Page 1

1

ದ 11 ಜಲಯ 200 ಫರಡಶಲಗಳಲ ಅಮೇರಕನ ಇಂಡಯ ಫಂಡೇಷನ ಟರಸಟ್ (AIFT ) ಕನರಟಕದ ಆಯ

ಶಕಷಕರನುನ ತಂತರಜನ ಬಳಕಯಲ ಬಲವದರನಗೊಳಸ, ತಮ ಮ ದೈನಂದನ ಪಠ ಬೊೇಧನಯಲ ತಂತರಜನವನುನ ಬಳಸಕೊಂಡು ಪರಣಮಕರ ಬೊೇಧನ ಮಡಲು ಕಯರನವರಹಸುತತದ . ಈ ಕಯರಕರಮ ಡಜಟಲ ಈಕವಲೈಸರ ಎ೦ದು ಕರಯಲಪಡುತತದ. ಅಮೇರಕನ ಇಂಡಯ ಫಂಡೇಷನ ಟ ರ ಸಟ ್ (AIFT) : AIFT ಲಭದ ಇಚಚಇಲಲದ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಸಥ . 2001 ರಲ ಗುಜರತ ಭೊಕಂಪದಲ ಸಂತರಸಥರದ ಭರತೇಯರ ನರವಗಂದು ಅಂದನ ಅಮೇರಕದ ಅಧಯಕಷರದ ಶರೇ ಬಲ‌ ಕಲಂಟನ ಅವರ ಘನ ಅಧಯಕಷತಯಲ ಅಮೇರಕದಲರುವ ಅನವಸ ಭರತೇಯರಲ ಲ ಸೇರ ಪರರಂಭಸದ ಸಂಸಥ . ಆ ನಂತರ ಸಂತರಸಥರಗಲ ಲ ಸಹಯ ಮಡದ ಮೇಲ ಅದೇ ಸಂಸಥಯನುನ ಮುಂದು ವರಸಕೊಂಡು ಬರುವ ತೇಮರನ ಮಡದರು. ಅದರಂತ

ಶಕಷಣ , ಆರೊೇಗಯ, ಸಮಜಕ ಸಮನತ ಹೇಗ ಮುಂತದ

ವಷಯಗಳಲ ಭರತದಯಂತ ಕಯರನವರಹಸುತತದ. Digital Equalizer (DE) : ಶಕಷಣದಲ "ನಗರದ ವಧಯಥರಗಳಗೊ ಮತುತ ಹಳಳಯ ವದಯಥರಗಳಗೊ ಮದಯ ಇರುವ ತಂತರಕ ಅಸಮನತಯನುನ ಹೊೇಗಲಡಸುವ ಉದಶದಂದ" , ಡಜಟಲ

ಈಕವಲೈಸರ (ಡ. ಇ) ಕಯರಕರಮವನುನ

ಪರರಂಭಸಲಯತು. ಈ

ತ ಳು ಆಯ ದ ಸಕರರ ಶಲಗಳಲ ಶಕಷಕರಗ ಕಯರಕರಮದಲ ನಮ ಮ ಸಂಪನೊಮಲ ವಯಕಗ –

ಆ ಶಲಯಲರುವ ಸಂಪನೊಮಲವನನೇ ಬಳಸಕೊಂಡು ಅವರು ತಂತರಜನ ಪರಣತರನನಗ ಮಡುತತರ.

ಶಕಷಕರು ತಮ ಮ ಪಠ ಬೊೇಧನಯಲ ತಂತರಜನವನುನ ಹೇಗ ಬಳಸಕೊಳಳ ಬಹುದು ಎ೦ಬುದನುನ ತಳಸುತತರ.

