Page 1

Aim Helburua Prop贸sito

Kontseiluaren bilera Reuni贸n del Consejo Board Meeting Bilbao 24/06/2013


2


The purpose of BiDC Foster creativity and design as driving forces for economic development and projection of Bilbao Bizkaia.

Lo que el BiDC pretende Impulsar la creatividad y el dise帽o como factores de desarrollo econ贸mico y proyecci贸n exterior de Bilbao y Bizkaia

BiDCren helburua Sormena eta diseinua bultzatzea Bilbao eta Bizkaiaren garapen ekonomiko eta atzerriko zabalkunderako faktore legez

3


Economic development Desarrollo econ贸mico. Ekonomiaren garapena

4


Promotion of new economic sectors related to design and creative industries: fashion, video games, audiovisual, product design, graphic design and digital contents.

Why?

Diseinu eta sormen-industriekin lotutako sektore ekonomiko berriak bultzatzea: moda, bideojokoak, ikus-entzunezkoak, produktuen diseinua, diseinu grafikoa eta eduki digitalak.

Zergatik?

Impulso de los nuevos sectores económicos relacionados con las industrias del diseño y la creatividad: moda, videojuegos, audiovisual, diseño de producto, diseño gráfico y contenidos digitales.

¿Por qué?

5


6


1st. They are promising sectors mainly developed in urban environments. 1.

Etorkizun oparoa duten sektoreak dira eta batez ere hiri inguruetan garatuko dira.

1ยบ. Son sectores de futuro que se desarrollan fundamentalmente en entornos urbanos.

7


8


2nd. Bilbao aims to become an international hub capable of capturing companies that work in these sectors. 2. Bilbok sektoreotan gara daitezen enpresak bereganatzeko gai izango den nazioarteko HUBa bihurtzeko asmoa du. 2ยบ. Bilbao aspira a convertirse en un HUB a nivel internacional capaz de captar empresas que se desarrollen en estos sectores.

9


10


3rd. These sectors are full of young employment and creative talent. 3.

Sektoreotan gazteentzako lanpostu asko sortzen da eta sormen-talentu handia dago.

3ยบ. Estos sectores son intensivos en empleo joven y talento creativo.

11


12


4th. These are sectors with great ability to bring new contents and services to the tourism and trade, and urban solutions that are strategic in the future development of Bilbao. 4.

Sektoreok gaitasun handia dute turismoari eta merkataritzari eduki eta zerbitzu berriak eransteko eta Bilboren etorkizuneko garapenean estrategikoak diren hiri konponbideak emateko.

4Âş. Son sectores con gran capacidad de aportar nuevos contenidos y servicios al turismo, comercio y soluciones urbanas que son estratĂŠgicos en el desarrollo futuro de Bilbao.

13


14


5th. These are sectors with potential to shape advanced services for traditional industry. A strong creative sector will bring innovation to the Basque industry. 5.

Sektoreok industria tradizionalarentzat zerbitzu aurreratuak eratzeko ahalbidea dute. Sormen-sektore sendo batek berrikuntza ekarriko dio euskal industriari.

5ยบ. Son sectores con potencial de configurar servicios avanzados para la industria tradicional. Un sector creativo fuerte aportarรก innovaciรณn a la industria vasca.

15


16


6th. The European Union has approved the “Creative Europe 2014 - 2020” programme, which promotes the creative industries as a factor of competitiveness of the economy of the continent. 6.

Europar Batasunak onartu duen “Creative Europe 2014 – 2020” egitarauan sormen-industriak sustatzen ditu kontinenteko ekonomiaren lehiakortasunerako faktore legez.

6º. La Unión Europea ha aprobado el programa “Creative Europe 2014 – 2020” en el que promueve las industrias creativas como factor de competitividad de la economía del continente.

17


International projection Proyecci贸n Exterior. Atzerriko zabalkundea

18


Promote the international projection of Bilbao Bizkaia linked to the values of creativity and design.

Why?

Bilbo eta Bizkaiaren nazioarteko zabalkundea bultzatzea sormen eta diseinuaren balioei loturik.

Zergatik?

Impulsar la proyección internacional de Bilbao Bizkaia ligada a los valores de la creatividad y del diseño.

¿Por qué?

19


20


1st. Today not only companies compete internationally but also the cities, regions and countries. 1.

Gaur egun nazioartean ez direlako soilik enpresak lehiatzen, hiriak, eskualdeak eta herrialdeak ere lehian daude.

1º. Porque hoy en día no sólo compiten internacionalmente las empresas sino también las ciudades, regiones y países.

21


22


2nd. The international asset of the Bilbao brand is reinforced associating it to the values of design and creativity. 2.

Gaur egun Bilbo markak nazioartean duen aktiboa etorkizunean indartu egingo delako sormen eta diseinuaren balioei lotuz.

2º. Porque el activo internacional que constituye hoy en día la marca Bilbao se refuerza a futuro asociándolo a los valores de creatividad y diseño.

23


24


3rd. The values of creativity and design, mobilize at international level economic activity, youth and talent. 3.

Bi baliook nazioartean jarduera ekonomikoa, enplegua eta talentua mugiarazten dutelako.

3潞. Porque estos dos valores movilizan internacionalmente actividad econ贸mica, juventud y talento.

25


26


4th. The so-called “City Diplomacy” opens possibilities for international cooperation with reference cities that share this strategy. (Berlin, Montreal, London, Milan, Buenos Aires, Shenzhem, Shanghai…) 4.

“Hirien Diplomazioa” delakoak munduan erreferenteak diren eta estrategia hau bere egiten duten hiriekin (Berlin, Montreal, Londres, Milan, Buenos Aires, Shenzhem, Shangai…) nazioarteko lankidetza izateko aukerak zabaltzen dituelako.

4º. Porque la llamada “Diplomacia de las Ciudades” abre posibilidades de cooperación internacional con ciudades referentes a nivel mundial que comparten esta estrategia (Berlín, Montreal, Londres, Milán, Buenos Aires, Shenzhem, Shangay,…)

27


28


5th. This international position contributes to the economic development in Bilbao, Bizkaia and the Basque Country. 5.

Nazioarteko posizionamendu hau lagungarria delako Bilbo, Bizkaia eta Euskadiren garapen ekonomikorako.

5潞. Porque este posicionamiento internacional contribuye al desarrollo econ贸mico de Bilbao, Bizkaia y Euskadi.

29


30

Illustrations / Marrazkiak / Ilustraciones: Jon Artetxe


6th. An international action agreed among so many agents with a common objetive -the BiDC members- has not been outlined before. 6.

Aurretik inoiz planteatu ez delako hainbeste arlotako eragileen (BiDCko kideak) nazioarteko ekintza bateratua helburu berarekin.

6潞. Porque nunca antes se ha planteado una acci贸n internacional concertada de tan diversos agentes (los miembros del BiDC) con un mismo prop贸sito.

31


Design and Creative industries, leading the new economy

Diseinua eta sormen-industriak, ekonomia berriaren eragileak

DiseĂąo e Industrias creativas, motor de la nueva economĂ­a

32

Proposito bidc  
Proposito bidc  
Advertisement