Page 1

P

R T F O L I O SHQIPONJA DAKAJ Projektet e selektuara 2014 - 2019


CURRICULUM

VITAE


CV - C U R R I C U L U M V I T A E

RRETH MEJE Punëtore dhe e aftë për të dorëzuar në kohë

Rigoroze në kryerjen e detyrave të caktuara dhe në lidhje me afatet. Prioriteti im është planifikimi dhe racionalizimi, por në të njëjtën kohë jam fleksibël ndaj situatave të ndryshme. I kushtoj vëmendje detajeve të një detyre dhe jam analitike, gjë që më ndihmon të jem e sigurt në marrjen e një vendimi.

Komunikimi dhe aftësitë sociale

Aftësi për t’u përshtatur dhe për të bërë kompromise në situata të ndryshme dhe ambiente ekipore, si dhe ruajtjen e ekuilibrit në marrëdhëniet profesionale. Prirem të jem mbështetëse, ndihmëse dhe gjithashtu tregoj durim në punët në grup.

EDUKIMI 2014-2019

Një program i integruar pesë-vjeçar (Bachelor + Master) me një përzierje unike të kurseve në dizajn dhe teorinë arkitektonike, shkencën dhe teknologjinë e ndërtimit, dhe planifikimin e projektimin urban. Mësohet në anglisht, universitet ndërdisiplinor dhe ndërkombëtar, me ekspozim ndaj një ambienti kërkimor.

SHQIPONJA DAKAJ ARKITEKTE DATA E LINDJES

Gusht 05, 1996

VENDLINDJA

Gütersloh, Gjermani

SHTETESIA

NJOHURI KOMPJUTERIKE

Photoshop

E-MAIL

Illustrator

NR. KONTAKTI

+383 45 444 051 ose +355 69 95 90 940

ADRESA

Korishë, Prizren ose Rruga “Qemal Stafa” , Tirane

2016 2017

Sketchup

Kosovare

dakajshqiponja@gmail.com

EKSPERIENCA

Autocad 2D/3D 3Ds Max + Vray

In Design

2017

Punëtoria “BUILDING STRUCTURES WITH RECYCLE MATERIALS” , në Dhermi nga

(4 Ditë Eksperiencë Pune në Terren) 2017

Punëtoria “RECORDING SMALL WORLDS”, në Gjakovë nga “Kosovo Architecture Festival” (Festivali i Arkitekturës në Kosovë)

2018

Fotografi

GJUHE

Praktikë në Arkitekturë në “ATELIER DRITA”, Prizren (3 Muaj Eksperiencë Pune në Zyrë) Praktikë në Arkitekturë në npn. “ÇLIRIMI”, Prizren (3 Muaj Eksperiencë Pune në Zyrë + Terren) URI - “Urban Research Institute” (Instituti për Kërkime Urbane)

Microsoft Office Skice Konceptuale

Master Shkencorë në Arkitekturë “Universiteti EPOKA”, Departamenti i Arkitekturës (Tiranë, Shqipëri)

Punëtoria “100 FSHATRAT”, në Nivicë, Gjirokastër nga Studio Hollandeze për Arkitekturë dhe Urbanizëm ‘CITYFOERSTER’ (4 Ditë Eksperiencë Pune në Terren)

2018

“AKADEMIA VERORE ATELIER ALBANIA” & “100 + FSHATRAT”, në Liqenin e Prespës/ Ohrit nga AKPT (Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në Shqipëri)

Shqip Anglisht (Niveli C1 )

(6 Javë Eksperiencë në Terren + 4 Muaj Eksperiencë Pune në Zyrë) 2019

Arkitekte në npn. “ÇLIRIMI”, Prizren (Nga Janari- Eksperiencë Pune në Zyrë dhe Terren)


TABELA E

PËRMBAJTJES


VITI III - SEMESTRI VI

PROJEKT DIZAJN URBAN (punë në grup) VITI IV - SEMESTRI VII

PROJEKTI DIZAJN URBAN & ARKITEKTONIK (punë në grup) VITI IV - SEMESTRI VIII

PROJEKTI QENDËR KULTURORE

(punë në grup)

