__MAIN_TEXT__

Page 1

UNDERHOL DNI NG

MUSI K

F OREDRAG

Hvem skal under hol det i ldi t næst ear r angement ? Nårmennes kerergl ade,yderdeder esbeds t e! Showbi zzDanmar keretafl andet sf ør ende bur eaueri ndenf orunder hol dni ng.Viar r anger er f i r maf es t er ,f or edr ag,f yr af t ens møder , f ami l i edage,j ul ef r okos t er ,r ecept i oner , t eambui l di ng-younamei t ! HosShowbi zzDanmar kharvimedar bej der e,der br ænderf ordet ,del aver .Detergl ædenog ener gi en,dererdr i vkr af t enogdets kalvær e s j ovtatgåpåar bej de.DetvedvihosShowbi zz Danmar k.Deterder f or ,viers ågodet i latl ave det ,vil aver .

UDL EJ NI NG

Rekvi r er kat al og

Bl i vi ns pi r er etpå www. s howbi zz. dk

Vieretunder hol dni ngs bur eau,menvier s amt i di gmegetmer eenddet .Megetmer e,f or di viof t eenders om s par r i ngs par t nerf orvor es kunderogs kaberl angvar i ger el at i oner ,hvorvi f or ans t al t erunder hol dni ngt i lmangef or s kel l i ge f or merf orar r angement er . VIgørmennes kergl ade! Medvenl i ghi l s en Showbi zzDanmar k www. s howbi z z . dk

Såbehøv erduk unats øgeéts t ed!

+4570270307


UNDERHOL DNI NG

MUSI K

F OREDRAG

UDL EJ NI NG

Mot i vat i on Dethandl erogs åom di nemedar bej der e! I nputervi gt i gnær i ngf ormedar bej der eienhver vi r ks omhed.Fagl i gs åvels om humor i s t i s k.VIharal l e s ammenbr ugf oratt ankeener giopunder vej si vor esar bej ds l i v.For edr agel l erf yr af t ens mødereren mådeatf yl dedepot er neop. Nårders kalr us kesopidi nemedar bej der eel l erde bl ots kalhaveenkær kommenvi t ami ni nds pr øj t ni ng, harvidétnavn,dul i ges t årogmangl ert i lj er es næs t ef or edr agel l erf yr af t ens møde. Showbi zzDanmar kf or mi dl erkont aktt i l f or edr ags hol der eienhverkat egor iogienhver kal i ber-f r adetmer egener el l et i ll i gepr æci sdi t s peci f i kkeemne.Fr adett oneangi vendeog pr ovoker endet i ldets j oveoguf or pl i gt ende. Showbi zzDanmar kr åderoverets t or tant alkendt e navne.Sammenf i ndervidenl øs ni ng,derpas s ert i l l i gepr æci sdi tar r angement . Hvort ankerduop?

www. s howbi z z . dk

Såbehøv erduk unats øgeéts t ed!

+4570270307


UNDERHOL DNI NG

MUSI K

F OREDRAG

UDL EJ NI NG

Teambui l di ng Ki ckof f Sammenbl i vervibeds t ! Medar bej der neervi r ks omhedensvi gt i gs t e r es s our ce.Dett eam afenkel t s pi l l er e,derhel s ts kal s pi l l es ammen,s ådethel egåropiens t ør r eenhed. HosShowbi zzDanmar kharvis t orer f ar i ngiat ar r anger et eambui l di ngs f or l øb,ogmedar bej der dage,derbådeers j oveogudf or dr ende. Teambui l di ngs f or l øbhvordererf okuspåatf i nde vej enf r em s ammen.Hvordererf okuspåat begej s t r eogf l yt t egr æns er .Hvormedar bej der ne mot i ver est i latt ur denogetmer eogbl i veden beds t eudgaveafs i gs el v. Atl øf t eif l ok,ogkunnes edenf æl l esr et ni nger af gør endeienper s onal egr uppe.Showbi zzDanmar k harkont aktt i lnogl eafl andet sbeds t et eambui l di ng koncept erogs kr ædder s yerl i gepr æci sdenl øs ni ng, derpas s ert i ldi gogdi nemedar bej der e. Vihj æl perdi nemedar bej der emedatbl i veden beds t eudgaveafs i gs el v.

www. s howbi z z . dk

Såbehøv erduk unats øgeéts t ed!

