Page 1

( FUDBCNJ7 JHIF,FSB @_!! O8

#@) (455)

ambebis akido saolqo saarCevno komisiaSi vakansiaa saqarTvelos centraluri saarCevno komisiis Tavmjdomaris, zurab xaratiSvilis #175/2011 gankargulebis Tanaxmad gamocxadda SesarCevi konkursi #48 xaragaulis saolqo saarCevno komisiis wevris vakanturi adgilis dasakaveblad. sabuTebi miiReba 2011 wlis 2 agvistodan centralur saarCevno komisiaSi (misamarTi: q. Tbilisi, aRmaSeneblis xeivani me-13 km.), 10 saaTidan 18 saaTamde, (SabaT-kviris garda) 2011 wlis 11 agvistos CaTvliT. saolqo saarCevno komisiaSi vakanturi adgili mas Semdeg gaCnda, rac saolqo saarCevno komisiis Tavmjdomarem grigol WipaSvilma Tanamdeboba piradi gancxadebis safuZvelze datova. aqve gacnobebT, rom saolqo saarCevno komisiam Tavmjdomaris moadgiled airCia gia ciskaZe, romelic manamde gamgeobis sazogadoebasTan urTierTobis specialistad muSaobda. auqcionze sami obieqti gaiyida 1 agvistos xaragaulis municipalitetis sakrebuloSi auqcioni gaimarTa munici palitetis kuTvnili rva obieqtis gasayidad. xaragaulis municipalitetis gamgeobis ekonomikisa da infratruqturis ganviTarebis samsaxuris ufrosis, vladimer gelaSvilis informaciiT, auqcionze sami obieqti gaiyida: sofel neboZiris klubi - 2 272 larad, klub-kantora sofel qvebSi - 331 larad da sofel RoreSaSi yofili sabavSvo baRis Senoba - 165 larad. vladimer gelaSvilis informaciiT, danarCeni obieqtebis gasayidad auqcioni uaxloes xanSi gamocxaddeba. agvistos movlenebis gaxseneba dRes, 8 agvistos, xaragaulis kulturis centrSi (direqtori vasil kiknaZe kiknaZe) gamgeobis kulturis samsaxuris organizebiT (xelmZRvaneli irine CxeiZe CxeiZe) 2008 wlis agvistos movlenebisadmi miZRvnili RonisZieba Catardeba. RonisZiebaze omis TviTmxilvelebi da monawileebi kidev erTxel gaixseneben saSinel dReebs. moewyoba wignis `isini saqarTvelosTvis ibrZodnen~ prezentacia da nino kirTaZis dokumenturi filmis `zogierTi ram saqarTvelos Sesaxeb~ Cveneba. RonisZieba 12 saaTze gaimarTeba. ufaso saxelmZRvaneloebi socialurad daucveli moswavleebisTvis samTavrobo programis `erTiani saqarTvelo siRaribis gareSe~ farglebSi, saxelmwifo yvela klasis socialurad daucvel moswavles saswavlo saxelmZRvaneloebiT uzrunvelyofs. wels wignebis distribuciis procesSi saqarTvelos fosta CaerTveba. Sesabamis memorandums xeli saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministrma dimitri SaSkinma da saqarTvelos fostis sameTvalyureo sabWos Tavmjdomarem kaxa bainduraSvilma moaweres. 2011-2012 saswavlo wels saxelmZRvaneloebi saCuqrad I-VI klasis im moswavleebs gadaecemaT, visi sareitingo qula 70 000-s Seadgens. xolo, VII-XII klasis moswavleebs saxelmwifosgan saCuqrad saxelmZRvane-

loebi 57 000 sareitingo qulis SemTxvevaSi gadaecemaT. socialurad daucveli moswavleebisTvis saxelmZRvaneloebis darigebas saqarTvelos fosta 1 seqtembridan daiwyebs da 14 seqtembramde daasrulebs. wignebi yvela regionis socialurad daucveli bavSvebisTvisaa gankuTvnili da maT yvela moswavle miiRebs. momavalSi saxelmZRvaneloebi skolis biblioTekebs darCeba da SemdgomSi mis gamoyenebas sxva socialurad daucveli bavSvebi SeZleben. gaformebuli memorandumis safuZvelze, saqarTvelos fosta kidev erT axal serviss sTavazobs yvela mSobels. survilis SemTxvevaSi maT saSualeba eZlevaT saxlidan gausvlelad, saqarTvelos fostis meSveobiT gamoiweron saswavlo saxelmZRvaneloebi. fosta wignebis saxlSi mitanas uzrunvelyofs. saqarTveloSi GPRS s istemis axali salaro aparatebi Semodis axali salaro aparatebiT muSaoba im mewarmeebs mouwevT, romelTaAwliuri brunva 250 000 lars aRemateba. Semosavlebis samsaxuris iniciativis mixedviT, salaro aparatebi mewarmeebs 1 agvistodan unda daurigdeT, Tumca mewarmebiis informaciiT, aparatebis registracia maT 290 lari daujdebaT. aRniSnuli aparatebi Semosavlebis samsaxurTan pirdapir kavSirSi iqneba da TiToeuli qviTris Sesaxeb informacia onlain-reJimSi gadaigzavneba.

>JDTKRDBHTEKB LFVJERBLT,TKB UFPTSB iusticiis umaRlesi sabWos gadawyvetilebiT, mosamarTleobis sakvalifikacio gamocda dainiSna sakvalifikacio gamocdaSi monawileobis msurvelTa sabuTebis miReba 2011 wlis 23 agvistodan 7 seqtembris CaTvliT saqarTvelos iusticiis umaRles sabWoSi iwarmoebs. sakvalifikacio gamocdis Cabarebis ufleba saqarTvelos qmediTunarian moqalaqes 25 wlis asakidan im SemTxvevaSi eZleva, Tu mas umaRlesi iuridiuli ganaTleba aqvs da saxelmwifo enas flobs. mosamarTleobis sakvalifikacio gamocdis pirveli etapi - testuri gamocda 2011 wlis 17 seqtembers Catardeba, xolo meore etapi - weriTi gamocda - 24 seqtembers. gamocda sisxlis samarTlis, samoqalaqo da administraciuli samarTlisa da saerTo specializaciiT Catardeba. masSi monawileobis misaRebad gamosacdelma Semdegi sabuTebi unda warmoadginos: saqarTvelos moqalaqis piradobis mowmoba da mowmobis asli, umaRlesi iuridiuli ganaTlebis damadasturebeli dokumentis (di plomi, niSnebis furceli) dedani da asli, avtobiografia, ori feradi fotosuraTi (zomiT 3X4). damatebiTi informaciis misaRebad moqalaqeebs SeuZliaT, saqarTvelos iusticiis umaRles sabWos misamarTze Tbilisi, boWormis q. #12 mimarTon.

Tedo ebanoiZe msoflios vice Cempionia ,,uyureb am biWebs da guli kidev erTxel gevseba siamayiT marTlac rom niWieri Taoba modis, romelsac saqarTvelosTvis didi warmatebebis motana SeuZlia. yoCaR biWebo - Tqven Tqveni sityva omaxianad TqviT!~ acxadebs sportuli gazeTi `lelo~ Tavisufali stiliT moWidave axalgazrdebis msoflio pirvelobis Semdeg. pirvelobis finali buqarestSi 31 agvistos gaimarTa. finalSi xaragauleli Tedo ebanoiZe monawileobda. Tedo msoflios vice Cempionia. vulocavT Tedos da mis pirvel mwvrTnels anzor maRraZes am did gamarjvebas. Tedo ebanoiZe ebanoiZe, msoflios vice Cempioni Tavisufali stiliT moWidaveTa Soris mZime wonaSi: -aqamde saWidaod 96 kg. woniT kategoriaSi gamovdiodi. am wonaSi gavxdi evropis Cempioni. 120 kg. woniT kategoriaSi Cemi gamosvlis gadawyvetileba mwvrTnelma miiRo, miuxedavad imisa, rom me ar viyavi amis momxre. mwvrTnels Cems pirad Sedegze metad gunduri Sedegi ainteresebda. vicodi, rom Zlieri mowinaaRmdegeebi myavda, Tumca sameulSi moxvedras mainc vgegmavdi. uzbeki metoqe, msoflio Cempioni rom davamarcxe, mivxvdi finalSi gasvlis Sansi mqonda. yazaxi metoqis damarcxebis Semdeg jeri amerikelze dadga. Semdeg ukrainel msoflio Cempions Sevxvdi. mTeli darbazidan vgrZnobdi gulSematkivrobas. darbazidan ramdenime gulSematkivari movida da miTxra, Cemi favoriti xaro. brZolis dros aseTi meTodia - metoqes ar unda Sexedo, TiTqos arc gainteresebs. am dros ki Tvals vaparebdi da gulSi fiqrobdi - ramxelaa-meTqi. amerikeli metoqe fizikurad Zalian didi iyo, welSi moxrisas xdeboda Cemxela. vfiqrob, 96 kg. woniT kategoriaSi rom measpareza, SesaZloa, Cempioni gavmxdariyavi.

aTquliani Sefasebidan nakrebs cxra qula movupove. gundurad gavediT meore adgilze. es cxra qula Zalian mniSvnelovani iyo. xaragaulSi Camosvlisas miTxres, mTeli xaragauli uyurebda finalso. finalamde genaxaT, raRa finals uyurebdiT-meTqi, - xumrobiT vuTxari maT. ar megona, Tu vice Cempioni gavxdebodi. Tumca mwvrTnelebi maxnevebdnen, yvelaferi gamogivao. sofiko Wi paSvili

z

ufvjlbc !))( okbc vfhnblfy

ganaTlebis saministro 1-dan 31 agvistos CaTvliT studentTa mobilobas acxadebs aRniSnul periodSi studentebs erTi umaRlesi saswavleblidan meoreSi gadasvla SeuZliaT. amasTan dakavSirebiT saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministris pirveli moadgile koka seferTelaZe acxadebs, rom 1-dan 31 agvistos CaTvliT mobilobis msurvel studentebs SeuZliaT, saqarTvelos ganaTlebis xarisxis ganviTarebis erovnuli centris veb-gverdze, mobilobis portalze www.eqe.ge daregistrirdnen. mobiloba erTi umaRlesi saswavleblidan meoreSi gadasvlas gulisxmobs da am procesSi CarTvis ufleba aqvs yvelas, vinc erTiani erovnuli gamocdebis CabarebiT studenti gaxda, minimum erTi weli iswavla da saministros ganaTlebis xarisxis ganviTarebis erovnuli centris eleqtronul portalze registraciis momentSi studentis statusi aqvs. mobilobis msurveli studenti Tavad irCevs im umaRles saswavlebels, romelSic gadasvla surs. mobilobis msurvel students ufleba aqvs, maqsimum, 5 saganmanaTleblo programa airCios. mobilobis portalze studentebs SeeZlebaT, TiToeul saganmanaTleblo programaze CaricxvisTvis aucilebeli minimaluri sakonkurso qula ixilon. Sesabamis programaze mosaxvedrad studentis sakonkurso qula portalze asaxul minimalur sakonkurso qulas unda aRematebodes. me-2gv.

z afcb $_ stshb

dRes nomerSia realoba @ UD8 gacilebiT muqia, Zvirfaso deputatebo!

ia anTaZe: ` uZraoba aris Cixi, romelic klavs ganviTarebis process process~~ $ UD8 xaragaulis sasoflo biblioTekebSi, savaraudod, ianvridan aRdgeba mkiTxvelTa $ UD8 momsaxureba oTx sajaro skolaSi saremonto samuSaoebi # UD8 mimdinareobs larisa dvali: `pacientebi unda davainteresoT `adiTi~ % UD8 xaragauliT

garemos dacvis TvalsazrisiT nagavsayreli yvelaze cudi gamosavalia `davasufTaoT saqarTvelo,~ maqsimalurad SevamciroT nagavsayrelebis raodenoba saqarTveloSi, - amas isaxavs miznad proeqti `davasufTaoT saqarTvelo - sazogadoebis cnobierebis amaRleba da misi CarTva myari sayofacxovrebo narCenebis marTvis gaumjobesebis procesSi.~ am proeqtis farglebSi 28 ivliss xaragaulSi, gamgeobis darbazSi gaimarTa Sexvedra adgilobrivi xelisuflebis, dasufTavebis samsaxuris, arasamTavrobo organizaciebisa da mosaxleobis warmomadgenlebis monawileobiT. proeqts `davasufTaoT saqarTvelo~ axorcielebs arasamTavrobo organizaciaTa konsorciumi `saqarTvelos mwvaneTa moZraoba/dedamiwis megobrebi-saqarTvelo da mdgradi ganviTarebis kavSiri `ekoxedva,~ saqarTvelos garemos dacvis saministros mxardaWeriT da SvedeTis saerTaSoriso ganviTarebis saagentos (SIDA) finansuri uzrunvelyofiT. narCenebisgan garemos dasufTavebis kampania 1991-92 wlebidan mTel msoflios moedo. 1996 wels Seiqmna organizacia `davasufTaoT msoflio.~ 2011 wels 16, 17 da 18 seqtembers saqarTveloSi gaimarTeba dasufTavebis aqcia, romelSic yvela unda CaverToT. `cnobilia, rom nagavi arsebobs yvelgan. am narCenebs ki warmovqmniT Cven, - aRniSna Sexvedraze arasamTavrobo organizacia `ekoxedvis~ warmomadgenelma nino sul sul-xaniSvilma, - yoveldRiurad matulobs nagvis raodenoba. plastmasis boTlebi, celofnebi dafrinaven haerSi, dacuraven... nagvis moculoba imdenad gaizarda, rom praqtikulad nagavsayrelebze aRar eteva. bunebis dabinZurebiT safrTxes vuqmniT sakuTar Tavs. Cveni kampaniis mTavari arsi

isaa, rom nel-nela gavzardoT yvela adamianis TviTSegneba. narCeni, romelsac Cven warmovqmniT, ise unda vmarToT, rom rac SeiZleba naklebi nagavi gavitanoT bunebaSi. saWiroa sazogadoebis mobilizeba narCenebTan dakavSirebiT. amisaTvis ki jer kargad unda davinaxoT - es problema namdvilad arsebobs mTel saqarTveloSi. ar SeiZleba sxvadasxva saxis narCeni (samSeneblo, samrewvelo, sayofacxovrebo, samedicino da a. S.) erTad davyaroT. narCenebi saxeobebis mixedviT unda ganvaTavsoT. `narCeni, Zalian xSir SemTxvevaSi warmoqmnis bevr moulodnel problemas, aRniSna Sexvedraze `saqarTvelos mwvaneTa~ TanaTavmjdomarem nino CxobaZem, da amis magaliTad moiyvana am cota xnis win rikoTze wyaldidobisas datrialebuli tragedia, romelmac eqvsi adamiani imsxverpla. restorans remonti rom Cautarda, mTeli samSeneblo narCeni CauyriaT xevSi. narCenma ki daagrova wyali. es aris mZime Tema - `ra moxda meres~ principiT manqanebidan yrian boTlebs,nagavs. kaciSvili veRar alagebs ukve amas. boTli rom urnamde mivitanoT, ufro efeqturi iqneba, vidre viRacas rom vutovebT sakuTar nagavs.~ narCenebi ara marto saqarTvelos, aramed mTeli msoflios problemaa. mosaxleobis zrdasTan erTad ufro aqtualuri xdeba es sakiTxi. mTeli msoflio fiqrobs amaze da saqarTveloc am gzas adgas. Tu Cven gvinda dasavleTis struqturebSi integrireba, am sakiTxis met-naklebad mogvarebis gareSe Zalian Zneli iqneba me-3gv.