MAJ,2018_PUNËTORI

“PROJEKTI 100 FSHATRAT” PROJEKTI NIVICA Studio Hollandeze ‘CITYFÖRSTER’ (Arkitekturë + Urbanizëm) Referencat: CITYFÖRSTER (tirana@cityfoerster.net) (Hartat nga cityfoerster; skica dhe fotot nga ne studentët që morëm pjesë) GUSHT-DHJETOR,2018_PUNËTORI

“AKADEMIA VERORE ATELIER ALBANIA” & “100 + FSHATRAT”, në Liqenin e Prespës/Ohrit nga AKPT SHTESË: VIZUALIZIME 3D & KOLAZHE, DETAJE NDËRTIMI, DHE FOTO PUNE NË TERREN


P R O J E K T D I Z A J N U R B A N n ë KO R Ç Ë Viti III/Semestri VI Punë në grup Mars-Qershor,2017 ” L A G J J A VA R O S H ” K o r ç ë , S H Q I P Ë R I

KY PROJEKT PËRQENDROHET NË GJENERIMIN E IDEVE PËR RRITJEN E CILËSISË SË HAPËSIRËS URBANE PUBLIKE, SIGURIMIN E JETESËS SOCIO-EKONOMIKE DHE SJELLJEN E ZGJIDHJEVE TË QËNDRUESHME NË ZONAT PËRKATËSE TË KORÇËS. VENDNDODHJA JONË, “LAGJJA E VAROSHIT” ËSHTË NJË LAGJE TRADICIONALE, E PERIUDHËS OTOMANE (1431-1912); ME SHTËPI ME 1-2 KATE, PARCELA TË VOGLA, HAPËSIRA TË HAPURA TË KUFIZUARA DHE SISTEM RRUGOR LABIRINTESH. ËSHTË NJË ZONË ME PËRDORIM TË PËRZIER ME MUZETË, NDËRTESAT E BANIMIT, NDËRTESAT ARSIMORE, NDËRTESAT FETARE, BUJTINAT DHE AKTIVITETET TREGTARE. DUKE PËRCAKTUAR HAPËSIRAT E MUNDSHME PUBLIKE, DUKE KUPTUAR KONTEKSTE TË NDRYSHME BRENDA VENDNDODHJES, DUKE ANALIZUAR LIDHJEN E RRJETIT RRUGOR, NDËRTESAVE-SHESHEVE, NE PROPOZOJMË AKTIVITETE TË REJA PËR KRIJIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE FUNKSIONALE DUKE ANALIZUAR KARAKTERIN E SECILËS PREJ SHESHEVE PUBLIKE TË PROPOZUARA DHE POTENCIALET E TYRE.


AT M O S F E R A T Ë N D R Y S H M E N Ë V E N D N D H O D H J E

VENDNDODHJA Au t o st ra d a Ko rç e - T i ra n e L i d h j a m e s Ve n d n d o d h j e s d h e P i k ë R e f e r i m e v e Ndërtesa të rëndësishme P i ka Refe r i m i


A N A L I Z A & P R O P O Z I M I KO N C E P T UA L

P R O P O Z I M I


TIRANA në KUFI “DEFINIMI I PERIFERISË” Viti IV/Semestri VII Punë në grup Te t o r - J a n a r , 2 0 1 8 L a g j j a ‘ J O R DA N M I S J A ” T i ra n e, S H Q I P Ë R I

QËLLIMI I KËTIJ PROJEKTI KONSISTON NË TË KUPTUARIT E HAPËSIRAVE BASHKËKOHORE URBANE NË KOMPLEKSITETET E TYRE SOCIALE, KULTURORE, POLITIKE DHE MJEDISORE; EKSPLORIMI I STRATEGJIVE URBANE DHE ARKITEKTURORE PËRGJATË PERIFERISË SË RE URBANE DHE RURALE TË TIRANËS, I CILI VEPRON SI NJË KUFI NATYROR I MBËSHTETUR NGA NJË LARMI PROGRAMESH EKO-CENTRIKE; INVESTIGIMIN, ANALIZIMIN DHE PARASHTRIMIN E HULUMTIMEVE KRIJUESE TË QËNDRUESHME DHE PROPOZIMEVE TË DIZAJNIT. NJË KORNIZË E RËNDËSISHME ËSHTË PËRDORUR SI NJË KONTRIBUT PËR T’U MARRË ME KËTË SFIDË QË ËSHTË PLANI I FUNDIT LOKAL I PËRGJITHSHËM I TIRANËS, TR030. KY PLAN KA STRATEGJI PËR TË PËRDORUR MJEDISIN NATYROR SI NJË PASURI E RËNDËSISHME PËR TË PASURUAR HAPËSIRËN E QYTETIT DHE PËR TË PARANDALUAR SHTRIRJEN URBANE. VENDNDODHJA JONË ËSHTË “JORDAN MISJA”, NË PASKUQAN ME NJË POZICION STRATEGJIK NË BOSHTIN VERIOR TË TIRANËS DHE ËSHTË NJË ZONË E ZHVILLIMIT PRIORITAR ME TR030. DUKE MBAJTUR DISA NGA PROPOZIMET E PLANIT TR030, NE KEMI BËRË DISA LLOJE TË NDËRHYRJEVE QË JANË TË NEVOJSHME NË ZONË, SI: REHABILITIMI, PËRMIRËSIMI I INFRASTRUKTURËS, PROPOZIMI I NDËRTESAVE QË NEVOJITEN DHE RIVITALIZIMI I ZONËS. PLAN

