉèà G½zÀ H«Äð¼ÉAiÀÄ ¹Üw PÀ« ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ®PÀÄvÀÛzÉ. CªÀ½UÁV PÀ« ºÀÈzÀAiÀÄ «ÄrAiÀÄÄvÀÛzÉ. zÀÄBR¨sÁgÀ¢AzÀ PÀA¦vÀUÉÆAqÀ PÀ«ªÁt "PÀqÉzÀ PÀqÀ¯ÉÆîAiÉÆÃzsÁå£ÀUÀj ªÀĸÀVzÁPÁæAw ¢£ÀzÀAzÀÄ, ¤ÃgÀªÀ zsÁå£ÀªÀzsÀÆ ºÉà H«Äð¼ÁzÉë, ¸Ë«ÄvÉæAiÀÄzsÁðAV, ºÉüÀÄ ¤Ã£É°èzÉÝ" JAzÀÄ £ÉÆAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÀÛzÉ. "¤£Àß £ÉÃvÀæ ±ÀvÀ¥ÀvÀæ¢A ¤£ÉßzÉðªÀÇ«£Á ªÉÃzsÉ dUÀļÀÄÝ¢®èªÉÃ?"JAzÀÄ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄAzÀ £ÀÄrAiÀÄÄvÀÛzÉ. `¥ÀwAiÉÆqÀ£É CgÀtåªÁ¸ÀzÀ §zÀÄQUÉ ºÉUÀ®ÄPÉÆlÄÖ, gÁPÀë¸À£À ¸ÉgÉUÉ ¹®ÄQ ºÀ¢§zÉvÀ£ÀzÀ ¸ÁºÀ¸ÀzÀ UÁxÉUÉ FqÁV, ªÀÄÆgÀįÉÆÃPÀzÀ ºÉÆUÀ½PÉUÉ M¼ÀUÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ vÀ¥À¹ìUÉ «ÄV¯ÁzÀÄzÀÄ ¤£Àß ¢ÃWÀðªÀævÀ. vÀ¥À¸ÉìA§ ºÉtÂÚ£À ¸ÁPÁgÀªÀÄÆwð ¤Ã£ÀÄ. ±Á¥ÀUÀæ¸ÀÛ¼ÁzÀ CºÀ¯ÉåUÉ CZÉÃvÀ£ÀzÀ gÀPÉëAiÀiÁzÀgÀÆ EvÀÄÛ. DzÀgÉ ¤£ÀUÉ CzÁªÀÅzÀÆ E®è. G¹gÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ `CgɧAqÉ'AiÀÄAvÉ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼ÀÆ C£ÀĪÀiÁ£À, ¤jÃPÀëuÉ, ©üÃw, T£ÀßvÉ, ºÀvÁ±ÉUÀ¼ÉA§ ¥ÀAZÁVß vÀ¥À¹é¤AiÀiÁV "vÀ¥À«ÄzÀÄðªÉÆqÉAiÀÄ¢zÀÄðzÀ £É£ÉAiÀÄ®zÉ ªÀĺÁªÀævÀªÀÄ¥ÀÅöà¢vÀgÀ fêÀjUÉ" JAzÀÄ DPÉAiÀÄ ¢üÃgÀUÁA©üÃAiÀÄð-¸ÀAAiÀĪÀÄzÀ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼À §UÉÎ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ £ÀÄrUÀ¼À£ÁßqÀÄvÁÛ£É. vÀ¥ÉÇêÀ£ÀPÉÌ ºÉÆgÀqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß "¸Ë«Äwæ ¥ÀÅl 9


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ vÁA ¤£ÀߣÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀtÚ£ÉÆqÀ£ÀqÀ«UÉÊzÀ¯ÉÌ ¥ÉÃ¼ï ¨ÉÃrzÀ£É" JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀgÀÆ, ªÀÄgÀÄUÀ½UÉAiÉÄÃ' ¨sÁævÀȨsÀQÛAiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀiÁ¢üPÀåzÉÆ¼ï ¦æÃw¬ÄA ©Ã¼ÉÆ̼ÀÄézÀA vÁA ªÀÄgÉAiÀÄ£À¯ÉÛ?" JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ "ªÀÄgÉAiÀÄ£ÉAzÀÄA ¸ÀÄ«ÄvÁævÀädA! ¥ÉüÀÝ£ÉãÀA, ¥Éüï, §£ÀPÉ £ÀqɪÀAzÀÄ?" JA§ÄzÁV PÀ« vÁ£Éà GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É. KPÉAzÀgÉ `®PÀë÷ät£À ªÀiÁw£À ¥ÀæPÁgÀ DPÉ` UÀÄgÀÄ vÀ¥ÀPÉ' ¹zÀÞ¼ÁUÀÄvÁÛ¼É. UÀÄgÀÄvÀ¥ÀPÉ ¢ÃPÉëUÉÆqÀ «ZÁgÀ ¸Àw ²gÉÆêÀÄtÂAiÀiÁzÀ H«Äð¼É¬ÄAzÀ §»gÀAUÀUÉƼÀîzÉ ªÀiË£À¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è ªÀÄļÀÄVºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ ¸ÀgÀAiÀÄÆwÃgÀzÀ°è ¥ÀtðPÀÄnAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹ agÀvÀ¥À¹é¤AiÀiÁV "avÀÛ¥ÉÇêÀÄAUÀ¼ÀzÀ gÀPÉëAiÀÄA ªÉÄÊy°UÉ gÁªÀÄAUÉ ªÉÄÃuï vÀ¤ß¤AiÀÄ zÉêÀ¤UÉ" JAzÀÄ DPÉAiÀÄ ¤¸ÁéxÀð vÁåUÀzÀ ªÀĺÀwAiÀÄ£ÀÄß JwÛ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ£É. ²æÃgÁªÀÄ-¹ÃvÉAiÀÄgÀ ¸ÉêÉUÉ vÀ¤ß¤AiÀÄ£À£ÀÄß M¦à¹, CªÀgÀÄ ªÀÄƪÀgÀ gÀPÉë-PÀ¯ÁåtUÀ½UÁV vÀ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀ H«Äð¼ÉAiÀÄ zÀÈqsÀ¤zsÁðgÀzÀ »AzÉ CªÀ¼ÀPÀÌ ¹ÃvÉAiÀÄ §UÉÎ EzÀÝ C¥ÁgÀ ¦æÃw -ªÀĪÀÄvÉUÀ¼Éà PÁgÀtªÉA§ MAzÀÄ ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß PÀ« F ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀȶָÀÄvÁÛ£É. ¹ÃvÁgÁªÀÄgÀ PÀ¯ÁåtPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä ºÀÆzÉÆÃlzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÀAqÀ ¹ÃvÉ, CªÀ£ÀzÉà zsÁå£ÀzÀ°è aAvÁªÀÄUÀß¼ÁUÀÄvÁÛ¼É. DUÀ DPÉAiÀÄ zÀÄUÀÄqÀzÀ PÁgÀtªÉãÉAzÀÄ C£ÀÄ£ÀAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉÃrzÀ H«Äð¼ÉUÉ vÀ£Àß C¼À®£ÀÄß vÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. vÁ£ÀÄ §ºÀÄPÁ®¢AzÀ®Æ ¸Àé¥ÀßzÀ°è PÁtÄwÛzÀÝ ¤Ã®zÉû vÁ£ÀÄ ºÀÆzÉÆÃlzÀ°è PÀAqÀ ªÀåQÛ JAzÀÄ vÀ£ÀßAvÀgÀAUÀzÀ vÀ¼ÀªÀļÀªÀ£ÀÄß CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. »ÃUÉ vÀ£ÀßAvÀgÀAUÀzÀ gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß H«Äð¼ÉAiÀÄ°è ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ ¹ÃvÉAiÀÄ ¸ÀÄR-¸ÀAvÉÆõÀ, K¼ÀÄ-©Ã¼ÀÄ, gÀPÉë-²PÉëUÀ¼ÀÄ CªÀ¼À ¥Á°UÉ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÁV vÀ£Àß ¸ÀÄR ¸ÀAvÉÆõÀUÀ½VAvÀ®Æ CPÀÌ£À PÀ¯ÁåtPÁÌV DPÉ JAvÀºÀ §°zÁ£ÀPÁÌzÀgÀÆ ¹zÀÞ! DzÀÝjAzÀ FUÀ CªÀgÀ gÀPÀëuÉUÁV ¸ÉêÉUÁV vÀ£Àß E¤AiÀÄ£À£Éßà M¦à¹PÉÆqÀĪÀAxÀ vÁåUÀ H«Äð¼ÉAiÀÄzÀÄ. MªÉÄä ®PÀë÷ät¤UÁV ¥ÀjvÀ¦¸ÀÄwzÀÝ «gÀ»t H«Äð¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£À¹£À°è PÀAqÀ gÁªÀÄ, ®PÀë÷ät¤UÉ F PÀÆqÀ¯Éà CAiÉÆÃzsÉåUÉ »A¢gÀÄUÀ®Ä DzÉò¹vÁÛ£É. CzÀPÉÌ ®PÀë÷ät£ÀÄ "CtÚ PÁAvÉ H«Äð¼É, vÀ¥À¹é¤, ¤£ÉÆßqÀ£É §gÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ªÀiÁPÉAiÀÄ PÀÈ¥ÉAiÀÄ£ÁAvÉ §AzÉ£ï ¤£ÀUÉ aAvɬĤvÁzɸÉUÉ ¨ÉÃqÀAiÀiï" JAzÀÄ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É. ®PÀë÷ät£À ªÀiÁw£À°è H«Äð¼ÉAiÀÄ zsÁå£ÀvÀvÀàgÀvÉ, ¸ÀAAiÀĪÀÄ PÁtĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ gÁªÀĤUÉ G«Äð¼ÉAiÀÄ KPÁAVvÀ£ÀzÀ §ªÀuÉ CAvÀgÀAUÀzÀ°è PÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÄ ªÉÃzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁvÀÈ ¥ÉæêÀÄ-«±Áé¸ÀUÀ¼À ªÀĺÁ¥ÀÇgÀzÀ°è PÉÊ»rzÀ CzsÁðAVAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV ¤®ðQë¹zÀ£ÉAzÀÄ ®PÀë÷ät£À §UÉÎ ¥ÀÅl 10

Sangama 2004, Ugadi Edition

EgÀĪÀ DPÉëÃ¥ÀPÉÌ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è GvÀÛgÀgÀÆ¥ÀªÁV §A¢gÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ §ºÀ¼À PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ. £ÀUÉAiÀÄ MqÀ°£À°è £ÀªÀÅgÁV avÀætUÉÆArgÀĪÀ ®PÀë÷ät£À «gÀºÀzÀ M¼ÀUÀÄ¢ ªÀÄ£ÀPÀ®PÀĪÀAwzÉ. ºÀ¹ ¸ËzɬÄAzÀ M¯É Gj¸À¯ÁgÀzÉ, CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÃvÀÄ, ªÉÄÊ ªÀÄÄRUÀ¼À£Éß®è ªÀĹªÀiÁrPÉÆAzÀÄ, gÁªÀÄ£À «£ÉÆÃzÀPÉÌ ¥ÀPÁÌV, PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀ ¹ÃvÉUÉ ªÀÄgÀÄV, ºÀ¹¸ËzÉ vÀAzÀ vÀ¦àUÁV £ÉÆAzÀ ®PÀë÷ät "PÀë«Ä¹ªÉÄ£ÀßA, ¥À¹AiÀÄ ¸ËzÉAiÀÄA vÀAzÉ£À¥ÀgÁ¢AiÀÄA" JAzÀÄ £ÀÄrzÀÄ ¥ÀżÉîAiÀÄ£Àß vÀAzÀÄ CqÀQ "¸ÀwAiÀÄA £É£ÉAiÀÄÄvÀÆ¢zÀ£ï, CVß zsÀUÀΣÉAiÉÄ a«ÄäzÀ£ï zsÀƪÀÄ vÀ£ÀÄ«A §ÄUÉÎAiÉÆïï". MªÉÄä ªÀÄÄwÛ£À ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄj¸ÀÄwÛzÉAiÉÆà J£ÀÄߪÀAvÉ ¹ÃvÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GzÀÄjzÀ »ªÀÄ©AzÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀ gÁªÀÄ "zÉëAiÀÄgÀ£À©üªÀA¢ü¸ÀÄwÛºÀgÀtå ¸ÀT" JAzÀÄ ºÁ¸Àå ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ, CAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè ¹ÃvÉAiÀÄ £É£À¦UÉ §AzÀzÀÄÝ H«Äð¼É, PÀAqÀzÀÄÝ DPÉAiÀÄ D£ÀAzÀzÀ PÀtÂÚÃgÀ ºÀ¤UÀ¼ÀÄ. "C®Û®ÄÛ, vÀAV H«Äð¼ÉAiÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄUÀ¼ï ªÀÄÄ£ï §¥Àð ¸ÉÆUÀPÀÄQð ªÀÄÄAUÁuÉÌUÀ¼À£À¦ð¹ºÀªÉÊ ¥ÁæuÉñÀégÀ£À ZÀgÀtvÀ®PÉ" F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¹ÃvÉUÉ gÁªÀÄ£À «£ÉÆÃzÀ PÉêÀ® «£ÉÆÃzÀªÁV PÁt¸ÀzÉ, H«Äð¼ÉAiÀÄ «gÀºÀzÀ £É£É¦£À vÀÄAvÀÄgÀÄUÀ¼ÁV PÀAqÀzÀÄÝ ¹ÃvÉAiÀÄ CAvÀBPÀgÀtzÀ°è H«Äð¼ÉAiÀÄ «gÀºÀ ºÉÃUÉ ¥ÀæwzsÀ餸ÀÄwÛvÀÄÛ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. `gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ±Àð£ÀA' PÁªÀåzÀ H«Äð¼É `UÉÆÃZÀgÁwÃvÉ', `PÁtzÀ ªÀåQÛ'AiÀiÁzÀgÀÆ PÁtĪÀ ±ÀQÛAiÀiÁV, PÁªÀåzÀ GzÀÝPÀÆÌ CzÀÆ ¸ÀAPÀµÀÖ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è vÀ£Àß ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjgÀĪÀÅzÀÄ «²µÀÖªÁV PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀð¯ÉÆÃPÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ£ÁzÀ PÀÄA¨sÀPÀtð£ÀÄ AiÀÄÄzÀÞ ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CªÀ£À C¥ÁgÀ ²ªÀ¨sÀQÛ CAvÉAiÉÄà CUÁzsÀ ±ÀQÛ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ½UÉ ¨ÉzÀjzÀ ¨sÀªÁ¤, vÀ£Àß C£À£Àå ¨sÀPÀÛ¼ÁzÀ H«Äð¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁAUÀ®åªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ²ªÀ¤UÉ ªÉÆgɺÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ DPÉAiÀÄ ¨sÀQÛ¤µÉÖAiÀÄ §UÉÎ UËgÀªÀ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. "...............................ªÀÄUÀ¼ÀÆ«Äð¼ÉUÉ £ÉÆÃqÀ°è ¸ÀgÀAiÀÄÆ £À¢AiÀÄvÀl¢ £À£Àᜐ ¤gÀAvÀgÀA ¥ÀÇf¹ vÀ¥ÀAUÉAiÀÄé½UÉ, ªÀÄÄrzÀ ºÀÆ ¨ÁqÀ¢gÀ°.........." JAzÀÄ ªÀgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ¼É. EAzÀæfvÀÄ«£À

PÀÆlAiÀÄÄzÀÞzÀ

¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ

gÁªÀÄ-

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

®PÀë÷ätgÁ¢AiÀiÁV PÀ¦¸ÉÃ£É «µÀªÀÄÆbÉðUÉ vÀÄvÁÛV vÀvÀÛj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ. CAxÀ zÀĨsÀðgÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è ¸ÀgÀAiÀÄÆ wÃgÀzÀ ¥ÀtðPÀÄnAiÀÄ°è H«Äð¼É PÉÊUÉÆAqÀ vÀ¥À¹ì£À ±ÀQÛ ¸ÀégÀƦtÂAiÀiÁzÀ `vÀ¥ÉÇîQë÷ä' PÉëêÀÄPÁvÀgÉAiÀiÁV gÀt¨sÀÆ«ÄUÉ ºÉÆgÀnzÁݼÉ. DUÀ DPÉAiÀÄ ` CªÀÄÈvÀgÀÆ¥ÀªÀ'£ÀÄßG PÀAqÀ `£À¨sÉÆîQë÷ä' "¤Ã£Ágï?" JAzÀÄ, "KvÀQà CªÀ¸ÀgÀzÀ ¥ÀAiÀÄtA?" JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ¼É. DUÀ vÀ¥ÉÇîQë÷ä F jÃw GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ¼É. '.....................................£ÀA¢UÁæªÀÄ¢A ¥ÉÇtÂäzÉ£ï; CAiÉÆÃzÁå ¥ÀæzÀQëtAUÉAiÉÄÝ£ï; avÀæPÀÆmÁ¢æAiÀÄA, zÀAqÀPÁgÀtåªÀÄA, ¥ÀAZÀªÀnAiÀÄA ªÀÄvÉÛ Q¶ÌAzÉAiÀĪÀiï ¸ÀÄwÛ §AzɤvÀÛuÉÎ, ªÉÄÃuï H«Äð¼Á¥ÁætAUÉ vÁAiÀÄégÀPÉAiÀĪÀiï, vÀªÀÄä£ÀgÀPÉAiÀÄA ªÉÄÃuï ¸ÀwAiÀÄ ªÉÄÃgÀÄPÀA¥À£ÀPÁj ¸ÀĪÀævÀzÀ IÄvÀ ±ÀQÛAiÀÄA ¥ÉÇvÀÄÛ ¥ÉÇÃzÀ¥É£ÀPÀÌ, gÀPÀ̸ÀgÀ PÉÆAzÀPÀÌ£ÀA ¥ÉÇgÉzÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄ£ÉUÉ §¥Àà±ÀĨsÀªÀÄ¥ÀàªÉÇïï" £ÀA¢UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀl F vÀ¥À±ÀêQÛ ¹ÃvÁgÁªÀÄ®PÀë÷ätgÀ ¨ÉAUÁªÀ¯ÁV, £ÉgÀ¼ÁV ¸ÁV CªÀgÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄwÛzÉ JA§ ªÀiÁvÀÄ JAxÀ CzÀÄãvÀªÁzÀÄzÀÄ. "PÁt, PÁt°è, zsÀªÀÄð±ÀQÛAiÉÄgÁªÀÄ¥ÀPÀëzÀ° ¤AvÉAvÀÄ ºÉÆÃgÁqÀÄwzÉ ¸Ét¹ zÀıÀêQÛAiÀÄA" JAzÀÄ vÀ¥ÉÇîQë÷ä ¸Àé¥Àß®Që÷äUÉ ¸ÁAvÀé£À ¤ÃqÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ C¥ÀǪÀðªÁVzÉ. EAzÀæfvÀÄ«£À UÀgÀ¼Á¸ÀÛç¢AzÀ ªÀÄÆbÉðUÉÆAqÀ ®PÀë÷ät, ¸ÀAfë¤AiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ JZÀÑgÀUÉƼÀÄîªÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è H«Äð¼ÉAiÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ ¨sÀªÀå avÀætzÀ ¥ÀgÁPÁµÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. "H«Äð¼É! Hjä¼É!" JAzÀÄ JZÀÑgÀUÉÆAqÀ ®PÀë÷ät, F ªÀÄÄ£Àß vÀ£Àß ªÀÄ£ÀB¥Àl®zÀ°è PÀAqÀ CZÀÑjAiÀÄ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀÄvÁÛ£É. "............................PÀAqÉ £ÁA ¢lA ªÀ®Ì®ªÀ£ÀÄnÖzÀð¼ÀA £À£Àß ¸ÀwAiÀÄA, vÀ¥À±ÀÑAiÉÄð¬ÄA ¥ÀÇeÉåAiÀiÁVzÀð¼ÀA! vÀ£Àß ¢ªÀå±ÀQÛAiÉƼɣÀß ºÀÈzÀAiÀÄPÀªÀÄÈvÀªÀ£ÉgÉzÀÄ ªÉÄÃWÀ£ÁzÁ©üZÁjPÉ AiÀiÁUÀPÉ£ÁßAiÀÄÄ vÀ«AiÀÄzÀAzÀ¢ vÉÆr¹zÀ¼ï vÀ¥ÀB PÀªÀZÀªÀA" JAzÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ "¥ÀÇeÉåAiÀÄA ¥ÁætªÀ®è¨sÉAiÀiÁV ¥ÀqÉzÀ £ÁA zsÀ£Àå£ÉʸÀ¯É zsÀ£ÀågÉƼï! ¨sÀAUÀ«Ä£ÀÄßAmÉ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÁæªÀĹ¢ÞUÉ? £ÀqɪÀ«Äà CVß vÀqÉAiÀĤ£ï" `H«Äð¼ÉAiÀÄ vÀ¥ÉÇÃeÁé¯É vÀªÀÄä ¨ÉA§®ªÁEgÀ®Ä E£ÀÄß AiÀiÁªÀ CVßAiÀÄÆ vÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉAiÀįÁgÀzÀÄ. CAxÀ ¥ÀÇeÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ ¥ÁætªÀ®è¨sÉAiÀiÁV ¥ÀqÉzÀ vÁ£Éà zsÀ£Àå!' JA§ ªÀiÁvÀÄ ®PÀë÷ät£À ¨ÁAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÁzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀPÉÌ «ÄV¯ÁzÀ ¥Àæ±À¹Û-UËgÀªÀUÀ¼ÀÄ H«Äð¼ÉUÉ ¨ÉÃPÉ? DPÉAiÀÄ ¥ÁvÀæzÀ WÀ£ÀvÉ, UÁA©üÃAiÀÄð, Nd¸ÀÄì, vÉÃd¸ÀÄìUÀ½UÉ F ªÀiÁvÀÄ gÀ£Àß zÀ¥ÀðtªÁVzÉ. EAxÀ MAzÀÄ ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ` gÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀzÀ H«Äð¼É' JA¢UÀÆ oÁPÀÆgÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ" PÁªÀåzÀ C£ÁzÀgÀ"PÉÌ M¼ÀUÁzÀ ¥ÁvÀæªÀ®è. ªÀ£ÀªÁ¸À¢AzÀ »A¢gÀÄVzÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ®PÀë÷ätgÀ£ÀÄß PÁt®Ä H«Äð¼É ºÉÆgÀqÀ®Ä ¹zÀÞ¼ÁUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁAqÀ« `¤£Àß vÀ¥ÉÇäµÉ× CªÀjUÉ CjªÁUÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ FVgÀĪÀAvÉAiÉÄà ªÀ®Ì®zsÁjtÂAiÀiÁV ¨Á' J£ÀÄßvÁÛ¼É. DzÀgÉ DªÉüÉUÉ H«Äð¼ÉAiÀÄ DvÉÆäãÀßw CvÀÄå£ÀßvÀªÀÄlÖPÉÌÃjvÀÄÛ. DzÀPÁgÀt CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁAqÀ«AiÀÄ ªÀiÁwUÉ GvÀÛgÀªÁV` vÀ¥ÀzÀ UÀÄj ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ®è'. "vÀ£Àß vÁ£ï E®èUÉʪÀÅzÉ J®è ¸ÁzsÀ£ÉUÉ UÀÄj ªÉÄÃuï vÀ¥ÀPÉ.......¥ÀgÀªÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀA" JAzÀÄ w½ ºÉý ±ÀĨsÀæ¸ÁßvÉAiÀiÁV, ªÀ¸ÁÛç®APÁgÀ ¨sÀƶvÀ¼ÁV PÁt¹ PÉƼÀÄvÁÛ¼É. E°è H«Äð¼ÉAiÀÄ ªÀåQÛvÀé O£ÀßvÀåPÉÌÃjgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. ¢ÃWÀð CUÀ°PÉAiÀÄ£ÀAvÀgÀ vÀ¤ß¤AiÀÄ »A¢gÀÄUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀA¢ü¸ÀĪÀ PÁtĪÀ £ÀÄr¸ÀĪÀ DvÀÄgÀ«zÀÝgÀÆ vÀ£Àß vÀ¥ÉÇâÃPÉëAiÀÄ ªÀĺÁªÀÄA¢gÀªÁV, CPÀÌgÉAiÀÄ D±ÀæAiÀĪÀ¤ßvÀÄÛ ¸ÀºÀPÀj¹zÀ D vÀ¥ÉÇèsÀÆ«ÄAiÀÄ IÄtªÀ£ÀÄß DPÉ ªÀÄgÉw®è. ¢£ÀªÀÇ ªÀÄ£À¹ì£ÀµÉÖà zÉúÀPÉÌ ªÀÄÄzÀªÀ£ÀÄß ±ÀĨsÀævÉ, G¯Áè¸ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÀAiÀÄÆ£À¢UÉ £À«Ä¹, ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥ÀæPÀÈwUÉ PÀÈvÀdß÷åvÉ ¸À°è¹, "ZÀvÀÄzÀð±ÀUÀ½A vÀ£ÀUÉ zsÀÈwAiÀĤvÀÄÛ¥ÀPÀÈwUÉ" ªÀAzÀ£É ¸À°è¸ÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈUÀ ¥ÀQëUÀ½UÉ w¤¸À£ÀÄß ¤Ãr D vÀ¥ÉÇèsÀÆ«ÄUÉ £ÀªÀĸÀÌj¹ ¨sÀQÛ UËgÀªÀUÀ½AzÀ CzÀgÀ ªÀÄÈwÛPÉAiÀÄ£ÀÄß ²gÀzÀ°è zsÀj¹ ºÉÆgÀqÀĪÀ H«Äð¼ÉAiÀÄ°è PÀAqÀħgÀĪÀ ¸ÀAAiÀĪÀÄ, PÀÈvÀdÕvÁ¨sÁªÀ, ¥ÀæPÀÈw¥ÉæêÀÄ, ªÀÄ£ÉÆäUÀæºÀ C¥ÀǪÀðªÁzÀÄzÀÄ. £ÀA¢UÁæªÀÄPÉÌ vÉgÀ¼ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß £ÀªÀĸÀÌj¹zÀ H«Äð¼ÉUÉ ¸ÀÄ«ÄvÉæ "¤£Àß vÁ½AiÀÄ ¥ÀÅtåªÉÄʸÀ¯É ªÀÄUÀ¼É, ªÀÄgÀ¼ÀÄÝzÀÄ PÁqÀÄ ¥Á¯ÁzɪÀÄä PÀÄ®zÉüÉÎ" JAzÀÄ C©üªÀiÁ£À¢AzÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ ¸ÀƸÀÄvÁÛ¼É. C®èzÉ vÀ¤ßAzÁzÀ zÀÄgÀAvÀzÀ £ÉÆë¤AzÀ §¼À° ¨ÉAzÀÄ, CªÀªÀiÁ£À¢AzÀ ddðjvÀ¼ÁzÀ PÉÊPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAvÉʹ PÀgÉvÀgÀ®Ä "H«Äð¼É £ÀªÀÄä ¸ÀAPÀlQAzÀÄ §AzÀÄzÀÄ «gÁªÀĪÀiÁ PÉÊPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆêÀåxÉUÉ ¥ÉüÉAzÀÄ §¥ÀÅðzÉÆ ¥Àj¸ÀªÀiÁ¦Û?..." JAzÀÄ ºÉý, H«Äð¼ÉAiÀÄ£Éßà DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAvÉʹ PÀgÉvÀgÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ°è, ¸ÀÄ«ÄvÉæAiÀÄ CAvÀgÀAUÀzÀ°è H«Äð¼ÉAiÀÄ ªÀåQÛvÀé ªÀÄÆr¹gÀĪÀ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÉÊPÉAiÀÄ°è H«Äð¼É ¤ªÉâ¸ÀĪÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ ¸Ëd£Àå, ¸Ë²Ã®å, «£ÀAiÀÄ, ªÀÄzÀðªÀvÉ, PÉÆêÀįÁAvÀBPÀgÀtUÀ½UÉ »rzÀ ¥ÀÅl 11


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

gÀ£Àß £ÀÄrUÀ¼ÁVªÉ.

¥ÀjªÀÅzÁ£ÀAzÀ ¨sÁVÃgÀyAiÀĪÉÇïï"

"CªÀÄä ¤ªÀÄä zÀÄBRzÀ ªÉÄÃgÉAiÀÄA £Á£À¼ÉAiÀįÁgÉ aPÀ̪À¼ï, £ÀªÀÄUÁV, ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÁV, NPÀj¸À¢ÃAlªÉüÁÌ PÁ¼ÀPÀÆmÉÆÃ¥ÀªÀÄzÀ ºÀÈvÁÛ¥ÀªÀÄA vÁ¬Ä, ¤£ÀUÀ®è¢£ÁßUÉð ¥ÉÃ¼ï ¸ÀAªÀÄyvÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀ£ÀÆd fëvÀPÀxÁ ¸ÁUÀgÉÆÃwÜvÀ WÉÆÃgÀUÀgÀ¼ÀªÀÄA zsÀj¸ÀĪÀ ²ªÁ²ªÀ ²æÃPÀAoÀ ±ÀQÛ? D²ÃªÀð¢¸ÀÄ K¼ÀÄ, ¨ÁgÀªÀÄä! £ÉøÀgï §½AiÀÄ ¨Á¼ï vÀÄA©

»ÃUÉ "gÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA" PÁªÀåzÀ°è PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀÄ "vÀ£Àß vÁA E®èUÉʪÀÅzÉ vÀ¥ÀA" JA§ ¢ÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÛ H«Äð¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ°¤AzÀ PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ C£ÀågÀ ¸ÀÄRzÀ°èAiÉÄà vÀ£ÀßvÀ£À PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÁßV awæ¹zÁÝgÉ. ºÉÆgÀ£ÉÆÃlPÉÌ JzÀÄÝ PÁtzÀ UËt ¥ÁvÀæªÁzÀgÀÆ, M¼À£ÉÆÃlPÉÌ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ ¥ÁvÀæªÁV NzÀÄUÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è agÀPÁ® G½AiÀÄĪÀ ¢üêÀÄAvÀ ªÀåQÛAiÀiÁV PÀAUÉƽ¸ÀÄvÁÛ¼É.

ZÀÄlÄPÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼ÀÄ CªÉÄÃjPÁzÀ°èzÁÝUÀ ¦ü¹AiÉÆxÉgÀ¦¸ïÖ §½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §A¢vÀÄÛ. DPÉ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄ dvÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. PËAlj£À°èzÀݪÀ¼ÀÄ ©¯ï PÀlÖ®Ä DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÁUÀ, eÉÆvÉVzÀÝ DPÉAiÀÄ ¥ÀwAiÀÄÄ ¥À¸ÀÄð vÉUÉzÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, 'F¸ï » ¥ÉìÄAUï AiÀÄĪÀgï ©¯ï? ºË £ÉÊ¸ï ºÀ¸ÉâAqï AiÀÄÄ UÁmï' J£ÀÄßvÁÛ¼É.

CªÉÄÃjPÀzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ºÀÄnÖzÀ DPÉUÉãÀÄ UÉÆvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àw ¥ÀwßAiÀÄgÀ ¸ÀA§AzÀ? F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀ¼À°è K£ÀÆ vÀ¦à®è C£ÉÆßÃtªÉ? «. PÉ, £ÉÃ¥Àg﫯ï, E°£ÁAiÀiï

Best Wishes to Kannada Kuta From

BABA FOODS In St. Charles

Indo-Pak Groceries & Movie Store

WE CARRY: DVD & VIDEO, AUDIO & CD, FRESH VEGETABLES, SWEETS, GROCERIES & SNACKS

311 N. 2nd St. #106 St. Charles, IL 60174 Ph: (630) 513-0582 Fax: (630) 513-5367 Working Hours

MANI BABURAO

¥ÀÅl 12

Monday to Friday – 10 a.m. to 8:30 p.m. Saturday / Sunday – 10 a.m. to 6 p.m.

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Jnanabharathi Institute of Kannada Language and Culture Chicagoland, Illinois

PÀ£ÀßqÀPÉ ºÉÆÃgÁqÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀAzÁ!

J¯ÁèzÀgÀÄ EgÀÄ, JAvÁzÀgÀÄ EgÀÄ JAzÉA¢UÀÄ ¤Ã PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ

²PÁUÉÆà ªÀ®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀAzÀªÀÄäUÀ½UÉ PÀ¼ÉzÀ 18 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è NzÀÄ, §gÀºÀ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉÃ, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ CjªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹, vÁAiÀiÁßr£À ºÁUÀÄ vÁAiÀÄÄßrAiÀÄ PÀA¥ÀÅ, EA¥ÀÅ, »jªÉÄUÀ¼À£ÀÄß G½¹ ¨É¼À¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ “eÁÕ£À¨sÁgÀw”UÉ ¤ÃªÀÇ, ¤ªÀÄä PÀÄrUÀ¼ÀÆ §AzÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¤ªÀÄUÉ ¸ÁéUÀvÀ. ¸ÀA¥ÀPÀð (CONTACT): H. S. Jayaswamy (847 234 5662), Brunda Kamath (847 549 9648), Anita Murthy (630 579 0475), Anuradha Arun (630 759 5683), Audupudi (847 882 2788), Jayashree Kumar (630 427 0240), Kusuma & B. Indusekar (630 369 3438)

s¸ÀܼÀ

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

(LOCATION):

Darien Park District Recreation Center, 133 Plainfield Road, Darien, Illinois

¥ÀÅl 13


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

§tÚzÀ PÀ£ÀßqÀPÀ £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ - qÉÃjAiÀÄ£ï, E°£ÁAiÀiï PÉÆ£ÉUÉƪÉÄä Kgï EArAiÀiÁ ¥Éèä£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄ G¹gÀÄUÀgÉzÀ¼ÀÄ C²é¤. ¸ÉPÀÆåjn ZÉPï, PÀ¸ÀÖªÀiï ZÉPï, ®UÉÃeï ZÉPï, ªÀÄtÄÚ, ªÀĹ J®è ªÀÄÄVzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ¨Á®zÀAvÀºÀ PÀÆå£À°è ¤AvÀÄ ¤AvÀÄ PÀqÉUÀÆ ¹ÃlÄ ºÀÄqÀÄQ PÀĽvÁUÀ 'C§â' CAvÀ C¤ß¹vÀÄ. ºÀUÀÄgÁV PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ PÀĽvÀ¼ÀÄ. "ºÀ¯ÉÆà ªÉÄÃqÀªÀiï" JAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà ºÉýzÀÄÝ PÉý PÀtÄÚ ©lÖ¼ÀÄ. JzÀÄjUÉ M§â ªÀÈzÀÞ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¤AwzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ «AqÉÆà ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ w½zÀ ªÉÄÃ¯É JzÀÄÝ ¤AvÀÄ eÁUÀ ©lÖ¼ÀÄ C²é¤. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À¯Éèà ªÀiÁvÀÄ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÆ PÀ£ÀßrUÀgÉAzÀÆ, ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ §A¢zÀÝgÉAzÀÆ w½¬ÄvÀÄ. "¤ªÀÄUÉ CªÉÄjPÁ EµÀÖªÁ¬ÄvÁ?" JAzÀ¼ÀÄ C²é¤. "K£ÉÆà £ÉÆÃqÉÆÃPÉ ªÀiÁvÀæ ZÀAzÀ. EgÉÆà HgÀ®è EzÀÄ. ªÀiÁA¸À ¨sÀPÀëPÀgÀ zÉñÀ. £ÀªÀÄä £ÀAiÀÄ, «£ÀAiÀÄ, ªÀÄÈzÀÄ ªÀiÁvÀÄ, £ÀqÀªÀ½PÉ EªÀjUÉ°è §A¢ÃvÀÄ! fêÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ ªÀåªÀºÁgÀªÉà EªÀjUÉ." "CzÁåPÉ ºÁUÉ ºÉýÛÃj?" "C®è, £ÉÆÃr ªÀÄvÉÛ. ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀ¢£ÉAlÄ ªÀµÀð DUÁÛ EzÀÝ ºÁUÉ CªÀgÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀªÀÄä PÁ® ªÉÄÃ¯É vÁªÀÅ ¤AvÀÄPÉÆèÉÃPÀÄ. E®è PÁ¯ÉÃf£À°è NzÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁgÉ. vÀªÀÄä £Á¬ÄAiÀÄ£ÁßzÀgÀÆ ºÁ¹UÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä eÉÆvÉ ªÀÄ®UÉÆÃPÉ ©qÁÛgÉ. DzÀgÉ ¸ÀéAvÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©qÉÆ®è. ªÀAiÀĸÁìzÀ C¥Àà, CªÀÄä£À£ÀÄß vÉÆUÉÆAqïºÉÆÃV £À¹ðAUï ºÉÆêÀiïUÉ ºÁPÁÛgÉ. £ÁªÀÅ ºÁUÉ®è ªÀiÁrÛêÁ ºÉý." JAzÀgÀÄ DvÀ. ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀ CªÀgÀ ºÉAqÀw CªÀgÀÄ ºÉýzÉÝ®è ºËzÀÄ JA§AvÉ vÀ¯ÉzÀÆUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼É¸À®Ä EµÀÖ ¥ÀqÀzÉ C²é¤ DUÀ vÁ£Éà vÀA¢lÖ HlzÀ PÀqÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¹zÀ¼ÀÄ. CzÀÄ £Á£ï-ªÉeï DVvÀÄÛ! Kgï ºÉÆøÉÖ¸ïUÉ ºÉý ªÉfmÉÃjAiÀÄ£ï «Äïï vÀj¹zÁݬÄvÀÄ. ªÀÈzÀÞgÀÄ ºÉýzÀ "ªÀiÁA¸À ¨sÀPÀëPÀgÀ zÉñÀ" JA§ ¥ÀzÀ¸ÀgÀt £É£ÉzÀÄ £ÀUÀÄ §A¢vÀÄ CªÀ½UÉ. £ÀªÀÄä°èCPÀëgÀ±ÀBªÁVAiÀÄÆ, C®APÁjPÀªÁVAiÀÄÆ-ªÀiÁA¸À w£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÉÆgÀvÉAiÉÄ! ¤vÀåªÀÇ d¥À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀ¼À ¨sÁªÀ PÀÆqÁ D¦üÃ¸ï ¥ÁnðUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ £Á£ï-ªÉeï w£ÀÄߪÀÅzÀÄ, PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 'ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ±ÉÆÃQ ªÀiÁvÀæ C®è, CªÀ±ÀåPÀvÉ PÀÆqÁ. J®ègÀ eÉÆvÉ ¨ÉgÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ vÀÄA§ ªÀÄr ªÀiÁqÉÆÃPÁUÀ®è.' JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CµÉÖ®è d¥À, vÀ¥À ªÀiÁrAiÀÄÆ ªÀÄPÀ̼À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀgÀÄ ºÀvÀ¨sÁUÀågÁVzÀÝgÀÄ. E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ rUÁæyðUÀ¼ÁV ¥ÀÅl 14

PÁ¯ÉÃfUÉ ªÀÄtÄÚ ºÉÆvÀÄÛ ºÁUÀÆ »ÃUÀÆ ¥Á¸ÁzÀªÀgÀÄ. PÀqÉUÉ AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀªÀÇ ¹PÀÌ¢zÀÝgÀÆ E¹Ûç ªÀiÁrzÀ ¥ÁåAlÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ HgÉ®è C¯ÉzÀÄ ±ÉÆÃQ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ. CªÀjUÁV ¸Á® ªÀiÁr MAzÀÄ ¥sÁåPÀÖj vÉUÉ¢zÀÝgÀÄ ¨sÁªÀ. CzÀÆ HfðvÀPÉÌ §gÀzÉ FUÀ ¸Á® wÃj¸ÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ zÉÆqÀØ vÁ¥ÀvÀæAiÀĪÁVvÀÄÛ.... JzÀÄj£À ¹Ãn£À°è MAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CzÀgÀ CªÀÄä Dr¸ÀÄvÁÛ EzÀݼÀÄ. ºÁqÀÄ ºÉý CzÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ZÀ¥Áà¼É ºÁQ¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. D ªÀÄUÀÄ Q®Q® CAvÀ £ÀUÀÄwÛvÀÄÛ. MAzÀƪÀgÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«gÀ§ºÀÄzÀÄ. C²é¤ ªÁ±ï gÀÆA ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀݪÀ¼ÀÄ D ªÀÄUÀĪÀ£Éßà vÀĸÀÄ PÁ® £ÉÆÃqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¥ÁæAiÀıÀB CªÉÄjPÁzÀ°è ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀÄ CzÀÄ. CªÉÄjPÁzÀ ¥ÀæeÉ. DzÀgÉ CzÀPÉÌãÁzÀgÀÆ UÉÆvÉÛ? vÁ£ÀÄ CªÉÄjPÁzÀ ¥ÀæeÉ. CzÀÄ ªÉÄîÄ. EzÀÄ QüÀÄ. CªÉÄjPÀªÉà ZÀAzÀ, ¨sÁgÀvÀªÉà ZÀAzÀ JA§ vÁPÀ¯Ál D ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄ£À¹ì£À°è E®èªÉà E®è! vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå JA§ ºÀUÀÄgÁzÀ PÀ®à£É ªÀiÁvÀæ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÄUÀÞ ªÀÄ£À¹ì£À°è. £ÁªÀÅ zÉÆqÀتÀgÁV '§Ä¢Þ' §AzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæ F vÁgÀvÀªÀÄåUÀ¼À CªÁAvÀgÀzÀ°è ¹QÌ ºÁQPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ªÀåQÛ «PÁ¸À ºÉÆA¢zÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ eÁÕ£ÀªÀÇ F ªÀÄUÀÄ«£À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄAvÉAiÉÄà ±ÀĨsÀæªÁzÀzÀÄÝ, ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀzÀÄÝ. £ÁªÀÅ eÁwÃAiÀÄvÉ, ¥ÁæAwÃAiÀÄvÉ, zÉòÃAiÀÄvÉ J®èªÀ£ÀÆß «ÄÃjzÀ 'ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ' ªÀiÁvÀæ JAzÀÄ. EzÀ£Éßà C®èªÉ PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ? "£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀzÀ ºÉÆlÖ vÀÆj, J®è vÀvÀézɯÉè «ÄÃj, ¤¢ðUÀAvÀªÁV Kj..." JAzÀÄ. J®ègÀ Hl ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊmï rªÀiï ªÀiÁrzÀgÀÄ. C²é¤ »AzÀPÉÌ MgÀV PÀĽvÀÄ PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑzÀ¼ÀÄ. F ¸Áj vÀ£ÀߣÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä C¥Àà Kgï¥ÉÇÃmïðUÉ §gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ £É£ÉzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì T£ÀߪÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ ªÀµÁðAwPÀPÁÌVAiÉÄà F ¥ÀæAiÀiÁt. £ÉÆÃqÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà JµÉÆÖAzÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è! vÁ£ÀÄ ©lÄÖ §AzÀ ¨sÁgÀvÀ....E£ÀÆß ¥ÁæAiÀÄ ªÀiÁ¹gÀzÀ C¥Àà, CªÀÄä, ¨Á¼É J¯É ºÁQ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÉUÀt ºÁQ JAd®Ä ¸Áj¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀ, N¢ §gÉAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ...J®èªÀ£ÀÆß PÁ® gÁAiÀÄ vÀ£Àß §ÆlÄUÁ°£À°è ºÉƸÀQ ºÁQzÀÝ! ºÁPÀÄvÀÛ¯Éà EzÁÝ£É. FUÀ »jAiÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁj£À°è G½zÀªÀgÀÄ ºÀj aPÀÌ¥Àà ªÀiÁvÀæ. CªÀjUÀÆ ¸ÉÆÖçÃPï DVzÉ JAzÀÄ ¸ÀÄ¢Ý §A¢vÀÄÛ. ¸ÉÆÖçÃPï J£ÀÄßvÀÛ¯Éà C²é¤UÉ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ jºÁå©°mÉñÀ£ï ¸ÉAlj£À°èzÀÝ ªÉÄÃj £É£À¥ÁzÀ¼ÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½AzÀ ¸ÉÆÖçÃPï ¥ÉñÀAmï ªÉÄÃjUÉ C°è aQvÉì ¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

£ÀqÉ¢vÀÄÛ. C²é¤ CªÀ¼À ¦ü¹PÀ¯ï vÉgÀ¦¸ïÖ DVzÀݼÀÄ. vÉgÀ¦ ªÀÄÄVzÀÄ, ªÉÄrPÉÃgï PÉÆqÀĪÀ ºÀtªÀÇ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÁÛ §AzÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄÃjUÉ ªÁ¸ÀPÉÌ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ ¸ÀܼÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? JAzÀÄ «ÄÃnAUï £ÀqɹzÀÝgÀÄ. D «ÄÃnAUï£À°è ªÉÄÃjAiÀÄ ¦ü¹PÀ¯ï vÉgÀ¦¸ïÖ C²é¤, ¹àÃZï vÉgÀ¦¸ïÖ °Ã¸Á, DPÀÄå¥ÉñÀ£À¯ï vÉgÀ¦¸ïÖ ªÀÄjAiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À qÁPÀÖgï qÁ.¹ävï EzÀÝgÀÄ. ¢£ÀzÀ E¥ÀàvÀÛ£Á®ÄÌ UÀAmÉAiÀÄÆ ªÉÄÃjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ ¨ÉÃPÁVzÀÝgÀÄ. CªÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÀºÀ dªÁ¨ÁÝj ¤ªÀð»¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÀÇ EgÀ°®è, ªÀÄ£À¸ÀÆì EgÀ°®è JA§ ¸ÀÆZÀ£É ¹QÌvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉ CªÀ½UÉ £À¹ðAUï ºÉÆêÀiï£À°è EgÀĪÀÅzÉà M¼ÉîAiÀÄ CgÉÃAeïªÉÄAmï JAzÀÄ «ÄÃnAUï£À°è ¤zsÁðgÀªÁ¬ÄvÀÄ. J®ègÀÆ JzÀÄÝ PÀÄað ¸Àj¹ ºÉÆgÀqÀ®Ä C£ÀĪÁUÀÄwÛzÁÝUÀ qÁ. ¹ävï CªÀgÀÄ "¤ªÀÄä zÉñÀzÀ°è F ¥Àæ±ÉßAiÉÄà §gÀĪÀÅ¢®è. C®èªÉà C²é¤? " JAzÀgÀÄ. J®ègÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÆ C²é¤AiÀÄ PÀqÉUÉ wgÀÄVzÀªÀÅ. "MlÄÖ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄvÉÛ®è £ÉAljµÀÖgÀÄ, PÉ®¸ÀPÉÌ D¼ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ...EgÀĪÀ vÀÈwÃAiÀÄ dUÀwÛ£À gÁµÀÖçUÀ¼À°è EAvÀºÀ ZÀZÉðUÉ CªÀPÁ±ÀªÉà E®è. »jAiÀÄgÀÄ CAzÀgÉ J°è®èzÀ UËgÀªÀ D zÉñÀUÀ¼À°è." JAzÀgÀÄ qÁ. ¹ävï. J®ègÀ PÀtÄÚUÀ¼À®Æè ªÉÄaÑUÉ ªÀåPÀÛªÁVvÀÄÛ. C²é¤AiÀÄÆ "ºËzÀÄ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è EAvÀºÀ £À¹ðAUï ºÉÆêÀiïUÀ¼Éà E®è." JA¢zÀݼÀÄ.....DªÉÄïÉ.. UɼÀw..... °Ã¸Á....§AzÀÄ...... C²é¤AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥À¸ïð eÁj £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©vÀÄÛ. C²é¤ ¤zÉæAiÀÄ D¼ÀPÉÌ E½zÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. ***********************************************************

ªÀµÁðAwPÀ ¸ÁAUÀªÁV £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. vÀAzÉAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀzÀÝPÁÌV C²é¤UÉ K£ÉÆà MAzÀÄ vÀÈ¦Û ¹QÌvÀÄÛ. £ÉAljµÀÖgÉ®è §AzÀÄ ªÀiÁvÁr¹zÀgÀÄ. "¤Ã£ÀÄ CµÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°èzÀÝgÀÆ §AzÉAiÀÄ®è. PÀgÀļÀÄ ¸É¼ÉvÀ CAzÉæ ºÁUÉÃ. JµÉÖAzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ E°èAiÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¨É¼ÉzÀªÀ¼ÀÄ. C°èUÉ ºÉÆÃzÁPÀët ¤£Àß UÀÄt C°èAiÀĪÀgÀ ºÁUÉ DUÀÄvÁÛ?" ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV £ÁªÀÅ CªÀjVAvÀ ªÉÄÃ®Ä JA§AvÀºÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ E£ÉÆߧâjUÉ vÀ£ÀߣÀÄß ºÉÆð¹PÉƼÀÄîªÀ, EzÀÄ ªÉÄîÄ, CzÀÄ QüÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¸ÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀ AiÀiÁPÉ? £ÁªÀÅ AiÀiÁPÉ C°èUÉ CzÉà ZÀAzÀ, E°èUÉ EzÉà ZÀAzÀ JAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀ¨ÁgÀzÀÄ! £ÁªÉ®ègÀÆ £ÁªÀÅ ºÀÄnÖ §AzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw, DZÁgÀ, «ZÁgÀUÀ¼À §tÚªÀ£ÀÄß §½zÀ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÀ ºÁQPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. D PÀ£ÀßqÀPÀzÀ°è £ÀªÀÄäzÉ®èªÀÇ E¤ß®èzÀµÀÄÖ ZÉAzÀ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. G½zÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ £ÀqÉ£ÀÄrUÀ¼ÀÄ QüÀÄ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ! PÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀPÀ ºÁQPÉÆAqÀªÀjUÉ PÉA¥ÀÅ §tÚ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ PÉA¥ÁV PÀAqÀÄ, ºÀ¹gÀÄ §tÚ ªÀiÁvÀæ PÀ¥ÁàV PÀAqÀAvÉ! CªÉÄjPÁzÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀ MAzÀÄ zÀjzÀæ zÉñÀ, ¤gÀPÀëgÀ PÀÄQëUÀ¼À £ÁqÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ PÀtÚ°è CªÉÄjPÁ MAzÀÄ zsÀ£À ¦±Áa »rzÀ ªÉÄnÃjAiÀÄ°¹ÖPï ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ zÉñÀ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉ JA§ÄzÉà ¸ÀļÀÄî. CªÀgÀªÀjUÉ CªÀgÀªÀgÀ PÀ£ÀßqÀPÀzÀ°è PÀAqÀzÉÝà ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉ! C²é¤ HlPÉÌ PÀĽvÁUÀ ºÀj aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ËªÀÄå¼À ¥ÀPÀÌ PÀĽvÀ¼ÀÄ. C²é¤, ¸ËªÀÄå eÉÆvÉ eÉÆvÉUÉ ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ. CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÀµÀÄÖ ºÀwÛgÀªÁVvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ. ºÀj aPÀÌ¥Àà ºÉÃVzÁÝgÉ? JAzÀÄ «ZÁj¹zÀ¼ÀÄ C²é¤. "FVÃUÀAvÀÆ CªÀjUÉ ªÀÄ®VzÀ¯Éèà J®è DUÀÄvÉÛ C²é¤. ¥Á¥À, CªÀÄäAUÉ vÀÄA§ PÀµÀÖ. PÉ®¸ÀzÀªÀ¼ÀÄ §gÉÆÃPÉ ªÀÄÄAZÉ CªÀÄä UÀ°ÃdÄ §mÉÖUÀ¼À£Éß®è vÁ£Éà MUÉzÀÄ ºÁPÁÛ¼É. £À£ÀUÀÆ ªÀÄ£É, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄj ©lÄÖ C°èUÉ ºÉÆÃV vÀÄA§ ¢£À EgÉÆÃPÉ DUÀ®è." JAzÀ¼ÀÄ ¸ËªÀÄå. "AiÀiÁPÉ PÉ®¸ÀzÀªÀ½UÉ ºÁPÉÆÃPÁUÀ¯Áé?" "CAiÉÆå, FUÀ CAxÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß MUÉAiÉÆÃPÉ PÉ®¸ÀzÀªÀgÀÆ M¥Àà®è. CzÀÆ C¯ÉÝ C¥ÀàAUÉ ªÀÄ®VzÀ¯Éèà J®è DUÀÄvÉÛ CAvÀ HgÀªÀjUÉ®è AiÀiÁPÉ UÉÆvÁÛUÉâÃPÀÄ? C£ÉÆßà ¸Áé©üªÀiÁ£À ¨ÉÃgÉ CªÀÄäAUÉ." gÁzsÀ aQÌ ªÀÄÄAaAzÀ ºÁUÉÃ. K£ÉÆà MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¸Áé©üªÀiÁ£À. CªÀgÀ DvÀäUËgÀªÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ E£ÉÆߧâgÀ ªÉÄaÑUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆUÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹vÀÄÛ! K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁr vÀªÀÄV®èzÀ zË®vÀÛ£ÀÄß ªÉÄgɹ d£ÀgÀ ªÉÄaÑUÉUÉ ¥ÁvÀægÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ vÀªÀPÀ CªÀgÀzÀÄÝ. "D£ÉUÉ JgÀqÀÄ ¸Émï ºÀ®ÄèUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ M¼ÀUÉ dVAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀAxÀzÀÄÝ; E£ÉÆßAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ vÉÆÃj¹ ªÉÄgɸÀĪÀ zÀAvÀ." JAzÀÄ J¯ÉÆèà N¢zÀ £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. gÁzsÀ aPÀ̪ÀÄä£À ¸ÀzsÀåzÀ ¥Àj¹Üw ºÁUÉà DVvÀÄÛ. JzÀÄj£À ¸Á°£À°è Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÀÝ ¸ËªÀÄå¼À vÀªÀÄä CgÀ«Azï "K£Éà C²é¤, ¤ÃªÀÅ CªÉÄjPÁzÀªÀgÀÄ ¦eÁÓ, ºÁåA§UÀðgï gÀÄa PÀAqÀªÀgÀÄ. F ¥ÁAiÀĸÀzÀÆl ¸Àj ºÉÆÃUÀÄvÉÆÛà E¯ÉÆéÃ." JAzÀÄ £ÁlQÃAiÀĪÁV ºÉýzÀ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀĽvÀªÀgÀÄ UÉƼÉîAzÀÄ £ÀPÀÌgÀÄ. CªÀ£ÉãÉÆà QÃl¯ÉUÉ ºÁUÉ ºÉýzÀÝgÀÆ J®ègÀ ªÀÄ£À¹ì£À®Æè, £ÀUÉAiÀÄ®Æè £ÀªÀÄä HlzÀ gÀÄa CªÀgÀ Hj£À°è J°è §A¢ÃvÀÄ? JA§ ¨sÁªÀ vÀÄA©zÀÄÝ C²é¤AiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ¨ÁgÀ¢gÀ°®è. CªÉÄjPÀzÀ jÃw, ¤Ãw, GqÀÄUÉ, vÉÆrUÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀj¸ÀÄvÀÛ¯Éà CªÉÄjPÁªÀ£ÀÄß vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀĪÀ F «avÀæ CªÀ½UÉ «¸ÀäAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrvÀÄ. D ¢£À gÁwæ C²é¤UÉ MAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ ©vÀÄÛ. vÁ£ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ GzÁå£ÀzÀ°è ¤AvÀAvÉ, ¸ÀÆAiÀÄð£À J¼É ©¹°£À°è C°èAiÀÄ VqÀ, ªÀÄgÀUÀ¼É®è vÉÆAiÀÄÝAvÉ PÁtÄwÛvÀÄÛ. £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ ºÁUÉà D ©¹®Ä MqÉzÀÄ K¼ÀÄ §tÚUÀ¼ÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀªÀÅ. CªÀPÉÌ ªÀÄ£ÀĵÀågÀAvÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀPÀÆÌ DUÀÄwÛvÀÄÛ. E£ÀÆß ¸Àé®à UÀªÀÄ£À PÉÆlÄÖ £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀÅ ¸ÀÆÜ®ªÁV ªÀÄ£ÀĵÁåPÀÈwAiÀÄ£Éßà ºÉÆîÄwÛzÀݪÀÅ! ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ D K¼ÀÄ §tÚUÀ¼ÀÆ C£ÉÆåãÀåªÁV DqÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¥ÀÅl 15