2

xtvb [fhfufekb

sakrebulos sxdomaze `maT, vinc TviTmmarTvelobis funqcionirebisTvis sakanonmdeblo baza Seqmna, vinc sakrebulos reglamentis nimuSi gamogvigzavna, - saqarTvelos parlamentma, prezidentma, - rogorc Cans, ver gaiTvaliswines is realoba, rac adgilobriv TviTmmarTvelobas aiZulebs, uari Tqvas maT mier SemoTavazebul mouxerxebel da sruliad zedmet normebze, - mimarTa kolegebs xaragaulis municipalitetis sakrebulos sxdomaze deputatma nodar ebanoiZem, - SemogvTavazes Zalian ucnauri reglamenti, romelsac ver vasrulebT. uamravi, mapatieT da, sisulele gviweria debulebaSi, - rom sakrebulos sxdomaTa darbazSi unda iyos prezidiumi, magidebi, tribuna; deputatebs unda hqondeT mudmivi adgilebi samuSaod; rom komisiis sxdomis dRis wesrigi, gegma, proeqtebi unda qveyndebodes winaswar, komisiis sxdomebi unda tardebodes TveSi orjer mainc da a. S. radgan reglamenti ver sruldeba, Semomaqvs winadadeba, Seiqmnas komisia

wamomdgariyo da akaki maWavarianisTvis eswavlebina, amas kenWisyra ar sWirdebao (?!). n1 seqtembridan izrdeba sakrebulos wevrebis uflebamosilebis ganxorcielebasTan dakavSirebuli xarjebis anazRaureba. sakrebulos sxdomebsa da mis organoTa muSaobaSi monawileobisaTvis sakrebulos Tavmjdomarec da deputatebic yovelTviurad damatebiT 150 lars miiReben, xolo amomrCevlebTan Sexvedrebis, sakrebulosa da sakrebulos Tavmjdomaris davalebebis SesrulebisTvis - kidev damatebiT - sakrebulo Tavmjdomare 250 lars, moadgile - 200 lars, komisiebisa da fraqciebis Tavmjdomareebi - 150 lars, danarCeni deputatebi ki - 100-100 lars. anazRaurebis misaRebad deputatebma (garda sakrebulos Tavmjdomarisa), xarjvis dokumentebi aparatis ufross unda warudginon. nSps ,,xaragaul keTilmowyoba~-s likvidaciis Sesaxeb gadawyvetilebis miReba momavali sxdomisTvis gadaido,

- 14.5 aTasi lari; sasaflaoebis SemoRobva - 14.1 aTasi lari; sxvadasxva RonisZiebebis dafinanseba - 120. 1 aTasi lari (soflis skverebisa da TavSeyris adgilebis mowyoba, saritualo saxlebis aRWurva, wisqvilebis reabilitacia); soflis ambulatoriis mSenebloba - 11.7 aTasi lari. xaragaulis 2011 wlis adgilobrivi biujetis Semosulobebis gegma 111.5 procentiT Sesrulda ZiriTadad - jarimebis, sanqciebisa da sauravebis xarjze. gegmis zeviT mobilizebuli Tanxidan 1.5 aTasi lariT gaizarda dasufTavebis xarjebi, 0.5 aTasi lariT - parkebisa da skverebis keTilmowyobis, 6 aTasi lariT - sakrebulosa da gamgeobis ofisis xarjebi. 78 aTasi lari miimarTa xaragaulSi sportuli kompleqsis mSeneblobisTvis. safexburTo klub `Cxerimela-2009~-is subsidireba gaizarda 10 aTasi lariT. nsakrebulos sxdomaze kidev erTxel gaimarTa xangrZlivi kamaTi xaragaulis safexburTo klubis dafinansebasTan dakavSirebiT. deputatebi nodar ebanoiZe da rusudan gurgeniZe aviTareben azrs, rom sabiujeto Tanxa, umjobesia, bavSvTa fexburTis ganviTarebasa da raionSi saWidao skolis tradiciebis SenarCunebaganviTarebas moxmardes. sakrebulos Tavmjdomare, gamgebeli da umravlesoba mudmivad safexburTo gundis biujetidan dafinansebis gazrdis momxreebad gvevlinebian. sxdomaze aRiniSna, rom Tedo ebanoiZis mier oriode dRis win mopovebuli msoflios vice Cempionoba swored xaragaulis saWidao skolisa da saqveynod aRiarebuli mwvrTnelis anzor maRraZis damsaxurebaa. sakrebulom ki ubralo madlobac ver gaimeta am Rvawlmosili pirovnebisadmi. usamarTlod guli atkines, muSaobis gagrZelebis SesaZlebloba SeuzRudes. rusudan gurgeniZem sxdomaze nrusudan kidev erTxel gaamaxvila yuradReba sasoflo biblioTekebis sakiTxze da aRniSna, rom socialur sakiTxTa komisiis sxdomaze am sakiTxTan dakavSirebiT biblioTekis direqtorisgan konkretuli pasuxebi ver moismina. deputatis gansakuTrebul gulistkivils iwvevs sami mcirewlovani Svilis dedis, umaRlesi ganaTlebis specialistis Semcireba. am pirovnebis

malxaz kupraZe: `xalxi unda dasaqmdes da fuladi Semosavali gauCndes~ reglamentis gadasamuSaveblad. debulebidan amoiRoT es `sisuleleebi~ da reglamenti movargoT Cvens realobas. am debulebis Semqmnelebma mec gamabriyves da es reglamenti wamakiTxes. ras vkiTxulobdi?!.. Cemi Tavic SegaZules... geTanxmebiT, rom Cven varT ufro gonieri xalxi, vidre arian parlamentSi, vidrea prezidenti, radgan maT `sisulele~ SemogvTavazes, magram gavasworoT axla. dRemde Cveni yofa ver SevufardeT sakrebulos reglaments. amitom reglamenti SevufardoT Cvens realobas.~ deputati nodar ebanoiZe mTeli welia, moiTxovs sakrebulos debulebis dacvas. rogorc Cans, amjerad aseTi poziciiT gadawyvita miznis miRweva. mis am winadadebas sakrebulos Tavmjdomaris akaki maWavarianis protesti mohyva, - veranairad ver CavTvli, rom parlamentSi an mTavrobaSi Cvenze sustebi arian. reglamentis gadaxedva ar mimaCnia mizanSewonilad. deputatebma roman SergelaSvilma da Temur gamcemliZem azri gamoTqves, rom realoba maqsimalurad unda Seusabamon reglaments. ngasul orSabaTs xaragaulis munici palitetis sakrebulom 2011 wlis biujetis II kvartalis saprognozo maCveneblebis Sesrulebis Sesaxeb informacia moismina. vinaidan es informacia gazeTis wina nomerSi ukve gagacaniT, amjerad detalurad aRar SevCerdebi. aRvniSnav mxolod im lafsuss, rac am informaciis mosmenis Semdeg dafiqsirda. sakrebulos Tavmjdomarem deputatebs mouwoda, xma miecaT mosmenili sakiTxisadmi. deputatebmac kenWi uyares da mxari dauWires. `ras uyriT kenWs, informaciis mosmenas mxardaWera sWirdeba?~ - ikiTxa nodar ebanoiZem da ganmarteba sakrebulos iurists inga lursmanaSvils sTxova. iuristma ganmarta, rom informaciis mosmenas kenWisyra ar sWirdeba. inga lursmanaSvilma sakrebulos Tavmjdomaris sayveduri sajarod daimsaxura. Turme Tavmjdomarem rom deputatebs kenWisyrisken mouwoda, iuristi unda

radgan warmodgenil dokumentaciaSi ar aRmoCnda cnoba sagadasaxadodan, rom Sps ,,xaragaul keTilmowyoba~-s davalianeba ar ericxeba. sakrebulom fizikuri da kerZo samarTlis iuridiuli pirebis mflobelobaSi (sargeblobaSi) arsebul miwis nakveTebze sakuTrebis uflebis aRiarebaze mudmivmoqmedi komisiis wevrad deputati iuza kelenjeriZe Seiyvana, garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministros dasavleT centraluri regionaluri sammarTvelos ufrosi specialistis nikoloz niqabaZis nacvlad. nmorigi cvlilebebi Sevida adgilobriv biujetSi. mTavrobis 2011 wlis 5 ivlisis #1402 gankargulebiT stiqiis Sedegad dazianebuli infrastruqturuli obieqtebis reabilitacia-mSeneblobisaTvis finansTa saministrom regionebSi gansaxorcielebeli proeqtebis fondidan xaragaulis municipalitets gamouyo 260.0 aTasi lari, aqedan dazianebuli xidebis aRsadgenad 198.3 aTasi lari, gzebze napirsamagri samuSaoebis sawarmoeblad 50.7 aTasi lari da skolis sareabilitaciod 11.0 aTasi lari. soflis rwmunebulebis momarTvebis Sesabamisad xelaxla gadanawilda mTavrobis 2011 wlis 13 ianvris #20 dadgenilebiT finansTa saministros mier xaragaulis municipalitetisaTvis soflis mxardamWeri programiT gamoyofili 655.7 aTasi lari. kerZod, es Tanxa gadanawilda Semdegnairad: soflis Sida gzebis mSeneblobis, rekonstruqciis Seqmnili mdgomareobidan gamomdinare, (safuZveli-soflis rwmunebulebis momarTvebi) saWiroebs xelaxla ganawilebas, kerZod: soflis Sida gzebis mSeneblobis, rekonstruqciisa da movlaSenaxvis xarjebi ganisazRvra 270.6 aTasi lariT; xid-bogirebis mSenebloba, SekeTeba - 14.7 aTasi lariT; saniaRvre arxebis, wylis Semkrebi avzebis mowyoba - 18.0 aTasi lariT, traqtoris SeZena - 21.6 aTasi lari; soflebSi wylis milebis SeZena da wylis sistemebis mowyoba 152.2 aTasi lari; sportuli moednebis mowyoba - 18.1 aTasi lari; soflis klubebis da kulturis saxlebis reabilitacia

gaTavisuflebis Semdeg biblioTekaSi axali kadri, Tanac pensioneri, miiRes. socialur sakiTxTa komisiis Tavmjdomare mamuka Wi paSvilma kolegas Seaxsena biblioTekis direqtoris nana lursmanaSvilis mier komisiis sxdomaze gakeTebuli gancxadeba, rom is yvela Rones ixmars am pirovnebis, sofo lacabiZis, samsaxurSi dasabruneblad. nsakrebulom daamtkica sofel jafaroulis, kicxisa da qrolis quCebis, sacxovrebeli da arasacxovrebeli Senoba-nagebobebis damisamarTebis nusxa. deputatebma ganixiles d. xaragaulSi wvrilfexa da msxvilfexa pirutyvis quCebSi, skverebsa da sazogadoebrivi TavSeyris adgilebSi meTvalyureobis qveS an meTvalyureobis gareSe yofnis wesebi. am wesebis damrRvevTaTvis gansazRvrulia jarimebi. nsakiTxi saxalxo dResaswaulis ,,xaragaulobis~ da sapatio ,,xaragaulelis~ wodebis dawesebis Sesaxeb momavali sxdomisTvis gadaido da orkviriani konkursi gamocxadda am dResaswaulisTvis ukeTesi saxelis SesarCevad. nsaintereso sakiTxi dasva deputatma iuza (valoda) kelenjeriZem kelenjeriZem. man xaragaulSi vazis sanerge meurneobis aRdgenaze zrunva SesTavaza adgilobriv xelisuflebas. `xaragaulSi vazis unikaluri jiSebi gvqonda, - aRniSna sxdomaze batonma valodam, - pino TeTri, ocxanuri safere, kraxuna. vazis am jiSebisgan umaRlesi xarisxis Rvino mzaddeba. vazis es daraionebuli jiSebi, faqtiurad, gadaSenda. cicqa da colikauric ki aRar aris. SarSan zestafonidan amovitaneT nedleuli, imis win - kaxeTidan. sircxvilia, iseT raionSi, sadac Sampanuris saukeTeso jiSebi, koniakis, spirtis warmoeba iyo, faqtiurad gvecleba meRvineoba xelidan. amitom saWirod mimaCnia sanerge meurneobis Seqmna xaragaulSi.~ nsakrebulos sxdomaze RoreSelma malxaz kupraZem TanasoflelTa gulistkivilze isaubra - xalxs ekonomiurad ukiduresad uWirs. adamianebi realurad SimSiloben. maT ar aqvT fqvili, rom puri gamoacxon. oTxsuliani ojaxi, dReSi rom oc lars ver daxarjavs sakvebSi

( FUDBCNJ @_!! O

realoba gacilebiT muqi da nacrisferia, vidre Tqven xedavT, Zvirfaso deputatebo! gasul orSabaTs xaragaulis municipalitetis sakrebulos morig sxdomas daveswari. dRis wesrigiT gaTvaliswinebuli erT-erTi sakiTxis - ,,xaragaulis munici palitetis TviTmmarTveli erTeulis 2011 wlis biujetis meore kvartalis saprognozo maCveneblis Sesrulebis mdgomareobisa da gatarebul RonisZiebaTa Sesaxeb informaciis~ mosmenis Semdeg deputatebma informaciis cnobad miRebas erTxmad uyares kenWi (?!) da `sakuTar uflebamosilebaSi kargad gaTviTcnobierebulebi~ morigi sakiTxebis ganxilvas Seudgnen. maT Soris erT-erTi iyo dadgenileba ,,xaragaulis municipalitetis sakrebulos wevrebis uflebamosilebis ganxorcielebasTan dakavSirebiT xarjebis anazRaurebis wesis Sesaxeb.~ am dadgenilebiT sakrebulos wevrebs anazRaurebeba ezrdebaT. SesaZloa Cven, e.w. ,,opoziciuri azrovnebis~ adamianebs, gvCvevia situaciis dramatizeba da `daunaxaoba~ zogadad qveyanaSi mimdinare aRmSeneblobiTi procesisa, magram rogor moviqce, Tuki Cems win mdgari realoba gacilebiT muqi da nacrisferia, vidre Tqven amas aRviqvamT, megobrebo. damerwmuneT, mec gulwrfelad minda, ver vxedavde Cems irgvliv amden dabeCavebul da daCaCanakebul adamians; ,,masteraos~ matarebelSi saxedasiebul, gasacodavebul mgzavrebs; bankis rigSi, sapensio sesxis asaRebad Camdgar ususur da Tvalcremlian moxucebs; mowuwune, janRoniT savse axalgazrdebs, dasaqmebis perspeqtiva

dakargulebi, Tveebi da wlebi rom elian socialurad daucvelis statusis miniWebas. Tqveni ar vici, magram es yvelaferi CemSi aramarto protestis grZnobas amZafrebs, aramed gulisamrev zizRsac iwvevs. amas ,,populizmi~ ar malaparakebs. zustad vici, Cemi Tanasofleli ver SeZlebs sakuTari Svili iseTi evropuli donis qalaqSi gaaseirnos, rogoric Tundac baTumia da romelTanac sul raRac sami saaTis savali gza aSorebs. ver SeZlebs imitom, rom wina TveSi nayidi puris fqvilis fuli Tu ar gadauxada maRaziis mepatrones, axal nisias veRar sTxovs. oRondac Tqveni dayenebuli, ironia narevi saxeebiT banalur pasuxebsac nuRar gagvcemT - viciT, rom xalxs uWirs, magram! da a.S. nurc Wkuis darigebas dagviwyebT, Tu rogor gavmarToT saojaxo meurneoba. eg frazebi isedac niWierad gavizepireT. ,,damsaxurebulad~ gazrdil Semosavals dasjerdiT da sakuTari Tavic daarwmuneT imaSi, rom raRacis keTeba namdvilad SegiZliaT da qveynisa da xalxisaTvis sargebeli mogaqvT. dasasruls minda bodiSi mogixadoT, Zvirfaso sakrebulos wevrebo da adgilobrivi xelisuflebis warmomadgenlebo, Tu TqvenTvis maameblad sxvaTa msgavsad samadlobeli sityvebi ver gavimete. damerwmuneT, arc ise umaduri da daunaxavi var, saWiro dros madlobis Tqma daviSuro TqvenTvis. inga maRraZe

(sxva rameze araa saubari), SimSilobs Tu ara?! sWirdeba Tu ara aseT ojaxs saxelmwifos mxridan dacva?! gansakuTrebiT saSualo asakis adamianebs uWirT. maT arc pensia aqvT da socagentis Semowmebis Sedegad maRali qulebi mouvidaT. imden mosavals ver viRebT, rac yanis damuSaveba Rirs. sasuqi ver iyida glexma da gauyviTlda simindi. traqtors fuli unda. xarebi ar hyavs. qarma CauleSa simindi... hibriduli simindis Teslis gavrceleba Tu aravisTvis dagiZalebiaT, ratomaa, rom socialurad daucvelebma Tesli ki aiRes, magram ar daTeses; maSin roca TiToeul kilogram hibridul simindSi 15 lari unda gadaixadon?! Cvens pirobebSi mxolod ZroxiTa da qaTmiT uWirT ojaxebs Tavis gatana. RoreSaze soflis daxmarebis programiT gamoyofili 20 aTasi lari ramdenad ganaviTarebs sofels. dainteresdiT vinme, funqcionirebs Tu ara, RoreSaSi rom 18 toniani avzi gavakeTeT. soflis mosaxleobam kargad ar icis, risi gakeTeba ufro efeqturia. maT informirebuli gadawyvetilebebis misaRebad kvalificiuri daxma-

reba sWirdeba. xaragaulis munici palitetis ganviTarebis gegmiT sakonsultacio centrebis Seqmnaa gaTvaliswinebuli. sad aris? munici palitetis gegmaSi dagegmili gqondaT samuSao adgilebis Seqmna. xalxi unda dasaqmdes da fuladi Semosavali gauCndes. sofelSi didi ukmayofilebaa socialuri daxmarebis daniSvnasTan dakavSirebiT. ukiduresad gaWirvebul adamians maRali qulebi modiT da samedicino dazRveviTac ki ver sargebloben. agvistos omis Semdeg sakrebulos Tavmjdomares da gamgebels anazRaureba gaezardaT da TiToeuli TveSi 2 360 lars iRebs. am Tanxis 10 procenti mainc ar unda hqondeT ojaxebs?! xelisuflebaSi yofnis rva wlis Tavze isev vauCers arigebT. adamianebi SimSiloben realurad. fuladi Semosavlebis gareSe darCnen. fizikuri arsebobis safrTxis winaSe imyofebian. raRaciT unda daexmaroT maT. mirCieT, ra vuTxra, ra hqnan, ras damabarebT am adamianebTan. laura gogolaZe

ambebis akido pirveli gverdidan umaRles saganmanaTleblo dawesebulebaSi Caricxvis uflebas mobilobis pirvel rigSi, is msurvelebi moi poveben, romlebsac aRniSnuli dawesebuleba pirvel prioritetad eqnebaT miTiTebuli, darCenili adgilebi ki meore, mesame da a.S. prioritetebis ganacxadebis Sesabamisad ganawildeba. Tu miTiTebul fakultetze mobilobis msurvelTa ganacxadebis raodenoba registrirebuli adgilebis raodenobaze metia, Caricxvisas prioriteti im msurvelebs eniWebaT, romelTa erTiani erovnuli/samagistro gamocdebis Sedegebi mobilobis sxva msurvelTa Sesabamis Sedegebs aRemateba.