ಶಕಷಕರ ಮುಖಂತರ ಮಕಕಳಗ ತಂತರಜನದ ಬಳಕ ಮತುತ ಅದರ ಉಪಯಗಗಳನುನ ತಳಯ ಪಡಸುತತರ. ಈ ಪರಯತನ ದಲ ಹಲವರು ಸಂಸಥ ಗಳು ನಮಮಂದಗ ಕೈಜೊೇಡಸದುದ

ಅನೇಕ ಕಯರಕರಮಗಳನುನ ಶಲಗಳಲ

ನಡಸಕೊಂಡು ಬರುತತದವ. ಆ ಸಂಸಥಗಳಂದರ •

Adobe

Dell

SVB

Sun guard

AMAT

ಇನುನ ಇತರ ದನಗಳು

RMSA ಮತುತ AIFT: ಸಮಜದಲರುವ ಎಲ ಲ 14 ವಷರದೊಳಗನ ಮಕಕಳಗೊ ಕಡಡಯ ಶಕಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎ ೦ಬ ಕೇಂದರ ಸಕರರದ 1


ಆಶಯದಂತ ಪರರಂಭವದ RMSA ಯಂದಗ ನವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಕ ಮಡಕೊಂಡು 2010-11 ರಂದ 2012-13 ರ ವರಗ ಈ ಶಲಗಳಲ ತಂತರಜನದ ಪರಣಮಕರ ಬಳಕಯನುನ ಮಡಕೊಳುಳವದರ ಬಗಗ ಕಯರ ನವರಹಸುತತದವ. ಈ ಒಡಂಬಡಕಯಂತ RMSA ಯು –

ಜಲ ಲ ಮಟಟದಲ ಪರತ 2 ತಂಗಳಗೊಮಮ ಈ ಡ.ಇ ಶಲಗಳ ಮುಖಯಶಕಷಕರನುನ ಕರದು ಸಮಲೊೇಚನ ಸಭಯನುನ ತ . ಇದಕಕ ಹಜರಗುವ ಏಪರಡಸ ಕಯರಕರಮದ ಮಲಯಮಪನ ಮಡುತದ

ಮು. ಶ . ರಗ ಸಕರರದ

ತ . ನಯಮದಂತ ½ ಡ. ಎ. ಮತುತ ಒಂದು ಮದಯಹನದ ಊಟ ಕೊಡುತದ –

ಪರತ ವಷರ ಈ DE ಶಲಗಳಲ ಬಲಮೇಳ ನಡಸಲು ಪರತ ಶಲಗ ರೊಪಯ 2000/- ಗಳನುನ ನೇಡುತತದ.

ತ . ಈ ಎರಡನುನ ಹೊರತು ಪಡಸ ಉಳದಂತ ಉಂಟಗುವ ಎಲ ಲ ವಚಚವ AIFT ಯ ಹೊಣಯಗರುತದ AIFT ಯ ಕಯರವೈಖರ ಹಗೊ ಅದರ ಇತರ ಕಯರಗಳು :

