Page 1

1

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิ ช าคอมพิ ว เตอร เรื่ อ ง Microsoft PowerPoint 2010 ประสิ ท ธิ์ อุ ด หนุ น โรงเรี ย นบ า นเมื อ งแก สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ริ น ทร เขต 2


2

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

สารบัญ เรื่อง สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 การสรางงานนําเสนอ ใน PowerPoint 2010 การเพิม่ สไลดลงไปในงานนําเสนอ PowerPoint 2010 การคัดลอกสไลดใน PowerPoint 2010 การปรับยอ-ขยายหนาจอใน PowerPoint 2010 การลบแผนสไลดใน PowerPoint 2010 การบันทึกงานนําเสนอใน PowerPoint 2010 การบันทึกไฟล PowerPoint 2010 เปนเวอรชัน 97-2003 การกําหนดชุดรูปแบบ Theme ใน PowerPoint 2010 การปรับเปลี่ยนสี Theme ใน PowerPoint 2010 การปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลดใน PowerPoint 2010 การพิมพขอ ความลงไปในสไลด PowerPoint 2010 การปรับแตงกลองขอความใน PowerPoint 2010 การเพิม่ ลูกเลนใหกบั กลองขอความใน PowerPoint 2010 การกําหนดสไตลใหกับตัวอักษรใน PowerPoint 2010

หนา 1 1 7 9 12 14 15 16 18 20 22 30 33 35 38


3

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เมื่อเปดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้นมาใชงาน สิ่งที่ตองทําเปนอันดับแรกก็คือ การสราง ไฟลงานนําเสนอใหมขึ้นมาใชงาน ซึ่งทําไดหลายวิธีดังขั้นตอนตอไปนี้

การสรางงานนําเสนอวาง 1. คลิกปุม แฟม (File) > สราง (New) 2. คลิกเลือก งานนําเสนอเปลา (Blank Presentation) 3. คลิกเลือก สราง (Create)

การสรางพรีเซนเทชันจาก Template ของโปรแกรม 1. คลิกปุม แฟม (File) > สราง (New) 2. คลิกเลือก ตัวอยางแมแบบ (Sample Template)


4

3. เลือกรูปแบบ Template ที่ตองการ 4. คลิกเลือก สราง (Create)

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


5

5. ไฟลงานนําเสนอใหมก็จะถูกสรางขึ้นมาตามรูปแบบทีเ่ ราไดเลือก

การสรางพรีเซนเทชันจาก Theme ของโปรแกรม 1. คลิกปุม แฟม (File) > สราง (New) 2. คลิกเลือก ชุดรูปแบบ (Theme)

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


6

3. เลือกรูปแบบ Theme ที่เราตองการ 4. คลิกเลือก สราง (Create)

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


7

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

5. ไฟลงานนําเสนอใหมก็จะถูกสรางขึ้นมาตามรูปแบบ Theme ที่เราเลือก

การเพิ่มสไลดลงไปในงานนําเสนอ PowerPoint 2010 หลังจากที่ไดสรางไฟลงานนําเสนอขึ้นมาแลว หากตองการเพิ่มแผนสไลดใหมลงไปในงานนําเสนอ มีวิธีการ ดังตอไปนี้

วิธีการเพิ่มสไลดลงไปในงานนําเสนอ


8 1. คลิกแท็บ หนาแรก (Home) 2. คลิกเลือก สรางภาพนิ่ง (New Slide) แลวเลือกรูปแบบสไลดทจี่ ะสรางขึ้นใหม

3. สไลดแผนใหมกจ็ ะถูกสรางขึ้นมาตามรูปแบบที่เลือก

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


9

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

การคัดลอกสไลดใน PowerPoint 2010 หากตองการคัดลอกสไลด สรางสไลดแผนใหมขึ้นมาใหมีลกั ษณะเหมือนกับสไลดตนฉบับทุกประการ สามารถทําไดดังนี้ วิธีการคัดลอกสไลด 1. คลิกที่แท็บ Slide 2. คลิกเมาสขวาที่สไลดที่ตองการคัดลอก แลวเลือกคําสั่ง การทําซ้ําภาพนิ่ง (Duplicate Slide)


10

3. สไลดแผนใหมกจ็ ะถูกสรางขึ้นมา โดยมีลักษณะเหมือนกับสไลดแผนเดิมทุกประการ

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


11

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


12

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

การปรับยอ-ขยายหนาจอใน PowerPoint 2010 การแสดงแผนสไลดในงานนําเสนอนั้น เราสามารถปรับยอหรือขยายขนาดของสไลดไดดวยขั้นตอนดังนี้ วิธีการปรับยอ-ขยายหนาจอ 1. คลิกแท็บ มุมมอง (View) 2. คลิกเลือก ยอ/ขยาย (Zoom)

3. กําหนดเปอรเซนตการแสดงแผนสไลดที่ตองการ 4. คลิกปุม ตกลง (OK)