aRsaniSnavia, rom mobilobis procesiT ver isargebleben pirebi, romlebic 20052006 saswavlo wlidan araakreditebul licenzirebul saswavleblebSi Caircxnen. sxva saswavlebelSi gadasvlisTvis maT erTiani erovnuli gamocdebi unda Caabaron. mobiloba, kanonis Tanaxmad, weliwadSi 2-jer, semestris dawyebamde cxaddeba. students am procesSi CarTva swavlis ganmavlobaSi SeuzRudavad, maT Soris ramdenjermec SeuZlia. mobilobis msurvelad registracia students Tavisi TerTmetniSna piradi nomris safuZvelze SeuZlia. ambebis akido momzadebulia sakuTari da sainformacio saagentoebis mixedviT


( FUDBCNJ @_!! O axal, 2011-2012 saswavlo wels, xaragaulis munici palitetis oTxi sajaro skola ganaxlebuli interieriT Sexvdeba. vertyviWalis, kicxisa da xevis sajaro skolebSi saremonto samuSaoebi ssi p saganmanaTleblo da samecniero infrastruqtur is infrastruqturis ganviTarebis saagentos proeqtis farglebSi mimdinareobs, boris sajaro skolis saremonto samuSaoebs ki arasamTavrobo organizacia `Tbilisis mozardTa saxli~ afinansebs. konkretulad ra samuSaoebi mimdinareobs da rodis dasruldeba remontebi - amis Sesaxeb skolebis direqtorebi saubroben. vertyviWalis sajaro skolis direqtoris, lena abaSiZis informaciiT, tenderSi monawile xuTi kompaniidan gaimarjva firmam Sps `parmaRi~ (direqtori Temur SariqaZe SariqaZe). skolaSi mTlianad icvleba xis kar-fanjara metaloplastmasiT. samuSaoebi ukve dawyebulia da, xelSekrulebis Tanaxmad, 31 agvistos unda dasruldes. vertyviWalis skolaSi karfanjris gamocvlaze 55 900 lari gaixarjeba. lena abaSiZis TqmiT, Tavdapirvelad skolis saremonto samuSaoebze 83 aTasi lari iyo gaTvaliswinebuli, magram tenderis pirobis Tanaxmad gaimarjva im organizaciam, romelmac nakleb fasad SesTavaza skolas aRniSnuli samuSaos Sesruleba. `danarCeni Tanxa skolas, Sesabamisi

3

xtvb [fhfufekb

meoTxe welia, rac boris sajaro skolaSi zafxulobiT mimdinare saremonto samuSaoebs arasamTavrobo organizacia `Tbilisis mozardTa saxli~ (warmomadgeneli vasil natroSvili natroSvili) amerikelebis daxmarebiT axorcielebs. boris sajaro skolis direqtoris, hamlet beraZis informaciiT, amJamad keTilmoewyo meore sarTulis foie, saZinebeli korpusis Sesasvleli, ori oTaxi da derefani, Seicvleba karebebi. `meore saswavlo korpusis karebi Cveni ZalebiT SevcvaleT, - gviambobs hamlet beraZe, - amerikelebi 26 seqtembers Camovlen da momaval prioritetebs davgegmavT. gadasaxuria saswavlo korpusi, mosawesrigebelia gare fasadi, gamosacvlelia fanjrebi. karebebi mxolod or oTaxSia

oTx sajaro skolaSi saremonto samuSaoebi mimdinareobs

qeTevan zumbaZe: `problemebi urTierTTanamSromlobiT mogvardeba~ `ukve SevimuSaveT momavali, 2012 wlis biujetis proeqti. wels skolamdel dawesebulebaTa gaerTianeba adgilobrivi biujetidan 226 aTasi lariT finansdeba. momaval wels Tanxis 230 aTas laramde gazrdas viTxov. vfiqrob, es sakmarisi iqneba etapobrivad yvela problemis dasaZlevad. pirvel rigSi, vgegmav, rom momavali wlidan gaTanabrdes d. xaragaulisa da soflebis sabavSvo baRebis TanamSromelTa xelfasebi,~ - aRniSna CvenTan saubarSi xaragaulis skolamdel dawesebulebaTa gaerTianebis direqtorma qeTevan zumbaZem. saseqtembrod gaerTianebaSi Semaval yvela sabavSvo baRSi aRsazrdelebi ganaxlebul da galamazebul SenobebSi mivlen. ra problemebi da ra siaxleebia sabavSvo baRebis winaSe, - am sakiTxebze sasaubrod gaerTianebis direqtors qeTevan zumbaZes mivmarTeT. qeTevan zumbaZis informaciiT, d. xaragaulis #1 sabavSvo baRSi remontdeba samzareulo da bagis jgufis oTaxi sveli wertilebiT. `SeviZineT axali magidebi da axali Tanamedrove literatura, romelic xels Seuwyobs Cveni aRsazrdelebis ganviTarebas, - gviambobs qeTevan zumbaZe, literatura Zalian moiwona meTodistma. amitom saseqtembrod wignebs yvela sabavSvo baRisTvis SeviZen.~ xaragaulis #2 sabavSvo baRis Senoba SarSan garemontda. wyali Senobis ezoSia Seyvanili. qeTevan zumbaZe imedovnebs, rom uaxloes xanSi, ezoSi sakanalizacio sistemis mowesrigebis Semdeg, wyals SenobaSic Seiyvanen. kicxis sabavSvo baRis seriozuli problemaa is, rom ar aqvT saZinebeli. am problemis mogvareba gaerTianebis direqtors ase esaxeba: -vfiqrobT, Senobaze mivaSenoT samzareulo, dRes arsebuli samzareulo da sakuWnao ki gaerTiandes. iq ganTavsdeba saZinebeli oTaxi. amisTvis saWiro bloki gvaqvs. wlis bolos Tu ara, gazafxulze mainc iqneb Senoba gadaxurvamde miviyvanoT. kicxis teritoriuli organos rwmunebuli dampirda, rom momavalSi `soflis mxardaWeris programis~ farglebSi sabavSvo baRis saZineblis problemis mogvarebas gaiTvaliswineben. es faqti Zalian maxarebs, magram am problemis mogvarebaze, pirvel rigSi, Cven unda vizrunoT, rasac SevZlebT. avariul mdgomareobaSia wyalaforeTis baRis Senoba da gasamagrebeli samuSaoebi

`xunevis baRi normalur mdgomareobaSia, - gviambobs qeTevan zumbaZe, - saseqtembrod sapirfareSoc SenobaSi ganTavsdeba. yvelaferi mowesrigebulia vertyviWalis sabavSvo baRSic. mogexsenebaT, boriTis sabavSvo baRis Senoba Cven ar gvekuTvnis. Senoba auqcionzea gatanili. ramdenjerme auqcioni ar Sedga. Tu kidev erTxel CaiSala auqcioni,

kicxis sabavSvo baRis Senoba unda Cautardes. Sesacvlelia Senobis saxuravi. `SenobaSi gacilebiT ukeTesi mdgomareobaa, Zalian movlili da mowesrigebulia yvelaferi,~ - ambobs qeTevan zumbaZe. moliTSi Senoba karg mdgomareobaSia. SenobaSi, sadac baRia ganTavsebuli, erT oTaxs soflis mosaxleoba saritualo darbazad iyenebda. gaerTianebis direqtoris TqmiT, moliTSi moimata bavSvebis raodenobam da saWirod miiCnevs, rom garemontdes is oTaxi, romelsac adre saritualo momsaxurebisTvis iyenebdnen. qeTevan zumbaZe zemoTCamoTvlili problemebis nawilis mogvarebas 2012 wlis biujetiT apirebs.

Senobis mflobeli ekonomikis saministro gaxdeba. amis Semdeg mivmarTavT ekonomikis saministros da gadmogvecema Senoba balansze. vimedovneb, rom wlis bolomde es sakiTxi mogvardeba. skolamdel dawesebulebaTa gaerTianebaSi Semavali rvave sabavSvo baRi srulfasovnadaa aRWurvili saWiro inventariTa da aparaturiT. kosmetikuri remonti saseqtembrod yvelgan mimdinareobs. gverdiT midganan sabavSvo baRebis gamgeebi da yvelaferi urTierTTanamSromlobiT gvardeba.~ nino kapanaZe

garemos dacvis TvalsazrisiT nagavsayreli yvelaze cudi gamosavalia saremonto samuSaoebi boris sajaro skolaSi procedurebis gavlis Semdeg, SeuZlia gamoiyenos saWiroebisamebr, - ambobs lena abaSiZe, - ganaTlebis saministro orientirebulia, rom es Tanxa moxmardes skolas.~ kicxis sajaro skolaSi icvleba karfanjrebi da iataki, keTilmoewyoba sapirfareSo. am samuSaoebs i/m `vasil arabi arabi-Ze~ 42 499 larad Seasrulebs. xelSekrulebis Tanaxmad, samuSaoebi 30 agvistos dasruldeba. skolis direqtoris movaleobis Semsruleblis naira CxikvaZis informaciiT, kar-fanjrebi da iataki Seicvleba im saklaso oTaxebSi, sadac amis aucileblobaa. xevis sajaro skolaSi saremonto samuSaoebs Sps `egrisi~ (xelmZRvaneli ioseb geraZe geraZe) awarmoebs. 47 444 lari unda moxmardes xevis sajaro skolaSi iatakisa da karebebis Secvlas, sapirfareSos keTilmowyobas. samuSaoebi 1 seqtembramde gagrZeldeba. 18 ivniss stiqiis Sedegad xevis sajaro skolis meore korpusi dazianda. skolis direqtoris, zurab gogolaZis informaciiT,am mizniT gamoyofilia Tanxebi municipalitetis biujetidan da sareabilitacio samuSaoebs i/m `beso davaZe~ axorcielebs. `gaiwmindeba da SemoiRobeba skolis ezo, keTilmoewyoba ori oTaxi, romelic stiqiis Sedegad 1,5 metr simaRleze SlamiT iyo dafaruli. is oTaxebi Tavidan Cveni ZalebiT gavwmindeT, - gviambobs batoni zurabi, - saklaso oTaxebSi dazianda saskolo inventari - 30 merxi, 60 skami da 2 dafa. movardnilma mewyerma karebebic waiRo. inventarisTvis mivmarTeT resurscentrs da ganaTlebis saministros.~

Sesacvleli. iatakze noxia dagebuli. sasurvelia, laminirebuli iataki gvqondes, magram momavalSi zemoTCamoTvlili problemebis mogvarebaze vizrunebT. imedia, yvelaferi dadebiTad gadawydeba arasamTavrobo organizaciisa da munici palitetis xelmZRvanelobis daxmarebiT.~ gasul wels boris sajaro skolaSi silamazis saloni gaixsna da mas Semdeg moswavleebi stilistis profesias euflebian. maisidan boris sajaro skolaSi kidev erTi profesiuli swavlebis kursi gaixsna - amjerad dainteresebuli moswavleebi puris cxobas Seiswavlian. `skolisTvis saWiro purs aqve gamoacxoben, - amobs hamlet beraZe, - puris fqvils arasamTavrobo organizacia SegviZens. `Tbilisis mozardTa saxli~ gadauxdis xelfass im pirovnebas, vinc moswavleebs puris cxoba unda aswavlos. skolaSi gvqonda puris sacxobi Rumeli. partniori organizaciis daxmarebiT gavaremonteT oTaxi da SeviZineT puris sazeli specialuri danadgari.~ agvistoSi arasamTavrobo organizacia skolas `iamahas,~ xmis gamaZlierebels da mikrofonebs SeuZens. `amerikelebs dagegmili aqvT, rom moawyon koncerti moswavleebisaTvis, Caataron konkursi `niWieri~ da daajildoon gamarjvebuli bavSvebi. im erTi kviris manZilze, roca ucxoelebi boris sajaro skolaSi iqnebian, CavatarebT Ria gakveTilebs inglisur enaSi. rac mTavaria, davgegmavT samomavlo proeqtebs,~ - dasZina CvenTan saubarSi hamlet beraZem. nino kapanaZe

pirveli gverdidan

Cveni qveynisTvis Semdgomi nabijebis gadadgma. narCenis problema rom movagvaroT, unda vmarToT. iaponelebma 2005 wels narCenebis marTvisTvis moifiqres 3R-is principi, rac 2006 wels msoflios 20 yvelaze wamyvan qveyanas gaacnes. 3R -is principi narCenebis marTvasTan dakavSirebuli saqmianobis yvelaze Semcireba, mniSvnelovani sami qmedebaa (Semcireba, xelaxali gamoyeneba da gadamuSaveba veba). samive es qmedeba inglisurad aso R -ze iwyeba. abreviaturis mixedviT daarqves 3R. ufro advilia, Tavidanve ar warmovqmnaT narCeni, vidre mere mas vebrZoloT. amitom Tavidanve unda SevamciroT SevamciroT. unda

viyidoT imdeni, ramdenic gvWirdeba da araviTar SemTxvevaSi - zedmeti. wlis bolos yvela vxedavT, rom uamravi usargeblo nivTi gvigrovdeba saxlSi. Zalian mdidar qveynebSi ki am princips misdeven - SevamciroT narCenebi, Tavidanve ar warmovqmnaT is. xelaxali gamoyeneba gulisxmobs, rom rac SeiZleba gavuxangrZlivoT sicocxle nivTebsa da sagnebs. Tuki nivTi, romelic me aRar minda, karg mdgomareobaSia, araviTar SemTxvevaSi ar unda gadavagdoT nagavsayrelze. yvelanairad unda vecadoT, xelaxla gamoiyenos vinmem an Cven TviTon gamoviyenoT raime sxva saxiT. analogiuri axalis warmoebaze Tavidan aRar unda daixarjos energia, resursi, fuli, dro da a. S. rac jer kidev kargia, unda gamoviyenoT. amis saukeTeso magaliTia boTlebis Cabareba, meoradi tansacmeli, meoradi manqanebi. narCenebis gadamuSavebis SemTxvevaSi narCeni unda iyos sufTa, daxarisxebuli da hgavdes nedleuls. liTons, qaRalds, plastmass, xes da a.S. cal-calke unda vagrovebdeT. reciklirebis safuZveli aris swored narCenebis daxarisxeba. 2003 wels miiRo evrokavSirma kanoni, romelic evrokavSiris qveynebs avaldebulebs, rom Svidi saxis narCeni cal-calke daaxarisxos. dadgenilia, rom narCenebis 90 procentze meti SeiZleba reciklirdes anu xelaxla gadamuSavdes. alumini, mina, muyao, qaRaldi, plastmasi, foladi da xis nakeTobebi evrokavSiris qveynebSi cal-calke unda daxarisxdes da specialur adgilas Segrovdes. evropis qveynebis erovnuli kanonmdeblobebi amaze ufro mkacria. zogierTi qveyana ocze meti saxis narCens axarisxebs.

yvela unda vecadoT, rom Cveni qmedeba narCenebTan dakavSirebiT rogorme am sam qmedebaSi (Semcireba, xelaxali gamoyeneba da gadamuSaveba) movaxvedroT. am sami qmedebis warmatebiT Sesrulebis SemTxvevaSic ki, samwuxarod, kidev gvrCeba narCeni, romelsac verc xelaxla gamoviyenebT da verc xelaxla gadavamuSavebT. ra vuyoT aseT narCens? mecnierebma, romlebic naCenebis marTvaze muSaoben, moifiqres, rom am narCenebidan miviRoT sasargeblo energia - an eleqtroenergia, an gaTboba. 3R-is princi ps daamates meoTxe komponenti - narCenebis energiad gardaqmna. kidev rCeba narCeni, romelic arc iwvis. swored mxolod es narCeni unda wavides nagavsayrelze. es unda iyos Zalian mcire raodenoba. es aris bolo, ukiduresi zoma - verafers rom veRar uxerxeb, mxolod iseTi narCeni unda moTavsdes nagavsayrelze. saqarTveloSi narCenebis absoluturi umravlesoba midis nagavsayrelze da Tan - mouwyobel, standartebis Seusabamoze. iTvleba, rom nagavsayreli aris yvelaze cudi gamosavali rogorc garemos dacvis TvalsazrisiT, aseve adamianis janmrTelobisTvis. amitom mTeli es 3R-is principi da narCenebis marTvis ierarqia mimarTulia iqiT, rom nagavsayrelebi Semcirdes rogorc raodenobrivad, ise zomaSi. rac SeiZleba naklebi nagavsayreli unda arsebobdes dedamiwaze. laura gogolaZe fotoze: `saqarTvelos mwvaneTa~ TanaTavmjdomare nino CxobaZe xaragaulSi Sexvedris dros