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ DªÉÄÃ¯É dUÀ¼À ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £Á£Éà ZÀAzÀ. ¤Ã£ÀÄ UÀÆ¨É xÀgÀ PÀÄgÀƦ CAvÉ®è ºÉýPÉÆAqÀÄ CªÀÅ dUÀ¼À DqÀÄwÛzÀݪÀÅ! DUÀ C¯Éèà vÀĸÀÄ zÀÆgÀzÀ°è E£ÀÆß MqÉAiÀÄzÉ EzÀÝ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀÄ §AzÀÄ §Ä¢Þ ºÉývÀÄ. "£ÉÆÃr, ¤ÃªÉ®è £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸Àé®à ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ xÀgÀ EzÀÝgÀÆ MAzÉà ªÀÄÆ®¢AzÀ §AzÀªÀgÀÄ. ¤ÃªÉ®è ¤dªÁVAiÀÄÆ MAzÉÃ. £À£Àß CA±À ¤ÃªÉ®è." CA¢vÀÄ. DUÀ G½zÀ §tÚUÀ¼É®è ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀ£Éßà C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁr £ÀUÀÄvÁÛ "¤Ã£ÀÄ K£ÉAzÀÄPÉÆAr¢ÝÃ. £ÁªÉãÀÄ ¤£Éß vÁ£É ºÀÄnÖzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ aÃ¥ÀŪÀ ªÀÄUÀÄ C£ÉÆÌAqÉAiÀiÁ? £ÁªÉ®è MAzÀÄ C®èªÉà C®è. ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁVAiÀÄÆ £ÀªÀÄä°è M¨ÉÆâ§âgÀ ªÉʨÉæñÀ£ï MAzÉÆAzÀÄ ¦üæÃPÉé¤ì EzÉ. UÉÆvÁÛ?" JAzÀªÀÅ. ªÀÄvÉÛ dUÀ¼ÀªÁqÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀªÀÅ.....CµÀÖgÀ°è C²é¤UÉ JZÀÑgÀªÁ¬ÄvÀÄ. JAvÀºÀ «avÀæ PÀ£À¸ÀÄ! JAzÀÄPÉÆAqÀ¼ÀÄ. ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À ºÀj aPÀÌ¥Àà£À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ C²é¤. ¸ËªÀÄå¼ÀÆ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀݼÀÄ. CªÀ¼À vÀªÀÄä CgÀ«Azï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝ. CªÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀjUÉ ¨ÁtAvÀ£ÀPÁÌV ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. gÁzsÁ aPÀ̪ÀÄä vÀÄA§ E½zÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. CªÀjUÀÆ ªÀAiÀĸÀÄì CgÀªÀvÀÛgÀ ªÉÄïÁVvÀÄÛ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌAzÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ ºÀÄqÀÄVAiÉƧâ¼ÀÄ §A¢zÀݼÀÄ. DzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀ ºÉaÑ£À dªÁ¨ÁÝj CªÀgÀ ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É ©¢ÝvÀÄÛ. F ªÀAiÀĹì£À°è ºÀUÀ®Ä gÁwæ ªÀÄÈvÀÄå ±ÀAiÉÄåAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÉAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉ? ªÀÄÄAZÉAiÉÄà CªÀjUÉ vÁ¼Éä PÀrªÉÄ. FUÀAvÀÆ J®ègÀ ªÉÄÃ®Æ gÉÃUÀÄwÛzÀÝgÀAvɪÀÄUÀ£À ªÉÄïÉ, ªÀÄUÀ¼À ªÉÄïÉ, PÀqÉUÉ gÉÆÃVµÀ× UÀAqÀ£À ªÉÄÃ®Æ PÀÆqÁ! JAzÀÄ ¸ËªÀÄå ºÉýzÀ¼ÀÄ. C²é¤UÉ CªÀgÀ ¥Àj¹Üw CxÀðªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. §zÀÄPÉ®è UÀtå ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ J¤ß¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄgÉzÀªÀgÀÄ CªÀgÀÄ. FUÀ 'G¼ÀĪÀªÀ¤UÉà ¨sÀÆ«Ä' ªÀĸÀÆzɬÄAzÁV CªÀgÀ UÀzÉÝ, vÉÆÃl J®è PÉÊ ©lÄÖ ºÉÆÃVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ ¥ÀæwµÉ×, CAvÀ¸ÀÄÛ d£ÀgÀ ªÉÄaÑUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹PÉÆnÖvÉÆÛà CzÉà E®èªÁVvÀÄÛ. FUÀ F E½ ªÀAiÀĹì£À°è UÀAqÀ£À DgÉÆÃUÀåªÀÇ E®èªÁV «¢ü CªÀgÀ zsÁgÀt ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉtPÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀjUÀj«®èzÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä FV£À ¹ÜwUÉ vÀªÀÄä UÀAqÀ£Éà PÁgÀt JA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ ºÉtUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑmɬÄAzÀ ¸ÁPÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ UÀAqÀ£À PÀvÀðªÀåªÀ®èªÉ? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì. ¸ËªÀÄå 'CªÀÄä£À ¸Àé¨sÁªÀ UÉÆvÀÛ®è' JAzÀÄ K£ÉÆà MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è ¥Àj¹ÜwUÉ gÁf ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀ¼ÀAvÉ PÁtÄwÛzÀݼÀÄ. DzÀgÉ aPÀÌ¥Àà£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ ¨ÉÃeÁgÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀjUÉ vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¥ÀjeÁÕ£À CµÀÖPÀ̵ÉÖ DVvÀÄÛ. ªÀÄzsÉå aPÀ̪ÀÄä£À PÉÆÃ¥À, ¨ÉÊUÀļÀ CªÀjUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À UÀ°©° GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. C²é¤ C°è PÀĽwzÁÝUÀ¯Éà "¥ÀÅ£ÀB ¨Éqï²Ãmï UÀ°ÃdÄ ªÀiÁqÉÆÌAqÁæ?" JAzÀÄ aPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀÅl 16

Sangama 2004, Ugadi Edition

gÉÃVzÀÝ£ÀÄß PÀArzÀݼÀÄ. qÁ. ¹ävï "gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸À®ºÀÄvÁÛgÉ vÀÈwÃAiÀÄ dUÀwÛ£À gÁµÀÖçUÀ¼À°è. CzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À vÉgÀ¦ E£ÉÆßA¢®è." JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzsÀåPÀÌAvÀÆ aPÀÌ¥Àà¤UÉ E°è vÉgÀ¥ÀÇånPï DVgÀĪÀ CA±À K£ÀÆ E®è C¤ß¹vÀÄ. aPÀ̪ÀÄä vÀAzÀÄPÉÆlÖ PÁ¦üAiÀÄ°è vÀ£Àß PÁ¦üUÉ ºÉZÀÄÑ ºÁ®Ä ¨ÉgɹzÀÄÝ CzÀÄ ¸ËªÀÄå¼À PÀjà PÁ¦üVAvÀ ¯ÉÊmï DV¢ÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ¼ÀÄ C²é¤. ºÉÆgÀqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁzsÁ aPÀ̪ÀÄä C²é¤UÉ vÀªÀÄä JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÈAzÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ MAzÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß Cj¹£À PÀÄAPÀĪÀÄzÀ eÉÆvÉ PÉÆlÖgÀÄ. CAiÉÆåÃ, DyðPÀªÁV PÉÊ PÀnÖgÀĪÀ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EAxÁ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¹ÃgÉ AiÀiÁPÉ PÉÆlÖgÀÄ? JAzÀÄPÉÆAqÀ C²é¤UÉ K£ÉÆà PÀ¹«¹AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. "EzÉ®è AiÀiÁPÉ aPÀ̪ÀÄä?" JAzÀ¼ÀÄ. "¤£Àß vÀAzÉAiÀÄÆ EªÀgÀÆ gÁªÀÄ ®PÀë÷ätgÀ xÀgÀ fêÀ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ J®è PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À®Æè vÀªÀÄä WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ. FUÀ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀå C®èªÉ?" JAzÀgÀÄ. ºÉÆmÉÖUÉ »nÖ®è¢zÀÝgÀÆ dÄnÖUÉ ªÀÄ°èUÉ ºÀÆ! F ¹ÃgÉ ¦æÃwUÁV PÉÆnÖzÉÆÝà CxÀªÁ vÀªÀÄä CAvÀ¸ÀÛ£ÀÄß ªÉÄgɸÀ®Ä PÉÆnÖzÉÆÝÃ? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀĪÀÅzÀÆ £À£Àß GzÀÝlvÀ£ÀªÉÃ. gÁzsÀ aPÀ̪ÀÄä£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÆß C¼ÉzÀÄ, vÀÆV ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ £Á£ÀÆ MAzÀÄ ¥ÀǪÀðUÀæºÀ ¦ÃrvÀ §tÚzÀ PÀ£ÀßqÀPÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAr®èªÉ? J¤ß¹vÀÄ. ********************************************************** ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÉÛ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ C²é¤. "ªÉ®ÌªÀiï ¨ÁåPï, C²é¤" JA§ PÁqïð CªÀ¼À qɸïÌ ªÉÄÃ¯É PÀĽwvÀÄÛ. CªÀ¼À J®è UɼÀwAiÀÄgÀÆ ºÁUÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÀÆ CzÀgÀ°è ¸ÉÊ£ï ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. G¨sÀAiÀÄ PÀıÀ¯ÉÆÃ¥Àj DzÀ ªÉÄÃ¯É C²é¤AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¹àÃZï vÉgÀ¦¸ïÖ °Ã¸Á ºÉýzÀ¼ÀÄ, "ªÉÄÃjAiÀÄ£ÀÄß £À¹ðAUï ºÉÆëÄUÉ ¸ÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¤ªÀÄä zÉñÀzÀ¯ÁèzÀgÉ »ÃUÁUÀÄwÛgÀ°®èªÉãÉÆÃ, C®èªÉ?" "CzÉà §ºÀ¼À M¼ÉîAiÀÄ ¤zsÁðgÀ, °Ã¸Á. gÉÆÃVAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ CzÉà ¨É¸ïÖ ¸ÉÆ®Æå±À£ï." JAzÀ¼ÀÄ C²é¤. "ªÀÄvÉÛ qÁ. ¹ävï ºÁUÉ ºÉýzÀgÀ®è?" JAzÀ¼ÀÄ °Ã¸Á. "AiÀiÁPÉ ºÁUÀAzÀgÀÄ CAzÀgÉ CªÀgÀÄ MAzÀÄ §tÚzÀ PÀ£ÀßqÀPÀ ºÁQPÉÆArzÀÝgÀÄ, CzÀPÉÌÃ." JAzÀ¼ÀÄ C²é¤. CªÀ¼À C¸ÀA§zÀÞ ªÀiÁvÀÄ PÉý °Ã¸Á "AiÀÄÄ Dgï PÉæÃf!" JAzÀÄ £ÀPÉÆÌAqÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. ªÀÄ£À¹ì£À »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÀj aPÀÌ¥Àà£À £É£À¥ÀÅ GQÌ §AzÀÄ C²é¤AiÀÄ PÀtÄÚ vÉêÀUÉÆArvÀÄ. ¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

PATEL BROTHERS CELEBRATING OUR FOOD…OUR CULTURE… ILLINOIS PATEL BROTHERS 2610 W. Devon Avenue Chicago, IL-60659 T: 773-262-7777 F: 773-262-7914 PATEL BROTHERS 2542 W. Devon Avenue Chicago, IL-60659 T: 773-764-1857 PATEL BROTHERS 873 E. Schaumburg Road Schaumburg, IL-60193 T: 847-524-1111 PENNSYLVANIA PATEL BROTHERS 3821 William Penn Hwy Monroeville, PA-15146 T: 412-372-2758 F: 412-380-0144 NORTH CAROLINA PATEL BROTHERS 4434 Creedmoor Road Raleigh, NC-27612 T: 919-515-0085 F: 919-510-0138 PATEL BROTHERS 1419 SE Maynard Road Cary, NC-27511 T: 919-380-0113 F: 919-319-5661 GEORGIA PATEL BROTHERS 763 Dekalb Industrial Way Decatur, GA-30033 T: 404-292-8235

MARYLAND PATEL BROTHERS 2080 University Blvd East Langely Park, MD-20850 T: 301-422-15555

OHIO PATEL BROTHERS 1170 Kenny Square Mall Columbus, OH-43220 T: 614-273-1376

PATEL BROTHERS 290 S. Broadway Hicksville, NY-11081 T: 516-433-6260 F: 516-433-6872

PATEL BROTHERS 808 Hungerford Drive Rockville, MD-20850 T: 301-340-8656

PATEL BROTHERS 6876 Pearl Road Middleburgh Hts., OH-44130 T: 440-885-4440

PATEL BROTHERS 251-08 Hillside Avenue Bellerose, NY-11426 T: 718-470-1356 F: 718-470-0209

PATEL BROTHERS 6402 National Pkwy. Baltimore, MD-21228 T: 410-719-2822

TEXAS PATEL BROTHERS 5815 Hillcroft Houston, TX-77036 T: 713-784-8332 F: 713-784-8341

MISSISSIPPI PATEL BROTHERS 1999 Hwy 80 West Jackson, MS-39204 T: 601-353-6611 F: 601-373-9349 FLORIDA PATEL BROTHERS 7400 Southland Blvd. Orlando, FL-32809 T: 407-438-0766 MICHIGAN PATEL BROTHERS 28684 Ford Road Garden City, MI-48135 T: 734-427-4445 F: 734-427-4985 PATEL BROTHERS 37196 Dequindre Road Sterling Heights, MI-48077 T: 810-795-5120 PATEL BROTHERS 29220 Orchard Lake Road Farmington Hills, MI-48334 T: 248-851-7470

1-800-800-SWAD

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

PATEL BROTHERS 104 Inge Drive Richardson, TX-75080 T: 972-644-3972 NEW YORK PATEL BROTHERS 37-27-74th Street Jackson Heights, NY-11372 T: 718-898-3445 F: 718-898-9243

PATEL BROTHERS 42-79 Main Street Flushing, NY-11355 T: 718-321-9847 F: 718-539-0008 PATEL BROTHERS 42-55 Main Street Flushing, NY-11426 T: 718-470-1356 F: 718-470-0203

PATEL BROTHERS 124-10 Liberty Avenue Richmond Hill, NY-11419 T: 718-843-2527 F: 718-843-2926 NEW JERSEY PATEL'S CASH N' CARRY 1551 Oak Tree Road Iselin, NJ-08830 T: 732-205-0187 F: 732-205-0397 PATEL'S CASH N' CARRY 782 Newark Avenue Jersey City, NJ-07306 T: 201-222-7572 F: 201-222-7850 PATEL BROTHERS 481 Newark Avenue Jersey City, NJ-07306 T: 201-656-1418 PATEL BROTHERS 1357 Oak Tree Road Iselin, NJ-08830 T: 732-283-7283 F: 732-283-4950 VIRGINIA PATEL BROTHERS 11116 Lee Highway Fairfax, VA-22030 T: 703-273-7400

1-800-SWAD-FAX

¥ÀÅl 17


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Hair Garden Beauty Salon & Day Spa

In Relentless Pursuit of Perfect Beauty

Open 7 Days a Week HOURS: Tuesday-Friday: 10 am – 8 pm Saturday-Monday: 10 am – 6 pm Monday Special Æ Herbal Facial, Eyebrow Threading, Deep Conditioning & Scalp Message, Manicure, and Pedicure $100 Special Deals with Bridal Package (Makeup & Mehndi)

Skin Care Services Herbal / Regular Facials Eyebrow arch threading Massage Therapy 1hour Manicure $15 / Pedicure Full face threading Full face waxing Waxing: Full arm Waxing: Full leg

$35 & up $6 $60 $25 $25 $25 $25 $35

1121 Fairview Westmont, IL 60559

¥ÀÅl 18

Hair Care Services Perms, Straightening/Relaxing $50 & up Hair Colorings $35 & up / Highlights $70 & up Updo’s $ 40 & up (French braiding, buns, etc.) Blow-dry & Style $20 & up / Hair Styling $20 & up Women’s Hair cuts $15 & up Men’s Hair cuts $10 & up Children’s Hair cuts $10 Deep Conditions $15

Tel: (630) 769-0100 Fax: (630) 769-0141

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

F ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄzÀ®è ªÉÊ. Dgï. ªÉÆúÀ£ï - l¸À̮ƸÀ, C®¨ÁªÀÄ F ¨sÀÆ«ÄAiÀįÉè d£Àä vÀ¼ÉzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ DzÀgÀÆ F ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄzÀ®è! EzÀÄ CdÓ C¥ÀàA¢gÀÄ ªÀiÁrnÖgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÅöà. £ÁPÀÄ ¢£À §A¢zÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÀgÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄV®è E°è ±Á±ÀévÀ vÁªÀÅ ªÀÄtÂÚ¤AzÀ¯É §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄuÁÚUÀĪɪÀÅ £ÁªÀÅ EAzÀ®è £Á¼É fëUÀ½UÉ®è §AzÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀÅ! ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ° F ¨sÀÆ«ÄAiÉÆAzÉ £ÀªÀÄUÉ £É¯É ¨ÉÃgÉ UÀæºÀUÀ¼À° E£ÀÄß ¹QÌ®è fêÀzÀ ¸É¯É F ¨sÀÆ«Ä ¥ÉÇgÉzÀÄ ¥ÉÇò¸ÀÄwzÉ ¸ÀPÀ® fêÀ PÉÆÃn fêÀPÉÆÃnUÀ¼À° £ÉqÉ¢ºÀÄzÀÄ §zÀÄQ£À ¥ÉÊ¥ÉÇÃn ¥ÉÊ¥ÉÇÃnAiÀÄ° UÉzÀÝ fëUÀ¼ÀÄ vÀ®Ä¦ªÉ «PÁ¸ÀzÀ ««zÀ ºÀAvÀ «PÁ¸ÀzÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ° ¤AwºÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄwªÀAvÀ ¥ÀæPÀÈw ¸ÀȶֹzÉ F gÀºÀ¸Àå fêÀ eÁ® £ÉlÖUÉ £ÉqÉAiÀÄĪÀÅzÀ PÀ°vÀ £ÉaÑ vÀ£Àß PÁ® PÉÊUÀ¼À£ÀÄߥÀAiÉÆÃV¹ ºÀvÁågÀÄUÀ¼À ªÀiÁrzÀ PÁqÀÄ PÀrzÀ, ¨sÀÆ«Ä CUÉzÀÄ £ÁUÀjPÀvÉ ¨É¼É¹zÀ!

PÁr®èzÉ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀªÀÅ ¥Áæt ¥ÀQë ¸ÀAPÀÄ® ¨sÀÆ«Ä J®è DPÀæ«Ä¹vÀÄ «Äw¬Ä®èzÀ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®. ªÀÄwªÀAvÀ ªÀiÁ£ÀªÀ K£É®è ªÀiÁrzÀ? AiÀÄAvÀæ£ÁUÀjPÀvÉ ¨É¼É¹ UÁ½ ¤ÃgÀÄ PÉqɹzÀ. ©ÃPÀgÀ Cté¸ÀÛçUÀ½AzÀ ¨sÀÄ«UÉ PÀÄvÀÄÛ vÀj¹zÀ vÀªÉÆä¼ÀUÉ dUÀ¼ÀªÁr dUÀzÀ ±ÁAw PÉqɹzÀ DVgÀĪÀ ºÀ¤ vÀqÉAiÀÄ¢gÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÁéxÀðªÀ£ÀÄ vÉÆgÉAiÀÄ¢gÉ ¯ÉÆÃPÀ¸ÀAUÀæºÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀ¢gÉ ªÀÄÄAzÉ K£ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ªÀÄwªÀAvÀ¤UÀÆ w½AiÀÄzÀÄ £ÀªÀÄVgÀĪÀ MAzÉà fêÀ £É¯É F ¨sÀÆ«Ä G½AiÀÄzÀÄ!

Happy Ugadi

-Member of Hall of Fame Club

Serving the Real Estate Industry for over 15 years! ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 19


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

zÉñÀPÁ® «¨sÁUÀ ªÀÄ£ÀzÀ gÁdåzÉƽgÀzÀÄ f. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt - ¤ªÀÈvÀÛ PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ Væù£Á PÀ§âUÀ¼À£ÉÆÃzÀĪÀgÀÄzɺÀ°AiÀÄ° | PÁ²AiÀiÁ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÁPïì¥sóÀrð£ÀªÀgÀÄ || zÉñÀPÁ® «¨sÁUÀ ªÀÄ£ÀzÀ gÁdåzÉƽgÀzÀÄ | ±Áé¸ÀªÀzÀÄ ¨ÉƪÀÄä£ÀzÀÄ - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä || (¥ÀzÀå 60, ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎ, r.«.f) DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è £ÀªÀ£À«Ã£À ¸ÀA¥ÀPÀðeÁ®UÀ¼ÁzÀ ¸Él¯ÉÊmï mÉ°«µÀ£ï, PÀA¥ÀÇålgï, EAlgï£Émï, ªÉ¨ï¸ÉÊmï, ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ d£À¦æAiÀĪÁV, FUÀ dUÀvÉÛà MAzÀÄ ªÀÄ£É, ªÀiÁ£ÀªÀPÀÄ® MAzÀÄ PÀÄlÄA§ªÉAzÀÄ ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀAvÁVzÉ. DzÀgÀÆ MAzÀÄPÀqÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ, UÀr¥ÀæzÉñÀ, eÁwPÀÄ® ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ, CAvÀBPÀ®ºÀUÀ¼ÀÄ, ªÉʵÀªÀÄå, ªÀtðzÉéñÀ, d£ÁAVÃAiÀÄ PÀ®ºÀUÀ¼ÀÄ C½¢®è. DzÀgÉ E£ÉÆßAzÀÄPÀqÉ PÀ¯É, ¸Á»vÀå, «eÁÕ£ÀUÀ¼À°è ªÉÆzÀ°¤AzÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ¸ÁªÀðwæPÀvÉ PÀAqÀħA¢zÉ. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ ¸ÀÆvÀæzÀªÉÄÃ¯É gÀÆ¥ÀÅUÉÆAqÀ «±ÀéPÀ«UÀ¼À ªÀĺÁ£ïPÀÈwUÀ¼À ¨sÁµÉ, ¥ÁvÀæ, WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ zÉñÀ PÁ® «¨sÁUÀzÀ «ÄwUÉ M¼À¥ÀnÖzÀÝgÀÆ CªÀÅUÀ¼À CAvÀgÁxÀð ªÀÄÆ®¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CAvÀBPÀgÀt zÀ馅 J®èªÀÇ MAzÉà DVzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà Væù£Á PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß zɺÀ°AiÀÄ°è EgÀĪÀªÀgÀÄ N¢zÀgÀÆ CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÁ²AiÀiÁ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß DPïì¥sóÀrð£ÀªÀgÀÄ N¢zÀgÀÆ CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. µÉÃPïì¦AiÀÄgï, PÁ½zÁ¸À E§âgÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¨sÁµÉ PÁªÁåAvÀgÀAUÀ MAzÉÃ. «±ÀézÀ ªÀĺÁPÀ«UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀĺÁPÀÈwUÀ¼À°è JwÛ»r¢gÀĪÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀªÀÅ. PÀgÀÄuÉ, zÁ£À zÀAiÉÄ ¸ÉÆÃzÀgÀvÀé, PÀëªÉÄ, zÉñÁ©üªÀiÁ£À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ J®èPÁ®PÀÆÌ J®è d£ÀPÀÆÌ MAzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ¸Á»vÀåzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀå ¸Á»vÀåzÀ°è, ©ü£Àß ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ PɼÀUÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆnÖgÀĪÀ JgÀqÀÄ PÀÈwUÀ¼À°è, ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À CAvÀgÀzÀ°è, MAzÀÄ ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ PÀÈw E£ÉÆßAzÀÄ DzsÀĤPÀ PÁzÀA§jAiÀÄ°è, zÉñÁ©üªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀAUÀw ºÉÃUÉ ¤gÀƦvÀªÁVzÉ JA§ÄzÀÄ r.«.f CªÀgÀ PÀUÀÎzÀ ¥ÀzÀåPÉÌ ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀA¥ÀPÀ« vÀ£Àß zÉñÀ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß «PÀæªÀiÁdÄð£À «dAiÀÄzÀ°è ªÀåPÀÛUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀÄ J®èjUÀÆ w½zÀ ¸ÀAUÀw. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¥ÀA¥À£À MAzÀÄ ¥ÀzÀåzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß E°è G¯ÉèÃT¸À§ºÀÄzÀÄ. "DgÀAvÀĸÀ«ÄmÉÆÖqÀA £É£ÉªÀÅzÉ£Àß ªÀÄ£ÀA §£ÀªÁ¹ zÉñÀªÀÄA wÃgÀzÉÆqÀA ¥ÁjzÀÄA©AiÀiÁV ªÉÄÃuï

¥ÀÅl 20

PÉÆÃV¯ÉAiÀiÁV ¥ÀÅlÄÖªÀÅzÀÄ".

£ÀAl£ÀzÉƼï

§£ÀªÁ¹

zÉñÀzÉƼï

DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è ªÀĺÁPÀ« PÀĪÉA¥ÀÅ "J¯ÁèzÀgÀÆ EgÀÄ, JAvÁzÀgÀÄ EgÀÄ, ¤Ã JAzÉA¢UÀÄ PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ" JA§ ªÀiÁvÀÄ agÀ¥ÀjavÀªÁzÀÄzÉÃ. F jÃw zÉñÁ©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß FZÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃRQ PÀÄ®±ÉÃRj CªÀgÀÄ EAVèµï¤AzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹zÀ `¢ Ef¦ëAiÀÄ£ï' PÁzÀA§jAiÀÄ°è (Ff¦Ö£À KPÁQ) §gÀĪÀ G¯ÉèÃR PÀAqÁUÀ, ¥ÀA¥À£ÀAvÉ D PÁzÀA§jPÁgÀ zÉñÁ©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß JµÀÄÖ ¸ÉÆUÀ¸ÁV awæ¹zÁÝ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀAqÁUÀ, PÀUÀÎzÀ ªÀiÁwUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¤zÀ±Àð£À PÀAqÀAvÁ¬ÄvÀÄ. D PÁzÀA§jAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ: gÁeÁeÉÕAiÀÄAvÉ zÉñÁAvÀgÀ ªÁ¹AiÀiÁzÀ gÁdªÉÊzÀå£ÉƧâ£À C¼À®Ä EzÀÄ. "MªÉÄä £ÉÊ¯ï £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À gÀÄa PÀAqÀªÀjUÉ ¨ÁAiÀiÁjPÉ ¨ÉÃgÉ®Æè vÀtÂAiÀįÁgÀzÀÄ. CvÀÈ¥ÀÛ£ÁV ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ CzÉà ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ®Ä vÀªÀQ¸ÀÄvÁÛ£É" JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ D gÁd ªÉÊzÀå£À ªÀÄÄA¢£À ªÀiÁvÀÄUÀ½ªÀÅ. "PɪÀiïzÉñÀzÀ ªÉÄzÀÄ zsÀƽ£À°è £À£Àß ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä NqÁqÀĪÀAvÁzÀgÉ a£ÀßzÀ §lÖ®£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄtÂÚ£À §lÖ®£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. ªÀ¸ÀAvÀPÁ®zÀ°è £À¢AiÀÄ wÃgÀzÀ UÀ®UÀÄ ºÀÄ°è£À C®ÄUÁlzÀ ¸ÀzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä PÉüÀĪÀAvÁzÀgÉ £Á£ÀÄ vÉÆnÖgÀĪÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß zÁ£À ¤Ãr §jªÉÄÊ UÀįÁªÀÄ£ÀAvÁUÀ®Ä ¹zÀÞ¤zÉÝãÉ". ¥ÀA¥À£À §£ÀªÁ¹ ¥ÉæêÀÄzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½UÀÆ, F PÁzÀA§j ªÀiÁvÀÄUÀ½UÀÆ EgÀĪÀ ¨sÁªÀ£Á¸ÁzÀȱÀå UÀªÀĤ¹zÁUÀ r.«.f CªÀgÀ PÀUÀÎzÀ ªÀiÁvÀÄ JAxÀ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀÄA§ÄªÀAvÉ ºÉüÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ¨sÀUÀªÀAvÀ£À C£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ ªÁPï±ÀQÛ zÉÆgÀQzÉ. CzÀgÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ §AzÁUÀ zÉñÀ«¨sÁUÀ ªÀÄ£ÀzÀ gÁdåzÉƽgÀzÀÄ JA§ ªÀiÁvÀÄ ¤dªÁUÀÄvÀÛzÉ. J®ègÀÆ G¹gÁqÀĪÀ UÁ½ MAzÉà DVzÉ, KPÉAzÀgÉ ±Áé¸ÀªÀzÀÄ ¨ÉƪÀÄä£ÀzÀÄ, ºÁUÉAiÉÄà dUÀwÛ£À J®è ±ÉæõÀ× ¸Á»wUÀ¼À ±ÉæõÀ× PÀÈwUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÆ MAzÉà DVªÉ.

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Happy Ugadi from:

BOMBAY BAZAR Bringing You the Taste of India Right Here in America

We carry Indian & Pakistani Groceries, Condiments, Spices, and Fresh Vegetables. DVD, Video & Audio CDs Cassettes. We Convert Video Cassette (PAL to NTSC & NTSC to PAL). Frozen Foods and Fresh Snacks & Sweets

2115 W. 63rd Street Downers Grove, IL 60516 Tel: (630) 434-1231 Fax: (630) 434-1232

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 21


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Jewellers

Chennikkara

Jewellers

House of Diamonds

Estd. 1979

22K G OLD , D IAMOND P RECIOUS S TONE JEWELLERY

Whole Sale Gold, Silver & Platinum From $10 over spot rate

Service Customizing, Repair and Gold Trading. Mail Orders Accepted

A Trusted Household Name for Over Two Decades GIA & EGL Certified Diamond Solitaries 1, 2, & 3 cts. In Stock.

“CHENNIKKARA” The Largest and Full Service Jewelry Store in the Midwest

7412, Janes Avenue, Woodridge, IL 60517 Tel: (630) 960-9100 (630) 960-9109 Fax: (630) 960-9125 ¥ÀÅl 22

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

PÀ£ÀßqÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è “ªÁå®AmÉÊ£ï” ¢£ÀUÀ¼ÀÄ CuÁÚ¥ÀÅgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï - °§nð«¯ï, E°£ÁAiÀiï

F ²æèsÁ£ÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀAZÁAUÀªÀ£ÀÄß EAlgï£Émï£À°è £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥sóɧæªÀj 14 gÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ "¥ÉæëÄUÀ¼À ¢£ÁZÀgÀuÉ" JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢vÀªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß N¢ £À£ÀUÉ £ÀA§¯ÁUÀ°®è. ¥ÀgÀªÁ¬Ä®è, £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ gÁdå MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆnÖgÀĪÀ £À£Àß "ªÁå®AmÉÊ£ï" EAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²ªÀªÉÆUÀ΢AzÀ £À£ÀUÉ “Happy Valentine’s Day” wish ªÀiÁqÀ®Ä PÀgÉzÁUÀ, "jÃ, ¢£À«rà E°èAiÀÄ n. «. AiÀÄ°è §jà “ªÁå®AmÉÊ£ïì qÉÔ UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÉæëÄUÀ¼À “Live Interviews” £ÉÆÃrzÁݬÄvÀÄ, EzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ D CªÉÄÃjPÀ J°è §AvÀÄ?" JAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄð ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁUÀ £À£ÀUÀÆ ªÁígÉ ªÁí J¤ß¹vÀÄ. ¥Àw ¥ÀwßAiÀÄgÀÄ, ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀªÁV ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä »AdjAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁ®zÀ°è CªÉÄÃjPÁPÉÌ §AzÀ £À£ÀßAvÀªÀjUÉ, FV£À C°èAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è DUÀÄwÛgÀĪÀ ²ÃWÀæ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ, ¥ÀgÀªÁ E®è, £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¥ÀǪÀðdgÀ ¥ÀzÀÞwUÀ½UÉ ¥ÀÅ£ÀfÃðªÀ MzÀUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ MAzÀÄ jÃw RĶAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £ÁªÀÅ C°èzÁÝUÀ »ÃVgÀ¨ÁgÀ¢vÉÛà JAzÀÄ MAzÀÄ vÀgÁ ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄÆ DAiÀÄÄÛ! ¨Á¬ÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¦Ã½UÉUÀ½AzÀ ¥Àæ¸ÀjvÀªÁV E£ÀÆß fêÀAvÀªÁVgÀĪÀ (by artificial respiration?) d£À¥ÀzÀ VÃvÉUÀ¼À°è ªÀåPÀÛªÁVgÀĪÀ "ªÁå®AmÉÊ£ï" ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄÆr§AzÀªÀÅ. UÀAqÀÄ ºÉtÚ£ÀÄß CgÀ¸ÀĪÀÅzÀÄ, ºÉtÄÚ UÀAqÀ£ÀÄß CgÀ¸ÀĪÀÅzÀÄ, vÀªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, zÁA¥ÀvÀåzÀ gÀ¹PÀvÉ, ªÀÄPÀ̼À ¸ÀqÀUÀgÀ, vÀªÀj£À ºÀA§®, CUÀ°PÉAiÀÄ £ÉÆêÀÅ EªÉ®èªÀÅUÀ¼À£ÀÆß ¥Àæw©A©¹gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀªÁVzÉ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÁzÀ CeÁÕvÀ PÀ«UÀ½AzÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁV, §jà ¨ÁAiÀiÁävÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ DUÁUÀ §zÀ¯ÁUÀÄvÁÛ, ¥ÀjµÁÌgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ CxÀªÁ PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É «gÀÆ¥ÀªÁUÀÄvÁÛ CAvÀÆ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÉÃUÉÆà G½zÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. F d£À¥ÀzÀzÀ°è ¸Á»vÀåzÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ½®è, ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀjµÁÌgÀ«®è ALL NATURAL CAvÁgÉ £ÉÆÃr, ºÁUÉ. DzÀgÀÆ ¸ÉÆUÀ¹£À ¹jªÀAwPÉ ªÉÄÊzÀÄ«Ää vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. ¢£À«rà PÁAiÀÄPÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁV zÀtÂzÀ zÉûUÀ¼ÀÄ JAvÀºÀ

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

«µÀªÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À®Æè ºÁ¸ÀåªÀ£ÀÄß PÁtÄwÛzÀÄÝzÀÄ, gÀ¹PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀƸÀÄwÛzÀÄÝzÀÆ PÁt§gÀÄvÀÛzÉ. ºÁ¸Àå gÀ¹PÀvÉ E®èzÀ §zÀÄPÀÄ £ÉAaPɬĮèzÀ HlzÀAvÉ §jà ¸À¥Éà. ºÁ¸Àå UÀAnrzÀ ªÀÄÄRUÀ½UÉ ZÉÊvÀ£Àå vÀgÀĪÀ ªÀÄzÀÄÝ, ©PÀÌnÖ£À ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß w½UÉƽ¸ÀĪÀ ¨Át. J®ègÀ §vÀÛ½PÉAiÀÄ®Æè ºÁ¸ÀåzÀ ¨ÁtUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±Àå. ±ÉʱÀªÁªÀ¸ÉÜ PÀ¼ÉzÀÄ ¨Á®åzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄAaUÉ §AzÀÄ AiÀi˪Àé£ÀzÀ ªÀÄlÖ ªÀÄÄnÖzÁUÀ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚUÀ¼À°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¨sÁªÀvÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ gÉÆêÀiÁAZÀPÁjAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÉæêÀÄzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀÄzÀ «ÄrvÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀàA¢¸ÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁµÉ ªÀiË£ÀªÁzÀgÀÆ ¨sÁªÀ£Á ¸ÀAªÁzÀ C¥ÁgÀ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¥ÀzÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ®Æè ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÀÛªÉ. ¥ÁæAiÀÄPÉÌ §A¢gÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÀ½îAiÀÄ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÁr ºÉýPÉƼÀÄîªÀ PÉ®ªÀÅ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ¸ÁégÀ¸ÀåªÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÉÆÃr. ¦æÃwAiÀÄ §¯ÉUÉ ©zÀÝ UÀAqÀÄ vÀ£Àß ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¥ÉæÃAiÀĹUÉ w½¹ CªÀ¼À ªÀÄ£À UÉ®ÄèªÀ F PÉ®ªÀÅ £ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr.

¤ÃjUÉ ºÉÆÃUÉÆüÉ, ¤Ã®zÀÄAUÀÄgÀzÀªÀ¼É ªÉÊAiÀiÁåj, ¸ÀtÚ zÀ¤AiÀĪÀ¼Éà | ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼É ªÉÊAiÀiÁågÀ ©lÄÖ vÉgÀ ºÉÃ¼É || JAzÀÄ MAzÀÄ UÀAqÀÄ vÀ£ÀUÉ ¦æÃwAiÀiÁzÀ ºÉtÚ£ÀÄß ªÉÊAiÀiÁåj JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ CªÀ¼À GAUÀÄgÀªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛ, CªÀ¼À zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆUÀ¼ÀÄvÁÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÉ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀAqÀÄ

ºÀ¸À£ÁzÀ ºÉuÉÚ ªÉƸÀ¼É vÉÆÃlPÉ ¨ÁgÉ gÀ¸ÀªÉÄnÖzɯÉAiÀÄ PÉƬĸÉãÀÄ | J¯É ºÉuÉÚ ºÀ¸À£ÁzÀ £ÀUÉAiÀÄ £ÀV¸ÉãÀÄ || -ºÀ¸À£ÁzÀ ºÉtÂÚUÉ ºÀ¸À£ÁzÀ £ÀUÉ ZÀAzÀ, vÉÆÃlPÉÌ ¨Á, gÀ¸ÀªÀvÁÛzÀ J¯É w¤ß¹ £ÀV¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ vÀ£Àß gÀ¹PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃ¥Àðr¹, ¥ÉæêÀÄzÀ ¦ÃpPÉ ºÁPÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß ¥ÉæÃAiÀĹAiÀÄ°è Cwà C£ÀÄgÀPÀÛ£ÁVgÀĪÀ F AiÀÄĪÀPÀ,

J¯É PÉAa, £ÀªÀÄä£É vÀ£ÀPÀ ¨ÁgÉà | ¤Ã ¨ÁgÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ, £Á£ÀÄ PÉgÉ ¨Á« ¥Á¯Éà || JAzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ, ¤Ã£ÀÄ §gÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ £Á£ÀÄ PÉgÉUÉÆà ¨Á«UÉÆà ©zÀÄÝ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É JA§ ¨ÉzÀjPÉ vÉÆÃjzÀgÉ, DPÉ ¤gÁPÀj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? E£ÉÆߧ⠥ÉæêÀĦÃrvÀ gÀ¹PÀ, ¥ÀÅl 23


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

EA© ºÀtÂÚ£ÀAUÉ vÀÄA©zÀ ªÉÄÊAiÉÆÃ¼É ºÀA§® ©vÀÄÛ ¤£À ªÉÄïÉ, vÀAzÁ¤ vÁ£À| JAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÉæêÀÄzÀ vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß CgÀĺÀÄvÁÛ£É. fêÀ£ÀzÀ°è PÀ°AiÀÄzÉà M°zÀÄ §gÀĪÀ «zÉåAiÉÄAzÀgÉ ¥ÉæêÀÄ. ¥ÉæêÀÄzÀ CªÀÄ°£À°è EªÀgÀ PÁªÀå¥ÀæeÉÕUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¹PÀÄÌvÀÛzÉ. UÀÄtUÁ£ÀzÀ ¥ÀæªÁºÀ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. F UÀAqÀÄ vÁ£ÀÄ EµÀÖ ¥ÀlÖ ºÉtÂÚUÉ ºÉÃUÉ KlÄ ºÁPÀÄvÀÛzÉ £ÉÆÃr -

UÀÄAqÀ®Ä ¥ÉÃmÉÆåüÉ! UÀÄ®UÀAf £ÉjAiÉÆÃ¼É UÀÄAqÀ®°è ¤ÃgÀ ªÉÆUÉAiÉÆÃ¼É - ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼É UÀÄAr gÀ«PÉUÉ ¨É¯ÉªÀiÁqÉ! eÁvÉæUÉ ºÉÆìÄÛä, dªÀ£ÁªÀ vÀwÃ𤠺ÀƪÀ vÀwÃð¤ vÀÄgÀÄ©ÃUÉ-CvÉÛ ªÀÄUÀ¼É §A¢ vÀwÃ𤠧®UÉÊUÉ! E°è DPÉ vÀ£ÀߪÀ¼ÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉAiÉÄà CªÀ¼À¥Àà CªÀÄäA¢gÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ CvÉÛAiÀĪÀgÁV ©qÀÄvÁÛgÉ ¥ÉæêÀĦÃrvÀ UÀAqÀÄUÀ½UÉ! EµÉÖ®è DzÀ ªÉÄïÉ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¦æÃw¹zÀ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr J°èAiÀiÁzÀgÀÆ UÀÄmÁÖV MlÄÖUÀÆqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. D PÁ®zÀ°è ¨Ágï, ºÉÆÃmɯï, ¯Éʧæj EªÁåªÀÇ EgÀ°®èªÀ¯Áè! J°è PÀÆqÀĪÀÅzÀÄ? ºÉtÄÚ D¯ÉÆÃa¹

JwÛUÀAvÀ ¤Ã£ÀÄ ¨ÁgÉÆÃ, JªÉÄäUÀAvÀ £Á£ÀÄ §wÃð¤ PÀÄAvÀÄ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃt|| HjUÀAvÀ ¤Ã£ÀÄ ¨ÁgÉÆÃ, ¤ÃjUÀAvÀ £Á£ÀÄ §wÃð¤ PÀÄAvÀÄ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃt || JAzÀÄ ºÉýPÉÆlÄÖ ¨sÉÃnUÉ ¸ÀAZÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß ¦æAiÀÄvÀªÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä CªÀ¼À ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÁUÀ, UÁ§jUÉÆAqÀ D ºÉtÄÚ -

HgÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀAxÀ ²æÃgÁªÀÄ ¨sÀAl£ÁuÉ §gÀĪÉãÀÄ ¤Ã¤lÖ UÀÄgÀÄwÃUÉ ¤Ã£ÀÄ-¸ÀĽzÁqÀ¨ÁåqÀ £À£À ªÀĤUÉ CgÀUÀ½UÉ vÁ½zÀgÉ §gÀĪÉãÀÄ ¤£À §½UÉ JAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß M¦à¸ÀÄvÁÛ¼É. E£ÉÆßAzÀÄ ºÉtÄÚ, vÁ£ÉÆ°zÀÄPÉÆArgÀĪÀ ¦æAiÀÄvÀªÀÄ£À£ÀÄß £É£É¹PÉƼÀÄîvÁÛ,

"PÀÄAvÉæ ¤AvÉæ CªÀ£À zsÁå£À fêÀQÌ°æ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À C«ßUÉ JµÀÄÖ ©UÀĪÀiÁ£À CªÀ£É £À£Àß UÉuÉPÁgÀ" JAzÀÄ vÀ£Àß «gÀºÀªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛ,

¥ÀÅl 24

Sangama 2004, Ugadi Edition

"EAzÀæ ¯ÉÆPÀzÁV®è PÀtÂæà ZÀAzÀæ ¯ÉÆÃPÀzÁV®è PÀtÂæà ªÀÄÆgÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÁV®è PÀtÂæà CªÉß £À£Àß UÉuÉPÁgÀ" JAzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁqÀÄvÁÛ,

¦æAiÀÄPÀgÀ£À

UÀÄtPÁgÀªÀ£ÀÄß

ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ

‘£ÉÆÃlzÁUï CªÀÅöß ¸ÀÄAzÀæ PÀtÂæà PÉÃjUɯÁè M¨Éß PÀtÂæà HuÉÆÚÃzÀæ®Æè PÀrªÉÄ E°æà CªÉß £À£Àß UÉuÉPÁgÀ’ PÉÃjUɯÁè CªÀ£ÀAvÀ ¸ÀÄAzÀgÀ, CªÀ£ÀAvÉ Hl ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÆۧ⤮è, CAxÀªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ UÉuÉPÁgÀ JAzÀÄ dA§¢AzÀ ºÉýPÉÆAqÀÄ, CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¹QÌzÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß F jÃw ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛ¼É ‘eÁvÉæïï CªÀß PÀAqÉ PÀtÂæà bÀwæ ªÀÄÄaÑ ¤AvÀ PÀtÂæà ¥ÀPÁÝUï §AzÀÄ ¤AvÀ PÀtÂæà CªÉß £À£Àß UÉuÉPÁgÀ’ ‘ªÀįÉÎ ºÀƪÀ vÀAzÀ PÀtÂæà vÀÄgÀÄ©£À°è ElÖ PÀtÂæà ªÉÄÊAiÉÄ®è dÄA dÄA PÀtÂæà CªÀ£É £À£Àß UÉuÉPÁgÀ" EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CªÀ½µÀÖzÀAvÉ DzÀ jÃw, ‘ZÁªÀrÃUï §AzÀÄ ¤AvÀ PÀtÂæà vÁ½Ã a£Àß vÀAzÀ PÀtÂæà C«ßUÀÆ £À£ÀÆÎ ªÀÄzÉé PÀtÂæà CªÉß £À£Àß AiÀÄdªÀiÁ£À" JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ vÀ£Àß §gÀ°gÀĪÀ ±ÀĨsÀ ®UÀߪÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÁÛ¼É. »ÃUÉAiÉÄà UÀArUÉÆAzÀÄ ºÉtÄÚ, ºÉtÂÚUÉÆAzÀÄ UÀAqÀÄ, ªÀÄzÀĪÉUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉtÄÚ vÀ£Àß vÀªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉèÉÃPÀ®èªÉÃ? vÀªÀj£À ªÉÄÃ¯É ¦æÃw, CUÀ®ÄªÀ £ÉÆêÀÅ, UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁV¸ÀĪÀ D¸É - UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉƸÀ ¥Àj¸ÀgÀ, ºÉÃUÉÆà K£ÉÆ J£ÀÄߪÀ DvÀAPÀ. «Ä±Àæ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À «ÄrvÀ. vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀÄrAiÉÆAzÀÄ PÀ¼ÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀgÀ zÀÄBR vÁ¬Ä ªÀÄUÀ¼À PÀtμÀ°è C±ÀÄæzsÁgÉ. DzÀgÀÆ ºÉƸÀzÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ°gÀĪÀ vÀ£Àß PÀÄr vÀªÀjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÀ®èªÉ? M§â vÁ¬Ä ªÀÄUÀ½UÉ -

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

‘§Ä¢Þ ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÉ PÉüÀ¨ÉÃPÀªÀÄä| ªÀÄUÀ¼Éà ªÀÄ£À±ÀÄzÀÞ¼ÁV UÀAqÀ£ÉÆqÀ£É ¤Ã ¨Á¼À¨ÉÃPÀªÀÄä ºÉÆvÀÄÛ ºÉÆwÛUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀªÀÄä ºÀvÀÄÛ ªÀÄA¢ M¥ÀÅöàªÀ ºÁUÉ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀªÀÄä’ F jÃwAiÀiÁV ºÉýzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛ§â vÁ¬Ä, ‘D®PÉÌ ºÀÆ«®è ¸Á®PÉÌ PÉƣɬĮè eÁ°AiÀÄ ªÀÄgÀªÀÅ £ÉgÀ¼À®è vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¹ÜgÀªÀ®è’ JAzÀÄ ¯ÉÆÃPÁgÀÆrüAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ, ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ ‘¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¨Á vÀAV CAzÁgÀÄ ¨Á¼ÀĪÉUÉlÄÖ ªÀÄwUÉlÄÖ ¨Á½zÀgÉ ºÉvÀÛªÀgÀ PÀÄ®PÉ ºÀUÉAiÀiÁzÉ’ JAzÀÄ vÀ£Àß ºÉvÀÛªÀgÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ G½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀgÀ §UÉÎ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ¼É. ºÉtÂÚ£À ¨Á½£À°è EzÉÆAzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ «zÁæªÀPÀ PÀÆægÀ ¸À¤ßªÉñÀ. E£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ºÉtÄÚ vÀ£Àß ºÉƸÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è vÀªÀj£À dAVjPÉAiÀÄ°è §ºÀÄPÁ® PÀtÂÚÃjqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀ£ÀAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ UÀAqÀ£À eÉÆvɬÄgÀ®Ä ¸ÁzsÀå. C°èAiÀĪÀgÉUÉ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, £Á¢¤ EªÀgÉ®ègÀ eÉÆvÉ ¸ÁªÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. J®è ªÀÄ£ÉÆêÀåxÉUÀ½UÀÆ PÁ®ªÉà ªÀÄzÀÝ®èªÉÃ? PÁ® PÀ¼ÉzÀAvÉ ºÉtÄÚ vÀ£Àß £ÀÆvÀ£À fêÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ°£À ZÉÊvÀ£Àå ªÀÄÆr§AzÀÄ, UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄ£À©aÑ ªÉÄʪÀÄgÉAiÀÄĪÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÅvÀÛzÉ. UÀAqÀ ºÉArgÀ°è gÀ¹PÀvÉAiÀÄ ¸ÀAªÁzÀUÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. vÀªÀÄUÉ ªÉÄaÑUÉAiÀiÁzÀ UÀAqÀ£À£ÁßUÀ°Ã, ºÉAqÀwAiÀÄ£ÁßUÀ°Ã ¦æÃw¬ÄAzÀ DUÁUÀ ºÉÆUÀ½ G©â¹, bÉÃr¹, ¦Ãr¹, £ÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ gÀ¹PÀvɬÄAzÀ PÀÆrzÀ zÁA¥ÀvÀåzÀ UÀÄlÖ®èªÉÃ? M§â UÀAqÀ£À ºÀÈzÀAiÀÄzÀ §rvÀªÀ£ÀÄß Kj¸ÀĪÀ F ºÉtÂÚ£À gÀ¹PÀ ¸ÀAªÁzÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ‘¸ÀA¦UÉ ±ÁªÀAwUÉ UÀÄA¦£À°è PÉâUÉ M¨ÉÆâãÀ PÀnÖzÉÝ, M¨ÉÆâãÀ ©nÖzÉÝ M¨ÉÆâãÀ PÀgÀPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉÆíÃzÉ ªÀÄ°èUÉ’ JAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ ºÉýzÁUÀ, UÀAqÀ¤UÉ J°è®èzÀ UÁ§j. §®Ä PÁvÀgÀvɬÄAzÀ PÉüÀÄvÁۣɑAiÀiÁªÉÇãÀ PÀnÖzÉÝ, AiÀiÁªÉÇãÀ ©nÖzÉÝ AiÀiÁªÉÇãÀ PÀgÀPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉÆíÃzÉ ªÀÄ°èUÉ’

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

ºÁ®£Àß PÀgÀPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉÆíÃzÉ ªÀÄ°èUÉ’ UÀAqÀ FUÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ G¹gÀÄ ©qÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ºÉtÂÚUÉ E£ÀÆß CªÀ£À£ÀÄß ¦Ãr¸ÀĪÀ EZÉÑ. CªÀ£À UÀ®èªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀgÀÄvÁÛ ºÉüÀÄvÁۼɑM¨ÉÆâãÀ £ÀÆQzÉÝ, M¨ÉÆâãÀ ºÁQzÉÝ M¨ÉÆâãÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è wgÀÄV §AzÉ ªÀÄ°èUÉ’ J¯Á EªÀ¼À, EªÀ½V£ÁågÀÄ eÉÆvÉAiÀiÁzÀæ¥Á JAzÀÄ UÀAqÀ §®Ä DvÀAPÀ¢AzÀ PÉüÀÄvÁۣɑAiÀiÁªÉÇãÀ £ÀÆQzÉÝ, AiÀiÁªÉÇãÀ ºÁQzÉÝ AiÀiÁªÉÇãÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è wgÀÄV §AzÉ ªÀÄ°èUÉ’ CªÀ¤UÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥sÀfÃw £ÉÆÃr RĶ ¥ÀlÄÖ, ªÀÄĹ ªÀÄĹ £ÀUÀÄvÁÛ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ¼É ‘PÀzÀªÀ£Àß £ÀÆQzÉÝ, CUÀtÂÃAiÀÄ ºÁQzÉÝ ¢Ã¥ÁzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è wgÀÄV §AzÉ ªÀÄ°èUÉ’ EµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ UÀAqÀ¤UÉ CªÀ¼À ZÉõÉÖ CxÀðªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ½UÉ E£ÀÆß gÉÃV¸ÀĪÀ D¸É. CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄĢݸÀÄvÁÛ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ ‘M¨ÉÆâãÀ ºÁ¹zÉÝ, M¨ÉÆâãÀ ºÉÆ¢ÝzÉÝ M¨ÉÆâãÀ J¼ÀPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÉÝ ªÀÄ°èUÉ’

JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ, CªÀ¼ÁlªÀ£ÀÄß CjvÀ UÀAqÀ£ÀÆ £ÀUÀÄvÀÛ¯Éà PÉüÀÄvÁۣɑAiÀiÁªÉÇãÀ ºÁ¹zÉÝ, AiÀiÁªÉÇãÀ ºÉÆ¢ÝzÉÝ AiÀiÁªÉÇãÀ J¼ÀPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÉÝ ªÀÄ°èUÉ’ UÀAqÀ£À£ÀÄß C¦àPÉƼÀÄîvÁÛ, F vÀÄAl ºÉtÄÚ ‘ºÁ¹UÉ ºÁ¹zÉÝ, PÀA©îÃAiÀÄ ºÉÆ¢ÝzÉÝ vÀ¯É¢A§ J¼ÀPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÉÝ ªÀÄ°èUÉ’ JAzÀÄ GvÀÛj¹, QvÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CµÀÖPÉÌà ¤°è¸À®Ä EµÀÖªÁUÀzÉ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ, ‘M¨ÉÆâãÉÎ PÁ¯ÉÆÌmÉÖ, M¨ÉÆâãÉÎ PÉÊPÉÆmÉÖ M¨ÉÆâãÉÎ ¹ÃgÉAiÀÄ£Éß ©aÑPÉÆmÉÖ ªÀÄ°èUÉ’

UÀAqÀ£À ¥ÉÃZÁl £ÉÆÃr EªÀ½UÉ RIJ. £ÀUÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ ºÉüÀÄvÁÛ¼É-

JAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ C¸ÀÛçªÀ£É߸ÉAiÀÄÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÁuÉäAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀ¯Éèà ªÉÄaÑPÉÆAqÀ F UÀAqÀ FUÀ CªÀ¼À£ÀÄß gÀ«Ä¸ÀÄvÁÛ PÉüÀÄvÁÛ£É-

‘ºÀ¸ÀĪÀ£Àß PÀnÖzÉÝ, PÀgÀĪÀ£Àß ©nÖzÉÝ

‘AiÀiÁªÉÇãÉÎ PÁ¯ÉÆÌmÉÖ, AiÀiÁªÉÇãÉÎ PÉÊPÉÆmÉÖ

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 25


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

AiÀiÁªÉÇãÉÎ ¹ÃgÉAiÀÄ£Éß ©aÑPÉÆmÉÖ ªÀÄ°èUÉ?’ FUÀ D ºÉtÄÚ eÉÆÃgÁV £ÀUÀÄvÁÛ, ‘PÀAZÁÎUÉð PÁ¯ÉÆÌmÉÖ, §¼ÉUÁUÉð PÉÊPÉÆmÉÖ ªÀÄrªÁ¼ÉÎ ¹ÃgÉAiÀÄ£Éß ©aÑPÉÆmÉÖ ªÀÄ°èUÉ’ JAzÀÄ GvÀÛj¹ gÀ¹PÀvɬÄAzÀ vÀÄA©zÀ vÀ£Àß ¸ÀAªÁzÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀÄvÀÛzÉ. M§â ºÉAqÀw UÀAqÀ£À£ÀÄß CtQ¸ÀÄvÁÛ ‘AiÀĪÀé AiÀĪÀé ºÉAUÉ ªÀiÁqÀ¯É EAxÀ UÀAqÀ£À PÀÆr ºÉÃUÉ ¨Á¼À¯Éà | AiÀĪÀé AiÀĪÀé »lÄÖ CAzÉæ £À£Àß UÀAqÀ ¹lÄÖvÁ£É, ¹Ã£ÀÄvÁ£É vÉÆnÖ PÁAiÀÄßAUÉ UÀÄPÀÄÌ ªÀiÁr £ÀÄAUÀÄvÁ£É AiÀĪÀé AiÀĪÀé||