5. แผนสไลดกจ็ ะแสดงขึ้นมาตามขนาดที่กําหนด


13

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


14

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

การลบแผนสไลดใน PowerPoint 2010 การลบแผนสไลดของ PowerPoint ที่ไมตองการออกไปจากงานนําเสนอ มีวิธีการดังตอไปนี้ วิธีการลบแผนสไลด 1. คลิกเมาสขวาที่สไลดที่ตองการลบ แลวเลือกคําสัง่ ลบภาพนิ่ง (Delete Slide)

2. แผนสไลดทเี่ ลือกไวก็จะถูกลบออกไป


15

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

การบันทึกงานนําเสนอใน PowerPoint 2010 หลังจากที่ไดสรางงานนําเสนอขึ้นมาแลว ถาตองการบันทึกงานนําเสนอนั้นเก็บไว สามารถทําไดหลาย ลักษณะดังนี้ วิธีการบันทึกงานนําเสนอใหม 1. คลิกปุม แฟม (File) > บันทึก (Save)

2. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล 3. กําหนดชื่อไฟลงานนําเสนอที่จะบันทึก 4. คลิกปุม บันทึก (Save)


16

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

การบันทึกไฟล PowerPoint 2010 เปนเวอรชัน 97-2003 หากเรานําไฟลที่บันทึกจากโปรแกรม PowerPoint 2010 ไปเปดกับโปรแกรม PowerPoint เวอรชันที่ต่ํา กวา จะทําใหไมสามารถเปดใชงานไฟลนั้นได หากตองการนําไปเปดกับเวอรชันที่ต่ํากวาตองทําการบันทึกอีกรูปแบบ หนึ่ง ซึ่งโปรแกรม PowerPoint 2010 นั้นก็มีมาใหอยูแลว มีขั้นตอนดังนี้

วิธีการบันทึกไฟล PowerPoint 2010 เปนเวอรชัน 97-2003 1. คลิกปุม แฟม (File) > บันทึก (Save)


17

2. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล 3. กําหนดชื่อไฟลงานนําเสนอที่จะบันทึก 4. กําหนดชนิดของไฟลใหเปน PowerPoint 97-2003 Presentation 5. คลิกปุม บันทึก (Save)

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


18

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

การกําหนดชุดรูปแบบ Theme ใน PowerPoint 2010 Theme เปนชุดรูปแบบสําเร็จรูปของโปรแกรม PowerPoint ซึ่งการเรียกใชงานชุดรูปแบบ Theme นั้น ก็ สามารถทําไดสะดวก และรวดเร็ว ดังนี้ วิธีการกําหนดชุดรูปแบบ Theme 1. คลิกที่แท็บ ออกแบบ (Design) 2. เลือกชุดรูปแบบ ชุดรูปแบบ (Theme) ที่ตองการ


19

3. สไลดกจ็ ะถูกปรับแตงดวยชุดรูปแบบทีเ่ ลือก

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


20

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

การปรับเปลี่ยนสี Theme ใน PowerPoint 2010 หากเลือกชุดรูปแบบ Theme ขึ้นมาใชงานแลว หากตองการปรับเปลี่ยนสีของชุดรูปแบบ Theme นั้น สามารถทําไดตามวิธีการดังตอไปนี้ วิธีการปรับเปลี่ยนสี Theme 1. คลิกที่แท็บ ออกแบบ (Design) 2. คลิกคําสั่ง สี (Color) และเลือกชุดสีของ Theme ที่ตองการ


21 3. สไลดก็จะถูกปรับเปลี่ยนชุดสีของ Theme

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


22

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

การปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลดใน PowerPoint 2010 การปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลดนั้น มีประโยชนอยางมากเมื่อตองการใหสไลดงานของเราดูโดดเดน และ นาสนใจ ซึ่งทําไดหลายวิธีดังตอไปนี้ วิธีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบสีของโปรแกรม 1. คลิกเลือก ลักษณะพื้นหลัง (Background Styles) แลวเลือกสีที่ตองการ

2. พื้นหลังของสไลดก็จะปรากฏสีใหมขึ้นมา


23

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

วิธีการปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลดแบบไลระดับสี 1. คลิกเลือก ลักษณะพื้นหลัง (Background Styles) แลวเลือก จัดรูปแบบพื้นหลัง (Format Background)


24

2. คลิกแท็บ เติม (Fill) 3. คลิกเลือก เติมไลระดับ (Gradient Fill) 4. เลือกรูปแบบการไลระดับสีที่ตองการ

5. กําหนดคุณลักษณะการไลระดับสี 6. คลิกปุม นําไปใชกับทั้งหมด (Apply to All)