4

xtvb [fhfufekb

( FUDBCNJ @_!! O

`SarSandelTan SedarebiT biblioTekaSi mkiTxvelebis raodenoba aTasiT gaizarda~

xaragaulis municipalitetis sakrebulos socialur sakiTxTa komisiam (Tavmjdomare mamuka Wi paSvili) 26 ivliss xaragaulis munici palitetis teritoriul organoebSi arsebuli wignadi fondis movla-patronobis sakiTxi ganixila. a(a)i p-i xaragaulis centraluri biblioTekis direqtoris nana lursmanaSvilis informaciT, dReisaTvis a(a)i p-i xaragaulis centraluri biblioTekis mTliani wignadi fondi moicavs 467 124 lari Rirebulebis 202 726 cal wigns. nana lursmanaSvilma komisiis wevrebs gaacno TiToeul sasoflo biblioTekaSi arsebuli mdgomareoba. xaragaulis municipalitetis soflebSi amJamad sasoflo biblioTeka funqconirebs laSeSi, moliTsa da vertyviWalaSi. nana lursmanaSvilis informaciiT, samive biblioTeka saukeTeso pirobebSia. laSis biblioTekaSi 15 081 lari Rirebulebis 7 759 wignia; moliTis sasoflo biblioTekaSi - 12 938 lari Rirebulebis 5 120 cali wigni; vertyvi vertyvi-Walis sasoflo biblioTekaSi 24 805 lari Rirebulebis 10 722 wignia.

danarCeni sakrebuloebi darCenilia sabiblioTeko momsaxurebis gareSe. maTi mdgomareoba aseTia: kicxis biblioTekis Senoba normalur mdgomareobaSia. wignadi fondi Seadgens 12 497 cals, TanxiT 22 989 lari; xidaris biblioTekis Senoba saukeTeso mdgomareobaSia. wignadi fondi - 8 523 cali, TanxiT 18 610 lari; varZiis biblioTekis wignadi fondi - 3 382 cali, TanxiT - 8 436 lari, moTavsebulia skolis SenobaSi. wignadi fondi mTlianad daavadebulia sokoTi da saWiroebs Camoweras. wyalaforeTis biblioTekis Senoba avariul mdgomareobaSia da iqedan 19 026 lari Rirebulebis 6 716 cali wigni wamosaRebia; TeTrawyaros biblioTekis Senoba normalur mdgomareobaSia, fondi - 2 924 cali, TanxiT 6 403 lari. xevis biblioTekis wignadi fondi ganTavsebulia sakrebulos SenobaSi, damakmayofilebel pirobebSi, fondi - 2 816 cali, TanxiT 7 870 lari; boriTis biblioTekis wignadi fondic (12 976 cali, 28 520 lari Rirebulebis) sakrebulos SenobaSia;

sargveSis biblioTekis Senoba zamTarSi dazianda da wignadi fondi (6 394 cali, 15 551 lari Rirebulebis) gadatanilia skolis SenobaSi; bazaleTis biblioTekis wignadi fondi (18 724 lari Rirebulebis 9 485 cali wigni) moTavsebulia kerZo saxlSi, normalur pirobebSi; nadaburis biblioTekis wignadi fondi (5 139 cali, TanxiT 11 884 lari) ganTavsebulia sakrebulos SenobaSi; RoreSis biblioTekis wignadi fondic sakrebulos SenobaSia, damakmayofilebel mdgomareobaSi. RoreSaSi 29 537 lari Rirebulebis 10 898 cali wignia; farcxnalis biblioTekis wignadi fondi (10 601 lari Rirebulebis 5 059 cali wigni) saukeTeso mdgomareobaSia; saRanZilis biblioTeka sakrebulos SenobaSia ganTavsebuli. 19 968 lari Rirebulebis 8 988 wignis pirvel sarTulzea ganTavsebuli da nestis gamo xSirad Wirdeba ganiaveba; wifis biblioTekis wignadi fondi (5 618 cali, TanxiT 20 021 lari) sakrebulos SenobaSi, karg pirobebSia daculi; vaxanis biblioTekis wignadi fondic (5 742 cali, TanxiT 17 565 lari) sakrebulos SenobaSi, normalur pirobebSi; leRvanis biblioTeka 20 731 lari Rirebulebis 9 469 wigns moicavs da sakrebulos SenobaSi, karg pirobebSia ganTavsebuli; zvaris biblioTekis wignadi fondi (5 260 cali, 13 789 Rirebulebis) aseve sakrebulos SenobaSia moTavsebuli. xaragaulis biblioTekis wignadi fondi, patara xaragaulisa da sabavSvo biblioTekebis wignadi fondis CaTvliT, Seadgens 57 239 cals, TanxiT 124 065 lari. Camowerili 24 483 cali wigni (31 311 lari Rirebulebis) jer kidev sasoflo ganyofilebebSia. saWiroa am wignebis soflebidan gamotana da makulaturaSi Cabareba. Camowerili fondi makulaturaSi auqcionis wesiT Cabardeba, xolo varZiisa da wyalaforeTis biblioTekebis dazianebuli

rodesac vfiqrobdi, ra SeiZleba saqarTveloSi moxdes uaxloes wlebSi, or daskvnamde Zalian male mivedi: 1. radikali opozicionerebi CixSi arian: saparlamento arCevnebamde darCenil droSi quCaSi verafriT gamoiyvanen, vTqvaT, 50 000 Tavdadebul adamians. 2. arCevnebis mosurne politikosebic CixSi arian, radgan verc isini Semoikreben milion mxardamWers, romlebsac SeuZliaT, revoluciis gareSe, mSvidobianad Secvalon xelisufleba. ratom arian CixSi? vardebis revoluciis dros cvlilebebisTvis xalxis mobilizeba, ZiriTadad, marTvis sakiTxi iyo. Tu procesi kargad iqneboda organizebuli, dafinansebuli da marTuli, Sedegi dadgeboda. Tu ara da - ara. dRes mosaxleobis organizeba cvlilebebisTvis sulac aRar exeba marTvis unarebs. es Tavganwirvis da gmirobis sferoa - rogorc politikosebis, aseve mosaxleobis mxridan. ratom aris opoziciis warmomadgenloba Zalian susti, gansakuTrebiT, regionebSi? imitom, rom opozicioneroba niSnavs oridan erTs: an „giJi Tavisufalias~ (anu marginalis) rolSi yofnas, an - srul ususurobas. orive SemTxvevaSi, opozicioneroba niSnavs warumateblobas. dRevandel saqarTveloSi Zalaufleba ganuyoflad ekuTvnis erT partias da yvela danarCeni, vinc politikaSi saqmianobas gadawyvets, an gmirobisTvis da TavdadebisTvis unda iyos mzad, an - mudmivi warumateblobisTvis. imis gamo, rom gmirebi da Tavdadebuli xalxi politikaSi ar gvyavs, opozicioneroba - Cixia. axla vnaxoT, ra mdgomareobaSia xelisufleba da, opoziciisgan gansxvavebiT, mis gzas mainc Tu aqvs raime perspeqtiva. Cemi azriT, xelisuflebac CixSia. xelisuflebis Cixur mdgomareobas ganapirobebs SiSi, romelic yvelaze dominanturi faqtoria dRevandel saqarTveloSi. xelisuflebas eSinia Zalauflebis dakargvis da swored SuSis naTeli Senobebidan momdinare es SiSi udebs saTaves procesebs, romlebic mTeli qveynis degradacias iwvevs. Tavis mxriv, Zalauflebis dakargvis SiSi momdinareobs im realobidan, rom nacionalur moZraobas aqvs Sansi, an Seinar-

Cunos, an dakargos Tavisi dRevandeli mdgomareoba. demokratiul qveynebSi, sadac erTi partiis Tu lideris mmarTvelobis vada gansazRvrulia, maqsimum, aTi wliT, Zalauflebis dakargvis SiSi ar arsebobs - radgan ar arsebobs Zalauflebis SenarCunebis SesaZlebloba. es SiSi Cndeba iq, sadac vadebi pirobiTia da Zalauflebas is flobs, vinc yvelaze yoCaRia, vinc arafers erideba Tavisi mdgomareobis SesanarCuneblad. swored SiSi aiZulebs xelisuflebas, droTa ganmavlobaSi sul ufro Rrmad da gaafTrebiT CaeWidos Zalauflebas. mixeil saakaSvilma moifiqra sakonstitucio reforma, romelmac mas saSualeba misca, ganusazRvreli vadiT darCes qveynis pirvel pirad. magram es

miwyobili damTrgunveli siuJetebiT. am kiTxvaze pasuxi SegiZliaT miiRoT arCevnebis dRes, roca adamiani midis da ratomRac xmas aZlevs mmarTvel partias, Tumca, ar aris am partiis gaazrebuli momxre. meore - sakmaod Zlieri - arxi, romlis meSveobiTac SiSi mkvidrdeba, sainformacio-finansuri arxia. nebismieri kompania, romelic mogebaze orientirebul saqmianobas eweva, adre Tu gvian prokuraturis brWyalebSi aRmoCndeba. am arxis muSaobaze pasuxismgebeli piri zurab adeiSvilia. misi gankargvis sferoSi sul ufro meti Tanamedrove codna/teqnika Sedis da saqarTvelos TiToeuli moqalaqe - Tavis finansebianad - sul ufro gamWvirvale xdeba adeiSvilis uwyebisTvis. Tu gaviTvalis-

fondebi Camoiwereba auditis daskvniT, vinaidan Camosaweri fondis Rirebuleba aRemateba 1000 lars. `im sasoflo biblioTekebSi, sadac funqcionirebisaTvis normaluri pirobebia, wignadi fondebi darCeba adgilze, ambobs a(a)ip-i `xaragaulis centra-luri biblioTekis~ direqtori nana lursmana lursmana-Svili, - gagrZeldeba centraluri biblioTekis mier misi dacvisa da Semdgomi moxmarebis samuSaoebi. periodulad moxdeba sasoflo ganyofilebebis Semowmeba da saWiroebisamebr daxmareba. savaraudod ianvridan aRdgeba mkiTxvelTa momsaxureba. es SesaZlebeli iqneba biujetis gazrdis an savaraudo reorganizaciis xarjze. nkomisiis sxdomaze deputati rusu rusu-dan gurgeniZe dainteresda, ra kriteriumebiT SeirCa is sami sasoflo biblioTeka, romelic axla muSaobs; an im pirobebSi, roca d. xaragaulidan mocilebul bevr sofelSi ver SevinarCuneT sasoflo biblioTeka, ramdenad mizanSewonilia d. xaragaulis mimdebared, patara xaragaulSi biblioTekis SenarCuneba? nana lursmanaSvili lursmanaSvili: -ar hqonda arsebiTi mniSvneloba, romeli biblioTeka imuSavebda am etapisTvis. Tanamdebobaze axali mosuli viyavi. axla yvelafers gadavavle Tvali da Cemi Sexedulebebi Camomiyalibda. Cemi azriT, ianvramde yvela procesi dalagdeba da mogvardeba. patara xaragaulis biblioTekis ganyofileba Zalian karg mdgomareobaSia. gaviTvaliswineT isic, rom axlosaa da centraluri biblioTekidan Cveni TanamSromeli advilad axerxebs mis mosamxurebas. r u s u d a n g u r g e n i Z e m komisiis sxdomaze sabavSvo biblioTekidan umaRlesi ganaTlebis mqone specialistis gaTavisuflebaze gaamaxvila yuradReba: `sami mcirewlovani Svilis deda, romelic aris am saqmis specialisti, samsaxuridan gaaTavisufleT. am gaTavisuflebis Semdeg ki biblioTekaSi dainiSna axali TanamSromeli, romelic aris pensioneri. sami Svilis deda uSemosavlodaa darCenili. vfiqrob,

SiSi SuSidan mxolod saSualebaa da ara garantia. imisaTvis, rom saSualeba garantiad gadaiqces, nacionalur moZraobas sWirdeba, daTrgunos, daaCiavos, „gaafarCakos~, „Carecxos~ yvela da yvelaferi. SeZlebs? ver SeZlebs? Tu ver SeZlebs, ra mohyveba Zalauflebis dakargvas? saidan SeiZleba wamovides safrTxe? ai, es fiqrebi, romlebic, SeuZlebelia, mixeil saakaSvils da mis uaxloes garemocvas ar awuxebdes, warmoqmnis SiSis mZlavr impulss, romelsac davarqvi „SiSi SuSidan~ da romelic, Cemi azriT, mTlianad warmarTavs xelisuflebis damokidebulebas saqarTvelos mosaxleobis mimarT. * * * xelisuflebis SiSebis gadmonergva xalxSi, Cemi dakvirvebiT, sami arxiT xorcieldeba. pirveli - yvelaze susti, magram mdgradi gavlenis arxi - satelevizio sainformacio programebia. rogorc wesi, „kurieri~ da „qronika~ iwyeba kriminalis, mkvleli virusebis, momwamvleli produqtis, aviakatastrofebis da stiqiuri ubedurebebis Sesaxeb TxrobiT. es ambebi, romlebic yoveldRiurad uwyvet nakadad Seedineba adamianebis cnobierebaSi, nergavs iracionalur SiSs da aCens Zlieri kalTis qveS Sefarebis gaucnobierebel swrafvas. CemTvis araerTxel ukiTxavT, ratom iwyeba esa Tu is sainformacio programa zedized

winebT, rom sasamarTlo prokuraturis nebis usityvo damyolia, advilad warmovidgenT, mosaxleobis ramdenad farTo da unariani speqtri CarTo xelisuflebam SiSis velSi Tavisi sainformacio-finansuri berketebis uxeSi gamoyenebiT. niSandoblivia, rom mxolod 2010 wels, saproceso SeTanxmebebis safuZvelze, saxelmwifo biujeti 112 795 907 lariT Seivso. mesame - yvelaze Zlieri - arxi, romelic SiSs amkvidrebs, aris policia da uSiSroebis sistema. satelefono saubrebis mosmena, internetuli mimoweris gakontroleba, Zalis gadaWarbebuli gamoyeneba mitingebze da quCaSi, arasasurveli pirebis daundobeli cema da dausjelobis demonstrireba, ukanono dapatimreba da procedurebis darRveva, SantaJi, mosyidva, jaSuSobaSi dadanaSauleba, pirdapiri daSineba es mxolod mokrZalebuli CamonaTvalia im xerxebisa da berketebisa, romelTa meSveobiT inergeba SiSi da, imavdroulad, vano merabiSvilis uZlevelobis miTi mkvidrdeba. * * * aq minda mTavar saTqmels odnav gadavuxvio. saqarTveloSi SiSis danergvis simbolo, prezidentis mier „saxelmwifos xerxemlad~ monaTluli vano merabiSvili, fotoreportiorebis saqmesTan dakavSirebiT JurnalistebTan Sexvedrisas, daJine-

biT cdilobda Tavisi „xerxemluri” funqciis ignorirebas, xumrobda, JargoniT saubrobda da sakuTar Tavs „enjioSnikad~ moixseniebda. piradad me aseTi ucnauri qceva saxelisuflo SiSis irib gamovlenad Sevafase. amave SiSis aracnobier dasturad mimaCnia ori Secdoma, romlebic vano merabiSvilma qarTvel JurnalistebTan Sexvedrisas dauSva. Tavdapirvelad ministrma Tqva, rom gedeniZe adreve hyavdaT „daverbovkebuli~ rusebs da qurcikiZes am saqmeSi wvlili ar miuZRvis. meore dRes Sss analitikuri departamentis ufrosma SoTa utiaSvilma, romelic Sexvedras Tavadac eswreboda, gadaTqva - ministrs gedeniZis adreul „daverbovkebaze” araferi uTqvamso. axlac, roca fotoreportiorebTan dakavSirebiT zogierTi masala ukve xelmisawvdomia, versad naxavT informacias gedeniZis Zveli agentobis Sesaxeb. ese igi, ministrma Tqva is, rac ar unda Tqmuliyo (ratom ar unda Tqmuliyo, es calkea gasarkvevi). meore Secdoma aranakleb ucnauria. Sexvedraze vano merabiSvilma ganmarta: „gamoZiebas aqvs dadasturebuli eWvi, rom qurcikiZes minimum ori adamianis meSveobiT hqonda kavSiri „gru~-sTan. magram rogor xdeboda informaciis gadacema, ar viciT, amas vikvlevT~. sainteresoa ara mxolod