INTE


P R O P O Z I M E KO N C E P T UA L E

I K RY E S O R KO N C E P T UA L M E

ERVENIMET E PROPOZUARA

S I T U ATA A K T U A L E N Ë V E N D N D O D H J E


KRIJIMI I ISHUJVE TË GJELBËR, HAPËSIRAV E P U B L I K E , V E N D E P Ë R T ’ U U LU R D H E T Ë TJ E R A AKTIVITETE INTERAKTIVE SË BASHKU M E M E T R O B O S C O ( P Y L L I I QY T E T I T, T Ë TILLA SI: L E X I M I I P AV I O N E V E P A R K U I S K AT E B O A R D M B J E L L J A E P A R C E L AV E FUSHA E GOLFIT

B L L O Q E T Ë R E J A A P A R TA M E N T E S H D H E K AT E P Ë R D H E S E ME PËRDORIM TË PËRZIER TË P R O P O Z U A R P Ë R G J AT Ë B U L E VA R D I T . K O M B I N I M I I B L L O Q E V E M E S I P Ë R F A Q E T E G J E L B Ë R TA DHE SHTIGJET E KËMBËSORËVE.

M U N D Ë S I T Ë P Ë R R R I TJ E N E KO N O M I K E N Ë L AGJ E

P L A N I K RY E S O R I P RO P OZ UA R


P R O P O Z I M I I U R AV E T Ë K Ë M B Ë S O R Ë V E Q Ë P Ë R B Ë H E N N GA N J Ë U R Ë R R E T H O R E GJ YS M Ë N Ë S H T R AT I N E L U M I T P Ë R T Ë P Ë R J E T U A R N AT Y R Ë N ; D H E GJ YS M A M B I LU M I N P Ë R T Ë P ROV UA R H A P ËS I R AT P U B L I K E

SHTESË TË RE NË AKTIVITETET E P A R K U T K O M B Ë TA R T Ë S P O R T I T


TIRANA në KUFI “DEFINIMI I PERIFERISË” Viti IV/Semestri VII

(QENDËR KULTURORE)

Punë në grup Mars - Qershor,2018 L a g j j a ‘ J O R DA N M I S J A ” T i ra n e, S H Q I P Ë R I