ತ ಳನುನ ನೇಮಸರುತತೇವ. ಅವರು • Teachers Training : ಪರತ 6 ಶಲಗ ಒಬಬರಂತ ನಮ ಮ ಸಂಪನೊಮಲ ವಯಕಗ ಆಯ ದನ ಸಂಬಂಧಸದ ಶಲಗ ಹೊೇಗ ಶಕಷಕರ ಬಡುವನ ಅವಧಯಲ ಶಕಷಕರನುನ ತರಬೇತ ಗೊಳಸುತತರ . ಅದರ ಮುಖಂತರ ಶಲಯಲ project based learning ಆಗುವಂತ ಮಡುತತರ. ಇದು 3 ವಷರಗ ವರಗ ನಡಯುತತದುದ ಅದಕಕಗ ಒಂದು syllabus ಇದ. ಅದು ILTM (Instructor led training manual), 85 ಘಂಟಗಳ ತರಭೇತ ಕೈಪಡ ಯಗದ. ಈ ಕೈಪಡ ತಂತರಜನ ಮತುತ ಶೈಕಷಣಕ (Critical Thinking, Creative Thinking, Collaborative Learning’s ಮತುತ Multiple intelligence ) ವಷಯಗಳನುನ ಒಳಗೊಂಡದ. ಮದಲ 2 ವಷರಗಳನುನ ನವ ತರಬೇತಗಗ ಮೇಸಲಟಟದುದ ನಂತರದ ಕೊನಯ ವಷರವನುನ ತರಭೇತಯ ಬಳಕ ಹಗೊ ಉಪಯ 2ೋೋೊೇಗಕಕಗ ತ . ಮೇಸಲಟಟದವ. ಇದಕಕ ಪರಕವಗ ಈ ಕಳಗನ ಕಯರಕರಮಗಳು ನಡಯುತತರುತವ • DE Projects : ಶಕಷಕರು ತಮ ಮ ಪಠ ಪರರಂಭಸುವ ಮುಂಚ ಸಂಬಂಧಸದ ತರಗತಯ ಮಕಕಳಲ ಒಂದು ಗುಂಪನುನ ತಯರಸುವದು. ಉದಹರಣಗ 10 ಮಕಕಳ ಒಂದು ಗುಂಪ ಮಡ ಆ ಪಠದ ಒಂದು ಘಟಕದ ಮೇಲ , ಪವರಭವ ಆಗ ಒಂದು ಕರುಪರೇಕ ಮಡುವದು. ಅದರ ಮಲಯಮಪನದ ನಂತರ ಆ ವಷಯದ ಮೇಲ ಮಕಕಳು ಅವರ ಮನಯಲ , ಗರಂಥಲಯದಂದ , ಇಂಟರ‌ನಟ ಮುಖಂತರ ಮತುತ ಶಕಷಕರ ಸಹಯದಂದ ಮಹತ ಕಲಹಕಲು ತಳಸುವದು. ಅದನುನ ವಷಯ ಶಕಷಕರ ಸಹಯ ಪಡದು ಕೊರೇಢೇಕರಸ ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಕಯರಯಜನ ತಯರಸುವದು . ಅದನುನ ಉಳದ ಆ ತರಗತಯ ಮಕಕಳಗ ಪರದಶರಸುವದು. ಅದೇ ಮಕಕಳಗ ಆನಂತರ ಮತತ ಮದಲು ನೇಡದ ಪರಶಗ ನ ಳನನ ನೇಡ ಮತತ ತ . ಪರೇಕಮಡ ಅವರ ಪರಗತ ಪರಶೇಲಸುವದು. ಇದು ಪರತ ಶಲಯಲ ಪರತ ತಂಗಳು ಕನಷಠ 3 ಆಗುತತರುತದ 2


Teachers Projects : ಶಕಷಕರು ತಮ ಮ ಪಠಕಕ ಸಂಬಂಧಸದಂತ , ಮಕಕಳಗ ಪರಣಮಕರಯಗ ಬೊೇಧನ

ಮಡಲು ಸಹಕರಯಗುವಂತ ತಂತರಜನವನುನ ಬಳಸಕೊಂಡು ತಯರಸುವ power point presentation ಗಳು. ತ ಎ೦ದು ಶಕಷಕರೇ ತೇಮರನಸ ಅದನುನ ಬಳಸಕೊಂಡು ಪಠ ಇವಗಳನುನ ಅವರ ಪಠದ ಯವ ಹಂತಕಕ ಸಹಕರಯಗುತ ದ ತ ಯಕವಗ ಭಗವಹಸುವಂತ ಮಡುತವ ತ . ಮಡುತತರ. ಇವ ಮಕಕಳನುನ ಆಕಷರಸ ಅವರು ಕಲಕಯಲ ಅಸಕದ

Digital Lesson Plans: ಇಷುಟ

ವಷರಗಳು ಶಕಷಕರು ತಮ ಪಠ ಯಜನಯನುನ ಮ

ತ ದಲ ಪಸಕ

ಬರಯುತತದದರು. ಈಗ ನವ DE ಕಯರಕರಮದ ಮುಖಂತರ ಅದನುನ ಕಂಪಯಟರ‌ನಲ ಮಡಸುತತದವ. ಅದರ ಉದಶ ಏನಂದರ ? ಶಕಷಕರು ಅವರ ಪಠ ಯಜನಯಲ ಕಲಕ ಸಮ 3ೋಾಗರಗಳು ಎ೦ದು ಬರಯುತತದದ ಜಗದಲ ಅವರು ತಂತರಜನವನುನ ಸೇರಸಕೊಂಡು ಇನೊನ ಪರಣಮಕರಯಗ ಬೊೇಧನಮಡಲು ಸಹಕರಯಗಲ ಎ ೦ದು. ಉದಹರಣ : ಶಲಯಲರುವ