es sakiTxi aris dasafiqrebeli da saswrafod mosagvarebeli. nana lursmanaSvili lursmanaSvili: -sul sxva faqtebis winaSe vdgebi da risi saSualebac meqneba, imas mwyobrSi Cavayeneb. geTanxmebiT da Tqvens azrs aucileblad gaviTvaliswineb. axali rom xar, ver wvdebi TiToeul sakiTxs. momavali wlidan, vfiqrob, problemebi aRar gveqneba. samomavlo gegmebs rac Seexeba, aucileblad unda gaixsnas soflis biblioTekebi. Tu gagvizrdian biujets es saukeTeso varianti iqneba. Tu es ver moxerxdeba, reorganizacias mivmarTavT. biblioTeka kviraSi erTxelac rom moemsaxuros mkiTxvels, kargi iqneba. SarSandelTan SedarebiT mkiTxvelebis raodenoba aTasiT gaizarda. biblioTekaSi, yoveldRiurad 20 mkiTxeli mainc Semodis. deputatma rusudan gurgeniZem sxdomaze aRniSna, rom biblioTekas SeuZlia alternatiuli dafinansebis moZieba konkursebis gziT. biblioTekis direqtoris TqmiT, fiqroben da muSaoben amaze; biblioTekas Semowirulobebic aqvs. mamuka Wi paSvili paSvili: -mTavaria a(a)i pis xelmZRvanelma uzrunvelyos yvela sasoflo biblioTekis gaxsna kviraSi minimum erTxel mainc. Tu biujetSi gamoiZebneba amis saxsrebi, Zalian kargi iqneba. namdvilad ar minda, saWiro gaxdes reorganizaciis Catareba. d. xaragaulisa da soflebis mosaxleoba Tanabar pirobebSi unda imyofebodnen. ar SeiZleba xaragaulis biblioTekaSi iyos 15-mde TanamSromeli da vTqvaT, kicxis biblioTekaSi - arc erTi. saukeTeso variantia, yvela soflis biblioTekaSi isev dainiSnos biblioTekari. nebismier teritoriul erTeulSi kviraSi erTxel mainc unda iRebodes biblioTeka. makulaturis CabarebiT Semova Tanxa, romlis gamoyenebac SeiZleba am kuTxiT. mamuka WipaSvilma daavala biblioTekis direqtors, gamoZebnos SesaZleblobebi saimisod, rom 2012 wlis ianvramde periodSi moaxerxon kicxis biblioTekis funqcionirebis aRdgena, Tundac kviraSi erTi dRiT. nana lursmanaSvilis TqmiT, igi yvelanairad ecdeba am sakiTxis mogvarebas. sofo Wi paSvili fotoze: patara xaragaulis biblioTeka. SesasvlelSi gamokrulia samuSao ganrigi: samSabaTi, oTxSabaTi, xuTSabaTi - 10-dan 13 saaTamde; 15-dan 18 saaTamde. saWiroebisas darekeT 555 17 69 99. is faqti, rom gamoZiebam ar icoda, rogor xdeboda masalis gadacema, aramed is ufro - rom ministri mainc dagvpirda, sasamarTlo male gaimarTebao. ratom gagvando vano merabiSvilma gamoZiebis esoden mniSvnelovani xarvezi? zedmeti Tavdajerebis Tu zedmeti daZabvis gamo? albaT, fsiqologebs ecodinebaT saintereso Teoriebi amgvar SecdomebTan dakavSirebiT. * * * am statiaSi arafers vityvi piradad mixeil saakaSvilze, romelic erTdroulad mTavari SeSinebuli da mTavari SemSinebelia. es sakiTxi calke statias imsaxurebs. * * * SiSis danergvis samive arxi - satelevizio, sainformacio-finansuri da Zalismieri - wlebis ganmavlobaSi Sewyobilad muSaobs. es iwvevs sasurvel moklevadian Sedegs - daTrgunul mosaxleobas: opozicionerebs, mecnierebs, pedagogebs, eqimebs, poetebs, mezoblebs, naTesavebs, Tanasoflelebs, Tanaqalaqelebs... oRond, am gzis Cixurobas ganapirobebs is gardauvali aucilebloba, rom totalurad daTrgunul garemoSi qveyanac Seuqcevadad degradirdeba - rogorc politikurad, aseve samarTlebrivad, ekonomikurad, SemoqmedebiTad... marTalia, namdvili Sinaarsi bevri garegnuli mosarTaviT koxtavdeba, magram amiT safrTxe ar mcirdeba. es blogi imis saTqmelad davwere, rom politikur procesSi mTavaria moZraoba, cvlileba. uZraoba aris Cixi, romelic klavs ganviTarebis process, Zalas aclis opozicias, ryvnis da aSinebs xelisuflebas da aCaCanakebs qveyanas. ai, am safrTxis winaSe varT Cven, Tu simarTle gvinda. mosalodnelia Tu ara Cixis gangreva? xedaven Tu ara saqarTvelos megobari/ partniori qveynebi am Cixs? surT Tu ara maT realuri cvlilebebi qveynis ganviTarebisTvis? arsebobs Tu ara qveynis SigniT Cixidan gamosvlis resursi? Tu arsebobs - romel segmentSi? am SekiTxvebiT Tqven - blogis komentatorebs - mogmarTavT, radgan maTze damajerebeli pasuxis gacema Cems SesaZleblobebs aRemateba. ia anTaZe www.radiotavisupleba.ge


( FUDBCNJ @_!! O

5

xtvb [fhfufekb

axlaxan Semoiyvanes erT-erTi soflidan binaze namSobiarebi - mkvdradSobadoba iyo. aRiniSneboda temperatura da tkivili muclis areSi. valida eqimma ramdenjerme gaakeTa revizia da Tqva, rom savaraudod, iyo sisxldena. wneva normaluri fiqsirdeboda, magram arsebobda saSiSroeba nebismier momentSi kolafsisa da Sokis ganviTarebis. pacienti gadaviyvaneT zestafonSi. xaragaulSi rom yofiliyo meore ginekologi, ar gadaviyvandiT da aqve davakvirdebodiT. Tu sisxldena ganviTardeboda, Catardeboda operacia. laparakobdnen, rom TiTqos TanamSromlebi Semcirdebodnen. xaragaulSi vinRa

unda Semcirdes? erTi da igive eqimebi muSaoben saswrafoSic, saavadmyofoSic, poliklinikaSic. arsad aravis ar uSveben - es garkveviT Tqves `adiTis~ xelmZRvanelebma3 agvistos TanamSromlebTan Sexvedrisas. xaragaulSi muSaobs xuTze meti afTiaqi. aqauri pacientebi xaSursa da zestafonSi Tu imyofebodnen eqimTan, wamalsac iqve SeiZendnen. anu is, vinc xaragaulSi sargeblobs afTiaqiT, eqimTan midis xaragaulSi. viciT, rom farmacevtebic iZlevian daniSnulebas, magram am gziT medikamentebis gayidvis wili afTiaqis SemosavlebSi imdenad mcirea, rom amden afTiaqs ver

amuSavebda. Semosavali rom ar hqondeT, es afTiaqebi daiketeboda, - ase msjeloben `adiTis~ warmomadgenlebi. yvelaferi aRiricxeba sakaso aparatSi. 3 agvistos moitanes daregistrirebuli salaro aparati. yvela pacienti, romelic Semova saavadmyofoSi, gaivlis erTian registracias. pacientisTvis Sida standartiT katastrofuli cvlilebebi ar aris. -Sps `adiTi `adiTi~~ xaragaulSi samedicino momsaxureba socialurad dauc dauc-velTaTvis ufaso iqneba? -socialurad daucvelTa samedicino momsaxureba daifareba maTi samedicino dazRveviT. -Sida standartiT dawesebuli gadasaxadi Seicvala? -pacientis eqimTan viziti Rirs 15 lari. aqamde Rirda 10 lari. yvela saavadmyofoSi, saqarTvelos masStabiT, eqimTan viziti aTi lari arsad aRar Rirso da 15 lari daaweses, arsebul standartebs rom Seesabamebodes. magaliTad, venaSi gadasxma 8 lari eRireba da a. S. amasTan me momces ufleba, rom Tu gaWirvebuli pacienti, romelsac ar aqvs socialurad daucvelis statusi, mommarTavs gancxadebiT, SegviZlia, yvela servisze 10 procentiT fasdakleba. saWiro iqneba eqimis rekomendaciac. gvpirdebian, rom avadmyofis interesi iqneba daculi. igegmeba TanamSromlebis datreningeba, rasac Tavad firma daafinansebs. varaudoben yofili infeqciuri ganyofilebis Senobis garemontebas. an, SesaZloa, gaaremonton poliklinika. Tu yofili infeqciuris an poliklinikis Senobebi garemontda, saavadmyofos oTxsarTuliani Senoba, albaT, aRar dagvWirdeba. viTanamSromlebT soflis ambulatoriebTan. soflis eqimebic unda davainteresoT, rom avadmyofebi xaragaulis saavadmyofoSi gamoagzavnon. Zalian Znelia winaswar danamdvilebiT saubari, magram seriozuli gegmebi aqvT. mTavaria pacientebs maTTvis sasurveli da misaRebi servisi SevTavazoT. laura gogolaZe

C hepatiti msoflios erT-erTi udidesi samedicino-socialuri problemaa. inficirebulTa ricxvi 150-200 milions aRwevs. msoflioSi yovelwliurad daaxloebiT 1-3 milioni adamiani inficirdeba. qronikuli C hepatiti inficirebulTa 75-85%-s uviTardeba. amasTanave, mozrdilebs Soris asidan 8-24 SemTxvevaSi saqme cirozamde midis, xolo 0,7-1,3 SemTxvevaSi - hepatocelularul karcinomamde. bavSvebSi cirozis ganviTarebis albaToba qronikuli C hepatitis dros, sxvadasxva monacemebiT, 1-dan 8%-mde meryeobs. C virusi

vdabinZurebuli nemsis SemTxveviTi Cxvletisas; vsaerTo samarTeblis, kbilis jagrisis, sisxliT dabinZurebuli bambis gamoyenebisas; vpirsingis dros; vdaavadebulis piris RrusTan Sexebisas (kocnisas), adamianis mier adamianis kbenisas; vsisxlmdeni RrZilebis mqone adamianis kbilis jagrisis gamoyenebisas; vdabinZurebuli saabazano aqsesuarebis gamoyenebisas; vsqesobrivi kontaqtisas, romelsac Tan sdevs sisxldena.

20-30 wlis Semdeg, SesaZloa, ganuviTardes RviZlis cirozi, romelic iseT garTulebebs iwvevs, rogoricaa hepatocelularuli karcinoma (RviZlis kibo) an RviZlis ukmarisoba. mkurnaloba gamocdilma specialistma unda Caataros. samwuxarod, C hepatitis Tanamedrove mkurnaloba erTob Zvirad Rirebulia. antivirusul Terapias saxelmwifo programebi ar afinansebs, pacientebi mas sakuTari xarjiT itareben, es ki C hepatitiT daavadebulTa mxolod mcire nawilisTvis aris xelmisawvdomi.

larisa dvali: pacientebi unda davainteresoT Sps `adiTi `adiTi~~ xaragauliT xaragaulis saavadmyofosa da poliklinikis bazaze Sps ` adiTi adiTi~~ xaragauli Camoyalibda. 29 ivlisidan mis direqtorad dainiSna larisa dvali, romelic xaragaulis saswrafo samedicino samsaxuris xelmZRvanelad muSaobda. ra gegmebi da rogori perspeqtivebi aqvs Sps ` adiTi adiTi~~ xaragauls, ra gaumjobesdeba pacientebisTvis da ramdenad ukeTesi samuSao pirobebi Seeqmneba samedicino personals, amis gasarkvevad Sps ` adiTi adiTi~~ xaragaulis direqtors larisa dvals vestumreT. -xaragaulis saavadmyofo da poliklinika ramdenime xnis win Seisyida ebraulma firmam Sps `adiTi.~ am etapisaTvis es firma saqarTvelos masStabiT cxra munici palitetSi, maT Soris xaragaulSi, apirebs saavadmyofoebis ganaxleba-reabilitacias imisda Sesabamisad, Tu sad ra potencials dainaxaven. faqtiurad, amJamad vimyofebiT erTTvian sacdel periodSi. Cven unda davanaxoT am firmis warmomadgenlebs, Tu xaragaulSi risi gakeTeba iqneba efeqturi - axali saavadmyofos aSenebis Tu arsebuli Senobis garemontebis; romeli ganyofilebebis funqcionirebaa perspeqtiuli - qirurgiuli ganyofilebis, Terapiulis, bavSvTa da a.S. 3 agvistos Sps `adiTis~ xelmZRvanelebi gela CiviaSvili da kaxa CixraZe Sexvdnen xaragaulis saavadmyofos TanamSromlebs da jerjerobiT, erTTviani xelSekrulebebi gaformda. am erTi Tvis ganmavlobaSi yvelaferi, maT Soris medpersonalis xelfasebic, datoves ise, rogorc iyo. am etapze Sps `adiTi~ xaragauli moicavs saavadmyofosa da poliklinikas. saswrafo samedicino daxmarebis samsaxuri, jerjerobiT, calkea, magram uaxloes momavalSi yvela municipalitetSi SeuerTdeba saavadmyofoebs. -raze amyareben imedebs Sps `adi `adi-Tis~ warmomadgenlebi xaragaulSi? -Zalian did potencials xedaven socialurad daucveli pacientebis samedicino momsaxurebaSi. aspinZis magali-

Ti mohyavT - aspinZaSi raodenobrivad xaragaulis munici palitetis mosaxleobis naxevaria da maTgan socialurad daucvelia 4 aTasi ojaxi. socialurad daucveli yvela pacienti samedicino dazRveviT sargeblobs. aspinZis saavadmyofos yovelTviuri Semosavali, saSualod, 23 aTas lars aRwevs. eqimis yovelTviuri anazRaureba 400-500 lari gamodis. fiqsirebul xelfass gamomuSavebiT miRebuli emateba - vinc mets muSaobs, meti anazRaureba aqvs. xaragaulis municipalitetSi 10 aTasze meti ojaxi socialurad daucvelia da Sesabamisad, sargeblobs samedicino dazRveviT. ai, es dazRveuli pacientebi ar unda wavidnen xaSursa da zestafonSi. xaragaulis saavadmyofoSi unda Seiqmnas iseTi pirobebi, pacientebs unda SevTavazoT iseTi servisi, rom movidnen CvenTan, xaragaulis saavadmyofoSi. ai, amaSi xedaven `adiTis~ xelmZRvanelebi Zalian did potencials. serviss didi mniSvneloba aqvs. Tu adamians misTvis sasurveli da misaRebi momsaxureba ar SesTavaze, ise ar mova SenTan. `adiTis~ warmomadgenlebs imedi aqvT, rom aq yvelaferi gakeTdeba, aSendeba, inventaric Semova; pirvel rigSi, movizidavT specialistebs. TviTon eZeben qirurgs, eqoskopists, romelic kviraSi ori-sami dRe ivlis, savaraudod, zestafonidan an xaSuridan. aucileblad unda moviwvioT ginekologi. ar SeiZleba amxela raioni mxolod erTi ginekologis amara.