PAS PROPOZIMIT TË NJË PLANI KRYESOR PËR VENDNDODHJEN E “JORDAN MISJA”, NË PASKUQAN NË PROJEKTIN E KALUAR, U AFRUAM MË SHUMË NË ZONËN TONË TË ZGJEDHUR NË “RRUGA SIRI KODRA” DUKE PROPOZUAR NJË “QENDËR KULTURORE”. MEQENËSE E GJITHË ZONA KISHTE MUNGESË TË MJEDISEVE ARSIMORE, MUNGESË HAPËSIRASH PUBLIKE DHE MUNGESË TË SHUMË SHËRBIMEVE TË TJERA NE ZGJODHËM TË PROPOZOJMË NDËRTESA SHUMËFUNKSIONALE ME NJË HAPËSIRË ​​PUBLIKE NDËRMJET NDËRTESAVE QË SHËRBEN GJITHASHTU SI PIKË LIDHËSE MIDIS DY RRUGËVE KRYESORE TË ASAJ ZONE, NË JUG TË VENDIT, PËR NJERËZIT QË VIJNË NGA QYTETI DHE NË VERI TË VENDIT, PËR NJERËZIT QË VIJNË NGA ZONA RURALE E PASKUQANIT. NDËRTESAT KANË FUNKSIONE TË NDRYSHME; AJO QË ËSHTË E POZICIONUAR NË LINDJE DHE PRANË RRUGËVE KRYESORE ËSHTË NJË NDËRTESË MË PUBLIKE QË PËRMBAN NJË HAPËSIRË ​​PËR SHITJE LIBRASH, BIBLIOTEKË DHE KAFITERINË QË I SHËRBEN TË GJITHË KOMUNITETIT DHE GJITHASHTU ËSHTË E HAPUR PËR NJERËZIT QË VIJNË NGA QYTETI I TIRANËS DHE DUAN NJË ZONË TË QETË PËR TË LEXUAR, NDËRSA NDËRTESA E POZICIONUAR NË PERËNDIM ËSHTË MË PRIVATE QË OFRON KLUBE SHKOLLORE PËR ADOLESHENTË QË DUAN TË MËSOJNË GJËRA TË REJA SI MBJELLJA, PIKTURIMI, QERAMIKA, QEPJA ETJ DHE KUJDESI DITOR I FËMIJËVE PËR NJERËZIT QË VIJNË PËR TË LEXUAR OSE PËR TË PËRDORUR HAPËSIRËN PUBLIKE.


MODELI

P L A N I K RY E S O R I P RO P OZ UA R


P L A N E T E P J E S S H M E T Ë D E TA J U A R A D H E P R E R J E T E LIBRARISË


KO N C E P T I I Z H V I L L I M I T & P L A N I I K AT I T P Ë R D H E S Ë


KUJDESI DITOR PËR FËMIJË

PARKU I LODRAVE PËR FËMIJË

KINEMA NË AMBIENT TË HAPUR

GALERI & EKSPOZITË

ZONA E MBJELLJES

F A S A D A & AT M O S F E R A T Ë N D R Y S H M E TË PROPOZUARA KAFITERI


P R O J E K T I “ 1 0 0 F S H AT R AT ” n g a C I T Y F O E R S T E R Punëtori

(P R O J E K T I N I V I C A)

Punë në grup Maj,2018 F s h a t i “ N I V I C E ” , Gj i ro ka stë r, S H Q I P Ë R I

NË FILLIM TË MAJIT 2018 STUDENTË DHE PROFESIONISTË NGA SHQIPËRIA DHE HOLLANDA SHKUAN NË NJË UDHËTIM NË NIVICE, DUKE EKSPLORUAR FSHATIN DHE RAJONIN, DHE DUKE HARTUAR IDETË E PARA. EKIPI PËRFSHINTE ARKITEKTË, PLANIFIKUES URBANE, ARKEOLOGË, ARKITEKTË TË PEIZAZHIT DHE HISTORIANË ARKITEKTURORË. REZULTATET E PUNËTORISË KRIJUAN BAZËN PËR ZHVILLIMIN E MËTUTJESHËM TË NJË PLANI KRYESOR PËR NIVICËN. QËLLIMI I PËRGJITHSHËM I PROJEKTIT NIVICA ËSHTË TË KRIJOJË NJË MODEL PËR EKONOMI RURALE, ME POTENCIAL TURISTIK NË SHQIPËRI POR EDHE NË TË GJITHË BOTËN. SI NJË LABORATOR I GJALLË NIVICA NA LEJON TË EKSPERIMENTOJMË ME FORMA ALTERNATIVE TË TURIZMIT (TË NGADALTË), INVESTIMEVE NË SHKALLË TË VOGËL, ENERGJI TË RINOVUESHME DHE ZINXHIRËVE VENDORË TË USHQIMIT DHE MBETURINAVE NË NJË HULUMTIM PËRMES PROCESIT TË DIZAJNIT. FOKUSI I KËTIJ PROJEKTI ËSHTË TË TREGOJË SE SI NJË ANALIZË E PLOTË, PËRFSHIRJA E EKSPERTËVE NGA FUSHA TË NDRYSHME DHE ZHVILLIMI I NJË VIZIONI GJITHËPËRFSHIRËS HAPËSINOR, I ZHVILLUAR NË KONSULTIM ME EKSPERTË DHE PALË TË INTERESUARA, MUND TË RUAJNË DHE ZHVILLOJNË CILËSI QË PAKETAT E STIMULIT FISKAL, ÇERTIFIKATAT DHE SUBVENCIONET NUK MUND TË JAPIN .