AiÀĪÀé AiÀĪÀé ¨Á£À CAzÉæ £À£Àß UÀAqÀ ¨ÁUÀÄvÁ£É §¼ÀÄPÀÄvÁ£É ¨Á¼É PÁAiÀÄßAUÉ| UÀÄPÀÌ ªÀiÁr £ÀÄAUÀÄvÁ£É AiÀĪÀé AiÀĪÀé DgÀÄ ªÀÄÄzÉÝ GtÄÚvÁ£É C®è¯Éèà PÀÆgÀÄvÁ£É Dgï (£ÉÃV®Ä) ºÉÆqÀPÀAqÀÄ ºÉÆÃUï CAzÉæ UÉÆüÁqÀÌAqï C¼ÀÄvÁ£É, AiÀĪÀé AiÀĪÀé || E£ÉÆßAzÀÄ ºÉtÂÚUÉ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J°è®èzÀ «±Áé¸À, £ÀA©PÉ. EªÀ½UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À §UÉÎ £ÉgÉAiÀĪÀ¼ÉƧâ¼ÀÄ zÀÆgÀÄ vÀgÀÄvÁÛ¼É ‘aAvÁPÀÄ (£ÀqÀÄ«£À ¥ÀnÖ) ElUÉÆAqÀÄ a¥Áàn §½ªÁPÉ aAw®èªÉãÀÄ ¤£ÀVÃlÄ? ¤£À UÀAqÀ C¯ÉÆè§î PÀÆqÀ £ÀUÀÄwzÀÝ || D zÀÆgÀ£ÀÄß vÀ½î, ¥Àw¨sÀPÉÛ F ºÉtÄÚ ‘£ÀPÀÌgÀ £ÀUÀ®ªÀé £ÀUÀĪÀÄÄRzÀ PÁå¢V £Á ªÀÄÄaÑ ªÀÄÄrzÀ ¥ÀjªÀļÀªÁ CªÀ¼ÉÆAzÀÄ WÀ½UÉ ªÀÄÄrAiÀiÁ°’ JAzÀÄvÀÛj¹ zÀÆgÀÄ vÀAzÀ ºÉAUÀ¹£À ¨ÁAiÀÄÄäaѸÀÄvÁÛ¼É. PÁ®PÀæªÉÄÃt ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è DUÁUÀ PÀÄë®èPÀ «ZÁgÀUÀ½UÁV wPÁÌlUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÀÄ J®èjUÀÆ w½zÀ «µÀAiÀĪÉÃ. DzÀgÉ ‘UÀAqÀ ºÉArgÀ dUÀ¼À UÀAzsÀ wÃrzÁíAUÀ’ C®èªÉÃ?. wÃrzÀµÀÆÖ ¸ÀÄUÀAzsÀ eÁ¹Û. vÀªÀj£À ºÉZÀÄÑUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉtÄÚ UÀAqÀ£À ªÀÄÄAzÉ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É PÉÆgÉzÁUÀ CªÀ¤UÉ vÁ¼Éä «ÄÃj-

¥ÀÅl 26

Sangama 2004, Ugadi Edition

‘ªÀÄqÀ¢Ã£À §rzÁ£ÀÄ, ªÀÄ£ÀzÁUÀ ªÀÄgÀÄUÁå£ÀÄ M¼ÀUÉÆíÃV PÁ® »rzÁ£ÀÄ| PÉüÁå£ÀÄ £Á£ÉíZÉÆÑà ¤£Àß vÀªÀgÉíZÉÆÑÃ?’ §rzÀgÉ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃAiÉÄÛÃ? zÀAqÀ vÉvÀÛ¨ÉÃPÀ¯Áè! vÀ£Àß UÀAqÀ CªÀ¼À PÉÆÃ¥À vÀVθÀ®Ä K£É®è ªÀiÁrzÀ JAzÀÄ ºÉtÄÚ »ÃUÉ ºÉüÀÄvÉÛ‘ºÁ¹UÉ ºÁ¸ÉAzÀ ªÀÄ°èUÉ ªÀÄÄrAiÉÄAzÀ ¨ÉøÀvÀÛgÉ ªÀÄqÀ¢ ªÀÄ®UÉAzÀ| £À£À gÁAiÀÄ vÀ£Àß £ÉÆÃr vÀªÀgÀ£Àß ªÀÄgÉAiÉÄAzÀ’

EzÀPÉÌà C®èªÉà UÀAqÀ ºÉArgÀ dUÀ¼À GAqÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀªÀgÉUÉ JAzÀÄ w½zÀªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ! EAvÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ QvÁÛlUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CªÀgÀ ¦æÃw ¥ÉæêÀÄ PÀÄzÀÄgÀÄvÀÛ¯Éà ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. vÁ¬Ä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÁUÀ, UÀAqÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ®Ä EµÀÖ«®èzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ, ‘ºÀZÀÑqÀzÀ ¥ÀzÀgÁUÀ CZÀѪÀÄ°èUÉ ºÀƪÀ ©aÑ £À£ÀªÉÄÃ¯É MUɪÀAxÀ| gÁAiÀÄgÀ£À ©mÁí÷åAUÉ §gÀ¯Éà ºÀqÉzÀªÀé ‘ JAzÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉüÀÄvÁÛ¼É. vÁ¬Ä GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¢zÁÝUÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ, vÀ£Àß PÀµÀÖªÀ£ÀÄß ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ, ‘PÁtzÉ EgÀ¯ÁgÉ PÀ£Àßr ªÀÄÄRzÀªÀgÀ PÁªÀĤVAvÀ ZɮĪÀgÀ| ZɤßUÀgÀ PÁtzÀgÀUÀ½UÉ EgÀ¯ÁgÉ|’ JAzÀÄ PÁªÀÄzÉêÀ¤VAvÀ®Æ ZɮĪÀ£ÁzÀ vÀ£Àß £À®è£À£ÀÄß ©lÄÖ§gÀĪÀ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. vÁ¬Ä ºÉÃUÉÆà ¥ÀŸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É. EvÀÛ UÀAqÀ£À «gÀºÀ ªÉÃzÀ£É G®ât¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀiÁrzÀ CrUÉ gÀÄa¸ÀÄwÛ®è. HlPÉÌ PÀgÉzÁUÀ‘CqÀVÃAiÀiÁ ªÀÄ£ÉAiÀiÁUÉ ªÀÄqÀ¢ÃAiÀÄ ¸ÀĽ«®è CqÀVà ¨Á¬ÄUÉ gÀÄa¬Ä®è| ºÀqÉzÀªÀé ªÀÄqÀ¢ vÀªÀjUÉ ºÉÆÃUÁå¼À ||’ JAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀÄîvÁÛ£É. CvÀÛ CªÀ¼ÀzÀÆ CzÉà PÀvÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄPÀ̼À ¤jÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå, C®èªÉÃ? MAzÀÄ ºÉtÄÚ UÀAqÀ£ÉÆqÀ£É ªÀÄ®V ‘UÉÆvÀÄÛ ªÀiÁr ºÉüÀÎAqÀ ºÁåAUÁäqÀÆzÀ? ¤«ÄäAzÀ ªÀiÁvÉÆAzÀ ©aÑ ªÀÄÄaÑ ºÉýÛãÀÄ §¹j¢Ýä ºÉ¸Àj£ÀÄß K¤qÉÆÃt?’ ¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

JAzÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉýzÁUÀ, ºÀµÀðªÁzÀgÀÆ, CzÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÁ vÉÆÃgÀUÉÆqÀzÀ UÀAqÀ ‘¸ÀļÀî vÀV UÁ½ ªÀiÁvÀ £À£ÀÄäAzÀ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ ºÉÆAiÀiÁÌ’ J£ÀÄßvÁÛ£É. EzÀPÉÌ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ D ºÉtÄÚ, ‘O ²ªÀ£À JAxÁ ªÀiÁvÀ wAUÀ¼À ªÀiÁå® ¢£Á MAzÁvÀ ªÀÄA¢ ºÁAUÀ ºÉüÀQÌ®è £Á ¸ÀĪÀÄPÀ’

-JAzÀÄ vÀ£Àß C£ÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîªÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ «£ÉÆÃzÀPÀgÀªÁVzÉ. »ÃUÉ £ÀªÀÄä d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ¸ÉƧV£À ¹jªÀAwPÉ vÀÄA© vÀļÀÄPÀÄwÛzÉ. N¢zÀµÀÆÖ E£ÀßµÀÄÖ NzÉÆÃt, PÉýzÀµÀÆÖ E£ÀßµÀÄÖ PÉüÉÆÃt J¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. F UÁæªÀÄå £ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß

UÁæªÀÄåªÁV ºÉüÀĪÀªÀjAzÀ PÉüÀ®Ä E£ÀÆß ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ. £ÀÆgÁgÀÄ, ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà F jÃwAiÀÄ ºÁ¸Àå¨sÀjvÀ gÀ¹PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¢£ÀfêÀ£ÀzÀ°è gÀÆrü¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ £ÀªÀÄä UÁæ«ÄÃt d£ÀgÀÄ FUÀ £ÉÆÃqÀ§®èªÀgÁzÀgÉ, FV£ÀªÀgÀ F MAzÉà ¢£ÀzÀ “Valentine’s Day” DZÀgÀuÉ vÀªÀiÁµÉAiÀiÁVAiÉÄà PÁt¸À§ºÀÄzÀÄ, C®èªÉÃ? gÁzsÁ-PÀȵÀÚ, £À¼À-zÀªÀÄAiÀÄAw, ±ÁºïÓºÁ£ï-ªÀĪÀiïvÁeï, ¸Á«wæ¸ÀvÀåªÁ£ï, EAvÀºÀ CªÀÄgÀ¥ÉæëÄUÀ¼À £ÀªÀÄä £Ár£À°è ¦æÃw ¥ÉæêÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ F jÃw ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ Valentine’s Day J£ÀÄߪÀÅzÉÆAzÀÄ ¨ÉÃPÉ? May be we need it to jumpstart our dead batteries and revive our abilities to express our love and affection to our near and dear ones. DzÀgÉ CzÀÄ PÉêÀ® MAzÀÄ ¢£À ªÀiÁvÀæzÀ vÉÆÃjPÉAiÀiÁUÀ¢gÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÉÆÃt!****

Travel Like a KING!!! We offer economy, experience & peace of mind.

201 E. Army Trail Rd. Suite 209 Bloomingdale, IL 60108 Tel: 630.622.0220 Fax: 630.622.0228

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

WWW.TRAVELKINGTOURS.COM

¥ÀÅl 27


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

AiÀiÁgÀÄ §Ä¢ÞªÀ0vÀgÀÄ ?? §£Áßr d£ÁzsÀð£À ¨sÀlÖ - gÁeÁf£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ MAzÀÄ Hj£À°è M§â ²æªÀÄAvÀ ªÀvÀðPÀ¤zÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÊ£ÀA¢£À ªÀåªÀºÁgÀPÁÌV £ÀUÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ£À ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä M§â ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£ÀÄß £ÉëĹPÉÆArØzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À HmÉÆÃ¥ÀZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ PÉÆqÀ®Ä M§â CrUÉ ¨sÀlÖ£À£ÀÄß £ÉëĹPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£À JgÀqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄUÀ¼À°è §AzÀÄ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CrUÉ ¨sÀlÖ£ÀÄ ¨É½UÉάÄAzÀ ¸ÀAeÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÁ¦ü wAr HlUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÀÛ C¯Éèà EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F J¯Áè ¸ÉêÉUÀ½AzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ CZÀÄѪÉÄaÑ£ÀªÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. »ÃUÉ EgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ¸ÀA§¼ÀzÀ ¢£À §AvÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£À£ÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ "¤ªÀÄä ¸ÀA§¼À MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî" JAzÀÄ PÉÆlÖ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CrUÉ ¨sÀlÖ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ "¤ªÀÄä ¸ÀA§¼À L£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉƽî" JAzÀÄ PÉÆlÖ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀUÀ½UÉ vÉgÀ½zÀgÀÄ. DzÀgÉ gÁwæ ªÀÄ®VzÁUÀ CrUÉ ¨sÀlÖ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÉÆgÉvÀ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. "ºÉZÉÑãÀÄ PÉ®¸À E®èzÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ¤UÉ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, £Á£ÀÄ ¨É½UÉάÄAzÀ ¸ÀAeÉAiÀĪÀgÉUÉ zÀÄrzÀgÀÆ £À£ÀUÉ §gÉà LzÀÄ£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä. KPÉ F vÁgÀvÀªÀÄå??". F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ°ÃPÀgÀ°è PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄgÀÄ ¢£À ¨É½UÉÎ JA¢£ÀAvÉ ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ PÁ¦ü, wAr PÉÆlÄÖ CªÀgÀÄ wAr w£ÀÄߪÁUÀ C¯Éèà ¤AvÀ£ÀÄ. AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ ¨sÀlÖgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ "K£ÁzÀgÀÆ PÉüÀĪÀÅ¢zÉAiÉÄÃ?" JAzÀgÀÄ. "ºËzÀÄ ¸Áé«Ä «µÀAiÀĪÉãÉAzÀgÉ ¤£Éß £ÀªÀÄV§âjUÀÆ ¸ÀA§¼À PÉÆnÖgÀ®è £À£ÀVAxÀ D

ªÀiÁå£ÉÃdgÀjUÉ JgÀqÀÄ ¥ÀlÄÖ AiÀiÁPÉ ¸Áé«Ä?" JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ "F «µÀAiÀÄ £Á¼É ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀ DUÀ§ºÀÄzÉÃ" JAzÀgÀÄ. ¨sÀlÖgÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÉÌ vÉgÀ½zÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ: D ¢£ÀUÀ¼À°è D Hj£À°è a®ègÉ £ÁtåUÀ½UÉ C¨sÁªÀ EvÀÄÛ. MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ £ÁPÁuÉ PÀ«Ä±À£ï £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀlÖgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ E§âjUÀÆ vÀ¯Á ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÆÃl£ÀÄß PÉÆlÄÖ a®ègÉ vÀgÀ®Ä ºÉý, EzÀPÉÌ AiÀiÁgÀÄ ºÉaÑUÉ a®ègÉ vÀgÀÄvÁÛgÉÆà CªÀgÉà §Ä¢ÝªÀAvÀgÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. E§âgÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁUÀðzÀ°è a®ègÉ zÉÆgÀPÀĪÀ CAUÀr PÀqÉUÉ vÉgÀ½zÀgÀÄ. ªÀiÁå£ÉÃdgÀgÀÄ CAUÀrAiÀĪÀ£À£ÀÄß GzÉÝò¹ "JAlÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ a®ègÉ PÉÆr" JAzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ PÀ«Ä±À£ï JgÀqÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä, MlÄÖ ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ, JAlÄ gÀÆ¥Á¬Ä a®ègÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀ£ÀÄ. CrUÉ ¨sÀlÖ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃV "ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ a®ègÉ PÉÆr PÀ«Ä±À£ï CzÀgÀ¯Éèà »rzÀÄPÉƽî" JAzÀ£ÀÄ. CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä a®ègÉUÉ JgÀqÀƪÀgÉ gÀÆ¥Á¬Ä PÀ«Ä±À£ï ªÀeÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ K¼ÀƪÀgÉ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀlÖ£À PÉÊUÉ PÉÆlÖ£ÀÄ. ¨sÀlÖ£ÀÄ F a®ègÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£ÀjUÉ PÉÆlÖ£ÀÄ. E§âgÀÆ vÀAzÀ a®ègÉAiÀÄ£ÀÆß ¯ÉPÀÌ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï vÀAzÀ a®ègÉ ºÉaÑUÉ EzÀÝzÀÝjAzÀ CªÀ£Éà §Ä¢ÝªÀAvÀ£ÉAzÀÄ wêÀiÁð£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ ¨sÀlÖ£À£ÀÄß GzÉÝò¹ "FUÀ w½¬ÄvÉà CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ eÁ¹Û ¸ÀA§¼À JAzÀÄ" JAzÀgÀÄ. ¨sÀlÖ£ÀÄ vÀ£Àß zÀqÀØvÀ£À M¦àPÉÆAqÀÄ zÉÊ£ÀA¢£À PÉ®¸ÀPÉÌ vÉgÀ½zÀ£ÀÄ.

C½¹ §gÉzÀ PÀªÀ£À PÉ. wæªÉÃt ²æäªÁ¸ÀgÁªï - E°£ÁAiÀiï »ÃUÀ¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ£ÀÆgÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À ºÀÄqÀÄQ JzÉAiÀÄ ¨sÁªÀªÀ vÀqÀQ MªÉÄä §gÉzÀÄ ªÀÄÄV¹zÀ PÀªÀ£À AiÀiÁPÉÆà ¸Àj C¤¸ÀzÁUÀ ªÀÄvÉÛ C½¹ §gÉAiÀÄĪÀ0vÉ; J°è0zÀ¯ÉÆà ºÉÆgÀlÄ J¯ÉÆèà vÀ®Ä¥À®Ä §AiÀĹ ¥ÀÅl 28

E£É߯ÉÆèà §0zÀÄ ¤0vÀ F §zÀÄPÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ºÉƸÀzÁV DgÀ0©ü¸ÀĪÀ0wzÀÝgÉ? ºÁUÁUÀ¯ÁgÀzÀÄC½¹ §gÉzÀ PÀªÀ£À ¤dªÁVgÀ®è, C½¹ §0¢ºÀ ºÁ¢ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ0w®è! ¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

KWICK PANTRY (HOUSE OF QUALITY) THE OLDEST INDO/PAK GROCERY STORE IN THE WESTERN SUBURBS!!!!

7410 JANES AVE WOODRIDGE, IL 60517 PHONE # (630) 960-4266 -WE CARRY A LARGE SELECTION OF INDO/PAK GROCERIES, SWEETS, FROZEN FOODS, MOVIES ON DVD AND AUDIO TAPES AND CD’S

-WE CONVERT VIDEO FROM PAL TO NTSC AND NTSC TO PAL -WE ALSO CONVERT VIDEO TAPES TO DVD’S -WE ALSO SELL PHONE CARDS

OPEN 7 DAYS A WEEK!!!!

VERY SOON EXPANDING ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 29


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

¹QÌ ©zÀÝ ºÀ¶ð vÀAqÀ avÀÛ - £ÉÃ¥Àg﫯ï, E°£ÁAiÀiï ¥Àæwà ¨Áj PÁè¸ÀÄ §APï ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¹QÌ ºÁQPÉƼÀîzÀ, eÁtvÀ£ÀªÀ£Éßà ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀ ºÀ¶ð vÀAqÀ, F ¨Áj ¹QÌ ©zÀÝzÀÄÝ ºÉÃUÉ? AiÀiÁjAzÀ? 8:20gÀ §¸ÀÄì EªÀvÀÄÛ £À£ÀUÉãÁzÀÄæ ¹QÌzÉæ CzÀÄ £À£Àß CfÓ ¥ÀÅtå. vÀqÀªÁ¬ÄvÀÄ. J¯Áè DzÀzÀÄÝ D PÀvÉÛ C£ÀWÀ½AzÀ(vÀAV). vÀ£ÀVAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà ºÉÆÃV §ZÀÑ®Ä ªÀÄ£É ¸ÉÃjPÉÆAqÀzÀÄÝ. CPÀÌ C£ÉÆßà UËgÀªÀ MAZÀÆgÀÆ ¨ÉÃqÉé? JAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ¯Éèà »r ±Á¥À ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÀÆgÀ¢AzÀ 8:20gÀ ¸ÀgÉÆÃeÁ mÁæªÀ¯ïê vÀ£Àß §¹gÉƼÀUÉ d£ÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀÄA§Ä UÀ©üðtÂAiÀÄAvÉ ¤zsÁ£ÀªÁV KzÀĹgÀÄ ©qÀÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀ¶ð¤AiÀÄ CzÀÄ«Ä ElÖ mÉ£Àê£ï £À G¹gÀÄ ¸ÀgÁUÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÆzÀ® ¦jAiÀÄqï UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÉÃjPÉƼÀÀÄzÀÄ, CAzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ, ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À¢AzÀ §¹ì£ÉƼÀUÉ vÀÆjPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÁÖ¥À°è E½AiÀÄĪÁUÀ F §¸ÀÄì ¥ÀæAiÀiÁt ©lÖgÉ PÁ¯ÉÃdÄ fêÀ£ÀªÉ¯Áè ªÀÄd CAzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. UÉÃn£À §½ JzÀÄgÁzÀ UɼÀwAiÀÄjUÉ ºÁAiÀiï JAzÀÄ PÉÊ ©Ã¸ÀÄvÁÛ¼É. ºÁAiÀiï ºÀ¶ð, EzÉãÀÄ? ºÉƸÀ §mÉÖ J°è? ²ªÀtÚ §AzÁæ ±ÀÄPÀæªÁgÀ? Kgï ¥ÉÇÃmïð UÉ ºÉÆÃVzÁå? CªÉÄÃjPÁ¢AzÀ ¤£ÀUÉãÀÄ vÀA¢zÁÝgÉ? JAzÀÄ PÉýzÀ ¸Áj'UÉ (¸ÀjvÀ) vÀÄnAiÀÄ£ÀÄß ©VzÀÄ ¨Á¬Ä ©r¸ÀzÉ , ºÀħÄâ UÀAnQÌzÀ CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr K£ÉÆà £ÀqÉ¢zÉ JAzÀÄ UɼÀwAiÀÄgÀvÀÛ £ÉÆÃr ºÀħÄâ ºÁj¸ÁÛ¼É. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C£ÀÄwÛÃtð¼ÁV ¤AvÀ «zÁåyð¤AiÀÄAvÉ ºÁå¥É ªÀÄÄRzÀ°è ¤AvÀªÀ½UÉ MvÁ۬ĹzÁUÀ §AzÀ GvÀÛgÀ PÉý J®ègÀÆ zÀAUÁzÀgÀÄ. JA¨Áæ¬ÄØç ªÀiÁrzÀ fãïì ¥ÁåAmï, £Á®ÄÌ ¯ÉÃmɸïÖ ªÀiÁqɯï£À vÉÆý®èzÀ mÁ¥ïì, JgÀqÀÄ «Ä¤ ¸ÀÌmïð ,ºÁUÀÆ ºÉÊ »Ã¯ï ZÀ¥Àà¯ï vÀgÀ®Ä ºÉýzÉæ, §zÀ¯ÁV vÀ£Àß ¥Á°UÉ zÀQÌzÀÄÝ EArAiÀiÁ¢AzÀ gÀ¥sóÁÛV CªÉÄÃjPÁ¢AzÀ vÀAzÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, CAZÀÄ £É®PÉÌ vÁUÀĪÀAvÀºÀ «Är, »Ã¯ïì E®èzÀ ZÀ¥Àà°. ¤Ã¼ÀvÉÆý£À mÁ¥ïì. ºÉÃ! ºÉÃ! ¤£Àß CtÚ AiÀiÁªÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°èzÁÝgÉ? ¤£ÀUÉ UÉÆwÛ®è PÀuÉ, CtÚ CªÉÄÃjPÀzÀ°èzÀÝgÀÆ vÀÄA¨Á ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÁ¢. C¥Àà, CªÀÄä PÀÆqÀ PÉ®ªÉǪÉÄä CªÀgÀ DzÀ±ÀðUÀ½UÉ vÀ¯É ¨ÁUÀÄvÁÛgÉ. bÉ,ºÉÆÃVè ©qÀÄ ºÀ¶ð. CAzÀ ºÁUÉ ¤£Àß ºÉƸÀ UÀÄdgÁw CwÛUÉ ºÉÃVzÁÝgÉ? UÉÆwÛ®è PÀuÉ, CªÀgÀ CªÀÄä£À ªÀÄ£É §gÉÆÃqÁzÀ°èzÁÝgÉ. JgÀqÀÄ ªÁgÀ ©lÄÖ §vÁðgÀAvÉ. ¥ÀÅl 30

CªÀjzÀÆÝ ¤£ÀUÉ F xÀgÁ §mÉÖUÀ¼ÀÄ vÀAzÀzÀÄÝ £ÉÆÃrzÉæ, ¤£Àß CtÚ£ÀAvÉ CªÀgÀÆ ºÀ¼ÉÃPÁ®zÀªÀjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁA! ºÉüÉÆÃzÀÄ ªÀÄgÉvÉ, ¥Áèn£ÀªÀiï UÉ »æwPï £À 'PÉÆÃ¬Ä «Ä¯ï UÀAiÀÄ' ªÀiÁ¤ðAUï µÉÆ §A¢zÉ. ºÉÆÃUÉÆÃtªÉà JAzÀ¼ÀÄ »æwPï ¦æAiÉÄ C¦à(¨sÀĪÀ£ÉñÀéj). ºËzÁ? EªÀvÀÄÛ §ÄzsÀªÁgÀ C¯ÉéÃ? D £Á¤ì gÁ§mïð £À ¯ÉPÀÑgï EzÉ. vÀ¦à¸ÀĪÀAw®è. ¥ÀgÀªÁV®è, EªÀvÉÆÛAzÀÄ ¢£À §APï ªÀiÁqÀĪÁ ºÀ¶ð. CAiÉÆåÃ, ¨ÉÃqÉé ¸Áj. ºÉÆÃzÀªÁgÀ DZÉ PÁè¹£À ¸ÀgÉÆÃd ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈAzÀ PÁè¸ÀÄ vÀ¦à¹zÁUÀ «Ä¸ï PÉÊUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ EAlgÁUÉmï ªÀiÁr ¦æ¤ì¥Á¯ï UÉ M¦à¹zÀÄÝ £É£À¦¯Éé? £Á¤ìAiÀÄ ¥ÉÇ°nPÀ¯ï ¸ÀAiÀÄ£ïì vÀ¦à¸ÉÆÃzÀÄ RArvÁ ¨ÉÃqÀ. CzÀÄ zÀƪÁð¸À ªÀÄĤAiÀÄ ºÉtÄÚ C¥ÀgÁªÀvÁgÀ. ¹QÌ ©zÉæ D ¦æ¤ì UÉÆêÀÄw ªÀÄÄAzÉ ¨ÉvÀÛ¯É ¤AvÀ ºÁUÁ¢ÃvÀÄ. ªÀÈAzÀ, ¸ÀgÉÆÃd ºÉýzÀÄÝ PÉý¯Áé? £ÀAvÀgÀ C¥Àà, CªÀÄä£À£ÀÄß PÀgÀPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÀæAvÉ. ¸ÀgÉÆÃd ºÉÃUÉÆà CªÀÄä£À£ÀÄß M¦à¹zÀèAvÉ, DzÀgÉ ªÀÈAzÁUÉ ¥ÉÃgÉAmïì ¨sÀAiÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉAUÀ¸À£ÀÄß ¨ÁrUÉ PÉÆlÄÖ CªÀÄä£ÀAvÉ PÀgÀPÉÆAqÀÄ §AzÀèAvÉ. ªÀÄvÉÛãÁAiÀÄÄÛ? ªÁªï! ªÉj EAmÉgɹÖAUï JAzÀ¼ÀÄ C¦à. KAiÀiï PÀvÉÛ, £Á£ÉãÀÄ ¹£ÉªÀiÁ PÀxÉ£Á ºÉýÛgÉÆÃzÀÄ? ¤Ã£ÀÄ ¸ÀÄ«ÄßgÀÄ C¦à, ºÀ¶ð ¤Ã ºÉüÀÄ. ¦æ¤ì ªÀÄÄAzÉ ¨ÁrUÉ CªÀÄä£À£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ, C¯Éèà EzÀÝ DAiÀiÁ CªÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀoÁgÀzÀ°ègÀĪÀ¼ÀÄ, CªÀ½UÉ ªÀÄPÀ̽®èªÉAzÀÆ ¦æ¤ìUÉ w½¹zÀèAvÉ. FUÀ ¸ÀA¸Éà£ïØ £À°èzÁݼÉ. CAiÀÄåªÉÆäÃ! £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀĪÁUÀÄvÉÛ PÀuÉ. K¤®è ©qÀÄ C¦à. £ÁªÉ¯Áè E¯Áé? ºÁA! ºÀ¶ð , ¸Áj UÉÆvÁÛ ¤ªÀÄUÉ? £Á¤ì «Ä¸ï PÁ¯ÉÃdÄ NzÀĪÁUÀ ®ªÀgï dvÉ ¨ÉÊPï £À°è ºÉÆÃVÛgÀ¨ÉÃPÁzÉæ ¨ÉÊPï DQìqÉAmï DAiÀÄÛAvÉ. ªÀÄvÉÛ ¥ÉÇðøï PÉøï DV JgÀqÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛV ,«Ä¸ï UÉ ¨ÉÃgÉ CªÀgÀ eÁwAiÀįÉèà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀæAvÉ. ªÉÆ£Éß ¸ÀzÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Q±ÉÆÃj §AzÁUÀ ºÉýzÀÄæ. ¸ÀzÀtÚ NzÀÄwÛzÀÝ PÁ¯ÉÃd¯Éèà £Á¤ì «Ä¸ï EzÀæAvÉ. ¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

NºÉÆÃ! CªÀgÀ »AzÉ EµÉÖ¯Áè GAmÁ? £ÁªÉãÀÄ ®ªÀgï dvÉ ¨ÉÊPï £À°è ºÉÆÃUÉÆÃPÁ §APï ªÀiÁrÛgÉÆÃzÀÄ? MAzÀÄ ¹£ÉªÀiÁ vÁ£ÉÃ? C§â CªÀgÀ ªÀAiÀĹìUÉ ªÀiÁqÉÆÃzɯÁè ªÀiÁrâlÄÖ FUÀ £ÉÆÃr JµÀÄÖ ¹ÖçPÀÄÖ. F zÉÆqÀݪÀgÉ®è »ÃUÉ, £ÀªÀÄä£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ CxÁð£Éà ªÀiÁqÉÆ̼À®è. ºÉÃ,ºÉà «µÀAiÀÄ J¯Éè°èUÉÆà wgÀÄVÛzÉ. ¨ÉÃUÀ ¤zÁðgÀ DUÉâÃPÀÄ. ºÁA, MAzÉÌ®¸À ªÀiÁqÉÆÃt. ªÉÆzÀ® ¦jAiÀÄqï vÀ¦à¸ÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÀ. ªÀÄvÉÛ EgÉÆÃzÀÄ J¸ï. J¸ï (¸Á«wæ ²ªÁ£ÀAzï) £À EArAiÀÄ£ï »¸ÀÖj ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï. PÉ (ªÀÄAdļÁ PÀȵÀÚ£ï) CªÀgÀ EAVèÃ±ï ¥ÉÇÃAiÀÄnæ. CªÉgÀqÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è. 10 PÉÌ PÁ¯ÉÃfAzÀ eÁjzÉæ 10:20 PÉ̯Áè ¥Áèn£ÀªÀiï ¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÀÄ. 5 ¤«ÄµÀ vÀqÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀgÀzÉ ªÉÄÃ¯É ºÉ¸ÀgɯÁè §A¢gÀÄvÉÛ CµÉÖ. ¸Àj ºÁUÁzÉæ, £Á¤ì ¦jAiÀÄqï DzÀ vÀPÀët J®ègÀÆ eÁ¨ÉðÃPÀÄ. £ÀAiÀÄ£Á ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±ÁAw £À PÉüÉÆÃtªÉÃ? ¥Àæ±ÁAw ¨ÉÃqÀ ¸Áj, CªÀ½UÉ ¯ÉPÀÑgÀ¸ïð PÀtۦ๠ºÉÆgÀ §gÀ®Ä UÉÆvÁÛUÉÆîè. PÀ¼ÉzÀ ¨Áj £ÉÆÃrè¯Áé? "PÀ©ü RĶ PÀ©ü WïA" UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ SÁ° PÉÊAiÀÄ°è §gÉÆÃzÀÄ ©lÄÖ EzÀÝ J¯Áè ¥ÀŸÀÛPÀ »qÉÆÌAqÀÄ §AzÀÄ JPÀ£Á«ÄPïì «Ä¸ï E¤ì «¤ì ¸ÉàöÊqÀgï( «¤ì xÁªÀĸï) §¯ÉUÉ ©zÀÄè. £ÁªÀÅ CªÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃzÀzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀzÉà EzÀÝzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¥ÀÅtå CAvÉè ºÉüÉâÃPÀÄ. £ÀAiÀÄ£À£À ¨ÉÃPÁzÉæ PÉüÉÆÃt, CªÀ¼ÀÄ ZÀÄgÀÄPÁVzÁݼÉ. ¸Áj, CªÀ½£ÀÆß §A¢®è. 9 UÀAmÉ DUÁÛ §AvÀÄ. E£ÀÄß 5 ¤«ÄµÀzÀ°è §gÀ¢zÉæ CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÉÆà ºÁV®è. »A¢£À ¨ÉAZÀ°è EvÁð¼É. C¦à, £ÀAiÀÄ£Á §AzÀÄè. ºÁAiÀiï £ÀAiÀÄ£Á. ºÁAiÀiï ¥sóÉæAqïì. ±ÀvÁAiÀÄĶ PÀuÉ . £ÉêÀÄPÉÌ §wðAiÀiÁ(¹£ÉªÀiÁ)? ºÉÃ! ¸ÀÄ«Äßj, «Ä¸ï §AzÀÄæ. UÀÄqï ªÀiÁ¤ðAUï «Ä¸ï. UÀÄqï ªÀiÁ¤ðAUï JªÉj§r. CgÀÄuÁ. AiÉÄ¸ï ªÉÄÃqÀªÀiï. fêÀ£ï vÁgÁ. AiÉÄ¸ï ªÉÄÃqÀªÀiï. UÁ£Á ¨sÀmï. ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ AiÉÄ¸ï ªÉÄÃqÀªÀiï. £ÀAiÀÄ£Á ¥Àæ¨sÀÄ. AiÉÄ¸ï ªÉÄÃqÀªÀiï. §wðAiÀiÁ £ÀAiÀÄ£À? ±ï, ªÉÄ®è. AiÀiÁªÀÅzÀÄ? PÉ. ªÀiï . f (PÉÆ¬Ä «Ä¯ï UÀAiÀiÁ). §vÉðãÉ. C¦à , UÀAmÉ JµÀÄÖ? 9:25. K£Éà EzÀÄ? ¸ÀªÀÄAiÀĪÉà ºÉÆÃUÁÛ E®è? ±ï! ¸ÀÄ«ÄßgÀÄ . «Ä¸ï £ÉÆÃrÛzÁÝgÉ. ¸ÀjvÀ D¼Àé? AiÉÄ¸ï ªÉÄÃqÀªÀiï. ºË ªÉĤ ªÉÄA§¸ïð Dgï E£ï zÀ gÁdå ¸À¨sÀ? vÀqÀ§r¹ ¤AvÀªÀ½UÉ 200 CAvÀ ºÉÃ¼É JA§ dªÁ§Ä ¥ÀPÀÌ¢AzÀ §AvÀÄ. lÄ ºÀAqÉæqï ªÉÄÃqÀªÀiï. ºÀí ºÀí ºÀíºÁ! PÁè¹£À°è £ÀUÉ C¯É vÉðvÀÄ. AiÀÄÄ Dgï gÁAUï . ¹mï qË£ï. KgÉUï ¨ÉÆÃqÀÄ F gÁdå ¸À¨sÀ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÀ ªÀiÁvÀ. C¬Ämï Kvï d£À EvÀÛAqÀ JAPï zÁ£É? (AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÁVzÉ F gÁdå ¸À¨sÀ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÀ J¯Áè. CzÀgÀ°è JµÀÄÖ d£À EzÉæ £À£ÀUÉãÀÄ?) PÉÆÃ¥À §AzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁvÀÈ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄßzÀÄj¸ÀĪÀ ¸ÀjvÀ. mÉ£Àê£ï! mÉ£Àê£ï! MAzÉà JgÀqÉÃ? 10 UÀAmÉAiÀÄ ¨É¯ï ºÉÆqÉAiÀÄ¢gÀĪÀ, ¯ÉPÀÑgÀ¸ïð PÀtÛ¦à¸ÀĪÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV DmÉÆà ¹UÀÄvÉÆÛà E¯ÉÆéÃ, ¹QÌzÀÆæ nPÉÃmï ¹UÀÄvÉÆÛà E¯ÉÆéÃ? F £À£Àß mÉ£Àê£ï UÀ¼ÉqÉAiÀÄ°è «Ä¸ï £ÀzÉÆAzÀÄ ¥Àæ±Éß. '«Ä¸ï UÉãÀÄ UÉÆvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ »æwPï gÉÆñÀ£ï ¦üû°äUɺÉÆÃVÛgÉÆà mÉ£Àê£ï £À°è¢ÝÃgÉAzÀÄ'. ªÉÄ®è£É G¸ÀÄjzÀ¼ÀÄ »A¢£À¨ÉAZï £À ±ÉʯÁ PÁªÀÄvï. ºÀ¶ð, £ÀAiÀÄ£Á £ÉÆÃr EªÀ¼ÉƧâ½UÉ vÁ£ÀÄ vÉ®ÄUÀÄ »gÉÆìģï gÀªÀÄåPÀȵÀÚ xÀgÁ EzÁÝ¼É JA§ ¨sÀæªÉÄ. AiÀiÁgÉÆà K£ÉÆà ºÉýzÉæ CzÀ£ÀÄß vÀ¯Éð vÀÄA¨ÉÆÌAqÀÄ PÀÆwzÁݼÉ. ¸ÀĪÉÄß vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ¤gÀ¨ÁgÀzÉ? £ÀªÀÄä «µÀAiÀÄPÉÌ AiÀiÁPÉ §¨ÉðÃPÀÄ? ±ï! ¸ÀÄ«ÄßgÀÄ C¦à. «Ä¸ï FUÀ ¤£ÀߣÀÄß »rÃvÁgÉ £ÉÆÃqÀÄ. luï! luï! J£ÀÄߪÀUÀAmÉAiÀÄ PÀPÀð±À ±À§Ý EªÀvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÀzÀ gÉhÄÃAPÁgÀzÀAvÉ PÉý¹zÁUÀ, EµÀÆÖ ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄĽî£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀAwzÀݪÀgÀÄ, ©qÀÄUÀqÉ ¹QÌvÉAzÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀgÀ£É ºÉÆgÀqÀÄvÁÛgÉ. DmÉÆà ¸ÁÖAr£À°è EªÀjUÉà PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀAvÉ ¤AwvÀÄÛ MAzÉà MAzÀÄ DmÉÆÃ. CzÀgÀ MqÀ¯ÉƼÀUÉÃj yAiÉÄÃlgï vÀ®Ä¦zÁUÀ CzÁUÀ¯Éà ¹£ÉªÀiÁ ±ÀÄgÀĪÁVvÀÄÛ. ®UÀħUɬÄAzÀ nPÉÃlÄ ¥ÀÅl 31


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Rjâ¹ M¼ÀUÉ §AzÀÄ PÀvÀÛ®°è vÀqÀªÀj¸ÀÄvÁÛ nPÉÃmï PÀ¯ÉPÀÖgï mÁZïð ºÁQ vÉÆÃj¹zÀ eÁUÀzÀ°è PÀĽvÀgÀÄ.

¸Áj, JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ ªÀiÁw®èzÉ PÀÆvÀ, ©½azÀ ªÉÆUÀzÀ, CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁPÉ ºÀ¶ð K£ÁAiÀÄÄÛ? JAzÀÄ PÉýzÀ¼ÀÄ,

«±ÁæAw JAzÀÄ ¥ÀgÀzÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆrzÁUÀ »æwPï, C£Àå ¯ÉÆÃPÀzÀ fë PÀtÚ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ¸ÀjzÀÄ, vÀ£Àß CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀvÀÛ ºÀ¶ð PÀtÄÚ ºÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ¼É. ¸ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä CªÀ¼ÀvÀÛ wgÀÄVzÁUÀ CªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀÆvÀ ªÀåQÛ vÀ£ÀߣÉßà zÀÄgÀÄUÀÄnÖ £ÉÆÃrÛgÉÆÃzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¨Á¬Ä ¥À¸É DgÉÆÃAiÀÄÄÛ.

QëÃt ¸ÀégÀzÀ°è '²ªÀtÚ' C£ÁÛ¼É. PÀlÄÖ ¤nÖ£À ªÀåQÛvÀézÀ »lègï CtÚ vÁ£ÀÄ PÁè¸ÀÄ vÀ¦à¹ E°è §A¢zÀÄÝ £ÉÆÃrzÁÝ£É. E£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DUÀ§ºÀÄzÁzÀ gÁzÁÝAvÀªÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ PÀĽvÀªÀ½UÉ E£ÀÄß½zÀ CzÀð ¨sÁUÀ ¹£ÉªÀiÁ CxÀðªÁUÀzÉ ¸ÀÄ¢üÃWÀðªÉ¤ß¹vÀÄ.

£ÁªÉAiÀÄ ¥ÀAiÀÄt JA. f. ¥Àæ¸Ázï - ªÉÄÃ¥À¯ï ªÀÅqï, £ÀÆåd¹ð ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁUÀgÀ¢ vÉîÄwºÀ £ÁªÉUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ PÀëtUÁ® PÀÆr eÉÆvÉAiÀiÁr ªÀÄgÀÄPÀëtPÉ CUÀ®ÄªÉªÀÅ

¸ÁUÀgÀ¢ §¢ ¥ÀæzÉñÀzÀ £ÉʸÀVðPÀvÉAiÀÄÄ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ° GvÁìºÀªÀ ¤ÃqÀÄwgÉ fêÀ£À ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ° ¤¸ÀUÀð¢ CqÀVºÀ UÀÄgÀÄvÀvÀéªÉà ¸ÀÆàwðzÁAiÀÄPÀªÀÅ

¸ÁUÀgÀ¢ ±ÁAvÀ ¥ÀæªÁ¸ÀªÉà ªÀÄÄQÛ ªÀiÁUÀðzÀ DzÀ±ÀðªÀÅ ¥ÀæªÁ¸À¢ C¯ÉUÀ¼Éà CqÀZÀuÉ ¸ÀA¸ÁgÀ §AzsÀ£ÀªÉà ªÀiÁUÀð¢ CrØAiÀÄÄ

¸ÁUÀgÀ wÃgÀªÀ ¸ÉÃgÀ®Ä §®Ä ªÀiÁUÀðªÀÅ CAvÉAiÉÄ fêÀ£À¢ ªÀÄÄQÛ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁUÀgÀ¢ ¸ÀÄR ¥ÀæªÁ¸ÀPÉ UÁ½AiÉÄà DzsÁgÀªÀÅ fêÀ£À ¸ÁxÀðPÀvÉUÉ UÀÄgÀÄvÀvÀéªÉà §Ä£Á¢AiÀÄÄ

¸ÁUÀgÀ¢ ²ÃvÀ vÀAUÁ½AiÉÄà ªÁvÀì®å gÀÆ¥À¢ £ÁªÉUÀ¼À PÀÆr¸ÀÄvÉ ªÀÄgÀÄPÀëtPÉ gÀ¨sÀ¸À¢ ©gÀÄUÁ½AiÉÄà zÉéõÁ¸ÀÆAiÉÄ gÀƦ£À° CUÀ°¸ÀÄwzÉ

¸ÀA¸ÁgÀ gÀƦ£À ¸ÁUÀgÀ¢Ã ªÀÄÄQÛ ¸ÁzsÀ£ÀªÉA§ ±ÁAvÀ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ° wÃgÀ ¸ÉÃgÀĪÀ zsÉåÃAiÀÄ ¸Á¢ü¸À®Ä ±ÀæzÁÞ ¨sÀQÛUÀ¼Éà ºÀjUÉÆîÄ.

¦Ãnà - næÃ? ®Që÷ä PÀȵÀÚªÀÄÆwð - gÁAZÉÆ PÀÄPÀªÉÆAUÀ, PÁå°¥ÉÇäðAiÀÄ ¦Ãnà ¨ÁAiÀiï £ÉÆÃrzÀgÉ PÁtĪÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀĵÀ DzÀgÉà DVgÀĪÀÅzÀÄ DgÀƪÀgÉ ªÀgÀĵÀ ©½Ã ªÉÄÊAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÀÄ PÀ¥ÀÅöà ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀÄ ¥À¼À ¥À¼À ºÉƽzÀªÀÅ C JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ PÉý w£ÀÄߪÀ£ÀÄ PÉÆqÀÄ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ J¯ÁègÀÄ ºÉýzÀgÀÄ CªÀ£ÉƧâ wArà ¥ÉÇÃvÀ£ÉAzÀÄ

¥ÀÅl 32

¨É¼ÀUÁzÀgÉ ¸ÁPÀÄ PÉüÀĪÀ£ÀÄ UÁæAqï ªÀiÁ£Áß CªÉÄèlÆÖ UÁæAqï ¥Á £ÉÆÃr ºÉýzÀgÀÄ EªÀ£ÉÆAzÀÄ ¦UÉèÃlÄÖ ¦Ãnà vÀAVà PÉÆPÉÆ (ZÉÆPÀ¯Émï ¯Á§æqÀgï) vÀªÀÄä ¨ÉƨÉÆ ( C¥sóï ªÉÊmï ²lÄì÷Ó ) PÀ¹£ïì ¹änÃ, ¸ÉʪÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƦüà (¨ÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ)

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

¥ÀÅl 33


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

¥ÀÅl 34

Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

¨sÉÊgÀ« PÉA¥ÉÃUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ J£ï. PÀȵÀÚ¸Áé«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁåUÀgÁdgÀ ²µÀå¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è£À ±ÉæõÀÖ ªÁUÉÎÃAiÀÄPÀgÁzÀ ¥ÀlÚA ¸ÀħæºÀätå CAiÀÄågï CªÀgÀ C¢éwÃAiÀÄ ²µÀågɤ¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ ¨sÉÊgÀ« PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ. EªÀgÀ ºÁqÀÄUÁjPÉUÉ ªÀiÁgÀĺÉÆÃVzÀÝ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ PÀÈ¥Á²ÃªÁðzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV w½¹gÀĪÀ ¥ÉÇæ.J£ï. PÀȵÀÚ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ JdÄPÉõÀ£ï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÆ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀÄoÀzÀ ¤PÀl ¨sÀPÀÛgÀÆ DVgÀĪÀgÀÄ. ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚgÀÄ F dUÀwÛ¤AzÀ 1886gÀ°è ¤UÀð«Ä¹zÁUÀ, ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀ «gÁVà ²µÀågÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹, MAzÀÄ ªÀÄoÀ ¸Áܦ¹, vÀªÀÄä ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ. ªÀÄoÀ MAzÀÄ £É¯ÉUÉ §AzÀªÉÄÃ¯É ¸Áé«ÄÃf M§â ¥ÀjªÁædPÀgÁV ¨sÁgÀvÀzÀ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ ¸ÀAZÀj¹ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¤PÀl ¥ÀjZÀAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. D ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è CªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ²µÀågÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀÆgÁgÀÄ EvÀgÀ d£ÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÁªÀ®AiÀÄPÉÌ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀgÀÄ. »ÃUÉ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁzÀªÀgÀ°è gÁdªÀĺÁgÁdjzÀÝgÀÄ, zÉñÀ¨sÀPÀÛjzÀÝgÀÄ, ¸ÁzsÁgÀt ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÆ EzÀÝgÀÄ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÉÄʸÀÆj£À°è M§â ªÀĺÁ£ï ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÁVzÀÝ ¨sÉÊgÀ« PÉA¥ÉÃUËqÀ JA§ÄªÀgÀÆ M§âgÀÄ. ªÉÄʸÀÆj£À ªÀĺÁgÁdgÀ D¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ CzÀÄãvÀªÁzÀ UÁAiÀÄ£À PÉý ¸ÀéAiÀÄA GvÀÛªÀÄ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÁVzÀÝ ¸Áé«ÄÃf ªÀÄÄzÀUÉÆAqÀgÀÄ. PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸Áé«ÄÃf JAvÀºÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjzÀgÉA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀÅzÉà F ¯ÉÃR£ÀzÀ GzÉÝñÀ. ¨sÉÊgÀ« PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ: ¨sÉÊgÀ« PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ªÉÄaÑzÀªÀgÀÄ C£ÉÃPÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ EzÀÝgÀÄ-FUÀ®Æ EzÁÝgÀÄ. §ºÀÄ PÀpt «ªÀıÀðPÀgÁVzÀÝ «zÁé£ï ¸ÀħâgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÉà PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛ PÀAoÀ¢AzÀ ºÉÆUÀ¼ÀÄwzÀÝgÀÄ. r.«.f.AiÀĪÀgÀÆ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðgÀÆ vÀªÀÄä £É£À¥ÀÅUÀ¼À ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ ªÀåQÛavÀæªÀ£ÀÄß ¸ÁPÀµÀÄÖ «¸ÁÛgÀªÁV §gÉ¢zÁÝgÉ. «.¹Ã. CªÀgÀÆ EªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ªÀiÁgÀĺÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ºÉZï. J¯ï. £ÁUÉÃUËqÀgÀAvÀÆ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÄÛªÁV ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ£Éßà gÀa¹zÁÝgÉ (¨sÀÆ«ÄUÉ §AzÀ UÀAzsÀªÀð). FZÉUÉ, 2002gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ vÀªÀÄä «zÀévÀÆàtð UÀæAxÀ, PÀuÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀÄÄPÀÄlªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ, EzÀgÀ°è qÁ. PÉ. «. ²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÁÝgÉ. G½zÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¯ÉÃR£ÀzÀ°èAiÀÄÆ F «µÀAiÀÄzÀ G¯ÉèÃR E®è. £Á£ÀÄ £ÁUÉÃUËqÀgÀ PÁzÀA§j N¢®è - CzÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°èzÉÝãÉ. [£ÁUÉÃUËqÀgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ°è EªÀjêÀðgÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ «¸ÁÛgÀªÁVAiÉÄà ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀA.]. qÁ.²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ºÉƸÀzÁV ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°ègÀĪÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉAiÀĨÉÃPɤ߹vÀÄ. ¸Áé«ÄÃfAiÀĪÀgÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ F CªÀÄÆ®åªÁzÀ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ NzÀ®Ä PÀÄvÀƺÀ® ºÉÆA¢gÀĪÀgÉA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. F WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¹ qÁ. ²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ G¥ÀPÀj¹zÁÝgÉ. EªÀgÀ UÀæAxÀzÀ°è PÀuÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ EvÀgÀ ¢UÀÎdUÀ¼À GvÀÛªÀĪÁzÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀÇ EzÉ. CzÀÄ FUÀ C¥Àæ¸ÀÄÛvÀ. PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ vÀªÀÄä JA¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À (1852 - 1937) fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀPÁjAiÀiÁV ¨Á½zÀgÀÄ. ZÀ£ÀߥÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÁUÀªÁgÀ EªÀgÀ HgÀÄ. ²æêÀÄAvÀ PÀÄlÄA§. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ vÀgÀÄtzÀ°èAiÉÄà ºÉAqÀwAiÀÄÆ M§â£Éà ªÀÄUÀ£ÀÆ ªÀÄÈvÀÄåªÀ±ÀgÁzÀgÀÄ. wêÀæ ªÉÊgÁUÀå ºÉÆA¢ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ HgÀÆgÀÄ C¯ÉzÀgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ vÀªÀÄä ¥Á°UÉ §AzÀ D¹ÛAiÀÄ §®¢AzÀ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä UÀÄgÀÄzÀQëuÉ PÉÆlÄÖ ¥ÀlÚA ¸ÀħæºÀätå CAiÀÄågï CªÀgÀ ²µÀågÁV ¸ÀAVÃvÀ PÀ°vÀgÀÄ. ¥ÀlÚA ¸ÀħæºÀätå CAiÀÄågï: vÁåUÀgÁdgÀ ²µÀå¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è §AzÀ Cw ±ÉæõÀÖ ªÁUÉÎÃAiÀÄPÁgÀgÀ°è M§âgÀÄ EªÀgÀÄ. ²æÃvÁåUÀgÁdgÀ ²µÀågÁVzÀÝ ªÀiÁ£ÀA§Ä ZÁªÀr ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄågï CªÀgÀ ²µÀågÀÄ. vÁåUÀgÁdgÀ PÀÈwUÀ¼À£Éßà ºÉÆîĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹gÀĪÀ ¸ÀħæºÀätå CAiÀÄågï 1902gÀªÀgÉUÉ fë¹zÀÝgÀÄ. EªÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR ²µÀågÀÄ gÁªÀÄ£Áqï ²æäªÁ¸À CAiÀÄåAUÁgï, mÉÊUÀgï ªÀgÀzÁZÁAiÀÄðgÀÄ, ¨sÉÊgÀ« PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðgÀÄ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÁUÉÎÃAiÀÄPÀgÀgÁV ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÁÝgÉ. ªÀgÀzÁZÁAiÀÄðgÀÆ PÀÈw gÀZÀ£É ªÀiÁrzÁÝgÉ. F £Á®ÄÌ d£À ²µÀågÀÆ UÁAiÀÄ£ÀzÀ°è M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ «ÄÃj¹zÀªÀgÉÃ, UÀÄgÀÄUÀ½UÉ M¼ÉîAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ vÀAzÀÄPÉÆlÖªÀgÀÄ. PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ ¥Àæw¨sÉ ¨É¼ÀVzÀ ¢£À: CAzÀÄ ¥ÀlÚA ¸ÀħæºÀätå CAiÀÄågï CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀzÉà ¸ÀAVÃvÀ K¥ÁðqÁVvÀÄÛ. wgÀĪÁAiÀÄÆjUÉ §A¢zÀÝ wgÀĪÁAPÀÆj£À wgÀÄPÉÆÌÃrPÁªÀ¯ï PÀȵÀÚ CAiÀÄågï JA§ ºÉ¸ÀgÁzÀ ¦nÃ®Ä «zÁéA¸ÀgÀÄ HjUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ ¸À£Áä£À ªÀiÁqÀ¯ÉAzÉà CA¢£À PÀbÉÃj. Hj£À gÀ¹PÀgÉ®è ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. CAiÀÄågï CªÀgÀÄ ¨sÉÊgÀ« gÁUÀzÀ°è ¥ÀÅl 35


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ ¢ÃQëvÀgÀ QÃvÀð£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D¯Á¥À£É, ¥À®è«, C£ÀÄ¥À®è«AiÀÄ°èAiÉÄà MAzÀƪÀgÉ UÀAmÉ PÀ¼É¬ÄvÀÄ. AiÀiÁjUÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ¥ÀjªÉAiÉÄà EgÀ°®è. gÁwæ ºÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀÄdªÀiÁ¤UÉ EªÀgÀ Hl MAzÀÄ ªÀÄÄVzÀgÉ ZÉ£Àß JAzɤ¹vÀÄ. CªÀgÀÄ ¨ÁV®°èAiÉÄà PÀĽvÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÉüÀÄwÛzÀÝ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ, "PÉA¥ÀÅ, Hl ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ UÀÄgÀÄUÀ½UÉ UÀÄmÁÖV ºÉüÀ¥Àà" JAzÀgÀÄ. C°èzÀݪÀgÀ¯Éè¯Áè UÀÄgÀÄUÀ¼À°è ¸À°Ã¸ÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ§®èªÀ PÉA¥ÀtÚ M§â£ÉÃ. UÀÄgÀÄUÀ¼À ºÁr£À £ÀAvÀgÀ PÀȵÀÚAiÀÄågï ªÀAiÀÄ°£ï £ÀÄr¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ PÉA¥ÀtÚ UÀÄgÀÄUÀ¼À Q«AiÀÄ°è, "UÀÄgÀÄUÀ¼É, CªÀÄä ºÉýzÀgÀÄ, Hl ¹zÀÞªÁVzÉAiÀÄAvÉ, zÀAiÀĪÀiÁr¹ JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ.... C¥ÀàuÉ DzÀgÉ vÁªÀÅ Hl ªÀiÁr §gÀĪÀªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ d£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀAf¸À®Ä ºÁqÀÄvÁÛ EgÀÄvÉÛãÉ..." JAzÀÄ «£ÀAiÀÄ¢AzÀ ºÉýzÀ. DUÀ UÀÄgÀÄUÀ½UÉ ªÀĺÁPÉÆÃ¥À §A¢vÀÄ. CªÀgÀÄ PÉA¥ÀtÚ£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄPÀÌgÀ§rzÀÄ, "J°è ºÁqÀÄ, £ÉÆÃqÉÆÃt" JAzÀÄ UÀfð¹zÀgÀÄ. PÉA¥ÀtÚ UÀqÀ UÀqÀ £ÀqÀÄVzÀ. PÀȵÀÚAiÀÄågï PÀªÀiÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ElÄÖ ¥Àæ±ÁßxÀðPÀªÁV £ÉÆÃrzÀgÀÄ. UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ "ºÁrÛÃAiÉÆà E®èªÉÇÃ" JAzÀÄ UÀzÀj¹zÀgÀÄ. ºÉzÀjzÀÝgÀÆ PÉA¥ÀtÚ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤°è¹zÀÝ C£ÀÄ¥À®è«AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ QÃvÀð£ÉAiÀÄ ZÀgÀtªÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÆ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀð UÀÄgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀÝ£ÀµÉÖ. ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ±ÁjÃgÀªÀ£ÀÆß UÀ½¹PÉÆArzÀÝ. ¨sÉÊgÀ« gÁUÀ C¯É C¯ÉAiÀiÁV ºÉÆgÀºÉÆ«ÄävÀÄ. UÀÄgÀÄUÀ½UÉ zÀAUÀÄ §rzÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. PÀȵÀÚAiÀÄågÀÆ, ¸ÉÃjzÀÝ ¸À©üPÀgÀÆ CªÁPÁÌV D UÁAzsÀªÀð ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß PÉýzÀgÀÄ. PÉA¥ÀtÚ£ÀÆ MAzÀƪÀgÉ UÀAmÉ ¨sÉÊgÀ«AiÀÄ£ÀÄß «¸ÁÛgÀªÁV ºÁrzÀ. UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÀzÁ£ÀAzÀzÉÆqÀ£É vÀªÀÄä ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É EzÀÝ wgÀĪÁAPÀÆgÀÆ gÁdgÀ §¼ÀĪÀ½AiÀiÁzÀ ±Á®£ÀÄß ²µÀå¤UÉ ºÉÆ¢¹zÀgÀÄ, "PÉA¥ÀÅ, £À£Àß ±ÀæªÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÁ¬ÄvÀ¥Àà. ¤¤ßAzÀ ¨sÉÊgÀ« gÁUÀªÉà CªÀÄgÀªÁVzÉ" JAzÀÄ C²ÃªÁðzÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. J®ègÀÆ ºÀµÉÆðÃzÁÎgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. »ÃUÉ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ ¥Àæw¨sÉ CAzÀÄ ¨É¼ÀQUÉ §A¢vÀÄ. UÀÄgÀÄPÀÄ®¢AzÀ GwÛÃtð: »ÃUÉAiÉÄà UÀÄgÀĸÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÀAVÃvÀ PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝ PÉA¥ÉÃUËqÀjUÉ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¢£À ºÉýzÀgÀÄ: "E£ÀÄß ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ PÀ°¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ J£ÀÆ G½¢®è. ºÉÆÃV ¨Á, QÃwð±Á°AiÀiÁUÀÄ." JAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀgÀÄ. DªÉÄÃ¯É C®è°è PÀbÉÃjUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ ZÁªÀÄÄAr ¨ÉlÖzÀ UÀĺÉAiÉÆAzÀgÀ°è ªÁ¹¸ÀÄvÀÛ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÉÆAzÀ£Éßà CªÀ®A©¹gÀÄwzÀÝgÀÄ. MAzÀÄ ¢£À ¨ÉlÖPÉÌ §AzÀÄ zÉëAiÀÄ ¥ÀÇeÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁdjUÉ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ ºÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÉý¹vÀÄ. EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ «ZÁj¹ w½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. F ¥ÀÅl 36