C hepatitis mkurnaloba SesaZlebelia! 28 ivlisi hepatitis saerTaSoriso dRea. amasTan dakavSirebiT, C hepatitze sazogadoebis informirebisa da saxelmwifo politikis SemuSavebis xelSesawyobad, saqarTveloSi gaimarTa samoqalaqo kampania `icode, Secvale, daicavi.~ SemuSavda peticia, romlis adresatebi arian: prezidenti, parlamentis Tavmjdomare, jandacvis ministri da ombudsmeni. gTavazobT peticiis teqsts: saqarTvelos prezidents baton mixeil saakaSvils saqarTvelos parlamentis Tavmjdomares baton daviT baqraZes saqarTvelos Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis ministrs baton andria uruSaZes saqarTvelos saxalxo damcvels baton giorgi tuRuSs arsebuli monacemebiT, saqarTvelos mozrdili mosaxleobis 6.7% C hepatitiT aris inficirebuli (daaxloebiT 200 000 adamiani), rac orjer aRemateba msoflio maCvenebels (3%). statistikisa da C hepatitis mimarT efeqturi saxelmwifo politikis ararseboba xels uwyobs epidemiis gavrcelebas. C hepatiti iseT sasikvdilo daavadebebs iwvevs, rogorebicaa - RviZlis cirozi da kibo. saqarTveloSi am infeqciis diagnostireba da mkurnaloba xelmisawvdomi ar aris, ris gamoc saqarTvelos aseul aTasobiT moqalaqis janmrTeloba safrTxeSia. diagnostirebisa da mkurnalobis maRali fasebi mZime tvirTad awveba daavadebulTa ojaxebs. es yvelaferi ki, saboloo jamSi, uamravi Cveni Tanamoqalaqis sicocxles safrTxes uqmnis. C hepatitis mkurnaloba SesaZlebelia! misi drouli diagnostireba da mkurnaloba aTasobiT Cvens Tanamoqalaqes SeunarCunebs sicocxles! Careva aucilebelia dResve, sanam epidemia umarTavi gamxdara! vacnobierebT ra sazogadoebriv pasuxismgeblobas C hepatitiT inficirebulTa mimarT, agreTve, safrTxes, romelic am daavadebam nebismier adamians SeiZ SeiZ-leba Seuqmnas, viTxovT: -Camoyalibdes saxelmwifo strategia, samoqmedo gegma da makoordinirebeli meqanizmi C hepatitTan mimarTebaSi; -Catardes farTomasStabiani kvleva C hepatitis gavrcelebis realuri suraTis dasadgenad da efeqturi politikis SesamuSaveblad; -socialuri dazRvevis programebSi gaTvaliswinebuli iyos infeqciis drouli gamovlena, Semdgomi dakvirveba da mkurnaloba. Tbilisi 2011 wlis 28 ivlisi hepatitebis saerTaSoriso dRe

C hepatiti - msoflios problema dedisgan nayofs asidan 1-6 SemTxvevaSi gadaedeba. inficireba SeiZleba moxdes rogorc bunebrivi mSobiarobis, aseve sakeisro kveTis drosac. inficirebuli axalSobili umetesad virusis qronikuli matarebeli xdeba, rasac asakTan erTad janmrTelobis problemebis mTeli wyeba mohyveba. mozrdilebSi C hepatitiT dasnebovnebis aucilebeli pirobaa virusiT dabinZurebuli sisxlis kontaqti meore adamianis sisxlTan. am TvalsazrisiT saSiSad miiCneven Seumowmebeli inficirebuli sisxlis an misi produqtebis gadasxmas, Tumca inficirebis mizezad SeiZleba iqces daavadebuli da janmrTeli piris kontaqti. aseTi ram xdeba: varasaTanadod gasterilebuli, araerTjeradi samedicino instrumentebis gamoyenebisas; vnarkomanebis mier saziaro nemsis gamoyenebisas; vtatuirebisas; vakupunqturisas; vmanikiurisa da kosmetikuri manipulaciebisas; vstomatologiuri mani pulaciebisas;

organizmSi C hepatitis virusis SeWridan daaxloebiT 6-8 kviris, xSirad ufro meti xnis Semdegac viTardeba mwvave C hepatiti, romelic asidan daaxloebiT 75 SemTxvevaSi usimptomod mimdinareobs. 25%-Si viTardeba siyviTliT mimdinare forma. mas, garda siyviTlisa, Tan sdevs hepatitis sxva niSnebic. am SemTxvevaSi daavadebis simptomur formaze saubroben. mwvave stadiis Semdeg asidan 70-85 SemTxvevaSi daavadeba qronikul formaSi gadadis. qronikuli C hepatiti gansazRvrul safexuramde praqtikulad usimptomod mimdinareobs, diagnozi mxolod laboratoriuli gamokvlevebis Sedegad ismeba: organizmSi C hepatitis virusis sawinaaRmdego antisxeulebisa da TviT virusis genetikuri masalis aRmoCena qronikul C hepatitze mianiSnebs. erTgvar damxmare informacias gvawvdis bioqimiuri da eqoskopiuri gamokvlevebis monacemebic. Tu mkurnaloba ar Catarda cnobilia, rom mkurnalobis gareSe qronikuli C hepatitiT daavadebulTa saSualod 30%-s virusiT inficirebidan

samwuxarod, yvela pacientis mkurnaloba Tanabrad Sedegiani rodia. is mniSvnelovnad aris damokidebuli C hepatitis virusis genotipze - Tu avadmyofi inficirebulia I genotipis virusiT, mkurnaloba daaxloebiT 50%-iT Sedegiania, xolo sxva genoti pis SemTxvevaSi - 80%-iT. sagangebo dieta aucilebeli ar aris, piriqiT, saWiroa srulfasovani kveba. kategoriulad ikrZaleba alkoholi. avadmyofi unda eridos cximian sakvebs (Rorisa da cxvris xorcs). ar aris rekomendebuli didi odenobiT kofeiniani sasmelis (yavis, magari Cais, kolas) miReba. gamocdili specialistis zedamxedvelobiT mkurnaloba warmatebiT warimarTeba. TinaTin qoriZe mkurnali.ge P.S. xaragaulis poliklinikidan miRebuli informaciiT, C hepatitiT daavadebuli arc erTi pacienti araa aRicxuli. Tumca, specialistTa ganmartebiT, es ar niSnavs imas, rom daavadebuli aravinaa. rac Seexeba C hepatitze gamokvlevas, quTaissa da TbilisSia SesaZlebeli.


6 `me Cems pirad tragediaze amdeni arasdros misaubria... ar vici, TqvenTan ase ratom gavixseni... an amdeni ratom gesaubreT?! ver vxvdebi. etyoba, saTqmeli mec damigrovda,~ - miTxra qalbatonma guliko CafiZem. am saxelis gagonebaze pirveli, rac gaxsendeba, guli, kardiologiuri klinika da eduard SevardnaZea. qalbatoni guliko xom sami aTeuli welia SevardnaZeebis ojaxis eqimi gaxlavT. yvelaferi hqonda, rac SeiZleba erT cxovrebaSi moqceul drois intervalSi inatro dideba, saxeli, aRiareba, gavlena. bolos da bolos prezidentis ojaxis piradi eqimi iyo. es xom didi privilegiaa. magram sxvis sicocxleze mebrZoli qalis piradi cxovreba tragediebiT savse aRmoCnda. man ori Svili dakarga. meuRlem avtokatastrofaSi daRupuli vaJis dards ver gauZlo da Tan gadahyva. mere simsivnem eqim dedas meore Svili gamoacala xelidan. Svilmkvdari deda uwmindesma gaaZliera. dRes, ukve 80 wels mitanebuli guliko CafiZe Tavisi saxelobis gadaudebel kardiologiur klinikaSi isev muSaobs, kviraSi samjer patriarqs stumrobs da SvilebTan Sesaxvedrad emzadeba... ambobs, rom misTvis im statusebs, romlebisTvisac mTeli cxovreba - 60 weli Tavdauzogavad imuSava, dRes ukve aranairi mniSvneloba ar aqvs. xanmokle sixaruli „simarTle Tu gindaT, CemTvis bevrs arafers niSnavs es titulebi da di plomebi. ubralod, im momentSi, rodesac raRacas moganiWeben, kmayofilebis da sixarulis grZnobaa. magram es sixaruli, sxvaTa Soris, Zalian xanmoklea. mTavari yoveldRiuri muSaobaa, romelic piradad me did siamovnebas da did tkivilsac maniWebs. mTeli sicocxle Zalian mZime avadmyofebTan vmuSaob. mTeli saqarTvelodan Camosuli avadmyofebis simZimes klinikis saxelwodebac ki ver gansazRvravs - „gadaudebeli kardiologiis centri”. eseni arian adamianebi, romlebmac CemTan mosvlamde Semoiares klinikebi, eqimebi. CvenTan yoveldRe brZolaa, brZola sicocxlesa da sikvdils Soris. sul axalgazrda eqimi viyavi, rodesac Cemi pacienti, gamoCenili fizikosi (saqarTveloSi fizikis institutis damaarsebeli) elefTer andronikaSvili iyo. man ramdenjerme gadaitana infarqti. erTxel, klinikaSi rom iwva, Jurnalistebi movidnen da interviu Caweres masTan. Cemzec hkiTxes, rogori eqimi gyavs, ramdenad kmayofili xaro? eqimi rom ar momwondes, ase wlebis ganmavlobaSi masTan ar vivlidio. roca Zalian cudad var, is sul Cems gverdiT aris, dRisiTac da RamiTaco. sakmarisia gamovkeTde, Cems mimarT yovelgvari interesi ekargeba da sxva avadmyofze gadadiso. mere mivaqcie yuradReba. marTlac asea. avadmyofi rom gamokeTdeba, misi misamarTiT Cemi brZolis unari mcirdeba...” „misi suraTi sul kedelze~~ meqneba kedelze eqimoba azradac ar mosvlia, piriqiT, arc undoda. sxva profesiaze ocnebobda. moskovSi saerTaSoriso urTierTobebis institutSi, „mimoSi~ undoda swavlis gagrZeleba. msaxiobobazec ufiqria. „mama ruseTSi mivlinebuli iyo erTi didi dawesebulebis aRsadgenad. yubanSi xuTi weli vicxovreT. skola oqros medalze iq davamTavre da TbilisSi wamovedi. uecrad mamisgan depeSa miviRe - gilocav, samedicino universitetis studenti gaxdio. es Soki iyo, ori kvira aravis velaparakebodi. pirveli kursis Semdeg TbilisSi gadmovedi da aq davamTavre Tbilisis samedicino universiteti. aspirantura moskovSi davamTavre da disertaciac iq davicavi. didi konkursi iyo. Cemi meuRle qirurgiul kaTedraze abarebda, me - Terapiulze. didi konkursis miuxedavad orive rom CaviricxeT, ambobdnen, albaT, ebraelebi iqnebiano. „is ebraelebi~ Cven viyaviT. am samoci wlis manZilze bevr warmatebul eqims Sevxvedrivar. magram iseTi eqimi, rogoric Cemi pedagogi boris voCalia, arasdros Semxvedria. TiTqos winaswarmetyveli iyo. man 20-30 wliT gauswro medicinas. man gamxada eqimi da klinikuri azrovneba maswavla, medicinaSi risi deficitic aris. rodesac mZime avadmyofi myavs, xSirad maxsendeba Cemi maswavlebeli. avadmyofze rom vfiqrob, sul maxsendeba, voCali rogor ifiqrebda da ra gamokvlevas gaakeTebda saboloo diagnozis dasasmelad-meTqi. sanam cocxali var, misi suraTi sul meqneba kedelze, misi bolomde madlobeli viqnebi.~

xtvb [fhfufekb „ra mniSvneloba aqvs di plomebs? plomebs?~~ moskovidan rom Camovida, Terapiis instituti daxvda. institutSi, 1962 wlidan moyolebuli, sxvadasxva statusiT muSaobs. ufrosi mecnier muSaki iyo, infarqtis ganyofileba misi iniciativiT gaixsna da didi xnis ganmavlobaSi mis xelmZRvanelad muSaobda. 1994 wels Terapiis instituts gamoeyo da calke - gadaudebeli kardiologiis centri Camoayaliba. „me direqtoroba ar mindoda. am centris gamoyofiT kardiologiis win wamoweva mindoda. pirveli saxelmwifo premia infarqtis mkurnalobaSi da danergvaSi miviRe. ise aRmoCnda, rom ruseTi iqneba, ukraina Tu saqarTvelo, sul qalebma CamovayalibeT kardiologiis centri. -qali mamakacze ukeT icnobs guls? -qals rom intuicia ukeT aqvs ganviTarebuli vidre mamakacs, amis Tqma Tamamad SemiZlia. -guls boRma aavadebs? -ki, gulze yvelaferi moqmedebs. -warumatebeli operacia gqoniaT? -ar arsebobs eqimi, romelsac warumatebeli operacia ar hqondes gakeTebuli. medicinas yvelaferi ar SeuZlia. me rom vici, es pacienti unda daiRupos, viwyeb brZolas misi yoveli dRisTvis, yoveli saaTisTvis, cxovreba rom gauxangrZlivdes. es sicocxlesTan brZolaa. Tu ver vuxangrZliveb, sicocxlis xarisxs mainc vuumjobeseb. gulistkivili bevria. aTasi kaci kmayofili rom wavides da maT Soris erTi warumatebeli SemTxveva gamoerios, is erTi waSlis im aTass. -kedelze bevr bevrii di plomi gaqvT. es Tqveni istoriaa. roca maT uyu uyu-rebT ra grZnoba geuflebaT? -ra mniSvneloba aqvs am di plomebs da statusebs. me eqimi kardiologi var da sakmarisia. 2004 wels amerikaSi

( FUDBCNJ @_!! O

Svilebi - cxovrebis didi tragedia „23 wlis arc viyavi, deda rom gavxdi. es Zalian mtkivneuli Temaa Cems cxovrebaSi. ori Svili myavda, Temuri da daTuna. orive davkarge... umcrosi, daTuna 27 wlis asakSi avtokatastrofaSi daiRupa. Temuris gardacvalebidan jer erTi weli ar gasula. is filtvis simsivniT daiRupa. 56 wlis iyo. bevri vibrZoleT, ar iyo dagvianebuli, magram daavadebis forma iyo saSineli. aq Camomyavda specialistebi. veraferi gavakeTe. amaze laparaki ar SemiZlia, Zalian gTxovT... srulyofili bedniereba ar arsebobs. ase damTavrda Cemi bedniereba da cxovreba. bevrjer sakuTari TavisTvis damisvams SekiTxva - ratom vmuSaob? rad minda? aRar minda-meTqi. daTuna rom gardaicvala, 58 wlisa viyavi. muSaobis gagrZeleba aRar mindoda. es gadawyvetileba miRebuli mqonda. uwmindess vuTxari - etyoba, didi codva mimiZRvis, rom aseTi tragedia SememTxva-meTqi. codva xom ar aris sul rom reanimaciaSi vmuSaob da sikvdils vebrZvi-meTqi? iqneb es aris Cemi codva-meTqi? maSin uwmindesma miTxra - ara, Sen muSaoba unda gaagrZelo da akeTo is, rasac akeTeb. erTi icode, RmerTma Sen agirCia da Seni xelebiT akeTebs am saqmeso. sxva pasuxi misgan arasodes mimiRia, mudam erTsa da imaves mpasuxobs - Sen RmerTs uyvarxaro. ras niSnavs vuyvarvar da ase visjebi-meTqi? isev ise wynarad mpasuxobs - Sen RmerTs uyvarxaro. me amas ver vxsni. albaT, verc veravin axsnis. sami Tve ver vimuSave. rodesac Temuric davkarge, uwmindesi isev Zalian damexmara. seqtemberi iyo. samebis dedaTa monasterSi mimiyvana. ratomRac gadawyvetili mqonda, rom iq davrCebodi. Tveze cota meti xani viyavi monasterSi. ar vici, ra mindoda, monazvnoba Tu sxva ram, ver getyviT. ubralod, cxovrebisgan

SevardnaZis piradi eqimis tragedia

saukeTeso kardiologad maRiares. 2005 wels nobelis laureati gavxdi. es arsad miTqvams. aq mikidia di plomi da morCa. prezidentma saxelmwifo premia momaniWa... piradi cxovreba „Cven erTmaneTs vavsebdiT vavsebdiT~~ qalbatoni gulikos meuRle zura cxakaia iyo, aseve warmatebuli qirurgi. „Cven kurselebi viyaviT. oTxi wlis mere viqorwineT. studentebi viyaviT, 22 wlisani. me da Cem meuRles Zalian gvSveloda is, rom erTi profesia gvqonda. is qirurgi, me Terapevti. Cven erTmaneTs vavsebdiT. yofila SemTxveva da amis Tqmis ar mrcxvenia, qirurgebs dasmuli ar hqondaT diagnozi, me damisvams da arc Tu ise iSviaTad, Cemi diagnozi operaciis magidaze gamarTlebula. mere qirurgebis konferenciaze xmamaRla uTqvamT, albaT, uxerxulia es diagnozi kardiologma rom dasva da ara - Cveno. imis garda, rom Cvens ojaxSi didi siyvaruli da pativiscema iyo, profesiuli TvalsazrisiT Zalian vSvelodiT erTmaneTs. es orivesTvis saWiro iyo. man pirvelma danerga laparaskopiuli da abdominaluri qirurgia.~ siyvaruli ra aris? -siyvaruli -siyvaruli yvela adamians ar SeuZlia. es Tviseba RmerTisgan naboZebia. TiTqos yvelas viRac uyvars, magram namdvili siyvaruli RmerTisgan aris. sikeTesac rom akeTebs, siyvaruliT unda akeTebdes. es afiSirebulad ar unda gaakeTos. sul nuravin nu gaigebs mis gakeTebul sikeTes.

gaqceva mindoda. qristiani var da „sxva rames~ ver Cavidendi... iyo periodi monastridan samsaxurSi mivdiodi, mere sapatriarqoSi Sevivlidi da isev monasterSi vbrundebodi. magram erT saRamos uwmindesma miTxra, xval diliT germaniaSi mivfrinav da Senc unda wamoxvideo. maiZula, rom germaniaSi gavyolodi. is gamokvlevebze mibrZandeboda. Rrmad var darwmunebuli, rom uCemodac mSvenivrad wavidoda da gamokvlevas Caitarebda, magram man es imitom gaakeTa, rom Cemi aqedan gayvana scada da isev muSaobis dawyebisken mibiZga. veswrebodi mis gamokvlevebs, magram aqtiurad ar Cavreulvar. iqidan adre wamosvla rom davapire, mkiTxa, ratom midixar, ra gindao? saflavi menatreba-meTqi, vupasuxe... aRar SevuCerebivar, gamomiSva... veravin gaakeTebda imas, rac uwmindesma Cemi gverdiT dgomiT gaakeTa. Cemi meuRle 1998 wels gardaicvala, daTunas dards gadahyva. guli awuxebda da kardiograma ar gadauRia, arafriT ar gadaiRo. sul ambobda, qristiani var, Tavs ver moviklav, minda iq Svils Sevxvdeo. mec igive azrze var. amitom vmuSaob.~ tragediebma eklesiuri cxovrebisken miabruna. „eklesiuri ar viyavi. weliwadSi orjer mivdiodi taZarSi. Svilis gardacvalebis Semdeg eklesiaSi sistematuri siaruli daviwye. pirveli aRsarebac maSin vTqvi. uwmindesi sul mekiTxeba, samsaxurSi xom iyavi, ra xdeba klinikaSio? interesiT mekiTxeba. dRe ar gava, klinikaSi RvTismsaxuri ar movides samkurnalod. aTi kaci rom melodebodes, pirvel rigSi monastridan mosuli ber-monazoni Semomyavs kabinetSi. -Svilebi dagsizmrebiaT? -ara, me amasac moklebuli var, esec ar maqvs, rom Svilebi sizmarSi mainc vnaxo. myavs SviliSvilebi da SvilTaSvilebi. daTuna rom gardaicvala, wlis da oTxi Tvis qaliSvili, mariami darCa. mariami me gavzarde. rom gaTxovda, meubnebodnen, mis wasvlas ver gadaitano. magram isini axalgazrdebi arian da maT TavianTi megobrebi da mimosvla aqvT. Cemi mdgomareoba daTrgunavdaT. mariami eqvsi wlis iyo, rodesac SevardnaZeebTan stumrad moxvda. qalbatonma nanulim auzSi abanava, icinoda da umReroda. mariams ise gaukvirda, didebmac ician sicilio? es rom Tqva, mere gavacnobiere, rom ise mivida xuT wlamde, Cvens ojaxSi mas sicili ar gaugia. axla misi Svili erTi Tvis gaxda. Temuris Svili 35 wlisaa. mas tyupi gogonebi hyavs.