S K I C I M I I P A R Ë K O N C E P T U A L I F S H AT I T

QASJET E PARA Për të gjetur qasje për një plan kryesor, ekipi i punëtorisë filloi të zhvillojë idetë e para. Grupe të ndryshme punuan në hapësirën publike dhe arkitekturën, si dhe një koncept mbi turizmin dhe komunitetin. Grupet u përqëndruan në pyetjet e mëposhtme: -Si duhet të shndërrohen ndërtesat ekzistuese, të pabanuara, për t’u dhënë atyre një qëllim të ri? -Si mund të zgjerohen apo rinovohen ndërtesat? -Cilat ndërtesa duken të përshtatshme për përdorime të veçanta? -Çfarë mund të bëhet për të forcuar komunitetin lokal? -Cili lloj turizmi është i përshtatshëm? -Cilat ecje dhe ngjitje malore mund të bëjnë vizitorët dhe vendasit?


D R A F T I I P L A N I T K RY E S O R


“A K A D E M I A V E R O R E AT E L I E R A L B A N I A ” & ” 1 0 0 + F S H AT R AT ” n g a A K P T A k a d e m i Ve r o r e

(L I Q E N I I P R E S P Ë S / L I Q E N I I O H R I T / L U G I N A D E V O L L I T)

Punë në grup Gusht-Dhjetor,2018 Liqeni i Prespës/Liqeni i Ohrit/Lugina Devollit, SHQIPËRI AKADEMIA VERORE AA-2018 ZHVILLOHET NË KUADËR TË ZBATIMIT TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM KOMBËTAR TË TERRITORIT DHE PROCESIT TË PLANIFIKIMIT VENDOR TË BASHKIVE PUSTEC, MALIQ, DEVOLL ME FOKUS LIQENIN E PRESPËS, LUGINËN E DEVOLLIT DHE RRETHINAT E TYRE DHE ME QËLLIM EVIDENTIMIN E POTENCIALIT TURISTIK TË KËSAJ ZONE DHE PËRVIJIMIN E IDEVE, PROJEKTEVE DHE AKTIVITETEVE TË NDRYSHME, QË MUND TË ZHVILLOHEN NË KËTË TERRITOR PËR TË RRITUR ARDHJET E VIZITORËVE NË ZONË DHE PËR SHFRYTËZIMIN ME EFIKTSHMËRI E PËRGJEGJËSI TË POTENCIALIT NATYROR E TURISTIK QË OFRON NATYRA DHE KULTURA VENDASE. AASA 2018 PËRPIQET TË KRIJOJË NJË PLATFORMË TË MUNDSHME INFORMATIVE DHE INOVATIVE MBI ZONËN E LIQENIT DHE LUGINËN E DEVOLLIT, QË VJEN SI REZULTAT I NJË MENDIMI ‘BOTTOM-UP’, PRA ME INDIKACIONE QË VIJNË NGA POPULLSIA VENDASE DHE KUSHTET KONKRETE TË TERRENIT. QËLLIMI KRYESOR ËSHTË TË PARASHTROJË PROPOZIME PËR AKTIVITETE, EVENTE DHE NGJARJE GJITHËVJETORE QË MUND TË SHËRBEJNË NË TËRHEQJEN E MË SHUMË VIZITORËVE NË ZONË. QASJA E GRUPIT TË PUNËS U SHTRI NË DY DREJTIME: 1. EKSPLORIM I RAJONIT DUKE EVIDENTUAR POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE TË VENDBANIMEVE PËRRETH. KJO KONSISTON NË VIZITA TË SHPESHTA NË FSHATRA DHE ATRAKSIONE TË NDRYSHME PËR TË HULUMTUAR E NJOHUR SA MË MIRË ZONËN E STUDIMIT. GRUPI ZHVILLOI UDHËTIME TË PËRDITSHME GJATË KATËR JAVËVE TË QËNDRIMIT NË TERREN. 