ಶೈಕಷಣಕ ಸಡಗಳು,

ಶಕಷಕರೇ ತಯರಸದ PPT ಗಳು , ಇಂಟರ‌ನಟ‌ ನಲ ಸಗುವ

ಮಹತಗಳು ಇತಯದ. •

DE Periods: ಶಕಷಕರು ಕಂಪಯಟರ‌ ಕೊಠಡಯಲ ದೊರಯುವ ಸಂಪನೊಮಲಗಳನುನ ಬಳಸಕೊಂಡು ಅವರ ಪಠ

ಬೊೇಧನಯನುನ ಕಂಪಯಟರ ಸಹಯದಂದ ಮಡುವದು. ಪರತಶಲಯಲ ಪರತ ವರಕಕ , ಪರತಶಕಷಕರು 2 ಈ ತರಹದ ತರಗತಗಳನುನ ತಗದುಕೊಳಳಬೇಕು . •

ಬಲಮೇಳ

: ಇದು ಮಕಕಳ ಒಂದು Fun Fair , ಇಲಖಯಲ ಬೇರ ಬೇರ ರೇತಯ ಮೇಳಗಳು ನಡಯುವ

ಹಗೇ ಶಲ ಮಟಟದಲ ಎಲ ಲ ಶಕಷಕರು ತಮ ಮ ಪರತಭಯನನ ಮಕಕಳ ಮುಖಂತರ ಪರದಶರಸುವ ಒಂದು ಮೇಳ. ಇಲನ ಮುಖಯ ಉದಶ ಮಕಕಳಗ ಜೇವನ ಕಲಯನುನ ಕಲಸುವದು ಮತುತ ಸವ ಕಲಕಗ ಪರೇರೇಪಣ ನೇಡುವದು. ಇಲ ಮಕಕಳು ತಮ ಮ ದೈನಂದನ ಜೇವನದಲ ಮುಖಯವಗ ಬರುವ ವಷಯಗಳ ಬಗಗ ಪರದಶರನ ಮಡುತತರ ಜೊತಗ ತವ ಆ ಶೈಕಷಣಕ ವಷರದಲ ಕಲತ ವಷಯಗಳನುನ ಪರದಶರಸುತತರ. ಎಲ ಲ ವಷಯಗಳಂತ ಕಂಪಯಟರ ಸಹ ಒಂದು ಅವರ ಕಲಕಯ ಬಗವಗದುದ ಅದಕಕ ಸಂಬಂಧಸದ stall ಸಹ ಮಡ ಬಂದಂತಹ ವೇಕಷಕರಗ ತಂತರಜನದ ಉಪಯಗಗಳನುನ ವವರಸುತತರ. ಈ ಕಯರಕರಮಕಕ ಶಕಷಣ ಇಲಖ 2000/- ರೊಪಯಗಳುನ ನೇಡುತತದುದ ಉಳದ ಹಣವನುನ ಶಲ ತನನ ತ . ಸಮುದಯದ ಸಹಕರದಂದ ಭರಸಕೊಂಡು ಮಡುತ ದ

ಈ ಕಯರಕರಮಕಕ ಆ ಶಲಯ ಅಕಕಪಕಕದ ಶಲಗಳ ಮಕಕಳು,

ಶಕಷಕರು ಮತುತ ಊರನ ನಗರೇಕರು ಬಂದು ಮಕಕ ಳ ಪರದಶರನವನುನ ವೇಕಸುತತರ.