„eduard SevardnaZe absoluturad janmrTelia~ „eduard SevardnaZis ojaxis eqimi sul SemTxveviT gavxdi. moskovidan ramdenime wlis Camosuli viyavi. batoni eduardi cekas pirveli mdivani iyo, mas piradi eqimi unda hyoloda. me myavda pacienti, romelsac SevardnaZeebis ojaxTan kontaqti hqonda. am qals uTqvams, aris eqimi, romelic klinikaSi SuaRamec modis da pacientebs uvliso. mere Turme organoebi Cumad swavlobdnen Cems muSaobas da yofas. me araferi vicodi. meoTxe sammarTvelos ufrosma, Teimuraz Tofuriam gamomiZaxa, SevardnaZeebis ojaxs unda maTi eqimi iyoTo. Cemgan kategoriuli uari miiRes. meoTxe sammarTveloSi maRali Cinosnebi mkurnalobdnen, romlebic eqimebs iqiT karnaxobdnen. es ar SemeZlo. Temurma miTxra, uxerxulia ukve meramdened ambob uarso. mokled, SevardnaZeebTan ojaxSi avedi da rom gavicani, maSinve davTanxmdi. dRemde asea. Tumca Cemi meore Svilis gardacvalebis gamo, baton eduardTan axla iSviaTad davdivar. Tumca eqimebi analizebs ukeTeben da misi janmrTelobis saqmis kursSi var. 1977 wlidan misi eqimi viyavi. 29 weli dRe ar Cavardnila, rom masTan ar mivsuliyavi. samsaxuriviT iyo. eduardis janmrTelobaze rusi Jurnalistebic mekiTxebodnen. erTma isic miTxra - ra eleqsirs asmevT, rom am asakSi ase gamoiyurebao? me vpasuxobdi es adamiani genetikurad janmrTelia-meTqi. guli absoluturad ar awuxebs. 82 wlisaa da dRemde kbili ar amouRia, saTvale ar gaukeTebia, arc linzas atarebs. zamTrobiT maRali sicxe orjer Tu eqneboda, meti araferi. analizis aRebas da wamlis dalevas kargad asrulebda. weliwadSi erTxel protokoliT gaTvaliswinebuli iyo misi moskovSi gamgzavreba da meoTxe sammarTveloSi gamokvlevis Catareba, Torem ise arasdros uavadmyofia. mis Zmas, evgrafis hqonda diabeti da maSin gavrcelda xma, rom TiTqos eduards diabeti aqvso. me ufro misi meuRlis janmrTelobaze zrunviT viyavi dakavebuli. ucxoeTSi davyvebodi klinikebSi. wneva da saxsrebi awuxebda. baton eduardTan ori kviris win momiwia misvla da Secvlili momeCvena. ukve asakSia...~

„guli, suli da mTeli Cemi cxovreba Cavde~ -qalbatono guliko, Tqven gawu gawu-xebT rame? -araferi. kidec rom mawuxebdes, absoluturad ar mivaqcev yuradRebas. ar yofila SemTxveva, rom me kardiograma gadameRos, wneva gamezomos da wamali damelios. arc minda. -rogoria Tqveni yoveldRiuroba? -diliT sagaloblebis fonze sanTels vanTeb da didxans vloculob. mere samsaxurSi mivdivar. iqidan an vakis sasaflaoze gamovivli, an veris. veraze Temuria dakrZaluli, vakeSi daTuna, Cemi meuRle, dedmama da bebia. yoveldRe morigeobiT xan erT sasaflaoze mivdivar, xan - meoreze. saRamos, kviraSi samjer, patriarqTan mivdivar. misgan sul sxvanairi gamovdivar xolme, raRac imediT. magram risi imedi unda mqondes? Cemi imedze saubari sasaciloa. imedi maqvs, rom Svilebs Sevxvdebi. SarSan Cem dabadebis dReze Cemi Svili simsivniT CemTan klinikaSi iwva. miTxra, deda dabadebis dRe CagaSxame, magram samomavlod Zalian didi dabadebis dRe unda gadagixado da mTeli klinika davpatiJoTo. im momavals ver moeswro... mere uwmindesma es samajuri maCuqa. ar gavikeTeb, ar minda-meTqi, ar viRebdi oqros samajurs. amas me ar gCuqni, Senma biWebma gamogigzavneso... es kargi eqimiao, erTxel Cemze uTxra viRacas. eqimis ra mogaxseno, magram Cemgan kargi msaxiobi dadgeboda-meTqi, vupasuxe. bolo ori aTeuli welia sul vmsaxiobob, vicini, avadmyofebs. velaparakebi, sxvebs vexmarebi, sul yvelgan vTamaSob da msaxiobi ara var-meTqi? -raimes nanobT? -rom ara es tragediebi, sananebeli araferi meqneboda. sul aRfrTovanebuli viyavi, sul sxvadasxva ram mindoda. medicinaze ise gadaverTe da Cemi profesia ise miyvarda, rom masSi guli, suli da mTeli Cemi cxovreba Cavde. saSualeba mqonda agarakzec wavsuliyavi da sanatoriumSic damesvena, magram me da Cemi meuRle Svebulebas moskovSi klinikebSi vatarebdiT. es didi siamovnebiT xdeboda da ara naZaladevad. -wignis daweraze fiqrobT? -vambobdi, pensiaze rom gaval, wigns davwer-meTqi. megobrebic maZalebdnen. msoflio maqvs Semovlili, mosawvevebi da programebi sul Senaxuli maqvs. magram es arasodes aRar moxdeba. amis aRarc survili maqvs da aRarc ganwyoba. sxvam daweros... Tamar gongaZe ptpress.ge


( FUDBCNJ @_!! O

zaza glunCaZe -samSoblosaTvis Tavganwiruli gmiri

sami weli gavida ruseT-saqarTvelos agvistos omis Semdeg; omis, romelSic gmirulad daeca xaragauleli, Cveni Tanamemamule zaza glunCaZe. igi 1979 wlis 11 Tebervals daibada sofel xidarSi. 2007 wlidan vazianis meoTxe qveiTi brigadis 42-e batalionSi msaxurobda.

omis dawyebisTanave alalmarTali, erTguli da Tavdadebuli mebrZoli samSoblo miwis dasacavad gaemarTa. vaJkacurad ibrZoda. 8 agvistos brZolis velidan TanamebrZolebis gamoyvanisas mocela tyviam. sami Tve eloda ojaxi, sofeli. is ki muxaTgverdis ZmaTa sasaflaoze ucnobi jariskacis saxeliT ganisvenebda... 2008 wlis 15 noembers ojaxis TxovniT misi cxedari mSobliuri soflis miwas miabares. zaza glunCaZe sikvdilis Semdeg dajildovda vaxtang gorgasalis ordeniT. zaza glunCaZem kidev erTi gmiruli furceli Cawera saqarTvelos istoriaSi. saamayo mamis saxeli uwinamZRvrebs mis qaliSvilebs - marinesa da Teonas - cxovrebis gzaze. mis ojaxSi ki yovelTvis ityvian - aq gmiri daibada. zaza glunCaZis suli samSoblosaTvis Tavganwiruli gmirebis sasufevlis binadaria. saukunod iyos xseneba misi. `Cemi xaragaulis~ redaqcia

Cemi lamara feraZis monatreba

menatrebi, mouTmenlad menatrebi, Cemo bedSavo, gamwarebulo, gauxarelo Svilo, Cemo lamara. sad xar, dediko, sad mogiloco dabadebis dRe - 7 agvisto. deda mogikvda, Cemo gamwarebulo Svilo. 53 wlis gaxdebodi... ra viRono, Svilo, ra? sad aRniSnav dabadebis dRes? mamaSens 27 agvistos aqvs dabade-

bis dRe. 49 wlis asakSi tragikulad daRupuli mamaSeni naxe. mamaSeni da Seni mamamTili kukuri gadagixdian dabadebis dRes. amas rogor movifiqrebdi, rom am gamwarebul dRes moveswrebodi da vicocxlebdi uSenod. ase mgonia, sizmarSi var da kidev vnaxav Sens gaRimebul saxes. vai, Seni dedis sicocxles uSenod. Cemo tkbilo da imediano Svilo, lamara, miWirs xaragaulSi Camosvla, sadac Sen aRar megulebi, ar damemduro. qmarSvilSi, dedmamiSvilebSi, rZlebSi, ZmisSvilebSi udrood ga-mosxletilo Svilo. roca raime dagWirdes, aravis dauZaxo Cems mets. Cemo ubeduro Svilo. ratom gqonda ase damwvari bedi, Cemo lamara, Cemo yovel wuTSi mosagonaro da gauxarelo Svilo. vigoneb, dediko, SenTan gatarebul tkbil wlebs 1958 wlidan 1980 wlamde. motyuvdi deda da ZaliT daiRupe Tavi. Sens janmrTelobas uRalate. ra vqna dediko, verafriT gexmarebi. Sens saxels daviwyeba ar uweria Cvens gulebSi. msubuqi iyos Sens sxeulze udrood dayrili miwa. naTeli daumkvidros ufalma Sens suls. Seni gamwarebuli deda nora

mamika kiknaZis xsovnas

101 wlis asakSi gardaicvala Rvawlmosili qalbatoni, bevri xaragaulelisaTvis kargad nacnobi, wlebis manZilze xaragaulis samSobiaro saxlis bebiaqali mamika kiknaZe. `Zalian didi bendierebaa, axalSobili pirvelad Sens xelSi rom itirebs,~ - gviTxra 100 wlis iubileze qalbatonma mamikam. 54 wlis manZilze vin moTvlis, ramdeni qali amSobiara, ramdeni bavSvi aiyvana da ramdeni sicocxle ixsna sikvdilisagan. `adamianebma unda Segiyvaron Seni moqmedebiT. unda ecado, yvelasTan kargi urTierToba gqondes. Tu vinmes rame uWirs, unda daexmaro an ekonomiurad, meuRle lili maRlaferiZe, Svili marina, siZe goderZi lursmanaSvili, SviliSvilebi: aleqsandre, laSa, daTo, goCa, Salva lursmanaSvilebi iuwyebian, rom gardaicvala aleqsandre (saSa) kurtaniZe daikrZala 30 ivliss RoreSaSi. niko wiklauri da luiza kiknaZe ojaxiT iuwyebian, rom gardaicvala mxcovani qalbatoni, medicinis damsaxurebuli muSaki mamika kiknaZ kiknaZee da TanaugrZnoben gansvenebulis ojaxs.

7

xtvb [fhfufekb

an rCeviT unda amoudge mxarSi,~ - ase miaCnda mxcovan qalbatons da guliT usazRvro siTbosa da siyvaruls daatarebda. albaT es iyo misi xangrZlivi sicocxlis saidumlo. ubadlo profesionali, saimedo da erTguli megobari, disSvilebisaTvis Tavdadebuli deida - aseTi gaxldaT qalbatoni mamika, romelic sicocxlis bolomde mxned gamoiyureboda, saRad azrovnebda da zedmiwevniT zustad axsovda ganvlili cxovreba. niko wiklaurma mamika kiknaZes iubileze leqsi miuZRvna: saukunovan bebias mogeferebiT amayad, gvimravlos SenisTanebi yvelgan - soflad da qalaqad. lamazad ganvle savali da dagviberdi lamazad, ise ebrZodi gansacdels, rogorc lomi da avaza. Senma bebiaqalobam, bevri sicocxle dabada, imdeni sikeTe Tese, vervin gaxsenebs avada. sakuTar najaf-naRvawiT Zegli daidgi Tavada, kvlavac lamazad gecxovros, gveqec ginesis qalada. iZineT mSvidad, qalbatono mamika. Tqveni sikeTe, uamravi gadarCenili sicocxlisaTvis miRebuli madliereba wargiZRveT caTa sasufevelSi, amin! ` Cemi xaragaulis~ redaqcia veteranTa raionuli kavSiris gamgeoba didi sinanuliT iuwyeba, rom gardaicvala meore msoflio omis aqtiuri monawile petre saxvaZe da gulwrfel samZimars ucxadebs gansvenebulis ojaxs. Sps `adiTi~ xaragaulis sameano-ginekologiuri ganyofilebis TanamSromlebi Rrma mwuxarebiT iuwyebian, rom gardaicvala Rvawlmosili bebiaqali mamika kiknaZe da TanaugrZnoben gansvenebulis ojaxs.

dabadebis dRes gilocavT

Zalian miWirs Seni gaxseneba da mogonebis dawera. didi xania vfiqrob da ver SevZeli amdenxans. ver SevZeli imitom, rom CvenTvis isev is sicocxliT savse, mousvenari, uzomod mosiyvarule biWi xar, romelic yvelas uangarod exmarebodi da sikeTes asxivebdi. magram, vai rom, ver miiRe samagierod Seni sazRauri da bedma gimuxTla. sul raRac 41 wlis asakSi gamoemSvidobe Sens saocnebo meuRles, 6 kviris anas - Sens pirmSos da naadrevad gadasaxldi samaradiso sasufevelSi.

bedisweram sicocxlemowyurebuli gagiSva am qveynidan da Tan waiRe Cveni didi gulistkivili. swored Senze dardiTa da fiqriT didxans ver gaZles Senma mSoblebma da Zalian male Sensken gamoeSurnen. kidev kargi, rom ver moeswren meore Svilis dakargvas. sul raRac erTi weli gavida mas Semdeg, rac xelidan gamogvecala Seni Tbili da mosiyvarule Zma Cituna, romelic vaJkacurad edga Sens ojaxs gverdiT da anas umamobas ar agrZnobinebda. kidev erTi frTa Camotyda Sens rusudans da swored amdenma nerviulobam Searyia misi janmrTeloba. mTeli raioni fexze dadga, rom misi janmrTelobis problemebi finansurad da moralurad moegvarebinaT. igi xalxis siyvarulma gadaarCina. es didi siyvaruli man Tavisi qalobiT, Seni erTgulebiTa da Tavisi patara aRsazrdelebis usazRvro siyvaruliT daimsaxura. aseTi rom aris, albaT, Senc imitom Segiyvarda gagiJebiT. eg erTi ocneba mainc aisrule - RmerTma am didi da Zlieri grZnobis gancdis gareSe ar wagiyvana amqveynidan. Seni patara ana ukve gaizarda deidebis da mamidebis didi siyvaruliT, magram mamis siTbo aklda yovelTvis. sul Sen dagemsgavsa fizikurad da xasiaTiT. instituti daamTavra da dedis profesias gahyva. Tumca Tavisi ocneba - msaxioboba,

ausrulebel ocnebad darCa. Zalian uyvars poezia da bavSvobidan yovelTvis msaxiobiviT, mxatvrulad kiTxulobda leqsebs. maxsendeba, rogor adgeboda Tvalze cremli yvelas, rodesac dedaze patara ana am striqonebs didi grZnobiT kiTxulobda: ,,xar mamaCemis waruSleli wminda saflavi, ojaxis burji da dedebze didi Tqmuleba...~ Senma rusudanma marTlac Rirseuli qaloba gaswia, sicocxleSive dagidga ukvdavebis Zegli. igi araCveulebrivi deda, meuRle, megobari da adamiania - Semkuli yvela RirsebiT. bevr gansacdels gauZlo, Tavisi mtkice xasiaTiT fexze dadga, rom anas Svilebi da SviliSvilebi gazardos, rom didxans anTos sanTeli Sens saflavze. isev mxurvaled atarebs guliT Sens siyvaruls da im mogonebebiT cocxlobs, romelic sul raRac erTi weli gagrZelda... magram imdeni siTbo dautove, rom mTeli sicocxle eyofa. 8 agvistos 65 wlis gaxdebodi. ra dasanania, rom Sens Tvalxatula anas ver xedav da ver eferebi im adamianebs, romelTac ase Zalian uyvardi. meti ra dagvrCenia, Tvalcremliani Sens saflavze sanTlebs davanTebT da gvjera, rom Senc gulmxurvaled iloceb Seni anas bednierebisa da rusudanis janmrTelobisaTvis. dabadebis dRes gilocavT, Cveno genduzi... Tamar gaCeCilaZe