2. BISEDA DHE DISKUTIME TË VAZHDUESHME ME BANORËT DHE AKTORË TË TJERË NË ZONË PËR TË NJOHUR MË NGA AFËR TERRENIN NË STUDIM. VIZITAT NË TERREN DHE BISEDAT ME BANORËT JANË THELBËSORE PËR TË KUPTUAR NEVOJAT E KOMUNITETIT. PËR KËTË ARSYE PATI DY MËNYRA QASJEJE. DUKE QENË QË KOHA NË TERREN ISHTE 4 JAVË, U MENDUA QË NË FILLIM (DY JAVËT E PARA) TË VIZITOHESHIN FSHATRAT DHE TË BËHEJ NJË ‘SKANIM’ I PARË. PËR DY JAVËR PASUESE U PËRDOR NJË MËNYRË MË E STRUKTURUAR PËR TË MBLEDHUR INFORMACIONE PËR FSHATIN: 4 PYETËSORË, TË HARTUAR NGA INSTAT-I, IU DREJTUAN BIZNESEVE, FAMILJEVE, TURISTËVE DHE KRYEPLAKUT TË FSHATIT. PJESA TJETËR E VIZITAVE NË TERREN SYNOI TË KRIJONTE NJË VËSHTRIM TË PËRGJITHSHËM TË STRUKTURËS SË FSHATRAVE NË ZONË. FOKUSI KRYESOR U PËRQENDRUA NË 5 FSHATRAT E LOT 12 TË AKADEMISË 100+ FSHATRAT (LIN, TUSHEMISHT, GURRAS, ZVIRINË, ZAROSHKË). FSHATRAT U VLERËSUAN NGA ANA E POTENCIALIT AGRO-TURISTIK. KËTO FSHATRA ISHIN MJAFT TË NDRYSHËM NGA NJERI-TJETRI. PJESË E METODOLOGJISË ISHIN EDHE VIZITAT NË TERRITORET KUFITARE ME SHQIPËRINË, SI PRESPA MAQEDONASE DHE AJO GREKE, ASHTU DHE PARKU KOMBËTAR I GALICICËS, PËR TË KRIJUAR NJË VIZION TË PLOTË TË ZHVILLIMIT TË RAJONIT. QASJA QË SECILI VEND KA NDAJ PËRDORIMIT TË LIQENIT ËSHTË MJAFT E NDRYSHME, KJO PËR SHKAK EDHE TË PROBLEMEVE POLITIKO-ETNIKE TË IDENTITETIT, QË KARAKTERIZON ZONËN. SECILI SHTET ËSHTË QASUR ME NJË ZHVILLIM TË NDRYSHËM DHE TË PALIDHUR ME SHTETIN TJETËR. PAS NJË STUDIMI TË THELLUAR MBI POTENCIALIN E ZHVILLIMIT TË KËTIJ RAJONI, GRUPI I PUNËS VLERËSOI TË NEVOJSHËM KRIJIMIN E NJË STRUKTURE MENAXHUESE DHE PROMOVUESE TË KËTIJ RAJONI. DUKE QENË SE KËTO FSHATRA GJENDEN PËRRETH DY PREJ LIQENEVE MË TË RËNDËSISHME NË SHQIPËRI, PJESË E TRASHËGIMISË NATYRORE BOTËRORE DHE TË NDËRLIDHUR NË NJË SISTEM UJOR TË NJËJTË, U GJYKUA QË KY RAJON TË EMËRTOHEJ SI ZONA E LIQENEVE. UJI ËSHTË ELEMENTI LIDHËS DHE PËRFQËSUES I KËSAJ ZONE. SI MUND TË ZHVILLOHET DESTINACIONI I ZONËS SË LIQENEVE DHE NË ÇFARË PROPOZIMESH DO TË “PËRKTHEHEJ” KJO?