Sangama 2004, Ugadi Edition

»AzÉAiÉÄà ¥ÀlÚA ¸ÀħæºÀätå CAiÀÄågï zÉÆgÉUÀ½UÉ vÀªÀÄä ²µÀå PÉA¥ÉÃUËqÀ£À «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ w½¹zÀÝgÀÄ. PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ C®è°è ºÁqÀÄwÛzÀÝ «µÀAiÀĪÀÇ CªÀjUÉ w½¢vÀÄÛ. PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ£ÀÄß CgÀªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹ MAzÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¹zÀgÀÄ. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ: DUÀ 1892gÀ PÁ®. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À°èzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÆ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß PÉý D£ÀAzÀ¥ÀgÀªÀ±ÀgÁzÀgÀÄ. ¸Á«ÄÃf ªÀĺÀgÁdjUÉ ºÉýzÀgÀÄ: "F C£ÀWÀåðgÀvÀß ¤ªÀÄä CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ. FvÀ£À ¸ÀAVÃvÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÉÊgÁUÀå¢AzÀ ¥ÉæÃjvÀªÁzÀ ¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ zÉÊ«Ã ¸ÀAVÃvÀ". 23£Éà dÆ£ï 1894 gÀAzÀÄ ¸Áé«ÄÃf ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁdjUÉ aPÁUÉÆâAzÀ §gÉzÀ ¥ÀvÀæ ZÀjvÁæºÀðªÁ¬ÄvÀÄ. vÀªÀÄä ¸ÀÄ¢üÃWÀð ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÁÛ ¸Áé«ÄÃf §gÉzÀgÀÄ: "J¯ÉÊ ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ zÉÆgÉAiÉÄ, PÉ®ªÀÅ ¢£ÀzÀ ¨Á¼ÀĪÉAiÀÄzÀÄ F d£Àä. dUÀwÛ£À ¸ÀÄR¨sÉÆÃUÀUÀ¼É®è PÀëtÂPÀ. AiÀiÁgÀÄ ¥ÀgÀgÀ »vÀPÁÌV §zÀÄPÀĪÀªÀgÉÆà CªÀgÉà fêÀAvÀgÀÄ, G½zÀªÀgÉ®è fêÀZÀÒªÀUÀ¼Éà ¸Àj...." ¸Áé«ÄÃfAiÀĪÀgÉÆqÀ£É DwäÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆArzÀÝ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁdjUÉ CªÀgÀ £ÀÄrUÀ¼À ªÀĺÀvÀé w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÀµÀÖ«gÀ°®è. DzÀgÉ zÀÄgÀzÀȵÀÖªÉAzÀgÉ, DgÉà wAUÀ¼À°è PÀ®ÌvÉÛAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀÄ CPÁ® ªÀÄgÀtPÉÌ vÀÄvÁÛzÀgÀÄ. DUÀ CªÀgÉÆqÀ£É EzÀÝ PÉA¥ÉÃUËqÀjUÉ EzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ DWÁvÀªÁ¬ÄvÀÄ. F DWÁvÀ¢AzÀ vÀvÀÛj¹zÀ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆjUÉ »AwgÀÄUÀ°®è. CªÀgÀÄ PÀ®ÌvÉÛ¬ÄAzÀ »ªÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ C°èAiÉÄà G½zÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¸Áé«ÄÃf ¸ÀAzÀ±Àð£À: 1897gÀ°è ¸Áé«ÄÃf ªÀÄvÉÛ ¸ÀézÉñÀPÉÌ »AwgÀÄVgÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý PÉA¥ÉÃUËqÀjUÉ w½zÁUÀ CªÀgÀÄ PÀ®ÌvÉÛUÉ zsÁ«¹zÀgÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ PÀAqÀÄ ¸Áé«ÄÃf ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀlÖgÀÄ. CªÀgÀ PÉÊ° ºÁr¹ PÉý D£ÀAzÀ¥ÀgÀªÀ±ÀgÁzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ: "ªÀÄUÀÄ, »AzÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤£Àß C¥ÀǪÀð ¸ÀAVÃvÀ PÉýzÉ, FUÀ ªÀÄvÉÛ PÉüÀĪÀ ¸Ë¨sÁUÀå £À£ÀßzÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ¤£ÀUÉ §ºÀĪÀiÁ¤¸À®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ K£ÀÆ E®è. F PÁ« §mÉÖAiÀÄ£Éßà ¤£ÀUÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ" »ÃUÉ ºÉý MAzÀÄ PÁ« §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß CªÀjUÉ PÉÆlÖgÀÄ. PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ ¢üÃWÀð zÀAqÀ¥ÀæuÁªÀÄ ªÀiÁ¢ vÀªÀÄUÉ ¸ÀA£Áå¸À ¢ÃPÉë PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨ÉÃrzÀgÀÄ. ¸Áé«ÄÃf ºÉýzÀgÀÄ: "C¥Àà, ¤£ÀUÉ F PÁ« §mÉÖAiÉÄà ²æÃgÀPÉëAiÀiÁV EgÀ°. ¤£ÀUÉ ¸ÀA£Áå¸ÀzÀ DªÀ±ÀåPÀvÉ E®è. zÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üUÉ £ÉÃgÀªÁV PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EzÉ. CzÀÄ PÀgÀUÀvÀªÁVgÀĪÀ ¤£ÀUÉ ¸ÀA£Áå¸À KPÉ? ¤Ã£ÀÄ ¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀzÀÄÝ UÀzÀÝ®UÀ½UÉ CAdzÀ PÉøÀjAiÀÄAvÉ EgÀÄ. ¤Ãj£À°èzÀÝgÀÆ ¤°ð¥ÀÛªÁzÀ PÀªÀÄ®zÀAvÉ dUÀwÛ£À°ègÀÄ. RqÀΪÀÄÈUÀzÀAvÉ KPÁQAiÀiÁV ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÀÛ d£ÀjUÉ ¤£Àß ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀÄzsÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Á£ÀªÀiÁr¹ zsÀ£ÀågÀ£ÁßV¸ÀÄ". PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ ¤PÀlªÀwðUÀ¼ÁzÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åºÉÆÃgÁlUÁgÀgÁVzÀÝ JZï. PÉ. «ÃgÀtÚUËqÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ, "¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß D²ÃªÀ𢹠PÉÆlÖ ¤®ÄªÀAV MAzÀ£Éßà PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ ¥Áæt¥ÀzÀPÀzÀAvÉ vÀªÀÄä §½ Ej¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÉÝãÉ..." PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ KPÁQ fêÀ£À: ªÀÄÄAzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À®ªÀvÀÄÛ ªÀµÀð PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ AiÀiÁªÀ §AzsÀ£ÀªÀÇ E®èzÉ KPÁQAiÀiÁV ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÀÛ J¯ÉèAzÀgÉ C°è ºÁqÀÄvÀÛ fë¹zÀgÀÄ. PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ ¸À¨sÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ ºÁrzÀªÀgÀ®è. MAzÀÄ ¢£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À gÀ¸ÉÛAiÉÆAzÀgÀ°è ªÉƸÀgÀÄ ªÀiÁgÀĪÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ "ªÉƸÀgÀÄ ¨ÉÃPÉà ªÉƸÀgÀÄ" JAzÀÄ PÀÆUÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÉý ¸ÀÆáwðUÉÆAqÀÄ "ªÉƸÀgÀÄ ¨ÉÃPÉà ªÉƸÀgÀÄ" JAzÀÄ ºÁqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ ¢£À "vÀjÃPÉgÉ PÉgÉ Kj ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ PÀj PÀÄj ªÉÄÃAiÀÄÄwÛvÀÄÛ" JAzÉà ¥À®è«AiÀÄ£ÀÄß ºÁrzÀgÀAvÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ¢£À vÀªÀÄä «ÄvÀægÉƧâgÀ CAUÀrUÉ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ, CAUÀrAiÀÄ ±ÉlÖgÀÄ "ªÉÆ£Éß ¤ªÀÄä PÀbÉÃj §ºÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁV¢ÝvÀAvÉ. K£ÀÄ ªÀiÁqÀ°, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £À£ÀUÉ D ¸ÀAVÃvÀ PÉüÀĪÀ ®¨sÀå EgÀ°®è" JAzÀgÀÄ. DUÀ UËqÀgÀÄ, "¤ÃªÀÅ PÀbÉÃjUÉ §gÀ¢zÀÝgÉ aAvÉ E®è. £Á£Éà E°è¢ÝãÀ®è, PÉý" JAzÀÄ ºÉý CQÌ ªÀÄÆmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÁr D ªÀvÀðPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. DUÀ CªÀgÀ ºÁqÀÄ PÉüÀÄwÛzÀݪÀjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÉÄ®è vÀÄA© ºÉÆìÄvÀÄ! vÁåUÀgÁd DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è: ¥Àæw ªÀµÀð vÁåUÀgÁdgÀ ¥ÀÅtåwyAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü EgÀĪÀ PÁªÉÃj wÃgÀzÀ wgÀĪÁAiÀÄÆgÀÄ (wgÀĪÀAiÀiÁågï JAzÀÆ ºÉüÀÄvÁÛgÉ) JA§ Hj£À°è ¸ÀAVÃvÀzÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÁzÀ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ d£ÀjAzÀ DZÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÁgÀzÀ

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è »jAiÀÄ, QjAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÉ®è vÁåUÀgÁdjUÉ vÀªÀÄä UÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ±ÀæzÉÞ C¦ð¸ÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ ¢£À ¥ÀlÚA ¸ÀħæºÀätå CAiÀÄågï CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ K¥ÁðqÁVvÀÄÛ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÉgÀ«UÉ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ£ÀÄß ºÁqÀ®Ä PÀÆj¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ UËqÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ PÉýzÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ¢£À CªÀgÀzÉà ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ eÉÆvÉ ¦nÃ®Ä £ÀÄr¸À®Ä SÁåvÀ «zÁéA¸ÀgÁzÀ wgÀÄPÉÆÌÃr PÁªÀ¯ï PÀȵÀÚ CAiÀÄågï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈzÀAUÀ £ÀÄr¸À®Ä CµÉÖà ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ £ÁgÀAiÀÄt¸Áé«Ä C¥Áà. UÀÄgÀÄUÀ¼À JzÀÄjUÉ ºÁqÀ®Ä »AdjAiÀÄÄwÛzÀÝ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄUÀ¼Éà ºÀÄjzÀÄA©¹ ºÁqÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ. CA¢£À PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¨sÉÊgÀ« ¥ÀæzsÁ£À gÁUÀªÁVvÀÄÛ. gÁUÁ¯Á¥À£É «²µÀÖªÁVzÀÄÝ ¸À¨sÉAiÀÄ°è «zÀÄåvï ¸ÀAZÁgÀªÁzÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. UÁAiÀÄPÀgÉà PÀA¦¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ PÀAoÀ UÀzÀÎzÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀtÂÚ£À°è ¤ÃgÀÄ. JzÀÄjUÉ PÀĽwzÀÝ UÀÄgÀÄUÀ¼À PÀtÂÚ£À®Æè D£ÀAzÁ±ÀÄæ. UËqÀgÀÄ ºÁqÀ¯ÁgÀzÉ £ÀªÀÄægÁV PÀȵÀÚAiÀÄågï PÀqÉ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ "£ÀÄr¹, PÀȵÀÚAiÀÄågï" JAzÀgÀÄ. PÀȵÀÚAiÀÄågï, "F ¢£À gÁUÁ©üªÀiÁ¤ zÉêÀvÉAiÀÄ£Éßà M°¹PÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ ¥ÀÇuÁð£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ ºÀjzÀÄ §AzÀ UËqÀgÀ F UÁ£ÀªÁ»¤AiÀÄ°è £ÀªÀÄä zÉúÀUÀ¼Éà vÉðºÉÆÃzÀ ºÁUÉ DV ªÀÄÄAzÉ £ÀÄr¸À®Ä fêÀ C¼ÀÄPÀÄwÛzÉ" JAzÀÄ ºÉý ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀgÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è UÀÄgÀÄUÀ¼Éà ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ "UËqÀgÀ£ÀÄß £À£Àß ²µÀå JAzÀÄ ºÉýPÉƼÀî®Ä C¥ÁgÀ D£ÀAzÀ DUÀÄwÛzÉ. ¸ÀAVÃvÀªÉà £À£Àß fêÀzÀ G¹gÀÄ. DzÀgÉ gÀ¸Á£ÀĨsÁªÀ £À£ÀUÉ »AzÉ JAzÀÆ DUÀ°®è. ¨sÉÊgÀ« gÁUÀ PÉA¥ÉÃUËqÀjUÁVAiÉÄà d¤¹vÉãÉÆà J¤¸ÀÄwÛzÉ. CªÀjUÉ ¨sÉÊgÀ« PÉA¥ÉÃUËqÀ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ C£ÀéxÀð£ÁªÀÄ" JAzÀÄ ºÉý ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ vÀAzÀ ±Á®£ÀÄß vÁªÉà ²µÀå¤UÉ ºÉÆ¢¹ ¸À£Á䤹zÀgÀÄ.

“PÀÈ¥É: «ªÉÃPÀ¥Àæ¨sÀ, ªÀiÁZïð 2004 ¸ÀAaPÉ”

INTERNATIONAL FLAVOR 152 W. Ogden Ave., Downers Grove, IL-60515

630-971-1161 Distributors For: Ultra Wet Grinders, Prestige Pressure Cookers, Chapati Maker, Idly Maker, Meenu Mixi, and others. Kitchen Cookware Items and also Groceries, Fresh and Frozen vegetables and Foods, Ready to eat items, Home made snacks, Sweets, Phone cards, Telagu, Hindi, Tamil DVDs. Please visit or call for more details “WE GUARANTEE YOUR SATISFACTION”

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 37


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

vÀÄ0vÀÄgÀÄ......EzÀÄ ¤ÃgÀ ºÁqÀÄ! PÉ. wæªÉÃt ²æäªÁ¸ÀgÁªï - E°£ÁAiÀiï CªÀvÀÄÛ gÁwæ £ÁªÉ®è PÀĽwzÀÄÝzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁ®zÀ zÉÆqÀØ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è. CªÀÄä £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀÆr¹PÉÆ0qÀÄ vÀ£Àß E0¥ÁzÀ PÀ0oÀzÀ°è ºÁqÀÄ ºÉýPÉÆqÀÄwzÀݼÀÄ. CªÀvÀÄÛ £ÁªÀÅ PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ºÁqÀÄ CzÀÄ- "¥ÀgÀªÀiÁvÀä ¨Á dUÀPÉ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ«Ã PÁAiÀÄðQzÀÄ, PÁªÀÅvÀ¯É ªÀĤ߸ÀĪÀÅzÀÄ ¤Ã£ÀÄ" CªÀvÀÄÛ CªÀÄä F ºÁqÀÄ PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝ0vÉAiÉÄà ºÉÆgÀUÉ «Ä0ZÀÄ, UÀÄqÀÄUÀÄ, ¹r®ÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀįÉèà drªÀÄ¼É ¸ÀÄjAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. ¥sÀPÀÌ£É PÀgÉ0lÄ PÀÆqÀ ºÉÆÃV©nÖvÀÄ. ºÀoÁvÀÛ£É DªÀj¹zÀ UÁqsÀ PÀvÀÛ°UÉ, ¨sÀAiÀÄ0PÀgÀªÁVzÀÝ D ©gÀĪÀļÉAiÀÄ C§âgÀPÉÌ vÀÄ0¨Á aPÀ̪ÀgÁVzÀ £ÁªÉ®è ºÉzÀj aÃgÀ¯ÁgÀ0©ü¹zɪÀÅ. CªÀÄä £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß ¸À0vÉʸÀÄvÁÛ QlQAiÀÄ §½ PÀgÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃV ¢Ã¥À ¨É¼ÀUÀÄvÁÛ ºÉýzÀ¼ÀÄ. "£ÁªÀÅ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ¨Á dUÀPÉ" J0zÀÄ PÀgÉzÀPÀÆqÀ¯Éà CªÀ£ÀÄ PÉý¹PÉÆ0qÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ªÀļÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉÃUÉ ªÉÄð¤0zÀ £ÀªÀÄUÁV E½zÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£É, £ÉÆÃr. "vÀPÀët C¼ÀÄ ¤°è¹ £ÁªÉ®è £É®ªÀÄÄV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ0vÉ ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÝ D ªÀµÀðzsÁgÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉPÀ̸À ¨ÉgÀUÁV £ÉÆÃqÀvÉÆqÀVzɪÀÅ. JzÉ qÀªÀqÀªÀUÀÄlÄÖªÀ D ¤ÃgÀªÀ gÁwæAiÀÄ°è ªÀļÉUÉ C0fPÉƼÀÄîªÀ §zÀ®Ä £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¦æÃw¸À®Ä PÀ°wzÀÄÝ »ÃUÉ. ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è ºÉƼÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CªÀÄä£À £ÀUÀĪÀÄÄR PÀ0qÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ C¨sÀAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À. CªÀvÀÄÛ CªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀ«®èzÉ C¼ÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß gÀ«Ä¸À¯É0zÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÉýzÀ D ªÀiÁvÀÄ £À£Àß ºÀ¹UÉÆÃqÉAiÀÄ0vÀºÀ J¼ÉAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è CzÀÄ ºÉÃUÉ CZÁÑVzÉ J0zÀgÉ, ªÀÄ¼É §gÀĪÀÅzÀÄ IÄvÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÁgÀtªÁzÀ M0zÀÄ ¨sËwPÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀiÁvÀæ J0zÀÄ £À£ÀUÉÃPÉÆà EªÀwÛUÀÆ C¤ß¸ÀĪÀÅzÉà E®è. ¤Ã°PÉÆqÉAiÀÄ0vÉ ¤gÁ¼ÀªÁV CgÀ½PÉÆ0rzÀÝ DPÁ±ÀzÀrAiÀÄ°è EzÀÝQÌzÀÝ0vÉ CzÉ°è°è0zÀ¯ÉÆà Dr C¯ÉzÀÄ §0zÀ vÀÄ0l PÀ0zÀ£À0vÀºÀ ¥ÀÅ0qÀÄ ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ UÀzÀÝ®ªÉ©â¸ÀÄvÁÛ dªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ, vÁ£Éà »jAiÀÄ£É0zÀÄ ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀÆAiÀÄð ªÉÄ®è£É C°è0zÀ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¤ÃgÀ©0zÀÄ«£ÉƼÀUÉ ©¹® QgÀt ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ £É¥À ªÀiÁvÀæPÉÌ PÁªÀÄ£À©°è£À PÀªÀiÁ£ÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ, vÀÄ0vÀÄgÀÄ vÀÄ0vÀÄgÁV ªÀÄÄwÛ£À ªÀÄtÂUÀ¼À0vÉ ±ÀÄgÀÄ«lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ºÀ¤UÀ¼ÀÄ §gÀħgÀÄvÁÛ AiÀiÁgÉÆà ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄÄV® ªÀiÁqÀ vÀÆvÀÄ PÉÆgÉzÀÄ ¤ÃgÀ£ÉgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ0vÉ zsÁgÉ zsÁgÉAiÀiÁV ªÀļÉAiÀiÁV ¸ÀÄjAiÀÄĪÀÅzÀÄ.....EªÉ¯Áè Cw ¸ÀºÀdªÁzÀ ¨sËUÉÆýPÀ PÁgÀtUÀ½0zÀ ªÀiÁvÀæ ¸À0¨sÀ«¸ÀÄwÛzÉ J0zÀÄ £Á£ÉÃPÉÆà ¥ÀÅl 38

E0¢UÀÆ £À0§¯ÁgÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀļÉAiÀÄ PÀÄjvÁzÀ £À£Àß F £À0©PÉ CxÀªÁ ªÀÄÆqsÀ£À0©PÉUÉ vÁ¼ÉAiÀiÁUÀĪÀ0vÉ £Á£ÀÄ aPÀÌ0¢£À°è PÀ0oÀ¥ÁoÀ ªÀiÁrzÀ ¸Á®ÄUÀ½ªÀÅ. ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? J0§ ¥Àæ±ÉßUÉ EzÀQÌ0vÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¨ÉÃgÉ GvÀÛgÀ EzÉAiÀiÁ!? "ªÉÆÃqÀUÀ¼À dqÉ ©aÑ ªÉÄÊ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄwºÀ¼ÀÄ §AiÀÄ® ¨sÁ«Ä¤ dUÀzÀ ªÀÄuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ" F ªÉÄʬÄUÀÆ ªÀÄ£À¹ìUÀÆ EgÀĪÀ C0n£À0vÉAiÉÄÃ, D ªÀļÉUÀÆ F ªÀÄ£À¹ìUÀÆ CzÁªÀ £À0nzÉAiÉÆà CjAiÉÄ, C°è ºÉÆgÀUÉ zÀ§zÀ§ ªÀÄ¼É ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ E°è £É£À¥ÀÅUÀ¼À eÉÆÃUÀ d®¥ÁvÀ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄ¼É ºÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀPÀÆÌ J®è £É£À¥ÁUÀĪÀÅzÀPÀÆÌ JvÀÛtÂ0zÉvÀÛt ¸À0§0zsÀªÀAiÀiÁå? J0zÉÆà ªÀÄgÉvÀÄ ªÀÄƯÉUÀnÖzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆêÀÅUÀ¼É¯Áè ºÉƸÀ fêÀ zÉÆgÀQ¹PÉÆ0qÀÄ ¨sÀÆvÀ PÁ®zÀ ¨sÀÆæt UÀÆqsÀUÀ¼ÁV PÁqÀvÉÆqÀUÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆÃqÀ PÀ«zÀÄ ªÀÄ0PÁzÀ E0vÀºÀ ¢£ÀUÀ¼À¯ÉèÃ. ©¹®Ä ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄgÀĦUÉ, G¯Áè¸ÀPÉÌ vÁ£Éà vÁ£ÁV vÉgÉzÀÄPÉÆ0qÀgÉ vÀĸÀÄ «µÁzÀ ¨ÉgÉvÀ ªÀiË£ÀVÃvÀPÉÌ DV§gÀĪÀÅzÀÄ ªÀļÉUÁ®ªÉÃ. ¤ÃªÀÅ J0zÁzÀgÀÆ UÀªÀĤ¹¢ÝÃgÁ? ¸À0vÀ¸À vÀÄ0© PÀÄ®Ä PÀÄ®ÄPÀÄ®Ä £ÀUÀĪÀ ªÀÄ£À¹ÜwUÉ dļÀÄdļÀÄ ºÀjªÀ £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀÄ G¥ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀgÉ C0vÀgÀ0UÀzÀ vÀ§â°vÀ£ÀPÉÌ ±ÀÈw »rAiÀÄ®Ä ªÀÄ¼É ¤Ãj£À l¥Àl¥À G¥ÀªÉÄÃAiÀÄ. £À£Àß ¨Á®åPÁ®zÀ Cw ¸ÀÄ0zÀgÀ £É£À¥ÀÅUÀ¼À°è M0zÀÄ F D°PÀ®Äè ªÀļÉ. D°PÀ®Äè J0zÀgÉ E°è CªÉÄjPÁzÀ°è ©Ã¼ÀĪÀ0vÉ PÁgÀÄUÀ¼À UÁd£ÀÄß ¥ÀÅrUÀÄnÖ¸ÀĪÀ, AiÀiÁgÀzÁÝzÀgÀÆ fêÀªÀ£Éßà vÉUÉAiÀħ®è0vÀºÀ ©gÀĸÁzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À®è. ¥ÀÅlÖ ªÀÄ°èUÉ ªÉÆUÀÄÎUÀ¼À0vÀºÀ PÉÊAiÀÄ°è »rzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà PÀgÀVAiÉÄà ©qÀĪÀ0vÀºÀ PÉÆêÀÄ®ªÁzÀ »ªÀÄUÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ. ªÀÄ¼É «gÀ¼ÀªÁzÀ Hj£ÀªÀ¼ÁzÀ £Á£ÀÄ F D°PÀ®Äè ©zÀÝ ¢£À ªÀÄÄvÀÄÛ, gÀvÀßUÀ¼À gÁ²AiÉÄà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄ0zÉ ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÉAiÉÄãÉÆà J0§µÀÄÖ D£À0zÀ¢0zÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁaPÉƼÀî®Ä NqÀÄwÛzÉÝ. PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÁPÁ® GdÄÓvÁÛ, £ÀªÉ¬Ä0zÀ J0vÀzÉÆà «avÀæ AiÀiÁvÀ£É ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ CªÀÄä CªÀÅUÀ¼À°è M0zÀÄ ¥ÀÅlÖ D°PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ PÀtÚUÀ¼À°è ºÁQPÉÆ0qÀÄ D vÀ0¦£À »vÀ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. D ªÀÄÄ¢ PÀtÄÚUÀ¼À QjQjAiÀÄ£ÀÄß PÀëtzÀ ªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ PÀ¼ÉzÀÄ £ÉªÀÄä¢ ¤ÃrzÀ N, ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄ0dÄ ªÀÄtÂUÀ¼ÉÃ, ¤ªÀÄUÉ £À£Àß £ÀªÀÄ£À! "C¹ÃªÀÄ gÀƦ C0§gÀzÀ° ªÀÄÄ0UÁgÀÄ ªÀÄÆrzÉ ªÀ¸ÀÄ0zsÀgÉAiÀÄ ºÀƪÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆ£ÁßgÀÄ ºÀÆrzÉ" ¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

ªÉÆzÀ® ªÀÄÄ0UÁj£À DUÀªÀÄ£ÀzÀ ¸ÀÆZÀ£É zÉÆgÉvÉÆqÀ£ÉAiÉÄà ¸ÀªÀĸÀÛ fêÀeÁ®ªÀÇ CzÀgÀ ¸ÁéUÀvÀPÉÌ ¸ÀqÀUÀgÀ¢0zÀ ¸ÀeÁÓV ¤®ÄèvÀÛªÉ. F ªÀÄ¼É ºÁzÀÄ §gÀĪÀ ºÁ¢AiÉÆà CUÁzsÀ. ºÀjAiÀÄ Cr¬Ä0zÀ, IĶAiÀÄ vÉÆqɬÄ0zÀ, ºÀgÀ£À dqɬÄ0zÀ E½zÀÄ §0zÀ zÉêÀUÀ0UÉAiÀÄ ¥ÀAiÀÄtQÌ0vÀ K£ÉãÀÆ PÀrªÉÄ EgÀzÀ ºÁ¢ ªÀļÉAiÀÄzÀÄ. Vj PÀ0zÀgÀ, £À¢ §AiÀÄ®Ä, d®¥ÁvÀUÀ¼À ªÉÄïÁr, PÁqÀÄ PÀtªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆPÀÄÌ, ºÉ¸ÀjgÀzÀ ºÀƧ½îUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄwÛlÄÖPÉÆ0qÀÄ §gÀĪÀ D ªÉÆzÀ® ªÀļÉUÉ, ªÉÆzÀ® ºÀ¤ vÀgÀĪÀ D ªÀÄtÂÚ£À WÀªÀÄ°UÉ ªÀÄvÉÛÃgÀzÀªÀgÁgÀÄ? "ªÀļÉAiÀÄÄ §0zÀ ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À «Ä0ZÀ ºÀ0azÉ ºÀƧ£À ¸ÀtÚ aUÀÄjUÉ ªÀÄtÚ ºÉƸÀvÀ£À PÀ0qÀÄ »VÎzÉ ªÉÄʪÀÄ£À" "¸À0vÀȦÛ" F ¥ÀzÀzÀ ¤dªÁzÀ CxÀð CjªÁUÀ®Ä ªÀÄ¼É §0zÀ ªÀÄgÀÄ ¢£À ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. VqÀ, ªÀÄgÀ, PÉgÉ, PÀmÉÖUÀ¼É¯Áè vÀÄ0© ¤0vÀÄ ¥Àæ¥sÀÅ®èªÀzÀ£À¢0zÀ PÀÆrgÀÄvÀÛªÉ. JµÉÆÖà ¢£À¢0zÀ ºÀ¹zÀÄ ºÉÆmÉÖ vÀÄ0¨Á Hl ªÀiÁrzÀªÀ£À ªÀÄÄRzÉÝà R¼É E®Æè. "ªÀļÉ" J0§ F ¥ÀzÀªÀ£Éßà ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ºÉýPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÉ JµÉÆÖ0zÀÄ ªÉÆúÀPÀªÁVzÉAiÀįÁè F ¥ÀzÀ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ £À£ÀUÉ. ªÀļÉAiÀÄ eÉÆvÉ eÉÆvÉUÀÆ MqÀ£ÁrUÀ¼ÁV §gÀĪÀ EvÀgÀ ¥ÀzÀUÀ¼É0zÀgÉ.......ªÀļÉ....E¼É...¨É¼É....PÉƼÉ....vÉƼÉ....£ÀÆgÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ «ªÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß F ¥ÀzÀUÀ¼Éà ºÉý©qÀÄvÀÛªÉ. E¼ÉAiÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è ªÀÄqÀÄUÀnÖgÀĪÀ PÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä D ªÀļÉAiÀÄ®èzÉ ªÀÄvÁÛgÀÄ? ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÉ J0zÀÄ £ÁªÀÅ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV M0zÉà ªÀiÁw£À°è ºÉý ªÀÄÄV¹©lÖgÀÆ CzÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀiÁvÀæ M0zÉà §UÉAiÀÄzÀ®è. EvÀÛ eÉÆÃgÀÆ DUÀzÉ, ¤0vÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À QjQjAiÀÄ0vÉ Erà ¢£À ©lÆÖ ©qÀzÉ ºÀ¤AiÀÄĪÀ ¦gÀQ ªÀļÉ, JµÉÆÖà ¢£À vÀqÉ »rzÀ zÀÄ:RªÉ¯Áè J0zÉÆà MªÉÄä PÉ®ªÉà PÀëtUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀØ C¼ÀĪÁV ºÀjzÀÄ ±Á0vÀªÁV©qÀĪÀ QgÀÄ ªÀļÉ, ªÀÄzÀĪÀÄPÀ̼À vÀ¯ÉªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀĪÀ ªÀÄ0vÁæPÀëvÉAiÀÄ0vÀ ºÀgÀPÉ ªÀļÉ, AiÀiÁgÉÆà M0zÉà ¸ÀªÀÄ£É £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝgÉãÉÆà C¤ß¹©qÀĪÀ ¨sÉÆÃgÉ0§ ©gÀÄ ªÀļÉ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀªÀiÁgÀ0¨sÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß PÉr¸À¯É0zÉà §gÀĪÀ vÀÄ0l ªÀļÉ, E£ÉßãÀÄ FUÀ ¤0wÃvÀÄ J0zÀÄ PÁAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀªÁ®Ä ºÁQ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ dUÀ¼ÀUÀ0l ªÀļÉ, ¥Àæw ¨Áj §gÀ §0zÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÁUɯÁè ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼À PÀtÚ ªÀÄÄ0¢£À PÁªÀÄ£À©¯ÁèUÀĪÀ PÀÈvÀPÀ ªÀļÉ, ¨ÁAiÀiÁjzÀ VqÀ ªÀÄgÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄt¸À¯É0zÉà §0zÀÄ ºÀzÀªÁV ¸ÀÄjªÀ vÁ¬Ä ªÀļÉ, PÁzÀÄ ¤0vÀ £É®zÉÆqÀ°UÉ ¥ÀÅ®PÀ vÀj¸ÀĪÀ ºÁAiÀiÁzÀ ºÀƪÀļÉ.......... ªÀļÉAiÀÄ §UÉÎ JgÀqÀÄ ¸ÀÄ0zÀgÀªÁzÀ PÀ«¸ÀªÀÄAiÀÄUÀ½ªÉ. ZÀPÉÆÃgÀ£É0§ ¥ÀQë ¨É¼À¢0UÀ¼À£Éßà PÀÄrzÀÄ §zÀÄPÀÄ ¸ÁV¹zÀgÉ

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

ZÁvÀPÀªÉ0§ E£ÉÆß0zÀÄ ¥ÀQë EzÉ. CzÀÄ §jà ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀÄrAiÀÄÄvÀÛzÀ0vÉ. ¨ÁAiÀiÁj §¼À°gÀĪÀ F ZÁvÀPÀ vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ JµÉÖà C¥ÁgÀ d®gÁ² EzÀÝgÀÆ PÀvÀÄÛ §Vι D ¤ÃgÀ£ÀÄß UÀÄlÄPÀj¸ÀzÀÄ. AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÀvÀÄÛ ªÉÄîPÉÌwÛ ªÀļÉUÁV PÁvÀj¸ÀĪÀ F dUÀªÉÆ0qÀ ¥ÀQë ªÀÄ¼É ¤Ãj¤0zÀ ªÀiÁvÀæªÉà vÀ£Àß zÁºÀ vÀt¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. C¨Áâ! R0rvÁ EzÀgÀzÀÄ C¨sÁªÀ ªÉÊgÁUÀåªÀ®è, ¸ÀPÀ® ¸ÀÄR¨sÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÆß vÀåf¹ ºÀl »rzÀÄ PÀĽvÉà ©lÖ ¨sÀgÀvÀ ªÉÊgÁUÀå«zÀÄ! E£ÉÆß0zÀÄ ¸Áéw ªÀļÉAiÀÄzÀÄ. ¸Áéw ªÀļÉAiÀiÁzÁUÀ JµÉÆÖà PÉÆÃn ºÀ¤UÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà M0zÀÄ ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ºÀ¤ ªÀiÁvÀæ ¨ÁAiÉÄÛgÉzÀÄ PÀĽwgÀĪÀ M0zÀÄ PÀ¥Éàa¦à£ÉƼÀUÉ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉAiÀÄ0vÉ. CzÉà ºÀ¤ CzÉà a¦à£ÉƼÀUÉ ©zÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ D a¦à£ÉƼÀUÉ ©zÀÝ ¸Áéw ªÀÄ¼É ºÀ¤ ªÀÄÄvÁÛV gÀÆ¥Á0vÀgÀ ºÉÆ0zÀĪÀÅzÀ0vÉ. EzÀÄ ¤dªÉÇà CxÀªÁ §jAiÀÄ PÀ« PÀ®à£ÉAiÉÆà K£ÁzÀgÁVgÀ°, E0vÀºÀ gÉÆÃZÀPÀªÁzÀ ¸ÀļÀî£ÀÄß PÀÆqÀ «£ÁPÁgÀt £À0©PÉƼÀÄîªÀÅzÀj0zÀ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ DUÀĪÀ £ÀµÀÖªÁzÀgÀÄ K¤zÉ, C®è? ¨Á®ªÀÄÄgÀ½ ¸À0VÃvÀ ºÁr ªÀÄ¼É vÀj¸ÀÄvÁÛgÀ0vÀ®è, M¦àPÉƼÉÆîÃtªÉÃ? FUÁUÀ¯Éà ªÀļÉgÁAiÀÄ vÀ£Àß ¤UÀ¢vÀ ªÉüÁ¥ÀnÖ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ0qÉénÖzÁ£É. GqÁ¥sÉ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ ¥ÀqÉØ ºÀÄqÀÄUÀ£À ºÁUÉ §0zÀgÉ §0zÀ, E®è¢zÀÝgÉ E®è. DzÀgÉ vÀqÀªÀiÁrzÀgÀÆ ¸Àj, ¸ÀvÁ¬Ä¹zÀgÀÆ ¸Àj, d£ÀgÀ£ÀÄß UÉÆüÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄÃ, ¸ÀzsÀåPÀÌ0vÀÆ J0zÁzÀgÉƪÉÄä §0zÀÄ ªÀÄÄR vÉÆÃj¹ ºÉÆÃUÀ¯ÁzÀgÀÆ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÉ. £À£ÀUÉ M0zÉÆ0zÀÄ ¸À® «¥ÀjÃvÀ ¢V¯ÁUÀÄvÀÛzÉ, C®è, M0zÀÄ ªÉÃ¼É F ªÀÄ¼É wÃgÁ ªÀÄĤ¹PÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝ ©lÖgÉ? ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É wgÀÄV §gÀĪÀ ºÁ¢ ªÀÄgÉvÀÄ C¯Éèà EzÀÄÝ©lÖgÉ? AiÀiÁjUÉ K£ÁzÀgÀÆ DUÀ°©qÀÄ £À£ÀUÉãÀÄ? J0§ £ÀªÀÄäzÉà ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ CzÀPÀÆÌ §0zÀÄ©lÖgÉ? F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä UÀw K£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ? ¸ÀÆAiÀÄð£À ©¹°UÉ ¤0vÀ £É® PÁzÀÄ PÉ0qÀªÁV, UÀzÉÝ §AiÀÄ®ÄUÀ¼É¯Áè PÀvÀÛj¹lÖ PÉÃPÀÄUÀ¼À0vÉ ¨sÁUÀ ¨sÁUÀªÁV............¸ÁPÀÄ! ªÀÄÄ0zÉ AiÉÆÃa¸À¯ÁgÉ..... N! zÉêÀgÉà ºÁUÁUÀ¢gÀ°! ªÀļÉAiÉÄà ¤Ã ¨ÉÃPÀÄ....¨Á , §gÀ ¨ÉÃqÀ, §gÀzÉ EgÀ¨ÉÃqÀ. ¤Ã ¨Á E°èUÉ...vÀÆj ¨Á, eÁj ¨Á, ªÀÄÄV® ¸ÀgÀªÁV ¨Á, ²ªÀ£À ªÀgÀªÁV ¨Á, d®gÀƦ M®ªÁV E½zÀÄ ¨Á. §wÛzÀ £É®zÉzÉAiÀÄ CPÀëAiÀÄ¥ÁvÉæAiÀÄ°è C0vÀdð® vÀÄ0©PÉƼÀî°, £ÀÆgÁgÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ ¤ÃgÀÄ0qÀÄ £À°AiÀÄ°.... ªÀÄ¼É §gÀ°....§gÀÄvÀÛ¯Éà EgÀ°....ªÀÄ¼É §gÀ° E0¢£ÀªÀjUÀÆ..........ªÀÄ¼É EgÀ° ªÀÄÄ0¢£ÀªÀjUÀÆ........

¥ÀÅl 39


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß G½¹ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? J. J¸ï. J£ï. ºÉ¨Áâgï - CzsÀåPÀëgÀÄ, GqÀĦ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ M§âgÀÄ ¨sÁµÀtPÁgÀgÀÄ EAVèö£À°è ¨sÁµÀt DgÀA©ü¹, £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ MAiÀÄÄÝ ºÉýzÀgÀAvÉ “EAVèõï CAzÀgÉ £À£ÀUÉ ºÉAqÀw¬ÄzÀÝ ºÁUÉ. £À£ÀUÉ ¦æÃw vÀÄA§ EzÉ, DzÀgÉ ¤AiÀÄAvÀæt E®è” JAzÀÄ. EªÀgÉãÉÆà ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV vÀ£Àß ªÀiÁvÀÈ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ JµÀÄÖ ªÀÄA¢UÉ »ÃUÉ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦æÃw, ªÀĪÀÄvÉ, ªÁvÀì®å EzÉ? CzÀgÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ºÀA§® EzÉ? bÀ® EzÉ? gÉÆÃljAiÀÄAvÀºÀ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀ½îAiÀÄ d£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÉÝà vÀqÀ, PÉlÖzÁVAiÀiÁzÀgÀÆ l¸ï¥ÀŸï JAzÀÄ EAVèö£À¯Éèà ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀvÉÆqÀUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ°è PÀArzÉÝãÉ. EzÀjAzÁVAiÉÆà K£ÉÆà £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀPÉÌ gÉÆÃljAiÀÄAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÉAzÀgÉ MAzÀÄ «avÀæ PÀÄvÀƺÀ®. MAzÀÄ «zÉòà ªÀÄ»¼É ºÀ½îUÉ §AzÀgÉ ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉÆà ºÁUÉ-«¸ÀäAiÀÄ¢AzÀ PÁtÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ, gÉÆÃljAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ §¼ÀPÉUÉ ªÀÄ£À M°¸À®Ä AiÀÄwß¹ £Á£ÀÄ §gÉ¢zÉÝ“F gÉÆÃljAiÀÄ M¼ÀUÉ K£ÀÄAmÉÆà ªÉÆÃr M¼ÀUÉ ºÉÆPÉÆÌqÀ£ÉAiÉÄà EAVèö£À UÁr EzÀ ©lÄÖ PÀ£ÀßqÀ¢ ªÀiÁvÁr £ÉÆÃqÀÄgÉÆÃljAiÀÄ M¼ÀºÉÆgÀUÀÄ PÉÆÃV¯ÉAiÀÄ ºÁPÀÄ.” JAzÁUÀ ¨sÁjà ºÀµÉÆðÃzÁÎgÀ, ZÀ¥Áà¼É §A¢vÀÄÛ. EzÉà jÃw“£ÀªÀÄä ºÀ½îAiÀÄ ºÀÄqÀÄV CªÉÄÃjPÀzÀ ®AUÀ, vÉÆlÄÖ £ÀqÉzÀgÉ PÀAqÀÄ PÀÄtÂzÁªÀÅ ªÀÄAUÀ. GlÄÖ §AzÀgÉ EªÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¹ÃgÉgÉÆÃljAiÀÄ vÀÄA¨É®è ¸ËºÁzÀðzsÁgÉ.” JAzÁUÀ gÉÆÃljAiÀÄ d£À M¦à, gÉÆÃljAiÀÄ PÀ£ÀßrÃPÀgÀt DVvÀÄÛ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£ÀAvÀºÀ PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À¯Éèà gÉÆÃljAiÀÄ°è EAVèõÀĪÀÄAiÀÄ DzÀgÉ C°èAiÀÄÆ £Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà ªÀiÁvÁrzÁUÀ «¸ÀäAiÀĨsÀjvÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ. DzÀgÀÆ ªÉâPɬĽzÀÄ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£ÀªÀgÉƧâgÀ ¥Àæ±Éß – “¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃj?” CzÀPÉÌ £À£Àß ªÀÄgÀÄ ¥Àæ±Éß – “¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀĪÀÅ¢®è?” CªÀgÀ GvÀÛgÀ – “AiÀiÁPÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀ®Ä

¥ÀÅl 40

§gÀĪÀÅ¢®è.” JAzÁUÀ CªÀgÀ ¥Àæ±ÉßUÉ £À£Àß GvÀÛgÀ – “£À£ÀUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÁV ªÀiÁvÁqÀÄvÉÛãɔ JAzÁUÀ CªÀgÀzÀÄ ¤gÀÄvÀÛgÀ. £Á£Éà ¸ÀA¨sÁµÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ PÉýzÉ – “¤ÃªÀÅ ZÉ£ÁßV EAVèö£À°è ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀ®è?” – “ºËzÀÄ” “E£ÀÄß EzÀQÌAvÀ ZÉ£ÁßV EAVèö£À°è ªÀiÁvÁqÀ°QÌzÉAiÀiÁ?” – “E®è” “ºÁUÁzÀgÉ E£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ EAVèö£À°è ªÀiÁvÁqÀ®Ä PÀ°AiÀÄ°PÉÌä®èªÀ®è – PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀ®Ä PÀ°AiÀÄ ¨ÁgÀzÉÃ? gÉÆÃljAiÀÄ°è ¥ÀæwêÁgÀ ªÀiÁvÁqÀ®Ä GvÀÛªÀÄ ªÉâPÉ ¹PÀÄÌvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ F ªÉâPÉ §¼À¹. ¤ªÀÄä PÀ£ÀßqÀªÀÇ GvÀÛªÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ - ªÀiÁvÁqÀ®Æ §gÀÄvÀÛzÉ.” CªÀgÀÄ AiÉÆÃa¹zÀgÀÄ – ‘¤ÃªÀÅ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj – AiÀÄwß¹vÉÛãɒ JAzÀgÀÄ. DªÉÄÃ¯É ¸ÀvÀvÀªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà ªÀiÁvÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀgÀÄ. FUÀ CªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÀtPÁgÀgÁV©nÖzÁÝgÉ. CzÀPÁÌV £À£ÀߣÀÄß PÀÈvÀdÕvɬÄAzÀ £É£É¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. £Á£ÉãÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁAzsÀ£À®è. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀPÉÆAqÀªÀ£ÀÆ C®è. EAVèõÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÀÄ – JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ JAzÀgÉ CzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ eÁÕ£ÀzÀQAr JA§ PÁgÀtPÁÌV ªÀiÁvÀæ. CµÀÖPÁÌVAiÉÄà CzÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ. DzÀgÉ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÆß G½¹PÉƼÀÄîªÀ. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀzÉà ªÀiÁvÁqÀzÉà JµÉÆÖà ªÀÄA¢ ¨sÁµÉAiÀÄ »rvÀªÀ£Éßà PÀ¼ÀPÉÆAqÀÄ ±À§ÞUÀ½UÁV ¥ÀgÀzÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀArzÉÝãÉ. EªÀgÉ®è ºÀÄmÁÖ PÀ£ÀßrUÀgÉÃ. aPÀÌA¢£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁrPÉÆArzÀݪÀgÉÃ. CAzÀ ªÉÄÃ¯É EªÀgÀ ¨sÁµÁeÁÕ£À J°èUÉ ºÉÆìÄvÀÄ? ªÀiÁvÁqÀzÉà ªÀiÁvÁqÀzÉà dUÀwÛ£À CzɵÉÆÖà ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ºÉüÀ ºÉ¸Àj®èzÉà £Á±ÀªÁVªÉ, ªÀiÁAiÀĪÁVªÉ. £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀPÉÌ D UÀw §gÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ PÀAzÀUÀ¼É®è PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ PÀ°wgÀ¨ÉÃPÀÄ. “PÀ£ÀßqÀzÀ PÀAzÀ” CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ £É®zÀ¯Éèà ºÀÄnÖzÀªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÉA¢®è. PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ – CªÀgÀÄ

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

J¯Éèà d¤¹gÀ°, PÀ£ÀßqÀzÀ PÀAzÀgÉà DVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀºÀªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ UÀAzsÀ UÁ½ E®è JAzÀgÉ vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ½UÉ £ÁaPÉUÉÃqÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ vÀAzÉvÁAiÀÄA¢gÀÄ F ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ ªÀiÁrzÀ C£ÁåAiÀÄ – F PÀAzÀUÀ½UÀÆ ªÀiÁrzÀ C£ÁåAiÀÄ. F PÀ£ÀßqÀzÀ PÀAzÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ zÉÆqÀݪÀgÁV HjUÉ §AzÀÄ PÀ£ÀßqÀ UÉÆwÛ®èzÉà PÀtÄÚPÀtÄÚ ©qÀĪÁUÀ, HgÀ d£À £ÀPÁÌUÀ, ±À¦¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄgÀ£ÉßÃ. EªÀgÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁrzÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ EAvÀºÀ ¹Üw §gÀÄwÛgÀ°®è JAzÀÄ. EzÀ£ÁßzÀgÀÆ AiÉÆÃa¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀĪÀ bÀ® vÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ ºÉüÀĪÁUÀ E°è ¨sÁµÁAzsÀvÉ E®è - ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£À ªÀiÁvÀæ. ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£ÀzÀ GvÀÌöȵÀÖ GzÁºÀgÀuÉAiÉÄAzÀgÉ ¥sÉæAZÀgÀzÀÄ. EAVèõÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ §gÉà ¥sÉæAZï£À¯Éèà ªÀiÁvÁqÀĪÀªÀgÀÄ CªÀgÀÄ. CªÀgÀ J®è UÀæAxÀUÀ¼ÀÆ ¥sÉæAZï£À°èªÉEAVèö£À°è®è. ¨ÉÃgÉ zÉñÀzÀ d£À CªÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¥sÉæAZï PÀ°vÀÄ §gÀ° J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀªÀgÀÄ. C°è CvÀåAvÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ®Æè §gÉà ¥sÉæAZï ºÉÆgÀvÀÄ EAVèõï E®èªÉà E®è. EAVèõï

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ UÉÆwÛ®èzÉà EzÀÝgÀÆ dUÀwÛ£À°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV §zÀÄPÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ vÉÆÃj¹PÉÆqÀĪÀ ¢üêÀÄAvÀ d£À F ¥sÉæAZÀgÀÄ. DqÀĪÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ, £ÁåAiÀiÁAUÀzÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ, J¯Éè®Æè PÀ£ÀßqÀ JAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ, EAf¤AiÀÄjAUï ªÀÄwÛvÀgÀ G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀzÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è EªÉAiÉÄÃ? PÁ£ÀƤ£À UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°èªÉAiÉÄÃ? ¸ÀĦæÃA PÉÆÃnð£À, C®ºÁ¨Ázï, PÀ®ÌvÀÛ ªÀÄwÛvÀgÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ wêÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°èªÉAiÉÄÃ? vÀ¼À ªÀÄlÖzÀ°è EªÁªÀÅzÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀzÉà J¯Éè®Æè PÀ£ÀßqÀ DUÀ¨ÉÃPÀÄ-ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ WÉÆö¹zÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÁðAvÀAiÀiÁð«ÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. ¥sÁæ£ïì zÉñÀzÀ d£ÀgÀ ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£À PÀAqÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä J®è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ, EAf¤AiÀÄjAUï, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀ ªÁå¸ÀAUÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ CxÀðªÁUÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÀ¨ÉÃPÀÄ. EAVèö£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉUÁt¸À¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ªÀiÁvÀæ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸À ¸ÀÄ®¨sÀ¸ÁzÀå. E®èªÁzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ£Ár£À°è J®èªÀÇ PÀ£ÀßqÀ JA§ÄzÀÄ §gÉà WÉÆõÀuÉAiÀiÁV ªÀiÁvÀæ G½¢ÃvÀÄ.