gela lomsaZis tkiviliani mogoneba

JuJuna SveliZis gamosaTxovari ,,am ,am quCis bolos am quCis bolos, ori moxuci cxovrobs... magram xandaxan SiSi Semi pyrobs da im dReebze vdardob, am quCis bolos erTi maTgani, roca darCeba marto...~ fanjris rafas dayrdnobili mosiyvarule col-qmari am sityvebs xSirad imeorebdiT. vaglax, rom Rrma moxucebamde jer kidev Sors iyo, rodesac marTlac guguliviT meuRle, gugula fofxaZe gverdidan gamogecala. masze dards, Sengan Zalian Sors myofi erTaderTi Svilis unaxaobis sevdac emateboda. mwuxarebam gagtexa da dagauZlura, Tvalis Cinic dakarge, magram goni Zveleburi SegrCa bolomde. TanamSromlebi ,,cocxal enciklopedias~ geZaxiT. pensiaze gasulsac ki xSirad gexmianebodiT sxvadasxva sakiTxebze. Seni iumori, kafiebi, frTiani gamonaTqvamebi dResac xSirad gaismis biblioTekaSi da Taobidan Taobas gadaecema. gangebam ineba da sicocxlis bolo wlebi Seni naamagari saxl-karidan Sors, axloblis, magram mainc sxvis ojaxSi gaatare. saTayvanebeli Svilis da SviliSvilebis siyvaruls da monatrebas mxolod disSvili gimsubuqebda. waxvedi amqveyniuri cxovrebidan bevri bednieri da tkbili mogonebiT. Tqveni mSvidi ojaxidan mudam Sexmatkbilebuli simRera, xumroba da saubari ismoda. ubednieresi deda da meuRle iyavi, magram wuTisofelma arc sadardebeli da cremli dagaklo. siberis dReebi uferuli da mware gqonda, magram suliT arasodes dacemulxar. imedia, sicocxleSi uwyinari da mSvidi qalbatoni sasufevelSic Rirseul adgils daimkvidreb. naTeli efinos Sens suls. sanTeli ar moklebodes Sens xsovnas. iZine mSvidad, Rirseulo qalbatono. centraluri biblioTeka vitali xaraZis ojaxi Rrma mwuxarebas gamoTqvams giga maWavarianis gardacvalebis gamo da samZimars ucxadebs gansvenebulis ojaxs.

Svilo, gela, 20 cremliani da tkiviliani weli gavida mas Semdeg, rac datove amqveyniuri cxovreba da Cemi gulic Tan gaiyole. 3 agvistos Sewyda Seni lamazi sicocxle, Zalze adre miilia gangebis mier naboZebi wuTisofeli, romelmac mxolod 24 weli gakmara. Tumca gangebas ras vemduri. sacolesTan mimavali gzaSi avtokatastrofam gimsxverpla. 20 weli gaWirvebiT vcxovrob, Svilo, veferebi Sens suraTebs da gavyureb gzas, dadgeba paraskevi da ase mgonia isev dabrundebi da gaaxareb dedis guls. mamaSenmac adre mimatova, Svilo. ver gauZlo uSenobas da rva wlis Semdeg Senken momaval gzas daadga. sicocxles cotaTi mixaliseben Seni debi, disSvilebi da disSviliSvilebi. movlen da aaxmianeben Sens keras. veranairi dro ver Semixorcebs im Rrma Wrilobas, Svilo, rasac uSenoba hqvia. yovelTvis moval Sens saflavze, aginTeb sanTlebs da viloceb Seni sulis sadideblad. Cemi danTebuli sanTlebi, Seni

datovebuli sikeTe da siyvaruli ginaTebdes sasufevlis gzas. menatrebi gela, Zalian menatrebi, Svilo. Seni ubeduri deda J. lomsaZe

mamuka SveliZis xsovnas

modis Seni dabadebis dRe, Cveno celqo, uaRresad keTilo, mosiyvarule, gulisxmiero, anco, mxiarulo mamuka. 7 agvistos 38 weli gisruldeba... guSindeliviT maxsovs Seni dabadeba. sul Tvalwin midgas Seni briala, lamazi, Savi Tvalebi, sul yurSi Camesmis Seni bavSvuri wkriala xma, maxsovs Seni pirveli nabijebi skolisaken, studentoba... karis mezoblebi viyaviT, Cems SvilebTan

erTad izrdebodi, erTmaneTis sixaruliT vxarobdiT ojaxebi da erTmaneTis satkivari gvtkioda. sixaruli da bedniereba sufevda Tqvens axalgazrda ojaxSi, sanam ulmobelma sikvdilma mamaSeni ar dagaSoraT. TiTqos es ar kmaroda, moulodnelad Senc datove es qveyana da samudamod daxure dedis guli sixarulisaTvis. sevda da mwuxareba datove Sens ojaxSi da mTel samezobloSi. frTamotexili datove Seni patara daiko maka... dro yvelafris mkurnaliao da, Sens sicocxles Seni disSvilebi agrZeleben, dedis gulSi ki samudamo kelaptrad anTixar. arc Sens mezoblebs gvaviwydebi, mamuka. yovel wels Seni dabadebis dRes dedaSenTan erTad Sens saflavze movdivarT yvavilebiT, sanTlebiT. msubuqi iyos Sens gulze dayrili xaragaulis miwa. naTelSi ganisvenebdes Seni keTili suli ukuniTi ukunisamde. guliko niqabaZe

nanuli merkvilaZe-TavzaraSvili

swrafad, dardsa da wuxilSi, gaiara erTma welma. 11 agvistos dila Semzaravi iyo Seni SvilebisaTvis, deda. dRe, romelmac Seni Svilebisa da axloblebis gulSi didi tkivili datova. Senma uecarma gardacvalebam gansakuTrebiT Sens vaJkacze imoqmeda, romlis cremlic ver eRirsa Sens cxedars. rac dro gadis, ufro gviWirs, deda,

uSenoba. Sen xom ojaxis burji, mzrunveli deda da bebia iyavi. deda, yoveli dRe SenTvis ojaxze, Svilebze da SviliSvilebze zrunviT iwyeboda. im ukanasknel dilasac adrianad Seudeqi yoveldRiur saqmianobas, magram sikvdilma aRar gacala. rac dro gadis, ufro gviZneldeba Sens saxlSi misvla, yvelgan Seni saxe gvidgas Tvalwin. monatreba drosTan erTad matulobs. adre iyo TqvenTan ganSoreba, magram ase ineba bunebam. ganisvene Sens meuRlesTan, oTar TavzaraSvilTan, da patara vaJkac ladosTan erTad. msubuqi iyos Tqvens gulze dayrili TeTrawyaros miwa. gjerodeT, Tqveni sikeTiT, SromismoyvareobiT ganvlil gzas vagrZelebT da gavagrZelebT Tqveni Svilebi, SviliSvilebi, romelTac didi siyvaruli da siTbo dagvitoveT. manam Cven viqnebiT, Tqvens saxels daviwyeba ar uweria. RmerTma dagimkvidroT samudamo sasufeveli. Svilebi: nino, qeTino, Tamriko, tato ojaxebiT


8

xtvb [fhfufekb

( FUDBCNJ @_!! O

pirveli ligis siaxleebi 17-is nacvlad 20 gundi 19 ivliss „mixeil mesxis~ stadionis sakonferencio darbazSi, saqarTvelos fexburTis Cempionatis pirveli ligis gundebis wilisyra gaimarTa. wilisyras TiTqmis yvela klubis warmomadgeneli eswreboda. wilisyris process uSualod adevnebda Tvals sff-is prezidenti zviad siWinava. wilisyris dawyebamde, sff-is prezidenti didxans esaubra klubebis warmomadgenlebs da federaciis mxridan, yovelgvar SesaZlo daxmarebas dahpirda. Tumca, Tavis mxriv, klubebs darCenili davalianebebis gastumrebisken mouwoda. gairkva saqarTvelos erovnuli Cempionatis pirveli ligis 2011–2012 wlis sezonze moaspareze gundebis raodenoba da vinaoba. gasuli sezonisagan gansxvavebiT, rodesac gaTamaSebaSi sul 17 gundi monawileobda, wels pirvel ligaSi 20 gundi iasparezebs.

10 agvistodan 10 oqtombramde cxaddeba gazeTze

`Cemi xaragauli~ xelmoweris orTviuri

„a~ zona 1. samtredia (samtredia) 2. dinamo (baTumi) 3. kolxeTi (xobi) 4. meSaxte (tyibuli) 5. Cxerimela (xaragauli) 6. mercxali (ozurgeTi) 7. WiaTura (WiaTura) 8. lokomotivi (Tbilisi) 9. mesxeTi (axalcixe) 10. stu (Tbilisi)

„b~ zona 1. Cixura (saCxere) 2. guria (lanCxuTi) 3. imereTi (xoni) 4. n. dinamo (Tbilisi) 5. adeli (baTumi) 6. samgurali (wyaltubo) 7. squri (walenjixa) 8. zooveti (Tbilisi) 9. sulori (vani) 10. aieti (soxumi) pirvel etapze gundebi 18-18 TamaSs Caatareben. zonebSi gamarjvebul 2-2 gunds umaRles ligaSi gadasvlisTvis brZola xsenebuli ligis bolo oTx adgilze gasul klubebTan mouwevT. danarCeni 16 gundi 8-8 gundian jgufebad daiyofian. jgufSi bolo adgilze gasuli ligas avtomaturad datovebs, xolo me-7 adgilze myofT, meore ligaSi meore adgilebze gasul gundebTan mouwevT TamaSi. 26 ivliss sff-s aRmaskomma saqarTvelos erovnuli Cempionatis umaRlesi da pirveli ligebis, dublebisa da WabukTa ligis kalendrebi ukve daamtkica. erovnuli Cempionatis pirveli ligis gaTamaSeba 23 agvistos daiwyeba. sff-is pressamsaxuri

gazeTi Rirs Rirs:: 3 TviT - 5 lari; 6 TviT - 10 lari; wliT - 20 lari.

vulocavT Cvens Zvirfas maswavleblebs Tengiz SergelaSvilsa da inesa kelenjeriZes Svilis bednierebas. vusurvebT badrisa da ninos ojaxur bednierebas, ulev sixaruls, SvilTa simravles. zurab da ana TabukaSvilebi, lika da sofo maRraZeebi

***

*

vulocav gogi alxaziSvils dabadebis dRes. vusurveb janmrTelobas, bednierebas da RvTis mfarvelobas Tavis ojaxTan erTad. iamze maRraZe ojaxiT

***

*

marina da madlena qavTariebs vulocavT SviliSvilisa da disSvilis - qeTevan maRraZisa da daviT xaCiZis qorwinebas. vusurvebT axaldaqorwinebulebs bednierebas, SvilTa simravles da ulev sixaruls. ufali iyos maTi mfarveli. Sps ,,adiTi~ xar xaraa gaulis sameano-ginekologiuri ganyofilebis TanamSromlebi *

***

vulocavT qaliSvilis bednierebas rusudan gogolaZes gogolaZes. vusurvebT ia kamkamiZes da giorgi revaziSvils xangrZliv da bednier Tanacxovrebas, SvilTa simravles. ufali iyos maTi Semwe da mfarveli. Sps `adiTi~ xaragaulis sameano-ginekologiuri ganyofilebis TanamSromlebi

***

*

vulocavT dabadebis dRes moliTis sajaro skolis pedagogs qeTevan cabaZes cabaZes. vusurvebT janmrTelobas, sixaruls, bednierebas sayvarel ojaxTan erTad, profesiul warmatebebs. uflis wyaloba da mfarveloba ar moklebodes. moliTis sajaro skolis direqcia, pedagogiuri koleqtivi

gazeTis gamosawerad dagvirekeT 2 2-16-27; 5 93 900 501 an daukavSirdiT Cveni gazeTis gamavrceleblebs gamavrceleblebs..

gamoiwereT

`Cemi

xaragauli~

***

*

gazeTi `Cemi xaragauli~ yvela xaragaulelis ojaxSi

,,,,yoveli yoveli dRe Sinaarsobrivad datvirTuli da saxaliso iyo... iyo...~~

saCuqari

bavSvebs

Zvirfaso bavSvebo! samSabaTs, 9 agvistos, 12 saaTze xaragaulis kulturis saxlTan arsebuli Tojinebis Teatri giwvevT premieraze ,,mamali da fiso~ (reJisori irine CxeiZe). gTxovT gvewvioT! speqtakli gaimarTeba xaragaulis kinoTeatrSi. redaqtoris moadgile

vSFDFHB HTLFMNJHB KFEHF UJUJKF'T 593 900 501

nino kapanaZe 593 35 65 80

sofiko WipaSvili 557 26 77 99

ivlisSi wyneTis sazafxulo skolaSi imyofebodnen xaragaulis wm. andria pirvelwodebulis saxelobis sasuliero gimnaziis XI klasis moswavleebi, saskolo olimpiadaSi gamarjvebulebi daviT maWavariani da Temur bogveraZe. sainteresoa rogor afaseben moswavleebi sazafxulo skolaSi gatarebul oc dRes. daTo maWavariani: --didi madloba minda vuTxra saqarTvelos ganaTlebis saministros imisaTvis, rom aseT kargi proeqts ukve mesamed axorcielebs. oci dRis ganmavlobaSi wyneTis sazafxulo skolaSi 150 axalgazrda vimyofebodiT. wels banakSi mowveulni iyvnen ucxoeli liderebi. yoveldRe gviwevda inglisurad saubari. maswavleblebi maqsimalurad cdilobdnen CvenTan inglisur enaze saubars. yoveli dRe Sinaarsobrivad datvirTuli da saxaliso iyo. inglisSi gasagzavni rva moswavle maswavleblebma SearCies. Zalian kmayofili var, radgan am oci dRis manZilze inglisuri enis codnis ganmtkicebis SesaZlebloba mqonda. kviraSi erTi dRe eqskursiebs eTmoboda. movinaxuleT beTaniis monasteri, prezidentis rezidencia da muZos monasteri. beTania erT-erTia im oTx eklesias Soris, sadac Tamar mefis freskaa Semonaxuli.

vulocav izas vefxvaZes qaliSvilis, mariam gaCeCilaZis dabadebis dRes. vusurveb mariams janmrTelobas, sixaruls, warmatebebs. mariam RvTismSobeli faravdes mis gzasavals. Tamaz orjonikiZe

***

*

vulocavT dabadebis dRes veriko sulxaniSvils sulxaniSvils. vusurvebT ulev sixaruls da bednierebas Tavis Zvirfas da sayvarel ojaxTan erTad. warmatebebi da bednieri dReebi ar dagleodes, Cveno veriko. megobrebi

***

*

vulocavT dabadebis dRes irine CxeiZes. SemoqmedebiT winsvlas, uzRvav energias da warmatebebs vusurvebT. ufali faravdes mudam mis ojaxs da samomavlo gzas. megobreb megobrebii

iyideba goliaTis jiSis bocvrebi. informaciis dasazusteblad dagvikavSirdiT Semdeg nomrebze:

593 95 50 96; 593 12 29 25. sazafxulo skolaSi ukve mesamed movxvdi, rac Zalian kargi saSualeba codnis gaRrmavebisa. am skolebs mini britaneTs veZaxdiT. Temur bogveraZe bogveraZe: -wyneTis sazafxulo banakSi cxra jgufi viyaviT. diliT rvis 15 wuTze viRviZebdiT. 9 saaTze vsauzmobdiT, xolo 11-is naxevridan gakveTilebi gvewyeboda. mecadineoba 4 saaTamde grZeldeboda. Zalian kmayofili var. uamravi megobari SeviZine, gavaumjobese da gaviRrmave inglisuri enis codna. sofo Wi paSvili

VBC VBC55 xaragauli, 9 aprilis q. #17

ntk5 ( $## @@ !^ @* %)# )_ _% _! E-mail: gogoladze.laura@gmail.com ufptsb htubcnh81$*2%-,-!@

iyideba an icvleba samoTa samoTa-xiani bina erToTaxianSi. misamarTi: solomon mefis #56 (riyis binebi). tel.: 593 97 13 49 Temuri iyideba 300 litri tevadobis (`biriusas~ firmis) da 500 litri tevadobis (POZIS-is -is firmis) daxlsayinuleebi. dagvikavSirdiT telefoniT 577 28 81 94.

lfb,tzlf igc 3v,v gjkbuhfaib4 m8 mesfbcb ak. wereTlis q.1!(^ ntk8 %)) )% )^ (^ Þ ( $#! @# $% %$

#29 (455) - 2011  
#29 (455) - 2011  
Advertisement