ಇದರ ಮುಖಂತರ ಶಲಗ

ಸಮುದಯದ ಸಹಕರವ ದೊರಯುತತರುವದು ಕಂಡು ಬಂದದ. •

DE Contest: ಪರತ ವಷರ AIFT ಕಯರನವರಹಸುತತರುವ ಶಲಗಳ ವದಯಥರಗಳಗ ಒಂದು ಸಪದರ

ಏಪಡರಸುತತದ. ಈ ಸಪದರಗ AIFT ಯು ಒಂದು ವಷಯವನುನ ಕೊಟುಟ ಅದರ ಮೇಲ ಮಕಕ ಳು ಶಕಷಕರ ಸಹಕರದಂದ 3


ತ ಳನುನ ಸಮೇಕಮಡ ಅದರ ಬಗಗ ಒಂದು project ತಯರಸ ಕೊಡುವಂತ ತಳಸುತದ ತ . ಇದರಲ ಮಕಕಳು , ಸಥಳೇಯ ವಯಕಗ ಶಕಷಕರು, ಸವರಜನಕರು ಬಗವಹಸ ಕೊಟಟರುವ ವಷಯಕಕ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ತೇಮರನವನುನ ಮಂಡಸುತತರ . ತ . ಹಗ ರಜಯ ಇದು ರಜಯಮಟಟದ ಸಪದರಯಗದುದ ಭಗವಹಸದ ಎಲಲರಗೊ AIFT ಯೇ ಪರಮಣಪತರವನುನ ನೇಡುತದ ಮಟಟದಲ ವಜೇತರದ ಶಲಗಳಗ ನನಪನ ಕಣಕ ಮತುತ ಪ ರಮಣಪತರವನುನ ನೇಡ ಗರವಸಲಗುವದು. •

DST – Digital Story Telling :

ಶಲಗಳಲರುವ ಕಯಮರಗಳ ಜೊತಗ

AIFT ಯು ಸಹ ತನನ

ಸಂಪನೊಮಲ ವಯಕತ ಗಳಗ ಕಯಮರಗಳನುನ ನೇಡ ಅದರ ಮುಖಂತರ ಯವದದರೊ ಒಂದು ವಷಯವನುನ ಆಯುದಕೊಂಡು ಮಕಕಳು ಅದಕಕ ಪರಕವಗುವ ಫೇಟೊೇಗಳನುನ ಕಲಕಕಸ ತರುವದು. ಆ ಫೇಟೊೇಗಳನುನ ಕರಮವಗ Power Point ನಲ ಅಥವ Windows Movie maker ನಲ ಜೊೇಡಸ ಫೇಟೊೇಗ ಶೇಷರಕಗಳನುನ ನೇಡುವ ಮುಖಂತರ ಅದನುನ ತ ೊಳಸುವ ಪರ ಕರ ಯ. ಅಭವಯಕಗ •

Teachers Sharing Workshop : ಪರತ ತಂಗಳೊ ಸಹ ಜಲ ಲ ಮಟಟದಲ ಶಕಷಕರು ಮಡದ project

ಗಳ ಮಲಯಮಪನ ಮತುತ ಅದರ ಮೇಲ ಸಮಲೊೇಚನ ಸಭಯನುನ ಇಟುಟಕೊಳುಳತತೇವ . ಇದರಲ ಆಯ ಜಲಯ ದ ಶಕಷಕರು ಆ projects ಗಳನುನ ನೊೇಡ ತಮ ಆಯ ಮ ಅಭಪರಯ ಮಂಡಸುತತರ . ಅದರ ಆಧರದ ಮೇಲ ಆ projects ಗಳನುನ ಶಕಷಕರಗ ಸಹಯಕವಗುವಂತ ಮಡ ಅದನುನ ಒಂದು DVD ಯಲ ಹಕ ಎಲ ಶಲಗೊ ವತರಸುವ ಲ ಯಜನ ಹಕದವ. •

Centre for Teachers Excellent: ಇದು ನಮ ಮ ಕರಯತಮಕ ಯಚನಗಳಲ ಒಂದದ ಕಯರಕರಮ.

ದ ಇದರಲ ನವ ನಮ ಮ ಸಹ ಭಗಗಳದ Applied Material (AMAT) ಇವರ ಸಹಕರದೊಂದಗ ಕಲವ ಆಯ ಶಲಗಳಗ ಶಕಷಕರ ಉಪಯಗಕಕಂದು 4 ಕಂಪಯಟರ‌ಗಳನುನ, ಅದಕಕ ಬೇಕಗುವ UPS, Internet ಇವಗಳನುನ ಒದಗಸ ಶಕಷಕರು ವಶೇಷವಗ ಈ ಕಂಪಯಟರ‌ಗಳನುನ ಬಳಸಕೊಂಡು ಮೇಲ ತಳಸದ DE ಕಯರಕರಮದ ಎಲ ಲ ಕಯರಗಳನುನ ತ ವಗ ಮಡಕೊಂಡು ಹೊೇಗುವಂತ ಮಡುವದು. ಇಲ ಶಕಷಕರು ಉಳದ ಶಲಗಳಗ ಉಳದ ಶಲಗಳಗಂತ ಉತಮ ಮದರಯಗ ಕಯರನವರಹಸುತತರ. ಈ ಶೈಕಷಣಕ ವಷರದಂದ ಇದೇ ಯಜನಯಲ ಶಕಷಕರ ಬೇಡಕಯಂತ ಒಂದು ಲ ಲ ತರಗತ ಕೊೇಣಗ ಯ ಪ‌ಟಪ ಕೊಡುವ ಉದಶ ಹೊಂದದುದ ಇನುನ ಮುಂದ ತಂತರಜನ ಶಕಷಕರು ಬೇಕನಸದಗಲಲ ತಗದುಕೊಂಡು ಹೊೇಗ ಉಪಯಗಸಲು ಸಹಕರಯಗುವಂತ ನೊೇಡಕೊಳಳ ಲಗುವದು. •