REZULTATET Rezultatet e punës 5 muajsh në të gjithë rajonin dhe secilin fshat janë gjashtë librat që do të botohen së shpejti për të gjithë. Duke filluar me Librin Rajonal, ku ne përfshijmë informata të rëndësishme për rajonin (p.sh. rëndësia e rajonit, cilët janë fshatrat e zgjedhur, rajoni në numër dhe shifra), turizmi në këtë rajon (p.sh. atraksionet dhe aktivitetet turistike; potencialin, nevojat dhe mundësitë) dhe Modelin e Zhvillimit (Modeli i Zhvillimit - Rajoni nesër, zinxhiri ekonomik, propozimet e projektit, ofertat turistike dhe Kalendari - Vizitoni rajonin). Vazhdimi i librave për secilin fshat, ku ne përfshijmë informacione për secilin fshat sipas shembujve të mësipërm. Çdo libër përmban informacione të hollësishme për rajonin dhe fshatrat dhe të gjithë ata që duan të investojnë në këtë zonë, investitor privat apo publik, kan mundësinë që të bëjnë një qasje të mirë bazuar në informatat dhe analizat e secilit libër.


F S H AT I L I N - P r o j e k t e P o t e n c i a l e Qendër Vizitorësh

Pastrimi dhe mirëmbajtja e mbeturinave d o të k r ij oj ë n j ë m j ed i s të kë n d s h ë m d h e do të zhvillojë fshatin

Moli Publik i Linit

Shndërrimi i Linit në një fshat turistik fa m i lj a r

M u zeu A r keo l og j i k N ë n u j o r


F S H AT I T U S H E M I S H T Projekte Potenciale P ë r f s h i r j a e b u j t i n a v e n ë Tu s h e m i s h t n ë s ke m ë n e Zo n ës s ë L i q e n eve

Itinerari i biçikletave Lin-Shën Naum

Produktet e Dyqanit të Fshatit “E Dua” H ote l i s h pë r n d a rë m b i ka n a l et u j o re


F S H AT I G U R R A S - P r o j e k t e P o t e n c i a l e Vizualizimi i strukturave të ish njësisë u s hta ra ke ba z u a r n ë p ro poz i m i n e k r i jimit të inkubatorëve

Vizualizimi i hapësirës të burimeve të Gurrasit me ndërhyrje të propozuara


F S H AT I Z V I R I N E Projekte Potenciale Tu r i s t ë t q ë v i z i t o j n ë r e s t o r a n t e t a g r o - t u r i st i ke të zo n ës d h e k i s h a t e Zv i r i n a

Ko p s ht i i M o l l ëve i Zv i r i n ë s

Rehabi litimi i rrugës dhe krijimi i një aksi për automjetet bujqësore

Dyqani “Edua”

Laborator i Ushqimeve


F S H AT I Z A R O S H K E Projekte Potenciale

Krijimi i identitetit t ë Pa r k u t Ko m b ë t a r t ë P re s p ë s Mole për Kishat në Gurë

Ko p s ht i i A ro m a ve

Ka m p i n g n ë p l a z h i n e Za ro s h kë s

R i st r u k t u r i m i i pe i za z h i t n ë G r y kë n e Zaverit


D yq a n i i f s h a t i t n ë Za ros h kë Rehabi litimi i Qendrës së Vizitorëve

Dyqani i Bicikletave me qera në Pustec

Re h a b i l i t i m i i s hteg u t Za ros h kë - Ce r j e

K r ij i m i i i d e nt i t e t i t t ë Pa r k u t Ko m b ë t a r t ë Prespës-Radio Prespa

Pa r k u A r keo l og j i k N ë n u j o r


EKSPERIENCA NË TERREN


PUNË

SHTESË


Vizualizim 3d Eksterier “Villa SD”


Ko l a z h e I nt e r i e r i d h e E k st e r i e r i


Pa ra & p a s Ko l a z h e E k st e r i e r i ( P ro p o z i m p ë r P r i z re n i n , Ko s ovë)


Vizualizim 3d Apartamenti (për npn. “Çlirimi”, Prizren)

Vizualizim 3d Interieri


Shembuj të Detajeve për Propozimin e Ndër timit të Ndër tesës për Zyra në Ti ra n ë, S h q i pë r i g j a të s e m est r i t të 5 - të n ë U n i ve r s i tet i n E po ka


M b i këq y r j a e P u n ëve n ë Sta d i u m të P r i z re n i t “ Pë r pa r i m Th a q i ” d h e n d ë r tes ës rez i d e n c i a l e + a fa r i ste p r i va te n g a Ndërmarrja e Planifikimit dhe Ndërtimit “Çlirimi”


FALEMINDERIT!

Profile for Shqiponja Dakaj

Shqiponja Dakaj_Portfolio_Shqip  

Shqiponja Dakaj_Portfolio_Shqip  

Advertisement