+4570270307


UNDERHOL DNI NG

MUSI K

F OREDRAG

UDL EJ NI NG

Fami l i edag Fami l i enihøj s ædet ! Envæs ent l i gf akt orimoder neper s onal el edel s e erathus ke,hvadderbet yderal l er mes tf ordi ne medar bej der e.Nogetafdetvi gt i gs t eiet hver t mennes kesl i v,erder esf ami l i er . Vi r ks omhederogor gani s at i onerderpr i or i t er er f ami l i ear r angement ers cor erhøj tit r i vs el s under s øgel s er . HosShowbi zzDanmar kervieks per t eri f ami l i edage,f as t el avns f es t er ,s ommer f es t ers om t ot al l øs ni nger . Viharbevar etdeti ndr el egebar n.Vir åderover ets t or tant alkuns t ner e,derbar ekandetdér medatl egegl ædenf r em.

www. s howbi z z . dk

Såbehøv erduk unats øgeéts t ed!

+4570270307


UNDERHOL DNI NG

MUSI K

F OREDRAG

UDL EJ NI NG

Fi r maf est Si kkeenf es t ! I nt etf i r maudenf es t .Fi r maf es t er neerden begi venhed,derbi nderper s onal ets ammen.Det erher ,detgodes ammenhol ds kabes .Det s ammenhol dders kalbær ef i r maetgennem de s vær et i der . Deterherdegodehi s t or i er ,kanf ødes .De hi s t or i erdi nvi r ks omheds kall evepå.Hos Showbi zzDanmar kar r anger ervif es t er ,dergår overihi s t or i en.Dets kaldi nef i r maf es t erdaogs å! Hvadent endeterdenper l ende,l et t e s ommer f es t ,ders t r ækkers i gt i ll angtudpåden l ys enatel l erdenf or r ygendemor s ommej ul ef es t , mani kkevi lgåhj em f r a. HosShowbi zzDanmar kf årdul i gepr æci sden f es t ,duøns ker .

www. s howbi z z . dk

Såbehøv erduk unats øgeéts t ed!

+4570270307


UNDERHOL DNI NG

MUSI K

F OREDRAG

UDL EJ NI NG

Pr omot i on Showbi zzDanmar kbr i ngerdi tbr andpå s cenen. Al l epr omot i onakt i vi t et ereks ekver esudf r a kundensenkel t eøns ke.Harduetpr oduktder s t årover f orenl ancer i ngerShowbi zz Danmar kbehj æl pel i gmedf i gur er ,akt i vi t et er el l erunder hol dni ng. Mes s er ,pr odukt l ancer i ngel l erhvad begi venhedenmåt t evær e.Vihari déer ne. Kuns t ner eerdenopl agt emul i ghedf orat , s kabekont akt enmel l em kunderogpr odukt . Ladoss kabeeni det i ldi gogdi tbr and. Såbl i verdi tf i r mahus ket !

www. s howbi z z . dk

Såbehøv erduk unats øgeéts t ed!

+4570270307


UNDERHOL DNI NG

MUSI K

F OREDRAG

UDL EJ NI NG

Jul et r æsf est Fami l i enogHøj tf r at r æet sgr ønnet op! Kompl etj ul et r æs f es tmedj ul emand,mus i kog under hol dni ng.Koncept etl ever ess om nøgl ef ær di gunder hol dni ngs pakkef . eks : Jul emand,mus i kogunder hol dni ng. Ef t erdansogs angom t r æet ,opt r æderenaf vor esmangedygt i gebør neunder hol der e,med etafder espopul ær ebør nes hows . Kont aktosf oretkonkr etopl ægpådi nnæs t e j ul et r æs f es t . Vit r orpåj ul emanden!

www. s howbi z z . dk

Såbehøv erduk unats øgeéts t ed!

+4570270307

Profile for Showbizz Danmark

Profilbrochure  

Profilbrochure  

Advertisement