¥ÀÅl 41


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

PÀ¼É ¸À¸ÀåUÀ¼À eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀæt

£ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°Ì - ªÉ¸ïÖ ªÀiÁAmï, E°£ÁAiÀiï ªÉÆzÀ®Ä £ÁªÀÅ PÀ¼É ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ AiÀiÁªÀŪÀÅ? CªÀÅUÀ½AzÁUÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÉãÀÄ? CzÀ£ÀÄß eÉÊ«PÀ jÃwAiÀÄ®èzÉ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AiÀÄAwæ¸À§ºÀÄzÀÄ? ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß KPÉ FUÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ? ªÀÄÄAvÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÉÆÃt. PÀ¼É ¨ÉÃqÀªÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è CxÀªÀ vÀ¥ÀÅöà ¸ÀܼÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¸À¸Àå. «ÄPÀÌ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è EªÀÅ ¨É¯É ¨Á¼À§ºÀÄzÀÄ. PÀ¼É VqÀUÀ¼ÀÄ JAvÀºÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ®Æè ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ¨É¼ÉzÀÄ J¯ÉèqÉ ¥À¸Àj¸ÀÄvÀÛªÉ. ¤ÃgÀÄ zÉÆgÉAiÀÄzÀ vÉêÀgÀ»vÀ ªÀÄgÀĨsÀÆ«Ä ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄÄ ºÀ§âzÀAvÉ PÀ¼ÉVqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉqÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ VqÀUÀ¼ÀÆ E°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. E¤ßvÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÉÆÃt. PÀ¼ÉUÀ½AzÁUÀĪÀ vÉÆAzÀgÉ §UÉÎ AiÉÆÃa¸ÉÆÃt. £ÁªÀÅ ¨É¼É¸ÀĪÀ ¥ÉÊgÀÄ, UÉÆâü ¨É¼É, ªÀÄwÛ¤ßvÀgÀ ¨É¼ÉUÀ¼À°è ZÀÄgÀÄPÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ PÀ¼ÉVqÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀàzsÁðvÀäPÀªÁV vÁªÉà »Ãj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ. PÀ¼ÉVqÀUÀ¼ÀÄ gÉÆÃUÀPÁgÀPÀ Qæ«ÄUÀ½UÉ, gÉÆÃUÀªÁºÀPÀ QÃlUÀ½UÉ ªÁ¸À¸ÁÜ£ÀªÁVªÉ. EzÀjAzÁV ¨É¼É £Á±ÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÀÄÑ. PÀȶUÀ¼À°è ««zsÀ jÃwAiÀÄ PÀȶUÀ½ªÉ. ¤Ãj£À°è ºÀªÀ¼ÀzÀ ¥ÁætÂ, «ÄãÀÄ, ¹ÃUÀr, Kr, ¨ÁvÀÄ, PÉ®ªÀÅ d® ¸À¸ÀÛ¤UÀ¼À£ÀÄß FUÀ PÀȶ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PÀȶ ªÀiÁqÀĪÀ°è C¢üPÀ PÀ¼É EzÀÝgÉ vÀÄA¨Á ºÁ¤PÁgÀ. PÉ®ªÀÅ PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ F ¥ÁætÂUÀ½UÉ DºÁgÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ E¤ßvÀgÀ «µÀPÁj PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ w£ÀߢgÀĪÀ PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è vÀÄA© ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À ¸ÀA¥ÀPÀð PÀrzÀÄ ºÁQ DªÀÄèd£ÀPÀ, ¤Ãj£À ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ CzÀgÀ PÉƼÉAiÀÄÄ«PɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ PÉlÖ C¤®UÀ¼ÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVªÉ. ¸ÀÆAiÀÄð£À ©¹®£ÀÄß vÀqÉzÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸À¸Àå¥ÁaUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄzÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. ¤ÃgÁªÀj PÁ®ÄªÉUÀ¼À°è PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ vÀÄA© ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁfUÉ vÀqÉAiÀÄ£ÉÆßqÀÄØvÀÛªÉ. ¥ÁxÉðäAiÀÄA£ÀAvÀºÀ ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ£É J¯ÉèqÉ ºÀ©â gÀ¸ÉÛ, gÉʮĪÀiÁUÀð ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß DPÀæ«Ä¹ªÉ. F PÀ¼ÉUÀ¼À ºÀÆ«£À ¥ÀgÁUÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢UÉ C®fðAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉ F ¸À¸Àå¢AzÁV PÉ®ªÀÅ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîwÛªÉAiÉÄAzÀÄ ªÀgÀ¢. ºÀÆ«£À ¥ÀgÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è zsÀƽ£ÀAvÉ vÀÄA© G¹gÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀ֪ɤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 PÀ¼ÉUÀ¼À ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è 30

¥ÀÅl 42

¥Àæ¨sÉÃzsÀUÀ¼À d®PÀ¼ÉUÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è 10-12 ¥Àæ¨sÉÃzsÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀzÀæªÀPÁj. ªÀµÀðA¥Àæw «Ä°AiÀÄUÀlÖ¯É gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À PÀȶUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ £Á±À¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ. DzÀÄzÀjAzÀ PÉ®ªÀÅ «Ä°AiÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼É ¤AiÀÄAvÀæt ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼É ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. PÀ¼ÉUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætzÀ §UÉÎ dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ, »AzÀĽzÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ eÉÆvÉUÀÆr ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr, ºÉƸÀ ºÉƸÀ PÀ¼É ¤AiÀÄAvÀæt «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C«µÀÌj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. d®PÀ¼ÉAiÀÄ°èªÀÄÆgÀÄ «zsÀ – 1)vÉîĪÀ PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ, 2)CzsÀð ªÀÄļÀÄVzÀ PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ, 3)¥ÀÇwð ªÀÄļÀÄVzÀ PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ. 1)vÉîĪÀ PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ: ¤Ãj£À°è vÉïÁrPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. ¨É¼ÀPÀÄ, UÁ½, DªÀÄèd£ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À PɼÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. GzÁ: CeÉÆïï, LPÉÆÃj¹AiÀiÁ, ¸Á¯ï«¤AiÀiÁ ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ¼ÀÄ. 2)CzsÀð ªÀÄļÀÄVzÀ PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ: ºÉÊræ¯Á, CªÀiï £ÉÆæü¯Á, ¯Áå£ïì¥ÉÇðAiÀiÁ ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ¼ÀÄ. 3)¥ÀÇwð ªÀÄļÀÄVgÀĪÀ PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ: ¥Á¸ÀபÀiï, L¥ÉÇ«ÄAiÀÄ. ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «zsÁ£ÀUÀ½AzÀ PÀ¼ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÉÆÃt. PÀ¼É ¤AiÀÄAvÀæt «zsÁ£À D PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. G½zÀ ¸À¸Àå, ¥ÁætÂUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÆ CzÀjAzÀ DUÀzÀAvÉ eÁUÀævÉ ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sËwPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ: ¨ÉÃgÀÄ ¸À»vÀ QüÀĪÀÅzÀÄ, ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV PÀvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀtÚ PÉgÉAiÀiÁzÀgÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß SÁ°ªÀiÁr MtV¸ÀĪÀÅzÀÄ, §¯É ºÁQ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. F PÀæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀtÚ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. vÀÄA¨Á ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀ¼À ºÀt RZÁðUÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄAvÀæUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ, ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ PÀvÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ. AiÀıÀ¹éà «zsÁ£ÀªÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä EArAiÀiÁzÀAvÀ zÉñÀUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ CAvÀºÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ E®è. ¯ÉøÀgï QgÀtUÀ¼À£ÀÄß 10 ªÁgÀUÀ¼À vÀ£ÀPÀ ©qÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥sÉÇèÃjqÁzÀ°è ¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ PÀ¼ÉVqÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ: gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¹A¥Àr¹ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV £Á±À¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀ¼É £Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄ UÀÄt zsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉÆjAiÀiÁ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¸À¸Àå

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

ºÁªÉÆðãÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ C°è£À CgÀtå ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß £Á±À¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ¼É £Á±ÀPÀªÀÅ ¤Ãj£À°èzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß PÀÄrzÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ «avÀæ CAUÀ«PÀ® ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀŪÀÅ. ««zsÀ PÀ¼É £Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ. eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀæt: £ÉʸÀVðPÀ ¤AiÀÄAvÀætUÀ¼À¯ÉÆèAzÁzÀ eÉÊ«PÀ PÀ¼É ¤AiÀÄAvÀæt vÀÄA¨Á ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¥ÀqÉ¢zÉ. MAzÀÄ fë¬ÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ fëAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀæt J£ÀÄߪÀgÀÄ. eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ £ÉʸÀVðPÀ, ±ÀvÀÄæUÀ½UÉ ªÀÄ£ÀßuÉ ¤Ãr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J¯ÉèqÉ ºÀgÀqÀÄvÁÛ£É. QÃl ¥ÁætÂUÀ¼À DºÁgÀ-«ºÁgÀ, w£ÀÄߪÀ PÀæªÀÄ, fêÀ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß C¨sÀå¹¹ ¤¢ðµÀÖ PÀ¼ÉUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä DºÁgÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ QÃl ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, gÉÆÃUÀgÀ»vÀªÁV¹ PÀ¼ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÉà wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è PÀ¼ÉAiÀÄÄ £Á±ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ F QÃl ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ G½zÀ ¸À¸Àå, ¥ÁætÂUÀ½UÉ ¦ÃqÉAiÉĤ¸À¨ÁgÀzÀÄ. PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ £Á±ÀªÁzÀgÉ D QÃlUÀ¼ÀÄ ºÀ¹«¤AzÀ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ. PÀæªÉÄÃt QÃlUÀ¼À ¸ÀASÉå PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ PÀ¼ÉAiÀÄÄ ªÀÈ¢Þ¸À¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. DºÁgÀ ¹PÀÌgÉ QÃl ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß Që¥ÀæUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ PÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À K¥ÀðqÀÄvÀÛzÉ. vÉUÉzÀµÀÄÖ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÁxÉðäAiÀÄA C£ÀÄß ¨sËwPÀ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «zsÁ£ÀUÀ½AzÀ ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. ¥ÁxÉðäAiÀÄA PÀ¼ÉAiÀi£ÀÄß eÉÊ«PÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¤AiÀÄAwæ¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ gÁªÀiï ªÀÄ£ÉÆúÀgï ¯ÉÆûAiÀiÁ gÀªÀgÀÄ PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ±Á¯Á ªÀiÁ¸ÀÛgÁVzÀÝ ¯ÉÆûAiÀiÁgÀªÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¥ÁxÉðäAiÀÄA VqÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå¢AzÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ ¢£À PÉ®ªÀÅ ¥ÁxÉðäAiÀÄA VqÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÄ. vÀªÀÄä PÉÆqɬÄAzÀ ¥ÉÇzÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÁUÀ ¸Á«gÁgÀÄ QÃlUÀ¼ÀÄ ºÁgÁrzÀĪÀÅ. CªÀgÀÄ D QÃlUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 G½zÀ ¥ÉÇzÀgÀÄUÀ½UÉ ©lÖgÀÄ. PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è D ¥ÉÇzÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁrzÀªÀÅ. QÃlUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀÆvÀPÀ£ÀßrAiÀÄ PɼÀUÉ ElÄÖ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. avÀæ §gÉzÀgÀÄ. F QÃlUÀ½AzÀ ¥ÁxÉðäAiÀÄA PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ dUÀwÛUÉà ¸ÁjzÀgÀÄ. F QÃlzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ®AmÁ£Á. EzÀgÀ vÀªÀgÀÆgÀÄ D¸ÉÖçðAiÀiÁ. ¨sÁgÀvÀzÀ bÀA§¯ï ¤ÃgÁªÀj ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è PÀ¼ÉAiÀÄÄ 1500 ºÉPÉÖÃgï ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÀ©âvÀÄÛ. EzÀjAzÁV ±ÉÃPÀqÀ 50-60 gÀµÀÄÖ ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è PÀrvÀ GAmÁV ªÀÄzsÀå ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀgÀ§gÁdÄ DUÀÄwÛgÀ°®è. F

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæzÉñÀzÀ°è mÉÊ¥sÁ PÀ¼ÉAiÀÄÄ 10,000 ºÉPÉÖÃgï UÀ¼À°è DªÀj¹vÀÄÛ. EzÀjAzÁV Fd®Ä, «ÄãÀÄ »rAiÀÄ®Ä, zÉÆÃt £ÀqɸÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. F PÀ¼ÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 700 «Ä°AiÀÄ WÀ£À«ÄÃlgï ¤ÃgÀ£ÀÄß ¨Á¶àèsÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¤ÃgÀÄ ¨Á¶àèsÀªÀ£À¢AzÀ £ÀµÀÖªÁUÀzÉ PÀȶUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ 1,16,800 ºÉPÉÖÃgï d«Ää£À°è UÉÆâü CxÀªÁ 46,720 ºÉPÉÖÃgïUÀ¼À°è ¨sÀvÀÛzÀ ¨ÉøÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. PÀ¼ÉAiÀÄ 30 ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß E°è ¥ÀvÉÛ ºÀZÀѯÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è 10 CxÀªÁ 12 ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀzÀæªÀPÁj PÀ¼ÉUÀ¼ÁVªÉ. ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ªÀµÀðA¥Àæw «Ä°AiÀÄUÀlÖ¯É gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß F PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸À®Ä ªÀå¬Ä¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. JPÉÆæð£ï, dé°Ã£ï, ºÉÊqÉÆÃ¥Á¯ï ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj gÁ¸ÁAiÀĤPÀ £Á±ÀPÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è EzÉà ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¢£À¤vÀåzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ½UÁV ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QÃl£Á±ÀPÀ ¤ÃgÀ°è ¸Àé®à G½zÀgÀÆ D ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀ d£ÀgÀÄ DgÉÆÃUÀå vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¢£ÀPÀÆ° PÉÆlÄÖ vÉUɸÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. AiÀiÁAwæPÀªÁV vÉUÉAiÀħºÀÄzÁzÀgÀÆ, CAvÀºÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è E®è. eÉÊ«PÀ «zsÁ£À¢AzÀ ªÀiÁvÀæ F PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¤AiÀÄAwæ¸À§ºÀÄzÀÄ. UÁæ¸ïPÁgïé vÀªÀgÀÆgÀÄ ºÁAUïPÁAUï. EzÀÄ ¸À¸ÁåºÁj «ÄãÀÄ. ºÁAUïPÁAUï£À°è «Ä±ÁæºÁjAiÀiÁVvÀÄÛ. ¹Ö£ÉÆÃ¥ÁåjfqÁ£ï ErدÁ-EzÀÄ PÀ¼É ¥Áa ¸À¸ÀåUÀ¼À ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß wAzÀÄ §zÀÄPÀ§®èzÀÄ. PÀ¼ÉUÀ¼À°è PÁgÁ¥Áa PÀ¼ÉAiÀÄ°è DºÁgÀ ¸ÀvÀézÀ CA±ÀªÀÇ ºÉZÁÑVzÉ. «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV CzÀ£Éß w£Àß®Ä EµÀÖ¥ÀqÀÄvÀÛªÉ. C¢®è¢zÀÝgÉ G½zÀ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄßvÀÛªÉ. «Ää£À ªÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ºÉÊræ¯Á PÀ¼ÉAiÀÄ aUÀÄgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ w£ÀÄßvÀÛªÉ. ªÀÄjUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀØzÁzÀ ºÁUÉ qÀPï«Ãqïì PÀ¼ÉAiÀÄ ¨É¼ÉzÀ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß w£À߯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛªÉ. «ÄãÀÄUÀ¼À DºÁgÀ ¸ÉêÀ£É ¥Àj¸ÀgÀ, ªÁvÁªÀgÀtzÀ ¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. 22-23o C GµÀÚvÉAiÀÄ°è UÁæ¸ïPÁgïéUÀ¼ÀÄ ±ÉÃPÀqÁ 50120 gÀµÀÄÖ vÀªÀÄä zÉúÀzÀ UÁvÀæzÀ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÀA¥Àæw w£Àߧ®ÄèzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è GµÀÚvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 33o C EgÀĪÀÅzÀÄ. F GµÀÚvÉAiÀÄ°è UÁæ¸ïPÁgïé ±ÉÃPÀqÁ 286 gÀµÀÄÖ vÀªÀÄä zÉúÀzÀ UÁvÀæzÀ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÀA¥Àæw w£Àߧ®ÄèzÀÄ. PÀ¼ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætªÀÇ D¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ DºÁgÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀŪÀÅ. ªÀÄzsÀå ¥ÀæzÉñÀzÀ ©ü¯Á¬Ä PÀ©ât PÁSÁð£ÉAiÀÄ vÀtÚV£À ¤ÃgÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£À ªÀÇåºÀzÀ vÉÆnÖAiÀÄ°è ºÉÊræ¯Á, ªÁå°¸ÉßÃjAiÀiÁ, £ÀUÁ¸ïUÀ¼À ºÁªÀ½¬ÄAzÁV ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ

¥ÀÅl 43


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

PÉqÀÄwÛvÀÄÛ. DUÀ 600 UÁæ¸ïPÁgïéUÀ¼À finger-lings C£ÀÄß ©qÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ¼ÉAiÀÄÄ eÉÊ«PÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¤AiÀÄAwæ¸À®ànÖvÀÄ. 1971 gÀ°è ©ºÁgÀzÀ ¨ÉÆPÁgÉÆ PÀ©ât PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ¸ÀªÀĸÉå GzÀ㫸ÀÄwÛvÀÄÛ. vÀtÚV£À ¤Ãj£À vÉÆnÖAiÀÄ°è 2000 UÁæ¸ïPÁgïéUÀ¼À fingerlings C£ÀÄß ©qÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ¼ÉAiÀÄÄ «ÄäUÉ DºÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ. «ÄãÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ DºÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀ¼ÉAiÀÄÄ ¤AiÀÄAwæ¸À®ànÖvÀÄ. 1973 gÀ°è gÁd¸ÁÛ£ÀzÀ 475 Q.«ÄÃ. ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ºÉÊræ¯Á PÀ¼ÉUÀ¼À ºÁªÀ½ CwAiÀiÁVvÀÄÛ. 75,000 UÁæ¸ïPÁgïéUÀ¼À finger-lings C£ÀÄß ©qÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ¼ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt MAzÉà ªÀµÀðzÀ°è ºÀvÉÆÃnUÉ §AvÀÄ. F «ÄãÀÄ GvÀÌöȵÀÖ ¸ÀvÀé ¨sÀjvÀ DºÁgÀªÀÇ ºËzÀÄ. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è UÁæ¸ïPÁgïé ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 Q¯ÉÆà CµÀÄÖ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. w¯Á¦AiÀiÁ «ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÊ«PÀ «zsÁ£ÀzÀ°è ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. ¹»¤Ãj£À §¸ÀªÀ£À ºÀļÀĪÀ£ÀÆß, ¥ÉÇ«ÄAiÀiÁ ¸Áְøï UÀ¼À£ÀÆß PÀ¼É ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÉAiÀÄ eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°è ªÀiÁ£Ànøï JA§ ¸À¸ÀÛ¤AiÀÄÄ §ºÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÉAzÀÄ PÀAqÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. CªÉÄjPÁzÀ ¥sÉÇèÃjqÁzÀ°è ªÀiÁ£ÀnøÀ£ÀÄß LPÁjßAiÀiÁ PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä AiÀıÀ¹éAiÀiÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸Á«gÁgÀÄ ªÉÄ樀 ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆArzÀÝ LPÁjßAiÀiÁ

PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆmÉÖ¨ÁPÀ ªÀiÁ£ÀnøïUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ wAzÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß §ºÀÄ ¨ÉÃUÀ£Éà ¤AiÀÄAwæ¹zÀĪÀÅ. PÀ¼ÉVqÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ G¥ÀPÁjAiÀiÁVªÉ. ¥ÁaPÀ¼ÉUÀ¼À°è ±ÉÃPÀqÀ 40-50 gÀµÀÄÖ ¥ÉÇæÃnãï EzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ EzÀ£ÀÄß ¸ÁPÀÄ ¥ÁætÂUÀ½UÉ DºÁgÀªÁV E®èªÉà ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ zsÀgÀzÀ°è vÀAiÀiÁj¸À§ºÀÄzÀÄ. fêÀ¥ÉÇõÀPÀ C£ÁßAUÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁaUÀ¼À°è EªÉ. PÉÆègɯÁèzÀ°è ¹. ªÀÄvÀÄÛ ©. C£ÁßAUÀUÀ½ªÉ. F¸ïÖ §Ä¸ÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä (GzÁ- ¥É¤ì°AiÀÄA ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ¼ÀÄ) ¥Áa PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀ¼ÉVqÀUÀ½AzÀ ¥ÉÃ¥Àgï ¥À¯ïà ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀPÀ gÉõÉä (rayon) AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ AiÀÄvÀß £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¥Áaà PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ©¸ÉÌmï ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä PÉ®ªÀÅ zÉñÀUÀ¼À°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. EzÀ®èzÉ CAiÉÆÃr£ï, ¸ÉÆÃrAiÀÄA D¯ïf£ÉÃmï, DUÁgï DUÁgï, ªÀÄwÛvÀgÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ, ªÉÊgÀ¸ï ¤gÉÆÃzsÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Áaà PÀ¼ÉUÀ½AzÀ ¥ÀqÉAiÀįÁUÀÄwÛzÉ. ¥Áaà PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÁxÉðäAiÀÄAUÀ¼À£ÀÄß UÉƧâgÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥Áaà PÀ¼ÉUÀ½AzÀ EAzsÀ£À C¤®ªÀ£ÀÄß vÀAiÀÄj¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß eÉÊ«PÀ C¤® J£ÀÄßvÁÛgÉ. EµÉÖ¯Áè G¥ÀAiÉÆÃUÀ«zÀÆÝ CzÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÉÄAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. KPÉAzÀgÉ F ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÀªÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è PÁt¹PÉÆAqÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.

_____________________________________________________________________________

N UÀt¥Á PÁAiÉÆà vÀAzÉ avÀÛ - £ÉÃ¥À«ð¯ï, E°£ÁAiÀiï N UÀt¥Á PÁAiÉÆà vÀAzÉ (zsÁn: ²ªÀ¥Áà PÁAiÉÆà vÀAzÉ ªÀÄÆgÀÄ ¯ÉÆÃPÁ ¸Áé«Ä zÉêÁ)

UÀtÂvÀªÀAvÉ PÀA¥ÀÅöålgï CAvÉ MAzÀÄ w½AiÉÄ£Á »A¢AiÀÄAvÉ , ¸ÀA¸ÀÄÌçvÀªÀAvÉ MAzÀÄ CjAiÉÄ£Á UÀt¥Á .... || N UÀt¥Á PÁAiÉÆà vÀAzÉ ||

N UÀt¥Á PÁAiÉÆà vÀAzÉ DgÀ£Éà PÁè¸ÀÄ ºÀÄqÀÄUÁ ¸Áé«Ä ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß NzÀ¯ÁgÉ ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁqÀAiÀÄå UÀt¥Á ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁqÀAiÀÄå

¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÁ¸ÀAiÀÄ£À ±Á¸ÁÛç, fêÀ±Á¸ÀÛçªÉÇà ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄ NzÀĪÀÅzɯÁè ¤Ã PÉÆlÖ ±Á¥ÀªÉÇà UÀt¥Á .... || N UÀt¥Á PÁAiÉÆà vÀAzÉ ||

¥É£ÀÄß CAvÉ ¥É¤ì®AvÉ MAzÀÄ CjAiÉÄ£Á ¥ÁoÀªÀAvÉ ¥ÀŸÀÛPÀªÀAvÉ MAzÀÄ PÁuÉ£Á UÀt¥Á .... || N UÀt¥Á PÁAiÉÆà vÀAzÉ || EAVèµï CAvÉ UÁæªÀÄgï CAvÉ MAzÀÄ w½AiÀÄzÀÆ ¥ÉÇAiÉĪÀiï CAvÉ ¥ÉÇAiÀÄnæ CAvÉ MAzÀÄ CjAiÀÄzÀÆ UÀt¥Á .... || N UÀt¥Á PÁAiÉÆà vÀAzÉ ||

¥ÀÅl 44

qÁæ¬ÄAUï GAlÄ PÀ¸ÀÆw GAlÄ £À£ÀUÉ w½AiÀÄzÀÆ PÀ£ÀßqÀ ©lÆÖ ¨ÉÃgÉãÉÆAzÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆPÀÌzÀÆ UÀt¥Á .... || N UÀt¥Á PÁAiÉÆà vÀAzÉ || N UÀt¥Á PÁAiÉÆà vÀAzÉ DgÀ£Éà PÁè¸ÀÄ ºÀÄqÀÄUÁ ¸Áé«Ä ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß NzÀ¯ÁgÉ ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁqÀAiÀÄå UÀt¥Á ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁqÀAiÀÄå

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

AMBICA GROCERIES ~ We accept all major credit cards

2013 W. 75th Street Woodridge, IL 60517 Tel: (630) 910-6511 Fax: (630) 910-8242 Store Hours: Sunday: 11 AM – 8 PM Monday: 12 PM – 6 PM Tuesday-Saturday: 10:30 AM – 8:30 PM Every Tuesday, Friday, Saturday & Sunday - Fresh Vegetables Everyday – Fresh Homemade Snacks & Sweets; Fresh Parotas, Methi Parotas, Chapathis after 10:30 AM We carry Indian and Pakistani Groceries! “Homemade fresh undhiu available on Saturday and Sunday” Owners: Harsukh & Pushpa

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 45


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

ªÀi˯ÁåzsÁjvÀ fêÀ£À f. « gÉÃtÄPÁ - ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀAWÀfëUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ PÀÆr ¨Á¼ÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÅ ¸ÀĪÀåªÀ¹ÜvÀªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ ¤Ãw-jÃw¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀÄ ¥Á°¸À¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅ ªÀiË°PÀªÁVzÀÄÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀtå£É¤¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà F £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV CzÀÄ CzsÀB¥ÀvÀ£ÀzÀvÀÛ ¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ EAzÀÆ PÁtÄwÛzÉÝêÉ. «eÁÕ£À §ÈºÀvÁÛV ¨É¼É¢zÀÝgÀÆ, CvÀȦÛ-C±ÁAwUÀ¼ÀÄ CzÀQÌAvÀ «ÄV¯ÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛªÉ! zsÀªÀÄð-¸ÀA¸ÁÌgÀ-DzsÁåvÀäUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄR-±ÁAwAiÀÄ fêÀ£ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ gÀvÀßUÀ¨sÀðUÀ¼ÉA§ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß C®Që¸ÀÄvÀÛ CªÉ®è PÀAvÉ-¥ÀÅgÁtUÀ¼ÉA§ CeÁÕ£ÀzÀ CAzsÀPÁgÀzÀ°è EA¢£ÀªÀgÀÄ vÉƼÀ¯ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀÅUÀ½UÉ eÁwÃAiÀÄvÉAiÀÄ §tÚ ºÀaÑ ¸ÀAPÀÄavÀ CxÀðzÀ°è ¸ÁéxÀðPÁÌV §¼À¹ C±ÁAw ºÀ©â¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

¤zsÀðj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ? F ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ »ÃVzÉ....¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå£À £ÀqÉ-£ÀÄr-DZÁgÀ-«ZÁgÀUÀ½UÉ, CªÀÅUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉA§ÄzÉÆAzÀÄ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. D ¥ÀjuÁªÀÄ PÉqÀÄPÀÄ - CAzÀgÉ zÀÄBR GAlĪÀiÁqÀĪÀAxÀzÉÆÝÃ? CxÀªÀ M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß CAzÀgÉ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀAvÀzÉÆÝÃ? JA§ÄzÀÄ ªÀÄÄRå. ªÀÄ£ÀĵÀå fêÀ£ÀzÀ ªÀÄÄRå UÀÄj ¸ÀÄR-±ÁAw DzÀÝjAzÀ ¸ÀÄR GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ 'M¼ÉîAiÀÄzÀÄ' ºÁUÀÆ '¸Àj', zÀÄBR GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ 'PÉlÖzÀÄÝ' ºÁUÀÆ 'vÀ¥ÀÅöà'. E£ÀÆß ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ... MAzÀÄ zÀȱÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì, ªÀÄÄR CgÀ½ ¸ÀÄR-D£ÀAzÀzÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÉÆßAzÀÄ zÀȱÀå £ÉÆÃrzÁUÀ C¸ÀºÀå, »A¸ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀß«®èzÉ vÀ£ÀUÉ vÁ£Éà DUÀĪÀAxÀªÀÅ! »ÃUÉ ¸ÀÄSÁ£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß M¼ÉîAiÀÄzÉAzÀÆ, zÀÄBSÁ£ÀĨsÀªÀ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß PÉlÖzÉÝAzÀÆ £ÁªÉà wêÀiÁð¤¸ÀÄvÉÛêÉ. EzÉà jÃw £ÀqÉ-£ÀÄr-£ÀqÀªÀ½PÉ EvÁå¢ J®èzÀgÀ®Æè EzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ (¸Àj) EzÀÄ PÉlÖzÀÄÝ (vÀ¥ÀÅöà) JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀAvÉ, CªÀÅUÀ½AzÀ £ÀªÀÄUÉ CxÀªÀ EvÀgÀjUÉ GAmÁUÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ F ¸ÀÄR-C¸ÀÄR, ¸Àj-vÀ¥ÀÅöàUÀ¼ÀÄ ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ «ÄøÀ¯ÁVgÀzÉ ¸ÁªÀðwæPÀ C£ÀĨsÀªÀªÁVgÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ §ºÀĪÀÄÄRå. KPÉAzÀgÉ PÉ®ªÀjUÉ PÉlÖ PÉ®¸À(PÉƯÉ-¸ÀÄ°UÉ-¸ÀļÀÄî)UÀ½AzÀ®Æ ¸ÀÄR ¹UÀÄvÀÛzÉ!

"zsÀªÀÄð" JAzÀgÉ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjzÁjAiÀÄ°è PÉÆAqÉÆAiÀÄÄÝ ªÀåQÛvÀézÀ O£ÀßvÀåPÉÌ, J®ègÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ fêÀ£ÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀÅzÀÄ. F zsÀªÀÄðzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼Éà £ÉÊwPÀ £É¯ÉUÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É ¤AwgÀĪÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀÄR-¸ÀAvÀȦÛAiÀÄ fêÀ£À ¤AwzÉ. E°è UÀªÀÄ£ÁºÀð ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ "EzÉà zsÀªÀÄð" "»ÃVzÀÝgÉ zsÀªÀÄð" JAzÀÄ (EzÀ«ÄvÀÜA) ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ "zsÀªÀÄð" JA§ÄzÀÄ MAzÉà PÀqÉ ¤AvÀÄ £ÁgÀĪÀ ¤ÃgÀ®è. CzÀÄ ¸ÀzÁ ºÀjAiÀÄĪÀ ¤ªÀÄð® d®! CAzÀgÉ DAiÀiÁ ªÀåQÛ, ¸ÀAzÀ¨sÀð ºÁUÀÆ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV 'zsÀªÀÄð'zÀ ªÁåSÁå£À §zÀ¯ÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¸ÀļÀÄî ºÉüÀ¨ÁgÀzÉA§ ¤Ãw ªÀiÁw£ÉÆA¢UÉ C¦æAiÀÄ ¸ÀvÀå ºÉüÀ¨ÁgÀzÉA§ »vÉÆÃ¥ÀzÉñÀªÀÇ EzÉ! ªÀåQÛUÀvÀªÁUÀzÉ, ¸ÀªÀĵÀÖ PÀ¯ÁåtzÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À PÉÆlÄÖ CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ "EzÉà £À£Àß-CªÀ£À-¤£Àß zsÀªÀÄð" JA§ wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß DAiÀiÁ ªÀåQÛUÀ¼Éà vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀð»vÀgÀPÀëuÉAiÀiÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À PÀqÉUÉ ®PÀë÷å PÉÆlÄÖ ¤zsÀðj¹zÀgÉ, PÀĸÀA¸ÁÌgÀ ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ ¸ÁéxÀð-CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvɬÄAzÀ ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. EzÀ£Éßà M¼ÉîAiÀÄzÀÄ - PÉlÖzÀÄÝ, ¸Àj - vÀ¥ÀÅöà JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀA = M¼ÉîAiÀÄ, PÀÈw = PÉ®¸À, CAzÀgÉ M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸ÀªÉà '¸ÀA¸ÀÌöÈw' JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ.

DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É F ¸Àj-vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ PÉ®¸À CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è CvÀåAvÀ «ªÉÃZÀ£É¬ÄAzÀ ¤¸ÁéxÀð, ¤µÀàPÀë¥ÁvÀUÀ½AzÀ AiÉÆÃa¹ ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀågÀ fêÀ£À C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ CvÀåAvÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀw²Ã®zÁÝVzÉ. «©ü£Àß C£ÀĨsÀªÀ ºÁUÀÆ ¥Àj¹ÜwUÀ½UÉ, ªÀiÁ£À¹PÀ MvÀÛqÀ ºÁUÀÆ zÀéAzÀéUÀ½UÉ CªÀgÀÄ M¼ÀUÁUÀÄvÁÛgÉ. CAvÉAiÉÄà ¥ÀæwAiÉƧâgÀ fêÀ£ÀzÀ jÃw-¤ÃwUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ "EzÉà zsÀªÀÄð"ªÉAzÀÄ ¤zsÀðj¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ¥ÀjuÁªÀÄzÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀzÉ ¸ÀvÀåªÀ£Éßà ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ CAnPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, C»A¸É JAzÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ gÀQë¹PÉƼÀî¢gÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqsÀvÀ£ÀªÀµÉÖà C®è, CzÀjAzÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀÇ E®è.

C£Á¢PÁ®zÀ ªÉÃzÁUÀªÀÄ, G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À°è ªÀiÁ£ÀªÀzsÀªÀÄðzÀ C£ÉÃPÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÁÝgÉ. C£ÉÃPÀ zsÀªÀÄð ¸ÀÆPÀë÷äUÀ¼À£ÀÆß «ªÉÃa¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ C£ÉÃPÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è K¼ÀĪÀ ¥Àæ±Éß JAzÀgÉ F M¼ÉîAiÀÄzÀÄ-PÉlÖzÀÄÝ-¸Àj-vÀ¥ÀÅöà EªÀÅUÀ¼À CxÀð¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼ÉãÀÄ? AiÀiÁªÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß

»AzÉ®è »jAiÀÄgÀÄ-UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ CªÀjUÉ CvÀåAvÀ «zsÉÃAiÀÄgÁV CªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉüÀĪÀÅzÀÄ gÀÆrüAiÀÄ°èvÀÄÛ (FUÀ®Æ EgÀ§ºÀÄzÀÄ!) CAvÉAiÉÄà vÁ£ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÁVzÀÝgÀÆ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ªÀÄUÀ£ÀÄ JzÀÄgÁqÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ FV£À avÀæªÉà ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÉ. ¨É¼ÉzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÉßûvÀgÀAvÉ PÁt¨ÉÃPÉA§

¥ÀÅl 46

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

¤Ãw ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÉ. C®èzÉ »jAiÀÄgÀÄ -UÀÄgÀÄUÀ¼ÉAzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ CªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉüÀ®Ä EA¢£ÀªÀgÀÄ ¹zÀÞgÁV®è. §Ä¢Þ ºÉüÀĪÀ ªÀÄlÖzÀ°è CªÀjzÁÝgÉAiÉÄ? JA§ÄzÀ£ÀÆß, CªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ KPÉ PÉüÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÆß w½zÀÄPÉƼÀî®Ä QjAiÀÄgÀÄ EµÀÖ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. PÁ® ¸ÀAzÀAvÉ EAxÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ F §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß GvÀÛªÀÄ fêÀ£ÀPÉÌ ¥ÀÇgÀPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ ¥ÀvÀ£ÀPÉÌ, ¸ÀªÀiÁdzÀ CªÀåªÀ¸ÉÜUÀ½UÉ PÁgÀtªÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. CAvÉAiÉÄà ¨É¼ÉzÀ ªÀÄPÀ̽gÀ°, ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ºÀ¸ÀÄ PÀAzÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÀå PÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄÆRð vÀAzÉAiÀÄgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ «µÁzÀªÁUÀÄvÀÛzÉ! "PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ §gÀzÉ ªÀÄgÀPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉAiÉÄÃ?" JAzÀÄ PÀµÀÖ-¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß fêÀ£ÀzÀ MAzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð CAUÀªÉA§AvÉ »A¢£ÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀdªÁV ¹éÃPÀj¹ JzÀÄj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ F ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ-ªÀÄ£ÉÆç®UÀ¼Éà fêÀ£ÀzÀ°è JzÀÄgÁUÀĪÀ PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß ¸À»¸À®Ä¥ÀjºÀj¹PÉƼÀî®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀÅ JA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð CA±À. DzÀgÉ EA¢£ÀªÀgÀÄ PÀµÀÖ §AzÁUÀ PÀAUÉlÄÖ, ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÉzÀÄgÁzÁUÀ ¸ÀAvÁ¥À¥ÀqÀÄvÀÛ C±ÁAvÀgÁV zÀĪÀåð¸À£ÀUÀ½UÉ zÁ¸ÀgÁV fêÀ£À ºÁ¼ÀĪÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. CªÀgÀ F ¹ÜwUÉ PÁgÀt CªÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄ£ÉÆç® E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄ£ÉÆç® £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À £É¯ÉUÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É ¤AwzÉ. vÀªÀÄä ¥Á°£À PÀvÀðªÀå CxÀªÀ zsÀªÀÄðPÉÌ ZÀÄåw ¨ÁgÀzÀAvÉ ¸ÀdÓ¤PɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ ºÉaÑ£À ªÀÄ£ÉÆç® G¼ÀîªÀgÀÆ, DvÀä «±Áé¸À G¼ÀîªÀgÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ ¥ËæqsÀjgÀ° aPÀÌ ªÀÄPÀ̼ÀÆ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÁUÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è PÀAqÀħgÀĪÀ ªÉÊgÀÄzsÀåzÀ CjªÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà "¨Á¼À¯ÁUÀzÀªÀ¼ÀÄ ¨Á«UÉ ©zÀݼÀÄ" JAzÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ªÀåAUÀåªÁrzÁÝgÉ. EAzÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ fêÀ£ÀªÀÇ ªÀiÁ£À¹PÀ MvÀÛqÀ¢AzÀ, ºÉeÉÓ ºÉeÉÓUÀÆ DvÀAPÀ¢AzÀ PÀÆrzÉ. ªÀÄÄzÀÄPÀjAzÀ ªÀÄPÀ̼ÀªÀgÉUÉ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ C±ÁAvÀ fêÀ£À J®ègÀzÁÝVzÉ. vÀªÀÄä zÉÊ»PÀ LµÁgÁªÀÄUÀ½UÁV ¨ÉÃPÁzÀ J®è C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä fêÀ£À«rà ºÉtUÁqÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå, vÀ£Àß ªÀÄ£ÀzÀ CUÀvÀåªÁzÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀvÀÛ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ LµÁgÁªÀÄUÀ¼Éà ¸ÀÄRªÉAzÀÄ w½¢gÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ «¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÉà ¸Àj. "£À£Àß §zÀÄQ£À ¸ÀÄR-±ÁAw CqÀVgÀĪÀÅzÀÄ EAvÀ¯ÉèÃ" JA§ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. F ¸ÀvÀå CªÀ£À£ÀÄß ªÀi˯ÁåzsÁjvÀ fêÀ£ÀzÀvÀÛ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvÀÛzÉ. §qÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ CvÀåAvÀ PÁ¼Àf¬ÄAzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¨É¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ, ¸ÁévÀAvÀæ÷å EA¢£À ªÀÄPÀ̽UÉ ®©ü¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀÄ PÀpt C£ÀĨsÀªÀUÀ½UÉ ºÉÆgÀvÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¸ÀàzsÁðvÀäPÀvÉ CvÀåAvÀ ºÉZÁÑVgÀĪÀ EA¢£À ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ ºÉvÀÛªÀjUÉà C®èzÉ ªÀÄPÀ̽UÀÆ DvÀAPÀ (stress), ªÀiÁ£À¹PÀ MvÀÛqÀUÀ¼ÀÄ (mental stress) ºÉZÁÑVzÀÄÝ D ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄUÀÞvɬÄAzÀ PÀÆrzÀ ¨Á®å¢AzÀ ªÀAavÀgÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀUÀß ¸ÀvÀå. DPÀµÀðPÀ DnPÉUÀ¼ÀÄ, GqÀÄUÉ, Hl EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀÅzÀÄ, ºÉ¸ÀgÁAvÀ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ, EµÀÖjAzÀ¯Éà vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼À PÀvÀðªÀå ¥ÀÇgÉʸÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄPÀ̼ÀÄ K£À£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄwÛzÁÝgÉ? AiÀiÁgÀ ¸ÉßúÀ ¸ÀºÀªÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ? AiÀiÁªÀ jÃw-¤ÃwªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ? AiÀiÁªÀ £ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼À¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ? JA§ §ºÀÄ ªÀÄÄRå ¸ÀAUÀwUÀ¼À §UÉÎ CvÀåAvÀ ¸ÀÆPÀë÷äªÁV UÀªÀĤ¸ÀÄvÀÛ, ºÉeÉÓ ºÉeÉÓUÀÆ CªÀgÀ£ÀÄß wzÀÄÝvÀÛ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ ±ÀæªÀÄ ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ, vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ. KPÉAzÀgÉ ªÀÄPÀ̽UÉ CvÀåAvÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀªÀgÀÆ, CªÀgÉÆA¢UÉ ºÉZÀÄÑ PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄĪÀªÀgÀÆ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÉÃ. DzÀÝjAzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÉÊwPÀ ¨ÉA§®ªÀÇ CªÀjAzÀ¯Éà zÉÆgÀQzÀgÉ vÀÄA¨Á M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. J®èQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄPÀ̼À°è DvÀ䫱Áé¸À ªÀÄÆr ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ vÀªÉÆäA¢UÉ ¤¸ÀìAPÉÆÃZÀªÁV, ¤¨sÀðAiÀÄgÁV ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀA±ÀAiÀÄ-¸ÀªÀĸÉå-vÀ¥ÀÅöàM¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß ºÉýPÉƼÀÄîªÀAvÉ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À°è vÀªÀÄä §UÉÎ £ÀA©PÉ-«±Áé¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ. F jÃwAiÀÄ £ÉÊwPÀ ¨ÉA§®«zÀÝgÉ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ¨sÀzÀævÉ GAmÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä M¥ÀÅöàUÀ¼À eÉÆvÉUÉ vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÆß vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄPÀÛªÁV ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. »ÃUÁUÀĪÀAvÉ ºÉvÀÛªÀgÀÄ ±ÀæªÀĪÀ»¹ ¥ÀæAiÀÄw߸À¨ÉÃPÀÄ. ¢£ÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ UÀAmÉUÀ¼À£ÁßzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼À MqÀ£ÁlzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ Cw ªÀÄÄRå. DzÀgÉ vÀªÀÄäzÉà PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄPÀ̼À ¨ÁºÀå CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀÄvÀÛ, CªÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ PÀqÉUÉ GzÁ¹Ã£À vÉÆÃgÀĪÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̽AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÀÆgÀªÁUÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ C®PÀë÷å, wgÀ¸ÁÌgÀUÀ½UÀÆ UÀÄjAiÀiÁUÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ G¥ÀzÉñÀ CxÀªÀ DzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ §zÀ®Ä CªÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì, «µÀAiÀÄ, ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀiË®åUÀ¼À ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÁVAiÉÄà M¦àPÉÆAqÀÄ '¸Àj' J£ÀÄߪÀAvÉ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ¯Éà ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzÀ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå. PÀÄrvÀzÀ C¨sÁå¸À EgÀĪÀ C£ÉÃPÀgÀÄ "MªÉÆäªÉÄä ¥ÁnðUÀ¼À°è PÀÄrzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ PÀÄqÀÄPÀgÁV ©qÀÄvÉÛêÉAiÉÄ?" JAzÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ CzÀÄ ¥ÉǼÀÄî ªÀiÁvÉA§ CjªÀÅ CªÀjV®è. «ÄwAiÀÄ°èzÀÝgÉ «µÀªÀÇ CªÀÄÈvÀªÉÃ. DzÀgÉ '«Äw'AiÀÄ°è EgÀĪÀgÉÃ? JA§ÄzÉà zÉÆqÀØ ¥Àæ±Éß! JAzÉÆà MAzÉÆAzÀÄ ¢£À PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ C¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß zÀÄBR-DvÀAPÀUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉZÁÑV¹PÉƼÀÄîvÀÛ ZÀlªÁV¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉà ºÉZÀÄÑ. DzÀÝjAzÀ EAxÀ C¨sÁå¸ÀUÀ½AzÀ zÀÆgÀ«zÀÝgÉà M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. ªÀÄzÀå KPÉ PÀÄrAiÀĨÁgÀzÀÄ? ªÀiÁA¸À KPÉ w£ÀߨÁgÀzÀÄ? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CªÉ®è ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉA§ÄzÀÄ UÉÆqÀÄØ ¥ÀÅl 47


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

¥ÀÅgÁt JAzÀÄ ªÀåAUÀåªÁqÀĪÀªÀgÀÄ C£ÉÃPÀjzÁÝgÉ. DzÀgÉ CzÀÄ PÀAvÉAiÀÄÆ C®è, ¥ÀÅgÁtªÀÇ C®è. ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵÀgÀÄ, ¸ÁzsÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀUÀ½AzÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀgÀªÀĸÀvÀåzÀ eÁÕ£ÀªÉA§ÄzÀ£ÀÄß CjAiÀÄzÀ ªÀÄÆqÀgÀÄ EªÀgÀÄ. ªÀiÁA¸À, ªÀÄzÀå EvÁå¢UÀ¼ÀÄ ±ÀjÃgÀzÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀßµÉÖà C®èzÉ ªÀÄ£À¹ì£À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÆß ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ PÉlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ½AzÀ zÀÆgÀªÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÉà CªÀgÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ ¸ÁgÀ, w¼ÀĪÀ½PÉ, C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ. CAvÉAiÉÄà ¥ÀgÀzsÀ£À-¥ÀgÀ¹Ûçà UÀªÀÄ£À, CPÀæªÀÄ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ ªÀåQÛvÀézÉÆA¢UÉ ªÀåQÛAiÀÄÆ £Á±ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. "J¯Áè avÁÛgÀ ªÀĹ £ÀÄAVvÀÄ" JA§AvÉ ªÀĺÁ ²ªÀ¨sÀPÀÛ£ÀÆ, ªÀĺÁ ¨ÁæºÀät±ÉæõÀÖ£ÀÆ DVzÀÝ gÁªÀt, ¥ÀgÀ¸ÀwUɼÀ¹zÀ MAzÉà C¥ÀgÁzsÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀĺÉÆãÀßvÀ ªÀåQÛvÀéPÉÌ vÁ£Éà ªÀĹ §½zÀÄPÉÆAqÀ£À®èzÉ ¥ÁætªÀ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ! EAxÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ PÀ°AiÀĨÉÃPÁzÀ ¤Ãw¥ÁoÀ K£ÀÄ? C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÉãÀÄ? JA§ §UÉÎ w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌöÈw(?)UÉ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃV GqÀĦ¤AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ C£ÀÄPÀgÀuÉ, PÀæªÉÄÃt fêÀ£ÀPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀvÀÛ ¸Àj¢gÀĪÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. CvÀåAvÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ¥Á±ÁÑvÀågÀÄ ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ J¯Áè ¸ÀÄR¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹ LµÁgÁªÀÄzÀ vÀÄvÀÛvÀÄ¢UÉÃjzÀÝgÀÆ fêÀ£ÀzÀ ±Á±ÀévÀ¸ÀÄR-ªÀÄ£ÀB±ÁAw PÁtzÉ £ÀªÀÄä ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀvÀÛ ªÁ®ÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. «¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ¥Á±ÁÑvÀågÀ ²¸ÀÄÛ, ¸ÀéZÀÑvÉ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÁUÀÆ ¤AiÀĪÀÄ¥Á®£É ªÉÆzÀ¯ÁzÀ M¼ÉîAiÀÄ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ CªÀgÀÄ PÉlÖzÉÝAzÀÄ ©qÀ®Ä AiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀ J¯Áè PÀÄjÃwPÀĤÃwUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆRðvÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢ü. ªÀÄÄPÀÛ ¯ÉÊAVPÀ fêÀ£À, vÀÄZÀÒ PÁgÀtUÀ½AzÁV zÁA¥ÀvÀå «ZÉÒÃzÀ£À EvÁå¢UÀ½AzÀ C¨sÀzÀæ-C±ÁAwAiÀÄ fêÀ£À¢AzÀ ¨ÉøÀwÛgÀĪÀ ¥Á±ÁÑvÀågÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ zÀÄzÉðʪÀªÉà ¸Àj!

ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÉæõÀÖ ¥Áæt J¤¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÄzÀļÀÄ AiÉÆÃa¸À§®ÄèzÀÄ, CjvÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ JA§ PÁgÀt¢AzÀ. vÀ£Àß F ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÁUÀ¯Éà CªÀ£ÀÄ "ªÀiÁ£ÀªÀ" J¤¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. C®è¢gÉ ¥À±ÀÄ DUÀÄvÁÛ£É. M§â ªÀÄ£ÀĵÀå §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ DgÉÆÃUÀå, ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ J®èQÌAvÀ ºÉZÁÑV ¸ÀÄR-±ÁAwAiÀÄ §zÀÄPÀÄ. F ¸ÀÄR-±ÁAwUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÀȦ۬ÄAzÀ ¹UÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀAvÀÈ¦Û JA§ÄzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À C¼ÀªÀrPɬÄAzÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. »A¢£À ¥ÀÅgÁt, G¥ÀzÉñÀ, «ZÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DUÀ° EA¢£À fêÀ£ÀPÀæªÀÄPÉÌ, ªÉÊZÁjPÀvÉUÉ ºÉÆAzÀzÀ, C¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÉ¤¸ÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ GAlÄ. CAvÉAiÉÄà CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄxÁªÀvÁÛV C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆRðvÀ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. N¢zÀÝ£ÀÄß, PÉýzÀÝ£ÀÄß «ªÀıÉð ªÀiÁr, MgÉUÉ ºÀaÑ £ÀAvÀgÀ ¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÉà ¸ÀvÀå, CzÉà zsÀªÀÄð. EAzÀÄ «eÁÕ£ÀPÀÆÌ ¤®ÄPÀzÀ ±ÀQÛ MA¢zÉ JA§ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß J®ègÀÆ M¥Àà¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä PÉÊ«ÄÃjzÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄUÀ¼À ºÉÆgÉ ºÉÆvÁÛUÀ PÁtzÀ ±ÀQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁgÀ ºÁQ '¤Ã£Éà UÀw" JAzÀÄ PÉÊ ZÉ°è PÀĽvÁUÀ vÀ¥ÀÛ ªÀÄ£ÀPÉÌ zÀÆgÀzÀ D±ÁQgÀtªÉÇAzÀÄ ¸ÀĽzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ £ÀªÀÄä £ÉÆêÀ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀ®Ä, C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉ vÉÆÃrPÉƼÀî®Ä zÉêÀgÉA§ DzsÁgÀ (PÁtzÀ ±ÀQÛ) ¹UÀĪÀAwzÀÝgÉ D zÉêÀgÀ C¹ÛvÀézÀ ªÉÄÃ¯É £ÀA©PÉ ElÄÖ £ÀqÉAiÀĨÁgÀzÉÃPÉ? D zÉêÀgÀÄ EgÀĪÀ£ÉÆà E®èªÉÇà JA§ §UÉÎ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀî¢gÀĪÀÅzÉà ªÉÄîÄ. £ÁªÀÅ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁqÀĪÁUÀ, ¥Á¥ÀPÁAiÀÄð ªÀiÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀ®è¢zÀÝgÀÆ D zÉêÀgÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ£ÉA§ £ÀA©PÉ, ²PÉë PÉÆqÀĪÀ£ÉA§ CAfPÉ EzÀÝgÉ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì C¼ÀÄPÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ vÀ¥ÀÅöàUÀ½UÉÆAzÀÄ PÀrªÁt ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀéªÁzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì JAzÀÆ AiÀiÁªÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ®Æè §®»Ã£ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. «±Áé¸À PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. ******

ªÀÄAf£ÀgÁd PÉ. ªÉAPÀl¥Àà LvÁAqÀºÀ½î - ¥ÁAqÉïï, PÁå°¥sóÉÇäðAiÀÄ

¥ÀÅl 48

ªÀÄAf£À gÁd ¨É¼Àî£É ªÀļÉAiÀÄ| ¸ÀÄj¸ÀÄvÀ §A¢ºÀ£ÀÄ|| ¨É¼Àî£É vɼÀî£É ªÀļÉAiÀÄ° ºÁqÀÄvÀ| ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÄt¢ºÀgÀÄ||

PÀnÖzÀUÀÆqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄAvÁUÀ®Ä| C¥ÀàªÀÄä£À ªÀiÁrºÀgÀÄ|| ªÀiÁrzÀ JgÀqÀÄ UÉÆA¨ÉAiÀÄ PÀAqÀÄ| Q®Q® £ÀUÀÄwºÀgÀÄ||

PÀgÀUÀzÀ ªÀÄAdÄ ºÉ¥ÀÅöàUÀlÄÖvÀ| ¢§âUÀ¼ÁVºÀªÀÅ|| ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄAf£À gÁ²AiÀįÁqÀÄvÀ| UÀÆqÀ£ÀÄ PÀnÖºÀgÀÄ||

ªÀÄAf£ÀgÁd£À ¸Àäj¸ÀÄvÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ| ZÀ½AiÀÄ£ÀÄ ªÀÄgÉwºÀgÀÄ| CjvÀ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÀAqÀÄ| ZÀ½ £ÀqɬÄj J£ÀÄwºÀgÀÄ|| ¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Happy Ugadi to all Vidyaranya Kannadigas - from

Preethi, Shruthi, Manjula, and C. G. Rammohan Darien, Illinois

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 49


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

CªÉÄÃjPÀ UÁzÉUÀ¼ÀÄ ºÉZï. J¸ï. dAiÀĸÁé«Ä - ¯ÉÃPï ¥sÁgɸïÖ, E°£ÁAiÀiï J¯Áè ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ vÀªÀÄäzÉà DzÀ UÁzÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅ D ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉʲµÀÖ÷åUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛªÉ. CzÉÃjÃw EAVèÃµï £À°èAiÀÄÆ UÁzÉUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ w½¢gÀĪÀ «±ÀAiÀĪÉÃ. EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉ CªÉÄÃjPÀzÀ°è, EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ UÁzÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CtªÁPÀåUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÀÆ CªÀÅ CªÉÄÃjPÀ zÉñÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÀºÀªÀÅ. CAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ UÁzÉUÀ¼À£ÀÄß E°è «ªÀj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ 'PÁgÀÄ £ÉqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß' PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ w½zÀzÀÄÝ. £Á£ÀÄ F ªÉÆzÀ¯Éà ªÁºÀ£À ZÁ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°wzÉÝ. DzÀgÉ CªÉÄjPÀzÀ°è JqÀUÀqÉAiÀÄ ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁUÀzÀ°è PÁgÀÄ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÄzÀjAzÀ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ UÀAmÉUÀ¼ÀPÁ® 'qÉæöÊ«AUï ±Á¯ÉAiÀÄ' vÀgÀ¨ÉÃwUÁgÀjAzÀ PÀ°vÀÄPÉÆAqÉ. DUÀ DvÀ £À£Àß ZÁ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr, '¤£ÀUÉ qÉæöÊ«AUï ºÉýPÉÆqÀĪÀ CUÀvÀå«®è' JAzÀÄ ºÉý, PÉ®ªÀÅ ¸ÀÆPÀë÷ä «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÀ. DUÀ DvÀ ºÉýzÀ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ-' ¹àçAUï CºÉqï, ¥sÁ¯ï ¨ÁåPï'JAzÀÄ. EzÀgÀ CxÀð J®èjUÀÆ w½¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DvÀ ºÉýzÀ CxÀð¢AzÀ FUÀ®Æ £À£ÀUÉ CªÉÄjPÀzÀ°è §zÀ¯ÁUÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ£ÀÄß ¤RgÀªÁV UÀÄwð¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁVwÛzÉ. CxÀð »ÃVzɪÀ¸ÀAvÀ PÁ®zÀ°è CAzÀgÉ ªÀiÁZïð K¦æ¯ï wAUÀ¼À°è ªÉÃ¼É §zÀ¯ÁzÁUÀ, UÀrAiÀiÁgÀzÀ°è vÉÆÃgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß MAzÀÄ UÀAmÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. (GzÁ: gÁwæ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ£ÀÄß 1.00 UÀAmÉUÉ ElÖgÉ ¨É¼ÀUÉÎ JzÁÝUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ §zÀ¯ÁzÀ ªÉÃ¼É vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ.) CzÉÃjÃw, ±ÀgÀzï IÄvÀÄ«£À°è (¥sÁ¯ï ¹Ã¸À£ï) ªÀÄvÉÛ PÁ® §zÀ¯ÁzÁUÀ MAzÀÄ UÀAmÉAiÀĵÀÄÖ »AzÀPÉÌ ¸Àj¸À ¨ÉÃPÀÄ. F PÀæªÀĪÀ£ÀÄß £É£À¦£À°èqÀĪÀ ªÁPÀå- '¹àçAUï CºÉqï ¥sÁ¯ï ¨ÁåPï' gÁdQÃAiÀÄzÀ MAzÀÄ UÁzÉ CxÀªÁ ªÁPÀå FjÃw¬ÄzÉ. EzÀÄ

§ºÀıÀ aPÁUÉÆ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. M§â ªÀåQÛ 'PÁAUÉæ¸ï' UÉ ¸Àà¢üð¸À®Ä ¤AvÀ£ÀAvÉ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¥ÉæöʪÀÄj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀįÉèà ¸ÉÆÃvÀ£ÀAvÉ. ºÁUÁV 'PÁAUÉæ¸ï' vÀ®Ä¥À®Ä DUÀ°®è. EzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÀ UÁzÉ- » gÀ£ïì ¥sÁgï PÁAUÉæ¸ï, §mï » PÀÄqï £Ámï jÃZï ªÁå£ï§ÆågÀ£ï. EzÀgÀ CxÀð C£ÉÃPÀjUÉ ºÉƼÉAiÀÄzÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. aPÁUÉÆ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÀǪÀð¢AzÀ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ «¸ÀÛj¸ÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁzÀÄzÀÄ 'PÁAUÉæ¸ï gÀ¸ÉÛ'. CzÀgÀ GvÀÛgÀPÉÌ 'ªÁå£ï§ÆågÀ£ï gÀ¸ÉÛ'. ªÁå£ï§ÆågÀ£ï gÀ¸ÉÛ zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É PÁAUÉæ¸ï ¹PÀÄ̪ÀÅzÀÄ. ªÀåQÛ ªÁå£ï§ÆågÀ£ï vÀ®Ä¥À¢zÀÝgÉ PÁAUÉæ¸ï ºÉÃUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ? J£ÀÄߪÀÅzÉà EzÀgÀ ªÀåAUÁxÀð, CxÀªÁ ºÁ¸ÉÆåÃQÛ. ºÁUÉAiÉÄà E£ÉÆßAzÀ£ÀÄß «ªÀj¹ «gÀ«Ä¸ÀÄvÉÛãÉ. aPÁUÉÆà ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è JgÀqÀÄ IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ (¹Ã¸À£ïUÀ¼ÀÄ) ªÀiÁvÀæ. CªÉÄÃjPÁzÀåAvÀ £Á®ÄÌ IÄvÀÄUÀ½ªÉ. ªÀ¸ÀAvÀ(¹àçAUï), ¨ÉùUÉ (¸ÀªÀÄägï), ±ÀgÀzï CxÀªÀ J¯É GzÀÄgÀĪÀ PÁ® (¥sÁ¯ï) ªÀÄvÀÄÛ bÀ½UÁ® ( «Algï). EªÀÅUÀ¼À£É߯Áè ªÉÄüÀ«¹ aPÁUÉÆ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ°¸ÀĪÀ d£ÀgÀÄ, JgÀqÀÄ PÁ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉüÀÄvÁÛgÉ ºÁ¸ÀåªÁV- MAzÀÄ »ªÀÄUÁ® ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÀÄgÀ¹ÛPÁ® (¸ÉÆßà ¹Ã¸À£ï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ï¸ÀÖçPÀë£ï ¹Ã¸À£ï). EzÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÁPÁ® Nr¸ÀĪÀªÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ. AiÀiÁªÀPÁ®zÀ¯ÁèzÀgÀÆ ¤UÀ¢vÀ ªÉüÉVAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÀÄ, PÁgÀt ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀ »ªÀÄ¢AzÀ E®èªÉà gÀ¸ÉÛ zÀÄgÀ¹Û PÁAiÀÄð¢AzÀ ¸ÀÜVvÀªÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀ®Ä¥ÀŪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ UÁzÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÉÆÃt. ¤ªÀÄUÉ w½¢zÀÝgÉ §gÉzÀÄ w½¹.