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


25

7. พื้นหลังของสไลดก็จะถูกปรับเปลี่ยนสีตามที่กําหนด

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


26

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

วิธีการใสลวดลายพื้นหลังของสไลดดวยพื้นผิวธรรมชาติ 1. คลิกเลือก ลักษณะพื้นหลัง (Background Styles) แลวเลือก จัดรูปแบบพื้นหลัง (Format Background) 2. คลิกแท็บ เติม (Fill) 3. คลิกเลือก เติมรูปภาพ หรือพื้นผิว (Picture or texture fill) 4. เลือกลวดลายที่ตองการ 5. คลิกปุม นําไปใชกับทั้งหมด (Apply to All)


27

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

6. พื้นหลังของสไลดกจ็ ะถูกปรับเปลี่ยนพื้นหลังตามที่ไดเลือก

วิธีการนําไฟลภาพมาใสเปนสีพื้นหลังของสไลด 1. คลิกเลือก ลักษณะพื้นหลัง (Background Styles) แลวเลือก จัดรูปแบบพื้นหลัง (Format Background) 2. คลิกแท็บ เติม (Fill) 3. คลิกเลือก เติมรูปภาพ หรือพื้นผิว (Picture or texture fill) 4. คลิกปุม แฟม (File)


28

5. เลือกสถานที่จัดเก็บภาพ 6. เลือกภาพที่ตอ งการ 7. คลิกปุม แทรก (Insert) 8. นําไปใชกับทั้งหมด (Apply to All)

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


29

9. รูปภาพก็จะมาปรากฏบนพื้นหลังของสไลด

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


30

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

การพิมพขอความลงไปในสไลด PowerPoint 2010 วิธีการพิมพขอมความลงไปในสไลด สามารถทําไดหลายลักษณะดังนี้ การพิมพขอความลงไปใน Place holder Place holder คือ ขอบเขตเคาโครงสไลดทจี่ ะใสออบเจ็กตตาง ๆ ลงไป ไมวาจะเปนขอความ หรือรูปภาพ ตาง ๆ ซึ่งการพิมพขอความลงไปใน Place holder ทําไดดังนี้ 1. คลิกบน Place holder ที่ตองการ และพิมพขอความลงไป

2. คลิกเมาสบริเวณพื้นที่อื่นของสไลด ก็จะไดขอความตามตองการ


31

การพิมพขอความโดยใชกลองขอความ 1. เปดสไลดที่ตองการพิมพขอความขึ้นมาแลว และคลิกแท็บ แทรก (Insert) 2. คลิกเลือก กลองขอความ (TextBox)

3. คลิกลากเมาสสรางกลองขอความขึ้นมา

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


32

4. พิมพขอความที่ตองการลงไป

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


33

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

การปรับแตงกลองขอความใน PowerPoint 2010 เมื่อเราสรางกลองขอความขึ้นมาแลว สามารถปรับแตงขอความนั้นไดดวยวิธีการดังตอไปนี้

วิธีการปรับแตงกลองขอความ 1. เลือกกลองขอความที่ตองการปรับแตง 2. คลิกที่แท็บ รูปแบบ (Format)


34 3. คลิกเลือกรูปแบบกลองขอความที่ตองการ

4. กลองขอความก็จะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบตามทีก่ ําหนด

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


35

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

การเพิ่มลูกเลนใหกับกลองขอความใน PowerPoint 2010 หากตองการเพิม่ ลูกเลนลงไปเพื่อใหกลองขอความดูโดดเดน นาสนใจยิ่งขึ้น สามารถทําไดดังนี้ วิธีการเพิ่มลูกเลนใหกับกลองขอความ 1. เลือกกลองขอความที่ตองการปรับแตง 2. คลิกที่แท็บ รูปแบบ (Format) 3. คลิกเลือก ลักษณะพิเศษรูปราง (Shape Effects)


36

4. เลือกลูกเลนทีต่ องการ

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


37

5. ลูกเลนก็จะแสดงขึ้นมาในกลองขอความ

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


38

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

การกําหนดสไตลใหกับตัวอักษรใน PowerPoint 2010 การปรับแตงตัวอักษรใหสวยงาม สามารถทําไดอีกหนึ่งวิธีก็คือ การใชรูปแบบสไตลสําเร็จรูปที่มีอยูใน โปรแกรม ซึง่ มีวิธีการดังนี้ วิธีการกําหนดสไตลใหกับตัวอักษร 1. คลิกเลือกตัวอักษรที่ตองการปรับแตง 2. คลิกที่แท็บ รูปแบบ (Format) 3. คลิกเลือก ลักษณะดวน (Quick Style)


39 4. เลือกรูปแบบสไตลตัวอักษรที่ตองการ

5. ตัวอักษรก็จะถูกปรับแตงตามที่กําหนด

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน


40

โดย นายประสิทธิ์ อุดหนุน

ขอขอบคุณ เว็บไซต http://www.com5dow.com/ ที่อนุเคราะหขอมูลในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน MS Power Point 2010

Power point2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you