Scholarship Program: ನಮ ಮ DE ಕಯರಕರಮದಲ ಕಯರನವರಹಸುತತರುವ ಶಲಗಳ ಲ ಇರುವ

ಪರತಭವಂತ ಬಡ ಮಕಕಳಗ ಅವರ SSLC ನಂತರ 4ಶಕಷಣಕಕ ಸಹಕರಯಗಲಂದು ನಮ ಮ ಸಹಬಗಗಳದ AMAT ನವರ ಸಹಭಗತವದಲ ಪರತ ವಷರ 10 ಮಕಕಳಗ 2 ವಷರಗಳ ಕಲ 12000/- ರೊಪಯಗಳಂತ ವದಯಥರವೇತನ ನೇಡುವ 4


ಕಯರಕರಮ . ಇದರಲ ನಮ ಮ ಶಲಗಳಲ SSLC ಪರೇಕಯಲ ಅತೇ ಹಚಚನ ಅಂಕಪಡದ 5 ಜನ ಹಣುಣಮಕಕಳು ಹಗೊ 5 ಜನ ಗಂಡುಮಕಕಳು ಲಭ ಪಡಯುತತದದರು. ಆದರ ಈ ಶೈಕಷಣಕ ವಷರದಂದ ಅದನುನ 30 ಜನ ಮಕಕಳಗ ವಸತ ರಸಲಗದ.

ದ ಶಲಗಳಗ Adobe ಸಂಸಥಯವರ ಸಹಕರದೊಂದಗ Digital Adobe Youth Voice (AYV) : ಆಯ

Camera, Laptop, Handy Cam ಮುಂತದ ಪರಕರಗಳನುನ ಕೊಟುಟ

ಆ ಶಲಯ 2 ಜನ ಶಕಷಕರಗ ವಶೇಷ

ತರಬೇತಯನುನ ನೇಡುವದು. ಅವರು ಮಕಕಳಗ ಇದರ ಜನವನುನ ನೇಡ ಅವರ ಮುಖಂತರ ಸಥ ಳೇಯ ಸಮಜಕ ಪಡುಗುಗಳನುನ ಆಧರಸ "Documentary Film” ತಯರಸುತತರ. ಇದರಂದ ಮಕಕಳಗ ಸಮಜದಲರುವ ಸಮಸಯಗಳ ತ ಹಗೊ ಅದರ ನವರಣಗ ಅವರ ಕತರವಯಗಳೇನು ಎ೦ಬುದು ತಳದು ಬರುತದ ತ . ಈ ಕಯರಕರಮದಲ ಪರಚಯ ಆಗುತದ ಈ ವಷರ 18 ಶಲಗಳು ಕಯರನವರಹಸುತತದುದ ಪರತ ವಷರ ಭಗವಹಸದ ಶಲಗಳ ಚತರ ಪರದಶರ5ನ ಮತುತ ಭಗವಹಸ ದ ಶಲಗಳಗ ಬಹುಮನ ನೇಡುವ ವಯವಸಥಯನುನ ಮಡುತತದ.

ವಂದನಗಳೊಂದಗ ಲಲತ ಪರಸದ ಸಟೇಟ ಪರೇಗರಂ ಮಯನೇಜರ AIFT. ಬಂಗಳೊರು ಮೇ: 9845892740

5

DE Programme  

About DE Programme Information

DE Programme  

About DE Programme Information

Advertisement