Masalas ‘n More 1355 S. Rt. 59, Naperville, IL 60564 (630) 236-0642 ~ Large Selection of Frozen Foods, Dry Goods, Snack Mixes, Batters (Idli/Dosa), Chaats, Biryanis, Wraps, Kebabs, Dhokla, Curry Puffs, Samosas ~ Video Conversions ~ Kannda, Telugu, Hindi, Malayalam, and Punjabi Movies!

¥ÀÅl 50

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀë(tÂ) DV £ÉÆÃqÀÄ! ªÉÆÃPÀëUÀÄAqÀA dAiÀÄgÁªÀiï - «Ãl£ï, E°£ÁAiÀiï ‘ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀÄ, ªÀÄ£É PÀnÖ £ÉÆÃqÀÄ’ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ‘ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀë(tÂ) DV £ÉÆÃqÀÄ’ CAvÀ ¸ÉÃj¹zÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ¤ªÀÄUÉãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ºÉý? ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, ¸ÀAvÀ¸À, ¸ÉÖç¸ÀÄì, ºÉªÉÄä, ºÉÆUÀ½PÉ, vÉUÀ½PÉ - J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀdðjAiÀiÁV ¹UÀÄvÉÛ. ¤ªÀÄUÉ fêÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁPÉÆà excitement E®è, vÀÄA¨Á dull DVzÉ C¤ß¹zÁUÀ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀë(tÂ) DV £ÉÆÃr. 2-3 ¤«ÄµÀzÀ gÉÆîgï PÉÆøÀÖgï §zÀ®Ä MAzÀÄ ªÀµÀð C£ÀĨsÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ! ªÉÆzÀ®Ä CzsÀåPÀë(tÂ) DUÀĪÀ «zsÁ£À £ÉÆÃqÉÆÃt. £Á£ÀÄ 25 ªÀµÀðPÀÆÌ ªÉÄïÁV £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ PÀÆlªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝãÉ. DUÉ®è AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ CzsÀåPÀëgÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ C¸ÁzÀåzÀ PÉ®¸À. MAzÀÄ WÀl£É vÀÄA¨Á ZÀ£ÁßV £É£À¦zÉ. £ÀªÀÄUɯÁè ¥ÀjavÀgÁzÀªÀgÉƧâgÀÄ CzsÀåPÀëgÁV MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðªÀÇ CªÀgÉà DUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ J®ègÀÆ ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀjUÉ M¦àUÉ EgÀ°®è. £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀågÉ? 2-3 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÉÃj CªÀgÀ£ÀÄß stage ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ ¤°è¹ ‘ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ’ CAvÀ eÉÆÃgÁV WÉÆö¹zÀgÀÄ. D CzsÀåPÀëgÀÄ ¤®èzÉ NqÀĪÀÅzÀÄ, EªÀgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ, JAzÀÆ ªÀÄgÉAiÀįÁgÀzÀAvÀºÀ zÀȱÀå! PÉ®ªÀÅ »jAiÀÄgÀÄ, ªÉÆzÀ¯Éà CzsÀåPÀë(tÂ) AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ wêÀiÁð£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²æà LvÁ¼ïgÀªÀjAzÀ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¥sÉÇÃ£ï §AvÀÄ CAzÀgÉ ‘UÀæºÀZÁgÀ §AvÀ®è¥Àà’ C£ÀÄߪÀ ºÁVvÀÄÛÛ. CªÀgÀÄ vÀÄA¨Á £ÀAiÀĪÁV CzsÀåPÀë(tÂ) DV CAvÀ §®ªÀAvÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ ‘£Á£ÀÄ HgÀ°è®è CAvÀ ºÉýâqÀÄ’ CAvÀ ºÉüÉÆÃzÀÄ vÀÄA¨Á d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è standard operating procedure CAvÀ PÉýzÉÝ! ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAPÀ DUÀĪÀAwvÀÄÛ. D ªÀµÀðzÀ CzsÀåPÀëtÂAiÀĪÀgÀÄ stage ªÉÄÃ¯É 15 ¤«ÄµÀ ¤AvÀÄ ‘AiÀiÁgÁzÀgÀÆ CzsÀåPÀëgÁV’ CAvÀ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. d¥ÀàAiÀÄå CAzÀgÀÆ §UÀÄΪÀªÀgÀ®è £ÁªÀÅ. PÉÆ£ÉUÉ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ G¥ÁzsÀåPÀëtÂAiÀÄgÀ£ÀÄß »rzÀÄ vÀAzÀÄ CzsÀåPÀëtÂAiÀiÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ! FUÀ vÀÄA¨Á ¸ÀÄzsÁj¹zÉ. EµÀÖgÀ¯Éè £ÀªÀÄä PÀÆlzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉAiÉÆà K£ÉÆÃ! £À£Àß MAzÀÄ «£ÀAw. ZÀÄ£ÁªÀuÉ DzÀgÉ MAzÀÄ PÁ®Ä UÀAmÉ CzsÀåPÀëgÀ ZÀZÉð EqÀ¨ÉÃPÀÄ. ZÉ£ÁßVgÀÄvÉÛ. CzsÀåPÀëgÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

meeting (CzsÀåPÀëgÀ ªÀÄ£É semi-permanent venue!). DUÀ

J¯Áè PÀ«ÄnUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄA¢£À meetings UÉ J®ègÀ£ÀÆß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ problem. Meetings UÉ §AzÀgÀÆ J®ègÀ PÉÊ° PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀÇwð management skills G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ J¯Áè PÉ®¸ÀªÀÇ 2-3 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀÄvÉÛ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ meeting £À°è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ discussion PÀ£ÀßqÀ HlzÀ ªÉÄïÉ. ‘F ªÀµÀðzÀ Hl ªÉÆzÀ°£À ºÁV®è’ CAvÀ ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ PÉýÛÃj! EzÀPÉÌ ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä£ÀªÀgÉà PÁgÀt. ªÉÆzÀ®Ä 20-30 PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÁgÀUÀ½zÁÝUÀ gÀÄa gÀÄaAiÀiÁzÀ CrUÉ ªÀiÁr ‘PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ°è best PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ CAzÀgÉ Hl’ C£ÀÄߪÀ ºÁUÉ ªÀiÁr©nÖzÁÝgÉ! FUÀ 500 d£ÀPÉÌ Hl vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÀgÉ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå! GUÁ¢UÉ M§âlÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqɬÄAzÀ vÀj¹zÀgÉ ‘dAiÀĪÀÄä£ÀªÀgÀ M§ânÖ£À ºÁV®è CAvÁgÉ.’ ‘PÉÆøÀA§jUÉ G¥ÀÅöà PÁgÀ ¸Á®zÀÄ’, ‘¥ÀÇj £Áj£À vÀgÀºÀ EzÉ’, ‘J¯Áè UÀAl®Ä PÀlÄÖªÀAvÀºÀ menu’, ‘©¹ ¨ÉÃ¼É ¨Ávï ªÉÆzÀ® ¥ÁvÉæð ªÀiÁvÀæ ZÀ£ÁßVvÀÄÛ’. »ÃUÉà JµÉÆÖà complaints §gÀÄvÉÛ. F ªÀÄzsÉå HlzÀ ªÉüÉUÉ MA¢§âgÀÄ CªÀgÀ items £À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. DUÀ crisis management time. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ avÁæ£ÀßzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÆ£Éð HlªÀiÁr CAvÀ request ¨ÉÃgÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. HlzÀ UÀr©rAiÀÄ°è ¥Á¥À AiÀiÁªÀ CzsÀåPÀë(tÂAiÀÄ)jUÀÆ J¯Áè items AiÀiÁªÀvÀÆÛ ¹UÀĪÀÅ¢®è. HlzÀ «µÀAiÀĪÁV MAzÀÄ ¸À®ºÉ. Membership Form eÉÆvÉAiÀÄ°è ’Menu Suggestions’ CAvÀ J®ègÀ£ÀÆßß PÉýzÀgÉ CzsÀåPÀëgÀ PÉ®¸À ¸Àé®à ¸À°Ã¸ÁVgÀÄvÉÛ. E£ÀÄß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆÃt. ‘PÀuÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ vÀÄA¨Á d£ÀPÉÌ EµÀÖ E®è’. §gÀvÀ £Álå ªÀiÁvÀæ ¨ÉÃqÀ¥Àà, ¢£À ¨É¼ÀUÁzÀgÉ E°è CgÀAUÉÃvÀæªÀiï £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÉÛ’. ‘£ÁlPÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ M¼Éî actors ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä°è AiÀiÁjzÁÝgÉ?’. ‘eÁ£À¥ÀzÀ VÃvÉUÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVgÀÄvÉÛ. DzÀgÉ ‘gÁUÀ’ CAvÀºÀ UÀÆæ¥ï £ÀªÀÄä°è®è. EµÉÖ¯Áè CqÀZÀuÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ K¥Àðr¸À¨ÉÃPÀÄ! PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À rehersal UÉ J®ègÀ£ÀÆß PÀÆrºÁPÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀPÀÌrAiÀÄ°è PÀ¥Éà vÀÆVzÀ ºÁUÉ. EµÁÖzÀgÀÆ CzsÀåPÀëgÉà AiÉÆÃa¸À¨ÉÃr. £ÀªÀÄä°è MAzÀÄ ¥ÀÅl 51


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ zÉÆqÀØ advantage EzÉ. £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀªÀgÀÄ J®è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÀÆÌ MAzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ PÉÆlÄÖ ZÀ¥Áà¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ »rzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ vÀÄA§ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɬÄvÀÄ CAvÀ ºÉýPÉƼÀÀÄzÀÄ! ¥Àæw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÇ DzÀªÉÄÃ¯É MAzÉgÀqÀÄ ªÁgÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀÆgÀªÁt AiÀÄAvÀæ vÀÄA¨Á PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÉÛ. ‘¸ÀAVÃvÀ ºÁrzÀªÀgÀÄ vÀÄA¨Á CªÉÄZÀÆågï CAvÀ PÁtÄvÉÛ, £ÁlPÀPÉÌ ªÉÄÊPï ¸ÀjAiÀiÁV E®è¢zÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÉý¸À¯Éà E®è, UÀuÉñÀ£À ºÀ§âPÉÌ Hl ZÉ£ÁßV Er¹, D PÉÆïÁl ¥ÁæQÖÃ¸ï ªÀiÁqÀPÉÌ DVgÀ°®è CAvÀ PÁtÄvÉÛ. EzÀÄ ©lÄÖ J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ZÉ£ÁßV £ÀqɬÄvÀÄ, congratulations. ¤ÃªÀÅ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ – F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£É߯Áè ©lÖgÉ ‘¥ÀAZÁAUÀ ±ÀæªÀt’ ªÀÄvÀÄÛ ‘gÁµÀÖç VÃvÉ’ ªÀiÁvÀæ G½¬ÄvÀÄ. CzÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßVvÉÛ? J¯Áè CzsÀåPÀë(tÂAiÀÄ) jUÀÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è MAzÀÄ UÀÄlÄÖ UÉÆvÀÄÛ. ªÀÄPÀ̼À 3-4 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀgÉ J®ègÀÆ eÉÆÃgÁV ZÀ¥Áà¼É vÀnÖ GvÉÛÃf¸ÀÄvÁÛgÉ. J®è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÀÆ DPÉëÃ¥ÀuÉ ªÀiÁvÀæ §gÀÄvÉÛ CAvÀ w½AiÀĨÉÃr. JµÉÆÖà ¨Áj ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉÆUÀ½PɬÄAzÀ vÀÄA¨Á ºÉªÉÄä ¥ÀqÀĪÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ‘¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ AiÀiÁªÁUÀ CAvÀ PÁAiÀÄÛ E¢Ýë’, ‘¤ªÀÄä ºÁUÉ mÉʪÀiï£À EzÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁgÀÆ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢®è’. ‘¦Pï¤Pï£À vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßV £Àqɹ¢j’, ‘¤ªÀÄä vÀgÀºÀ£É £ÀªÀÄä youths UÉ J®ègÀÆ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ PÉÆlÖgÉ ZÉ£ÁßVgÀÄvÉÛ’, ‘¤ªÀÄä dinner arrangement vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVvÀÄÛ’. »ÃUÉAiÉÄà JµÉÆÖà compliments PÀÆqÀ PÉýÛÃgÀ. CµÀÄÖ PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÀ«ÄnAiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á¥À®å DAiÀÄÄÛ C¤ß¸ÀÄvÉÛ. D C£ÀĨsÀªÀ ¤ªÀÄUÉ fêÀ£À ¥ÀAiÀÄðAvÀ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀAvÀºÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ F CzsÀåPÀë(tÂ) ¥ÀzÀ« GUÁ¢AiÀÄ ‘¨ÉêÀÅ ¨É®è’zÀ

£ÀUÉ ºÀ¤ CªÉÄÃjPÁzÀ°èzÀÝ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ Hj¤AzÀ gÁAiÀÄgÀÄ §AzÀgÀÄ. JA¢£ÀAvÉ 99£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀ ªÁQAUï ªÀÄÄV¹ §gÀĪÁUÀ, MAzÀÄ PÀqÉ ¨É¼ÀV£À 8 UÀAmÉUÉà dªÀiÁ¬Ä¹zÀ KµÀå£ï UÀAqÀÄ¥Á¼ÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. ªÁgÀzÀ gÀeÁ ¢£ÀUÀ¼À°è ¨É¼ÀUÉÎ ºÀvÁÛzÀgÀÆ K¼ÀzÉà EzÀÝ K±Àå£ï AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¨ÉøÀUÉAiÀÄ D MAzÀÄ ¢£À ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ

¥ÀÅl 52

Sangama 2004, Ugadi Edition

vÀgÀºÀ. PÉ®ªÀÅ ¨Áj ¨É®è eÁ¹Û ¹UÀÄvÉÛ, PÉ®ªÀÅ ¨Áj ¨ÉêÀÅ eÁ¹Û ¹UÀÄvÉÛ. DzÀgÉ ºÀ§âzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀµÀðzÀ ¥ÀÇwð EgÀÄvÉÛ. EµÉÖ¯Áè DzÀªÉÄïÉ, PÉÆ£ÉUÉ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ DzÁAiÀÄ, ªÀåAiÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ ¸ÀjºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. CªÉÄÃjPÀ CzsÀåPÀë §ÄµïgÀªÀgÀÄ 500 billion deficit ªÀiÁrzÀgÉ, £ÁªÀÅ 500 qÁ®gï DzÀgÀÆ ªÀiÁrÛë. DUÀ CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ«ÄnAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj surplus ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. FUÀ ZÁjl§¯ï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½gÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀgÀ nPÉmïì PÀÆqÀ ªÀiÁgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzsÀåPÀëgÀ£ÀÄß party UÀ¼À°è £ÉÆÃrzÀgÉ CxÀªÁ CzsÀåPÀëjAzÀ ¥sÉÇÃ£ï §AzÀgÉ, J®ègÀÆ sponsorship UÉ PÉüÁÛgÀ®è¥Àà CAvÀ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÁÛgÉÆà K£ÉÆÃ? ¸Àé®à thick skin ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J®ègÀ£ÀÆß PÉüÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ. ºÁUÉ thick skin EgÉÆÃzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ vÀÄA¨Á ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀÄvÉÛ ©r. £ÉÆÃr »ÃUÉ CzsÀåPÀëgÁV, GqÀĦ gɸÉÆÖÃgÉAmï jÃw gÀÄaAiÀiÁzÀ Hl, PÀrªÉÄ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁr ¨Áj PÀ¯Á«zÀjAzÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É, J¯Áè PÀ«Än ªÉÄA§gïì ¤AzÀ PÉ®¸À, surplus budget, EµÉÆÖAzÀÄ challenge UÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ£ÀzÀ°è J°è ¹UÀÄvÉÛ? EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¤ÃªÀÅ VÃvÉAiÀÄ°è ºÉýzÀ ºÁUÉ ‘vÀÄ®å¤AzÁ ¸ÀÄÛwªÀiË𤒠DUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæw¢£ÀªÀÇ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EµÀÄÖ N¢zÀ ªÉÄÃ¯É ¤ªÉÄä®èjUÀÆ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀë(tÂ) DUÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀA§® §A¢zÉ vÁ£É? £ÉÆÃqÉÆÃt, F ªÀµÀðzÀ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ°è CzsÀåPÀëgÁUÀ®Ä JµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ line £À°è ¤AvÀÄPÉƼÀÄîwÛÃgÀ. qɪÉÆÃPÀænPï ¥Ánð vÀgÀºÀ ºÀvÀÄÛ d£ÀªÁzÀgÀÆ ¤AvÀÄPÉƼÀÄîwÛÃgÉÆà CxÀªÀ j¥À©èPÀ£ïì vÀgÀºÀ M§âgÉãÀ? £Á£ÉãÉÆà presidential debate £À°è K£ÀÄ ¥Àæ±Éß PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ FV¤AzÀ¯Éà vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀë(tÂ) ¥ÀzÀ«AiÀÄ gÉÆîgï PÉÆøÀÖgï UÉ J®èjUÀÆ ¸ÀĸÁéUÀvÀ.

C¥Ámïð ªÉÄAmï PÁA¥ÉèPïì £À ¹é«ÄäAUï ¥ÀÇ¯ï §½ ¸ÉÃjzÁÝgÉ. PÁgÀt.... ©½ ªÉÄÊ §tÚzÀ ºÉAUÀ¼ÉAiÀÄgÀ ªÁ°¨Á¯ï ªÀiÁåZï, CzÀÆ.......©Q¤AiÀÄ°è! EzÀÄ JAxÁ CªÉÄÃjPÁªÀAiÀiÁå? JAzÀÄ ºÁqÀ£ÀÄß UÀÄ£ÀÄUÀÄvÁÛ gÁAiÀÄgÀÄ C°èAzÀ CAvÀzÁð£ÀgÁzÀgÀÄ. «. PÉ. £ÉÃ¥Àg﫯ï, E°£ÁAiÀiï

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

MAzÉà gÀÆ¥Á¬Ä §£Áßr d£ÁzsÀð£À ¨sÀlÖ - gÁeÁf£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ MAzÀÄ Hj£À°è M§â ¤gÀÄzÉÆåÃV AiÀÄĪÀPÀ¤zÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀjAzÀ C®à ¸Àé®à ºÀt ¸ÀAUÀ滹 MAzÀÄ ¸ÀtÚ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ªÁå¥ÁgÀ ¢£Éà ¢£Éà C©üªÀÈ¢ÝAiÀiÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. DzÀgÀÆ CªÀ¤UÉ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ §AqÀªÁ¼À ¸Á®ÄwÛgÀ°®è. DUÀ CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. CzÉãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è vÉÆqÀV¸ÀĪÀ ºÀtPÉÌ ¥Àæw ªÀµÀð JgÀqÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¥ÀæPÀn¹zÀ£ÀÄ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆqÀV¹ CzÀ£ÀÄß MAzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ¯Éèà ¯Á¨sÁA±ÀzÉÆqÀ£É ªÁ¥À¸ï ¥ÀqÉzÀgÀÄ. F £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ CfÓAiÀÄÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÉÆqÀV¹ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÄ F PÀqÉ §AzÁUÀ F ºÀtPÉÌ ¯Á¨sÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¥ÀÇwð ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀvÀðPÀ¤AzÀ §gɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CAUÀrAiÀÄ°è M¼Éîà ªÁå¥ÁgÀ £ÀqÉzÀÄ §AqÀªÁ¼À ªÀÈ¢ÝAiÀiÁzÀÝjAzÀ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀvÀðPÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄ. ºÀt vÉÆqÀV¹zÀªÀjUɯÁè PÉÆmÁÖVzÉ JAzÀÄ w½¢zÀÝ£ÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CfÓAiÀÄÄ D ªÀiÁUÀðªÁV §AzÁUÀ vÁ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä §AqÀªÁ¼À vÉÆqÀV¹zÀ CAUÀr EzÉà JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀÄ ªÀvÀðPÀ£ÀÄ §gÉzÀÄ PÉÆlÖ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ vÉÆÃj¹ £À£ÀUÉ FUÀ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ

EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤£Àß ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ ¯Á¨sÁA±ÀzÉÆA¢UÉ £À£ÀUÉ ¥ÀÇwð ºÀt PÉÆqÀÄ JAzÀ¼ÀÄ. ªÀvÀðPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ D CfÓUÉ MAzÀÄ£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄ JAzÀ£ÀÄ. CfÓAiÀÄÄ EzÀÄ ºÉÃUÀ¥Àà? ¸ÀjAiÀiÁV ¯ÉPÀÌ ªÀiÁr PÉÆqÀÄ JAzÀ¼ÀÄ. E£ÉßµÀÄÖ CfÓ LzÀÄ£ÀÆgÀÄ ¸ÁPÉ JAzÀ£ÀÄ. DUÀ CfÓAiÀÄÄ £À£Àß ¯ÉPÀÌzÀ°è §gÀĪÀµÀÖ£ÀÄß PÉÆqÀÄ JAzÀ¼ÀÄ. DUÀ ªÀvÀðPÀ£ÀÄ EzÀQÌAvÀ ºÉaÑUÉ PÉÆqÀ¯ÁUÀzÀÄ J°è ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀ£ÀÄ. DUÀ CfÓAiÀÄÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®PÉÌ ªÉÊAiÀÄĪÀÅzÁV w½¹zÀ¼ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À CfÓAiÀÄÄ F J¯Áè «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀĪÁV §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥Áæyð¹zÀ¼ÀÄ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀvÀðPÀ£À£ÀÄß PÀgɹ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¤dªÉAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ FUÀ CfÓUÉ ºÀvÀÄÛ ®PÀëzÀ £À®ªÀvÉÛAlÄ ¸Á«gÀzÀ LzÀÄ£ÀÆgÀ J¥ÀàvÁÛgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ DeÉÕ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀvÀðPÀ£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ DUÀ° JAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀÄ CfÓAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÇwð ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. F ¯ÉPÀÌ §ºÀ¼À CZÀÑjAiÀÄ®èªÉÃ? ¤ÃªÉà ªÀiÁr£ÉÆÃr. ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀæwªÀµÀð qÀ§â¯ï ªÀiÁr £ÉÆÃr.

M®«£À ªÀÄ£ÀªÉÃ, ºÀUÉAiÀiÁqÀ¢gÀÄ! JA. f. ¥Àæ¸Ázï, ªÉÄÃ¥À¯ï ªÀÅqï, £ÀÆåd¹ð fêÀ£ÀzÀ ºÁ¢AiÉƼÀÄ ºÀUÉAiÀiÁqÀ¢gÀÄ ºÀUɬÄAzÀ° ªÀÄÄPÀÛªÁVºÀÄzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄ£ÀªÀÅ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝvÉAiÀÄ° ¤Ã M®ªÀ£ÀÄ PÀArºÉ AiÀi˪À£ÀzÀ ªÀÄzÀzÀ° ¤Ã ºÀUÉ ºÀÆqÀ§¯Éè

«±ÉéñÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ JuɬĮèzÀ ±ÀQÛAiÀÄÄ ¤Ã ¥ÉæêÀÄzÀ° «ÄvÀæ£ÀÄ, PÀÆægÀvÉAiÀÄ° ±ÀvÀÄæªÀÅ ¤Ã ªÀÄgÉAiÀÄ¢gÀÄ ¤£Àß ¥Àæ¨sÀÄ dUÀ¢Ã±À£À£ÀÄ CªÀ£À ±ÀQÛAiÉƼÀÄ vÀÈtªÁVºÀÄzÀÄ ¤£Àß ±ÀQÛAiÀÄÄ

PÉÃqÀ §AiÀĸÀzÀ ªÀÄUÀÄ«£À° £É¯É¹ºÉ ¤Ã ¸ÉÃqÀÄ wÃj¸ÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀ£À° §®ªÁVºÉ ¤Ã ºÀUÉAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄÄ zÀÄ:R zÀÄjvÀUÀ¼À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¦æÃwAiÀÄ ¥ÀxÀªÀÅ LPÀåvÉ ¸ÀAvÀ¸À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ

M¼ÀUÉƼÀUÉ ¨sÀf¸ÀÄwgÀÄ ºÀUÉAiÀiÁqÀ¢gÀ¯ÉAzÀÄ ºÀUɬÄAzÀ¯Éà ºÀUÉ ºÀgÀqÀĪÀÅzÉAzÉAzÀÄ M¼ÀUÉƼÀUÉ ¨sÀf¸ÀÄwgÀÄ ¥ÉæêÀÄ«gÀ¯ÉAzÀÄ ¥ÉæêÀÄPÉÌ ¥ÉæêÀĪÀÅ £ÁA¢AiÉÄAzÉAzÀÄ

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 53


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

¥ÀgÀzÉò ±ÁgÀzÁ ¨ÉÊAiÀÄtÚ - µÁåA§Uïð, E°£ÁAiÀiï vÀªÀgÀÄ£ÁrAzÀ E°èUÉ §AzÀÄ fêÀß ªÀiÁqÉÆêÀæ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ «©ü£ÀߪÁVgÀÄvÉÛ C£ÉÆßÃzÀÄ ¤d DzÀÆæ£ÀÆ "C£ÀĨsÀªÀªÀÅ ¸À«AiÀÄ®è, CzÀgÀ £É£À¥Éà ¸À«" CAvÀ PÀ« ºÉýgÉÆà ºÁUÉ CªÉÄjPÁzÀ°è C©üªÀÈ¢Ù ¥ÀxÀzÀ°è ¸ÁUÁÛ EgÉÆà £ÁªÀÅ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ ºÉeÉÓ PÀqÉ wgÀÄV £ÉÆÃqÁÝUÀ JAxÁ ªÀÄzsÀÄgÁ£ÀĨsÀÆw CAwÃgÀ! EArAiÀiÁzÀ°è J®Ææ 'CªÉÄÃjPÀ-CªÉÄÃjPÀ' CAvÀ ¨ÁAiÀiï-¨ÁAiÀiï ©qÁÛ EzÀÝ D PÁ®Ý°è, CAzÉæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄƪÀvÀÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÁªÀÅ ¸ÀézÉñï¢AzÀ F zÉñÀPÉÌ §AzÀÄ '¥ÀgÀzÉòUÀ¼ÀÄ' C¤ß¸ÉÆÌAqÁUÀ £ÀªÀiï fêï£À FVgÉÆà ºÀAUÉ 'PÀƯï CAqï aù' CV°ð®è! FUÀ E°èUÉ 'ºÉZï M£ï' «Ã¸ÁzÀ¯ÉÆèÃ, '§Ä幣ɸï' «Ã¸ÁzÀ¯ÉÆèà §vÁð EgÉÆà 'EAf¤Ã¸ÀÄð', 'L. n. mÉQÌøÀÄ' LªÀvÀÛjAzÀ £ÀÆgÀÄ ¸Á«gÀ qÁ®gÀÄ ¸ÀA§¼À ¹UÉÆà PÉ®ìzï ªÉÄÃ¯É ¨ÁAiÀÄß°è ¹®égï ¸ÀÆà£ï CxÀé UÉÆÃ®Ø£ï ¸ÀÆà£ï£À EmÉÆÌAqÀÄ §vÁð EgÉÆà »£É߯Éð ¤d ºÉüÉâÃPÀÆAzÉæ £Áªï §AzÁUÀ £ÀªÀiï ¨ÁAiÀÄß°è ¹®égï CxÀé UÉÆïïØ ¸ÀÆà£ï Ejè, PÁ¥Àgï ¸ÀÆà£ÀÆ E°ð®è. ºÀAUï £ÉÆÃqÉÆÃPï ºÉÆÃzÉæ E«æUÉ PÉ®ì ¹UÉÆêÀUÀÆð AiÀiÁªï ¸ÀÆà£ÀÆ E°ð®è CAvÀ ºÉüÉÆâÃzÀÄ! DgÀÄ ªÀµÀðzï ªÀÄUÀ «zÁå ±ÀAPÀgÀ£Àß, JgÀqÀƪÀgÉ ªÀµÀðzï ªÀÄUÀÄî ªÀiÁ®£Àß PÀPÉÆðAqÀÄ vÀ¯ÉUï K¼ï qÁ®gï ºÀAUÉ £ÀªÀiï zÉñÀzÀªÀÅöæ PÉÆnÖzï E¥ÀàvÉÆÛAzï qÁ®gï£À £À£ï ºÀvÀæ EzÀÝ ZÀÆgÀÆ-¥ÁgÀÆ MqÀªÉ eÉÆvÉ MAzï ¸Àuï PÉÊaîݰè ElÆÌAqÀÄ, £ÀªÀÄÄÝ C¤ß¸ÉÆÌAqÀ ªÀÄÆgÀÄ-ªÀÄvÉÆÛAzï §mÉÖ-§gÉãÀ ¸ÀÆmïPÉøï£À°è vÀÄA©¸ÉÆÌAqÀÄ £Á£ÀÄ ¨Á¸ÀÖ£ïUÉ §A¢zÉÝ. zÉêÀgï zÀAiÀÄ¢AzÀ £À£ï JgÀqÉßà CtÚ, CwÛUÉ C¯Éèà E¢Ý¢æAzÀ 'CAiÉÆåÃ, AiÀiÁªÉÇÝà PÁtzï zÉñÀPï ºÉÆÃUÁÛ E¢ÝêÀ®è¥Áà' C£ÉÆßà ©üÃw E°ð®è. JAlÄ wAUÀî »AzÉãÉà C°èUï ºÉÆÃVzÀÝ £À£ÀߪÀÅöæ PÉ®ì ºÀÄqÀÄPÉÆÌAqÀÄ Hgï Hgï C¯É¢zÀÆæ£ÀÆ ªÀÄÆgï wAUÀ¼ÀªÀUÀÆð PÉ®ì ¹QÌ°ð®è. DªÉÄÃ¯É ¨Á¸ÀÖ£ï£À ¸Àuï PÀA¦ßð MAzÀæ°è AiÀiÁªÉÇÝà ¸ÁzsÁgÀuïªÁzÀ PÉ®ì ¹PÀÄÛ CAvÀ £À£ÉÎ UÉÆvÁÛzÁUÀ £ÀªÀÄä£Àß C°èUï AiÀiÁªÁUï PÀgï¸ÉÆ̼ÁÛgÀ¥Áà CAvÀ '±À§j gÁªÀĤUÉ PÁAiÉÆÌAqï ºÀAUÉ" £Á£ÀÄ EªÀÅöæ PÀ¼ÉÆìà «Ã¸Á qÁPÀÄåªÉÄAmïìUÉ PÁAiÉÆÌArzÉÝ! F zÉñÀPï §AzÁVèAzÀ EªÀÅöæ £ÀªÀiï ¹Ã£ÀtÚAiÀÄå£À (JgÀqÀ£Éà CtÚ) ªÀÄ£Éð E¢Ý¢æAzÀ '¸ÀzsÀå, PÉ®ì E¯ÉÝà EzÀÆæ£ÀÆ ºÉÆmÉÖÃUï MAzï HlPÉÌ, ªÀįÉÆÎÃPï MAzï ¸ÀÆgÀÄ'UÉ AiÉÆÃZÉß E®é¯Áè C£ÉÆßÃzÉÆAzÉà £À£ÀVzÀÝ PÁ£ÉÆìïÉõÀ£ï! CgÀªÀvÉÛöÊzÀ£Éà E¹éð £ÀªÀiï zÉÆqÀØtÚ, CgÀªÀvÁÛgÀ£Éà E¹éð £ÀªÀiï JgÀqÉßà CtÚ §AzÀÄ, ºÁmïð¥sÀqïð, PÀ£ÉQÖPÀnÖ£À°è ªÀiÁå¸ÀÖgï¸ï ªÀÄÄVì ¸Àé®à ¸Él¯ï DVÛzÀÝAUÉà E§Ææ ¸ÉÃj £ÀªÀiï C¥Àà-CªÀÄä£Àß F zÉñÀPÉÌ «¹mïUÉ PÀgï¸ÉÆ̼ÉÆîÃPÉ r¸ÉÊqï ªÀiÁrzÀÄæ. '¸ÁvÀÆßgï ¥ÀÅl 54

PÉA¥ÀuÁÚªÀÅöæ ºÉArÛ eÉÆvÉ ¥Ájãï (¥sÁj£ï) UÉ ºÉÆÃUÁÛgÀAvÉ' CAvÀ HgɯÁè UÀįÉÆèà UÀÄ®Äè! 'ºÉÆ®, UÀzÉÝ, vÉÆÃl, ºÀ¸ÀÄ, PÀgÀÄ, £Á¬Ä, PÉ®¸ÀzÀ D¼ÀÄUÀ¼À£Àß ©lÄÖ C°èÃUï £Áªï §AzÉæ ªÀÄ£É PÀqÉ £ÉÆÃqÉÆ̼ÉÆîêÀÅöæ AiÀiÁgÀÆ EgÉÆ®è, ¥Éèãï nPÉmïUÉ JµïÖ RZÀÄð ªÀiÁrÛÃgÉÆà CµïÖ zÀÄqÀØ£Àß £ÀªÉÄÎ PÀ¼À¸ï©ræ, D zÀÄqÉÎ £Á£ÀÄ d«Äãï vÀUÉÆAwä' CAvÀ CtÚA¢æUÉ £ÀªÀÄäªÀÄä PÁUÀÝ §gɹzÀÄæ. £ÁªÀÅ PÀ°wzï §Ä¢ÝãɯÁè RZÀÄð ªÀiÁrzÀÆæ CªÀæ£Àß PÀ£ï«£ïì ªÀiÁqÉÆÃPï DUÉÝ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄäPÀÌ, £À£ï E§Äæ vÀAVÃgÀÄ ¸ÉÃj MAzï G¥ÁAiÀÄ ªÀiÁr¢é. £ÀªÀiï CªÀÄä£ï ºÀvÀæ ºÉÆÃV "CªÀiÁä, ¤ÃªÀÅ C°èUï ºÉÆÃVÛÃgÁ CAvÀ CzɵÉÆÖà ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£Àß (DUÀ MAzï ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä CAzÉæ zÉÆqï ªÉÆvÀÛ vÁ£ÉÃ) PÉÆlÄÖ CtÚAiÀiï£ÉÆÃgÀÄ ¤«Ää©æUÀÆ ¥Éèãï nPÉmï£À FUÁUÉèà PÉÆAqÉÆÌAqï©nÖzÁÝgÀAvÉ. ¤ÃªÀÅ FUÀ ºÉÆÃUÉÝà EzÉæ D zÀÄqÀÄØ ºÉÆÃzÀAUÉãÉÃ, D PÀqÉ CªÀÅöæ wAzÀAUÀÆ E®è, F PÀqÉ ¤ÃªÀÅ d«Äãï PÉÆAqÉÆÌAqÀAUÀÆ E®è, CµÉÆÖAzï ºÀt C£ÁåAiÀÄ DUÀÄvÀÛ¯Áè CAvÁzÀÆæ ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃUÉâÃPÀÄ" CA¢é. "K, ¸ÀĪÉÄß ¨ÁAiÀiï ªÀÄÄZÉÆÌAqï ºÉÆÃUÉæ D PÀqÉ, £Áªï C°èUï ºÉÆÃUï©mÉæ ºÉÆ®-UÀzÉÝð PÀ¼É AiÀiÁgï Qý¸ÁÛgÉ, zÁæQë vÉÆÃlÝ°è UÉÆ§æ ºÁPÉÆÃPÉ, r. r. n. ¸Éàçà ªÀiÁqÉÆÃPÉ, PÀnÖAUï ªÀiÁqÉÆÃPÉ PÀÆ° D¼ïUÀ¼ÀÄ §AzÉæ CªÀæ£Àß AiÀiÁgï £ÉÆÃqÉÆÌAvÁgÉ, ªÀÄ£Éð PÀgÁªÀÅ (ºÁ®Ä PÀAiÉÆðÃzÀÄ) AiÀiÁgï ªÀiÁqÁÛgÉ, PÁ¯ÉÃeïUÉ ºÉÆÃUÁÛ EgÉÆà ªÀiÁzÉë (ªÀĺÁzÉë£À£ï PÉÆ£Éà vÀAV) M¨ïâ¼ï£Éà J¯ï ©mï ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ, C¯ï ºÉÆÃV £ÁªÀÅ PÀÆvÉÆÌAqï ©mÉæ 'ªÀAiÀĹìUï §A¢gÉÆà ªÀÄUÀ¼ÉÎ ªÀÄzÉé ªÀiÁqÉÆÃzï ©nâlÄÖ EªÀÅöæ CzÉAUï ¥Ájãï (¥sÁj£ï)UÉ ºÉÆÃzÀÄæ' CAvÀ d£À ªÀiÁvÁqÉÆ̼ÉÆîÃPÉ £Á£ÀAvÀÆ CªïPÁ±À PÉÆqÉÆ®è" CAvÀ £ÀªÀÄäªÀÄä RqÁ RArvïªÁV ºÉýâmÁÖUÀ £ÀªÉÄÎ K£ï ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ CAvÀ vÉÆÃZï°®è. CªÀvÉÛà £Á£ÀÄ £ÀªÀiï AiÀÄdªÀiÁ£Àæ ºÀvÀæ ªÀiÁvÁr 'C«æ§Äæ ªÁ¥À¸ï §gÉÆêÀUÀÆð £ÁªÀÅ AiÀÄ®ºÀAPïzÀ°è EgÉÆÃt' CAvÀ EªÀæ£Àß M¦à¹zÉäÃ¯É "¤ªÀiï ªÀÄ£Éð £Á£ÀÄ, £ÀªÀiï AiÀÄdªÀiÁ£ÀÄæ E§Ææ£ÀÆ ªÀÄPÀî eÉÆvÉ E¯Éèà EzÉÆÌAqÀÄ J¯Áè dªÁ¨ÁÝjãÀÆ £ÉÆÃqÉÆÌAwë, AiÉÆÃZÉß ªÀiÁqÉÝ ¤Ã«§Ææ ºÉÆÃV JAeÁAiÀiï ªÀiÁqÉÆÌAqï §¤æ" CAvÀ ºÉý £Á£ÀÄ CªÀæ£Àß ºÉÆgÀqï¸ÉÝ. £ÀªÀiï zÉÆqÀØtÚ £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä UËqÀ CªÀÅöæ F zÉñÀPÉÌ §AzÁVèAzÀ 'CªÉÄÃjPÁzÀ°è M¼Éîà ¥sÀÇåZÀgï EzÉ, £Á£ï ¤ªÉÄÎ ¸Áà£ï¸Àgï ªÀiÁrÛä, ¤ÃªÉ¯Áè E°èUÉà ªÀ®¸É §Azï©ræ' CAvÀ £ÀªÀÄä£Àß §®ªÀAvÀ ªÀiÁqÉÆÃPï ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÁÝUÀ £À£ÀߪÀÅöæ '¸ÀÆÖqÉAmï «Ã¸À' ªÀÄvÉÛ 'E«ÄUÉæAmï «Ã¸À' JgÀqÀPÀÆÌ C¥ÉèöÊ ¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅöÝ ªÉÆzÀÄè ¹UÀÄvÉÆÛà D «Ã¸ÁzÀ°è CªÉÄÃjPÁUÉ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ CAvÀ wêÀiÁð£À ªÀiÁqÉÆÌArzÀÄæ. £ÀªÀiï C¥ÀàCªÀÄä ¸ÉÖÃmï¸ï£À°è EgÉÆà CµïÖ ¢ªÀì £ÁªÀÅ £ÀªÀiï vÁ¬Ä ªÀÄ£Éð EzÁÝUÀ ªÀÄUÀ£Àß EAVèÃµï «ÄÃrAiÀĪÀiï E¯ÉÝà EgÉÆà AiÀÄ®ºÀAPÀzï ¸ÀÆ̯ïUÉ ¸ÉøÉÆðÃzÀæ §zÀÄè C°èAzÀ §¸ï PÀ£ï«Ã¤AiÉÄ£ïì ZÉ£ÁßVzÀÝ PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPïð£À 'PÁ£ÉéAmï ¸ÀÆ̯ï' MAzÀPÉÌ ¸ÉÃj¹¢é. ¥ÀPÀÌzï ªÀÄ£ÉðzÀÝ E§Äæ UÀAqÀÄ ºÀÄqÀÄUÀÄæ CzÉà ¸ÀÆ̯ÉÎ ºÉÆÃUÁÛ E¢Ý¢æAzÀ EªÀ£ÉƨÉßà §¸Àß°è MAnAiÀiÁV ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÉÆà C¶Ö®è CAvÀ £ÀªÀiïUÀÆ MAzï zsÉÊAiÀÄð ¹QÌvÀÄÛ. £ÀªÀiï vÀAzÉ-vÁ¬Ä ¨ÉAUï¼ÀÆgÉÎ ªÁ¥À¸ï §gÉÆÃPï ªÀÄÄAZÉãÉà E«æUÉ ªÀÄzÁæ¸ï (ZÉ£ÉßöÊ) «Ã¸Á D¦üøï¤AzÀ EAlgïªÀÇå §AvÀÄ. EªÀÅöæ C°èUï ºÉÆÃzÁUÀ D «Ã¸Á D¦üøÀgÀÄ "¤£ÉÎ E«ÄUÀæAmï «Ã¸À FUÁUÉèà C¥ÀÇæªï DVzÉ, F «Ã¸ÁzÀ¯Éèà ºÉÆÃVÛÃAiÉÆà CxÀé ¸ÀÆÖqÉAmï «Ã¸À §gÉÆêÀUÀÆð ªÉ¬Ämï ªÀiÁrÛÃAiÉÆÃ" CAvÀ £À£ÀߪÀæ£Àß PÉüÁÝUÀ, EªÀÅöæ ªÀÄ£À¸À߯Éèà 'E«ÄUÉæAmï «Ã¸À vÀUÉÆAqÉæ PÉ®ì ¹QÌzï vÀPÀët ¸Àé®à zÀÄqï ¸ÉÃªï ªÀiÁr ±ÁgÀzÀ£Àß-ªÀÄPÀ̼Àß ¨ÉÃUÀ PÀgï¸ÉÆÌA¨ÉÆÃzÀÄ, ¸ÀÆÖqÉAmï «Ã¸ÁzÀ¯ï ºÉÆÃzÉæ £À£ï ¸ÀÖrÃ¸ï ªÀÄÄVì, PÉ®ì ºÀÄqÀÄPÉÆÌAqÀÄ, ºÀt PÀÆqÉÆìêÀUÀÆð CªÀæ£Àß PÀgÀ¸ÉÆ̼ÉÆîÃPÁUÉÆ®è' CAvÀ AiÉÆÃZÉß ªÀiÁr E«ÄUÉæAmï «Ã¸Á£À CPÉì¥ïÖ ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ ¨ÉAUï¼ÀÆUÉð ªÁ¥À¸ï §AzÀÄæ. «Ã¸Á ¹QÌzï MAzï wAUÀ¼ï£À°è C°èUï ºÉÆÃUÉÝà EzÉæ CzÀÄ JPïì¥ÉÊgï DUÀÄvÉÛ CAvÀ £ÀªÀiï C¥Àà-CªÀÄä »AwgÀÄV §Azï JgÀqÉà ªÁgÀPÉÌ EªÀÅöæ CªÉÄÃjPÁUÉ ºÉÆgÀmÉélÄæ! £ÀªÀiï CvÉÛ ªÀÄ£É E¢ÝzÀÄÝ ²æÃgÁªÀiï¥ÀÅgÀzï ºÀvÀæ EgÉÆà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥ÀÅgÀzÀ°è. C°èAzÀ ªÀÄUÀAUÉ ¸ÀÆ̯ïUï ºÉÆÃUÉÆÃPÉ §¸ï PÀ£ï«Ã¤AiÀÄ£ïì E®è, ªÀÄ£ÉìÄAzÀ CªÀ£Àß PÀPÉÆðAqï ºÉÆÃV PÀPÉÆðAqï §gÉÆÃgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è CAvÀ £É¥À ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ £Á£ÀÄ AiÀÄ®ºÀAPïzÀ¯Éèà G¼ÉÆ̼ÉÆîÃzÀÄ CAvÀ r¸ÉÊqï ªÀiÁrâmÉÖ. £À£ï ªÀÄzÉé DzÁUÀ ºÀvÉÆÛA¨sÀvï d£À EzÀÝ eÁ¬ÄAmï ¥sÁå«Ä°£À°è K¼ï ªÀµÀð PÀ½AiÉÆõÀÖgÀ°è CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ£ï zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ ¸ÉÃj ªÀÄÆgï d£À zÉêÀæ ¥ÁzÀ ¸ÉÃPÉÆðAr¢æAzÀ ºÀ¢£ÁgÀÄ d£À EzÀÝ CvÉÛ ªÀÄ£Éð KPÁAVAiÀiÁV ªÀÄPÀ̼ï eÉÆvÉ EgÉÆÃzÀ£Àß vÀ¦à¸ÉÆ̼ÉÆîÃPÉ EzÉÆAzï JPïìPÀÆå¸ï ¹QÌvÀÄÛ! EªÀÅöæ £À£ï ºÀvÀæ ªÀiÁvÁqï¨ÉÃPÁzÉæ DUÀ ªÀÄ£Éð ¥sÉÇãï J°èvÀÄÛ? eÉÆvÉUÉ CªÉÄjPÁzÀ°è ¥ÉÇøïÖ ªÀiÁrzï PÁUÀÝ £ÀªÉÄÎ vÀ¯ÉÆàÃPÉ MAzï wAUï¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVÛzÀÝ PÁgÀuï¢AzÀ ¥Àæw ¢£À ¥ÉÇøïÖ ªÀiÁå£ï §gÉÆÃzÀ£Éßà £Á£ÀÄ ZÁvÀPÀ ¥ÀQë ºÀAUÉ PÁAiÉÆÌArwðzÀÝ £À£ÉÎ ªÉÆzÀ¯Éßà ¥ÀvÀæ £Á¯ïÌ ªÁgÀ DzÉäÃ¯É §AzÁUÀ 'D PÁUÀzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ PÁAiÀiÁÛ E¢ÝãÉãÉÆÃ' C¤ß¸ï©nÖvÀÄÛ. DªÉÄÃ¯É ¥Àæw ªÁgÀPÉÆÌAzï PÁUÀÝ §wðzÁÝUÀ 'PÉ®ì ¹QÌzÉ, EAxÀ ¢£À ¤ªÀÄä£Àß PÀgɸÉÆÌAwä' CAvÀ EªÀÅöæ §jÃzÉà EzÀÆæ£ÀÆ '¸ÀzsÀå, ºÀĵÁgÁVzÁÝgÀ®è' CAvÀ RIJ ¥ÀmÉÆÌAwzÉÝ. MAzï wAUÁîAiÀÄÄÛ, JgÀqï wAUÁîAiÀÄÄÛ, PÉ®ìzï ¸ÀÄ¢ÝãÉà E¯ÉÝÃ, "N E«æUï PÉ®ì ¹PÉÆÌ®è, £Á£ï CªÉÄÃjPÁ £É® vÀļÉÆå®è" CAvÀ ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

£À£ÉÎ ¨sÀAiÀÄ §Azï©qÀÄÛ. CªÀÄä£ï ªÀÄ£Éð J®è C£ÀÄPÀÆ® EzÀÆæ£ÀÆ 'PÉÆlÖ ºÉtÄÚ PÀÄ®Pï ºÉÆgÀUÀÄ' CAvÀ JµïÖ ¢£À C¯ï PÀÆvÉÆ̼ÉÆîÃPÁUÀÄvÉÛ? CvÉÛ ªÀÄ£Éð EgÉÆÃPÀÆ ªÀÄ£À¹ì®è, AiÀÄ®ºÀAPÀzÀ°è EzÉÆÌAqÀÄ C¥Àà-CªÀÄäAUÉ vÉÆAzÉæ PÉÆqÉÆÃPÀÆ EµÀÖ E®è CAvÀ "EvÀÛ zÀj-CvÀÛ ¥ÀÅ°" C£ÉÆßà zÀĹÜwð £Á¤zÉÝ. eÉÆvÉUÉ DV£ï PÁ®Ý°è ¥sÁj£ïUÉ ºÉÆÃzÀªÉæµÉÆÖà d£À ºÉArÛãÀ ªÀÄPÀ̼Àß, vÀªÀgï ªÀÄ£ÉïÉà ©mï©lÄÖ CªÉÄÃjPÁzÀ¯Éèà ©½Ã ºÀÄrÎÃgï£À ªÀÄzÉé ªÀiÁqÉÆÌArzï PÀxÉUÀ¼À£Àß PÉýzÀÝ £ÀªÀiï ºÀ½î d£À 'K£ï C£ÀĪÀÄPÁÌ (£ÀªÀÄäªÀÄä£ï ºÉ¸ÀÄæ ºÀ£ÀĪÀÄPÀÌ CAvÀ), C½AiÀÄAzÀÄ PÁUÀÓ (PÁUÀÝ) §AvÁ, ºÉArÛ-ªÀÄPÀî£Àß AiÀiÁªÁUï PÀgï¸ÉÆÌAvÁgÀAvÉ CªÉÄÃjPÁUÉ C½AiÀÄ zÉêÀÅöæ?" CAvÀ ªÀåAUÀåªÁV PÉüÉÆÃPï ¥ÁægÀA¨sï¹zÀÄæ. F E½ ªÀAiÀĸÀß°è £ÀªÀiï vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀæ ªÉÄÃ¯É r¥ÉAqï DVgÉÆÃzÀÄ ZÉ£ÁßUï PÁuÉÆ®è C¤ì 'CªÉÄÃjPÁUÉ AiÀiÁªÁUï ºÉÆÃVÛãÀ¥Áà' CAvÀ AiÉÆÃZÉß ±ÀÄgÀÄ DAiÀÄÄÛ. EªÀÅöæ F zÉñÀPï ºÉÆmÁðUÉèà 'Kgï ¥sÉÃgïUÉ zÀÄrØ°ð®è' CAvÀ E°èzÀÝ M§â PÁè¸ïªÉÄÃmï ºÀvÀæ ¸Á® ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ §A¢zÀÄæ. ªÀÄÆgï wAUï¼ÀÄ PÉ®ì ¨ÉÃgÉ E°ð®è. £ÀªÀÄä£Àß PÀgÀ¸ÉÆÌèÉÃPÁzÉæ Kgï nPÉmïUÉ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ, C¥ÁmïðªÉÄAmï ªÀiÁqÉâÃPÀÄ, CUÀvÀåªÁVgÉÆà ¦üædÄÓ, ªÀįÉÆÎÃPÉ ªÀÄAZÀ, ¸ÀA¸ÁgÀ ºÀÆqÉÆÃPÉ ¥ÁvÉæ-¥ÀqÀUÀ PÉÆAqïPÉÆèÉÃPÀÄ, PÉ®ìPÉÌ, ±Á¦AUïUÉ, C°è-E°è ºÉÆÃUÉÆÃPÉ PÁgï ¨ÉÃPÀÄ, CAvÀ EªÀÅöæ £ÀªÀÄä£Àß PÀÆqÉèà PÀgÀ¸ïPÉƼÉÆîÃPÉ vÀAiÀiÁj°ð®è. £ÀªÀiï CwÛUÉ JgÀqÉßà ªÀÄUÀÆUÉ §¸ïj DV DUÀ¸ïÖ£À°è ªÀÄUÀÆ£À JPïì¥ÉPïÖ ªÀiÁqÁÛ E¢Ý¢æAzÀ "ªÉÆzÀ¯Éßà ªÀÄUÀÄ E£ÀÆß aPïzÀÄ, ±ÁgÀzÀ E°èzÉæ, ¨Éé ºÀÄmïzÁUÀ ¥ÀÇtÂðªÀiÁ (£À£ï CwÛUÉ)UÉ ºÉ¯ïà DVÛvÀÄÛ, CªÀæ£Àß AiÀiÁªÁUÀ PÀgÀ¸ÉÆÌA¨ÉÃPÀÄ CAvÀ E¢ÝÃgÀ ¨ÉÊAiÀÄtÚ?" CAvÀ £ÀªÀiï ²æäªÁ¸ÀtÚ £À£ÀߪÀæ£Àß PÉýzÀæAvÉ. £ÀªÀÄä£Àß PÀgɸÉÆ̼ÉÆîÃPÉ EªÉæãÉÆà vÀAiÀiÁgÁVzÀÄæ, DzÉæ 'ªÀÄÆ®' E¨ÉðÃPÀ®è? ¸Àj, £ÀªÀÄätÚ£ï ºÀvÁæ£Éà ¸Á® ªÀiÁr ¸Á«gÀzÀ J¥ÀàvÉÆÛAzÀ£Éà E¹é dįÉÊ£À°è CªÉÄÃjPÀzÀ 'EAr¥ÉAqÉ£ïì qÉà «ÃPÉAqï'UÉ £ÀªÀÄä£Àß PÀgÀ¸ÉÆÌAqÀÄæ. D¦üøïzÀÄ ¦üæà ¥ÁQðAUï EzÀÆæ£ÀÆ £ÀªÀiï ºÀvÀæ PÁgï E®é¯Áè CAvÀ EªÀÅöæ ¥Àæw ¢£À §¸Àß°è PÉ®ìPï ºÉÆÃUÁÛ EzÁÝUÀ MAzï ¢£À £ÀªÀÄätÚ "¨ÉÊAiÀÄtÚ, £ÀªÀiï D¦üøï£À°è ¦üæà ¥ÁQðAUï E®è, PÁgï£À°è ºÉÆÃzÉæ ¥ÁQðAUïUÉ zÀÄqï PÀmÉâÃPÀÄ CAvÀ £Á£ÀÆ §¸À߯Éèà ºÉÆÃUÁÛ E¢Ýä, EzÀPÉÌãï G¥ÁAiÀÄ ªÀiÁqÉÆâÃzÀÄ? ºÉý" CAvÀ EªÀæ£Àß PÉýzÀÄæ. ¥ÀÅ£ÀB ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ AiÉÆÃZÉß ªÀiÁrzÉäÃ¯É '£ÉÆÃr, £ÁªÀÅ 'PÁgï ¥Àǯï' ªÀiÁqÉÆÌAqÉæ PÉ®ìPï ºÉÆÃUÉÆêÁUÀ £ÀªÀiï D¦üÃ¸ï ºÀvÀæ £À£ÀߣÀß E½¹âlÄÖ, PÁgï vÀUÉÆAqï ºÉÆÃV ¤ªÀiï D¦üÃ¸ï ºÀvÀæ ¥ÁPïð ªÀiÁqÉÆâÃzÀÄ. §gÉÆêÁUÀ £ÀªÀiï D¦üÃ¸ï ºÀvÀæ £À£ÀߣÀß ¦Pï C¥ï ªÀiÁqÉÆÌAqï §gï¨ÉÆÃzÀÄ, MAzï ¸Áwð PÁgïUÉ ¤Ãªï UÁå¸ï ºÁQ¹æ, £Á£ï MAzï ¸Áwð ºÁQ¹Ûä, »AUï ªÀiÁqÉÆâæAzÀ £Á«§Ææ §¸ïUÉ PÁAiÉÆÃzÀÆ vÀ¥ÀÅöàvÉÛ, zÀÄqÀÆØ ¸Éêï DUÀÄvÉÛ, K£ÀAwÃgÁ?" CAvÀ PÉüÁÝUÀ ¥ÀÅl 55


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ "zÀmï F¸ï £Ámï C ¨Áåqï LrAiÀÄ" CAvÀ EªÀÅöæ CzÀPÉÌ M¥ÉÇÌAqÀÄæ. D¦üøïUÉ ºÉÆÃUÉÆÃPÉãÉÆà PÁgï ¹PÀÄÛ, ¨ÉÃgÉ J¯Áè PÉ®ì-PÁAiÀÄðUÀ½UÉ---? £ÁªÀÅ J¯ÁèzÀÆæ ±Á¦AUï ºÉÆÃUÉâÃPÁzÉæ CªÀæ PÁgÀ£Àß vÀUÉÆAqï ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÉÆêÁUÀ CªÀæ ªÀÄ£É ºÀvÀæ §AzÀÄ £ÀªÀÄätÚ£Àß ¦Pï C¥ï ªÀiÁqÉâÃQvÀÄÛ. DDªÉÄÃ¯É CªÀÅöæ £ÀªÀiï ªÀÄ£É ºÀvÀæ £ÀªÀÄä£Àß qÁæ¥ï ªÀiÁr PÁgÀ£Àß ªÁ¥À¸ï vÉÆUÉÆAqï ºÉÆÃUÉâÃPÁVÛvÀÄÛ. 'JgÀqÀÄ ¸Àuï ªÀÄPÀî£Àß EmÉÆÌAqÀÄ JµïÖ ©fûAiÀiÁVvÁðgÉ CªÀÅöæ, CzÀæ eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄÆÝ MAzï PɯÁì£À ¸ÉøÉÆðÃzÀÄ ¨ÉÃqÀ' CAvÀ £ÁªÀÅ CªÀæ PÁgï G¥ÀAiÉÆÃUÉÆìÃzÀ£Àß ¤°è¸ï©né. 'JAzÀÆ PÁuïzÀªÀÅöß vÀAVîmï PÀAqÀÄ ¨ÉAUÀÆîj£ï vÀ£ÀPÀ Nqï ºÉÆÃzÀßAvÉ' C£ÉÆßà UÁzÉ vÀgÀ §qÀvÀ£ïzÀ°è ¨É¼É¢zÀÝ £ÀAUÉ F zÉñÀPï §Azï ºÉƸÀzÀæ°è K£ï £ÉÆÃrzÀÆæ PÉÆAqÉÆÌA¨ÉÃPÀÄ CAvÀ D¸É. DzÉæ PÉÊAiÀÄå°è PÁ¸ï E¨ÉðÃPÀ¯Áè? aPÀÌAzï¤AzÀ 'ªÀÄrPÉ- PÀÄrPÉUÀ¼À£Àß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÁÛ EzÀÝ £À£ÉÎ ªÀÄzÉé DzÉäÃ¯É 'C®Æå«Ä¤AiÀĪÀiï ¥ÁvÉæ'UÉ ¥ÉÇæªÉÆõÀ£ï ¹QÌvÀÄÛ. CªÉÄÃjPÁUÉ §AzÉäÃ¯É £ÀªÀiï ªÀÄ£ÉêÀÅöæ DUÉèà vÀA¢nÖzÀÝ C®Æå«Ä¤AiÀĪÀiï ¸ÁªÀiÁ£ï eÉÆvÉUÉ MAzÉgÀqÀÄ ¹ÖÃ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ï EzÀÆæ£ÀÆ D CAUïrUÀ¼À°è '¥sÀ¼À ¥sÀ¼À' CAvÀ ºÉƽÃvÁ EgÉÆà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ r¸Éʤ£À UÁf£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£Àß, 'fV fV' CAvÀ ºÉƽÃvÁ EgÉÆà ¹ÖÃ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£Àß vÀUÉÆA¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ZÀ¥À® ±ÀÄgÀÄ DAiÀÄÄÛ. ªÉÄÊ vÀÄA¨Á ¸Á®-¥Á® ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ, CzÀ£Àß wøÉÆðÃPÉ mÉæöÊ ªÀiÁqÁÛ EzÀÝ EªÀæ£Àß PÉüÉÆÃPÉ ¨sÀAiÀÄ DV ¸ÀĪÉÄß EzÉÝ. £ÀªÀÄä£ÉÃUÉ MAzï ªÉÄÊ° zÀÆgïzÀ°è MAzÀÄ UÁæ¸Àj ¸ÉÆÖÃgï EvÀÄÛ. EªÀÅöæ D¦üøÀß°è PÉ®ì ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ ¸ÀĸÁÛV ªÀÄ£ÉÃUï §Azï vÀPÀët 'ºÁ¯ï ¨ÉÃPÀÄ, vÀgÀPÁj ¨ÉÃPÀÄ, D ¸ÁªÀiÁ£ï ¨ÉÃPÀÄ, F ¸ÁªÀiÁ£ï ¨ÉÃPÀÄ, CAUïrÃUÉ PÀPÉÆðAqï ºÉÆÃVæ' CAvÀ PÉüÉÆÃzÀ£Àß vÀ¦à¸ï¨ÉÃPÀÄ CAvÀ MAzï ¢ªÀì ªÀÄÆgï ªÀµÀðzï ªÀiÁ¯Á£À PÀPÉÆðAqÀÄ §¸ï nPÉmïUÉ ºÀvï ¥ÉʸÀ PÉÆlÄÖ CAUïrÃUï ºÉÆÃV K£ÉÃ£ï ¨ÉÃPÉÆà CzÀ£Àß

dAiÀiï ¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ, dAiÀĺÉà PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁvÉ! dAiÀiï ¸ÀÄAzÀgÀ £À¢ ªÀ£ÀUÀ¼À £ÁqÉ, dAiÀÄ ºÉà gÀ¸À IIJUÀ¼À ©ÃqÉ! ¨sÀÆzÉëAiÀÄ ªÀÄPÀÄlzÀ £ÀªÀªÀÄtÂAiÉÄ, UÀAzsÀzÀ ZÀAzÀzÀ ºÉƤߣÀ UÀtÂAiÉÄ; gÁWÀªÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£ÀgÀªÀvÀj¹zÀ ¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ, dAiÀÄ ºÉà PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁvÉ!

Sangama 2004, Ugadi Edition

PÉÆAqÉÆÌAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÉÆêÁUÀ ªÀÄvÉÛ ºÀvï ¥ÉʸÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉÃUï §AzÉ. ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB CAUïrÃUÉ ºÉÆÃUï¨ÉÃPÁzÁUÉè¯Áè 'CAiÉÆåÃ, §¸ïUÉ E¥Ààvï ¥ÉʸÀ RZïð ªÀiÁqÉâÃPÀ®è¥Áà' CAvÀ ºÉÆÃUÉÆêÁUÀ ªÀiÁ¯Á£À PÀAPÀ¼ï£À°è JvÉÆÌAqÀÄ £ÀqÉÆÌAqï ºÉÆÃV, §gÉÆêÁUÀ D ¸ÁªÀiÁ£ïUÀ¼À aïÁ£À ºÉÆvÉÆÌAqÀÄ, ªÀiÁ¯Á£À £ÀqÀ¸ÉÆÌAqÀÄ §gÉÆÃPÉ gÀÆrü ªÀiÁqÉÆÌAqÉ. 'D dÄdÄ© ºÀvï ¥ÉʸÀ G¼ÉÆìÃPÉ EªÀÅöæ EµïÖ f¥ÀÅuïvÀ£À ªÀiÁrzÁæ?' CAvÀ ¤Ãªï CAzÉÆÌAqÉæ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄÝ°è CzÀÄ FV£ï qÁ®gïUÉ ¸ÀªÀÄ C£ÉÆßÃzÀ£Àß ªÀÄjèÉÃr! Lzï ¢ªÀì «ÄVìzÀ §¸ï ZÁdÄð MAzï qÁ®gï DzÁUÀ, D qÁ®gïUÀ¼À ¸ÀASÉå ¨É¼ÀÄÝ ºÀvÀÄÛ qÁ®gï DzÁUÀ, D ºÀvÀÄÛ qÁ®gïUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj £ÀÆgÀÄ qÁ®gï DzÁUÀ 'ºÀ¤ PÀÆrzÉæ ºÀ¼Àî, vÉ£É PÀÆrzÉæ ¨sÀvÀÛ' CAvÀ CµÀÖ¯ÉÝà £ÀªÀiï »jAiÀiïgÀÄ ºÉýzÁÝgÁ? CzɵïÖ ¤d C¤ß¸ÀÄÛ! »ÃUÉà ¸ÉÃªï ªÀiÁrzï zÀÄqÀß°è £ÀAUÉ ¨ÉÃPÁVzÀÝ£É߯Áè PÉÆAqÉÆÌAqÀÄ D¸É ¥ÀÇgÉʸÉÆ̼ï¨ÉÆÃzÀÄ CAvÀ RĶ DAiÀÄÄÛ. ªÀÄUÀÄî ªÀiÁ®UÉ aPÀ̪ï¼ÁVzÁÝUÀ zÀÄrØ£ï ¨É¯É UÉÆwÛ¯ÉÝà 'D RZïðUÉ ¨ÉÃPÀÄ-F RZïðUÉ ¨ÉÃPÀÄ' CAvÀ PÉÃgï ªÀiÁqÉÝ zÀÄqÀØ£Àß zÀÄAzÀÄ ªÉZÀÑ ªÀiÁqÁÛ EzÁÝUÀ, £ÁªÀÅ E°èUï §AzÀ ºÉƸÀzÀæ°è PÁ¹UÉ PÁ¸ÀÄ ¸ÉøÉÆðÃPÉ ¥ÀqÁÛ EzÀÝ ¥ÁqÀ£Àß ºÉýzÉæ 'zÀmï ªÁ¸ï zÉ£ï ªÀiÁªÀiï, £Ë yAUï¸ï Dgï r¥sÀgÉAmï' CAvÀ ºÉüÁÛ EzÀÄè. 'CfÓ £ÀÆwzÀÄÝ CdÓ£ï GrzÁgÀPï ¸Á®®è' C£ÉÆßà ºÀAUÉ £Á£ÀÄ 'D ¸ÉîÄ-F ¸ÉîÄ' CAvÀ CAUïrÃ-CAUïrà C¯ïzÀÄ, 'PÀÆ¥Á£ÀÄ-jèÉÃlÄ' CAvÀ G½¸ÁÛ Ezï zÀÄqÀØ£É߯Áè F ºÀÄqÀÄUÀÄæ AiÉÆÃZÉß E¯ÉÝà ¤Ãgï£ÀAUÉ ZɯÁÛgÀ¯Áè? 'AiÉÆÃV ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ AiÉÆÃVUÉ, ¨sÉÆÃV ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¨sÉÆÃVUÉ' C£ÉÆßà UÁzÉ vÀgÀ "£ÀªÉÄÎ E¯ÉÝà E¢Ýzï 'UÉÆÃ®Ø£ï ¸ÀÆà£ï'£À ¨ÁAiÀÄß°è EmÉÆÌAqÀÄ E°è ¨É½ÃvÁ EgÉÆà F ªÀÄQîUÉ £Áªï ¥ÀlÖ §ªÀuÉ ºÉAUï CxÀð DUÉÆÃPï ¸ÁzsÀå? zÉêÉæà E«æUÉ ¤Ã£ÁzÀÆæ M¼Éîà ªÀÄw PÉÆqÀ¥Áà" CAvÀ D PÀ¯ï zÉêÀæ£Àß £Á£ÀÄ ¸ÀzÁ ¨ÉÃqÉÆÌAvÁ EzÉÝ!

d£À¤AiÀÄ eÉÆÃUÀļÀ ªÉÃzÀzÀ WÉÆõÀ, d£À¤UÉ fêÀªÀÅ ¤£ÁߪÉñÀ. ºÀ¸ÀÄj£À VjUÀ¼À ¸Á¯É ¤£ÀßAiÀÄ PÉÆgÀ½£À ªÀiÁ¯É, PÀ¦® ¥ÀvÀAd® UËvÀªÀÄ f£À£ÀÄvÀ ¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ, dAiÀÄ ºÉà PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁvÉ!

PÀÈ¥É: PÀĪÉA¥ÀÅ «gÀavÀ ‘£ÁqÀVÃvÉ’ PÀ«vÉ ‘dAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ’ ¥ÀÅl 56

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Try to fill in the missing numbers. Use the numbers 1 through 36 to complete the equations. Each number is only used once. Each row is a math equation. Each column is a math equation. Remember that multiplication and division are performed before addition and subtraction. By: Sahadev Gowda

PÀ£ÀßrUÀjUÉ AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ºÀµÀðzÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ

CA±ÀÄ CPÀëAiÀiï PÀĸÀĪÀÄ EAzÀıÉÃRgï ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 57


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

zÉñÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÁUÀgÀzÀ CAvÀgÀ ªÀ¸ÀAvÀ®Që÷ä dAiÀÄgÁªÀÄ - £ÉÃ¥Àg﫯ï, E°£ÁAiÀiï ºÉÆgÀUÀqÉ »ªÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. Fireplace£À ªÀÄÄ0zÉ PÁ¦ûüà »rzÀÄ PÀĽwzÉÝ. »£É߯ÉAiÀÄ°è "d£ÀA d£ÀA PÁ ¸ÁxÀ ºÉAiÀiï ...." ºÁqÀÄ PÉüÀÄwÛvÀÄÛ. ªÁvÁªÀgÀt romantic DzÀgÀÆ £Á¤gÀĪÀ zÉñÀ £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ £ÀUÀħAvÀÄ. CµÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀ CxÀð«gÀĪÀ ºÁqÀÄ F zÉñÀzÀ°è CxÀð PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «µÁzÀªÉ¤¹vÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ChristmasC£ÀÄß MnÖUÉ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸É E®è¢gÀĪÁUÀ "d£Àä d£ÀäzÁ C£ÀħAzsÀ, ºÀÈzÀAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉæêÀiÁ£ÀħAzsÀ..." JAzÀÄ E°è d£Àä d£ÀäzÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀ ºÁPÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå? vÀPÀët °AqÁ £É£À¥ÁzÀ¼ÀÄ. ºÉÆÃzÀªÀµÀð CªÀ¼À 10 ªÀµÀðzÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÉlÖ qÉʪÉÇùð£À°è PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîwÛvÀÄÛ. AiÀiÁªÁUÀ®Æ r¥Éæ¸ï DVgÀÄwÛzÀݼÀÄ. DUÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¹PÁÌUÀ¯É®è PÀtÄÚ PÉA¥ÀUÁV ªÀÄÄR H¢gÀÄwÛvÀÄÛ. "ªÉÄÊUÉæÃ£ï ºÉqÉÃPï, qÀ§¯ï qÉÆøï OµÀzsÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉ" J£ÀÄßwÛzÀݼÀÄ. CªÀ¼ÀzÀÄ vÀ¯É£ÉÆë£À PÀxÉAiÉÄà ¸Àj. 7 ªÀÄvÀÄÛ 9 ªÀµÀðzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj EªÀ¼ÉƧâ¼À ªÉÄïÉà EvÀÄÛ. M§â¼Éà ¸ÁPÀÄwÛzÀݼÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ §ºÀĵÀB vÀ¥Áà¢ÃvÀÄ. KPÉAzÀgÉ CªÀ¼ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ°®è. PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀgÉ ZÉʯïØ ¸À¥ÉÇÃmïð PÀrªÉÄAiÀiÁV ©qÀÄvÀÛzÉA§ ºÉzÀjPÉ CªÀ½UÉ! £À£ÀUÉ E°èAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ UÉÆwÛ®è. DzÀgÉ F °AqÁ¼À ªÁzÀ¸ÀgÀt CxÀð»Ã£ÀªÉ¤¹vÀÄ. K£ÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÉÆøÀA§AzsÀ PÀrzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ EzÀÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ MzÁÝlªÉÇà J¤¹vÀÄ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ¹Ar qÉʪÉǹð DzÀgÀÆ CªÀ¼ÀzÀÄ °AqÁ½VAvÀ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà jÃwAiÀÄ §zÀÄPÀÄ. CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà D¦üù£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. PÀjPÀÄå®A £ÉÊnUÉ ºÉÆÃzÁUÀ¯ÁUÀ°Ã, ¸ÀÆÌ°£À DPÉð¸ÁÖç PÁ£ÀìmÉÎð ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ°Ã ¹PÀÌgÉ, GvÁìºÀzÀ a®ÄªÉÄAiÀiÁV §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ¨Á®åzÀ £É£À¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. EwÛÃa£À ¹Ìà næ¦à£À°è DzÀ vÀªÀiÁµÉAiÀÄ WÀl£É ºÉüÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄUÀ£À£ÀÆß ªÀiÁfà zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀAaPÉÆArzÁÝgÉ. CªÀÄä Playstation 2 PÉÆr¹zÀgÉ; C¥Àà XBox PÉÆr¹zÁÝgÉ. ¦æÃwUÀÆ ¥ÉÊ¥ÉÇÃn! §ºÀĵÀB E°è£À toy industry EAvÀºÀªÀjAzÀ¯Éà G½¢zÉ JAzÀÄPÉÆAqÉ. "C¥Àà CªÀÄä£À dUÀ¼ÀzÀ°è PÀƸÀÄ §qÀªÁAiÀÄÄÛ" J£ÀÄߪÀ UÁzɪÀiÁvÀÄ £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. C¥Àà CªÀÄä DlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀÄjªÀļÉAiÀÄ£Éßà ¸ÀÄj¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÁßUÀ°Ã, vÀAzÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÁßUÀ°Ã vÀÄA§ÄªÀÅ¢®è. ¥ÀÅmÁt qÉʱÁ £É£À¥ÁzÀ¼ÀÄ. DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DUÁUÀ ¹UÀÄwÛzÀÝ 4 ªÀµÀðzÀ qÉʱÁ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄgÀ¼ÁlzÀ ¥ÀÅl 58

eÉÆvÉUÁw. £ÀÆgÁgÀÄ ¥Àæ±Éß PÉüÀĪÀ ªÀiÁw£ÀªÀÄ°è. MªÉÄäDl¢AzÀ vÀ¯É JwÛ "EªÀ¼À vÀAzÉ ¤ªÀÄä eÉÆvÉUÉà EgÀÄvÁÛgÁ" JAzÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ ¤«ÄµÀ ªÀiÁvÉà ºÉÆgÀqÀ°®è. "ºËzÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉà EzÁÝgÉ" JAzÉ. "EªÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á ®QÌ" JAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ. D ¥ÀÅlÖ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è JµÀÄÖ zÀÄBR vÀÄA©zÉAiÉÆà J¤¹vÀÄ. £ÀªÀÄÆägÀ°è DzÀgÉ F ¥Àæ±ÉßAiÉÄà C¸ÀAUÀvÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¥Àæ±Éß C¸ÀAUÀvÀ JAzÁUÀ £ÁªÀÅ mÉÆÃQAiÉÆÃzÀ°èzÁÝUÀ UɼÀw jvÀÄìPÉÆà PÉýzÀ ¥Àæ±Éß £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. CªÀ½UÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈwDZÁgÀ-«ZÁgÀUÀ¼À §UÉÎ §ºÀ¼À PÀÄvÀƺÀ®. £ÀªÀÄä°èAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ §UÉÎ PÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. ºÁUÁV £ÀªÀÄä ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ «ªÀj¸ÀÄwÛzÉÝ. mÉÆÃQAiÉÆà §ºÀ¼À zÀĨÁj £ÀUÀgÀ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ ¨ÉÃPÉAzÀgÉ C°èAiÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ºÁ°£À ¨ÁrUÉ, CwyUÀ¼À HlzÀ RaðUÉ zÀÄqÀÄØ MlÄÖºÁPÀĪÀÅzÉà PÀµÀÖ. ºÁUÁV ªÀÄzÀĪÉqÉæ¸ï PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ §zÀ®Ä qÉæ¸Àì£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ C°è£À d£ÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁrPÉ. ºÁUÁV £À£Àß ªÀÄzÀÄªÉ C®APÁgÀzÀ avÀæ £ÉÆÃrzÉÆqÀ£É "¤ªÀÄä ¸ÀéAvÀzÀ qÉæ¸Áì CxÀªÁ ¨ÁrUÉAiÀÄzÁ" JAzÀÄ PÉýzÀ¼ÀÄ. "ºÀÄqÀÄVUÉ JµÀÄÖ a£Àß ºÁQÛÃgÀ? JµÀÄÖ ¹ÃgÉ PÉÆqÀÄwÛÃgÁ" JAzÀÄ PÉüÀĪÀ ©ÃUÀgÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ £ÀUÀħAvÀÄ. jvÀÄìPÉÆÃUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄzÀÄªÉ ¯ÉPÁÌZÁgÀUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄä ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÉ. DzÀgÀÆ CªÀ¼À PÀtÄÚUÀ¼À°è "¤£Àß ªÀÄzÀÄªÉ qÉæ¸ï ¤£Àß ºÀwÛgÀªÉà G½AiÀÄĪÀ ¤Ã£Éà ®QÌ"... J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ JzÀÄÝ PÁtÄwÛvÀÄ. mÉÆÃQAiÉÆà £É£À¥ÁzÁUÀ¯É®è C°è £ÀqÉzÀ MAzÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £É£À¦¹PÉƼÀÄîwÛgÀÄvÉÛãÉ. CzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä°è E£ÀÆß G½¢gÀĪÀ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ. mÉÆÃQAiÉÆÃzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ MAzÀÄ CªÉÄjPÀ£ï ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ. CªÀ£À nÃZÀgï CªÉÄjPÀ£ï ªÀÄ»¼É. £Á£ÀÄ classroom-helperDV AiÀiÁªÁUÀ®Æ ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÉÝ. CªÀ£À nÃZÀgï £À£ÉÆßA¢UÉ §ºÀ¼À ¸ÉßúÀ¢A¢zÀÝgÀÄ. MªÉÄä CªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ §UÉÎ ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C°è UÀÄgÀÄ-²µÀågÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÃUÉAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä°è UÀÄgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ »rzÀÄPÀgÉAiÀÄĪÀ ¥ÀzÀÞw E®è: UÀÄgÀÄUÀ¼À ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉzÀgÉ CªÀjUÉ CUËgÀªÀ vÉÆÃj¹zÀAvÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ "¸Àgï"CxÀªÁ"ªÉÄÃqÀA"JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ JAzÉ. DUÀ¯Éà £À£Àß ªÀÄUÀ£À nÃZÀgï ºÀħÄâ ªÉÄïÉÃjvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä "UÀÄgÀÄ §æºÀä, UÀÄgÀÄ «µÀÄÚ, UÀÄgÀÄ zÉêÉÇà ªÀĺÉñÀégÀ" ±ÉÆèÃPÀzÀ CxÀ𠫪Àj¸À®Ä DgÀA©ü¹zÉ. £À£Àß ªÉÆzÀ® ªÁPÀå ªÀÄÄV¸À°PÀÆÌ CªÀgÀÄ ©qÀ°®è. "zÀAiÀÄ«lÄÖ ¤°è¹. £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ. £ÀªÀÄä£ÀÄß zÉêÀjUÉ ¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

ºÉÆð¸À¯ÉèÁgÀzÀÄ" JAzÀÄ £ÀªÀÄä DzsÁåwäPÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CxÀðªÀ£Éßà M¥Àà®Ä-PÉüÀ®Ä DPÉ ¤gÁPÀj¹©lÖgÀÄ. ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ zÉñÀ-PÁ®ªÀiÁ£ÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛªÉA§ ¤zÀ±Àð£À £Á£Éà PÀuÁÚgÉ PÀAqÉ. ªÀiË®å, DzsÁåvÀäzÀAvÀºÀ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ªÀiÁvÉÃPÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä aPÀÌ «µÀAiÀÄUÀ¼Éà zÉÆqÀØ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. E¯Éèà ¨É¼ÉzÀ £À£Àß 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À ¨Á®åzÀ PÀxÉ PÉüÀ®Ä §ºÀ¼À EµÀÖ. ªÀÄUÀĪÁVzÁÝUÀ CªÀ¼À£ÀÄß "D£É §AvÉÆAzÁ£É" ºÁqÀĺÉý Dr¸ÀÄwÛzÀÝ «µÀAiÀÄ ºÉüÀÄwÛzÉÝ. D ºÁqÀ£ÀÄß ¥ÀÇwðºÉüÀ®Ä PÉýzÀ¼ÀÄ. "D£É §AvÉÆAzÁ£É AiÀiÁªÀÇgÀ C£É... ©Ã¢UÉÆAzÀÄ zÀÄqÀÄØ, zÀÄqÀÄØ vÉUÉÆAqÀĺÉÆÃV..." C°èUÉà £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¥Àæ±Éß DgÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ. "CªÀiÁä, CªÀiÁä zÀÄqÀÄØ CAzÀgÉãÀÄ? CzÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ?" ¨ÁtzÀAvÉ §AvÀÄ ¥Àæ±Éß. PÉærmï PÁqÀÎð¼À£ÀÄß £ÉÆÃr £ÉÆÃr ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀî®Ä zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉA§ PÀ®à£ÉAiÉÄà £À£Àß ªÀÄUÀ½UÁVgÀ°®è. CªÀ½UÉãÀÄ §jà PÉærmï PÁqïð G¥ÀAiÉÆÃV¹, G¥ÀAiÉÆÃV¹ £ÁªÀÇ zÀÄrØ£À ªÀĺÀvÀéªÀ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©mÉÖªÉãÉÆà J¤¹zÉ. £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÆzÀ°£À ¢£ÀUÀ¼ÀÄ £É£À¥ÁzÀªÀÅ. DUÀ CAUÀrUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄQ 50 gÀÄ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ ºÉƸÀ Erè¸ÁÖ÷åAqï PÉÆAqÁUÀ DzÀ ¸ÀAvÀÈ¦Û E°è 500 qÁ®gï PÉÆlÄÖ rfl¯ï PÁåªÀÄgÁ PÉÆAqÁUÀ®Æ DUÀ°®è. DUɯÁè "¸ÀAvÉÆõÀ " JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ C£ÀÄßvÉÛêÉA§ D¼À aAvÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀÄvÉÛãÉ. £ÁªÀÅ aPÀ̪ÀjzÁÝUÀ, FUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À°ègÀĪÀ DlzÀ ¸ÁªÀiÁ¤£À ºÀvÀÛ£Éà MAzÀA±ÀªÀÇ EgÀ°®è. ºÁVzÀÝgÉ £ÀªÀÄä ¨Á®å ¸ÀAvÉÆõÀPÀgÀªÁV EgÀ°®èªÉÃ? §ºÀĵÀ: FV£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ JµÉÖà YMCA camp CmÉAqï ªÀiÁr, r¹ß PÀÄæ¬Ä¸ï ºÉÆÃzÀgÀÆ CªÀgÀ ¨Á®å, £ÀªÀÄä ¤¨sÀðAiÀÄ, ¤gÀAPÀĵÀ ¨Á®åzÀ ¸ÀAvÀ¸ÀPÉÌ ¸ÁnAiÀiÁ¢ÃvÉAzÀÄ £À£ÀUÀ¤¸ÀzÀÄ. MªÉÄä ¥ÁnðAiÉÆAzÀgÀ°èzÉÝ.

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ ºÉƸÀzÁV ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ PÀĽwzÉÝ. D UÀÄA¥ÀÅ nãÉÃeï ªÀÄPÀ̼À CªÀÄäA¢gÀzÁVvÀÄÛ. PÁ¯ÉÃfUÉAzÀÄ ªÀģɩlÄÖ ºÉÆgÀl ªÀÄPÀ̽AzÁV, "J«ÄÖà £É¸ïÖ ¹AqÉÆæëÄUÉ" ºÉƸÀzÁV ¹PÀÌ CªÀÄäA¢gÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÀ¼É C£ÀĨsÀ«UÀ¼À ¸À®ºÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. J¯Áè vÀgÀºÀzÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÆ §AzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ "Boyfriend" «ZÁgÀ §A¢vÀÄ. "PÁ¯ÉÃf£À ªÉÆzÀ® ªÀµÀðzÀ¯Éèà £ÀªÀÄäªÀ£Éà DzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr Dj¹PÉÆAqÀÄ ©qÀÄ, JAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉý©nÖzÉÝãÉ. ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀAvÉ JAUÉÃeï DUÀzÉÃ, SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÉà ¹PÉÆÌ®è. £ÁªÀÅ ºÀÄqÀÄQzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß F ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ M¥ÀÅöàªÀÅzÀÆ E®è. CzÀPÉÌà ªÉÆzÀ® ªÀµÀðªÉà £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ©qÀÄ JA¢zÉÝãÉ" JAzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁ¢AiÀiÁzÀ M§â vÁ¬Ä vÁ«vÀÛ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀªÀÄäªÀÄä £À£ÀߣÀÄß PÁ¯ÉÃfUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÁUÀ "£ÉÆÃqÀÄ ¤Ã¤ÃUÀ ¤dªÁzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ PÁ°qÀÄwÛ¢ÝÃAiÀÄ. ¤Ã£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ NzÀ°PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ÝÃAiÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £É£À¦lÄÖPÉÆ. CµÀÄÖ ¸ÁPÀÄ" JA¢zÀݼÀÄ. C°è ºÀÄqÀÄUÀgÀĦæÃw-¥ÉæêÀÄzÀ §¯ÉAiÀÄ°è ©Ã¼À¨ÉÃqÀ J£ÀÄߪÀ ¸ÀÆZÀ£É EvÀÄÛ. ¤d, PÁ® §zÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ £À£Àß ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß §zÀ¯ÁV®è. §zÀ¯ÁUÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄÆ £À£ÀUÉ PÁt¸ÀÄwÛ®è. F zÉñÀzÀ GvÀÛªÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ JµÉÆÖà EªÉ. CªÀ£ÀÄß PÀAqÁVzÉ. £ÀªÀÄäzÀ®èzÀ ªÀiË®åUÀ½UÉ £Á£ÀÄ §VÎ £À£ÀßvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ D¸É £À£ÀV®è. F zÉñÀ CPÉéÃjAiÀÄA£À «Ää£ÀAvÉ. £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÄAzÀgÀ zÀȱÀå PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. xÀ¼ÀPÀÄ §¼ÀÄQ£À UÉÆïïØ ¦ûü±ï, ¥Áè÷ån, mÉmÁæUÀ¼ÀÄ §zÀÄQUÉ gÀAUÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÀÆ £ÁªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀÅ¢®è; CªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ D «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄäªÁUÀ°®è. £Á«°è JµÉÖà ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ G½zÀgÀÆ, E°èAiÀĪÀgÁUÀ°®è.

vÉÊ®¥À ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÁ½zÀ £ÁqÉ, qÀAPÀt dPÀtgÀ £ÉaÑ£À ©ÃqÉ, PÀȵÀÚ ±ÀgÁªÀw vÀÄAUÁ PÁªÉÃjAiÀÄ ªÀgÀ gÀAUÀ! ZÉÊvÀ£Àå ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À «ªÉÃPÀgÀ ¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ, dAiÀÄ ºÉà PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁvÉ!

¥ÁgÀ¹PÀ eÉÊ£ÀgÀÄzÁå£À. d£ÀPÀ£À ºÉÆîĪÀ zÉÆgÉUÀ¼À zsÁªÀÄ, UÁAiÀÄPÀ ªÉÊtÂPÀgÁgÁªÀÄ! PÀ£Àßr £ÀÄr PÀÄtÂzÁqÀĪÀ UÉúÀ! PÀ£ÀßqÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À zÉúÀ! dAiÀiï ¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ, dAiÀÄ ºÉà PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁvÉ!

¸ÀªÀð d£ÁAUÀzÀ ±ÁAwAiÀÄ vÉÆÃl, gÀ¹PÀgÀ PÀAUÀ¼À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ £ÉÆÃl. »AzÀÆ PÉæöʸÀÛ ªÀÄĸÀ¯Áä£À

dAiÀiï ¸ÀÄAzÀgÀ £À¢ ªÀ£ÀUÀ¼À £ÁqÉ, dAiÀÄ ºÉà gÀ¸À IĶUÀ¼À ©ÃqÉ.

PÀÈ¥É: PÀĪÉA¥ÀÅ «gÀavÀ ‘£ÁqÀVÃvÉ’ PÀ«vÉ ‘dAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ’ ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 59


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

CªÉÄjPÀ£ÀßqÀ UÁzÉUÀ¼ÀÄ

¸ÀAUÀ滹zÀªÀgÀÄ: ªÉÊ. Dgï. ªÉÆúÀ£ï - l¸À̮ƸÀ, C®¨ÁªÀÄ. CªÉÄjPÀzÀ°è D£ÉUÉÆAzÀÄ PÁ®, PÀvÉÛUÉÆAzÀÄ PÁ®, CªÉÄjPÀ£ÀßgÀÄ »rAiÀįÉèÉÃPÀÄ MAzÀ®è MAzÀgÀ ¨Á®!

C¢üPÁgÀPÉÌ D£É §AzÉæãÀÄ PÀvÉÛ §AzÉæãÀÄ? vÉjUÉ PÉÆqÉÆÃzÀÄ vÀ¥ÀÅöàvÉÛãÀÄ?

AiÀi˪À£ÀzÀ°è AiÀÄÄJ¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ, E½ªÀAiÀĹì£À°è EArAiÀiÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ!

gÉÃUÀ¤ßUÉ gÁdå §AzÉæ gɨÉPÀ̽UÉ gɸÉÆÖgÉAlß°è PÉ®ì ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ vÀ¥ÀÅöàvÉÛãÀÄ?

«Ã¸Á ¤«ÄävÀÛA §ºÀÄPÀÈvÀ ªÉñÀA! CªÉÄjPÀzÀ ºÉ¯ïÛ PÉÃgï zÀÄrØ®èzÀªÀgÀ£ÀÄß qÉÆÃAmï PÉÃgï!

CªÉÄjPÀPÉÌ ºÉÆUÉÆà ªÉÆzÀÄè CzÀÆ EzÀÄ PÀ°AiÉÆà §zÀÄè, CrUÉ ªÀiÁqÉÆÃzï PÀ¯ïÛ PÉÆ!

PÁAiÀÄðªÁ¹ CvÉÛà PÁ®Ä PÀlÄÖ!

CªÉÄjPÀzÀ°è nãï Kdgï UÉ AiÀiÁªÁUÀÆè ¨ÉÃeÁgï!

HjUÉ §AzÉÆüÀÄ ªÀiÁ°UÉ §zÉð EvÁð¼À! zsÀªÀÄðPÉÌ qÁ®gï PÉÆmÉæ »vÀÛ°UÉ ºÉÆÃV gÀÆ¥Á¬Ä ¯ÉPÀÌ ºÁQzÀßAvÉ! §UÀðgï w£ÉÆßëßUÉ ¨Á¬Ä ªÀ¸ÉÆðãÉƧâ! qÀAiÀÄmï ªÀiÁqÉÆüÀ£ÀÄß r£ÀßjUÉ PÀj¨ÉÃqÀ! ºÀÄ©î zÁgÀªÁqÀzÉÆÃjUÉ J®èzÀPÀÆÌ ºÀwÛ E½AiÀÄĪÀ ZÀl, CªÉÄjPÀ£ÀßjUÉ J®èªÀ£ÀÄß '¦Pïì' ªÀiÁqÉÆ ZÀl! gÁwæ J¯Áè ¹J£É£ï PÉý ¨É¼ÀUÁUÀvÀÄè 'vÁ°¨Á£ï' CAzÉæ wAr£Á CAvÀ PÉýzïßAvÉ! PÁè¸Émï vÀÄA§ ¹ÃgÉUÀ½zÀÆæ GmÉÆ̼ÀîPÉÌãÀÆ E®è CAvÁ¼É! UÀAqÀ ºÉArgÀ dUÀ¼ÀzÀ°è ¯ÁAiÀÄgï ®PÁë¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ! »ªÀiÁ®AiÀÄ ºÀwÛ £ÉÆÃqÀÄ, PÀ£ÀßqÀPÀÆlPÉÌ ZÀAzÁ JwÛ £ÉÆÃqÀÄ! CªÉÄjPÀPÉÌ §AzÀÄ DgÀÄ ªÀµÀð DzÀÆæ C°è E°è GUÉÆîÃzï ªÀiÁvÀæ ©qÀ°®è!

ªÀÄUÀ ªÀiÁvÉwÛzÉæ 'ªÀiÁåPÁØ£À¯ïØ' CAvÁ£É! J®è ªÉÄîνVAvÀ®Æ EªÉÄÃ¯É ¯ÉøÀÄ! CªÉÄjPÀzÀ bÀ½UÉ ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£É ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉùUÉAiÀÄ°è ºÀªÁ¤AiÀÄAvÀæt ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀzÁ AiÀÄĪÀwAiÀÄAwgÀĪÀ ªÀÄqÀ¢ ¨ÉÃPÀÄ ¨sÀƵÀtPÉÆÌAzÀÄ £Á¬Ä ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄÄ¢ vÀAzÉvÁ¬ÄjAzÉãÁUÀ ¨ÉÃPÀÄ? ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÁZÉ ºÁPÀÄ! EArAiÀÄzÀ°è PÁ°®èzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ CªÉÄjPÀzÀ°è PÁj®èzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÀÆ MAzÉÃ! CªÉÄjPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ° gÉÆÃV ªÉÊzÀå CZÁvÀÄAiÀÄð¢AzÀ PÉƮ觺ÀÄzÀÄ E®èªÉà OµÀ¢UÀ¼ÀÄ PÉƮ觺ÀÄzÀÄ EªÉgÀqÀjAzÀ §ZÁªÁzÀªÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ '©®Äè'PÉÆ®ÄèªÀÅzÀÄ RArvÀ!

When you

retire, I can help you miss your job more than you miss your paycheck Social Security has certainly seen better times. And who knows what the future might bring. I can help you plan for your financial future, with or without Social Security. Call or stop by today for details. Clint Bull 6468 College Road Lisle, IL, 60532-9485 (College Square Mall) 630-420-9040 www.edwardjones.com Member SIPC

¥ÀÅl 60

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Lorenzo’s Tailoring and Formal Wear Rental 6476 College Rd., Lisle (College Square Mall)

We offer the largest selection and latest styles. Newest patterned vests & cummerbunds available • Pierre Cardin • Christian Dior • Perry Ellis • Oscar de la Renta WEDDING SPECIAL: Groom’s tux FREE with wedding party of six or more. Dad’s tux ½ price. Discount price for Children.

Call Vince (708) 983-7771 Best Wishes From

Prema Parameswar RE/MAX PROFESSIONALS 22 YEARS EXPERIENCE Member: Council of Residential Specialists (CRS) RE/MAX Hall of Fame BUYING OR SELLING

Call Prema at: 630-679-5418 OR 630-420-2529 Email: Kprema1@aol.com

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 61


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

atÚgÀ VÃvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀªÀgÀÄ: gÀvÀß ¥Ánïï - CgÉÆÃgÀ, E°£ÁAiÀiï £ÁªÀÅ aPÀÌ ªÀÄPÀ̽zÁÝUÀ ºÁqÀÄwÛzÀÝ atÚgÀ VÃvÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¢£À ¤vÀåzÀ DlUÀ¼À°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVzÀݪÀÅ. ±Á¯ÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ºÉýPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ºÁqÀÄwÛzÀÝ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ FUÀ ¸Àé®à §zÀ¯ÁVªÉ. F ¸Àwð ¨sÁgÀvÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ 6 ªÀµÀðzÀ C¦ðvÀ ºÁrzÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÀÄÄzÁÝzÀ atÚgÀ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß E°è ¸ÀAUÀªÀÄ NzÀÄUÀgÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÉÝãÉ. VÃvÉ 1): gÀªÉ GAqÉ §UÉÎ C¦ðvÀ ºÁrzÀ VÃvÉ: gÀªÉ GAqÉ gÀªÉ GAqÉ ©Ãj£À°è PÀAqÉ C¥Àà E®è CAzï PÉÆAqÉ CªÀÄä E®è CAzï PÉÆAqÉ ¨ÁAiÀįÉÆèAzï ºÁPÉÆÌAqÉ PÉÊAiÀÄå¯ï MAzï »qÀPÉÆAqÉ Nr PÁ¯ï ªÀÄÄPÉÆðAqÉ VÃvÉ 2): UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ §UÉÎ MAzÀÄ ¥ÀÅlÖ, CxÀðªÀvÁÛzÀ atÚgÀ VÃvÉ: N UÁA¢ü ªÉÆúÀ£À CªÀÄgÀ ¤£Àß fêÀ£À ±ÁAw ªÀÄAvÀæ¢AzÀ ¤Ã zsÀgÉUÉ vÀAzÉ ¢ªÀå ZÉÃvÀ£À N UÁA¢ü vÁvÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÉÛ dUÀPÉ ºÀÄnÖ ¨Á ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÀgÀ¹ ¤Ã£ÀÄ ¨É¼É¸ÀÄ ¨Á

¥ÀÅl 62

VÃvÉ 3: ºÉÆgÀmÉ £Á£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ PÀÆvÉ MAzÀÄ ªÀÄƯÉUÉ UÁ½ ©Ã¹vÀÄ vÀtÚUÉ ¤zÉÝ §AvÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁ¸ÀÛgï §AzÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ PÉÆlÖgÀÄ MAzÀÄ PÉ£ÉßUÉ VÃvÉ 4: ªÀÄPÀ̽zÁÝUÀ PÁUÀzÀ zÉÆÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀļÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è DlªÁrzÀÝ£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀgÀĪÀzÀÄ F VÃvÉ: ªÀļÉAiÀÄÄ §A¢vÀÄ gÀ¥Á gÀ¥Á VqÀUÀ¼ÀÄ vÉÆAiÀÄݪÀÅ vÀ¥Á vÀ¥Á CAUÀ¼ÀªÉ¯Áè ¤ÃgÁAiÀÄÄÛ DqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ C£ÀĪÁAiÀÄÄÛ PÁUÀzÀ zÉÆÃtÂAiÀÄ ªÀiÁrzɪÀÅ ªÉÄ®è£É ¤ÃgÀ° E½¹zɪÀÅ zÉÆÃtÂAiÀÄÄ ºÉÆgÀnvÀÄ eÉÆÃgÁV £ÉÆÃqÀÄvÀ ¤AvɪÀÅ ¨ÉgÀUÁV

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

UÀgÀwAiÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀªÀgÀÄ: GªÀÄ ¥ÀzÀQ - ¯ÁAiÀįï, E°£ÁAiÀiï UÀgÀwAiÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ eÁ£À¥ÀzÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ MAzÀÄ CA±À. F ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ aPÀ̪À½zÁÝUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä, ¥ÀzÁäªÀwAiÀĪÀgÀÄ ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨É½UÉάÄAzÀ ¸ÀAeÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CrUÉ PÉ®¸À, PÀÄlÄÖªÀ, gÀħÄâªÀ, ºÀ¸À£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ (5 zÀ±ÀPÀzÀ »AzÉ) F ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£Àß £É£À¦£À CAUÀ¼ÀzÀ°è G½¢gÀĪÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß F ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è PÀqÀ¯ÁZÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ°è ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÉÝãÉ: ºÉtÄÚ ºÀqÉAiÀÄ° ¨ÉÃqÀ ºÉgÀªÀjUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃqÀ ºÉtÄÚ ºÉÆÃzÁUÀ C¼À¨ÉÃqÀ ºÉtÄÚ ºÉÆÃzÁUÀ C¼À¨ÉÃqÀ ºÀqÉzÀªÀé ¹mÁÖV ²ªÀ£À §AiÀÄå¨ÉÃqÀ ||1||

ºÀqÉzÀªÀé ºÁ¼ÉAzÀÄ (EzÁݼÉAzÀÄ) zÀqÀ zÀqÀ £Á §AzÉ M¼ÀUÉ CtÚAiÀÄå£À ªÀÄqÀ¢ÃAiÀÄ M¼ÀUÉ CtÚAiÀÄå£À ªÀÄqÀ¢ÃAiÀÄ zsÀ¤ PÉý vÀ®Ä¨ÁV°AzÀ wgÀÄVÃzÉ ||7||

vÁ¬ÄzÀæ vÀªÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ vÀA¢zÀæ §¼ÀUÀ ºÉZÀÄÑ ¸Á«gÀPÀ ºÉZÀÄÑ ¥Àw ¥ÀÅgÀĵÀ ¸Á«gÀPÀ ºÉZÀÄÑ ¥Àw ¥ÀÅgÀĵÀ ºÀqÉzÀªÀé ªÀiÁtÂPÀzÀ ºÀgÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ£ÉZÀÄÑ ||2||

ºÀqÉzÀªÀé EzÁÝUÀ £ÀqÀĪÀĤ £À£ÀVvÀÛ PÀqÀUÀzÀ PÉÊAiÀÄ ¸ÉÆ¸É §AzÀÄ PÀqÀUÀzÀ PÉÊAiÀÄ ¸ÉÆ¸É §AzÀÄ £ÀqɪÁUÀ vÀÄ¢UÀnÖ (ºÉÆgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖ)£À£ÀUÀ JgÀªÁAiÀÄÛ||8||

PÀtÄÚ ªÀÄÆUÀÄ¯É £À£Àß ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ Zɮī §tÚPÀ £À£Àß ¸Éƹ Zɮī §tÚPÀ £À£Àß ¸Éƹ Zɮī zÀ¹gÉÃPÀ §¤ßà ªÀÄÄrzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ZɮĪÀ ||3||

¨Áå¹V ¢ªÀ¸ÀPÉ ¨Éë£À ©üêÀÄgÀwAiÉÄA§ ºÉÆ¼É ©üêÀÄgÀwAiÉÄA§ ºÉÆ¼É ¤Ã vÀA¥À £À£Àß vÀªÀjÃUÉ

CªÀjUÉ CªÀgÀtÚ CªÀ®QÌ PÀ¼ÀĺÁå£À £ÀªÀÄätÚ£ÉãÀÄ §qÀªÀ£ÉãÀ? £ÀªÀÄätÚ£ÉãÀÄ §qÀªÀ£ÉãÀ? PÁå¢Và UÀjAiÉƼÀUÉ WÀ½Và PÀ¼ÀĺÁå£À ||4||

CtÚ£À ºÉAqÀÄw PÀAtÂÚUÉ M¼ÉîªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄAtzÀ ¤ÃgÀÄ M°ªÀÄÄAzÀ ¸ÀÄAtzÀ ¤ÃgÀÄ M°ªÀÄÄAzÀ ElUÉÆAqÀÄ J«Ääà ºÁ¯ÉAzÀÄ §r¸Áå¼À ||10||

¨Á½AiÀÄ §£ÀzÁUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀĪÀ£ÁågÀ vÁ¬Ä ºÀqÉzÀªÀé£À QjªÀÄUÀ vÁ¬Ä ºÀqÉzÀªÀé£À QjªÀÄUÀ £À£Àß vÀªÀÄä ¨Á½ÃUÉ ¤ÃgÀ ©mÁÖ£À ||5||

AiÀiÁ®QÌ PÁ¬Ä ¸ÀÄ°zÀÄ AiÀiÁªÀ CrV ªÀiÁqÉãÀ HjUÉÆíÃUÁågÀ gÁAiÀÄgÀÄ HjUÉÆíÃUÁågÀ gÁAiÀÄgÀÄ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀ CrVà ªÀiÁr ¥sÀ®ªÉãÀ ||11||

gÁAiÀÄ §gÀÄvÁgÀAvÀ gÁwæAiÀÄ° ¤ÃjlÄÖ gÀ£Àß §ZÀÑ®PÀ ªÀÄt ºÁQ gÀ£Àß §ZÀÑ®PÀ ªÀÄt ºÁQ PÉüÉãÀ ¸ÀtÚªÀ¼À ªÀiÁå¯É ¸ÀªÀvÁåPÀ ||6||

ºÀÄlÄÖvÀ¯É ºÀƪÁzÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀ¯É JgÀªÁzÉ ºÀÄnÖzÁ ªÀÄ£ÉUÉ JgÀªÁzÉ ºÀÄnÖzÁ ªÀÄ£ÉUÉ JgÀªÁzÉ ºÀqÉzÀªÁé PÉÆlÖ ªÀÄ£ÉUÉÆAzÀÄ ¹jAiÀiÁzÉ ||12||

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

ªÀÄgÀ ZÉAzÀ vÀA¥À vÀA¥À ºÀqÉzÀªÀé ||9||

¥ÀÅl 63


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ CªÀgÀ 'ªÀÄjÃaPÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ' ©. «. PÉ¢¯ÁAiÀÄ - ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 'ªÀÄjÃaPÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ' CªÉÄjPÁzÀ°è PÀ¼ÉzÀ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ CªÀgÀ 19 PÀvÉUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À. PÀ£ÀßqÀ £Ár£À°è ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ MAzÀÄ ¸ÀÆPÀë÷ä ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã® fêÀ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÉÄÊ°UÀ¼ÁZÉAiÀÄ «©ü£Àß ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ ««zsÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÀÆ, C£ÀĨsÀªÀUÀ½UÀÆ ¸ÀàA¢¹zÀ ¥Àj F PÀvÉUÀ¼À°è ¸ÉÆUÀ¸ÁV ªÀÄÆr §A¢zÉ. ¯ÉÃRQ ºÉüÀĪÀAvÉ '30 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CªÉÄjPÀPÉÌ §AzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ EwÛÃZÉUÉ §AzÀªÀgÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ½VAvÀ ©ü£ÀߪÁzÀªÀÅ. DUÀ CªÉÄjPÀzÀ°è PÀ£ÀßrUÀgÉÃPÉ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÉà EgÀ°®è. ¨sÁgÀvÀªÀÇ FV£ÀAvÉ 'CªÉÄjPÀ£Éʸï' DVgÀ°®è. ¥ÀǪÀð ¥ÀǪÀðªÉÃ; ¥À²ÑªÀÄ ¥À²ÑªÀĪÉà DVzÀÝ PÁ®ªÀzÀÄ. F ºÉƸÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è UÀAqÀ-ºÉArgÀ ¸ÀA§AzsÀ, ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ºÉtÂÚ£À ¸ÁÜ£À, ºÉvÀÛªÀjUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ IÄt ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÆ, ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÀA©PÉUÀ¼ÀÆ wêÀæ ¥ÀjÃPÉëVÃqÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. C®èzÉ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀ ¨sÁgÀvÀPÁÌV ºÀA§°¸ÀÄwÛzÉÝêÉÇà D ¨sÁgÀvÀ FUÀ C°è®è JA§ ¨sÀæªÀÄ ¤gÀ¸À£À, £ÁªÀÅ CgÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄR, ¸ÀAvÀȦÛ, ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼ÀÄ F ªÉʨsÉÆÃUÀ, L¹jUÀ¼À £ÁqÁzÀ CªÉÄjPÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¹PÀÄÌwÛ®èªÉÃPÉ JA§ ¤gÁ¸É- »ÃUÉ C¤ªÁ¹ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£ÉƼÀV£À DAzÉÆüÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀxÉAiÀiÁV PÁ¢qÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß E°èzÉ.' F ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è ¯ÉÃRQ UÀt¤ÃAiÀÄ AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß UÀ½¹zÁÝgÉ. ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® CªÉÄjPÀzÀ°èzÀÝgÀÆ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ¢gÀĪÀÅzÀµÉÖà C®è, ¸ÀªÀÄxÀðªÁV §¼À¹ vÀ£Àß C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß, aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è ªÀåPÀÛUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀPÁÌV CªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£É ¸À®è¨ÉÃPÀÄ. C¤ªÁ¹UÀ¼À ªÀiÁ£À¹PÀ vÀĪÀÄÄ®UÀ¼ÀÄ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀÄ°è JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁV §gÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, ªÀiË®å ¸ÀAWÀµÀð¢AzÀÄAmÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ, ºÀzÀUÉqÀĪÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ, vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À CAvÀgÀ ¸ÀȶָÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ, 'E°ègÀ¯ÁgÉ, C°è ºÉÆÃUÀ¯ÁgÉ' JA§AxÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ- EAxÀ C£ÉÃPÀ fêÀAvÀ ªÁ¸ÀÛªÀUÀ¼À ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªÀ avÀæt F PÀvÉUÀ¼À°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ªÉÄÊ vÁ½zÉ. C£ÀĨsÀªÀzÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, ªÀ¸ÀÄÛ«£À £Á«Ã£Àå, ¸À°Ã¸ÁV N¢¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨sÁµÉ, C®è°è «ÄAZÀĪÀ ºÁ¸Àå ¥ÀæeÉÕ, ¨sÁªÀ°¥ÀÛªÁVzÀÆÝ ¨sÁªÁwgÉÃPÀPÉÌ §°AiÀiÁUÀzÀ ¸ÀAAiÀĪÀÄ¥ÀÇtð §gÀªÀtÂUÉ..qÁ. JZï.J¸ï.«.AiÀĪÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀAvÉ '§zÀÄPÀ£ÀÄß vÉgÉzÀ PÀtÂÚAzÀ £ÉÆÃqÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ zsÁgÀt ±ÀQÛ¬ÄAzÀ NzÀÄUÀjUÉ D¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ.' E°è£À PÀvÉUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÉÊ«zsÀåªÀÇ EgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ. '¸ÉÆÃ®Ä UɮĪÀÅ', ¦æÃwAiÀÄ ¸Àà±Àð'

¥ÀÅl 64

C¥Ààl CªÉÄjPÀ£ï zÀA¥ÀwUÀ¼À PÀvÉUÀ¼ÁzÀgÉ '§qÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DvÀä UËgÀªÀ' ¨Á®åzÀ £É£À¥À£ÁßzsÀj¹zÀ PÀvÉ, 'ªÀÄgÀ½ AiÀÄvÀߪÀ ªÀiÁqÀ¢gÀÄ', '¸ÀªÀÄgÀ¸ÀªÉà fêÀ£À', '¯Álj dégÀ' ºÁ¸Àå ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ®WÀÄ zsÁnAiÀÄ PÀvÉUÀ¼ÁzÀgÉ 'ªÀÄjÃaPÉ', 'V½AiÀÄÄ ¥ÀAdgÀzÉƽ®è', '¸ÀÄRªÁV¢ÝÃAiÀiÁ', 'AiÀiÁgÀÄ »vÀªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ' JA§ PÀvÉUÀ¼À°èC¤ªÁ¹ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ¸ÀÆPÀë÷äUÀ¼À£ÀÄß UÀ滹 UÀA©üÃgÀªÁzÀ aAvÀ£ÉUÉÆqÀÄتÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ªÀÄÆr §A¢zÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ '¸ÀÄRªÁV¢ÝÃAiÀiÁ' PÀvÉAiÀÄ°è ¹ÃvÀªÀÄä CªÉÄjPÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ C°è£À ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ MVÎPÉƼÀî®Ä AiÀÄw߸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É. D ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è CªÀ½UÁUÀĪÀ ¹»-PÀ» C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è CªÀ¼À aAvÀ£É ªÀåPÀÛªÁUÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ- "¸ÀÄR CAzÀgÉ £À£Àß CUÀvÀå E£ÉÆߧâjVzÀÄÝ D ¸ÉêÉAiÀÄ°è vÀȦÛAiÀÄ£ÀÄß PÁtĪÀÅ¢gÀ§ºÀÄzÉ?" ºÁUÉAiÉÄà ¥ÀgÀQÃAiÀÄ ¥ÀæeÉÕ PÉêÀ® ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀjUÀµÉÖà C®è, C°è PÉ®ªÀÅ ªÀµÀð PÁ® EzÀÄÝ FUÀ ºÀÄlÆÖjUÉ §AzÀ C¤ªÁ¹UÀ½UÀÆ CAxÀzÉà C£ÀĨsÀªÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ '¸ÀĪÀÄä£É ¤ªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉ' JA§ PÀvÉAiÀÄ°è £À«gÁV ªÀåPÀÛªÁVzÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÆ 'CªÉÄjPÀ£ÉʸïØ' DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ ¸ÀÆZÀ£É E°è zsÀé¤vÀªÁVzÉ. 'AiÀiÁgÀÄ »vÀªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ' E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ PÀvÉ. F PÀvÉAiÀÄ CAvÀå C¤jÃQëvÀªÁVzÀÄÝ «²µÀÖ C£ÀĨsÀªÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. F PÀvÉUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ 1982jAzÀ 2002gÀªÀgÉV£À E¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è. ¯ÉÃRQ vÀ£Àß C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À «ÄwAiÉƼÀUÉà PÀvÉ PÀlÄÖªÀ PÀ¯ÉUÁjPÉAiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV ªÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E°è UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉÃRPÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è ¸Á¥sÀ®åzÀ vÁgÀvÀªÀÄå EgÀĪÀÅzÀÄ ¸Áé¨sÁ«PÀ. EzÀÄ «SÁåvÀ ¸Á»wUÀ¼À PÀÈwUÀ½UÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ. £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄgÀÄ E£ÀÆß GvÀÛªÀÄ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀħ®ègÉA§ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß F ¸ÀAPÀ®£À NzÀÄUÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. C¤ªÁ¹ PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ §AzsÀÄ, §¼ÀUÀzÀªÀgÀ ¸ÀASÉå UÀt¤ÃAiÀĪÁV ¨É¼É¢gÀĪÀ EA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ NzÀÄUÀjUÉ D¥ÀÛªÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀ«®è. C®èzÉ CªÉÄjPÀzÀ°ègÀĪÀ C¤ªÁ¹ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ fêÀ£À CAzÀgÉ ªÉʨsÀªÀAiÀÄÄvÀ ¨sÉÆÃUÀ fêÀ£À JA§ ¸ÀgÀ½ÃPÀÈvÀ UÀæ»PÉ ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀ PÀtÄÚ vÉgɸÀÄvÁÛ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ««zsÀ ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è E°è£À PÀvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVªÉ. MnÖ£À°è 'ªÀÄjÃaPÉ' PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ MAzÀÄ «²µÀÖ PÉÆqÀÄUÉ. F ¸ÁºÀ¸ÀPÁÌV £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄjUÉ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÉÄaÑUÉ ¸À®è¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå gÀAUÀ

PÀ£ÀßqÀ ªÀ¸ÀAvÀ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ ±À¤ªÁgÀ, ªÉÄà 29, 2004, ¨É½UÉÎ 10jAzÀ gÁwæ 10gÀ ªÀgÉUÉ «®£ÉÆêÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ (St. Mary's Hall), «®£ÉÆêÀ, ¥É¤ì¯ÉéäAiÀÄ «®£ÉÆêÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÁæaãÀ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀĤPÀ ¨sÁµÁ «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ wæªÉÃtÂAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ F ªÀµÀðzÀ ¸ÀägÀt ªÁgÁAvÀåzÀ°è (Memorial Day Weekend) ¦üû®qÉ°áAiÀÄ §½ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ F «±ÉõÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ¤ªÉÄä®èjUÀÆ ºÁ¢ðPÀ ¸ÁéUÀvÀ.

F ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀzÀ gÀ¸À¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ: PÀ« PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀ d£Àä ±ÀvÁ©ÝAiÀÄ CAUÀªÁV «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¯ÉÃRPÀgÀÆ, «zÁéA¸ÀgÀÆ DzÀ qÁ. ¥Àæ¨sÀıÀAPÀgÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ, PÀĪÉA¥ÀÅ §UÉÎ ¨sÁµÀt PÀĪÉA¥ÀÅ ¸ÀägÀtUÀæAxÀ ¥ÀæPÀl£É E°è £É®¹gÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸Á»vÀå PÀ¯Á ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÁ²¸ÀĪÀAxÀ, GvÉÛÃf¸ÀĪÀAxÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀ¥ÀæZÉÆÃzÀPÀªÁzÀ ¨sÁµÀtUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAªÁzÀUÀ¼ÀÄ £ÁlPÀ: ¨ÉgÀ¼ï UÉ PÉÆgÀ¼ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ ªÀÄ£ÀgÀAd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ«UÉÆÃ¶× ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ PÀ°PÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß triveniUSA.org ªÀÄvÀÄÛ thatskannada.com UÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä J®èjUÀÆ ¸ÁéUÀvÀ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå gÀAUÀzÀ ¥ÀgÀªÁV qÁ. JZï.ªÉÊ. gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï (610-566-7820)

qÁ. JZï.PÉ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï(212-725-7277) qÁ. JA.J¸ï. £ÀlgÁd (301-926-4092) ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 65


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

¥ÀÅl 66

Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

UÀ°©° ¥ÀzÀ§AzsÀ (JUMBLE) qÁ. ¢£Éñï PÁzÀªÀÄÄ¢Ý, CgÉÆÃgÀ, E°£ÁAiÀiï t UÁæ G

vÀ ªÀÄ ¥Á

ªÀiÁ ªÁ £À

ºÀ

®Ä

£À

j

«

£É qÀA «

§

zsÀ

£Àå

« zsÁ «

§Äæ ¥sÉ

ªÀ

ªÀÇå gÀ

»

ªÀiÁA «Äà ¸É

§ PÉÆÃ qÀÄ

¸Ë

ºÀ

¼É

ºÀ½îAiÀÄ ºÉAUÀ¸ÀÄ

vÀÄ

j

ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥ÁAqÀªÀ£À ªÀÄUÀ

¢ ªÀiÁ £À

UÁ ªÀiÁ gÀ

vÀÄ

gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À PÁtÄ«j°è

ºÁ zÀÞ ªÀÄ AiÀÄÄ

ªÀ

zÀæ ¸ÀÄÛ ªÀ

vÀÛ ®å ZÁA a

ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀPÉ ºÉƸÀ ºÀgÀıÀªÀ vÀgÀĪÀ ºÀ§â

»A¢£À ¸ÀAaPÉAiÀÄ ¥ÀzÀ§AzsÀzÀ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ §¼ÀĪÀ½, ¥ÁzÀgÀ¸À, ªÀĢãÁ, PÁAiÀÄPÀ, «Ä£ÀÄUÀÄvÁgÉ - ªÀÄgÉAiÀÄzÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ; ¥ÀArvÀ, ¢PÀÄÌzɸÉ, DPÀ¹äPÀ, «¥ÀAiÀiÁð¸À - D¢PÀ« ¥ÀA¥À; ªÀÄgÀ¼ÀÄ, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ, ªÀÄÄV®Ä, UÀĽUÉ - ªÀÄÄUÀļÀÄ£ÀUÉ; PÁ¯ÉÎeÉÓ, ¹ÃUÉPÁ¬Ä, DqÀA§gÀ, «©ü£Àß, £À«®ÄUÀj, ©¹®ÄÎzÀÄgÉ - ¹jUÀ£ÀßqÀA UɯÉÎ

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 67


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Dasa Day 2003

¥ÀÅl 68

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Recipient of the 2003 Chicago Dance Award “Beautifuly evocative” - The Chicago Reader

“Riveting…exquisite” - The Chicago Tribune

2004 Chicago Area Performances April 3 Of Rama and Sita Company performance Balaji Temple, Aurora

October 16 Solo performance of new work by Krithika Rajagopalan Harold Washington Library Center, Chicago

September 25 and 26 Company performance of new work Harold Washington Library Center, Chicago

November 6 Selected works. North Shore Center for the Performing Arts in Skokie

October 9 Inside/Outside WORLD PREMIERE College of DuPage, Glen Ellyn, Illinois

School and Classes Natya offers classes in Bharata Natyam, the premier classical dance form of India, for students of all levels in Lombard, Wilmette, Schaumburg, Oak Brook, Balaji Temple (Aurora), and downtown Chicago. Students receive personal attention from Natya founder and artistic director Hema Rajagopalan, seven-time recipient of the National Endowment for the Arts Choreography Fellowship. For additional performance information, or to register for a class, contact Natya at: Fine Arts Building, 410 S. Michigan Ave. Suite 725, Chicago, IL 60605 Tel (312) 212-1240 Fax (312) 212-1250

email: bill@natya.com » www.natya.com

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 69


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Deepavali 2003

¥ÀÅl 70

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

¥ÀÅl 71


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

¥ÀÅl 72

Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

¥ÀÅl 73


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Open Forum 2004

¥ÀÅl 74

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Bowling Event 2004

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 75


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

¥ÀzÀgÀAUÀ 2004.1 1

2

3

4

11

12

16

27

6

23 29

30

31

40 44

55

45

56 61 64

¥ÀÅl 76

33

46

41 47

57

48

63 66

75

70 76

80

50

59

62

69

49 53

58

65

68

79

32

52

60

74

26

37

39 43

10

21

25

51 54

20

36

38

9 15

19

24

35

8

14 18

28

42

77

13

17 22

34

5

67

71

72

77

73

78 81

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

¥ÀÅl 77


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

AiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÁ¢ PÀ¼ÉzÀgÀÆ AiÀÄÄUÁ¢ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwzÉ.

ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ! «dAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀiï ¨sÀmï »£ïìqÉïï, E°£ÁAiÀiï

¥ÀÅl 78

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

LIVING LIFE’S SIMPLE PLEASURES Vijaya Bhat - Hinsdale, Illinois While racking my brain for a suitable topic for the Ugadi issue of “SANGAMA”, I was reminded of our recent trip to Cancun, Mexico. After asking friends who had previously visited Cancun, we decided it was the right place to celebrate our wedding anniversary. We purchased an all inclusive vacation which included round trip air fare and 7 days’ hotel accommodations recommended by our travel agent. While the travel agent reminded that our reservation was non refundable, I was assured by my husband (who believed it was a special trip for us both) that we would not be canceling despite work or family commitments. The weather was very cold in Chicago and I knew my husband needed a vacation, so we decided to go ahead and enjoy ourselves, despite knowing our children and extended family could not join us for the celebration. Our travels started out great--the flight time from Chicago to Cancun is only 3 hours! By the time I had enjoyed my cup of tea, checked out our fellow travelers on the plane, browsed through the boring airline magazines, and of course a short nap, we were ready to land in Cancun. (By the way, if you are one of those people who look forward to airline meals, forget it! They no longer serve food on short trips- sometimes not even those tiny bags of peanuts which I so enjoy.) My husband, who enjoys the plane ride, woke me up as we were ready to land. As I looked through the window, I saw nothing but a small airport with one or two aircrafts, surrounded by green grass, open fields and some trees similar to my hometown Bajpe airport (Mangalore) but definitely lacking the sight of green luscious paddy fields and coconut/areca trees. The airport was small but neat and started to remind me of India. After a very easy customs clearance, we proceeded with enthusiasm and vigor, as all tourists should. As we exited the airport, we soaked up the warm rays of the balmy temperature: 80 F (In Chicago when we left, it was -12 F in January). I realized we no longer needed our coats! Our hotel was rustic with native decoration and a “flare” of the authentic Mexican ambiance, perfect for a vacation stay. Our room was facing the palm tree lined beach and cool blue ocean waters. The scenery was picture perfect! The openness of the

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

room, the palm trees, and the hammock, all reminded us of my mother’s house and their open and airy upstairs guest room. I wished my children were with us to enjoy! After freshening up, we went for lunch (already 3:00 pm) in one of the hotel’s several pool side restaurants. We were the only couple there at that time and the waiters were waiting to serve you! We ordered a light Mexican meal plate with fresh salsa, avocado, and salad, and hot chili sauce— wow! How delicious it was! We ate with relish until we were stuffed! The weather was so perfect that we sat outside enjoying ourselves under the shade of an almond tree which reminded me of a convent elementary school I attended once. There, the tree’s fruits used to fall all over the ground. We felt content and energetic after the full meal, and we were now ready to explore the island! We attended the introductory tour of our vacation package, signed up for the important sight tours over the next 3 days, and by then it was tea time. Then we went to explore the nearby shopping area. The outdoor market reminded us of India where you have to bargain for each item and end your day, with a sense of accomplishment as a smart shopper! In fact, they expect you to bargain in Cancun so they increase their prices. I bought a few trinkets and souvenirs and saved the rest for later. After a short siesta, we went out again for dinner to a nearby Italian restaurant. The food was great! The next three days, we got up early and took 2-3 hour site tours to the Mayan village, the tropical sites, the beaches etc. Each evening, we visited different restaurants-Italian, Mexican; we explored almost all the fine dining places on the Island. We spent the next three days, sight seeing on our own, eating, shopping, eating some more….and pretty soon we realized all the market places had similar things. Yet it was fun spending money, haggling over small souvenirs for our children and family! For me, the trip was very much like visiting India without my mother’s rotis and palya. The creeping bougainvillea, the colorful hibiscus adorning the fences, the guava, mango, papaya, coconut trees, and banana plants, all reminded me of back home. Especially when we walked on the edge of the huts in “TULUM” the Mayan village, I felt like I was in

¥ÀÅl 79


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ my husband’s native home in the village surrounded by areca garden. I bought a coconut for its water and the fruit inside (paid quite a lot of money) but was disappointed to find no fruit inside. The taxi walas and the gardeners outside the hotel were waiting for the truck to deliver their breakfast. Again everything reminded me of back home. The same lifestyle we were used to and left behind in India means more special now and here we pay for the experience! Although we were having a wonderful time, we frequently thought of our children and Sister and brother in law with whom we have shared many of our vacations. My husband and I fought at silly things, laughed at many things, and talked of everything and anything- our children, our life together, but mostly, of our many good memories. There were lots of irritating things about my husband: like him getting up every morning at 5:30 a.m. even during our vacation, finishing his morning walk and exercise along the beach, and then ready to start the day, while I was still in bed – I’m not a morning person!!!. I had planned to be very sporty and do lots of morning exercise on this trip, but somehow it never happened. Those few days, we had no work, no one to account to, and we could do anything we wanted! Thus, my husband persuaded me to get my hair braided when those Caribbean girls in the market place told him that I would look sexy. I always wanted to get those braids, so I thought that this was the time! My husband told me that the braids added “lakshana” to my face. We took lots of pictures in front of all the picturesque scenery. Later I realized I am in all the pictures!! We shopped and shopped and we purchased more unnecessary things. We wanted to explore the night clubs, however we discovered long lines outside the clubs with people of ages between 18-35, where we felt out of place so we went to the more sober place, the “Salsa club”. On the day of our anniversary (January 18th), we went to an elegant Mexican/Spanish restaurant where a live Mariachi band was playing and the local women in colorful costumes made fresh colorful tortilas (spinach, flour, and chili/tomato). We drank margaritas, wore sombreros and had our pictures taken with the band. My husband tipped the singers generously so they sang more songs, romantic songs—it was a perfect celebration of our anniversary: very pleasant, romantic, private, and I felt spoiled, privileged and content! Again, we missed the children!!

¥ÀÅl 80

Sangama 2004, Ugadi Edition

Walking back to the hotel that night on the beach which was empty and seemed like our own private, I pushed off the thoughts of unaccomplished goals in my life, and the unfulfilled wishes that tried to creep into my mind. I did not want to talk about them and spoil the good time we were having. I saw the man I married 30 years ago looking so happy and enjoying the vacation he highly deserved and was talking about the next trip we would enjoy. Having married very young (in my late teens) and being left behind by my then new husband only two days after my marriage to complete my studies, this was my first real honeymoon! For me it was the best vacation! At week’s end, we had our last dinner on the island and afterwards, while I was lying lazily on the bed in the hotel room, I watched my husband pack all the delicate things we bought into the suitcases but I did not help! I thought how organized, efficient, disciplined and hard working he was, and I was not. Two people with such opposite characters, how can we be compatible? We would definitely not win “the made for each other competion”, but yet, I knew after all these years, more than ever, he is the right match for me. I would like to spend more vacations with him, and if I must get old then let it be with him! He is everything I am not. Maybe that’s why we are right for each other. I must have done something good to find a kind, generous husband who is also a good provider and father--not to mention he also excels in house keeping, gardening and cooking! By George! I have made it!! Next morning, my efficient husband irritated me once again by making me get ready very early and arrive 3 hours prior to our flight at the airport. We had to be the first one everywhere you see! We were outside the hotel 45 minutes early before the pick up time. The airport ride was late and arrived after we waited for almost an hour! I was restless and grouchy and my husband did not say anything. However, we made it to the airport in plenty of time. Once there, in spite of my ego, I admitted to myself secretly that coming a little early didn’t hurt, in fact it is more relaxing and not rushed! As we waited in the airport we saw the new tourists coming in with the same enthusiasm, innocence that we had a week ago, all ready to explore the island! We said goodbye to Cancun and hello to the cold Chicago weather and the daily humdrum! I was eager to see home and the loved ones including my

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

little Paru (our 8 months old puppy) whom we’d left behind. The little getaway was a perfect vacation to appreciate what I truly have in life. As the tour guide stated, “In Mexico, life is simple-the people may not have much but they enjoy each moment and the simple pleasures in life”.

passes, it is important to take stock of what is most valuable. Spending quality time with your spouse/family and most of all, taking time to enjoy each other, cherish your moments together is important. My husband is not only my other half, he is the man that I share my life’s journey with and there is no time like the present to celebrate our path. As should you with your loved ones. Make haste-enjoy today. Never wait for tomorrow.

So whether it is Cancun, Miami, the islands, or somewhere else, take a short trip. Life is long but also very short and the days go by-and as time __________________________________________________________________________________________

Tranquilville Chitra C. Sridar - Chicago, Illinois Salient view, Peace all around Listen to the Striking Silence To Feel the Blessed Sense of Me Once Identity is lucid the haze clears Pure Truth flows Tenderly Amid Strength via voids of emotions A location Apathetic to turmoil and chaos Serene with Poise Buoyant with Cheer All are Naked for Faith; Absent is shame Acceptance of disparity Blends the variation Distinction of gratitude from desire Makes for numerous trails of Choice Each ripe with lush Incidents Brilliant Events in Vivid Knowledge Light the Walkway like in Heaven A Pedestal I picture and ache for To Feel, Touch and Sense nothing but Good A destination Simple and yet so intricate That the barbed key agonizingly stings Oh but I am lost. Can you direct me to Tranquilville? __________________________________________________________________________________________

Blessed We Are Ramprasad Mittur - Tullahoma, Tennesse Blessed we are with the moment in time to greet Another new year in journey of life together to toot Being utmost reverential to the divine for his kind treat Showing our gestures in words and deed paying our tribute Opening our heart and soul showing our feelings being thankful For today and all bygone yesterday having hope and faith Living in the heart of universe like mortals being grateful Lighting the flames in the name of divine searching for truth Walking in the shadows of life within lines of honor Fulfilling the duty on hand big and small with esteem Feeling the joy of time and place sharing the laughter Being fully aware we are only bubbles on life’s stream Floating on river of time riding on waves of grace Until when free we will be walking through life’s maze

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 81


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

The Notions of Good and Evil in Hindu and Buddhist Mythologies Preeti Shivakumar, University of Illinois, Champaign Mythology, regardless of religion, has many different purposes and functions: They may sanctify religious, cultural, and social rituals; they can provide explanations for phenomena which are not directly observable or which cannot be explained with worldly knowledge; and they can be a rich source of material for the arts. However, perhaps the most important aspect of myths is that they provide culture-independent, as well as culturespecific, definitions of good and evil. In society, individuals are always concerned with the concepts of good and evil. Although this same mode of thinking may span across different cultures, it is interesting how each group of people define these characteristics. In the Hindu and Buddhist way of thought, the basis for what is “good” and what is “evil” can be found in example through its vast mythologies. Because of the large popularity of the great Epics, the Ramayana, Mahabharata, and the Buddhist myths, society is provided with a solid, model definition of the terms. By taking a close look at the trials and tribulations of each of the Epics’ characters and then considering the individual’s actions, one can easily see how good and evil is portrayed in the Hindu and Buddhist way of life. Body It is very important to realize that in Hindu and Buddhist mythology, the concepts of good and evil are not absolute ideas; rather, a balance of many things. No existence can ever be truly classified as absolutely good or absolutely evil. In Hinduism, the concepts of Maya and Rta (pronounced as artha) should be considered when deciding that fine balance between good and evil. In the world of Maya, things are created in opposites forces: Man and woman, lightness and darkness, life and death. For the universe to sustain itself, these opposite forces must exist, but in a state of balance. When the concepts and laws of Rta (order, harmony, balance) were upheld at certain orders of life (cosmic, social, and individual), it was viewed as “good.” Therefore, if the state of balance at each different order is seen as “good” in Hindu mythology, that which threatened or tried to destroy the balance of the opposites was evil. Thus, this was the view that was held by the Hindu people. The entity or existence, which helps establish the

¥ÀÅl 82

balance, is “good” and that which tries to disturb the order is evil. Also, it is important to see here that good and evil are also relative to specific orders. For example, “good” in the cosmic but not the social order. It was mentioned earlier that no existence could be absolutely innate of each extreme. The reason given for this is that once the imbalance is removed, and balance restored, that form (which created the imbalance) is no longer viewed as evil. Thus, Hindu mythology embraces the temporary view of existences being good or evil. These views, and the ones mentioned before, shall be considered with respect to the great epics Ramayana and Mahabharata. The integration of the concepts shall be considered in these two myths in particular because of their great popularity and influence upon the Hindu way of life. The Ramayana was composed by Valmiki some time during the period 400-200 B.C. in about 24,000 verses. “The Indian tradition views the story of Rama as a conflict between ‘good’ and ‘evil’ and the ultimate conquest of ‘good’ over ‘evil’” (Pandharipande 52). Throughout the Epic, the concepts of good and evil are incorporated into the characters and their actions. Rama, Lakshmana, Sita, Hanuman, and Bharata are considered to be the definition of the “ideal” in the Epic. Rama is the ideal king, Sita, the ideal wife, Lakshmana and Bharata, the ideal brothers, and Hanuman, the ideal friend. Their roles play an important role in the story when decisions are being made by each of them. Their decisions are not influenced at all by their rewards, but are solely made for the good of their social duty. According to Shastri Athavale, Rama was needed to destroy the demons and thus, restore order upon earth (Athavale 157). Therefore, Vishnu descended upon earth taking the form of Rama, King Dasaratha’s newborn, giving him the strength to complete such tasks. Because of this aspect of trying to restore harmony, Rama is viewed as good. After destroying numerous rakshasas and the demon Ravana, society views Rama as good for his help in restoring peace to the community. Furthermore, Rama is always known for upholding his social duty, even if it meant going against his own wishes. An excellent example of this is Sita’s

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

Fire Trial. Rama knew for himself that Sita was in fact pure and chaste, but to uphold his social duty as a king, he had to prove it to his kingdom and lead the example. Some believe that Rama could be evil within the individual level by putting Sita through this trial; however, “dharma clearly dictated abiding by one’s social duty over and above one’s individual duty, even when it made one negligent regarding individual duty” (Pandharipande 53). Thus, he put society’s wishes over his own desires; a characteristic “good.” The other “good” characters in The Ramayana share similar attributes as Rama. Going to the situation where Rama is banished from the kingdom and Bharata is made to be king, Bharata also refuses to take the thrown, knowing that it rightfully belongs to Rama. Thus, he does not partake in his own selfish desires and obeys to his duty as a brother. This type of behavior is prevalent in all of the “ideal” characters. In Valmiki Ramayana Darshan, the author is careful to mention: “Great philosophers all over the world are greatly struck by these lofty characters of the Ramayana. They cannot imagine that it was possible for any two brothers [Rama and Bharata] to love and respect each other so much as to renounce the throne. We often see in the world, competition and assertion of right for power and riches; we never see competition for self-denial, sacrifice or renouncing one’s own self as we see in the Ramayana.” (116) On the other hand, the Epic presents the characteristic evil through its description of Rakshasas and Ravana. A rakshasa “is a person who is not satisfied with using all his resourcesmental any physical for unlimited acquisition of wealth, power and lustful worldly pleasures. He delights in creating impediments in the good deeds of others” (ix). Thus, a rakshasa takes part in destroying order and helps to bring about chaos. Ravana was known to execute this in many different ways. Being corrupted with his power of invincibility, he began to torture all three worlds and wanted to transcend everybody. In one instance, through instigation with Marica and Subahu, Ravana was able to disturb the sacrificial rituals in the forests by having them sprinkle blood and fleshes on the holy alter. Ravana and his followers were known to take part in such dire deeds of oppression and disrespect of order.

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ However, there is something very important to note in the epic. After the long dreadful war, Rama finally defeats Ravana. When Rama defeats Ravana, Ravana’s soul merges back into Rama’s. This is important to note, evil merges into the good. This instance shows the relationship between good and evil very succinctly. Since there exists no evil in the absolute sense; and it was only Ravana’s desire to overpower Rama which made him evil, balance and peace are restored in the world after his death. The soul’s merging reminds the reader that everything comes from the same source. Thus, nothing can be inherently good or evil; the qualities just exist as human perceptions. The next great Hindu myth, Mahabharata, takes place in the Kaliyuga, which is the last, shortest, and nastiest age in each world-cycle. In this period “evil proliferated and dharma was wellnigh extinct in a world given over to luxury and vice” (Zaehner 104). This myth is a vivid description of complete disorder and chaos where “women forgot all modesty,…Sudras had no other duty than to serve the other castes,…and the lives of men became ever more brutish and short” (104). People stopped living selflessly, but only looked to their own selfish desires. The myth teaches the audiences that having such an outlook will not help one obtain the ultimate goal of life, which is more strongly stressed in the Mahabharata than in the Ramayana. Perhaps the most notable contribution of the Mahabharata is the presentation of the BhagavadGita. It teaches people the “right” and “good” way to live their lives. Unlike the Ramayana, the Mahabharata has no characters that would be considered ideal. The Mahabharata places an emphasis on righteousness and the instilment of this quality into a character labels him “good.” However, when there is decay in that quality upon earth, God comes down to restore it. In the Bhagavad-Gita it is written, ‘Whenever there is a decay of Dharma (righteousness) and outbreak of Adharma (non-righteousness), I [God] descend Myself to protect good, to annihilate the wicked and to re-establish Dharma. I am born from age to age’ (Viswanathan 109). Thus, this was the reason for Krisna to become involved in the conflict between the Kauravas and the Pandavas. By counseling Arjuna on the battlefield at his time of inaction, Krisna was able to deliver his message to the world through the “divine song,” or the Gita, and help humans live righteously and attain the ultimate

¥ÀÅl 83


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ goal. The Mahabharata is careful to explain what occurs when this righteousness is not observed. A closer look at the Pilgrimage of Death will help to shed light on the subject. The Pilgrimage of Death was a test for judging whether a person had lived his/her life flawlessly and selflessly. If they passed the test, they were allowed to obtain the abode of heaven with body; however, if they committed transgressions in their life, they would die on the path. All of the Pandavas died on the path except for Yudhishtira and the dog. The other Pandavas fell dead because each of them was not righteous in their actions. The myth goes on to provide reasons for each of their deaths: Draupadi expressed her love of her husbands unequally, loving Arjuna the most; Arjuna was excessively proud of his valor; Bhima was too attached to worldly enjoyments; Nakula and Sahadeva each took excessive pride in beauty and intelligence, respectively. Yudhishtira’s journey was not over yet. Upon arriving to heaven and accomplishing his mission, Indra told Yudhishtira that he would not be allowed to enter heaven with the dog because the dog was a lowly defiled animal. Yudhishtira would not allow it. He said, “This dog has been a loyal friend of mine. I cannot leave him. If he is not allowed in heaven, I will not enter either”(Pandharipande 63). Then the god of justice, Dharma, appeared and said, “You passed the test. The dog truly was none other than an incarnation of me. I was testing you. You have proved yourself to be an unselfish and caring person who is ready to decline even the pleasures of heaven for the sake of a loyal friend-dog” (63). It was a test all along, and Yudhishtira passed by showing selfless caring for the dog. Yudhishtira lived because he never acted out of his own selfinterest but to the welfare of others. Thus, the Mahabharata shows that “good” are those who act righteously and not selfishly. Still, others may argue then that the other five Pandavas are evil, for they fell dead on the path. To them, it can be said again that there is no absolute evil. Sin can always be atoned for. “Sin is the intentional transgression of divine law. There is no inherent or “original” sin. Neither is their mortal sin by which the soul is forever lost. Through sadhana, worship and austerities, sins can be atoned for” (Subramuniyaswami 151). Thus, it is still possible for individuals to atone for their “evil” qualities and still reach the ultimate goal. Good and

¥ÀÅl 84

Sangama 2004, Ugadi Edition

evil being not absolute characteristics means that those qualities are not necessarily set in stone. In the end, the Mahabharata shows that the other five Pandavas do meet Yudhishtira in Heaven just not through the righteous path. In Buddhism, evil, like everything else, has no essence or substance of its own; it is a product of impermanent causes and conditions. Evil is viewed as anything standing in the way of one to reach enlightenment. On the other hand, good is viewed as anything, which helps one on the path to enlightenment. Buddha once said “It is ignorance which smothers and it is heedlessness and greed which make the world invisible. The hunger of desire pollutes the world, and the great source of fear is the pain of suffering” (Loy 1). Buddha basically believed and advocated the Four Noble Truths, which was basically the central theme of his teachings. Buddha mainly focused on the condition of the world and humanity at that present time, which was called dukkha. Dukkha is sometimes translated as suffering or misery but in actual fact encompasses all senses of unsatisfactoriness, even including pleasure. Buddha spent his life trying to help people obtain release from dukkha. To do this one had to find the way out of the endless cycle of birth, death, and rebirth, which is ultimately attained by achieving Nirvana. In essence, Buddha felt that rebirth was an evil notion because all one feels in life is misery. The second noble truth is the cause of dukkha, which is craving. “The gain and loss of the desired objects, which leads to happiness and/or pain are caused by a deep attachment (craving) to the object” (Pandharipande 110). The impermanence of good and evil is shown that one can get rid of dukkha by annihilating craving. This removal is shown in the Eight Fold Path. This path is the Buddhist guide to removing evil from one’s soul and becoming ultimately good. The eight parts are right views, right aspirations, right speech, right action, right means of livelihood, right effort, right awareness, and right concentration. The compilation of these eight encompasses the attitudinal, behavioral, and meditative dimensions of human life. It teaches that one must refrain from “extreme indulgence and extreme asceticism” (111), which is viewed as evil, and follow the Eight Fold pathway. One specific myth that showed the internal conflict of good and evil was the Devadatta Plots. Devadatta was Buddha’s cousin who was very envious of him when he was Siddhartha but even more so after he

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

became a learned and respected Buddha. “Devadatta’s platter of destiny was filled with countless evil deeds” (107). His ultimate goal was to kill Buddha, which he tried by launching numerous malicious plots against him. After realizing that Buddha was indestructible, he decided to approach Buddha asking him for forgiveness. However Buddha remarked, “Who am I to grant him forgiveness? He cannot evade the results of his evil actions. They will bear fruit and Devadatta will be punished. No one can save him” (108). With that Buddha denied to see him but Devadatta went anyway to see him. The myth claims that when he came close to Buddha, a fire arose from the underworld, engulfing him, reducing him to ashes. This was to show the “power of his evil actions” (108). The true teachings of good and evil in Buddhism are not necessarily shown in myths but more so in its writings. Buddhism advocates that the path to enlightenment is through the actions of good and anything that gets in the way is viewed as evil. They ultimately believe that evil comes from within and is individual struggle.

from subtle to most crude, thus to learn and evolve…The nature of the world is duality. It contains each thing and its opposite: joy and sorrow, goodness and evil, love and hate” (Subramuniyaswami 143, 151). Good and evil are not absolute concepts, only relative, opposite forces. People based on their perceptions of an individual’s character and the nature of his actions assesses these qualities. A lot of the times, good is demonstrated when there is a balance of order, and evil is only recognized when there is a disturbance of the balance. Eventually, after whatever is recognized as evil is destroyed or eliminated, the balance is retained and everything is well. Works Cited • •

Conclusion The relationship between good and evil in Hindu and Buddhist mythology can be best summarized by a quote from Dancing With Siva: “Ultimately, there is no good or bad. God did not create evil as a force distinct from good. He granted to souls loving edicts of dharma and experiential choices

• • •

Athavale, Shastri Shri Pandurang. Valmiki Ramayana Darshan. Bombay: Sat Vichar Darshan. 1994. Loy, David R. “The Nonduality of Good and Evil: Buddhist Reflections on the New Holy War.” (1997): n. pag. Online Internet. 25 Nov. 2003. http://www.algonet.se/~d58155/features/2002/Loy_ NondualityGoodEvil.html. Pandharipande, Rajeshwari. The Eternal Self and the Cycle of Samsara. Needham Heights, MA: Simon & Schuster Education Group, 1996. Subramuniyaswami, Satguru Sivaya. Dancing With Siva. Concord: Himalayan Academy, 1993. Viswanathan, Ed. Am I A Hindu? San Francisco: Halo Books, 1992. Zaehner, R.C. Hinduism. New York: Oxford University Press, 1966.

___________________________________________________________________________________________________

Salute To Life Ramprasad Mittur - Tullahoma, Tennesse Salute to life with all my heart for this golden chance Riding the waves of emotions through times along the journey Living every moment listening to the sounds doing the dance Soaking the warmth of love bequeathed upon by the destiny Counting the blessings being ever beholden forever trailing the truth Jumping the obstacles and the hurdles without ever being belligerent Finding succor in life’s essentials having perpetual hope and faith Never desiring for more come what may feeling genuinely reverent Living in the present dreaming of tomorrow to travel further Following shadows of divine reckoning it will lead to salvation Praising the sunrise and sunset looking beyond where stars gather Reaching out to the forces to thank for this occasion Being benevolent beyond any human expectation walking the line Being deferential in every which way for the rain and sunshine

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 85


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Explosion! Narendra Lingegowda - Schaumburg, Illinois Turn on the T.V, listen to the Radio, read the Newspaper, turn a page in a magazine, and you find an explosion of some kind. I am not talking about the violence, but, about the explosion of the Indian influence on the American soil. It is real, it is here, and is going to flourish, like it or not. What does this mean to all of us Indians in foreign lands? The other day, I was reading the Newsweek magazine that had an article on the Indian influence and the successes of Indian origin immigrants in this country. I am not talking about the thousands of doctors and engineers who have become synonymous with county hospitals and software all over the US. It is the impact Indians have in the area of art, science, health, entertainment, journalism, and education. You must all be familiar with Norah Jones, Night Shyamalan, Deepak Chopra, etc. It is no surprise that the ancient wisdom of adapting to the changing environment which has been ingrained in our genes from our forefathers has helped us in achieving this influence. Now, you may question, if we have been gifted with so much wisdom and being one of the oldest civilizations, why in India we have so much poverty and suffering? Here is my thought on why it is so. When our forefathers devised the social system back in the early stages of our culture, those times dictated the structure that worked well. As the Indian civilization has evolved, merged, or assimilated many other cultures and norms from all over the world, we still hold on to some of the old

social structures such as castes which promote bigotry. Don’t you feel we have difficulty letting go of this structure, which I feel has contributed too many of the problems we have today in India from North to South. Many may argue that we are prosperous and gaining foothold in the global landscape. Reality is that we still have too many people living in poverty, without proper education, healthcare and shelter. The old social system may not be the only contributing factor to our problems in India; however, it is a major contributing factor. Now, why do people leave that legacy behind when they come to US or go anywhere outside India and succeed so well? I feel that the environment here and in most of other developed nations encourages individual achievement to the extent that we feel motivated to build solidarity and become a stronger community. Do you think we can achieve the same level of success if we let everyone in India reach their full potential irrespective of their caste or creed? It has worked here among Indians as we can all see, so I am confident it has a good chance of success elsewhere too. Remember the Big Bang Explosion that happened billions of years ago which still continues to expand. Similarly, as the Indian influence explodes and impacts every fabric of this society, we as successful Indians can influence the change to our old social structures in India to pave the way for a new generation of Indians glorifying peace and solidarity.

BEST CO MPLIMENTS FROM

A -1 IN D IA N G RO C ER S N UMB ER O NE Q UALITY SPIC ES AT VE RY LOW PRICE S EV ERY D AY ! Y O U C AN C HO OS E F RO M A V A RIET Y O F IN DIA N S P ICE S, P ICKL ES! F RES H F ISH M EA T, C UST OM C UT-U P ! F RES H V EGE TA BLE S & CH AP ATHIS ! VID EO & D V D IN D IFFE R E NT LA NG UAG ES , W IT H N EW ARRIV ALS!

T el: (6 3 0 ) 9 6 0 -4 9 0 0

6601

¥ÀÅl 86

Fax: (6 30 ) 9 10 -10 8 8

S . C A SS A V E N U E , U N IT L (FALCON PLAZA) W E STM O N T, IL 60 559

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Is there a difference between religion and culture? If so, what?

Saneal Rajanahally Darien, Illinois

Religion and culture, although related, are two different issues that are difficult to sufficiently combine. Religion is the belief in the existence of deities or supernatural forces that are able to involve themselves in human life because of their divinity. Worship is the most common practice of religion in which followers pay their tributes to the gods. Culture is a more broad term because it incorporates traditions, education, and fine arts such as music and literature. Culture is something that is common to all the people in a region, whereas religion is based on choice and is

more personal. Also, culture is not something that can be worshipped but is more of an engraved aspect of society that is universal throughout a region of the world. This is not to say that there is no relationship between the two, because certain similarities are there. For example, Indian culture integrates many of the Hindu beliefs and customs because the majority of India’s population is comprised of believers of Hinduism. In this sense, culture builds upon religion and religion influences culture, but there is still a distinction between the two.

_________________________________________________________________________________________

Shikha Bhat Elmhurst, Illinois

Religion and culture may seem different, but as you look for the deeper meaning between the two, they are also more or less related. Culture is the environment one grows up in and religion is faith in a higher being. One’s culture does influence their religion and vise versa because traditions are sometimes set for certain religions, and due to those traditions it factors into one’s culture. Although these

¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

sound dissimilar, religion as well as culture involve finding a meaning in something you believe in. So they can be associated with one another. Your culture and religion are both important parts of your life. They correlate and form the person one becomes. No matter what culture and religion, they outline your identity, and shape the person you are.

¥ÀÅl 87


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Sahadev Gowda Darien, Illinois

The terms religion and culture have two unique meanings. Religion is more spiritual, whereas culture is the environment and surroundings around a person. Religion is not something that can be taught “from the streets” because it is more about individuality and what a certain person believes in. However, culture is taught from the streets, because a person observes their culture while they are very little, by language, food, or everyday living, such as the games people play or the way their school is run. In America, the gap separating culture from religion is wider

than in other parts of the world, because in America, there are people of many different religions living in one place, whereas in certain parts of India, it is obvious to an outsider whether a certain town or region is all Hindu or a majority of a different religion. There is a fine line between religion and culture, because in different regions of the world, people tend to either disregard religion in their everyday life, or make every single choice of their lives based on their religion, rather than their environment.

Laxmi Shastry – Age 12 Vernon Hills, Illinois

Culture and religion: Both are necessary to one’s life, but they are often mistaken for the same thing. Your religion is what you believe in. It can be your myths, legends or your gods, but to me religion is a blend of philosophy and rituals. For example: Hindus believing in god and Christians believing in Christ is the philosophical part of religion. Lighting a lamp and praying to god is the ritualistic aspect of religion, it is what you do. But both elements are necessary in religion. Without each other the philosophy and rituals would just be theories and madness. ¥ÀÅl 88

Culture on the other hand is similar but is determined more by geographical reasons. After generations of people have lived a certain way in a certain area they develop values and virtues. There, different clothes and foods were developed because of the climate and location of the land. Culture can also be how civilized people of a region are. People with bad habits and values are called badly cultured. Mistaking Culture and Religion as the same things is common; this is my view of their differences. ¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Religion and Culture Aditya Jayaram – Age 13 Naperville, Illinois Religion is a complex set of rules and beliefs that people follow. Religion sets a base for people, so it will be easier for us to understand the mysterious ways of our environment and the uncharted regions of the universe. Culture is the way you do things. It includes: food, clothing, shelter and customs. It also includes religion which influences almost all of the aspects of

culture. That is why I believe that religion and culture are the same things. For example: India is the home for Hindus and so we dress differently and eat different things than others. Where as Christians dress differently and eat different things. All in all, religion affects culture and culture influences religion.

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ Sheela Jayaram Vivek Nikhil

Mayura Satish & Chetan

F ºÉƸÀªÀµÀðzÀ°è J®èjUÀÆ fêÀ£ÀzÀ°è ºÉaÑUÉ ¨É®è ¸Àé®àªÉà ¨ÉêÀÅ ¹UÀ¯ÉAzÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À°è ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 89


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

How do you balance your Indian culture and religion in an American environment?

Suma Setty Oak Brook, Illinois

When I was really little, I never could understand when my teacher taught us about the indigenous people of America, the Indians. I could never understand why they were sometimes known as the "red Indians". Okay, I'm not red, I'm brown. And I didn't even know what indigenous meant. So when the time came when I realized that what my elementary teachers were talking about were Native Americans, which used to mean another label next to "ethnic group" on standardized tests, I was in 4th grade. Pretty sad, I know. When I was little, it was so much harder for me to be open with my Indian background in this American society. I was almost ashamed to say I was Hindu or even that I was vegetarian. I didn't want to be different. However, I find that I am so much more comfortable with myself because I have learned that an American environment is all about diversity. I have friends who are Hindu, Quakers, Jain, Christian, etc. I even have a friend who's Native American. Before, when I used to tell people that I was a vegetarian, I got astonished looks

and they said things like "How do you live?!". Now, a lot of my friends at school who aren't even Hindu are vegetarian for various reasons. Of course, not everyone is as open to a different culture or religion. I just try not to let that get in the way of who I am. It's easy for me to learn and know about my culture because I surround myself around people who won't let me forget it. That doesn't mean all my friends are Indian and Hindu. It just means that my friends are people who like being different from each other. One of my best friends is a bohemian atheist and the other is Presbyterian. My Bohemian friend loves coming over and trying out my mom's cooking. My Presbyterian friend and her mother expressed their interest in the Hindu religion and her mother has wished me "Happy Holy Day" on Holi. It's great being able to incorporate my own religion and culture into my everyday life without being imposing. I have been able to learn about all kinds of religions and cultures at school and through my friends and I would love to keep doing that.

"We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love on another." -Jonathan Swift ¥ÀÅl 90

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Kedar K. Rao - Grade 6 Naperville, Illinois I balance Indian culture in an American environment by taking the best from both the cultures. When at home, I am purely an Indian. When I am attending school, I follow the American Culture. At home, I generally eat Indian food; pray to god twice a day daily, sing bhajans along with my parents once a week, speak my mother tongue, respect elders and study hard like other kids in India. We celebrate all the Hindu festivals through out the year. I visit the temple, with my parents, on auspicious occasions. I respect my elders, on this day, by touching their feet. I do not miss the functions of the Indian Community as my parents force me to attend them, so that I get

to know the Indian Culture. In school, I mostly have American friends. I also behave like an American and speak like one too. I follow the “Rules of the Land” without fail. I play basketball and soccer with my American friends. I get to know a lot about the cultures by seeing good Indian and American movies. I take part in any Indian/American activity like – drama, songs, skits, public speaking, etc. so that I get to know both the cultures. This is how I balance Indian culture in an American environment. I had trouble at the initial period. Thanks to my parents, I have been successful in balancing both the cultures.

Best Ugadi Wishes ~from

Aditi, Roopa, & Purushotham Acharya Naperville, Illinois ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 91


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

CULTURE & RELIGION – TWO FACES OF THE COIN Shobha Topgi Palatine, Illinois “You must watch my life,” said Mahatma Gandhi, “how I live, eat, sit, talk, behave in general. The sum total of all those in me is my religion.” American Indians do not have a word "religion" that indicates a separate part of life and living. For them what is meant by the modern word "religion" (to tie or bind together) means their total way of life. CULTURE: Culture, as a body of learned behaviors common to a given human society,acts rather like a template (i.e. it has predictable form and content), shaping behavior and consciousness within a human society from generation to generation. The most important characteristic of a vital culture is a common outlook among the people, who when faced with adversity, can generate a collective will to action. The vitality of a culture cannot be passed down from father to son through a Will. Its values have to be recaptured afresh by every generation and would be subject to constant reinterpretation. If a culture is living the young would be impacted by it. RELIGION (DHARMA): During the period of the Aryo-Dravidian synthesis (1200 to 700 bc) the fundamental values of the Vedic System fused and translated into the concept of Dharma, on which the structure of the Indian culture was built. The movement from generations of dedicated men who presided over ashrams grew in strength, norms of conduct, social institutions, and a way of life evolved with the intent of facilitating the pursuit of Dharma. The Vedicculture had as its central idea, Rita, the Cosmic order which operated in moral, spiritual and social planes. From it flows Satya- accord between thought, word, deed that could translate Rita in life, Yagna - complete dedication of one cherished things to Higher powers to fulfill Rita, Tapas - is exercising

¥ÀÅl 92

control over body and mind. The Highest Good was to conform to Rita by pursuit of Satya, Yagna and Tapas. With the progress of time, the three concepts listed above were accepted as parts of Dharma. Thus, Dharma came to symbolize steadfastness, self-mastery, control of sense and anger, absence of malign and hate, charity, learning truth, non-violence, and bhakti. Dharma was the Cosmic Order which upheld the whole creation and the meant pursuit of the Highest Good by living in conformity with the Cosmic Order. Dharma believed that man was not the creature of environments but a meeting point of hereditary, environmental, moral and spiritual forces. The dharma shashtras composed during the last four thousand years provided a framework within which numerous tribes have, over the centuries led a cohesive life without losing their autonomy. It has given our society a religious life, continuity and vitality. CULTURE & RELIGION: If you detach a religion from its cultural matrix, then it will be a discrete set of symbols, myths, ritual ceremonies, and verbally stated beliefs or teachings. This practice reduces religion to a set of meanings, principles, or truths. It is religion in its cultural context that scholars want to know about and what followers learn and live within. Religion is actually "the cumulative tradition" of the past religious life of the community in question: temples, scripture, theological systems, dance patterns, legal and other social institution, conventions, moral codes, myths, and so on; anything that can be and is transmitted from one person, one generation, to another, and that an historian can observe. The conscious application of a tradition-faith analysis to an understanding the cultures would prove richly effective. Thus faith is not only personal, but also a social energy, which links past to present. A scholar of

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

religion, therefore, does not need to feel limited to the observable, the "cumulative tradition." The structural connections between the "cumulative tradition," faith, and transcendence make it possible to understand the religious dimension of human life. The relationship between religion and culture is intricate. Religion is never found to exist outside of human culture and specific human historical contexts. Religion is deeply affected by culture and history while it also has had a profound effect upon by providing systems of meaning and morality. Religions provide a place to stand, a perspective from which to "see," a worldview that affects culture and is affected by culture, and a framework for a quest, a seeking of a "spiritual vision." It is possible for every one of us to realize this God within. In all the world’s great religions, this is the purpose of human life: to realize God in the depths of our consciousness. “Knowing God,” then, means knowing who we really are. This supreme discovery brings a complete transformation of character, consciousness,

and conduct. Historically, religion was the explanation for the world, for the cause and effect activity in the world. Religion is different for different people and cultures. Some religions are so much part of the culture of a given people that it is not so much a formal religion, but simply the spiritual aspects of that culture or group. This is especially true of the indigenous traditions of a geographical area. Religions exist within a broader cultural setting, which they influence and by which they are also shaped. The modern study of religion tries to understand and define the relationship of human life to political situation, economic status, scientific developments, and technological applications. Thus, religion has been and is an essential part of human culture. In essence, while the daily traditions are the cultural aspects, the same traditions applied for a longer period of time become the set of religious customs. Therefore, religion and culture are the two faces of the coin and are inseparable.

Favorite Visiting Place in India Megana Ballal Darien, Illinois

India is made up of hundreds of cultures, with each one having some special characteristic to offer to the country as a whole. Each major city represents a new aspect of India that still has roots and heritage. Some cities are known for their technology and development, and others are known for remaining undeveloped, but I would go to a place full of beauty. I would go to Cochin because the architecture there seems amazing. There is so much history trying to be preserved within the ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

perimeters of the city, while developing at a rapid pace. Actually, this capital of Kerala has been a major trading harbor since earlier times. Plus, it is close to all the other cities in the beautiful state of Kerala. Cochin is the perfect combination of advancements and culture. It features many temples, parks, and gorgeous dances. And then, there is also the beach extending out to the horizon so far it makes the individual feel so small. But then, everything is, in perspective. ¥ÀÅl 93


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Anisha Bhat – Grade 5 Naperville, Illinois

Wonderland

The Race

I walked into a wonderland, so beautiful, so real. Happiness and gratitude is all that I could feel. The sweet song of bluebirds rang through the air, and small cheery animals could be spotted everywhere! A clear and sparkling river wound through the prairie, as I picked some gorgeous flowers, all that I could carry! By now the sun was a shade of bloodshot red, and elegant geese soared overhead! The coyote howled his mournful tune, as I sat underneath the shimmering moon. But the truth was the truth, however realistic things may seem.

The north winds blew like fire, burning through my skin, but whatever kind of weather, we were going to win! I held on tight, with all my might, as my sled dogs leaped, and then took flight. The swirling snow whipped at my face, but I knew we would survive this grueling race. My dogs took rest in an eerie cave; both them and I had courage, and were brave! Right then I squealed with utter delight, just then I had seen the most breath-taking sight! I could see the finish line, I could see the people cheer, after three dreadful nights, and we were at last getting near! When cross the line I had done, my frosty eyes shone like the sun! WE HAD WON! WE HAD WON! I was happier then anyone in this world could be! I had lived this grueling race, and I had lived a memory!

I walked into a wonderland. I walked into my dream.

"Honest disagreement is often a good sign of progress." -Mahatma Gandhi

¥ÀÅl 94

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

If I Was in Charge of the World Nishita Kumar If I was in charge of the world I’d cancel volcanoes, tornadoes, And also earthquakes. If I was in charge of the world, There’s be books for every child Toys for every child And sports things for every child. If I was in charge of the world, You wouldn’t have to shovel the snow. You wouldn’t have to mow the lawn. You wouldn’t have to clean up your toys Or eat vegetables. You wouldn’t even have to do things when you don’t want to. If I was in charge of the world, I would make children happy and give them what they want. And a person who sometimes yells And sometime smells Would still be allowed to be in charge of the world.

Happy Ugadi ~from

Nishita, Jayashree & Samanth Laxman Woodridge, Illinois ¸ÀA¥ÀÅl 25 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 95


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

My Message to the Youth… Anita Rao Downers Grove, Illinois The 2000 census states that Asian Indians are only 0.5% of the national population, yet they are among the wealthiest. The explanation for this phenomenon is their chosen career choices and the US immigration policies and the visa availability that allowed only those professionals to set foot in this country. The majority of Indian immigrants therefore were engineers, physicians, college professors and more recently computer specialists - jobs that generally have provided good income. We all know that. Right? Then, what seems to be the problem? The fact that Indians are maintaining this status in America is both glorious and unjust – unjust because of similar high expectations on their offspring, and sometimes ignoring the fact that there could be many other gifts and talents that these Indian youth may possess that they are not permitted to share or pursue. This could be due to the fact that they may feel inwardly pressured to mold into their family and community’s expectation “perfect Indian model”, which in high school means joining all the AP classes each individual school offers, getting involved in outside school activities, volunteering etc., regardless if they enjoy what they are doing or not, but rather for the sake of good college applications. After living this lifestyle of conformity throughout high school, the saga continues into college. This aspect you will recall was so well portrayed in couple of recent Indian movies –‘Bend it like Becham’ and ‘American Chai’. There have been several occasions where I have asked some future college aspirants about their choice for majors and the career choice they plan for their future. Quite frequently their responses are majors that are related to careers choices towards becoming engineers, medical doctors, computer specialists, professors. And that they also have desired to pursue the occupations, as their parents did. But when asked the question why

¥ÀÅl 96

they wanted to go into such professions, the answer always seemed to be, “it’s good pay ya know” or “my parents really wanted me to do so or whatever.” Financial success, one of the main reasons for these career choices, understandably is very crucial to leading a high-quality life for everyone. However the rate of the number of individuals who like to go to such professions and the number of individuals who can actually make it to their career choices, do not correspond. Obviously this means one of the two things - that only some are truly interested in such professions, or they have taken a bigger bite than they can chew (only trying to fit the family/community expectations), and had to settle for some alternative, as they could not do well in the competition. Remember the disappointment that you have to wake up every morning and go to work, pursuing a career, knowing that you would rather be somewhere else, is a risk you stand taking when you choose a career you may not truly love. What’s holding you back from taking the leap and going after what your heart yearns for, while at the same time keeping in mind the basic necessities of life? It is a fact that so many people long to gain family approval and fit the Indian society’s definition of success, which is making a lot of money. You can only wear a mask and play the role that someone else has created for you, for so long. At one point in your life you will come to the realization that your life is not satisfying to you, as you did not live by your own characterization of success, and it might be too late. None of us want to look back on our life and not be content with ourselves. So, make decisions today that you feel are right, don’t worry about others’ opinions. Remember your life belongs to you and only you. When the time comes finally, as you inhale your last breath on this earth, you should be able to look back on your life and say, “no regrets”.

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Kannada Kuta Double Puzzle Prepared by: Sahadev Gowda – Darien, Illinois

Unscramble each of the clue words that are cities in India. Copy the letters in the numbered cells to other cells with the same number.

"The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort, but where he stands at times of challenge and controversy." -Dr. Martin Luther King, Jr. ¸ÀA¥ÀÅl 24, ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀÅl 97


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

On behalf of Kannada Kuta, we would like to thank the following 2003 sponsors:

General Kannada Kuta Events

Dasa Day Celebrations

Bhat, Geetha & Uppoor Ganapathi Bhat, Vijaya & Rama Chandramouli, Rajini & S. Gowda, Bharathi & N. Made Gowda, Vasanthi & Kulle Jayaram, Sheela & Mokshagundam Kadamuddi, Dinesh & Thribhuvana Kishore, Anitha & Channabasaviah Krishnappa, Lavanya Kumar, Meera & Anil Lakshman, Malini & Govind Lingegowda, Shubha & Narendra Nagaraj, Renu & Athihalli Nimbekai, Rekha & Girish Ramachandra, Marisol & Kajekar Rammohan, Manjula & C. G. Rao, Vijaya & Madhava Ravi, Malini & Narsipur Satish, A. V. Setty, Menaka & B. N. Lakshmiah Shivalingappa, Veena & Prabhu Sreepad, Vatsala Sridhara, Sathya & T. A. Tamragouri, Shaila & Ravikiran

Bhat, Lakshmi & Ganapathi Bhat, Vijaya & Rama Devanathan, Jaya Dharmapuri, Nagamani & Vidyasagar Gowda, Vasanthi & Kulle Jayaram, Sheela & Mokshagundam Murthy, Asha & Anantha Murthy, Lakshmi & Keshava Narayan, Vanamala Navale, Uma & Shankararao Prabhakar, Sunitha & Bellur Pyati, Suma & Prahlad Rajagopalan, Hema Ramachandra, Marisol & Kajekar Rangaraj, Sridevi Rao, Rama & Sudha Sannath, Shobha Satish, A. V. Shivaram, Prema Sridhara, Sathya & T. A. Tamragouri, Shaila & Ravikiran Udupa, Rohini & Shriram

Catering/Food Contributors Adkoli, Aparna Bhat, Asha Bhat, Geetha Bhat, Lakshmi Bhat, Vijaya Birthi, Ambika Chandra, Suma Chandramouli, Rajini Dharmapuri, Nagamani Gowda, Anitha Gowda, Prema Gowda, Vasanthi Hoskote, Uma Indushekar, Kusuma

¥ÀÅl 98

Jagadeesh, Radha Kishore, Anitha Krisha, Lakshmi Krishnakumar, Sridevi Krishnamohan, Nirmala Kumar, Jayashree Lakshman, Malini Mittur, Jayanthi Moodabagil, Bhavani Mothkur, Savitha Mukunda, Pramila Muni, Meena Murthy, Lakshmi Murthy, Thribhuvana

Nagaraj, Renu Narendra, Shubha Navale, Uma Prabhakar, Sunitha Ramachandra, Bhagya Rammohan, Manjula Rao, Komala Rao, Vijaya Reddy, Indira Shankar, Vijaya Siddalingaiah, Jayamma Singh, Leela Tamragouri, Shaila Umashankar, Prabha

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Charitable Fund Event Subbaraju, Nandini & Tumkur Bangalore, Poornima & Deepak Gandhi, Dharam Gecko Automation Gowda, Sathya & Mune Laxman, Jayashree & Samanth Nagaraj, Renu & Athihalli Panagos, Rose & Jami Ramachandra, Marisol & Kajekar Ramprasad, Asha & M. N. Rammohan, Manjula & C. G. Rao, Mani & Muralidhara S. Rao, Sudha & Rama Sarode Foundation Satish, A. V. Swamy, Usha & Javaraiah N. Venkatesh Vishwanath, Ramani & K. R.

Acharya, Roopa & Purushothama Agarwal, Anitha Amble, Meera & Suresh Avani Hospitality Bhat, Asha & Girish Bhat, Vijaya & Rama Bhat, Vijayalakshmi Chandra, Rama Chengappa, Shobha Dharmapuri, Nagamani & Vidyasagar Gouthama, Sudha Gowda, Chandramani & Raja Gowda, Prema & Nanjunda Gowda, Radha & Jagadeesh Gowda, Vasanthi & Kulle Gowda, Vidya & Naveen Indushekar, Kusuma & Basavarajappa Jayaram, Sheela & Mokshagundam Krishnappa, Kala & Thimmappaya Lingegowda, Shubha & Narendra Malekal, Pushpa & Ramesh Mittur, Jayanthi & Lakshmana

¸ÀA¥ÀÅl 24, ¸ÀAaPÉ 1

Moodabagil, Bhavani & Manjunath Murthi, Padmini Narayan, Vanamala Rangappa, Ramesh Rangiah, Ramesh Rao, Bharat Rao, Bhaskar Rao, Vijaya & Madhava Reddy, K. V. Sathyanarayana, Smitha & Pradeep Shashikumar, R. H. Shenoy, Ananth Shivakumar, Anasuya & Annapur Shivalingappa, Veena & Prabhu Shivaram, Prema & Mysore Siddalingaiah, Jaya & Nanjappa Sridar, Chitra Swamy, B. Kshama Udupa, Rohini & Shriram Vellala, Chandra Vence, Indu & Manju

¥ÀÅl 99


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

¥ÀÅl 100

Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama 2004, Ugadi Edition

¸ÀA¥ÀÅl 24, ¸ÀAaPÉ 1

¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

¥ÀÅl 101


¸ÀAUÀªÀÄ 2004, AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉ

Sangama 2004, Ugadi Edition

Gaylord Palms Resort Orlando, Florida

2004 AKKA WORLD CONFERENCE September 3, 4 and 5, 2004 For more information, please visit the AKKA website

www.AKKAonline.org

¥ÀÅl 102

¸ÀA¥ÀÅl 25, ¸ÀAaPÉ 1


Sangama Magazine Ugadi 2004 Issue  
Sangama Magazine Ugadi 2004 Issue  

Sangama Magazine Ugadi 2004 Issue

Advertisement